Karel Plachetka a jeho sbírka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Plachetka a jeho sbírka"

Transkript

1 ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971

2

3 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I<are! PI chet a a jeho sirka Museum Orlických hor Rychnov ~ad Kniinou 1q71

4 ÚVOD Tafto publikace má za úkol seznámit širší veřejnost s podstatnou části Plachetkovy sbírky. Tento soubor, který je v současné době deponován v Museu Orlických Ihor v Rychnově nad Kněžnou, obsahuje nyní 670 exemplářů. V Národním museu v Praze je dalších 65 ks, které byly po určitou dobu zařazeny.do stálé expozice. Po její modernizaci byla tato část převezena dio depozitářů NM v Chřibské. I když v této publikaci byla naším úmyslem rekonstrukce sbírky pokud možno do původního stavu v době Plachetkova úmrtí (750 ks), není to možné z toho důvodu, že v současné době nelze pořídit soupis exemplářůz Chřibské. Upustili jsme tedy IOd tohoto původního úmyslu a doplnili jsme systematický přehled pouze soupisem 23 vycpanin, které musely být pro značné poškození v důsledku předchozího nešetrného zacházení vyřazeny při převzetí sbír Oky Museem Orlických hor. Při sestavování systematického přehledu jsme se řídili Plachetkovými 'údaji na podložních prkénkách preparatů a; údaji z jeho poznámek. V některých případech byla tato data neúplná. Za laskavé přehlédnutí a doplnění rukopisu děkujeme doc. dr. W. Černému. 5

5

6 ORNITOLOG KAREL PLACHETKA A JEHO SBfRKA Zdeněk Káda ORNJTI-iOLOGE KAREL PLACHETKA UND SEINE VOGEL-SAMMLUNG OPHMTOJIOr KAPEJI TIJIAXETKA II ErO KOJIJIEKUl1JI llti1u Karel Plachetka se narodil 2.. února 1877 v Bedřichlovce II Orlickélho ZáhJoří (dříve FriedrichswaldJ v Orlických horách.. Obecnou školu navštěvoval v Rokytnici v Orlických horách. Studoval na gymnasiu v Rychnově nad Kněžnou, kde i maturoval. Krátkou dobu studoval práva na Karlově universitě v Praze. Záhy však odešel na vojnu jako jednoroční dobrovolník a nechal se aktivovat. Po návratu si se švagrem zařídil železářský obchod v Brně, kde prodával hlavně rybářské a ennomologické potřeby. Na Moravě prožtl většinu svého života, teprve v roce 1949 se stěhoval do Rychnova nad Kněžnou. V roce 1961 jej potkala pro jeho věk tragická nehoda. Uklouzl a zlomil si nohu. Kosti špatně srostly, nohy otekly a Plachetka nernohl chodit. Zanedlouho potom 24. září 1961 zemřel. Iako snad každý člověk, měl i on svého koníčka, který však přerostl v" systematickou práci sice amatéra, ale profesionální únavně. Láska k přírodě jej provázela již od dětství. Založil si herbář, sbíral brouky a motýly. Tento zájem podporoval i jehlo otec i gymnasíjní proíesor Karel Kopecký, Zvláště ptáci poutali jeho pozornost, zvláště když se mu dostal do ruky tehdy vynikající atlas dr. A. Friče "Voglel Europas". Karel Plachetka patřtl rnezt první generací československýchornítologů. Byl spolupracovníkem Václava Capka, prof. Jiřího Jandy, dr. AIfreda Hoříce, Josefa Musílka a jiných. V roce 1928 se stal zakládajícím členem" Československé ornítologícké společnosti. Deset let byl jejím pokladníkem a potom i místopředsedou, Byl také členem Deutsehe Orníthologische Gesellschaft a Vereín der Freunde dlel' Vogelwarte Rosítten.. V Brně byl dlouho předsedou ornítologtcké sekce Přírodovědeckéhoklubu. Byl též členem německé přírodovědeckéspolečnosti Lotos a použtval zprvu také kroužky této společností ke značení ptactva. Vyvrcholením celé orníthologtckě činnosti Plachetkovy je velka sbírka ptáků, kterou během svého živiota nashromáždil. Většinu exemplářů sám též ulovil. Sbírka čítala přes 800 ks. Její hodnota nespočívá pouze v kvalitě vypracovaní, ale hlavně v tom, že je každý kus pečlivě datován a lokalízovan. I když se o sbírce všeobecně ví, ze strany odborníků jí 7

