ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil."

Transkript

1 Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/ LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová organizace bystrckých seniorù. Velkou vìtšinou byl tehdy zvolen pøedsedou pan Vladimír Rajský. Po celých deset let stojí v èele bystrckých seniorù a vede je perfektnì. Organizuje rùzné poznávací zájezdy, turistické výlety do blízkého i vzdáleného okolí, návštìvy muzeí, pøednášky a besedy. Neseïte doma - choïte s námi je heslo bystrckého Seniorklubu, který nabízí všem døíve narozeným bystrckých obèanùm svoje aktivity po celý rok. Schází se zde ženy i muži, kteøí nechtìjí sedìt sami doma, ale chtìjí si užít spoleènosti vrstevníkù a dozvìdìt se nìco zajímavého, podívat se do míst kam by se jinak nedostali. Do dalších let pøeji všem èlenùm Seniorklubu hodnì zdraví, dobrou mysl a ještì mnoho spoleèných kulturních, poznávacích i turistických zážitkù. Dìkuji Vám pane Rajský za Vaši práci, kterou tak nezištnì a rád dìláte pro Bystrc a pro své vrstevníky! Protože nebýt Vás, a Vašich dobøe a zajímavì pøipravených programù pro seniory, nebyl by Seniorklub tím, èím je. Seniorklub se neuzavírá ani dalším zájemcùm. Pokud mají obèané dùchodového vìku zájem stát MISS PØEHRADA 2005 S první vicemiss Michaelou Smrèkovou starosta Ing. Svatopluk Beneš a místostarostka Mgr. Eliška Kováøová. se èlenem. staèí odeslat korespondenèní lístek se jménem, adresou a rodným èíslem na adresu: Seniorklub, Opálkova 6, Brno. Každý si zde mùže pøijít na své. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka Již pátý roèník této soutìže krásy poøádala MÈ Brno-Bystrc ve spolupráci s agenturou M-Studio v rámci festivalu Brno-mìsto uprostøed Evropy. Akce se odehrála na hlavním programovém pódiu u pøístavištì lodní dopravy za velkého zájmu veøejnosti. Do soutìže se pøihlásilo pøes dvacet dívek, vybráno pak bylo dvanáct finalistek. Na nì èekal kromì promenády v plavkách a módní pøehlídky také rozhovor s moderátorem. Porota tak mìla možnost ocenit nejen šarm tìla èi ladnost pohybu, ale i výøeènost a vtip. Vítìzkou soutìže Miss pøehrada 2005 se stala Petra Dvoøáková (è. 2) - osmnáctiletá studentka gymnázia ve Šlapanicích, žijící v Brnì-Líšni. Díky pøízni pøihlížejícího publika získala i titul Miss Sympatie.Titulem první vicemiss se mùže pyšnit Michaela Smrèková (è. 5) - osmnáctiletá dívka z naší mìstské èásti. Tøetí v silné konkurenci skonèila dívka z Tøebíèe - Kateøina Havlová (è. 8, 21 let ). Bohdana Rudolfová, odbor kultury pøeje našim ètenáøùm redakce Bystrckých novin. Brigáda zastupitelù na hradì Veveøí Ètrnáct zastupitelù Bystrce letos opìt odstraòovalo v okolí Státního hradu Veveøí náletové døeviny. Hrad se tak postupnì dostává do døívìjší podoby. Práce je zapotøebí vykonat ještì hodnì a i další zájemce o brigády kastelán hradu Petr Fedor rád uvítá. I když nám poèasí nepøálo, od rána pršelo, zase se kus prostoru pod hradním mostem oèistilo. Všichni, kteøí by chtìli Státnímu hradu Veveøí pomoci, se mohou pøihlásit u kastelána hradu Mgr. Petra Fedora na telefonu , pøípadnì em na adrese: Svatopluk Beneš, starosta Najdu sponzora? Jmenuji se Pavla Skotalová a je mi 16 let. Od ranného dìtství se vìnuji krasobruslení. Je to mùj velký koníèek a má velká láska, která mì stojí mnoho odøíkání, ale takový je každý sport, který se dìlá aktivnì. V letošním roce jsem se pøihlásila do druhého roèníku soutìže o Nejlepšího sportovce mìstských èástí Bystrc a Knínièky. V kategorii žen jsem se umístila na 1. místì. V sezónì jsem se zúèastnila ètyø závodù Èeského poháru. Úspìšná jsem byla i v mezinárodním Evropském poháru. Ze tøí závodù, kterých jsem se zúèastnila, jsem byla 2x první a jednou tøetí. Všechna tato vítìzství jsou pro mì velkou motivací a povzbuzením do dalších tréninkù a dalších soutìží. Všem je urèitì dobøe známo, že krasobruslení je sport èasovì, fyzicky a psychicky velmi nároèný. Je však velmi nároèný i finanènì. A protože vìøím, že i nadále budu úspìšná v reprezentaci, hledám touto cestou sponzory, kteøí mi finanènì pomohou v mé sportovní kariéøe. Bližší informace najdete na mé internetové stránce: Pavla Skotalová

