Číslo a název modulu: 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo a název modulu: 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání"

Transkript

1 Číslo a název modulu: 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání V Praze Tento písemný materiál slouží jako podklad pro vytvoření e-learningového vzdělávacího kurzu. Materiál neprošel jazykovou korekturou.

2 Modul Y Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání Anotace: Cílem modulu je pomoci poradci vytvořit si objektivní pohled na soukromé podnikání a zorientovat ho v základních formách podnikání, v typech ţivností, v druzích potřebných investic a dalších výdajů, ve stanovených administrativních činnostech, aby toto dokázal zprostředkovat klientovi. Dalším cílem je poskytnout poradci rámcový návod, jak vést klienta k vymezení rámcového sortimentu výrobků a sluţeb, které by mohly být předmětem jeho podnikání, k vymezení cílových skupin potenciálních zákazníků a k odhadu jejich očekávaných potřeb. Klíčová slova Podnikání Předpoklady pro podnikání Ţivnost Ţivnostenský zákon Obchodní společnost Společnost s ručením omezením Obchodní zákoník Podnikatelské příleţitosti Cílová skupina zákazníků Trh Nabídka na trhu Výrobky a sluţby Investice Výdaje Příjmy Zisk Administrativa podnikatele Daně Zdravotní a sociální pojištění 2

3 Obsah Modul Y Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání... 2 Y.1 Kdo to vlastně je, ten podnikatel?... 4 Y.2 Kdo má předpoklady pro podnikání?... 6 Y.3 Jaké jsou formy podnikání?... 8 Y.4 Co je třeba na začátku do podnikání investovat?...11 Y.5 V čem podnikat?...13 Y.6 Kdy se podnikání vyplatí?...21 Y.7 S jakou administrativou musí podnikatel počítat?...22 Y.8 Jak celkově posoudit základní podnikatelský záměr?...25 Informační zdroje Úvod Nikoliv stát, ministři či poslanci, ale podnikatelé jsou klíčovými aktéry rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky kaţdé země. Mezi nimi pak mají zvláštní význam drobní a střední podnikatelé, čili majitelé nebo spolumajitelé malých či středních firem. Jejich předností je zejména pruţnost, schopnost rychle zaplňovat mezery na trhu i efektivní vyuţívání zaměstnanců. Je určitě ţádoucí, aby mladí lidé uplatňovali svůj relativně vyšší elán, pruţnost, adaptabilitu, invenci, originalitu a snad i idealismus, právě při soukromém podnikání. Tedy při rozjezdu, rozvoji a expanzi ţivností či menších firem. Na druhé straně je jasné, ţe pro úspěšnost podnikání výše uvedené vlastnosti nestačí, ţe podstatné jsou i další, jako důslednost, zodpovědnost, spolehlivost, předvídavost, organizační a komunikační schopnosti, aj. A moc důleţité je, aby kaţdý, kdo se do podnikání chce pustit, věděl, co všechno ho nejspíš čeká, s čím vším musí počítat, čím by se měl řídit, co by měl zohledňovat i na co by si měl dát pozor. Kariérový poradce ve škole by měl být schopen dát v tomto směru budoucím absolventům určité opěrné body a také náměty k přemýšlení. Profil absolventa Absolvent si uvědomuje rozdíly mezi zaměstnáním a podnikáním a osobnostní předpoklady, které by úspěšný podnikatel měl mít a umí to vysvětlit klientům. Absolvent zná základní formy podnikání a jejich charakteristické rysy a vzájemné rozdíly z hlediska podnikatele a umí to vysvětlit klientům. 3

4 Absolvent se orientuje v základních poţadavcích na administrativní a odvodové povinnosti podnikatele Absolvent je schopen rozlišit různé oblasti podnikání podle pravděpodobnosti relativně nízkých/vysokých poţadavků na počáteční investice. Absolvent umí vést diskuzi s ţáky či studenty s cílem identifikovat příleţitosti k podnikání v oblastech uplatnění absolventů příslušného oboru vzdělání. Absolvent umí pokládat otázky vedoucí k zamyšlení nad reálnosti podnikatelského záměru. Y.1 Kdo to vlastně je, ten podnikatel? Hmm, pán podnikatel, řekne si leckdo s lehce pejorativním nádechem. Poradce pro klienty, kteří chtějí začít podnikat, by se ovšem všech předsudků měl zbavit. Test Která charakteristika podnikatele Vám připadá nejadekvátnější? (b) a) Podnikatel má garáţ plnou luxusních aut, několikrát za rok se létá rekreovat do exotických destinací, jinak se pohybuje převáţně na tenisových kurtech a golfových trávnících. b) Podnikatel má hlavu plnou starostí, jak udrţet a rozvinout svou firmu, jak dostat zpátky investované peníze, jak řešit problémy s obchodními partnery, s klienty či se zaměstnanci, jak všechno stihnout. Pracuje dvakrát tolik neţ běţný zaměstnanec a pokud zrovna nepracuje, tak na svou práci aspoň myslí. Ale těší ho to, realizuje se v tom a ţivot uţ si bez toho ani neumí představit. c) Podnikatel je bezskrupulózní hamiţný vydřiduch, který svého bohatství nabyl jedině díky vykořisťování svých bezbranných zaměstnanců. d) Podnikatel je podvodník, jehoţ jediným cílem je vyuţívat díry v zákonech a tunelovat všechno, co se tunelovat dá. Pokud jste odpověděli jinak neţ b, asi nemá smysl dále se tímto modulem zabývat. Samozřejmě, ţe se mezi podnikateli vyskytují i takoví, pro které platí odpovědi a, c, d. Jenţe člověk, který chce začít podnikat a svou motivaci zaloţí pouze na tom, ţe chce zbohatnout, nebo dokonce na tom, ţe chce zbohatnout okrádáním druhých, s největší pravděpodobností skončí jen u planých představ a snů, v horším případě si ošklivě spálí prsty. 4