7 byla věnována jen velmi malá pozornost, Jistě k tomu přispívalo i 00, že byla neustále pouze v Rychnově a tím jaksi z ruky. Bohužel ani široké veřejnosti nebyla mnoookrate přístupna. Základy této sbírky jsou z [eho dětství. Ve starých seznamech najde.me údaje o vycpaninách z doby, kdy mu bylo čtrnáct let. Lze však předpokládat, že začal ještě dříve, Prvním vzorem mu byly vycpaniny faráře Hulaty. Sám se prokousával kupředu, studoval dostupné návody a příručky. Zprvu pracoval primitivně, postupně se zdokonaloval a dělal "na měkko" až posléze přešel na moderní taxíderrníckou metodu, Člasem se tak 'zdokonalil, že jeho preparáty budily zaslouženou pozornost i v odborných kruzích. Jistě k tomu přispělo i přátelství s Jindřichem Mrázkem, vrchním preparátorem Zemského muzea v Brně, la' návštěvy velkých muzeí ve Vídni, Budapešti a Berlíně. Vycpané ptáky uschovával, chybné vyřazoval. Sbírku ale dosud systematicky nebudoval. Zásadní obrat přišel až za první světové války. Jako důstojník byl v 1eteclh v Sanoku v Polsku, Tam poznal ptáky, se který/mi se předtím setkával jen velmi zřídka. To zvýšilo jeho zájem, takže mezi služebnímí povinnostmi lovil a preparoval. Počátkem r byl přeložen dto Albánie. Za osm měsíců tam nashromáždtl přes 60 ks. JleTI během června téhož Doku tam vypreparoval 14 ks. Je to jistě velká práce, kterou dovedou ocenit jen ti, kteří jí rozumí. Přitom organizoval lovy na supy a krkavce na újadl, lovil orebíce ve skalách, na Skadarském jezeře orly a pelikány. S výjimkou velkých věcí ptáky ihned stavěl a posílal je domů. V prvé zásiloe z Albánie bylo 17 ks - mezi jinými tam byla volavka bílá, IODel nejmenší, krahujec krátkoprstý, špaččí růžoví a holub skalní. Konec války a poválečný chaos zavinil, že nedostal domů všechen materiál, zejména kůže všech supů. Přes tyto obtíže shledal převážnou část věcí v pořádku. I sám se v pořádku vrátil. Měl již solidní základ sbírky, nebyl však spokojen a s vervou se vrhl do práce. Jakla myslivec měl dosti příležitostí, aby. si postupně opatřoval nové přírůstky.zajímal se v této souvislosti také IQ Lednicko. Žádal proto knížete Líchtenstetna o povolení lovit ptactvo pro sbírku na jelho panství. Dostal j1ej a tím se mu otevřely nové IIDIOŽUlQsti. Lednické rybníky! Plachetka sem často zajížděl, někdy sám, jindy s rodinou nebo se svými přáteli. Zejména s brněnským preparátorem Jindřichem Mrázkem, několikrát i s Václavem Capkem a jinými. Pilně pozoroval, lovil a doplňoval sbírku. Svědčí o tom přírůstky.v r ks, ks, ks, ks. V těchto letech sbírka nabývá největšího objemu. Na druhé straně je však nutné podotknout, že Plachetka nesbíral bezohledně za každou cenu. Aby SV10U sbírku 00 nejvíce doplnil, kupoval II německých obchodníků s přírodninami, zejména II K. Fritschte z Bre.menhavenu a H. Geisse z Al- 8

8 tony. Obstaral si tak kožky ptáků, které by byly jinak pro něj nedostupně. Tímto způsobem se dostaly do jeho sbírky exempláře i 'z jinýclh oblastí Evropy - Holandska, Itálie, Německa, Švédska a Islandu. Je zajímavé, že Plachetka neměl nikdy zvláštní místnost, kde by mohl zcela nerušeně pracovat. Z nedostatku místa pracoval vždy v bytě. K tomu postačil stůl, malá krabička s nejnutnějšími potřebami a kapesní nůž. Mnohdy pracoval i v kuchyni. Z tohoto důvodu nerněl sbírku nikdy v Brně. Ta byla, jak říkával, "v otcovském domě" v Rychnově nad Kněžnou, čp. 88. Sem dvakráte do floka zajížděl, aby zařadil nové přírůstky a sbírku ošetříl. I do pozdního věku přesně poznal toho kterého ptáka a odkud pochází, případně střelil-li jej někdo jiný než on sám. V dobách plného zatížení v obchodě preparoval po nocích. Později v Ryclhruově nad Kněžnou, kdy již také méně viděl, pracoval vždy odpoledne. U větších kusů zpravidla jeden den stáhl kůži a druhý den postavil preparát. V roce 1934 byla sbírka poprvé zpřístupněna veřejnosti li příležitosti jubilejní výstavy v Rychnově nad Kněžnou. Před druhou světovou válkou dostal nabídky k odprodeji své sbírky. Rozhodl se však, že sbírku věnuje městu - tedy tehdejšímu Pelcbovu TI1UseU v Rychnově. V darovacím dopise ze dne žádá, aby směl sbírku dále doplňovat a ošetřovat. Protože museum nevlastnilo vyhovující prostory, souhlasil, aby sbírka byla nadále v jeho domě. Dobu války přečkala sbírka poměrně klidně. Poválečná doba je však katastrořalnt pro další osudy sbírky. Městský národní výbor v Rychnově kategoricky žádal vyklízení bytu a přestěhování sbírky do zámku. Plachetka,se všemožně bránil vyklizení bytu, protože jednak znal nevyhovující podmínky v zámku pro sbírku, jednak se obával obsazení svélho bytu, který chtěl pro svůj odpočinek. Do celé záležitosti zasáhlo Národní museum v Pna-ze- a Československá ornitologická společnost, avšak marně. Proto si Plachetka podal žádost o přidělení bytu ve vlastním domě a po jejím kladném vyřízení a po přemístění sbírky CLo zámku se přestěhoval do Rychnova. Přemístění sbírky bylo provedeno ZJa asistence pracovníků Národního musea v Praze, kteří si s sebou odvezli do Prahy na 65 nejlepších kusů, většinou jihoevropského původu. Tím byla sbírka ochuzena, i když bylo o tyto exempláře později mnohem lépe postaráno. V době stěhovaní sbírky čítala sbírka 701 ks ve 290 druzích. Následkem vlhka v zámku však napadla sbírku plíseň a proto bylo po třech letech Plachetkoví umožněno, aby se pokusil o její záchranu. Po sedm let systematicky prohlížel kus po kuse a zachraňoval ClO se dalo. Okresní myslivecký svaz obstaral peníze na zhotovení kovových skříní a tak mohla být v roce 1960 sbírka poprvé zpřístupněna Vleřejností, 'j 9

