pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce"

Transkript

1 pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem: Mazovskii 478/6, Troja, Praha 8 zapsanym: v rejstiiku spoledenstvi vlastnikri jednotek veden6m u Mdstsk6ho soudu v Praze v oddilu S, vlozce iislo zastoupenim: Duianem Ditrichem, piedsedou vyboru a Jiiim Hejhalem, ilenem vyboru IC: bankovni spojeni: iislouctu:,:l;'.:- (ddle jen,,vlastnik") a piikaznik se sfdlem: zapsanou: zastoupenou: IC: DIC: bankovni spojeni: iislo riitu: AUSTIS-REAL, s.r.o. K Austisu 680,1,54 00 Praha 5 - Slivenec v obchodnim rejstiiku veden6m Mdstskim soudem v Praze, oddil C, vlozka Jakubem Havliiskem, prokuristou spoleinosti cz UniCredit Bank Czech Republic, a.s / 27A0 (clale jen,,spr6vce") I Piedm t smlouvy 1. Sprdvce se zavazuje pro vlastnika podle t6to smlouvy obstaravat za odmdnu spriivu obytn6ho domu a pozemku, ktery je ve vlastnictvf spoluvlastnikti spoledenstvi vlastnik& jednotek (SVf dle vypisu Katastrdlniho riiadu. 2. Obstaravatelski{ Cinnost dle Cl6nku I, bod 1) t6to smlouvy spoiiv6 v iinnostech obsazenych v teto smlouv6 na zdkladd pln6 moci vystaven6 vlastnikem (piiloha d. 1). 3. Sprdvce je povinen postupovat pii obstar6v6ni spriivy nemovitosti podle platnjzch prdvnich piedpisti a norem a ddle poclle pisemnich pokynri vlastnika a v souladu sjeho z6jmy. Vpiipadd nejasnosti, spojenich s pokyny nebo z6imy vlastnika, je spr6vce povinen vyziidat si pisemnd jejich upiesndni od vlashrika. 4. Vlastnik rozhoduje a jednii ve viech vdcech tykajicich se nemovitosti a jejiho provoztr, v nichz neni dle t6to smlouvy jeho jm6nem oprdvndn ii povinen jednat spr6vce.

