pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce"

Transkript

1 pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem: Mazovskii 478/6, Troja, Praha 8 zapsanym: v rejstiiku spoledenstvi vlastnikri jednotek veden6m u Mdstsk6ho soudu v Praze v oddilu S, vlozce iislo zastoupenim: Duianem Ditrichem, piedsedou vyboru a Jiiim Hejhalem, ilenem vyboru IC: bankovni spojeni: iislouctu:,:l;'.:- (ddle jen,,vlastnik") a piikaznik se sfdlem: zapsanou: zastoupenou: IC: DIC: bankovni spojeni: iislo riitu: AUSTIS-REAL, s.r.o. K Austisu 680,1,54 00 Praha 5 - Slivenec v obchodnim rejstiiku veden6m Mdstskim soudem v Praze, oddil C, vlozka Jakubem Havliiskem, prokuristou spoleinosti cz UniCredit Bank Czech Republic, a.s / 27A0 (clale jen,,spr6vce") I Piedm t smlouvy 1. Sprdvce se zavazuje pro vlastnika podle t6to smlouvy obstaravat za odmdnu spriivu obytn6ho domu a pozemku, ktery je ve vlastnictvf spoluvlastnikti spoledenstvi vlastnik& jednotek (SVf dle vypisu Katastrdlniho riiadu. 2. Obstaravatelski{ Cinnost dle Cl6nku I, bod 1) t6to smlouvy spoiiv6 v iinnostech obsazenych v teto smlouv6 na zdkladd pln6 moci vystaven6 vlastnikem (piiloha d. 1). 3. Sprdvce je povinen postupovat pii obstar6v6ni spriivy nemovitosti podle platnjzch prdvnich piedpisti a norem a ddle poclle pisemnich pokynri vlastnika a v souladu sjeho z6jmy. Vpiipadd nejasnosti, spojenich s pokyny nebo z6imy vlastnika, je spr6vce povinen vyziidat si pisemnd jejich upiesndni od vlashrika. 4. Vlastnik rozhoduje a jednii ve viech vdcech tykajicich se nemovitosti a jejiho provoztr, v nichz neni dle t6to smlouvy jeho jm6nem oprdvndn ii povinen jednat spr6vce.

2 II Pievzeti nemovitosti do sprivy 1. Pii pievzeti nemovitosti do sprdvy je sprdvce povinen, zejm6na v soudinnosti s vlastnikem, zabezpe(it a) pievzetf nemovitosti pieddvacim protokolem podepsanym pied6vajicim a spr6vcem b) pievzeti veiker6 dostupn6 dokumentace k piedmdtn6 nemovitosti od strany pieddvajici, zahrnujici zejm6na: projektovou dokumentaci objektu, paklize je k dispozici. pasporty domti, bytu a nebytovych prostor ' revizni zpr6vy, pasporty a revizni knihy, protokoly o zkouice tdsnosti a atesty c) piehled havarijnich vimdrri, rozhodnuti o vyklizeni bytu, nalizeni o odstrandni stavby, naiizeni zabezpe(.ovacich praci atd., kter6 nebyly ke dni pievzett splndny d) seznam vymezenych bytovych a nebytovych jednotek a jejich vlastnikri - prohldsenf vlasbrika e) seznam mdiidel a jejich stav 0 piehl6seni viech odbdrfi a sluzeb, uzavieni novych kupnich smluv nebo smluv o clilo g) klide od zamykatelnich tiisti spoleinich prostor h) provozni i6dy a pokyny pro obsluhu, paklize jsou k dispozici i) soupis dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku tvoiiciho piislusenstvi nemovitosti j) soupis samostatn6ho dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku k) kolaudaini a jin6 rozhodnu ', paklile je k dispozici. 2. Ve5ker6 doklady uvedene v tl. II, bocl 1) jsou v okamziku pievzeti (piipadnd poiizeni) majetkem vlastnika. Spr6vce je povinen tyto doklady vlastnikovi piedlozit nebo odevzdat, nedohoclnou-li se jinak. III Povinnosti spriivce 1. Sprdvce je pii obstardvdni spr6vy nemovitosti v oblasti provozni povinen zejm6na: a) po dobu platnosti t6to smlouvy doklady uveden6 v dl. II, bocl 1), prribdznd aktualizovat a chr6nit piecl rozkrdditnim, poskozenim, zniienim, zttiltou nebo zneulib.m b) smluvnd zajiitovat u oprdvndnych subjektu doddvku mddii, tj. energie, plynu, tepla, vody "1. apocl. c) zajiihvat smluvnd popi. proviicldt, pokud k tomu je oprdvndn, servisni iinnost a provoznf revize technickich zaiizeni a inzenirskich siti (elektro v dom6, hromosvody, plyn, poldrni ochranu), a to dle platnych vyhliisek a norem d) zprostiedkovat na pi6ni vlastnika havarijni sluzbu a informovat o zprisobu jeli dosalitelnosti uzivatele objektu e) zajifbvat piehled vlastnikri jednotlivyich byt& a osob, kter6 s nimi bydli, prostiednictvim zdstupce vlastnikri 0 zajiihvat na zdkladd piedanich podkladri ze strany vlastnika piehlecl n6jemcri jednotlivich nebytovych prostor a ftelu jeyich vyulitt g) dohlizet na plndni povinnosti vyplivajicich ze smluvnich vztahri a obecnd zdvaznych piedpisri h) zaji5fovat kontakt s vlastniky bytu a niijemci nebytovych prostor i) zajistit pravidelnli/ fklid a udrlbuspolednych prostor domu. udrlbu a riklid uzavien6ho pozemku (dvorku) dle pokynri vlastnika t) zajisttt v piipacld potieby provedeni derahzace, dezinsekce, popf. desinfekce odbornou firmou a zamezit sidleni holubfi k) vtas informovat vlastniky bytu a nebytovych prostor o chystanich akcich a zmdndch, kter6 se jich doffkaji; informovat na veiejnd piistupn6m mistd vylepenim, vyvd5enim v objektu (jmdno, adresa, zprisob kontaktov6ni) o:

