Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj"

Transkript

1 Foto: Ludvík Uhlí

2 DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových dílen, sout ží výlet, tábor, sportovních aktivit, a dalších akcí. Tém každý m síc zorganizovalo Dé ko v našem m st v tší akci pro širokou ve ejnost. Mezi ty nejnavšt vovan jší pat ily nap íklad Bambiriáda, Den d tí, Slet arod jnic, D tský karneval, ertovské dovád ní, Ples Dé ka, Den zví at, Den Zem, tane ní sout ž O rychnovský pohárek, Kola a kolob žky a další. BAMBIRIÁDA V lo ském roce nám po así nep álo, p esto se Bambiriáda konala a organizace pracující s d tmi a mládeží m ly možnost ukázat svou innost ve Spole enském centru. Zú astnilo se 4000 d tí i dosp lých. SLET AROD JNIC V lo ském roce poprvé jsme po ádali slet arod jnic v Zámeckém parku. Pro d ti byl p ipraven bohatý program nap. úkoly v arod jné škole, salón krásy, v št ní z koule, sout ž o nejkrásn jší košt, focení arod jnic a další. D TSKÝ KARNEVAL SE SN HURKOU A TRPASLÍKY Akce se konala ve Spole enském centru a zú astnilo se jí kolem 500 ú astník. DEN D TÍ NA INDIÁNSKÉ STEZCE Pro d ti jsme m li p ipraven park plný indián a indiánských úkol, ale po así nám plány p ekazilo, a tak jsme program museli p est hovat do Dé ka. I p es nep íze po así p išlo kolem 500 návšt vník. O RYCHNOVSKÝ POHÁREK Tane ní sout že vždy lákaly velké množství zájemc. Rychnovský pohárek je již znám po celých echách a také loni se této sout že ú astnily tane ní skupiny z celé republiky. ERTOVSKÉ DOVÁD NÍ Akce na Polá kov nám stí. Peklo a pekelné úkoly, nebe a and lé a také mikulášská nadílka pro všechny d ti, které splnily úkoly.

3 OBSAH Dé ko pro naše m sto v roce Školní jídelna s.r.o. 3 Jak pomoci mate ským školám? 4 Chcete zažít romantiku..? 5 RADNICE SD LUJE výtahy z usnesení Rady m sta 6 S ítání lidu 7 Za kolik bylo v Rychnov teplo v roce 2010? 8 Dny otev ených dve í mate ských škol 9 KULTURA s.r.o. program kina 10 - program Pelclova divadla 10 - M stská knihovna 11 - M stské informa ní centrum 11 KALENDÁ AKCÍ 11 D TI, MLÁDEŽ, ŠKOLY 12 Vzd lávání u itel 13 DÉ KO program akcí 14 SPŠ a VO3 lyža ský výcvik 14 Ob anské sdružení EMAUZY aktuality 15 Lušt te se Zpravodajem 16 INZERCE 17 Starý Rychnov 19 ZUŠ Múzy 2011 v ZUŠ 19 Tenisové turnaje v BR Sport Centru 20 Turnaje v badmintonu 20 Rychnovský zpravodaj M sí ník pro ob any Rychnova nad Kn žno Vydává KULTURA Rychnov nad Kn žnou, s.r.o., Panská 79, I O: pro M sto Rychnov nad Kn žnou. Adresa redakce: M stský ú ad Rychnov nad Kn žnou, Havlí kova 136, Rychnov nad Kn žnou. Tel.: , (redakce), fax: , Internet: city.cz, Šéfredaktor: PaedDr. František Žate ka. P edseda redak ní rady: Ing. Michaela Zimová Redak ní rada: Ludmila Cabalková, Na a Kalo ová, Jaroslav Havel, Bc. Lenka Poniklová, Mgr. Karel Štrégl. P ísp vky jsou vítány, redak ní rada neodpovídá za jejich stylizaci a p ípadné tiskové chyby. P ísp vky tená a dopisovatel nemusí vyjad ovat stanovisko redakce. Registrováno u Ministerstva kultury R pod.j. E Náklad výtisk je distribuován roznáškovou službou eské pošty zdarma do každé domácnosti, podnikatel m a firmám v katastrálním území m sta Rychnova nad Kn žnou. Tisk UNIPRINT Rychnov nad Kn žnou. Toto 3. íslo (ro ník 38) vyšlo 1. b ezna Objednávka inzerce na adrese redakce. Foto na titulní stran : Ludvík Uhlí bledule jarní Uzáv rka dubnového ísla 2011 (4) je 18. b ezna 2011 Co nového ve školní jídeln? Školní jídelna RK, s.r.o. jsou jednou ze spole ností M sta Rychnova nad Kn žnou. Od 1. ledna 2011 po rezignující dosavadní jednatelce paní Václavy Roklové byl do této pozice jmenován Tomáš Mitlehner. Tomáš Mitlehner nepat il k t m, kte í neznají chod školní jídelny, nebo pat il do zam stnaneckého týmu a i podle slov paní Roklové byl na tuto pozici její osobou p ipravován. Vedle kvalitního p evzetí této pozice však p ed Tomášem Mitlehnerem stojí ješt t žší úkol. Zefektivnit provoz školní jídelny tak, aby z rozpo tu m sta nebyly na její chod vyžadovány tak velké finan ní dotace. Tomáš Mitlehner je ve své funkci n co málo p es m síc, d ti základních škol již p inesly svým rodi m informace o zm nách, které ve školních jídelnách nastávají, vyb hl již leták s nabídkou stravy pro cizí strávníky a tak jsme se Tomáše Mitlehnera zeptali: Co pro vás bylo nejt žší od nástupu do funkce? Asi administrativa. Složitost v otázce dotací a ízení jídelny jako takové. Nové sm rnice, bezpe nost práce a hygiena, i když musím íci, že všechny materiály, které jsem p ebíral od paní Roklové, byly perfektn p ipravené. Je z ejmé, že chod školní jídelny a restaurace jsou diametráln rozdílné. Mohl byste pro nezasv cené tuto problematiku p iblížit? Pokud se na to podíváme z ryze jednoduché ekonomické stránky. Školní jídelna je vlastn v plném provozu pouze 9 m síc narozdíl od restaurace, proto také pot ebuje dotace. Dotace jsou také spojené s tím, že vyhláškou jsou dány ceny, za které je jídlo prodávané d tem a to v závislosti na v ku (3 v kové skupiny 3 r zné ceny). Dalším aspektem je výživa. V námi va ených jídlech musíme spl ovat normativ potravin správný pom r i dávka mléka, lušt nin, cukr, tuk a podle toho je také sestavován jídelní lístek. Z hlediska nutri ní výživy musí být vše vyváženo ryby, zelenina, lušt niny, mlé né výrobky atd. Následuje hledisko hygienické, které p esn ur uje datum expedice, neboli vyhláška ur uje, jak dlouho mohu konkrétní jídlo vydávat. Z ehož vyplývá, že narozdíl od restaurace, musíme veškerá zbytková jídla okamžit likvidovat. Asi nejvíce diskutovaný problém je zp sob výb ru jídel. ada nejen strávník, ale i spoluob an, si myslí, že efektivn jší by byl k ížkový nebo-li objednávkový systém den p edem. To je pravda. Na toto téma padlo hodn otázek. V prvé ad mohu íct, že bezobjednávkový systém zde funguje od prvopo átku a za ta léta opravdu máme statisticky vychytané, který den kolik ob d uva it, aniž by se zbyte n prová elo. Další d vod, pro naše jídelna nemá objednávkový systém spo ívá v tom, že u objednávkového systému je jenom specifická skladba jídelních lístk a u našeho bezobjednávkového systému m žeme va it i lepší neboli jídla (nap. oblíbený hermelín v listovém t st na ledovém salát ). T chto pracn jších jídel, by je pracovníci p icházejí vyráb t v brzkých ranních hodinách, jsme schopni kapacitn vyrobit jen ur itý po et kus. Tím chci íci, že by zvýšený po et t chto jídel nezachránil ani k ížkový (objednávkový) systém, protože bychom zvýšený požadavek v bec nebyli schopni výrobn zajistit a spíš by se to odvíjelo tak, že bychom je v bec do jídelního lístku neza azovali. Na úvod jsme zmínili, že školní jídelny procházejí ur itou zm nou. M žete je nyní p iblížit? Od 1. února jsme pro strávníky sice snížili sortiment v nabízených salátech ze šesti druh na t i, ale i tak si myslím, že jsou velmi zajímavé a pestré. Tyto zm ny jsme museli ud lat z d vodu personálních zm n. Nyní také va íme dv jídla, ale po porad se šéfkucha i a vzhledem k zákazník m, kte í oponovali, že mají malý výb r, se budeme snažit, aby ve vybrané dny v týdnu byla na jídelní ku jídla t i. Na druhé stran jsme rozší ili dopl kový prodej. Nyní si u nás strávníci mohou zakoupit p llitrové limonády v plastových lahvích, horké nápoje jablko, hruška. Dále chceme rozší it prodej o již avizované bagety vlastní výroby v co nejbližším termínu. V prodeji budou p edevším ve dny, kdy mají d ti odpolední vyu ovaní a chceme nabízet dva druhy sýrové a salámové. Pro teplejší jarní a letní dny plánujeme rozší it prodej ješt o nanuky. Co strávníci zvenku? Pro n jsme otev eli od 1. února, z hygienických d vod je otev eno horní patro ve vymezeném ase za átek je vždy v a konec je upraven dle rozvrh d tí. Jídlo si mohou konzumovat na míst nebo odnést s sebou s tím, že je možné si dát po jídle kávu, která je u nás v nápojovém lístku. Abychom vyšli vst íc všem zájemc m - strávník m, p ijímáme všechny t i druhy stravenek Ticket restaurant, Gastro pass i Le Chéque Déjeuner. Co plánujete do budoucna? V tuto chvíli z oblasti jídel bychom po konzultaci a zájmu rodi mohli nabídnout va ení i bezlepkových jídel. Pro strávníky plánujeme zavedení tzv. týdenních specialit v podob národních kuchyní. Z oblasti služeb plánujeme rozší ení na nabídku p íprav jídel na svatby, oslavy, párty, ve írky, narozeniny atd. Zde mám na mysli nap. p ípravu guláš, omá ek, polévek. Ješt se vra me k sortimentu školní jídelny. Kam se pod ly zákusky? Zákusky jsou v sou asné dob dopl kovým prodejem pro svou ekonomickou náro nost. Rádi bychom zachovali tuto nabídku i do budoucna, ale bude se to odvíjet od ekonomiky hospoda ení. Pokud by se nám poda ilo nalézt v tší odbyt, nebyl by problém. Takže, kdo má zájem, sta í když se obrátí na vedení školních jídelen. Budeme rádi. Kde se m žeme dozv d t aktuální novinky? Úpln nov jsme odstartovali provoz webových stránek (www.sjrk.cz), kde naleznete aktuální jídelní lístek, p ihlášky pro nové strávníky, ceníky nabízených produkt nápojového i jídelních lístk. Do budoucna plánujeme obohatit stránky i fotografie ze zákulisí kuchyn. P ípadné dotazy m žete sm ovat i em na adresu: D kuji za rozhovor Michaela Zimová

