ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil."

Transkript

1 Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/ LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová organizace bystrckých seniorù. Velkou vìtšinou byl tehdy zvolen pøedsedou pan Vladimír Rajský. Po celých deset let stojí v èele bystrckých seniorù a vede je perfektnì. Organizuje rùzné poznávací zájezdy, turistické výlety do blízkého i vzdáleného okolí, návštìvy muzeí, pøednášky a besedy. Neseïte doma - choïte s námi je heslo bystrckého Seniorklubu, který nabízí všem døíve narozeným bystrckých obèanùm svoje aktivity po celý rok. Schází se zde ženy i muži, kteøí nechtìjí sedìt sami doma, ale chtìjí si užít spoleènosti vrstevníkù a dozvìdìt se nìco zajímavého, podívat se do míst kam by se jinak nedostali. Do dalších let pøeji všem èlenùm Seniorklubu hodnì zdraví, dobrou mysl a ještì mnoho spoleèných kulturních, poznávacích i turistických zážitkù. Dìkuji Vám pane Rajský za Vaši práci, kterou tak nezištnì a rád dìláte pro Bystrc a pro své vrstevníky! Protože nebýt Vás, a Vašich dobøe a zajímavì pøipravených programù pro seniory, nebyl by Seniorklub tím, èím je. Seniorklub se neuzavírá ani dalším zájemcùm. Pokud mají obèané dùchodového vìku zájem stát MISS PØEHRADA 2005 S první vicemiss Michaelou Smrèkovou starosta Ing. Svatopluk Beneš a místostarostka Mgr. Eliška Kováøová. se èlenem. staèí odeslat korespondenèní lístek se jménem, adresou a rodným èíslem na adresu: Seniorklub, Opálkova 6, Brno. Každý si zde mùže pøijít na své. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka Již pátý roèník této soutìže krásy poøádala MÈ Brno-Bystrc ve spolupráci s agenturou M-Studio v rámci festivalu Brno-mìsto uprostøed Evropy. Akce se odehrála na hlavním programovém pódiu u pøístavištì lodní dopravy za velkého zájmu veøejnosti. Do soutìže se pøihlásilo pøes dvacet dívek, vybráno pak bylo dvanáct finalistek. Na nì èekal kromì promenády v plavkách a módní pøehlídky také rozhovor s moderátorem. Porota tak mìla možnost ocenit nejen šarm tìla èi ladnost pohybu, ale i výøeènost a vtip. Vítìzkou soutìže Miss pøehrada 2005 se stala Petra Dvoøáková (è. 2) - osmnáctiletá studentka gymnázia ve Šlapanicích, žijící v Brnì-Líšni. Díky pøízni pøihlížejícího publika získala i titul Miss Sympatie.Titulem první vicemiss se mùže pyšnit Michaela Smrèková (è. 5) - osmnáctiletá dívka z naší mìstské èásti. Tøetí v silné konkurenci skonèila dívka z Tøebíèe - Kateøina Havlová (è. 8, 21 let ). Bohdana Rudolfová, odbor kultury pøeje našim ètenáøùm redakce Bystrckých novin. Brigáda zastupitelù na hradì Veveøí Ètrnáct zastupitelù Bystrce letos opìt odstraòovalo v okolí Státního hradu Veveøí náletové døeviny. Hrad se tak postupnì dostává do døívìjší podoby. Práce je zapotøebí vykonat ještì hodnì a i další zájemce o brigády kastelán hradu Petr Fedor rád uvítá. I když nám poèasí nepøálo, od rána pršelo, zase se kus prostoru pod hradním mostem oèistilo. Všichni, kteøí by chtìli Státnímu hradu Veveøí pomoci, se mohou pøihlásit u kastelána hradu Mgr. Petra Fedora na telefonu , pøípadnì em na adrese: Svatopluk Beneš, starosta Najdu sponzora? Jmenuji se Pavla Skotalová a je mi 16 let. Od ranného dìtství se vìnuji krasobruslení. Je to mùj velký koníèek a má velká láska, která mì stojí mnoho odøíkání, ale takový je každý sport, který se dìlá aktivnì. V letošním roce jsem se pøihlásila do druhého roèníku soutìže o Nejlepšího sportovce mìstských èástí Bystrc a Knínièky. V kategorii žen jsem se umístila na 1. místì. V sezónì jsem se zúèastnila ètyø závodù Èeského poháru. Úspìšná jsem byla i v mezinárodním Evropském poháru. Ze tøí závodù, kterých jsem se zúèastnila, jsem byla 2x první a jednou tøetí. Všechna tato vítìzství jsou pro mì velkou motivací a povzbuzením do dalších tréninkù a dalších soutìží. Všem je urèitì dobøe známo, že krasobruslení je sport èasovì, fyzicky a psychicky velmi nároèný. Je však velmi nároèný i finanènì. A protože vìøím, že i nadále budu úspìšná v reprezentaci, hledám touto cestou sponzory, kteøí mi finanènì pomohou v mé sportovní kariéøe. Bližší informace najdete na mé internetové stránce: Pavla Skotalová