2 II Pievzeti nemovitosti do sprivy 1. Pii pievzeti nemovitosti do sprdvy je sprdvce povinen, zejm6na v soudinnosti s vlastnikem, zabezpe(it a) pievzetf nemovitosti pieddvacim protokolem podepsanym pied6vajicim a spr6vcem b) pievzeti veiker6 dostupn6 dokumentace k piedmdtn6 nemovitosti od strany pieddvajici, zahrnujici zejm6na: projektovou dokumentaci objektu, paklize je k dispozici. pasporty domti, bytu a nebytovych prostor ' revizni zpr6vy, pasporty a revizni knihy, protokoly o zkouice tdsnosti a atesty c) piehled havarijnich vimdrri, rozhodnuti o vyklizeni bytu, nalizeni o odstrandni stavby, naiizeni zabezpe(.ovacich praci atd., kter6 nebyly ke dni pievzett splndny d) seznam vymezenych bytovych a nebytovych jednotek a jejich vlastnikri - prohldsenf vlasbrika e) seznam mdiidel a jejich stav 0 piehl6seni viech odbdrfi a sluzeb, uzavieni novych kupnich smluv nebo smluv o clilo g) klide od zamykatelnich tiisti spoleinich prostor h) provozni i6dy a pokyny pro obsluhu, paklize jsou k dispozici i) soupis dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku tvoiiciho piislusenstvi nemovitosti j) soupis samostatn6ho dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku k) kolaudaini a jin6 rozhodnu ', paklile je k dispozici. 2. Ve5ker6 doklady uvedene v tl. II, bocl 1) jsou v okamziku pievzeti (piipadnd poiizeni) majetkem vlastnika. Spr6vce je povinen tyto doklady vlastnikovi piedlozit nebo odevzdat, nedohoclnou-li se jinak. III Povinnosti spriivce 1. Sprdvce je pii obstardvdni spr6vy nemovitosti v oblasti provozni povinen zejm6na: a) po dobu platnosti t6to smlouvy doklady uveden6 v dl. II, bocl 1), prribdznd aktualizovat a chr6nit piecl rozkrdditnim, poskozenim, zniienim, zttiltou nebo zneulib.m b) smluvnd zajiitovat u oprdvndnych subjektu doddvku mddii, tj. energie, plynu, tepla, vody "1. apocl. c) zajiihvat smluvnd popi. proviicldt, pokud k tomu je oprdvndn, servisni iinnost a provoznf revize technickich zaiizeni a inzenirskich siti (elektro v dom6, hromosvody, plyn, poldrni ochranu), a to dle platnych vyhliisek a norem d) zprostiedkovat na pi6ni vlastnika havarijni sluzbu a informovat o zprisobu jeli dosalitelnosti uzivatele objektu e) zajifbvat piehled vlastnikri jednotlivyich byt& a osob, kter6 s nimi bydli, prostiednictvim zdstupce vlastnikri 0 zajiihvat na zdkladd piedanich podkladri ze strany vlastnika piehlecl n6jemcri jednotlivich nebytovych prostor a ftelu jeyich vyulitt g) dohlizet na plndni povinnosti vyplivajicich ze smluvnich vztahri a obecnd zdvaznych piedpisri h) zaji5fovat kontakt s vlastniky bytu a niijemci nebytovych prostor i) zajistit pravidelnli/ fklid a udrlbuspolednych prostor domu. udrlbu a riklid uzavien6ho pozemku (dvorku) dle pokynri vlastnika t) zajisttt v piipacld potieby provedeni derahzace, dezinsekce, popf. desinfekce odbornou firmou a zamezit sidleni holubfi k) vtas informovat vlastniky bytu a nebytovych prostor o chystanich akcich a zmdndch, kter6 se jich doffkaji; informovat na veiejnd piistupn6m mistd vylepenim, vyvd5enim v objektu (jmdno, adresa, zprisob kontaktov6ni) o:

3 : 1"""::,[:!,St!*chvor6ni spriivci (vdehrd povdfenich osob). vlastrikovi l) zabezpetit v rozsahu povinnosti vlastnika opaseni na riseku pol,furrt ochrany, hygrenp bezpednosti prdce, ochrany Zivota a zdravi m) v pfipadd vfpovddi, tzn. Po uplynufi vjpovddnl lh.ity, tyzicky a neprodlend predat spravovane nemovitosti ndstupnickd firmd zmocndn6 vlastnikem zaritas6 z6stupce vlaitnika, a ddle piedat veskerou dokumentaci a spisy pfedmdhrich domti, vdetrd pleddvacich protokolti, vlastnikovi di_t6to niistupnick6 ftmd. Po nabyfi,itiorrosti qipovedi p spr6vce povinen prov6st bez prodleni, nejd6le v5ak do dvou mdsicti od nabyff 6dinnosti nasiedujici: 1) ohldieni stavu viech m6dii ve sv6fen6m dom6,.rt"me propraceni vdech dodavatelskich faktur ke dni ukondeni pr*azmsmlouvy 2) zaiisttt a piedat vlastnikovi pieddvaii protokol ke dni ukondeni t6to pl*azni srnlouvy, kterl, obsahuje mimo jin6: ' revizru zprdvy technickich zarueni a inzenfrskich siti. evidendni a qfpodtov6listy. technickou dokumentaci. evidenci dluznikt. 2' Spr6vce je pii obstar6v 6ni sprilvy nemovitosti v oblasti ridrzby a oprav povinen zejm6na: a) zaiisht nezbybrou drobnou irdrzbu a opravy spravov.rn6 nemovitosti v rozsahu vyp$vajicim z obecnd zdvaznich piedpisfr b) udinit opadeni k zattezeni vzniku dal5ich Skod a v piipadd hav6rii neprodlend informovat vlasturika a fidit se jeho pokyny c) poddvat vlashrikovi n6why na nezbyhr6 opravy di rekonstrukce d) zabezpdit v plndm roasahu povinnosti vlastrika v plipadd vydanfch rozhodnufi a nafizeni o nezbytnich rhprav6ch stavby, zabezpe(ovacich praci,ridrzbd apod. e) respektovat vlastnikem uzavlenou smlouvu o dilo s vybranim dodavatelem, kontrolovat a garantovat provedeni praci a sprdvnost ridtovanfch cen dle uzavlen6 smlouvy o dilo, nestanovi-li vlastnik jinak f) na akce ptevyiujici sqim n6kladem ,- K(bez DPH, nebo ozna(en6 vlastnikem, konat vibdrov6 Ilzeni na zhotovitele t6to akce, ke kter6mu pfizve odpovddn6ho z6stupce vlastnika, jenz md prdvo konedn6ho rozhodnuti o vyhru zhotovitele g) zaiisttt drobnd opravy a fpravy bez pfedchoziho schvdleni vlashrfl<a, kter6 nepiesiihnou sqim ndkladem 5.000,- Kd vdehrd DPH a vlasbrik se zavazuie k jejich rihradd. 3- Sprdvce je Pfi obstar6v6ni spr6vy nemovitosti v oblasti ekonomick6 a priivni povinen zejm6na: a) vyulivat pr6vni prosdedky k ochrand prdv vlastnika k nemovitosti b) vyhotovovat vipodtov6 a evidendt i li"ty a provdddt jejich aktualizaci c) zajriltovat evidenci n6jemcti nebytovfch prostor d) prov6ddt vyridtov6ni sluzeb na jednotliv6 vlastniky di iin6 odbdratele dle ptatnfch piedpisri. Odedty podruznich mdiidel mdienich sluzeb v bytech a vyhotoveni dfldiho vytidtovdni tdchto n6kladri, stejnd tak jako prvotni sestaveni koeficient& podtahovich ploch a protokohi zamdfeni byto dle vyhl. 372/ 2001 Sb. - pravidla rozfdtovdni ndkladti, je piedmdtem dinnosti specializovan6 firmy. Ndklady na tuto dinnost jsou n6kladem vlastnilca. Vyridtovdnl za pfedchozi rok bude provedeno do terminu stanoven6ho z6konem, popf. do terminu uvedendho ve stanovdch. e) pfedepisovat v souladu s platorimi pfedpisy odvody a rihrady za sluzby poskytovan6 v souvislosti s ulivdnrm byto a nebytovfch prostor, v ptipadd nezaplacen6 platby neprodlend upominat vlastniky bytowich jednotek a ndjemce nebytovych prostor a ptedepisovat poplatek z prodleni nebo rirok z prodleni dle platn6ho pr6vnflro fddu a dle rozhodnuti statutdrniho orgdnu. Piesdhne-li dluznd d6stka vj'5i fiech zllohovych plateb, pliptavi spr6vce, po dohodd se statutdrnim org6nem, ndvrh na soudni Lalobu, pfidemz ndklady s tim spojen6 hradi SVJ. 0 zajisfovat vedeni korespondence, administrativni a technickd dokumentace, vdehrd archivace