4 NOVINKA Oblíbené recepty školní jídelny - po dohod s vedením školní jídelny naleznete v každém zpravodaji zajímavý recept, který mají vaše d ti rády Alpské zape ené brambory Syrové brambory na plátky smícháme se sm sí vep ového masa, které jsme p edem upravili na cibulkovém základ spole n se žampiony. Dochutíme solí, pep em, esnekem. Dáme do peká e, zalijeme 33% šleha kou a pe eme do zm knutí brambor. Suroviny pro 1 2 porce 250 g brambor 10 g cibule 1,66 g esneku 2,5 g tuku 80 g vep ové plece s k. 15 g žampion 0,06 l smetany ke šlehání mletý pep, s l Jak pomoci mate ským školám? Ve st edu 26. ledna 2011 v podve er došlo k setkání vedení m sta Rychnova nad Kn žnou s podnikateli p sobícími ve m st. Akci organizovala Krajská hospodá ská komora Královéhradeckého kraje pod vedením Ji ího Daniela. V nabité hodovní síni hotelu Havel podnikatelé diskutovali s vedením m sta nejen o doprav, což bylo také hlavním tématem setkání, ale objevily se i otázky týkající se sportu i školství. Vzhledem k tomu, že vedení m sta m lo v té dob za sebou návšt vu již n kolika školských za ízení, došlo sm rem k podnikatel m k výzv p edevším na finan ní podporu mate ských škol. Návšt vy vedení m sta totiž u v tšiny z nich odhalily nutnost stavebních úprav. Ty by se m ly týkat nap íklad pomoci p i rekonstrukci sociálního za ízení pro d ti, které na takovýto zásah ekají adu let, i vým n oken apod. Pro jednodušší spojení s vybranou mate skou školkou uvádíme veškeré kontakty: MŠ Lá, eských brat í 1387, Rychnov n. Kn., editelka: Bc. Dagmar Židová tel.: 494/ , ú tu: /0800, bankovní spojení: eská spo itelna MŠ KLÍ EK, Na Drahách 129, Rychnov n. Kn., editelka: Jana Rollová tel.: 494/ , ú tu: /0800, bankovní spojení: eská spo itelna MŠ TY LÍSTEK, Mírová 1487, Rychnov n. Kn., editelka: Jaroslava Lenfeldová tel.: 494/ , ú tu: /0800, bankovní spojení: eská spo itelna MŠ SLUNÍ KO, Javornická 1379, Rychnov n. Kn., editelka: Jana Chvojková tel.: 494/ , mobil: , ú tu: /0800, bankovní spojení: eská spo itelna MŠ KYTI KA, B. N mcové 648, Rychnov n. Kn., editelka: Kamila Vlachová tel.: 494/ , ú tu: /0800, bankovní spojení: eská spo itelna ZŠ a MŠ Rychnov nad Kn žnou, Rove 60, editelka: Mgr. Anna Oubrechtová Tel.: 494/ , , , ú tu: /0800, bankovní spojení: eská spo itelna CENÍK INZERCE platný od 1. března výtisků ZDARMA do všech rychnovských domácností, podnikatelům a firmám 1 černobílá stránka.3 000,- Kč 1/ ,- Kč 1/ ,- Kč 1 barevná ( předposlední )stránka ,- Kč 1/ ,- Kč Plošný inzerát (černobílý) do 50 cm 2.500,- Kč do 40 cm 2.400,- Kč do 30 cm 2.300,- Kč do 20 cm 2.200,- Kč Slevy za opakování: 3 opakování sleva 10 % 1/ ,- Kč menší inzerát.. poměrná částka Ceny jsou uvedeny bez DPH! DPH..20 % 1 barevná ( poslední ) stránka ,- Kč V objednávce inzerce je nutné uvést fakturační adresu, IČO, 1/ ,- Kč velikost inzerce - černobílá nebo barevná 1/ ,- Kč případné opakování Nedoručené výtisky oznamte přímo roznáškové službě České pošty, Rychnov nad Kněžnou Masarykova. ul. Volná čísla RYCHNOVSKÉHO ZPRAVODAJE jsou zdarma k dostání v Městském informačním centru, kanceláři Pelclova divadla, čítárně Městské knihovny a ve vestibulu (pod plakáty) Městského úřadu.

5 Chcete zažít romantiku v kouzelném údolí Orlických hor? Od ledna letošního roku za ala Kultura Rychnov n.kn., s.r.o. provozovat pro ve ejnost rekrea ní st edisko Stará Hu, které se nachází v p vabném prost edí horského údolí (nadmo ská výška 550 m) pod h ebenem Orlických hor, 3 km od Deštného v O.h. V t chto místech d íve stávala nejstarší sklárna v celé oblasti jež vznikla na solnickém panství pražského karmelitánského kláštera Panny Marie Vít zné (první písemná zmínka v roce 1712). Pozd ji byla ozna ována jako Stará Hu (také Hut, Hüttendorf). Její innost kon í v roce 1757, ale v roce 1845, za nového majitele solnického panství Antonína Slivky rytí e ze Slivic, došlo na stejném míst k obnov sklá ské výroby. Hu získala jméno Anenská hu (Annahüte) po Ann, sest e majitele panství. Sklá ská výroba zde probíhala až do roku Po odsunu N mc vesnice tém zanikla a v údolí zbylo jen pár osamocených chalup. P i p ších výletech po blízkém okolí lze stále nalézat poz statky dávného osídlení. Stará Hu je svojí polohou v prost edí istého horského ovzduší, vyšší nadmo ské výšky, istou vodou horských byst in, p íjemným místem pro celoro ní rodinnou i skupinovou rekreaci, zdravotní pobyty (zvlášt vhodné pro alergiky a astmatiky), pro r zné sportovní aktivity, privátní i firemní setkání a team buildingové akce. Je umíst na uprost ed les v Chrán né krajinné oblasti Orlické hory, kde se vyskytuje velké množství zv e. Svojí vzdáleností od civilizace je místem pro nerušený pobyt v p írod s dostatkem prostoru na vycházky, p ší turistiku a cykloturistiku, v zim pak pro b žecké lyžování, snowboarding i sjezdové lyžování (3 km). Celoro ní ubytování na Staré Huti tvo í horská chalupa bývalý d m u itele místní školy - s celkovou kapacitou 13 míst (od zá í 2011 bude 19 míst) v turistickém vybavení. Chalupa prošla rozsáhlou opravou a nyní jsou zde k dispozici dv spole enské místnosti (jedna lad ná sportovn s možností hrát stolní tenis, druhá v dobovém venkovském stylu s pln vybavenou kuchyní a kachlovými kamny). Dále je zde p t pokoj ( l žka). Sociální za ízení je spole né (2x WC, koupelna se sprchami). Pro v tší skupiny poslouží také samostatná chatka (6 l žek, celoro ní provoz). Využít m žete volejbalové h išt, udírnu, ohništ, dva potoky s koupáním pro otrlé a houbový ráj, který za íná hned za chalupou. Ubytování je bez stravování. P íjezd autem je možný, parkování je v areálu. Cesta je celou zimu udržována. Ceny za ubytování: pronájem objektu na víkend 3.500,- K pronájem objektu na týden 7.000,- K Váno ní svátky a Silvestr pronájem objektu na víkend 5.000,- K pronájem objektu na týden ,- K cena pro organizace pracující s d tmi a mládeží v Rychnov nad Kn žnou 150,-K /osoba/noc max ,- K /víkend max ,- K /týden l žko v chatce 100,- K /noc Domácí zví e pouze po vzájemné domluv Spot eba el. energie je vždy ú tována dle skute ného odb ru po ukon ení pobytu. U v kové kategorie let je p i nástupu na ubytování vybírána kauce 5.000,- K vrací se po ukon ení pobytu, pokud nebylo zjišt no poškození majetku. P íjezd a odjezd dle domluvy. Ubytování m žete objednávat na tel: nebo em: GPS: 50 16'40.062"N 16 21'7.892"E

6 RADNICE SD LUJE Výtah z usnesení Rady města dne RM vzala na v domí vy azení majetku Mate ské školy Lá, Rychnov n. Kn., eských brat í 1387 z evidence školy, dle p edloženého návrhu ze dne RM schvaluje platový vým r editele/ editelky Základní školy Javornická, Rychnov n. Kn., Základní školy Masarykova, Rychnov n. Kn., Základní školy a mate ské školy Rove, Rychnov n. Kn., Mate ské školy Lá, Rychnov n. Kn., Mate ské školy ty lístek, Rychnov n. Kn., Mate ské školy Klí- ek, Rychnov n. Kn., Mate ské školy Kyti ka, Rychnov n. Kn., Mate ské školy Sluní ko, Rychnov n. Kn., Základní um lecké školy, Rychnov n. Kn. a Domu d tí a mládeže, Rychnov n. Kn., dle p edložených návrh. RM schvaluje ú elový pen žitý dar Mate ské škole Lá, Rychnov n. Kn., eských brat í 1387 od Nadace Charty 77, Praha 1, Melantrichova 5 ve výši, dle p edloženého návrhu. RM vzala na v domí uzav ení Smlouvy o sdružených službách dodávky elekt iny ze sít NN mezi M stem Rychnov nad Kn žnou a spole ností ENERGO LaR s.r.o., Javornická 1501, Rychnov n. Kn. s ú inností do pro odb rná místa: M stský ú ad, Havlí kova 136, Rychnov n. Kn.; Anatola Provazníka, Rychnov n. Kn.; Zborovská 1004/5, Rychnov n. Kn.; Vodo etné místo, Lukavice; Vodo etné místo, Uh ínov, Liberk; Vodo etné místo, Javornice; Vodo etné místo, Javornice P ím; H išt Masarykova, Rychnov n. Kn., um lá tráva; Škola v p írod, Orlická, Rychnov n. Kn.; Semafor nemocnice, Jiráskova, Rychnov n. Kn.; Semafor autobusové nádraží, Rychnov n. Kn.; Semafor-k ižovatka u D, Nádražní, Rychnov n. Kn.; Sauna Dlouhá Ves 164, Rychnov n. Kn.; M stský ú ad-radnice, Staré nám stí, Rychnov n. Kn. 2x; Staré nám stí 69, Rychnov n. Kn., kancelá ; Hasi ská zbrojnice, Lipovka 19, Rychnov n. Kn.; Oddací sí, Kolowratská 1, Rychnov n. Kn.; Kašna, Rychnov n. Kn.; Jízdárna, Kolowratská, Rychnov n. Kn.; H išt, Wolkerova 1324, Rychnov n. Kn.; Tribuna, fotbalové h išt, U Stadionu 1498, Rychnov n. Kn.; Lyža ský vlek, Rychnov n. Kn.; Rychnov n. Kn., Staré nám stí, el. p ípojka pro trhovce; Rychnov n. Kn. 531, bývalá márnice. RM souhlasí 1. s konáním okrskové sout že v požárním sportu na rychnovském fotbalovém stadionu dne pod záštitou Sboru dobrovolných hasi- Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 18, Rychnov n. Kn., který v roce 2011 oslaví výro í 125 let od založení sboru. 2. s poskytnutím p.p.. 910/44 v k.ú. Rychnov n. Kn. pro zajišt ní zázemí sout že v požárním sportu, která prob hne dne pod záštitou Sboru dobrovolných hasi Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 18, Rychnov n. Kn. za dodržení podmínek stanovených odborem správy majetku. RM schvaluje na základ doporu ení Komise sociální Rady m sta Rychnova nad Kn žnou ze dne a v souladu s Pravidly pro uzavírání nájemních smluv na byty v DPS Rychnov nad Kn žnou uzav ení nájemní smlouvy na byt. 412 o vel. 0+1 v p. 1595, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. s panem Vladimírem Martincem, bytem Rychnov n. Kn. Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu ur itou 1 rok. RM schvaluje uzav ení Smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene íslo IV /VB/1 na akci Rychnov n. Kn., Svatohavelská 103 RD Kmec za ú elem umíst ní, z ízení a provozování distribu ní soustavy energetického za ízení na p.p a k budov p na p.p.. 10/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. s firmou EZ Distribuce, a.s., se sídlem D ín 4, Teplická 874/8 a pov uje starostu m sta podpisem Smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene a Smlouvy o z ízení v cného b emene. RM schvaluje uzav ení Smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene íslo IV /VB/03 na akci Rychnov n. Kn., Litohrady, p /2 - knn za ú elem umíst ní, z ízení a provozování distribu ní soustavy energetického za ízení na p.p v k.ú. Litohrady s firmou EZ Distribuce, a.s., se sídlem D ín 4, Teplická 874/8 a pov uje starostu m sta podpisem Smlouvy o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene a Smlouvy o z ízení v cného b emene. RM schvaluje vyhodnocení nabídek na ve ejnou zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace Oprava kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi a Rovni u Rychnova nad Kn žnou a uzav ení Smlouvy o dílo na kompletní vyhotovení jednostup ové dokumentace pro realizaci stavby v etn rozpoložkovaného rozpo tu s vybraným uchaze em firmou Multiaqua s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Veverkova 1343 a pov uje starostu m sta podpisem Smlouvy o dílo s vybraných uchaze em. RM schvaluje jednorázový pronájem místa v budov M stského ú adu, Havlí kova ul. 136, Rychnov n. Kn. panu Jakubu Kuncovi, finan nímu poradci pojiš ovny Generali, za ú elem umíst ní reklamního stánku s nabídkou pojišt ní o rozm ru 1m2 za cenu 200,-- K + DPH/den. RM projednala a doporu uje ZM ke schválení p evod stavebních objekt ZTV pro rodinné domky v lokalit Rychnov nad Kn žnou Na Láni skládající se z vodovodu, rozvod ve ejného osv tlení, zpevn ných ploch a komunikací do majetku m sta Rychnov nad Kn žnou za úplatu ,-- K od firmy MIROS dopravní stavby, a.s., Pardubice - Polabiny, Hradecká 545. RM schvaluje výpov z nájmu bytu. 30 v p. 1556, M stská Habrová, Rychnov n. Kn. sle n Ester Fajfrové z d vodu neplacení nájemného a záloh za služby za období - ást 1/2009, 2,6/2009, 3,4,5,6,8, 9,10/2010. RM vzala na v domí informaci ve v ci dalšího užívání bytu. 41 v p. 1557, ul. M stská Habrová, Rychnov n. Kn., nájemce manželé Romana a Pavel Cvejnovi a schvaluje navržený postup ešení dle varianty. 1, tj. Ponechat zatím manžele Cvejnovi v byt bez právního d vodu a v p ípad, že nebude hrazeno b žné nájemné a zálohy za služby + splátka v minimální ástce 1.000,-- K m sí n, p istoupit k soudnímu vyklizení bytu dle varianty. 2, tj. pro tento p ípad schvaluje: 1) vyklizení bytu. 41 o vel. 1+1 v dom p. 1557, M stská Habrová, Rychnov n. Kn. manžel m Roman a Pavlu Cvejnovým, trvale bytem Rychnov n. Kn. 2) podání žaloby na vyklizení bytu. 41 v p. 1557, M stská Habrová, Rychnov n. Kn. proti manžel m Roman a Pavlu Cvejnovým. 3) ud lení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi, k zastupování M sta Rychnova nad Kn žnou, a to k podání žaloby a zastupování v soudním ízení vedeném ve v ci vyklizení bytu. 41 v p. 1557, M stská Habrová, Rychnov n. Kn. proti manžel m Roman a Pavlu Cvejnovým. RM schvaluje uzav ení dodatku k nájemní smlouv ze dne ve zn ní pozd jších zm n a dodatk, uzav ené mezi pronajímatelem m stem Rychnov nad Kn žnou a nájemcem panem Ing. Josefem P ibylem o pronájmu p.p.. 256/2 a p.p.. 256/3 v k.ú. Panská Habrová, kterým bude doba p edm tu nájmu prodloužena do RM projednala a doporu uje ZM ke schválení p ijetí darem ástí p.p /6, dle GP /2010 ozna ených jako nov vytvo ená p.p /8 o vým e 354 m2 a nov vytvo ená p.p /9 o vým e 155 m2, nacházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám stí 1245, Hradec Králové a správy Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Pla ice, Hradec Králové, do vlastnictví m sta Rychnov nad Kn žnou. Náklady s darováním spojené ponese m sto Rychnov nad Kn žnou. RM vzala na v domí informaci ve v ci dalšího užívání bytu. 12 v p. 455, Pelclovo náb eží, Rychnov n. Kn., nájemce paní Ji ina Gunarová a pan Martin Demeter a schvaluje navržený postup ešení dle varianty. 1, tj. Ponechat zatím paní Gunarovou a pana Demetera v byt bez právního d vodu a v p ípad, že nebude hrazeno b žné nájemné a zálohy za služby + splátka v minimální ástce 1.000,-- K m sí n, p istoupit k soudnímu vyklizení bytu dle varianty. 2, tj. pro tento p ípad schvaluje: 1) vyklizení bytu. 12 o vel. 0+1 v dom p. 455, Pelclovo náb eží, Rychnov n. Kn. paní Ji in Gunarové, trvale bytem Rychnov n. Kn. a panu Martinu Demeterovi, trvale bytem Rychnov n. Kn. 2) podání žaloby na vyklizení bytu. 12 v p. 455, Pelclovo náb eží, Rychnov n. Kn. proti paní Ji in Gunarové a panu Martinu Demeterovi. 3) ud lení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi, k zastupování M sta Rychnova nad Kn žnou, a to k podání žaloby a zastupování v soudním ízení vedeném ve v ci vyklizení bytu. 12 v p. 455, Pelclovo náb eží, Rychnov n. Kn. proti paní Ji in Gunarové a panu Martinu Demeterovi. RM vzala na v domí informaci ve v ci dalšího užívání bytu. 16 v p. 832, Na Drahách, Rychnov n. Kn., nájemce manželé Irena a František Ševellovi a schvaluje navržený postup ešení dle varianty. 1, tj. Ponechat zatím manžele Ševellovi v byt a prodloužit nájemní smlouvu