3 : 1"""::,[:!,St!*chvor6ni spriivci (vdehrd povdfenich osob). vlastrikovi l) zabezpetit v rozsahu povinnosti vlastnika opaseni na riseku pol,furrt ochrany, hygrenp bezpednosti prdce, ochrany Zivota a zdravi m) v pfipadd vfpovddi, tzn. Po uplynufi vjpovddnl lh.ity, tyzicky a neprodlend predat spravovane nemovitosti ndstupnickd firmd zmocndn6 vlastnikem zaritas6 z6stupce vlaitnika, a ddle piedat veskerou dokumentaci a spisy pfedmdhrich domti, vdetrd pleddvacich protokolti, vlastnikovi di_t6to niistupnick6 ftmd. Po nabyfi,itiorrosti qipovedi p spr6vce povinen prov6st bez prodleni, nejd6le v5ak do dvou mdsicti od nabyff 6dinnosti nasiedujici: 1) ohldieni stavu viech m6dii ve sv6fen6m dom6,.rt"me propraceni vdech dodavatelskich faktur ke dni ukondeni pr*azmsmlouvy 2) zaiisttt a piedat vlastnikovi pieddvaii protokol ke dni ukondeni t6to pl*azni srnlouvy, kterl, obsahuje mimo jin6: ' revizru zprdvy technickich zarueni a inzenfrskich siti. evidendni a qfpodtov6listy. technickou dokumentaci. evidenci dluznikt. 2' Spr6vce je pii obstar6v 6ni sprilvy nemovitosti v oblasti ridrzby a oprav povinen zejm6na: a) zaiisht nezbybrou drobnou irdrzbu a opravy spravov.rn6 nemovitosti v rozsahu vyp$vajicim z obecnd zdvaznich piedpisfr b) udinit opadeni k zattezeni vzniku dal5ich Skod a v piipadd hav6rii neprodlend informovat vlasturika a fidit se jeho pokyny c) poddvat vlashrikovi n6why na nezbyhr6 opravy di rekonstrukce d) zabezpdit v plndm roasahu povinnosti vlastrika v plipadd vydanfch rozhodnufi a nafizeni o nezbytnich rhprav6ch stavby, zabezpe(ovacich praci,ridrzbd apod. e) respektovat vlastnikem uzavlenou smlouvu o dilo s vybranim dodavatelem, kontrolovat a garantovat provedeni praci a sprdvnost ridtovanfch cen dle uzavlen6 smlouvy o dilo, nestanovi-li vlastnik jinak f) na akce ptevyiujici sqim n6kladem ,- K(bez DPH, nebo ozna(en6 vlastnikem, konat vibdrov6 Ilzeni na zhotovitele t6to akce, ke kter6mu pfizve odpovddn6ho z6stupce vlastnika, jenz md prdvo konedn6ho rozhodnuti o vyhru zhotovitele g) zaiisttt drobnd opravy a fpravy bez pfedchoziho schvdleni vlashrfl<a, kter6 nepiesiihnou sqim ndkladem 5.000,- Kd vdehrd DPH a vlasbrik se zavazuie k jejich rihradd. 3- Sprdvce je Pfi obstar6v6ni spr6vy nemovitosti v oblasti ekonomick6 a priivni povinen zejm6na: a) vyulivat pr6vni prosdedky k ochrand prdv vlastnika k nemovitosti b) vyhotovovat vipodtov6 a evidendt i li"ty a provdddt jejich aktualizaci c) zajriltovat evidenci n6jemcti nebytovfch prostor d) prov6ddt vyridtov6ni sluzeb na jednotliv6 vlastniky di iin6 odbdratele dle ptatnfch piedpisri. Odedty podruznich mdiidel mdienich sluzeb v bytech a vyhotoveni dfldiho vytidtovdni tdchto n6kladri, stejnd tak jako prvotni sestaveni koeficient& podtahovich ploch a protokohi zamdfeni byto dle vyhl. 372/ 2001 Sb. - pravidla rozfdtovdni ndkladti, je piedmdtem dinnosti specializovan6 firmy. Ndklady na tuto dinnost jsou n6kladem vlastnilca. Vyridtovdnl za pfedchozi rok bude provedeno do terminu stanoven6ho z6konem, popf. do terminu uvedendho ve stanovdch. e) pfedepisovat v souladu s platorimi pfedpisy odvody a rihrady za sluzby poskytovan6 v souvislosti s ulivdnrm byto a nebytovfch prostor, v ptipadd nezaplacen6 platby neprodlend upominat vlastniky bytowich jednotek a ndjemce nebytovych prostor a ptedepisovat poplatek z prodleni nebo rirok z prodleni dle platn6ho pr6vnflro fddu a dle rozhodnuti statutdrniho orgdnu. Piesdhne-li dluznd d6stka vj'5i fiech zllohovych plateb, pliptavi spr6vce, po dohodd se statutdrnim org6nem, ndvrh na soudni Lalobu, pfidemz ndklady s tim spojen6 hradi SVJ. 0 zajisfovat vedeni korespondence, administrativni a technickd dokumentace, vdehrd archivace