2 2 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 INFOSERVIS Provoz pošty Brno 9 v mìsíci èervenci a srpnu 2005 Od do bude provoz poboèky Èeské pošty Brno 9 v budovì nákupního støediska Javor na nám. 28. dubna 2 následující: pondìlí - pátek , Ke zmìnì dochází z dùvodu nároku zamìstnancù na èerpání øádné dovolené a jejich nahrazování nahodilými brigádníky. Bohumil Jakubec, øeditel Obvodu Brno Informace o dodávce teplé užitkové vody S ohledem na plánovanou rekonstrukci zdroje naší spoleènosti v letním období roku 2005 oznamujeme našim odbìratelùm, kteøí jsou zásobováni teplem ze zdrojù CZT Teyschlova 33, KB 8 Foltýnova 23a, KB 9 Foltýnova 19a, KB10 Kuršova 36 a KZ1 Rerychova 22, Bystrc, na možnou krátkodobou sníženou kvalitu dodávek teplé užitkové vody. Délka odstávky nepøesáhne dobu 3 dnù a bude oznámena vždy v pøedstihu 14-ti dnù výlepem na pøíslušných odbìrných místech. Pøípadné dotazy vám zodpoví Ing. Ivoš Kupský, tel nebo pøíslušný provozní technik Bøetislav Havlíèek, tel Ing. Vladimír Jandásek, generální øeditel Tepelné zásobování Brno, a.s. Pomeranè, citrón, GREP! Od 19. záøí 2005 bude opìt pokraèovat cvièení pøi hudbì pro ženy v lady vìku. Cvièení bude probíhat každé pondìlí od do hod. v malé tìlocviènì Gymnázia na Vejrostovì ulici. Cvièení povede zkušená lektorka, cena 1 lekce je 40,- Kè (platba vždy na místì). Kontaktní telefon: , PØIJÏTE MEZI NÁS!! Dr. Marie Pešová Oznamování vypínání elektøiny a jiných medií Jak jsme v minulém èísle Bystrckých novin slíbili, pokraèujeme v informacích o oznamování vypínání médií, pøedevším elektrického proudu. Firma E-ON na naši žádost o sdìlení roèního plánu odstávek transformátorù v naší mìstské èásti odpovìdìla, že dlouhodobý plán nemá v souèasné dobì k dispozici. Souèasnì nám však slíbila, že všechny odstávky bude sdìlovat v dostateèném pøedstihu (ze zákona min. 15 dní pøedem) tak, aby ÚMÈ mohl tyto informace zveøejòovat v Bystrckých novinách. V souèasné dobì je plánována velká oprava vedení VN 69 okolo pøehrady, ovšem bude provedena až na podzim, po skonèení rekreaèní sezóny. Proto budou konkrétní informace zveøejnìny pravdìpodobnì v záøijovém èísle Bystrckých novin. Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru vnitøních vìcí Místní sdružení ODS Text Euroústavy je také na Kdyby se náhodou o ústavì pøes všechno hlasovalo, tak a víte o èem. Zájemci o èlenství mají bližší informace tamtéž. Svatopluk Beneš pøedseda MS ODS v Bystrci MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE LÉTO PØICHÁZÍ Tak je to zase tady. Rtu teplomìru už v minulých dnech nejednou pøekroèila tøicítku a mnozí již poèítají dny, dìlící je od vytoužené dovolené. Než však vyrazíte na cesty, pøeètìte si prosím pozornì následující doporuèení odborníkù z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Vesmìs jde o jednoduchá opatøení, která mohou výraznì snížit riziko, že dny vašeho volna pokazí nepøíjemná zpráva z domova, navštíveného bìhem vaší nepøítomnosti nezvaným hostem. Leccos lze pochopitelnì ještì dohnat i v oblasti zabezpeèení domácnosti po stránce technické - na trhu je øada pøídavných zámkù èi elektronických systémù, které mohou automaticky informovat o pøípadném narušení vašeho bytu hlasovou èi textovou správou. Následující doporuèení jsou však osvìdèená a až na výjimky k jejich realizaci staèí minimální náklady. Preventivní opatøení pøed odjezdem na dovolenou Nechlubte se svými majetkovými pomìry. Nezveøejòujte svùj odjezd pøedèasnì. Uschovejte cenné vìci a doklady do bezpeènostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevnì zabudovaných ve zdi. Pøerušte pøed odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu. Zkontrolujte peèlivì okna a dveøe, zda jsou zavøené. Nezatahujte závìsy, rolety a žaluzie. Uložte žebøíky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít pøi vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreaèního objektu. Svìøte klíè od bytu spolehlivému sousedovi nebo pøíbuznému, který bude váš byt pravidelnì kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Mùžete-li, vytvoøte zdání, že je v bytì nìkdo pøítomen. Využijte elektronické spínací zaøízení, které podle nastavení rozsvítí svìtla zapne rozhlasový pøijímaè, televizi apod. Zdokumentujte své cenné vìci (seznam, fotodokumentace), pøípadnì sepište výrobní èísla pøístrojù. