ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil."

Transkript

1 Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/ LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová organizace bystrckých seniorù. Velkou vìtšinou byl tehdy zvolen pøedsedou pan Vladimír Rajský. Po celých deset let stojí v èele bystrckých seniorù a vede je perfektnì. Organizuje rùzné poznávací zájezdy, turistické výlety do blízkého i vzdáleného okolí, návštìvy muzeí, pøednášky a besedy. Neseïte doma - choïte s námi je heslo bystrckého Seniorklubu, který nabízí všem døíve narozeným bystrckých obèanùm svoje aktivity po celý rok. Schází se zde ženy i muži, kteøí nechtìjí sedìt sami doma, ale chtìjí si užít spoleènosti vrstevníkù a dozvìdìt se nìco zajímavého, podívat se do míst kam by se jinak nedostali. Do dalších let pøeji všem èlenùm Seniorklubu hodnì zdraví, dobrou mysl a ještì mnoho spoleèných kulturních, poznávacích i turistických zážitkù. Dìkuji Vám pane Rajský za Vaši práci, kterou tak nezištnì a rád dìláte pro Bystrc a pro své vrstevníky! Protože nebýt Vás, a Vašich dobøe a zajímavì pøipravených programù pro seniory, nebyl by Seniorklub tím, èím je. Seniorklub se neuzavírá ani dalším zájemcùm. Pokud mají obèané dùchodového vìku zájem stát MISS PØEHRADA 2005 S první vicemiss Michaelou Smrèkovou starosta Ing. Svatopluk Beneš a místostarostka Mgr. Eliška Kováøová. se èlenem. staèí odeslat korespondenèní lístek se jménem, adresou a rodným èíslem na adresu: Seniorklub, Opálkova 6, Brno. Každý si zde mùže pøijít na své. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka Již pátý roèník této soutìže krásy poøádala MÈ Brno-Bystrc ve spolupráci s agenturou M-Studio v rámci festivalu Brno-mìsto uprostøed Evropy. Akce se odehrála na hlavním programovém pódiu u pøístavištì lodní dopravy za velkého zájmu veøejnosti. Do soutìže se pøihlásilo pøes dvacet dívek, vybráno pak bylo dvanáct finalistek. Na nì èekal kromì promenády v plavkách a módní pøehlídky také rozhovor s moderátorem. Porota tak mìla možnost ocenit nejen šarm tìla èi ladnost pohybu, ale i výøeènost a vtip. Vítìzkou soutìže Miss pøehrada 2005 se stala Petra Dvoøáková (è. 2) - osmnáctiletá studentka gymnázia ve Šlapanicích, žijící v Brnì-Líšni. Díky pøízni pøihlížejícího publika získala i titul Miss Sympatie.Titulem první vicemiss se mùže pyšnit Michaela Smrèková (è. 5) - osmnáctiletá dívka z naší mìstské èásti. Tøetí v silné konkurenci skonèila dívka z Tøebíèe - Kateøina Havlová (è. 8, 21 let ). Bohdana Rudolfová, odbor kultury pøeje našim ètenáøùm redakce Bystrckých novin. Brigáda zastupitelù na hradì Veveøí Ètrnáct zastupitelù Bystrce letos opìt odstraòovalo v okolí Státního hradu Veveøí náletové døeviny. Hrad se tak postupnì dostává do døívìjší podoby. Práce je zapotøebí vykonat ještì hodnì a i další zájemce o brigády kastelán hradu Petr Fedor rád uvítá. I když nám poèasí nepøálo, od rána pršelo, zase se kus prostoru pod hradním mostem oèistilo. Všichni, kteøí by chtìli Státnímu hradu Veveøí pomoci, se mohou pøihlásit u kastelána hradu Mgr. Petra Fedora na telefonu , pøípadnì em na adrese: Svatopluk Beneš, starosta Najdu sponzora? Jmenuji se Pavla Skotalová a je mi 16 let. Od ranného dìtství se vìnuji krasobruslení. Je to mùj velký koníèek a má velká láska, která mì stojí mnoho odøíkání, ale takový je každý sport, který se dìlá aktivnì. V letošním roce jsem se pøihlásila do druhého roèníku soutìže o Nejlepšího sportovce mìstských èástí Bystrc a Knínièky. V kategorii žen jsem se umístila na 1. místì. V sezónì jsem se zúèastnila ètyø závodù Èeského poháru. Úspìšná jsem byla i v mezinárodním Evropském poháru. Ze tøí závodù, kterých jsem se zúèastnila, jsem byla 2x první a jednou tøetí. Všechna tato vítìzství jsou pro mì velkou motivací a povzbuzením do dalších tréninkù a dalších soutìží. Všem je urèitì dobøe známo, že krasobruslení je sport èasovì, fyzicky a psychicky velmi nároèný. Je však velmi nároèný i finanènì. A protože vìøím, že i nadále budu úspìšná v reprezentaci, hledám touto cestou sponzory, kteøí mi finanènì pomohou v mé sportovní kariéøe. Bližší informace najdete na mé internetové stránce: Pavla Skotalová