4 g) provdddt na (ratu vlastnika ziizenlm pro tuto iinnost vesker6 piijmy a vydaje tykajici se nemovitosti, jejil spr va je piedmdtem t6to smlouvy, jak je uvedeno v jejim zilhlavi h) v6st dle platnich piedpisri prribdznd ridetnictvi vlastnika \rkajici se objektu, kterli je piedmdtem t6to smlouvy, vtebrd rodni zindrky, jel bude zpracovilna do roku ndsledujiciho roini fietni zdvdrku za piedchozi rjrietni rok i) v piipadd, Le vzniknou SVJ piijmy podl6hajici dani z piijmu a sprdvce se o nich prokazatelnd dozvi, vypracovat piislu5n6 daiovd piizndni. Rodni ziivdrka, kterd je podkladem pro zpracovdni daiov6ho piizndni, bude zpracovfrna do roku ndsledujiciho rodni riietni ziivdrku za piedchozi ritetni rok. Zpracovirni dariov6ho piizndni neni souiiisti odmdny. Ndklady na zpracovdni tidetni z6vdrky v elektronick6 podobd a pieddni noside dat rejstiikov6mu soudu k ulozeni jsou niikladem vlastnika j) informovat vlastnika o potiebd doplndni pen Znich prostiedkri na spriivu domu k) pieclat vlastnikovi ve5ker6 ridetni doklady v piipadd vypov6cli. Tzn. do 30 dnri po nabyti ucinnosti vipovddi je spriivce povinen piedat kompletni ridetni evidenci vikonu funkce spriivce za cel6 obdobi jeho vikonu funkce vtetnd vistupri z fietnictvi k poslednimu dni mdsice spr6vy, tj. mdsicni ziivdrku. Pifkazni smlouva nezahrnu je zpracovdni mezd. Pokucl vznikne povinnost vypliiceni mezd (odmdn) ilentm SVJ, kdy s vyplatou odmrdn statutiirnich ziistupct je spojeno jejich periodick6 piihla5ov6ni do evidence piislusnych organri, jakol i piihl6seni pl6tce odmdny, utini toto sprdvce na z6kladd objedndvky od vlastnika. Spriivce prohla5uje, 2e ma splndny ve5kerd povinnosti, kter6 mu jsou ulozeny z konem t. 101/2000 Sb., o ochrand osobnich ridajri v platn6m znfni a Le m6 zpracoviiny interni piedpisy a opatieni ve vztahu k ochrand osobnich ridajri, kter6 rozvijeji dfislednim zpfisobem ustanoveni uveden6ho zdkona na podn'rinky spr6vce. Spr6vce zavazuje sebe i v5echny sv6 pracovniky mlcenlivosti ve vztahu ke zpracov6vanym osobnim uclajrim. V piipadd ukonieni smluvniho vztahu nebo jeho pievedeni na jinou osobu plati diile toto ustanoveni a nezbavuje sprdvce a jeho pracovniky k ochrand osobnich dat. Poru5eni ustanoveni bude povalovitno za hrub6 poruseni uzavien6 pifkazni smlouvy a drivodem k okamzit6mu ukonceni smluvniho vztahu. IV Povinnosti vlastnika 1. Vlastnik rozhoduje o vibdru niijemcfi nebytovych prostor a vyuziti spolednych prostor. 2. Vlastnik je povinen umoznit spriivci piistup do v5ech spoleinych ddsti nemovitosti tak, aby spr6vce mohl plnit ve5ker6 povinnosti vyplyvajici z t6to smlouvy. 3. Vlastnik se zavazuje pii i6dn6m splndni piedmdtu t6to smlouvy zaplatit sprdvci sjednanou odmdnu. 1. Vlastnik se zavazuje poskytovat sprdvci potiebn6 informace tykajici se spriivy domu dle t6to smlouvy a neznemozf,ovat mu iinnost dle t6to smlouvy. 5. Vlastnik je povinen prribdznd, minimdlnd jednou mdsiind, poskytovat podklady potiebn6 pro vedeni riietnictvi, zejmlna vypisy z bankovniho ddtu; piipactnd pov6iit spriivce jejich zisk6vdnim od tietich osob. 6. Vlastnik pofisti, pokud tak jil neudinil, nemovitost proti Zivelnim ud6lostem a z odpovddnosti za Skody zprisoben6 tietim osob6m. Pojistn6 hradi vlashrik. Kopii pojistn6 smlouvy pied6 vlastnik sprdvci. 7. Jakekoliv zmdny v evidenci osob vy5e uvedenfch dlenri nebo jejich adres provede sprdvce na zikladd pisemnych dokladri potvrzenych statutdrnimi ziistupci. Vlastnik sprdvci neprodlend pisemnd ozn mi zmdny ve slozeni statutdrnich zdstupct (vdetnd adresy tohoto dlena, kter6mu se md dorutovat korespondence a jin6 pisemnosti) a jejich oprdvndni. Vlastnik piedd sprdvci podpisov6 v zory statut6rnich zdstupcri. 8. Vlastnik spravci pieda, jakmile jej obdrli, osvdcldeni o registraci k danim na FIJ, piipadnd clal5i dokumenty nezbytn6 pro iadn6 vedeni sprdvy.

