Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou"

Transkript

1 VIII.ročník, číslo 1 březen 2007 čtvrtletník Váš průvodce památkami a historií Kostomlat pod Milešovkou Zajímavosti z okolí kaple Panny Marie Pomocné v Kostomlatech. O tomto místě jsem se již zmínil v Kostomlatském zpravodaji z června Jenom krátce připomenu, že kaple je poutním místem. Nejen prameni vody, ale i tomuto místu se přisuzují léčebné účinky, o čemž se zmiňuje autor rukopisu o kapli a o případech vyléčených lidí z různých nemocí. Zřejmě toto inspirovalo zkrášlovací spolek v Kostomlatech ke zřízení lázní nad kaplí, na místě, kde je dnes tenisový kurt. Pomocí akcií po 3 Fl (florinech) získal prostředky na jejich postavení. Lázně byly otevřeny v pozdním létě v roce Výše pořizovacích nákladů se pohybovala kolem 1200 Fl. Stavitelem lázní byl Anton Rückel, zednický mistr z Kostomlat. Tyto lázně byly hojně navštěvovány. Jejich částečná podoba je zachycena na jednom ze starých pohledů Kostomlat. Další zajímavost u kaple je úctyhodný pomník padlým z 1. světové války, který stojí na místě původní velké kaple z roku O této kapli jsem již též psal. Pomník byl postaven až v roce 1933 a byl navržen zdejším stavitelem Karlem Krojem. Všechen materiál a doprava byly poskytnuty zdarma. Pomník byl vysvěcen 23. května při dojemné oslavě a mši v kapli. Dnes na pomníku chybějí desky se jmény padlých vojáků. Jeho stav též zasluhuje určitou opravu. Ladislav Faigl 1

2 Výpis z usnesení Ze zasedání ZO Kostomlaty p.mil. ze dne ZO projednalo a schválilo: 1.5 Konečný inventarizační zápis o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Kostomlaty p.mil. za rok Zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., - příloha. 1.7 Rozpočtové změny příloha 1.8 Dodatek č. 1 kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a Miroslavem Jarošem ze dne , týkající se sběru druhotných surovin, a pověřuje starostu obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem tohoto dodatku. 1.9 Odpis z hmotného dlouhodobého majetku příspěvkové organizace ZŠ Kostomlaty za rok 2006 byl pozastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků školy, odpis za rok 2007 použije škola podle zákona č. 250/2000 Sb., 31 odst.2 písm. d) na financování oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, odpis v roce 2008 a v dalších letech bude proveden podle výše uvedeného zákona 31 odst. 2 písm. c) do rozpočtu zřizovatele Cenovou kalkulaci vodného a stočného za rok 2006 /vodné ve výši 16,- Kč a stočné ve výši 7,- Kč/ Smlouvu o pronájmu části p.p.č. 1526/1 o výměře 18m2 uzavřenou mezi Obcí Kostomlaty p.mil. a p. Šturmovou Milenou a pověřuje starostku obce Mgr. Evu Krejskovou podpisem této smlouvy Odměny neuvolněným členům ZO příloha Dodatek č. 1 ke zřizovací listině schválenou ZO pod č. 3.5 ze dne , starostka obce jmenovala do školské rady tyto členy zastupitelstva p. Seiferta, p. Kasala, p. Rumplíka 1.14 Souhlasí s odesláním dopisu prezidentu republiky žádost o udělení milosti- zmírnění trestu uloženého soudem pro Kateřinu Rafaelovou, bytem Kostomlaty p.mil., Světecká Na základě doporučení finančního výboru ZO schválilo způsob řešení dluhu manželů Poprachových Záměr pronájmu p.p.č. 1526/57 o výměře 141m2 v k.ú. Kostomlaty 1.17 Záměr firmy COM PLUS s.r.o. vybudovat základnovou stanici TPKPM-20442E v prostoru p.p.č. 773/6 v k.