Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Práva a veřejné správy Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu Bakalářská práce Autor: Mgr. Antonín Ocisk Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Karviné, Mgr. Antonín Ocisk 2

3 Poděkování: Upřímně děkuji paní JUDr. Šárce Palermové, vedoucí bakalářské práce za neocenitelnou pomoc při zpracování této práce, trpělivé odborné vedení a cenné rady. Upřímně děkuji paní Vlastě Vlčkové, vedoucí střediska Bankovního institutu vysoké školy za neocenitelnou pomoc, trpělivé poradenství během celého studia na vysoké škole. Děkuji. Mgr. Antonín Ocisk 3

4 Anotace Klíčová slova: právo proces soud spravedlnost zákon 4

5 Obsah Úvod 6 1. Ústavní principy soudní ochrany Ústava České republiky Ústavní soud Listina základních práv a svobod Právo na soudní a jinou právní ochranu Dílčí aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu Způsoby ochrany práva v civilním řízení Zásada rovnosti zbraní Základní charakteristika civilního řízení Veřejný ochránce práv 38 Závěry a doporučení 40 Seznam pouţité literatury 41 5

6 Úvod Cílem bakalářské práce je zpracovat téma práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu z pohledu ústavněprávních záruk a zásad civilního procesu. V práci se budu věnovat ústavním principům soudní ochrany, dílčím aspektům práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu a způsobům ochrany práva v civilním řízení. Zájem o tuto problematiku fixoval v mé mysli obsah studia na vysoké škole na Bankovním institutu vysoké školy. Plněji jsem si uvědomil, ţe moje celoţivotní přesvědčení je správné, ţe právem, po právu lze hovořit nejenom o přirozených právech člověka a občana, ale ţe je tu neoddělitelnost lidských práv od demokracie, demokratického státu a jeho právních principů, a ţe základní lidská práva a právo na soudní ochranu a spravedlivý proces musí být pod ochranou nezávislé soudní moci plně demokratického státu. Absence naplňování lidských práv, jejich neukotvení v zákonech, obcházení, nerespektování a nemoţnost se dovolat práva a docílit soudní ochrany a spravedlivého procesu, jiţ v dějinách mnohokrát byla důvodem pádu vlád, rozpadu a hroucení se států. Mám za to, ţe jen demokratické země v míře nejvyšší zaručují právo na soudní ochranu a spravedlivý proces formou ústavněprávní a mezinárodní. Není pochyb, ţe jsou to soudy, jeţ musí být garantem těchto práv. Ve své práci se rovněţ pokusím poloţit důraz na, jak usuzuji, mimořádnou vazbu mezi úlohou, posláním Ústavního soudu a samotnou existenci právního státu. V tomto kontextu nelze opomenout význam mezinárodních záruk. V bakalářské práci jsem se ale nemohl vyhnout řadě, zdá se, dílčích problémů. Právo totiţ lze rovněţ charakterizovat jako souhrn norem stanovených a zabezpečovaných státem. Jde tedy, omlouvám se, o jakousi produkci práva. To uţ vstupujeme do oblasti legislativního procesu, a zákony, jak víme, jsou různé, mají různou úroveň kvality, dobu trvání, platnost. V práci se pokusím doloţit, ţe základem právního státu je rovněţ kvalitní právní řád. Rovněţ tak aplikace a interpretace práva. Jde ale i o problematiku dostupnosti práva, 6

7 průtahů soudních řízení, akceschopnosti soudů a soudců, poplatků a významné poučovací povinnosti soudů. V práci jsem rovněţ nemohl opomenout, ţe zabezpečení, právní ukotvení práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu a jejich realizace se neodehrává ve vzduchoprázdnu, v nějakém vakuum, ale pod drobnohledem společnosti. Společnost, mám za to, dobře vnímá, proţívá, cítí a interpretuje to, co se odehrává v oblasti práva, právní praxe, a jde-li o dostupnost a vymahatelnost práva, mimořádně citlivě. Důvěra v právo a právní jistoty, občanská fixace toho, co je, a co není spravedlivé, jsou z pohledu právního státu a pro demokratický právní stát, usuzuji, zásadotvorné. Není pochyb, ţe se na tvorbě právního státu v určité míře podílí i existující a evolučně se formulující morální normy a etické hodnoty. Vztah práva, etiky, morálky není jednoduchý. Tyto vztahy nejsou předmětem bakalářské práce, nelze se jim však, alespoň v obecných obrysech a souvislostech vyhnout uţ proto, ţe právní kultura té které společnosti, politických elit, zákonodárců, soudců, soudních znalců, státních zástupců, policistů, odborné a laické veřejnosti je ţivá, aplikovatelná a interakčně korelující. Jsem si plně vědom hodnot a stupně závaţnosti problematiky práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu. Jsem si plně vědom toho, ţe vzhledem k rozsahu a sloţitosti této problematiky, nemohu mít ambice zpracovat vše komplexně a detailně. Téma nemohu, objektivně vzato, uchopit v absolutně vyčerpávající šíří ani se ponořit do erudovaných hlubin. To limituje celkové pojetí bakalářské práce. Má vliv na zvolenou metodologii a utilitární zúţení zdrojové literatury. Jsem si rovněţ plně vědom vlastního potenciálu, vlastní objektivní moţnosti se s tímto tématem poprat, uchopit jej, a to jako autor-student neprávnické fakulty. Navzdory těmto limitům si dovoluji v bakalářské práci poměrně hojně prezentovat vlastní názory, postřehy a aplikovat svoje poznámky z přednášek na Bankovním institutu vysoké školy 7