2 2 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 INFOSERVIS Provoz pošty Brno 9 v mìsíci èervenci a srpnu 2005 Od do bude provoz poboèky Èeské pošty Brno 9 v budovì nákupního støediska Javor na nám. 28. dubna 2 následující: pondìlí - pátek , Ke zmìnì dochází z dùvodu nároku zamìstnancù na èerpání øádné dovolené a jejich nahrazování nahodilými brigádníky. Bohumil Jakubec, øeditel Obvodu Brno Informace o dodávce teplé užitkové vody S ohledem na plánovanou rekonstrukci zdroje naší spoleènosti v letním období roku 2005 oznamujeme našim odbìratelùm, kteøí jsou zásobováni teplem ze zdrojù CZT Teyschlova 33, KB 8 Foltýnova 23a, KB 9 Foltýnova 19a, KB10 Kuršova 36 a KZ1 Rerychova 22, Bystrc, na možnou krátkodobou sníženou kvalitu dodávek teplé užitkové vody. Délka odstávky nepøesáhne dobu 3 dnù a bude oznámena vždy v pøedstihu 14-ti dnù výlepem na pøíslušných odbìrných místech. Pøípadné dotazy vám zodpoví Ing. Ivoš Kupský, tel nebo pøíslušný provozní technik Bøetislav Havlíèek, tel Ing. Vladimír Jandásek, generální øeditel Tepelné zásobování Brno, a.s. Pomeranè, citrón, GREP! Od 19. záøí 2005 bude opìt pokraèovat cvièení pøi hudbì pro ženy v lady vìku. Cvièení bude probíhat každé pondìlí od do hod. v malé tìlocviènì Gymnázia na Vejrostovì ulici. Cvièení povede zkušená lektorka, cena 1 lekce je 40,- Kè (platba vždy na místì). Kontaktní telefon: , PØIJÏTE MEZI NÁS!! Dr. Marie Pešová Oznamování vypínání elektøiny a jiných medií Jak jsme v minulém èísle Bystrckých novin slíbili, pokraèujeme v informacích o oznamování vypínání médií, pøedevším elektrického proudu. Firma E-ON na naši žádost o sdìlení roèního plánu odstávek transformátorù v naší mìstské èásti odpovìdìla, že dlouhodobý plán nemá v souèasné dobì k dispozici. Souèasnì nám však slíbila, že všechny odstávky bude sdìlovat v dostateèném pøedstihu (ze zákona min. 15 dní pøedem) tak, aby ÚMÈ mohl tyto informace zveøejòovat v Bystrckých novinách. V souèasné dobì je plánována velká oprava vedení VN 69 okolo pøehrady, ovšem bude provedena až na podzim, po skonèení rekreaèní sezóny. Proto budou konkrétní informace zveøejnìny pravdìpodobnì v záøijovém èísle Bystrckých novin. Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru vnitøních vìcí Místní sdružení ODS Text Euroústavy je také na Kdyby se náhodou o ústavì pøes všechno hlasovalo, tak a víte o èem. Zájemci o èlenství mají bližší informace tamtéž. Svatopluk Beneš pøedseda MS ODS v Bystrci MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE LÉTO PØICHÁZÍ Tak je to zase tady. Rtu teplomìru už v minulých dnech nejednou pøekroèila tøicítku a mnozí již poèítají dny, dìlící je od vytoužené dovolené. Než však vyrazíte na cesty, pøeètìte si prosím pozornì následující doporuèení odborníkù z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Vesmìs jde o jednoduchá opatøení, která mohou výraznì snížit riziko, že dny vašeho volna pokazí nepøíjemná zpráva z domova, navštíveného bìhem vaší nepøítomnosti nezvaným hostem. Leccos lze pochopitelnì ještì dohnat i v oblasti zabezpeèení domácnosti po stránce technické - na trhu je øada pøídavných zámkù èi elektronických systémù, které mohou automaticky informovat o pøípadném narušení vašeho bytu hlasovou èi textovou správou. Následující doporuèení jsou však osvìdèená a až na výjimky k jejich realizaci staèí minimální náklady. Preventivní opatøení pøed odjezdem na dovolenou Nechlubte se svými majetkovými pomìry. Nezveøejòujte svùj odjezd pøedèasnì. Uschovejte cenné vìci a doklady do bezpeènostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevnì zabudovaných ve zdi. Pøerušte pøed odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu. Zkontrolujte peèlivì okna a dveøe, zda jsou zavøené. Nezatahujte závìsy, rolety a žaluzie. Uložte žebøíky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít pøi vloupání do vašeho rodinného domku nebo rekreaèního objektu. Svìøte klíè od bytu spolehlivému sousedovi nebo pøíbuznému, který bude váš byt pravidelnì kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Mùžete-li, vytvoøte zdání, že je v bytì nìkdo pøítomen. Využijte elektronické spínací zaøízení, které podle nastavení rozsvítí svìtla zapne rozhlasový pøijímaè, televizi apod. Zdokumentujte své cenné vìci (seznam, fotodokumentace), pøípadnì sepište výrobní èísla pøístrojù. Tyto informace pomohou policii v pátrání a pojiš ovnám pøi likvidaci pojistné události. Nejen pøi pobytu v neznámém prostøedí pochopitelnì platí, že je nutné dbát zvýšené opatrnosti na ulici. Policejní svodky každoroènì pøináší øadu dùkazù o úspìšných zlodìjských pokusech kapsáøù. Nechceteli jim jejich poèínání usnadòovat, zamyslete se nad následujícími doporuèeními. Deset rad proti kapsáøùm Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitøních kapes odìvu, nikoli do zadních u kalhot. Pokud se dostanete do tlaèenice na ulici, v obchodì nebo dopravním prostøedku, vìnujte pozornost bezprostøednímu okolí. Tašky s penìzi nenoste na zádech kam nevidíte, zvýšenou pozornost vìnujte i kabelkám pøehozeným pøes rameno. Nenoste s sebou velkou hotovost. Pokud musíte, peníze rozdìlte a uložte oddìlenì. Svá zavazadla nikdy nespouštìjte z oèí. Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikaèní èíslo (PIN) si zapište oddìlenì. V pøípadì krádeže okamžitì kontaktujte svoji banku, oznamte ztrátu a kartu zablokujte. Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste spoleènì. Zlodìji postaèí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat šek. Obèanský prùkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni. Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné. Pøejeme vám klidnou dovolenou bez nepøíjemných pøekvapení. Mgr. Vít Cvrèek, Mìstská policie Brno Rušící se organizace v Bystrci prodává tyto vìci: nožový mlýn vèetnì dopravníku ,- mandl ,- Staré mandly - 3 ks - cena domluvou automatická praèka ARDO 5.000,- šicí stroj profesionální ,- hrnèíøský kruh ,- vìž Philips ,- Kupte si! lis na PET ,- stan SUMATRA ,- telefon, fax Panasonic ,- kulatý stùl + 4 židle ,- kanceláøský nábytek ,- vojenský stan ,- Na cenì se lze domluvit na telefonu: Dr. Božena Havelková Opravy a zmìny ve Spoleèenském centru V letošním roce se podaøilo získat z rozpoètu MÈ Bystrc pro opravy a vylepšení Spoleèenského centra znaèné peníze. Celkem je to 1, ,- Kè. Získané peníze byly a budou investovány následovnì: èástka 137 tisíc je použita k opravì støechy, která zejména nad vestibulem vyžaduje nutnou opravu. Èástka 320 tisíc bude použita na dostavbu protihlukové bariéry - oddìlení prostoru pøed SC od frekventované silnice a tím vytvoøení klidové zóny. 750 tisíc je urèeno na generální opravu zpevnìných ploch u Spoleèenského centra. V loòském roce byly opraveny schody. Uvažovalo se i o zøízení trvalé venkovní taneèní plochy, ale vzhledem k cenì a frekvenci využití si budeme i v budoucnu parket na hody vždy pùjèovat a peníze budou použity na opravu dláždìného prostranství. Dláždìný prostor dozná urèitých zmìn, bude zmenšen a tím pøibude více travnaté plochy. Zbývající èástka 285 tisíc je urèena na výmìnu hoøákù v plynové kotelnì, kde 3 kotle jsou již zastaralé a oprava je nezbytná. Všechny tyto opravy i investice zlepší funkènost Spoleèenského centra, které slouží již 12 let nejen bystrckým obèanùm. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka Oznaèení dopisních schránek Pøi provìøování úèinnosti distribuce Bystrckých novin jsme zjistili, že Èeská pošta je nevhazuje do dopisních schránek, které mají jejich majitelé oznaèeny nápisem, že si nepøejí vhazovat reklamní tiskoviny. Distributor takto èiní oprávnìnì v souladu s tiskovým zákonem, nebo i Bystrcké noviny, vzhledem ke zveøejòování reklam a inzerátù, je za reklamní tiskovinu nutno považovat. Abychom i obèanùm, kteøí si sice reklamní tiskoviny nepøejí, ale pøesto chtìjí být informováni o dìní v mìstské èásti, umožnili Bystrcké noviny získat, nechali jsme vyrobit samolepky se znakem mìstské èásti a s textem Pøeji si do schránky Bystrcké noviny. Tìmito samolepkami ti obèané, kteøí dali na vìdomost, že si nepøejí dostávat reklamní tiskoviny, ale o Bystrcké noviny mají zájem, oznaèí svoji dopisní schránku, a to bude pokyn pro poštovní doruèovatelku, aby noviny dodala. Samolepky v obecních domech získáte u svých domovních zmocnìncù, u domù družstevních u domovních dùvìrníkù a majitelé soukromých domù a bytù si je mohou vyzvednout na recepci Úøadu mìstské èásti Brno- Bystrc, nám. 28. dubna 60. Ing. Dana Kalousková vedoucí odboru vnitøních vìcí

