Karel Plachetka a jeho sbírka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Plachetka a jeho sbírka"

Transkript

1 ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971

2

3 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I<are! PI chet a a jeho sirka Museum Orlických hor Rychnov ~ad Kniinou 1q71

4 ÚVOD Tafto publikace má za úkol seznámit širší veřejnost s podstatnou části Plachetkovy sbírky. Tento soubor, který je v současné době deponován v Museu Orlických Ihor v Rychnově nad Kněžnou, obsahuje nyní 670 exemplářů. V Národním museu v Praze je dalších 65 ks, které byly po určitou dobu zařazeny.do stálé expozice. Po její modernizaci byla tato část převezena dio depozitářů NM v Chřibské. I když v této publikaci byla naším úmyslem rekonstrukce sbírky pokud možno do původního stavu v době Plachetkova úmrtí (750 ks), není to možné z toho důvodu, že v současné době nelze pořídit soupis exemplářůz Chřibské. Upustili jsme tedy IOd tohoto původního úmyslu a doplnili jsme systematický přehled pouze soupisem 23 vycpanin, které musely být pro značné poškození v důsledku předchozího nešetrného zacházení vyřazeny při převzetí sbír Oky Museem Orlických hor. Při sestavování systematického přehledu jsme se řídili Plachetkovými 'údaji na podložních prkénkách preparatů a; údaji z jeho poznámek. V některých případech byla tato data neúplná. Za laskavé přehlédnutí a doplnění rukopisu děkujeme doc. dr. W. Černému. 5

5

6 ORNITOLOG KAREL PLACHETKA A JEHO SBfRKA Zdeněk Káda ORNJTI-iOLOGE KAREL PLACHETKA UND SEINE VOGEL-SAMMLUNG OPHMTOJIOr KAPEJI TIJIAXETKA II ErO KOJIJIEKUl1JI llti1u Karel Plachetka se narodil 2.. února 1877 v Bedřichlovce II Orlickélho ZáhJoří (dříve FriedrichswaldJ v Orlických horách.. Obecnou školu navštěvoval v Rokytnici v Orlických horách. Studoval na gymnasiu v Rychnově nad Kněžnou, kde i maturoval. Krátkou dobu studoval práva na Karlově universitě v Praze. Záhy však odešel na vojnu jako jednoroční dobrovolník a nechal se aktivovat. Po návratu si se švagrem zařídil železářský obchod v Brně, kde prodával hlavně rybářské a ennomologické potřeby. Na Moravě prožtl většinu svého života, teprve v roce 1949 se stěhoval do Rychnova nad Kněžnou. V roce 1961 jej potkala pro jeho věk tragická nehoda. Uklouzl a zlomil si nohu. Kosti špatně srostly, nohy otekly a Plachetka nernohl chodit. Zanedlouho potom 24. září 1961 zemřel. Iako snad každý člověk, měl i on svého koníčka, který však přerostl v" systematickou práci sice amatéra, ale profesionální únavně. Láska k přírodě jej provázela již od dětství. Založil si herbář, sbíral brouky a motýly. Tento zájem podporoval i jehlo otec i gymnasíjní proíesor Karel Kopecký, Zvláště ptáci poutali jeho pozornost, zvláště když se mu dostal do ruky tehdy vynikající atlas dr. A. Friče "Voglel Europas". Karel Plachetka patřtl rnezt první generací československýchornítologů. Byl spolupracovníkem Václava Capka, prof. Jiřího Jandy, dr. AIfreda Hoříce, Josefa Musílka a jiných. V roce 1928 se stal zakládajícím členem" Československé ornítologícké společnosti. Deset let byl jejím pokladníkem a potom i místopředsedou, Byl také členem Deutsehe Orníthologische Gesellschaft a Vereín der Freunde dlel' Vogelwarte Rosítten.. V Brně byl dlouho předsedou ornítologtcké sekce Přírodovědeckéhoklubu. Byl též členem německé přírodovědeckéspolečnosti Lotos a použtval zprvu také kroužky této společností ke značení ptactva. Vyvrcholením celé orníthologtckě činnosti Plachetkovy je velka sbírka ptáků, kterou během svého živiota nashromáždil. Většinu exemplářů sám též ulovil. Sbírka čítala přes 800 ks. Její hodnota nespočívá pouze v kvalitě vypracovaní, ale hlavně v tom, že je každý kus pečlivě datován a lokalízovan. I když se o sbírce všeobecně ví, ze strany odborníků jí 7