5 Zapamatujte si Primární motivací pro vstup do podnikání by určitě neměla být touha po bohatství nebo po životě celebrity. Primární motivací by měla být především touha být nezávislý, jít svou cestou, dělat to, o čem jsem přesvědčený, že má smysl. A samozřejmě se s tím taky dobře živit. Toto by měl mít poradce vţdycky na paměti a hned zkraje brzdit nereálné představy klientů. Zatímco zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele a dostává za to mzdu, podnikatel svou práci nepředává ţádnému zaměstnavateli, ale sám ji nabízí na trhu a peníze dostává za její prodej. Podnikání má své výhody a nevýhody. Zjednodušeně je lze vyjádřit následovně (samozřejmě v různých směrech podnikání se neprojevují stejně): Výhody: Více svobody Více prostoru pro své představy a plány Sám rozhoduje o své práci Výsledky neposuzuje nadřízený, ale trh Nevýhody: - Chybí jistota pravidelného platu - Nutnost investic s nejistým výsledkem - Práce bez ohledu na pracovní dobu - Špatně fungující vymahatelnost práva Kaţdý člověk má jiné ţivotní priority, jinak zaměřené schopnosti i jiné povahové vlastnosti. Proto bude mít kaţdá z výše uvedených výhod a nevýhod pro různé lidi různou váhu, různou důleţitost. A proto kaţdý, kdo se chce pustit do podnikání, by si je měl zváţit. 5

6 Y.2 Kdo má předpoklady pro podnikání? Podnikání je náročná činnost, která klade na člověka řadu poţadavků: - Samostatnost - Schopnost se rozhodovat - Důslednost - Zodpovědnost - Organizační schopnosti - Schopnost time managementu - Zvládání stressových situací - Umění jednat s lidmi Test Tento test je nabídka pro kaţdého, kdo se chce zamyslet nad tím, zda je vhodný typ pro podnikání. Poradce ho můţe nechat vyplnit klienta, který přemýšlí o tom, zda se má pustit do podnikání. Stejně tak si tyto otázky samozřejmě můţe zkusit zodpovědět i sám poradce. Dokáţu se samostatně rozhodovat? a) Jsem hrozně nerozhodný(á), rozhodnutí se snaţím oddalovat, nikdy nevím, jakou moţnost mám zvolit, bojím se cokoliv rozhodnout. b) Mám trochu strach brát na sebe zodpovědnost za důleţitá rozhodnutí, většinou si všechno dlouho promýšlím, ale nakonec se většinou nějak rozhodnu. c) Kdyţ je třeba udělat rozhodnutí, vše si promyslím a pak se bez zbytečných průtahů rozhodnu. Kdyţ se do něčeho pustím, dokáţu to dotáhnout do konce? (Např. při provozování nějakého sportu snaha o co nejlepší výkon i přes nutnost náročného tréninku, při organizování nějaké akce nepolevení v úsilí i přesto, ţe s ostatními se obtíţně spolupracuje, při sestavování nesmontovaného nábytku kdyţ se to nedaří apod.) a) Jen jde-li všechno hladce a bez problémů. b) Jen kdyţ je to něco, co se udělat opravdu musí nebo na čem mi moc záleţí. c) Nenechám se odradit problémy a překáţkami, zakousnu se do toho a jdu důsledně za svým cílem. 6

