pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce"

Transkript

1 pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem: Mazovskii 478/6, Troja, Praha 8 zapsanym: v rejstiiku spoledenstvi vlastnikri jednotek veden6m u Mdstsk6ho soudu v Praze v oddilu S, vlozce iislo zastoupenim: Duianem Ditrichem, piedsedou vyboru a Jiiim Hejhalem, ilenem vyboru IC: bankovni spojeni: iislouctu:,:l;'.:- (ddle jen,,vlastnik") a piikaznik se sfdlem: zapsanou: zastoupenou: IC: DIC: bankovni spojeni: iislo riitu: AUSTIS-REAL, s.r.o. K Austisu 680,1,54 00 Praha 5 - Slivenec v obchodnim rejstiiku veden6m Mdstskim soudem v Praze, oddil C, vlozka Jakubem Havliiskem, prokuristou spoleinosti cz UniCredit Bank Czech Republic, a.s / 27A0 (clale jen,,spr6vce") I Piedm t smlouvy 1. Sprdvce se zavazuje pro vlastnika podle t6to smlouvy obstaravat za odmdnu spriivu obytn6ho domu a pozemku, ktery je ve vlastnictvf spoluvlastnikti spoledenstvi vlastnik& jednotek (SVf dle vypisu Katastrdlniho riiadu. 2. Obstaravatelski{ Cinnost dle Cl6nku I, bod 1) t6to smlouvy spoiiv6 v iinnostech obsazenych v teto smlouv6 na zdkladd pln6 moci vystaven6 vlastnikem (piiloha d. 1). 3. Sprdvce je povinen postupovat pii obstar6v6ni spriivy nemovitosti podle platnjzch prdvnich piedpisti a norem a ddle poclle pisemnich pokynri vlastnika a v souladu sjeho z6jmy. Vpiipadd nejasnosti, spojenich s pokyny nebo z6imy vlastnika, je spr6vce povinen vyziidat si pisemnd jejich upiesndni od vlashrika. 4. Vlastnik rozhoduje a jednii ve viech vdcech tykajicich se nemovitosti a jejiho provoztr, v nichz neni dle t6to smlouvy jeho jm6nem oprdvndn ii povinen jednat spr6vce.

2 II Pievzeti nemovitosti do sprivy 1. Pii pievzeti nemovitosti do sprdvy je sprdvce povinen, zejm6na v soudinnosti s vlastnikem, zabezpe(it a) pievzetf nemovitosti pieddvacim protokolem podepsanym pied6vajicim a spr6vcem b) pievzeti veiker6 dostupn6 dokumentace k piedmdtn6 nemovitosti od strany pieddvajici, zahrnujici zejm6na: projektovou dokumentaci objektu, paklize je k dispozici. pasporty domti, bytu a nebytovych prostor ' revizni zpr6vy, pasporty a revizni knihy, protokoly o zkouice tdsnosti a atesty c) piehled havarijnich vimdrri, rozhodnuti o vyklizeni bytu, nalizeni o odstrandni stavby, naiizeni zabezpe(.ovacich praci atd., kter6 nebyly ke dni pievzett splndny d) seznam vymezenych bytovych a nebytovych jednotek a jejich vlastnikri - prohldsenf vlasbrika e) seznam mdiidel a jejich stav 0 piehl6seni viech odbdrfi a sluzeb, uzavieni novych kupnich smluv nebo smluv o clilo g) klide od zamykatelnich tiisti spoleinich prostor h) provozni i6dy a pokyny pro obsluhu, paklize jsou k dispozici i) soupis dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku tvoiiciho piislusenstvi nemovitosti j) soupis samostatn6ho dlouhodob6ho hmotn6ho a nehmotn6ho majetku k) kolaudaini a jin6 rozhodnu ', paklile je k dispozici. 2. Ve5ker6 doklady uvedene v tl. II, bocl 1) jsou v okamziku pievzeti (piipadnd poiizeni) majetkem vlastnika. Spr6vce je povinen tyto doklady vlastnikovi piedlozit nebo odevzdat, nedohoclnou-li se jinak. III Povinnosti spriivce 1. Sprdvce je pii obstardvdni spr6vy nemovitosti v oblasti provozni povinen zejm6na: a) po dobu platnosti t6to smlouvy doklady uveden6 v dl. II, bocl 1), prribdznd aktualizovat a chr6nit piecl rozkrdditnim, poskozenim, zniienim, zttiltou nebo zneulib.m b) smluvnd zajiitovat u oprdvndnych subjektu doddvku mddii, tj. energie, plynu, tepla, vody "1. apocl. c) zajiihvat smluvnd popi. proviicldt, pokud k tomu je oprdvndn, servisni iinnost a provoznf revize technickich zaiizeni a inzenirskich siti (elektro v dom6, hromosvody, plyn, poldrni ochranu), a to dle platnych vyhliisek a norem d) zprostiedkovat na pi6ni vlastnika havarijni sluzbu a informovat o zprisobu jeli dosalitelnosti uzivatele objektu e) zajifbvat piehled vlastnikri jednotlivyich byt& a osob, kter6 s nimi bydli, prostiednictvim zdstupce vlastnikri 0 zajiihvat na zdkladd piedanich podkladri ze strany vlastnika piehlecl n6jemcri jednotlivich nebytovych prostor a ftelu jeyich vyulitt g) dohlizet na plndni povinnosti vyplivajicich ze smluvnich vztahri a obecnd zdvaznych piedpisri h) zaji5fovat kontakt s vlastniky bytu a niijemci nebytovych prostor i) zajistit pravidelnli/ fklid a udrlbuspolednych prostor domu. udrlbu a riklid uzavien6ho pozemku (dvorku) dle pokynri vlastnika t) zajisttt v piipacld potieby provedeni derahzace, dezinsekce, popf. desinfekce odbornou firmou a zamezit sidleni holubfi k) vtas informovat vlastniky bytu a nebytovych prostor o chystanich akcich a zmdndch, kter6 se jich doffkaji; informovat na veiejnd piistupn6m mistd vylepenim, vyvd5enim v objektu (jmdno, adresa, zprisob kontaktov6ni) o:

3 : 1"""::,[:!,St!*chvor6ni spriivci (vdehrd povdfenich osob). vlastrikovi l) zabezpetit v rozsahu povinnosti vlastnika opaseni na riseku pol,furrt ochrany, hygrenp bezpednosti prdce, ochrany Zivota a zdravi m) v pfipadd vfpovddi, tzn. Po uplynufi vjpovddnl lh.ity, tyzicky a neprodlend predat spravovane nemovitosti ndstupnickd firmd zmocndn6 vlastnikem zaritas6 z6stupce vlaitnika, a ddle piedat veskerou dokumentaci a spisy pfedmdhrich domti, vdetrd pleddvacich protokolti, vlastnikovi di_t6to niistupnick6 ftmd. Po nabyfi,itiorrosti qipovedi p spr6vce povinen prov6st bez prodleni, nejd6le v5ak do dvou mdsicti od nabyff 6dinnosti nasiedujici: 1) ohldieni stavu viech m6dii ve sv6fen6m dom6,.rt"me propraceni vdech dodavatelskich faktur ke dni ukondeni pr*azmsmlouvy 2) zaiisttt a piedat vlastnikovi pieddvaii protokol ke dni ukondeni t6to pl*azni srnlouvy, kterl, obsahuje mimo jin6: ' revizru zprdvy technickich zarueni a inzenfrskich siti. evidendni a qfpodtov6listy. technickou dokumentaci. evidenci dluznikt. 2' Spr6vce je pii obstar6v 6ni sprilvy nemovitosti v oblasti ridrzby a oprav povinen zejm6na: a) zaiisht nezbybrou drobnou irdrzbu a opravy spravov.rn6 nemovitosti v rozsahu vyp$vajicim z obecnd zdvaznich piedpisfr b) udinit opadeni k zattezeni vzniku dal5ich Skod a v piipadd hav6rii neprodlend informovat vlasturika a fidit se jeho pokyny c) poddvat vlashrikovi n6why na nezbyhr6 opravy di rekonstrukce d) zabezpdit v plndm roasahu povinnosti vlastrika v plipadd vydanfch rozhodnufi a nafizeni o nezbytnich rhprav6ch stavby, zabezpe(ovacich praci,ridrzbd apod. e) respektovat vlastnikem uzavlenou smlouvu o dilo s vybranim dodavatelem, kontrolovat a garantovat provedeni praci a sprdvnost ridtovanfch cen dle uzavlen6 smlouvy o dilo, nestanovi-li vlastnik jinak f) na akce ptevyiujici sqim n6kladem ,- K(bez DPH, nebo ozna(en6 vlastnikem, konat vibdrov6 Ilzeni na zhotovitele t6to akce, ke kter6mu pfizve odpovddn6ho z6stupce vlastnika, jenz md prdvo konedn6ho rozhodnuti o vyhru zhotovitele g) zaiisttt drobnd opravy a fpravy bez pfedchoziho schvdleni vlashrfl<a, kter6 nepiesiihnou sqim ndkladem 5.000,- Kd vdehrd DPH a vlasbrik se zavazuie k jejich rihradd. 3- Sprdvce je Pfi obstar6v6ni spr6vy nemovitosti v oblasti ekonomick6 a priivni povinen zejm6na: a) vyulivat pr6vni prosdedky k ochrand prdv vlastnika k nemovitosti b) vyhotovovat vipodtov6 a evidendt i li"ty a provdddt jejich aktualizaci c) zajriltovat evidenci n6jemcti nebytovfch prostor d) prov6ddt vyridtov6ni sluzeb na jednotliv6 vlastniky di iin6 odbdratele dle ptatnfch piedpisri. Odedty podruznich mdiidel mdienich sluzeb v bytech a vyhotoveni dfldiho vytidtovdni tdchto n6kladri, stejnd tak jako prvotni sestaveni koeficient& podtahovich ploch a protokohi zamdfeni byto dle vyhl. 372/ 2001 Sb. - pravidla rozfdtovdni ndkladti, je piedmdtem dinnosti specializovan6 firmy. Ndklady na tuto dinnost jsou n6kladem vlastnilca. Vyridtovdnl za pfedchozi rok bude provedeno do terminu stanoven6ho z6konem, popf. do terminu uvedendho ve stanovdch. e) pfedepisovat v souladu s platorimi pfedpisy odvody a rihrady za sluzby poskytovan6 v souvislosti s ulivdnrm byto a nebytovfch prostor, v ptipadd nezaplacen6 platby neprodlend upominat vlastniky bytowich jednotek a ndjemce nebytovych prostor a ptedepisovat poplatek z prodleni nebo rirok z prodleni dle platn6ho pr6vnflro fddu a dle rozhodnuti statutdrniho orgdnu. Piesdhne-li dluznd d6stka vj'5i fiech zllohovych plateb, pliptavi spr6vce, po dohodd se statutdrnim org6nem, ndvrh na soudni Lalobu, pfidemz ndklady s tim spojen6 hradi SVJ. 0 zajisfovat vedeni korespondence, administrativni a technickd dokumentace, vdehrd archivace