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojiš ovnám pøi likvidaci pojistné události. Nejen pøi pobytu v neznámém prostøedí pochopitelnì platí, že je nutné dbát zvýšené opatrnosti na ulici. Policejní svodky každoroènì pøináší øadu dùkazù o úspìšných zlodìjských pokusech kapsáøù. Nechceteli jim jejich poèínání usnadòovat, zamyslete se nad následujícími doporuèeními. Deset rad proti kapsáøùm Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitøních kapes odìvu, nikoli do zadních u kalhot. Pokud se dostanete do tlaèenice na ulici, v obchodì nebo dopravním prostøedku, vìnujte pozornost bezprostøednímu okolí. Tašky s penìzi nenoste na zádech kam nevidíte, zvýšenou pozornost vìnujte i kabelkám pøehozeným pøes rameno. Nenoste s sebou velkou hotovost. Pokud musíte, peníze rozdìlte a uložte oddìlenì. Svá zavazadla nikdy nespouštìjte z oèí. Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikaèní èíslo (PIN) si zapište oddìlenì. V pøípadì krádeže okamžitì kontaktujte svoji banku, oznamte ztrátu a kartu zablokujte. Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste spoleènì. Zlodìji postaèí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek. Obèanský prùkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni. Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné. Pøejeme vám klidnou dovolenou bez nepøíjemných pøekvapení. Mgr. Vít Cvrèek, Mìstská policie Brno Rušící se organizace v Bystrci prodává tyto vìci: nožový mlýn vèetnì dopravníku ,- mandl ,- Staré mandly - 3 ks - cena domluvou automatická praèka ARDO 5.000,- šicí stroj profesionální ,- hrnèíøský kruh ,- vìž Philips ,- Kupte si! lis na PET ,- stan SUMATRA ,- telefon, fax Panasonic ,- kulatý stùl + 4 židle ,- kanceláøský nábytek ,- vojenský stan ,- Na cenì se lze domluvit na telefonu: Dr. Božena Havelková Opravy a zmìny ve Spoleèenském centru V letošním roce se podaøilo získat z rozpoètu MÈ Bystrc pro opravy a vylepšení Spoleèenského centra znaèné peníze. Celkem je to 1, ,- Kè. Získané peníze byly a budou investovány následovnì: èástka 137 tisíc je použita k opravì støechy, která zejména nad vestibulem vyžaduje nutnou opravu. Èástka 320 tisíc bude použita na dostavbu protihlukové bariéry - oddìlení prostoru pøed SC od frekventované silnice a tím vytvoøení klidové zóny. 750 tisíc je urèeno na generální opravu zpevnìných ploch u Spoleèenského centra. V loòském roce byly opraveny schody. Uvažovalo se i o zøízení trvalé venkovní taneèní plochy, ale vzhledem k cenì a frekvenci využití si budeme i v budoucnu parket na hody vždy pùjèovat a peníze budou použity na opravu dláždìného prostranství. Dláždìný prostor dozná urèitých zmìn, bude zmenšen a tím pøibude více travnaté plochy. Zbývající èástka 285 tisíc je urèena na výmìnu hoøákù v plynové kotelnì, kde 3 kotle jsou již zastaralé a oprava je nezbytná. Všechny tyto opravy i investice zlepší funkènost Spoleèenského centra, které slouží již 12 let nejen bystrckým obèanùm. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka Oznaèení dopisních schránek Pøi provìøování úèinnosti distribuce Bystrckých novin jsme zjistili, že Èeská pošta je nevhazuje do dopisních schránek, které mají jejich majitelé oznaèeny nápisem, že si nepøejí vhazovat reklamní tiskoviny. Distributor takto èiní oprávnìnì v souladu s tiskovým zákonem, nebo i Bystrcké noviny, vzhledem ke zveøejòování reklam a inzerátù, je za reklamní tiskovinu nutno považovat. Abychom i obèanùm, kteøí si sice reklamní tiskoviny nepøejí, ale pøesto chtìjí být informováni o dìní v mìstské èásti, umožnili Bystrcké noviny získat, nechali jsme vyrobit samolepky se znakem mìstské èásti a s textem Pøeji si do schránky Bystrcké noviny. Tìmito samolepkami ti obèané, kteøí dali na vìdomost, že si nepøejí dostávat reklamní tiskoviny, ale o Bystrcké noviny mají zájem, oznaèí svoji dopisní schránku, a to bude pokyn pro poštovní doruèovatelku, aby noviny dodala. Samolepky v obecních domech získáte u svých domovních zmocnìncù, u domù družstevních u domovních dùvìrníkù a majitelé soukromých domù a bytù si je mohou vyzvednout na recepci Úøadu mìstské èásti Brno- Bystrc, nám. 28. dubna 60. Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru vnitøních vìcí

