Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011"

Transkript

1 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové konference (OK). dne se konala OK na Střekově, kde z pozvaných 12 delegátů se zúčastnilo 12, tedy účast byla 100 %, dne se konala OK na S. Terase, kde z pozvaných 23 delegátů se zúčastnilo 19, tedy účast byla 82,6 %, dne se konala OK na Bukově, kde z pozvaných 13 delegátů se zúčastnilo 11, tedy účast byla 84,6 %, dne se konala OK v K. Březně, kde z pozvaných 34 delegátů se zúčastnilo 29, tedy účast byla 85,3 %. Průměrná účast na OK byla za celé družstvo 88,12 %. Programem OK bylo zhodnocení činnosti Okom, seznámení s materiály na SD a ved. OBS pohovořili o plánu oprav na rok 2012 a další. 1) Z oblasti technické mohu kladně hodnotit postup družstva v prosazování technických standardů a dodržování norem. Výsledek je znát v kvalitě provedené práce. Obzvlášť je těžké v tomto trendu pokračovat, protože se navýšily ceny za materiál, za práci a na státní dotace nejsou fi nanční prostředky. Zájem o dokončování rekonstrukcí a modernizací domů je stále a to nejen z hlediska estetického, ale hlavně z důvodu úspory tepla a elektrické energie. Byly využity programy nejen se státní dotací jako je programu PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM. Snažili jsme se tam, kde to schůze samospráv odsouhlasily, aby se provedla regenerace bytového fondu jako celku, tzn. výměnou oken, odstraněním VPV vč. zateplení, zrekonstruování lodžií a provedením zateplení střechy a případně vč. rekonstrukce výtahů. K tomu samozřejmě patří modernizace vstupů vč. výměny hlavních vchodových dveří, opravy zvonkových tabel, nová svítidla s vestavěným pohybovým čidlem ap. Výhodou je, že jsou patrné výsledky nejen v úsporách za teplo, ale i pohodlnější bydlení, estetický vzhled našich domů a v neposlední řadě i prodloužení životnosti daného objektu. Hlavním posláním je, že rekonstrukce panelového domu má svá technická i ekonomická Vážení družstevníci, do nového roku 2012 vám všem přejeme zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě. Představenstvo BD DRUŽBA Z OBSAHU Usnesení shromáždění delegátů str. 3 Informace z jednání představenstva str. 4-5 Poznámky k převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví po zákonné lhůtě str. 5 Družstevní identita autentických družstev str. 6 pravidla, která se musí dodržovat. Byly dodrženy podmínky a v roce 2009 jsme v celostátní soutěži PANELÁK ROKU 2008, která je pod záštitou SČMBD, ČSOB, Centrum regenerace panelových domů, Panel plus a Vydavatelství odborných časopisů, byli oceněni v desítce nejúspěšnějších paneláků. Mezi kritérii byly: rozsah oprav komplexnost přístupu, náklady v Kč/ b.j., dosažená úspora energie v %, spotřeba tepelné energie/m 2 /rok po realizaci. Oceněné objekty v první desítce byly Plynárenská 293/10 297/18, Žežická 666/53 a Rabasova 3190/ /43. Následně v roce 2011 v této soutěži PANELÁK ROKU 2010 se stal vítězným domem Obvodová 749/26 750/28, další 2 domy Neštěmická 727/29 a Dukelských hrdinů 533/7 535/11 se umístily v desítce. Posledním významným oceněním v tomto roce jsme dosáhli v celostátní soutěži Česká energetická a ekologická stavba s umístěním na 2. místě s domem Obvodová 749/26 750/28. Tato soutěž byla pod záštitou premiéra ČR, všech ministrů souvisejících rezortů a řady významných osobností. Mezinárodní přesah soutěže dokládá i poprvé udělená záštita europoslance pana Evžena Tošenovského. V dlouhodobém plánu tohoto volebního období po stránce technické bylo splněno: Zateplení objektů, kde zbývá pouze dozateplení částí asi 10 objektů v K.Březně a na S.Terase (průčelí nebo štít). Na Střekově není zateplen cihlový objekt Na Pile 2 4 a Tolstého 53 57, na Bukově je nezateplen objekt Návětrná 2 4. GO střech vč. jejich zateplení, na Střekově jsou 2 střechy v plánu na rok 2012, (Kojetická 4 později), na Bukově jsou střechy v plánu a na S.Terase 2 střechy v plánu roku 2012 a 4 střechy se posouvají na další období. Problematikou na střechách nejen v K. Březně jsou vzduchotechniky, které jsou řešeny individuálně, dále je nutné i tyto řešit komplexně. Výměna