7 Nejsem náhodou příliš lehkomyslný typ, který se pouští do nepromyšlených akcí? (Např. podléhání reklamám, různým akcím typu kdyţ tohle pošleš deseti lidem, do dvou měsíců ti přijde, naletění různým slibům, vstupování do různých pochybných spolků, sekt apod.) a) Ano, to jsem já. b) Občas se namočím do nějakého průšvihu, ale jinak nejsem nadšenec, který se hned nechá vším unést nebo kaţdým přesvědčit. c) Zůstávám pevnýma nohama na zemi, rozhodně nepropadám nějakým nereálným snům či chimérám, neţ se do něčeho pustím, dobře si to rozmyslím, nespoléhám na zázraky, ale na sebe. Umím si zorganizovat práci? (Např. při rozsáhlejším úklidu, při balení věcí na nějakou cestu, při vyklízení bytu před malováním, při stěhování, při přípravě většího pohoštění apod.) a) Pracuji značně chaoticky a aţ postupně zjišťuji, ţe jsem měl postupovat jinak, někdy to dojde aţ tak daleko, ţe uţ to nelze napravit. b) Práci si dopředu moc nepromýšlím, občas udělám něco špatně, ale celkově to zvládám. c) Kdyţ dělám něco sloţitějšího, rozmyslím si, jak budu postupovat, co k tomu potřebuji, co udělám nejdřív a co potom, práci pak v klidu zvládám. Zvládám svůj čas? a) Neustále nestíhám, všechno dělám na poslední chvíli a často se zpoţděním, na domluvené schůzky chodím většinou pozdě. b) S časem bojuji, občas něco nestihnu, ale důleţité termíny dodrţuji. c) Na domluvené schůzky chodím včas, termíny dodrţuji, kdyţ je třeba, dokáţu si čas naplánovat. Dokáţu zvládat stresové situace? (Např. kdyţ nejede autobus či tramvaj a já se nutně potřebuji někam dostat, kdyţ se v ţádném obchodě nedá sehnat nějaká věc, kterou nutně potřebuji, kdyţ se najednou nahromadí moc učení, při spadnutí do nějakého průšvihu apod.) a) Potřebuji, aby všechno fungovalo a probíhalo tak, jak má, kdyţ tomu tak není, vyvede mě to z míry a často propadám panice. b) Adrenalinové situace sice rád nemám, ale kdyţ se dostanu pod nějaký tlak, panice nepropadám 7

8 c) I ve stresové situaci si zachovávám chladnou hlavu a ihned hledám z této situace nějaké východisko, nějaké řešení. Je pro mě bezproblémové komunikovat s cizími lidmi? a) Snaţím se jednání s cizími lidmi vyhnout, mám-li něco vyřizovat, odkládám to, kdyţ uţ se tomu vyhnout nemohu, stresuje mě to b) Nevyţívám se v jednání s lidmi, ale je-li to třeba, bez zbytečného odkládání to vyřídím c) Nemám s tím problémy, komunikovat s lidmi mě docela baví. Umím přesvědčit druhé? a) Přesvědčovat lidi neumím a ani by se mi do toho nechtělo. b) Přesvědčovat lidi není mé hobby, ale pokud mi na čem mi záleţí, udělám vše pro to, abych dotyčnou osobu přesvědčil, někdy se mi to podaří, někdy ne. c) Jsem typ, který ukecá kaţdého. Dokáţu v sobě překousnout protivné nebo arogantní jednání druhého? a) Jsem cholerik, který okamţitě vyletí. b) Občas se vytočím, ale většinou se ovládnu. c) Aţ na výjimky se vţdycky dokáţu ovládnout, zvlášť jedná-li se o něco důleţitého. Více odpovědí a) nesvědčí o dobrých předpokladech pro podnikání. O těchto předpokladech naopak svědčí převaha odpovědí c), nebo alespoň odpovědí b) občas vystřídaných odpověďmi c). Y.3 Jaké jsou formy podnikání? Nejčastějšími formami podnikání jsou - ţivnostenské podnikání - podnikání formou obchodních společností. 8