8 1. Ústavní principy soudní ochrany Retrospektivní pohled na lidské dějiny, lidská práva, právo na soudní ochranu, spravedlivý proces, soudím, není nijak radostný. Válek, krve, utrpení, nespravedlnosti, pohrdání člověkem a lidskými právy bylo více neţ dost. Dnes ţijeme ve světě, kde se mnohé jeví jako samozřejmé, srozumitelné, nedotknutelné, neporušitelné a přirozené. A to je dobře. Je to důkazem toho, ţe dnešní svět je jiný, lidská mysl dozrálá a dává plody. Byla to ale dlouhá, trnitá cesta. Dovolím si zdůraznit slovo: přirozené a pojem přirozená lidská práva, dále termín učení přirozeného práva. Myslím si totiţ, ţe lidé vţdy cítili, ţe mají nějaká vlastní, neodnímatelná práva, práva od Boha (bohů), přírody, zvláště právo na ţivot, právo na absenci utrpení, mučení, ale i právo na pokojný, slušný ţivot. Myslím si, ţe lidé vţdy vnímali, cítili, co je, a co není spravedlivé. Soudím, ţe tyto pocity, ukotvené v mysli lidí, znevýhodněných, menšin, obyvatel území, později států a národů se fixovaly do jistoty: ano, my máme práva. Bezprávný člověk jsoucí ve vlastnictví druhého, vţdy snil o svobodě. Nevolník vázaný k půdě a pánům chtěl změnu společenských poměrů a práv. Pracující nechtěl pracovat šestnáct, dvanáct hodin denně. Byla to bída. Domnívám se, ţe tyto pocity lidí ztvárněné do jistoty pohnuly otázku lidských práv, a tím i právo na soudní ochranu a spravedlivý proces do dnešní reality. Nejenom ony. Nelze, opravdu nelze v tomto kontextu opomenout význam jednotlivců, myslitelů, filozofů, sociologů, teologů a politiků. Je jich celá plejáda. Řada z nich zásadním způsobem, významně ovlivnila dějiny, myšlení lidí, vědu, různé vědní obory, společenské vědy, nazírání na právo a spravedlnost. Koho vzpomenout majíce v úctě ostatní? Jelikoţ svoje úvahy na téma: právo na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu realizuji evropsky zúţeně do sféry kontinentálního práva v podmínkách současného právního stavu České republiky, za nezbytné povaţuji aplikovat přísnou metodologickou selekci. Omezím se jen na některé, kteří hovoří rovněţ o státu. Záměrně. Významný starořecký filozof Sókratés ( př. n. l.) se zabýval pojmem spravedlnost. 1 Obraz státu, v němž vládnou filozofové-mudrci, předestřel ve svém díle Ústava Platón (asi př. n. l.). Demokratická forma vlády u 1 Filozofický slovník. Praha: Nakladatelství svoboda, s. 8

