Píloha k roní úetní závrce za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píloha k roní úetní závrce za rok 2013"

Transkript

1 Píloh k roní úetní závrce z rok 2013 l. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: pedmt innosti: - specilizovný mloochod - poskytování softwre dtum vzniku: 5. srpn 1994 Spoleníci s více jk 20% ve spolenosti: Josef Krvš 1/3 Vít Nvrátil 1/3 Mrtin Dniel 1/3 Popis zmn dodtk provedených v uplynulém úetním odoí v ochodním rejstíku: V roce 2013 nedošlo ke zmn. Popis orgnizní struktury podniku její zákldní zmny hem uplynulého odoí: 1. U2Brno s.r.o. je smosttná úetní jednotk se sídlem v Brn, Píkop 843/4 2. Spolenost nevlstní žádný podíl jiné spolenosti. 3. Prmrný poet prcovník z rok 2013: 5 oso - z toho ídících: 3 osoy vyplcené mzdy zmstnncm: ,- K z toho mzdy ídících prcovník: ,- K 4. Výše pjek, poskytnutých záruk osttních plnní lenm sttutárních, dozorích ídících orgán, vetn ývlých len tchto orgán (jk v penžní, tk i nturální form): - ezpltné užívání osoního utomoilu: 0 - ezpltné užívání osttních movitých vcí: 0 - zápjk z cenu nižší než je cen ovyklá: 0 - využití služe poskytovných úetní jednotkou: 0 - plty dchodového pipojištní: 0

2 l. 2 Informce o úetních metodách oecných úetních zásdách 1) Zpso ocenní: ) nkupovné zásoy jsou oceovány poizovcími cenmi ) DNM vytváený vlstní inností je oceován ve výši vynložených nákld n jeho výrou c) spolenost nevlstní žádné cenné ppíry 2) Zpso stnovení reprodukní poizovcí ceny u mjetku ocenného v této cen poízeného v prhu úetního odoí: Spolenost nevlstní mjetek ocenný reprodukní poizovcí cenou. 3) Druhy vedlejších poizovcích nákld zhrnutých do poizovcí ceny nkupovných záso: - doprv pod. 4) Zmny ve zpsou oceování, postup odpisování, postup útování, uspoádání položek úetní závrky o proti pedcházejícímu odoí s uvedením dvod tchto zmn s vyíslením penžních ástek tchto zmn ovlivujících výši mjetku, závzk hospodáského výsledku: V úetnictví nenstly žádné zmny. 5) Zpso stnovení oprvných položek k mjetku, s uvedením zdroje informce pro stnovení výše oprvných položek: Neyl vytvoen žádná oprvná položk. 6) Zpso sestvení odpisových plán pro dlouhodoý mjetek použité odpisové metody pi stnovení úetních odpis: Spolenost pi odpisování DHM postupuje podle 26 násl. zák.. 586/1992 S. o dních z píjm podle vlstního interního pedpisu. 7) Zpso upltnný pi pepotu údj v cizích mnách n eskou mnu (upltnní žných kurz stálých kurz s uvedením termín jejich zmn): Spolenost upltuje žné kurzy vyhlšovné NB. l. 3 Doplující informce k rozvze k výkzu zisku ztrát osžené v píloze 1) Rozpis hmotného mjetku, který je ztížen zástvním právem, pop. u nemovitostí vcným emenem, s uvedením povhy formy tohoto zjištní. Spolenost nemá mjetek ztížený zástvním právem. 2) Souhrnná výše pohledávek více jk1 rok po lht spltnosti: Souhrnná výše pohledávek více jk 1 rok po lht spltnosti iní 2.400,- K 3) Souhrnná výše závzk více jk 180 dn po lht spltnosti: Spolenost nemá tkové závzky.