ú. Kostomlaty. V případě, že budou splněny podmínky obce (tzn. vybudování stálé příjezdové cesty a zpracování studie vlivu na krajinu) Vrácení části nevyužité dotace ZŠ pro rok 2006 ve výši 1 253,24 Kč do rozpočtu obce Vrácení části nevyužité dotace MŠ pro rok 2006 ve výši ,43 Kč do rozpočtu obce. ZO projednalo a neschválilo: 1.20 Vstup obce do SMO Nabídku firmy DARUMA s.r.o., Plzeň na prezentaci obce v městském informačním a orientačním systému města Teplic. Krejsková Eva Základní informace ke studnám V poslední době se na pracovníky OÚ obrátila celá řada občanů s žádostí o informace k povinnostem, které mají majitelé studní od Vyskytly se dokonce žádosti na vydání povolení na studnu či povolení k odběru vody ze studny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznámit občany alespoň se základními otázkami této problematiky. Důvodem nastávajících změn je změna zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, která stanovila, že vybraná povolení k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu Vzhledem k tomu, že zákon stanovuje jiný režim pro podnikatele, kteří jsou povinni požádat o vydání či prodloužení povolení k odběru vody ze studny, i když jejich živnost se studnou nesouvisí ( s výjimkou těch, kteří mají vydáno povolení po těm platí povolení nadále), jinak nebudou moci od vodu ze studny legálně čerpat a jiný režim pro domácnosti, kterých je v obci drtivá většina, budeme se zabývat pouze odběrem vody ze studny domácností. POVOLENÍ k odběru podzemní vody Ke každé studni, ať je jakkoli stará, je potřeba stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. Abyste ale mohli čerpat vodu, je nutné přidat také povolení k odběru podzemních vod. 2

3 Povolení k odběru podzemních vod dnes nepotřebují ti majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají a dále je-li studna vybudována před rokem 1955, neboť v této době se písemná povolení nevydávala a tak jsou studny vybudované před tímto rokem povolené automaticky. Je-li studna postavena po roce 1955, musí být povolení k čerpání podzemních vod vydáno. Je dobré, když takovéto povolení máte, ale co když ne? Existují dvě možnosti: 1. Když byla studna postavena po roce 1955 legálně, existují doklady,( které jste mohli ztratit případně jste mohli koupit RD bez předání příslušných dokladů původním majitelem) na vodoprávním úřadě pověřeného obecního úřadu (pro obec Kostomlaty pod Milešovkou je příslušný vodoprávní úřad na Magistrátu města Teplice - odbor životního prostředí). Zde můžete učinit dotaz, zda má Vaše studna příslušné povolení. V případě, že zde povolení dohledají, máte vyhráno a stavba je povolena. V případě, že v Teplicích zjistíte, že zde příslušné povolení nemají, musíte požádat o nové. Formulář obdržíte přímo na tomto úřadě nebo si je možné tento formulář stáhnout z internetu (předpokládám, že Vám jej pomohou z internetu stáhnout také pracovnice našeho OÚ). 2. Na stavbu studny (po datu ) nebyly nikdy žádné doklady vydány stavba byla postaveno načerno. V případě kontroly ČIŽP hrozí pokuta až 50 tis. Kč. Jak dál? V tomto případě musí příslušný úřad prokázat, že studna byla postavena bez povolení. Když se mu to nepodaří, je stavba povolena, ale Vy musíte doložit dokumentaci. V případě, že úřad prokáže černou stavbu, hrozí Vám řízení o odstranění stavby a nejspíš opět pokuta až 50 tis. Kč. Doporučuji tedy studnu raději legalizovat následujícím postupem : požádat (vodoprávní úřad) o dodatečné povolení, ke kterému je potřebné doložit veškeré doklady jako k vlastní žádosti o povolení stavby. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stavba v dané oblasti existuje již řadu let, její existence není v rozporu se stavebně-právními požadavky, bude stavební povolení vydáno a to patrně i včetně souhlasu s užíváním studny. Otázkou pro povolení k odběru podzemní vody zůstává stáří studny. Je vaše studna postavena před rokem 1955 či později? Tato otázka je následně důležitá u všech kontrol, které v budoucnu z úřadů mohou přijít. Je dobré, když máte doma nějaké doklady, např. kupní smlouvu z tohoto období, kde je studna uvedena, znalecký posudek apod. Dobré je také využít pamětníků, kteří vám mohou napsat čestné prohlášení. V krajním případě postačí i vaše vlastní čestné prohlášení. To, že studna byla vybudována později, musí prokázat kontrolující úřad (není to však nemožné a tak radím, nespoléhejte na to). Komu platné povolení k odběru vod od nezaniká? - fyzickým osobám, které odebírají mimo podnikatelskou činnost podzemní vody ze studní vybudovaných před rokem Musí se však jednat o odběr podzemní vody, který slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou. (V tomto případě tedy nemusíte mít žádný papír.) - viz. čl. II bod 2 zákona č. 20/ fyzickým osobám, které mimo rámec podnikatelské činnosti odebírají pitnou vodu pro zásobování domácnosti ze studen, které byly postaveny po datu a mají platné povolení k odběru podzemní vody (mají tedy příslušné rozhodnutí =papír). - povolení k odběru podzemní či povrchové vody, která nabyla účinnosti po Povolení k odběru podzemních vod od nepotřebuje : - ten, kdo podzemní vodu ze studny neodebírá Možnosti řešení v případě zániku povolení : - do požádat vodoprávní úřad o prodloužení platnosti stávajícího povolení nebo - získat do pravomocné (nové) povolení k nakládání s vodami. Žádost o odběr podzemní vody V případě, že skutečně podzemní vodu odebíráte bez platného povolení (a nejedná se o odběr pitné vody pro zásobování domácnosti ze studny vybudované před rokem 1955) je vhodné (nutné) o povolení zažádat. Formulář Žádost-odběr(domácnost) je možné získat u příslušného obecního úřadu (Teplice) či na internetuwww.zanikpovoleni.cz (je možné požádat o stažení formuláře také na našem OÚ). Určité problémy při vyplnění tohoto formuláře může činit požadavek na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (což je hydrogeolog). Od tohoto požadavku však podle zákona může (bohužel nemusí) příslušný vodoprávní úřad upustit. (Věřím, že při odběru vody ze studny pro běžné účely u RD skutečně upustí.) 3

4 A na závěr důležitá poznámka V tomto shrnutí několikrát citujeme příslušný zákon, který hovoří o odběru pitné vody. Podle výkladu Ministerstva zemědělství se pod pojmem individuální zásobování domácností pitnou vodou rozumí nejen zásobování domácnosti vodou jakosti pitná voda, ale také vodou, která slouží např. na praní, k mytí, splachování WC apod. Pokud tedy osoba prohlásí, že zásobuje domácnost pitnou vodou, nemělo by se její prohlášení zpochybňovat. (Toto je důležité především pro majitele studní postavených do roku 1955.) Povrchové vody Zákon č. 254/2001 Sb, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů také reguluje určitým způsobem odběr povrchové vody. K odběru povrchové vody není potřebné povolení, odebírá-li fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské činnosti povrchovou vodu bez zvláštního technického zařízení. (Např. odběr vody konví z potoka.) Tzn. povolení k odběru povrchové vody by mělo být i v případě, že čerpáme (čerpadlem, pumpou) vodu z potoka. A na úplný závěr Informace v tomto článku nejsou jistě úplné, navíc byly čerpány ze stanovisek příslušných orgánů v březnu 2007, tzn. může dojít k jejich přehodnocení. Další a podrobnější informace získáte na internetových stránkách Ministerstva zemědělství - či případně na bezplatné infolince MZe č Petr Martínek Vodné a stočné za rok 2006 V předchozím vydání našeho ZPRAVODAJE jsme Vás informovali o tom, že v měsíci únoru 2007 bude po započtení všech nákladů (tzn. včetně vyúčtování poplatků za elektřinu) a po zjištění celkového odběru pitné vody provedena kalkulace ceny pitné vody (dále jen vodné) a ceny za odvod splaškových vod (stočné). Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli udělat v této oblasti, která se dotýká každého občana Kostomlat, chybu, konzultovala starostka obce tento propočet a jeho správnost s příslušným pracovníkem Ministerstva zemědělství v Praze. Výsledná cena prokazatelných nákladů na 1m3 vody činí 23,-Kč (vodné 16,-Kč a stočné 7,-Kč). Po předchozí dohodě zastupitelstvo obce odsouhlasilo, návrh vedení OÚ a pro rok 2006 nebude do ceny započítán žádný zisk. Konečná odsouhlasená cena tudíž činí právě 23,-Kč. To je o 2 Kč méně, než byla obcí garantována maximální cena vodného a stočného pro rok Na závěr bych chtěl ještě jednou upozornit naše občany na to, že koncem roku 2006 zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2007 maximální cenu vodného a stočného na částku 25,-Kč za m3 odebrané pitné vody. Tato cena je opět jednou z nejnižších v kraji. Pravdou však zůstává, že chceme-li si vybudovat určité rezervy na rekonstrukci (především vodovodního řadu) bude se cena za odebranou pitnou vodu v následujících letech nejspíš mírně zvyšovat. Podrobná kalkulace byla uveřejněna na úřední desce a dále na internetových stránkách obce. Petr Martínek Odpovědi na nejčastější dotazy občanů Odpovídá mistostarosta JUDr. Petr Martínek Vodovodní a kanalizační přípojky V poslední době se množí žádosti občanů o prominutí plateb za stočné, neboť nejsou údajně (či skutečně) napojeni na obecní kanalizaci a dále požadavky občanů na vybudování či opravy vodovodních i kanalizačních přípojek. K otázce prominutí plateb za stočné : Při budování II. etapy kanalizace jsme si nechali od každého občana sepsat vyjádření, zda je jeho dům napojen na kanalizaci (na novou přímo či prostřednictvím původního vedení). V případě, že nám občané uvedli, že do kanalizace napojeni nejsou, nechali jsme k jejich RD (na hranice soukromých pozemků) přípojky vybudovat. (S výjimkou několika mála domů, které nemohou být technicky do obecní kanalizace napojeni. Důvodem této 4

5 technické nemožnosti je převážně velký výškový rozdíl mezi domem a kanalizací - např. objekt hasičské zbrojnice.) Tam, kde to bylo možné a vhodné jsme nechali vybudovat přípojku k pozemku i z druhé strany RD (opět pouze na hranici soukromého pozemku), aby nemuseli občané předělávat ve svých domech kompletní rozvody odpadu a vody. Jednalo se například o napojení části RD ve Světecké ulici (od Várošů až ke Kučerovým) a na Hlavní ulici (od čp. 11 až k objektu restaurace). Podle vlastních vyjádření občanů by měly být všechny domy v obci napojeny na obecní kanalizaci. V případě, že tomu tak není, měli by se jejich majitelé rychle napojit. Obec může sice podle 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v přenesené působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku povinnosti připojit se na kanalizaci, ale to je podle mého názoru krajní a zbytečné řešení. Stačí uvažovat ekonomicky. Je možné postavit si domovní čistírnu odpadních vod (náklady odhadem 50 tis. Kč + údržba), je možné využívat žumpu a tuto pravidelně vyvážet (opět zvažujte ekonomicky - při průměrném odběru domácnosti 100m3 pitné vody zaplatíte obci za stočné 700,-Kč za rok, vypočítejte, kolik zaplatíte za odvoz fekálním vozem za 100m3 a při tomto způsobu nakládání s odpadními vodami jste povinni na požádání prokazatelně doložit způsob jejich likvidace) a konečně můžete využít septiku s přepadem, ale zde hrozí ještě větší riziko, neboť na základě tlaku Evropské unie musí být septiky od vybaveny při přepadu čistírnou odpadních vod, pískovým filtrem a pod. (tedy opět vysoké náklady). Na závěr lze říci, že připojení na kanalizaci nejen šetří životní prostředí, ale také vaše peněženky. K otázce přípojek : Podle 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., je vlastníkem kanalizační i vodovodní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci a dle 3 odst. 6 téhož zákona kanalizační i vodovodní přípojku na své náklady pořizuje odběratel (není-li dohodnuto jinak). 