Číslo a název modulu: 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo a název modulu: 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání"

Transkript

1 Číslo a název modulu: 2. Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání V Praze Tento písemný materiál slouží jako podklad pro vytvoření e-learningového vzdělávacího kurzu. Materiál neprošel jazykovou korekturou.

2 Modul Y Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání Anotace: Cílem modulu je pomoci poradci vytvořit si objektivní pohled na soukromé podnikání a zorientovat ho v základních formách podnikání, v typech ţivností, v druzích potřebných investic a dalších výdajů, ve stanovených administrativních činnostech, aby toto dokázal zprostředkovat klientovi. Dalším cílem je poskytnout poradci rámcový návod, jak vést klienta k vymezení rámcového sortimentu výrobků a sluţeb, které by mohly být předmětem jeho podnikání, k vymezení cílových skupin potenciálních zákazníků a k odhadu jejich očekávaných potřeb. Klíčová slova Podnikání Předpoklady pro podnikání Ţivnost Ţivnostenský zákon Obchodní společnost Společnost s ručením omezením Obchodní zákoník Podnikatelské příleţitosti Cílová skupina zákazníků Trh Nabídka na trhu Výrobky a sluţby Investice Výdaje Příjmy Zisk Administrativa podnikatele Daně Zdravotní a sociální pojištění 2

3 Obsah Modul Y Poradenství pro zájemce o soukromé podnikání... 2 Y.1 Kdo to vlastně je, ten podnikatel?... 4 Y.2 Kdo má předpoklady pro podnikání?... 6 Y.3 Jaké jsou formy podnikání?... 8 Y.4 Co je třeba na začátku do podnikání investovat?...11 Y.5 V čem podnikat?...13 Y.6 Kdy se podnikání vyplatí?...21 Y.7 S jakou administrativou musí podnikatel počítat?...22 Y.8 Jak celkově posoudit základní podnikatelský záměr?...25 Informační zdroje Úvod Nikoliv stát, ministři či poslanci, ale podnikatelé jsou klíčovými aktéry rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky kaţdé země. Mezi nimi pak mají zvláštní význam drobní a střední podnikatelé, čili majitelé nebo spolumajitelé malých či středních firem. Jejich předností je zejména pruţnost, schopnost rychle zaplňovat mezery na trhu i efektivní vyuţívání zaměstnanců. Je určitě ţádoucí, aby mladí lidé uplatňovali svůj relativně vyšší elán, pruţnost, adaptabilitu, invenci, originalitu a snad i idealismus, právě při soukromém podnikání. Tedy při rozjezdu, rozvoji a expanzi ţivností či menších firem. Na druhé straně je jasné, ţe pro úspěšnost podnikání výše uvedené vlastnosti nestačí, ţe podstatné jsou i další, jako důslednost, zodpovědnost, spolehlivost, předvídavost, organizační a komunikační schopnosti, aj. A moc důleţité je, aby kaţdý, kdo se do podnikání chce pustit, věděl, co všechno ho nejspíš čeká, s čím vším musí počítat, čím by se měl řídit, co by měl zohledňovat i na co by si měl dát pozor. Kariérový poradce ve škole by měl být schopen dát v tomto směru budoucím absolventům určité opěrné body a také náměty k přemýšlení. Profil absolventa Absolvent si uvědomuje rozdíly mezi zaměstnáním a podnikáním a osobnostní předpoklady, které by úspěšný podnikatel měl mít a umí to vysvětlit klientům. Absolvent zná základní formy podnikání a jejich charakteristické rysy a vzájemné rozdíly z hlediska podnikatele a umí to vysvětlit klientům. 3

4 Absolvent se orientuje v základních poţadavcích na administrativní a odvodové povinnosti podnikatele Absolvent je schopen rozlišit různé oblasti podnikání podle pravděpodobnosti relativně nízkých/vysokých poţadavků na počáteční investice. Absolvent umí vést diskuzi s ţáky či studenty s cílem identifikovat příleţitosti k podnikání v oblastech uplatnění absolventů příslušného oboru vzdělání. Absolvent umí pokládat otázky vedoucí k zamyšlení nad reálnosti podnikatelského záměru. Y.1 Kdo to vlastně je, ten podnikatel? Hmm, pán podnikatel, řekne si leckdo s lehce pejorativním nádechem. Poradce pro klienty, kteří chtějí začít podnikat, by se ovšem všech předsudků měl zbavit. Test Která charakteristika podnikatele Vám připadá nejadekvátnější? (b) a) Podnikatel má garáţ plnou luxusních aut, několikrát za rok se létá rekreovat do exotických destinací, jinak se pohybuje převáţně na tenisových kurtech a golfových trávnících. b) Podnikatel má hlavu plnou starostí, jak udrţet a rozvinout svou firmu, jak dostat zpátky investované peníze, jak řešit problémy s obchodními partnery, s klienty či se zaměstnanci, jak všechno stihnout. Pracuje dvakrát tolik neţ běţný zaměstnanec a pokud zrovna nepracuje, tak na svou práci aspoň myslí. Ale těší ho to, realizuje se v tom a ţivot uţ si bez toho ani neumí představit. c) Podnikatel je bezskrupulózní hamiţný vydřiduch, který svého bohatství nabyl jedině díky vykořisťování svých bezbranných zaměstnanců. d) Podnikatel je podvodník, jehoţ jediným cílem je vyuţívat díry v zákonech a tunelovat všechno, co se tunelovat dá. Pokud jste odpověděli jinak neţ b, asi nemá smysl dále se tímto modulem zabývat. Samozřejmě, ţe se mezi podnikateli vyskytují i takoví, pro které platí odpovědi a, c, d. Jenţe člověk, který chce začít podnikat a svou motivaci zaloţí pouze na tom, ţe chce zbohatnout, nebo dokonce na tom, ţe chce zbohatnout okrádáním druhých, s největší pravděpodobností skončí jen u planých představ a snů, v horším případě si ošklivě spálí prsty. 4

