Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Práva a veřejné správy Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bakalářská práce Autor: Mgr. Antonín Ocisk Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Karviné, Mgr. Antonín Ocisk 2

3 Poděkování: Upřímně děkuji paní JUDr. Šárce Palermové, vedoucí bakalářské práce za neocenitelnou pomoc při zpracování této práce, trpělivé odborné vedení a cenné rady. Upřímně děkuji paní Vlastě Vlčkové, vedoucí střediska Bankovního institutu vysoké školy za neocenitelnou pomoc, trpělivé poradenství během celého studia na vysoké škole. Děkuji. Mgr. Antonín Ocisk 3

4 Anotace Klíčová slova: právo proces soud spravedlnost zákon 4

5 Obsah Úvod 6 1. Ústavní principy soudní ochrany Ústava České republiky Ústavní soud Listina základních práv a svobod Právo na soudní a jinou právní ochranu Dílčí aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu Způsoby ochrany práva v civilním řízení Zásada rovnosti zbraní Základní charakteristika civilního řízení Veřejný ochránce práv 38 Závěry a doporučení 40 Seznam pouţité literatury 41 5

6 Úvod Cílem bakalářské práce je zpracovat téma práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu z pohledu ústavněprávních záruk a zásad civilního procesu. V práci se budu věnovat ústavním principům soudní ochrany, dílčím aspektům práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu a způsobům ochrany práva v civilním řízení. Zájem o tuto problematiku fixoval v mé mysli obsah studia na vysoké škole na Bankovním institutu vysoké školy. Plněji jsem si uvědomil, ţe moje celoţivotní přesvědčení je správné, ţe právem, po právu lze hovořit nejenom o přirozených právech člověka a občana, ale ţe je tu neoddělitelnost lidských práv od demokracie, demokratického státu a jeho právních principů, a ţe základní lidská práva a právo na soudní ochranu a spravedlivý proces musí být pod ochranou nezávislé soudní moci plně demokratického státu. Absence naplňování lidských práv, jejich neukotvení v zákonech, obcházení, nerespektování a nemoţnost se dovolat práva a docílit soudní ochrany a spravedlivého procesu, jiţ v dějinách mnohokrát byla důvodem pádu vlád, rozpadu a hroucení se států. Mám za to, ţe jen demokratické země v míře nejvyšší zaručují právo na soudní ochranu a spravedlivý proces formou ústavněprávní a mezinárodní. Není pochyb, ţe jsou to soudy, jeţ musí být garantem těchto práv. Ve své práci se rovněţ pokusím poloţit důraz na, jak usuzuji, mimořádnou vazbu mezi úlohou, posláním Ústavního soudu a samotnou existenci právního státu. V tomto kontextu nelze opomenout význam mezinárodních záruk. V bakalářské práci jsem se ale nemohl vyhnout řadě, zdá se, dílčích problémů. Právo totiţ lze rovněţ charakterizovat jako souhrn norem stanovených a zabezpečovaných státem. Jde tedy, omlouvám se, o jakousi produkci práva. To uţ vstupujeme do oblasti legislativního procesu, a zákony, jak víme, jsou různé, mají různou úroveň kvality, dobu trvání, platnost. V práci se pokusím doloţit, ţe základem právního státu je rovněţ kvalitní právní řád. Rovněţ tak aplikace a interpretace práva. Jde ale i o problematiku dostupnosti práva, 6

7 průtahů soudních řízení, akceschopnosti soudů a soudců, poplatků a významné poučovací povinnosti soudů. V práci jsem rovněţ nemohl opomenout, ţe zabezpečení, právní ukotvení práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu a jejich realizace se neodehrává ve vzduchoprázdnu, v nějakém vakuum, ale pod drobnohledem společnosti. Společnost, mám za to, dobře vnímá, proţívá, cítí a interpretuje to, co se odehrává v oblasti práva, právní praxe, a jde-li o dostupnost a vymahatelnost práva, mimořádně citlivě. Důvěra v právo a právní jistoty, občanská fixace toho, co je, a co není spravedlivé, jsou z pohledu právního státu a pro demokratický právní stát, usuzuji, zásadotvorné. Není pochyb, ţe se na tvorbě právního státu v určité míře podílí i existující a evolučně se formulující morální normy a etické hodnoty. Vztah práva, etiky, morálky není jednoduchý. Tyto vztahy nejsou předmětem bakalářské práce, nelze se jim však, alespoň v obecných obrysech a souvislostech vyhnout uţ proto, ţe právní kultura té které společnosti, politických elit, zákonodárců, soudců, soudních znalců, státních zástupců, policistů, odborné a laické veřejnosti je ţivá, aplikovatelná a interakčně korelující. Jsem si plně vědom hodnot a stupně závaţnosti problematiky práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu. Jsem si plně vědom toho, ţe vzhledem k rozsahu a sloţitosti této problematiky, nemohu mít ambice zpracovat vše komplexně a detailně. Téma nemohu, objektivně vzato, uchopit v absolutně vyčerpávající šíří ani se ponořit do erudovaných hlubin. To limituje celkové pojetí bakalářské práce. Má vliv na zvolenou metodologii a utilitární zúţení zdrojové literatury. Jsem si rovněţ plně vědom vlastního potenciálu, vlastní objektivní moţnosti se s tímto tématem poprat, uchopit jej, a to jako autor-student neprávnické fakulty. Navzdory těmto limitům si dovoluji v bakalářské práci poměrně hojně prezentovat vlastní názory, postřehy a aplikovat svoje poznámky z přednášek na Bankovním institutu vysoké školy 7