7 byla věnována jen velmi malá pozornost, Jistě k tomu přispívalo i 00, že byla neustále pouze v Rychnově a tím jaksi z ruky. Bohužel ani široké veřejnosti nebyla mnoookrate přístupna. Základy této sbírky jsou z [eho dětství. Ve starých seznamech najde.me údaje o vycpaninách z doby, kdy mu bylo čtrnáct let. Lze však předpokládat, že začal ještě dříve, Prvním vzorem mu byly vycpaniny faráře Hulaty. Sám se prokousával kupředu, studoval dostupné návody a příručky. Zprvu pracoval primitivně, postupně se zdokonaloval a dělal "na měkko" až posléze přešel na moderní taxíderrníckou metodu, Člasem se tak 'zdokonalil, že jeho preparáty budily zaslouženou pozornost i v odborných kruzích. Jistě k tomu přispělo i přátelství s Jindřichem Mrázkem, vrchním preparátorem Zemského muzea v Brně, la' návštěvy velkých muzeí ve Vídni, Budapešti a Berlíně. Vycpané ptáky uschovával, chybné vyřazoval. Sbírku ale dosud systematicky nebudoval. Zásadní obrat přišel až za první světové války. Jako důstojník byl v 1eteclh v Sanoku v Polsku, Tam poznal ptáky, se který/mi se předtím setkával jen velmi zřídka. To zvýšilo jeho zájem, takže mezi služebnímí povinnostmi lovil a preparoval. Počátkem r byl přeložen dto Albánie. Za osm měsíců tam nashromáždtl přes 60 ks. JleTI během června téhož Doku tam vypreparoval 14 ks. Je to jistě velká práce, kterou dovedou ocenit jen ti, kteří jí rozumí. Přitom organizoval lovy na supy a krkavce na újadl, lovil orebíce ve skalách, na Skadarském jezeře orly a pelikány. S výjimkou velkých věcí ptáky ihned stavěl a posílal je domů. V prvé zásiloe z Albánie bylo 17 ks - mezi jinými tam byla volavka bílá, IODel nejmenší, krahujec krátkoprstý, špaččí růžoví a holub skalní. Konec války a poválečný chaos zavinil, že nedostal domů všechen materiál, zejména kůže všech supů. Přes tyto obtíže shledal převážnou část věcí v pořádku. I sám se v pořádku vrátil. Měl již solidní základ sbírky, nebyl však spokojen a s vervou se vrhl do práce. Jakla myslivec měl dosti příležitostí, aby. si postupně opatřoval nové přírůstky.zajímal se v této souvislosti také IQ Lednicko. Žádal proto knížete Líchtenstetna o povolení lovit ptactvo pro sbírku na jelho panství. Dostal j1ej a tím se mu otevřely nové IIDIOŽUlQsti. Lednické rybníky! Plachetka sem často zajížděl, někdy sám, jindy s rodinou nebo se svými přáteli. Zejména s brněnským preparátorem Jindřichem Mrázkem, několikrát i s Václavem Capkem a jinými. Pilně pozoroval, lovil a doplňoval sbírku. Svědčí o tom přírůstky.v r ks, ks, ks, ks. V těchto letech sbírka nabývá největšího objemu. Na druhé straně je však nutné podotknout, že Plachetka nesbíral bezohledně za každou cenu. Aby SV10U sbírku 00 nejvíce doplnil, kupoval II německých obchodníků s přírodninami, zejména II K. Fritschte z Bre.menhavenu a H. Geisse z Al- 8

8 tony. Obstaral si tak kožky ptáků, které by byly jinak pro něj nedostupně. Tímto způsobem se dostaly do jeho sbírky exempláře i 'z jinýclh oblastí Evropy - Holandska, Itálie, Německa, Švédska a Islandu. Je zajímavé, že Plachetka neměl nikdy zvláštní místnost, kde by mohl zcela nerušeně pracovat. Z nedostatku místa pracoval vždy v bytě. K tomu postačil stůl, malá krabička s nejnutnějšími potřebami a kapesní nůž. Mnohdy pracoval i v kuchyni. Z tohoto důvodu nerněl sbírku nikdy v Brně. Ta byla, jak říkával, "v otcovském domě" v Rychnově nad Kněžnou, čp. 88. Sem dvakráte do floka zajížděl, aby zařadil nové přírůstky a sbírku ošetříl. I do pozdního věku přesně poznal toho kterého ptáka a odkud pochází, případně střelil-li jej někdo jiný než on sám. V dobách plného zatížení v obchodě preparoval po nocích. Později v Ryclhruově nad Kněžnou, kdy již také méně viděl, pracoval vždy odpoledne. U větších kusů zpravidla jeden den stáhl kůži a druhý den postavil preparát. V roce 1934 byla sbírka poprvé zpřístupněna veřejnosti li příležitosti jubilejní výstavy v Rychnově nad Kněžnou. Před druhou světovou válkou dostal nabídky k odprodeji své sbírky. Rozhodl se však, že sbírku věnuje městu - tedy tehdejšímu Pelcbovu TI1UseU v Rychnově. V darovacím dopise ze dne žádá, aby směl sbírku dále doplňovat a ošetřovat. Protože museum nevlastnilo vyhovující prostory, souhlasil, aby sbírka byla nadále v jeho domě. Dobu války přečkala sbírka poměrně klidně. Poválečná doba je však katastrořalnt pro další osudy sbírky. Městský národní výbor v Rychnově kategoricky žádal vyklízení bytu a přestěhování sbírky do zámku. Plachetka,se všemožně bránil vyklizení bytu, protože jednak znal nevyhovující podmínky v zámku pro sbírku, jednak se obával obsazení svélho bytu, který chtěl pro svůj odpočinek. Do celé záležitosti zasáhlo Národní museum v Pna-ze- a Československá ornitologická společnost, avšak marně. Proto si Plachetka podal žádost o přidělení bytu ve vlastním domě a po jejím kladném vyřízení a po přemístění sbírky CLo zámku se přestěhoval do Rychnova. Přemístění sbírky bylo provedeno ZJa asistence pracovníků Národního musea v Praze, kteří si s sebou odvezli do Prahy na 65 nejlepších kusů, většinou jihoevropského původu. Tím byla sbírka ochuzena, i když bylo o tyto exempláře později mnohem lépe postaráno. V době stěhovaní sbírky čítala sbírka 701 ks ve 290 druzích. Následkem vlhka v zámku však napadla sbírku plíseň a proto bylo po třech letech Plachetkoví umožněno, aby se pokusil o její záchranu. Po sedm let systematicky prohlížel kus po kuse a zachraňoval ClO se dalo. Okresní myslivecký svaz obstaral peníze na zhotovení kovových skříní a tak mohla být v roce 1960 sbírka poprvé zpřístupněna Vleřejností, 'j 9

