Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Práva a veřejné správy Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bakalářská práce Autor: Mgr. Antonín Ocisk Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Karviné, Mgr. Antonín Ocisk 2

3 Poděkování: Upřímně děkuji paní JUDr. Šárce Palermové, vedoucí bakalářské práce za neocenitelnou pomoc při zpracování této práce, trpělivé odborné vedení a cenné rady. Upřímně děkuji paní Vlastě Vlčkové, vedoucí střediska Bankovního institutu vysoké školy za neocenitelnou pomoc, trpělivé poradenství během celého studia na vysoké škole. Děkuji. Mgr. Antonín Ocisk 3

4 Anotace Klíčová slova: právo proces soud spravedlnost zákon 4

5 Obsah Úvod 6 1. Ústavní principy soudní ochrany Ústava České republiky Ústavní soud Listina základních práv a svobod Právo na soudní a jinou právní ochranu Dílčí aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu Způsoby ochrany práva v civilním řízení Zásada rovnosti zbraní Základní charakteristika civilního řízení Veřejný ochránce práv 38 Závěry a doporučení 40 Seznam pouţité literatury 41 5

6 Úvod Cílem bakalářské práce je zpracovat téma práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu z pohledu ústavněprávních záruk a zásad civilního procesu. V práci se budu věnovat ústavním principům soudní ochrany, dílčím aspektům práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu a způsobům ochrany práva v civilním řízení. Zájem o tuto problematiku fixoval v mé mysli obsah studia na vysoké škole na Bankovním institutu vysoké školy. Plněji jsem si uvědomil, ţe moje celoţivotní přesvědčení je správné, ţe právem, po právu lze hovořit nejenom o přirozených právech člověka a občana, ale ţe je tu neoddělitelnost lidských práv od demokracie, demokratického státu a jeho právních principů, a ţe základní lidská práva a právo na soudní ochranu a spravedlivý proces musí být pod ochranou nezávislé soudní moci plně demokratického státu. Absence naplňování lidských práv, jejich neukotvení v zákonech, obcházení, nerespektování a nemoţnost se dovolat práva a docílit soudní ochrany a spravedlivého procesu, jiţ v dějinách mnohokrát byla důvodem pádu vlád, rozpadu a hroucení se států. Mám za to, ţe jen demokratické země v míře nejvyšší zaručují právo na soudní ochranu a spravedlivý proces formou ústavněprávní a mezinárodní. Není pochyb, ţe jsou to soudy, jeţ musí být garantem těchto práv. Ve své práci se rovněţ pokusím poloţit důraz na, jak usuzuji, mimořádnou vazbu mezi úlohou, posláním Ústavního soudu a samotnou existenci právního státu. V tomto kontextu nelze opomenout význam mezinárodních záruk. V bakalářské práci jsem se ale nemohl vyhnout řadě, zdá se, dílčích problémů. Právo totiţ lze rovněţ charakterizovat jako souhrn norem stanovených a zabezpečovaných státem. Jde tedy, omlouvám se, o jakousi produkci práva. To uţ vstupujeme do oblasti legislativního procesu, a zákony, jak víme, jsou různé, mají různou úroveň kvality, dobu trvání, platnost. V práci se pokusím doloţit, ţe základem právního státu je rovněţ kvalitní právní řád. Rovněţ tak aplikace a interpretace práva. Jde ale i o problematiku dostupnosti práva, 6

