Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou"

Transkript

1 VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v Kostomlatském zpravodaji z června Jenom krátce připomenu, že kaple je poutním místem. Nejen prameni vody, ale i tomuto místu se přisuzují léčebné účinky, o čemž se zmiňuje autor rukopisu o kapli a o případech vyléčených lidí z různých nemocí. Zřejmě toto inspirovalo zkrášlovací spolek v Kostomlatech ke zřízení lázní nad kaplí, na místě, kde je dnes tenisový kurt. Pomocí akcií po 3 Fl (florinech) získal prostředky na jejich postavení. Lázně byly otevřeny v pozdním létě v roce Výše pořizovacích nákladů se pohybovala kolem 1200 Fl. Stavitelem lázní byl Anton Rückel, zednický mistr z Kostomlat. Tyto lázně byly hojně navštěvovány. Jejich částečná podoba je zachycena na jednom ze starých pohledů Kostomlat. Další zajímavost u kaple je úctyhodný pomník padlým z 1. světové války, který stojí na místě původní velké kaple z roku O této kapli jsem již též psal. Pomník byl postaven až v roce 1933 a byl navržen zdejším stavitelem Karlem Krojem. Všechen materiál a doprava byly poskytnuty zdarma. Pomník byl vysvěcen 23. května při dojemné oslavě a mši v kapli. Dnes na pomníku chybějí desky se jmény padlých vojáků. Jeho stav též zasluhuje určitou opravu. Ladislav Faigl 1

2 Výpis z usnesení Ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. ze dne ZO projednalo a schválilo: 1.5 Konečný inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Kostomlaty p.mil. za rok Zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - příloha. 1.7 Rozpočtové změny příloha 1.8 Dodatek č. 1 kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Miroslavem Jarošem ze dne , týkající se sběru druhotných surovin, a pověřuje starostu obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem tohoto dodatku. 1.9 Odpis z hmotného dlouhodobého majetku příspěvkové organizace ZŠ Kostomlaty za rok 2006 byl pozastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků školy, odpis za rok 2007 použije škola podle zákona č. 250/2000 Sb., 31 odst.2 písm. d) na financování oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, odpis v roce 2008 a v dalších letech bude proveden podle výše uvedeného zákona 31 odst. 2 písm. c) do rozpočtu zřizovatele Cenovou kalkulaci vodného a stočného za rok 2006 /vodné ve výši 16,- Kč a stočné ve výši 7,- Kč/ Smlouvu o pronájmu části p.p.č. 1526/1 o výměře 18m2 uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a p. Šturmovou Milenou a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy Odměny neuvolněným členům ZO příloha Dodatek č. 1 ke zřizovací listině schválenou ZO pod č. 3.5 ze dne , starostka obce jmenovala do školské rady tyto členy zastupitelstva p. Seiferta, p. Kasala, p. Rumplíka 1.14 Souhlasí s odesláním dopisu prezidentu republiky žádost o udělení milosti- zmírnění trestu uloženého soudem pro Kateřinu Rafaelovou, bytem Kostomlaty p.mil., Světecká Na základě doporučení finančního výboru ZO schválilo způsob řešení dluhu manželů Poprachových Záměr pronájmu p.p.č. 1526/57 o výměře 141m2 v k.ú. Kostomlaty 1.17 Záměr firmy COM PLUS s.r.o. vybudovat základnovou stanici TPKPM-20442E v prostoru p.p.č. 773/6 v k.ú. Kostomlaty. V případě, že budou splněny podmínky obce (tzn. vybudování stálé příjezdové cesty a zpracování studie vlivu na krajinu) Vrácení části nevyužité dotace ZŠ pro rok 2006 ve výši 1 253,24 Kč do rozpočtu obce Vrácení části nevyužité dotace MŠ pro rok 2006 ve výši ,43 Kč do rozpočtu obce. ZO projednalo a neschválilo: 1.20 Vstup obce do SMO Nabídku firmy DARUMA s.r.o., Plzeň na prezentaci obce v městském informačním a orientačním systému města Teplic. Krejsková Eva Základní informace ke studnám V poslední době se na pracovníky OÚ obrátila celá řada občanů s žádostí o informace k povinnostem, které mají majitelé studní od Vyskytly se dokonce žádosti na vydání povolení na studnu či povolení k odběru vody ze studny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznámit občany alespoň se základními otázkami této problematiky. Důvodem nastávajících změn je změna zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, která stanovila, že vybraná povolení k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje jiný režim pro podnikatele, kteří jsou povinni požádat o vydání či prodloužení povolení k odběru vody ze studny, i když jejich živnost se studnou nesouvisí ( s výjimkou těch, kteří mají vydáno povolení po těm platí povolení nadále), jinak nebudou moci od vodu ze studny legálně čerpat a jiný režim pro domácnosti, kterých je v obci drtivá většina, budeme se zabývat pouze odběrem vody ze studny domácností. POVOLENÍ k odběru podzemní vody Ke každé studni, ať je jakkoli stará, je potřeba stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Abyste ale mohli čerpat vodu, je nutné přidat také povolení k odběru podzemních vod. 2

