Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové konference (OK). dne se konala OK na Střekově, kde z pozvaných 12 delegátů se zúčastnilo 12, tedy účast byla 100 %, dne se konala OK na S. Terase, kde z pozvaných 23 delegátů se zúčastnilo 19, tedy účast byla 82,6 %, dne se konala OK na Bukově, kde z pozvaných 13 delegátů se zúčastnilo 11, tedy účast byla 84,6 %, dne se konala OK v K. Březně, kde z pozvaných 34 delegátů se zúčastnilo 29, tedy účast byla 85,3 %. Průměrná účast na OK byla za celé družstvo 88,12 %. Programem OK bylo zhodnocení činnosti Okom, seznámení s materiály na SD a ved. OBS pohovořili o plánu oprav na rok 2012 a další. 1) Z oblasti technické mohu kladně hodnotit postup družstva v prosazování technických standardů a dodržování norem. Výsledek je znát v kvalitě provedené práce. Obzvlášť je těžké v tomto trendu pokračovat, protože se navýšily ceny za materiál, za práci a na státní dotace nejsou fi nanční prostředky. Zájem o dokončování rekonstrukcí a modernizací domů je stále a to nejen z hlediska estetického, ale hlavně z důvodu úspory tepla a elektrické energie. Byly využity programy nejen se státní dotací jako je programu PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM. Snažili jsme se tam, kde to schůze samospráv odsouhlasily, aby se provedla regenerace bytového fondu jako celku, tzn. výměnou oken, odstraněním VPV vč. zateplení, zrekonstruování lodžií a provedením zateplení střechy a případně vč. rekonstrukce výtahů. K tomu samozřejmě patří modernizace vstupů vč. výměny hlavních vchodových dveří, opravy zvonkových tabel, nová svítidla s vestavěným pohybovým čidlem ap. Výhodou je, že jsou patrné výsledky nejen v úsporách za teplo, ale i pohodlnější bydlení, estetický vzhled našich domů a v neposlední řadě i prodloužení životnosti daného objektu. Hlavním posláním je, že rekonstrukce panelového domu má svá technická i ekonomická Vážení družstevníci, do nového roku 2012 vám všem přejeme zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě. Představenstvo BD DRUŽBA Z OBSAHU Usnesení shromáždění delegátů str. 3 Informace z jednání představenstva str. 4-5 Poznámky k převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví po zákonné lhůtě str. 5 Družstevní identita autentických družstev str. 6 pravidla, která se musí dodržovat. Byly dodrženy podmínky a v roce 2009 jsme v celostátní soutěži PANELÁK ROKU 2008, která je pod záštitou SČMBD, ČSOB, Centrum regenerace panelových domů, Panel plus a Vydavatelství odborných časopisů, byli oceněni v desítce nejúspěšnějších paneláků. Mezi kritérii byly: rozsah oprav komplexnost přístupu, náklady v Kč/ b.j., dosažená úspora energie v %, spotřeba tepelné energie/m 2 /rok po realizaci. Oceněné objekty v první desítce byly Plynárenská 293/10 297/18, Žežická 666/53 a Rabasova 3190/ /43. Následně v roce 2011 v této soutěži PANELÁK ROKU 2010 se stal vítězným domem Obvodová 749/26 750/28, další 2 domy Neštěmická 727/29 a Dukelských hrdinů 533/7 535/11 se umístily v desítce. Posledním významným oceněním v tomto roce jsme dosáhli v celostátní soutěži Česká energetická a ekologická stavba s umístěním na 2. místě s domem Obvodová 749/26 750/28. Tato soutěž byla pod záštitou premiéra ČR, všech ministrů souvisejících rezortů a řady významných osobností. Mezinárodní přesah soutěže dokládá i poprvé udělená záštita europoslance pana Evžena Tošenovského. V dlouhodobém plánu tohoto volebního období po stránce technické bylo splněno: Zateplení objektů, kde zbývá pouze dozateplení částí asi 10 objektů v K.Březně a na S.Terase (průčelí nebo štít). Na Střekově není zateplen cihlový objekt Na Pile 2 4 a Tolstého 53 57, na Bukově je nezateplen objekt Návětrná 2 4. GO střech vč. jejich zateplení, na Střekově jsou 2 střechy v plánu na rok 2012, (Kojetická 4 později), na Bukově jsou střechy v plánu a na S.Terase 2 střechy v plánu roku 2012 a 4 střechy se posouvají na další období. Problematikou na střechách nejen v K. Březně jsou vzduchotechniky, které jsou řešeny individuálně, dále je nutné i tyto řešit komplexně. Výměna oken za plastová je na celém družstvu provedena cca z 86 %. Výměny vodoměrů jsou prováděny dle cejchovaného období. (4 roky u vodoměrů na TUV a 6 let u