9 něj však příliš zastání nenašla. Aristoteles ( př. n. l.) pak byl patrně prvním, kdo naznačil, že ve státě by základní funkce měly být svěřeny různým orgánům zákonodárnému, výkonnému a soudnímu. 2 Domnívám se, ţe tento průkopnický postulát, princip dělby moci je naprosto nezbytný, má-li být stát řazen mezi státy demokratické. Nelze se mu vyhnou, nelze jej obejít. Základním předpokladem soudní ochrany je existence státu. Stát je vlastně organizační soustavou lidské společnosti. Soustavou politickou. Stát svým právem organizuje ţivot na svém území a chrání jak zájmy jednotlivých obyvatel, občanů tak i celé společnosti. Historický vývoj práva dospěl od nepsaných právních obyčejů k současné písemné formě právních předpisů aţ v souvislosti se vznikem států. Stát administrativním aparátem a ozbrojenou moci si vynucuje dodrţování svého právního řádu. Souhrn všech právních předpisů je právním řádem státu. Předpokladem ústavních principů soudní ochrany je existence ústavy. Ústava je nejvyšší zákon státu. Můţe být měněna a doplňována pouze ústavními zákony. Ostatní zákony, zákony niţší právní síly, další právní předpisy nesměji být v rozporu s ústavou a s ústavními zákony. Ústavní právo je soubor právních norem upravujících nejdůleţitější právní vztahy ve státě: uspořádání státu, rozdělení a výkon státní moci, základní práva a svobody občanů. Prameny ústavního práva jsou ústava a ústavní zákony. Jde o vrchol pyramidy právního řádu. Mají nejvyšší právní sílu. Od ostatních zákonů se odlišuji způsobem, jakým jsou projednávány a přijímány. Při hlasování o nich v parlamentu se vyţaduje kvalifikovaná většina. V publikaci Základy práva. O právu, státě a moci, autor JUDr. Pavel Varvařovský uvádí: Ve smyslu převažujících teoretických názorů je ústava smlouvou (resp. jakousi tichou dohodou) mezi lidmi a jejich státem. 3 Nechci se řadit k menšině, nejsem dostatečně erudovaný, nepochybně nemám tak bohatý vědomostní fond jako autor Varvařovský, cítím ale v tomto pohledu na ústavu silnou dávku optimismu. V nejobecnějších obrysech, s lehkým odstupem ale souhlasím s názorem 2 Varvařovský, P.: Základy práva. O právu, státě a moci. Praha: ASPI, a. s., 2009, 79 s. 3 Tamtéţ, 96 s. 9

10 na toto pojetí ústavy. Problematičnost spatřuji v prostřednictví svých svobodně zvolených zástupců a v analogičnosti. Ústava a ostatní ústavní zákony se od běţných zákonů sice odlišují nejenom obsahem, ale také zvláštní, sloţitější a přísnější procedurou přijetí, nicméně legislativní postup je obdobný. Jednotlivá ustanovení mnohých zákonů však nejsou zrcadlovým odrazem vůle občanů. Nehledě na to, ţe se občan rodí do ústavy a do právního řádu. Jde ale o sloţitější problematiku, jeţ přesahuje rámec bakalářské práce. Rovněţ cesta k ústavě, ústavnosti byla dlouhou cestou. První v Evropě je polská ústava z roku 1791, jde o druhou ústavu na světě po ústavě Spojených státu amerických (1787), byla poměrně pokroková, odstranila liberum veto, upevnila výkonnou moc a částečně občanská práva. 4 Dnešní moderní ústavy demokratických právních států zpravidla ustanovují: a) typ státu, charakteristiku státního zřízení, stát můţe být republika, monarchie, unitární, federativní b) nejvyšší orgány státní moci a správy, uzákoňuje se vznik těchto orgánů, jejich sloţení, pravomoci, vzájemné vazby c) rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní d) základní práva a svobody občanů 1.1. Ústava České republiky Ústava je nejvyšší zákon České republiky. K její změně, doplnění můţe dojit jen ústavním zákonem. Soudím, ţe je to první krok k ochraně Ústavy a ústavnosti. Všechny ostatní právní normy niţší právní síly nesmějí být s Ústavou v rozporu. Ústavní soud České republiky je stráţcem ústavnosti. 4 Sojecki, Cz. a kol.: mala Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: PWN, 1969, 511 s. 10