7 do V p ípad, že nebude hrazeno b žné nájemné a zálohy za služby + m sí ní splátka v minimální ástce, p istoupit k vyklizení bytu. RM schvaluje poskytnutí jmenovitých finan ních p ísp vk v roce 2011 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby i služby navazující, ve výši do ,-- K, dle p edloženého návrhu a projednala a doporu uje ZM ke schválení poskytnutí jmenovitých finan ních p ísp vk v roce 2011 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby i služby navazující, ve výši nad ,-- K, dle p edloženého návrhu. RM schvaluje odm nu pracovník m zajiš ujícím hudební doprovod p i ob anských ob adech s ú inností od , dle p edloženého návrhu. RM vzala na v domí organiza ní p e azení dlouhodobého majetku k , dle p edloženého návrhu. RM schvaluje, aby m sto Rychnov nad Kn žnou zastupoval p i podepisování návrh k soud m v rámci da ového ízení tajemník Ing. Ladislav Pyskatý, a to na základ zplnomocn ní starostou m sta Rychnov nad Kn žnou. RM schvaluje koncepci restrukturalizace M Ú Rychnov n. Kn. s ú inností od , dle p edloženého návrhu. Výtah z usnesení Rady města dne RM schvaluje v souladu se zák.. 289/1995 Sb. p edložený návrh kategorizace m stských les pro období na lesy ochranné a na lesy zvláštního ur ení. Mgr. Jana Drejslová Ing. Jan Sko epa místostarostka starosta Výtah z usnesení Rady města dne RM schvaluje ú elový pen žitý dar Mate ské škole Lá, Rychnov n. Kn., eských brat í 1387 od Školního sdružení p i MŠ Lá, eských brat í 1387, Rychnov n. Kn. ve výši, dle p edloženého návrhu. Mgr. Jana Drejslová Ing. Jan Sko epa místostarostka starosta Informace k provedení s ítání lidu, dom a byt v roce 2011 Základní informace Ke dni 26. b ezna 2011 se bude na celém území eské republiky konat S ítání lidu, dom a byt. S ítání upravuje zákon. 296/2009 Sb., o s ítání lidu, dom a byt v roce 2011, a vyhláška. 279/2010 Sb., k provedení n kterých ustanovení zákona. 296/2009 Sb., která stanoví vzory s ítacích formulá, pr kazu s ítacího komisa e a podrobnosti k elektronickým s ítacím formulá m a možnostem jejich užití. S ítání se koná v rámci celosv tového programu popula ních a bytových cenz organizovaného OSN. Poprvé v historii se jednotn uskute ní s ítání obyvatel všech 27 lenských stát Evropské unie, což umožní vytvo it zcela srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých lenech. S ítání lidu, dom a byt pat í k nejrozsáhlejším statistickým zjiš ováním. P ináší velké množství cenných údaj, které nelze jiným zp sobem efektivn zjistit. Rozhodným okamžikem s ítání, tj. okamžikem, k n muž se vztahují všechny zjiš ované údaje, je p lnoc z pátku 25. na sobotu 26. b ezna P ípravu, organizaci, samotné provedení s ítání, zpracování a zp ístupn ní jeho výsledk zajiš uje eský statistický ú ad ( SÚ). Smluvním partnerem pro provedení terénních prací p i s ítání je eská pošta, s. p. S ítání lidu, dom a byt v roce 2011 p inese celou adu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informa ní technologie, ale také zkušenosti z p edchozích s ítání. Žádným zp sobem se nezjiš uje vybavenost domácností ani jejich p íjmy a výdaje. Ve s ítacích formulá ích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledni ky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších v cí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku d ležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat po íta a p ipojení k internetu. Nov bude možné vypl ovat elektronické s ítací formulá e na internetu a odesílat je on-line nebo prost ednictvím datových schránek. Tento zp sob p edávání informací pat í v sou asnosti mezi nejbezpe n jší v bec. RM schvaluje 1. provedení auditu p ísp vkové organizace Plavecký bazén RK, Rychnov n. Kn., Javornická zn ní inzerátu na místo editele p ísp vkové organizace Plavecký bazén RK, Rychnov n. Kn., Javornická 1720, dle p edloženého návrhu. a vzala na v domí Dohodu o užívání krytého bazénu ze dne s paní Šárkou Machovou, Dobruška, Družstevní 996 ze dne V m síci lednu bude výuka kurzu v dopoledních hodinách dokon ena. RM stanovuje, že finan ní a v cný dar obdrží první ob ánek M sta Rychnova nad Kn žnou s trvalým pobytem na území M sta Rychnov nad Kn žnou narozený v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kn žnou a.s. a schvaluje finan ní dar ve výši 5.000,-- K a v cný dar zlatý etízek s p ív skem prvnímu ob ánkovi M sta Rychnova nad Kn žnou v roce 2011 Quynh Huong Maika Nguyen. Mgr. Jana Drejslová Ing. Jan Sko epa místostarostka starosta Výtah z usnesení Rady města dne RM revokuje následující ást zn ní usnesení RM. 3/11 ze dne Základní um lecké školy, Rychnov n. Kn. a schvaluje nový platový vým r editele Základní um lecké školy, Rychnov n. Kn., dle p edloženého návrhu. Mgr. Jana Drejslová Ing. Jan Sko epa místostarostka starosta V dob ostrého s ítání bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kte í budou p ipraveni pomoci se všemi dotazy o s ítání. Nespln ní povinnosti podrobit se s ítání je p estupkem. Odmítnutí sd lení zákonem stanovených údaj, pop ípad úmyslné uvedení nepravdivých údaj m že být sankcionováno pokutou. Informování ve ejnosti SÚ bude organizovat informa ní kampa v celostátních médiích, po ádat tiskové konference a vydávat aktuální informa ní materiály. Další informace budou poskytovány prost ednictvím obcí. Na ú ední desce M stského ú adu Rychnov nad Kn žnou a na webových stránkách m sta budou zve ejn ny informace poskytnuté m stu z SÚ: text Oznámení o s ítání lidu, dom byt, vymezení s ítacích obvod na území m sta, jména, ísla služebních pr kaz a spojení na p íslušné s ítací komisa e. Tyto informace budou zve ejn ny p ed doru ením s ítacích formulá do domácností. Doru ování formulá za ne již dnem 7. b ezna Krom toho jsou tyto údaje zve ejn ny na internetových stránkách www. scitani.cz a ve ejnost se m že informovat i na bezplatné telefonní lince Tyto údaje jsou d ležité, aby si každý ob an mohl ov - it, že vypln né s ítací formulá e sv uje skute n osob, která je k jejich sb ru oprávn na, tj. s ítacímu komisa i ur enému pro daný s ítací obvod. Zp sob provedení s ítání Ve v tšin s ítacích obvod provád jí s ítání s ítací komisa i eské pošty. Nej ast ji p jde o doru ovatele nebo další pracovníky eské pošty, které místní ob ané osobn znají. To však není možné dodržet vždy. Ob- ané mají také možnost si s ítací formulá e vyzvednout na pošt nebo na obecním ú adu a vypln né je odevzdat na kterékoliv pošt. Ve v tších ubytovacích nebo lé ebných za ízeních provád jí s ítání komisa i z ad pracovník SÚ. Jde nap. o nemocnice, sociální ústavy, za ízení pro seniory, charitativní za ízení, hotely, ubytovny apod. Osoby hlášené k trvalému pobytu na adrese ohlašovny budou se teny tam, kde se nacházejí v rozhodný okamžik. Vlastníci dom mají povinnost ozna it budovy íslem ur eným obcí. Elektronické s ítací formulá e P i s ítání v roce 2011 mají s ítané osoby poprvé možnost vyplnit s ítací formulá e v elektronické podob. Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informa ních letácích vydaných SÚ a doru ených do každé domácnosti a na internetových stránkách Formulá e budou dostupné i z adresy SÚ Obec je povinna podle místních podmínek ve dnech 26. b ezna až 14. dubna 2011 zabezpe it bezplatný p ístup ob an k ve ejnému internetovému p ipojení. Zve ejn ní adresy a provozní doby místa, kde je ve ejné internetové p ipojení k dispozici, najdete na ú ední desce m stského ú adu a webu m sta. Dodate né se tení Pokud se ani do 10 kalendá ních dn po rozhodném okamžiku s ítání