3 odst. 7 téhož zákona dále stanoví, že opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. K tomuto ustanovení vydalo Ministerstvo zemědělství stanovisko (viz. internetové stránky ministerstva), ve kterém uvádí, že opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství sice zajišťuje provozovatel, ale náklady mají být přeúčtovány majiteli přípojky (tedy odběrateli). V praxi by to znamenalo, že odběratelé hradí u přípojek vše, tedy nejen vybudování nové, ale i opravy a údržbu staré přípojky. Zastupitelstvo obce v této věci zatím rozhodlo jinak a myslíme si, že ve prospěch občanů. Vybudování nové přípojky (kanalizační i vodovodní) si hradí skutečně sám odběratel. Opravy a údržbu přípojek v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství (tedy až na hranici soukromého pozemku) však bude i nadále zajišťovat a hradit obec. (Tak tomu bude v letošním roce například u všech vodovodních přípojek ve Školní ulici.) Jaká je situace kolem připravovaných stavebních akcí? 1. Objekt statku Zastupitelstvem obce byl vybrán architekt (Ing. arch. Míšek), který zpracovává na základě posudku a doporučení statika a na základě kompletního zaměření všech staveb studii využitelnosti objektu. Podle posudku statika je nutná demolice několika objektů. Jedná se především o objekt bývalé kovárny a sousedící objekty podél cesty u Výchovného ústavu a dětského domova se školou (VÚDDŠ) a dále o objekt, který se nachází naproti škole (již částečně zbouraný objekt). Podle statika není v dobrém stavu ani obytný dům, který sousedí s parkem. Na základě tohoto posudku a dále na základě obhlídky objektu navrhl Ing. arch. Míšek zvážit možnost likvidace celé zástavby (celého objektu) a využití jako nové stavební parcely. Tuto možnost však jak členové příslušné komise, tak i členové zastupitelstva odmítli. Objekt statku je historickou součástí obce a zjednodušeně a lidově řečeno, bez tohoto objektu by to nebylo ono. Zadání studie, které jsme Ing. arch. Míškovi předali bylo tudíž následující : - navrhnout demolici všech staticky narušených a stavebně neopravitelných objektů (část chléva u ZŠ), všechny objekty u zámecké zdi, kromě historické budovy sídla bývalého správce statku, která se nachází u hlavního vjezdu do statku - navrhnout (ve dvou variantách bez demolice a s demolicí a se zachováním původních rozměrů) výstavby malometrážních bytů v hlavní budově - navrhnout vznik náměstí či obdobného volného prostoru v centru parku s určitými prostorami pro volné parkování osobních motorových vozidel (nejspíš v části, kde se nyní nachází objekt kovárny ) - navrhnout využití pro zadní trakt (chlévy a Myslivnu ) s tím, že by zde bylo možné vybudovat určité ubytovací kapacity v objektu Myslivny (variantně využitelné jako malometrážní byty) a restaurační a školící zařízení v obou přilehlých objektech. 5