7 průtahů soudních řízení, akceschopnosti soudů a soudců, poplatků a významné poučovací povinnosti soudů. V práci jsem rovněţ nemohl opomenout, ţe zabezpečení, právní ukotvení práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu a jejich realizace se neodehrává ve vzduchoprázdnu, v nějakém vakuum, ale pod drobnohledem společnosti. Společnost, mám za to, dobře vnímá, proţívá, cítí a interpretuje to, co se odehrává v oblasti práva, právní praxe, a jde-li o dostupnost a vymahatelnost práva, mimořádně citlivě. Důvěra v právo a právní jistoty, občanská fixace toho, co je, a co není spravedlivé, jsou z pohledu právního státu a pro demokratický právní stát, usuzuji, zásadotvorné. Není pochyb, ţe se na tvorbě právního státu v určité míře podílí i existující a evolučně se formulující morální normy a etické hodnoty. Vztah práva, etiky, morálky není jednoduchý. Tyto vztahy nejsou předmětem bakalářské práce, nelze se jim však, alespoň v obecných obrysech a souvislostech vyhnout uţ proto, ţe právní kultura té které společnosti, politických elit, zákonodárců, soudců, soudních znalců, státních zástupců, policistů, odborné a laické veřejnosti je ţivá, aplikovatelná a interakčně korelující. Jsem si plně vědom hodnot a stupně závaţnosti problematiky práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu. Jsem si plně vědom toho, ţe vzhledem k rozsahu a sloţitosti této problematiky, nemohu mít ambice zpracovat vše komplexně a detailně. Téma nemohu, objektivně vzato, uchopit v absolutně vyčerpávající šíří ani se ponořit do erudovaných hlubin. To limituje celkové pojetí bakalářské práce. Má vliv na zvolenou metodologii a utilitární zúţení zdrojové literatury. Jsem si rovněţ plně vědom vlastního potenciálu, vlastní objektivní moţnosti se s tímto tématem poprat, uchopit jej, a to jako autor-student neprávnické fakulty. Navzdory těmto limitům si dovoluji v bakalářské práci poměrně hojně prezentovat vlastní názory, postřehy a aplikovat svoje poznámky z přednášek na Bankovním institutu vysoké školy 7

8 1. Ústavní principy soudní ochrany Retrospektivní pohled na lidské dějiny, lidská práva, právo na soudní ochranu, spravedlivý proces, soudím, není nijak radostný. Válek, krve, utrpení, nespravedlnosti, pohrdání člověkem a lidskými právy bylo více neţ dost. Dnes ţijeme ve světě, kde se mnohé jeví jako samozřejmé, srozumitelné, nedotknutelné, neporušitelné a přirozené. A to je dobře. Je to důkazem toho, ţe dnešní svět je jiný, lidská mysl dozrálá a dává plody. Byla to ale dlouhá, trnitá cesta. Dovolím si zdůraznit slovo: přirozené a pojem přirozená lidská práva, dále termín učení přirozeného práva. Myslím si totiţ, ţe lidé vţdy cítili, ţe mají nějaká vlastní, neodnímatelná práva, práva od Boha (bohů), přírody, zvláště právo na ţivot, právo na absenci utrpení, mučení, ale i právo na pokojný, slušný ţivot. Myslím si, ţe lidé vţdy vnímali, cítili, co je, a co není spravedlivé. Soudím, ţe tyto pocity, ukotvené v mysli lidí, znevýhodněných, menšin, obyvatel území, později států a národů se fixovaly do jistoty: ano, my máme práva. Bezprávný člověk jsoucí ve vlastnictví druhého, vţdy snil o svobodě. Nevolník vázaný k půdě a pánům chtěl změnu společenských poměrů a práv. Pracující nechtěl pracovat šestnáct, dvanáct hodin denně. Byla to bída. Domnívám se, ţe tyto pocity lidí ztvárněné do jistoty pohnuly otázku lidských práv, a tím i právo na soudní ochranu a spravedlivý proces do dnešní reality. Nejenom ony. Nelze, opravdu nelze v tomto kontextu opomenout význam jednotlivců, myslitelů, filozofů, sociologů, teologů a politiků. Je jich celá plejáda. Řada z nich zásadním způsobem, významně ovlivnila dějiny, myšlení lidí, vědu, různé vědní obory, společenské vědy, nazírání na právo a spravedlnost. Koho vzpomenout majíce v úctě ostatní? Jelikoţ svoje úvahy na téma: právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu realizuji evropsky zúţeně do sféry kontinentálního práva v podmínkách současného právního stavu České republiky, za nezbytné povaţuji aplikovat přísnou metodologickou selekci. Omezím se jen na některé, kteří hovoří rovněţ o státu. Záměrně. Významný starořecký filozof Sókratés ( př. n. l.) se zabýval pojmem spravedlnost. 1 Obraz státu, v němž vládnou filozofové-mudrci, předestřel ve svém díle Ústava Platón (asi př. n. l.). Demokratická forma vlády u 1 Filozofický slovník. Praha: Nakladatelství svoboda, s. 8