5 Zapamatujte si Primární motivací pro vstup do podnikání by určitě neměla být touha po bohatství nebo po životě celebrity. Primární motivací by měla být především touha být nezávislý, jít svou cestou, dělat to, o čem jsem přesvědčený, že má smysl. A samozřejmě se s tím taky dobře živit. Toto by měl mít poradce vţdycky na paměti a hned zkraje brzdit nereálné představy klientů. Zatímco zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele a dostává za to mzdu, podnikatel svou práci nepředává ţádnému zaměstnavateli, ale sám ji nabízí na trhu a peníze dostává za její prodej. Podnikání má své výhody a nevýhody. Zjednodušeně je lze vyjádřit následovně (samozřejmě v různých směrech podnikání se neprojevují stejně): Výhody: Více svobody Více prostoru pro své představy a plány Sám rozhoduje o své práci Výsledky neposuzuje nadřízený, ale trh Nevýhody: - Chybí jistota pravidelného platu - Nutnost investic s nejistým výsledkem - Práce bez ohledu na pracovní dobu - Špatně fungující vymahatelnost práva Kaţdý člověk má jiné ţivotní priority, jinak zaměřené schopnosti i jiné povahové vlastnosti. Proto bude mít kaţdá z výše uvedených výhod a nevýhod pro různé lidi různou váhu, různou důleţitost. A proto kaţdý, kdo se chce pustit do podnikání, by si je měl zváţit. 5

6 Y.2 Kdo má předpoklady pro podnikání? Podnikání je náročná činnost, která klade na člověka řadu poţadavků: - Samostatnost - Schopnost se rozhodovat - Důslednost - Zodpovědnost - Organizační schopnosti - Schopnost time managementu - Zvládání stressových situací - Umění jednat s lidmi Test Tento test je nabídka pro kaţdého, kdo se chce zamyslet nad tím, zda je vhodný typ pro podnikání. Poradce ho můţe nechat vyplnit klienta, který přemýšlí o tom, zda se má pustit do podnikání. Stejně tak si tyto otázky samozřejmě můţe zkusit zodpovědět i sám poradce. Dokáţu se samostatně rozhodovat? a) Jsem hrozně nerozhodný(á), rozhodnutí se snaţím oddalovat, nikdy nevím, jakou moţnost mám zvolit, bojím se cokoliv rozhodnout. b) Mám trochu strach brát na sebe zodpovědnost za důleţitá rozhodnutí, většinou si všechno dlouho promýšlím, ale nakonec se většinou nějak rozhodnu. c) Kdyţ je třeba udělat rozhodnutí, vše si promyslím a pak se bez zbytečných průtahů rozhodnu. Kdyţ se do něčeho pustím, dokáţu to dotáhnout do konce? (Např. při provozování nějakého sportu snaha o co nejlepší výkon i přes nutnost náročného tréninku, při organizování nějaké akce nepolevení v úsilí i přesto, ţe s ostatními se obtíţně spolupracuje, při sestavování nesmontovaného nábytku kdyţ se to nedaří apod.) a) Jen jde-li všechno hladce a bez problémů. b) Jen kdyţ je to něco, co se udělat opravdu musí nebo na čem mi moc záleţí. c) Nenechám se odradit problémy a překáţkami, zakousnu se do toho a jdu důsledně za svým cílem. 6