3 Povolení k odběru podzemních vod dnes nepotřebují ti majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají a dále je-li studna vybudována před rokem 1955, neboť v této době se písemná povolení nevydávala a tak jsou studny vybudované před tímto rokem povolené automaticky. Je-li studna postavena po roce 1955, musí být povolení k čerpání podzemních vod vydáno. Je dobré, když takovéto povolení máte, ale co když ne? Existují dvě možnosti: 1. Když byla studna postavena po roce 1955 legálně, existují doklady,( které jste mohli ztratit případně jste mohli koupit RD bez předání příslušných dokladů původním majitelem) na vodoprávním úřadě pověřeného obecního úřadu (pro obec Kostomlaty pod Milešovkou je příslušný vodoprávní úřad na Magistrátu města Teplice - odbor životního prostředí). Zde můžete učinit dotaz, zda má Vaše studna příslušné povolení. V případě, že zde povolení dohledají, máte vyhráno a stavba je povolena. V případě, že v Teplicích zjistíte, že zde příslušné povolení nemají, musíte požádat o nové. Formulář obdržíte přímo na tomto úřadě nebo si je možné tento formulář stáhnout z internetu (předpokládám, že Vám jej pomohou z internetu stáhnout také pracovnice našeho OÚ). 2. Na stavbu studny (po datu ) nebyly nikdy žádné doklady vydány stavba byla postaveno načerno. V případě kontroly ČIŽP hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Jak dál? V tomto případě musí příslušný úřad prokázat, že studna byla postavena bez povolení. Když se mu to nepodaří, je stavba povolena, ale Vy musíte doložit dokumentaci. V případě, že úřad prokáže černou stavbu, hrozí Vám řízení o odstranění stavby a nejspíš opět pokuta až 50 tis. Kč. Doporučuji tedy studnu raději legalizovat následujícím postupem : požádat (vodoprávní úřad) o dodatečné povolení, ke kterému je potřebné doložit veškeré doklady jako k vlastní žádosti o povolení stavby. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stavba v dané oblasti existuje již řadu let, její existence není v rozporu se stavebně-právními požadavky, bude stavební povolení vydáno a to patrně i včetně souhlasu s užíváním studny. Otázkou pro povolení k odběru podzemní vody zůstává stáří studny. Je vaše studna postavena před rokem 1955 či později? Tato otázka je následně důležitá u všech kontrol, které v budoucnu z úřadů mohou přijít. Je dobré, když máte doma nějaké doklady, např. kupní smlouvu z tohoto období, kde je studna uvedena, znalecký posudek apod. Dobré je také využít pamětníků, kteří vám mohou napsat čestné prohlášení. V krajním případě postačí i vaše vlastní čestné prohlášení. To, že studna byla vybudována později, musí prokázat kontrolující úřad (není to však nemožné a tak radím, nespoléhejte na to). Komu platné povolení k odběru vod od nezaniká? - fyzickým osobám, které odebírají mimo podnikatelskou činnost podzemní vody ze studní vybudovaných před rokem Musí se však jednat o odběr podzemní vody, který slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. (V tomto případě tedy nemusíte mít žádný papír.) - viz. čl. II bod 2 zákona č. 20/ fyzickým osobám, které mimo rámec podnikatelské činnosti odebírají pitnou vodu pro zásobování domácnosti ze studen, které byly postaveny po datu a mají platné povolení k odběru podzemní vody (mají tedy příslušné rozhodnutí =papír). - povolení k odběru podzemní či povrchové vody, která nabyla účinnosti po Povolení k odběru podzemních vod od nepotřebuje : - ten, kdo podzemní vodu ze studny neodebírá Možnosti řešení v případě zániku povolení : - do požádat vodoprávní úřad o prodloužení platnosti stávajícího povolení nebo - získat do pravomocné (nové) povolení k nakládání s vodami. Žádost o odběr podzemní vody V případě, že skutečně podzemní vodu odebíráte bez platného povolení (a nejedná se o odběr pitné vody pro zásobování domácnosti ze studny vybudované před rokem 1955) je vhodné (nutné) o povolení zažádat. Formulář Žádost-odběr(domácnost) je možné získat u příslušného obecního úřadu (Teplice) či na internetuwww.zanikpovoleni.cz (je možné požádat o stažení formuláře také na našem OÚ). Určité problémy při vyplnění tohoto formuláře může činit požadavek na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (což je hydrogeolog). Od tohoto požadavku však podle zákona může (bohužel nemusí) příslušný vodoprávní úřad upustit. (Věřím, že při odběru vody ze studny pro běžné účely u RD skutečně upustí.) 3