3 Zámìr Statutárního mìsta Brna, Mìstské èásti Brno-Bystrc pronajmout byt Bystrcké noviny è. 6 / PROJEKT ÈESKÝCH SENIORÙ NAŠE DOBA V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì - Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno - Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 17 v domì Kubíèkova 5, vel. 1+1 o celkové výmìøe 33,50 m 2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,-Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). V tomto domì bude realizován prodej jednotlivých bytových jednotek dle zákona 72/1994 Sb. Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno - Bystrc. Žadatel musí splòovat vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství Chtìla bych vás seznámit se zaèínajícím celorepublikovým projektem èeských seniorù, prezentovaný pod názvem Naše doba, který je nejvýznamnìjší spoleèenskou aktivitou, zamìøenou na realizaci zásadní zmìny v pøístupu k øešení problematiky èeských seniorù. Hlavním cílem je aktivovat, sjednotit a propojit èeské seniory, øešit jejich zásadní problémy (ekonomické podmínky, bydlení, zdraví). Dále zahájit a rozvíjet seniorské podnikání a pomocí toho vytváøet finanèní fond, který bude základem zlepšování života seniorù. Projekt zastøešuje Koordinaèní výbor organizací dùchodcù a zdravotnì postižených ÈR (KVOD ÈR). Projekt má nìkolik etap, z nichž v roce 2005 je zamìøen na zahájení tøí a to: - vydání a prodej první øady slevových Senior-karet (jsou již v prodeji na vìtších poštách za 20,- Kè se zabezpeèením slev a výhod pro držitele na celém území ÈR, - realizace série Veøejných besed, - vydávání celostátních Novin èeských seniorù. Veøejné besedy budou realizovány v rùzných mìstech ÈR, v první fázi je Praha a Brno. KVOD již pøipravuje na záøí s MÈ Bystrc besedu, která se bude konat ve Spoleèenském centru. Beseda bude v podstatì veøejným pracovním setkáním, na nìmž se bude hovoøit o zámìrech projektu a názorech pøítomných a zástupcù mìst èi obecních úøadù. O datu besedy budete vèas informováni prostøednictvím Bystrckých novin. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Letní dìtský tábor (19. roèník) - vhodný pro dìti a mládež od 6 do 17 rokù Nejlepší sportovec MÈ Brno - Bystrc a Brno - Knínièky za rok 2004 Poøadatel: TJ Sokol Brno - Bystrc (oddíl lyžování) Termín: Cena: 2.790,- Kè Strava: 5-6 x dennì (dle potøeby dìtí) Ubytování: ve 2 a 6 lùžkových chatkách Vedení: vedoucí a instruktoøi pracující celoroènì s mládeží Místo: Pikárec - Èeskomoravská vysoèina (cca 60 km od Brna) Zamìøení: cykloturistika, míèové sporty, plavání, tábornické dovednosti, soutìže, letní kino, noèní hry, karneval, celotáborová hra, v polovinì tábora nìkolikadenní expedice na kolech za dobrodružstvím... Informace: Ing. Karel Aujeský, Voøíškova 4, Brno, tel.: , Druhý roèník soutìže o Nejlepšího sportovce mìstských èástí Bystrc a Knínièky provázelo nelehké rozhodování, nebo každá z kategorií mìla své silné zastoupení a úspìchy jednotlivých sportovcù byly opravdu obdivuhodné. Nejsilnìjší zastoupení mìly tradiènì oddíly a kluby sídlící právì v mìstských èástech Bystrc a Knínièky, nicménì i další oslovené brnìnské kluby nezùstávaly pozadu a posílaly nominace svých sportovcù, kteøí mají trvalé bydlištì ve výše zmiòovaných mìstských èástech. Sešlo se nám cca 30 nominací, ze kterých se pak vždy v každé kategorii vybrali tøi nejlepší na základì dosažených výsledkù v roce Výsledky jsou následující: Junioøi 1. Ivo Hilšner (sport. støelba) 2. Václav Cetl (karate) 3. Jakub Šíma (lehká atletika) Juniorky 1. Martina Koutná (jachting) 2.Kateøina Horáková (synchron. plavání) 3. Jitka Èíhounková (karate) Ženy 1. Pavla Skotalová (krasobruslení) 2. Martina Hudcová (beachvolejbal) Tereza Tobiášová (beachvolejbal) 3. Klára Hanzlíková (karate) Muži 1. David Kopal (veslování) 2. Igor Kaláb (motorismus) 3. Martin Pokorný (karate) Akci sponzorovali: hotel SANTON, kvìtiny SMILE - Lubomír Jelínek a MÈ Brno-Bystrc Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka

4 4 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 Mateøská škola Kachlíkova 19 mìní název Mateøská škola Kachlíkova 17 zmìnila název na Mateøská škola ZVÍDÁLEK, MŠ Kachlíkova 21 na Mateøská škola DUHA a minulé Zastupitelstvo MÈ schválilo návrh na zmìnu názvu MŠ Kachlíkova 19 na Mateøská škola SKØIVÁNEK. Návrh zvítìzil v anketì dìtí a zamìstnancù MŠ.Vychází z názvu dìtského taneèního souboru Skøivánek, který pùsobí na MŠ Kachlíkova 19 již druhým rokem. Pùvodnì hudebnì-pohybový kroužek zaujal svou náplní dìti a poté i rodièe natolik, že poèet dìtí v kroužku vzrostl bìhem prvního roku na 30. Zároveò vznikl nápad založit taneèní soubor a odtud byl už jen krùèek k realizaci i kostýmového vybavení. Vstøíc vyšlo i sdružení rodièù a pøátel školy MATEØÍDOUŠKA. Nabídli finanèní dar a pomoc šikovných maminek. Díky jejich ochotì i obìtavosti personálu školy sklidili malí taneèníci a zpìváèci zasloužený obdiv na prvním veøejném vystoupení na Otvírání Helenèiny studánky v minulém roce. Další vystoupení na sebe nenechala dlouho èekat. Dìti vystupují jak na veøejnosti, tak i na akcích mateøské školy. V letošním školním roce vystupoval soubor Skøivánek dvakrát na námìstí Svobody v rámci akce Vánoèní Brno, na schùzi Zastupitelstva MÈ v prosinci a na slavnostním zasedání Zastupitelstva k 60. výroèí osvobození republiky ve Spoleèenském centru 27. dubna. Pozvánku dostali i na Bystrcké hody. Prostøednictvím her, taneèkù i písnièek se dìti seznamují s bohatým folklórním dìdictvím, které se tak stává pøirozenou souèásti života i další generace. Tak se díky zájmu a nadšení personálu MŠ, ale i sdružení rodièù a pøátel školky Kachlíkova 19, daøí vytváøet podmínky pro zlepšení èinnosti školy v oblasti výchovné, materiální i zájmové. Pøitom sdružení Mateøídouška, které vzniklo v záøí 2003, pomáhá nejen finanènì, formou sponzorských darù, ale i pøi zlepšování školního prostøedí a pøi organizování mimoškolních akcí. Také Zastupitelstvo MÈ Brno-Bystrc na svém èervnovém zasedání ocenilo pøínos sdružení Mateøídouška i èinnost souboru Skøivánek a podpoøilo jejich èinnost, podobnì jak v roce 2004, finanèním darem. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. místostarosta KAŽDÝ MÙŽE POMOCI Každý mùže Brnìnské pøehradì a ostatním vodním tokùm a plochám pomoci správným výbìrem pracího prášku. Odhaduje se, že zneèištìní vodních tokù fosfáty, které jsou živinami pro sinice, je zpùsobeno z 30 až 40 % pracími prášky! Voda se pøi praní zmìkèuje. Zmìkèovadla se dìlí na fosfátová a bezfosfátová. Používáním pracích prostøedkù s bezfosfátovými zmìkèovadly tak významnì chráníme vodu, základ života. Dne uspoøádala Mìstská èást Brno - Bystrc jednání na Brnìnské pøehradì, s laskavým svolením Dopravního podniku mìsta Brna na lodi DALLAS, které mìlo za úèel iniciovat øešení smìøující k èisté vodì v pøehradì. Tuto aktivita postupnì a logicky pøevzal v roce 2002 Jihomoravský kraj a projekt Èistá pøehrada pøešel v roce 2003 v projekt Èistá Svratka. Cílem projektu je, podle Ing. Milana Venclíka, 1. námìstka hejtmana Jihomoravského kraje, omezení pøísunu živin z povodí, omezení èi zastavení èi zastavení výroby pracích prostøedkù s obsahem fosforu a následnì odstranìní infikovaných sedimentù z nádrží. Základní zadání projektu tedy smìøuje k maximálnímu snížení zneèistìní vod (eutrofizace) v povodí øeky Svratky nad Brnìnskou nádrží. Jihomoravský kraj zaèal v souèasné dobì s informaèní akcí pro širokou veøejnost, která by v dùsledku mìla omezit nežádoucí zátìž základní životní látky, vody viz Další podrobnosti ohlednì problematiky sinic a zneèištìní je možno získat na webových stránkách Doporuèené prací prostøedky jsou v tabulce, bližší na webových stránkách Informace o složení práškù do myèek nádobí budou otištìny v dalším èísle, již teï jsou informace k dispozici na webových stránkách S tìmito informacemi by se mìla seznámit každá domácnost a ubytovací a stravovací zaøízení, aby vìdìly o zátìži pro vodu, která vzniká špatným výbìrem práškù pøi jejich èinnosti. Souèasný stav zneèištìní povodí øeky Svratky je na webové adrese Z mapky zde uveøejnìné je vidìt, že 4 drobné vodoteèe jsou zaøazeny do V. jakostní tøídy, tedy nejhorší. Dva toky jsou v IV. jakostní tøídì. Celý tok Svratky, mimo prameništì a 4 vodoteèe jsou v III. jakostní tøídì a cca polovina tokù v povodí jsou zaøazeny do I. a II. jakostní tøídy. Každý, i vy, mùžete významnì ovlivnit èistotu vody správným výbìrem pracího prášku. Svatopluk Beneš, starosta Prací prostøeky bez fosfátu, nebo s malým množstvím Dávka fosforu na jedno praní v gramech,

