Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou"

Transkript

1 VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v Kostomlatském zpravodaji z června Jenom krátce připomenu, že kaple je poutním místem. Nejen prameni vody, ale i tomuto místu se přisuzují léčebné účinky, o čemž se zmiňuje autor rukopisu o kapli a o případech vyléčených lidí z různých nemocí. Zřejmě toto inspirovalo zkrášlovací spolek v Kostomlatech ke zřízení lázní nad kaplí, na místě, kde je dnes tenisový kurt. Pomocí akcií po 3 Fl (florinech) získal prostředky na jejich postavení. Lázně byly otevřeny v pozdním létě v roce Výše pořizovacích nákladů se pohybovala kolem 1200 Fl. Stavitelem lázní byl Anton Rückel, zednický mistr z Kostomlat. Tyto lázně byly hojně navštěvovány. Jejich částečná podoba je zachycena na jednom ze starých pohledů Kostomlat. Další zajímavost u kaple je úctyhodný pomník padlým z 1. světové války, který stojí na místě původní velké kaple z roku O této kapli jsem již též psal. Pomník byl postaven až v roce 1933 a byl navržen zdejším stavitelem Karlem Krojem. Všechen materiál a doprava byly poskytnuty zdarma. Pomník byl vysvěcen 23. května při dojemné oslavě a mši v kapli. Dnes na pomníku chybějí desky se jmény padlých vojáků. Jeho stav též zasluhuje určitou opravu. Ladislav Faigl 1

2 Výpis z usnesení Ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. ze dne ZO projednalo a schválilo: 1.5 Konečný inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Kostomlaty p.mil. za rok Zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - příloha. 1.7 Rozpočtové změny příloha 1.8 Dodatek č. 1 kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Miroslavem Jarošem ze dne , týkající se sběru druhotných surovin, a pověřuje starostu obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem tohoto dodatku. 1.9 Odpis z hmotného dlouhodobého majetku příspěvkové organizace ZŠ Kostomlaty za rok 2006 byl pozastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků školy, odpis za rok 2007 použije škola podle zákona č. 250/2000 Sb., 31 odst.2 písm. d) na financování oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, odpis v roce 2008 a v dalších letech bude proveden podle výše uvedeného zákona 31 odst. 2 písm. c) do rozpočtu zřizovatele Cenovou kalkulaci vodného a stočného za rok 2006 /vodné ve výši 16,- Kč a stočné ve výši 7,- Kč/ Smlouvu o pronájmu části p.p.č. 1526/1 o výměře 18m2 uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a p. Šturmovou Milenou a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy Odměny neuvolněným členům ZO příloha Dodatek č. 1 ke zřizovací listině schválenou ZO pod č. 3.5 ze dne , starostka obce jmenovala do školské rady tyto členy zastupitelstva p. Seiferta, p. Kasala, p. Rumplíka 1.14 Souhlasí s odesláním dopisu prezidentu republiky žádost o udělení milosti- zmírnění trestu uloženého soudem pro Kateřinu Rafaelovou, bytem Kostomlaty p.mil., Světecká Na základě doporučení finančního výboru ZO schválilo způsob řešení dluhu manželů Poprachových Záměr pronájmu p.p.č. 1526/57 o výměře 141m2 v k.ú. Kostomlaty 1.17 Záměr firmy COM PLUS s.r.o. vybudovat základnovou stanici TPKPM-20442E v prostoru p.p.č. 773/6 v k.ú. Kostomlaty. V případě, že budou splněny podmínky obce (tzn. vybudování stálé příjezdové cesty a zpracování studie vlivu na krajinu) Vrácení části nevyužité dotace ZŠ pro rok 2006 ve výši 1 253,24 Kč do rozpočtu obce Vrácení části nevyužité dotace MŠ pro rok 2006 ve výši ,43 Kč do rozpočtu obce. ZO projednalo a neschválilo: 1.20 Vstup obce do SMO Nabídku firmy DARUMA s.r.o., Plzeň na prezentaci obce v městském informačním a orientačním systému města Teplic. Krejsková Eva Základní informace ke studnám V poslední době se na pracovníky OÚ obrátila celá řada občanů s žádostí o informace k povinnostem, které mají majitelé studní od Vyskytly se dokonce žádosti na vydání povolení na studnu či povolení k odběru vody ze studny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznámit občany alespoň se základními otázkami této problematiky. Důvodem nastávajících změn je změna zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, která stanovila, že vybraná povolení k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje jiný režim pro podnikatele, kteří jsou povinni požádat o vydání či prodloužení povolení k odběru vody ze studny, i když jejich živnost se studnou nesouvisí ( s výjimkou těch, kteří mají vydáno povolení po těm platí povolení nadále), jinak nebudou moci od vodu ze studny legálně čerpat a jiný režim pro domácnosti, kterých je v obci drtivá většina, budeme se zabývat pouze odběrem vody ze studny domácností. POVOLENÍ k odběru podzemní vody Ke každé studni, ať je jakkoli stará, je potřeba stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Abyste ale mohli čerpat vodu, je nutné přidat také povolení k odběru podzemních vod. 2

