Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou"

Transkript

1 VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v Kostomlatském zpravodaji z června Jenom krátce připomenu, že kaple je poutním místem. Nejen prameni vody, ale i tomuto místu se přisuzují léčebné účinky, o čemž se zmiňuje autor rukopisu o kapli a o případech vyléčených lidí z různých nemocí. Zřejmě toto inspirovalo zkrášlovací spolek v Kostomlatech ke zřízení lázní nad kaplí, na místě, kde je dnes tenisový kurt. Pomocí akcií po 3 Fl (florinech) získal prostředky na jejich postavení. Lázně byly otevřeny v pozdním létě v roce Výše pořizovacích nákladů se pohybovala kolem 1200 Fl. Stavitelem lázní byl Anton Rückel, zednický mistr z Kostomlat. Tyto lázně byly hojně navštěvovány. Jejich částečná podoba je zachycena na jednom ze starých pohledů Kostomlat. Další zajímavost u kaple je úctyhodný pomník padlým z 1. světové války, který stojí na místě původní velké kaple z roku O této kapli jsem již též psal. Pomník byl postaven až v roce 1933 a byl navržen zdejším stavitelem Karlem Krojem. Všechen materiál a doprava byly poskytnuty zdarma. Pomník byl vysvěcen 23. května při dojemné oslavě a mši v kapli. Dnes na pomníku chybějí desky se jmény padlých vojáků. Jeho stav též zasluhuje určitou opravu. Ladislav Faigl 1

2 Výpis z usnesení Ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. ze dne ZO projednalo a schválilo: 1.5 Konečný inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Kostomlaty p.mil. za rok Zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - příloha. 1.7 Rozpočtové změny příloha 1.8 Dodatek č. 1 kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Miroslavem Jarošem ze dne , týkající se sběru druhotných surovin, a pověřuje starostu obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem tohoto dodatku. 1.9 Odpis z hmotného dlouhodobého majetku příspěvkové organizace ZŠ Kostomlaty za rok 2006 byl pozastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků školy, odpis za rok 2007 použije škola podle zákona č. 250/2000 Sb., 31 odst.2 písm. d) na financování oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, odpis v roce 2008 a v dalších letech bude proveden podle výše uvedeného zákona 31 odst. 2 písm. c) do rozpočtu zřizovatele Cenovou kalkulaci vodného a stočného za rok 2006 /vodné ve výši 16,- Kč a stočné ve výši 7,- Kč/ Smlouvu o pronájmu části p.p.č. 1526/1 o výměře 18m2 uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a p. Šturmovou Milenou a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy Odměny neuvolněným členům ZO příloha Dodatek č. 1 ke zřizovací listině schválenou ZO pod č. 3.5 ze dne , starostka obce jmenovala do školské rady tyto členy zastupitelstva p. Seiferta, p. Kasala, p. Rumplíka 1.14 Souhlasí s odesláním dopisu prezidentu republiky žádost o udělení milosti- zmírnění trestu uloženého soudem pro Kateřinu Rafaelovou, bytem Kostomlaty p.mil., Světecká Na základě doporučení finančního výboru ZO schválilo způsob řešení dluhu manželů Poprachových Záměr pronájmu p.p.č. 1526/57 o výměře 141m2 v k.ú. Kostomlaty 1.17 Záměr firmy COM PLUS s.r.o. vybudovat základnovou stanici TPKPM-20442E v prostoru p.p.č. 773/6 v k.ú. Kostomlaty. V případě, že budou splněny podmínky obce (tzn. vybudování stálé příjezdové cesty a zpracování studie vlivu na krajinu) Vrácení části nevyužité dotace ZŠ pro rok 2006 ve výši 1 253,24 Kč do rozpočtu obce Vrácení části nevyužité dotace MŠ pro rok 2006 ve výši ,43 Kč do rozpočtu obce. ZO projednalo a neschválilo: 1.20 Vstup obce do SMO Nabídku firmy DARUMA s.r.o., Plzeň na prezentaci obce v městském informačním a orientačním systému města Teplic. Krejsková Eva Základní informace ke studnám V poslední době se na pracovníky OÚ obrátila celá řada občanů s žádostí o informace k povinnostem, které mají majitelé studní od Vyskytly se dokonce žádosti na vydání povolení na studnu či povolení k odběru vody ze studny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznámit občany alespoň se základními otázkami této