7 Nejsem náhodou příliš lehkomyslný typ, který se pouští do nepromyšlených akcí? (Např. podléhání reklamám, různým akcím typu kdyţ tohle pošleš deseti lidem, do dvou měsíců ti přijde, naletění různým slibům, vstupování do různých pochybných spolků, sekt apod.) a) Ano, to jsem já. b) Občas se namočím do nějakého průšvihu, ale jinak nejsem nadšenec, který se hned nechá vším unést nebo kaţdým přesvědčit. c) Zůstávám pevnýma nohama na zemi, rozhodně nepropadám nějakým nereálným snům či chimérám, neţ se do něčeho pustím, dobře si to rozmyslím, nespoléhám na zázraky, ale na sebe. Umím si zorganizovat práci? (Např. při rozsáhlejším úklidu, při balení věcí na nějakou cestu, při vyklízení bytu před malováním, při stěhování, při přípravě většího pohoštění apod.) a) Pracuji značně chaoticky a aţ postupně zjišťuji, ţe jsem měl postupovat jinak, někdy to dojde aţ tak daleko, ţe uţ to nelze napravit. b) Práci si dopředu moc nepromýšlím, občas udělám něco špatně, ale celkově to zvládám. c) Kdyţ dělám něco sloţitějšího, rozmyslím si, jak budu postupovat, co k tomu potřebuji, co udělám nejdřív a co potom, práci pak v klidu zvládám. Zvládám svůj čas? a) Neustále nestíhám, všechno dělám na poslední chvíli a často se zpoţděním, na domluvené schůzky chodím většinou pozdě. b) S časem bojuji, občas něco nestihnu, ale důleţité termíny dodrţuji. c) Na domluvené schůzky chodím včas, termíny dodrţuji, kdyţ je třeba, dokáţu si čas naplánovat. Dokáţu zvládat stresové situace? (Např. kdyţ nejede autobus či tramvaj a já se nutně potřebuji někam dostat, kdyţ se v ţádném obchodě nedá sehnat nějaká věc, kterou nutně potřebuji, kdyţ se najednou nahromadí moc učení, při spadnutí do nějakého průšvihu apod.) a) Potřebuji, aby všechno fungovalo a probíhalo tak, jak má, kdyţ tomu tak není, vyvede mě to z míry a často propadám panice. b) Adrenalinové situace sice rád nemám, ale kdyţ se dostanu pod nějaký tlak, panice nepropadám 7

8 c) I ve stresové situaci si zachovávám chladnou hlavu a ihned hledám z této situace nějaké východisko, nějaké řešení. Je pro mě bezproblémové komunikovat s cizími lidmi? a) Snaţím se jednání s cizími lidmi vyhnout, mám-li něco vyřizovat, odkládám to, kdyţ uţ se tomu vyhnout nemohu, stresuje mě to b) Nevyţívám se v jednání s lidmi, ale je-li to třeba, bez zbytečného odkládání to vyřídím c) Nemám s tím problémy, komunikovat s lidmi mě docela baví. Umím přesvědčit druhé? a) Přesvědčovat lidi neumím a ani by se mi do toho nechtělo. b) Přesvědčovat lidi není mé hobby, ale pokud mi na čem mi záleţí, udělám vše pro to, abych dotyčnou osobu přesvědčil, někdy se mi to podaří, někdy ne. c) Jsem typ, který ukecá kaţdého. Dokáţu v sobě překousnout protivné nebo arogantní jednání druhého? a) Jsem cholerik, který okamţitě vyletí. b) Občas se vytočím, ale většinou se ovládnu. c) Aţ na výjimky se vţdycky dokáţu ovládnout, zvlášť jedná-li se o něco důleţitého. Více odpovědí a) nesvědčí o dobrých předpokladech pro podnikání. O těchto předpokladech naopak svědčí převaha odpovědí c), nebo alespoň odpovědí b) občas vystřídaných odpověďmi c). Y.3 Jaké jsou formy podnikání? Nejčastějšími formami podnikání jsou - ţivnostenské podnikání - podnikání formou obchodních společností. 8