8 1. Ústavní principy soudní ochrany Retrospektivní pohled na lidské dějiny, lidská práva, právo na soudní ochranu, spravedlivý proces, soudím, není nijak radostný. Válek, krve, utrpení, nespravedlnosti, pohrdání člověkem a lidskými právy bylo více neţ dost. Dnes ţijeme ve světě, kde se mnohé jeví jako samozřejmé, srozumitelné, nedotknutelné, neporušitelné a přirozené. A to je dobře. Je to důkazem toho, ţe dnešní svět je jiný, lidská mysl dozrálá a dává plody. Byla to ale dlouhá, trnitá cesta. Dovolím si zdůraznit slovo: přirozené a pojem přirozená lidská práva, dále termín učení přirozeného práva. Myslím si totiţ, ţe lidé vţdy cítili, ţe mají nějaká vlastní, neodnímatelná práva, práva od Boha (bohů), přírody, zvláště právo na ţivot, právo na absenci utrpení, mučení, ale i právo na pokojný, slušný ţivot. Myslím si, ţe lidé vţdy vnímali, cítili, co je, a co není spravedlivé. Soudím, ţe tyto pocity, ukotvené v mysli lidí, znevýhodněných, menšin, obyvatel území, později států a národů se fixovaly do jistoty: ano, my máme práva. Bezprávný člověk jsoucí ve vlastnictví druhého, vţdy snil o svobodě. Nevolník vázaný k půdě a pánům chtěl změnu společenských poměrů a práv. Pracující nechtěl pracovat šestnáct, dvanáct hodin denně. Byla to bída. Domnívám se, ţe tyto pocity lidí ztvárněné do jistoty pohnuly otázku lidských práv, a tím i právo na soudní ochranu a spravedlivý proces do dnešní reality. Nejenom ony. Nelze, opravdu nelze v tomto kontextu opomenout význam jednotlivců, myslitelů, filozofů, sociologů, teologů a politiků. Je jich celá plejáda. Řada z nich zásadním způsobem, významně ovlivnila dějiny, myšlení lidí, vědu, různé vědní obory, společenské vědy, nazírání na právo a spravedlnost. Koho vzpomenout majíce v úctě ostatní? Jelikoţ svoje úvahy na téma: právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu realizuji evropsky zúţeně do sféry kontinentálního práva v podmínkách současného právního stavu České republiky, za nezbytné povaţuji aplikovat přísnou metodologickou selekci. Omezím se jen na některé, kteří hovoří rovněţ o státu. Záměrně. Významný starořecký filozof Sókratés ( př. n. l.) se zabýval pojmem spravedlnost. 1 Obraz státu, v němž vládnou filozofové-mudrci, předestřel ve svém díle Ústava Platón (asi př. n. l.). Demokratická forma vlády u 1 Filozofický slovník. Praha: Nakladatelství svoboda, s. 8