5 9' Nevyjddii-li se vlastnik pisemnd k n6vrhu spr6vce do 15 dnt od dorudeni, nese plnou odpovddnost z plipadnich drisledk:iu za pozdm a z6dn6vyj6dfeni. 10' Wastnik pied6 sprdvci stanovy spoledensttri,vetcterrycn budou upravena pr1vaa povinnosti. 1'1" Jestrite vlasturik ztealizti. akce nad riimec t6to smlouvy (napf. ndstavbu apod.), kter6 zaklildaii povinnost roz5iieni ridebri evidence prdvnick6 osobp md za, povinnost vstoupii ao;ua'.aoi se sprdvcem a dojednat podrobnosti promibruti novfch skutednosti do ritetricwi a chodu sprdvy. 12' KaLdy rok si bude vlastnik od sprdvce pleblrat uzavfenou archivovanou ridehri dokumentaci vdetnd ve5keqich dokladt, od jelrhozvyhotoveni uplynuly 2 roky. 13. washrik se zavazuje ptedat sprdvci pfehled vrastniiky'ch podilti jednotlivich vrastorikt jednotek (a prfrbdznd jej v piipadd zmdn aktualizovat). 1'4. Vlastnik jednotky je povinen hradit stanoven6 pfisp6vky na sprdvu domu a pozemku, stanovenf zillohy na fhradu za slulby a hradit nedoplatky vyplivajlci zvytrttov1nt. 15. Vlasbrik prohlasuje, Le ie ze z,6kona spr6vcem orobti.h ridajri, kter6 poskytuje spr6vci, a ieiichl zpracovdni prov6di sprdvce na zdrkladd ptikazni smlouvy o sprdvd nemovitosti a vikonu dal3ich prdv a povinnosti. 'l'6. Prdva a povinnosti jednotliq.ich vlastnikti jednotek vtidi sobd navz6jem upravuji zejm6na prohld.seni vlashrika, stanovy, rozhodnutr SVJ a ptipadnd pfislusnd ustanoveni obdansk6ho z6koniku v plabrdm zndni, pfipadnd zdkonao obchodnich korporacich. 17. Vlasbrik d6le prohlaiuje, Le m6. spln ny vedker6 povinnosti, kter6 jsou mu ulozeny ziikonem (. 101' / 2000 Sb., o ochrand osobnich rldajti a zmdn6 ndkterfch zdkontl v jeho plahr6m,ne^. Odelem zptacovdni osobnich rldajri je vypoiddrim prdv a povinnosti vlastrika ve vztahu k vlastnikrim a ndjemnikrim nemovitosti ve vlastrrictvi SVJ, jejichz osobnl fdaje jsou piedm6tem t6to ochrany, stanoven6 vlashrikovi obecnd zlvaznimipr6vnimi pfedpisy auzavlenimi smluvnimi vztahy. Zpracovan6 osobni ridaje jsou v rozsahu: jm no a pfijmeni, rodn6 dfulo, ridaje o osobdch ve spoledn6 dom6cnosti, velikost bytu v m2 a jeho skladbd, rldaje o qisi zillohna sluzby (n6jmu) a fhrad6.h,,idu;" o spotfebdch jednotlirnfch m6dii (elektfina, voda apod.) a rihraddch za tyto odbdry, bankovnl spojeni, spojeni sipo a podle poseby i jin6, zde nespecifikovan ridaje. V Financov6ni 1. Ve5kery bezhotovoshri pohyb finandnich pros$edkti bude provdddn prostfednictvim bankovniho ridtu vlasturika formou elektronick6ho bankovnictvi. Dispozidni pr6vo k tomuto ridtu m6 vlastnik, popf. z6stupce spr6vce, kterli. mii alesporl pasirmi piistup. M&Ze tak do lidtu nahlizet a stahovat bankovni ripisy k zaridtovdni. 2. Vystavend faktury na rihradu sluzeb nebo oprav apod. pfedd sprdvce k odsouhlaseni vlastnikovi, ktery se po jejich kontrole zavazuje k uhrazeni do stanovendho data splafirosti. 3. Ziisfr-Ir spr6vce, Ze soucet pendznich prosdedk& na ridtu spr6vy je nedostatedny, upozorni vlastnika na doplndni finandnich pros$edkri minim6lnd na potfebnou v'y'5i. Vlasbrik se zavazuje, Le ve sjednan6 lhttd chybdjici ddstku doplni. Nesplrri-li vlasbrik tuto povinnost a spr6vce nebude moci vldaie spojen6 se sprdvou nemovitosti hradit, ponese disledky z tlto situace plynouci v plnd vfsi vlashrik. 4. YyL6'd6-lt si vlasbrik od sprdvce hromadn sddleni svym dlenrim zasrlanl doporudenou postou, je po5tovn6 n6kladem vlastnika. VI Odpovddnost 1. Spriivce md s pojist'ovnou uzavieno poji5tdni sv6 odpovddnosti za 5kodu, kter6 bude v plahrosti po celou dobu tr'/eni t6to smlouvy, jej? by mohla vzniknout vlasturikovi, nebo tfeti osobd v souvislosti s dinnosti spr6vce. 2. Spr6vce odpovid6 vlashrikovi i fretim osobdm za 5kody, kter6 by jim vznikly prokazatelnfm nesptndnim povinnosti vyplyvajici sprdvci zt6to smlouvy di platnfch pr6vnich pfedpisri.