9 Zapamatujte si - Živnostník (nazývaný fyzickou osobou), podniká na své jméno a k založení své firmy tzv. potřebuje živnostenský list, - Obchodní společnost (nazývaná právnickou osobou) podniká jménem celé společnosti, tedy všech spoluvlastníků, a k jejímu vzniku nestačí živnostenské listy jejích zakladatelů, ale právní smlouva mezi nimi. Živnostenské podnikání Zaloţit ţivnost je nejschůdnější cesta, jak začít podnikat. Kdo chce tímto způsobem podnikat, musí poţádat o vydání tzv. ţivnostenského listu, coţ je oprávnění podnikat v příslušné ţivnosti. Ţádosti vyřizují ţivnostenské odbory krajských, městských nebo obvodních úřadů. Pro vydání ţivnostenského listu jsou různé podmínky pro jednotlivé druhy ţivností (společná je trestní bezúhonnost) a předepisuje je zákon 455/1991 o ţivnostenském podnikání, tzv. Ţivnostenský zákon - Ţivnosti volné - není poţadována konkrétní kvalifikace, jen výpis z trestního rejstříku (těmito ţivnostmi jsou např. různé zprostředkovatelské činnosti, běţné obchodní činnosti apod.). - Ţivnosti řemeslné - je třeba vyučení či jinak definované vzdělání v určitém oboru nebo šestiletá praxe v daných činnostech či povoláních (těmito ţivnostmi jsou např. truhlářství, kovářství, zámečnictví, zednictví, klempířství, kosmetické sluţby apod.). - Ţivnosti vázané - kromě potřebné kvalifikace jsou tu navíc poţadavky vycházející z různých předpisů a zákonů (těmito ţivnostmi jsou např. vedení účetnictví, montáţ, opravy a revize vybraných elektrických zařízení, výroba chemických výrobků, oční optika, masérské sluţby, psychologické poradenství, apod.). Výše uvedené druhy ţivností se nazývají tzv. ohlašovací. Ţadatel o vydání ţivnostenského listu, který splňuje předepsané podmínky, předloţí příslušné doklady na ţivnostenském úřadu a ten, pokud ţadatel podmínky skutečně splňuje, vystaví ţivnostenský list. - Ţivnosti koncesované u nich jsou pro jednotlivé ţivnosti předepsány různé poţadavky vycházející z příslušných předpisů a zákonů (včetně kvalifikačních) a navíc na rozdíl od ohlašovacích ţivností se k ţádosti vyjadřuje určitý orgán státní správy. V případě kladného výsledku, obdrţí ţadatel kromě ţivnostenského listu také tzv. koncesní listinu. Mezi koncesované ţivnosti patří např. výroba, opravy, prodej a půjčování zbraní, taxisluţba, bezpečnostní sluţby apod. 9

10 V Ţivnostenském zákoně, který je zveřejněný na řadě různých webů, např. na adrese najděte ţivnosti, které přichází v úvahu pro absolventy oborů vzdělání vyučovaných na Vaší škole. Do které z výše uvedených kategorií ţivností patří? V Ţivnostenském zákoně najděte ţivnosti pro řemeslné práce a další sluţby, které byly ve Vašem bytě nebo domě v posledních letech vyuţity, nebo jaké byly realizované ve Vaší škole. Zařaďte následující činnosti do správné skupiny ţivností (s vyuţitím Ţivnostenského zákona): Projektová činnost ve výstavbě Pokrývačství Ekonomické poradenství Provozování cestovní kanceláře Organizování sportovních soutěţí Provozování pohřební sluţby Zlatnictví a klenotnictví Řešení: Projektová činnost ve výstavbě Pokrývačství Ekonomické poradenství Provozování cestovní kanceláře Organizování sportovních soutěţí vázaná řemeslná volná koncesovaná volná 10

11 Provozování pohřební sluţby Zlatnictví a klenotnictví koncesovaná řemeslná Podnikání formou obchodních společností Kdo chce se při podnikání spojit s dalšími společníky, má moţnost zaloţit s nimi některou formu obchodní společnosti: - Společnost s ručením omezením (pouţívá se zkratka spol s r.o. nebo jen s.r.o.). Společníci musí sloţit základní vklad, z něhoţ se uhradí dluhy a další závazky společnosti v případě jejího zániku (proto ručení omezené - ručí se pouze do výše základního vkladu). Sepíší tzv. společenskou smlouvu, kde je mj. zakotvena výše vkladu jednotlivých společníků a způsob dělení jejich společného zisku. Spol. s r.o. můţe zaloţit i jen jeden společník. - Další typy obchodních společností, např. akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost apod. Podrobnosti týkající se obchodních společností uvádí zákon 513/1991 Sb., zvaný Obchodní zákoník. V Obchodním zákoníku, který je zveřejněný na řadě různých webů, např. na adrese najděte ustanovení o společnosti s ručením omezeným. Najděte zde, jaká je minimální výše společného vkladu, který společníci musí při zaloţení společnosti sloţit. Y.4 Co je třeba na začátku do podnikání investovat? Kaţdý kdo chce začít podnikat, by si měl uvědomit, ţe zadarmo to nepůjde. Zapamatujte si - Na začátku téměř každého podnikání je třeba investovat určité finance - Tyto investice se pro různé podnikatelské činnosti mohou velmi výrazně lišit 11