4 g) provdddt na (ratu vlastnika ziizenlm pro tuto iinnost vesker6 piijmy a vydaje tykajici se nemovitosti, jejil spr va je piedmdtem t6to smlouvy, jak je uvedeno v jejim zilhlavi h) v6st dle platnich piedpisri prribdznd ridetnictvi vlastnika \rkajici se objektu, kterli je piedmdtem t6to smlouvy, vtebrd rodni zindrky, jel bude zpracovilna do roku ndsledujiciho roini fietni zdvdrku za piedchozi rjrietni rok i) v piipadd, Le vzniknou SVJ piijmy podl6hajici dani z piijmu a sprdvce se o nich prokazatelnd dozvi, vypracovat piislu5n6 daiovd piizndni. Rodni ziivdrka, kterd je podkladem pro zpracovdni daiov6ho piizndni, bude zpracovfrna do roku ndsledujiciho rodni riietni ziivdrku za piedchozi ritetni rok. Zpracovirni dariov6ho piizndni neni souiiisti odmdny. Ndklady na zpracovdni tidetni z6vdrky v elektronick6 podobd a pieddni noside dat rejstiikov6mu soudu k ulozeni jsou niikladem vlastnika j) informovat vlastnika o potiebd doplndni pen Znich prostiedkri na spriivu domu k) pieclat vlastnikovi ve5ker6 ridetni doklady v piipadd vypov6cli. Tzn. do 30 dnri po nabyti ucinnosti vipovddi je spriivce povinen piedat kompletni ridetni evidenci vikonu funkce spriivce za cel6 obdobi jeho vikonu funkce vtetnd vistupri z fietnictvi k poslednimu dni mdsice spr6vy, tj. mdsicni ziivdrku. Pifkazni smlouva nezahrnu je zpracovdni mezd. Pokucl vznikne povinnost vypliiceni mezd (odmdn) ilentm SVJ, kdy s vyplatou odmrdn statutiirnich ziistupct je spojeno jejich periodick6 piihla5ov6ni do evidence piislusnych organri, jakol i piihl6seni pl6tce odmdny, utini toto sprdvce na z6kladd objedndvky od vlastnika. Spriivce prohla5uje, 2e ma splndny ve5kerd povinnosti, kter6 mu jsou ulozeny z konem t. 101/2000 Sb., o ochrand osobnich ridajri v platn6m znfni a Le m6 zpracoviiny interni piedpisy a opatieni ve vztahu k ochrand osobnich ridajri, kter6 rozvijeji dfislednim zpfisobem ustanoveni uveden6ho zdkona na podn'rinky spr6vce. Spr6vce zavazuje sebe i v5echny sv6 pracovniky mlcenlivosti ve vztahu ke zpracov6vanym osobnim uclajrim. V piipadd ukonieni smluvniho vztahu nebo jeho pievedeni na jinou osobu plati diile toto ustanoveni a nezbavuje sprdvce a jeho pracovniky k ochrand osobnich dat. Poru5eni ustanoveni bude povalovitno za hrub6 poruseni uzavien6 pifkazni smlouvy a drivodem k okamzit6mu ukonceni smluvniho vztahu. IV Povinnosti vlastnika 1. Vlastnik rozhoduje o vibdru niijemcfi nebytovych prostor a vyuziti spolednych prostor. 2. Vlastnik je povinen umoznit spriivci piistup do v5ech spoleinych ddsti nemovitosti tak, aby spr6vce mohl plnit ve5ker6 povinnosti vyplyvajici z t6to smlouvy. 3. Vlastnik se zavazuje pii i6dn6m splndni piedmdtu t6to smlouvy zaplatit sprdvci sjednanou odmdnu. 1. Vlastnik se zavazuje poskytovat sprdvci potiebn6 informace tykajici se spriivy domu dle t6to smlouvy a neznemozf,ovat mu iinnost dle t6to smlouvy. 5. Vlastnik je povinen prribdznd, minimdlnd jednou mdsiind, poskytovat podklady potiebn6 pro vedeni riietnictvi, zejmlna vypisy z bankovniho ddtu; piipactnd pov6iit spriivce jejich zisk6vdnim od tietich osob. 6. Vlastnik pofisti, pokud tak jil neudinil, nemovitost proti Zivelnim ud6lostem a z odpovddnosti za Skody zprisoben6 tietim osob6m. Pojistn6 hradi vlashrik. Kopii pojistn6 smlouvy pied6 vlastnik sprdvci. 7. Jakekoliv zmdny v evidenci osob vy5e uvedenfch dlenri nebo jejich adres provede sprdvce na zikladd pisemnych dokladri potvrzenych statutdrnimi ziistupci. Vlastnik sprdvci neprodlend pisemnd ozn mi zmdny ve slozeni statutdrnich zdstupct (vdetnd adresy tohoto dlena, kter6mu se md dorutovat korespondence a jin6 pisemnosti) a jejich oprdvndni. Vlastnik piedd sprdvci podpisov6 v zory statut6rnich zdstupcri. 8. Vlastnik spravci pieda, jakmile jej obdrli, osvdcldeni o registraci k danim na FIJ, piipadnd clal5i dokumenty nezbytn6 pro iadn6 vedeni sprdvy.