problematiky. Důvodem nastávajících změn je změna zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, která stanovila, že vybraná povolení k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje jiný režim pro podnikatele, kteří jsou povinni požádat o vydání či prodloužení povolení k odběru vody ze studny, i když jejich živnost se studnou nesouvisí ( s výjimkou těch, kteří mají vydáno povolení po těm platí povolení nadále), jinak nebudou moci od vodu ze studny legálně čerpat a jiný režim pro domácnosti, kterých je v obci drtivá většina, budeme se zabývat pouze odběrem vody ze studny domácností. POVOLENÍ k odběru podzemní vody Ke každé studni, ať je jakkoli stará, je potřeba stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Abyste ale mohli čerpat vodu, je nutné přidat také povolení k odběru podzemních vod. 2

3 Povolení k odběru podzemních vod dnes nepotřebují ti majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají a dále je-li studna vybudována před rokem 1955, neboť v této době se písemná povolení nevydávala a tak jsou studny vybudované před tímto rokem povolené automaticky. Je-li studna postavena po roce 1955, musí být povolení k čerpání podzemních vod vydáno. Je dobré, když takovéto povolení máte, ale co když ne? Existují dvě možnosti: 1. Když byla studna postavena po roce 1955 legálně, existují doklady,( které jste mohli ztratit případně jste mohli koupit RD bez předání příslušných dokladů původním majitelem) na vodoprávním úřadě pověřeného obecního úřadu (pro obec Kostomlaty pod Milešovkou je příslušný vodoprávní úřad na Magistrátu města Teplice - odbor životního prostředí). Zde můžete učinit dotaz, zda má Vaše studna příslušné povolení. V případě, že zde povolení dohledají, máte vyhráno a stavba je povolena. V případě, že v Teplicích zjistíte, že zde příslušné povolení nemají, musíte požádat o nové. Formulář obdržíte přímo na tomto úřadě nebo si je možné tento formulář stáhnout z internetu (předpokládám, že Vám jej pomohou z internetu stáhnout také pracovnice našeho OÚ). 2. Na stavbu studny (po datu ) nebyly nikdy žádné doklady vydány stavba byla postaveno načerno. V případě kontroly ČIŽP hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Jak dál? V tomto případě musí příslušný úřad prokázat, že studna byla postavena bez povolení. Když se mu to nepodaří, je stavba povolena, ale Vy musíte doložit dokumentaci. V případě, že úřad prokáže černou stavbu, hrozí Vám řízení o odstranění stavby a nejspíš opět pokuta až 50 tis. Kč. Doporučuji tedy studnu raději legalizovat následujícím postupem : požádat (vodoprávní úřad) o dodatečné povolení, ke kterému je potřebné doložit veškeré doklady jako k vlastní žádosti o povolení stavby. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stavba v dané oblasti existuje již řadu let, její existence není v rozporu se stavebně-právními požadavky, bude stavební povolení vydáno a to patrně i včetně souhlasu s užíváním studny. Otázkou pro povolení k odběru podzemní vody zůstává stáří studny. Je vaše studna postavena před rokem 1955 či později? Tato otázka je následně důležitá u všech kontrol, které v budoucnu z úřadů mohou přijít. Je dobré, když máte doma nějaké doklady, např. kupní smlouvu z tohoto období, kde je studna uvedena, znalecký posudek apod. Dobré je také využít pamětníků, kteří vám mohou napsat čestné prohlášení. V krajním případě postačí i vaše vlastní čestné prohlášení. To, že studna byla vybudována později, musí prokázat kontrolující úřad (není to však nemožné a tak radím, nespoléhejte na to). Komu platné povolení k odběru vod od nezaniká? - fyzickým osobám, které odebírají mimo podnikatelskou činnost podzemní vody ze studní vybudovaných před rokem Musí se však jednat o odběr podzemní vody, který slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. (V tomto případě tedy nemusíte mít žádný papír.) - viz. čl. II bod 2 zákona č. 20/ fyzickým osobám, které mimo rámec podnikatelské činnosti odebírají pitnou vodu pro zásobování domácnosti ze studen, které byly postaveny po datu a mají platné povolení