11 Ústava České republiky byla schválena parlamentem dne , vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. a účinnost nabyla Součástí ústavního pořádku České republiky je i Listina základních práv a svobod, přijatá Federálním shromáţděním ČSFR, na základě usnesení předsednictva České národní rady ze dne , vyhlášeného ve sbírce zákonů pod č. 2/1993 Sb. Nejenom. Ústavních zákonů je více, jejich počet není uzavřen, podmínkou však vţdy je, ţe musí být přijaté podle Ústavy. Jsou to dokonce i ústavní zákony socialistického státu, pokud upravují státní hranice. Hlavními prameny ústavního práva České republiky však jsou: Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 5 Z pohledu práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu, domnívám se, jiţ preambule Ústavy České republiky ladí optimisticky. Zákonodárce zde hovoří o lidské důstojnosti, rovnoprávných, svobodných občanech, o lidských právech a občanské společnosti. To, a nejenom to je důvodem, ţe jsem si dovolil jako poslední větu své anotace, věnovat úvaze o důsledném budování občanské společnosti demokratického právního státu, jelikoţ si opravdu myslím, ţe toto budování se pozitivně promítne i do oblasti práva na soudní ochranu a spravedlivého procesu v civilním procesu. Jak? Pochopitelně nejde o vstup do nezávislosti soudů, nejde ani o vstup do nezávislosti soudců. (Ústavní axióm.) Občanská společnost však vytváří pozitivní klima, má i funkci monitorující, inspirující, ale i preventivní. Můţe pozitivně působit hlavně v oblastech procesního práva, ale i práva hmotného. (Hmotné právo stanoví, jaká práva a povinnosti komu příslušejí, procesní právo popisuje procedury, které jsou pro uplatnění práva u konkrétních institucí uţívány.) Ústava České republiky jiţ v základních ustanoveních hlavy první, zejména v článcích 1, 2, 3, 4, 9, 10, ale i 5 a 6 dává nejenom principiální záruky soudní ochrany, ale i chrání sebe sama a demokratický stát, a ten je neodmyslitelnou podmínkou reálného práva na soudní ochranu a spravedlivý proces v civilním procesu, a dále, mám za to, vytváří i dobrý odrazový můstek pro pohyb občana v právním a demokratickém prostředí. 5 Čl. 112 zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění 11

12 V tomto kontextu je třeba poloţit akcent na znění ČL. 2 Ústavy: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. O soudní moci pojednává hlava čtvrtá Ústavy České republiky. Soudní moc představují dvě oddělené sloţky, jde o Ústavní soud, jako samostatný soud chránící ústavnost a soustavu obecných soudů. Moc soudní se uplatňuje při ochraně práv v občanskoprávním řízení, v trestněprávním řízení a při přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví. Právo na soudní ochranu a spravedlivý proces nejsilněji upravují zejména články 81, 82, 83, dále články 90 a 96 Ústavy. Jde o výkon soudní moci jménem republiky nezávislými soudy, nezávislost soudců při výkonů své funkce, záruku, ţe nikdo nesmí ohroţovat jejich nestrannost a zabezpečení ochrany ústavnosti. Klíčový je obsah Čl. 90 Ústavy: Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Dále obsah ČL. 96 Ústavy: Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva. Jednání před soudem je ústní a veřejné, výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně. To se promítá do principu rovnosti stran a principu ústnosti a veřejnosti. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. To není nějak podstatné, dokonce Ústava připouští i jiné jejich označení. Působnost a organizaci soudů stanoví zákon, je ale dobré si pamatovat, ţe soustavu soudů do tvořily téţ vojenské soudy. 6 6 Čl. 110 Ústavy ČR 12

13 Ústavní soud Zopakuji: Ústavní soud České republiky je stráţcem ústavnosti. Ústavní soud České republiky se stal respektovanou institucí. Do budoucna, usuzuji, je třeba ještě více posílit jeho autoritu. Vůbec si nedovedu představit existenci právního demokratického státu bez institutu, jehoţ posláním, nekompromisním cílem je ochrana ústavnosti. Dle Čl. 83 Ústavy je to jeho povinnost. Ústavní soud České republiky je typickým koncentrovaným orgánem ochrany ústavnosti. Jde o specializované ústavní soudnictví. Důvodem je, ţe je v České republice jediný, kdo je kompetentní, oprávněn přezkoumávat soulad předpisů niţší právní síly s ústavou. Je třeba zdůraznit, ţe mu nepřísluší přezkum zákonnosti nebo skutkového stavu. Ústavní soud je orgán soudní, stojí však mimo soustavu obecných soudů. Jeho procesní působnost upravuje zákon č. 183/1993 Sb., o Ústavním soudu, v pl. znění. Ústavní soud a soudy obecné mají společný formálně stanovený procesní postup, dle kterého se řídí jednání a rozhodování. Rozdíl je v posuzovacích prostředcích, dle kterých soud rozhoduje. Jde o ústavní zákony, ochranu přirozených práv člověka a práv občana, a rovněţ o mezinárodní smlouvy dle ústavy. Jeho pravomoc je vymezena taxativně. Podrobně rozhodovací pravomoc Ústavního soudu upravuje Čl. 87 Ústavy. V souladu se zněním Čl. 85 Ústavy slibuje soudce Ústavního soudu: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. Co, k tomu dodat? Je to výmluvné a má, soudím, univerzální lidský rozměr. Zákonodárce vkládá do úst ústavního soudce pojmy a hodnoty nejvyšších morálních hodnot. Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány, fyzické, právnické osoby. V tom lze spatřovat podstatný rozdíl proti rozhodnutím, která jsou vydána ostatními, obecnými soudy. Pravomocná a vykonatelná rozhodnutí těchto soudů zavazují zpravidla jen účastníky konkrétního řízení a všechny státní orgány, nikoliv však ostatní osoby. Pouze kdyţ jde o rozhodnutí o osobním stavu, jako je osvojení, rozvod manţelství, zbavení způsobilosti k právním úkonům, prohlášení za mrtvého a určení otcovství, je takové rozhodnutí pro všechny závazné. Zákon dává Ústavnímu soudu, a tím posiluje jeho autoritu směrem mimo hranice České republiky, další významnou pravomoc, 13