2 2 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 INFOSERVIS Provoz pošty Brno 9 v mìsíci èervenci a srpnu 2005 Od do bude provoz poboèky Èeské pošty Brno 9 v budovì nákupního støediska Javor na nám. 28. dubna 2 následující: pondìlí - pátek , Ke zmìnì dochází z dùvodu nároku zamìstnancù na èerpání øádné dovolené a jejich nahrazování nahodilými brigádníky. Bohumil Jakubec, øeditel Obvodu Brno Informace o dodávce teplé užitkové vody S ohledem na plánovanou rekonstrukci zdroje naší spoleènosti v letním období roku 2005 oznamujeme našim odbìratelùm, kteøí jsou zásobováni teplem ze zdrojù CZT Teyschlova 33, KB 8 Foltýnova 23a, KB 9 Foltýnova 19a, KB10 Kuršova 36 a KZ1 Rerychova 22, Bystrc, na možnou krátkodobou sníženou kvalitu dodávek teplé užitkové vody. Délka odstávky nepøesáhne dobu 3 dnù a bude oznámena vždy v pøedstihu 14-ti dnù výlepem na pøíslušných odbìrných místech. Pøípadné dotazy vám zodpoví Ing. Ivoš Kupský, tel nebo pøíslušný provozní technik Bøetislav Havlíèek, tel Ing. Vladimír Jandásek, generální øeditel Tepelné zásobování Brno, a.s. Pomeranè, citrón, GREP! Od 19. záøí 2005 bude opìt pokraèovat cvièení pøi hudbì pro ženy v lady vìku. Cvièení bude probíhat každé pondìlí od do hod. v malé tìlocviènì Gymnázia na Vejrostovì ulici. Cvièení povede zkušená lektorka, cena 1 lekce je 40,- Kè (platba vždy na místì). Kontaktní telefon: , PØIJÏTE MEZI NÁS!! Dr. Marie Pešová Oznamování vypínání elektøiny a jiných medií Jak jsme v minulém èísle Bystrckých novin slíbili, pokraèujeme v informacích o oznamování vypínání médií, pøedevším elektrického proudu. Firma E-ON na naši žádost o sdìlení roèního plánu odstávek transformátorù v naší mìstské èásti odpovìdìla, že dlouhodobý plán nemá v souèasné dobì k dispozici. Souèasnì nám však slíbila, že všechny odstávky bude sdìlovat v dostateèném pøedstihu (ze zákona min. 15 dní pøedem) tak, aby ÚMÈ mohl tyto informace zveøejòovat v Bystrckých novinách. V souèasné dobì je plánována velká oprava vedení VN 69 okolo pøehrady, ovšem bude provedena až na podzim, po skonèení rekreaèní sezóny. Proto budou konkrétní informace zveøejnìny pravdìpodobnì v záøijovém èísle Bystrckých novin. Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru vnitøních vìcí Místní sdružení ODS Text Euroústavy je také na Kdyby se náhodou o ústavì pøes všechno hlasovalo, tak a víte o èem. Zájemci o èlenství mají bližší informace tamtéž. Svatopluk Beneš pøedseda MS ODS v Bystrci MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE LÉTO PØICHÁZÍ Tak je to zase tady. Rtu teplomìru už v minulých dnech nejednou pøekroèila tøicítku a mnozí již poèítají dny, dìlící je od vytoužené dovolené. Než však vyrazíte na cesty, pøeètìte si prosím pozornì následující doporuèení odborníkù z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Vesmìs jde o jednoduchá opatøení, která mohou výraznì snížit riziko, že dny vašeho volna pokazí nepøíjemná zpráva z domova, navštíveného bìhem vaší nepøítomnosti nezvaným hostem. Leccos lze pochopitelnì ještì dohnat i v oblasti zabezpeèení domácnosti po stránce technické - na trhu je øada pøídavných zámkù èi elektronických systémù, které mohou automaticky informovat o pøípadném narušení vašeho bytu hlasovou èi textovou správou. Následující doporuèení jsou však osvìdèená a až na výjimky k jejich realizaci staèí minimální náklady. Preventivní opatøení pøed odjezdem na dovolenou Nechlubte se svými majetkovými pomìry. Nezveøejòujte svùj odjezd pøedèasnì. Uschovejte cenné vìci a doklady do bezpeènostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevnì zabudovaných ve zdi. Pøerušte pøed odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu. Zkontrolujte peèlivì okna a dveøe, zda jsou zavøené. Nezatahujte závìsy, rolety a žaluzie. Uložte žebøíky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít pøi vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreaèního objektu. Svìøte klíè od bytu spolehlivému sousedovi nebo pøíbuznému, který bude váš byt pravidelnì kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Mùžete-li, vytvoøte zdání, že je v bytì nìkdo pøítomen. Využijte elektronické spínací zaøízení, které podle nastavení rozsvítí svìtla zapne rozhlasový pøijímaè, televizi apod. Zdokumentujte své cenné vìci (seznam, fotodokumentace), pøípadnì sepište výrobní èísla pøístrojù. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojiš ovnám pøi likvidaci pojistné události. Nejen pøi pobytu v neznámém prostøedí pochopitelnì platí, že je nutné dbát zvýšené opatrnosti na ulici. Policejní svodky každoroènì pøináší øadu dùkazù o úspìšných zlodìjských pokusech kapsáøù. Nechceteli jim jejich poèínání usnadòovat, zamyslete se nad následujícími doporuèeními. Deset rad proti kapsáøùm Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitøních kapes odìvu, nikoli do zadních u kalhot. Pokud se dostanete do tlaèenice na ulici, v obchodì nebo dopravním prostøedku, vìnujte pozornost bezprostøednímu okolí. Tašky s penìzi nenoste na zádech kam nevidíte, zvýšenou pozornost vìnujte i kabelkám pøehozeným pøes rameno. Nenoste s sebou velkou hotovost. Pokud musíte, peníze rozdìlte a uložte oddìlenì. Svá zavazadla nikdy nespouštìjte z oèí. Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikaèní èíslo (PIN) si zapište oddìlenì. V pøípadì krádeže okamžitì kontaktujte svoji banku, oznamte ztrátu a kartu zablokujte. Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste spoleènì. Zlodìji postaèí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek. Obèanský prùkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni. Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné. Pøejeme vám klidnou dovolenou bez nepøíjemných pøekvapení. Mgr. Vít Cvrèek, Mìstská policie Brno Rušící se organizace v Bystrci prodává tyto vìci: nožový mlýn vèetnì dopravníku ,- mandl ,- Staré mandly - 3 ks - cena domluvou automatická praèka ARDO 5.000,- šicí stroj profesionální ,- hrnèíøský kruh ,- vìž Philips ,- Kupte si! lis na PET ,- stan SUMATRA ,- telefon, fax Panasonic ,- kulatý stùl + 4 židle ,- kanceláøský nábytek ,- vojenský stan ,- Na cenì se lze domluvit na telefonu: Dr. Božena Havelková Opravy a zmìny ve Spoleèenském centru V letošním roce se podaøilo získat z rozpoètu MÈ Bystrc pro opravy a vylepšení Spoleèenského centra znaèné peníze. Celkem je to 1, ,- Kè. Získané peníze byly a budou investovány následovnì: èástka 137 tisíc je použita k opravì støechy, která zejména nad vestibulem vyžaduje nutnou opravu. Èástka 320 tisíc bude použita na dostavbu protihlukové bariéry - oddìlení prostoru pøed SC od frekventované silnice a tím vytvoøení klidové zóny. 750 tisíc je urèeno na generální opravu zpevnìných ploch u Spoleèenského centra. V loòském roce byly opraveny schody. Uvažovalo se i o zøízení trvalé venkovní taneèní plochy, ale vzhledem k cenì a frekvenci využití si budeme i v budoucnu parket na hody vždy pùjèovat a peníze budou použity na opravu dláždìného prostranství. Dláždìný prostor dozná urèitých zmìn, bude zmenšen a tím pøibude více travnaté plochy. Zbývající èástka 285 tisíc je urèena na výmìnu hoøákù v plynové kotelnì, kde 3 kotle jsou již zastaralé a oprava je nezbytná. Všechny tyto opravy i investice zlepší funkènost Spoleèenského centra, které slouží již 12 let nejen bystrckým obèanùm. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka Oznaèení dopisních schránek Pøi provìøování úèinnosti distribuce Bystrckých novin jsme zjistili, že Èeská pošta je nevhazuje do dopisních schránek, které mají jejich majitelé oznaèeny nápisem, že si nepøejí vhazovat reklamní tiskoviny. Distributor takto èiní oprávnìnì v souladu s tiskovým zákonem, nebo i Bystrcké noviny, vzhledem ke zveøejòování reklam a inzerátù, je za reklamní tiskovinu nutno považovat. Abychom i obèanùm, kteøí si sice reklamní tiskoviny nepøejí, ale pøesto chtìjí být informováni o dìní v mìstské èásti, umožnili Bystrcké noviny získat, nechali jsme vyrobit samolepky se znakem mìstské èásti a s textem Pøeji si do schránky Bystrcké noviny. Tìmito samolepkami ti obèané, kteøí dali na vìdomost, že si nepøejí dostávat reklamní tiskoviny, ale o Bystrcké noviny mají zájem, oznaèí svoji dopisní schránku, a to bude pokyn pro poštovní doruèovatelku, aby noviny dodala. Samolepky v obecních domech získáte u svých domovních zmocnìncù, u domù družstevních u domovních dùvìrníkù a majitelé soukromých domù a bytù si je mohou vyzvednout na recepci Úøadu mìstské èásti Brno- Bystrc, nám. 28. dubna 60. Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru vnitøních vìcí