3 4) Závzky kryté podle zástvního práv s uvedením povhy formy tohoto zjištní pro pípd jeho nesplcení: Spolenost nemá tkové závzky. 5) Závzky (nepenžní i penžní) nevyútovné v úetnictví neuvedené v rozvze, np. záruky pijté z jiný podnik z titulu nkovního úvru neo smneného práv, pokud neyly proútovány ve form úetních rezerv: Spolenost nemá tkové závzky. V Brn, dne

4 Příloh k přiznání k dni z příjmů právnických oso ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky Příkop BRNO-STŘED Oznčení AKTIVA Běžné účetní odoí Minulé úč. odoí Brutto Korekce Netto Netto c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky z upsný zákldní kpitál 002 B. Dlouhodoý mjetek (ř.4 ž 6) B.I. Dlouhodoý nehmotný mjetek B.II. Dlouhodoý hmotný mjetek B.III. Dlouhodoý finnční mjetek 006 C. Oěžná ktiv (ř.8 ž 11) C.I. Zásoy 008 C.II. Dlouhodoé pohledávky 009 C.III. Krátkodoé pohledávky C.IV. Krátkodoý finnční mjetek D.I. Čsové rozlišení

5 Oznčení PASIVA PASIVA CELKEM (ř ) Stv v ěžném účetním odoí Stv v minulém účetním odoí c A. Vlstní kpitál (ř.15 ž 19) A.I. Zákldní kpitál A.II. Kpitálové fondy 016 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond osttní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodření minulých let A.V. Výsledek hospodření ěžného účetního odoí (+/-) B. Cizí zdroje (ř.21 ž 24) B.I. Rezervy 021 B.II. Dlouhodoé závzky 022 B.III. Krátkodoé závzky B.IV. Bnkovní úvěry výpomoci 024 C.I. Čsové rozlišení Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Poznámk Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru

6 Příloh k přiznání k dni z příjmů právnických oso VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozshu ke dni (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky U2Brno s.r.o. Sídlo neo ydliště účetní jednotky Příkop BRNO-STŘED Oznčení TEXT I. Tržy z prodej zoží 001 c Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 A. Nákldy vynložené n prodné zoží Ochodní mrže (ř.1-2) 003 II. Výkony B. Výkonová spotře Přidná hodnot (ř ) C. Osoní nákldy D. Dně popltky E. Odpisy dlouhodoého nehmotného hmotného mjetku III. Tržy z prodeje dlouhodoého mjetku mteriálu 010 F. Zůsttková cen prodného dlouhodoého mjetku mteriálu 011 Změn stvu rezerv oprvných položek v provozní olsti G. 012 komplexních nákldů příštích odoí IV. Osttní provozní výnosy H. Osttní provozní nákldy V. Převod provozních výnosů 015 I. Převod provozních nákldů 016 * Provozní výsledek hospodření (ř (-15)-(- 16))

7 Oznčení TEXT VI. Tržy z prodeje cenných ppírů podílů 018 c Skutečnost v účetním odoí ěžném minulém 1 2 J. Prodné cenné ppíry podíly 019 VII. Výnosy z dlouhodoého finnčního mjetku 020 VIII. Výnosy z krátkodoého finnčního mjetku 021 K. Nákldy z finnčního mjetku 022 IX. Výnosy z přecenění cenných ppírů derivátů 023 L. Nákldy z přecenění cenných ppírů derivátů 024 M. Změn stvu rezerv oprvných položek ve finnční olsti 025 X. Výnosové úroky N. Nákldové úroky 027 XI. Osttní finnční výnosy 028 O. Osttní finnční nákldy XII. Převod finnčních výnosů 030 P. Převod finnčních nákldů 031 * Finnční výsledek hospodření (ř (-30)-(-31)) Q. Dň z příjmů z ěžnou činnost ** Výsledek hospodření z ěžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 035 R. Mimořádné nákldy 036 S. Dň z příjmů z mimořádné činnosti 037 * Mimořádný výsledek hospodření (ř ) 038 T. Převod podílů n výsledku hospodření společníkům (+/-) 039 *** Výsledek hospodření z účetní odoí (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodření před zdněním (ř ) Sestveno dne: Podpisový záznm sttutárního orgánu účetní jednotky neo podpisový záznm fyzické osoy, která je účetní jednotkou Právní form účetní jednotky Předmět podnikání Poznámk Společnost s ručením omezeným Osttní vydávání softwru

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o.

Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o. Komerční prezentace pro investory Římská 1222/33, s.r.o. Zpracováno: listopad 2012 1 Proč investovat do nemovitostí? Zajištění proti inflaci Diverzifikace investičního portfolia, přičemž odpadají náklady

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více