14 jde o rozhodování o tom, zda je mezinárodní smlouva v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Pokud nález Ústavního soudu konstatuje, ţe mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, nesmí být tato smlouva ratifikována, dokud není odstraněn nesoulad. Pravomoc Ústavního soudu je významná vertikálně, horizontálně, dopad jeho nálezů na právo je celospolečenský. Mám za to, ţe občané vnímají váhu a význam Ústavního soudu, jde-li o ochranu ústavnosti, vnímají i dopad jeho nálezů na běţný kaţdodenní ţivot. Povaţuji za naprosto nepřípustné úvahy o omezení, zúţení pravomoci Ústavního soudu. Je symptomatickým paradoxem, ţe tyto úvahy se formulují v politické rovině, a hlavně zaznívají z řad významných politiků některých stran. Soudím, ţe se objevuje konflikt mezi, řekněme, právem a vůli prostředníků orgánů moci zákonodárné. To není dobrá zpráva ani pro občany ani pro právo Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky jsou hlavními prameny ústavního práva. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., je podle článku č. 3 Ústavy součásti ústavního pořádku České republiky. Je prvním uceleným ústavním dokumentem, který zakotvil demokratická práva a svobody. Základní práva a svobody ukotvené v Listině specifikují vztah mezi státem a občanem. 7 Obsah Listiny vychází z principů právního státu, ze svrchovanosti práva a zásady moţnosti zásahu státní moci jen na základě zákona a v jeho mezích. Preambule Listiny zdůrazňuje návaznost na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice, neporušitelnost přirozených práv člověka a občana. Z pohledu práva na soudní ochranu je klíčový Čl. 2 Listiny: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 7 Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb. 14

15 Dále Čl. 8 Listiny mimo jiné sděluje: Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Určuje, ţe zadrţet obviněného nebo podezřelého z trestného činu lze jen v zákonných případech. Precizuje podmínky zatknutí a vzetí do vazby, dále převzetí, drţení bez souhlasu v ústavní zdravotnické péči. Dluţno podotknout, ţe v nedemokratických zemích drţení v psychiatrických a v obdobných zařízeních je poměrně běţnou praxi boje s opozicí. Listina i zde dává záruky. Lhůty dnů a hodin, zde v článku Listiny uvedené, jen dokreslují občanská práva sílou nejvyšší. Jde o významné posilnění pozice občana směrem k soudům a orgánům činným v trestním řízení. V Čl. 12. Listiny se rovněţ uvádí: Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Z pohledu ochrany občanských práv před případným policejním zneuţitím, a dalším, je rovněţ důleţitý Čl. 13. Listiny o ochraně listovního tajemství, jiných písemností a záznamů, včetně tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Záměrně jsem si zvolil tuto metodologii prezentace úvah, jako vstup do další kapitoly Právo na soudní a jinou právní ochranu Zvláštní pozornost je třeba věnovat Hlavě páté Listiny. Občan ţije ve společnosti dalších lidí, spoluobčanů v organizovaném státě, kde se střetává řada zájmu politických, společenských, ekonomických. Je obklopen zákony a morálkou. Dochází k různým interakcím, vazbám, i konfliktům. Má-li občan pocit, jistotu, ţe byl na svých právech zkrácen, má moţnost hledat spravedlnost a domáhat se účinné soudní nebo jiné institucionální ochrany. V bakalářské práci jsem se jiţ pokusil prokázat, ţe jen plně demokraticky stát je schopen a způsobilý tuto spravedlnost a soudní ochranu garantovat. Při pozorném studiu Hlavy páté Listiny zjistíme, ţe celá, tak, jak je, tvoří ucelený, kompatibilní, provázaný celek, má hlubokou vnitřní strukturu a logiku. Subjektivně se domnívám, ţe patří k nejlépe vypracovaným hlavám Listiny a snese i srovnání s Ústavou české republiky. Podívejme se tedy podrobněji na to, co obsahuje: 15