3 Zámìr Statutárního mìsta Brna, Mìstské èásti Brno-Bystrc pronajmout byt Bystrcké noviny è. 6 / PROJEKT ÈESKÝCH SENIORÙ NAŠE DOBA V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì - Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno - Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 17 v domì Kubíèkova 5, vel. 1+1 o celkové výmìøe 33,50 m 2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,-Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). V tomto domì bude realizován prodej jednotlivých bytových jednotek dle zákona 72/1994 Sb. Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno - Bystrc. Žadatel musí splòovat vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství Chtìla bych vás seznámit se zaèínajícím celorepublikovým projektem èeských seniorù, prezentovaný pod názvem Naše doba, který je nejvýznamnìjší spoleèenskou aktivitou, zamìøenou na realizaci zásadní zmìny v pøístupu k øešení problematiky èeských seniorù. Hlavním cílem je aktivovat, sjednotit a propojit èeské seniory, øešit jejich zásadní problémy (ekonomické podmínky, bydlení, zdraví). Dále zahájit a rozvíjet seniorské podnikání a pomocí toho vytváøet finanèní fond, který bude základem zlepšování života seniorù. Projekt zastøešuje Koordinaèní výbor organizací dùchodcù a zdravotnì postižených ÈR (KVOD ÈR). Projekt má nìkolik etap, z nichž v roce 2005 je zamìøen na zahájení tøí a to: - vydání a prodej první øady slevových Senior-karet (jsou již v prodeji na vìtších poštách za 20,- Kè se zabezpeèením slev a výhod pro držitele na celém území ÈR, - realizace série Veøejných besed, - vydávání celostátních Novin èeských seniorù. Veøejné besedy budou realizovány v rùzných mìstech ÈR, v první fázi je Praha a Brno. KVOD již pøipravuje na záøí s MÈ Bystrc besedu, která se bude konat ve Spoleèenském centru. Beseda bude v podstatì veøejným pracovním setkáním, na nìmž se bude hovoøit o zámìrech projektu a názorech pøítomných a zástupcù mìst èi obecních úøadù. O datu besedy budete vèas informováni prostøednictvím Bystrckých novin. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Letní dìtský tábor (19. roèník) - vhodný pro dìti a mládež od 6 do 17 rokù Nejlepší sportovec MÈ Brno - Bystrc a Brno - Knínièky za rok 2004 Poøadatel: TJ Sokol Brno - Bystrc (oddíl lyžování) Termín: Cena: 2.790,- Kè Strava: 5-6 x dennì (dle potøeby dìtí) Ubytování: ve 2 a 6 lùžkových chatkách Vedení: vedoucí a instruktoøi pracující celoroènì s mládeží Místo: Pikárec - Èeskomoravská vysoèina (cca 60 km od Brna) Zamìøení: cykloturistika, míèové sporty, plavání, tábornické dovednosti, soutìže, letní kino, noèní hry, karneval, celotáborová hra, v polovinì tábora nìkolikadenní expedice na kolech za dobrodružstvím... Informace: Ing. Karel Aujeský, Voøíškova 4, Brno, tel.: , Druhý roèník soutìže o Nejlepšího sportovce mìstských èástí Bystrc a Knínièky provázelo nelehké rozhodování, nebo každá z kategorií mìla své silné zastoupení a úspìchy jednotlivých sportovcù byly opravdu obdivuhodné. Nejsilnìjší zastoupení mìly tradiènì oddíly a kluby sídlící právì v mìstských èástech Bystrc a Knínièky, nicménì i další oslovené brnìnské kluby nezùstávaly pozadu a posílaly nominace svých sportovcù, kteøí mají trvalé bydlištì ve výše zmiòovaných mìstských èástech. Sešlo se nám cca 30 nominací, ze kterých se pak vždy v každé kategorii vybrali tøi nejlepší na základì dosažených výsledkù v roce Výsledky jsou následující: Junioøi 1. Ivo Hilšner (sport. støelba) 2. Václav Cetl (karate) 3. Jakub Šíma (lehká atletika) Juniorky 1. Martina Koutná (jachting) 2.Kateøina Horáková (synchron. plavání) 3. Jitka Èíhounková (karate) Ženy 1. Pavla Skotalová (krasobruslení) 2. Martina Hudcová (beachvolejbal) Tereza Tobiášová (beachvolejbal) 3. Klára Hanzlíková (karate) Muži 1. David Kopal (veslování) 2. Igor Kaláb (motorismus) 3. Martin Pokorný (karate) Akci sponzorovali: hotel SANTON, kvìtiny SMILE - Lubomír Jelínek a MÈ Brno-Bystrc Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka

4 4 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 Mateøská škola Kachlíkova 19 mìní název Mateøská škola Kachlíkova 17 zmìnila název na Mateøská škola ZVÍDÁLEK, MŠ Kachlíkova 21 na Mateøská škola DUHA a minulé Zastupitelstvo MÈ schválilo návrh na zmìnu názvu MŠ Kachlíkova 19 na Mateøská škola SKØIVÁNEK. Návrh zvítìzil v anketì dìtí a zamìstnancù MŠ.Vychází z názvu dìtského taneèního souboru Skøivánek, který pùsobí na MŠ Kachlíkova 19 již druhým rokem. Pùvodnì hudebnì-pohybový kroužek zaujal svou náplní dìti a poté i rodièe natolik, že poèet dìtí v kroužku vzrostl bìhem prvního roku na 30. Zároveò vznikl nápad založit taneèní soubor a odtud byl už jen krùèek k realizaci i kostýmového vybavení. Vstøíc vyšlo i sdružení rodièù a pøátel školy MATEØÍDOUŠKA. Nabídli finanèní dar a pomoc šikovných maminek. Díky jejich ochotì i obìtavosti personálu školy sklidili malí taneèníci a zpìváèci zasloužený obdiv na prvním veøejném vystoupení na Otvírání