4 A na závěr důležitá poznámka V tomto shrnutí několikrát citujeme příslušný zákon, který hovoří o odběru pitné vody. Podle výkladu Ministerstva zemědělství se pod pojmem individuální zásobování domácností pitnou vodou rozumí nejen zásobování domácnosti vodou jakosti pitná voda, ale také vodou, která slouží např. na praní, k mytí, splachování WC apod. Pokud tedy osoba prohlásí, že zásobuje domácnost pitnou vodou, nemělo by se její prohlášení zpochybňovat. (Toto je důležité především pro majitele studní postavených do roku 1955.) Povrchové vody Zákon č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů také reguluje určitým způsobem odběr povrchové vody. K odběru povrchové vody není potřebné povolení, odebírá-li fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení. (Např. odběr vody konví z potoka.) Tzn. povolení k odběru povrchové vody by mělo být i v případě, že čerpáme (čerpadlem, pumpou) vodu z potoka. A na úplný závěr Informace v tomto článku nejsou jistě úplné, navíc byly čerpány ze stanovisek příslušných orgánů v březnu 2007, tzn. může dojít k jejich přehodnocení. Další a podrobnější informace získáte na internetových stránkách Ministerstva zemědělství - či případně na bezplatné infolince MZe č Petr Martínek Vodné a stočné za rok 2006 V předchozím vydání našeho ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o tom, že v měsíci únoru 2007 bude po započtení všech nákladů (tzn. včetně vyúčtování poplatků za elektřinu) a po zjištění celkového odběru pitné vody provedena kalkulace ceny pitné vody (dále jen vodné) a ceny za odvod splaškových vod (stočné). Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli udělat v této oblasti, která se dotýká každého občana Kostomlat, chybu, konzultovala starostka obce tento propočet a jeho správnost s příslušným pracovníkem Ministerstva zemědělství v Praze. Výsledná cena prokazatelných nákladů na 1m3 vody činí 23,-Kč (vodné 16,-Kč a stočné 7,-Kč). Po předchozí dohodě zastupitelstvo obce odsouhlasilo, návrh vedení OÚ a pro rok 2006 nebude do ceny započítán žádný zisk. Konečná odsouhlasená cena tudíž činí právě 23,-Kč. To je o 2 Kč méně, než byla obcí garantována maximální cena vodného a stočného pro rok Na závěr bych chtěl ještě jednou upozornit naše občany na to, že koncem roku 2006 zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2007 maximální cenu vodného a stočného na částku 25,-Kč za m3 odebrané pitné vody. Tato cena je opět jednou z nejnižších v kraji. Pravdou však zůstává, že chceme-li si vybudovat určité rezervy na rekonstrukci (především vodovodního řadu) bude se cena za odebranou pitnou vodu v následujících letech nejspíš mírně zvyšovat. Podrobná kalkulace byla uveřejněna na úřední desce a dále na internetových stránkách obce. Petr Martínek Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá mistostarosta JUDr. Petr Martínek Vodovodní a kanalizační přípojky V poslední době se množí žádosti občanů o prominutí plateb za stočné, neboť nejsou údajně (či skutečně) napojeni na obecní kanalizaci a dále požadavky občanů na vybudování či opravy vodovodních i kanalizačních přípojek. K otázce prominutí plateb za stočné : Při budování II. etapy kanalizace jsme si nechali od každého občana sepsat vyjádření, zda je jeho dům napojen na kanalizaci (na novou přímo či prostřednictvím původního vedení). V případě, že nám občané uvedli, že do kanalizace napojeni nejsou, nechali jsme k jejich RD (na hranice soukromých pozemků) přípojky vybudovat. (S výjimkou několika mála domů, které nemohou být technicky do obecní kanalizace napojeni. Důvodem této 4