3 Povolení k odběru podzemních vod dnes nepotřebují ti majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají a dále je-li studna vybudována před rokem 1955, neboť v této době se písemná povolení nevydávala a tak jsou studny vybudované před tímto rokem povolené automaticky. Je-li studna postavena po roce 1955, musí být povolení k čerpání podzemních vod vydáno. Je dobré, když takovéto povolení máte, ale co když ne? Existují dvě možnosti: 1. Když byla studna postavena po roce 1955 legálně, existují doklady,( které jste mohli ztratit případně jste mohli koupit RD bez předání příslušných dokladů původním majitelem) na vodoprávním úřadě pověřeného obecního úřadu (pro obec Kostomlaty pod Milešovkou je příslušný vodoprávní úřad na Magistrátu města Teplice - odbor životního prostředí). Zde můžete učinit dotaz, zda má Vaše studna příslušné povolení. V případě, že zde povolení dohledají, máte vyhráno a stavba je povolena. V případě, že v Teplicích zjistíte, že zde příslušné povolení nemají, musíte požádat o nové. Formulář obdržíte přímo na tomto úřadě nebo si je možné tento formulář stáhnout z internetu (předpokládám, že Vám jej pomohou z internetu stáhnout také pracovnice našeho OÚ). 2. Na stavbu studny (po datu ) nebyly nikdy žádné doklady vydány stavba byla postaveno načerno. V případě kontroly ČIŽP hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Jak dál? V tomto případě musí příslušný úřad prokázat, že studna byla postavena bez povolení. Když se mu to nepodaří, je stavba povolena, ale Vy musíte doložit dokumentaci. V případě, že úřad prokáže černou stavbu, hrozí Vám řízení o odstranění stavby a nejspíš opět pokuta až 50 tis. Kč. Doporučuji tedy studnu raději legalizovat následujícím postupem : požádat (vodoprávní úřad) o dodatečné povolení, ke kterému je potřebné doložit veškeré doklady jako k vlastní žádosti o povolení stavby. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stavba v dané oblasti existuje již řadu let, její existence není v rozporu se stavebně-právními požadavky, bude stavební povolení vydáno a to patrně i včetně souhlasu s užíváním studny. Otázkou pro povolení k odběru podzemní vody zůstává stáří studny. Je vaše studna postavena před rokem 1955 či později? Tato otázka je následně důležitá u všech kontrol, které v budoucnu z úřadů mohou přijít. Je dobré, když máte doma nějaké doklady, např. kupní smlouvu z tohoto období, kde je studna uvedena, znalecký posudek apod. Dobré je také využít pamětníků, kteří vám mohou napsat čestné prohlášení. V krajním případě postačí i vaše vlastní čestné prohlášení. To, že studna byla vybudována později, musí prokázat kontrolující úřad (není to však nemožné a tak radím, nespoléhejte na to). Komu platné povolení k odběru vod od nezaniká? - fyzickým osobám, které odebírají mimo podnikatelskou činnost podzemní vody ze studní vybudovaných před rokem Musí se však jednat o odběr podzemní vody, který slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. (V tomto případě tedy nemusíte mít žádný papír.) - viz. čl. II bod 2 zákona č. 20/ fyzickým osobám, které mimo rámec podnikatelské činnosti odebírají pitnou vodu pro zásobování domácnosti ze studen, které byly postaveny po datu a mají platné povolení k odběru podzemní vody (mají tedy příslušné rozhodnutí =papír). - povolení k odběru podzemní či povrchové vody, která nabyla účinnosti po Povolení k odběru podzemních vod od nepotřebuje : - ten, kdo podzemní vodu ze studny neodebírá Možnosti řešení v případě zániku povolení : - do požádat vodoprávní úřad o prodloužení platnosti stávajícího povolení nebo - získat do pravomocné (nové) povolení k nakládání s vodami. Žádost o odběr podzemní vody V případě, že skutečně podzemní vodu odebíráte bez platného povolení (a nejedná se o odběr pitné vody pro zásobování domácnosti ze studny vybudované před rokem 1955) je vhodné (nutné) o povolení zažádat. Formulář Žádost-odběr(domácnost) je možné získat u příslušného obecního úřadu (Teplice) či na internetuwww.zanikpovoleni.cz (je možné požádat o stažení formuláře také na našem OÚ). Určité problémy při vyplnění tohoto formuláře může činit požadavek na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (což je hydrogeolog). Od tohoto požadavku však podle zákona může (bohužel nemusí) příslušný vodoprávní úřad upustit. (Věřím, že při odběru vody ze studny pro běžné účely u RD skutečně upustí.) 3