9 něj však příliš zastání nenašla. Aristoteles ( př. n. l.) pak byl patrně prvním, kdo naznačil, že ve státě by základní funkce měly být svěřeny různým orgánům zákonodárnému, výkonnému a soudnímu. 2 Domnívám se, ţe tento průkopnický postulát, princip dělby moci je naprosto nezbytný, má-li být stát řazen mezi státy demokratické. Nelze se mu vyhnou, nelze jej obejít. Základním předpokladem soudní ochrany je existence státu. Stát je vlastně organizační soustavou lidské společnosti. Soustavou politickou. Stát svým právem organizuje ţivot na svém území a chrání jak zájmy jednotlivých obyvatel, občanů tak i celé společnosti. Historický vývoj práva dospěl od nepsaných právních obyčejů k současné písemné formě právních předpisů aţ v souvislosti se vznikem států. Stát administrativním aparátem a ozbrojenou moci si vynucuje dodrţování svého právního řádu. Souhrn všech právních předpisů je právním řádem státu. Předpokladem ústavních principů soudní ochrany je existence ústavy. Ústava je nejvyšší zákon státu. Můţe být měněna a doplňována pouze ústavními zákony. Ostatní zákony, zákony niţší právní síly, další právní předpisy nesměji být v rozporu s ústavou a s ústavními zákony. Ústavní právo je soubor právních norem upravujících nejdůleţitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení a výkon státní moci, základní práva a svobody občanů. Prameny ústavního práva jsou ústava a ústavní zákony. Jde o vrchol pyramidy právního řádu. Mají nejvyšší právní sílu. Od ostatních zákonů se odlišuji způsobem, jakým jsou projednávány a přijímány. Při hlasování o nich v parlamentu se vyţaduje kvalifikovaná většina. V publikaci Základy práva. O právu, státě a moci, autor JUDr. Pavel Varvařovský uvádí: Ve smyslu převažujících teoretických názorů je ústava smlouvou (resp. jakousi tichou dohodou) mezi lidmi a jejich státem. 3 Nechci se řadit k menšině, nejsem dostatečně erudovaný, nepochybně nemám tak bohatý vědomostní fond jako autor Varvařovský, cítím ale v tomto pohledu na ústavu silnou dávku optimismu. V nejobecnějších obrysech, s lehkým odstupem ale souhlasím s názorem 2 Varvařovský, P.: Základy práva. O právu, státě a moci. Praha: ASPI, a. s., 2009, 79 s. 3 Tamtéţ, 96 s. 9

10 na toto pojetí ústavy. Problematičnost spatřuji v prostřednictví svých svobodně zvolených zástupců a v analogičnosti. Ústava a ostatní ústavní zákony se od běţných zákonů sice odlišují nejenom obsahem, ale také zvláštní, sloţitější a přísnější procedurou přijetí, nicméně legislativní postup je obdobný. Jednotlivá ustanovení mnohých zákonů však nejsou zrcadlovým odrazem vůle občanů. Nehledě na to, ţe se občan rodí do ústavy a do právního řádu. Jde ale o sloţitější problematiku, jeţ přesahuje rámec bakalářské práce. Rovněţ cesta k ústavě, ústavnosti byla dlouhou cestou. První v Evropě je polská ústava z roku 1791, jde o druhou ústavu na světě po ústavě Spojených státu amerických (1787), byla poměrně pokroková, odstranila liberum veto, upevnila výkonnou moc a částečně občanská práva. 4 Dnešní moderní ústavy demokratických právních států zpravidla ustanovují: a) typ státu, charakteristiku státního zřízení, stát můţe být republika, monarchie, unitární, federativní b) nejvyšší orgány státní moci a správy, uzákoňuje se vznik těchto orgánů, jejich sloţení, pravomoci, vzájemné vazby c) rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní d) základní práva a svobody občanů 1.1. Ústava České republiky Ústava je nejvyšší zákon České republiky. K její změně, doplnění můţe dojit jen ústavním zákonem. Soudím, ţe je to první krok k ochraně Ústavy a ústavnosti. Všechny ostatní právní normy niţší právní síly nesmějí být s Ústavou v rozporu. Ústavní soud České republiky je stráţcem ústavnosti. 4 Sojecki, Cz. a kol.: mala Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: PWN, 1969, 511 s. 10

11 Ústava České republiky byla schválena parlamentem dne , vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. a účinnost nabyla Součástí ústavního pořádku České republiky je i Listina základních práv a svobod, přijatá Federálním shromáţděním ČSFR, na základě usnesení předsednictva České národní rady ze dne , vyhlášeného ve sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb. Nejenom. Ústavních zákonů je více, jejich počet není uzavřen, podmínkou však vţdy je, ţe musí být přijaté podle Ústavy. Jsou to dokonce i ústavní zákony socialistického státu, pokud upravují státní hranice. Hlavními prameny ústavního práva České republiky však jsou: Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 5 Z pohledu práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu, domnívám se, jiţ preambule Ústavy České republiky ladí optimisticky. Zákonodárce zde hovoří o lidské důstojnosti, rovnoprávných, svobodných občanech, o lidských právech a občanské společnosti. To, a nejenom to je důvodem, ţe jsem si dovolil jako poslední větu své anotace, věnovat úvaze o důsledném budování občanské společnosti demokratického právního státu, jelikoţ si opravdu myslím, ţe toto budování se pozitivně promítne i do oblasti práva na soudní ochranu a spravedlivého procesu v civilním procesu. Jak? Pochopitelně nejde o vstup do nezávislosti soudů, nejde ani o vstup do nezávislosti soudců. (Ústavní axióm.) Občanská společnost však vytváří pozitivní klima, má i funkci monitorující, inspirující, ale i preventivní. Můţe pozitivně působit hlavně v oblastech procesního práva, ale i práva hmotného. (Hmotné právo stanoví, jaká práva a povinnosti komu příslušejí, procesní právo popisuje procedury, které jsou pro uplatnění práva u konkrétních institucí uţívány.) Ústava České republiky jiţ v základních ustanoveních hlavy první, zejména v článcích 1, 2, 3, 4, 9, 10, ale i 5 a 6 dává nejenom principiální záruky soudní ochrany, ale i chrání sebe sama a demokratický stát, a ten je neodmyslitelnou podmínkou reálného práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu, a dále, mám za to, vytváří i dobrý odrazový můstek pro pohyb občana v právním a demokratickém prostředí. 5 Čl. 112 zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění 11