3 Zámìr Statutárního mìsta Brna, Mìstské èásti Brno-Bystrc pronajmout byt Bystrcké noviny è. 6 / PROJEKT ÈESKÝCH SENIORÙ NAŠE DOBA V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì - Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno - Bystrc. 1. pronajmout na dobu neurèitou byt è. 17 v domì Kubíèkova 5, vel. 1+1 o celkové výmìøe 33,50 m 2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytì vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,-Kè a opravy vlastním nákladem ve výši ,-Kè. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). V tomto domì bude realizován prodej jednotlivých bytových jednotek dle zákona 72/1994 Sb. Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno - Bystrc. Žadatel musí splòovat vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství Chtìla bych vás seznámit se zaèínajícím celorepublikovým projektem èeských seniorù, prezentovaný pod názvem Naše doba, který je nejvýznamnìjší spoleèenskou aktivitou, zamìøenou na realizaci zásadní zmìny v pøístupu k øešení problematiky èeských seniorù. Hlavním cílem je aktivovat, sjednotit a propojit èeské seniory, øešit jejich zásadní problémy (ekonomické podmínky, bydlení, zdraví). Dále zahájit a rozvíjet seniorské podnikání a pomocí toho vytváøet finanèní fond, který bude základem zlepšování života seniorù. Projekt zastøešuje Koordinaèní výbor organizací dùchodcù a zdravotnì postižených ÈR (KVOD ÈR). Projekt má nìkolik etap, z nichž v roce 2005 je zamìøen na zahájení tøí a to: - vydání a prodej první øady slevových Senior-karet (jsou již v prodeji na vìtších poštách za 20,- Kè se zabezpeèením slev a výhod pro držitele na celém území ÈR, - realizace série Veøejných besed, - vydávání celostátních Novin èeských seniorù. Veøejné besedy budou realizovány v rùzných mìstech ÈR, v první fázi je Praha a Brno. KVOD již pøipravuje na záøí s MÈ Bystrc besedu, která se bude konat ve Spoleèenském centru. Beseda bude v podstatì veøejným pracovním setkáním, na nìmž se bude hovoøit o zámìrech projektu a názorech pøítomných a zástupcù mìst èi obecních úøadù. O datu besedy budete vèas informováni prostøednictvím Bystrckých novin. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Letní dìtský tábor (19. roèník) - vhodný pro dìti a mládež od 6 do 17 rokù Nejlepší sportovec MÈ Brno - Bystrc a Brno - Knínièky za rok 2004 Poøadatel: TJ Sokol Brno - Bystrc (oddíl lyžování) Termín: Cena: 2.790,- Kè Strava: 5-6 x dennì (dle potøeby dìtí) Ubytování: ve 2 a 6 lùžkových chatkách Vedení: vedoucí a instruktoøi pracující celoroènì s mládeží Místo: Pikárec - Èeskomoravská vysoèina (cca 60 km od Brna) Zamìøení: cykloturistika, míèové sporty, plavání, tábornické dovednosti, soutìže, letní kino, noèní hry, karneval, celotáborová hra, v polovinì tábora nìkolikadenní expedice na kolech za dobrodružstvím... Informace: Ing. Karel Aujeský, Voøíškova 4, Brno, tel.: , Druhý roèník soutìže o Nejlepšího sportovce mìstských èástí Bystrc a Knínièky provázelo nelehké rozhodování, nebo každá z kategorií mìla své silné zastoupení a úspìchy jednotlivých sportovcù byly opravdu obdivuhodné. Nejsilnìjší zastoupení mìly tradiènì oddíly a kluby sídlící právì v mìstských èástech Bystrc a Knínièky, nicménì i další oslovené brnìnské kluby nezùstávaly pozadu a posílaly nominace svých sportovcù, kteøí mají trvalé bydlištì ve výše zmiòovaných mìstských èástech. Sešlo se nám cca 30 nominací, ze kterých se pak vždy v každé kategorii vybrali tøi nejlepší na základì dosažených výsledkù v roce Výsledky jsou následující: Junioøi 1. Ivo Hilšner (sport. støelba) 2. Václav Cetl (karate) 3. Jakub Šíma (lehká atletika) Juniorky 1. Martina Koutná (jachting) 2.Kateøina Horáková (synchron. plavání) 3. Jitka Èíhounková (karate) Ženy 1. Pavla Skotalová (krasobruslení) 2. Martina Hudcová (beachvolejbal) Tereza Tobiášová (beachvolejbal) 3. Klára Hanzlíková (karate) Muži 1. David Kopal (veslování) 2. Igor Kaláb (motorismus) 3. Martin Pokorný (karate) Akci sponzorovali: hotel SANTON, kvìtiny SMILE - Lubomír Jelínek a MÈ Brno-Bystrc Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka

4 4 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 Mateøská škola Kachlíkova 19 mìní název Mateøská škola Kachlíkova 17 zmìnila název na Mateøská škola ZVÍDÁLEK, MŠ Kachlíkova 21 na Mateøská škola DUHA a minulé Zastupitelstvo MÈ schválilo návrh na zmìnu názvu MŠ Kachlíkova 19 na Mateøská škola SKØIVÁNEK. Návrh zvítìzil v anketì dìtí a zamìstnancù MŠ.Vychází z názvu dìtského taneèního souboru Skøivánek, který pùsobí na MŠ Kachlíkova 19 již druhým rokem. Pùvodnì hudebnì-pohybový kroužek zaujal svou náplní dìti a poté i rodièe natolik, že poèet dìtí v kroužku vzrostl bìhem prvního roku na 30. Zároveò vznikl nápad založit taneèní soubor a odtud byl už jen krùèek k realizaci i kostýmového vybavení. Vstøíc vyšlo i sdružení rodièù a pøátel školy MATEØÍDOUŠKA. Nabídli finanèní dar a pomoc šikovných maminek. Díky jejich ochotì i obìtavosti personálu školy sklidili malí taneèníci a zpìváèci zasloužený obdiv na prvním veøejném vystoupení na Otvírání Helenèiny studánky v minulém roce. Další vystoupení na sebe nenechala dlouho èekat. Dìti vystupují jak na veøejnosti, tak i na akcích mateøské školy. V letošním školním roce vystupoval soubor Skøivánek dvakrát na námìstí Svobody v rámci akce Vánoèní Brno, na schùzi Zastupitelstva MÈ v prosinci a na slavnostním zasedání Zastupitelstva k 60. výroèí osvobození republiky ve Spoleèenském centru 27. dubna. Pozvánku dostali i na Bystrcké hody. Prostøednictvím her, taneèkù i písnièek se dìti seznamují s bohatým folklórním dìdictvím, které se tak stává pøirozenou souèásti života i další generace. Tak se díky zájmu a nadšení personálu MŠ, ale i sdružení rodièù a pøátel školky Kachlíkova 19, daøí vytváøet podmínky pro zlepšení èinnosti školy v oblasti výchovné, materiální i zájmové. Pøitom sdružení Mateøídouška, které vzniklo v záøí 2003, pomáhá nejen finanènì, formou sponzorských darù, ale i pøi zlepšování školního prostøedí a pøi organizování mimoškolních akcí. Také Zastupitelstvo MÈ Brno-Bystrc na svém èervnovém zasedání ocenilo pøínos sdružení Mateøídouška i èinnost souboru Skøivánek a podpoøilo jejich èinnost, podobnì jak v roce 2004, finanèním darem. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. místostarosta KAŽDÝ MÙŽE POMOCI Každý mùže Brnìnské pøehradì a ostatním vodním tokùm a plochám pomoci správným výbìrem pracího prášku. Odhaduje se, že zneèištìní vodních tokù fosfáty, které jsou živinami pro sinice, je zpùsobeno z 30 až 40 % pracími prášky! Voda se pøi praní zmìkèuje. Zmìkèovadla se dìlí na fosfátová a bezfosfátová. Používáním pracích prostøedkù s bezfosfátovými zmìkèovadly tak významnì chráníme vodu, základ života. Dne uspoøádala Mìstská èást Brno - Bystrc jednání na Brnìnské pøehradì, s laskavým svolením Dopravního podniku mìsta Brna na lodi DALLAS, které mìlo za úèel iniciovat øešení smìøující k èisté vodì v pøehradì. Tuto aktivita postupnì a logicky pøevzal v roce 2002 Jihomoravský kraj a projekt Èistá pøehrada pøešel v roce 2003 v projekt Èistá Svratka. Cílem projektu je, podle Ing. Milana Venclíka, 1. námìstka hejtmana Jihomoravského kraje, omezení pøísunu živin z povodí, omezení èi zastavení èi zastavení výroby pracích prostøedkù s obsahem fosforu a následnì odstranìní infikovaných sedimentù z nádrží. Základní zadání projektu tedy smìøuje k maximálnímu snížení zneèistìní vod (eutrofizace) v povodí øeky Svratky nad Brnìnskou nádrží. Jihomoravský kraj zaèal v souèasné dobì s informaèní akcí pro širokou veøejnost, která by v dùsledku mìla omezit nežádoucí zátìž základní životní látky, vody viz Další podrobnosti ohlednì problematiky sinic a zneèištìní je možno získat na webových stránkách Doporuèené prací prostøedky jsou v tabulce, bližší na webových stránkách Informace o složení práškù do myèek nádobí budou otištìny v dalším èísle, již teï jsou informace k dispozici na webových stránkách S tìmito informacemi by se mìla seznámit každá domácnost a ubytovací a stravovací zaøízení, aby vìdìly o zátìži pro vodu, která vzniká špatným výbìrem práškù pøi jejich èinnosti. Souèasný stav zneèištìní povodí øeky Svratky je na webové adrese Z mapky zde uveøejnìné je vidìt, že 4 drobné vodoteèe jsou zaøazeny do V. jakostní tøídy, tedy nejhorší. Dva toky jsou v IV. jakostní tøídì. Celý tok Svratky, mimo prameništì a 4 vodoteèe jsou v III. jakostní tøídì a cca polovina tokù v povodí jsou zaøazeny do I. a II. jakostní tøídy. Každý, i vy, mùžete významnì ovlivnit èistotu vody správným výbìrem pracího prášku. Svatopluk Beneš, starosta Prací prostøeky bez fosfátu, nebo s malým množstvím Dávka fosforu na jedno praní v gramech,