9 Po Plachetkově smrti se měnili správcově sbírky, ale protože se plíseň objevila znovu, byla sbírka přemístěna do budovy gymnasia, kde byla ve vhodném prostředí pouze uskladněna, ne však přístupna veřejnosti. Teprve v roce 1968 se sbírky ujalo Museum Orlických hor a po vyplynování sbírku přestěhovalo do zámku s tím, že v nově získaných prostorách zajistí sbírce odpovřdající uložení. Nyní je sbírka uložena ve dvou zvláštních depositárních místnostech. Všechny nepříznívé okolností ochudily sbírku o mnoho kusů, které musely být vyřazeny (jednalo se zvláště IQ kusy napadené plísní nebo zničené při stěhování}. V době Plachetkovy smrti bylo ve sbírce kolem 750 kusů. K tomu je nutno připočítat ještě 65 kusů, které vlastní Národní museum v deposítářtch ve Chřibské. Mimoto Moravské 'museum v Brně odkouptlo lad Plachetky krátce před jeho smrtí přes 100 kusů preparo.. vaného ptactva z jehlo, jak říkal "soukromé sbírky", sestávající většinou z duplikátů. Tuto sbírku měl ve svém bytě. K jeho preparátorské činnosti je nutno připočítat ještě mnoho exemplářů porůznu roztroušenýclh mezt myslivci. I tyto preparáty byly pečlivě lokalisovány. Vedle ptactva měl Plachetka i sbírky brouků a motýlů, které však zdaleka nedosahují hodnoty ornítologtcké sbírky: Při posuzování jeho ornitologické činnosti nesmíme zapomenout na jeho podíl při sčítání čápa bílého v roce Vzal na sebe tehdy velký úkol a zhostil se ho s úspěchem. Sám organizoval sčítání čápa bílého na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Výsledky zamýšlel zpracovat v knize "Ciconia alba", ale jiné povinností mu zabránily záměr uskutečnit a proto uveřejnil POUZl8 krátkou zprávu (1934). Sčítání pak opakoval leště v roce 1937 (1938). Jinak publikoval několik drobných zpráv uvedených v přehledu jeho publikační činnosti. Podílel se též na sestavení "Českélho nazvosloví evropského ptactva", Jako člen Lotosu organizoval společně s Čapkem kroužkování racků v Chropyni. Po Čla.pkově smrti v něm pokračoval sám. LZl8 jen lttovat.. Ž8 svá četná pozorování a ornítclogtcké zkušenosti neuveřejnil. Přineslo by to jistě mnoho zajímavých poznatků, Vždyť bylo jen málo těch, kteří se osobně znali s Hartertem, Thienemannem, Reíserem a jinými známými ornitology. Plachetka kolem sebe soustřeďoval mladě a zanícené přátele přírody, zasvěcoval je do tajů ornttologíe, vyprávěl své zážitky, sděloval své zkušenosti a podnikal s nimi vycházky do přírody. Nic mu nevadilo, že je dělil velký věkový odstup. Mnozí z nich jsou dnes uznávanými odborníky a jistě si na něho rádi vzpomenou, Až do nejpozdnějšího věku Plclhetka neztratil zájem IQ přírodu. Vlastnil Lovecký lístek a někdy ještě vycházel do přírody. O přírodě přednašel také do městského rozhlasu, Stále ještě preparoval a to dokonce 10

10 i v době, kdy po návratu z nernocníce následkem cthybného srůstu zlomeniny již nemohl chodit. Karel Plachetka, zanícený přítel přírody, za sebou zanechal dílo, které jistě nemalou měrou přispělo k obohacení ornítologtckého výzkumu. Lze si však přát, aby jeho hlavnímu dílu - sbírce ptactva - bylo věnověno tolik pozornosti, kolik se jí zaslouží. Sám se toho nedočkal, ačkoliv si to velice přál. 11.