5 PROSTITUCE NENÍ V BYSTRCI ŽÁDOUCÍ Bystrc se postupem èasu zformovala jako mìstská èást s pøevažující funkcí bydlení a rekreace. Nabídka obchodu a služeb je spíše nedostaèující. Pracovních pøíležitostí není mnoho. Situace se zlepšuje pomalu, nicménì cestu do Bystrce si postupnì našly významné firmy, které si ji zvolily za své sídlo - m.j. Computer Press, Navision software, Netbox. Komerèní banka otevøe na podzim poboèku na námìstí 28. dubna. Rozvíjí se centrum obchodu a služeb MAX i Javor. Investièní pøíležitost hledá v Bystrci øada spoleèností. Jednoznaèná pøevaha bydlení a rekreace bude oèividnì charakteristická pro Bystrc øadu let, ne-li trvale. Domnívám se, že lidé si na tuto tváø Bystrce zvykli a berou ji jako pøirozenou. Ze zkušenosti z mnoha hovorù s obèany si troufám øíci, že si nejvíce ceníme pøírody, která Bystrc obklopuje, veøejné zelenì, pomìrné èistoty a poøádku a celkovì klidné atmosféry naší mìstské èásti. O tom, že to není jen subjektivní pocit nás obyvatel, ale skuteèná hodnota, svìdèí rozdíly mezi cenou bytù, pozemkù a domù v Bystrci a cenou podobných nemovitostí v jiných oblastech mìsta. Tento stav však není samozøejmý a není provždy dán. Politika bystrcké obecní samosprávy, pokud by nebyla uvážená, by mohla obrátit vìci v neprospìch obèanù. Proto jsem rád, že Zastupitelstvo mìstské èásti Brno-Bystrc, konané , stanovilo pro nabízení a poskytování sexuálních služeb na veøejných prostranstvích omezení na celém území Bystrce. Toto omezení bude vloženo do pøílohy novì projednávané obecnì závazné vyhlášky Statutárního mìsta Brna k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Pøi projednávání této vìci zaznìlo, že žádná omezení není nutno pøijímat, protože s poulièní prostitucí Bystrc potíže nemá. Tento pøístup považuji za nesprávný. Jednak se situace mùže ze dne na den zmìnit, jednak je jistì dobré dát pøedem najevo potenciálním zájemcùm o takové podnikání, jaký postoj má v této oblasti bystrcká samospráva. Podobnì nekompromisní stanovisko zaujala radnice již v minulosti k zámìru výstavby velké herny. Využití uvolnìných objektù pro zøízení heren èi poskytování sexuálních služeb je èastou úvahou provozovatelù. Tyto druhy podnikání pøinášejí rychlý a vysoký zisk. Pøinášejí však také kriminalitu, rušení klidu a veøejného poøádku a v neposlední øadì znehodnocení nemovitostí v širokém okolí. V krajním pøípadì mùže negativní vliv zasáhnout povìst, a tím i hodnocení celé mìstské èásti. Protože samospráva je povinna dbát zájmu obèanù a vystøíhat se jednání, které by znehodnocovalo jejich vlastnictví, pevnì vìøím, že sexuální služby a herny budou v Bystrci i do budoucna posuzovány jako aktivity, které jsou v rozporu s veøejným zájmem bystrckých obyvatel. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Program ZOO na èervenec a srpen Již od až do konce roku je v prostorách Stálé akvarijní výstavy na Radnické ul. 6 instalována VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NUSA TENGGARA - život korálového útesu manželù Milana a Moniky Jeglíkových, kteøí se specializují na oblast Indonésie a na potápìní v Pacifiku. Kolekce fotografií je zamìøena na podmoøský svìt a pobøeží pøedevším na souostroví Komodo, Flores, Alor a Bali. Otevírací doba stálé výstavy: Po - Pá hod., So a Ne hod. DEN ZVÍØÁTEK NA HRADÌ VEVEØÍ , hod. Zoo Brno a Národní památkový ústav, územní odborné pracovištì v Brnì a Státní hrad Veveøí poøádají Den zvíøátek na hradì Veveøí. Program: C&W skupina Noví Kaskadéøi, skupina Mošny, divadlo Genus s pøedstavením Opice v Africe, pražské loutkové divadlo ŠUS s pøedstavením Komedie o Anežce a Èervená Karkulka, taneèní country skupina la Quadrilla, Brnìnské písnièkové tetiny. Doprovodný program: výstava fotografií zvíøat ze Zoo Brno (autor Ing. Michal Piškula), soutìžní stezka, ukázky zvíøat (papoušek Eda, had, želva, nosál, králík, morèe, koza kamerunská), ukázka prací na tkalcovském stavu, na hrnèíøském kruhu, drátkování hrníèkù, kamenù, výroba drobných šperkù z drátkù, palièkování, ukázka práce profesionálních záchranáøù se psy, ukázka dravcù ze Záchranné stanice v Rajhradì. Pøi cestì na hrad mùžete využít spoleèné jízdenky na loï a vstupenky do zoo. ZOO BRNO VE WESTERNOVÉM MÌSTEÈKU BOSKOVICE , , hod. Zoo Brno vystoupí spoleènì se skupinou Noví Kaskadéøi v poøadu možná pøijde i kouzelník ve westernovém mìsteèku Boskovice. Po celou dobu programu bude probíhat zábavná zvíøecí stezka v areálu westernového mìsteèka o zajímavé ceny - vyhodnocení v hod. - ukázky zvíøat ze Zoo Brno - papoušek ara, fretka, had - soutìže se zvíøecí tématikou SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIÈÙ A SPONZORÙ Každoroèní pozvánka pro všechny sponzory zoo k její prohlídce spojená s kulturním programem nejen pro sponzory a adoptivní rodièe, ale i pro veøejnost. Program setkání bude upøesnìn na Ing. Jiøina Kubínová, Propagaènì vzdìlávací úsek ZOO Brno Bystrcké noviny è. 6 / VOLEJBALOVÁ SEZÓNA NA ZŠ VEJROSTOVA Blíží se konec školního roku a je tøeba vyhodnotit volejbalovou sezónu. Byla èi nebyla úspìšná? Na tuto otázku není jednoznaèná odpovìï. Co do výsledkù bychom mohli být spokojeni. V èem máme ještì dluh? Snad v pøesvìdèování dìtí i rodièù, že volejbal by pro naše absolventy nemìl konèit opuštìním bran školy, ale mìli by se do nìj zapojovat i nadále v kategoriích kadetù, juniorù i dospìlých. Argument mnohých rodièù, ale i dìtí, že nebudou mít èas na uèení, neobstojí. Vždy spousty našich vrcholných sportovcù se honosí tituly ing, Dr., Mgr. aj. Chce to jenom si správnì zorganizovat denní režim. Ale dost s kázáním a pojïme se podívat na to, co se nám letos daøilo. Není od vìci nìkteré z úspìchù zopakovat. Naši žáci si dobøe vedli v Krajském pøeboru a celkovì skonèili na tøetím místì. Se støídavými úspìchy absolvovali Èeský pohár, který jak pro nì, tak i pro dìvèata, byl dobrou prùpravou pro pøíští sezónu. V Lize brnìnských ZŠ a víceletých gymnázií skonèili na 1. a 4. místì. V celostátním provìøování výkonnosti škol s rozšíøenou výukou TV zamìøenou na volejbal skonèili tìsnì za branami postupu do finále, když ve své skupinì skonèili na druhém místì. Pro naše dìvèata to byl rok výsledkovì úspìšný a pøi troše sportovního štìstí mohl dopadnout ještì lépe. V Poháru sportovního gymnázia jsme obsadili 1. a 2. místo. V Lize brnìnských ZŠ a víceletých gymnázií byla naše dìvèata také úspìšná a skonèila na 1. a 4. místì. V Krajském pøeboru se umístila sice na tøetí pøíèce, ale nestaèilo to na postup do Pøeboru ÈR. To tedy zùstává naším cílem na pøíští rok. Naopak srovnávací soutìž mezi ZŠ zabývajícími se výukou volejbalu v ÈR pro nás dopadla lépe - postup do republikového finále díky vítìzství ve skupinì a obsazení celkovì šestou pøíèku v rámci ÈR. Z celkového poètu 22 škol to není špatné umístìní! A co naše kadetky? Vedly si po celý rok dobøe a jen tìsnì jim unikl postup do Ligy ÈR, když v Krajském pøeboru skonèily na druhém místì. Proto bych chtìl z tohoto místa podìkovat nejenom všem hráèkám, ale také pøedevším jejich trenérùm, kteøí je k tìmto úspìchùm dovedli. V kategorii žákù to jsou trenéøi Mgr. Jiøí Mikulášek, Mgr. Rudolf Táborský, Jakub Mašlán a Filip Tlaskal. Tým trenérù v kategorii žákyò a kadetek tvoø Mgr. Milica Tomášková, Petr Kopecký a Marek Smutný. Víme co se nám nepovedlo a kde máme rezervy. Právì práce na odstraòování nedostatkù je krokem k dobrým výsledkùm i v pøíštím roce. Držte nám všem pìsti! Mgr. Zdenìk Èernošek Naše dìvèata 8. a 9. tøídy na republikovém finále Srovnávací soutìže mezi školami s rozšíøenou Tv zamìøenou na volejbal - Tøebíè