oken za plastová je na celém družstvu provedena cca z 86 %. Výměny vodoměrů jsou prováděny dle cejchovaného období. (4 roky u vodoměrů na TUV a 6 let u vodoměrů na SV). Od u nově montovaných vodoměrů bude podle vyhl. č. 285 cejchovací období sjednoceno na 5 let. Výtahy - V roce 2009 naše družstvo provedlo výběrové řízení (VŘ) na servis a rekonstrukce výtahů, aby byly odstraněny všechny závady po IP. Výtahové stroje bezpřevodové s plynulou regulací, frekvenčním měničem dosahují větší nosnosti a rychlosti, zároveň však i komfort a úsporu elektrické energie s možností dalšího rozšíření služeb i zabezpečení domu do budoucna vč. monitoringu přes počítač. Do budoucna je možné hledět k výměnám výtahů s uspokojením vč. již pozitivního ohlasu uživatelů. Limitujícím prvkem na domech jsou fi nanční prostředky, které je nutné skloubit s ostatními potřebami domu. Z 308 výtahů máme komplexně zrekonstruováno 55 výtahů (18 %), na 130 výtazích je provedena pouze výměna výtahového rozvaděče vč. frekvenčního měniče. Komplexní rekonstrukce se provádějí nejen na výtazích, kde nebyla provedena tzv. 1. etapa, tj. výměna výtahového rozvaděče vč. frekvenčního měniče, ale i na výtazích s vyměněným rozvaděčem. Celkovou výměnu všech výtahů plánujeme ještě na více jak 5 let. Vše souvisí s fi nančními prostředky. 2) V oblasti ekonomické bylo v celém uplynulém volebním období zabezpečováno vše z hlediska fi nancování a účtování, činnosti prováděné na jednotlivých samosprávách, resp. hospodářských střediscích, jak v provozní, tak i v investiční oblasti. Účetní roční závěrky byly v jednotlivých období hodnoceny nezávislým auditorem vždy kladně, bez výhrad a v souladu s Českými účetními standardy. Rovněž rozdělování hospodářského výsledku na jarních shromáždění delegátů probíhalo v souladu s rozhodnutím tohoto nejvyššího orgánu družstva. Hospodářské výsledky družstva od roku 2007 se vždy pohybovaly v kladných číslech a není tomu jinak ani v letošním volebním roce, kdy z předběžných výsledků za tři čtvrtletí vyplývá ziskovost družstva. Naše bytové družstvo nemá žádné závazky vůči státním orgánům a eviduje pouze pohledávky z titulu dlužného nájemného. O této oblasti je zmiňováno v jiné části zprávy. S účinností od bylo v souvislosti s tzv. prohlášením vlastníka odstoupeno od vchodového účtování a nyní je účetnictví vedeno podle jednotlivých samostatných domů tedy hospodářských středisek. Na úseku nájemného byla veliká pozornost věnována zejména ročním zúčtováním zálohových plateb a služeb s tím spojených v jednotlivých letech. Myslím si, že v uplynulém období byl počet zásadních reklamací z tohoto titulu výrazně nízký. (Pokračování na straně 2)

2 2 Družstevník prosinec 2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne (Pokračování ze strany 1) právní moci a zaniká nájem bytu. Následuje výzva v roce 2008 se sešlo na 18 jednáních, v roce 2009 Za rok 2007 bylo podáno celkem 16 reklamací, z toho 10 neoprávněných a 6 oprávněných. Za rok 2008 bylo podáno celkem 38 reklamací, tj. 0,4 % z toho 30 neoprávněných a 8 oprávněných. Za rok 2009 bylo podáno celkem 25 reklamací, tj. 0,3 % z toho 18 neoprávněných a 7 oprávněných. Za rok 2010 bylo podáno celkem 45 reklamací, tj. 0,5 % z toho 33 neoprávněných a 12 oprávněných. (Oprávněné reklamace se týkaly např. chybně k vyklizení bytu a podání žaloby k OS na vyklizení bytu s přivolením soudu. Samostatně jsou podávány návrhy na platební rozkazy k OS na dlužné pohledávky. Snaha nejen právního odd. je, aby byl každý dlužník postižen danou sankcí. Pokud je snaha dlužníkem danou situaci řešit, je mu umožněn splátkový kalendář. Ke každému se přistupuje individuálně. Pohledávky na nájemném za roky se pohybují mezi 5,5 6,5 mil. Kč, z čehož je kolem sešlo na 17 jednáních, v roce 2010 se sešlo na 17 jednáních a v roce 2011 zatím na 16 jednáních, v plánu je ještě jedno jednání nově zvoleného PD. Převážně byla účast 100%. V případě neúčasti, která byla vždy omluvena, byla z důvodu nemoci či pracovního zaneprázdnění jednotlivých členů. Každého jednání PD se účastnil člen KK, vedoucí EÚ a ved. PTÚ. Minimálně na 2-4 jednáních PD ročně byli přítomni