6 3. Vlastnik nemd niirok na n6hradu Skody, pokud poru5eni nebo nesplndni povinnosti sprdvce bylo zptisobeno, byf d6stetn6, jedniinim vlastnika nebo nedostatkem soudinnosti, k nil byl vlastnik povinen podle t6to smlouvy. 1. Sprdvce neodpovidd za Skody zprisoben6 zanedbdnim povinnosti vlastnika pii vykonu spriivy nemovitosti, kter6 nastaly v terminu pied podpisem t6to smlouvy a se kterimi spr6vce nebyl pii podpisu t6to smlouvy sezndmen. Jedn6 se piedev5in'r o piipadny zanedbany technicki stav objektu, skrytd vady a dlouhodobd neie5en6 technick6 probl6my, kter6 mohou zapiidinit havarijni stav objektu apod. 5. Spr6vce neni opriivndn naklddat s nemovitosti jinym zprisobem, nez jak stanovi tato smlouva. Zejm6na neni oprdvndn nemovitost nebo jeji irist (vieh:rd pozemkfi) prodat, diit do ndjmu, zastavit, Ci k ni ziidit vdcn6 biemeno. 6. Sprdvce touto smlouvou nepiebir6 odpovddnost za spr6vnost a tiplnost fcetni evidence za piedchozi obdobi a to do dne irtinnosti t6to smlouvy. Spr6vce pievezme od vlastnika zristatky ririetnictvi k datu potdtku tiiinnosti smlouvy o sprdvd v rozsahu rodni ritetni z vlrky vdehrd dokladov6 inventarizace pohleddvek, z{vazkri a majetku. Za lf.plnost a prrikaznost ridetni evidence do ricinnosti t6to smlouvy nepiebirii spriivce odpovddnost. 7. Spriivce touto smlouvou nepiebird jak6koliv zinazky vlastnika k tietim osob6m vznikl6 do dne fdinnosti smlouvy. Vady stavebnich praci (funkini a vzhledov6), kter6 vznikly prokazatelnd vadnym projektovym ie5enim nebo nekvalihrim provedenim stavebnich praci, nelze oznadovat za Spatnou prdci sprdvce. Sprdvce tyto vady nezprisobil ani nemohl jejich dtisledky pied zapodetim sprdvy zmirnit. VII PoruSeni smluvnich povinnosti 1. Spriivce je povinen nahradit vlastnikovi Skodu, ktera vznikla, nesplnil-li sprdvce svou povinnost dle tdto smlouvy. Toto neplati, jestlize Skoda vznikla na z6kladd prokazatelnd zavindn6ho jedniini vlastnika nebo jedn6ni kter6hokoliv vlastnika jednotky. 2. PoruSi-li sprdvce svou smluvni povinnost tim, Ze neposkytuje smluven6 sluzby vtas a iddnd, obdrzi-li vizvu od vlastnika k odstrandni vad jeho iinnosti a nesjednii-li niipravu, niieli vlastnikovi sleva z odm6ny sprdvce a to ve visi 0,05 % za kaldy den neplndni z ddstky odmdny, kter6 nfieli sprdvci v kalenddinim m6sici, v ndmz k prodleni do5lo. 3. Smluvni pokuta (sleva)je splatn6 do 30 kalencl6inich clnfi po jejim uplatndni u sprdvce na (rdet vlastnika. 4. Pokud spr6vce neplni sv6 povinnosti z drivodu nedostatku finandnich prostiedkri skliidanych vlastnikem formou z6loh, piestoze byl vlastnik na futo okolnost sprdvcem upozorndn, sankce dle tohoto ustanoveni se neuplatni. VIII Odmd'na sprivce 1. Sprdvci vznikne niirok na odmdnu dle teto smlouvy, jestlize iiidnd vykondvd dinnosti, ke kterim je smlouvou zav6.z6n. Spr vci piislu5i mdsiini odmdna za jednotku (bytov6, nebytovd) ve vy5i 135.,- bez DPFI. Celkem Ki bez DPH mdsidnd. K t6to cend piislu5i DPH v z6konem stanoven6 vy5i. Ve vy5e uveden6 nemovitosti se nachdzi 48 bytovlich jednotek a jedna nebytovd jednotka. 2. Odmdna je splahrd nrdsiind vldy do 14. dne n6sledujiciho m6sice po mdsici, v ndmz byla spr6va vykondv 6na, a to na z6kladd faktury - daiov6ho dokladu vystaven6ho spr6vcem. DUZP je stanoveno na posledni den v mdsici, v ndmz byla spr6va vykon vdna. 3. Stanoven6 odmdna podle odst. 1 tohoto tl6nku bude kazdorotnd valorizovilna a platn6 zpdtnd od piislusneho kalend6iniho roku na zdkladd prtimdrn6 miry inflace za uplynuli kalenddini rok, oficidlnd vykilzane eeskym statistickym iriadem. 4, Ostatni prdce (napi. fklid atcl.) budou fakturovdny na z6kladd dohody s vlastnikem. 5. Odmdna za zpracovdni daiov6ho piiznilni dini 3.500,- Kd bez DPH.