4 A na závěr důležitá poznámka V tomto shrnutí několikrát citujeme příslušný zákon, který hovoří o odběru pitné vody. Podle výkladu Ministerstva zemědělství se pod pojmem individuální zásobování domácností pitnou vodou rozumí nejen zásobování domácnosti vodou jakosti pitná voda, ale také vodou, která slouží např. na praní, k mytí, splachování WC apod. Pokud tedy osoba prohlásí, že zásobuje domácnost pitnou vodou, nemělo by se její prohlášení zpochybňovat. (Toto je důležité především pro majitele studní postavených do roku 1955.) Povrchové vody Zákon č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů také reguluje určitým způsobem odběr povrchové vody. K odběru povrchové vody není potřebné povolení, odebírá-li fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení. (Např. odběr vody konví z potoka.) Tzn. povolení k odběru povrchové vody by mělo být i v případě, že čerpáme (čerpadlem, pumpou) vodu z potoka. A na úplný závěr Informace v tomto článku nejsou jistě úplné, navíc byly čerpány ze stanovisek příslušných orgánů v březnu 2007, tzn. může dojít k jejich přehodnocení. Další a podrobnější informace získáte na internetových stránkách Ministerstva zemědělství - či případně na bezplatné infolince MZe č Petr Martínek Vodné a stočné za rok 2006 V předchozím vydání našeho ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o tom, že v měsíci únoru 2007 bude po započtení všech nákladů (tzn. včetně vyúčtování poplatků za elektřinu) a po zjištění celkového odběru pitné vody provedena kalkulace ceny pitné vody (dále jen vodné) a ceny za odvod splaškových vod (stočné). Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli udělat v této oblasti, která se dotýká každého občana Kostomlat, chybu, konzultovala starostka obce tento propočet a jeho správnost s příslušným pracovníkem Ministerstva zemědělství v Praze. Výsledná cena prokazatelných nákladů na 1m3 vody činí 23,-Kč (vodné 16,-Kč a stočné 7,-Kč). Po předchozí dohodě zastupitelstvo obce odsouhlasilo, návrh vedení OÚ a pro rok 2006 nebude do ceny započítán žádný zisk. Konečná odsouhlasená cena tudíž činí právě 23,-Kč. To je o 2 Kč méně, než byla obcí garantována maximální cena vodného a stočného pro rok Na závěr bych chtěl ještě jednou upozornit naše občany na to, že koncem roku 2006 zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2007 maximální cenu vodného a stočného na částku 25,-Kč za m3 odebrané pitné vody. Tato cena je opět jednou z nejnižších v kraji. Pravdou však zůstává, že chceme-li si vybudovat určité rezervy na rekonstrukci (především vodovodního řadu) bude se cena za odebranou pitnou vodu v následujících letech nejspíš mírně zvyšovat. Podrobná kalkulace byla uveřejněna na úřední desce a dále na internetových stránkách obce. Petr Martínek Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá mistostarosta JUDr. Petr Martínek Vodovodní a kanalizační přípojky V poslední době se množí žádosti občanů o prominutí plateb za stočné, neboť nejsou údajně (či skutečně) napojeni na obecní kanalizaci a dále požadavky občanů na vybudování či opravy vodovodních i kanalizačních přípojek. K otázce prominutí plateb za stočné : Při budování II. etapy kanalizace jsme si nechali od každého občana sepsat vyjádření, zda je jeho dům napojen na kanalizaci (na novou přímo či prostřednictvím původního vedení). V případě, že nám občané uvedli, že do kanalizace napojeni nejsou, nechali jsme k jejich RD (na hranice soukromých pozemků) přípojky vybudovat. (S výjimkou několika mála domů, které nemohou být technicky do obecní kanalizace napojeni. Důvodem této 4