9 Zapamatujte si - Živnostník (nazývaný fyzickou osobou), podniká na své jméno a k založení své firmy tzv. potřebuje živnostenský list, - Obchodní společnost (nazývaná právnickou osobou) podniká jménem celé společnosti, tedy všech spoluvlastníků, a k jejímu vzniku nestačí živnostenské listy jejích zakladatelů, ale právní smlouva mezi nimi. Živnostenské podnikání Zaloţit ţivnost je nejschůdnější cesta, jak začít podnikat. Kdo chce tímto způsobem podnikat, musí poţádat o vydání tzv. ţivnostenského listu, coţ je oprávnění podnikat v příslušné ţivnosti. Ţádosti vyřizují ţivnostenské odbory krajských, městských nebo obvodních úřadů. Pro vydání ţivnostenského listu jsou různé podmínky pro jednotlivé druhy ţivností (společná je trestní bezúhonnost) a předepisuje je zákon 455/1991 o ţivnostenském podnikání, tzv. Ţivnostenský zákon - Ţivnosti volné - není poţadována konkrétní kvalifikace, jen výpis z trestního rejstříku (těmito ţivnostmi jsou např. různé zprostředkovatelské činnosti, běţné obchodní činnosti apod.). - Ţivnosti řemeslné - je třeba vyučení či jinak definované vzdělání v určitém oboru nebo šestiletá praxe v daných činnostech či povoláních (těmito ţivnostmi jsou např. truhlářství, kovářství, zámečnictví, zednictví, klempířství, kosmetické sluţby apod.). - Ţivnosti vázané - kromě potřebné kvalifikace jsou tu navíc poţadavky vycházející z různých předpisů a zákonů (těmito ţivnostmi jsou např. vedení účetnictví, montáţ, opravy a revize vybraných elektrických zařízení, výroba chemických výrobků, oční optika, masérské sluţby, psychologické poradenství, apod.). Výše uvedené druhy ţivností se nazývají tzv. ohlašovací. Ţadatel o vydání ţivnostenského listu, který splňuje předepsané podmínky, předloţí příslušné doklady na ţivnostenském úřadu a ten, pokud ţadatel podmínky skutečně splňuje, vystaví ţivnostenský list. - Ţivnosti koncesované u nich jsou pro jednotlivé ţivnosti předepsány různé poţadavky vycházející z příslušných předpisů a zákonů (včetně kvalifikačních) a navíc na rozdíl od ohlašovacích ţivností se k ţádosti vyjadřuje určitý orgán státní správy. V případě kladného výsledku, obdrţí ţadatel kromě ţivnostenského listu také tzv. koncesní listinu. Mezi koncesované ţivnosti patří např. výroba, opravy, prodej a půjčování zbraní, taxisluţba, bezpečnostní sluţby apod. 9

10 V Ţivnostenském zákoně, který je zveřejněný na řadě různých webů, např. na adrese najděte ţivnosti, které přichází v úvahu pro absolventy oborů vzdělání vyučovaných na Vaší škole. Do které z výše uvedených kategorií ţivností patří? V Ţivnostenském zákoně najděte ţivnosti pro řemeslné práce a další sluţby, které byly ve Vašem bytě nebo domě v posledních letech vyuţity, nebo jaké byly realizované ve Vaší škole. Zařaďte následující činnosti do správné skupiny ţivností (s vyuţitím Ţivnostenského zákona): Projektová činnost ve výstavbě Pokrývačství Ekonomické poradenství Provozování cestovní kanceláře Organizování sportovních soutěţí Provozování pohřební sluţby Zlatnictví a klenotnictví Řešení: Projektová činnost ve výstavbě Pokrývačství Ekonomické poradenství Provozování cestovní kanceláře Organizování sportovních soutěţí vázaná řemeslná volná koncesovaná volná 10

11 Provozování pohřební sluţby Zlatnictví a klenotnictví koncesovaná řemeslná Podnikání formou obchodních společností Kdo chce se při podnikání spojit s dalšími společníky, má moţnost zaloţit s nimi některou formu obchodní společnosti: - Společnost s ručením omezením (pouţívá se zkratka spol s r.o. nebo jen s.r.o.). Společníci musí sloţit základní vklad, z něhoţ se uhradí dluhy a další závazky společnosti v případě jejího zániku (proto ručení omezené - ručí se pouze do výše základního vkladu). Sepíší tzv. společenskou smlouvu, kde je mj. zakotvena výše vkladu jednotlivých společníků a způsob dělení jejich společného zisku. Spol. s r.o. můţe zaloţit i jen jeden společník. - Další typy obchodních společností, např. akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost apod. Podrobnosti týkající se obchodních společností uvádí zákon 513/1991 Sb., zvaný Obchodní zákoník. V Obchodním zákoníku, který je zveřejněný na řadě různých webů, např. na adrese najděte ustanovení o společnosti s ručením omezeným. Najděte zde, jaká je minimální výše společného vkladu, který společníci musí při zaloţení společnosti sloţit. Y.4 Co je třeba na začátku do podnikání investovat? Kaţdý kdo chce začít podnikat, by si měl uvědomit, ţe zadarmo to nepůjde. Zapamatujte si - Na začátku téměř každého podnikání je třeba investovat určité finance - Tyto investice se pro různé podnikatelské činnosti mohou velmi výrazně lišit 11