5 9' Nevyjddii-li se vlastnik pisemnd k n6vrhu spr6vce do 15 dnt od dorudeni, nese plnou odpovddnost z plipadnich drisledk:iu za pozdm a z6dn6vyj6dfeni. 10' Wastnik pied6 sprdvci stanovy spoledensttri,vetcterrycn budou upravena pr1vaa povinnosti. 1'1" Jestrite vlasturik ztealizti. akce nad riimec t6to smlouvy (napf. ndstavbu apod.), kter6 zaklildaii povinnost roz5iieni ridebri evidence prdvnick6 osobp md za, povinnost vstoupii ao;ua'.aoi se sprdvcem a dojednat podrobnosti promibruti novfch skutednosti do ritetricwi a chodu sprdvy. 12' KaLdy rok si bude vlastnik od sprdvce pleblrat uzavfenou archivovanou ridehri dokumentaci vdetnd ve5keqich dokladt, od jelrhozvyhotoveni uplynuly 2 roky. 13. washrik se zavazuje ptedat sprdvci pfehled vrastniiky'ch podilti jednotlivich vrastorikt jednotek (a prfrbdznd jej v piipadd zmdn aktualizovat). 1'4. Vlastnik jednotky je povinen hradit stanoven6 pfisp6vky na sprdvu domu a pozemku, stanovenf zillohy na fhradu za slulby a hradit nedoplatky vyplivajlci zvytrttov1nt. 15. Vlasbrik prohlasuje, Le ie ze z,6kona spr6vcem orobti.h ridajri, kter6 poskytuje spr6vci, a ieiichl zpracovdni prov6di sprdvce na zdrkladd ptikazni smlouvy o sprdvd nemovitosti a vikonu dal3ich prdv a povinnosti. 'l'6. Prdva a povinnosti jednotliq.ich vlastnikti jednotek vtidi sobd navz6jem upravuji zejm6na prohld.seni vlashrika, stanovy, rozhodnutr SVJ a ptipadnd pfislusnd ustanoveni obdansk6ho z6koniku v plabrdm zndni, pfipadnd zdkonao obchodnich korporacich. 17. Vlasbrik d6le prohlaiuje, Le m6. spln ny vedker6 povinnosti, kter6 jsou mu ulozeny ziikonem (. 101' / 2000 Sb., o ochrand osobnich rldajti a zmdn6 ndkterfch zdkontl v jeho plahr6m,ne^. Odelem zptacovdni osobnich rldajri je vypoiddrim prdv a povinnosti vlastrika ve vztahu k vlastnikrim a ndjemnikrim nemovitosti ve vlastrrictvi SVJ, jejichz osobnl fdaje jsou piedm6tem t6to ochrany, stanoven6 vlashrikovi obecnd zlvaznimipr6vnimi pfedpisy auzavlenimi smluvnimi vztahy. Zpracovan6 osobni ridaje jsou v rozsahu: jm no a pfijmeni, rodn6 dfulo, ridaje o osobdch ve spoledn6 dom6cnosti, velikost bytu v m2 a jeho skladbd, rldaje o qisi zillohna sluzby (n6jmu) a fhrad6.h,,idu;" o spotfebdch jednotlirnfch m6dii (elektfina, voda apod.) a rihraddch za tyto odbdry, bankovnl spojeni, spojeni sipo a podle poseby i jin6, zde nespecifikovan ridaje. V Financov6ni 1. Ve5kery bezhotovoshri pohyb finandnich pros$edkti bude provdddn prostfednictvim bankovniho ridtu vlasturika formou elektronick6ho bankovnictvi. Dispozidni pr6vo k tomuto ridtu m6 vlastnik, popf. z6stupce spr6vce, kterli. mii alesporl pasirmi piistup. M&Ze tak do lidtu nahlizet a stahovat bankovni ripisy k zaridtovdni. 2. Vystavend faktury na rihradu sluzeb nebo oprav apod. pfedd sprdvce k odsouhlaseni vlastnikovi, ktery se po jejich kontrole zavazuje k uhrazeni do stanovendho data splafirosti. 3. Ziisfr-Ir spr6vce, Ze soucet pendznich prosdedk& na ridtu spr6vy je nedostatedny, upozorni vlastnika na doplndni finandnich pros$edkri minim6lnd na potfebnou v'y'5i. Vlasbrik se zavazuje, Le ve sjednan6 lhttd chybdjici ddstku doplni. Nesplrri-li vlasbrik tuto povinnost a spr6vce nebude moci vldaie spojen6 se sprdvou nemovitosti hradit, ponese disledky z tlto situace plynouci v plnd vfsi vlashrik. 4. YyL6'd6-lt si vlasbrik od sprdvce hromadn sddleni svym dlenrim zasrlanl doporudenou postou, je po5tovn6 n6kladem vlastnika. VI Odpovddnost 1. Spriivce md s pojist'ovnou uzavieno poji5tdni sv6 odpovddnosti za 5kodu, kter6 bude v plahrosti po celou dobu tr'/eni t6to smlouvy, jej? by mohla vzniknout vlasturikovi, nebo tfeti osobd v souvislosti s dinnosti spr6vce. 2. Spr6vce odpovid6 vlashrikovi i fretim osobdm za 5kody, kter6 by jim vznikly prokazatelnfm nesptndnim povinnosti vyplyvajici sprdvci zt6to smlouvy di platnfch pr6vnich pfedpisri.