9 něj však příliš zastání nenašla. Aristoteles ( př. n. l.) pak byl patrně prvním, kdo naznačil, že ve státě by základní funkce měly být svěřeny různým orgánům zákonodárnému, výkonnému a soudnímu. 2 Domnívám se, ţe tento průkopnický postulát, princip dělby moci je naprosto nezbytný, má-li být stát řazen mezi státy demokratické. Nelze se mu vyhnou, nelze jej obejít. Základním předpokladem soudní ochrany je existence státu. Stát je vlastně organizační soustavou lidské společnosti. Soustavou politickou. Stát svým právem organizuje ţivot na svém území a chrání jak zájmy jednotlivých obyvatel, občanů tak i celé společnosti. Historický vývoj práva dospěl od nepsaných právních obyčejů k současné písemné formě právních předpisů aţ v souvislosti se vznikem států. Stát administrativním aparátem a ozbrojenou moci si vynucuje dodrţování svého právního řádu. Souhrn všech právních předpisů je právním řádem státu. Předpokladem ústavních principů soudní ochrany je existence ústavy. Ústava je nejvyšší zákon státu. Můţe být měněna a doplňována pouze ústavními zákony. Ostatní zákony, zákony niţší právní síly, další právní předpisy nesměji být v rozporu s ústavou a s ústavními zákony. Ústavní právo je soubor právních norem upravujících nejdůleţitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení a výkon státní moci, základní práva a svobody občanů. Prameny ústavního práva jsou ústava a ústavní zákony. Jde o vrchol pyramidy právního řádu. Mají nejvyšší právní sílu. Od ostatních zákonů se odlišuji způsobem, jakým jsou projednávány a přijímány. Při hlasování o nich v parlamentu se vyţaduje kvalifikovaná většina. V publikaci Základy práva. O právu, státě a moci, autor JUDr. Pavel Varvařovský uvádí: Ve smyslu převažujících teoretických názorů je ústava smlouvou (resp. jakousi tichou dohodou) mezi lidmi a jejich státem. 3 Nechci se řadit k menšině, nejsem dostatečně erudovaný, nepochybně nemám tak bohatý vědomostní fond jako autor Varvařovský, cítím ale v tomto pohledu na ústavu silnou dávku optimismu. V nejobecnějších obrysech, s lehkým odstupem ale souhlasím s názorem 2 Varvařovský, P.: Základy práva. O právu, státě a moci. Praha: ASPI, a. s., 2009, 79 s. 3 Tamtéţ, 96 s. 9

10 na toto pojetí ústavy. Problematičnost spatřuji v prostřednictví svých svobodně zvolených zástupců a v analogičnosti. Ústava a ostatní ústavní zákony se od běţných zákonů sice odlišují nejenom obsahem, ale také zvláštní, sloţitější a přísnější procedurou přijetí, nicméně legislativní postup je obdobný. Jednotlivá ustanovení mnohých zákonů však nejsou zrcadlovým odrazem vůle občanů. Nehledě na to, ţe se občan rodí do ústavy a do právního řádu. Jde ale o sloţitější problematiku, jeţ přesahuje rámec bakalářské práce. Rovněţ cesta k ústavě, ústavnosti byla dlouhou cestou. První v Evropě je polská ústava z roku 1791, jde o druhou ústavu na světě po ústavě Spojených státu amerických (1787), byla poměrně pokroková, odstranila liberum veto, upevnila výkonnou moc a částečně občanská práva. 4 Dnešní moderní ústavy demokratických právních států zpravidla ustanovují: a) typ státu, charakteristiku státního zřízení, stát můţe být republika, monarchie, unitární, federativní b) nejvyšší orgány státní moci a správy, uzákoňuje se vznik těchto orgánů, jejich sloţení, pravomoci, vzájemné vazby c) rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní d) základní práva a svobody občanů 1.1. Ústava České republiky Ústava je nejvyšší zákon České republiky. K její změně, doplnění můţe dojit jen ústavním zákonem. Soudím, ţe je to první krok k ochraně Ústavy a ústavnosti. Všechny ostatní právní normy niţší právní síly nesmějí být s Ústavou v rozporu. Ústavní soud České republiky je stráţcem ústavnosti. 4 Sojecki, Cz. a kol.: mala Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: PWN, 1969, 511 s. 10