12 Podle výše vstupních finančních nákladů pro zahájení podnikání, lze směry podnikatelské činnosti rozdělit do několika skupin: A. Není třeba prakticky nic, neţ chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa a počítač připojený na internet. Např. zprostředkovatelská činnost, některé poradenské činnosti, účetnictví, zpracování dat, na které není třeba mít hned zpočátku speciální kancelář apod. B. Stačí vybavit se potřebným nářadím, základním mnoţstvím materiálu a ne příliš drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků). Např. instalatér, klempíř, zedník, pokrývač, malíř, krejčí apod., lze sem zařadit i zpracovatele dat, účetní a další drobné soukromníky potřebující v zásadě jen počítač. C. Je třeba si zřídit nebo pronajmout určitou provozovnu, obchod, salon či kancelář a její odpovídající vybavení. Např. pekař, cukrář, řezník, automechanik, truhlář, kadeřník, kosmetička, obuvník pro opravy, advokát apod. D. Je třeba mít k dispozici nákladný provoz. Např. ucelená výroba hotových výrobků, autoservis, obchodní dům, hotel, lázně, casino apod. E. Je třeba mít počáteční kapitál na nákup zboţí, které je zase potom prodáváno. Především obchodování všeho druhu. Zařaďte ţivnosti z cvičných úkolů předchozí kapitoly do výše uvedených skupin podle předpokládaných poţadavků na vstupní investice. Vyberte si dvě ţivností, zkuste pro ně odhadnout, do čeho budete muset před začátkem podnikání investovat a rozdělte do kategorií v následující tabulce: Kursy (předepsané zákonem, i další, které by mohly být 12

13 uţitečné) Technika (stroje a zařízení, nástroje, nářadí, dopravní prostředky, počítač aj.) Prostory (dílna, sklad, prodejna, kancelář aj.) Materiál (počáteční zásoba do doby, neţ budou inkasovány prvé příjmy Y.5 V čem podnikat? Poradce by měl být schopen pokládat klientovi otázky, které ho přivedou k přemýšlení o moţnostech podnikání a zkonkretizují mu jeho představy, osvětlí moţné příleţitosti a upozorní na moţná rizika. Postupně by poradce s klientem měli probrat následující otázky (témata): - Činnosti, které přicházejí v úvahu pro absolventy vaší školy? - Které z těchto činností by klient rád dělal? - Které z těchto činností jsou realizovatelné samostatným ţivnostníkem nebo malou firmou? - Které z takto vybraných činností by klient mohl vykonávat hned po absolvování školy, které aţ po absolvování určitého kurzu nebo po určité praxi? - Jaké výrobky nebo sluţby z vybraných činností jsou nabízené na trhu? - Do jakých skupin se vybrané výrobky a sluţby dají spojit, aby tvořily ucelenou nabídku? - Pro jaké cílové skupiny zákazníků jsou vybrané výrobky a sluţby vyuţitelné? - Jsou nabízená kvalita a ceny vybraných a výrobků a sluţeb dostatečné z hlediska potřeb cílových skupin zákazníků? Není v tomto smyslu někde díra na trhu? Jsou všechny potřeby zákazníků nabídkou na trhu pokryté? Není tam příleţitost pro nové nápady? 13

14 - Rýsuje se klientovi nějaká skupina výrobků a sluţeb, která by vyhovovala jeho zájmům a předpokladům a která současně poskytuje příleţitost nabízet ji potenciálním zákazníkům? Není tu šance přijít s nějakou přidanou hodnotou proti běţné stávající nabídce? - Co by se klient ještě potřeboval naučit, v čem by se potřeboval zdokonalit, aby výše vybranou skupinu výrobků nebo sluţeb mohl jako podnikatel realizovat a nabízet na trhu? - Jaké jsou poţadavky ţivnostenského zákona na podnikání zaměřené na vybrané výrobky či sluţby? Jsou tam předepsané nějaké zkoušky, praxe či další poţadavky? Je reálné je v rozumném časovém horizontu splnit? - Jaké jsou poţadavky na vstupní investice? Bylo by vhodné spojit se s dalšími společníky? Napište pod sebe co nejvíce činností přicházejících v úvahu pro absolventy Vaší školy. Pro inspiraci vyuţijte popisy pracovních pozic odpovídající oborům vzdělání Vaší školy v Integrovaném systému typových pozic na Vţijte se do situace ţáka jednoho vybraného oboru Vaší školy a pokuste se za něho pro kaţdou z Vámi napsaných činností uvést do pravého sloupce pořadí, jak by mu činnosti mohly vyhovovat, s ohledem na to, co se v oboru naučil: 14

15 Opět se vţijte do situace ţáka a pokuste se za něho pod kaţdou z Vámi napsaných činností uvést, co by se asi ještě musel doučit, aby mohl činnost plně profesionálně vykonávat, s ohledem na to, co se v oboru naučil ve škole. Také pro jednotlivé činnosti uveďte, zda by absolvent nejspíš potřeboval získat ještě určitou praxi: Najděte na internetu (nejlépe na v sekci firmy, resp. přímo na ), jaké sluţby nebo výrobky jsou v oblasti Vašeho nabízeny na internetu: 15