předsedové OKom, vedoucí OBS, nahlášených osoboměsíců, chybných odečtů, 2 mil. mezi vlastníky a zemřelými. technik PO a BOZP a jednatel fi.delmax s.r.o., otočené vodoměry, záměna vodoměrů TUV za SV Výstrah se průměrně ročně uděluje 180, předseda redakční rady Ing. Vais. apod.) vylučuje se průměrně 60 členů BD za dlužné nájmy. PD se po celé volební období řídilo vždy Pokud jde o činnost ve vztahu ke vznikajícím Bylo podáno celkem 292 žalob, z toho 126 zpracovaným plánem práce na dané pololetí společenstvím vlastníků, je snahou družstva na dlužné nájemné, 60 na dlužné vyúčtování a obligatorními záležitostmi podle Stanov BD vytvořit schopný pracovní tým, který by se trvale a dlouhodobě zabýval touto činností tak, abychom byli tím správným a rovnocenným partnerem, resp. správcem pro vznikající společenství. Pro úplnost uvádím, že BD DRUŽBA v současné době spravuje 10 SVJ s celkovým počtem 182 bytů a je předpoklad, že další 4 SVJ s právní subjektivitou s celkem 218 byty budeme spravovat od Pokud jde o činnost ekonomického úseku a 106 na vyklizení bytu a exekucí bylo podáno 48. ČBE zprostředkovává převody členských práv a povinností, výměny bytů, uzavírají se podnájmy bytů a další záležitosti, které vyřizuje ČBE a všichni jsou informováni v průběhu celého období (informace ve zpravodaji Družstevník). Řešení stížností celkem za celé období roku bylo přijato 178 stížností, z toho bylo 138 oprávněných a 37 neoprávněných DRUŽBA. Jedná se např. o záležitosti ČBE, vyloučení z BD pro porušování Stanov, projednání a schválení individuálních úprav FP na žádost jednotlivých samospráv apod. PD se dále v uplynulém období zabývalo aktualizací vnitrodružstevních norem - směrnic, aktualizace byla průběžně prováděna tak, jak to vyplývalo z potřeb BD a důležitosti. ve vztahu k jednotlivým hospodářským střediskům, a 3 jsou ve stádiu vyřizování. Ve 30ti denní Dále komise jmenovaná představenstvem resp. bytovým objektům, chcete-li domům, zde je naše činnost směrována na fi nancování velkých oprav, dále na komplexní revitalizace panelových domů, drobné opravy i běžné provozní potřeby. V tomto směru jsou využívány dostupné zdroje fi nancování, tedy naspořené fondy oprav a údržby, dlouhodobé investiční úvěry, státní dotační tituly, jako je program NOVÝ PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM lhůtě bylo vyřízeno 136, do 60ti dnů bylo vyřízeno 30 a nad 60 dnů bylo vyřízeno 9, 3 stížnosti jsou ve stádiu vyřizování. Důvody stížností byly převážně na porušování DŘ, Stanov a obč. soužití jako např. rušení nočního klidu, zvýšený hluk v bytě, soužití v domě, kouření ve společných prostorách domu a ve výtahu, chov psů, černé podnájmy, stížnosti na chování podnájemníků, pracovala na návrhu stanov, které byly schváleny v únoru Dnes se bude předkládat návrh na úpravu změn stanov týkající se možnosti převodů bytů do osobního vlastnictví i mimo zákonnou lhůtu, tedy po Důležité je si uvědomit odpovědnost členů představenstva. Představenstvo ze zákona ručí celým svým majetkem. a v neposlední řadě, podle nutnosti i půjčky družstva černý odběr el. energie, neprovádění úklidu SP apod. 7) Koncepce družstva byla schválena na přechodný nedostatek fi nančních prostředků. Ve spolupráci s dodavatelskými fi rmami větší akce, např. rekonstrukce výtahů, řešíme i formou Z technických důvodů se jednalo pouze o 2 stížnosti, a to 1 na vytápění bytu, 1 na stavební zásahy provedené ve sklepních prostorách domu. a výhledový plán představuje směr vývoje družstva, strategii a střednědobé cíle. Prvním bodem úkolu správy družstva bylo splátkových kalendářů. V uplynulém období, Vedení BD se pravidelně zabývá kontrolou řešení usilovat o komplexní rekonstrukce bytových tj. v letech , bylo proinvestováno na opravách našeho bytového fondu celkem 610,4 mil. Kč. Stav fondu provozu a údržby za družstvo celkem činí v současné době 190,3 mil. Kč a roční tvorba tohoto fondu představuje částku 141,5 mil. Kč. Průměrně ročně se uskutečnilo 30 výběrových stížností a přijatých nápravných opatření s tím, aby byla dodržena zákonná lhůta v jejich vyřizování. Při zjištění nedodržování interních norem, zejména Závazného oběhu dokladů, byla vyvozena opatření ve smyslu pracovně právních vztahů. 