7 IX Cas plneni 1' Smlouva nabyv platnosti podpisem smlurmich stran a ridinnosti dnem ,4 2. Tato smlouva se uzaviril na dolu neurditou. 3' obd smluvni strany mohou smlouvu v cel6m rozsahu vypovdddt pisemnou qipov6di. 4. Vipovddni lhtta dini 3 mdsice. 5' Vfpovddni lhfita podind bdzet prvnim dnem mdsice ndsledujiciho po prokazateln6m dorudeni qipovddi druh6 smluvni strand a skondi behetposlednim dnem vipovddniurity. x ZiryEtefini ustanoveni 1' Smluvni strany se zavazuii vzdiernnd zachoviivat a ctit obchodni tajemstvi druh6 smlurrni strany. 2' Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran z6konem L 89/2012 sb. obtanskjnn zdkonikem v plabr6m zn6ni. 3' Jak6koliv zmdny nebo dophky t6to smlo uvy lze dinit pouze pisemnd, po vz6jemn6 dohodd obou smluvnich stran, dislovanimi dodatky. 4' Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich. KaZd,6ze smluvnich stran obdrlijedno pare. 5' Udastrici smlouvu piedetli, s jejim obsahem souhlasi, col stvrzuji svfmi podpisy. / ' Y Praze dne:......, ,4 + {.4...,,, ]akub Havl6sek prokurista AUSTI9REAL, s. r. o. rilffiili;h pfedseda vfboru Spoledenstvi pro drlm Praha 8, Mazovsk6.478,479 \..\r... JiIi Hbjhal dlen q.iboru Spoledenstvi pro drim Praha 8, Mazovskd478,479 Pfiloha d. 1: PInd moc

8 Plna moc V souladu s ustanovenfm dl6nku I, bod 2) piikazni smlouvy uzaviend mezi vlastnikem nemovitosti Spoledenstvfm vlastnikt pro dfim Praha 8, Mazovsk6 478,479 v Praze 8 - Troja. zastoupenym piedsedou vyboru p. Du5anem Ditrichem a dlenem vyboru p. Jiiim Hejhalem a spr6vcem AUSTIS - REAL, s.r.o. se sfdlem. K Austisu 680,, Praha 5, zastoupenym prokuristou p. Jakubem Havl6skem zplnomociluje vlastnfk p. Jana Fiika byem : Skribova 3051, Praha 10 o.p. I k jedn6nf spriivce v souladu s touto smlouvou, t. j. zejmena k rikonfrm vyplyvajicich ze sprfxy a udrlby byoveho a nebytov ho fondu, spravovaneho spr6vcem pro vlastnika, vdetnd zastoupenf vlastnika pied spr6vnimi org6ny. Spr6vce je zejmena opr6vnen k uzavieni smluvnfch vztahfi s dodavateli m6dii a sluzeb. Plnou moc je opravndn vystavit pouze vlastnfk. V Praze dne DuSan Ditrich piedseda vyboru Jiii Hejhal dlen vyboru

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015 M6stskf df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E. 53t2015 11. 11. 201.5 Zodpovidrl Termin rrlneni Nov6 usneseni iislo Soln6no Kontrolni termin Podpisy zdstupce starosty I lx*ffi',- t\j'(h/ffi : \_fr.s

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s.

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s. Smlouva o n6jmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e j en,,pronaj imatel") N6rodni obrriny 37 Praha 6 rio: 6tosl262 a Nfjemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne 6. 5. 19560 r.i.565506/0587 (d6le

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo.