16 Pokuste se výše zaznamenané výrobky a sluţby spojit do celků a přeformulovat tak, aby tvořily ucelenou nabídku (např. servis spotřební elektroniky, projektování zabezpečovacích systémů, personální poradenství, výroba keramických předmětů apod.): Výše uvedené nabízené výrobky nebo sluţby porovnejte s činnostmi, které jste před tím uvedli jako přicházející v úvahu pro absolventy Vaší školy a uvedené výrobky a sluţby podle nich upravte a rozšiřte: Opět se vţijte se do situace stejného ţáka, jako výše, a znovu se pokuste s vyuţitím toho, co jste jiţ uvedli ve druhém úkolu této kapitoly, uvést do pravého sloupce pořadí, jak by mu výše uvedené nabízené výrobky a sluţby mohly vyhovovat jako předmět jeho podnikání: 16

17 Z výše uvedeného seznamu nabízených výrobků a sluţeb vyřaďte ty s nejhorším pořadím. Pak se opět vţijte do situace stále stejného ţáka a pokuste se za něho pod kaţdou ze zbývajících nabízených výrobků a sluţeb uvést, co by se asi ještě musel doučit, aby mohl příslušnou nabídku plně profesionálně podnikatelsky realizovat, s ohledem na to, co se v oboru naučil ve škole. Také uveďte, zda by absolvent nejspíš potřeboval získat ještě určitou praxi. Z výše uvedeného seznamu nabízených výrobků a sluţeb vyřaďte ty, které by vyţadovaly příliš rozsáhlé další vzdělávání nebo příliš dlouhou praxi. Pak se pokuste pod kaţdou ze zbývajících nabízených výrobků a sluţeb definovat potenciální zákazníky (např. majitelé rodinných domků, rodiče malých dětí, důchodci, zámoţní občané, majitelé psů, druţstva vlastníků panelových domů, hotely, kancelářské firmy, stavební firmy, supermarkety, obecní zastupitelstvo apod.) 17

18 Výše uvedené nabídky a potenciální zákazníky obraťte do vztahu zákazník nabídka: Skupina potenciálních zákazníků Odpovídající výrobky nebo sluţby Pokuste se nabídku výrobků a sluţeb pro jednotlivé kategorie zákazníků rozšířit a o další, které Vás napadnou, a které jsou relevantní z pohledu absolventa Vámi vybraného oboru vzdělání Vaší školy: Skupina potenciálních zákazníků Odpovídající výrobky nebo sluţby 18

19 Pokuste se posoudit, jak na trhu jiţ nabízené výrobky a sluţby z Vámi vymezeného sortimentu vyhovují skupinám zákazníků, tzn., zda jsou dostatečně kvalitní, zda nejsou příliš drahé, zda jsou dostupné, zda jsou v dostatečně širokém sortimentu, zda mají zajištěný servis (je-li nutný) aj. Všude tam, kde je existující nabídka v něčem ne zcela ideální, to uveďte do sloupce příleţitosti. Skupina potenciálních zákazníků Odpovídající výrobky nebo sluţby Příleţitosti Představte si, ţe jste se pro výše vypsané výrobky a sluţby rozhodli jako pro své podnikatelské aktivity. Posuďte je z hlediska poţadavků ţivnostenského zákona, zejména v tom, zde stačí odborné vzdělání získané ve střední škole, zda je předepsána nějaká speciální zkouška, zda jsou předepsány další poţadavky, odborná praxe apod. Doplňte tyto poţadavky pod jednotlivé výrobky a sluţby. 19

20 Uvedené výrobky a sluţby rozdělte podle náročnosti vstupních investic do kategorií, s nimiţ jste uţ pracovali v kapitole 4., a které jsou následující (pište vţdy pod název kategorie): A. Není třeba prakticky nic, neţ chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa a počítač připojený na internet. B. Stačí vybavit se potřebným nářadím, základním mnoţstvím materiálu a ne příliš drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků). C. Je třeba si zřídit nebo pronajmout určitou provozovnu, obchod, salon či kancelář a její odpovídající vybavení. D. Je třeba mít k dispozici nákladný provoz. E. Je třeba mít počáteční kapitál na nákup zboţí, které je zase potom prodáváno. F. Není třeba prakticky nic, neţ chytrá hlava, potřebné znalosti, případně výmluvná ústa a počítač připojený na internet. G. Stačí vybavit se potřebným nářadím, základním mnoţstvím materiálu a ne příliš 20

21 drahými zařízeními, příp. menší dílnou (většina práce se ale provádí u zákazníků). Y.6 Kdy se podnikání vyplatí? Za výrobky nebo sluţby podnikatel vyinkasuje peníze. Tyto peníze mu musí pokrýt všechny náklady a něco mu musí zbýt zisk. A z tohoto zisku ještě bude platit daně a zdravotní a sociální pojištění. A pokud má zaměstnance, tak ještě mzdy zaměstnancům a odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance. Zapamatujte si Cenu za výrobky nebo služby musí podnikatel stanovit tak, aby mu pokryla jeho náklady a ještě mu přinesla zisk (z něhož bude platit daně a zdravotní a sociální pojištění). Současně ale cena musí být taková, aby ji zákazníci byli ochotni zaplatit. Vyberte si nějakou činnost výrobu nebo sluţby, která je Vám blízká a u které si umíte představit, jak probíhá její realizace. Pak pro ni zkuste specifikovat předpokládané typy výdajů vţdy pod příslušný název (pro většinu činností jsou relevantní jen některé typy výdajů): Materiál Zakoupené zboţí Objednané sluţby jiné firmy Náklady na dopravu, benzín 21

