Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové konference (OK). dne se konala OK na Střekově, kde z pozvaných 12 delegátů se zúčastnilo 12, tedy účast byla 100 %, dne se konala OK na S. Terase, kde z pozvaných 23 delegátů se zúčastnilo 19, tedy účast byla 82,6 %, dne se konala OK na Bukově, kde z pozvaných 13 delegátů se zúčastnilo 11, tedy účast byla 84,6 %, dne se konala OK v K. Březně, kde z pozvaných 34 delegátů se zúčastnilo 29, tedy účast byla 85,3 %. Průměrná účast na OK byla za celé družstvo 88,12 %. Programem OK bylo zhodnocení činnosti Okom, seznámení s materiály na SD a ved. OBS pohovořili o plánu oprav na rok 2012 a další. 1) Z oblasti technické mohu kladně hodnotit postup družstva v prosazování technických standardů a dodržování norem. Výsledek je znát v kvalitě provedené práce. Obzvlášť je těžké v tomto trendu pokračovat, protože se navýšily ceny za materiál, za práci a na státní dotace nejsou fi nanční prostředky. Zájem o dokončování rekonstrukcí a modernizací domů je stále a to nejen z hlediska estetického, ale hlavně z důvodu úspory tepla a elektrické energie. Byly využity programy nejen se státní dotací jako je programu PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM. Snažili jsme se tam, kde to schůze samospráv odsouhlasily, aby se provedla regenerace bytového fondu jako celku, tzn. výměnou oken, odstraněním VPV vč. zateplení, zrekonstruování lodžií a provedením zateplení střechy a případně vč. rekonstrukce výtahů. K tomu samozřejmě patří modernizace vstupů vč. výměny hlavních vchodových dveří, opravy zvonkových tabel, nová svítidla s vestavěným pohybovým čidlem ap. Výhodou je, že jsou patrné výsledky nejen v úsporách za teplo, ale i pohodlnější bydlení, estetický vzhled našich domů a v neposlední řadě i prodloužení životnosti daného objektu. Hlavním posláním je, že rekonstrukce panelového domu má svá technická i ekonomická Vážení družstevníci, do nového roku 2012 vám všem přejeme zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě. Představenstvo BD DRUŽBA Z OBSAHU Usnesení shromáždění delegátů str. 3 Informace z jednání představenstva str. 4-5 Poznámky k převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví po zákonné lhůtě str. 5 Družstevní identita autentických družstev str. 6 pravidla, která se musí dodržovat. Byly dodrženy podmínky a v roce 2009 jsme v celostátní soutěži PANELÁK ROKU 2008, která je pod záštitou SČMBD, ČSOB, Centrum regenerace panelových domů, Panel plus a Vydavatelství odborných časopisů, byli oceněni v desítce nejúspěšnějších paneláků. Mezi kritérii byly: rozsah oprav komplexnost přístupu, náklady v Kč/ b.j., dosažená úspora energie v %, spotřeba tepelné energie/m 2 /rok po realizaci. Oceněné objekty v první desítce byly Plynárenská 293/10 297/18, Žežická 666/53 a Rabasova 3190/ /43. Následně v roce 2011 v této soutěži PANELÁK ROKU 2010 se stal vítězným domem Obvodová 749/26 750/28, další 2 domy Neštěmická 727/29 a Dukelských hrdinů 533/7 535/11 se umístily v desítce. Posledním významným oceněním v tomto roce jsme dosáhli v celostátní soutěži Česká energetická a ekologická stavba s umístěním na 2. místě s domem Obvodová 749/26 750/28. Tato soutěž byla pod záštitou premiéra ČR, všech ministrů souvisejících rezortů a řady významných osobností. Mezinárodní přesah soutěže dokládá i poprvé udělená záštita europoslance pana Evžena Tošenovského. V dlouhodobém plánu tohoto volebního období po stránce technické bylo splněno: Zateplení objektů, kde zbývá pouze dozateplení částí asi 10 objektů v K.Březně a na S.Terase (průčelí nebo štít). Na Střekově není zateplen cihlový objekt Na Pile 2 4 a Tolstého 53 57, na Bukově je nezateplen objekt Návětrná 2 4. GO střech vč. jejich zateplení, na Střekově jsou 2 střechy v plánu na rok 2012, (Kojetická 4 později), na Bukově jsou střechy v plánu a na S.Terase 2 střechy v plánu roku 2012 a 4 střechy se posouvají na další období. Problematikou na střechách nejen v K. Březně jsou vzduchotechniky, které jsou řešeny individuálně, dále je nutné i