6 - zvážit možnost využití chléva proti ZŠ k vybudování krytého (nevytápěného) parkoviště pro OA okolních občanů (nejsou parkovací místa u budov ve Školní ulici a ulici Pod Hřištěm) - navrhnout využití pro objekt ve středu statku (parkování, kultura, letní rest. posezení... V letošním roce bychom tedy chtěli kromě vypracování studie a části stavebních projektů stihnout ještě provedení nutných demolic a dále zabezpečení objektu proti dalšímu chátrání (nejnutnější opravy střech na chlévech u školy a kostela) a také proti krádežím. 2. Štěpánovská ulice Od je účinný nový stavební zákon. Vzhledem k tomu, že začátkem roku vlastně nikdo z příslušných úřadů nevěděl, jak řádně tento zákon aplikovat, došlo k určitému zdržení v přípravě těchto prostor k výstavbě RD. K dnešnímu dni byla zpracována zastavovací studie, bylo zahájeno územní řízení. V měsíci dubnu bychom měli zažádat o stavební povolení na výstavbu části inženýrských sítí. Současně jednáme s majiteli dalších inženýrských sítí, jejichž výstavbu nemůžeme přímo zajistit (rozvody elektřiny, telefon, kabelová televize). Cílem těchto jednání je koordinace dalšího postupu, aby nedocházelo ke zbytečným časovým ztrátám. 3. Výměna vodovodních přípojek a oprava povrchu ve Školní ulici Tato akce je naplánována na léto letošního roku. V současnosti čekáme na výsledek naší žádosti o dataci, kterou jsme zaslali Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Využívám příležitosti a upozorňuji občany, kteří chtěli dělat nějaké úpravy, které jsou spojeny se zásahem do této místní komunikace (např. napojení na kanalizaci), aby tak neprodleně učinili, abychom nemuseli zasahovat do nového povrchu silnice. Jak pokračují jednání o převodu hradu do vlastnictví obce? Podle našich (zatím neoficiálních) informací mělo dne jednat představenstvo státního podniku České lesy, které tohoto dne rozhodlo o převodu hradu na obec. K převodu se kladně vyjádřil také příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje a náš hrad má být krajem zařazen mezi pět hradů v našem regionu, kterým bude při záchranných pracích dána určitá priorita. Doufejme jenom, že potvrzení převodu státem, které je v tomto případě nejspíš nutné, nebude trvat příliš dlouho. Informace z MLK --- leden až březen Z činnosti Místní lidové knihovny - Vánoční a novoroční přání od spřátelených knihoven a spisovatelů zaplnily několik stránek v knihovnické kronice (už začínáme psát osmou kroniku) - Na poznávací toulky do přírody se s počítačem a CD Romem Duháček vydaly děti ze školní družiny 30. ledna V polovině února navštívila knihovnu studentka knihovnického oboru z brněnské vysoké školy, která zpracovává téma Knihovny roku... Z naší knihovny si odvezla řadu materiálů a jistě i dobrých dojmů. - Koncem února bylo internetové připojení v knihovně zrychleno na dvojnásobek systém ADSL. Připojení i poplatky jsou hrazeny z dotace Ministerstva informatiky, takže v naší knihovně zájemci o Internet nic neplatí. Doufejme, že před zrušením dotyčného ministerstva bude bezplatný provoz prodloužen na další roky. - Letošní Březen měsíc Internetu a knihy má opět bohatý program: - Tradiční předjarní posezení v knihovně Seniorinternet spojený s oslavou svátku žen se uskutečnilo v sobotu 3. března. Opět se putovalo informační sítí místy rodišť i studií účastníků. - Na pondělí 5. března byl zajištěn zájezd na vystoupení Zdeňka Trošky v Duchcově. Bezprostřední kontakt se známým režisérem byl opravdu zážitek. A příjemný večer pokračoval příslibem zahrnutí kostomlatského hradu a okolí do exteriérů pro připravovanou filmovou pohádku. Jen sehnat ty peníze... - V pátek 9.3. proběhla v knihovně beseda při které byli žáci seznámeni s knižní tvorbou v loňském roce a vybraným knihám dali svůj hlas do celostátní ankety. - Z oslavy MDŽ na Obecním úřadě dne 9.3. byla pořízena fotodokumentace a videozáznam. - V úterý 13. března byl náročný den zatím co děti z mateřinky besedovaly u počítače o zvířátkách, jejich starší kamarádi putovali s knihovníkem po obci a dozvídali se leccos zajímavého z historie i současnosti. Měli rovněž za úkol hledat architektonické detaily na budovách. Akce je součástí projektu 6