11 PREHlED ROSTU SBfRKY Jan Sklenář OBERSICHT DES WACHSTUMS DER SAMMLUNG CBEJlEHMH O PA3BMTHH KOJIJIEKIJ:MH V tomto př,eil:rl'edu 'jsou zahrnuty POU'Z'B exempláře, uvedené v následujících seznamech. Sbírka v Museu Orlických hor obsahujte nyní 670 exemplářů v 261 druzích. Při převzetí Slbírlky muzeem bylo vyřazeno 23 kusů, Z přehledu přírostlkll v jednotlívých Ietech je zřejmě, '00 nejplodnějšt období je v letech , 'kdy Plachetka nasbíral polovínu celé své sbívky. Kromě toho je z přehledu patrno několfk da'lších vrcholu akti'v'ity sběoo'te:le a naopak v některých letech rnesbílrá vůbec (1914, ) o O o O

12 PŘEHLED PUBLIKAČNí ČiNNOSTI KARLA PLACHETKY BIBLIOGRAPHIE VON KAREL PLACHETKA BI1EJIHOrPA<I>I1JI KAPJIA lljiaxetkh V přehledunejsou uvedena krátké sdělení, např, v souhrnných krouž» rkqvací'clh zprávách atd, /8: 1907: -~ 1909: : 1926: 1927: : : : : : : : Ornithologické poměry v pohoří orlickém. Les a lov 1: Strnad sněžní v Orlických horách. Svět zvířat 11 Kulík hnědý. Les a lov 3: Skorec vodní. Les a lov 4: Za ředitelem V. Čapkem. Sborník klubu přírodovědeckého v Brně 9: 5-6 O formách naší kavky. tua. 10: Konipas bílý ardénský na Moravě. Příroda 24: Aklimatisace marttnáče v okolí našeho města. Posel z Podhoťi 46: 2 Za Kurt Loosem. Příroda 26: Hnízdění čápa bílého [Ciconia alba} v zemi Moravskoslezské v roce Sbornik ZDOl. odděl. NM v Praze 1: V. Čapek. Ceskoslovenský ornitholog 3: 46 Zpráva o stavu čápa bílého {Ciconia ciconia} a čápa černého {Ciconia nigra] v zemi Moravskoslezské v roce Sylvia 3: Orel křiklavý a káně bělochvost na Rychnovsku. Sylvža 14: ZUSAMMENFASSUNG Karel Plachetka (geb. am 2. Feber, in Bedřichovka ím Adlergebirge, gest. am 24. September 1961 in Retchenau a. d. Kněžna) gehčrte der ersten Generation der tschechoslowakischen Orníthologen ano Er wurde im [ahre 1928 grtíndendes Mitglied der tschechoslowakischen ornithologischen Gesellschaft und war ausserdem Mitglied der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, des Vereins der Freunde der Vogelwarte Rosítten, der deutschen naturwissenschaftlichen Gesellschaft Lotos (deren Ringe er anfangs zur Bezeichnung der Vogel beniitzte) und der ornithologischen Sektion des Naturwissenschaftlichen Klubs in Brůnn, Er war Mitarbeiter zahlreicher bedeutender tschechischer Ornithologen seiner zcít und war auch tmpersonlíchen Kontakt mít der deutschen Ornithologenwelt (Hartert, Thienemann, Reiser). Der Gipfelpunkt seiner ornithologischen Tatigkeit bildet eíne Vogel-Sammlung, die urspriinglich mehr ais 800 Stiick za-hlte. Reute ist der grěsste TeH dieser Sammlung ím Museum Orlických hor in Reichenau a. d, Kněžna deponiert, eín kleinerer TeH (im Umfange von 65 Stiick) wurde in das National 13