6 3. Vlastnik nemd niirok na n6hradu Skody, pokud poru5eni nebo nesplndni povinnosti sprdvce bylo zptisobeno, byf d6stetn6, jedniinim vlastnika nebo nedostatkem soudinnosti, k nil byl vlastnik povinen podle t6to smlouvy. 1. Sprdvce neodpovidd za Skody zprisoben6 zanedbdnim povinnosti vlastnika pii vykonu spriivy nemovitosti, kter6 nastaly v terminu pied podpisem t6to smlouvy a se kterimi spr6vce nebyl pii podpisu t6to smlouvy sezndmen. Jedn6 se piedev5in'r o piipadny zanedbany technicki stav objektu, skrytd vady a dlouhodobd neie5en6 technick6 probl6my, kter6 mohou zapiidinit havarijni stav objektu apod. 5. Spr6vce neni opriivndn naklddat s nemovitosti jinym zprisobem, nez jak stanovi tato smlouva. Zejm6na neni oprdvndn nemovitost nebo jeji irist (vieh:rd pozemkfi) prodat, diit do ndjmu, zastavit, Ci k ni ziidit vdcn6 biemeno. 6. Sprdvce touto smlouvou nepiebir6 odpovddnost za spr6vnost a tiplnost fcetni evidence za piedchozi obdobi a to do dne irtinnosti t6to smlouvy. Spr6vce pievezme od vlastnika zristatky ririetnictvi k datu potdtku tiiinnosti smlouvy o sprdvd v rozsahu rodni ritetni z vlrky vdehrd dokladov6 inventarizace pohleddvek, z{vazkri a majetku. Za lf.plnost a prrikaznost ridetni evidence do ricinnosti t6to smlouvy nepiebirii spriivce odpovddnost. 7. Spriivce touto smlouvou nepiebird jak6koliv zinazky vlastnika k tietim osob6m vznikl6 do dne fdinnosti smlouvy. Vady stavebnich praci (funkini a vzhledov6), kter6 vznikly prokazatelnd vadnym projektovym ie5enim nebo nekvalihrim provedenim stavebnich praci, nelze oznadovat za Spatnou prdci sprdvce. Sprdvce tyto vady nezprisobil ani nemohl jejich dtisledky pied zapodetim sprdvy zmirnit. VII PoruSeni smluvnich povinnosti 1. Spriivce je povinen nahradit vlastnikovi Skodu, ktera vznikla, nesplnil-li sprdvce svou povinnost dle tdto smlouvy. Toto neplati, jestlize Skoda vznikla na z6kladd prokazatelnd zavindn6ho jedniini vlastnika nebo jedn6ni kter6hokoliv vlastnika jednotky. 2. PoruSi-li sprdvce svou smluvni povinnost tim, Ze neposkytuje smluven6 sluzby vtas a iddnd, obdrzi-li vizvu od vlastnika k odstrandni vad jeho iinnosti a nesjednii-li niipravu, niieli vlastnikovi sleva z odm6ny sprdvce a to ve visi 0,05 % za kaldy den neplndni z ddstky odmdny, kter6 nfieli sprdvci v kalenddinim m6sici, v ndmz k prodleni do5lo. 3. Smluvni pokuta (sleva)je splatn6 do 30 kalencl6inich clnfi po jejim uplatndni u sprdvce na (rdet vlastnika. 4. Pokud spr6vce neplni sv6 povinnosti z drivodu nedostatku finandnich prostiedkri skliidanych vlastnikem formou z6loh, piestoze byl vlastnik na futo okolnost sprdvcem upozorndn, sankce dle tohoto ustanoveni se neuplatni. VIII Odmd'na sprivce 1. Sprdvci vznikne niirok na odmdnu dle teto smlouvy, jestlize iiidnd vykondvd dinnosti, ke kterim je smlouvou zav6.z6n. Spr vci piislu5i mdsiini odmdna za jednotku (bytov6, nebytovd) ve vy5i 135.,- bez DPFI. Celkem Ki bez DPH mdsidnd. K t6to cend piislu5i DPH v z6konem stanoven6 vy5i. Ve vy5e uveden6 nemovitosti se nachdzi 48 bytovlich jednotek a jedna nebytovd jednotka. 2. Odmdna je splahrd nrdsiind vldy do 14. dne n6sledujiciho m6sice po mdsici, v ndmz byla spr6va vykondv 6na, a to na z6kladd faktury - daiov6ho dokladu vystaven6ho spr6vcem. DUZP je stanoveno na posledni den v mdsici, v ndmz byla spr6va vykon vdna. 3. Stanoven6 odmdna podle odst. 1 tohoto tl6nku bude kazdorotnd valorizovilna a platn6 zpdtnd od piislusneho kalend6iniho roku na zdkladd prtimdrn6 miry inflace za uplynuli kalenddini rok, oficidlnd vykilzane eeskym statistickym iriadem. 4, Ostatni prdce (napi. fklid atcl.) budou fakturovdny na z6kladd dohody s vlastnikem. 5. Odmdna za zpracovdni daiov6ho piiznilni dini 3.500,- Kd bez DPH.