Helenèiny studánky v minulém roce. Další vystoupení na sebe nenechala dlouho èekat. Dìti vystupují jak na veøejnosti, tak i na akcích mateøské školy. V letošním školním roce vystupoval soubor Skøivánek dvakrát na námìstí Svobody v rámci akce Vánoèní Brno, na schùzi Zastupitelstva MÈ v prosinci a na slavnostním zasedání Zastupitelstva k 60. výroèí osvobození republiky ve Spoleèenském centru 27. dubna. Pozvánku dostali i na Bystrcké hody. Prostøednictvím her, taneèkù i písnièek se dìti seznamují s bohatým folklórním dìdictvím, které se tak stává pøirozenou souèásti života i další generace. Tak se díky zájmu a nadšení personálu MŠ, ale i sdružení rodièù a pøátel školky Kachlíkova 19, daøí vytváøet podmínky pro zlepšení èinnosti školy v oblasti výchovné, materiální i zájmové. Pøitom sdružení Mateøídouška, které vzniklo v záøí 2003, pomáhá nejen finanènì, formou sponzorských darù, ale i pøi zlepšování školního prostøedí a pøi organizování mimoškolních akcí. Také Zastupitelstvo MÈ Brno-Bystrc na svém èervnovém zasedání ocenilo pøínos sdružení Mateøídouška i èinnost souboru Skøivánek a podpoøilo jejich èinnost, podobnì jak v roce 2004, finanèním darem. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. místostarosta KAŽDÝ MÙŽE POMOCI Každý mùže Brnìnské pøehradì a ostatním vodním tokùm a plochám pomoci správným výbìrem pracího prášku. Odhaduje se, že zneèištìní vodních tokù fosfáty, které jsou živinami pro sinice, je zpùsobeno z 30 až 40 % pracími prášky! Voda se pøi praní zmìkèuje. Zmìkèovadla se dìlí na fosfátová a bezfosfátová. Používáním pracích prostøedkù s bezfosfátovými zmìkèovadly tak významnì chráníme vodu, základ života. Dne uspoøádala Mìstská èást Brno - Bystrc jednání na Brnìnské pøehradì, s laskavým svolením Dopravního podniku mìsta Brna na lodi DALLAS, které mìlo za úèel iniciovat øešení smìøující k èisté vodì v pøehradì. Tuto aktivita postupnì a logicky pøevzal v roce 2002 Jihomoravský kraj a projekt Èistá pøehrada pøešel v roce 2003 v projekt Èistá Svratka. Cílem projektu je, podle Ing. Milana Venclíka, 1. námìstka hejtmana Jihomoravského kraje, omezení pøísunu živin z povodí, omezení èi zastavení èi zastavení výroby pracích prostøedkù s obsahem fosforu a následnì odstranìní infikovaných sedimentù z nádrží. Základní zadání projektu tedy smìøuje k maximálnímu snížení zneèistìní vod (eutrofizace) v povodí øeky Svratky nad Brnìnskou nádrží. Jihomoravský kraj zaèal v souèasné dobì s informaèní akcí pro širokou veøejnost, která by v dùsledku mìla omezit nežádoucí zátìž základní životní látky, vody viz Další podrobnosti ohlednì problematiky sinic a zneèištìní je možno získat na webových stránkách Doporuèené prací prostøedky jsou v tabulce, bližší na webových stránkách Informace o složení práškù do myèek nádobí budou otištìny v dalším èísle, již teï jsou informace k dispozici na webových stránkách S tìmito informacemi by se mìla seznámit každá domácnost a ubytovací a stravovací zaøízení, aby vìdìly o zátìži pro vodu, která vzniká špatným výbìrem práškù pøi jejich èinnosti. Souèasný stav zneèištìní povodí øeky Svratky je na webové adrese Z mapky zde uveøejnìné je vidìt, že 4 drobné vodoteèe jsou zaøazeny do V. jakostní tøídy, tedy nejhorší. Dva toky jsou v IV. jakostní tøídì. Celý tok Svratky, mimo prameništì a 4 vodoteèe jsou v III. jakostní tøídì a cca polovina tokù v povodí jsou zaøazeny do I. a II. jakostní tøídy. Každý, i vy, mùžete významnì ovlivnit èistotu vody správným výbìrem pracího prášku. Svatopluk Beneš, starosta Prací prostøeky bez fosfátu, nebo s malým množstvím Dávka fosforu na jedno praní v gramech,

5 PROSTITUCE NENÍ V BYSTRCI ŽÁDOUCÍ Bystrc se postupem èasu zformovala jako mìstská èást s pøevažující funkcí bydlení a rekreace. Nabídka obchodu a služeb je spíše nedostaèující. Pracovních pøíležitostí není mnoho. Situace se zlepšuje pomalu, nicménì cestu do Bystrce si postupnì našly významné firmy, které si ji zvolily za své sídlo - m.j. Computer Press, Navision software, Netbox. Komerèní banka otevøe na podzim poboèku na námìstí 28. dubna. Rozvíjí se centrum obchodu a služeb MAX i Javor. Investièní pøíležitost hledá v Bystrci øada spoleèností. Jednoznaèná pøevaha bydlení a rekreace bude oèividnì charakteristická pro Bystrc øadu let, ne-li trvale. Domnívám se, že lidé si na tuto tváø Bystrce zvykli a berou ji jako pøirozenou. Ze zkušenosti z mnoha hovorù s obèany si troufám øíci, že si