13 Museum in Prag Ubertragen. Die Sammlung enthalt Material aus Polen, Albaníen, Ungarn und der Ukraine, welches Plachetka bei seinen Reísen erwarb, Exemplare aus anderen europaíschen Gebieten - Holland, Italíen, Deutschland, Schweden nud Island - kaufte ar in deutschen Naturalíen-Geschařten,vor allem beí K. Fritsche in Bremenhaven und bel H. Geisse in Altona. Er beteiligte 51ch an der Zusammenstellung der "Tschechischen Terminologie der Vogelwelt Europas" und organisierte ím Iahre 1934 die Zěhlung des weissen Storches in der Tschechoslowakei. Aber seine reichen Terrain-Erkentnisse publizierte er leider nur in Etnzelřallen. Plachetkas ornithologische Sammlung wird heute als wichtige Quelle von lnřormatíonon uber die Avifauna der Tschechoslowakeí und anderer europaíschen Gebiete gewertet, Kape,n TIJIaXeT:Ka (2-ro q,ebpajih 1877 r., c. Benpacrxoaxa B OpJIH~KnX ropax - 24-ro CeHTJIOpH 1961 r., r. PblxHoB-Ha-KHe)KHe) rrpaaanneacan K nepbomy nokojiehrro xexo CJIOBaJJ;KMX OpHHTOJIOrOB. B 1928 r. OH CTaHOBHTCH yxpenarexex l.jexocjioban;koro 06 ~ectba OpHHTOJIOI'OB. Kpoxe Toro OH 6bIJ1 tijiehom repmahckhx 06IIteCTB OpHIiTOJIOrOB. (Deutsche Ornitologische Gesellschaft, Verein der Freunde der Vogelwarts Rosítten}, repmahckoro ectectbehhohayqhoro OOIIteCTBa»JIOTOC«(ero KOJIb:qaMH njih 060 3HaqaHHBaHHH nrau OH cnepsa llojib30bajica) li OpHHTOJIOrnqeCKOňceKIJ;HR ECTeCTBeHHO HaYl!HOrO roryča II r -. BpHO. OH corpynaaaan C MHorHMli BbI.n:aromHMlICH xemcxasra OpHHTOJIOraMH csoero BpeMeHH li HMeJI JIHtIHble CHmneHHH C repxancxoň OpHHTOJIorrreI-i (Hartert, Thienemann, Reiser]. 3aBepmeHHeM ero OpHHTOJIOrHqeCKOH.rr.eHTeJIbHOCTli HBJIHeTCff KOJlJIe:KIJ;li.H rrran, KOTOpaa nepaonaaansao HaCtlMTbIBaJIa 60JIbme 800 9K3eMIIJI.HpOB. B HaCTOHIllee BpeMH 6oJII:, maa t.iactb KOJIJIeKIJ;liR XpaHHTCH B MY3ee OpJIHIJ;KHX rop B r. Puxaoa-na-Kaesrae, ae 60JIbmaH qactb (scero 65 mtyk) HaXO,II;IiTCf.{ B Ha11;HOHaJI:bHOM Myaee B Tlpare, KO.JIJIeKL~Hn:. CO,1lepmHT MaTepnaJI H3 IIoJI:bmH, AJI6aHHli, Bearpaa H YKpaMHbI, KOTOpbI:H: Tl.naxerxa npaočperaz Ba BpeMH CBOHX noeanox no 9THM CTpaHaM. 8K3eMllJIHpbI H3.upyrHx OOJIac'" TeM EBpOIIhI - rojijiah.1j.,hh, MTaJIHH, Tepxaaaa, llibeij;hh H I1CJIaH,1UIH OH noxyna.n y repmahckhx TOprOBJJ;eB ectectbehhbimh npozryxraxa, oc06ehho y I{. <PpIITt.Ia H3 Bpe MepxaepeHa (K. Fritsch) 11 r. I'ažcca H3 AJITOHbI (H. Geiss). Hnaxerxa npaaasran ysacrne H B pačore Han COCTaBJIeHHeM })liemckoll TepMHHOJIOrn:vr eaponežcxoň nthij;bl«h oprahh30baji neperracr, ahcta 6e.rroro B tiexocjiobakhh B 1934 r, CBOŘ 60raTbIH OIThIT I K CO)l{aJIeHIUO, OH ny6jihkobaji penxo. 0PHHTOJlOrliQecKafI KOJIJIeRIJ;HH IIJIaxeT:KH B name BpeMH neaeaa KaK Ba1KH.ňIM. HCTOq HHK HHepOpMau;HH 06 abraepayhe qexocjioba:kkh II npyrax OOJIaCTeŘ EBpOIlbI. 14

14 SYSTEMATICKÝ PREHlED častl ORLICKÝCH HOR SBIRKY, ULOŽENi: V MUZEU SYSTEMATISCHE OBERSICHT CHCTEMATM~ECKM~OB30P POTApLICE MALÁ - Gania stezlata (Pontopp., 1763) 1. Náměšť nad Oslavou - listopad samec. - Č. i. 23-D-l 2. Olchowce (Polsko) - listopad samice - Č. i. 23-D-2 POTÁPLICE SEVERNl - Gania arctica (L., 1758) 1. Lednice listopad samec - Č. i. 23-D-3 2. Trenčín listopad samice - Č. i. 23-D-4 3. Maleszowa (Polsko] červen samec - Č. i. 23-D-5 POTÁPKA ROHÁČ - Podiceps cristatus (L., 1758) 1. Olchowce (Polsko) červen samec - Č. i. 23-D-6 2. Olchowce (Polsko) - duben samec - Č. i. 23-D-7 3. Olchowce (Polsko) - duben samice - Č. i. 23-D-8 4. Olchowce (Polsko) - duben samice - Č. i. 23-D-9 5. Olchowce (Polsko) - duben samec - Č. i. 23-D-1D POTÁPKA RUDOKRKÁ - Podiceps qriseiqena (Bodd., 1783) 1. Lednice květen pohlaví neurčeno, [uv. - Č. i. 23-D-l1 POTApKA ČERNOKRKÁ - Podiceps ntqrtcoilis (Brehm, 1831) 1. Lednice duben samice - Č. i. 23-D Lednice - 9. květen samec - Č. i. 23-D Lednice - podzim samec.. Č. i. 23-D-14, 4. Lednice - podzim samec - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) - duben samec.. Č. i. 23-D-16 POTÁPKA MALÁ - Podiceps ruitcollis (Pall., 1764) 1. Břeclav listopad samec juv... Č. i. 23-D Náměšť nad Oslavou červenec samec - Č. i. 23-D Břeclav listopad samec.. Č. i. 23-D-19 BUŘŇÁK LEDNl - Fulmarus qlacialis (L., 1761) 1. Cuxhaven (Německo) leden samec - Č. i. 23-D-20 BUŘl'lAčEK MAL'2' - Hydrobates pelaqicus (L., 1758) 1. Lokalita nečitelná.. datum a pohlaví neuvedeno - C. i. 23-D-21 15