4 g) provdddt na (ratu vlastnika ziizenlm pro tuto iinnost vesker6 piijmy a vydaje tykajici se nemovitosti, jejil spr va je piedmdtem t6to smlouvy, jak je uvedeno v jejim zilhlavi h) v6st dle platnich piedpisri prribdznd ridetnictvi vlastnika \rkajici se objektu, kterli je piedmdtem t6to smlouvy, vtebrd rodni zindrky, jel bude zpracovilna do roku ndsledujiciho roini fietni zdvdrku za piedchozi rjrietni rok i) v piipadd, Le vzniknou SVJ piijmy podl6hajici dani z piijmu a sprdvce se o nich prokazatelnd dozvi, vypracovat piislu5n6 daiovd piizndni. Rodni ziivdrka, kterd je podkladem pro zpracovdni daiov6ho piizndni, bude zpracovfrna do roku ndsledujiciho rodni riietni ziivdrku za piedchozi ritetni rok. Zpracovirni dariov6ho piizndni neni souiiisti odmdny. Ndklady na zpracovdni tidetni z6vdrky v elektronick6 podobd a pieddni noside dat rejstiikov6mu soudu k ulozeni jsou niikladem vlastnika j) informovat vlastnika o potiebd doplndni pen Znich prostiedkri na spriivu domu k) pieclat vlastnikovi ve5ker6 ridetni doklady v piipadd vypov6cli. Tzn. do 30 dnri po nabyti ucinnosti vipovddi je spriivce povinen piedat kompletni ridetni evidenci vikonu funkce spriivce za cel6 obdobi jeho vikonu funkce vtetnd vistupri z fietnictvi k poslednimu dni mdsice spr6vy, tj. mdsicni ziivdrku. Pifkazni smlouva nezahrnu je zpracovdni mezd. Pokucl vznikne povinnost vypliiceni mezd (odmdn) ilentm SVJ, kdy s vyplatou odmrdn statutiirnich ziistupct je spojeno jejich periodick6 piihla5ov6ni do evidence piislusnych organri, jakol i piihl6seni pl6tce odmdny, utini toto sprdvce na z6kladd objedndvky od vlastnika. Spriivce prohla5uje, 2e ma splndny ve5kerd povinnosti, kter6 mu jsou ulozeny z konem t. 101/2000 Sb., o ochrand osobnich ridajri v platn6m znfni a Le m6 zpracoviiny interni piedpisy a opatieni ve vztahu k ochrand osobnich ridajri, kter6 rozvijeji dfislednim zpfisobem ustanoveni uveden6ho zdkona na podn'rinky spr6vce. Spr6vce zavazuje sebe i v5echny sv6 pracovniky mlcenlivosti ve vztahu ke zpracov6vanym osobnim uclajrim. V piipadd ukonieni smluvniho vztahu nebo jeho pievedeni na jinou osobu plati diile toto ustanoveni a nezbavuje sprdvce a jeho pracovniky k ochrand osobnich dat. Poru5eni ustanoveni bude povalovitno za hrub6 poruseni uzavien6 pifkazni smlouvy a drivodem k okamzit6mu ukonceni smluvniho vztahu. IV Povinnosti vlastnika 1. Vlastnik rozhoduje o vibdru niijemcfi nebytovych prostor a vyuziti spolednych prostor. 2. Vlastnik je povinen umoznit spriivci piistup do v5ech spoleinych ddsti nemovitosti tak, aby spr6vce mohl plnit ve5ker6 povinnosti vyplyvajici z t6to smlouvy. 3. Vlastnik se zavazuje pii i6dn6m splndni piedmdtu t6to smlouvy zaplatit sprdvci sjednanou odmdnu. 1. Vlastnik se zavazuje poskytovat sprdvci potiebn6 informace tykajici se spriivy domu dle t6to smlouvy a neznemozf,ovat mu iinnost dle t6to smlouvy. 5. Vlastnik je povinen prribdznd, minimdlnd jednou mdsiind, poskytovat podklady potiebn6 pro vedeni riietnictvi, zejmlna vypisy z bankovniho ddtu; piipactnd pov6iit spriivce jejich zisk6vdnim od tietich osob. 6. Vlastnik pofisti, pokud tak jil neudinil, nemovitost proti Zivelnim ud6lostem a z odpovddnosti za Skody zprisoben6 tietim osob6m. Pojistn6 hradi vlashrik. Kopii pojistn6 smlouvy pied6 vlastnik sprdvci. 7. Jakekoliv zmdny v evidenci osob vy5e uvedenfch dlenri nebo jejich adres provede sprdvce na zikladd pisemnych dokladri potvrzenych statutdrnimi ziistupci. Vlastnik sprdvci neprodlend pisemnd ozn mi zmdny ve slozeni statutdrnich zdstupct (vdetnd adresy tohoto dlena, kter6mu se md dorutovat korespondence a jin6 pisemnosti) a jejich oprdvndni. Vlastnik piedd sprdvci podpisov6 v zory statut6rnich zdstupcri. 8. Vlastnik spravci pieda, jakmile jej obdrli, osvdcldeni o registraci k danim na FIJ, piipadnd clal5i dokumenty nezbytn6 pro iadn6 vedeni sprdvy.