5 technické nemožnosti je převážně velký výškový rozdíl mezi domem a kanalizací - např. objekt hasičské zbrojnice.) Tam, kde to bylo možné a vhodné jsme nechali vybudovat přípojku k pozemku i z druhé strany RD (opět pouze na hranici soukromého pozemku), aby nemuseli občané předělávat ve svých domech kompletní rozvody odpadu a vody. Jednalo se například o napojení části RD ve Světecké ulici (od Várošů až ke Kučerovým) a na Hlavní ulici (od čp. 11 až k objektu restaurace). Podle vlastních vyjádření občanů by měly být všechny domy v obci napojeny na obecní kanalizaci. V případě, že tomu tak není, měli by se jejich majitelé rychle napojit. Obec může sice podle 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v přenesené působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku povinnosti připojit se na kanalizaci, ale to je podle mého názoru krajní a zbytečné řešení. Stačí uvažovat ekonomicky. Je možné postavit si domovní čistírnu odpadních vod (náklady odhadem 50 tis. Kč + údržba), je možné využívat žumpu a tuto pravidelně vyvážet (opět zvažujte ekonomicky - při průměrném odběru domácnosti 100m3 pitné vody zaplatíte obci za stočné 700,-Kč za rok, vypočítejte, kolik zaplatíte za odvoz fekálním vozem za 100m3 a při tomto způsobu nakládání s odpadními vodami jste povinni na požádání prokazatelně doložit způsob jejich likvidace) a konečně můžete využít septiku s přepadem, ale zde hrozí ještě větší riziko, neboť na základě tlaku Evropské unie musí být septiky od vybaveny při přepadu čistírnou odpadních vod, pískovým filtrem a pod. (tedy opět vysoké náklady). Na závěr lze říci, že připojení na kanalizaci nejen šetří životní prostředí, ale také vaše peněženky. K otázce přípojek : Podle 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., je vlastníkem kanalizační i vodovodní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci a dle 3 odst. 6 téhož zákona kanalizační i vodovodní přípojku na své náklady pořizuje odběratel (není-li dohodnuto jinak). 3 odst. 7 téhož zákona dále stanoví, že opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. K tomuto ustanovení vydalo Ministerstvo zemědělství stanovisko (viz. internetové stránky ministerstva), ve kterém uvádí, že opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství sice zajišťuje provozovatel, ale náklady mají být přeúčtovány majiteli přípojky (tedy odběrateli). V praxi by to znamenalo, že odběratelé hradí u přípojek vše, tedy nejen vybudování nové, ale i opravy a údržbu staré přípojky. Zastupitelstvo obce v této věci zatím rozhodlo jinak a myslíme si, že ve prospěch občanů. Vybudování nové přípojky (kanalizační i vodovodní) si hradí skutečně sám odběratel. Opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství (tedy až na hranici soukromého pozemku) však bude i nadále zajišťovat a hradit obec. (Tak tomu bude v letošním roce například u všech vodovodních přípojek ve Školní ulici.) Jaká je situace kolem připravovaných stavebních akcí? 1. Objekt statku Zastupitelstvem obce byl vybrán architekt (Ing. arch. Míšek), který zpracovává na základě posudku a doporučení statika a na základě kompletního zaměření všech staveb studii využitelnosti objektu. Podle posudku statika je nutná demolice několika objektů. Jedná se především o objekt bývalé kovárny a sousedící objekty podél cesty u Výchovného ústavu a dětského domova se školou (VÚDDŠ) a dále o objekt, který se nachází naproti škole (již částečně zbouraný objekt). Podle statika není v dobrém stavu ani obytný dům, který sousedí s parkem. Na základě tohoto posudku a dále na základě obhlídky objektu navrhl Ing. arch. Míšek zvážit možnost likvidace celé zástavby (celého objektu) a využití jako nové stavební parcely. Tuto možnost však jak členové příslušné komise, tak i členové zastupitelstva odmítli. Objekt statku je historickou součástí obce a zjednodušeně a lidově řečeno, bez tohoto objektu by to nebylo ono. Zadání studie, které jsme Ing. arch. Míškovi předali bylo tudíž následující : - navrhnout demolici všech staticky narušených a stavebně neopravitelných objektů (část chléva u ZŠ), všechny objekty u zámecké zdi, kromě historické budovy sídla bývalého správce statku, která se nachází u hlavního vjezdu do statku - navrhnout (ve dvou variantách bez demolice a s demolicí a se zachováním původních rozměrů) výstavby malometrážních bytů v hlavní budově - navrhnout vznik náměstí či obdobného volného prostoru v centru parku s určitými prostorami pro volné parkování osobních motorových vozidel (nejspíš v části, kde se nyní nachází objekt kovárny ) - navrhnout využití pro zadní trakt (chlévy a Myslivnu ) s tím, že by zde bylo možné vybudovat určité ubytovací kapacity v objektu Myslivny (variantně využitelné jako malometrážní byty) a restaurační a školící zařízení v obou přilehlých objektech. 5