22 Telefon, internet Kancelářské potřeby Tisk Letáky, inzeráty aj. reklama Nájem (za kancelář, za dílnu, za sklad) Energie (elektřina, voda, topení) Zaměstnanci nebo jinak najatí pracovníci Další případné výdaje Y.7 S jakou administrativou musí podnikatel počítat? Z většiny peněţních příjmů se odvádějí určité částky na daně a na zdravotní a sociální pojištění. To platí nejen pro podnikání. Ovšem za zaměstnance tyto odvody zajišťuje zaměstnavatel, zpravidla tak, ţe mu je přímo srazí ze mzdy. Podnikatel si za to ale zodpovídá sám. Znamená to nejen odvádět různé platby, ale i vést s tím související agendy, které pro podnikatele představují určitou administrativní zátěţ. 22

23 Zapamatujte si Podnikatel ze svého zisku musí platit odvody státu. Tyto odvody mají přesně daná pravidla pro stanovení jejich výše, pro termíny plateb a pro dokumentaci, kterou se k tomu musí vést. Nedodržení znamená navíc platit penále a pokuty. Daň z příjmu Její výše vychází z rozdílu výše příjmů a výdajů, které podnikatel měl v průběhu celého kalendářního roku. Na všechny své výdaje musí mít patřičné doklady. Pokud ale jejich celková výše nepřesáhne určitou zákonem danou část příjmů, můţe si tuto část počítat jako tzv. výdaje stanovené procentem z příjmů (týká se podnikatelských činností spíš kancelářské povahy, kde nejsou náklady např. na materiál, na pronájmy, na energii, na přepravu zboţí apod.) Pokud se výdaje počítají procentem z příjmů, nemusí se vést účetnictví, ale stačí vést jen evidenci příjmů. Pokud podnikatel uplatňuje skutečné výdaje, musí vést účetnictví, tzn. zaznamenávat všechny své příjmy a výdaje podle přesně daných pokynů do předepsaných kolonek (tzv. peněţní deník) a musí si ukládat všechny doklady od těchto výdajů. Po skončení kalendářního roku podnikatel podle přesně daných pokynů vyplní na základě své evidence tzv. daňové přiznání, coţ je několikastránkový formulář, při jehoţ vyplňování se postupně propracuje aţ k výpočtu daně. Nyní musí nejen zaplatit tuto daň, ale podle její výše musí spočítat také výši daňových záloh, které bude příští rok platit. Aţ bude zase za rok počítat daň, taky si od vypočtené daně tyto zálohy odečte. Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší neţ vypočítaná daň, finanční úřad podnikateli tento přeplatek vrátí. Podnikatel samozřejmě nemusí tyto činnosti přímo sám provádět, pro vedení účetnictví si mnoho podnikatelů zaměstnává nebo najímá účetní, pro vyplňování daňových přiznání a pro řešení různých daňových problémů si mohou najmout sluţby daňového poradce. Tato pravidla platí pro podnikatele ţivnostníky (tzv. fyzické osoby). Pro obchodní společnosti (tzv. právnické osoby) platí obdobná pravidla, ovšem s tím, ţe podnikatel musí odvádět daně i za své zaměstnance, kterým je strhává ze mzdy. Zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění se odvádí zdravotní pojišťovně, u níţ je podnikatel přihlášen a slouţí pro vytváření fondu, z něhoţ se hradí výdaje lékařům, nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením. Sociální pojištění se odvádí územně příslušné Správě sociálního zabezpečení a má tři sloţky: 23

24 důchodové pojištění slouţící pro vytváření fondu na platby důchodů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti slouţící pro vytváření fondu na platby sociálních dávek, rekvalifikací a dalších podpůrných nástrojů pro nezaměstnané nemocenské pojištění slouţící výplatě nemocenských dávek, tj. částek, které mají nemocnému částečně kompenzovat ušlý příjem v době jeho nemoci, které ale není povinné Zdravotní i sociální pojištění vychází stejně jako daň z příjmu z rozdílu výše příjmů a výdajů, které podnikatel měl v průběhu celého kalendářního roku. I jeho výpočet se provádí do předepsaných formulářů. A i zde je systém plateb záloh, které se odečtou od vypočtených částek. Obchodní společnosti (tzv. právnické osoby) musí podobně jako u daní odvádět pojištění i za své zaměstnance, kterým je strhávají ze mzdy, navíc za ně platí dalších více 30% přímo jako zaměstnavatel. Vyjmenujte sloţky sniţující výsledný čistý příjem ţivnostníka Řešení: Výdaje, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu Daň z přidané hodnoty Plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) se podnikatel můţe stát buď proto, ţe jeho příjem překročil za určité období určitý limit, nebo ţe za určitých okolností to pro něho můţe být výhodné. Pak se zaregistruje jako plátce DPH a kaţdých čtvrt roku nebo kaţdý měsíc vyplní přiznání k DPH a odvede příslušnou částku nebo naopak jemu ji odvede finanční úřad. Z konkrétního účetního dokladu a z konkrétní faktury sepište všechny důleţité údaje cena bez DPH, cena s DPH, datum zdanitelného plnění, datum splatnosti. 24