9 Po Plachetkově smrti se měnili správcově sbírky, ale protože se plíseň objevila znovu, byla sbírka přemístěna do budovy gymnasia, kde byla ve vhodném prostředí pouze uskladněna, ne však přístupna veřejnosti. Teprve v roce 1968 se sbírky ujalo Museum Orlických hor a po vyplynování sbírku přestěhovalo do zámku s tím, že v nově získaných prostorách zajistí sbírce odpovřdající uložení. Nyní je sbírka uložena ve dvou zvláštních depositárních místnostech. Všechny nepříznívé okolností ochudily sbírku o mnoho kusů, které musely být vyřazeny (jednalo se zvláště IQ kusy napadené plísní nebo zničené při stěhování}. V době Plachetkovy smrti bylo ve sbírce kolem 750 kusů. K tomu je nutno připočítat ještě 65 kusů, které vlastní Národní museum v deposítářtch ve Chřibské. Mimoto Moravské 'museum v Brně odkouptlo lad Plachetky krátce před jeho smrtí přes 100 kusů preparo.. vaného ptactva z jehlo, jak říkal "soukromé sbírky", sestávající většinou z duplikátů. Tuto sbírku měl ve svém bytě. K jeho preparátorské činnosti je nutno připočítat ještě mnoho exemplářů porůznu roztroušenýclh mezt myslivci. I tyto preparáty byly pečlivě lokalisovány. Vedle ptactva měl Plachetka i sbírky brouků a motýlů, které však zdaleka nedosahují hodnoty ornítologtcké sbírky: Při posuzování jeho ornitologické činnosti nesmíme zapomenout na jeho podíl při sčítání čápa bílého v roce Vzal na sebe tehdy velký úkol a zhostil se ho s úspěchem. Sám organizoval sčítání čápa bílého na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Výsledky zamýšlel zpracovat v knize "Ciconia alba", ale jiné povinností mu zabránily záměr uskutečnit a proto uveřejnil POUZl8 krátkou zprávu (1934). Sčítání pak opakoval leště v roce 1937 (1938). Jinak publikoval několik drobných zpráv uvedených v přehledu jeho publikační činnosti. Podílel se též na sestavení "Českélho nazvosloví evropského ptactva", Jako člen Lotosu organizoval společně s Čapkem kroužkování racků v Chropyni. Po Čla.pkově smrti v něm pokračoval sám. LZl8 jen lttovat.. Ž8 svá četná pozorování a ornítclogtcké zkušenosti neuveřejnil. Přineslo by to jistě mnoho zajímavých poznatků, Vždyť bylo jen málo těch, kteří se osobně znali s Hartertem, Thienemannem, Reíserem a jinými známými ornitology. Plachetka kolem sebe soustřeďoval mladě a zanícené přátele přírody, zasvěcoval je do tajů ornttologíe, vyprávěl své zážitky, sděloval své zkušenosti a podnikal s nimi vycházky do přírody. Nic mu nevadilo, že je dělil velký věkový odstup. Mnozí z nich jsou dnes uznávanými odborníky a jistě si na něho rádi vzpomenou, Až do nejpozdnějšího věku Plclhetka neztratil zájem IQ přírodu. Vlastnil Lovecký lístek a někdy ještě vycházel do přírody. O přírodě přednašel také do městského rozhlasu, Stále ještě preparoval a to dokonce 10

10 i v době, kdy po návratu z nernocníce následkem cthybného srůstu zlomeniny již nemohl chodit. Karel Plachetka, zanícený přítel přírody, za sebou zanechal dílo, které jistě nemalou měrou přispělo k obohacení ornítologtckého výzkumu. Lze si však přát, aby jeho hlavnímu dílu - sbírce ptactva - bylo věnověno tolik pozornosti, kolik se jí zaslouží. Sám se toho nedočkal, ačkoliv si to velice přál. 11.

11 PREHlED ROSTU SBfRKY Jan Sklenář OBERSICHT DES WACHSTUMS DER SAMMLUNG CBEJlEHMH O PA3BMTHH KOJIJIEKIJ:MH V tomto př,eil:rl'edu 'jsou zahrnuty POU'Z'B exempláře, uvedené v následujících seznamech. Sbírka v Museu Orlických hor obsahujte nyní 670 exemplářů v 261 druzích. Při převzetí Slbírlky muzeem bylo vyřazeno 23 kusů, Z přehledu přírostlkll v jednotlívých Ietech je zřejmě, '00 nejplodnějšt období je v letech , 'kdy Plachetka nasbíral polovínu celé své sbívky. Kromě toho je z přehledu patrno několfk da'lších vrcholu akti'v'ity sběoo'te:le a naopak v některých letech rnesbílrá vůbec (1914, ) o O o O

12 PŘEHLED PUBLIKAČNí ČiNNOSTI KARLA PLACHETKY BIBLIOGRAPHIE VON KAREL PLACHETKA BI1EJIHOrPA<I>I1JI KAPJIA lljiaxetkh V přehledunejsou uvedena krátké sdělení, např, v souhrnných krouž» rkqvací'clh zprávách atd, /8: 1907: -~ 1909: : 1926: 1927: : : : : : : : Ornithologické poměry v pohoří orlickém. Les a lov 1: Strnad sněžní v Orlických horách. Svět zvířat 11 Kulík hnědý. Les a lov 3: Skorec vodní. Les a lov 4: Za ředitelem V. Čapkem. Sborník klubu přírodovědeckého v Brně 9: 5-6 O formách naší kavky. tua. 10: Konipas bílý ardénský na Moravě. Příroda 24: Aklimatisace marttnáče v okolí našeho města. Posel z Podhoťi 46: 2 Za Kurt Loosem. Příroda 26: Hnízdění čápa bílého [Ciconia alba} v zemi Moravskoslezské v roce Sbornik ZDOl. odděl. NM v Praze 1: V. Čapek. Ceskoslovenský ornitholog 3: 46 Zpráva o stavu čápa bílého {Ciconia ciconia} a čápa černého {Ciconia nigra] v zemi Moravskoslezské v roce Sylvia 3: Orel křiklavý a káně bělochvost na Rychnovsku. Sylvža 14: ZUSAMMENFASSUNG Karel Plachetka (geb. am 2. Feber, in Bedřichovka ím Adlergebirge, gest. am 24. September 1961 in Retchenau a. d. Kněžna) gehčrte der ersten Generation der tschechoslowakischen Orníthologen ano Er wurde im [ahre 1928 grtíndendes Mitglied der tschechoslowakischen ornithologischen Gesellschaft und war ausserdem Mitglied der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, des Vereins der Freunde der Vogelwarte Rosítten, der deutschen naturwissenschaftlichen Gesellschaft Lotos (deren Ringe er anfangs zur Bezeichnung der Vogel beniitzte) und der ornithologischen Sektion des Naturwissenschaftlichen Klubs in Brůnn, Er war Mitarbeiter zahlreicher bedeutender tschechischer Ornithologen seiner zcít und war auch tmpersonlíchen Kontakt mít der deutschen Ornithologenwelt (Hartert, Thienemann, Reiser). Der Gipfelpunkt seiner ornithologischen Tatigkeit bildet eíne Vogel-Sammlung, die urspriinglich mehr ais 800 Stiick za-hlte. Reute ist der grěsste TeH dieser Sammlung ím Museum Orlických hor in Reichenau a. d, Kněžna deponiert, eín kleinerer TeH (im Umfange von 65 Stiick) wurde in das National 13