16 Zdá se, ţe kdyţ aplikujeme kritéria, podmínky na spravedlivý proces, tak je plně splňuje. Najdeme zde: princip nezávislosti a nestrannosti soudce, princip zákonného soudce, právo na přiměřenou dobu řízení, právo na obhajobu, postulát presumpce neviny, právo se vyjadřovat k důkazům a navrhovat je, právo na tlumočníka, zákaz retroaktivity, princip rovnosti stran, princip ústnosti a veřejnosti, zásadu: v pochybnostech ve prospěch obviněného a princip legality. Čl. 36 Listiny: v odstavci 2 dokonce, je to evidentní, vytváří základ pro správní soudnictví, a co povaţuji za důleţité, ţe stanoví nemoţnost vyloučení z pravomoci soudu přezkum rozhodnutí ve věcech základních práv a svobod podle Listiny. Čl. 37 Listiny: najdeme zde zakotvení principu rovnosti stran určující, ţe ţádná ze stran nesmí být v nevýhodě vůči protistraně, jak při přednesu své záleţitosti, tak i má mít stejné moţnosti účasti, vyjádření a jednání. Dále právo na právní pomoc v řízení před soudy, ale i jinými státními orgány, nebo orgány veřejné správy. Najdeme zde i právo odepření výpovědí, za předpokladu nebezpečí trestního stíhání sebe a osoby blízké. Rovněţ právo na tlumočníka. Čl. 38 Listiny: je zde ukotven princip zákonného soudce, princip ústnosti a veřejnosti, a právo na to, aby věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Čl. 39 Listiny: zakotvuje princip legality, říká, ţe jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, nebo jinou ujmu lze za jeho spáchání uloţit. Čl. 40 Listiny: stanoví, ţe je to jen soud, kdo rozhoduje o vině a trestu. Dále je zde ukotven princip presumpce neviny, tento princip má, usuzuji, hluboký humánní rozměr, dává právní jistotu, ţe kaţdý komu nebyla pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, je povaţován za nevinného. Najdeme zde i právo na odepření výpovědí a zákonodárce zdůrazňuje, ţe tohoto práva nesmí být ţádným způsobem obviněný zbaven. Je zde ukotven princip věci pravomocně rozhodnuté, ustanovení o posuzování a ukládání trestu podle zákona, kdy byl čin spáchán (pozdějšího zákona se pouţije, je-li to pro pachatele příznivější) a právo na bezplatnou právní pomoc, dle zákona. Hlava pátá Listiny základních práv a svobod plně sílou ústavního zákona garantuje právo na soudní a jinou právní ochranu. Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky okruh některých práv, kupříkladu princip ústnosti a veřejnosti vyjadřuje zdvojeně, coţ můţe vzbuzovat jisté rozpaky. Osobně si to nemyslím. 16

17 V úvodních větách analýzy některých aspektů Listiny základních práv a svobod jsem se lehce dotkl problematiky lidských práv a základních svobod. Ukončit úvahy o Listině chci pozastavením se nad právy základními, absolutními, nad právy, jeţ jsou mimo jakoukoliv diskusní, argumentační zpochybnitelnost. Každý je způsobilý mít práva, sděluje Čl. 5 Hlavy druhé Listiny. Způsobilost mít práva lze omezit jen ústavním zákonem. K absolutním právům patří hlavně právo na ţivot. Dále zde selektivně uvedu: nepřípustnost mučení ani podrobení krutému, nelidskému, poniţujícímu zacházení a trestu, zaručení osobní svobody, zachování lidské důstojnosti, cti a dobré pověsti. A zase: právní demokratické země tyto práva chrání v míře nejvyšší, k těmto zemím se řadí Česká republika ústavními zákony a zákony niţší právní síly. Na mezinárodně právní úrovni zabezpečují ochranu lidských práv a základních svobod: Evropský soud pro lidská práva, Evropská komise pro lidská práva, Výbor pro lidská práva, Komise pro lidská práva, Výbor proti mučení, Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní úřad práce, Výbor pro odborové svobody, Vyšetřovací a smírčí komise pro odborové svobody, Mezinárodní soud se sídlem v Haagu. Je ţádoucí, aby v povědomí občanů České republiky význam těchto institucí rostl. Jde o proces, který si vyţaduje čas. Soudím, ţe zasáhne hlavě mladší generaci. Na tomto procesu musí participovat média. Zvláštní odpovědnost je a bude i na právních zástupcích stran. 17