vodoměrů na SV). Od u nově montovaných vodoměrů bude podle vyhl. č. 285 cejchovací období sjednoceno na 5 let. Výtahy - V roce 2009 naše družstvo provedlo výběrové řízení (VŘ) na servis a rekonstrukce výtahů, aby byly odstraněny všechny závady po IP. Výtahové stroje bezpřevodové s plynulou regulací, frekvenčním měničem dosahují větší nosnosti a rychlosti, zároveň však i komfort a úsporu elektrické energie s možností dalšího rozšíření služeb i zabezpečení domu do budoucna vč. monitoringu přes počítač. Do budoucna je možné hledět k výměnám výtahů s uspokojením vč. již pozitivního ohlasu uživatelů. Limitujícím prvkem na domech jsou fi nanční prostředky, které je nutné skloubit s ostatními potřebami domu. Z 308 výtahů máme komplexně zrekonstruováno 55 výtahů (18 %), na 130 výtazích je provedena pouze výměna výtahového rozvaděče vč. frekvenčního měniče. Komplexní rekonstrukce se provádějí nejen na výtazích, kde nebyla provedena tzv. 1. etapa, tj. výměna výtahového rozvaděče vč. frekvenčního měniče, ale i na výtazích s vyměněným rozvaděčem. Celkovou výměnu všech výtahů plánujeme ještě na více jak 5 let. Vše souvisí s fi nančními prostředky. 2) V oblasti ekonomické bylo v celém uplynulém volebním období zabezpečováno vše z hlediska fi nancování a účtování, činnosti prováděné na jednotlivých samosprávách, resp. hospodářských střediscích, jak v provozní, tak i v investiční oblasti. Účetní roční závěrky byly v jednotlivých období hodnoceny nezávislým auditorem vždy kladně, bez výhrad a v souladu s Českými účetními standardy. Rovněž rozdělování hospodářského výsledku na jarních shromáždění delegátů probíhalo v souladu s rozhodnutím tohoto nejvyššího orgánu družstva. Hospodářské výsledky družstva od roku 2007 se vždy pohybovaly v kladných číslech a není tomu jinak ani v letošním volebním roce, kdy z předběžných výsledků za tři čtvrtletí vyplývá ziskovost družstva. Naše bytové družstvo nemá žádné závazky vůči státním orgánům a eviduje pouze pohledávky z titulu dlužného nájemného. O této oblasti je zmiňováno v jiné části zprávy. S účinností od bylo v souvislosti s tzv. prohlášením vlastníka odstoupeno od vchodového účtování a nyní je účetnictví vedeno podle jednotlivých samostatných domů tedy hospodářských středisek. Na úseku nájemného byla veliká pozornost věnována zejména ročním zúčtováním zálohových plateb a služeb s tím spojených v jednotlivých letech. Myslím si, že v uplynulém období byl počet zásadních reklamací z tohoto titulu výrazně nízký. (Pokračování na straně 2)

2 2 Družstevník prosinec 2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne (Pokračování ze strany 1) právní moci a zaniká nájem bytu. Následuje výzva v roce 2008 se sešlo na 18 jednáních, v roce 2009 Za rok 2007 bylo podáno celkem 16 reklamací, z toho 10 neoprávněných a 6 oprávněných. Za rok 2008 bylo podáno celkem 38 reklamací, tj. 0,4 % z toho 30 neoprávněných a 8 oprávněných. Za rok 2009 bylo podáno celkem 25 reklamací, tj. 0,3 % z toho 18 neoprávněných a 7 oprávněných. Za rok 2010 bylo podáno celkem 45 reklamací, tj. 0,5 % z toho 33 neoprávněných a 12 oprávněných. (Oprávněné reklamace se týkaly např. chybně k vyklizení bytu a podání žaloby k OS na vyklizení bytu s přivolením soudu. Samostatně jsou podávány návrhy na platební rozkazy k OS na dlužné pohledávky. Snaha nejen právního odd. je, aby byl každý dlužník postižen danou sankcí. Pokud je snaha dlužníkem danou situaci řešit, je mu umožněn splátkový kalendář. Ke každému se přistupuje individuálně. Pohledávky na nájemném za roky se pohybují mezi 5,5 6,5 mil. Kč, z čehož je kolem sešlo na 17 jednáních, v roce 2010 se sešlo na 17 jednáních a v roce 2011 zatím na 16 jednáních, v plánu je ještě jedno jednání nově zvoleného PD. Převážně byla účast 100%. V případě neúčasti, která byla vždy omluvena, byla z důvodu nemoci či pracovního zaneprázdnění jednotlivých členů. Každého jednání PD se účastnil člen KK, vedoucí EÚ a ved. PTÚ. Minimálně na 2-4 jednáních PD ročně byli přítomni předsedové OKom, vedoucí OBS, nahlášených osoboměsíců, chybných odečtů, 2 mil. mezi vlastníky a zemřelými. technik PO a BOZP a jednatel fi.delmax s.r.o., otočené vodoměry, záměna vodoměrů TUV za SV Výstrah se průměrně ročně uděluje 