k odběru podzemní vody (mají tedy příslušné rozhodnutí =papír). - povolení k odběru podzemní či povrchové vody, která nabyla účinnosti po Povolení k odběru podzemních vod od nepotřebuje : - ten, kdo podzemní vodu ze studny neodebírá Možnosti řešení v případě zániku povolení : - do požádat vodoprávní úřad o prodloužení platnosti stávajícího povolení nebo - získat do pravomocné (nové) povolení k nakládání s vodami. Žádost o odběr podzemní vody V případě, že skutečně podzemní vodu odebíráte bez platného povolení (a nejedná se o odběr pitné vody pro zásobování domácnosti ze studny vybudované před rokem 1955) je vhodné (nutné) o povolení zažádat. Formulář Žádost-odběr(domácnost) je možné získat u příslušného obecního úřadu (Teplice) či na internetuwww.zanikpovoleni.cz (je možné požádat o stažení formuláře také na našem OÚ). Určité problémy při vyplnění tohoto formuláře může činit požadavek na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (což je hydrogeolog). Od tohoto požadavku však podle zákona může (bohužel nemusí) příslušný vodoprávní úřad upustit. (Věřím, že při odběru vody ze studny pro běžné účely u RD skutečně upustí.) 3

4 A na závěr důležitá poznámka V tomto shrnutí několikrát citujeme příslušný zákon, který hovoří o odběru pitné vody. Podle výkladu Ministerstva zemědělství se pod pojmem individuální zásobování domácností pitnou vodou rozumí nejen zásobování domácnosti vodou jakosti pitná voda, ale také vodou, která slouží např. na praní, k mytí, splachování WC apod. Pokud tedy osoba prohlásí, že zásobuje domácnost pitnou vodou, nemělo by se její prohlášení zpochybňovat. (Toto je důležité především pro majitele studní postavených do roku 1955.) Povrchové vody Zákon č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů také reguluje určitým způsobem odběr povrchové vody. K odběru povrchové vody není potřebné povolení, odebírá-li fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení. (Např. odběr vody konví z potoka.) Tzn. povolení k odběru povrchové vody by mělo být i v případě, že čerpáme (čerpadlem, pumpou) vodu z potoka. A na úplný závěr Informace v tomto článku nejsou jistě úplné, navíc byly čerpány ze stanovisek příslušných orgánů v březnu 2007, tzn. může dojít k jejich přehodnocení. Další a podrobnější informace získáte na internetových stránkách Ministerstva zemědělství - či případně na bezplatné infolince MZe č Petr Martínek Vodné a stočné za rok 2006 V předchozím vydání našeho ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o tom, že v měsíci únoru 2007 bude po započtení všech nákladů (tzn. včetně vyúčtování poplatků za elektřinu) a po zjištění celkového odběru pitné vody provedena kalkulace ceny pitné vody (dále jen vodné) a ceny za odvod splaškových vod (stočné). Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli udělat v této oblasti, která se dotýká každého občana Kostomlat, chybu, konzultovala starostka obce tento propočet a jeho správnost s příslušným pracovníkem Ministerstva zemědělství v Praze. Výsledná cena prokazatelných nákladů na 1m3 vody činí 23,-Kč (vodné 16,-Kč a stočné 7,-Kč). Po předchozí dohodě zastupitelstvo obce odsouhlasilo, návrh vedení OÚ a pro rok 2006 nebude do ceny započítán žádný zisk. Konečná odsouhlasená cena tudíž činí právě 23,-Kč. To je o 2 Kč méně, než byla obcí garantována maximální cena vodného a stočného pro rok Na závěr bych chtěl ještě jednou upozornit naše občany na to, že koncem roku 2006 zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2007 maximální cenu vodného a stočného na částku 25,-Kč za m3 odebrané pitné vody. Tato cena je opět jednou z nejnižších v kraji. Pravdou však zůstává, že chceme-li si vybudovat určité rezervy na rekonstrukci (především vodovodního řadu) bude se cena za odebranou pitnou vodu v následujících letech nejspíš mírně zvyšovat. Podrobná kalkulace byla uveřejněna na úřední desce a dále na internetových stránkách obce. Petr Martínek Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá mistostarosta JUDr. Petr Martínek Vodovodní a kanalizační přípojky V