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo. lnstitut postgradus[niho vzd6lsvdnf ve zdravotnictvf Smlouva o dilo l. Smluvni strany: I nstitut postgrad u6ln lho vzd6ldv5 n i ve zd ravotnictvi le. 000 23 841 zastoupenf: MUDr. Antonlnem Malinou, ieditelem

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998

SMLOUVA O DiLO. Iao :00023841 DIC :010-00023841. d.irdtu : 19535-101/0100 zastoupeny : MUDr. Antoninem Pedenkou. Ieo :25100998 DIe :011-25100998 SMLOUVA O DiLO uzavfenilpodle ustanoveni $ 536 obch. z6k.: Objednatel : Zhotovitel : Institut postgraduflniho vzd6l6v{ni ve zdravotnictvf se sidlem : Rusk6 85, Praha 10 Iao :00023841 DIC :010-00023841

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SoZn: SZ 095792/20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Piezkoumdni

Více

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO Smluvni strny: 1. Nrizev: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich Se sidlem: ndmdsti Jindiich Simk 3,517 6l Rokynice rc: ;ro;l"ry,* hor6ch DIi: C2O0275301 Bnkovni spojeni: es.s. Rokytnice v Orlickj.ch

Více

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o.

KUPNi SMLOUVA. 2. firma: Navalo s.r.o. L, firma: C-KODECAR, spol. s.r.o. KUPNi SMLOUVA uzavfen6 nize uveden6ho dne, mdslce a roku v souladu s ustanovenim 5 2079 a ndsl. z6kona i.89/2012 Sb., obdanskri zdkonik, v platn6m zndn(mezismluvnimistranami L, firma: C-KODECAR, spol.

Více

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb

Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb Smlouva o poskytnuti st6hovacich sluzeb dislo smlouvy objednatele: d j. SOAT-02127 120 4 dislo smlouvy poskytovatele:... trzavieni podle ustanoveni g 1724 a nssledujicich zlkona i). 8912012 Sb., obdanskdho

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 CI.I. Smluvni strany 1.1. Objednatel :lnstitut postgraduilniho vzd6lavdni ve zdravotnictvi Rusk6 85, Piaha 10 tel/fax : iio t

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1

II. I. SMLUVNISTRANY. Objednatel: Dodavatel: 2.1 Specifikace 0drZby: viz. piiloha servisni smlouvy d.1 SMLoUVA o servisni UonZeE e islo smlouvy: ff20130424 I. SMLUVNISTRANY 1.1 Objednatel: Dodavatel: Psychiatricki k6iebna Cerveni Dv0r Cervenf Dvrir 1 eeskf Krumlov 381 01 Zastoupenf ieditelem MUDr. liiim

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO TOP RETAIL PEOPLE for best customer service - Smlouva o dodsvce,,personiilniho auditu pro obecni uiad Pierov nad Labem,, Smluvni strany: Instituce: Adresa: Zastoupenyi: Obecni riiad Pierov nad Labem Pierov

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

70 37tr. fr {10I. i@liq/'o oz 2006? / D rrlff. fl6/ogb,l? SMLOUVA (podle $ 588 a ndsl. z6kona t. 40/ 1964 Sb., obdansky z kornfu.

70 37tr. fr {10I. i@liq/'o oz 2006? / D rrlff. fl6/ogb,l? SMLOUVA (podle $ 588 a ndsl. z6kona t. 40/ 1964 Sb., obdansky z kornfu. fi 4,/-:" L"'';' /./, {" a fr {10I 70 37tr l)? KUPNi fl6/ogb,l? SMLOUVA (podle $ 588 a ndsl. z6kona t. 40/ 1964 Sb., obdansky z kornfu., v platn&n zndnf Statut6rni m6sto Usti nad Labem se sidlem: Velk6

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka Smlouva o dilo i. objednatele: i. zhotovitele: 7V /'l /lz lluzavieni podle g 2586 a nisl. z6kona i-8912012 Sb., obianskf zikonik, kterou niie uveden6ho dne, mesice a roku uzaviely smluvni strany: f. ieskri

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

chkl. Iednu 20 14 zanikil Seznam katastrflnic h fizemi CHVALOVICE KLENOVICE KRALOVICE DOBROCKOV DUBSKA LHOTA DVOREC U DUBU OVICE U KTISE NOVA PEC

chkl. Iednu 20 14 zanikil Seznam katastrflnic h fizemi CHVALOVICE KLENOVICE KRALOVICE DOBROCKOV DUBSKA LHOTA DVOREC U DUBU OVICE U KTISE NOVA PEC F1\.\\r \lsl'll,\\.\ GENERALNI FINANENI Reorelswi Samostatny odbor komunikace a mezinsrodnich vztahi Lazarsk6 15n, 117 22 Praha 1 fe : 257 044 O25 ZmEny u dane z nemovitosti - jak se nis dotknou? NEkter6

Více

Smlouv a o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouv a o zpracov6ni osobnich udaju Smlouv a o zpracov6ni osobnich udaju Psychiatrickf l6iebna iervenf Dvrir se sfdlem: eerveny Dvtr 1,381 01 iesky Krumlov jejiml jmdnem jedn6: MUDr. Jiii Dvoiddek, ieditel IC: 00 58 36 00 (d6le jen,,spr6vce")

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

er. r ct. tl Smluvni strany

er. r ct. tl Smluvni strany Veiejnopr6vni sm louva uzavfen 6 mezi M6stem Gel6kovice a Obci Pierov nad Labem k zajistbvani vikonu dinnosti podle zikona o obecni policii (d5le jen,,smlouvaon).2913 uzaviral[ n[ze ulveden6 sn'lh.rvnf