7 Tady je náš domov, kterou podpořila sponzorsky společnost ČEZ. Před půjčovní dobou se ještě v knihovně sešly děti ze školní družiny a namalovaly obrázky sýkorek všech možných druhů. - Dne se knihovníci zúčastnili valné hromady Svazu knihovníků v Ústí n/l. a jsou rovněž přihlášeni na celostátní zasedání v červnu v Olomouci a 21. března se v knihovně vystřídalo několik oddílů dětí z Výchovného ústavu, aby se z Internetu dozvěděly leccos zajímavého o naší obci a svých bydlištích a také i o drogách. - Z dětského karnevalu byla pořízena foto a videodokumentace. Obrázky z této i dalších akcí je možno zhlédnout na webových stránkách obce. - K letošním výročím Bohumila Říha a Jiřího Trnky proběhly v knihovně tři besedy pro žáky 1. stupně ZŠ. Besedy připravila paní Alena Silnicová, která je dlouhodobě výbornou spolupracovnicí knihovny. - Vyvrcholením březnového programu bude Noc s Andersenem, která se v knihovně uskuteční z pátku na sobotu 30. až 31. března. - V současné době se připravují nové internetové stránky knihovny. - V knihovně v březnu a ještě i v dubnu probíhá burza knih. Manželé Bláhovi Několik řádků z činnosti kulturní a sportovní komise Desátého února letošního roku se uskutečnil na sále restaurace Na poště druhý OBECNÍ PLES. Naplnili jsme tak slib, který jsme vám dali v loňském roce, kdy jsme slíbili, že založíme novou tradici tzv. obecních plesů. Ačkoliv se ples konal v době chřipkové epidemie a pořadatelé měli obavy z malé účasti, podařilo se vyprodat téměř celý sál. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Tandem band, která díky svému repertoáru musela zaujmout všechny účastníky plesu. Program se však neomezil pouze na vystoupení hudební skupiny. Vlastnímu plesu předcházelo předtančení profesionálních tanečníků. Přítomné pány svým vystoupením zaujala skupina břišních tanečnic. Vypracované postavy tanečnic a svižný tanec zaujal také přítomné dámy natolik, že začaly dokonce uvažovat o zavedení kurzů břišních tanců v obci. O půlnoci proběhlo slosování vstupenek. Mnozí návštěvníci si tak kromě dobré nálady odnesli domů také hodnotné ceny. Doufáme, že se nám podařilo naplnit očekávání občanů a slibujeme, že se příští rok pokusíme vysoko nastavenou laťku ještě posunout o kousek výš. Devátého března se na sále obecního úřadu sešlo při příležitosti oslav MDŽ přes sedmdesát žen z naší obce. Vše dobré, co nám naše ženy v životě přinášejí, na to jak se o nás starají, sdílejí s námi všechno dobré i zlé, nemůže nikoho urazit, naopak, jedná se podle nás o svátek, který má své opodstatnění. Z tohoto důvodu každoročně zveme naše ženy na malé posezení, na nepatrnou zástavku v každodenním shonu při příjemné hudbě, která je doplněna malým občerstvením, které zajišťují a roznášejí (alespoň jednou v roce) muži. Doufáme, že vzpomínku na příjemné chvilky, strávené na sále obecního úřadu, pomůže navodit také malý posel jara (malá primulka v květináči), kterého naše ženy obdržely. 7

8 Dne se na sále OÚ konal Dětský karneval. Děti se mohly vydovádět, zasoutěžit si dle libosti. Každá maska byla odměněna sladkostí. Taneční kurzy nejen pro pokročilé -p o z v á n k a- Oldřich Seifert Toto vydání Kostomlatského zpravodaje vychází začátkem měsíce dubna, tedy těsně po skončení plesové sezóny. V naší obci se uskutečnilo několik plesů a můžeme říci, že se bez výjimky všechny vydařily. Další možnost k tanci a samozřejmě přátelskému posezení v kulturním prostředí budeme mít (s výjimkou jedné či dvou zábav, které se pořádají v letních měsících) znovu až v lednu příštího roku. Z tohoto důvodu jsme požádali manžele Dufkovi, kteří již několik let úspěšně vedou kurzy společenského