4) V oblasti informačního systému můžeme domů s využitím moderních řešení, technologií a materiálů. K zajištění fi nančních prostředků využít všech zdrojů včetně státních podpor a event. dotací. Tento bod byl splněn, viz průběžné informace během celého pětiletého období. Je to úkol, který bude navazovat v dalším období. řízení na jednotlivé akce. konstatovat, že jednotlivé obvodové bytové správy Druhým bodem bylo naplnění zákonné 3) Oblast právního úseku rozdělujeme na: převody bytů do OV, kde ke konci roku 2011 je u našeho družstva převedeno bytových (OBS) jsou se správní budovou datově propojeny tzv. VPN (virtuální privátní síť), která je nezbytná pro online provoz informačního systému INTEGRI. povinnosti převodu bytů do osobního vlastnictví těm žadatelům, kteří vyzvali družstvo k převodu v zákonné lhůtě. jednotek do osobního vlastnictví. Z tohoto Zároveň na všech úsecích je plně využívána Tento bod byl průběžně plněn, zbývá převést počtu je vlastníků - členů družstva a 86 vlastníků nečlenů družstva. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou, kde ke konci roku 2011 má BD DRUŽBA ve správě 9 SVJ (176 byt. jednotek VC, 50 VN, 6 byt.j. družstevních) a 1 SVJ cizí (6 VC) Společenství vlastníků jednotek bez právní subjektivity máme celkem 8. Na všech mimo 1 SVJ se již uskutečnily ustavující schůze a budou od ve správě BD. Je evidován přehled 15 samospráv, kde je již převedeno nad 60% bytových jednotek internetová konektivita (propojení), která je nedílnou součástí každodenní pracovní náplně. V rámci těchto služeb je rovněž zvýhodněno volání mezi pobočkami (jednotlivými OBS) a správní budovou. Uživatel informačního systému pracuje neustále s aktuálními daty, která jsou okamžitě po doručení zadávána (automaticky nebo ručně) jedná se např. o platby od uživatelů, evidence faktur, data technického úseku a další. Samotný systém umožňuje, v rámci svého internetového modulu, přístup k údajům o svém bytě jednotlivým uživatelům či v případě členů HS i údajům o celém domě s možností kontroly hospodaření. bytů, kde byly žádosti podané v zákonné lhůtě. Třetím bodem byla správa společných částí bytových domů pro cizí subjekty. Snahou vedení družstva je tuto činnost rozvíjet a tím přispívat k vylepšení ekonomické prosperity družstva. Tento bod nebyl naplněn podle našich představ. Čtvrtý bod byl zaměřen na rozvoj informačních technologií v rámci družstva a směrem ven k uživateli. Chceme maximálně podporovat služby vedoucí k vylepšování komunikace a informovanosti celé družstevní veřejnosti. Tento bod byl plněn průběžně dle přání uživatelů. Pátý bod je trvalý a nikdy nekončící práce do osobního vlastnictví. Přístupové kódy jsou přiděleny a zaslány s dlužníky. řešení pohledávek - je evidováno průměrně programátorem jmenovanému uživateli, 8) Na závěr byla zhodnocena spolupráce se 500 neplatících. Z tohoto počtu je 128 vlastníků a 24 zemřelých. Bohužel, všude stoupají dlužníci a i mezi vlastníky bytů. Co se týká zemřelých, zde to záleží na rychlosti a součinnosti notářů. Tyto pohledávky bytová družstva neovlivní, pouze nás zatěžují. S dlužníky se postupuje standardně, tzn. za 1 dlužné nájemné upomínka vystavuje EÚ, za 2 dlužné nájemné výstraha uděluje a zasílá právní oddělení, za 3 dlužné nájemné vyloučení projedná a schvaluje představenstvo, zasílá právní oddělení. Vyloučení, na které uživatel nereaguje, po 3 měsících nabývá po předchozím zaevidování na ČBE. 5) V oblasti informovanosti členů našeho družstva mohu konstatovat, že je kladně hodnocen náš zpravodaj Družstevník. Vydává se čtvrtletně a jednotliví členové BD jsou ve zpravodaji průběžně informováni o chodu družstva, nejen informacemi, které projednává v průběhu roku představenstvo, ale i dalšími např. technickými informacemi, které se týkají výtahů, programu PANEL, celkově technických stavů objektů, dlužníků apod. 6) Činnost představenstva družstva - Představenstvo (PD) se v roce 2007 sešlo na 18 jednáních, Svazem českých a moravských bytových družstev Praha a radou svč. oblasti BD. V současné době naše rada svč. BD sdružuje 29 členských družstev, která čítají byt.j. ve bytových domech ve vlastnictví či spoluvlastnictví družstev, ve kterých je panelových domů. Rodinných domů ve vlastnictví družstev je 11 a dále družstva spravují garáží. Předsedkyně představenstva poděkovala všem za spolupráci. Zpracovala: Sobotková Monika, v Ústí nad Labem dne