5 9' Nevyjddii-li se vlastnik pisemnd k n6vrhu spr6vce do 15 dnt od dorudeni, nese plnou odpovddnost z plipadnich drisledk:iu za pozdm a z6dn6vyj6dfeni. 10' Wastnik pied6 sprdvci stanovy spoledensttri,vetcterrycn budou upravena pr1vaa povinnosti. 1'1" Jestrite vlasturik ztealizti. akce nad riimec t6to smlouvy (napf. ndstavbu apod.), kter6 zaklildaii povinnost roz5iieni ridebri evidence prdvnick6 osobp md za, povinnost vstoupii ao;ua'.aoi se sprdvcem a dojednat podrobnosti promibruti novfch skutednosti do ritetricwi a chodu sprdvy. 12' KaLdy rok si bude vlastnik od sprdvce pleblrat uzavfenou archivovanou ridehri dokumentaci vdetnd ve5keqich dokladt, od jelrhozvyhotoveni uplynuly 2 roky. 13. washrik se zavazuje ptedat sprdvci pfehled vrastniiky'ch podilti jednotlivich vrastorikt jednotek (a prfrbdznd jej v piipadd zmdn aktualizovat). 1'4. Vlastnik jednotky je povinen hradit stanoven6 pfisp6vky na sprdvu domu a pozemku, stanovenf zillohy na fhradu za slulby a hradit nedoplatky vyplivajlci zvytrttov1nt. 15. Vlasbrik prohlasuje, Le ie ze z,6kona spr6vcem orobti.h ridajri, kter6 poskytuje spr6vci, a ieiichl zpracovdni prov6di sprdvce na zdrkladd ptikazni smlouvy o sprdvd nemovitosti a vikonu dal3ich prdv a povinnosti. 'l'6. Prdva a povinnosti jednotliq.ich vlastnikti jednotek vtidi sobd navz6jem upravuji zejm6na prohld.seni vlashrika, stanovy, rozhodnutr SVJ a ptipadnd pfislusnd ustanoveni obdansk6ho z6koniku v plabrdm zndni, pfipadnd zdkonao obchodnich korporacich. 17. Vlasbrik d6le prohlaiuje, Le m6. spln ny vedker6 povinnosti, kter6 jsou mu ulozeny ziikonem (. 101' / 2000 Sb., o ochrand osobnich rldajti a zmdn6 ndkterfch zdkontl v jeho plahr6m,ne^. Odelem zptacovdni osobnich rldajri je vypoiddrim prdv a povinnosti vlastrika ve vztahu k vlastnikrim a ndjemnikrim nemovitosti ve vlastrrictvi SVJ, jejichz osobnl fdaje jsou piedm6tem t6to ochrany, stanoven6 vlashrikovi obecnd zlvaznimipr6vnimi pfedpisy auzavlenimi smluvnimi vztahy. Zpracovan6 osobni ridaje jsou v rozsahu: jm no a pfijmeni, rodn6 dfulo, ridaje o osobdch ve spoledn6 dom6cnosti, velikost bytu v m2 a jeho skladbd, rldaje o qisi zillohna sluzby (n6jmu) a fhrad6.h,,idu;" o spotfebdch jednotlirnfch m6dii (elektfina, voda apod.) a rihraddch za tyto odbdry, bankovnl spojeni, spojeni sipo a podle poseby i jin6, zde nespecifikovan ridaje. V Financov6ni 1. Ve5kery bezhotovoshri pohyb finandnich pros$edkti bude provdddn prostfednictvim bankovniho ridtu vlasturika formou elektronick6ho bankovnictvi. Dispozidni pr6vo k tomuto ridtu m6 vlastnik, popf. z6stupce spr6vce, kterli. mii alesporl pasirmi piistup. M&Ze tak do lidtu nahlizet a stahovat bankovni ripisy k zaridtovdni. 2. Vystavend faktury na rihradu sluzeb nebo oprav apod. pfedd sprdvce k odsouhlaseni vlastnikovi, ktery se po jejich kontrole zavazuje k uhrazeni do stanovendho data splafirosti. 3. Ziisfr-Ir spr6vce, Ze soucet pendznich prosdedk& na ridtu spr6vy je nedostatedny, upozorni vlastnika na doplndni finandnich pros$edkri minim6lnd na potfebnou v'y'5i. Vlasbrik se zavazuje, Le ve sjednan6 lhttd chybdjici ddstku doplni. Nesplrri-li vlasbrik tuto povinnost a spr6vce nebude moci vldaie spojen6 se sprdvou nemovitosti hradit, ponese disledky z tlto situace plynouci v plnd vfsi vlashrik. 4. YyL6'd6-lt si vlasbrik od sprdvce hromadn sddleni svym dlenrim zasrlanl doporudenou postou, je po5tovn6 n6kladem vlastnika. VI Odpovddnost 1. Spriivce md s pojist'ovnou uzavieno poji5tdni sv6 odpovddnosti za 5kodu, kter6 bude v plahrosti po celou dobu tr'/eni t6to smlouvy, jej? by mohla vzniknout vlasturikovi, nebo tfeti osobd v souvislosti s dinnosti spr6vce. 2. Spr6vce odpovid6 vlashrikovi i fretim osobdm za 5kody, kter6 by jim vznikly prokazatelnfm nesptndnim povinnosti vyplyvajici sprdvci zt6to smlouvy di platnfch pr6vnich pfedpisri.