tyto řešit komplexně. Výměna oken za plastová je na celém družstvu provedena cca z 86 %. Výměny vodoměrů jsou prováděny dle cejchovaného období. (4 roky u vodoměrů na TUV a 6 let u vodoměrů na SV). Od u nově montovaných vodoměrů bude podle vyhl. č. 285 cejchovací období sjednoceno na 5 let. Výtahy - V roce 2009 naše družstvo provedlo výběrové řízení (VŘ) na servis a rekonstrukce výtahů, aby byly odstraněny všechny závady po IP. Výtahové stroje bezpřevodové s plynulou regulací, frekvenčním měničem dosahují větší nosnosti a rychlosti, zároveň však i komfort a úsporu elektrické energie s možností dalšího rozšíření služeb i zabezpečení domu do budoucna vč. monitoringu přes počítač. Do budoucna je možné hledět k výměnám výtahů s uspokojením vč. již pozitivního ohlasu uživatelů. Limitujícím prvkem na domech jsou fi nanční prostředky, které je nutné skloubit s ostatními potřebami domu. Z 308 výtahů máme komplexně zrekonstruováno 55 výtahů (18 %), na 130 výtazích je provedena pouze výměna výtahového rozvaděče vč. frekvenčního měniče. Komplexní rekonstrukce se provádějí nejen na výtazích, kde nebyla provedena tzv. 1. etapa, tj. výměna výtahového rozvaděče vč. frekvenčního měniče, ale i na výtazích s vyměněným rozvaděčem. Celkovou výměnu všech výtahů plánujeme ještě na více jak 5 let. Vše souvisí s fi nančními prostředky. 2) V oblasti ekonomické bylo v celém uplynulém volebním období zabezpečováno vše z hlediska fi nancování a účtování, činnosti prováděné na jednotlivých samosprávách, resp. hospodářských střediscích, jak v provozní, tak i v investiční oblasti. Účetní roční závěrky byly v jednotlivých období hodnoceny nezávislým auditorem vždy kladně, bez výhrad a v souladu s Českými účetními standardy. Rovněž rozdělování hospodářského výsledku na jarních shromáždění delegátů probíhalo v souladu s rozhodnutím tohoto nejvyššího orgánu družstva. Hospodářské výsledky družstva od roku 2007 se vždy pohybovaly v kladných číslech a není tomu jinak ani v letošním volebním roce, kdy z předběžných výsledků za tři čtvrtletí vyplývá ziskovost družstva. Naše bytové družstvo nemá žádné závazky vůči státním orgánům a eviduje pouze pohledávky z titulu dlužného nájemného. O této oblasti je zmiňováno v jiné části zprávy. S účinností od bylo v souvislosti s tzv. prohlášením vlastníka odstoupeno od vchodového účtování a nyní je účetnictví vedeno podle jednotlivých samostatných domů tedy hospodářských středisek. Na úseku nájemného byla veliká pozornost věnována zejména ročním zúčtováním zálohových plateb a služeb s tím spojených v jednotlivých letech. Myslím si, že v uplynulém období byl počet zásadních reklamací z tohoto titulu výrazně nízký. (Pokračování na straně 2)

2 2 Družstevník prosinec 2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne (Pokračování ze strany 1) právní moci a zaniká nájem bytu. Následuje výzva v roce 2008 se sešlo na 18 jednáních, v roce 2009 Za rok 2007 bylo podáno celkem 16 reklamací, z toho 10 neoprávněných a 6 oprávněných. Za rok 2008 bylo podáno celkem 38 reklamací, tj. 0,4 % z toho 30 neoprávněných a 8 oprávněných. Za rok 2009 bylo podáno celkem 25 reklamací, tj. 0,3 % z toho 18 neoprávněných a 7 oprávněných. Za rok 2010 bylo podáno celkem 45 reklamací, tj. 0,5 % z toho 33 neoprávněných a 12 oprávněných. (Oprávněné reklamace se týkaly např. chybně k vyklizení bytu a podání žaloby k OS na vyklizení bytu s přivolením soudu. Samostatně jsou podávány návrhy na platební rozkazy k OS na dlužné pohledávky. Snaha nejen právního odd. je, aby byl každý dlužník postižen danou sankcí. Pokud je snaha dlužníkem danou situaci řešit, je mu umožněn splátkový kalendář. Ke každému se přistupuje individuálně. Pohledávky na nájemném za roky se pohybují mezi 5,5 6,5 mil. Kč, z čehož je kolem sešlo na 17 jednáních, v roce 2010 se sešlo na 17 jednáních a v roce 2011 zatím na 16 jednáních, v plánu je ještě jedno jednání nově zvoleného PD. Převážně byla účast 100%. V případě neúčasti, která byla vždy omluvena, byla z důvodu nemoci či pracovního zaneprázdnění