8 nepoda í komisa i formulá e n které domácnosti doru it, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozd ji do 20 kalendá ních dn po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti SÚ, sb rném míst eské pošty nebo na kterémkoliv obecním ú adu. Povinná osoba s ítací formulá dodate n vyplní a odevzdá s ítacímu komisa i nebo je zašle obálkou s adresou P. O. Boxu SÚ, pop ípad je zašle elektronicky. Termín odevzdání je stanoven na 19. dubna Došet ování V období od 15. do 30. kv tna 2011 bude probíhat došet ování údaj v domácnostech, které neodevzdaly žádný vypln ný s ítací formulá, p estože tyto formulá e od komisa e p evzaly. Došet ování provedou p i opakované návšt v domácností vybraní s ítací komisa i eské pošty a SÚ. M stský ú ad op t na ú ední desce oznámí došet ování, jména komisa a jejich kontaktní údaje. S ítací komisa i se budou p i došet ování krom pr kazu s ítacího komisa e prokazovat zvláštním písemným pov ením pro tuto innost vydaným SÚ. Povinnost ml enlivosti Zákon stanoví povinnost ml enlivosti o všech údajích, které jsou s ítáním zjiš ovány nebo o nichž se osoba pracující na s ítání v souvislosti s výkonem své funkce dozv d la. Podmínkou výkonu funkce s ítacího komisa e je trestní bezúhonnost a složení slibu ml enlivosti. Zam stnanci obcí sice neskládají písemný slib ml enlivosti, ale tato povinnost se na n vztahuje rovn ž, protože se v pr b hu dodate ného s ítání nebo došet ování s takovými údaji mohou seznámit. M že se jednat nap íklad o odevzdání vypln ných s ítacích formulá, které nejsou v zalepené obálce, nebo o nález s ítacích formulá apod. Výsledky s ítání budou poprvé zpracovány podle tzv. obvyklého bydlišt obyvatel. Poskytnou tedy údaje nezkreslené fiktivními nebo neaktualizovanými údaji o trvalém pobytu v evidenci obyvatel. P edb žné výsledky s ítání budou publikovány po átkem roku 2012 a v tšina definitivních výsledk v podrobném t íd ní v pr b hu roku Za kolik bylo v Rychnov teplo v roce 2010? Na sklonku každého roku vydává jedna z dce iných spole ností m sta Rychnova n.kn. Tepelné hospodá ství Rychnova nad Kn žnou s.r.o. p edb žnou cenovou kalkulaci na následující rok. Stejn tomu bylo i v roce 2009, kdy se tímto zp sobem ob ané dozv d li, že cena pro 2010 bude 581,- K za GJ (cena v. DPH). V porovnání s ostatními m sty Královéhradeckého kraje za adila tato cena za teplo Rychnov n.kn. na elní místa. Po ú etní uzáv rce roku 2010 spole nosti však byla vy íslena skute ná cena tepla a to na ástku 483,12 K za GJ v. DPH, což se také v i ob an m i organizacím promítlo v kone ném ro ním zú tování. Jednatele spole nosti Jana Valchá e jsme se zeptali, jak k tak velkému poklesu ceny došlo? V pr b hu roku 2010 spole nost prodala nepot ebné povolenky CO2 a výnos K byl prvním krokem ke snížení ceny tepla. Druhý krok ke snížení byl proveden v aktualizaci ú etních odpis majetku spole nosti. T etím krokem, který vedl ke snížení ceny tepla, byla zm na dodavatele zemního plynu a elektrické energie. Všechny tyto kroky a další drobná opat ení vedly ke snížení p edpokládané ceny tepelné energie o 97,88 K za GJ. Jaký výhled je na rok 2011? Pro rok 2011 byla v listopadu 2010 vydána p edb žná cenová kalkulace tepelné energie ve výši 550,- K za GJ v. DPH. Takže cena op t narostla? Cena tepla je pouze p edb žná pro výpo- et m sí ních záloh. Skute nost budeme znát po skon ení roku 2011, což je celý rok p ed námi. Je však pravdou, že prodej povolenek CO2 byl v roce 2010 jednorázovou akcí, která se již nebude opakovat ve druhém obchodovatelném období. Druhý aspekt, který velice ovliv uje cenu tepla, je prodané množství GJ, které je velice problematické ur it (jaké je po así v pr b hu ledna, vidíte sami). P esto doufáme, že i ke konci roku 2011 bude cena tepla rovn ž p íznivá pro všechny odb ratele. P ipravila Michaela Zimová M sto Rychnov nad Kn žnou vyhlašuje výb rové ízení na pronájem: 1) sauny v Dlouhé Vsi pro provozování sauny a služeb s tím spojených 2) nebytových prostor v p. 1492, Panská ul. v Rychnov nad Kn žnou, fitcentrum a masérna ve Spole enském centru pro provozování fitcentra a služeb s tím spojených. Bližší informace na tel , pí Hubálková, www. rychnov-city.cz POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad na rok 2011 iní 500,- K za osobu a rok Splatnost poplatku za I. pololetí roku 2011 je do Poplatek je možno k tomuto datu uhradit i v celé výši. Úhradu poplatku m žete provést p evodem na ú et m sta /0800, vedený u eské spo itelny, a.s., s uvedením VS, který Vám byl p id len v minulých letech (uveden na složence minulého roku, na pokladním dokladu), p ípadn Vám bude sd len na požádání pracovnicemi finan ního odboru na tel , Poplatek lze uhradit i hotov na pokladn m stského ú adu, Havlí kova 136, Rychnov nad Kn žnou, p ízemí dve e. 010 a 011. MATE SKÉ ŠKOLY v Rychnov nad Kn žnou zvou všechny rodi e a d ti na DNY OTEV ENÝCH DVE Í! ZŠ a MŠ ROVE dne MŠ KYTI KA, ul. B. N mcové dne MŠ TY LÍSTEK, ul. Mírová dne MŠ LÁ, ul. eských brat í dne MŠ SLUNÍ KO, ul. Javornická dne MŠ KLÍ EK, ul. Na Drahách dne Vždy od 8 do 16 hodin P ij te si s d tmi prohlédnout prost edí mate ských škol. T šíme se na setkání s Vámi!

9 SPOLE ENSKÁ KRONIKA Významné životní jubileum oslaví v m síci b eznu 91 let Žofie Matyková Dobrovského 89 let Božena eháková Na Drahách 89 let Ludmila Faiglová Boženy N mcové 84 let Vlastimila Hej lová Na Drahách 84 let V ra Jelínková Litohrady 84 let Anna Pí ová Pelclovo náb eží 84 let Ludmila Spejchalová Mírová 84 let Marie Žižková M stská Habrová 83 let Irena Benešová Na Drahách 82 let Ji ina Tejchmanová Jiráskova 82 let Josef Moravec Mírová 81 let Marie D dicová Fáborského 81 let Marie Dvo áková Janá kova Setkání vojenských d chodc Vojenští d chodci z regionu Rychnov nad Kn žnou se setkají v pivnici Hotelu Havel v Rychnov nad Kn žnou v úterý 15. b ezna od 14,30 hodin. Na programu je up esn ní plánu práce na rok 2011, informace o finan ních prost edcích pro rok 2011, láze ská a rehabilita ní pé e v souladu s poradou na KV v RK z února t.r., možná innost klub vojenských d chodc. Krátká vzpomínka na Den d lost electva 15. I. 1945, p. B. Pant ek a oslava MDŽ, p edseda RKVD F. Bíba. Diskuse, p ipomínky. K hojné ú asti oprávn né i rehabilitované vojenské d chodce zve p edseda RKVD v RK. F. Bíba. Dne 14. ledna 2011 byl p edán starostou m sta za ú asti místostarostky m sta Mgr. Jany Drejslové pen žitý dar prvnímu ob ánkovi M sta Rychnov nad Kn žnou v roce 2011 Quynh Huong Maika Nguyen nar , bytem Rychnov n. Kn., Sokolovská 1114 ve výši 5.000,-- K a dále v cný dar zlatý etízek s p ív skem. Pen žitý dar dne 14. ledna 2011 p evzala matka novorozence paní Thi Tuoi Nguyen. Zubní pohotovost - B EZEN ordina ní hodiny: sobota - ned le, svátek 08:00-12:00h MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942, Dobruška MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor let Milada Mare ková Mírová 79 let Alenka Stejskalová Jiráskova 79 let Miroslav Lábus M stská Habrová 75 let Alenka Tláskalová 5. kv tna 73 let Karel Hej l U Žid. h bitova Vaše významné výro í je pro nás vítanou p íležitostí, abychom Vám do dalších let up ímn pop áli dobré zdraví, spokojenost a osobní pohodu. Jména jubilant jsou uvedena s jejich písemným svolením. Tato rubrika byla uzav ena 17. února Výt žek T íkrálové sbírky 2011 Letošní T íkrálová sbírka po ádaná Farní charitou Rychnov nad Kn žnou prob hla ve 23 obcích, kde bylo do 89 pokladni ek vybráno K. V jednotlivých obcích byl tento výt žek: Rychnov nad Kn žnou K, Solnice K, Skuhrov nad B lou K, Kvasiny K, Borohrádek K, Vamberk K, Zám l K, Vrbice K, astolovice K, erníkovice K, Synkov Slemeno K, Kostelec nad Orlicí K, Li no K, Chleny K, Krchleby K, Slatina nad Zdobnicí K, P ín K, Potštejn K, T ebešov K, Byzhradec K, Polom K. 65% získané ástky bude vráceno na ú et Farní charity Rychnov nad Kn žnou, která peníze použije podle schváleného zám ru: 5% bude zasláno do Indie na provoz školního autobusu a 60% na podporu innosti Stacioná e sv. Františka v Rychnov nad Kn žnou pro lidi s mentálním postižením a seniory, rodinám s více d tmi ve m st a regionu, rodinám s postiženým dít tem a rodinám v nouzi. Všem dárc m srde n d kuji a p eji dobrý rok D kuji všem vytrvalým koledník m, vedoucím skupinek, všem, kte í se podíleli na organizaci a pomohli se zajišt ním sbírky v etn dopravy koledník a poskytnutého ob erstvení, protože díky vám všem se sbírka uskute nila. D kuji za ob tavost i za výbornou atmosféru b hem sbírky. Mgr. Eva Šmídová, editelka Farní charity Rychnov nad Kn žnou K+M+B 2011 UPOZORN NÍ - pro sportovní kluby, ob anská sdružení a spolky. Žádosti o p ísp vek z rozpo tu m sta lze podávat do 31. b ezna Formulá e naleznete na webových stránkách m sta pod odborem školství a kultury. Pokud máte zájem o p ísp vek z rozpo tu m sta, zašlete si žádost v as. Tyto žádosti zasílejte na místostarostku ing. Michaela Zimovou - pro sportovní kluby, ob anská sdružení a spolky, které v minulém roce erpaly p ísp vek z rozpo tu m sta, aby zprávu o využití t chto finan ních prost edk doložily na m sto (termín: do 31. ledna 2011). Dodání této informace bude jedním z dalších faktor p i rozhodování o ud lení p ípadného p ísp vku na následující rok - pro sportovní kluby, sdružení, i zájmové skupiny, které cht jí po ádat v rámci svých aktivit závody i jiné akce na území m stských les (nap. les V elný). Pro po ádání t chto akcí je nutný souhlas s konáním od jednatele spole nosti M stské lesy Rychnov n.kn., s.r.o. pana Pavla Ješiny.