5 technické nemožnosti je převážně velký výškový rozdíl mezi domem a kanalizací - např. objekt hasičské zbrojnice.) Tam, kde to bylo možné a vhodné jsme nechali vybudovat přípojku k pozemku i z druhé strany RD (opět pouze na hranici soukromého pozemku), aby nemuseli občané předělávat ve svých domech kompletní rozvody odpadu a vody. Jednalo se například o napojení části RD ve Světecké ulici (od Várošů až ke Kučerovým) a na Hlavní ulici (od čp. 11 až k objektu restaurace). Podle vlastních vyjádření občanů by měly být všechny domy v obci napojeny na obecní kanalizaci. V případě, že tomu tak není, měli by se jejich majitelé rychle napojit. Obec může sice podle 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v přenesené působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku povinnosti připojit se na kanalizaci, ale to je podle mého názoru krajní a zbytečné řešení. Stačí uvažovat ekonomicky. Je možné postavit si domovní čistírnu odpadních vod (náklady odhadem 50 tis. Kč + údržba), je možné využívat žumpu a tuto pravidelně vyvážet (opět zvažujte ekonomicky - při průměrném odběru domácnosti 100m3 pitné vody zaplatíte obci za stočné 700,-Kč za rok, vypočítejte, kolik zaplatíte za odvoz fekálním vozem za 100m3 a při tomto způsobu nakládání s odpadními vodami jste povinni na požádání prokazatelně doložit způsob jejich likvidace) a konečně můžete využít septiku s přepadem, ale zde hrozí ještě větší riziko, neboť na základě tlaku Evropské unie musí být septiky od vybaveny při přepadu čistírnou odpadních vod, pískovým filtrem a pod. (tedy opět vysoké náklady). Na závěr lze říci, že připojení na kanalizaci nejen šetří životní prostředí, ale také vaše peněženky. K otázce přípojek : Podle 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., je vlastníkem kanalizační i vodovodní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci a dle 3 odst. 6 téhož zákona kanalizační i vodovodní přípojku na své náklady pořizuje odběratel (není-li dohodnuto jinak). 3 odst. 7 téhož zákona dále stanoví, že opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. K tomuto ustanovení vydalo Ministerstvo zemědělství stanovisko (viz. internetové stránky ministerstva), ve kterém uvádí, že opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství sice zajišťuje provozovatel, ale náklady mají být přeúčtovány majiteli přípojky (tedy odběrateli). V praxi by to znamenalo, že odběratelé hradí u přípojek vše, tedy nejen vybudování nové, ale i opravy a údržbu staré přípojky. Zastupitelstvo obce v této věci zatím rozhodlo jinak a myslíme si, že ve prospěch občanů. Vybudování nové přípojky (kanalizační i vodovodní) si hradí skutečně sám odběratel. Opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství (tedy až na hranici soukromého pozemku) však bude i nadále zajišťovat a hradit obec. (Tak tomu bude v letošním roce například u všech vodovodních přípojek ve Školní ulici.) Jaká je situace kolem připravovaných stavebních akcí? 1. Objekt statku Zastupitelstvem obce byl vybrán architekt (Ing. arch. Míšek), který zpracovává na základě posudku a doporučení statika a na základě kompletního zaměření všech staveb studii využitelnosti objektu. Podle posudku statika je nutná demolice několika objektů. Jedná se především o objekt bývalé kovárny a sousedící objekty podél cesty u Výchovného ústavu a dětského domova se školou (VÚDDŠ) a dále o objekt, který se nachází naproti škole (již částečně zbouraný objekt). Podle statika není v dobrém stavu ani obytný dům, který sousedí s parkem. Na základě tohoto posudku a dále na základě obhlídky objektu navrhl Ing. arch. Míšek zvážit možnost likvidace celé zástavby (celého objektu) a využití jako nové stavební parcely. Tuto možnost však jak členové příslušné komise, tak i členové zastupitelstva odmítli. Objekt statku je historickou součástí obce a zjednodušeně a lidově řečeno, bez tohoto objektu by to nebylo ono. Zadání studie, které jsme Ing. arch. Míškovi předali bylo tudíž následující : - navrhnout demolici všech staticky narušených a stavebně neopravitelných objektů (část chléva u ZŠ), všechny objekty u zámecké zdi, kromě historické budovy sídla bývalého správce statku, která se nachází u hlavního vjezdu do statku - navrhnout (ve dvou variantách bez demolice a s demolicí a se zachováním původních rozměrů) výstavby malometrážních bytů v hlavní budově - navrhnout vznik náměstí či obdobného volného prostoru v centru parku s určitými prostorami pro volné parkování osobních motorových vozidel (nejspíš v části, kde se nyní nachází objekt kovárny ) - navrhnout využití pro zadní trakt (chlévy a Myslivnu ) s tím, že by zde bylo možné vybudovat určité ubytovací kapacity v objektu Myslivny (variantně využitelné jako malometrážní byty) a restaurační a školící zařízení v obou přilehlých objektech. 5