25 Zaměstnávání zaměstnanců nebo najímání lidí na dohody Se zaměstnáváním zaměstnanců přibude řada činností, jako personální a mzdová agenda, výplata mezd, platby daní, zdravotního a sociálního pojištění, uţ nejen za sebe, ale i za zaměstnance. Jednodušší agenda je, pokud se místo zaměstnance jen najme pracovník na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Tyto dohody jsou uzavírány jen na dílčí práce a činnosti, nikoliv na plný pracovní úvazek. Bankovní služby Při podnikání se nelze obejít bez bankovních sluţeb. Základní sluţbou je vedení tzv. firemního účtu, který si kaţdý podnikatel zaloţí v bance. Na tento účet si pak nechává posílat platby od zákazníků a také jeho prostřednictvím platí své platby. Peníze tak přecházejí z jednoho účtu na jiný účet a obě strany tím ušetří čas a práci s vyplňováním sloţenek či osobním předáváním peněz, automaticky vznikají doklady o zaplacení i podklady pro evidenci v účetnictví. Při tomto tzv. bezhotovostním styku se postupuje tak, ţe podnikatel za svou sluţbu nebo výrobek vystaví zákazníkovi tzv. fakturu, tj. doklad, kde je mj. uvedena poskytnutá sluţba nebo výrobek a cena. Na základě faktury zákazník (obvykle jiný podnikatel, jiná organizace) dá bance jiţ zmíněný příkaz k úhradě, na jehoţ základě tato banka příslušnou finanční částku převede ze zákazníkova na podnikatelův účet. Druhou důleţitou bankovní sluţbou je poskytování úvěrů. Řada podnikatelů totiţ pro to, aby mohla své podnikání zahájit, potřebuje různé stroje a další vybavení, potřebné prostory i počáteční finance na nákup materiálu či jiného zboţí. Ne kaţdý má na to dostatek peněz a potřebuje si tedy vypůjčit. A takovou půjčku - tzv. úvěr - mu můţe dát banka. Úvěry ovšem mají i svá úskalí. Jednak jsou to poměrně vysoké úroky a za druhé nutnost poskytnout bance určitou protihodnotu jako záruku, kterou se banka jistí pro případ nesplácení úvěru (např. dům, pozemky apod.). Podnikatel můţe také ručit přímo majetkem, který si za úvěr koupí (budova hotelu, továrna apod.). Záleţí samozřejmě také na výši úvěru. Y.8 Jak celkově posoudit základní podnikatelský záměr? Dostane-li se zájemce o podnikání tak daleko, ţe má jasno, v čem chce podnikat a jak to chce realizovat, je uţitečné se na tento podnikatelský záměr podívat přísným zrakem z různých hledisek. Poradce v tom můţe klientovi pomoci poloţením vhodných otázek. 25

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Praktické činnosti. Podnikání 8.A

Praktické činnosti. Podnikání 8.A Praktické činnosti Podnikání 8.A 1 3. Drobné podnikání 3.1 Možnosti podnikání, organizování činnosti firmy Podnikání je soustavná činnost za účelem dosažení zisku. Podnikat může buď jednotlivec, tedy podnikatel

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Effective - ebook. O společnosti. 6 témat vašich financí

Effective - ebook. O společnosti. 6 témat vašich financí Effective - ebook O společnosti Effective jsme založili jako zkušení profesionálové v roce 2011. A to s jasným záměrem chtěli jsme dělat skutečné finanční poradenství. Chtěli jsme pomáhat klientům zlepšit

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková Pracovní listy k ebooku Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené 2016 Základní zpracování konceptu podnikání Alespoň základní zpracování konceptu podnikání je pro Vás před začátkem podnikání

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-007-13 ze dne 23.4.2013 Stanovení paušální částky pro poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině

FINANČNÍ PRODUKTY. pracovní list k tématu. Individuální práce. A) Práce v hodině pracovní list k tématu FINANČNÍ PRODUKTY Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Určete, co z uvedených pojmů jsou finanční produkty. Jaké finanční instituce je nabízejí? Úkol č. 2: Doplňte vynechaná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více