11 Ústava České republiky byla schválena parlamentem dne , vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. a účinnost nabyla Součástí ústavního pořádku České republiky je i Listina základních práv a svobod, přijatá Federálním shromáţděním ČSFR, na základě usnesení předsednictva České národní rady ze dne , vyhlášeného ve sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb. Nejenom. Ústavních zákonů je více, jejich počet není uzavřen, podmínkou však vţdy je, ţe musí být přijaté podle Ústavy. Jsou to dokonce i ústavní zákony socialistického státu, pokud upravují státní hranice. Hlavními prameny ústavního práva České republiky však jsou: Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 5 Z pohledu práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu, domnívám se, jiţ preambule Ústavy České republiky ladí optimisticky. Zákonodárce zde hovoří o lidské důstojnosti, rovnoprávných, svobodných občanech, o lidských právech a občanské společnosti. To, a nejenom to je důvodem, ţe jsem si dovolil jako poslední větu své anotace, věnovat úvaze o důsledném budování občanské společnosti demokratického právního státu, jelikoţ si opravdu myslím, ţe toto budování se pozitivně promítne i do oblasti práva na soudní ochranu a spravedlivého procesu v civilním procesu. Jak? Pochopitelně nejde o vstup do nezávislosti soudů, nejde ani o vstup do nezávislosti soudců. (Ústavní axióm.) Občanská společnost však vytváří pozitivní klima, má i funkci monitorující, inspirující, ale i preventivní. Můţe pozitivně působit hlavně v oblastech procesního práva, ale i práva hmotného. (Hmotné právo stanoví, jaká práva a povinnosti komu příslušejí, procesní právo popisuje procedury, které jsou pro uplatnění práva u konkrétních institucí uţívány.) Ústava České republiky jiţ v základních ustanoveních hlavy první, zejména v článcích 1, 2, 3, 4, 9, 10, ale i 5 a 6 dává nejenom principiální záruky soudní ochrany, ale i chrání sebe sama a demokratický stát, a ten je neodmyslitelnou podmínkou reálného práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu, a dále, mám za to, vytváří i dobrý odrazový můstek pro pohyb občana v právním a demokratickém prostředí. 5 Čl. 112 zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění 11

12 V tomto kontextu je třeba poloţit akcent na znění ČL. 2 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. O soudní moci pojednává hlava čtvrtá Ústavy České republiky. Soudní moc představují dvě oddělené sloţky, jde o Ústavní soud, jako samostatný soud chránící ústavnost a soustavu obecných soudů. Moc soudní se uplatňuje při ochraně práv v občanskoprávním řízení, v trestněprávním řízení a při přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví. Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces nejsilněji upravují zejména články 81, 82, 83, dále články 90 a 96 Ústavy. Jde o výkon soudní moci jménem republiky nezávislými soudy, nezávislost soudců při výkonů své funkce, záruku, ţe nikdo nesmí ohroţovat jejich nestrannost a zabezpečení ochrany ústavnosti. Klíčový je obsah Čl. 90 Ústavy: Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Dále obsah ČL. 96 Ústavy: Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva. Jednání před soudem je ústní a veřejné, výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně. To se promítá do principu rovnosti stran a principu ústnosti a veřejnosti. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. To není nějak podstatné, dokonce Ústava připouští i jiné jejich označení. Působnost a organizaci soudů stanoví zákon, je ale dobré si pamatovat, ţe soustavu soudů do tvořily téţ vojenské soudy. 6 6 Čl. 110 Ústavy ČR 12