13 Museum in Prag Ubertragen. Die Sammlung enthalt Material aus Polen, Albaníen, Ungarn und der Ukraine, welches Plachetka bei seinen Reísen erwarb, Exemplare aus anderen europaíschen Gebieten - Holland, Italíen, Deutschland, Schweden nud Island - kaufte ar in deutschen Naturalíen-Geschařten,vor allem beí K. Fritsche in Bremenhaven und bel H. Geisse in Altona. Er beteiligte 51ch an der Zusammenstellung der "Tschechischen Terminologie der Vogelwelt Europas" und organisierte ím Iahre 1934 die Zěhlung des weissen Storches in der Tschechoslowakei. Aber seine reichen Terrain-Erkentnisse publizierte er leider nur in Etnzelřallen. Plachetkas ornithologische Sammlung wird heute als wichtige Quelle von lnřormatíonon uber die Avifauna der Tschechoslowakeí und anderer europaíschen Gebiete gewertet, Kape,n TIJIaXeT:Ka (2-ro q,ebpajih 1877 r., c. Benpacrxoaxa B OpJIH~KnX ropax - 24-ro CeHTJIOpH 1961 r., r. PblxHoB-Ha-KHe)KHe) rrpaaanneacan K nepbomy nokojiehrro xexo CJIOBaJJ;KMX OpHHTOJIOrOB. B 1928 r. OH CTaHOBHTCH yxpenarexex l.jexocjioban;koro 06 ~ectba OpHHTOJIOI'OB. Kpoxe Toro OH 6bIJ1 tijiehom repmahckhx 06IIteCTB OpHIiTOJIOrOB. (Deutsche Ornitologische Gesellschaft, Verein der Freunde der Vogelwarts Rosítten}, repmahckoro ectectbehhohayqhoro OOIIteCTBa»JIOTOC«(ero KOJIb:qaMH njih 060 3HaqaHHBaHHH nrau OH cnepsa llojib30bajica) li OpHHTOJIOrnqeCKOňceKIJ;HR ECTeCTBeHHO HaYl!HOrO roryča II r -. BpHO. OH corpynaaaan C MHorHMli BbI.n:aromHMlICH xemcxasra OpHHTOJIOraMH csoero BpeMeHH li HMeJI JIHtIHble CHmneHHH C repxancxoň OpHHTOJIorrreI-i (Hartert, Thienemann, Reiser]. 3aBepmeHHeM ero OpHHTOJIOrHqeCKOH.rr.eHTeJIbHOCTli HBJIHeTCff KOJlJIe:KIJ;li.H rrran, KOTOpaa nepaonaaansao HaCtlMTbIBaJIa 60JIbme 800 9K3eMIIJI.HpOB. B HaCTOHIllee BpeMH 6oJII:, maa t.iactb KOJIJIeKIJ;liR XpaHHTCH B MY3ee OpJIHIJ;KHX rop B r. Puxaoa-na-Kaesrae, ae 60JIbmaH qactb (scero 65 mtyk) HaXO,II;IiTCf.{ B Ha11;HOHaJI:bHOM Myaee B Tlpare, KO.JIJIeKL~Hn:. CO,1lepmHT MaTepnaJI H3 IIoJI:bmH, AJI6aHHli, Bearpaa H YKpaMHbI, KOTOpbI:H: Tl.naxerxa npaočperaz Ba BpeMH CBOHX noeanox no 9THM CTpaHaM. 8K3eMllJIHpbI H3.upyrHx OOJIac'" TeM EBpOIIhI - rojijiah.1j.,hh, MTaJIHH, Tepxaaaa, llibeij;hh H I1CJIaH,1UIH OH noxyna.n y repmahckhx TOprOBJJ;eB ectectbehhbimh npozryxraxa, oc06ehho y I{. <PpIITt.Ia H3 Bpe MepxaepeHa (K. Fritsch) 11 r. I'ažcca H3 AJITOHbI (H. Geiss). Hnaxerxa npaaasran ysacrne H B pačore Han COCTaBJIeHHeM })liemckoll TepMHHOJIOrn:vr eaponežcxoň nthij;bl«h oprahh30baji neperracr, ahcta 6e.rroro B tiexocjiobakhh B 1934 r, CBOŘ 60raTbIH OIThIT I K CO)l{aJIeHIUO, OH ny6jihkobaji penxo. 0PHHTOJlOrliQecKafI KOJIJIeRIJ;HH IIJIaxeT:KH B name BpeMH neaeaa KaK Ba1KH.ňIM. HCTOq HHK HHepOpMau;HH 06 abraepayhe qexocjioba:kkh II npyrax OOJIaCTeŘ EBpOIlbI. 14