10 KULTURA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU S.R.O. NABÍZÍ PROGRAM KINA BŘEZEN 1.3. úterý hodin 2.3.st eda hodin 3.3. tvrtek hodin SHREK- ZVONEC A KONEC /P/ Není lepší odreagování o jarních prázdninách, než prožít dobrodružství s kamarádem Shrekem v jeho poslední pohádkové komedii v eském zn ní. Režie Mike Mitchell. Vstupné 50 K 94 minut 4.3. pátek 20 hodin 5.3. sobota 20 hodin DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA /P/ Filmové zpracování t etího dílu slavné trilogie Stiega Larssona. Kriminální thriller v koprodukci Švédsko, Dánsko, SRN. Režie Daniel Alfredson. Vstupné 65 K 147 minut Mládeži nep ístupný pátek 20 hodin sobota 20 hodin D CKA JSOU V POHOD /P/ Sympatický a trochu atypický americký film režisérky Lisy Cholodenko, který získal už adu ocen ní u ur it stojí za vid ní. Když vyr státe se dv ma matkami, jednoho dne zjistíte, že vám n kdo chybí... Vstupné 60 K 106 minut Mládeži do 12 let nevhodný úterý 20 hodin st eda 20 hodin CIZINEC /P/ Johnny Depp v roli amerického turisty v Evrop, kterého lehkomyslný fl irt s cizinkou /Angelina Jolie/ zaplete do sít intrik, romantiky a nebezpe í. A to vše se odehrává v okouzlujícím prost edí Pa íže a Benátek. Americký fi lm. Vstupné 70 K 105 minut Mládeži p ístupný ned le ve 14 h Tane ní odpoledne s tane ní skupinou COMBI vstupné : 50,- K místo konání : Spole enské centrum tvrtek v hodin Jean Dell, Gérard Sibleyras TAKOVÝ ŽERTÍK O rozchodech se nežertuje... komedie v podání herc DIVADLA NA JEZERCE Praha, hrají: Jan HRUŠÍNSKÝ, Miluše ŠPLECHTOVÁ, Lucie JU I KOVÁ / Martina MENŠÍKOVÁ, Zden k HRUŠKA /Rudolf STÄRZ, František STAN K vstupné: 330,- 300,- 270,- K p edprodej od od 13 h místo konání: Pelclovo divadlo ned le ve 14 h Tane ní odpoledne s tane ní skupinou COMBI vstupné : 50,- K místo konání : Spole enské centrum PELCLOVO DIVADLO program březen pátek 20 hodin sobota 20 hodin ZELENÝ SRŠE /P/ Britt Reid vyhlašuje zlu válku jako maskovaný Zelený srše. asto porušuje právo, aby mohl chytnout zlo ince. Jeho pomocníkem je mistr bojových um ní Kato. Americký ak ní fi lm režiséra Michela Gondryho. Vstupné 70 K 119 minut Mládeži do 12 let nevhodný úterý 20 hodin st eda 20 hodin tvrtek 20 hodin NEVINNOST /P/ Lásky se nikdy nezbavíš. Anna Geislerová a Ond ej Vetchý v hlavních rolích eského filmu režiséra Jana H ebejka. Rodinný p íb h s detektivní zápletkou v n mž uvidíte výborný herecký tým složený z domácích hv zd i mén známých herc. Vstupné 70 K 102 minut Mládeži p ístupný pátek 20 hodin sobota 20 hodin HON NA AROD JNICE /P/ Americká st edov ká fantasy s Nicolasem Cagem, která svou syrovou atmosférou a mystikou p ipomíná slavné Jméno r že v ak n jším stylu. Režie Dominic Sena. Vstupné 75 K 98 minut Mládeži do 12 let nevhodný úterý 20 hodin NORSKÉ D EVO /P/ Film podle oce ovaného stejnojmenného románu japonského spisovatele Harukiho Murakamiho. Milostný p íb h první lásky. Režie Anh Hung Tran. Vstupné 60 K 133 minut Mládeži nep ístupný 25. b ezna ve hodin vás zveme do Spole enského centra v Rychnov nad Kn žnou na koncert skupiny HUDBA PRAHA s novým albem De Generace pátek ve 20 h HUDBA PRAHA s novým albem DE GENERACE Michal Ambrož Vladimír Zatloukal Karel Malík Vítek Malinovský Michael Šimon Šim nek Ji í Jelínek Kristýna Týna Pet íková Alena Alla Sudová vstupné : v p edprodeji 190,- K na míst 240,- K p edprodej od místo konání: Spole enské centrum st eda v hodin Jazzový podve er s... PAUL BATTO Jr. Duo Slovinsko/ R P. Batto Jr. kytara, foukací harmonika, zp v, Ond ej K íž piáno repertoár sestavený z jazzových a bluesových standard Frank Sinatra, Tony Bannett, Duke Ellington, George Gershwin je zárukou velikého zážitku vstupné: 100,- K, p edprodej od od 13 h místo konání: Pelclovo divadlo I. patro malý sál P edprodej vstupenek: kancelá Pelclova divadla I. patro, Panská 79, Rychnov n.kn ž., tel: Po: St: t: Program Pelclova divadla na pond lí v 8.30 h Prásátka i sle inky pohádka o t ech princeznách, prase ích sle inkách, které doplatí na svou pýchu v podání Divadýlka z pytlí ku Praha vstupné : 40,- K místo konání : Pelclovo divadlo KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉ VÝCHOVY zá í prosinec 2011 p ihlášky k vyzvednutí od v kancelá i KULTURY nebo na zápis : sobota 2. dubna 2011 od 7.00 hodin kancelá KULTURY, Panská 79 - s sebou pouze vypln nou p ihlášku

11 Kalendá akcí na rok b ezen POZOR!!! Zm na termín akcí vyhrazena sledujte jednotlivá ísla M STSKÉHO ZPRAVODAJE a webové stránky m sta wwww.rychnov-city.cz,kde budou akce na každý m síc up es ovány 2.3., 7.50, nádraží D SKALNÍ VÝLET Výlet do skal pro všechny, kdo cht jí prolézat skalní chodby, nau it se pracovat s mapou, rozd lávat ohe, opékat špeká ky a spousty dalších inností v p írod. Po adatel: Dé ko DDM RK 5.3., , t locvi na gymnázia F.M.Pelcla RK V. RO NÍK TURNAJE V BADMINGTONU Dvouhra a ty hra muž a žen, smíšená ty hra. Pro neregistrované hrá e. Po adatel: Dé ko DDM RK 11.3., Pelclovo divadlo, Spole enské centrum MATURITNÍ PLES VOŠ A SPŠ Rychnov nad Kn žnou; pracovišt U Stadionu 12.3., hala VOŠ a SPŠ RK LIGOVÉ VOLEJBALOVÉ UTKÁNÍ tým VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kn žnou proti Kop ivnici 16.3., 18.00, Pelclovo divadlo-salonek IRSKÝ VE ER Svatý Patrick aneb hudba a povídání s kapelou Ž ŽO BAND. Po adatel: M stská knihovna RK MĚSTSKÁ KNIHOVNA NOVÉ KNIHY ODD LENÍ PRO DOSP LÉ Pingeot, M.: Musela jsem ml et vzpomínky nemanželské dcery bývalého francouzského prezidenta F. Mitterranda Schnakenberg, R.: Tajné životy slavných spisovatel humorn o ne- estech slavných, o kterých pravd podobn nemáte tušení... Richo, D.: Synchronicita: skrytá moc zvláštní série náhod to není samo sebou íkáme si mnohdy p i zvláštní souh e náhod... tato kniha se pokouší o výklad a osv tlení Watsonová, W.: Sle na Pettigrewová za íná žít vtipná variace na Popelku, kdy tuto známou pohádkovou postavu zt les uje postarší, chudá, ošunt lá stará panna, která se p ijde hlásit o zam stnání u atraktivní a mladé sle ny... Howard, R. E.: Z Divokého západu slavný autor žánru fantasy se v této knize p edstavuje deseti p íb hy z Divokého západu, které p ekvapí svou originalitou i neobvyklými zápletkami a syrovostí pohledu na život osam lých pistolník... Shepard, S.: Motelové kroniky - krátké texty vykreslují syrovou krásu pustiny amerického Západu, ale také pustinu lidské duše a vyprahlost lidských cit a stávají se ho kou metaforou americké svobody a volnosti, amerického snu; kniha se stala inspirací ke slavnému Wendersovu filmu Pa íž, Texas (1984) ODD LENÍ PRO MLÁDEŽ Steele, P.: Antický ím encyklopedie pro mládež o slavné íši starov ku Labbé, B. -...: Já a sv t, sv t a já velké otázky pro malé filozofy o morálce, filozofii, hodnotách... Bauerová, Ilsa: Doba kamenná - p t p íb h plných nap tí a dobrodružství zanese mladé tená e do doby p ibližn p ed lety... Stekla, V.: Bohoušek & spol. - další svazek z ady knížek o Bo íkovi a jeho kamarádech Ji ina Vrbová - M stská knihovna Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI Mgr. Alena Naimanová PŘEDNÁŠKA o trénování paměti a mozku v 18 hodin Pelclovo divadlo-salonek 17.3., 18.00, Pelclovo divadlo-salonek P EDNÁŠKA O TRÉNOVÁNÍ PAM TI A MOZKU P ednáší Mgr. Alena Naimanová. Po adatel: M stská knihovna RK DEN OTEV ENÝCH DVE Í NA VOŠ A SPŠ Rychnov nad Kn žnou- pro budoucí studenty VOŠ 19.3., 10.00, M stský Podorlický pivovar VÍTÁNÍ JARA na nádvo í rychnovského pivovaru po adatel: Podorlická sodovkárna a M stský Podorlický pivovar 26.3., , Dé ko DDM PE ENÍ JE RADOST Pro malé i velké, tentokrát linecké kolá ky. Pro p edem p ihlášené. Po adatel: Dé ko DDM RK 26.3., , Dé ko DDM PLETEME Z PEDIGU Pro p edem p ihlášené po adatel: Dé ko DDM RK 31.3., 14.00, koncertní sál, 2.patro ZUŠ RK HRAJEME PRO RADOST Koncert pro seniory, na kterém se p edstaví žáci školy. po adatel: ZUŠ Rychnov n.kn. Knihovna Rychnov nad Kněžnou Vás srdečně zve na IRSKÝ VEČER pořádaný kapelou ŽůŽO BAND v 18 hodin, Pelclovo divadlo - salonek Irští občané považují svatého Patrika za hlavního patrona svého státu. Na státní svátek, 17. března každého roku, proto pořádají hostinu na jeho počest. Svatého Patrika oslavují v Severním Irsku, v Irské republice a v britském zámořském teritoriu Montserrat. MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Nová nabídka dárkových a upomínkových předmětů!!! Jedná se o produkty nesoucí ochrannou známku: ORLICKÉ HORY originální produkt že nevíte o co se jedná? Tyto výrobky pocházející z regionu Orlických hor a Podorlicka. Značka sama o sobě garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Orlických hor a Podorlicka, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Pokud tedy chcete udělat radost svým bližním či známým kvalitním dárkem a přitom podpořit místního výrobce, přijďte k nám!! Prozatím jsme si pro vás připravili produkty od těchto výrobců: - ručně paličkované ozdoby a obrázky od pí. Jany Štefkové z Vamberka - výrobky z chráněné, tkalcovské, košíkářské a keramické dílny Kopeček v Neratově - přírodní ovocné pálenky z Podorlické sodovkárny s.r.o. Rychnov nad Kněžnou - dřevěné hračky od p. Karla Jirsy z Pohoří Mezi další výrobky, kterým jsme zpestřili informační centrum, sice nepatří mezi certifikované, jsou čaje z Kačenčiných hor. Jedná se o tradiční české, bylinné čajové směsi na různé neduhy nebo podporu imunitního systému. Vše je vyrobeno z nejkvalitnějších léčivých rostlin v ekologicky čisté oblasti Orlických hor. A to není zdaleka vše! Stále pracujeme na vylepšení a širší nabídce nejen výrobků, ale třeba i zážitků...o tom zase v příštím čísle... Bc. Lenka Poniklová, Jitka Horáková, DiS. NOVĚ PRODEJ VSTUPENEK V našem informačním centru obdržíte universální vstupenky TISCKETSTREAM. Tyto vstupenky jsou přijímány všemi pořadateli a místy používajících služeb Ticketstream. VÝZVA!!! Hledáme osoby, které rády fotografují p írodu, kulturní d dictví, památky a další atraktivity oblasti Orlické hory a Podorlicko. Prosíme je, jestli by nám poskytly fotografie týkající se této tématiky k prezentaci turistické oblasti v tiskovinách, propaga ních materiálech a na výstavách cestovního ruchu, a to zdarma a nebo za zve ejn ní jména. D kujeme za pomoc.