12 Podle výše vstupních finančních nákladů pro zahájení podnikání, lze směry podnikatelské činnosti rozdělit do několika skupin: A. Není třeba prakticky nic, neţ chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa a počítač připojený na internet. Např. zprostředkovatelská činnost, některé poradenské činnosti, účetnictví, zpracování dat, na které není třeba mít hned zpočátku speciální kancelář apod. B. Stačí vybavit se potřebným nářadím, základním mnoţstvím materiálu a ne příliš drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků). Např. instalatér, klempíř, zedník, pokrývač, malíř, krejčí apod., lze sem zařadit i zpracovatele dat, účetní a další drobné soukromníky potřebující v zásadě jen počítač. C. Je třeba si zřídit nebo pronajmout určitou provozovnu, obchod, salon či kancelář a její odpovídající vybavení. Např. pekař, cukrář, řezník, automechanik, truhlář, kadeřník, kosmetička, obuvník pro opravy, advokát apod. D. Je třeba mít k dispozici nákladný provoz. Např. ucelená výroba hotových výrobků, autoservis, obchodní dům, hotel, lázně, casino apod. E. Je třeba mít počáteční kapitál na nákup zboţí, které je zase potom prodáváno. Především obchodování všeho druhu. Zařaďte ţivnosti z cvičných úkolů předchozí kapitoly do výše uvedených skupin podle předpokládaných poţadavků na vstupní investice. Vyberte si dvě ţivností, zkuste pro ně odhadnout, do čeho budete muset před začátkem podnikání investovat a rozdělte do kategorií v následující tabulce: Kursy (předepsané zákonem, i další, které by mohly být 12

13 uţitečné) Technika (stroje a zařízení, nástroje, nářadí, dopravní prostředky, počítač aj.) Prostory (dílna, sklad, prodejna, kancelář aj.) Materiál (počáteční zásoba do doby, neţ budou inkasovány prvé příjmy Y.5 V čem podnikat? Poradce by měl být schopen pokládat klientovi otázky, které ho přivedou k přemýšlení o moţnostech podnikání a zkonkretizují mu jeho představy, osvětlí moţné příleţitosti a upozorní na moţná rizika. Postupně by poradce s klientem měli probrat následující otázky (témata): - Činnosti, které přicházejí v úvahu pro absolventy vaší školy? - Které z těchto činností by klient rád dělal? - Které z těchto činností jsou realizovatelné samostatným ţivnostníkem nebo malou firmou? - Které z takto vybraných činností by klient mohl vykonávat hned po absolvování školy, které aţ po absolvování určitého kurzu nebo po určité praxi? - Jaké výrobky nebo sluţby z vybraných činností jsou nabízené na trhu? - Do jakých skupin se vybrané výrobky a sluţby dají spojit, aby tvořily ucelenou nabídku? - Pro jaké cílové skupiny zákazníků jsou vybrané výrobky a sluţby vyuţitelné? - Jsou nabízená kvalita a ceny vybraných a výrobků a sluţeb dostatečné z hlediska potřeb cílových skupin zákazníků? Není v tomto smyslu někde díra na trhu? Jsou všechny potřeby zákazníků nabídkou na trhu pokryté? Není tam příleţitost pro nové nápady? 13

14 - Rýsuje se klientovi nějaká skupina výrobků a sluţeb, která by vyhovovala jeho zájmům a předpokladům a která současně poskytuje příleţitost nabízet ji potenciálním zákazníkům? Není tu šance přijít s nějakou přidanou hodnotou proti běţné stávající nabídce? - Co by se klient ještě potřeboval naučit, v čem by se potřeboval zdokonalit, aby výše vybranou skupinu výrobků nebo sluţeb mohl jako podnikatel realizovat a nabízet na trhu? - Jaké jsou poţadavky ţivnostenského zákona na podnikání zaměřené na vybrané výrobky či sluţby? Jsou tam předepsané nějaké zkoušky, praxe či další poţadavky? Je reálné je v rozumném časovém horizontu splnit? - Jaké jsou poţadavky na vstupní investice? Bylo by vhodné spojit se s dalšími společníky? Napište pod sebe co nejvíce činností přicházejících v úvahu pro absolventy Vaší školy. Pro inspiraci vyuţijte popisy pracovních pozic odpovídající oborům vzdělání Vaší školy v Integrovaném systému typových pozic na Vţijte se do situace ţáka jednoho vybraného oboru Vaší školy a pokuste se za něho pro kaţdou z Vámi napsaných činností uvést do pravého sloupce pořadí, jak by mu činnosti mohly vyhovovat, s ohledem na to, co se v oboru naučil: 14

15 Opět se vţijte do situace ţáka a pokuste se za něho pod kaţdou z Vámi napsaných činností uvést, co by se asi ještě musel doučit, aby mohl činnost plně profesionálně vykonávat, s ohledem na to, co se v oboru naučil ve škole. Také pro jednotlivé činnosti uveďte, zda by absolvent nejspíš potřeboval získat ještě určitou praxi: Najděte na internetu (nejlépe na v sekci firmy, resp. přímo na ), jaké sluţby nebo výrobky jsou v oblasti Vašeho nabízeny na internetu: 15

