PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003"

Transkript

1 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy Novì publikovaná judikatura Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základì našeho nejlepšího pøesvìdèení a poznatkù získaných v dobì, kdy byl tento text dán do tisku. Nicménì konkrétní informace vztahující se k tématùm uvedeným v tomto bulletinu by mìly být konzultovány døíve, ne na jejich základì bude uèinìno investièní rozhodnutí. Za úèelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera/manaera, s ním jste obvykle ve spojení, nebo: Bankovní a finanèní sluby: Daniel Weinhold, Vìra Filkuková, Marek Belšan Fúze a akvizice Daniel Weinhold, Jiøí Sixta Soudní/arbitrání rízení: Milan Polák Informaèní technologie a duševní vlastnictví: Pavel Svoboda Soutìní právo/právo EU: Pavel Svoboda, Thilo Hoffmann Pracovní právo: MichaelA. Shaheen, Milan Polák Pevnì vìøíme, e shledáváte Legal Update uiteèným zdrojem informací. Váš názor na tento bulletin, zejména jeho obsah, formát a periodicitu, zùstává i nadále pøedmìtem našeho zájmu. Své pøipomínky laskavì zasílejte na ovou adresu nebo prostøednictvím faxu na èíslo k rukám Martina Lukáše, anebo kontaktujte osobu, s ní jste obvykle ve spojení. PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Vyhláška è. 351/2003 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhùty a zpùsob plnìní oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela vyhlášky pøináší nìkolik podstatných zmìn týkajících se plnìní oznamovací povinnosti. Pøedevším zøizování úètù nebo jiných forem vkladù èeských právnických a fyzických osob v zahranièí ji nebude podléhat oznamovací povinnosti. Fyzické osoby dále budou povinny plnit jakoukoli oznamovací povinnost podle vyhlášky pouze na vyádání Èeské národní banky. U právnických osob zùstává zpùsob plnìní oznamovací povinnosti beze zmìny. Plnìní oznamovací povinnosti se (a na výjimky) nebude vyadovat, pùjde-li o skuteènosti nebo inkasa a úhrady niší ne 1 milion Kè. Novela vyhlášky novì upravuje lhùty k plnìní oznamovací povinnosti pøi vydání emise dluhopisù tuzemce v zahranièí a cizozemce, jemu vydání emise v tuzemsku zabezpeèuje tuzemec. Vyhláška nabyla úèinnosti dne 1. ledna Zákon è. 437/2003 Sb., kterým se mìní zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví Novela zákona o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí mimo jiné sniuje sazbu danì z pøevodu nemovitostí ze stávajících 5%na 3%zezákladu danì. Zákon nabyl úèinnosti dne 1. ledna Weinhold Legal. All rights reserved. Tisk Konec 1