6 3. Vlastnik nemd niirok na n6hradu Skody, pokud poru5eni nebo nesplndni povinnosti sprdvce bylo zptisobeno, byf d6stetn6, jedniinim vlastnika nebo nedostatkem soudinnosti, k nil byl vlastnik povinen podle t6to smlouvy. 1. Sprdvce neodpovidd za Skody zprisoben6 zanedbdnim povinnosti vlastnika pii vykonu spriivy nemovitosti, kter6 nastaly v terminu pied podpisem t6to smlouvy a se kterimi spr6vce nebyl pii podpisu t6to smlouvy sezndmen. Jedn6 se piedev5in'r o piipadny zanedbany technicki stav objektu, skrytd vady a dlouhodobd neie5en6 technick6 probl6my, kter6 mohou zapiidinit havarijni stav objektu apod. 5. Spr6vce neni opriivndn naklddat s nemovitosti jinym zprisobem, nez jak stanovi tato smlouva. Zejm6na neni oprdvndn nemovitost nebo jeji irist (vieh:rd pozemkfi) prodat, diit do ndjmu, zastavit, Ci k ni ziidit vdcn6 biemeno. 6. Sprdvce touto smlouvou nepiebir6 odpovddnost za spr6vnost a tiplnost fcetni evidence za piedchozi obdobi a to do dne irtinnosti t6to smlouvy. Spr6vce pievezme od vlastnika zristatky ririetnictvi k datu potdtku tiiinnosti smlouvy o sprdvd v rozsahu rodni ritetni z vlrky vdehrd dokladov6 inventarizace pohleddvek, z{vazkri a majetku. Za lf.plnost a prrikaznost ridetni evidence do ricinnosti t6to smlouvy nepiebirii spriivce odpovddnost. 7. Spriivce touto smlouvou nepiebird jak6koliv zinazky vlastnika k tietim osob6m vznikl6 do dne fdinnosti smlouvy. Vady stavebnich praci (funkini a vzhledov6), kter6 vznikly prokazatelnd vadnym projektovym ie5enim nebo nekvalihrim provedenim stavebnich praci, nelze oznadovat za Spatnou prdci sprdvce. Sprdvce tyto vady nezprisobil ani nemohl jejich dtisledky pied zapodetim sprdvy zmirnit. VII PoruSeni smluvnich povinnosti 1. Spriivce je povinen nahradit vlastnikovi Skodu, ktera vznikla, nesplnil-li sprdvce svou povinnost dle tdto smlouvy. Toto neplati, jestlize Skoda vznikla na z6kladd prokazatelnd zavindn6ho jedniini vlastnika nebo jedn6ni kter6hokoliv vlastnika jednotky. 2. PoruSi-li sprdvce svou smluvni povinnost tim, Ze neposkytuje smluven6 sluzby vtas a iddnd, obdrzi-li vizvu od vlastnika k odstrandni vad jeho iinnosti a nesjednii-li niipravu, niieli vlastnikovi sleva z odm6ny sprdvce a to ve visi 0,05 % za kaldy den neplndni z ddstky odmdny, kter6 nfieli sprdvci v kalenddinim m6sici, v ndmz k prodleni do5lo. 3. Smluvni pokuta (sleva)je splatn6 do 30 kalencl6inich clnfi po jejim uplatndni u sprdvce na (rdet vlastnika. 4. Pokud spr6vce neplni sv6 povinnosti z drivodu nedostatku finandnich prostiedkri skliidanych vlastnikem formou z6loh, piestoze byl vlastnik na futo okolnost sprdvcem upozorndn, sankce dle tohoto ustanoveni se neuplatni. VIII Odmd'na sprivce 1. Sprdvci vznikne niirok na odmdnu dle teto smlouvy, jestlize iiidnd vykondvd dinnosti, ke kterim je smlouvou zav6.z6n. Spr vci piislu5i mdsiini odmdna za jednotku (bytov6, nebytovd) ve vy5i 135.,- bez DPFI. Celkem Ki bez DPH mdsidnd. K t6to cend piislu5i DPH v z6konem stanoven6 vy5i. Ve vy5e uveden6 nemovitosti se nachdzi 48 bytovlich jednotek a jedna nebytovd jednotka. 2. Odmdna je splahrd nrdsiind vldy do 14. dne n6sledujiciho m6sice po mdsici, v ndmz byla spr6va vykondv 6na, a to na z6kladd faktury - daiov6ho dokladu vystaven6ho spr6vcem. DUZP je stanoveno na posledni den v mdsici, v ndmz byla spr6va vykon vdna. 3. Stanoven6 odmdna podle odst. 1 tohoto tl6nku bude kazdorotnd valorizovilna a platn6 zpdtnd od piislusneho kalend6iniho roku na zdkladd prtimdrn6 miry inflace za uplynuli kalenddini rok, oficidlnd vykilzane eeskym statistickym iriadem. 4, Ostatni prdce (napi. fklid atcl.) budou fakturovdny na z6kladd dohody s vlastnikem. 5. Odmdna za zpracovdni daiov6ho piiznilni dini 3.500,- Kd bez DPH.