180, předseda redakční rady Ing. Vais. apod.) vylučuje se průměrně 60 členů BD za dlužné nájmy. PD se po celé volební období řídilo vždy Pokud jde o činnost ve vztahu ke vznikajícím Bylo podáno celkem 292 žalob, z toho 126 zpracovaným plánem práce na dané pololetí společenstvím vlastníků, je snahou družstva na dlužné nájemné, 60 na dlužné vyúčtování a obligatorními záležitostmi podle Stanov BD vytvořit schopný pracovní tým, který by se trvale a dlouhodobě zabýval touto činností tak, abychom byli tím správným a rovnocenným partnerem, resp. správcem pro vznikající společenství. Pro úplnost uvádím, že BD DRUŽBA v současné době spravuje 10 SVJ s celkovým počtem 182 bytů a je předpoklad, že další 4 SVJ s právní subjektivitou s celkem 218 byty budeme spravovat od Pokud jde o činnost ekonomického úseku a 106 na vyklizení bytu a exekucí bylo podáno 48. ČBE zprostředkovává převody členských práv a povinností, výměny bytů, uzavírají se podnájmy bytů a další záležitosti, které vyřizuje ČBE a všichni jsou informováni v průběhu celého období (informace ve zpravodaji Družstevník). Řešení stížností celkem za celé období roku bylo přijato 178 stížností, z toho bylo 138 oprávněných a 37 neoprávněných DRUŽBA. Jedná se např. o záležitosti ČBE, vyloučení z BD pro porušování Stanov, projednání a schválení individuálních úprav FP na žádost jednotlivých samospráv apod. PD se dále v uplynulém období zabývalo aktualizací vnitrodružstevních norem - směrnic, aktualizace byla průběžně prováděna tak, jak to vyplývalo z potřeb BD a důležitosti. ve vztahu k jednotlivým hospodářským střediskům, a 3 jsou ve stádiu vyřizování. Ve 30ti denní Dále komise jmenovaná představenstvem resp. bytovým objektům, chcete-li domům, zde je naše činnost směrována na fi nancování velkých oprav, dále na komplexní revitalizace panelových domů, drobné opravy i běžné provozní potřeby. V tomto směru jsou využívány dostupné zdroje fi nancování, tedy naspořené fondy oprav a údržby, dlouhodobé investiční úvěry, státní dotační tituly, jako je program NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM lhůtě bylo vyřízeno 136, do 60ti dnů bylo vyřízeno 30 a nad 60 dnů bylo vyřízeno 9, 3 stížnosti jsou ve stádiu vyřizování. Důvody stížností byly převážně na porušování DŘ, Stanov a obč. soužití jako např. rušení nočního klidu, zvýšený hluk v bytě, soužití v domě, kouření ve společných prostorách domu a ve výtahu, chov psů, černé podnájmy, stížnosti na chování podnájemníků, pracovala na návrhu stanov, které byly schváleny v únoru Dnes se bude předkládat návrh na úpravu změn stanov týkající se možnosti převodů bytů do osobního vlastnictví i mimo zákonnou lhůtu, tedy po Důležité je si uvědomit odpovědnost členů představenstva. Představenstvo ze zákona ručí celým svým majetkem. a v neposlední řadě, podle nutnosti i půjčky družstva černý odběr el. energie, neprovádění úklidu SP apod. 7) Koncepce družstva byla schválena na přechodný nedostatek fi nančních prostředků. Ve spolupráci s dodavatelskými fi rmami větší akce, např. rekonstrukce výtahů, řešíme i formou Z technických důvodů se jednalo pouze o 2 stížnosti, a to 1 na vytápění bytu, 1 na stavební zásahy provedené ve sklepních prostorách domu. a výhledový plán představuje směr vývoje družstva, strategii a střednědobé cíle. Prvním bodem úkolu správy družstva bylo splátkových kalendářů. V uplynulém období, Vedení BD se pravidelně zabývá kontrolou řešení usilovat o komplexní rekonstrukce bytových tj. v letech , bylo proinvestováno na opravách našeho bytového fondu celkem 610,4 mil. Kč. Stav fondu provozu a údržby za družstvo celkem činí v současné době 190,3 mil. Kč a roční tvorba tohoto fondu představuje částku 141,5 mil. Kč. Průměrně ročně se uskutečnilo 30 výběrových stížností a přijatých nápravných opatření s tím, aby byla dodržena zákonná lhůta v jejich vyřizování. Při zjištění nedodržování interních norem, zejména Závazného oběhu dokladů, byla vyvozena opatření ve smyslu pracovně právních vztahů. 