6 - zvážit možnost využití chléva proti ZŠ k vybudování krytého (nevytápěného) parkoviště pro OA okolních občanů (nejsou parkovací místa u budov ve Školní ulici a ulici Pod Hřištěm) - navrhnout využití pro objekt ve středu statku (parkování, kultura, letní rest. posezení... V letošním roce bychom tedy chtěli kromě vypracování studie a části stavebních projektů stihnout ještě provedení nutných demolic a dále zabezpečení objektu proti dalšímu chátrání (nejnutnější opravy střech na chlévech u školy a kostela) a také proti krádežím. 2. Štěpánovská ulice Od je účinný nový stavební zákon. Vzhledem k tomu, že začátkem roku vlastně nikdo z příslušných úřadů nevěděl, jak řádně tento zákon aplikovat, došlo k určitému zdržení v přípravě těchto prostor k výstavbě RD. K dnešnímu dni byla zpracována zastavovací studie, bylo zahájeno územní řízení. V měsíci dubnu bychom měli zažádat o stavební povolení na výstavbu části inženýrských sítí. Současně jednáme s majiteli dalších inženýrských sítí, jejichž výstavbu nemůžeme přímo zajistit (rozvody elektřiny, telefon, kabelová televize). Cílem těchto jednání je koordinace dalšího postupu, aby nedocházelo ke zbytečným časovým ztrátám. 3. Výměna vodovodních přípojek a oprava povrchu ve Školní ulici Tato akce je naplánována na léto letošního roku. V současnosti čekáme na výsledek naší žádosti o dataci, kterou jsme zaslali Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Využívám příležitosti a upozorňuji občany, kteří chtěli dělat nějaké úpravy, které jsou spojeny se zásahem do této místní komunikace (např. napojení na kanalizaci), aby tak neprodleně učinili, abychom nemuseli zasahovat do nového povrchu silnice. Jak pokračují jednání o převodu hradu do vlastnictví obce? Podle našich (zatím neoficiálních) informací mělo dne jednat představenstvo státního podniku České lesy, které tohoto dne rozhodlo o převodu hradu na obec. K převodu se kladně vyjádřil také příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje a náš hrad má být krajem zařazen mezi pět hradů v našem regionu, kterým bude při záchranných pracích dána určitá priorita. Doufejme jenom, že potvrzení převodu státem, které je v tomto případě nejspíš nutné, nebude trvat příliš dlouho. Informace z MLK --- leden až březen Z činnosti Místní lidové knihovny - Vánoční a novoroční přání od spřátelených knihoven a spisovatelů zaplnily několik stránek v knihovnické kronice (už začínáme psát osmou kroniku) - Na poznávací toulky do přírody se s počítačem a CD Romem Duháček vydaly děti ze školní družiny 30. ledna V polovině února navštívila knihovnu studentka knihovnického oboru z brněnské vysoké školy, která zpracovává téma Knihovny roku... Z naší knihovny si odvezla řadu materiálů a jistě i dobrých dojmů. - Koncem února bylo internetové připojení v knihovně zrychleno na dvojnásobek systém ADSL. Připojení i poplatky jsou hrazeny z dotace Ministerstva informatiky, takže v naší knihovně zájemci o Internet nic neplatí. Doufejme, že před zrušením dotyčného ministerstva bude bezplatný provoz prodloužen na další roky. - Letošní Březen měsíc Internetu a knihy má opět bohatý program: - Tradiční předjarní posezení v knihovně Seniorinternet spojený s oslavou svátku žen se uskutečnilo v sobotu 3. března. Opět se putovalo informační sítí místy rodišť i studií účastníků. - Na pondělí 5. března byl zajištěn zájezd na vystoupení Zdeňka Trošky v Duchcově. Bezprostřední kontakt se známým režisérem byl opravdu zážitek. A příjemný večer pokračoval příslibem zahrnutí kostomlatského hradu a okolí do exteriérů pro připravovanou filmovou pohádku. Jen sehnat ty peníze... - V pátek 9.3. proběhla v knihovně beseda při které byli žáci seznámeni s knižní tvorbou v loňském roce a vybraným knihám dali svůj hlas do celostátní ankety. - Z oslavy MDŽ na Obecním úřadě dne 9.3. byla pořízena fotodokumentace a videozáznam. - V úterý 13. března byl náročný den zatím co děti z mateřinky besedovaly u počítače o zvířátkách, jejich starší kamarádi putovali s knihovníkem po obci a dozvídali se leccos zajímavého z historie i současnosti. Měli rovněž za úkol hledat architektonické detaily na budovách. Akce je součástí projektu 6