7 IX Cas plneni 1' Smlouva nabyv platnosti podpisem smlurmich stran a ridinnosti dnem ,4 2. Tato smlouva se uzaviril na dolu neurditou. 3' obd smluvni strany mohou smlouvu v cel6m rozsahu vypovdddt pisemnou qipov6di. 4. Vipovddni lhtta dini 3 mdsice. 5' Vfpovddni lhfita podind bdzet prvnim dnem mdsice ndsledujiciho po prokazateln6m dorudeni qipovddi druh6 smluvni strand a skondi behetposlednim dnem vipovddniurity. x ZiryEtefini ustanoveni 1' Smluvni strany se zavazuii vzdiernnd zachoviivat a ctit obchodni tajemstvi druh6 smlurrni strany. 2' Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran z6konem L 89/2012 sb. obtanskjnn zdkonikem v plabr6m zn6ni. 3' Jak6koliv zmdny nebo dophky t6to smlo uvy lze dinit pouze pisemnd, po vz6jemn6 dohodd obou smluvnich stran, dislovanimi dodatky. 4' Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich. KaZd,6ze smluvnich stran obdrlijedno pare. 5' Udastrici smlouvu piedetli, s jejim obsahem souhlasi, col stvrzuji svfmi podpisy. / ' Y Praze dne:......, ,4 + {.4...,,, ]akub Havl6sek prokurista AUSTI9REAL, s. r. o. rilffiili;h pfedseda vfboru Spoledenstvi pro drlm Praha 8, Mazovsk6.478,479 \..\r... JiIi Hbjhal dlen q.iboru Spoledenstvi pro drim Praha 8, Mazovskd478,479 Pfiloha d. 1: PInd moc