5 PROSTITUCE NENÍ V BYSTRCI ŽÁDOUCÍ Bystrc se postupem èasu zformovala jako mìstská èást s pøevažující funkcí bydlení a rekreace. Nabídka obchodu a služeb je spíše nedostaèující. Pracovních pøíležitostí není mnoho. Situace se zlepšuje pomalu, nicménì cestu do Bystrce si postupnì našly významné firmy, které si ji zvolily za své sídlo - m.j. Computer Press, Navision software, Netbox. Komerèní banka otevøe na podzim poboèku na námìstí 28. dubna. Rozvíjí se centrum obchodu a služeb MAX i Javor. Investièní pøíležitost hledá v Bystrci øada spoleèností. Jednoznaèná pøevaha bydlení a rekreace bude oèividnì charakteristická pro Bystrc øadu let, ne-li trvale. Domnívám se, že lidé si na tuto tváø Bystrce zvykli a berou ji jako pøirozenou. Ze zkušenosti z mnoha hovorù s obèany si troufám øíci, že si nejvíce ceníme pøírody, která Bystrc obklopuje, veøejné zelenì, pomìrné èistoty a poøádku a celkovì klidné atmosféry naší mìstské èásti. O tom, že to není jen subjektivní pocit nás obyvatel, ale skuteèná hodnota, svìdèí rozdíly mezi cenou bytù, pozemkù a domù v Bystrci a cenou podobných nemovitostí v jiných oblastech mìsta. Tento stav však není samozøejmý a není provždy dán. Politika bystrcké obecní samosprávy, pokud by nebyla uvážená, by mohla obrátit vìci v neprospìch obèanù. Proto jsem rád, že Zastupitelstvo mìstské èásti Brno-Bystrc, konané , stanovilo pro nabízení a poskytování sexuálních služeb na veøejných prostranstvích omezení na celém území Bystrce. Toto omezení bude vloženo do pøílohy novì projednávané obecnì závazné vyhlášky Statutárního mìsta Brna k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Pøi projednávání této vìci zaznìlo, že žádná omezení není nutno pøijímat, protože s poulièní prostitucí Bystrc potíže nemá. Tento pøístup považuji za nesprávný. Jednak se situace mùže ze dne na den zmìnit, jednak je jistì dobré dát pøedem najevo potenciálním zájemcùm o takové podnikání, jaký postoj má v této oblasti bystrcká samospráva. Podobnì nekompromisní stanovisko zaujala radnice již v minulosti k zámìru výstavby velké herny. Využití uvolnìných objektù pro zøízení heren èi poskytování sexuálních služeb je èastou úvahou provozovatelù. Tyto druhy podnikání pøinášejí rychlý a vysoký zisk. Pøinášejí však také kriminalitu, rušení klidu a veøejného poøádku a v neposlední øadì znehodnocení nemovitostí v širokém okolí. V krajním pøípadì mùže negativní vliv zasáhnout povìst, a tím i hodnocení celé mìstské èásti. Protože samospráva je povinna dbát zájmu obèanù a vystøíhat se jednání, které by znehodnocovalo jejich vlastnictví, pevnì vìøím, že sexuální služby a herny budou v Bystrci i do budoucna posuzovány jako aktivity, které jsou v rozporu s veøejným zájmem bystrckých obyvatel. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Program ZOO na èervenec a srpen Již od až do konce roku je v prostorách Stálé akvarijní výstavy na Radnické ul. 6 instalována VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NUSA TENGGARA - život korálového útesu manželù Milana a Moniky Jeglíkových, kteøí se specializují na oblast Indonésie a na potápìní v Pacifiku. Kolekce fotografií je zamìøena na podmoøský svìt a pobøeží pøedevším na souostroví Komodo, Flores, Alor a Bali. Otevírací doba stálé výstavy: Po - Pá hod., So a Ne hod. DEN ZVÍØÁTEK NA HRADÌ VEVEØÍ , hod. Zoo Brno a Národní památkový ústav, územní odborné pracovištì v Brnì a Státní hrad Veveøí poøádají Den zvíøátek na hradì Veveøí. Program: C&W skupina Noví Kaskadéøi, skupina Mošny, divadlo Genus s pøedstavením Opice v Africe, pražské loutkové divadlo ŠUS s pøedstavením Komedie o Anežce a Èervená Karkulka, taneèní country skupina la Quadrilla, Brnìnské písnièkové tetiny. Doprovodný program: výstava fotografií zvíøat ze Zoo Brno (autor Ing. Michal Piškula), soutìžní stezka, ukázky zvíøat (papoušek Eda, had, želva, nosál, králík, morèe, koza kamerunská), ukázka prací na tkalcovském stavu, na hrnèíøském kruhu, drátkování hrníèkù, kamenù, výroba drobných šperkù z drátkù, palièkování, ukázka práce profesionálních záchranáøù se psy, ukázka dravcù ze Záchranné stanice v Rajhradì. Pøi cestì na hrad mùžete využít spoleèné jízdenky na loï a vstupenky do zoo. ZOO BRNO VE WESTERNOVÉM MÌSTEÈKU BOSKOVICE , , hod. Zoo Brno vystoupí spoleènì se skupinou Noví Kaskadéøi v poøadu možná pøijde i kouzelník ve westernovém mìsteèku Boskovice. Po celou dobu programu bude probíhat zábavná zvíøecí stezka v areálu westernového mìsteèka o zajímavé ceny - vyhodnocení v hod. - ukázky zvíøat ze Zoo Brno - papoušek ara, fretka, had - soutìže se zvíøecí tématikou SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIÈÙ A SPONZORÙ Každoroèní pozvánka pro všechny sponzory zoo k její prohlídce spojená s kulturním programem nejen pro sponzory a adoptivní rodièe, ale i pro veøejnost. Program setkání bude upøesnìn na Ing. Jiøina Kubínová, Propagaènì vzdìlávací úsek ZOO Brno Bystrcké noviny è. 6 / VOLEJBALOVÁ SEZÓNA NA ZŠ VEJROSTOVA Blíží se konec školního roku a je tøeba vyhodnotit volejbalovou sezónu. Byla èi nebyla úspìšná? Na tuto otázku není jednoznaèná odpovìï. Co do výsledkù bychom mohli být spokojeni. V èem máme ještì dluh? Snad v pøesvìdèování dìtí i rodièù, že volejbal by pro naše absolventy nemìl konèit opuštìním bran školy, ale mìli by se do nìj zapojovat i nadále v kategoriích kadetù, juniorù i dospìlých. Argument mnohých rodièù, ale i dìtí, že nebudou mít èas na uèení, neobstojí. Vždy spousty našich vrcholných sportovcù se honosí tituly ing, Dr., Mgr. aj. Chce to jenom si správnì zorganizovat denní režim. Ale dost s kázáním a pojïme se podívat na to, co se nám letos daøilo. Není od vìci nìkteré z úspìchù zopakovat. Naši žáci si dobøe vedli v Krajském pøeboru a celkovì skonèili na tøetím místì. Se støídavými úspìchy absolvovali Èeský pohár, který jak pro nì, tak i pro dìvèata, byl dobrou prùpravou pro pøíští sezónu. V Lize brnìnských ZŠ a víceletých gymnázií skonèili na 1. a 4. místì. V celostátním provìøování výkonnosti škol s rozšíøenou výukou TV zamìøenou na volejbal skonèili tìsnì za branami postupu do finále, když ve své skupinì skonèili na druhém místì. Pro naše dìvèata to byl rok výsledkovì úspìšný a pøi troše sportovního štìstí mohl dopadnout ještì lépe. V Poháru sportovního gymnázia jsme obsadili 1. a 2. místo. V Lize brnìnských ZŠ a víceletých gymnázií byla naše dìvèata také úspìšná a skonèila na 1. a 4. místì. V Krajském pøeboru se umístila sice na tøetí pøíèce, ale nestaèilo to na postup do Pøeboru ÈR. To tedy zùstává naším cílem na pøíští rok. Naopak srovnávací soutìž mezi ZŠ zabývajícími se výukou volejbalu v ÈR pro nás dopadla lépe - postup do republikového finále díky vítìzství ve skupinì a obsazení celkovì šestou pøíèku v rámci ÈR. Z celkového poètu 22 škol to není špatné umístìní! A co naše kadetky? Vedly si po celý rok dobøe a jen tìsnì jim unikl postup do Ligy ÈR, když v Krajském pøeboru skonèily na druhém místì. Proto bych chtìl z tohoto místa podìkovat nejenom všem hráèkám, ale také pøedevším jejich trenérùm, kteøí je k tìmto úspìchùm dovedli. V kategorii žákù to jsou trenéøi Mgr. Jiøí Mikulášek, Mgr. Rudolf Táborský, Jakub Mašlán a Filip Tlaskal. Tým trenérù v kategorii žákyò a kadetek tvoø Mgr. Milica Tomášková, Petr Kopecký a Marek Smutný. Víme co se nám nepovedlo a kde máme rezervy. Právì práce na odstraòování nedostatkù je krokem k dobrým výsledkùm i v pøíštím roce. Držte nám všem pìsti! Mgr. Zdenìk Èernošek Naše dìvèata 8. a 9. tøídy na republikovém finále Srovnávací soutìže mezi školami s rozšíøenou Tv zamìøenou na volejbal - Tøebíè