nejvíce ceníme pøírody, která Bystrc obklopuje, veøejné zelenì, pomìrné èistoty a poøádku a celkovì klidné atmosféry naší mìstské èásti. O tom, že to není jen subjektivní pocit nás obyvatel, ale skuteèná hodnota, svìdèí rozdíly mezi cenou bytù, pozemkù a domù v Bystrci a cenou podobných nemovitostí v jiných oblastech mìsta. Tento stav však není samozøejmý a není provždy dán. Politika bystrcké obecní samosprávy, pokud by nebyla uvážená, by mohla obrátit vìci v neprospìch obèanù. Proto jsem rád, že Zastupitelstvo mìstské èásti Brno-Bystrc, konané , stanovilo pro nabízení a poskytování sexuálních služeb na veøejných prostranstvích omezení na celém území Bystrce. Toto omezení bude vloženo do pøílohy novì projednávané obecnì závazné vyhlášky Statutárního mìsta Brna k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Pøi projednávání této vìci zaznìlo, že žádná omezení není nutno pøijímat, protože s poulièní prostitucí Bystrc potíže nemá. Tento pøístup považuji za nesprávný. Jednak se situace mùže ze dne na den zmìnit, jednak je jistì dobré dát pøedem najevo potenciálním zájemcùm o takové podnikání, jaký postoj má v této oblasti bystrcká samospráva. Podobnì nekompromisní stanovisko zaujala radnice již v minulosti k zámìru výstavby velké herny. Využití uvolnìných objektù pro zøízení heren èi poskytování sexuálních služeb je èastou úvahou provozovatelù. Tyto druhy podnikání pøinášejí rychlý a vysoký zisk. Pøinášejí však také kriminalitu, rušení klidu a veøejného poøádku a v neposlední øadì znehodnocení nemovitostí v širokém okolí. V krajním pøípadì mùže negativní vliv zasáhnout povìst, a tím i hodnocení celé mìstské èásti. Protože samospráva je povinna dbát zájmu obèanù a vystøíhat se jednání, které by znehodnocovalo jejich vlastnictví, pevnì vìøím, že sexuální služby a herny budou v Bystrci i do budoucna posuzovány jako aktivity, které jsou v rozporu s veøejným zájmem bystrckých obyvatel. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Program ZOO na èervenec a srpen Již od až do konce roku je v prostorách Stálé akvarijní výstavy na Radnické ul. 6 instalována VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NUSA TENGGARA - život korálového útesu manželù Milana a Moniky Jeglíkových, kteøí se specializují na oblast Indonésie a na potápìní v Pacifiku. Kolekce fotografií je zamìøena na podmoøský svìt a pobøeží pøedevším na souostroví Komodo, Flores, Alor a Bali. Otevírací doba stálé výstavy: Po - Pá hod., So a Ne hod. DEN ZVÍØÁTEK NA HRADÌ VEVEØÍ , hod. Zoo Brno a Národní památkový ústav, územní odborné pracovištì v Brnì a Státní hrad Veveøí poøádají Den zvíøátek na hradì Veveøí. Program: C&W skupina Noví Kaskadéøi, skupina Mošny, divadlo Genus s pøedstavením Opice v Africe, pražské loutkové divadlo ŠUS s pøedstavením Komedie o Anežce a Èervená Karkulka, taneèní country skupina la Quadrilla, Brnìnské písnièkové tetiny. Doprovodný program: výstava fotografií zvíøat ze Zoo Brno (autor Ing. Michal Piškula), soutìžní stezka, ukázky zvíøat (papoušek Eda, had, želva, nosál, králík, morèe, koza kamerunská), ukázka prací na tkalcovském stavu, na hrnèíøském kruhu, drátkování hrníèkù, kamenù, výroba drobných šperkù z drátkù, palièkování, ukázka práce profesionálních záchranáøù se psy, ukázka dravcù ze Záchranné stanice v Rajhradì. Pøi cestì na hrad mùžete využít spoleèné jízdenky na loï a vstupenky do zoo. ZOO BRNO VE WESTERNOVÉM MÌSTEÈKU BOSKOVICE , , hod. Zoo Brno vystoupí spoleènì se skupinou Noví Kaskadéøi v poøadu možná pøijde i kouzelník ve westernovém mìsteèku Boskovice. Po celou dobu programu bude probíhat zábavná zvíøecí stezka v areálu westernového mìsteèka o zajímavé ceny - vyhodnocení v hod. - ukázky zvíøat ze Zoo Brno - papoušek ara, fretka, had - soutìže se zvíøecí tématikou SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIÈÙ A SPONZORÙ Každoroèní pozvánka pro všechny sponzory zoo k její prohlídce spojená s kulturním programem nejen pro sponzory a adoptivní rodièe, ale i pro veøejnost. Program setkání bude upøesnìn na Ing. Jiøina Kubínová, Propagaènì vzdìlávací úsek ZOO Brno Bystrcké noviny è. 6 / VOLEJBALOVÁ SEZÓNA NA ZŠ VEJROSTOVA Blíží se konec školního roku a je tøeba vyhodnotit volejbalovou sezónu. Byla èi nebyla úspìšná? Na tuto otázku není jednoznaèná odpovìï. Co do výsledkù bychom mohli být spokojeni. V èem máme ještì dluh? Snad v pøesvìdèování dìtí i rodièù, že volejbal by pro naše absolventy