13 Ústavní soud Zopakuji: Ústavní soud České republiky je stráţcem ústavnosti. Ústavní soud České republiky se stal respektovanou institucí. Do budoucna, usuzuji, je třeba ještě více posílit jeho autoritu. Vůbec si nedovedu představit existenci právního demokratického státu bez institutu, jehoţ posláním, nekompromisním cílem je ochrana ústavnosti. Dle Čl. 83 Ústavy je to jeho povinnost. Ústavní soud České republiky je typickým koncentrovaným orgánem ochrany ústavnosti. Jde o specializované ústavní soudnictví. Důvodem je, ţe je v České republice jediný, kdo je kompetentní, oprávněn přezkoumávat soulad předpisů niţší právní síly s ústavou. Je třeba zdůraznit, ţe mu nepřísluší přezkum zákonnosti nebo skutkového stavu. Ústavní soud je orgán soudní, stojí však mimo soustavu obecných soudů. Jeho procesní působnost upravuje zákon č. 183/1993 Sb., o Ústavním soudu, v pl. znění. Ústavní soud a soudy obecné mají společný formálně stanovený procesní postup, dle kterého se řídí jednání a rozhodování. Rozdíl je v posuzovacích prostředcích, dle kterých soud rozhoduje. Jde o ústavní zákony, ochranu přirozených práv člověka a práv občana, a rovněţ o mezinárodní smlouvy dle ústavy. Jeho pravomoc je vymezena taxativně. Podrobně rozhodovací pravomoc Ústavního soudu upravuje Čl. 87 Ústavy. V souladu se zněním Čl. 85 Ústavy slibuje soudce Ústavního soudu: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. Co, k tomu dodat? Je to výmluvné a má, soudím, univerzální lidský rozměr. Zákonodárce vkládá do úst ústavního soudce pojmy a hodnoty nejvyšších morálních hodnot. Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány, fyzické, právnické osoby. V tom lze spatřovat podstatný rozdíl proti rozhodnutím, která jsou vydána ostatními, obecnými soudy. Pravomocná a vykonatelná rozhodnutí těchto soudů zavazují zpravidla jen účastníky konkrétního řízení a všechny státní orgány, nikoliv však ostatní osoby. Pouze kdyţ jde o rozhodnutí o osobním stavu, jako je osvojení, rozvod manţelství, zbavení způsobilosti k právním úkonům, prohlášení za mrtvého a určení otcovství, je takové rozhodnutí pro všechny závazné. Zákon dává Ústavnímu soudu, a tím posiluje jeho autoritu směrem mimo hranice České republiky, další významnou pravomoc, 13

14 jde o rozhodování o tom, zda je mezinárodní smlouva v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud nález Ústavního soudu konstatuje, ţe mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, nesmí být tato smlouva ratifikována, dokud není odstraněn nesoulad. Pravomoc Ústavního soudu je významná vertikálně, horizontálně, dopad jeho nálezů na právo je celospolečenský. Mám za to, ţe občané vnímají váhu a význam Ústavního soudu, jde-li o ochranu ústavnosti, vnímají i dopad jeho nálezů na běţný kaţdodenní ţivot. Povaţuji za naprosto nepřípustné úvahy o omezení, zúţení pravomoci Ústavního soudu. Je symptomatickým paradoxem, ţe tyto úvahy se formulují v politické rovině, a hlavně zaznívají z řad významných politiků některých stran. Soudím, ţe se objevuje konflikt mezi, řekněme, právem a vůli prostředníků orgánů moci zákonodárné. To není dobrá zpráva ani pro občany ani pro právo Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky jsou hlavními prameny ústavního práva. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., je podle článku č. 3 Ústavy součásti ústavního pořádku České republiky. Je prvním uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil demokratická práva a svobody. Základní práva a svobody ukotvené v Listině specifikují vztah mezi státem a občanem. 7 Obsah Listiny vychází z principů právního státu, ze svrchovanosti práva a zásady moţnosti zásahu státní moci jen na základě zákona a v jeho mezích. Preambule Listiny zdůrazňuje návaznost na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice, neporušitelnost přirozených práv člověka a občana. Z pohledu práva na soudní ochranu je klíčový Čl. 2 Listiny: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 7 Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb. 14

15 Dále Čl. 8 Listiny mimo jiné sděluje: Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Určuje, ţe zadrţet obviněného nebo podezřelého z trestného činu lze jen v zákonných případech. Precizuje podmínky zatknutí a vzetí do vazby, dále převzetí, drţení bez souhlasu v ústavní zdravotnické péči. Dluţno podotknout, ţe v nedemokratických zemích drţení v psychiatrických a v obdobných zařízeních je poměrně běţnou praxi boje s opozicí. Listina i zde dává záruky. Lhůty dnů a hodin, zde v článku Listiny uvedené, jen dokreslují občanská práva sílou nejvyšší. Jde o významné posilnění pozice občana směrem k soudům a orgánům činným v trestním řízení. V Čl. 12. Listiny se rovněţ uvádí: Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Z pohledu ochrany občanských práv před případným policejním zneuţitím, a dalším, je rovněţ důleţitý Čl. 13. Listiny o ochraně listovního tajemství, jiných písemností a záznamů, včetně tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Záměrně jsem si zvolil tuto metodologii prezentace úvah, jako vstup do další kapitoly Právo na soudní a jinou právní ochranu Zvláštní pozornost je třeba věnovat Hlavě páté Listiny. Občan ţije ve společnosti dalších lidí, spoluobčanů v organizovaném státě, kde se střetává řada zájmu politických, společenských, ekonomických. Je obklopen zákony a morálkou. Dochází k různým interakcím, vazbám, i konfliktům. Má-li občan pocit, jistotu, ţe byl na svých právech zkrácen, má moţnost hledat spravedlnost a domáhat se účinné soudní nebo jiné institucionální ochrany. V bakalářské práci jsem se jiţ pokusil prokázat, ţe jen plně demokraticky stát je schopen a způsobilý tuto spravedlnost a soudní ochranu garantovat. Při pozorném studiu Hlavy páté Listiny zjistíme, ţe celá, tak, jak je, tvoří ucelený, kompatibilní, provázaný celek, má hlubokou vnitřní strukturu a logiku. Subjektivně se domnívám, ţe patří k nejlépe vypracovaným hlavám Listiny a snese i srovnání s Ústavou české republiky. Podívejme se tedy podrobněji na to, co obsahuje: 15