8 Plna moc V souladu s ustanovenfm dl6nku I, bod 2) piikazni smlouvy uzaviend mezi vlastnikem nemovitosti Spoledenstvfm vlastnikt pro dfim Praha 8, Mazovsk6 478,479 v Praze 8 - Troja. zastoupenym piedsedou vyboru p. Du5anem Ditrichem a dlenem vyboru p. Jiiim Hejhalem a spr6vcem AUSTIS - REAL, s.r.o. se sfdlem. K Austisu 680,, Praha 5, zastoupenym prokuristou p. Jakubem Havl6skem zplnomociluje vlastnfk p. Jana Fiika byem : Skribova 3051, Praha 10 o.p. I k jedn6nf spriivce v souladu s touto smlouvou, t. j. zejmena k rikonfrm vyplyvajicich ze sprfxy a udrlby byoveho a nebytov ho fondu, spravovaneho spr6vcem pro vlastnika, vdetnd zastoupenf vlastnika pied spr6vnimi org6ny. Spr6vce je zejmena opr6vnen k uzavieni smluvnfch vztahfi s dodavateli m6dii a sluzeb. Plnou moc je opravndn vystavit pouze vlastnfk. V Praze dne DuSan Ditrich piedseda vyboru Jiii Hejhal dlen vyboru

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

jednající. jednající...

jednající. jednající... Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: SPOLEČNOST se sídlem..., IČ:... jednající... společnost zapsána do OR vedeného... číslo smlouvy objednatele: (dále jen objednatel ) a VIZUS.CZ

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více