6 - zvážit možnost využití chléva proti ZŠ k vybudování krytého (nevytápěného) parkoviště pro OA okolních občanů (nejsou parkovací místa u budov ve Školní ulici a ulici Pod Hřištěm) - navrhnout využití pro objekt ve středu statku (parkování, kultura, letní rest. posezení... V letošním roce bychom tedy chtěli kromě vypracování studie a části stavebních projektů stihnout ještě provedení nutných demolic a dále zabezpečení objektu proti dalšímu chátrání (nejnutnější opravy střech na chlévech u školy a kostela) a také proti krádežím. 2. Štěpánovská ulice Od je účinný nový stavební zákon. Vzhledem k tomu, že začátkem roku vlastně nikdo z příslušných úřadů nevěděl, jak řádně tento zákon aplikovat, došlo k určitému zdržení v přípravě těchto prostor k výstavbě RD. K dnešnímu dni byla zpracována zastavovací studie, bylo zahájeno územní řízení. V měsíci dubnu bychom měli zažádat o stavební povolení na výstavbu části inženýrských sítí. Současně jednáme s majiteli dalších inženýrských sítí, jejichž výstavbu nemůžeme přímo zajistit (rozvody elektřiny, telefon, kabelová televize). Cílem těchto jednání je koordinace dalšího postupu, aby nedocházelo ke zbytečným časovým ztrátám. 3. Výměna vodovodních přípojek a oprava povrchu ve Školní ulici Tato akce je naplánována na léto letošního roku. V současnosti čekáme na výsledek naší žádosti o dataci, kterou jsme zaslali Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Využívám příležitosti a upozorňuji občany, kteří chtěli dělat nějaké úpravy, které jsou spojeny se zásahem do této místní komunikace (např. napojení na kanalizaci), aby tak neprodleně učinili, abychom nemuseli zasahovat do nového povrchu silnice. Jak pokračují jednání o převodu hradu do vlastnictví obce? Podle našich (zatím neoficiálních) informací mělo dne jednat představenstvo státního podniku České lesy, které tohoto dne rozhodlo o převodu hradu na obec. K převodu se kladně vyjádřil také příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje a náš hrad má být krajem zařazen mezi pět hradů v našem regionu, kterým bude při záchranných pracích dána určitá priorita. Doufejme jenom, že potvrzení převodu státem, které je v tomto případě nejspíš nutné, nebude trvat příliš dlouho. Informace z MLK --- leden až březen Z činnosti Místní lidové knihovny - Vánoční a novoroční přání od spřátelených knihoven a spisovatelů zaplnily několik stránek v knihovnické kronice (už začínáme psát osmou kroniku) - Na poznávací toulky do přírody se s počítačem a CD Romem Duháček vydaly děti ze školní družiny 30. ledna V polovině února navštívila knihovnu studentka knihovnického oboru z brněnské vysoké školy, která zpracovává téma Knihovny roku... Z naší knihovny si odvezla řadu materiálů a jistě i dobrých dojmů. - Koncem února bylo internetové připojení v knihovně zrychleno na dvojnásobek systém ADSL. Připojení i poplatky jsou hrazeny z dotace Ministerstva informatiky, takže v naší knihovně zájemci o Internet nic neplatí. Doufejme, že před zrušením dotyčného ministerstva bude bezplatný provoz prodloužen na další roky. - Letošní Březen měsíc Internetu a knihy má opět bohatý program: - Tradiční předjarní posezení v knihovně Seniorinternet spojený s oslavou svátku žen se uskutečnilo v sobotu 3. března. Opět se putovalo informační sítí místy rodišť i studií účastníků. - Na pondělí 5. března byl zajištěn zájezd na vystoupení Zdeňka Trošky v Duchcově. Bezprostřední kontakt se známým režisérem byl opravdu zážitek. A příjemný večer pokračoval příslibem zahrnutí kostomlatského hradu a okolí do exteriérů pro připravovanou filmovou pohádku. Jen sehnat ty peníze... - V pátek 9.3. proběhla v knihovně beseda při které byli žáci seznámeni s knižní tvorbou v loňském roce a vybraným knihám dali svůj hlas do celostátní ankety. - Z oslavy MDŽ na Obecním úřadě dne 9.3. byla pořízena fotodokumentace a videozáznam. - V úterý 13. března byl náročný den zatím co děti z mateřinky besedovaly u počítače o zvířátkách, jejich starší kamarádi putovali s knihovníkem po obci a dozvídali se leccos zajímavého z historie i současnosti. Měli rovněž za úkol hledat architektonické detaily na budovách. Akce je součástí projektu 6