14 SYSTEMATICKÝ PREHlED častl ORLICKÝCH HOR SBIRKY, ULOŽENi: V MUZEU SYSTEMATISCHE OBERSICHT CHCTEMATM~ECKM~OB30P POTApLICE MALÁ - Gania stezlata (Pontopp., 1763) 1. Náměšť nad Oslavou - listopad samec. - Č. i. 23-D-l 2. Olchowce (Polsko) - listopad samice - Č. i. 23-D-2 POTÁPLICE SEVERNl - Gania arctica (L., 1758) 1. Lednice listopad samec - Č. i. 23-D-3 2. Trenčín listopad samice - Č. i. 23-D-4 3. Maleszowa (Polsko] červen samec - Č. i. 23-D-5 POTÁPKA ROHÁČ - Podiceps cristatus (L., 1758) 1. Olchowce (Polsko) červen samec - Č. i. 23-D-6 2. Olchowce (Polsko) - duben samec - Č. i. 23-D-7 3. Olchowce (Polsko) - duben samice - Č. i. 23-D-8 4. Olchowce (Polsko) - duben samice - Č. i. 23-D-9 5. Olchowce (Polsko) - duben samec - Č. i. 23-D-1D POTÁPKA RUDOKRKÁ - Podiceps qriseiqena (Bodd., 1783) 1. Lednice květen pohlaví neurčeno, [uv. - Č. i. 23-D-l1 POTApKA ČERNOKRKÁ - Podiceps ntqrtcoilis (Brehm, 1831) 1. Lednice duben samice - Č. i. 23-D Lednice - 9. květen samec - Č. i. 23-D Lednice - podzim samec.. Č. i. 23-D-14, 4. Lednice - podzim samec - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) - duben samec.. Č. i. 23-D-16 POTÁPKA MALÁ - Podiceps ruitcollis (Pall., 1764) 1. Břeclav listopad samec juv... Č. i. 23-D Náměšť nad Oslavou červenec samec - Č. i. 23-D Břeclav listopad samec.. Č. i. 23-D-19 BUŘŇÁK LEDNl - Fulmarus qlacialis (L., 1761) 1. Cuxhaven (Německo) leden samec - Č. i. 23-D-20 BUŘl'lAčEK MAL'2' - Hydrobates pelaqicus (L., 1758) 1. Lokalita nečitelná.. datum a pohlaví neuvedeno - C. i. 23-D-21 15

15 KORMORÁN VELKY' - Phalacrocorax carbo (L., 1758) 1. Křtiny u Brna - 5. říjen samec juv. - Č. i. 23-D-22 VOLAVKA POPELAVÁ - Ardea cinerea (L., 1758) 1. Lednice únor samice - Č. i. 23-D-23 '2. Ruškulí (Albánie) květen samice - Č. i. 23-D-24 VOLAVKA ČERVENÁ - Ardea purpurea (L., 1766) 1. ČernIkovice u Rychnova n. K srpen pohlaví neurčeno, juv... Č. i. 23-D-25 VOLAVKA VLASATÁ - Ardeola rallouies (Scop., 1769) 1. Skadarské jezero (Albánie) - květen samec - Č. i. 23-D-26 VOLAVKA STŘÍBŘITÁ - Egretta garzetta (L., 1766) 1. Kastrati Skuter (Albánie) červenec samice - Č. i. 23-D-27 VOLAVKA BÍLA - Egretta alba (L., 1758) 1. Skutari (Albánie) červen samice - Č. i. 23-D-28 KVAKOŠ NOČNÍ - Nycticorax nucticorax (L., 1758) 1. Siofok (Maďarsko) - 3. květen samec - Č. i. 23-D Břeclav.. květen samec - Č. i. 23-D Nevojíce u Bučovic září samec juv. - Č. i. 23-D Drnholce -5. srpen samec juv. - Č. i. 23-D-32 BUKAČ VELKÝ - Botaurus stellaris (L., 1758) 1. Lednice - 8. listopad samec - Č. i. 23-D-33 BUKÁČEK MALY' - lxobruchus minutus (1., 1766) 1. Lednice - 5. květen samec - Č. i. 23-D Lednice květen samec [uv., - Č. i. 23-D Lednice květen samice - Č. i. 23-D Náměšť nad Oslavou - 7. srpen samec - Č. i. 23-D-37 čáp BILÝ - Ciconia ciconia (1., 1758) 1. Uherský Ostroh - červen samec.. Č. i. 23-D-38 čáp černý - Ciconia niqra (L., 1758) 1. Buštína (Ukrajina) - srpen samice - Č. i. 23-D Buštína (Ukrajina] srpen samec - Č. i. 23-D-4D IBIS HNĚDÝ -Plegadis [alctnellus (L., 1766) 1. Skutari (Albánie) - 1. srpen samice - Č. i. 23-D-41 16

16 KOLPIK BIL? - Platalea leucorodia (L., 1758) 1.. Skutari (Albánie) květen samec - C. i. 23- D-42 LABUŤ VELKÁ - Cygnus olor (Gm., 1789) 1. Pobřeží Baltického moře leden samice - Č. i. 23-D-43 HUSA VELKA - Anser anser (L ) 1. Lednice - 6. srpen pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Lednice - 5. prosinec pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Lednice - 6. srpen samec - Č. i. 23-D-46 HUSA BĚLOČELÁ - Anser albijrons (Scop., 1769) 1. Nové Zámky prosinec samec - Č. i. 23-D Břeclav - 5. leden samec - C. i. 23-D-48 HUSA MALA - Anser erythropus (L., 1758) 1. Olchowce (Polsko) - 3. říjen samice - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) září pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Olchowce ( PolskoI září pohlaví neudáno - Č. i. 23- D-51 HUSA POLNÍ - Anser fabalis (Lath., 1787) 1. Břeclav březen pohlaví neudáno - Č. i. 23-D Břeclav - 8. březen pohlaví neudáno - Č D-53 BERNEŠKA TMAVÁ - Branta bernicla (L., 1758) 1. Schmaern [Německo) leden samice - Č. i. 23-D-54 KACHNA DIVOKÁ - Anas platyrhynchos (L., 1758) 1. Břeclav leden samec - Č. i. 23-D Lednice leden samec - Č. i. 23-D-S6 3. Břeclav srpen samec - Č. i. 23-D-S7 KOPŘIVKA OBECNÁ - Anas strepera (L., 1758) 1. Lednice - 3. říjen samec - Č. i. 23-D-S8 2. Břeclav - 8. říjen samec - Č. i. 23-D-S9 3. Lednice - 5. červen samec - Č. i. 23-D-6D 4. Maleszowa (Polsko l - 3. říjen samice - Č. i. 23-D Lednice - 3. říjen samec - Č. i. 23-D Lednice - 3. říjen samice Č. i. 23-D-63 CIRKA MODRÁ - Anas querquedula (L., 1758) 1. Břeclav - 3. únor samice - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č i. 23-D Břeclav březen samec - Č. i. 23-D