4) V oblasti informačního systému můžeme domů s využitím moderních řešení, technologií a materiálů. K zajištění fi nančních prostředků využít všech zdrojů včetně státních podpor a event. dotací. Tento bod byl splněn, viz průběžné informace během celého pětiletého období. Je to úkol, který bude navazovat v dalším období. řízení na jednotlivé akce. konstatovat, že jednotlivé obvodové bytové správy Druhým bodem bylo naplnění zákonné 3) Oblast právního úseku rozdělujeme na: převody bytů do OV, kde ke konci roku 2011 je u našeho družstva převedeno bytových (OBS) jsou se správní budovou datově propojeny tzv. VPN (virtuální privátní síť), která je nezbytná pro online provoz informačního systému INTEGRI. povinnosti převodu bytů do osobního vlastnictví těm žadatelům, kteří vyzvali družstvo k převodu v zákonné lhůtě. jednotek do osobního vlastnictví. Z tohoto Zároveň na všech úsecích je plně využívána Tento bod byl průběžně plněn, zbývá převést počtu je vlastníků - členů družstva a 86 vlastníků nečlenů družstva. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou, kde ke konci roku 2011 má BD DRUŽBA ve správě 9 SVJ (176 byt. jednotek VC, 50 VN, 6 byt.j. družstevních) a 1 SVJ cizí (6 VC) Společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity máme celkem 8. Na všech mimo 1 SVJ se již uskutečnily ustavující schůze a budou od ve správě BD. Je evidován přehled 15 samospráv, kde je již převedeno nad 60% bytových jednotek internetová konektivita (propojení), která je nedílnou součástí každodenní pracovní náplně. V rámci těchto služeb je rovněž zvýhodněno volání mezi pobočkami (jednotlivými OBS) a správní budovou. Uživatel informačního systému pracuje neustále s aktuálními daty, která jsou okamžitě po doručení zadávána (automaticky nebo ručně) jedná se např. o platby od uživatelů, evidence faktur, data technického úseku a další. Samotný systém umožňuje, v rámci svého internetového modulu, přístup k údajům o svém bytě jednotlivým uživatelům či v případě členů HS i údajům o celém domě s možností kontroly hospodaření. bytů, kde byly žádosti podané v zákonné lhůtě. Třetím bodem byla správa společných částí bytových domů pro cizí subjekty. Snahou vedení družstva je tuto činnost rozvíjet a tím přispívat k vylepšení ekonomické prosperity družstva. Tento bod nebyl naplněn podle našich představ. Čtvrtý bod byl zaměřen na rozvoj informačních technologií v rámci družstva a směrem ven k uživateli. Chceme maximálně podporovat služby vedoucí k vylepšování komunikace a informovanosti celé družstevní veřejnosti. Tento bod byl plněn průběžně dle přání uživatelů. Pátý bod je trvalý a nikdy nekončící práce do osobního vlastnictví. Přístupové kódy jsou přiděleny a zaslány s dlužníky. řešení pohledávek - je evidováno průměrně programátorem jmenovanému uživateli, 8) Na závěr byla zhodnocena spolupráce se 500 neplatících. Z tohoto počtu je 128 vlastníků a 24 zemřelých. Bohužel, všude stoupají dlužníci a i mezi vlastníky bytů. Co se týká zemřelých, zde to záleží na rychlosti a součinnosti notářů. Tyto pohledávky bytová družstva neovlivní, pouze nás zatěžují. S dlužníky se postupuje standardně, tzn. za 1 dlužné nájemné upomínka vystavuje EÚ, za 2 dlužné nájemné výstraha uděluje a zasílá právní oddělení, za 3 dlužné nájemné vyloučení projedná a schvaluje představenstvo, zasílá právní oddělení. Vyloučení, na které uživatel nereaguje, po 3 měsících nabývá po předchozím zaevidování na ČBE. 5) V oblasti informovanosti členů našeho družstva mohu konstatovat, že je kladně hodnocen náš zpravodaj Družstevník. Vydává se čtvrtletně a jednotliví členové BD jsou ve zpravodaji průběžně informováni o chodu družstva, nejen informacemi, které projednává v průběhu roku představenstvo, ale i dalšími např. technickými informacemi, které se týkají výtahů, programu PANEL, celkově technických stavů objektů, dlužníků apod. 6) Činnost představenstva družstva - Představenstvo (PD) se v roce 2007 sešlo na 18 jednáních, Svazem českých a moravských bytových družstev Praha a radou svč. oblasti BD. V současné době naše rada svč. BD sdružuje 29 členských družstev, která čítají byt.j. ve bytových domech ve vlastnictví či spoluvlastnictví družstev, ve kterých je panelových domů. Rodinných domů ve vlastnictví družstev je 11 a dále družstva spravují garáží. Předsedkyně představenstva poděkovala všem za spolupráci. Zpracovala: Sobotková Monika, v Ústí nad Labem dne