7 Tady je náš domov, kterou podpořila sponzorsky společnost ČEZ. Před půjčovní dobou se ještě v knihovně sešly děti ze školní družiny a namalovaly obrázky sýkorek všech možných druhů. - Dne se knihovníci zúčastnili valné hromady Svazu knihovníků v Ústí n/l. a jsou rovněž přihlášeni na celostátní zasedání v červnu v Olomouci a 21. března se v knihovně vystřídalo několik oddílů dětí z Výchovného ústavu, aby se z Internetu dozvěděly leccos zajímavého o naší obci a svých bydlištích a také i o drogách. - Z dětského karnevalu byla pořízena foto a videodokumentace. Obrázky z této i dalších akcí je možno zhlédnout na webových stránkách obce. - K letošním výročím Bohumila Říha a Jiřího Trnky proběhly v knihovně tři besedy pro žáky 1. stupně ZŠ. Besedy připravila paní Alena Silnicová, která je dlouhodobě výbornou spolupracovnicí knihovny. - Vyvrcholením březnového programu bude Noc s Andersenem, která se v knihovně uskuteční z pátku na sobotu 30. až 31. března. - V současné době se připravují nové internetové stránky knihovny. - V knihovně v březnu a ještě i v dubnu probíhá burza knih. Manželé Bláhovi Několik řádků z činnosti kulturní a sportovní komise Desátého února letošního roku se uskutečnil na sále restaurace Na poště druhý OBECNÍ PLES. Naplnili jsme tak slib, který jsme vám dali v loňském roce, kdy jsme slíbili, že založíme novou tradici tzv. obecních plesů. Ačkoliv se ples konal v době chřipkové epidemie a pořadatelé měli obavy z malé účasti, podařilo se vyprodat téměř celý sál. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Tandem band, která díky svému repertoáru musela zaujmout všechny účastníky plesu. Program se však neomezil pouze na vystoupení hudební skupiny. Vlastnímu plesu předcházelo předtančení profesionálních tanečníků. Přítomné pány svým vystoupením zaujala skupina břišních tanečnic. Vypracované postavy tanečnic a svižný tanec zaujal také přítomné dámy natolik, že začaly dokonce uvažovat o zavedení kurzů břišních tanců v obci. O půlnoci proběhlo slosování vstupenek. Mnozí návštěvníci si tak kromě dobré nálady odnesli domů také hodnotné ceny. Doufáme, že se nám podařilo naplnit očekávání občanů a slibujeme, že se příští rok pokusíme vysoko nastavenou laťku ještě posunout o kousek výš. Devátého března se na sále obecního úřadu sešlo při příležitosti oslav MDŽ přes sedmdesát žen z naší obce. Vše dobré, co nám naše ženy v životě přinášejí, na to jak se o nás starají, sdílejí s námi všechno dobré i zlé, nemůže nikoho urazit, naopak, jedná se podle nás o svátek, který má své opodstatnění. Z tohoto důvodu každoročně zveme naše ženy na malé posezení, na nepatrnou zástavku v každodenním shonu při příjemné hudbě, která je doplněna malým občerstvením, které zajišťují a roznášejí (alespoň jednou v roce) muži. Doufáme, že vzpomínku na příjemné chvilky, strávené na sále obecního úřadu, pomůže navodit také malý posel jara (malá primulka v květináči), kterého naše ženy obdržely. 7