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

a.372110120t3 I. Smluvni strany

a.372110120t3 I. Smluvni strany SMLOUVA O DILO a.372110120t3 vzavfenfl podle $ 536 a n6sl. zik. (,.51311991Sb., obchodni z6konik, ve zndni pozddjsich piedpisfr. I. Smluvni strany Objednatel: ieskrfl republika - V6zeilski sluzba iesk6

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

tel: 723 027 129 e-mail: bankovni spojeni: ' dhnek I.

tel: 723 027 129 e-mail: bankovni spojeni: ' dhnek I. vef,.ejnopravni snnr,ouvn o poskyrnurf DorAcE zruozpodru nnfsrvs JEDovi\ICE uzvien dle zhkon (,. 12812000 Sb., o obcich, ve zndni pozddj5fch piedpisri, zikon (,. 250 12000 Sb., o rozpodtovych prvidlech

Více

ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*"","", iiwiil""

ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*,, iiwiil 5D /35/lols arara ll*:,lrir-' E:llrir,tr*'-^*"","", iiwiil"" Ndrcdni htebli^ Xtadruby iad 16ben, statni pitspeykovc orcannace a 7 zo{as1 z, Dta.z 1 20 4Be7 z 'iiei ved nv u (oderini bankvi a.s, t, 41_5er7470217

Více

0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi. 1.2 jm6no: Future line, s. r. o. Ie:25682555

0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi. 1.2 jm6no: Future line, s. r. o. Ie:25682555 0 8$on( smlouva o nouavxacu poiirniovnno vybavelvi il6nek I Smluvnf strany 1.1 Ndrodnf hiebiin Kladruby nad Labem, s. p. o. IC:720 489 72 Se sidlem: Kladruby nad Labem 1, PSC: 533 14 Jednajici: Ing. Jiiim

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

uzavřená dle 566 a následujících Obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená dle 566 a následujících Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Ú p l n é z n ě n í m a n d á t n í s m l o u v y č. M/4/2013 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava účinné ode dne 1. 7. 2001, ve znění

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

M-BASF The Chemical Company

M-BASF The Chemical Company E SFZP CR M-BASF CJP ' R^:T!! FROGRAV irvo:ni pkc!ra,idr Piiloha d. 4 Smlouva o dilo NiZe uveden6ho dne, m6sice a roku Spolednost: BASF Stavebni hmoty eesk6 republika s.r.o., se sidlem v Chrudimil K M6jovu

Více

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou Statutirni m6sto Ostrava?.770 z 015 ffimffmwwm Veiejnoprivni smlouva o poskytnuti udelov6 dotace z Fondu pro d6ti ohrozen6 znedi5t6nim ovzduii Smluvni strany Statut6rni mdsto Ostrava Proke5ovo nrimestf

Více

SMLOUVA O DILO C.06/2013

SMLOUVA O DILO C.06/2013 SMLOUVA O DILO C.06/2013 1. Obec Hutisko - Solanec Adresa: Hutisko - Solanec 512, 75 62. Hutisko-Solanec Z"astoupene: Ing. Vladimh Petruzela, starosta lc: 00303836 gankovnispojeni: Cislo idtul 9ankovnispojeni:

Více

t. Uvodni ustanoveni

t. Uvodni ustanoveni IB Praha o B;'nc o Havlickuv Brod o Cstrava o Plzeh. Usti nad Labern OSA - Ochrannf svaz autorskf pro priva k dfl0m hudebnim, o.s. se sidlem v Praze 6, eeskoslovensk6 armiidy 20, PSe: 15055 le: 63839997,

Více

Kupni smlouva. l. PledmCtem kupni smlouvyje nikup i) novjch stolnich centrifug v poctu 3 ks. ii) nov stolni centrifugr chlazend v podtu I ks

Kupni smlouva. l. PledmCtem kupni smlouvyje nikup i) novjch stolnich centrifug v poctu 3 ks. ii) nov stolni centrifugr chlazend v podtu I ks OPERACTII PROGR^M PNAHA KO XUREITC SCHOPNOST Kupni smlouva uzavieni dle ustanovenl $ 409 a nrlsl. zikona d. 513/1991 Sb., obchodniho zikoniku v platn m zndnl NfZe uvedendho dne. mcslce a roku uzavieli:

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta)

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) MESTO HOiJCE n6mesti Jiiiho z PodEbrad 342,508 l9 Hoiice Veiejnf zadavatel timto vyzyvit k podfni nabidky nlzukfzkrr mal6ho rozsiahu: Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) M6sto Hoiice, nrim.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

ll. 0vodni ustanoveni

ll. 0vodni ustanoveni o Smlouva o dilo lahranidnijazykov6-vzdeldvaci pobyt pro 26ky,zahranidnijazykov6 kurzy pro pedagogy a stinovdni pro pedagogy l.c zahraniini jarykovi - vzdelfvacf pobyt pro i6ky Spandlsko 40 diti + 4 pedagogov6

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o.

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. SMLOUVA O D1LO uzavfene nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi tdmito smluvnimi stranami: M6sto Kosmonosy a Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. Stavba: Z{mek, Podz6meck6 1,

Více