12 V tomto kontextu je třeba poloţit akcent na znění ČL. 2 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. O soudní moci pojednává hlava čtvrtá Ústavy České republiky. Soudní moc představují dvě oddělené sloţky, jde o Ústavní soud, jako samostatný soud chránící ústavnost a soustavu obecných soudů. Moc soudní se uplatňuje při ochraně práv v občanskoprávním řízení, v trestněprávním řízení a při přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví. Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces nejsilněji upravují zejména články 81, 82, 83, dále články 90 a 96 Ústavy. Jde o výkon soudní moci jménem republiky nezávislými soudy, nezávislost soudců při výkonů své funkce, záruku, ţe nikdo nesmí ohroţovat jejich nestrannost a zabezpečení ochrany ústavnosti. Klíčový je obsah Čl. 90 Ústavy: Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Dále obsah ČL. 96 Ústavy: Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva. Jednání před soudem je ústní a veřejné, výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně. To se promítá do principu rovnosti stran a principu ústnosti a veřejnosti. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. To není nějak podstatné, dokonce Ústava připouští i jiné jejich označení. Působnost a organizaci soudů stanoví zákon, je ale dobré si pamatovat, ţe soustavu soudů do tvořily téţ vojenské soudy. 6 6 Čl. 110 Ústavy ČR 12

13 Ústavní soud Zopakuji: Ústavní soud České republiky je stráţcem ústavnosti. Ústavní soud České republiky se stal respektovanou institucí. Do budoucna, usuzuji, je třeba ještě více posílit jeho autoritu. Vůbec si nedovedu představit existenci právního demokratického státu bez institutu, jehoţ posláním, nekompromisním cílem je ochrana ústavnosti. Dle Čl. 83 Ústavy je to jeho povinnost. Ústavní soud České republiky je typickým koncentrovaným orgánem ochrany ústavnosti. Jde o specializované ústavní soudnictví. Důvodem je, ţe je v České republice jediný, kdo je kompetentní, oprávněn přezkoumávat soulad předpisů niţší právní síly s ústavou. Je třeba zdůraznit, ţe mu nepřísluší přezkum zákonnosti nebo skutkového stavu. Ústavní soud je orgán soudní, stojí však mimo soustavu obecných soudů. Jeho procesní působnost upravuje zákon č. 183/1993 Sb., o Ústavním soudu, v pl. znění. Ústavní soud a soudy obecné mají společný formálně stanovený procesní postup, dle kterého se řídí jednání a rozhodování. Rozdíl je v posuzovacích prostředcích, dle kterých soud rozhoduje. Jde o ústavní zákony, ochranu přirozených práv člověka a práv občana, a rovněţ o mezinárodní smlouvy dle ústavy. Jeho pravomoc je vymezena taxativně. Podrobně rozhodovací pravomoc Ústavního soudu upravuje Čl. 87 Ústavy. V souladu se zněním Čl. 85 Ústavy slibuje soudce Ústavního soudu: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. Co, k tomu dodat? Je to výmluvné a má, soudím, univerzální lidský rozměr. Zákonodárce vkládá do úst ústavního soudce pojmy a hodnoty nejvyšších morálních hodnot. Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány, fyzické, právnické osoby. V tom lze spatřovat podstatný rozdíl proti rozhodnutím, která jsou vydána ostatními, obecnými soudy. Pravomocná a vykonatelná rozhodnutí těchto soudů zavazují zpravidla jen účastníky konkrétního řízení a všechny státní orgány, nikoliv však ostatní osoby. Pouze kdyţ jde o rozhodnutí o osobním stavu, jako je osvojení, rozvod manţelství, zbavení způsobilosti k právním úkonům, prohlášení za mrtvého a určení otcovství, je takové rozhodnutí pro všechny závazné. Zákon dává Ústavnímu soudu, a tím posiluje jeho autoritu směrem mimo hranice České republiky, další významnou pravomoc, 13