jednotlivých členů. Každého jednání PD se účastnil člen KK, vedoucí EÚ a ved. PTÚ. Minimálně na 2-4 jednáních PD ročně byli přítomni předsedové OKom, vedoucí OBS, nahlášených osoboměsíců, chybných odečtů, 2 mil. mezi vlastníky a zemřelými. technik PO a BOZP a jednatel fi.delmax s.r.o., otočené vodoměry, záměna vodoměrů TUV za SV Výstrah se průměrně ročně uděluje 180, předseda redakční rady Ing. Vais. apod.) vylučuje se průměrně 60 členů BD za dlužné nájmy. PD se po celé volební období řídilo vždy Pokud jde o činnost ve vztahu ke vznikajícím Bylo podáno celkem 292 žalob, z toho 126 zpracovaným plánem práce na dané pololetí společenstvím vlastníků, je snahou družstva na dlužné nájemné, 60 na dlužné vyúčtování a obligatorními záležitostmi podle Stanov BD vytvořit schopný pracovní tým, který by se trvale a dlouhodobě zabýval touto činností tak, abychom byli tím správným a rovnocenným partnerem, resp. správcem pro vznikající společenství. Pro úplnost uvádím, že BD DRUŽBA v současné době spravuje 10 SVJ s celkovým počtem 182 bytů a je předpoklad, že další 4 SVJ s právní subjektivitou s celkem 218 byty budeme spravovat od Pokud jde o činnost ekonomického úseku a 106 na vyklizení bytu a exekucí bylo podáno 48. ČBE zprostředkovává převody členských práv a povinností, výměny bytů, uzavírají se podnájmy bytů a další záležitosti, které vyřizuje ČBE a všichni jsou informováni v průběhu celého období (informace ve zpravodaji Družstevník). Řešení stížností celkem za celé období roku bylo přijato 178 stížností, z toho bylo 138 oprávněných a 37 neoprávněných DRUŽBA. Jedná se např. o záležitosti ČBE, vyloučení z BD pro porušování Stanov, projednání a schválení individuálních úprav FP na žádost jednotlivých samospráv apod. PD se dále v uplynulém období zabývalo aktualizací vnitrodružstevních norem - směrnic, aktualizace byla průběžně prováděna tak, jak to vyplývalo z potřeb BD a důležitosti. ve vztahu k jednotlivým hospodářským střediskům, a 3 jsou ve stádiu vyřizování. Ve 30ti denní Dále komise jmenovaná představenstvem resp. bytovým objektům, chcete-li domům, zde je naše činnost směrována na fi nancování velkých oprav, dále na komplexní revitalizace panelových domů, drobné opravy i běžné provozní potřeby. V tomto směru jsou využívány dostupné zdroje fi nancování, tedy naspořené fondy oprav a údržby, dlouhodobé investiční úvěry, státní dotační tituly, jako je program NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM lhůtě bylo vyřízeno 136, do 60ti dnů bylo vyřízeno 30 a nad 60 dnů bylo vyřízeno 9, 3 stížnosti jsou ve stádiu vyřizování. Důvody stížností byly převážně na porušování DŘ, Stanov a obč. soužití jako např. rušení nočního klidu, zvýšený hluk v bytě, soužití v domě, kouření ve společných prostorách domu a ve výtahu, chov psů, černé podnájmy, stížnosti na chování podnájemníků, pracovala na návrhu stanov, které byly schváleny v únoru Dnes se bude předkládat návrh na úpravu změn stanov týkající se možnosti převodů bytů do osobního vlastnictví i mimo zákonnou lhůtu, tedy po Důležité je si uvědomit odpovědnost členů představenstva. Představenstvo ze zákona ručí celým svým majetkem. a v neposlední řadě, podle nutnosti i půjčky družstva černý odběr el. energie, neprovádění úklidu SP apod. 7) Koncepce družstva byla schválena na přechodný nedostatek fi nančních prostředků. Ve spolupráci s dodavatelskými fi rmami větší akce, např. rekonstrukce výtahů, řešíme i formou Z technických důvodů se jednalo pouze o 2 stížnosti, a to 1 na vytápění bytu, 1 na stavební zásahy provedené ve sklepních prostorách domu. a výhledový plán představuje směr vývoje družstva, strategii a střednědobé cíle. Prvním bodem úkolu správy družstva bylo splátkových kalendářů. V uplynulém období, Vedení BD se pravidelně zabývá kontrolou řešení usilovat o komplexní rekonstrukce bytových tj. v letech , bylo proinvestováno na opravách našeho bytového fondu celkem 610,4 mil. Kč. Stav fondu provozu a údržby za družstvo celkem činí v současné době 190,3 mil. Kč a roční tvorba tohoto fondu představuje částku 141,5 mil. Kč. Průměrně ročně se uskutečnilo 30 výběrových stížností a přijatých nápravných opatření s tím, aby byla dodržena zákonná lhůta v jejich vyřizování. Při zjištění nedodržování interních norem, zejména Závazného oběhu dokladů, byla vyvozena opatření ve smyslu pracovně právních vztahů. 