16 Pokuste se výše zaznamenané výrobky a sluţby spojit do celků a přeformulovat tak, aby tvořily ucelenou nabídku (např. servis spotřební elektroniky, projektování zabezpečovacích systémů, personální poradenství, výroba keramických předmětů apod.): Výše uvedené nabízené výrobky nebo sluţby porovnejte s činnostmi, které jste před tím uvedli jako přicházející v úvahu pro absolventy Vaší školy a uvedené výrobky a sluţby podle nich upravte a rozšiřte: Opět se vţijte se do situace stejného ţáka, jako výše, a znovu se pokuste s vyuţitím toho, co jste jiţ uvedli ve druhém úkolu této kapitoly, uvést do pravého sloupce pořadí, jak by mu výše uvedené nabízené výrobky a sluţby mohly vyhovovat jako předmět jeho podnikání: 16

17 Z výše uvedeného seznamu nabízených výrobků a sluţeb vyřaďte ty s nejhorším pořadím. Pak se opět vţijte do situace stále stejného ţáka a pokuste se za něho pod kaţdou ze zbývajících nabízených výrobků a sluţeb uvést, co by se asi ještě musel doučit, aby mohl příslušnou nabídku plně profesionálně podnikatelsky realizovat, s ohledem na to, co se v oboru naučil ve škole. Také uveďte, zda by absolvent nejspíš potřeboval získat ještě určitou praxi. Z výše uvedeného seznamu nabízených výrobků a sluţeb vyřaďte ty, které by vyţadovaly příliš rozsáhlé další vzdělávání nebo příliš dlouhou praxi. Pak se pokuste pod kaţdou ze zbývajících nabízených výrobků a sluţeb definovat potenciální zákazníky (např. majitelé rodinných domků, rodiče malých dětí, důchodci, zámoţní občané, majitelé psů, druţstva vlastníků panelových domů, hotely, kancelářské firmy, stavební firmy, supermarkety, obecní zastupitelstvo apod.) 17

18 Výše uvedené nabídky a potenciální zákazníky obraťte do vztahu zákazník nabídka: Skupina potenciálních zákazníků Odpovídající výrobky nebo sluţby Pokuste se nabídku výrobků a sluţeb pro jednotlivé kategorie zákazníků rozšířit a o další, které Vás napadnou, a které jsou relevantní z pohledu absolventa Vámi vybraného oboru vzdělání Vaší školy: Skupina potenciálních zákazníků Odpovídající výrobky nebo sluţby 18

19 Pokuste se posoudit, jak na trhu jiţ nabízené výrobky a sluţby z Vámi vymezeného sortimentu vyhovují skupinám zákazníků, tzn., zda jsou dostatečně kvalitní, zda nejsou příliš drahé, zda jsou dostupné, zda jsou v dostatečně širokém sortimentu, zda mají zajištěný servis (je-li nutný) aj. Všude tam, kde je existující nabídka v něčem ne zcela ideální, to uveďte do sloupce příleţitosti. Skupina potenciálních zákazníků Odpovídající výrobky nebo sluţby Příleţitosti Představte si, ţe jste se pro výše vypsané výrobky a sluţby rozhodli jako pro své podnikatelské aktivity. Posuďte je z hlediska poţadavků ţivnostenského zákona, zejména v tom, zde stačí odborné vzdělání získané ve střední škole, zda je předepsána nějaká speciální zkouška, zda jsou předepsány další poţadavky, odborná praxe apod. Doplňte tyto poţadavky pod jednotlivé výrobky a sluţby. 19

20 Uvedené výrobky a sluţby rozdělte podle náročnosti vstupních investic do kategorií, s nimiţ jste uţ pracovali v kapitole 4., a které jsou následující (pište vţdy pod název kategorie): A. Není třeba prakticky nic, neţ chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa a počítač připojený na internet. B. Stačí vybavit se potřebným nářadím, základním mnoţstvím materiálu a ne příliš drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků). C. Je třeba si zřídit nebo pronajmout určitou provozovnu, obchod, salon či kancelář a její odpovídající vybavení. D. Je třeba mít k dispozici nákladný provoz. E. Je třeba mít počáteční kapitál na nákup zboţí, které je zase potom prodáváno. F. Není třeba prakticky nic, neţ chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa a počítač připojený na internet. G. Stačí vybavit se potřebným nářadím, základním mnoţstvím materiálu a ne příliš 20