18 2. Dílčí aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu Pokusím se v této kapitole zamyslet nad některými dílčími aspekty práva na soudní ochranu podle občanského soudního řádu. Jde o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Je základním pramenem občanského práva procesního. Obsahuje právní úpravu civilního procesu sporného i nesporného, nalézacího řízení, řízení smírčího a řízení vykonávacího. Člení se na osm částí, jsou to: 1. Obecná ustanovení: obsahuje právní úpravu pravomoci soudů, jejich věcné a funkční příslušnosti, způsobilosti účastníků řízení, zastoupení, procesních úkonů, pořádkových opatření a podobně. 2. Činnost soudů před zahájením řízení: obsahuje právní úpravu řízení smírčího, předběţných opatření a zajištění důkazů. 3. Řízení v prvním stupni: obsahuje úpravu sporného nalézacího řízení v prvním stupni, nákladů řízení tzv. nesporných. 4. Opravné prostředky: obsahuje právní úpravu řádných a mimořádných opravných prostředků, jde o odvolání, ţaloby na obnovu řízení, ţaloby pro zmatečnost a dovolání. 5. Řízení ve věcech, o nichţ bylo rozhodnuto jiným orgánem: obsahuje úpravu podmínek, za nichţ je moţné domáhat se soudního řízení ve věcech, o nichţ ze zákona rozhodují jiné orgány neţ soudy. 6. Výkon rozhodnutí: obsahuje právní úpravu vykonávacího řízení, včetně způsobu výkonů rozhodnutí. 7. Jiná činnost soudu: obsahuje ustanovení o soudní úschově. 8. Závěrečná ustanovení. Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno. Jde o dikci 3 OSŘ. Hlava pátá Listiny základních práv a svobod sílou 18

19 ústavního zákona garantuje právo na soudní a jinou právní pomoc. Soudy mají povinnost poučit účastníky o jejich procesních právech a povinnostech, dle 5 OSŘ. Je tomu tak vţdy? Zdá se, ţe nikoliv. Jde ale o realizaci garantovaného práva na spravedlivý proces a na právní pomoc. Faktem je, ţe i při absenci tohoto jedno-větového paragrafu OSŘ tuto povinnost, usuzuji, by soud měl. Nejde ale o hmotněprávní poučení, ale o poučení, aby účastníci neutrpěli újmu z důvodů neznalosti procesních práv a povinnosti. Poučení musí mít konkrétní, cílený obsah. Pokud se soud omezí pouze na poučení v obecné rovině uvedením určitého ustanovení, nelze takové poučení povaţovat za dostatečné. Poučení musí být učiněno včas směrem ke konkrétní procesní situaci. Z toho plyne poţadavek, aby: poučovací povinnost soudu plynula z institutu práva na spravedlivý proces. Musí být však zachovány kritéria nestrannosti soudu v řízení a kritéria rovnosti účastníků. To je asi nejpodstatnější. Problematické ale je, a asi vţdy bude, ţe jen velmi obtíţně lze úplně oddělit poučení procesní od poučení hmotněprávního. Poučovací povinnost plynoucí z 5 má všeobecnou povahu. Kaţdé poučení se musí odvíjet od charakteru a podstaty kaţdého jednotlivého sporu, a co je rovněţ nesmírně podstatné, od míry právního vědomí jednotlivých účastníků řízení. To klade na soud zvýšené nároky, snad i poněkud problematické. Je ale i zvláštní poučovací povinnost soudu. Zmíním některé, jak je uvádí občanský soudní řád: 1. Poučení o moţnosti vyjádřit se k osobám soudců a přísedících. Právo vyjádřit se k osobě soudce je právem procesním. Z toho plyne povinnost soudu o tom strany poučit. ( 15a odst. 1 OSŘ zní: Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. O tom musí být soudem poučení. ) 2. Poučení účastníka, u něhoţ jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a o právu ţádat o ustanovení zástupce. Soudem můţe být straně přidělen zástupce pouze na její ţádost. O moţnosti podání ţádosti o přidělení zástupce musí soud účastníka poučit. Absence poučení můţe mít vliv mimo jiné na běh lhůty v rámci dovolání v případě doplnění údajů. ( 30 odst. 1 OSŘ, jeho znění uvádím na jiném místě práce.) 3. Poučení o způsobu opravy nebo doplnění vadného podání, jakoţ i o následcích, jeţ jsou spojeny s neodstraněním vad. Soud má povinnost poučit, ţe podání, kterým má být zahájeno řízení, bude odmítnuto. Odmítnutí nastane, kdyţ nedojde včas k jeho opravení 19