17 LŽIČÁK PESTRt - Spatula clypeata (L., 1758) 1. Rokytnice v OrL h samec - Č. i. 23-D Černíkovice li Rychnova n. K srpen samice - C. i. 23-D-69 ČíRKA OBECNÁ - Anas crecca (L., 1758) 1. Trenčín leden samec - C. i. 23-D Střeň II Olomouce - listopad samec - Č. Í. 23-D Lednice - 4. únor samec - C. i. 23-D-72 '4. Břeclav - 2. prosinec samec - C. i. 23-D Břeclav - listopad samice - Č. i. 23-D Maleszowa (Polsko) - říjen samec - Č. i. 23-D-75 HVÍZDÁK EUROASIJSKÝ - Anas penelope (L., 1758) 1. Jižní Morava -29. prosinec samec - Č. i. 23-D Brno - Svratka - září samec - Č. i. 23-D Jižní Morava prosinec samice - Č. i. 23-D Břeclav listopad samec - Č. i. 23-D Rokytnice v Orl. horách duben samice - C. i. 23-D Helgoland [Německo] - 9. únor samec Č. i. 23-D-81 OSTRALKA ŠTÍHLÁ - Anas acuta (L., 1758) 1. Břeclav únor samec - Č. i. 23- D Břeclav - 3. listopad samice - Č. i. 23-D Břeclav březen samice - Č. i. 23-D-84 ZRZOHLÁVKA RUDOZOBÁ - Netta rujina [Pall., 1773) 1. Pescína (Itálie) leden 1926 m samice - Č. i. 23-D Neziderské jezero (Maďarsko) březen samice - Č. i. 23-D-88 POLAK VELKY - Aythya ferina (L., 1758) 1. Černíkovice li Rychnova n. K." květen samec - Č. i. 23-D-B7 2. Černíkovice,li Rychnova n. K. - červen samice - Č. i. 23-D Břeclav - 6. duben samice - Č. i. 23-D Lednice - lb. duben samec - Č. i. 23-D-90 POLÁK MALÝ - Ayt.hya nyroca [Gůld., 1769] 1. Břeclav únor samec - Č. i. 23- D Švarcová prosinec samice - Č. i. 23-D Lednice srpen samice - Č. i. 23-D Lednice - 9. duben samec - Č. i. 23-D Skutari (Albánie) červen samec - Č. i. 23-D-95 POLÁK CHOCHOLAČKA - Aythya [uliqula (L., 1758) 1. Lednice- 14. únor samice - Č. i. 23-D Bučovice březen samec - Č. i. 23-D Břeclav leden samec, Č. i. 23-D-9S 4. Lednice únor samec... Č. i. 23-D-99 18

18 KAROLKA EUROSIBIŘSKA - Aythya marila (L., 1761) 1. Wesermiinde (Německo) říjen samec - C. i. 23-D-IOO, HOHOL SEVERNI - Bucephala clanqula (L., 1758) 1. Bratislava prosinec samec - Č. i. 23-D..IDl 2. Břeclav 26. únor samec - Č. i. 23-D-I02 3. Břeclav prosinec samice - Č. i. 23-D-I03 4. Břeclav prosinec samice - Č. i. 23-D-ID4 5. Břeclav prosinec samec - Č. i. 23-D-105 TURPAN ČERNÝ - Melanitta nigra (L., 1758) 1. Cuxhaven (Německo) - březen samec - Č. i. 23-D-ID6 TURPAN HNĚDÝ - Melanitta [usca (L., 1758) 1. Jižní Svédsko - prosinec samec - Č. i. 23-D-I07 2. Frieské ostrovy (Německo) únor samec - Č. i. 23-D-ID8 KAJKA MOŘSKÁ - Somateria mollssima (L., 1758) 1. Island - jaro samec - Č. i. 23-D-ID9 2. Island leden samice - Č. i. 23-D-I1D MORČÁK VELKY - Mergus merganser (L., 1758) 1. Jižní Morava - leden samec - Č. i. 23- D Trenčín-Váh únor samec - Č. i. 23-D Břeclav - B. prosinec samice - Č. i. 23-D-113 MORČAK BÍLÝ - Mergus albellus (L., 1758) 1. Lednice - 9. duben samec - Č. i. 23-D Břeclav listopad samice.. Č. i. 23-D Olchowce (Polsko] listopad Č. i. 23-D-116 MORČÁK PROSTŘEDNÍ - Mergus serrator (L., 1758) 1. Bratislava leden samec - Č. i. 23-D-117 LUI\1AK ČERVENÝ - Milvus milous (L., 1758J 1. Bučovice duben samice - Č. i. 23-D Křivoklát - červen samec - Č. i. 23-D Křivoklát květen samec - Č. i. 23-D-120 LUŇÁK HNĚDÝ - MiZvus miqrans (Bodd., 1783) 1. Olchowce (Polsko) - 3. červen samec - Č. i. 23-D-121 OREL MOŘSKÝ - Haliaeetus albicilla (L., 1758) 1. Lednice leden samec [uv, - Č. i. 23-D