2 Zákon è. 437/2003 Sb., kterým se mìní zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví Zákon pøedstavuje rozsáhlou novelu zákona o úèetnictví, která zejména novì vymezuje rozsah, v jakém úèetní jednotky vedou úèetnictví. Nová právní úprava pøináší zejména následující zmìny: v souladu s právem Evropské unie je nadále umonìno vést pouze podvojné úèetnictví. Pro nìkteré subjekty (obèanská sdruení, církve, obecnì prospìšné spoleènosti nebo nadaèní fondy) je dána monost vést podvojné úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu; rozšiøuje se okruh osob vedoucích podvojné úèetnictví, a to i na fyzické osoby s roèním obratem pøekraèujícím ,- Kè a fyzické osoby vstupující do sdruení s osobou úètující v podvojném úèetnictví; novì je stanoven obsah zjednodušeného rozsahu úèetnictví a okruh osob, které mohou vést úèetnictví v tomto rozsahu; úèetní jednotky, které jsou obchodní spoleèností a jejich cenné papíry jsou registrovány na regulovaném trhu cenných papírù v rámci Evropské unie, budou povinny od úèetního období následujícího po vstupu Èeské republiky do Evropské unie pouívat pro úètování a sestavení úèetní závìrky Mezinárodní úèetní standardy. Jejich pouití ostatními subjekty ji není zákonem stanoveno; konsolidující úèetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírù registrovaných na regulovaném trhu cenných papírù v rámci Evropské unie, jsou povinny pouít pro sestavení konsolidované úèetní závìrky a vyhotovení výroèní zprávy Mezinárodní úèetní standardy. Ostatní konsolidující jednotky mohou zvolit stejný postup; upøesnìna jsou pravidla pro povinnost konsolidace; zmìna úèetního období podléhá pouze oznamovací povinnosti (doposud byla pøedmìtem ádosti o schválení). Zákon nabyl úèinnosti dne 1. ledna Vybraná ustanovení zákona nabývají úèinnosti dnem vstupu smlouvy Zákon è. 441/2003 Sb., o ochranných známkách Nový zákon o ochranných známkách má zajistit plnou sluèitelnost èeské právní úpravy ochranných známek s komunitární smìrnicí ke sblíení zákonù èlenských státù o ochranných známkách (smìrnice Rady 89/104/EHS)a s komunitárním naøízením o ochranné známce Spoleèenství (naøízení Rady (ES) è. 40/94). Nová právní úprava zejména posiluje postavení vlastníka a pøihlašovatele ochranné známky a rozšiøuje monosti jejich ochrany; rozšiøuje okruh moných vlastníkù ochranných známek i na nepodnikatele; umoòuje pøihlásit ochrannou známku tvoøenou pouhou barvou; poskytuje ochranu ochranné známce Spoleèenství na území Èeské republiky (s úèinností od vstupu Èeské republiky do Evropské unie); umoòuje odmítnout zápis ochranné známky, která by nebyla pøihlášena v dobré víøe; novì vymezuje tzv. relativní (tedy námitkové) dùvody proti zápisu ochranné známky a zavádí institut pøipomínek jako neformální podnìt k pøezkoumání pøihlašovaného oznaèení. Zákon nabude úèinnosti zèásti 1. dubna 2004 a zèásti dnem vstupu smlouvy Naøízení vlády è. 463/2003 Sb., kterým se mìní naøízení vlády è. 303/1995 Sb., o minimální mzdì, ve znìní pozdìjších pøedpisù S úèinností od 1. ledna 2004 se mìní výše minimální mzdy, která èiní 39,60 Kè za kadou hodinu odpracovanou zamìstnancem a 6.700,- Kè za mìsíc pro zamìstnance odmìòovaného mìsíèní mzdou. VYBRANÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY UVEØEJNÌNÉ VE SBÍRCE MEZINÁRODNÍCH SMLUV V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Dohoda mezi Èeskou republikou a Maltou o podpoøe a vzájemné ochranì investic pod è. 115/2003 Sb.m.s. Dohoda v oblasti sociálního zabezpeèení mezi vládou Èeské republiky a vládou Quebeku pod è. 124/2003 Sb.m.s. Sdìlení Ministerstva zahranièních vìcí ke Smlouvì mezi Èeskou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanìní a zabránìní daòovému úniku v oboru daní z pøíjmu a z majetku pod è. 127/2003 Sb.m.s. Smlouva mezi Èeskou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v obèanských a trestních vìcech pod è. 133/2003 Sb.m.s Weinhold Legal. All rights reserved. Tisk Konec 2