poslední době se množí žádosti občanů o prominutí plateb za stočné, neboť nejsou údajně (či skutečně) napojeni na obecní kanalizaci a dále požadavky občanů na vybudování či opravy vodovodních i kanalizačních přípojek. K otázce prominutí plateb za stočné : Při budování II. etapy kanalizace jsme si nechali od každého občana sepsat vyjádření, zda je jeho dům napojen na kanalizaci (na novou přímo či prostřednictvím původního vedení). V případě, že nám občané uvedli, že do kanalizace napojeni nejsou, nechali jsme k jejich RD (na hranice soukromých pozemků) přípojky vybudovat. (S výjimkou několika mála domů, které nemohou být technicky do obecní kanalizace napojeni. Důvodem této 4

5 technické nemožnosti je převážně velký výškový rozdíl mezi domem a kanalizací - např. objekt hasičské zbrojnice.) Tam, kde to bylo možné a vhodné jsme nechali vybudovat přípojku k pozemku i z druhé strany RD (opět pouze na hranici soukromého pozemku), aby nemuseli občané předělávat ve svých domech kompletní rozvody odpadu a vody. Jednalo se například o napojení části RD ve Světecké ulici (od Várošů až ke Kučerovým) a na Hlavní ulici (od čp. 11 až k objektu restaurace). Podle vlastních vyjádření občanů by měly být všechny domy v obci napojeny na obecní kanalizaci. V případě, že tomu tak není, měli by se jejich majitelé rychle napojit. Obec může sice podle 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v přenesené působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku povinnosti připojit se na kanalizaci, ale to je podle mého názoru krajní a zbytečné řešení. Stačí uvažovat ekonomicky. Je možné postavit si domovní čistírnu odpadních vod (náklady odhadem 50 tis. Kč + údržba), je možné využívat žumpu a tuto pravidelně vyvážet (opět zvažujte ekonomicky - při průměrném odběru domácnosti 100m3 pitné vody zaplatíte obci za stočné 700,-Kč za rok, vypočítejte, kolik zaplatíte za odvoz fekálním vozem za 100m3 a při tomto způsobu nakládání s odpadními vodami jste povinni na požádání prokazatelně doložit způsob jejich likvidace) a konečně můžete využít septiku s přepadem, ale zde hrozí ještě větší riziko, neboť na základě tlaku Evropské unie musí být septiky od vybaveny při přepadu čistírnou odpadních vod, pískovým filtrem a pod. (tedy opět vysoké náklady). Na závěr lze říci, že připojení na kanalizaci nejen šetří životní prostředí, ale také vaše peněženky. K otázce přípojek : Podle 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., je vlastníkem kanalizační i vodovodní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci a dle 3 odst. 6 téhož zákona kanalizační i vodovodní přípojku na své náklady pořizuje odběratel (není-li dohodnuto jinak). 3 odst. 7 téhož zákona dále stanoví, že opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. K tomuto ustanovení vydalo Ministerstvo zemědělství stanovisko (viz. internetové stránky ministerstva), ve kterém uvádí, že opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství sice zajišťuje provozovatel, ale náklady mají být přeúčtovány majiteli přípojky (tedy odběrateli). V praxi by to znamenalo, že odběratelé hradí u přípojek vše, tedy nejen vybudování nové, ale i opravy a údržbu staré přípojky. Zastupitelstvo obce v této věci zatím rozhodlo jinak a myslíme si, že ve prospěch občanů. Vybudování nové přípojky (kanalizační i vodovodní) si hradí skutečně sám odběratel. Opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství (tedy až na hranici soukromého pozemku) však bude i nadále zajišťovat a hradit obec. (Tak tomu bude v letošním roce například u všech vodovodních přípojek ve Školní ulici.) Jaká je situace kolem připravovaných stavebních akcí? 1. Objekt statku Zastupitelstvem obce byl vybrán architekt (Ing. arch. Míšek), který zpracovává na základě posudku a doporučení statika a na základě kompletního zaměření všech staveb studii využitelnosti objektu. Podle posudku statika je nutná demolice několika objektů. Jedná se především o objekt bývalé kovárny a sousedící objekty podél cesty u Výchovného ústavu a dětského domova se školou (VÚDDŠ) a dále o objekt, který se nachází naproti škole (již částečně zbouraný objekt). Podle statika není v dobrém stavu ani obytný dům, který sousedí s parkem. Na základě tohoto posudku a dále na základě obhlídky objektu navrhl Ing. arch. Míšek zvážit možnost likvidace celé zástavby (celého objektu) a využití jako nové stavební parcely. Tuto možnost však jak členové příslušné komise, tak i členové zastupitelstva odmítli. Objekt statku je historickou součástí obce a zjednodušeně a lidově řečeno, bez tohoto objektu by to nebylo ono. Zadání studie, které jsme Ing. arch. Míškovi předali bylo tudíž následující : - navrhnout demolici všech staticky narušených a stavebně neopravitelných objektů (část chléva u ZŠ), všechny objekty u zámecké zdi, kromě historické budovy sídla bývalého správce statku, která se nachází u hlavního vjezdu do statku - navrhnout (ve dvou variantách bez demolice a s demolicí a se zachováním původních rozměrů) výstavby malometrážních bytů v hlavní budově - navrhnout vznik náměstí či obdobného volného prostoru v centru parku s určitými prostorami pro volné parkování osobních motorových vozidel (nejspíš v části, kde se nyní nachází objekt kovárny ) - navrhnout využití pro zadní trakt (chlévy a Myslivnu ) s tím, že by zde bylo možné vybudovat určité ubytovací kapacity v objektu Myslivny (variantně využitelné jako malometrážní byty) a restaurační a školící zařízení v obou přilehlých objektech. 5

6 - zvážit možnost využití chléva proti ZŠ k vybudování krytého (nevytápěného) parkoviště pro OA okolních občanů (nejsou parkovací místa u budov ve Školní ulici a ulici Pod Hřištěm) - navrhnout využití pro objekt ve středu statku (parkování, kultura, letní rest. posezení... V letošním roce bychom tedy chtěli kromě vypracování studie a části stavebních projektů stihnout ještě provedení nutných demolic a dále zabezpečení objektu proti dalšímu chátrání (nejnutnější opravy střech na chlévech u školy a kostela) a také proti krádežím. 2. Štěpánovská ulice Od je účinný nový stavební zákon. Vzhledem k tomu, že začátkem roku vlastně nikdo z příslušných úřadů nevěděl, jak řádně tento zákon aplikovat, došlo k určitému zdržení v přípravě těchto prostor k výstavbě RD. K dnešnímu dni byla zpracována zastavovací studie, bylo zahájeno územní řízení. V měsíci dubnu bychom měli zažádat o stavební povolení na výstavbu části inženýrských sítí. Současně jednáme s majiteli dalších inženýrských sítí, jejichž výstavbu nemůžeme přímo zajistit (rozvody elektřiny, telefon, kabelová televize). Cílem těchto jednání je koordinace dalšího postupu, aby nedocházelo ke zbytečným časovým ztrátám. 3. Výměna vodovodních přípojek a oprava povrchu ve Školní ulici Tato akce je naplánována na léto letošního roku. V současnosti čekáme na výsledek naší žádosti o dataci, kterou jsme zaslali Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Využívám příležitosti a upozorňuji občany, kteří chtěli dělat nějaké úpravy, které jsou spojeny se zásahem do této místní komunikace (např. napojení na kanalizaci), aby tak neprodleně učinili, abychom nemuseli zasahovat do nového povrchu silnice. Jak pokračují jednání o převodu hradu do vlastnictví obce? Podle našich (zatím neoficiálních) informací mělo dne jednat představenstvo státního podniku České lesy, které tohoto dne rozhodlo o převodu hradu na obec. K převodu se kladně vyjádřil také příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje a náš hrad má být krajem zařazen mezi pět hradů v našem regionu, kterým bude při záchranných pracích dána určitá priorita. Doufejme jenom, že potvrzení převodu státem, které je v tomto případě nejspíš nutné, nebude trvat příliš dlouho. Informace z MLK --- leden až březen Z činnosti Místní lidové knihovny - Vánoční a novoroční přání od spřátelených knihoven a spisovatelů zaplnily několik stránek v knihovnické kronice (už začínáme psát osmou kroniku) - Na poznávací toulky do přírody se s počítačem a CD Romem Duháček vydaly děti ze školní družiny 30. ledna V polovině února navštívila knihovnu studentka knihovnického oboru