8 Dne se na sále OÚ konal Dětský karneval. Děti se mohly vydovádět, zasoutěžit si dle libosti. Každá maska byla odměněna sladkostí. Taneční kurzy nejen pro pokročilé -p o z v á n k a- Oldřich Seifert Toto vydání Kostomlatského zpravodaje vychází začátkem měsíce dubna, tedy těsně po skončení plesové sezóny. V naší obci se uskutečnilo několik plesů a můžeme říci, že se bez výjimky všechny vydařily. Další možnost k tanci a samozřejmě přátelskému posezení v kulturním prostředí budeme mít (s výjimkou jedné či dvou zábav, které se pořádají v letních měsících) znovu až v lednu příštího roku. Z tohoto důvodu jsme požádali manžele Dufkovi, kteří již několik let úspěšně vedou kurzy společenského tance v Bílině, Proboštově, Teplicích atd., zda by nechtěli vést tento kurz také v Kostomlatech s tím, že by se jednalo o kurzy společenského tance pro pokročilé (především věkem) a nejen pro ně. Tyto kurzy budou předběžně probíhat od (vždy ve středu ) od hod. pravděpodobně na sále restaurace Na poště. Výše účastnického poplatku bude stanovena dodatečně podle počtu zájemců. (Celý kurz 10x po třech hodinách - bude stát ,-Kč + zatím neupřesněná částka za pronájem sálu.) Závazné přihlášky je možné podávat na OÚ. Současně doporučujeme vybírat 500,-Kč zálohu za pár s tím, že výše doplatku bude stanovena podle počtu zájemců a výše nájmu na sále.(v případě, že by byl pronájem sálu příliš drahý, existuje možnost absolvovat tyto kurzy na sále OÚ.) Petr Martínek Upozornění pro občany Upozorňujeme občany ve Svážné ulici, že neuposlechli výzvy obce a neustále odhazují odpady ze svých zahrad do rohu parku v této ulici. Zjistíme-li viníka, bude obec postupovat podle zákona, kdy za odložení věci mimo vyhrazené místo může být uložena pokuta do výše ,- Kč. Veškeré poplatky můžete hradit na OÚ nebo složenkou Změna kombinovaného svozu Dne proběhne na hřišti DĚTSKÝ DEN a ve večerních hodinách zábava pro dospělé OÚ Kostomlaty vydává jako jeden z mála úřadů výpis z katastru nemovitostí pořádáme zájezd do Duchcova na Honzu Nedvěda. Cena zájezdu 100,--Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do PODĚKOVÁNÍ Starostka obce děkuje p. V. Faiglovi mladšímu za kresbu do kroniky obce. Starostka obce děkuje p. Brožovi mladšímu za pomoc na obecním úřadě v době nemocnosti lidí na VPP. Starostka obce děkuje členům SDH za pomoc při vyklízení bytu po p. Sailerovi a za dozor na Obecním plese. Starostka obce děkuje sponzorům OBECNÍHO PLESU Řeznictví Zimmermann, konzum U Kasalů, potraviny Kubištová, potraviny u Svědínků, bramborárna Bukovice, firma SOUSTO 8