14 jde o rozhodování o tom, zda je mezinárodní smlouva v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud nález Ústavního soudu konstatuje, ţe mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, nesmí být tato smlouva ratifikována, dokud není odstraněn nesoulad. Pravomoc Ústavního soudu je významná vertikálně, horizontálně, dopad jeho nálezů na právo je celospolečenský. Mám za to, ţe občané vnímají váhu a význam Ústavního soudu, jde-li o ochranu ústavnosti, vnímají i dopad jeho nálezů na běţný kaţdodenní ţivot. Povaţuji za naprosto nepřípustné úvahy o omezení, zúţení pravomoci Ústavního soudu. Je symptomatickým paradoxem, ţe tyto úvahy se formulují v politické rovině, a hlavně zaznívají z řad významných politiků některých stran. Soudím, ţe se objevuje konflikt mezi, řekněme, právem a vůli prostředníků orgánů moci zákonodárné. To není dobrá zpráva ani pro občany ani pro právo Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky jsou hlavními prameny ústavního práva. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., je podle článku č. 3 Ústavy součásti ústavního pořádku České republiky. Je prvním uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil demokratická práva a svobody. Základní práva a svobody ukotvené v Listině specifikují vztah mezi státem a občanem. 7 Obsah Listiny vychází z principů právního státu, ze svrchovanosti práva a zásady moţnosti zásahu státní moci jen na základě zákona a v jeho mezích. Preambule Listiny zdůrazňuje návaznost na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice, neporušitelnost přirozených práv člověka a občana. Z pohledu práva na soudní ochranu je klíčový Čl. 2 Listiny: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 7 Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb. 14

15 Dále Čl. 8 Listiny mimo jiné sděluje: Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Určuje, ţe zadrţet obviněného nebo podezřelého z trestného činu lze jen v zákonných případech. Precizuje podmínky zatknutí a vzetí do vazby, dále převzetí, drţení bez souhlasu v ústavní zdravotnické péči. Dluţno podotknout, ţe v nedemokratických zemích drţení v psychiatrických a v obdobných zařízeních je poměrně běţnou praxi boje s opozicí. Listina i zde dává záruky. Lhůty dnů a hodin, zde v článku Listiny uvedené, jen dokreslují občanská práva sílou nejvyšší. Jde o významné posilnění pozice občana směrem k soudům a orgánům činným v trestním řízení. V Čl. 12. Listiny se rovněţ uvádí: Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Z pohledu ochrany občanských práv před případným policejním zneuţitím, a dalším, je rovněţ důleţitý Čl. 13. Listiny o ochraně listovního tajemství, jiných písemností a záznamů, včetně tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Záměrně jsem si zvolil tuto metodologii prezentace úvah, jako vstup do další kapitoly Právo na soudní a jinou právní ochranu Zvláštní pozornost je třeba věnovat Hlavě páté Listiny. Občan ţije ve společnosti dalších lidí, spoluobčanů v organizovaném státě, kde se střetává řada zájmu politických, společenských, ekonomických. Je obklopen zákony a morálkou. Dochází k různým interakcím, vazbám, i konfliktům. Má-li občan pocit, jistotu, ţe byl na svých právech zkrácen, má moţnost hledat spravedlnost a domáhat se účinné soudní nebo jiné institucionální ochrany. V bakalářské práci jsem se jiţ pokusil prokázat, ţe jen plně demokraticky stát je schopen a způsobilý tuto spravedlnost a soudní ochranu garantovat. Při pozorném studiu Hlavy páté Listiny zjistíme, ţe celá, tak, jak je, tvoří ucelený, kompatibilní, provázaný celek, má hlubokou vnitřní strukturu a logiku. Subjektivně se domnívám, ţe patří k nejlépe vypracovaným hlavám Listiny a snese i srovnání s Ústavou české republiky. Podívejme se tedy podrobněji na to, co obsahuje: 15