nemìl konèit opuštìním bran školy, ale mìli by se do nìj zapojovat i nadále v kategoriích kadetù, juniorù i dospìlých. Argument mnohých rodièù, ale i dìtí, že nebudou mít èas na uèení, neobstojí. Vždy spousty našich vrcholných sportovcù se honosí tituly ing, Dr., Mgr. aj. Chce to jenom si správnì zorganizovat denní režim. Ale dost s kázáním a pojïme se podívat na to, co se nám letos daøilo. Není od vìci nìkteré z úspìchù zopakovat. Naši žáci si dobøe vedli v Krajském pøeboru a celkovì skonèili na tøetím místì. Se støídavými úspìchy absolvovali Èeský pohár, který jak pro nì, tak i pro dìvèata, byl dobrou prùpravou pro pøíští sezónu. V Lize brnìnských ZŠ a víceletých gymnázií skonèili na 1. a 4. místì. V celostátním provìøování výkonnosti škol s rozšíøenou výukou TV zamìøenou na volejbal skonèili tìsnì za branami postupu do finále, když ve své skupinì skonèili na druhém místì. Pro naše dìvèata to byl rok výsledkovì úspìšný a pøi troše sportovního štìstí mohl dopadnout ještì lépe. V Poháru sportovního gymnázia jsme obsadili 1. a 2. místo. V Lize brnìnských ZŠ a víceletých gymnázií byla naše dìvèata také úspìšná a skonèila na 1. a 4. místì. V Krajském pøeboru se umístila sice na tøetí pøíèce, ale nestaèilo to na postup do Pøeboru ÈR. To tedy zùstává naším cílem na pøíští rok. Naopak srovnávací soutìž mezi ZŠ zabývajícími se výukou volejbalu v ÈR pro nás dopadla lépe - postup do republikového finále díky vítìzství ve skupinì a obsazení celkovì šestou pøíèku v rámci ÈR. Z celkového poètu 22 škol to není špatné umístìní! A co naše kadetky? Vedly si po celý rok dobøe a jen tìsnì jim unikl postup do Ligy ÈR, když v Krajském pøeboru skonèily na druhém místì. Proto bych chtìl z tohoto místa podìkovat nejenom všem hráèkám, ale také pøedevším jejich trenérùm, kteøí je k tìmto úspìchùm dovedli. V kategorii žákù to jsou trenéøi Mgr. Jiøí Mikulášek, Mgr. Rudolf Táborský, Jakub Mašlán a Filip Tlaskal. Tým trenérù v kategorii žákyò a kadetek tvoø Mgr. Milica Tomášková, Petr Kopecký a Marek Smutný. Víme co se nám nepovedlo a kde máme rezervy. Právì práce na odstraòování nedostatkù je krokem k dobrým výsledkùm i v pøíštím roce. Držte nám všem pìsti! Mgr. Zdenìk Èernošek Naše dìvèata 8. a 9. tøídy na republikovém finále Srovnávací soutìže mezi školami s rozšíøenou Tv zamìøenou na volejbal - Tøebíè

6 6 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 ØÁDKOVÁ INZERCE n Obkladaèské práce. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Prodám garáž v OV v horní èásti ulice Výhon v Bystrci. Tel.: n Vymìním státní byt 1+1 ve Slatinì + doplatek za vìtší v Bystrci. Tel.: nebo n Klasické a relaxaèní masáže. Každá 5. masáž 50% sleva. Provozovna støed mìsta, ul. Veselá. V blízkém okolí Bystrce u Vás doma nebo ve vaší firmì. Objednávky tel.: dennì 9-21 hod. n Koupím byt 2+1 nebo 3+1 do ,- Kè i s dluhem. Rychlé jednání, platím hotovì. Tel.: n Prodám pánské kolo Kalahari550 ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: n Reklamní grafika na: auta, tabule, výlohy, transparenty, orient. systémy aj. samolepky, vizitky, malonákladový tisk. Zuzana Kroupová, U ZOO 37. Tel.: n Likvidace, vyklízení bytù, sklepù, pùd, chalup i celých pozùstalostí. Fa BRYCHTA. Tel.: Nebojte se zachraòovat! I vy byste si pøáli být zachránìni! Postup pøi nehodì volat 155 nebo 112, ihned vyšetøit základní životní funkce postiženého - vždy vìnovat pozornost všem základním životním funkcím a sledovat je až do pøíjezdu odborné zdravotnické pomoci. Podle závažnosti stavu pacienta lze rozdìlit postižení do dvou skupin: - Akutní stavy, které bezprostøednì ohrožují život, kdy u postiženého selhává nebo již selhala jedna èi více základních životních funkcí, tj. vìdomí, dýchání a krevní obìh. - Ménì závažné akutní stavy - vše ostatní Vìdomí - u postiženého zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní obìh, ihned ho uložte do stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat základní životní funkce. Dýchání - o zachovaném dýchání se zachránce pøesvìdèuje pøedevším podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postiženým na své tváøi, pøiložené tìsnì nad ústa postiženého. n Vymìním OB m 2 za 2+1. Tel.: n Hledáme milou hodnou paní na výpomoc do domácnosti a k dìtem na cca 15 hod. týdnì. Nástup ihned. Tel.: n Vymìním RD 4+1 Moravské Knínice za byt 2+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám 2 nové skøínì lamino masiv