21 drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků). Y.6 Kdy se podnikání vyplatí? Za výrobky nebo sluţby podnikatel vyinkasuje peníze. Tyto peníze mu musí pokrýt všechny náklady a něco mu musí zbýt zisk. A z tohoto zisku ještě bude platit daně a zdravotní a sociální pojištění. A pokud má zaměstnance, tak ještě mzdy zaměstnancům a odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance. Zapamatujte si Cenu za výrobky nebo služby musí podnikatel stanovit tak, aby mu pokryla jeho náklady a ještě mu přinesla zisk (z něhož bude platit daně a zdravotní a sociální pojištění). Současně ale cena musí být taková, aby ji zákazníci byli ochotni zaplatit. Vyberte si nějakou činnost výrobu nebo sluţby, která je Vám blízká a u které si umíte představit, jak probíhá její realizace. Pak pro ni zkuste specifikovat předpokládané typy výdajů vţdy pod příslušný název (pro většinu činností jsou relevantní jen některé typy výdajů): Materiál Zakoupené zboţí Objednané sluţby jiné firmy Náklady na dopravu, benzín 21

22 Telefon, internet Kancelářské potřeby Tisk Letáky, inzeráty aj. reklama Nájem (za kancelář, za dílnu, za sklad) Energie (elektřina, voda, topení) Zaměstnanci nebo jinak najatí pracovníci Další případné výdaje Y.7 S jakou administrativou musí podnikatel počítat? Z většiny peněţních příjmů se odvádějí určité částky na daně a na zdravotní a sociální pojištění. To platí nejen pro podnikání. Ovšem za zaměstnance tyto odvody zajišťuje zaměstnavatel, zpravidla tak, ţe mu je přímo srazí ze mzdy. Podnikatel si za to ale zodpovídá sám. Znamená to nejen odvádět různé platby, ale i vést s tím související agendy, které pro podnikatele představují určitou administrativní zátěţ. 22

23 Zapamatujte si Podnikatel ze svého zisku musí platit odvody státu. Tyto odvody mají přesně daná pravidla pro stanovení jejich výše, pro termíny plateb a pro dokumentaci, kterou se k tomu musí vést. Nedodržení znamená navíc platit penále a pokuty. Daň z příjmu Její výše vychází z rozdílu výše příjmů a výdajů, které podnikatel měl v průběhu celého kalendářního roku. Na všechny své výdaje musí mít patřičné doklady. Pokud ale jejich celková výše nepřesáhne určitou zákonem danou část příjmů, můţe si tuto část počítat jako tzv. výdaje stanovené procentem z příjmů (týká se podnikatelských činností spíš kancelářské povahy, kde nejsou náklady např. na materiál, na pronájmy, na energii, na přepravu zboţí apod.) Pokud se výdaje počítají procentem z příjmů, nemusí se vést účetnictví, ale stačí vést jen evidenci příjmů. Pokud podnikatel uplatňuje skutečné výdaje, musí vést účetnictví, tzn. zaznamenávat všechny své příjmy a výdaje podle přesně daných pokynů do předepsaných kolonek (tzv. peněţní deník) a musí si ukládat všechny doklady od těchto výdajů. Po skončení kalendářního roku podnikatel podle přesně daných pokynů vyplní na základě své evidence tzv. daňové přiznání, coţ je několikastránkový formulář, při jehoţ vyplňování se postupně propracuje aţ k výpočtu daně. Nyní musí nejen zaplatit tuto daň, ale podle její výše musí spočítat také výši daňových záloh, které bude příští rok platit. Aţ bude zase za rok počítat daň, taky si od vypočtené daně tyto zálohy odečte. Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší neţ vypočítaná daň, finanční úřad podnikateli tento přeplatek vrátí. Podnikatel samozřejmě nemusí tyto činnosti přímo sám provádět, pro vedení účetnictví si mnoho podnikatelů zaměstnává nebo najímá účetní, pro vyplňování daňových přiznání a pro řešení různých daňových problémů si mohou najmout sluţby daňového poradce. Tato pravidla platí pro podnikatele ţivnostníky (tzv. fyzické osoby). Pro obchodní společnosti (tzv. právnické osoby) platí obdobná pravidla, ovšem s tím, ţe podnikatel musí odvádět daně i za své zaměstnance, kterým je strhává ze mzdy. Zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění se odvádí zdravotní pojišťovně, u níţ je podnikatel přihlášen a slouţí pro vytváření fondu, z něhoţ se hradí výdaje lékařům, nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením. Sociální pojištění se odvádí územně příslušné Správě sociálního zabezpečení a má tři sloţky: 23