6 6 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 ØÁDKOVÁ INZERCE n Obkladaèské práce. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Prodám garáž v OV v horní èásti ulice Výhon v Bystrci. Tel.: n Vymìním státní byt 1+1 ve Slatinì + doplatek za vìtší v Bystrci. Tel.: nebo n Klasické a relaxaèní masáže. Každá 5. masáž 50% sleva. Provozovna støed mìsta, ul. Veselá. V blízkém okolí Bystrce u Vás doma nebo ve vaší firmì. Objednávky tel.: dennì 9-21 hod. n Koupím byt 2+1 nebo 3+1 do ,- Kè i s dluhem. Rychlé jednání, platím hotovì. Tel.: n Prodám pánské kolo Kalahari550 ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: n Reklamní grafika na: auta, tabule, výlohy, transparenty, orient. systémy aj. samolepky, vizitky, malonákladový tisk. Zuzana Kroupová, U ZOO 37. Tel.: n Likvidace, vyklízení bytù, sklepù, pùd, chalup i celých pozùstalostí. Fa BRYCHTA. Tel.: Nebojte se zachraòovat! I vy byste si pøáli být zachránìni! Postup pøi nehodì volat 155 nebo 112, ihned vyšetøit základní životní funkce postiženého - vždy vìnovat pozornost všem základním životním funkcím a sledovat je až do pøíjezdu odborné zdravotnické pomoci. Podle závažnosti stavu pacienta lze rozdìlit postižení do dvou skupin: - Akutní stavy, které bezprostøednì ohrožují život, kdy u postiženého selhává nebo již selhala jedna èi více základních životních funkcí, tj. vìdomí, dýchání a krevní obìh. - Ménì závažné akutní stavy - vše ostatní Vìdomí - u postiženého zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní obìh, ihned ho uložte do stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat základní životní funkce. Dýchání - o zachovaném dýchání se zachránce pøesvìdèuje pøedevším podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postiženým na své tváøi, pøiložené tìsnì nad ústa postiženého. n Vymìním OB m 2 za 2+1. Tel.: n Hledáme milou hodnou paní na výpomoc do domácnosti a k dìtem na cca 15 hod. týdnì. Nástup ihned. Tel.: n Vymìním RD 4+1 Moravské Knínice za byt 2+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám 2 nové skøínì lamino masiv DOMESTOS. Tel.: n Mladý pár se psem hledá dlouhodobý pronájem bytu 1+1, 1+KK Bystrc a okolí. Tel.: po 17 hod n Vymìním OB 3+1 v Kohoutovicích za 1+1 OB nebo DB. Tel.: n Vymìním DB 2+1 zateplený s lodžií za DB. Tel.: n Prodám zdìnou garáž 20 m 2 OV Bystrc ulice Výhon. Tel.: n Koupím bytové doplòky, nábytek do r i celou pozùstalost, platím hotovì. Tel.: n Koupím pohledy do roku 1950 i vìtší množství. Tel.: n Prodám DB 2+1, 61 m 2 s balkonem 7.p./8, na ulici Foltýnova. Cena 1150 tis. Možno též garáž 150 m od domu. Tel.: n Vymìním s doplatkem 2+1 OB v Bystrci na ulici Èerného za 3+1 OB v Bystrci. Tel.: n Vymìním SB 3+1 v Kohoutovicích s lodžií (v zatepleném domì) za SB 4+1 v Bystrci. Telefony: nebo PRVNÍ POMOC (1. èást) Zachránce si všímá též pøítomnosti dýchacích pohybù hrudníku. V pøípadì, že zachránce zjistí, že postižený nedýchá, neprodlenì provede: a) uvolnìní dýchacích cest trojím manévrem: záklon hlavy - pøedsunutí dolní èelisti - otevøení úst. Záklon hlavy se však neprovádí pøi poranìní krèní páteøe (nebo pøi podezøení na toto poranìní) a u malých dìtí. b) vyèištìní dutiny ústní. Pokud se poté neobnoví dýchání, je tøeba neprodlenì zahájit c) umìlé dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, u úst do nosu, èi z úst do nosu a úst). Pøi umìlém dýchání je tøeba neustále udržovat záklon hlavy. Umìlé dýchání je zahajováno dvìma pomalými vdechy (u dospìlého má umìlý vdech trvat cca 2 s). Následnì zachránce pokraèuje v umìlém dýchání frekvencí u dospìlého: 12 dechù/min u dìtí do 8 let: 20 dechù/min u novorozencù: 30 dechù/min Obìh - zachování krevního obìhu zachránce ovìøuje podle pøítomnosti pulsu na tepnì krèní. Zachránce nezdravotník však neztrácí èas vy- n Koupím byt 3+1 v osobním vlastnictví v Bystrci bez RK. Tel.: n Pøenechám za odstupné provozovnu pedikúry i s klientelou. Tel.: n Vymìním SB 2+1 v Námìšti nad Oslavou, 1. poschodí, škola, obchod u domu za byt v Brnì, nejlépe v Bystrci. Tel.: n Vymìním SB 1+KK Bystrc Èerného za 1+KK nebo vìtší urèený k privatizaci. Tel.: n Pùjèky i pro dùchodce. Tel.: n Med pøímo od vèelaøe 1 kg 75 Kè. Tel.: , mob.: n Vymìním OB 3+1 na Staré osadì za OB 2+1 v Bystrci. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte (SMS) n Prodám 1+1 DB ul. Teyschlova. Cena 690 tis. Kè. Tel.: n Koupím byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. Peníze IHNED! Tel.: n Kdo našel klíèe na ulici Pálkova, prosím o vrácení. Tel.: n Vymìním OB 1+1 na ul. Ondrouškova za 2+1 v Bystrci I. Tel.: n Pronajmu komf. garáž Bystrc I. Horší pøíjezd dohoda. Tel.: n Prodám postel s vodní matrací PA- MAX 105 x 220 cm. Tel.: n Vymìním státní byt 4+1 k odkupu do osobního vlastnictví ul. Kubíèkova 15 za státní byt 4+1 nebo 3+1 v lokalitì Bystrce. Tel.: n Pronajmeme byt 1+1 v Bystrci, Vondrákova ul., nezaøízený. tel.: hledáváním pulsu a za zástavu krevního obìhu považuje stav, kdy je pacient v hlubokém bezvìdomí a nedýchá. Pokud u postiženého došlo k zástavì obìhu, zachránce ihned zahájí oživovací pokusy (základní neodkladnou resuscitaci) - umìlé dýchání a nepøímou masáž srdeèní. Oživování je vždy zahájeno dvìma pomalými vdechy a poté pokraèuje støídáním nepøímé masáže srdeèní a umìlého dýcháni. Technika nepøímé srdeèní masáže - klekneme si k jednomu z bokù postižené osoby - zápìstní stranu dlanì pøiložíme dva prsty od konce meèíkovitého výbìžku prsní kosti - stlaèujeme zápìstní hranou dlanì prsní kost u dospìlých osob o 4-5 cm proti páteøi Frekvence nepøímé masáže srdeèní: u dospìlých a dìtí s výjimkou novorozencù: 100 stlaèení/min u novorozencù: 120 stlaèení/min Pøevzato z: MRÒOUSEK Dìtský bazárek oznamuje pøemístìní prodejny za domácí potøeby OS JAVOR nám. 28. dubna Bystrc Provozní doba: Po-Pá 9-18 Tel.: Zahájen prodej zn. textilu NEXT, GAPP ADIDDAS, NIKE, UMBRO atd. LETNÍ AKCE OÈNÍ OPTIKY Kovové obruby za ,- Kè (jen vybrané modely) Eèerova 2a Bystrc areál Albert Využijte vyšetøení oèním lékaøem s vydáním lékaøského pøedpisu na brýle a to každé pondìlí od hod. Tel.: Angliètina na Bystroušce V záøí 2005 otevøeme tyto pokroèilosti: zaèáteèníci Út hod. velmi mírnì pokroèilí Èt hod. mírnì pokroèilí Po hod. mírnì pokroèilí Po a St hod. støednì pokroèilí Út hod. a každý druhý Èt hod. zájemci volejte pí Izákové na tel.: nebo Uzávìrka pøíštího èísla je 12. srpna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 17. èervna Zdarma.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Pálení èarodìjnic. Vše se odehraje v podveèer noci tajemných sil 30. 4. 2005 od 17 hod. na pøehradì pøed hotelem Santon. DUBEN