16 Zdá se, ţe kdyţ aplikujeme kritéria, podmínky na spravedlivý proces, tak je plně splňuje. Najdeme zde: princip nezávislosti a nestrannosti soudce, princip zákonného soudce, právo na přiměřenou dobu řízení, právo na obhajobu, postulát presumpce neviny, právo se vyjadřovat k důkazům a navrhovat je, právo na tlumočníka, zákaz retroaktivity, princip rovnosti stran, princip ústnosti a veřejnosti, zásadu: v pochybnostech ve prospěch obviněného a princip legality. Čl. 36 Listiny: v odstavci 2 dokonce, je to evidentní, vytváří základ pro správní soudnictví, a co povaţuji za důleţité, ţe stanoví nemoţnost vyloučení z pravomoci soudu přezkum rozhodnutí ve věcech základních práv a svobod podle Listiny. Čl. 37 Listiny: najdeme zde zakotvení principu rovnosti stran určující, ţe ţádná ze stran nesmí být v nevýhodě vůči protistraně, jak při přednesu své záleţitosti, tak i má mít stejné moţnosti účasti, vyjádření a jednání. Dále právo na právní pomoc v řízení před soudy, ale i jinými státními orgány, nebo orgány veřejné správy. Najdeme zde i právo odepření výpovědí, za předpokladu nebezpečí trestního stíhání sebe a osoby blízké. Rovněţ právo na tlumočníka. Čl. 38 Listiny: je zde ukotven princip zákonného soudce, princip ústnosti a veřejnosti, a právo na to, aby věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Čl. 39 Listiny: zakotvuje princip legality, říká, ţe jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, nebo jinou ujmu lze za jeho spáchání uloţit. Čl. 40 Listiny: stanoví, ţe je to jen soud, kdo rozhoduje o vině a trestu. Dále je zde ukotven princip presumpce neviny, tento princip má, usuzuji, hluboký humánní rozměr, dává právní jistotu, ţe kaţdý komu nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, je povaţován za nevinného. Najdeme zde i právo na odepření výpovědí a zákonodárce zdůrazňuje, ţe tohoto práva nesmí být ţádným způsobem obviněný zbaven. Je zde ukotven princip věci pravomocně rozhodnuté, ustanovení o posuzování a ukládání trestu podle zákona, kdy byl čin spáchán (pozdějšího zákona se pouţije, je-li to pro pachatele příznivější) a právo na bezplatnou právní pomoc, dle zákona. Hlava pátá Listiny základních práv a svobod plně sílou ústavního zákona garantuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky okruh některých práv, kupříkladu princip ústnosti a veřejnosti vyjadřuje zdvojeně, coţ můţe vzbuzovat jisté rozpaky. Osobně si to nemyslím. 16