7 IX Cas plneni 1' Smlouva nabyv platnosti podpisem smlurmich stran a ridinnosti dnem ,4 2. Tato smlouva se uzaviril na dolu neurditou. 3' obd smluvni strany mohou smlouvu v cel6m rozsahu vypovdddt pisemnou qipov6di. 4. Vipovddni lhtta dini 3 mdsice. 5' Vfpovddni lhfita podind bdzet prvnim dnem mdsice ndsledujiciho po prokazateln6m dorudeni qipovddi druh6 smluvni strand a skondi behetposlednim dnem vipovddniurity. x ZiryEtefini ustanoveni 1' Smluvni strany se zavazuii vzdiernnd zachoviivat a ctit obchodni tajemstvi druh6 smlurrni strany. 2' Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran z6konem L 89/2012 sb. obtanskjnn zdkonikem v plabr6m zn6ni. 3' Jak6koliv zmdny nebo dophky t6to smlo uvy lze dinit pouze pisemnd, po vz6jemn6 dohodd obou smluvnich stran, dislovanimi dodatky. 4' Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich. KaZd,6ze smluvnich stran obdrlijedno pare. 5' Udastrici smlouvu piedetli, s jejim obsahem souhlasi, col stvrzuji svfmi podpisy. / ' Y Praze dne:......, ,4 + {.4...,,, ]akub Havl6sek prokurista AUSTI9REAL, s. r. o. rilffiili;h pfedseda vfboru Spoledenstvi pro drlm Praha 8, Mazovsk6.478,479 \..\r... JiIi Hbjhal dlen q.iboru Spoledenstvi pro drim Praha 8, Mazovskd478,479 Pfiloha d. 1: PInd moc