19 VČELOJED LESNl - Pernis apiuorus (L., 1758) 1. Přím u Rychnova n. K. - květen samec - Č. i. 23-D Boroviny - 9. srpen samice - C. i. 23-D-124 KRAHUJEC OBECNÝ - Accipiter nisus (L., 1758) 1. Rychnov n. K únor samec - Č. i. 23-D Roveň li Rychnova n, K. - říjen _ samec - Č. i. 23-D Bučovice - leden samice - Č. i. 23-D Křtiny II Brna - 5. duben samec - Č. i. 23-D Bučovice - leden samice - Č. i. 23-D Bučovice - prosinec samice - Č. i. 23-D Olomouc - říjen samec - Č. i. 23-D Roveň II Rychnova n. K. - leden samec - Č. i. 23-D-667 JESTŘÁB LESNÍ - Acctpiter qentilts (L., 1758) 1. Kunvald v Orl. horách - 6. únor samice - Č. i. 23-D Buštína (Ukrajina) - 4. únor samec - C. i. 23-D Buštína (Ukrajina) leden samec - Č. i. 23-D Křtiny u Brna listopad samec - Č. i. 23-D-135 KÁNĚ LE SNI - Buteo buteo (L., 1758) 1. Břeclav - 8. listopad samec - Č. i. 23-D Bratislava prosinec samec - Č. i. 23-D-137,_3. Uherčice - prosinec samice Č. i. 23-D Rychnov n. K červenec 1952 samec - Č. i. 23-D Veselí na Moravě únor samice - Č. i. 23-D [asína (Ukrajina) září samec - Č. i. 23-D-141 KANĚ ROUSNA - Buteo lagopus [ Pontopp., 1763) 1. Olomouc - bez data... samec... Č. i. 23-D Ostrovačice - 8. leden samec - C. i. 23-D Uherské Hradiště březen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D Lednice leden samice... Č. i. 23-D-145 OREL KŘIKLAVÝ - Aquila pomarina (C. L. Brehm., 1831) 1. Olchowce (Polsko) - říjen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D Černíkovice' u Rychnova n. K září pohlaví neurčeno - Č , 23-D Buštína (Ukrajina) - 3. červen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D }avornice u Rychnova n. K červen samec - Č. i. 23-D Olchowce (Polsko) květen pohlaví neurčeno - Č. i. 23-D-15D ORLÍK KRÁTKOPRST'2' - Ciroaětus qallicus (Gm., 1788) 1. Buštína (Ukrajina) září samec - Č. i. 23~D

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae

ptáci Aves Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes Neognathae Neoaves pěvci Passeriformes skřivanovití Alaudidae ptáci Aves Neognathae Neognathae skřivanovití Alaudidae skřivan polní Alauda arvensis chocholouš obecný Galerida cristata Neognathae vlaštovkovití Hirundinidae vlaštovka obecná Hirundo rustica jiřička

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině B) Pěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 B) Pěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] únor 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování Panurus, 10 (2000): 141-147 ISBN: 80-86046-43-5 Ornitologická pozorování Ornithological observations Vladimír Lemberk (ed.) Potáplice malá Gavia stellata: 9. - 10.11.1997, ryb. Nový u Opatova (SY), 1 ex.,,

Více

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek

Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek Shrnutí ornitologických výzkumů v Tovačově za 1. pololetí 2010 Zpracoval Jiří Šírek V následujícím shrnutí navazuji na články týkající se pozorování ptáků v Tovačově a zveřejňované v letech 2008 a 2009

Více

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality

Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality Jakubov - sady společenstvo ptáků lokality RNDr. Oldřich Bušek Mgr. Michal Němec ing. Martin Lípa srpen 009 Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Jakubov-sady společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod

Více

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach

TERÉNNÍ PRŮ VODCE. pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví. kapitola ptáci. Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮ VODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské Pomoraví kapitola ptáci Karel Poprach TERÉNNÍ PRŮVODCE pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze v CHKO Litovelské

Více

OBSAH Doporučená citace díla:

OBSAH Doporučená citace díla: OBSAH Obsah...1 Materiál a metodika...2 Materiál...2 Metodika přepisu údajů...3 Prioritní ZCHD...3 Ostatní ZCHD...4 Výsledky...5 Stručný komentář k prioritním ZCHD...7 Literatura...9 Doporučená citace

Více

Ptáci vázaní na lesní prostředí a stromové porosty ( lesní ptáci )

Ptáci vázaní na lesní prostředí a stromové porosty ( lesní ptáci ) PTÁCI (Aves) Cíl: - získání dovedností determinace našich druhů ptáků - rozvinutí pozorovacích schopností pro rozlišení determinačních znaků - utřídění bionomických poznatků typických pro jednotlivé druhy

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování PANURUS, 12 (2002): 87 98 87 Ornitologická pozorování Ornithological observations Tomáš Bělka & Vladimír Lemberk (eds.) Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1.2001, Žernov (5562), cca 40 ex., T. Diviš

Více

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality

Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality srpen 009 RNDr. Oldřich Bušek Doporučená citace : Bušek O. a kol.(009) : Lokalita Boč společenstvo ptáků lokality.ms. Úvod Sledovaná lokalita (Příl.) se nachází

Více

152/2006 Sb. VYHLÁKA

152/2006 Sb. VYHLÁKA 152/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 6. dubna 2006 o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvlátě chráněných druhů ptáků pro jejich značení Ministerstvo životního prostředí

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování PANURUS, 11 (2001): 149-155 149 Ornitologická pozorování Ornithological observations Tomáš Bělka & Vladimír Lemberk (eds.) Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.9.2000, NPR Bohdanečský rybník a rybník

Více

Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae

Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae Ptáci Aves Neognathae Galloanseres hrabaví Galliformes bažantovití Phasianidae bažant obecný Phasianus colchicus koroptev polní Perdix perdix křepelka polní Coturnix coturnix Neognathae Galloanseres hrabaví

Více

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA

ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA ZPRÁVA ZE ZOOLOGICKÉHO PRŮZKUMU ( ORNITOLOGIE ) NA EVIDOVANÉ LOKALITĚ HEJNICE V KRAJI VYSOČINA V ROCE 2006 FILIP HRUŠKA Kainarova 11, CZ 586 01 Jihlava, e-mail: hruska.filip@seznam.cz Úvod Současná evidovaná

Více

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci:

Aves 2 ČR. systém ptáků 24.3.2015. V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků. cca 200 druhů v ČR hnízdí. Letci: Aves 2 ČR V ČR se vyskytuje cca 410 druhů ptáků cca 200 druhů v ČR hnízdí Ing. Jakub Hlava Ph.D. KZR hlava@af.czu.cz systém ptáků Všichni naši ptáci patří mezi Letce (Neognathae) Běžci - pštrosi (pštros,

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy

Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Český svaz ochránců přírody Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady Výroční zpráva 2005 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Jitka Kupecká, Simona Rendlová,

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004

Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004 Petr Macháček Mimořádný výskyt bahňáků na Nesytu v roce 2004 Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, vyhlášená v roce 1953 na rozloze 552,5 ha, je jednou z našich nejvýznamnějších ornitologických