Pálení èarodìjnic. Vše se odehraje v podveèer noci tajemných sil 30. 4. 2005 od 17 hod. na pøehradì pøed hotelem Santon. DUBEN DUBEN 3 roèník XV/2005 60. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ BYSTRCE Mìstská èást Brno-Bystrc uctí 60. výroèí osvobození Bystrce malou oslavou dne 27. 4. 2005 jednak slavnostním aktem u pamìtní desky na nám. 28.dubna

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo

LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE. platný od Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, Znojmo Z NOJEMS K É LISTY PODMÍNKY A CENÍK INZERCE platný od 13. 1. 2015 Redakce Znojemských listù: Mìstský úøad Znojmo, Obroková 12, 669 22 Znojmo tel.: 515 216 143 (inzerce) e-mail: lubica.peterkova@muznojmo.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

JIØINKOVÝ BÁL Na konci dubna se uskuteènila velmi úspìšná akce Pálení èarodìjnic,

JIØINKOVÝ BÁL Na konci dubna se uskuteènila velmi úspìšná akce Pálení èarodìjnic, OHLÉDNUTÍ ZA BYSTRCKÝMI HODY Bystrcké hody jsou úspìšnì za námi. Poèasí se sice moc nevydaøilo, ale o to více se vydaøila zábava a nechybìla ani dobrá nálada. Chtìla bych ještì jednou podìkovat párùm Jakub

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004 Optimalizace škol Na 15. zasedání snìmu starostù, které se konalo 15. 6. 2004, byla starostùm mìstských èástí pøedložena Optimalizace sítì základních škol. Návrh Optimalizace sítì základních škol byl pøedložen

Více

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let

PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU. 21 let PØEDSTAVENÍ MODEL HOBBY MAGAZÍNU 21 let KONCEPCE MODEL HOBBY MAGAZÍN se zamìøuje primárnì na pøilákání nových zájemcù o volnoèasový koníèek, zvaný modeláøství. Tomu je pøizpùsoben obsah èasopisu, který

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. záøí 1999 Èástka 9 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 69. Dodatek

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

KVÌTEN. roèník XIV/2004

KVÌTEN. roèník XIV/2004 Ve støedu 19. kvìtna jsme spolu s ostatními radními a nìkolika zastupiteli uspoøádali brigádu na hradì Veveøí. Již tradiènì jsme vlastními silami pøispìli k úpravì okolí naší krásné historické památky.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 12. 1. - 13. 1.2012 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více