tance v Bílině, Proboštově, Teplicích atd., zda by nechtěli vést tento kurz také v Kostomlatech s tím, že by se jednalo o kurzy společenského tance pro pokročilé (především věkem) a nejen pro ně. Tyto kurzy budou předběžně probíhat od (vždy ve středu ) od hod. pravděpodobně na sále restaurace Na poště. Výše účastnického poplatku bude stanovena dodatečně podle počtu zájemců. (Celý kurz 10x po třech hodinách - bude stát ,-Kč + zatím neupřesněná částka za pronájem sálu.) Závazné přihlášky je možné podávat na OÚ. Současně doporučujeme vybírat 500,-Kč zálohu za pár s tím, že výše doplatku bude stanovena podle počtu zájemců a výše nájmu na sále.(v případě, že by byl pronájem sálu příliš drahý, existuje možnost absolvovat tyto kurzy na sále OÚ.) Petr Martínek Upozornění pro občany Upozorňujeme občany ve Svážné ulici, že neuposlechli výzvy obce a neustále odhazují odpady ze svých zahrad do rohu parku v této ulici. Zjistíme-li viníka, bude obec postupovat podle zákona, kdy za odložení věci mimo vyhrazené místo může být uložena pokuta do výše ,- Kč. Veškeré poplatky můžete hradit na OÚ nebo složenkou Změna kombinovaného svozu Dne proběhne na hřišti DĚTSKÝ DEN a ve večerních hodinách zábava pro dospělé OÚ Kostomlaty vydává jako jeden z mála úřadů výpis z katastru nemovitostí pořádáme zájezd do Duchcova na Honzu Nedvěda. Cena zájezdu 100,--Kč. Zájemci se mohou hlásit na OÚ do PODĚKOVÁNÍ Starostka obce děkuje p. V. Faiglovi mladšímu za kresbu do kroniky obce. Starostka obce děkuje p. Brožovi mladšímu za pomoc na obecním úřadě v době nemocnosti lidí na VPP. Starostka obce děkuje členům SDH za pomoc při vyklízení bytu po p. Sailerovi a za dozor na Obecním plese. Starostka obce děkuje sponzorům OBECNÍHO PLESU Řeznictví Zimmermann, konzum U Kasalů, potraviny Kubištová, potraviny u Svědínků, bramborárna Bukovice, firma SOUSTO 8

9 Společenská rubrika Životní jubilea leden-březen V tomto období oslavili své kulaté narozeniny tito občané naší obce Martínková Vlasta Stuchlá Anna Baláš Josef Molková Jitka B L A H O P Ř E J E M E!!!!!!!!! Velikonoční recept Plněný věnec 400g polohrubé mouky, 25g droždí, 3 lžíce cukru, špetka soli, 4 lžíce rozehřátého tuku, 1 žloutek, 2dl mléka Náplň: 100g krájených ořechů, hrst rozinek, 1 lžíce kakaa, 3 lžíce medu, 1 lžíce rumu - ořechy promícháme s ostatními surovinami Z uvedených surovin vypracujeme těsto, které necháme vykynout. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník, poklademe náplní, stočíme do tvaru věnce, vložíme do tukem vymazané formy a nůžkami nastříháme na povrchu dílky. Pak těsto vložíme do středně vyhřáté trouby a upečeme dozlatova. Prochladlý věnec z formy vyjmeme a polijeme citrónovou polevou. Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. Hodně dnů plných sluníčka, radosti, úsměvů, štěstíčka i zdravíčka! Čtvrtletník KOSTOMLATSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Kostomlaty pod Milešovkou, Lhenická 310, Kostomlaty p.m., tel , mob čtvrtletník je rozšiřován zdarma. Náklad 400 výtisků. Evidováno pod registračním číslem MK ČR E

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU

OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU OBEC BRATKOVICE A DOMINIKÁLNÍ PASEKY VÁS ZVE V PÁTEK 25.KVĚTNA OD 17HOD. DO SÁLU LIDOVÉHO DOMU NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OHLEDNĚ PROBLEMATIKY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCI Účast na veřejném zasedání přislíbili

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2014 Datum konání: 14. 5. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal, p. Pokorná Omluveni: p. Hanykýř, p.

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více