15 KORMORÁN VELKY' - Phalacrocorax carbo (L., 1758) 1. Křtiny u Brna - 5. říjen samec juv. - Č. i. 23-D-22 VOLAVKA POPELAVÁ - Ardea cinerea (L., 1758) 1. Lednice únor samice - Č. i. 23-D-23 '2. Ruškulí (Albánie) květen samice - Č. i. 23-D-24 VOLAVKA ČERVENÁ - Ardea purpurea (L., 1766) 1. ČernIkovice u Rychnova n. K srpen pohlaví neurčeno, juv... Č. i. 23-D-25 VOLAVKA VLASATÁ - Ardeola rallouies (Scop., 1769) 1. Skadarské jezero (Albánie) - květen samec - Č. i. 23-D-26 VOLAVKA STŘÍBŘITÁ - Egretta garzetta (L., 1766) 1. Kastrati Skuter (Albánie) červenec samice - Č. i. 23-D-27 VOLAVKA BÍLA - Egretta alba (L., 1758) 1. Skutari (Albánie) červen samice - Č. i. 23-D-28 KVAKOŠ NOČNÍ - Nycticorax nucticorax (L., 1758) 1. Siofok (Maďarsko) - 3. květen samec - Č. i. 23-D Břeclav.. květen samec - Č. i. 23-D Nevojíce u Bučovic září samec juv. - Č. i. 23-D Drnholce -5. srpen samec juv. - Č. i. 23-D-32 BUKAČ VELKÝ - Botaurus stellaris (L., 1758) 1. Lednice - 8. listopad samec - Č. i. 23-D-33 BUKÁČEK MALY' - lxobruchus minutus (1., 1766) 1. Lednice - 5. květen samec - Č. i. 23-D Lednice květen samec [uv., - Č. i. 23-D Lednice květen samice - Č. i. 23-D Náměšť nad Oslavou - 7. srpen samec - Č. i. 23-D-37 čáp BILÝ - Ciconia ciconia (1., 1758) 1. Uherský Ostroh - červen samec.. Č. i. 23-D-38 čáp černý - Ciconia niqra (L., 1758) 1. Buštína (Ukrajina) - srpen samice - Č. i. 23-D Buštína (Ukrajina] srpen samec - Č. i. 23-D-4D IBIS HNĚDÝ -Plegadis [alctnellus (L., 1766) 1. Skutari (Albánie) - 1. srpen samice - Č. i. 23-D-41 16

16 KOLPIK BIL? - Platalea leucorodia (L., 1758) 1.. Skutari (Albánie) květen samec - C. i. 23- D-42 LABUŤ VELKÁ - Cygnus olor (Gm., 1789) 1. Pobřeží Baltického moře leden samice - Č. i. 23-D-43 HUSA VELKA - Anser anser (L ) 1. Lednice - 6. srpen pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Lednice - 5. prosinec pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Lednice - 6. srpen samec - Č. i. 23-D-46 HUSA BĚLOČELÁ - Anser albijrons (Scop., 1769) 1. Nové Zámky prosinec samec - Č. i. 23-D Břeclav - 5. leden samec - C. i. 23-D-48 HUSA MALA - Anser erythropus (L., 1758) 1. Olchowce (Polsko) - 3. říjen samice - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) září pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Olchowce ( PolskoI září pohlaví neudáno - Č. i. 23- D-51 HUSA POLNÍ - Anser fabalis (Lath., 1787) 1. Břeclav březen pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Břeclav - 8. březen pohlaví neudáno - Č D-53 BERNEŠKA TMAVÁ - Branta bernicla (L., 1758) 1. Schmaern [Německo) leden samice - Č. i. 23-D-54 KACHNA DIVOKÁ - Anas platyrhynchos (L., 1758) 1. Břeclav leden samec - Č. i. 23-D Lednice leden samec - Č. i. 23-D-S6 3. Břeclav srpen samec - Č. i. 23-D-S7 KOPŘIVKA OBECNÁ - Anas strepera (L., 1758) 1. Lednice - 3. říjen samec - Č. i. 23-D-S8 2. Břeclav - 8. říjen samec - Č. i. 23-D-S9 3. Lednice - 5. červen samec - Č. i. 23-D-6D 4. Maleszowa (Polsko l - 3. říjen samice - Č. i. 23-D Lednice - 3. říjen samec - Č. i. 23-D Lednice - 3. říjen samice Č. i. 23-D-63 CIRKA MODRÁ - Anas querquedula (L., 1758) 1. Břeclav - 3. únor samice - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č i. 23-D Břeclav březen samec - Č. i. 23-D