4) V oblasti informačního systému můžeme domů s využitím moderních řešení, technologií a materiálů. K zajištění fi nančních prostředků využít všech zdrojů včetně státních podpor a event. dotací. Tento bod byl splněn, viz průběžné informace během celého pětiletého období. Je to úkol, který bude navazovat v dalším období. řízení na jednotlivé akce. konstatovat, že jednotlivé obvodové bytové správy Druhým bodem bylo naplnění zákonné 3) Oblast právního úseku rozdělujeme na: převody bytů do OV, kde ke konci roku 2011 je u našeho družstva převedeno bytových (OBS) jsou se správní budovou datově propojeny tzv. VPN (virtuální privátní síť), která je nezbytná pro online provoz informačního systému INTEGRI. povinnosti převodu bytů do osobního vlastnictví těm žadatelům, kteří vyzvali družstvo k převodu v zákonné lhůtě. jednotek do osobního vlastnictví. Z tohoto Zároveň na všech úsecích je plně využívána Tento bod byl průběžně plněn, zbývá převést počtu je vlastníků - členů družstva a 86 vlastníků nečlenů družstva. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou, kde ke konci roku 2011 má BD DRUŽBA ve správě 9 SVJ (176 byt. jednotek VC, 50 VN, 6 byt.j. družstevních) a 1 SVJ cizí (6 VC) Společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity máme celkem 8. Na všech mimo 1 SVJ se již uskutečnily ustavující schůze a budou od ve správě BD. Je evidován přehled 15 samospráv, kde je již převedeno nad 60% bytových jednotek internetová konektivita (propojení), která je nedílnou součástí každodenní pracovní náplně. V rámci těchto služeb je rovněž zvýhodněno volání mezi pobočkami (jednotlivými OBS) a správní budovou. Uživatel informačního systému pracuje neustále s aktuálními daty, která jsou okamžitě po doručení zadávána (automaticky nebo ručně) jedná se např. o platby od uživatelů, evidence faktur, data technického úseku a další. Samotný systém umožňuje, v rámci svého internetového modulu, přístup k údajům o svém bytě jednotlivým uživatelům či v případě členů HS i údajům o celém domě s možností kontroly hospodaření. bytů, kde byly žádosti podané v zákonné lhůtě. Třetím bodem byla správa společných částí bytových domů pro cizí subjekty. Snahou vedení družstva je tuto činnost rozvíjet a tím přispívat k vylepšení ekonomické prosperity družstva. Tento bod nebyl naplněn podle našich představ. Čtvrtý bod byl zaměřen na rozvoj informačních technologií v rámci družstva a směrem ven k uživateli. Chceme maximálně podporovat služby vedoucí k vylepšování komunikace a informovanosti celé družstevní veřejnosti. Tento bod byl plněn průběžně dle přání uživatelů. Pátý bod je trvalý a nikdy nekončící práce do osobního vlastnictví. Přístupové kódy jsou přiděleny a zaslány s dlužníky. řešení pohledávek - je evidováno průměrně programátorem jmenovanému uživateli, 8) Na závěr byla zhodnocena spolupráce se 500 neplatících. Z tohoto počtu je 128 vlastníků a 24 zemřelých. Bohužel, všude stoupají dlužníci a i mezi vlastníky bytů. Co se týká zemřelých, zde to záleží na rychlosti a součinnosti notářů. Tyto pohledávky bytová družstva neovlivní, pouze nás zatěžují. S dlužníky se postupuje standardně, tzn. za 1 dlužné nájemné upomínka vystavuje EÚ, za 2 dlužné nájemné výstraha uděluje a zasílá právní oddělení, za 3 dlužné nájemné vyloučení projedná a schvaluje představenstvo, zasílá právní oddělení. Vyloučení, na které uživatel nereaguje, po 3 měsících nabývá po předchozím zaevidování na ČBE. 5) V oblasti informovanosti členů našeho družstva mohu konstatovat, že je kladně hodnocen náš zpravodaj Družstevník. Vydává se čtvrtletně a jednotliví členové BD jsou ve zpravodaji průběžně informováni o chodu družstva, nejen informacemi, které projednává v průběhu roku představenstvo, ale