7 Tady je náš domov, kterou podpořila sponzorsky společnost ČEZ. Před půjčovní dobou se ještě v knihovně sešly děti ze školní družiny a namalovaly obrázky sýkorek všech možných druhů. - Dne se knihovníci zúčastnili valné hromady Svazu knihovníků v Ústí n/l. a jsou rovněž přihlášeni na celostátní zasedání v červnu v Olomouci a 21. března se v knihovně vystřídalo několik oddílů dětí z Výchovného ústavu, aby se z Internetu dozvěděly leccos zajímavého o naší obci a svých bydlištích a také i o drogách. - Z dětského karnevalu byla pořízena foto a videodokumentace. Obrázky z této i dalších akcí je možno zhlédnout na webových stránkách obce. - K letošním výročím Bohumila Říha a Jiřího Trnky proběhly v knihovně tři besedy pro žáky 1. stupně ZŠ. Besedy připravila paní Alena Silnicová, která je dlouhodobě výbornou spolupracovnicí knihovny. - Vyvrcholením březnového programu bude Noc s Andersenem, která se v knihovně uskuteční z pátku na sobotu 30. až 31. března. - V současné době se připravují nové internetové stránky knihovny. - V knihovně v březnu a ještě i v dubnu probíhá burza knih. Manželé Bláhovi Několik řádků z činnosti kulturní a sportovní komise Desátého února letošního roku se uskutečnil na sále restaurace Na poště druhý OBECNÍ PLES. Naplnili jsme tak slib, který jsme vám dali v loňském roce, kdy jsme slíbili, že založíme novou tradici tzv. obecních plesů. Ačkoliv se ples konal v době chřipkové epidemie a pořadatelé měli obavy z malé účasti, podařilo se vyprodat téměř celý sál. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Tandem band, která díky svému repertoáru musela zaujmout všechny účastníky plesu. Program se však neomezil pouze na vystoupení hudební skupiny. Vlastnímu plesu předcházelo předtančení profesionálních tanečníků. Přítomné pány svým vystoupením zaujala skupina břišních tanečnic. Vypracované postavy tanečnic a svižný tanec zaujal také přítomné dámy natolik, že začaly dokonce uvažovat o zavedení kurzů břišních tanců v obci. O půlnoci proběhlo slosování vstupenek. Mnozí návštěvníci si tak kromě dobré nálady odnesli domů také hodnotné ceny. Doufáme, že se nám podařilo naplnit očekávání občanů a slibujeme, že se příští rok pokusíme vysoko nastavenou laťku ještě posunout o kousek výš. Devátého března se na sále obecního úřadu sešlo při příležitosti oslav MDŽ přes sedmdesát žen z naší obce. Vše dobré, co nám naše ženy v životě přinášejí, na to jak se o nás starají, sdílejí s námi všechno dobré i zlé, nemůže nikoho urazit, naopak, jedná se podle nás o svátek, který má své opodstatnění. Z tohoto důvodu každoročně zveme naše ženy na malé posezení, na nepatrnou zástavku v každodenním shonu při příjemné hudbě, která je doplněna malým občerstvením, které zajišťují a roznášejí (alespoň jednou v roce) muži. Doufáme, že vzpomínku na příjemné chvilky, strávené na sále obecního úřadu, pomůže navodit také malý posel jara (malá primulka v květináči), kterého naše ženy obdržely. 7