12 D TI, MLÁDEŽ, ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASARYKOVA ULICE Hurá na sníh! Po vysv d ení se žáci 7.ro níku už nemohli do kat odjezdu na lyža ské výcviky. Chata Start v Jedlové už byla p ipravena na nápor lyža a sn hové podmínky p ijatelné. Sluní ko se také ukázalo a tak mohlo shlížet dol. Nechyb lo nám v bec nic. Lyžovali jsme co to šlo, pak jsme si pochutnávali na výborné kuchyni a po ve- erech jsme se trochu vzd lávali a také se báje n bavili u her, sout ží i p i volné zábav. Vrcholem zájezdu byly samoz ejm lyža ské závody a karneval v maskách. Škoda jen, že t ch pár dní tak rychle uteklo! Vr Múzy 2011 Pozvání na sout žní Múzy se nám dostalo op t po roce od Základní um lecké školy v Rychnov nad Kn žnou. Velmi rádi jsme ú ast ve výtvarné a hudební sout ži p ijali. Málokdy dostanou d ti možnost hodnotit výkony svých spolužák, cítit zodpov dnost za své rozhodnutí, prožít chvíle nap tí, ale i soust ed ní na výkon muzikálních a výtvarných d tských nad jí. Ani tentokrát nás hodiny strávené v p íjemných prostorách ZUŠ nezklamaly! D kujeme za vst ícné p ijetí a t šíme se na další spole né aktivity. 1.stupe, ZŠ Masarykova Den plný her 2011 I letošní akce prob hla velmi úsp šn. Den her se konal již po tvrté, letos op t za p ítomnosti Václava Fo tíka, p edsedy D tské Mensy. Ten provád l oficiální testování do Mensy a výsledky byl velmi pot šen. Odpoledne se škola naplnila zájemci o t ídu pro talentované žáky a hrá i nejr zn jších her. Zapojila se i ada dosp lých, z ehož jsme m li velkou radost. Atmosféra byla velmi p íznivá. P ihlášky do t ídy pro talentované najdete na nebo ve škole a odevzdejte je do Budeme se t šit! Vedení ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNICKÁ ULICE BESEDA S POLICISTY Dne 2. a 7.února2011 navštívili naše ob budovy policisté z preventivn informa ní skupiny a Obvodního odd lení Policie R v Rychnov n. Kn. Besedovali s d tmi 1. a 2. ro ník na téma: Bezpe nost d tí venku a doma, jak se chovat v krizových situacích, problematika komunikace s neznámými osobami. Žáky 3.,4. a 5. t íd informovali, jaká nebezpe í p ináší d tem komunikace p es PC (facebook). Vysv tlili žák m, co je to hoax(poplašná zpráva, smyšlená zpráva), kyberšikana (šikana p es internet), co je to kybergrooming( snaha o zmanipulování vyhlednuté osoby pomocí SMS zpráv, chatu, ICQ atd.) a jaká jsou opat ení proti t mto nagativním fenomén m z pohledu policie. Velmi d kujeme za profesionální p ístup a za vst ícnost paní por. Mgr. Alen Kacálkové, poprapor. paní Blance Ehlové a nadstráž. panu Št pánovi. Mgr. Jana Jakoubková VESELÁ ŠKOLI KA Ve tvrtek 10.února 2011 se konalo poslední setkání 6. ro níku Veselé školi ky. Slavnostní rozlou ení a p edávání záv re ného vysv d ení bylo spojeno s divadelním p edstavením O báb Ch ipce, které si pro d ti p ipravilo Kašpárkové divadlo z Prahy. Karlovarský sk ivánek 2011 Do oblastního kola sout že v Opo n jsme vyslali 4 nejúsp šn jší žákyn z naší školy. Ostudu rozhodn neud laly. V kategorii B si 2.cenu odvážela Barbora Zají ková z 8.B, která zaujala p edevším zajímavou barvou hlasu a osobitým projevem. V kategorii C, tedy žák navšt vujících hodiny hlasové výchovy ZUŠ RK, získala 3.místo Alena Holancová ze 6.A a estné uznání obdržela Kate ina Kafu ková z 9.B. D v at m gratulujeme a d kujeme za vzornou reprezentaci školy! Po MASOPUSTNÍ OBDOBÍ Masopustní období je tradi n spojeno s pr vody masek a po ádáním karneval. Žáci 1. B si na karneval p ipravili v hodin pracovních inností vlastnoru n zhotovené masky. Všem se moc zda ily a tak se ptáme: Poznáte je? SOUT Ž O Karlovarský sk ivánek V úterý se konalo v Opo n oblastní kolo p vecké sout že Karlovarský sk ivánek. Velkou radost nám ud lala žákyn 7. B Jana Vrkoslavová, která obsadila p kné 3. místo. Za vzornou reprezentaci naší školy d kujeme též Monice Pilcové a Adéle Ro kové. Všem uvedeným p ejeme mnoho dalších p veckých úsp ch. Mgr. Pavla Machá ová

13 ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA KOLOWRATSKÁ ULICE STŘEDNÍ PRAKTICKÁ ŠKOLA St ední praktická škola, pod vedením editelky Mgr. Hany Fuksové, je ur ena žák m se speciálními vzd lávacími pot ebami, plynoucími ze snížené úrovn rozumových schopností. D raz je kladen na rozvíjení praktických dovedností práce v domácnosti, zahradnické práce, práce se d evem. Praktická výuka probíhá jak v dílnách školy, tak i praxí u smluvních partner školy. Naši žáci se tak mohou seznámit s prost edím kavárny Láry Fáry, pe ovatelským domem, kuchyní a pracovními dílnami v ÚSP Dome ky. Za zmínku stojí samoz ejm i vst ícný p ístup zam stnanc pracoviš, na kterých praxe probíhá. Studium je ukon eno záv re nou zkouškou a vydáním certifikátu: Vysv d ení o záv re né zkoušce. Ti nejšikovn jší mohou dále pokra ovat na n kterém z odborných u iliš. PROJEKTOVÝ DEN Zábavné i pou né dopoledne, p ed rozdáním pololetního vysv d ení dne , prožili žáci naší školy v projektovém dni pod názvem Bezpe n ve škole i mimo školu a U nás ve st ední Evrop. Pracovníci školy p ipravili žák m mnoho zábavných her, ale také sout ží, kdy byli žáci nuceni ešit r zné životní situace a p emýšlet o vlastní bezpe nosti, zvládat nep edvídatelné okolnosti, slušn se chovat ve škole i na ve ejnosti. V pr b hu dopoledne vyhledávali na internetu informace o sousedících státech, luštili k ížovky, seznamovali se s vybavením kola, prakticky nacvi ovali I. pomoc zran nému a prožívali mnoho dalších aktivit. Žáci pracovali ve v kov smíšených skupinách, ve kterých si p i potížích pomáhali, u ili se vzájemn tolerovat a naslouchat názor m svých kamarád. Projektové dopoledne bylo ukon eno spole ným hodnocením, nenuceným sd lováním si prožitk a dojm. A jak hodnotí školu současní studenti? Tak nap íklad So a s Lídou íkají: Škola je krásná, líbí se nám tu, je tu veselé prost edí. Hodn se vyblbneme p i va ení. Lukáš o škole napsal: Je to tu fajn. Mám rád zdravov du, literaturu, hudebku a práci se d evem v dílnách. Po této škole bych se cht l vyu it truhlá em. Petra se sv uje: Nejrad ji žehlím a vyšívám obrázky. Irma oce uje: Když n co nevím, tak mn tady vždycky n kdo poradí a Míša dodává: I na po íta i už n co umím. Ostatní si pochvalují, že tu mají spoustu dobrých kamarád, u ení je baví, t ší se na nácvik základ masáží zad. Našim student m se snažíme p edevším vštípit schopnost uplatnit se v život nebo alespo um t najít a p ijmout pomoc druhého. Vždy pro život je prost d ležité zachovat si úsm v a netrápit se tím, že n kterým v cem nerozumím. Máte-li zájem o další informace, m žete nás kdykoli navštívit. Eva Tomášová Školské za ízení pro další vzd lávání pedagogických pracovník Královéhradeckého kraje Rychnov nad Kn žnou, Javornická , Dechem ke zdraví (přednáška) 2. b ezna 2011, 17:00 19:00, Javornická p ízemí Lektor: Mgr. D. Dvo á ková, cena: 200 K Psychologie EFT (přednáška) 8. b ezna 2011, 17:30 19:00, Javornická 1501 p ízemí Lektor: Mgr. L. Fleischmannová, cena: 100 K Co jsou rodinné konstelace (workshop) 18. b ezna 2011, 17:00 19:00, Javornická 1501 p ízemí Lektor: PhDr. J. Habr, cena: 150 K Jak na dětské emoce pastelkou (praktický seminář) 21. b ezna 2011, 13:00 17:00, Javornická 1501, p ízemí Lektor: L. Tauchmanová, cena: 450 K Dechová rehabilitace jako cesta ke zvýšení kvality života (cvičení) 30. b ezna 2011, 17:00 20:00, Centrum Orion Lektor: Mgr. D. Dvo á ková, cena: 450 K Napište si o bližší informace na: Nutno se p ihlásit min. týden dop edu! Očima dětí vypadalo dopoledne takto : Projektový den - návštěva k naším sousedům Dnes je projektový den a naše první stanovišt je u po íta, kde máme napsat n co o tom, kam bychom se cht li podívat k našim soused m. Vybrali jsme si Slovensko. Vybrali jsme si to proto, že tam bychom se dob e domluvili. Všichni jsme se shodli na tom, že by jsme rádi vid li hory. Nejrad ji Vysoké Tatry. Taky bychom rádi vid li slovenské mo e - Zemplínskou Šíravu i ledové jeskyn. Ochutnali bychom slovenská jídla, hlavn bryndzové halušky. N kte í z nás tam mají p íbuzné a tak bychom je navštívili. Skupina Renaty Danielové První pomoc při poranění Dnes je projektový den a naše první zastávka byla na zdravov d. Byla tam paní u itelka Pupsová a sle na asistentka Kamilka. Nejd íve jsme obvazovali poran né lokty. Vzali jsme šátek a zavázali jsme jej p es loket. Pak jsme d lali p enos nemocného na rukou. Potom jsme balili evakua ní batoh. Asi se nám to dob e povedlo, protože jsme skoro všichni dostali 20 bod. Te píšeme sloh a už se t šíme na t locvi nu a na r zné hry. Skupina Dominika Pilného Za kolektiv školy B. Šlezingerová PLAVECKÝ BAZÉN RK upozor uje: RANNÍ A DOPOLEDNÍ PLAVÁNÍ v pátek se ruší.