i dalšími např. technickými informacemi, které se týkají výtahů, programu PANEL, celkově technických stavů objektů, dlužníků apod. 6) Činnost představenstva družstva - Představenstvo (PD) se v roce 2007 sešlo na 18 jednáních, Svazem českých a moravských bytových družstev Praha a radou svč. oblasti BD. V současné době naše rada svč. BD sdružuje 29 členských družstev, která čítají byt.j. ve bytových domech ve vlastnictví či spoluvlastnictví družstev, ve kterých je panelových domů. Rodinných domů ve vlastnictví družstev je 11 a dále družstva spravují garáží. Předsedkyně představenstva poděkovala všem za spolupráci. Zpracovala: Sobotková Monika, v Ústí nad Labem dne

3 Družstevník prosinec Bytové družstvo DRUŽBA Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů BD DRUŽBA, konaného dne v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU I. b e r e n a v ě d o m í: 1. zprávu člena představenstva o splněných úkolech ze shromáždění delegátů konaného dne informace o návrhu úpravy změn stanov 3. návrh kandidátů do PD a KK 4. informace předsedy volební komise k průběhu voleb 5. volbu předsedy představenstva - pí Sobotková Monika 6. volbu předsedy kontrolní komise - Ing. Papežová Dagmar II. s ch v a l u j e: 1. zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva družstva za období od do rozhodnutí učiněná představenstvem družstva v období od do zprávu předsedy kontrolní komise družstva o činnosti kontrolní komise družstva za období od do funkcionářské odměny pro výbory samospráv domů a správce domů 5. zvolené členy statutárního orgánu PD: Dušánek Pavel Ing. Chobot Jaroslav Kreč Jiří Ing. Shýbal Luděk Ing. Simkovič Milan Sobotková Monika Šabata František Mgr. 6. zvolené náhradníky na členy PD: Kulač Petr Freiport Bedřich 7. zvolené členy kontrolní komise Beneš Václav Hunčová Magdaléna Ing. Morch Jiří Mgr. Papežová Dagmar Ing. Rejholec Pavel Ing. 8. zvolené náhradníky na členy do kontrolní komise Štajner Josef Košík Jaroslav 9. doplatek fi nanční odměny funkcionářů pro skupinu A dle Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na rok 2011 ve výši ,- Kč, které byly pozastaveny na SD dne odvolání vyloučených členů ke SD tak, jak bylo předneseno JUDr. Machalou. Jmenný seznam bude součástí zápisu 11. žádosti členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu HS 147 Gagarinova 2688, 2689, 2690 Gagarinova 2688/1 byt č. 3 Holarová Lenka III. u k l á d á: 1. Delegátům a) Informovat o návrhu úprav změn stanov v okrscích a podat event. připomínky k návrhu úprav stanov - Termín: Představenstvu BD a) v souvislosti voleb do představenstva předat novým členům PD veškerou agendu, písemnosti spojené s činností PD a BD - Termín: neodkladně b) zajistit změny v Obchodním rejstříku v souvislosti voleb do představenstva družstva - Termín: neodkladně c) věnovat pozornost vymáhání dluhů na úhradách za užívání bytů a služeb s tím spojených vč. dluhů na vyúčtování - Termín: trvale d) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale e) prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu - Termín: č. 4/2011 f) získávat do správy další SVJ s právní subjektivitou - Termín: trvale g) připravit na jarní SD k projednání a schválení změnu stanov za účasti notáře h) předkládat materiály, které se týkají rozdělení fi nančních prostředků v písemné formě s rozborem a zdůvodněním - Termín: trvale 3. Kontrolní komisi a) v souvislosti voleb do kontrolní komise předat novým členům KK veškerou agendu, písemnosti spojené s činností KK - Termín: neodkladně b) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale V Ústí nad Labem, dne Ověřovatelé: Ing. Lukáš Košík v.r. Zdeněk Dlouhý v.r. Miloslav Matěka v.r. Představenstvo BD DRUŽBA Monika Sobotková předseda představenstva Jaroslav Chobot místopředseda představenstva Milan Simkovič Ing. Luděk Shýbal Ing. Pavel Dušánek Ing. Jiří Kreč Mgr. František Šabata