DOMESTOS. Tel.: n Mladý pár se psem hledá dlouhodobý pronájem bytu 1+1, 1+KK Bystrc a okolí. Tel.: po 17 hod n Vymìním OB 3+1 v Kohoutovicích za 1+1 OB nebo DB. Tel.: n Vymìním DB 2+1 zateplený s lodžií za DB. Tel.: n Prodám zdìnou garáž 20 m 2 OV Bystrc ulice Výhon. Tel.: n Koupím bytové doplòky, nábytek do r i celou pozùstalost, platím hotovì. Tel.: n Koupím pohledy do roku 1950 i vìtší množství. Tel.: n Prodám DB 2+1, 61 m 2 s balkonem 7.p./8, na ulici Foltýnova. Cena 1150 tis. Možno též garáž 150 m od domu. Tel.: n Vymìním s doplatkem 2+1 OB v Bystrci na ulici Èerného za 3+1 OB v Bystrci. Tel.: n Vymìním SB 3+1 v Kohoutovicích s lodžií (v zatepleném domì) za SB 4+1 v Bystrci. Telefony: nebo PRVNÍ POMOC (1. èást) Zachránce si všímá též pøítomnosti dýchacích pohybù hrudníku. V pøípadì, že zachránce zjistí, že postižený nedýchá, neprodlenì provede: a) uvolnìní dýchacích cest trojím manévrem: záklon hlavy - pøedsunutí dolní èelisti - otevøení úst. Záklon hlavy se však neprovádí pøi poranìní krèní páteøe (nebo pøi podezøení na toto poranìní) a u malých dìtí. b) vyèištìní dutiny ústní. Pokud se poté neobnoví dýchání, je tøeba neprodlenì zahájit c) umìlé dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, u úst do nosu, èi z úst do nosu a úst). Pøi umìlém dýchání je tøeba neustále udržovat záklon hlavy. Umìlé dýchání je zahajováno dvìma pomalými vdechy (u dospìlého má umìlý vdech trvat cca 2 s). Následnì zachránce pokraèuje v umìlém dýchání frekvencí u dospìlého: 12 dechù/min u dìtí do 8 let: 20 dechù/min u novorozencù: 30 dechù/min Obìh - zachování krevního obìhu zachránce ovìøuje podle pøítomnosti pulsu na tepnì krèní. Zachránce nezdravotník však neztrácí èas vy- n Koupím byt 3+1 v osobním vlastnictví v Bystrci bez RK. Tel.: n Pøenechám za odstupné provozovnu pedikúry i s klientelou. Tel.: n Vymìním SB 2+1 v Námìšti nad Oslavou, 1. poschodí, škola, obchod u domu za byt v Brnì, nejlépe v Bystrci. Tel.: n Vymìním SB 1+KK Bystrc Èerného za 1+KK nebo vìtší urèený k privatizaci. Tel.: n Pùjèky i pro dùchodce. Tel.: n Med pøímo od vèelaøe 1 kg 75 Kè. Tel.: , mob.: n Vymìním OB 3+1 na Staré osadì za OB 2+1 v Bystrci. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte (SMS) n Prodám 1+1 DB ul. Teyschlova. Cena 690 tis. Kè. Tel.: n Koupím byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. Peníze IHNED! Tel.: n Kdo našel klíèe na ulici Pálkova, prosím o vrácení. Tel.: n Vymìním OB 1+1 na ul. Ondrouškova za 2+1 v Bystrci I. Tel.: n Pronajmu komf. garáž Bystrc I. Horší pøíjezd dohoda. Tel.: n Prodám postel s vodní matrací PA- MAX 105 x 220 cm. Tel.: n Vymìním státní byt 4+1 k odkupu do osobního vlastnictví ul. Kubíèkova 15 za státní byt 4+1 nebo 3+1 v lokalitì Bystrce. Tel.: n Pronajmeme byt 1+1 v Bystrci, Vondrákova ul., nezaøízený. tel.: hledáváním pulsu a za zástavu krevního obìhu považuje stav, kdy je pacient v hlubokém bezvìdomí a nedýchá. Pokud u postiženého došlo k zástavì obìhu, zachránce ihned zahájí oživovací pokusy (základní neodkladnou resuscitaci) - umìlé dýchání a nepøímou masáž srdeèní. Oživování je vždy zahájeno dvìma pomalými vdechy a poté pokraèuje støídáním nepøímé masáže srdeèní a umìlého dýcháni. Technika nepøímé srdeèní masáže - klekneme si k jednomu z bokù postižené osoby - zápìstní stranu dlanì pøiložíme dva prsty od konce meèíkovitého výbìžku prsní kosti - stlaèujeme zápìstní hranou dlanì prsní kost u dospìlých osob o 4-5 cm proti páteøi Frekvence nepøímé masáže srdeèní: u dospìlých a dìtí s výjimkou novorozencù: 100 stlaèení/min u novorozencù: 120 stlaèení/min Pøevzato z: MRÒOUSEK Dìtský bazárek oznamuje pøemístìní prodejny za domácí potøeby OS JAVOR nám. 28. dubna Bystrc Provozní doba: Po-Pá 9-18 Tel.: Zahájen prodej zn. textilu NEXT, GAPP ADIDDAS, NIKE, UMBRO atd. LETNÍ AKCE OÈNÍ OPTIKY Kovové obruby za ,- Kè (jen vybrané modely) Eèerova 2a Bystrc areál Albert Využijte vyšetøení oèním lékaøem s vydáním lékaøského pøedpisu na brýle a to každé pondìlí od hod. Tel.: Angliètina na Bystroušce V záøí 2005 otevøeme tyto pokroèilosti: zaèáteèníci Út hod. velmi mírnì pokroèilí Èt hod. mírnì pokroèilí Po hod. mírnì pokroèilí Po a St hod. støednì pokroèilí Út hod. a každý druhý Èt hod. zájemci volejte pí Izákové na tel.: nebo Uzávìrka pøíštího èísla je 12. srpna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 17. èervna Zdarma.

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více