17 V úvodních větách analýzy některých aspektů Listiny základních práv a svobod jsem se lehce dotkl problematiky lidských práv a základních svobod. Ukončit úvahy o Listině chci pozastavením se nad právy základními, absolutními, nad právy, jeţ jsou mimo jakoukoliv diskusní, argumentační zpochybnitelnost. Každý je způsobilý mít práva, sděluje Čl. 5 Hlavy druhé Listiny. Způsobilost mít práva lze omezit jen ústavním zákonem. K absolutním právům patří hlavně právo na ţivot. Dále zde selektivně uvedu: nepřípustnost mučení ani podrobení krutému, nelidskému, poniţujícímu zacházení a trestu, zaručení osobní svobody, zachování lidské důstojnosti, cti a dobré pověsti. A zase: právní demokratické země tyto práva chrání v míře nejvyšší, k těmto zemím se řadí Česká republika ústavními zákony a zákony niţší právní síly. Na mezinárodně právní úrovni zabezpečují ochranu lidských práv a základních svobod: Evropský soud pro lidská práva, Evropská komise pro lidská práva, Výbor pro lidská práva, Komise pro lidská práva, Výbor proti mučení, Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní úřad práce, Výbor pro odborové svobody, Vyšetřovací a smírčí komise pro odborové svobody, Mezinárodní soud se sídlem v Haagu. Je ţádoucí, aby v povědomí občanů České republiky význam těchto institucí rostl. Jde o proces, který si vyţaduje čas. Soudím, ţe zasáhne hlavě mladší generaci. Na tomto procesu musí participovat média. Zvláštní odpovědnost je a bude i na právních zástupcích stran. 17

18 2. Dílčí aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu Pokusím se v této kapitole zamyslet nad některými dílčími aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu. Jde o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Je základním pramenem občanského práva procesního. Obsahuje právní úpravu civilního procesu sporného i nesporného, nalézacího řízení, řízení smírčího a řízení vykonávacího. Člení se na osm částí, jsou to: 1. Obecná ustanovení: obsahuje právní úpravu pravomoci soudů, jejich věcné a funkční příslušnosti, způsobilosti účastníků řízení, zastoupení, procesních úkonů, pořádkových opatření a podobně. 2. Činnost soudů před zahájením řízení: obsahuje právní úpravu řízení smírčího, předběţných opatření a zajištění důkazů. 3. Řízení v prvním stupni: obsahuje úpravu sporného nalézacího řízení v prvním stupni, nákladů řízení tzv. nesporných. 4. Opravné prostředky: obsahuje právní úpravu řádných a mimořádných opravných prostředků, jde o odvolání, ţaloby na obnovu řízení, ţaloby pro zmatečnost a dovolání. 5. Řízení ve věcech, o nichţ bylo rozhodnuto jiným orgánem: obsahuje úpravu podmínek, za nichţ je moţné domáhat se soudního řízení ve věcech, o nichţ ze zákona rozhodují jiné orgány neţ soudy. 6. Výkon rozhodnutí: obsahuje právní úpravu vykonávacího řízení, včetně způsobu výkonů rozhodnutí. 7. Jiná činnost soudu: obsahuje ustanovení o soudní úschově. 8. Závěrečná ustanovení. Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Jde o dikci 3 OSŘ. Hlava pátá Listiny základních práv a svobod sílou 18

19 ústavního zákona garantuje právo na soudní a jinou právní pomoc. Soudy mají povinnost poučit účastníky o jejich procesních právech a povinnostech, dle 5 OSŘ. Je tomu tak vţdy? Zdá se, ţe nikoliv. Jde ale o realizaci garantovaného práva na spravedlivý proces a na právní pomoc. Faktem je, ţe i při absenci tohoto jedno-větového paragrafu OSŘ tuto povinnost, usuzuji, by soud měl. Nejde ale o hmotněprávní poučení, ale o poučení, aby účastníci neutrpěli újmu z důvodů neznalosti procesních práv a povinnosti. Poučení musí mít konkrétní, cílený obsah. Pokud se soud omezí pouze na poučení v obecné rovině uvedením určitého ustanovení, nelze takové poučení povaţovat za dostatečné. Poučení musí být učiněno včas směrem ke konkrétní procesní situaci. Z toho plyne poţadavek, aby: poučovací povinnost soudu plynula z institutu práva na spravedlivý proces. Musí být však zachovány kritéria nestrannosti soudu v řízení a kritéria rovnosti účastníků. To je asi nejpodstatnější. Problematické ale je, a asi vţdy bude, ţe jen velmi obtíţně lze úplně oddělit poučení procesní od poučení hmotněprávního. Poučovací povinnost plynoucí z 5 má všeobecnou povahu. Kaţdé poučení se musí odvíjet od charakteru a podstaty kaţdého jednotlivého sporu, a co je rovněţ nesmírně podstatné, od míry právního vědomí jednotlivých účastníků řízení. To klade na soud zvýšené nároky, snad i poněkud problematické. Je ale i zvláštní poučovací povinnost soudu. Zmíním některé, jak je uvádí občanský soudní řád: 1. Poučení o moţnosti vyjádřit se k osobám soudců a přísedících. Právo vyjádřit se k osobě soudce je právem procesním. Z toho plyne povinnost soudu o tom strany poučit. ( 15a odst. 1 OSŘ zní: Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučení. ) 2. Poučení účastníka, u něhoţ jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a o právu ţádat o ustanovení zástupce. Soudem můţe být straně přidělen zástupce pouze na její ţádost. O moţnosti podání ţádosti o přidělení zástupce musí soud účastníka poučit. Absence poučení můţe mít vliv mimo jiné na běh lhůty v rámci dovolání v případě doplnění údajů. ( 30 odst. 1 OSŘ, jeho znění uvádím na jiném místě práce.) 3. Poučení o způsobu opravy nebo doplnění vadného podání, jakoţ i o následcích, jeţ jsou spojeny s neodstraněním vad. Soud má povinnost poučit, ţe podání, kterým má být zahájeno řízení, bude odmítnuto. Odmítnutí nastane, kdyţ nedojde včas k jeho opravení 19