4 4 Družstevník prosinec 2011 Informace z jednání představenstva Na 13. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informaci člena KK p. Beneše o tom, že KK BD DRUŽBA nebude předkládat návrh úpravy směrnice O kontrolní činnosti č. 8/2006 (část vnější kontrola), b) splnění úkolů z předchozích jednání představenstva, c) zprávu o ekonomické situaci v BD za I. pololetí 2011, d) projednání změn rozpočtu na rok 2011, e) zprávu o podaných a vyřízených stížnostech za období 1 9/2011, f) vyhodnocení akcí vad panelové výstavby uskutečňovaných v roce 2011 v programu NOVÝ PANEL i mimo tento program, g) zprávu o plnění velkých oprav k 9/2011, h) výkon exekuce na vyklizení bytu Davida Mikuleckého, Neštěmická 725/25 ( ) a odmítnutí náhradního bytu o vel , v ulici Obvodová p. Davidem Mikuleckým, i) spolupráci s SČMBD a radou svč. oblasti BD, j) informace o připravovaných úpravách Stanov BD DRUŽBA, k) exekuci na byt a vyklizení bytu p. Jiřího Lankaše, Obvodová 741/16 ( ), l) informace člena OKom Střekov o neplatném zápise ze schůze samosprávy domu na HS 353, Nová 1395/14, m) převody členských práv a povinností vč. vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, n) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, o) změny v evidenci - vlastník bytu, p) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) posunutí termínu vyklizení bytu p. Davida Mikuleckého, bytem Neštěmická 725/25 ( ) na den , v 9,00 hod., b) pokračování splátkového kalendáře, výše měsíční splátky 1.000,- Kč pí Ivě Kupcové, Rabasova 3181/15 ( ), c) odpuštění části penále za rok 2011 ve výši 2.508,- Kč pí Ivaně Svobodové, Poláčkova 3249/28 ( ), d) ponížení tvorby FP o 10,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 145, J.Zajíce 2874/13, e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 27,- Kč/m 2 s účinností od na HS 152, Werichova 2741/2 2743/6, f) zrušení položky úklid ve výši 45,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 775, Keplerova 693/2 694/4, g) zrušení položky úklid ve výši 45,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 776, Keplerova 695/6 696/8, h) navýšení tvorby FP o + 2,- Kč/ m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 368, Tolstého 1301/29, i) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 15,- Kč/m 2 s účinností od na HS 359, Tolstého 1217/ /34, j) navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2, tj. na 23,- Kč/m 2 s účinností od na HS 360, Tolstého 1226/ /44, k) příspěvek pro ZŠ Rabasova na mimoškolní činnost dětí a u příležitosti 20. výročí založení této školy ve výši ,- Kč, l) uvolnění finančních prostředků mimo plán oprav roku 2011 na havarijní opravu topného kanálu ve výši ,- Kč na HS 370, Jeseninova 1255/3 1254/5, m) příspěvek ve výši ,- Kč na činnost Odborové organizace dle platné KS, n) zastavení účtování poplatků z prodlení u úmrtí člena družstva při dlouhodobém vyřizování dědictví a účtování úroků z prodlení, o) ponížení úroků z prodlení ze soudního sporu panu Hampejsovi o ,- Kč, p) propojení 2 sousedních bytů ve 3. podlaží domu Zahradní 300/4, byt č. 6 o vel.1+1l (pí Schlittermann) a Zahradní 301/6, byt č. 8 o vel. 1+2 (pí Suchánková Hunčová), q) vnitrodružstevní půjčku ve výši ,- Kč s prodlouženou dobou splatnosti na 7 let s účinností od na HS 579, Bří Čapků 659/13, r) pronájem NP (mandl) za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Breuer Petr, Žežická 670/31, s) příjem nových členů, t) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, u) podnájmy družstevních bytů, v) výměnu bytů vč. převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání. PD zamítlo: a) podnájem bytu č. 2 pí Ludmily Heřmanové, Žežická 662/37 ( ). PD doporučilo: a) svolat novou schůzi samosprávy domu HS 353, Nová 1395/14 za přítomnosti člena OKom Střekov. Na 14. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) výsledek volby samosprávy volebního okrsku S 11, ve složení delegát pí Běla Stiburková, Nová 1395/14, náhradník Ing. Břetislav Lacina, Nová 1407/38, b) splnění úkolů z předchozích jednání PD, c) informace vedoucích OBS k problematice jednotlivých obvodů a informace související s volbami výborů samospráv domů a delegátů okrsků, d) informace vedoucího PTÚ, p. Haška, týkající se montáže oken, e) zprávu o návrhu vybraných objektů na komplexní rekonstrukce vč. zařazení do programu s event. státní dotací na rok 2012, f) dílčí zprávu o plnění usnesení ze SD dne , g) usnesení ze schůze samosprávy domu HS 155 Voskovcova 2750/8 2752/12 ze dne , rezignaci p. Jiřího Štíchy na funkci předsedy VS ze dne a zápis z jednání VS domu HS 155 ze dne , h) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, i) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, j) změny v evidenci SVJ 576, k) změny v evidenci prodej bytu SVJ 363, l) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) úrokovou sazbu ve výši 4,8 % se splatností 5 let u poskytovaných půjček z nedělitelného fondu na rok 2012, b) organizační zajištění podzimních OK v 11/2011, c) návrh usnesení na podzimní OK v 11/2011, d) snížení tvorby FP o - 5,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 540, Vinařská 736/8, e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 23,- Kč/m 2 s účinností od na HS 554, Spartakiádní 275/29 276/31, f) navýšení plánu oprav na rok 2011 o ,- Kč a uvolnění této finanční částky mimo plán oprav na rok 2011 na HS 359, Tolstého 1215/ /30, g) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1, za účelem uskladnění osobních věcí - druhý sklep, ( ), Prchalová Jitka, Střekovské nábřeží 1160/1, h) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1, za účelem uskladnění osobních věcí - druhý sklep, ( ), Veselá Marie, Střekovské nábřeží 1160/1, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD doporučilo: a) VS domu HS 155, Voskovcova 2750/8 2752/12 svolat schůzi samosprávy domu, ze které vyplyne volba VS domu vč. předsedy samosprávy domu, nebo volba správce, dle Stanov BD DRUŽBA. Na 15. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splněné úkoly ze zápisu PD č. 14/2011, b) informace o činnosti a spolupráci se společností DELMAX s.r.o., c) rozbor zakázek společnosti DELMAX s.r.o. a dalších dodavatelů, d) informace o prováděných kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, e) informace o zapracování GO výtahů do plánu oprav na rok 2012, f) přehled smluv o dílo, jejich rozpracovanost a finanční krytí, g) informace o organizačním zajištění SD v 12/2011, h) informace z jednání P PD, ved. EÚ a zástupců KK vč. vyjádření ke KZ č. 3/2011, i) projednání zápisů ze schůzí samospráv domů, j) vyhodnocení ankety obvodu Krásné Březno k další existenci OKom v Krásném Březně, k) kandidaturu Ing. Dagmar Papežové do KK, l) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Občanského zákoníku, m) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, n) změny v evidenci vlastník bytu, o) změny v evidenci bydlících družstevníků, p) změny v evidenci SVJ 363. PD projednalo a schválilo: a) návrh úpravy funkcionářských odměn samospráv s účinností od , b) průběžné plnění usnesení ze SD dne , c) zavedení položky úklid ve výši 32,- Kč/byt/měsíc s účinností od , na HS 342, Nová 1392/8, za HS celkem 1.920,- Kč, d) prominutí poplatku za podnájem bytu Návětrná 596/6 ( ), z důvodu nevyřízeného dědictví po zemřelé manželce, byt bude převeden do osobního vlastnictví, panu Jiřímu Makovcovi, bytem Habrovany 54, e) navýšení FP o + 4,- Kč/m 2, tj. na 24,- Kč/m 2 s účinností od na HS 151, Větrná 2728/ /38, f) ukončení členství dohodou v BD DRUŽBA k SVJ Jizerská 2944/ /63, g) jmenování pana Vlastimila Líchy pověřeným správcem objektu HS 365, Střekov. nábřeží 1160/1 1158/5, h) předání podnětu k prošetření ke KK ve věci volby delegáta na HS 350 od OKom Střekov, i) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Vojanova 604/54, II. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ), Vargová Ludmila, Vojanova 604/54, j) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Žežická 663/39, V. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ), Maršálek Hanuš, Žežická 663/39, k) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Vojanova 592/30, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Novotný Miroslav, Vojanova 592/30, l) pronájem nebytového prostoru (kolárna) v domě Rozcestí 755/15, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Laskoš Zdeněk, Rozcestí 755/15, m) pronájem nebytového prostoru (sušárna) v domě Jeseniova 1254/5, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Ištoková Marie, Jeseninova1254/5, n) pronájem nebytového prostoru (sušárna) v domě Werichova 2742/4, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Davidová Naděžda, Werichova 2742/4, o) pronájem společných proctor za výtahem (2 m 2 ) v domě Spartakiádní 257/2, VI. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí, ( ), Kolaříková Karolína, Spartakiádní 257/2, p) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 21, v VII. podlaží, v domě Rabasova 3190/33, ( ), Ing. Petrov Valentin, Rabasova 3190/33, q) příjem nových členů, r) příjem nových členů, kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, s) podnájmy družstevních bytů, t) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písmeno b): , Staňková Ivana, Rabasova 3194/41; , Moravcová Jindra, 17. listopadu 292/43; , Stovban Vasyl, Obvodová 748/9. Na 16. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informace o vzniku 2 nových SVJ na HS 147 Gagarinova 2688/2 2690/5 a HS 148 Gagarinova 2691/7 2693/11, b) splněné úkoly ze zápisu PD č. 15/2011, c) návrh předběžného rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2012, d) zprávu vedoucího OPÚ o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na vyklizení bytu, na platební rozkazy, e) zprávu vedoucího OPÚ o stavu převodů bytů do osobního vlastnictví, f) informace o postupu s vlastníky bytů nečleny BD a správou jejich bytů, g) návrh plánu práce PD na I. pololetí 2012, h) informace o aktualizaci internetových stránek, i) návrh usnesení na SD konaného dne 6. prosince 2011, j) žádost o schválení účasti pana Kamila Neumana, náhradníka delegáta současně s delegátem na SD dne , k) žádost o schválení účasti Vilemíny Filipové, bytem Tisá 490 na SD dne , l) zápis ze schůze samosprávy domu ze dne na HS 806, Rozcestí 755/15 756/17 v bodu 6 b) o zrušení pronájmu nebytového prostoru s cílem využívání prostoru k původnímu účelu (kolárna), m) účast a umístění v celostátní soutěži Český energetický a ekologický project, n) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání - na základě 230 Obchodního zákoníku, o) změny v evidenci vlastníka prodej bytu, p) změna v evidenci vlastník bytu, q) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) funkcionářské odměny na II. pololetí 2011 pro členy PD, OKom a RR, b) plán oprav na rok 2012 ve výši ,- Kč, c) úpravu smluvních mezd zaměstnanců BD DRUŽBA a P PD, d) neúčtování penále ve výši 665,- Kč Ing. Miloslava Rohana, Žežická 667/55 ( ), e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. z 15,- Kč/m 2 na 18,- Kč/m 2 s účinností od na HS 568, Plynárenská 293/10 294/12, f) navýšení položky na správce domu o + 12,- Kč/byt/měsíc, tj. z 38,- Kč/byt/ měsíc na 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 568, Plynárenská 293/10 294/12, g) navýšení položky na správce domu o + 12,- Kč/byt/měsíc, tj. z 38,- Kč/byt/ měsíc na 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 569, Plynárenská 295/14 297/18, h) zavedení položky placeného úklidu ve výši 100,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 569, Plynárenská 295/14 297/18, i) navýšení tvorby FP o + 5,- Kč/ m 2, tj. z 25,- Kč/m 2 na 30,- Kč/m 2 s účinností od na HS 570, Zahradní 300/4 302/8, j) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. z 15,- Kč/m 2 na 18,- Kč/m 2 s účinností

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Bulletin advokacie 9/2005 obsah

Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletin advokacie 9/2005 obsah Bulletinadvokacie ÚVODEM...3 4. SNĚM ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Pořad jednání sněmu...5 Návrh na obsazení orgánů sněmu...5 Zpráva předsedy představenstva o činnosti představenstva

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více