8 Dne se na sále OÚ konal Dětský karneval. Děti se mohly vydovádět, zasoutěžit si dle libosti. Každá maska byla odměněna sladkostí. Taneční kurzy nejen pro pokročilé -p o z v á n k a- Oldřich Seifert Toto vydání Kostomlatského zpravodaje vychází začátkem měsíce dubna, tedy těsně po skončení plesové sezóny. V naší obci se uskutečnilo několik plesů a můžeme říci, že se bez výjimky všechny vydařily. Další možnost k tanci a samozřejmě přátelskému posezení v kulturním prostředí budeme mít (s výjimkou jedné či dvou zábav, které se pořádají v letních měsících) znovu až v lednu příštího roku. Z tohoto důvodu jsme požádali manžele Dufkovi, kteří již několik let úspěšně vedou kurzy společenského tance v Bílině, Proboštově, Teplicích atd., zda by nechtěli vést tento kurz také v Kostomlatech s tím, že by se jednalo o kurzy společenského tance pro pokročilé (především věkem) a nejen pro ně. Tyto kurzy budou předběžně probíhat od (vždy ve středu ) od hod. pravděpodobně na sále restaurace Na poště. Výše účastnického poplatku bude stanovena dodatečně podle počtu zájemců. (Celý kurz 10x po třech hodinách - bude stát ,-Kč + zatím neupřesněná částka za pronájem sálu.) Závazné přihlášky je možné podávat na OÚ. Současně doporučujeme vybírat 500,-Kč zálohu za pár s tím, že výše doplatku bude stanovena podle počtu zájemců a výše nájmu na sále.(v případě, že by byl pronájem sálu příliš drahý, existuje možnost absolvovat tyto kurzy na sále OÚ.) Petr Martínek Upozornění pro občany Upozorňujeme občany ve Svážné ulici, že neuposlechli výzvy obce a neustále odhazují odpady ze svých zahrad do rohu parku v této ulici. Zjistíme-li viníka, bude obec postupovat podle zákona, kdy za odložení věci mimo vyhrazené místo může být uložena pokuta do výše ,- Kč. Veškeré poplatky můžete hradit na OÚ nebo složenkou Změna kombinovaného svozu Dne proběhne na hřišti DĚTSKÝ DEN a ve večerních hodinách zábava pro dospělé OÚ Kostomlaty vydává jako jeden z mála úřadů výpis z katastru nemovitostí pořádáme zájezd do Duchcova na Honzu Nedvěda. Cena zájezdu 100,--Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do PODĚKOVÁNÍ Starostka obce děkuje p. V. Faiglovi mladšímu za kresbu do kroniky obce. Starostka obce děkuje p. Brožovi mladšímu za pomoc na obecním úřadě v době nemocnosti lidí na VPP. Starostka obce děkuje členům SDH za pomoc při vyklízení bytu po p. Sailerovi a za dozor na Obecním plese. Starostka obce děkuje sponzorům OBECNÍHO PLESU Řeznictví Zimmermann, konzum U Kasalů, potraviny Kubištová, potraviny u Svědínků, bramborárna Bukovice, firma SOUSTO 8