6 6 Bystrcké noviny è. 6 / 2005 ØÁDKOVÁ INZERCE n Obkladaèské práce. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Prodám garáž v OV v horní èásti ulice Výhon v Bystrci. Tel.: n Vymìním státní byt 1+1 ve Slatinì + doplatek za vìtší v Bystrci. Tel.: nebo n Klasické a relaxaèní masáže. Každá 5. masáž 50% sleva. Provozovna støed mìsta, ul. Veselá. V blízkém okolí Bystrce u Vás doma nebo ve vaší firmì. Objednávky tel.: dennì 9-21 hod. n Koupím byt 2+1 nebo 3+1 do ,- Kè i s dluhem. Rychlé jednání, platím hotovì. Tel.: n Prodám pánské kolo Kalahari550 ve velmi dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: n Reklamní grafika na: auta, tabule, výlohy, transparenty, orient. systémy aj. samolepky, vizitky, malonákladový tisk. Zuzana Kroupová, U ZOO 37. Tel.: n Likvidace, vyklízení bytù, sklepù, pùd, chalup i celých pozùstalostí. Fa BRYCHTA. Tel.: Nebojte se zachraòovat! I vy byste si pøáli být zachránìni! Postup pøi nehodì volat 155 nebo 112, ihned vyšetøit základní životní funkce postiženého - vždy vìnovat pozornost všem základním životním funkcím a sledovat je až do pøíjezdu odborné zdravotnické pomoci. Podle závažnosti stavu pacienta lze rozdìlit postižení do dvou skupin: - Akutní stavy, které bezprostøednì ohrožují život, kdy u postiženého selhává nebo již selhala jedna èi více základních životních funkcí, tj. vìdomí, dýchání a krevní obìh. - Ménì závažné akutní stavy - vše ostatní Vìdomí - u postiženého zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní obìh, ihned ho uložte do stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat základní životní funkce. Dýchání - o zachovaném dýchání se zachránce pøesvìdèuje pøedevším podle toho, zda cítí proud vydechovaného vzduchu postiženým na své tváøi, pøiložené tìsnì nad ústa postiženého. n Vymìním OB m 2 za 2+1. Tel.: n Hledáme milou hodnou paní na výpomoc do domácnosti a k dìtem na cca 15 hod. týdnì. Nástup ihned. Tel.: n Vymìním RD 4+1 Moravské Knínice za byt 2+1 v Bystrci. Tel.: n Prodám 2 nové skøínì lamino masiv DOMESTOS. Tel.: n Mladý pár se psem hledá dlouhodobý pronájem bytu 1+1, 1+KK Bystrc a okolí. Tel.: po 17 hod n Vymìním OB 3+1 v Kohoutovicích za 1+1 OB nebo DB. Tel.: n Vymìním DB 2+1 zateplený s lodžií za DB. Tel.: n Prodám zdìnou garáž 20 m 2 OV Bystrc ulice Výhon. Tel.: n Koupím bytové doplòky, nábytek do r i celou pozùstalost, platím hotovì. Tel.: n Koupím pohledy do roku 1950 i vìtší množství. Tel.: n Prodám DB 2+1, 61 m 2 s balkonem 7.p./8, na ulici Foltýnova. Cena 1150 tis. Možno též garáž 150 m od domu. Tel.: n Vymìním s doplatkem 2+1 OB v Bystrci na ulici Èerného za 3+1 OB v Bystrci. Tel.: n Vymìním SB 3+1 v Kohoutovicích s lodžií (v zatepleném domì) za SB 4+1 v Bystrci. Telefony: nebo PRVNÍ POMOC (1. èást) Zachránce si všímá též pøítomnosti dýchacích pohybù hrudníku. V pøípadì, že zachránce zjistí, že postižený nedýchá, neprodlenì provede: a) uvolnìní dýchacích cest trojím manévrem: záklon hlavy - pøedsunutí dolní èelisti - otevøení úst. Záklon hlavy se však neprovádí pøi poranìní krèní páteøe (nebo pøi podezøení na toto poranìní) a u malých dìtí. b) vyèištìní dutiny ústní. Pokud se poté neobnoví dýchání, je tøeba neprodlenì zahájit c) umìlé dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, u úst do nosu, èi z úst do nosu a úst). Pøi umìlém dýchání je tøeba neustále udržovat záklon hlavy. Umìlé dýchání je zahajováno dvìma pomalými vdechy (u dospìlého má umìlý vdech trvat cca 2 s). Následnì zachránce pokraèuje v umìlém dýchání frekvencí u dospìlého: 12 dechù/min u dìtí do 8 let: 20 dechù/min u novorozencù: 30 dechù/min Obìh - zachování krevního obìhu zachránce ovìøuje podle pøítomnosti pulsu na tepnì krèní. Zachránce nezdravotník však neztrácí èas vy- n Koupím byt 3+1 v osobním vlastnictví v Bystrci bez RK. Tel.: n Pøenechám za odstupné provozovnu pedikúry i s klientelou. Tel.: n Vymìním SB 2+1 v Námìšti nad Oslavou, 1. poschodí, škola, obchod u domu za byt v Brnì, nejlépe v Bystrci. Tel.: n Vymìním SB 1+KK Bystrc Èerného za 1+KK nebo vìtší urèený k privatizaci. Tel.: n Pùjèky i pro dùchodce. Tel.: n Med pøímo od vèelaøe 1 kg 75 Kè. Tel.: , mob.: n Vymìním OB 3+1 na Staré osadì za OB 2+1 v Bystrci. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte (SMS) n Prodám 1+1 DB ul. Teyschlova. Cena 690 tis. Kè. Tel.: n Koupím byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele. Peníze IHNED! Tel.: n Kdo našel klíèe na ulici Pálkova, prosím o vrácení. Tel.: n Vymìním OB 1+1 na ul. Ondrouškova za 2+1 v Bystrci I. Tel.: n Pronajmu komf. garáž Bystrc I. Horší pøíjezd dohoda. Tel.: n Prodám postel s vodní matrací PA- MAX 105 x 220 cm. Tel.: n Vymìním státní byt 4+1 k odkupu do osobního vlastnictví ul. Kubíèkova 15 za státní byt 4+1 nebo 3+1 v lokalitì Bystrce. Tel.: n Pronajmeme byt 1+1 v Bystrci, Vondrákova ul., nezaøízený. tel.: hledáváním pulsu a za zástavu krevního obìhu považuje stav, kdy je pacient v hlubokém bezvìdomí a nedýchá. Pokud u postiženého došlo k zástavì obìhu, zachránce ihned zahájí oživovací pokusy (základní neodkladnou resuscitaci) - umìlé dýchání a nepøímou masáž srdeèní. Oživování je vždy zahájeno dvìma pomalými vdechy a poté pokraèuje støídáním nepøímé masáže srdeèní a umìlého dýcháni. Technika nepøímé srdeèní masáže - klekneme si k jednomu z bokù postižené osoby - zápìstní stranu dlanì pøiložíme dva prsty od konce meèíkovitého výbìžku prsní kosti - stlaèujeme zápìstní hranou dlanì prsní kost u dospìlých osob o 4-5 cm proti páteøi Frekvence nepøímé masáže srdeèní: u dospìlých a dìtí s výjimkou novorozencù: 100 stlaèení/min u novorozencù: 120 stlaèení/min Pøevzato z: MRÒOUSEK Dìtský bazárek oznamuje pøemístìní prodejny za domácí potøeby OS JAVOR nám. 28. dubna Bystrc Provozní doba: Po-Pá 9-18 Tel.: Zahájen prodej zn. textilu NEXT, GAPP ADIDDAS, NIKE, UMBRO atd. LETNÍ AKCE OÈNÍ OPTIKY Kovové obruby za ,- Kè (jen vybrané modely) Eèerova 2a Bystrc areál Albert Využijte vyšetøení oèním lékaøem s vydáním lékaøského pøedpisu na brýle a to každé pondìlí od hod. Tel.: Angliètina na Bystroušce V záøí 2005 otevøeme tyto pokroèilosti: zaèáteèníci Út hod. velmi mírnì pokroèilí Èt hod. mírnì pokroèilí Po hod. mírnì pokroèilí Po a St hod. støednì pokroèilí Út hod. a každý druhý Èt hod. zájemci volejte pí Izákové na tel.: nebo Uzávìrka pøíštího èísla je 12. srpna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 17. èervna Zdarma.