3 Družstevník prosinec Bytové družstvo DRUŽBA Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 U S N E S E N Í ze Shromáždění delegátů BD DRUŽBA, konaného dne v Domě techniky v Ústí nad Labem, Veleslavínova 14 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTU I. b e r e n a v ě d o m í: 1. zprávu člena představenstva o splněných úkolech ze shromáždění delegátů konaného dne informace o návrhu úpravy změn stanov 3. návrh kandidátů do PD a KK 4. informace předsedy volební komise k průběhu voleb 5. volbu předsedy představenstva - pí Sobotková Monika 6. volbu předsedy kontrolní komise - Ing. Papežová Dagmar II. s ch v a l u j e: 1. zprávu předsedy představenstva družstva o činnosti představenstva družstva za období od do rozhodnutí učiněná představenstvem družstva v období od do zprávu předsedy kontrolní komise družstva o činnosti kontrolní komise družstva za období od do funkcionářské odměny pro výbory samospráv domů a správce domů 5. zvolené členy statutárního orgánu PD: Dušánek Pavel Ing. Chobot Jaroslav Kreč Jiří Ing. Shýbal Luděk Ing. Simkovič Milan Sobotková Monika Šabata František Mgr. 6. zvolené náhradníky na členy PD: Kulač Petr Freiport Bedřich 7. zvolené členy kontrolní komise Beneš Václav Hunčová Magdaléna Ing. Morch Jiří Mgr. Papežová Dagmar Ing. Rejholec Pavel Ing. 8. zvolené náhradníky na členy do kontrolní komise Štajner Josef Košík Jaroslav 9. doplatek fi nanční odměny funkcionářů pro skupinu A dle Zásad pro odměňování volených a jmenovaných funkcionářů BD na rok 2011 ve výši ,- Kč, které byly pozastaveny na SD dne odvolání vyloučených členů ke SD tak, jak bylo předneseno JUDr. Machalou. Jmenný seznam bude součástí zápisu 11. žádosti členů BD o převod bytů do OV mimo zákonnou lhůtu HS 147 Gagarinova 2688, 2689, 2690 Gagarinova 2688/1 byt č. 3 Holarová Lenka III. u k l á d á: 1. Delegátům a) Informovat o návrhu úprav změn stanov v okrscích a podat event. připomínky k návrhu úprav stanov - Termín: Představenstvu BD a) v souvislosti voleb do představenstva předat novým členům PD veškerou agendu, písemnosti spojené s činností PD a BD - Termín: neodkladně b) zajistit změny v Obchodním rejstříku v souvislosti voleb do představenstva družstva - Termín: neodkladně c) věnovat pozornost vymáhání dluhů na úhradách za užívání bytů a služeb s tím spojených vč. dluhů na vyúčtování - Termín: trvale d) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale e) prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu - Termín: č. 4/2011 f) získávat do správy další SVJ s právní subjektivitou - Termín: trvale g) připravit na jarní SD k projednání a schválení změnu stanov za účasti notáře h) předkládat materiály, které se týkají rozdělení fi nančních prostředků v písemné formě s rozborem a zdůvodněním - Termín: trvale 3. Kontrolní komisi a) v souvislosti voleb do kontrolní komise předat novým členům KK veškerou agendu, písemnosti spojené s činností KK - Termín: neodkladně b) sledovat a uplatňovat legislativní změny do činnosti družstva - Termín: trvale V Ústí nad Labem, dne Ověřovatelé: Ing. Lukáš Košík v.r. Zdeněk Dlouhý v.r. Miloslav Matěka v.r. Představenstvo BD DRUŽBA Monika Sobotková předseda představenstva Jaroslav Chobot místopředseda představenstva Milan Simkovič Ing. Luděk Shýbal Ing. Pavel Dušánek Ing. Jiří Kreč Mgr. František Šabata