17 LŽIČÁK PESTRt - Spatula clypeata (L., 1758) 1. Rokytnice v OrL h samec - Č. i. 23-D Černíkovice li Rychnova n. K srpen samice - C. i. 23-D-69 ČíRKA OBECNÁ - Anas crecca (L., 1758) 1. Trenčín leden samec - C. i. 23-D Střeň II Olomouce - listopad samec - Č. Í. 23-D Lednice - 4. únor samec - C. i. 23-D-72 '4. Břeclav - 2. prosinec samec - C. i. 23-D Břeclav - listopad samice - Č. i. 23-D Maleszowa (Polsko) - říjen samec - Č. i. 23-D-75 HVÍZDÁK EUROASIJSKÝ - Anas penelope (L., 1758) 1. Jižní Morava -29. prosinec samec - Č. i. 23-D Brno - Svratka - září samec - Č. i. 23-D Jižní Morava prosinec samice - Č. i. 23-D Břeclav listopad samec - Č. i. 23-D Rokytnice v Orl. horách duben samice - C. i. 23-D Helgoland [Německo] - 9. únor samec Č. i. 23-D-81 OSTRALKA ŠTÍHLÁ - Anas acuta (L., 1758) 1. Břeclav únor samec - Č. i. 23- D Břeclav - 3. listopad samice - Č. i. 23-D Břeclav březen samice - Č. i. 23-D-84 ZRZOHLÁVKA RUDOZOBÁ - Netta rujina [Pall., 1773) 1. Pescína (Itálie) leden 1926 m samice - Č. i. 23-D Neziderské jezero (Maďarsko) březen samice - Č. i. 23-D-88 POLAK VELKY - Aythya ferina (L., 1758) 1. Černíkovice li Rychnova n. K." květen samec - Č. i. 23-D-B7 2. Černíkovice,li Rychnova n. K. - červen samice - Č. i. 23-D Břeclav - 6. duben samice - Č. i. 23-D Lednice - lb. duben samec - Č. i. 23-D-90 POLÁK MALÝ - Ayt.hya nyroca [Gůld., 1769] 1. Břeclav únor samec - Č. i. 23- D Švarcová prosinec samice - Č. i. 23-D Lednice srpen samice - Č. i. 23-D Lednice - 9. duben samec - Č. i. 23-D Skutari (Albánie) červen samec - Č. i. 23-D-95 POLÁK CHOCHOLAČKA - Aythya [uliqula (L., 1758) 1. Lednice- 14. únor samice - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č. i. 23-D Břeclav leden samec, Č. i. 23-D-9S 4. Lednice únor samec... Č. i. 23-D-99 18

18 KAROLKA EUROSIBIŘSKA - Aythya marila (L., 1761) 1. Wesermiinde (Německo) říjen samec - C. i. 23-D-IOO, HOHOL SEVERNI - Bucephala clanqula (L., 1758) 1. Bratislava prosinec samec - Č. i. 23-D..IDl 2. Břeclav 26. únor samec - Č. i. 23-D-I02 3. Břeclav prosinec samice - Č. i. 23-D-I03 4. Břeclav prosinec samice - Č. i. 23-D-ID4 5. Břeclav prosinec samec - Č. i. 23-D-105 TURPAN ČERNÝ - Melanitta nigra (L., 1758) 1. Cuxhaven (Německo) - březen samec - Č. i. 23-D-ID6 TURPAN HNĚDÝ - Melanitta [usca (L., 1758) 1. Jižní Svédsko - prosinec samec - Č. i. 23-D-I07 2. Frieské ostrovy (Německo) únor samec - Č. i. 23-D-ID8 KAJKA MOŘSKÁ - Somateria mollssima (L., 1758) 1. Island - jaro samec - Č. i. 23-D-ID9 2. Island leden samice - Č. i. 23-D-I1D MORČÁK VELKY - Mergus merganser (L., 1758) 1. Jižní Morava - leden samec - Č. i. 23- D Trenčín-Váh únor samec - Č. i. 23-D Břeclav - B. prosinec samice - Č. i. 23-D-113 MORČAK BÍLÝ - Mergus albellus (L., 1758) 1. Lednice - 9. duben samec - Č. i. 23-D Břeclav listopad samice.. Č. i. 23-D Olchowce (Polsko] listopad Č. i. 23-D-116 MORČÁK PROSTŘEDNÍ - Mergus serrator (L., 1758) 1. Bratislava leden samec - Č. i. 23-D-117 LUI\1AK ČERVENÝ - Milvus milous (L., 1758J 1. Bučovice duben samice - Č. i. 23-D Křivoklát - červen samec - Č. i. 23-D Křivoklát květen samec - Č. i. 23-D-120 LUŇÁK HNĚDÝ - MiZvus miqrans (Bodd., 1783) 1. Olchowce (Polsko) - 3. červen samec - Č. i. 23-D-121 OREL MOŘSKÝ - Haliaeetus albicilla (L., 1758) 1. Lednice leden samec [uv, - Č. i. 23-D

19 VČELOJED LESNl - Pernis apiuorus (L., 1758) 1. Přím u Rychnova n. K. - květen samec - Č. i. 23-D Boroviny - 9. srpen samice - C. i. 23-D-124 KRAHUJEC OBECNÝ - Accipiter nisus (L., 1758) 1. Rychnov n. K únor samec - Č. i. 23-D Roveň li Rychnova n, K. - říjen _ samec - Č. i. 23-D Bučovice - leden samice - Č. i. 23-D Křtiny II Brna - 5. duben samec - Č. i. 23-D Bučovice - leden samice - Č. i. 23-D Bučovice - prosinec samice - Č. i. 23-D Olomouc - říjen samec - Č. i. 23-D Roveň II Rychnova n. K. - leden samec - Č. i. 23-D-667 JESTŘÁB LESNÍ - Acctpiter qentilts (L., 1758) 1. Kunvald v Orl. horách - 6. únor samice - Č. i. 23-D Buštína (Ukrajina) - 4. únor samec - C. i. 23-D Buštína (Ukrajina) leden samec - Č. i. 23-D Křtiny u Brna listopad samec - Č. i. 23-D-135 KÁNĚ LE SNI - Buteo buteo (L., 1758) 1. Břeclav - 8. listopad samec - Č. i. 23-D Bratislava prosinec samec - Č. i. 23-D-137,_3. Uherčice - prosinec samice Č. i. 23-D Rychnov n. K červenec 1952 samec - Č. i. 23-D Veselí na Moravě únor samice - Č. i. 23-D [asína (Ukrajina) září samec - Č. i. 23-D-141 KANĚ ROUSNA - Buteo lagopus [ Pontopp., 1763) 1. Olomouc - bez data... samec... Č. i. 23-D Ostrovačice - 8. leden samec - C. i. 23-D Uherské Hradiště březen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D Lednice leden samice... Č. i. 23-D-145 OREL KŘIKLAVÝ - Aquila pomarina (C. L. Brehm., 1831) 1. Olchowce (Polsko) - říjen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D Černíkovice' u Rychnova n. K září pohlaví neurčeno - Č , 23-D Buštína (Ukrajina) - 3. červen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D }avornice u Rychnova n. K červen samec - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) květen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D-15D ORLÍK KRÁTKOPRST'2' - Ciroaětus qallicus (Gm., 1788) 1. Buštína (Ukrajina) září samec - Č. i. 23~D