3 Družstevník prosinec Bytové družstvo DRUŽBA Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů BD DRUŽBA, konaného dne v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU I. b e r e n a v ě d o m í: 1. zprávu člena představenstva o splněných úkolech ze shromáždění delegátů konaného dne informace o návrhu úpravy změn stanov 3. návrh kandidátů do PD a KK 4. informace předsedy volební komise k průběhu voleb 5. volbu předsedy představenstva - pí Sobotková Monika 6. volbu předsedy kontrolní komise - Ing. Papežová Dagmar II. s ch v a l u j e: 1. zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva družstva za období od do rozhodnutí učiněná představenstvem družstva v období od do zprávu předsedy kontrolní komise družstva o činnosti kontrolní komise družstva za období od do funkcionářské odměny pro výbory samospráv domů a správce domů 5. zvolené členy statutárního orgánu PD: Dušánek Pavel Ing. Chobot Jaroslav Kreč Jiří Ing. Shýbal Luděk Ing. Simkovič Milan Sobotková Monika Šabata František Mgr. 6. zvolené náhradníky na členy PD: Kulač Petr Freiport Bedřich 7. zvolené členy kontrolní komise Beneš Václav Hunčová Magdaléna Ing. Morch Jiří Mgr. Papežová Dagmar Ing. Rejholec Pavel Ing. 8. zvolené náhradníky na členy do kontrolní komise Štajner Josef Košík Jaroslav 9. doplatek fi nanční odměny funkcionářů pro skupinu A dle Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na rok 2011 ve výši ,- Kč, které byly pozastaveny na SD dne odvolání vyloučených členů ke SD tak, jak bylo předneseno JUDr. Machalou. Jmenný seznam bude součástí zápisu 11. žádosti členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu HS 147 Gagarinova 2688, 2689, 2690 Gagarinova 2688/1 byt č. 3 Holarová Lenka III. u k l á d á: 1. Delegátům a) Informovat o návrhu úprav změn stanov v okrscích a podat event. připomínky k návrhu úprav stanov - Termín: Představenstvu BD a) v souvislosti voleb do představenstva předat novým členům PD veškerou agendu, písemnosti spojené s činností PD a BD - Termín: neodkladně b) zajistit změny v Obchodním rejstříku v souvislosti voleb do představenstva družstva - Termín: neodkladně c) věnovat pozornost vymáhání dluhů na úhradách za užívání bytů a služeb s tím spojených vč. dluhů na vyúčtování - Termín: trvale d) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale e) prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu - Termín: č. 4/2011 f) získávat do správy další SVJ s právní subjektivitou - Termín: trvale g) připravit na jarní SD k projednání a schválení změnu stanov za účasti notáře h) předkládat materiály, které se týkají rozdělení fi nančních prostředků v písemné formě s rozborem a zdůvodněním - Termín: trvale 3. Kontrolní komisi a) v souvislosti voleb do kontrolní komise předat novým členům KK veškerou agendu, písemnosti spojené s činností KK - Termín: neodkladně b) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale V Ústí nad Labem, dne Ověřovatelé: Ing. Lukáš Košík v.r. Zdeněk Dlouhý v.r. Miloslav Matěka v.r. Představenstvo BD DRUŽBA Monika Sobotková předseda představenstva Jaroslav Chobot místopředseda představenstva Milan Simkovič Ing. Luděk Shýbal Ing. Pavel Dušánek Ing. Jiří Kreč Mgr. František Šabata

4 4 Družstevník prosinec 2011 Informace z jednání představenstva Na 13. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informaci člena KK p. Beneše o tom, že KK BD DRUŽBA nebude předkládat návrh úpravy směrnice O kontrolní činnosti č. 8/2006 (část vnější kontrola), b) splnění úkolů z předchozích jednání představenstva, c) zprávu o ekonomické situaci v BD za I. pololetí 2011, d) projednání změn rozpočtu na rok 2011, e) zprávu o podaných a vyřízených stížnostech za období 1 9/2011, f) vyhodnocení akcí vad panelové výstavby uskutečňovaných v roce 2011 v programu NOVÝ PANEL i mimo tento program, g) zprávu o plnění velkých oprav k 9/2011, h) výkon exekuce na vyklizení bytu Davida Mikuleckého, Neštěmická 725/25 ( ) a odmítnutí náhradního bytu o vel , v ulici Obvodová p. Davidem Mikuleckým, i) spolupráci s SČMBD a radou svč. oblasti BD, j) informace o připravovaných úpravách Stanov BD DRUŽBA, k) exekuci na byt a vyklizení bytu p. Jiřího Lankaše, Obvodová 741/16 ( ), l) informace člena OKom Střekov o neplatném zápise ze schůze samosprávy