z brněnské vysoké školy, která zpracovává téma Knihovny roku... Z naší knihovny si odvezla řadu materiálů a jistě i dobrých dojmů. - Koncem února bylo internetové připojení v knihovně zrychleno na dvojnásobek systém ADSL. Připojení i poplatky jsou hrazeny z dotace Ministerstva informatiky, takže v naší knihovně zájemci o Internet nic neplatí. Doufejme, že před zrušením dotyčného ministerstva bude bezplatný provoz prodloužen na další roky. - Letošní Březen měsíc Internetu a knihy má opět bohatý program: - Tradiční předjarní posezení v knihovně Seniorinternet spojený s oslavou svátku žen se uskutečnilo v sobotu 3. března. Opět se putovalo informační sítí místy rodišť i studií účastníků. - Na pondělí 5. března byl zajištěn zájezd na vystoupení Zdeňka Trošky v Duchcově. Bezprostřední kontakt se známým režisérem byl opravdu zážitek. A příjemný večer pokračoval příslibem zahrnutí kostomlatského hradu a okolí do exteriérů pro připravovanou filmovou pohádku. Jen sehnat ty peníze... - V pátek 9.3. proběhla v knihovně beseda při které byli žáci seznámeni s knižní tvorbou v loňském roce a vybraným knihám dali svůj hlas do celostátní ankety. - Z oslavy MDŽ na Obecním úřadě dne 9.3. byla pořízena fotodokumentace a videozáznam. - V úterý 13. března byl náročný den zatím co děti z mateřinky besedovaly u počítače o zvířátkách, jejich starší kamarádi putovali s knihovníkem po obci a dozvídali se leccos zajímavého z historie i současnosti. Měli rovněž za úkol hledat architektonické detaily na budovách. Akce je součástí projektu 6

7 Tady je náš domov, kterou podpořila sponzorsky společnost ČEZ. Před půjčovní dobou se ještě v knihovně sešly děti ze školní družiny a namalovaly obrázky sýkorek všech možných druhů. - Dne se knihovníci zúčastnili valné hromady Svazu knihovníků v Ústí n/l. a jsou rovněž přihlášeni na celostátní zasedání v červnu v Olomouci a 21. března se v knihovně vystřídalo několik oddílů dětí z Výchovného ústavu, aby se z Internetu dozvěděly leccos zajímavého o naší obci a svých bydlištích a také i o drogách. - Z dětského karnevalu byla pořízena foto a videodokumentace. Obrázky z této i dalších akcí je možno zhlédnout na webových stránkách obce. - K letošním výročím Bohumila Říha a Jiřího Trnky proběhly v knihovně tři besedy pro žáky 1. stupně ZŠ. Besedy připravila paní Alena Silnicová, která je dlouhodobě výbornou spolupracovnicí knihovny. - Vyvrcholením březnového programu bude Noc s Andersenem, která se v knihovně uskuteční z pátku na sobotu 30. až 31. března. - V současné době se připravují nové internetové stránky knihovny. - V knihovně v březnu a ještě i v dubnu probíhá burza knih. Manželé Bláhovi Několik řádků z činnosti kulturní a sportovní komise Desátého února letošního roku se uskutečnil na sále restaurace Na poště druhý OBECNÍ PLES. Naplnili jsme tak slib, který jsme vám dali v loňském roce, kdy jsme slíbili, že založíme novou tradici tzv. obecních plesů. Ačkoliv se ples konal v době chřipkové epidemie a pořadatelé měli obavy z malé účasti, podařilo se vyprodat téměř celý sál. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Tandem band, která díky svému repertoáru musela zaujmout všechny účastníky plesu. Program se však neomezil pouze na vystoupení hudební skupiny. Vlastnímu plesu předcházelo předtančení profesionálních tanečníků. Přítomné pány svým vystoupením zaujala skupina břišních tanečnic. Vypracované postavy tanečnic a svižný tanec zaujal také přítomné dámy natolik, že začaly dokonce uvažovat o zavedení kurzů břišních tanců v obci. O půlnoci proběhlo slosování vstupenek. Mnozí návštěvníci si tak kromě dobré nálady odnesli domů také hodnotné ceny. Doufáme, že se nám podařilo naplnit očekávání občanů a slibujeme, že se příští rok pokusíme vysoko nastavenou laťku ještě posunout o kousek výš. Devátého března se na sále obecního úřadu sešlo při příležitosti oslav MDŽ přes sedmdesát žen z naší obce. Vše dobré, co nám naše ženy v životě přinášejí, na to jak se o nás starají, sdílejí s námi všechno dobré i zlé, nemůže nikoho urazit, naopak, jedná se podle nás o svátek, který má své opodstatnění. Z tohoto důvodu každoročně zveme naše ženy na malé posezení, na nepatrnou zástavku v každodenním shonu při příjemné hudbě, která je doplněna malým občerstvením, které zajišťují a roznášejí (alespoň jednou v roce) muži. Doufáme, že vzpomínku na příjemné chvilky, strávené na sále obecního úřadu, pomůže navodit také malý posel jara (malá primulka v květináči), kterého naše ženy obdržely. 7