4 4 Družstevník prosinec 2011 Informace z jednání představenstva Na 13. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informaci člena KK p. Beneše o tom, že KK BD DRUŽBA nebude předkládat návrh úpravy směrnice O kontrolní činnosti č. 8/2006 (část vnější kontrola), b) splnění úkolů z předchozích jednání představenstva, c) zprávu o ekonomické situaci v BD za I. pololetí 2011, d) projednání změn rozpočtu na rok 2011, e) zprávu o podaných a vyřízených stížnostech za období 1 9/2011, f) vyhodnocení akcí vad panelové výstavby uskutečňovaných v roce 2011 v programu NOVÝ PANEL i mimo tento program, g) zprávu o plnění velkých oprav k 9/2011, h) výkon exekuce na vyklizení bytu Davida Mikuleckého, Neštěmická 725/25 ( ) a odmítnutí náhradního bytu o vel , v ulici Obvodová p. Davidem Mikuleckým, i) spolupráci s SČMBD a radou svč. oblasti BD, j) informace o připravovaných úpravách Stanov BD DRUŽBA, k) exekuci na byt a vyklizení bytu p. Jiřího Lankaše, Obvodová 741/16 ( ), l) informace člena OKom Střekov o neplatném zápise ze schůze samosprávy domu na HS 353, Nová 1395/14, m) převody členských práv a povinností vč. vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchod. zákoníku, n) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, o) změny v evidenci - vlastník bytu, p) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) posunutí termínu vyklizení bytu p. Davida Mikuleckého, bytem Neštěmická 725/25 ( ) na den , v 9,00 hod., b) pokračování splátkového kalendáře, výše měsíční splátky 1.000,- Kč pí Ivě Kupcové, Rabasova 3181/15 ( ), c) odpuštění části penále za rok 2011 ve výši 2.508,- Kč pí Ivaně Svobodové, Poláčkova 3249/28 ( ), d) ponížení tvorby FP o 10,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 145, J.Zajíce 2874/13, e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 27,- Kč/m 2 s účinností od na HS 152, Werichova 2741/2 2743/6, f) zrušení položky úklid ve výši 45,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 775, Keplerova 693/2 694/4, g) zrušení položky úklid ve výši 45,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 776, Keplerova 695/6 696/8, h) navýšení tvorby FP o + 2,- Kč/ m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 368, Tolstého 1301/29, i) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 15,- Kč/m 2 s účinností od na HS 359, Tolstého 1217/ /34, j) navýšení tvorby FP o + 1,- Kč/m 2, tj. na 23,- Kč/m 2 s účinností od na HS 360, Tolstého 1226/ /44, k) příspěvek pro ZŠ Rabasova na mimoškolní činnost dětí a u příležitosti 20. výročí založení této školy ve výši ,- Kč, l) uvolnění finančních prostředků mimo plán oprav roku 2011 na havarijní opravu topného kanálu ve výši ,- Kč na HS 370, Jeseninova 1255/3 1254/5, m) příspěvek ve výši ,- Kč na činnost Odborové organizace dle platné KS, n) zastavení účtování poplatků z prodlení u úmrtí člena družstva při dlouhodobém vyřizování dědictví a účtování úroků z prodlení, o) ponížení úroků z prodlení ze soudního sporu panu Hampejsovi o ,- Kč, p) propojení 2 sousedních bytů ve 3. podlaží domu Zahradní 300/4, byt č. 6 o vel.1+1l (pí Schlittermann) a Zahradní 301/6, byt č. 8 o vel. 1+2 (pí Suchánková Hunčová), q) vnitrodružstevní půjčku ve výši ,- Kč s prodlouženou dobou splatnosti na 7 let s účinností od na HS 579, Bří Čapků 659/13, r) pronájem NP (mandl) za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Breuer Petr, Žežická 670/31, s) příjem nových členů, t) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, u) podnájmy družstevních bytů, v) výměnu bytů vč. převodu členských práv a povinností a vzájemného majetkového vypořádání. PD zamítlo: a) podnájem bytu č. 2 pí Ludmily Heřmanové, Žežická 662/37 ( ). PD doporučilo: a) svolat novou schůzi samosprávy domu HS 353, Nová 1395/14 za přítomnosti člena OKom Střekov. Na 14. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) výsledek volby samosprávy volebního okrsku S 11, ve složení delegát pí Běla Stiburková, Nová 1395/14, náhradník Ing. Břetislav Lacina, Nová 1407/38, b) splnění úkolů z předchozích jednání PD, c) informace vedoucích OBS k problematice jednotlivých obvodů a informace související s volbami výborů samospráv domů a delegátů okrsků, d) informace vedoucího PTÚ, p. Haška, týkající se montáže oken, e) zprávu o návrhu vybraných objektů na komplexní rekonstrukce vč. zařazení do programu s event. státní dotací na rok 2012, f) dílčí zprávu o plnění usnesení ze SD dne , g) usnesení ze schůze samosprávy domu HS 155 Voskovcova 2750/8 2752/12 ze dne , rezignaci p. Jiřího Štíchy na funkci předsedy VS ze dne a zápis z jednání VS domu HS 155 