domu na HS 353, Nová 1395/14, m) převody členských práv a povinností vč. vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, n) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, o) změny v evidenci - vlastník bytu, p) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) posunutí termínu vyklizení bytu p. Davida Mikuleckého, bytem Neštěmická 725/25 ( ) na den , v 9,00 hod., b) pokračování splátkového kalendáře, výše měsíční splátky 1.000,- Kč pí Ivě Kupcové, Rabasova 3181/15 ( ), c) odpuštění části penále za rok 2011 ve výši 2.508,- Kč pí Ivaně Svobodové, Poláčkova 3249/28 ( ), d) ponížení tvorby FP o 10,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 145, J.Zajíce 2874/13, e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 27,- Kč/m 2 s účinností od na HS 152, Werichova 2741/2 2743/6, f) zrušení položky úklid ve výši 45,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 775, Keplerova 693/2 694/4, g) zrušení položky úklid ve výši 45,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 776, Keplerova 695/6 696/8, h) navýšení tvorby FP o + 2,- Kč/ m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 368, Tolstého 1301/29, i) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 15,- Kč/m 2 s účinností od na HS 359, Tolstého 1217/ /34, j) navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2, tj. na 23,- Kč/m 2 s účinností od na HS 360, Tolstého 1226/ /44, k) příspěvek pro ZŠ Rabasova na mimoškolní činnost dětí a u příležitosti 20. výročí založení této školy ve výši ,- Kč, l) uvolnění finančních prostředků mimo plán oprav roku 2011 na havarijní opravu topného kanálu ve výši ,- Kč na HS 370, Jeseninova 1255/3 1254/5, m) příspěvek ve výši ,- Kč na činnost Odborové organizace dle platné KS, n) zastavení účtování poplatků z prodlení u úmrtí člena družstva při dlouhodobém vyřizování dědictví a účtování úroků z prodlení, o) ponížení úroků z prodlení ze soudního sporu panu Hampejsovi o ,- Kč, p) propojení 2 sousedních bytů ve 3. podlaží domu Zahradní 300/4, byt č. 6 o vel.1+1l (pí Schlittermann) a Zahradní 301/6, byt č. 8 o vel. 1+2 (pí Suchánková Hunčová), q) vnitrodružstevní půjčku ve výši ,- Kč s prodlouženou dobou splatnosti na 7 let s účinností od na HS 579, Bří Čapků 659/13, r) pronájem NP (mandl) za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Breuer Petr, Žežická 670/31, s) příjem nových členů, t) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, u) podnájmy družstevních bytů, v) výměnu bytů vč. převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání. PD zamítlo: a) podnájem bytu č. 2 pí Ludmily Heřmanové, Žežická 662/37 ( ). PD doporučilo: a) svolat novou schůzi samosprávy domu HS 353, Nová 1395/14 za přítomnosti člena OKom Střekov. Na 14. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) výsledek volby samosprávy volebního okrsku S 11, ve složení delegát pí Běla Stiburková, Nová 1395/14, náhradník Ing. Břetislav Lacina, Nová 1407/38, b) splnění úkolů z předchozích jednání PD, c) informace vedoucích OBS k problematice jednotlivých obvodů a informace související s volbami výborů samospráv domů a delegátů okrsků, d) informace vedoucího PTÚ, p. Haška, týkající se montáže oken, e) zprávu o návrhu vybraných objektů na komplexní rekonstrukce vč. zařazení do programu s event. státní dotací na rok 2012, f) dílčí zprávu o plnění usnesení ze SD dne , g) usnesení ze schůze samosprávy domu HS 155 Voskovcova 2750/8 2752/12 ze dne , rezignaci p. Jiřího Štíchy na funkci předsedy VS ze dne a zápis z jednání VS domu HS 155 ze dne , h) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, i) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, j) změny v evidenci SVJ 576, k) změny v evidenci prodej bytu SVJ 363, l) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) úrokovou sazbu ve výši 4,8 % se splatností 5 let u poskytovaných půjček z nedělitelného fondu na rok 2012, b) organizační zajištění podzimních OK v 11/2011, c) návrh usnesení na podzimní OK v 11/2011, d) snížení tvorby FP o - 5,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 540, Vinařská 736/8, e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 23,- Kč/m 2 s účinností od na HS 554, Spartakiádní 275/29 276/31, f) navýšení