16 Zdá se, ţe kdyţ aplikujeme kritéria, podmínky na spravedlivý proces, tak je plně splňuje. Najdeme zde: princip nezávislosti a nestrannosti soudce, princip zákonného soudce, právo na přiměřenou dobu řízení, právo na obhajobu, postulát presumpce neviny, právo se vyjadřovat k důkazům a navrhovat je, právo na tlumočníka, zákaz retroaktivity, princip rovnosti stran, princip ústnosti a veřejnosti, zásadu: v pochybnostech ve prospěch obviněného a princip legality. Čl. 36 Listiny: v odstavci 2 dokonce, je to evidentní, vytváří základ pro správní soudnictví, a co povaţuji za důleţité, ţe stanoví nemoţnost vyloučení z pravomoci soudu přezkum rozhodnutí ve věcech základních práv a svobod podle Listiny. Čl. 37 Listiny: najdeme zde zakotvení principu rovnosti stran určující, ţe ţádná ze stran nesmí být v nevýhodě vůči protistraně, jak při přednesu své záleţitosti, tak i má mít stejné moţnosti účasti, vyjádření a jednání. Dále právo na právní pomoc v řízení před soudy, ale i jinými státními orgány, nebo orgány veřejné správy. Najdeme zde i právo odepření výpovědí, za předpokladu nebezpečí trestního stíhání sebe a osoby blízké. Rovněţ právo na tlumočníka. Čl. 38 Listiny: je zde ukotven princip zákonného soudce, princip ústnosti a veřejnosti, a právo na to, aby věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Čl. 39 Listiny: zakotvuje princip legality, říká, ţe jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, nebo jinou ujmu lze za jeho spáchání uloţit. Čl. 40 Listiny: stanoví, ţe je to jen soud, kdo rozhoduje o vině a trestu. Dále je zde ukotven princip presumpce neviny, tento princip má, usuzuji, hluboký humánní rozměr, dává právní jistotu, ţe kaţdý komu nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, je povaţován za nevinného. Najdeme zde i právo na odepření výpovědí a zákonodárce zdůrazňuje, ţe tohoto práva nesmí být ţádným způsobem obviněný zbaven. Je zde ukotven princip věci pravomocně rozhodnuté, ustanovení o posuzování a ukládání trestu podle zákona, kdy byl čin spáchán (pozdějšího zákona se pouţije, je-li to pro pachatele příznivější) a právo na bezplatnou právní pomoc, dle zákona. Hlava pátá Listiny základních práv a svobod plně sílou ústavního zákona garantuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky okruh některých práv, kupříkladu princip ústnosti a veřejnosti vyjadřuje zdvojeně, coţ můţe vzbuzovat jisté rozpaky. Osobně si to nemyslím. 16

17 V úvodních větách analýzy některých aspektů Listiny základních práv a svobod jsem se lehce dotkl problematiky lidských práv a základních svobod. Ukončit úvahy o Listině chci pozastavením se nad právy základními, absolutními, nad právy, jeţ jsou mimo jakoukoliv diskusní, argumentační zpochybnitelnost. Každý je způsobilý mít práva, sděluje Čl. 5 Hlavy druhé Listiny. Způsobilost mít práva lze omezit jen ústavním zákonem. K absolutním právům patří hlavně právo na ţivot. Dále zde selektivně uvedu: nepřípustnost mučení ani podrobení krutému, nelidskému, poniţujícímu zacházení a trestu, zaručení osobní svobody, zachování lidské důstojnosti, cti a dobré pověsti. A zase: právní demokratické země tyto práva chrání v míře nejvyšší, k těmto zemím se řadí Česká republika ústavními zákony a zákony niţší právní síly. Na mezinárodně právní úrovni zabezpečují ochranu lidských práv a základních svobod: Evropský soud pro lidská práva, Evropská komise pro lidská práva, Výbor pro lidská práva, Komise pro lidská práva, Výbor proti mučení, Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní úřad práce, Výbor pro odborové svobody, Vyšetřovací a smírčí komise pro odborové svobody, Mezinárodní soud se sídlem v Haagu. Je ţádoucí, aby v povědomí občanů České republiky význam těchto institucí rostl. Jde o proces, který si vyţaduje čas. Soudím, ţe zasáhne hlavě mladší generaci. Na tomto procesu musí participovat média. Zvláštní odpovědnost je a bude i na právních zástupcích stran. 17

18 2. Dílčí aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu Pokusím se v této kapitole zamyslet nad některými dílčími aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu. Jde o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Je základním pramenem občanského práva procesního. Obsahuje právní úpravu civilního procesu sporného i nesporného, nalézacího řízení, řízení smírčího a řízení vykonávacího. Člení se na osm částí, jsou to: 1. Obecná ustanovení: obsahuje právní úpravu pravomoci soudů, jejich věcné a funkční příslušnosti, způsobilosti účastníků řízení, zastoupení, procesních úkonů, pořádkových opatření a podobně. 2. Činnost soudů před zahájením řízení: obsahuje právní úpravu řízení smírčího, předběţných opatření a zajištění důkazů. 3. Řízení v prvním stupni: obsahuje úpravu sporného nalézacího řízení v prvním stupni, nákladů řízení tzv. nesporných. 4. Opravné prostředky: obsahuje právní úpravu řádných a mimořádných opravných prostředků, jde o odvolání, ţaloby na obnovu řízení, ţaloby pro zmatečnost a dovolání. 5. Řízení ve věcech, o nichţ bylo rozhodnuto jiným orgánem: obsahuje úpravu podmínek, za nichţ je moţné domáhat se soudního řízení ve věcech, o nichţ ze zákona rozhodují jiné orgány neţ soudy. 6. Výkon rozhodnutí: obsahuje právní úpravu vykonávacího řízení, včetně způsobu výkonů rozhodnutí. 7. Jiná činnost soudu: obsahuje ustanovení o soudní úschově. 8. Závěrečná ustanovení. Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Jde o dikci 3 OSŘ. Hlava pátá Listiny základních práv a svobod sílou 18