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček

Vážení čtenáři, Přeji Vám příjemnou četbu i chvíle strávené v podzimní přírodě. Jaroslav Koleček Obsah Za tajemstvím sousedů 2014... 2 Jak dopadl VTV Horní Vsacko?... 3 Lejsek malý v Jeseníkách... 4 Komiks... 6 Pozvánka na exkurze MOS 7 Vánoční setkání ornitologů... 8 Vážení čtenáři, opět přichází

Více

Mgr. Kateřina Poledníková

Mgr. Kateřina Poledníková ALKA Wildlife, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Posláním společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze.

Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Obr. 1. B. Štěpánek. Foto z vyšetřovacího spisu z dubna 1918. Národní archiv v Praze. Bedřich ŠTĚPÁNEK (5.2. 1884 Praha 1943 San Francisco, USA) Případ prvního československého vyslance v USA dr. Bedřicha

Více

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL číslo 6 červen 2010 ročník VIII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DOBŘANSKÝ HOKEJBAL Více informací o úspěchu mladších žáků TJ Snack Dobřany se dozvíte na straně 12. PODČÁRNÍK

Více

Jak značit exempláře CITES?

Jak značit exempláře CITES? Jak značit exempláře CITES? Metodická příručka 2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vědecký orgán CITES Materiál vznikl díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Příručka je zaměřena

Více

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21

Bělohradské listy 2 / 2012. Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč. Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Bělohradské listy Vydáno 23. 3. 2012 Ročník XII Cena 16 Kč 2 / 2012 Blanka Křižková Nový Zéland Zdeněk Klůz Tomáš Tůma 8-9 10-11 14-15 21 Objektivem Bělohradských listů Foto: Alena Fléglová Ladislav Stuchlík

Více

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice

- 0 - 1948-2008. 60 let. myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 0-1948 - 2008 60 let myslivecké společnosti v obci Dětmarovice - 1 - Motto: Uchovat všechno krásné, čím naše myslivost žila, žije a bude žít neb naše myslivost činí rozdíl mezi bezohledným lovem a lovem

Více

Ernest Thompson Seton DVA DIVOŠI ALBATROS PRAHA

Ernest Thompson Seton DVA DIVOŠI ALBATROS PRAHA Ernest Thompson Seton DVA DIVOŠI ALBATROS PRAHA 1 Protože jsem poznal muka žíznivé touhy, chtěl bych vyhloubit.studnu,z které by i jiní mohli pít. T. T S. 2 ČÁST PRVNÍ Y A N V GL ENYANU 3 I SVĚTÉLKO POZNÁNÍ

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Zrcadlo čekají velké změny, bude vycházet každý týden

Zrcadlo čekají velké změny, bude vycházet každý týden KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net ročník 8 číslo 26 úterý 16. prosince 2014 cena 12 Kč / předplatné 10 Kč INZERCE PLASTOVÁ HLINÍKOVÁ OKNA &DVEŘE 800 280 800 www.vpo.cz Nová cyklostezka Letovičtí chtějí

Více

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky

Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Návrat zubra evropského (Bison bonasus) do České republiky Potenciální přínosy a perspektivní lokality ODBORNÁ STUDIE Listopad 2012 Návrat zubrů (Bison bonasus) do České republiky Česká krajina 2012 Dalibor

Více

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014

Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Bělohradské listy Vydáno 21. 3. 2014 Ročník XIV Cena 16 Kč 2 / 2014 Objektivem Bělohradských listů Karneval ve školce Hýbánky s dětmi v knihovně Vepřové hody v SOU Foto: Alena Fléglová, Ladislav Stuchlík,

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Obsah Žadatel/předkladatel SPL...- 1-1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU...- 2-1.1 Základní informace o MAS...-

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Vamberecký. zpravodaj. Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových

Vamberecký. zpravodaj. Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových Vamberecký Jaro má magickou moc. S probuzením přírody a zrodem nových životů lidé symbolicky spojují i nové naděje na splnění svých plánů a snů. Proto naši předkové vítali příchod jara s pokorou a mnohými

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více