3 PØEHLED LEGISLATIVNÍCH NÁVRHÙ PROJEDNÁVANÝCH PARLAMENTEM ÈR Tato èást obsahuje vybrané legislativní návrhy projednávané v souèasné dobì Parlamentem ÈR. Informace jsou èerpány pøevánì z internetové databáze Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Návrh novely zákona è. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znìní (snìmovní tisk è. 474) Cílem návrhu novely devizového zákona pøedloeného vládou Parlamentu k projednání je promítnutí pøechodných období pro nabývání zemìdìlské pùdy, lesù a vedlejšího bydlení vyjednaných v rámci pøístupových jednání s Evropskou unií do vnitrostátní legislativy. Z pravidla volného pohybu kapitálu má Èeská republika vyjednána dvì pøechodná období, která jí umoòují zachovat si urèitá omezení pro nabývání objektù vedlejšího bydlení po dobu 5 let a pro nabývání zemìdìlské pùdy a lesù po dobu 7 let od vstupu do Evropské unie. Ve tøetím roce se pøedpokládá pøezkoumání tìchto omezení s moností zkrácení pøíslušných lhùt. Podle návrhu zùstává zachován stávající reim, dle kterého tuzemci, tzn. všechny právnické osoby se sídlem na území ÈR a fyzické osoby s trvalým pobytem v tuzemsku (a to bez ohledu na jejich státní obèanství), nejsou omezováni v pøístupu k vlastnictví všech typù tuzemských nemovitostí. Nadstandardní zacházení rovnì platí pro všechny èeské státní obèany, i pokud trvale pobývají v zahranièí a jsou proto z devizového hlediska povaováni za cizozemce; bez ohledu na tuto skuteènost mají a budou i nadále mít monost volnì nabývat tuzemské nemovitosti. Oprávnìní nabývat tuzemské nemovitosti s výjimkou zemìdìlské pùdy a lesù budou mít novì i všichni obèané ostatních èlenských státù EU, kteøí získají prùkaz o povolení k pobytu pro státního pøíslušníka èlenského státu ES v Èeské republice. Návrh pøedpokládá, e zákon by mìl nabýt úèinnosti dnem vstupu smlouvy Návrh zákona o dani z pøidané hodnoty (snìmovní tisk è. 496) Návrh zákona o dani z pøidané hodnoty završuje transpozici evropských pøedpisù upravujících tuto problematiku, zejména se jedná o promítnutí tzv. Šesté smìrnice è. 77/388/EHS. Dosavadní zákon è. 588/1992 Sb., o dani z pøidané hodnoty bude zrušen a zároveò s tím èásti nìkterých dalších zákonù, které novelizovaly dosavadní znìní zákona o DPH. Úèinnost je navrhována ke dni vstupu k Evropské unii v platnost, tj. 1. kvìtna Návrh zákona k provedení naøízení Rady (EHS) è. 2137/85 o zøízení Evropského hospodáøského zájmového sdruení (EHZS) a o zmìnì zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zákon o evropském hospodáøském zájmovém sdruení) (snìmovní tisk è. 501) Tento návrh obsahuje v souladu s komunitárním naøízením o evropském hospodáøském zájmovém sdruení vnitrostátní ustanovení pro evropská hospodáøská zájmová sdruení se sídlem v Èeské republice a poboèky zahranièních evropských hospodáøských zájmových sdruení v Èeské republice. Evropské sdruení vzniká na základì smlouvy o sdruení. Sdruení je právnickou osobou, má tedy plnou zpùsobilost k právùm a povinnostem, plnou zpùsobilost k právním úkonùm i plnou procesní zpùsobilost. Evropská sdruení se budou v Èeské republice zapisovat do samostatného oddílu v obchodním rejstøíku. Zápis v rejstøíku bude mít konstitutivní úèinky. Dnem zápisu sdruení do obchodního rejstøíku vznikne sdruení jako právnická osoba. Úèinnost je navrhována ke dni vstupu k Evropské Návrh novely zákona è. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znìní (snìmovní tisk è. 507) Navrhovaná novela zákona o elektronickém podpisu je zamìøena na dosaení plné sluèitelnosti se Smìrnicí 1999/93/ES o zásadách Spoleèenství pro elektronické podpisy. Novela mimo jiné zavádí pojem èasového razítka a stanoví poadavky na èasová razítka, dále umoòuje pouívání elektronických znaèek, kterými mohou být datové zprávy oznaèovány oznaèující osobou bez pøedchozí kontroly vlastního obsahu. Návrh rovnì rozšiøuje okruh slueb, které poskytovatelé certifikaèních slueb zajišují a na jejich poskytování se stanovují poadavky, a to zejména o vydávání èasových razítek, systémových certifikátù a prostøedkù pro bezpeèné vytváøení elektronických podpisù. Návrh dále upøesòuje povinnosti orgánù veøejné moci pøijímat a odesílat zprávy, které jsou podepsány uznávaným elektronickým podpisem prostøednictvím definice zvláštních pracoviš elektronických podatelen Weinhold Legal. All rights reserved. Tisk Konec 3