14 JARNÍ PRÁZDNINY Dé ko Celotýdenní dopolední programy pro d ti dílny, plavání, výlety Podrobn jší informace na letáku. Bc. Zuzana Krassková 2.3. SKALNÍ VÝLET Nádraží D Výlet do skal pro všechny, kdo cht jí prolézat skalní 7.50 chodby,nau it se pracovat s mapou, rozd lávat ohe, opékat špeká ky a spousty dalších inností v p írod. Cena 100,- pro leny kroužk Dé ka, 150,- pro ostatní. Lá a Vohralík 4.3. DISKOTÉKA Dé ko Hudba všeho druhu pro všechny v Klubu Sklep. Hrají DJ Mori a DJ Dádik. Vstupné: 10,- pro leny kroužk Dé ka, 20,- pro ostatní. Lá a Vohralík 5.3. V. RO NÍK TURNAJE V BADMINGTONU T locvi na Dvouhra a ty hra muž a žen, smíšená ty hra. Pro Gymnázia RK neregistrované hrá e Martina Fajglová DISKOTÉKA Dé ko Hudba všeho druhu pro všechny v Klubu Sklep. Hrají DJ Mori a DJ Dádik. Vstupné: 10,- pro leny kroužk Dé ka, 20,- pro ostatní Lá a Vohralík SEANCE KAMENNÝ KRUH Dé ko P íprava d tského letního tábora. Od Lá a Vohralík KARNEVAL S NÁMO NÍKY V ROKYTNICI Rokytnice Opakování úsp šného programu tentokrát v kulturním dom Družba v Rokytnici v O.h. Lá a Vohralík a Martina Fajglová RVVZ Hradec Králové Hradec Králové Zajišt ní programových blok na Regionální vým n zkušeností v Hradci králové. Akce je ur ena všem, kte í se podílejí na volno asových aktivitách pro d ti a mládež. Mgr. Josef Solár DISKOTÉKA Dé ko Hudba všeho druhu pro všechny v Klubu Sklep. Hrají DJ Mori a DJ Dádik. Vstupné: 10,- pro leny kroužk Dé ka, 20,- pro ostatní. Lá a Vohralík Dé ko PE ENÍ JE RADOST Pro malé i velké, tentokrát linecké kolá ky. Prop edem p ihlášené. Cena 50,- Alena Bo ková Dé ko PLETEME Z PEDIGU Pro p edem p ihlášené. Cena 270,- Alena Bo ková B EZEN Dé ko Déčko B ezen 2011 SOUT ŽE MŠMT - OLYMPIÁDY Zem pisná olympiáda Programování D tská scéna I. a II. eský jazyk Pythagoriáda Fyzikální olympiáda Alena Bo ková BABY MASÁŽE V DÉ KU Každé pond lí od D ti do 1 roku v D ti od 1 do 3 let Další informace Martina Fajglová Martina Fajglová Mate ské centrum Jája B EZEN Po 9:00 Sch ze výboru t 17:00 Výroba prostírání z ajových sá k /s sebou sá ky od aj / Bazar jarního a letního oble ení Pá 9:00-11:30 14:00-17:00 P íjem Po 9:00-17:00 Prodej Út 9:00-11:00 Prodej Pá 9:00-11:00 14:00-17:00 Výdej t 16:00 Výroba Morény t 15:00 Vynášení Morény Herna pro maminky s d tmi: Po- t 9:00-11:30 Pravidelné kroužky: Úterý od 10:00 Hrátky pro nejmenší /pod vedením V.Horní kové/ St eda od 10:00 Hopsánky /pod vedením V.Horní kové/ Akce se konají za podpory M sta Rychnova nad Kn žnou Kontakty: tel: /M.Mizerová/ Adresa: Mírová 1487 /MŠ ty lístek/, RK LYŽA SKÝ ZÁJEZD RYCHNOVSKÉ PR MYSLOVKY Poslední lednový týden po ádala rychnovská pr myslovka lyža ský zájezd do jižního Tyrolska. Skicentrum Lienz navštívilo ve dvou b zích na 150 lyžník. Po p íjezdu k hotelu ekalo p ekvapení. Na parkovišti stálo n kolik desítek omrzlých sajdkár, na kterých absolvovali jejich majitelé, p i teplotách kolem nuly, t i horské etapy tzv. Russen Treffen. Strašná p edstava! To ú astníci zájezdu m li naprosto jiná o ekávání. Prázdné sjezdovky pod azurovým nebem. To se splnilo tém beze zbytku. ty icet kilometr sjezdovek, snowpark a skikrosová kros ová dráha ekaly jen na nás. Pohodové pisty Zettersfeldu tersfe nebo závodní dráhy na Hochstein nabídly každému vše v mí e vrchovaté. Komu zbyl n jaký adrenalin, mohl ho vyplavit na nové ty kilometrové bobové dráze. Pohodové ubytování v hotelu nad m stem ve dvou a t íl žkových pokojích, vybavených sprchou a toaletou nem lo chybu. Stejn tak stravování. Snídan ve form švédských stol. Ve e e eší personál hotelu zajímav. Po salátu a polévce dostane každý na talí kus masa a pidip ílohu. N kte í jedlíci znejistí. Zbyte n. Po chvilce za ne obsluha nosit p ídavky, a to tak dlouho, dokud se hosté neodkulí. Vypracovaná t la lehce zm ní tvary. Ješt, že je druhý den podrží elastické oble ení. V pr m ru najezdil každý cca km za den a hlavn, b hem zájezdu jsme zlomili jen lyži!!! V cen korun eských m li studenti ty denní skipas, ubytování s polopenzí a dopravu. P i porovnání s cenami n kterých našich st edisek je výše uvedená suma sm šná. Není tedy divu, že se n kte í p ítomní již p ihlásili na p íští rok.

15 World Kidney Day 10. March 2011 Hemodialyzační středisko Dialcorp s.r.o., U Stadionu 1555, Rychnov nad Kněžnou JSOU VAŠE LEDVINY V POŘÁDKU? Nefrologická ambulance a hemodialyzační středisko se zabývá léčbou pacientů s onemocněním ledvin. Provádíme léčbu metodami hemodialýzy i peritoneální dialýzy. Součástí hemodialyzačního střediska je nefrologická ambulance ( specializovaná ambulance pro veškerá onemocnění ledvin ), kde provádíme vyšetření, dispenzarizaci a léčbu pacientů s chorobami ledvin a močových cest, s normální i sníženou funkcí ledvin. V našem středisku pracuje multidisciplinární tým, ve složení lékař, zdravotní sestra, sociální pracovnice terapeutka. Pacientům našeho střediska a jejich příbuzným je poskytována zdarma nadstandartní péče formou konzultací sociální pracovnice a psychoterapie. V rámci Světového dne ledvin dne 10. března 2011 budete mít možnost od 10 do 17 hodin si v našem středisku zdarma nechat preventivně vyšetřit moč ( vyšetření testačním papírkem ), změřit tlak, spočítat BMI ( index tělesné hmotnosti ) a konzultovat své problémy týkající se ledvin a močových cest s odborným lékařem. Přineste si s sebou prosím vzorek ranní moči. Lékař se v průběhu konzultace zaměří na vyšetření rizik onemocnění ledvin. Výsledkem bude doporučení, zda je nutné podstoupit další podrobnější vyšetření. Pokud Vám daný termín nevyhovuje, můžete se objednat na vyšetření v jiném termínu. Zastavte se u nás ve středisku a ověřte si, zda Vaše ledviny správně fungují. Kde nás najdete? v Rychnově nad Kněžnou v ulici U Stadionu 1555 tel: CHRAŇTE SVÉ LEDVINY, ŠETŘÍTE TÍM SVÉ SRDCE! AKTUALITY Z OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ EMAUZY R se sídlem Ekologická 515, Rychnov nad Kn žnou otvírají v rámci pokra ování charitativní innosti op tn emauzský d m na ulici Ekologická 515. Pro sociáln slabší spoluob- any je zde od 1. února 2011 možnost získat bezplatn oble ení pro dosp lé i d ti. Od 1. b ezna 2011 plánujeme poskytování sociálních byt pro osoby, které si z d vodu finan ní tísn nejsou schopny zajistit bydlení. Je zde p íležitost i pro manželské páry i matky s d tmi. Do konce b ezna 2011 kapacita 6 byt, do konce ervna 2011 dalších 6 byt. Soub žn p ipravujeme zajišt ní služby praní, žehlení, opravy prádla a od v, va ení v naší centrální kuchyni. Dále potom pomoc z potravinové banky p i ešení problém v životních situacích. Ing. Radomír Rais, místop edseda sdružení EMAUZY R Kontaktní osoba: Petr Scho, Dé ko ocenilo dobrovolníky Letošní rok byl vyhlášen Rokem dobrovolnictví. Rychnovské Dé ko D m d tí a mládeže, které se v nuje volno asovým aktivitám pro d ti a mládež, by se bez dobrovolník neobešlo. Velmi si vážíme jejich práce a jsme rádi, že i v našem kraji jsou lidé, kte í v nují sv j volný as d tem a mládeži. Již t etím rokem zve Dé ko své externisty, partnery a dobrovolníky na slavnostní p edávání cen Dé ka, které je vyjád ením pod kování za jejich práci v oblasti volno asových ových aktivit d tí a mládeže v našem regionu. P i této p íležitosti byl také letos 4. února uspo ádán Ples Dé ka, na který byli pozváni nejen ocen ní, ale také všichni zájemci z ad široké ve ejnosti. Za svou celoro ní práci p evzali z rukou místostarostky Mgr. Jany Drejslové cenu Externista Dé ka Kate ina Synková, Anna Moty ková, Jakub Doubrava a Martin Panuš, cenu Talent Dé ka 2010 získali Alena Joachimsthalerová a Tomáš Ponikl. Cenu Dobrovolník Dé ka 2010 obdržely Martina Janková, Zde ka M uková, Gabriela Podolská a Anna Hej lová a cena Partner Dé ka 2010 byla p edána Kolowratskému zámku Rychnov nad Kn žnou, který Dé ku ochotn poskytuje prostory zámeckého parku pro konání akcí v pr b hu celého roku. Všem ocen ným gratulujeme a d kujeme za dosavadní spolupráci.

16 LUŠT TE SE ZPRAVODAJEM jméno; velké oko; stovky; eský básník. 9. SPZ Klatov; T ETÍ TAJEN- KA; pat ící primát m. 10. Parma (ryba); arabské mužské jméno; poprav í; Mohamed v rádce. 11. Domácí zví e; jednotka odporu; m nová jednotka Rumunska; lupen. 12. Chemická zna ka cínu; sklen ná napodobenina drahokam ; bezkmenná d evina. 13. M sto v Nigérii; latinsky vzácná ; osa pta ího pera; uniknutí. 14. Spisy; stupe výkonnosti v Judu; op ra; be ka. 15. Rival; p edložka; k že se srstí; ímskými íslicemi Rostlina; chemická zna ka bizmutu; hora na Krét ; eská olympijská vít zka ve st elb (Kate ina). 17. Mzda; starší zna ka projímadla; jméno psa. 18. eský herec; italsky olej ; pop vek; Evropská unie (zkr.); zna ka tekuté solviny. 19. PRVNÍ TAJENKA. 20. Staro ecká poh ební ob ; dezodoran ní p ípravek. NÁPOV DA: A LEDA, B LOG, E SANKA, G EIL, K ERIE, L MAURI, M SAO, N YALI, 3 TAO, 4 STILB, 6 ELI, 7 UR- SOL, 13 RARA, 16 EMONS, 17 DARMOL, 18 MIO. Vladimír ihák PUTOVÁNÍ PO ZEMI TOMTAR A TROLL DÍL TY ICÁTÝSEDMÝ Po noclehu ve Stockholmu ješt vyjíždíme do centra m sta, abychom si prohlédli... (PRVNÍ TAJENKA), Mekku švédských hokejist. Vjíždíme do patrových podzemních garáží, kde... (DRUHÁ TAJENKA) parkování zdarma. Když stojíte venku vedle mohutné Globen arény, tak si zde p ipadáte jako nepatrný... (T ETÍ TAJENKA). Globen to není jen hokejová hala, ale také mohutné...( TVRTÁ TAJENKA), kde najdete od prodejny s... (PÁTÁ TA- JENKA) až po stánky s... (ŠESTÁ TAJENKA) nebo špi kovou... (SEDMÁ TAJENKA). Jinak e eno jednou v tou, každý si tady to svoje najde. S t žkým srdcem opouštíme toto území, nebo ob d ne eká a my máme odpoledne na programu ješt jednu lokalitu. HLÁSKOVÁ K ÍŽOVKA: VODOROVN : A. Trampský oddíl (zkr.); Jupiter v m síc; druh paliva; lék na zevní použití; dopisní zkratka. B. Druh smetáku; SEDMÁ TAJENKA; lodní deník. C. Hubovati; nestiskat; tesa ská skoba. D. První z korálových ostrov ; bodná zbra ; podnik v Trutnov ; kmotr. E. Sušenka; káva bez kofeinu; kancelá ská zkratka; chemický prvek; as. F. N mecky orel ; lu ní porost; zastarale omrá ení ; um lecký tanec. G. Bodavý hmyz (mn. íslo); australské jezero; název ímské padesátky; zna ka hektaru; souhlas; ruské ženské jméno. H. Základní íslovka; ŠESTÁ TAJENKA; otázka p i sázce. I. Odezva; SPZ T ebí e; sibi ský kozorožec; eský herec; Pražská energetika (zkr.); druh pe iva. J. Ko ení; Ježíš v koránu; eská armáda (zkr.); název nosovky; prout ná nádoba; ženské jméno. K. Druh antilopy; podšívková tkanina; mravov dec; jezero v Kanad ; hláška p i mariáši. L. Výživa dle léka ské rady; hodnocení šachist ; svatební kv tina; slabý vánek; africký kmen v Nigeru. M. ecky proti ; SPZ Liptovského Mikuláše; jméno zp va ky Absolonové; vietnamské platidlo; sedlina. N. eka v Burkina Faso; ernomo ské lázn ; sesunutí; m sto v Ma arsku. O. TVRTÁ TAJENKA. SVISLE: 1. Mlé ný nápoj; pracovní sch zka. 2. DRUHÁ TAJENKA. 3. Špan lsky býk ; špalkový úl; zna ka sušenek; SPZ Praha-m sto; thajský pr liv. 4. Ožeh; p ipravovat kon k jízd ; jednotka jasu. 5. Tohoto roku; japonská délková míra; zámo ská velmoc; pohár. 6. M sto v Nebrasce; p edložka; PÁTÁ TAJENKA; Autonomní oblast (zkr.). 7. Bývalý fotbalista Sparty Praha; SPZ Nitry; barvivo na kožešiny; Asiat. 8. Severské mužské TAJENKY 1/2011 VÝHERCI 1/ Falun 2. školami 3. skokanské m stky 4. m d ný d l 5. muzeum t žby m di 6. haldy hlušiny 1. Hana Daní ková, Javorníce Jaromíra Dostálová, Na Trávníku 1241, RK 3. Josef Spejchal, Na Drahách 834, RK 4. Eva Bartošová, Mírová 1437, RK Výherc m blahop ejeme. Výhra (CD) jim bude zaslána poštou. KUPÓN - RZ 3/2011 Tajenka: Adresa: Vypln ný kupón odešlete poštou, em nebo ho m žete vhodit do ozna ené schránky na podateln M stského ú adu do 18. b ezna 2011!!!