9 Společenská rubrika Životní jubilea leden-březen V tomto období oslavili své kulaté narozeniny tito občané naší obce Martínková Vlasta Stuchlá Anna Baláš Josef Molková Jitka B L A H O P Ř E J E M E!!!!!!!!! Velikonoční recept Plněný věnec 400g polohrubé mouky, 25g droždí, 3 lžíce cukru, špetka soli, 4 lžíce rozehřátého tuku, 1 žloutek, 2dl mléka Náplň: 100g krájených ořechů, hrst rozinek, 1 lžíce kakaa, 3 lžíce medu, 1 lžíce rumu - ořechy promícháme s ostatními surovinami Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které necháme vykynout. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník, poklademe náplní, stočíme do tvaru věnce, vložíme do tukem vymazané formy a nůžkami nastříháme na povrchu dílky. Pak těsto vložíme do středně vyhřáté trouby a upečeme dozlatova. Prochladlý věnec z formy vyjmeme a polijeme citrónovou polevou. Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. Hodně dnů plných sluníčka, radosti, úsměvů, štěstíčka i zdravíčka! Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 29. dubna 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda Přítomni veřejnost:

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin

OBEC VCHYNICE. ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od hodin OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 5/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.října 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana Chládková,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 11. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 9 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 3.Maletínský zpravodaj-březen 2005 vytvořeno: 6.4.2005 změněno:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 10. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 7- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Zápis č. 1/2009 Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009

Zápis č. 1/2009 Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Soběraz Konaného v sídle obecního úřadu dne 25.2.2009. Zápis č. 1/2009 Přílohy: Příloha č. 1 - rozpočet obce Soběraz na rok 2009 Zahájení 17:00 hod. Přítomni:

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne v hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně.

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne v hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Ústín, konaného dne 17. 6. 2015 v 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ústíně. Přítomni: Jana Chalupová, Mgr. Jana Línková, Alena Baboráková (odchod 19.30

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Tisá

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Tisá Zápis z jednání Zastupitelstva obce Tisá Číslo: 28/10 Datum: 28. 6. 2010 Začátek: v 17.05 hod. Ukončení: v 19.15 hod. Zápis: zapisovatelku určuji paní Ivanu Komovou Ověřovatelé: Ing. Z. Apt, P. Bláha Přítomni:

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892 e-mail:novy.ples@cbox.cz 491 810 316 724 180 090 Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 12. 12. 2013 Číslo usnesení:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů: Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu Povolení k přímému

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO

Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO 26.8.2009 Usnesení z třicátého prvního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou konaného dne 26.8.2009 od 16,00 na OÚ Rtyně nad Bílinou Přítomno: 9 členů

Více

Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.

Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp. Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne 8.12. 2015 od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141 Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více