8 Plna moc V souladu s ustanovenfm dl6nku I, bod 2) piikazni smlouvy uzaviend mezi vlastnikem nemovitosti Spoledenstvfm vlastnikt pro dfim Praha 8, Mazovsk6 478,479 v Praze 8 - Troja. zastoupenym piedsedou vyboru p. Du5anem Ditrichem a dlenem vyboru p. Jiiim Hejhalem a spr6vcem AUSTIS - REAL, s.r.o. se sfdlem. K Austisu 680,, Praha 5, zastoupenym prokuristou p. Jakubem Havl6skem zplnomociluje vlastnfk p. Jana Fiika byem : Skribova 3051, Praha 10 o.p. I k jedn6nf spriivce v souladu s touto smlouvou, t. j. zejmena k rikonfrm vyplyvajicich ze sprfxy a udrlby byoveho a nebytov ho fondu, spravovaneho spr6vcem pro vlastnika, vdetnd zastoupenf vlastnika pied spr6vnimi org6ny. Spr6vce je zejmena opr6vnen k uzavieni smluvnfch vztahfi s dodavateli m6dii a sluzeb. Plnou moc je opravndn vystavit pouze vlastnfk. V Praze dne DuSan Ditrich piedseda vyboru Jiii Hejhal dlen vyboru

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici:

Kupnf smlouva. 1. Smluvni strany. Kupuiici: EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND FRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTERSTVO SKOLSTVi, MLADEZE A TELOVVcHoVY INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI 1. Smluvni strany Kupuiici: Kupnf smlouva E. g77an0a29 uzavlend podle S 2079

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI

NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI NABÍDKA NA SPRÁVU NEMOVITOSTI Zadavatel: Správce: Paní Alena Braunerová Parkers s.r.o. Milánská 418 Náměstí Míru 820/9, 120 53 Praha 2 10900, Praha IČ: 26953544 V Praze dne 16.12.2013 MODERNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více

pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381, Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8

pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381, Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8 Zadavatel: BD Sokolovská 381 IČ: 03008355 kontaktní osoba: p. Horáček e-mail: jarda.hory@centrum.cz Cenová nabídka pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381, Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8 zpracoval:

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16 in-st:itni riiad inspekce prdce Sidf o: Jednajici: le: 75046962 dsle jen Zadavatel na strane jednd KolSiskd 45L/13,7 46 0L Opava Mgr. lng. Rudolf Hahn, generillni inspektor Autocont CZ a.s. Sidlo: Jednajici:

Více

PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 2012

PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 2012 PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 1 drulstvo Ohndn{ - N{zw fletnfjednotlqy: B5rtov6 Prtvnlfome: dnbtvo Sldlo: Ohndnf 1335 Pnhe 4 l,lll 5ttffi3 rco: 7, drulstvo obecnf uoa"ln l.l Charakteristikaspolednosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

K R A J S K Y r'r bnn

K R A J S K Y r'r bnn K R A J S K Y r'r bnn t l L J n i r < v!'', t\ a-1 L-,,, Y KRAJ EKoNoMIcKV odbor oddeleni PREZKUMU A METoDIKY HoSPoDARENi obci d.j.: KUJCK 8530/2012 OEKO-PR steinoois e.2 Zprava o vvsledku piezkoumeni

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ HAVARIJNÍCH SLUŽEB Firma: AAA Záchranná technická služba, spol. s.r.o. Se sídlem: Stejskalova 12/15, 180 00 Praha 8 Libeň Zastoupená: Petrem Beranem jednatelem společnosti IČ: 25077422

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

FIRST TRANSPORT LINES

FIRST TRANSPORT LINES FRST TRANSPORT LNES VYROCN ZPRAVA ZAROK SPOLECNOST 2014 vynoerui zpnavn za ROK 2014 Spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. Obsah: A. B. C. D. E. F. ZAkladni (daje o spolednosti ZprAva piedstavenstva

Více

^7> ^ o"y:rl::^o-".yy tltll :.::.".::i*"'' I e.ouoo,,

^7> ^ oy:rl::^o-.yy tltll :.::..::i*'' I e.ouoo,, ..-. ^7> ^ o"y:rl::^o-".yy tltll :.::.".::i*"'' I e.ouoo,, \7 2tvorrui prosrr'soi I i**-; ;;;;"".proregion6rni,o,uo; lvzduchapffrodu projekt Eislo 32326112 N6zev zakjizkv:,,sber a svoz bioodpadu v obci

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více