24 důchodové pojištění slouţící pro vytváření fondu na platby důchodů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti slouţící pro vytváření fondu na platby sociálních dávek, rekvalifikací a dalších podpůrných nástrojů pro nezaměstnané nemocenské pojištění slouţící výplatě nemocenských dávek, tj. částek, které mají nemocnému částečně kompenzovat ušlý příjem v době jeho nemoci, které ale není povinné Zdravotní i sociální pojištění vychází stejně jako daň z příjmu z rozdílu výše příjmů a výdajů, které podnikatel měl v průběhu celého kalendářního roku. I jeho výpočet se provádí do předepsaných formulářů. A i zde je systém plateb záloh, které se odečtou od vypočtených částek. Obchodní společnosti (tzv. právnické osoby) musí podobně jako u daní odvádět pojištění i za své zaměstnance, kterým je strhávají ze mzdy, navíc za ně platí dalších více 30% přímo jako zaměstnavatel. Vyjmenujte sloţky sniţující výsledný čistý příjem ţivnostníka Řešení: Výdaje, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu Daň z přidané hodnoty Plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) se podnikatel můţe stát buď proto, ţe jeho příjem překročil za určité období určitý limit, nebo ţe za určitých okolností to pro něho můţe být výhodné. Pak se zaregistruje jako plátce DPH a kaţdých čtvrt roku nebo kaţdý měsíc vyplní přiznání k DPH a odvede příslušnou částku nebo naopak jemu ji odvede finanční úřad. Z konkrétního účetního dokladu a z konkrétní faktury sepište všechny důleţité údaje cena bez DPH, cena s DPH, datum zdanitelného plnění, datum splatnosti. 24

25 Zaměstnávání zaměstnanců nebo najímání lidí na dohody Se zaměstnáváním zaměstnanců přibude řada činností, jako personální a mzdová agenda, výplata mezd, platby daní, zdravotního a sociálního pojištění, uţ nejen za sebe, ale i za zaměstnance. Jednodušší agenda je, pokud se místo zaměstnance jen najme pracovník na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Tyto dohody jsou uzavírány jen na dílčí práce a činnosti, nikoliv na plný pracovní úvazek. Bankovní služby Při podnikání se nelze obejít bez bankovních sluţeb. Základní sluţbou je vedení tzv. firemního účtu, který si kaţdý podnikatel zaloţí v bance. Na tento účet si pak nechává posílat platby od zákazníků a také jeho prostřednictvím platí své platby. Peníze tak přecházejí z jednoho účtu na jiný účet a obě strany tím ušetří čas a práci s vyplňováním sloţenek či osobním předáváním peněz, automaticky vznikají doklady o zaplacení i podklady pro evidenci v účetnictví. Při tomto tzv. bezhotovostním styku se postupuje tak, ţe podnikatel za svou sluţbu nebo výrobek vystaví zákazníkovi tzv. fakturu, tj. doklad, kde je mj. uvedena poskytnutá sluţba nebo výrobek a cena. Na základě faktury zákazník (obvykle jiný podnikatel, jiná organizace) dá bance jiţ zmíněný příkaz k úhradě, na jehoţ základě tato banka příslušnou finanční částku převede ze zákazníkova na podnikatelův účet. Druhou důleţitou bankovní sluţbou je poskytování úvěrů. Řada podnikatelů totiţ pro to, aby mohla své podnikání zahájit, potřebuje různé stroje a další vybavení, potřebné prostory i počáteční finance na nákup materiálu či jiného zboţí. Ne kaţdý má na to dostatek peněz a potřebuje si tedy vypůjčit. A takovou půjčku - tzv. úvěr - mu můţe dát banka. Úvěry ovšem mají i svá úskalí. Jednak jsou to poměrně vysoké úroky a za druhé nutnost poskytnout bance určitou protihodnotu jako záruku, kterou se banka jistí pro případ nesplácení úvěru (např. dům, pozemky apod.). Podnikatel můţe také ručit přímo majetkem, který si za úvěr koupí (budova hotelu, továrna apod.). Záleţí samozřejmě také na výši úvěru. Y.8 Jak celkově posoudit základní podnikatelský záměr? Dostane-li se zájemce o podnikání tak daleko, ţe má jasno, v čem chce podnikat a jak to chce realizovat, je uţitečné se na tento podnikatelský záměr podívat přísným zrakem z různých hledisek. Poradce v tom můţe klientovi pomoci poloţením vhodných otázek. 25

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Daně a jak na ně. 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Daně a jak na ně 22.10.2013 Ing.Ludmila Bustová Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký

Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ. Úvod do daní. 23.4.2013 David Zářecký Projekt PODPORUJME PODNIKATELKY POLABÍ! Miniškola podnikání pro ţeny před SVČ Úvod do daní 23.4.2013 David Zářecký Rodinné centrum ROUTA, o.s. www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice Daň z příjmů fyzických

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

1. Vnější prostředí podniku

1. Vnější prostředí podniku 7 MO. - Vztahy podniku a okolí 1. Vnější prostředí podniku 2. Podnikatelský záměr jeho význam a obsah 3. Vztahy podniku k úřadům a institucím ( FÚ, ŽÚ, SSZ,ZP, ) 4. Pojištění podnikatele, jeho význam,

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více