ze dne , h) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Obchodního zákoníku, i) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, j) změny v evidenci SVJ 576, k) změny v evidenci prodej bytu SVJ 363, l) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) úrokovou sazbu ve výši 4,8 % se splatností 5 let u poskytovaných půjček z nedělitelného fondu na rok 2012, b) organizační zajištění podzimních OK v 11/2011, c) návrh usnesení na podzimní OK v 11/2011, d) snížení tvorby FP o - 5,- Kč/m 2, tj. na 20,- Kč/m 2 s účinností od na HS 540, Vinařská 736/8, e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. na 23,- Kč/m 2 s účinností od na HS 554, Spartakiádní 275/29 276/31, f) navýšení plánu oprav na rok 2011 o ,- Kč a uvolnění této finanční částky mimo plán oprav na rok 2011 na HS 359, Tolstého 1215/ /30, g) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1, za účelem uskladnění osobních věcí - druhý sklep, ( ), Prchalová Jitka, Střekovské nábřeží 1160/1, h) pronájem nebytového prostoru (sklepní místnost) v domě Střekovské nábřeží 1160/1, za účelem uskladnění osobních věcí - druhý sklep, ( ), Veselá Marie, Střekovské nábřeží 1160/1, i) příjem nových členů, j) příjem nových členů, kteří splnili podmínky k znovupřijetí, k) podnájmy družstevních bytů. PD doporučilo: a) VS domu HS 155, Voskovcova 2750/8 2752/12 svolat schůzi samosprávy domu, ze které vyplyne volba VS domu vč. předsedy samosprávy domu, nebo volba správce, dle Stanov BD DRUŽBA. Na 15. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) splněné úkoly ze zápisu PD č. 14/2011, b) informace o činnosti a spolupráci se společností DELMAX s.r.o., c) rozbor zakázek společnosti DELMAX s.r.o. a dalších dodavatelů, d) informace o prováděných kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, e) informace o zapracování GO výtahů do plánu oprav na rok 2012, f) přehled smluv o dílo, jejich rozpracovanost a finanční krytí, g) informace o organizačním zajištění SD v 12/2011, h) informace z jednání P PD, ved. EÚ a zástupců KK vč. vyjádření ke KZ č. 3/2011, i) projednání zápisů ze schůzí samospráv domů, j) vyhodnocení ankety obvodu Krásné Březno k další existenci OKom v Krásném Březně, k) kandidaturu Ing. Dagmar Papežové do KK, l) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání na základě 230 Občanského zákoníku, m) změny v evidenci vlastníka bytu prodej bytu, n) změny v evidenci vlastník bytu, o) změny v evidenci bydlících družstevníků, p) změny v evidenci SVJ 363. PD projednalo a schválilo: a) návrh úpravy funkcionářských odměn samospráv s účinností od , b) průběžné plnění usnesení ze SD dne , c) zavedení položky úklid ve výši 32,- Kč/byt/měsíc s účinností od , na HS 342, Nová 1392/8, za HS celkem 1.920,- Kč, d) prominutí poplatku za podnájem bytu Návětrná 596/6 ( ), z důvodu nevyřízeného dědictví po zemřelé manželce, byt bude převeden do osobního vlastnictví, panu Jiřímu Makovcovi, bytem Habrovany 54, e) navýšení FP o + 4,- Kč/m 2, tj. na 24,- Kč/m 2 s účinností od na HS 151, Větrná 2728/ /38, f) ukončení členství dohodou v BD DRUŽBA k SVJ Jizerská 2944/ /63, g) jmenování pana Vlastimila Líchy pověřeným správcem objektu HS 365, Střekov. nábřeží 1160/1 1158/5, h) předání podnětu k prošetření ke KK ve věci volby delegáta na HS 350 od OKom Střekov, i) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Vojanova 604/54, II. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ), Vargová Ludmila, Vojanova 604/54, j) pronájem společných prostor za výtahem (2 m 2 ) v domě Žežická 663/39, V. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí ( ), Maršálek Hanuš, Žežická 663/39, k) pronájem nebytového prostoru (kočárkárna) v domě Vojanova 592/30, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Novotný Miroslav, Vojanova 592/30, l) pronájem nebytového prostoru (kolárna) v domě Rozcestí 755/15, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Laskoš Zdeněk, Rozcestí 755/15, m) pronájem nebytového prostoru (sušárna) v domě Jeseniova 1254/5, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Ištoková Marie, Jeseninova1254/5, n) pronájem nebytového prostoru (sušárna) v domě Werichova 2742/4, za účelem uskladnění osobních věcí druhý sklep ( ), Davidová Naděžda, Werichova 2742/4, o) pronájem společných proctor za výtahem (2 m 2 ) v domě Spartakiádní 257/2, VI. podlaží za účelem uskladnění osobních věcí, ( ), Kolaříková Karolína, Spartakiádní 257/2, p) souhlas vlastníka objektu s administrativním umístěním sídla firmy v bytě č. 21, v VII. podlaží, v domě Rabasova 3190/33, ( ), Ing. Petrov Valentin, Rabasova 3190/33, q) příjem nových členů, r) příjem nových členů, kteří splnili podmínky ke znovupřijetí, s) podnájmy družstevních bytů, t) vyloučení členů BD pro porušení Stanov čl. 22, odst. 1, písmeno b): , Staňková Ivana, Rabasova 3194/41; , Moravcová Jindra, 17. listopadu 292/43; , Stovban Vasyl, Obvodová 748/9. Na 16. jednání PD konaném dne PD projednalo a bere na vědomí: a) informace o vzniku 2 nových SVJ na HS 147 Gagarinova 2688/2 2690/5 a HS 148 Gagarinova 2691/7 2693/11, b) splněné úkoly ze zápisu PD č. 15/2011, c) návrh předběžného rozpočtu BD DRUŽBA na rok 2012, d) zprávu vedoucího OPÚ o stavu pohledávek, výstrah, vyloučení, podaných žalob na vyklizení bytu, na platební rozkazy, e) zprávu vedoucího OPÚ o stavu převodů bytů do osobního vlastnictví, f) informace o postupu s vlastníky bytů nečleny BD a správou jejich bytů, g) návrh plánu práce PD na I. pololetí 2012, h) informace o aktualizaci internetových stránek, i) návrh usnesení na SD konaného dne 6. prosince 2011, j) žádost o schválení účasti pana Kamila Neumana, náhradníka delegáta současně s delegátem na SD dne , k) žádost o schválení účasti Vilemíny Filipové, bytem Tisá 490 na SD dne , l) zápis ze schůze samosprávy domu ze dne na HS 806, Rozcestí 755/15 756/17 v bodu 6 b) o zrušení pronájmu nebytového prostoru s cílem využívání prostoru k původnímu účelu (kolárna), m) účast a umístění v celostátní soutěži Český energetický a ekologický project, n) převody členských práv a povinností včetně vzájemného majetkového vypořádání - na základě 230 Obchodního zákoníku, o) změny v evidenci vlastníka prodej bytu, p) změna v evidenci vlastník bytu, q) změny v evidenci bydlících družstevníků. PD projednalo a schválilo: a) funkcionářské odměny na II. pololetí 2011 pro členy PD, OKom a RR, b) plán oprav na rok 2012 ve výši ,- Kč, c) úpravu smluvních mezd zaměstnanců BD DRUŽBA a P PD, d) neúčtování penále ve výši 665,- Kč Ing. Miloslava Rohana, Žežická 667/55 ( ), e) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. z 15,- Kč/m 2 na 18,- Kč/m 2 s účinností od na HS 568, Plynárenská 293/10 294/12, f) navýšení položky na správce domu o + 12,- Kč/byt/měsíc, tj. z 38,- Kč/byt/ měsíc na 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 568, Plynárenská 293/10 294/12, g) navýšení položky na správce domu o + 12,- Kč/byt/měsíc, tj. z 38,- Kč/byt/ měsíc na 50,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 569, Plynárenská 295/14 297/18, h) zavedení položky placeného úklidu ve výši 100,- Kč/byt/měsíc s účinností od na HS 569, Plynárenská 295/14 297/18, i) navýšení tvorby FP o + 5,- Kč/ m 2, tj. z 25,- Kč/m 2 na 30,- Kč/m 2 s účinností od na HS 570, Zahradní 300/4 302/8, j) navýšení tvorby FP o + 3,- Kč/m 2, tj. z 15,- Kč/m 2 na 18,- Kč/m 2 s účinností

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Shromáždění delegátů 26. 5. 2011

Shromáždění delegátů 26. 5. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 2/2011 Shromáždění delegátů 26. 5. 2011 Shromáždění delegátů (SD) bytového družstva DRUŽBA se konalo dne 26. května letošního roku v

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy OBSAH: 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů konaného dne 31. 5. 2011 2. Informace technického úseku k programu

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise

XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise XXIII. SJEZD ČLK XVII. SJEZD ČLK Zpráva revizní komise 21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno Hotel Voroněž Brno 16. 11. 17.11. 2013 KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: (abecedně) ZÁSTUPCI ZA ČECHY: MUDr. Dominik

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více