4 Úèinnost novely je navrhována ke dni vstupu k Evropské unii v platnost, tj. 1. kvìtna Návrhy zákonù v oblasti kapitálového trhu Vláda Èeské republiky pøedloila Parlamentu ke schválení soubor ètyø návrhù zákonù zoblastikapitálovéhotrhu.jednáseo návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu (snìmovní tisk è. 522); návrh zákona o kolektivním investování (snìmovní tisk è. 523); návrh zákona o dluhopisech (snìmovní tisk è. 524) a návrh zákona, kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (snìmovní tisk è. 525). Zákon o podnikání na kapitálovém trhu má být komplexní právní úpravou fungování kapitálového trhu v Èeské republice. Návrh zákona pøedpokládá zrušení zákona o burze cenných papírù. Návrh zákona o kolektivním investování má nahradit stávající právní úpravu obsaenou v zákonì o investièních spoleènostech a investièních fondech. Nový zákon o dluhopisech má nahradit dosavadní právní úpravu obsaenou v zákonì è. 530/1990 Sb. Uvedené zákony by mìly vstoupit v úèinnost ke dni vstupu smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii v platnost, tj. 1. kvìtna NOVÌ PUBLIKOVANÁ JUDIKATURA Tato èást obsahuje vybraná shrnutí novì publikované judikatury vztahující se pøedevším k obchodnímu a finanènímu právu. Text vlastních soudních rozhodnutí byl upraven pro úèely tohoto uveøejnìní. Prameny jsou proto oznaèeny pro monost další reference. Porušení povinností spoleèníkù spoleènosti s ruèením omezeným poskytnutím údajù zjištìných z dokladù spoleènosti jiné osobì Poskytne-li spoleèník spoleènosti s ruèením omezeným v rámci kontroly èinnosti spoleènosti údaje zjištìné z dokladù spoleènosti osobì, která má odborné znalosti k jejich odbornému posouzení a souèasnì je vázána ohlednì poskytnutých údajù povinností mlèenlivosti, za úèelem takového posouzení, nejde o porušení povinnosti neposkytovat údaje z dokladù spoleènosti tøetím osobám. Poskytnutí údajù zjistitelných z dokumentù zaloených ve sbírce listin nelze povaovat za porušení povinnosti spoleèníkù ve vztahu ke spoleènosti. (Usnesení Nejvyššího soudu Èeské republiky ze dne , sp. zn. 29 Odo 396/2002, publikované v Soudních rozhledech 10/2003, str. 350) Hranice odpovìdnosti za škodu mezi obchodním zákoníkem a zákoníkem práce Jestlie jednatel spoleènosti s ruèením omezeným zajistil k vedení úèetnictví spoleènosti jinou osobu (v konkrétním pøípadì se jednalo o zamìstnance), je takové zajištìní ve smyslu 135 odst. 1 obchodního zákoníku øádné jen tehdy, jde-li o osobu kvalifikovanou a s potøebnou praxí, splòující ve svém souhrnu veškeré pøedpoklady k øádnému vedení úèetnictví spoleènosti. Splnil-li jednatel povinnost, uloenou mu v 135 odst. 1 obchodního zákoníku, nemùe zásadnì nést odpovìdnost za škodu vzniklou obchodní spoleènosti zaplacením pokuty uloené jí finanèním úøadem za porušení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, jeho podstatou bylo zjištìní finanèního úøadu, e úèetnictví spoleènosti øádnì vedeno nebylo. Tato odpovìdnost podle 172 zákoníku práce dopadá pøímo na ty zamìstnance, kteøí se pøi vlastním provádìní úèetnictví dopustili pochybení, které bylo dùvodem uloení pokuty finanèním úøadem. (Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , sp. zn. 24 Co 247/2002, publikované v Právních rozhledech 10/2003, str. 530) Povinnost uèinit veøejný návrh smlouvy o koupi akcií (judikát vychází z právní úpravy úèinné do konce r. 2000) Jestlie akcionáø nabyl akcie za situace, kdy zákon nespojoval s nabytím urèitého podílu odkupovou povinnost, nelze mu zpìtnì takovou povinnost uloit. Tato povinnost mu však vznikne, jestlie poté, co zákon spojil se získáním urèitého podílu na veøejnì obchodovatelných akciích odkupovou povinnost, nabude další akcie, èím pøekroèí zákonnou hranici. Veøejnì obchodovatelná mùe být i pouze èást akcií spoleènosti. (Usnesení Nejvyššího soudu Èeské republiky ze dne , sp. zn. 29 Odo 307/2002, publikované v Soudních rozhledech 12/2003, str. 418) Rozsah oprávnìní z prokury V prokuøe není zpravidla zahrnuto oprávnìní uzavøít ruèitelský závazek v souvislosti s poskytnutím úvìru tøetí osobì, tj. odlišné 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Tisk Konec 4

5 od podnikatele, který prokuristovi prokuru udìlil. (Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , sp. zn. 19 Co 495/2002, publikovaný v Soudních rozhledech 12/2003, str. 421) Neplatnost konkurenèní doloky pro neurèitost Konkurenèní doloka uzavøená mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem podle 29 odst. 2 zákoníku práce musí obsahovat ujednání, které vymezí, za jakých podmínek zamìstnanec závazek nekonkurovat zamìstnavateli dodrí. Pokud tomu tak není, je ujednání o konkurenèní doloce pro neurèitost neplatné. (Rozsudek Krajského soudu v Ostravì ze dne , sp. zn. 16 Co 130/2003, publikovaný v Soudních rozhledech 12/2003, str. 422) 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Tisk Konec 5

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15)

Veřejný seznam. Rejstříky vztahující se k podnikání. Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) Obchodní rejstřík (v. 2014/10/15) (2005 ) 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Veřejný seznam Seznam vedený orgánem nadaným veřejnou mocí. Databáze. Ve kterém jsou povinně zaznamenávány

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více