19 ústavního zákona garantuje právo na soudní a jinou právní pomoc. Soudy mají povinnost poučit účastníky o jejich procesních právech a povinnostech, dle 5 OSŘ. Je tomu tak vţdy? Zdá se, ţe nikoliv. Jde ale o realizaci garantovaného práva na spravedlivý proces a na právní pomoc. Faktem je, ţe i při absenci tohoto jedno-větového paragrafu OSŘ tuto povinnost, usuzuji, by soud měl. Nejde ale o hmotněprávní poučení, ale o poučení, aby účastníci neutrpěli újmu z důvodů neznalosti procesních práv a povinnosti. Poučení musí mít konkrétní, cílený obsah. Pokud se soud omezí pouze na poučení v obecné rovině uvedením určitého ustanovení, nelze takové poučení povaţovat za dostatečné. Poučení musí být učiněno včas směrem ke konkrétní procesní situaci. Z toho plyne poţadavek, aby: poučovací povinnost soudu plynula z institutu práva na spravedlivý proces. Musí být však zachovány kritéria nestrannosti soudu v řízení a kritéria rovnosti účastníků. To je asi nejpodstatnější. Problematické ale je, a asi vţdy bude, ţe jen velmi obtíţně lze úplně oddělit poučení procesní od poučení hmotněprávního. Poučovací povinnost plynoucí z 5 má všeobecnou povahu. Kaţdé poučení se musí odvíjet od charakteru a podstaty kaţdého jednotlivého sporu, a co je rovněţ nesmírně podstatné, od míry právního vědomí jednotlivých účastníků řízení. To klade na soud zvýšené nároky, snad i poněkud problematické. Je ale i zvláštní poučovací povinnost soudu. Zmíním některé, jak je uvádí občanský soudní řád: 1. Poučení o moţnosti vyjádřit se k osobám soudců a přísedících. Právo vyjádřit se k osobě soudce je právem procesním. Z toho plyne povinnost soudu o tom strany poučit. ( 15a odst. 1 OSŘ zní: Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučení. ) 2. Poučení účastníka, u něhoţ jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a o právu ţádat o ustanovení zástupce. Soudem můţe být straně přidělen zástupce pouze na její ţádost. O moţnosti podání ţádosti o přidělení zástupce musí soud účastníka poučit. Absence poučení můţe mít vliv mimo jiné na běh lhůty v rámci dovolání v případě doplnění údajů. ( 30 odst. 1 OSŘ, jeho znění uvádím na jiném místě práce.) 3. Poučení o způsobu opravy nebo doplnění vadného podání, jakoţ i o následcích, jeţ jsou spojeny s neodstraněním vad. Soud má povinnost poučit, ţe podání, kterým má být zahájeno řízení, bude odmítnuto. Odmítnutí nastane, kdyţ nedojde včas k jeho opravení 19

20 nebo doplnění. Podání jiné povahy nemusí být vzato v úvahu do doby, neţ budou vady odstraněny. ( 43 odst. 1 OSŘ zní: Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. V odstavci druhém je pak stanovena povinnost poučení o následcích neopravení a nedoplnění.) 4. Poučení o moţnosti napadnout rozhodnutí správního orgánu ţalobou v reţimu soudního řádu. Rovněţ o moţnosti podat ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. V poučení soud informuje o lhůtě, ve které lze správní ţalobu podat, u kterého věcně příslušného soudu v rámci správního soudnictví, dále o místní příslušnosti soudu. V poučení má být navrhovatel také upozorněn, ţe kdyţ podá ţalobu ve lhůtě, o které byl poučen, bude za den podání označen den, kdy byla soudu doručena původní ţaloba. ( 104b odst. 1 OSŘ zní: Náleží-li věc do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona 96) věci správního soudnictví, soud řízení zastaví. V usnesení o zastavení řízení musí být navrhovatel rovněž poučen o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. ) 5. Poučení o následcích nevyhovění kvalifikované výzvě. Kdyţ se ţalovaný bez váţného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří, a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký váţný důvod mu v tom brání, má se za to, ţe nárok, který je proti němu ţalobou uplatňován, uznává. Ţalovaný musí být poučen o následcích spojených s jeho procesní pasivitou. Rovněţ musí být poučen o následcích, které mohou nastat prostřednictvím fikce uznání nároku. ( 114b odst. 5 OSŘ zní: Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku ( 153a odst. 3) musí být poučen. ) 6. Poučení o povinnosti mlčenlivosti. Toto poučení realizuje soud v případech, kdy je vyloučena veřejnost, ale jednání se mohou zúčastnit jednotlivé fyzické osoby se svolením soudu. Jde hlavně o osoby, které se musí řízení ze zákona účastnit, například jde o přísedící, znalce, tlumočníky, účastníky a jejich právní zástupce. Poučení provede předseda senátu, který je nechá zapsat do protokolu. Poučené osoby protokol podepíšou. Tímto se tyto osoby stávají osobami, které mohou být v potřebném rozsahu informovány o utajovaných skutečnostech. Dokonce předseda senátu je povinen vyrozumět Národní 20