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC

PØEDLÉKAØSKÁ PRVNÍ POMOC Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA.

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA. Dne 2. 8. 2004 bylo Mìstské èásti Brno-Bystrc doruèeno Posouzení vlivu stavby rychlostní komunikace R 43 na životní prostøedí. Pùvodní posouzení bylo vráceno k pøepracování. Nyní se jedná o posouzení,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

PROSINEC roèník XIV/200410

PROSINEC roèník XIV/200410 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Svoboda je jedním z nejzákladnìjších lidských práv. Nesvoboda èlovìka, zotroèení, nebo již pouhé omezování svobody, vždy vedlo a vede k pošlapání lidské

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004 Optimalizace škol Na 15. zasedání snìmu starostù, které se konalo 15. 6. 2004, byla starostùm mìstských èástí pøedložena Optimalizace sítì základních škol. Návrh Optimalizace sítì základních škol byl pøedložen

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

BØEZEN. roèník XIV/2004

BØEZEN. roèník XIV/2004 Paní øeditelka PaedDr. Božena Havelková se svými dìtmi. O C E N Ì N Í Dne 31. 3. 2004 byla ocenìna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost PaedDr. Božena Havelková, donedávna øeditelka v MŠ na Heyrovského

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci LISTOPAD 9 roèník XIII/2003 Pozvání na výstavku Zveme všechny pøíznivce na veøejnou výstavku ruèních prací klientù Domova penzionu pro dùchodce, Foltýnova 21, která se uskuteèní ve dnech 5. 12. prosince

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více