plánu oprav na rok 2011 o ,- Kč a uvolnění této finanční částky mimo plán oprav na rok 2011 na HS 359, Tolstého 1215/ /30, g) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1, za účelem uskladnění osobních věcí - druhý sklep, ( ), Prchalová Jitka, Střekovské nábřeží 1160/1, h) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1, za účelem uskladnění osobních věcí - druhý sklep, ( ), Veselá Marie, Střekovské nábřeží 1160/1, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD doporučilo: a) VS domu HS 155, Voskovcova 2750/8 2752/12 svolat schůzi samosprávy domu, ze které vyplyne volba VS domu vč. předsedy samosprávy domu, nebo volba správce, dle Stanov BD DRUŽBA. Na 15. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splněné úkoly ze zápisu PD č. 14/2011, b) informace o činnosti a spolupráci se společností DELMAX s.r.o., c) rozbor zakázek společnosti DELMAX s.r.o. a dalších dodavatelů, d) informace o prováděných kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, e) informace o zapracování GO výtahů do plánu oprav na rok 2012, f) přehled smluv o dílo, jejich rozpracovanost a finanční krytí, g) informace o organizačním zajištění SD v 12/2011, h) informace z jednání P PD, ved. EÚ a zástupců KK vč. vyjádření ke KZ č. 3/2011, i) projednání zápisů ze schůzí samospráv domů, j) vyhodnocení ankety obvodu Krásné Březno k další existenci OKom v Krásném Březně, k) kandidaturu Ing. Dagmar Papežové do KK, l) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Občanského zákoníku, m) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, n) změny v evidenci vlastník bytu, o) změny v evidenci bydlících družstevníků, p) změny v evidenci SVJ 363. PD projednalo a schválilo: a) návrh úpravy funkcionářských odměn samospráv s účinností od , b) průběžné plnění usnesení ze SD dne , c) zavedení položky úklid ve výši 32,- Kč/byt/měsíc s účinností od , na HS 342, Nová 1392/8, za HS celkem 1.920,- Kč, d) prominutí poplatku za podnájem bytu Návětrná 596/6 ( ), z důvodu nevyřízeného dědictví po zemřelé manželce, byt bude převeden do osobního vlastnictví, panu Jiřímu Makovcovi, bytem Habrovany 54, e) navýšení FP o + 4,- Kč/m 2, tj. na 24,- Kč/m 2 s účinností od na HS 151, Větrná 2728/ /38, f) ukončení členství dohodou v BD DRUŽBA k SVJ Jizerská 2944/ /63, g) jmenování pana Vlastimila Líchy pověřeným správcem objektu HS 365, Střekov. nábřeží 1160/1 1158/5, h) předání podnětu k prošetření ke KK ve věci volby delegáta na HS 350 od OKom Střekov, i) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Vojanova 604/54, II. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ), Vargová Ludmila, Vojanova 604/54, j) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Žežická 663/39, V. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ), Maršálek Hanuš, Žežická 663/39, k) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Vojanova 592/30, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Novotný Miroslav, Vojanova 592/30, l) pronájem nebytového prostoru (kolárna) v domě Rozcestí 755/15, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Laskoš Zdeněk, Rozcestí 755/15, m) pronájem nebytového prostoru (sušárna) v domě Jeseniova 1254/5, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Ištoková Marie, Jeseninova1254/5, n) pronájem nebytového prostoru (sušárna) v domě Werichova 2742/4, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Davidová Naděžda, Werichova 2742/4, o) pronájem společných proctor za výtahem (2 m 2 ) v domě Spartakiádní 257/2, VI. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí, ( ), Kolaříková Karolína, Spartakiádní 257/2, p) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 21, v VII. podlaží, v domě Rabasova 3190/33, ( ), Ing. Petrov Valentin, Rabasova 3190/33, q) příjem nových členů, r) příjem nových členů, kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, s) podnájmy družstevních bytů, t) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písmeno b): , Staňková Ivana, Rabasova 3194/41; , Moravcová Jindra, 17. listopadu 292/43; , Stovban Vasyl, Obvodová 748/9. Na 16. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informace o vzniku 2 nových SVJ na HS 147 Gagarinova 2688/2 2690/5 a HS 148 Gagarinova 2691/7 2693/11, b) splněné úkoly ze zápisu PD č. 15/2011, c) návrh předběžného rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2012, d) zprávu vedoucího OPÚ o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na vyklizení bytu, na platební rozkazy, e) zprávu vedoucího OPÚ o stavu převodů bytů do osobního vlastnictví, f) informace o postupu s vlastníky bytů nečleny BD a správou jejich bytů, g) návrh plánu práce PD na I. pololetí 2012, h) informace o aktualizaci internetových stránek, i) návrh usnesení na SD konaného dne 6. prosince 2011, j) žádost o schválení účasti pana Kamila Neumana, náhradníka delegáta současně s delegátem na SD dne , k) žádost o schválení účasti Vilemíny Filipové, bytem Tisá 490 na SD dne , l) zápis ze schůze samosprávy domu ze dne na HS 806, Rozcestí 755/15 756/17 v bodu 6 b) o zrušení pronájmu nebytového prostoru s cílem využívání prostoru k původnímu účelu (kolárna), m) účast a umístění v celostátní soutěži Český energetický a ekologický project, n) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání - na základě 230 Obchodního zákoníku, o) změny v evidenci vlastníka prodej bytu, p) změna v evidenci vlastník bytu, q) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) funkcionářské odměny na II. pololetí 2011 pro členy PD, OKom a RR, b) plán oprav na rok 2012 ve výši ,- Kč, c) úpravu smluvních mezd zaměstnanců BD DRUŽBA a P PD, d) neúčtování penále ve výši 665,- Kč Ing. Miloslava Rohana, Žežická 667/55 ( ), e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. z 15,- Kč/m 2 na 18,- Kč/m 2 s účinností od na HS 568, Plynárenská 293/10 294/12, f) navýšení položky na správce domu o + 12,- Kč/byt/měsíc, tj. z 38,- Kč/byt/ měsíc na 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 568, Plynárenská 293/10 294/12, g) navýšení položky na správce domu o + 12,- Kč/byt/měsíc, tj. z 38,- Kč/byt/ měsíc na 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 569, Plynárenská 295/14 297/18, h) zavedení položky placeného úklidu ve výši 100,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 569, Plynárenská 295/14 297/18, i) navýšení tvorby FP o + 5,- Kč/ m 2, tj. z 25,- Kč/m 2 na 30,- Kč/m 2 s účinností od na HS 570, Zahradní 300/4 302/8, j) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. z 15,- Kč/m 2 na 18,- Kč/m 2 s účinností

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 132 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 15. května 2012 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 99 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 19. května 2015 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111

Stav členské základny: Celkový počet členů družstva ke dni : Bydlící : Nebydlící: 111 Z á p i s z výročního shromáždění delegátů Macocha, stavební bytové družstvo, Blansko, Pražská 66, konaného dne 17. května 2011 v 15.30 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

Vyhotovení PENB je možno po dohodě získat u energetika Bytové družstva DRUŽBA pí Neumannové ( tel: )

Vyhotovení PENB je možno po dohodě získat u energetika Bytové družstva DRUŽBA pí Neumannové (  tel: ) Vyhotovení PENB je možno po dohodě získat u energetika Bytové družstva DRUŽBA pí Neumannové (email: neumann@bddruzba.cz, tel: 475 315 444) A B C D E F G mimořádně úsporná velmi úsporná úsporná méně úsporná

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 74914/2015 07.09.2015 Zápis a usnesení z 13. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 17.08.2015 ve 16.30 hodin Místo konání schůze:

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s.

Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. Návrh nových stanov spolku FOTBAL STUDÉNKA z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) FOTBAL STUDÉNKA z.s. (dále jen spolek nebo fotbalový klub ) je spolkem, který je založen jako volné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ

STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ sekretariát Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.: 224 211 021 e-mail: masdem@seznam.cz STANOVY MASARYKOVA DEMOKRATICKÉHO HNUTÍ Věrni odkazu prezidenta Osvoboditele, zakladatele

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více