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Pojem a přehled

Pojem a přehled Právo na spravedlivý proces Pojem a přehled Spravedlnost v soudním rozhodování Spravedlivá aplikace hmotného práva Není součástí práva na spravedlivý proces Spravedlivé řízení Výlučně procesní obsah Podstatou

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Tisk 801 pozměňovací návrh

Tisk 801 pozměňovací návrh Tisk 801 pozměňovací návrh Text pozměňovacího návrhu 1. V části druhé (změna trestního řádu) se za novelizační bod 4 vkládá nový novelizační bod 5, který zní: 5. V 202 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

3) Zásada ústnosti znamená, že jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno.

3) Zásada ústnosti znamená, že jako podklad rozhodnutí lze použít jen to, co bylo při jednání u soudu ústně předneseno. OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ POJEM: - souhrn právních norem, který upravuje civilní proces = postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení a právní vztahy, které v důsledku toho vznikají, - jedná se o

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní Právní minimum pro tlumočníky a překladatele Občanský soudní řád Mgr. Miloslav Hrdlička miloslav.hrdlicka@law.muni.cz Ochrana subjektivních práv Zásada prevence Správní orgány Svépomoc Soudní ochrana Občanské

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

Správní proces. Správní soudnictví

Správní proces. Správní soudnictví Správní proces Katedra práva Správní soudnictví Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 12.12.2011 Soudnictví Obecné soudnictví x Ústavní soudnictví Obecné

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 20. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Procesní

Více

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví.

Povinnost státního zástupce stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): adelka Zásady trestného řízeni, subjekty Zásady trestného řízení Zásada stíhání jen ze zák. důvodů Někoho stíhat lze jen způsobem

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Přednáška dne Petr Lavický

Přednáška dne Petr Lavický Přednáška dne 5. 5. 2010 Petr Lavický Přehled výkladu Základní principy civilního procesu Právo na spravedlivý proces Přehled zásad Zásada kontradiktornosti Zásada projednací x zásada vyšetřovací Zásada

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Účastníci řízení jako subjekty řízení : Postavení a pojem účastníků řízení : pojem účastníka řízení představuje jeden ze základních pojmů civilního procesu. V řízení

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy

Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další zvláštní důkazy a postupy Konference Klubu personalistů Brno dne 21. 9. 2017 JUDr. František Púry, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Východiska Dokazování

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I

ZÁKON. ze dne 2011, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozhodčím řízení. Čl. I Příloha č. 1 N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Parlament se usnesl na tomto

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 2 ) Například 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech Strana 139 19 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 10. 2010 Osnova přednášky Účastníci řízení Procesní zastoupení Procesní úkony účastníků Část I. Základní otázky Kdo je účastníkem konkrétního řízení? Je účastník způsobilý být účastníkem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. SVÍDNICKÁ 506, 181 00 PRAHA 8 DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Vysoká škola hotelová v Praze vydává v souladu s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů

KULATÝ STŮL. s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů KULATÝ STŮL s Josefem Chýlem o roli a úloze ÚOHS v procesu dozoru nad dodržováním ZZVZ s důrazem na práva a povinnosti zadavatelů Josef CHÝLE místopředseda Sekce veřejných zakázek V Brně dne 6. 10. 2016

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr

ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr ÚVOD DO TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A PROCESNÍHO I OBECNÁ ČÁST program přednášek a. r. 2014/2015 jarní semestr OBECNÁ ČÁST: TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ (doc. V. Kalvodová) Přednáška I. (18.2.) Obecné výklady o trestním

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. d) zákona

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Změna v pojmosloví v okruhu občanského práva ve 4. ročníku v předmětu Právo.

Změna v pojmosloví v okruhu občanského práva ve 4. ročníku v předmětu Právo. Dodatek č. 10 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 341M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 platnost dodatku je od 1. 9. 201 Změna v pojmosloví v okruhu občanského

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více