8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY"

Transkript

1 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow... 5 Právní úprava Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Část třetí 18 Účetní závěrka Význam účetní závěrky a její druhy Sestavení účetní závěrky uzavírá účetní práce v konkrétním účetním období, ještě před tím musí účetní jednotky uvést účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala stav majetku a zdrojů jeho krytí, dále pak i výsledek hospodaření za účetní období, teprve potom bude moci splnit účetní závěrka svůj hlavní cíl poskytnout komplexní informace o účetní jednotce vedení firmy. T yto výsledky jsou užitečné např. vedení firmy, společníkům, státní správě, bankovním ústavům, věřitelům, burzám, Práce, které účetní jednotku v této souvislosti čekají lze rozdělit: 1. přípravné práce před účetní uzávěrkou 2. účetní uzávěrka účetní uzavřou účty a převedou jejich zůstatky na dvojici tzv. uzávěrkových účtů ( 702 Konečný účet rozvažný, 710 Účet zisků a ztrát ) 3. účetní závěrka sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha) 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 1 -

2 Podle situace se můžeme setkat s těmito druhy 1. Řádná účetní závěrka sestavuje se k rozvahovému dni ( poslední den účetního období ) 2. Mimořádná účetní závěrka sestavuje se v mimořádných situacích ( např. ke dni zrušení účetní jednotky bez likvidace, ke dni který přechází vstupu firmy do likvidace, konkurzu, ) 3. Mezitímní účetní závěrka sestavuje se, pokud si to vyžadují zvláštní právní předpisy i během účetního období. Účetní knihy se nezavírají a inventarizace se provádějí pouze pro účely ocenění Rozsah: 1. výkazy v plném rozsahu musejí sestavovat všechny a. s., a dále všechny účetní jednotky, které mají zákonem stanovenou povinnost auditu 2. výkazy ve zjednodušeném rozsahu sestavují všechny účetní jednotky POVINNOST OVĚŘENÍ AUDITOREM - povinnost auditu mají a. s., podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, FO Přípravné práce před účetní závěrkou Přípravné práce zahrnují provedení inventarizací a zaúčtování účetních operací, které do běžného období patří a bez nichž by zůstatky na rozvahových účtech věrně nezobrazovaly stav majetku a zdrojů a ani výsledek hospodaření by nebyl vyčíslen ve správné výši, jde zejména o tyto činnosti: 1. inventarizace majetku a závazků inventury zjištění skutečného stavu majetku a závazků a jejich zaznamenání do inventurních soupisů, pak je třeba výsledky porovnat se stavem účetním a tyto stavy srovnat ( zaúčtovat do nákladů nebo výnosů,..) 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 2 -

3 2. závěrečné operace u zásob porovnaní faktur a příjemek k jednotlivým dodávkám, pokud účetní jednotka v účtování zásob způsob B, musí zaúčtovat ještě úpravu stavu na skladě 3. kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů u nákladů a výnosů, které byly nebo budou zaúčtovány během několika účetních období a jejich vznik neodpovídá souvisejícím výdajům a příjmům 4. zaúčtování dohadných položek zaúčtování závazků a pohledávek, které věcně patří do běžného období, ale jejich přesná výše zatím není známa 5. tvorba a zaúčtování rezerv zaúčtování tvorby rezerv na v budoucnu očekávané náklady, vzniklé během roku 6.zaúčtování kursových rozdílů hodnotu majetku a závazků v cizí měně je nutno přepočítat kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období 7. odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám pohledávky u nichž doba splatnosti již uplynula a nedá se předpokládat, že budou dlužníkem uhrazeny 8. výpočet a zaúčtování spatné daně z příjmů 9. výpočet a zaúčtování odložené daně z příjmů povinně se týká jen účetních jednotek s povinností auditu 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 3 -

4 Uzávěrka účtů v hlavní knize Po skončení přípravných prací se provádí účetní uzávěrka, spočívá v tom, že zůstatky ze všech účtů se převedou na dvojici uzávěrkových účtů, zůstatky z rozvahových účtů se převedou na účet 702, zůstatky z účtů výsledkových na účet 710, oba tyto účty se stanou podkladem pro sestavení účetních výkazů 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 4 -

5 Obsah a struktura účetních výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow - účetní jednotky sestavují na základě uzavřených účetních knih povinně tři druhy účetních výkazů 1. rozvaha 2. výkaz zisků s ztráty 3. příloha - plný nebo zjednodušený rozsah Rozvaha ( bilance ) - představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv Výkaz zisků a ztrát - určuje náklady, výnosy, hospodářský výsledek - zjišťuje se za každý měsíc HV, povinně se sestavuje 1x ročně (4x) nepovinně 1x měsíčně, čtvrtletně, výsledovka sestavuje se na konci účetního období MD 710 = ztráta D 710 = zisk Sleduje výsledek hospodaření z: HV = hospodářský výsledek o Provozní činnosti = rozdíl mezi provozními výnosy a náklady - provozní výnosy provozní N ( , ) o Finanční činnosti = rozdíl mezi finančními výnosy a náklady finanční V finanční N ( , ) o Mimořádné činnosti = mimořádné V mimořádné N (68., 58.) o Běžné činnosti = HV z provozní činnosti + HV z finanční činnosti daň o Výsledek hospodaření za účetní období součet HV za běžnou a mimořádnou činnost - vyjadřuje tzv. disponibilní ( čistý zisk ) tj. zisk po zdanění,popř. ztrátu 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 5 -

6 Příloha - příloha má stanovený obsah, příloha se sestavuje v plném rozsahu 1. obecné údaje o účetní jednotce popis ÚJ, jména, údaje o ÚJ, průměrný počet zaměstnanců, údaje o půjčkách, 2. informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách způsoby oceňování, sestavení odpisových plánů, opravných položek, způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč, způsob sestavené reálné hodnoty 3. doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku s ztrát důležité skutečnosti, rozpis rezerv, doměrky daně, informace o výši splatných závazků pojistného soc. zabezpečení, VZP, info i výši daň. nedoplatků 4. přehled o peněžních tocích ( výkaz cash flow ) o Doplňuje informace v rozvaze a výkazu zisku a ztrát o Informuje ÚJ z jakých zdrojů čerpala finanční prostředky na jaký účel o Je založen na peněžní bázi Peněžní prostředky: o peníze v hotovosti o ceniny o peněžní prostředky na účtech Peněžní ekvivalenty: krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků Cash flow uvádí peněžní toky z : - Provozní činnosti (základní výdělečné činnosti podniku, které nelze zařadit do investiční a finanční) - Investiční činnosti (pořízení a prodej dlouhodobého majetku, činnosti související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost) - Finanční činnosti (činnosti, které mění velikost vlastního kapitálu a dlouhodobých či krátkodobých závazků) 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 6 -

7 Sestavení přehledu o peněžních tocích (cash flow) Přímou metodou vykazují se vhodně zvolené skupiny peněžních příjmů a výdajů, např. v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztrát (peněžní toky finanční a investiční) Nepřímou metodou výsledek hospodaření ÚJ je upraven o nepeněžní transakce (odpisy, tvorba a čerpání rezerv a opravných položek) o neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích období, o změny stavu zásob o změny stavu pohledávek o změny stavu závazků o položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY - 7 -

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více