17 nyní i v Rychnov n.kn žnou otev el svoji kancelá na Starém nám stí p.51 v obchodním dom HEL 1.patro! Máte u nás p íležitost za ít využívat - spo ící, termínované a b žné ú ty z ízené a vedené zdarma, - stavební spo ení s nejvyšším úrokem na trhu, trvale 2,5% p.a., - spo ení Kamarád pro mladé do 18 let rovn ž 2,5% p.a. bez poplatku, - rychlé úv ry na modernizace a rekonstrukce bydlení vy ízené do 24 h., - hypote ní úv ry na bydlení, na cokoliv, bez dokládání faktur, od 3,66%, - refinancování nevýhodných starších úv r a hypoték, - pojišt ní domácností, rodinných domk, bytových dom a chalup, - pojišt ní osobních a nákladních automobil, ty kolek, motocykl, - pojišt ní odpov dnosti za škody v b žném ob anském život (chodec, cyklista, brusla, držitel psa a další škody / za pouhých 0,55 K denn, - úrazová pojišt ní, úhrada náklad za pobyt v nemocnici úraz, nemoc, - pojišt ní pracovní neschopnosti bez dokladování sou asných p íjm, - kapitálová, životní a kombinovaná rezervotvorná pojišt ní na stá í, - služby 4 bankovních ústav Wüsternot pod jednou st echou se zajímavými slevami pro jednotlivce i rodiny, pro mladé i d íve narozené - poradenská služba zdarma u nás v kancelá i, nebo u Vás doma po telefonické domluv : Po 9:00 12:00 / 13:00 17:00 h. tel.: Út 9:00 12:00 / 13:00 16:00 h. tel : St 9:00 12:00 / 13:00 17:00 h. tel.: , t 9:00 12:00 / 13:00 16:00 h. tel.: Pá po telefonické domluv tel.: a ABS Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou hledá pracovníka pro výkon domovnických prací v budově finančního úřadu. Jedná se o cca 20 hod. měsíčně, a to formou dodavatelské služby. Podmínky je možné dohodnout individuálně přímo na finančním úřadu nebo na tel. č nebo Prosvětlovací desky pro zastřešení deska trapéz vlna doplňky Opatovice na Labem; Pohřebačka 50 Tel.: Mob.:

18 TRUHLÁŘSTVÍ POD BUDÍNEM RYCHNOV NAD KNĚŽNOU areál Strabag tel. kontakt: , vše za nízké ceny! Výroba kuchyňských linek, zaměření, návrh + dodání vč. spotřebičů Veškeré skříně na míru Interiérové a vchodové dveře z masivu V Rychnově n.k., nebo v jeho okolí koupím domek/chalupu se zahradou. tel Krásné, dlouhé øasy bez líèení. Permanentní prodlužování øas metodou øasa na øasu. Objednání na telefonu Služby video, audio Přepis vašich filmových a video materiálů na DVD, VHS, CD aj. Zpracuji Vaše akce a domácí video Ozvučování schůzí apod. Karel Švenka FM Sokolovská 29, Rychnov n.kn ,

19 VÁŽENÍ ZPRAVODAJOVÍ TENÁ I, máte rádi hádanky? Já se p iznám, že moc ne. Ob as ale musím ud lat výjimku. A to v p ípad, která se týká mé dlouhodobé záliby v objevování starého Rychnova. Troufnu si tvrdit, že mám dost slušnou kolekci starých pohlednic a fotek, kterou mi neustále pomáhají dopl ovat p átelé, sousedé i zcela neznámí lidé, kte í se o mn dozv dí, svými dary i záp j kami. Díky tomu mám Rychnov slušn zmapovaný. Ale!!! A tady nastává ta výjimka, kdy jsem nucena zapomenout na svou nechu k hádankám a hraju si na sle nu Marplovou. I ona však ob as musí své pátrání konzultovat. A ím víc hlav, tím líp. Proto se tímto zp sobem snažím rozší it sv j okruh konzultant o vás, tená e Zpravodaje. Objevily se totiž fotky, o kterých alespo trochu n co tušíme, ale pot ebujeme potvrdit místo, i netušíme v bec, protože nemusí být ani rychnovské. Proto ani neuvádím naše domn nky, aby nebyly zavád jící. A stále žijí pam tnící, kte í v dí. Tímto prvním otišt ním rychnovských zákoutí tedy prosím o spolupráci p i ur ení lokace, pop ípad o informace o vašich domácích RK fotogra ích, které by rozší ily mé obzory. T ším se na vaše výsledky vyšet ování i jiné zprávy, za které p edem d kuji a které m žete jakýmkoliv zp sobem zasílat na adresu Zpravodaje. Na spolupráci s vámi se t ší Lenka ervená. MÚZY 2011 v ZUŠ Rychnov nad Kn žnou Na 450 d tí I. stupn obou rychnovských základních škol, rychnovské Mozaiky a ZŠ Solnice navštívilo ve dnech ledna 2011 Základní um leckou školu v Rychnov nad Kn žnou. Cílem jejich návšt vy bylo zú astnit se každoro ní školní sout že MÚZY. D ti, které se zárove staly i porotou, nejprve zhlédly výstavu prací žák výtvarného oboru na téma Já a m j nejlepší kamarád. Vybraly ty i nejhez í práce ve ty ech v kových kategoriích na konci programu se dozv d ly výsledky. Výtvarnou sout ž hned vzáp tí vyst ídala sout ž hudební na každém koncert se p edstavilo vždy kolem deseti žák hudebního oboru na r zné hudební nástroje r zných ro ník. Na konci prob hlo hodnocení d tské poroty o cenu sympatie a odborné poroty o zlatou, st íbrnou a bronzovou noti ku. ekání na celkové vyhodnocení bylo zkráceno zp vem a hrou na rytmické hudební nástroje. Doufáme, že koncerty byly obohacením výuky výtvarné a hudební výchovy I. stupn základních škol. Pro žáky ZUŠ pak bylo velkým p ínosem, že výkony vyslechli jejich vrstevníci ve v tšin p ípad spolužáci. Kamila Hájková ZÁKLADNÍ UM LECKÁ ŠKOLA RYCHNOV NAD KN ŽNOU SRDE N ZVE SENIORY NA KONCERT S NÁZVEM HRAJEME PRO RADOST, na kterém se p edstaví žáci školy tvrtek 31. b ezna 2011, 14 hodin KONCERTNÍ SÁL, 2. patro ZUŠ Rychnov n. Kn. (je možné použít výtahu z vestibulu Spole enského centra, vyjet do 2. patra a projít spojovací chodbou do ZUŠ)

20 TENISOVÉ TURNAJE V BR SPORT CENTRU V BR Sport Centru se uskute nily tenisové turnaje ty her amatérských dvojic muž, které byly koncipovány jako tenisové p ebory BR Sport Centra. Z d vodu pom rn velkého množství obdobných akcí v okolí docházelo k neustálému posouvání termínu, až se nakonec, by trochu paradoxn, konala tato naše tenisová mistrovství za rok 2010 v roce letošním. Mikulecký - Plocek Rejlek - Bernard Na prvním turnaji ozna eném kategorií Elite startovali p evážn bývalí závodní hrá i, kte í však své registra ní pr kazy již dávno odložili. Po et dvojic z kapacitních d vod byl omezen na 10 dvojic. Nakonec se sešlo 8 pár, které byly po losování rozd leny do 2 skupin. Své zastoupení zde m ly jak domácí oddíl, tak kluby z blízkého okolí (Kostelec, astolovice, Rokytnice). Po vyrovnaných a zajímavých zápasech se z celkového vít zství nakonec radovala dvojice Bernard - Rojek (Rokytnice, Libchavy), p ed rychnovskými tenisovými Enfat Terrible Štícha J. Mareš (oba RnK). Na t etím míst skon ili Štícha R. - Mára (RnK, Kostelec). Zejména hra bývalého dlouholetého hrá e TOSK Žamberk, Pavla Rejlka, pat ila k ozdobám tohoto turnaje, když své soupe e ni il p edevším svým servisem a hrou na síti a bylo vid t, že ze svého bývalého tenisového um ní mnoho nezapomn l. Druhý turnaj, ozna ený kategorií Champions, byl ur en spíše hrá m, kte í tenis d íve závodn nehráli. I zde bylo k vid ní spousta výborných a urputných vým n o každý ftýn, samoz ejm oproti p edešlé akci nebyly až tak razantní a p esné. Nicmén o to více se hrá i tentokrát snažili nahradit r zné tenisové speciality bojovností, vytrvalostí a spíše p ímo a ejší hrou. Tohoto turnaje se zú astnilo celkem 10 dvojic p evážn z Rychnova, ale p ijeli i hrá i z Opo na, astolovic a Kostelce. Celkovými vít zi se stal domácí pár Mikulecký Plocek, kte í ve nálovém utkání p ehráli kostelecké hrá e Hudousek Alt. T etí skon ila rychnovsko-kostelecká dvojice Va ásek Ludvík. Vít zové obou dvou turnaj p evzali, krom v cných cen a poukaz, i velký putovní pohár pro nejlepší hrá e BR Sport Centra pro rok Hodnotné ceny dodal partner tenisového klubu Babolat, dárkové poukazy poskytly BR Sport Centrum a Elmax Rychnov nad Kn žnou. Ob erstvení zajistil Sporthotel Weldis. Všem partner m tímto d kujeme. TURNAJE V BADMINTONU Stejn jako squashisté i badmintonisté zahájili sérii turnaj pro rekrea ní hrá e, která ur ila celkového vít ze a šampióna v badmintonu BR Sport Centra. Podobn jako u ostatních dvou disciplín (tenis, squash) se tato myšlenka zrodila uprost ed lo ského roku a tak z celkov plánovaných ty turnaj do roka se stihla odehrát polovina z nich. Na turnajích se objevilo celkem 18 hrá a celkovým vít zem se stal domácí hrá Filip Nosek, p ed Kamilem Šalomounem a Martinem íhou. Vít z dostal putovní pohár a spolu s ostatními medailisty i v cné ceny zn. Babolat. V BR Sport Centru byl odehrán i 1. ro ník ist ženských turnaj ve squashi a badmintonu. Toho squashového se nakonec zú astnilo 7 hrá ek. Turnaj vyhrála bez ztráty jediné sady Jana Koukolová, p ed Michaelou Lepkovou a Hankou Klapalovou. Vít zkou badmintonového turnaje se stala Dagmar Christophová, druhé místo obsadila Bára Va ásková a t etí potom Blanka Charvátová. Hodnotné ceny dodalo Studio krásy Ori ame, Tupperware a Babolat.

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel

M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel M stský ú ad Tel nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Tel Zám r uzav ení Dodatku. 2 ke Smlouv nájemní ze dne 31. 5. 2011 ve zn ní dodatku. 1 ze dne 29. 6. 2012 M sto Tel, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016

Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Z Á P I S č. 4/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 22. 3. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích

Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Jizeran kulturní a divadelní spolek v Rakousích Zápis z výroční členské schůze spolku, konané 30.10.2015 v kulturním sále OÚ v Rakousích. Přítomní: dle prezenčních listin Návrh programu: 1. Zahájení, volba

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis. 14 Z ve ejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 07.08.2008 P ítomní lenové ZO: viz. prezen ní listina Omluveni: Svobodová Monika Hosté: viz. prezen ní listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 10 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 9.Maletínský zpravodaj-listopad 2005 vytvořeno: 16.11.2005

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza ze dne 27. 06. 2012 Přítomni: p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, p. Jan Hadinger, MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk (od hlasování č. 4), Bc. Jitka Martínková,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 4. 2012 od 16,00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6.

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L.

SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L. Výroční zpráva 2015 SPMP SPMP je zkratka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Celostátní organizace SPMP je zapsaný spolek, který sdružuje lidi

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 27. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 09.12.2015 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více