20 nebo doplnění. Podání jiné povahy nemusí být vzato v úvahu do doby, neţ budou vady odstraněny. ( 43 odst. 1 OSŘ zní: Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. V odstavci druhém je pak stanovena povinnost poučení o následcích neopravení a nedoplnění.) 4. Poučení o moţnosti napadnout rozhodnutí správního orgánu ţalobou v reţimu soudního řádu. Rovněţ o moţnosti podat ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. V poučení soud informuje o lhůtě, ve které lze správní ţalobu podat, u kterého věcně příslušného soudu v rámci správního soudnictví, dále o místní příslušnosti soudu. V poučení má být navrhovatel také upozorněn, ţe kdyţ podá ţalobu ve lhůtě, o které byl poučen, bude za den podání označen den, kdy byla soudu doručena původní ţaloba. ( 104b odst. 1 OSŘ zní: Náleží-li věc do věcné příslušnosti soudu, který rozhoduje podle zvláštního zákona 96) věci správního soudnictví, soud řízení zastaví. V usnesení o zastavení řízení musí být navrhovatel rovněž poučen o možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. ) 5. Poučení o následcích nevyhovění kvalifikované výzvě. Kdyţ se ţalovaný bez váţného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří, a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký váţný důvod mu v tom brání, má se za to, ţe nárok, který je proti němu ţalobou uplatňován, uznává. Ţalovaný musí být poučen o následcích spojených s jeho procesní pasivitou. Rovněţ musí být poučen o následcích, které mohou nastat prostřednictvím fikce uznání nároku. ( 114b odst. 5 OSŘ zní: Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, o tomto následku ( 153a odst. 3) musí být poučen. ) 6. Poučení o povinnosti mlčenlivosti. Toto poučení realizuje soud v případech, kdy je vyloučena veřejnost, ale jednání se mohou zúčastnit jednotlivé fyzické osoby se svolením soudu. Jde hlavně o osoby, které se musí řízení ze zákona účastnit, například jde o přísedící, znalce, tlumočníky, účastníky a jejich právní zástupce. Poučení provede předseda senátu, který je nechá zapsat do protokolu. Poučené osoby protokol podepíšou. Tímto se tyto osoby stávají osobami, které mohou být v potřebném rozsahu informovány o utajovaných skutečnostech. Dokonce předseda senátu je povinen vyrozumět Národní 20

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní č. 3 : Správnířízení 1 JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Správnířízení pojem 2. Druhy správního řízení 3. Procesní principy správního řízení 4. Základní procesní fáze

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 5-6 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3

Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Přednáška pro soudní tajemnice č. 3 Účastníci řízení jako subjekty řízení : Postavení a pojem účastníků řízení : pojem účastníka řízení představuje jeden ze základních pojmů civilního procesu. V řízení

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Disciplinární řád České asociace sester

Disciplinární řád České asociace sester Disciplinární řád České asociace sester 1 Obecná ustanovení 1. Porušení povinností člena České asociace sester (dále jen ČAS) vyplývající ze stanovených předpisů ČAS, Stanov ČAS, z Etického kodexu ICN

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Armáda, policie, soudci, systém soudů. státní zástupci, zásady, advokát, notář

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Armáda, policie, soudci, systém soudů. státní zástupci, zásady, advokát, notář Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.2.2005 Sbírka: 141/1961 Částka: 66/1961 Derogace Je novelizován: 301/2008, 384/2008, 457/2008, 480/2008, 7/2009, 52/2009, 41/2009 Úplné znění zákona ze

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ

A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ Obecně A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Ke vztahu nalézacího a vykonávacího řízení 251 a násl. o. s. ř. 37, 44 ex. řádu 3 odst. 1 obč. zák. 2 odst. 3 n. o. z. I. Exekuční soud (exekutor) není

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Soudní znalci a soudně znalecké posudky

Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalci a soudně znalecké posudky Soudní znalec je osoba s příslušnou kvalifikací a praxí, kterou stanovuje zákon č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících (změna: 322/2006 Sb.) a podle vyhlášky ministerstva

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více