20 nebo doplnění. Podání jiné povahy nemusí být vzato v úvahu do doby, neţ budou vady odstraněny. ( 43 odst. 1 OSŘ zní: Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. V odstavci druhém je pak stanovena povinnost poučení o následcích neopravení a nedoplnění.) 4. Poučení o moţnosti napadnout rozhodnutí správního orgánu ţalobou v reţimu soudního řádu. Rovněţ o moţnosti podat ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. V poučení soud informuje o lhůtě, ve které lze správní ţalobu podat, u kterého věcně příslušného soudu v rámci správního soudnictví, dále o místní příslušnosti soudu. V poučení má být navrhovatel také upozorněn, ţe kdyţ podá ţalobu ve lhůtě, o které byl poučen, bude za den podání označen den, kdy byla soudu doručena původní ţaloba. ( 104b odst. 1 OSŘ zní: Náleží-li věc do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona 96) věci správního soudnictví, soud řízení zastaví. V usnesení o zastavení řízení musí být navrhovatel rovněž poučen o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. ) 5. Poučení o následcích nevyhovění kvalifikované výzvě. Kdyţ se ţalovaný bez váţného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří, a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký váţný důvod mu v tom brání, má se za to, ţe nárok, který je proti němu ţalobou uplatňován, uznává. Ţalovaný musí být poučen o následcích spojených s jeho procesní pasivitou. Rovněţ musí být poučen o následcích, které mohou nastat prostřednictvím fikce uznání nároku. ( 114b odst. 5 OSŘ zní: Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku ( 153a odst. 3) musí být poučen. ) 6. Poučení o povinnosti mlčenlivosti. Toto poučení realizuje soud v případech, kdy je vyloučena veřejnost, ale jednání se mohou zúčastnit jednotlivé fyzické osoby se svolením soudu. Jde hlavně o osoby, které se musí řízení ze zákona účastnit, například jde o přísedící, znalce, tlumočníky, účastníky a jejich právní zástupce. Poučení provede předseda senátu, který je nechá zapsat do protokolu. Poučené osoby protokol podepíšou. Tímto se tyto osoby stávají osobami, které mohou být v potřebném rozsahu informovány o utajovaných skutečnostech. Dokonce předseda senátu je povinen vyrozumět Národní 20

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Změna: 151/2002 Sb. (část) Změna: 228/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna:

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Petr Lavický 2009 1 Obsah 1 Poznámka úvodem... 4 2 Věcná a místní příslušnost... 5 2.1 Věcná příslušnost... 5 2.2 Místní příslušnost...

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy. Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy. Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 28/13 ze dne 10. 7. 2014 Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu sloţeném

Více

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení (opravné řízení a prostředky jako možnost změny rozhodnutí) Bakalářská práce Autor: Petr Tichý

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního Katedra trestního práva Bakalářská práce Postup orgánů činných v trestním řízení před zahájením trestního stíhání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Blanka Háblová Správní rozhodování školství Olomouc 2012 vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2004 Štěpán Rybín VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2004 Štěpán Rybín 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačil

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Lhůty dle daňového řádu

Lhůty dle daňového řádu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ondřej Popelka Lhůty dle daňového řádu Bakalářská práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Lhůty dle daňového řádu vypracoval samostatně

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více