9 Společenská rubrika Životní jubilea leden-březen V tomto období oslavili své kulaté narozeniny tito občané naší obce Martínková Vlasta Stuchlá Anna Baláš Josef Molková Jitka B L A H O P Ř E J E M E!!!!!!!!! Velikonoční recept Plněný věnec 400g polohrubé mouky, 25g droždí, 3 lžíce cukru, špetka soli, 4 lžíce rozehřátého tuku, 1 žloutek, 2dl mléka Náplň: 100g krájených ořechů, hrst rozinek, 1 lžíce kakaa, 3 lžíce medu, 1 lžíce rumu - ořechy promícháme s ostatními surovinami Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které necháme vykynout. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník, poklademe náplní, stočíme do tvaru věnce, vložíme do tukem vymazané formy a nůžkami nastříháme na povrchu dílky. Pak těsto vložíme do středně vyhřáté trouby a upečeme dozlatova. Prochladlý věnec z formy vyjmeme a polijeme citrónovou polevou. Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. Hodně dnů plných sluníčka, radosti, úsměvů, štěstíčka i zdravíčka! Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892 e-mail:novy.ples@cbox.cz 491 810 316 724 180 090 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 12. 12. 2013 Číslo usnesení:

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov

Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov Pravidla pro prodeje pozemků ve vlastnictví města Harrachov schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. ( zákona o obcích) ve znění zákonů pozměňujících a doplňujících Zastupitelstvem

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015.

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Obec Havlovice Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger Omluvení: Martin Dvořáček Zápisem

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více