8 Dne se na sále OÚ konal Dětský karneval. Děti se mohly vydovádět, zasoutěžit si dle libosti. Každá maska byla odměněna sladkostí. Taneční kurzy nejen pro pokročilé -p o z v á n k a- Oldřich Seifert Toto vydání Kostomlatského zpravodaje vychází začátkem měsíce dubna, tedy těsně po skončení plesové sezóny. V naší obci se uskutečnilo několik plesů a můžeme říci, že se bez výjimky všechny vydařily. Další možnost k tanci a samozřejmě přátelskému posezení v kulturním prostředí budeme mít (s výjimkou jedné či dvou zábav, které se pořádají v letních měsících) znovu až v lednu příštího roku. Z tohoto důvodu jsme požádali manžele Dufkovi, kteří již několik let úspěšně vedou kurzy společenského tance v Bílině, Proboštově, Teplicích atd., zda by nechtěli vést tento kurz také v Kostomlatech s tím, že by se jednalo o kurzy společenského tance pro pokročilé (především věkem) a nejen pro ně. Tyto kurzy budou předběžně probíhat od (vždy ve středu ) od hod. pravděpodobně na sále restaurace Na poště. Výše účastnického poplatku bude stanovena dodatečně podle počtu zájemců. (Celý kurz 10x po třech hodinách - bude stát ,-Kč + zatím neupřesněná částka za pronájem sálu.) Závazné přihlášky je možné podávat na OÚ. Současně doporučujeme vybírat 500,-Kč zálohu za pár s tím, že výše doplatku bude stanovena podle počtu zájemců a výše nájmu na sále.(v případě, že by byl pronájem sálu příliš drahý, existuje možnost absolvovat tyto kurzy na sále OÚ.) Petr Martínek Upozornění pro občany Upozorňujeme občany ve Svážné ulici, že neuposlechli výzvy obce a neustále odhazují odpady ze svých zahrad do rohu parku v této ulici. Zjistíme-li viníka, bude obec postupovat podle zákona, kdy za odložení věci mimo vyhrazené místo může být uložena pokuta do výše ,- Kč. Veškeré poplatky můžete hradit na OÚ nebo složenkou Změna kombinovaného svozu Dne proběhne na hřišti DĚTSKÝ DEN a ve večerních hodinách zábava pro dospělé OÚ Kostomlaty vydává jako jeden z mála úřadů výpis z katastru nemovitostí pořádáme zájezd do Duchcova na Honzu Nedvěda. Cena zájezdu 100,--Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do PODĚKOVÁNÍ Starostka obce děkuje p. V. Faiglovi mladšímu za kresbu do kroniky obce. Starostka obce děkuje p. Brožovi mladšímu za pomoc na obecním úřadě v době nemocnosti lidí na VPP. Starostka obce děkuje členům SDH za pomoc při vyklízení bytu po p. Sailerovi a za dozor na Obecním plese. Starostka obce děkuje sponzorům OBECNÍHO PLESU Řeznictví Zimmermann, konzum U Kasalů, potraviny Kubištová, potraviny u Svědínků, bramborárna Bukovice, firma SOUSTO 8

9 Společenská rubrika Životní jubilea leden-březen V tomto období oslavili své kulaté narozeniny tito občané naší obce Martínková Vlasta Stuchlá Anna Baláš Josef Molková Jitka B L A H O P Ř E J E M E!!!!!!!!! Velikonoční recept Plněný věnec 400g polohrubé mouky, 25g droždí, 3 lžíce cukru, špetka soli, 4 lžíce rozehřátého tuku, 1 žloutek, 2dl mléka Náplň: 100g krájených ořechů, hrst rozinek, 1 lžíce kakaa, 3 lžíce medu, 1 lžíce rumu - ořechy promícháme s ostatními surovinami Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které necháme vykynout. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník, poklademe náplní, stočíme do tvaru věnce, vložíme do tukem vymazané formy a nůžkami nastříháme na povrchu dílky. Pak těsto vložíme do středně vyhřáté trouby a upečeme dozlatova. Prochladlý věnec z formy vyjmeme a polijeme citrónovou polevou. Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. Hodně dnů plných sluníčka, radosti, úsměvů, štěstíčka i zdravíčka! Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více