Více

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA

PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA VY_52_INOVACE_07_I.2.12_PTÁCI, ŘÁDY PTÁCI, ŘÁDY POZNÁVAČKA PROCVIČOVÁNÍ UČIVA ŘÁDY PTÁKŮ 7. TŘÍDA TETŘEV HLUŠEC HRABAVÍ KUR DOMÁCÍ KROCAN DOMÁCÍ KOROPTEV POLNÍ HOLUB DOMÁCÍ HRDLIČKA DIVOKÁ MĚKKOZOBÍ HRDLIČKA

Více

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah 1.7.2. 1.7.4. Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Slovník historických českých názvů ptáků

Slovník historických českých názvů ptáků Slovník historických českých názvů ptáků Sestavil Karel Hudec, únor 2012 Slovník obsahuje vybrané dříve používané české názvy ptáků a jim ekvivalentní platné české názvy dle Faunistické komie ČSO. Pro

Více

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA

*** INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí. KUPNí SMLOUVA «««~ evropský * * *** fond v CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTVí. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí o I. '. A T ~ OP Vzděláváni pro konkurenceschopnost KUPNí SMLOUVA Smluvní

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007

Panurus 17 (2008): VVT Králicko 2007 Panurus 17 (2008): 59-64 59 VVT Králicko 2007 Spring avifauna of the Králíky region in 2007 the results of a one-weekend expedition Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. kriticky ohrožení (1) 5.5.2010. bukač velký (Botaurus stellaris)

Upozornění. Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů. kriticky ohrožení (1) 5.5.2010. bukač velký (Botaurus stellaris) Determinace a biologie chráněných a CITES živočichů Zvláště chráněné druhy ptáků ČR 1 kriticky ohrožené druhy Jan Fechtner Aktualizováno 2009, pro studijní účely dostupné na: www.xxx.cz Upozornění Tento

Více

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině A) Nepěvci

Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině A) Nepěvci Hnízdní rozšíření ptáků na Vysočině 2001-2016 A) Nepěvci (průběžné výsledky) Vojtěch Kodet [ed.] červen 2016 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Více

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první publikace vysvětlující téma cross-compliance, označované také jako křížová shoda, podmíněnost či křížová kontrola. Rádi bychom vám touto

Více

Záplavy a ptáci na jižní Moravě v roce 2006

Záplavy a ptáci na jižní Moravě v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 67-90 Záplavy a ptáci na jižní Moravě v roce 2006 Floods and birds in South Moravia in 2006 Vlasta ŠKORPÍKOVÁ 1, David HORAL 2, Gašpar ČAMLÍK 3 & Karel

Více

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák

Ornitologický průzkum na území PR Skučák OBSAH. Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák. Autor: Mgr. Martin Mandák 1.22.4. Ornitologický průzkum na území PR Skučák Zhotovitel: Mgr. Martin Mandák Autor: Mgr. Martin Mandák OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných taxonů...3 Komentář

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny

Studie. Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny Chelčického 4, 702 00 Ostrava 1, Česká republika, tel., fax: +420 596 114 440, tel.: +420 596 114 469, e-mail: rimmel@rceia.cz, http://www.rceia.cz Studie Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren

Více

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Avifauna EVL Baba. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Avifauna EVL Baba Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010 Avifauna EVL Baba Pobočka

Více

PTAČÍ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE

PTAČÍ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST LABSKÉ PÍSKOVCE Zpracoval: Pavel BENDA (listopad 2004) Aktualizace: Pavel BENDA (srpen 2004) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zahrnuje celé území Národního parku České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra biologie Komplexní terénní cvičení Polsko 2013 Fauna Polska SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovaly: Málková Alžběta Pokorná Petra Polsko je někdy nazýváno pokladnicí

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 91-96 Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 The locality of Velký Dvůr near Pohořelice during the spring floods of 2006 Robert DOLEŽAL

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY

DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY Hodnocení potenciálních vlivů větrných elektráren na ptáky spolu s návrhy opatření pro zmírnění uvažovaných negativních vlivů DVĚ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BAČALKY Mgr. RADIM KOČVARA Autorizovaná osoba podle 45i

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 1 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU

DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU THAYENSIA (ZNOJMO) 2004, 6: 77 89. ISSN 1212-3560 DRUHOVÉ SLOŽENÍ A ZMÌNY POÈETNOSTI AVIFAUNY NA RYBNÍCÍCH U ŠAFOVA V PRÙBÌHU ROKU SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE CHANGES OF AVIFAUNA ON THE ŠAFOV FISHPONDS

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes)

strunatci Chordata: obratlovci Vertebrata ptáci - Aves vrubozobí (Anseriformes) 71 vrubozobí (Anseriformes) husa polní čínská husa husa velká kachna divoká pižmovka polák velký čírka modrá čírka obecná polák chocholačka Schématicky zakreslete detail zobáku a nohu kachny. Určete pohlaví

Více

PTÁCI 1.část AVIFAUNA dnes známo asi 10 000 druhů u nás 406 druhů ptáků (k 8.3.2009) asi 200 hnízdících druhů ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická komise:

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře 2015 Metodické vysvětlivky I. Základní údaje o honitbách II. Klasifikace honiteb normované a minimální stavy zvěře a výměra honebních ploch podle jakostních

Více

F a u n i s t i c k á p o z o r o v á n í

F a u n i s t i c k á p o z o r o v á n í F a u n i s t i c k á p o z o r o v á n í členů Jihočeského ornitologického klubu č. 2/2011 Potáplice severní 11.11.11 Pištín (CB) ryb. Knížecí 1 ex., I.Průša 1.12.11 ryb. Záblatský (JH) 1 ex., M.Frencl

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1)

http://www.zoobrno.cz/czech/zooreport/report016a.htm ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) 1 z 5 2.5.2007 12:55 ZOO report Profi 4/02 Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Přehled druhů ptáků v Zoo Brno (Část 1) Zpět na ZOO report Vývoj kolekce ptáků v Zoo Brno Již při otevření brněnské zoologické

Více

VVT Hradecké lesy 2010

VVT Hradecké lesy 2010 Panurus 20 (2011): 93 100 93 VVT Hradecké lesy 2010 Weekend research camp Hradecké lesy 2010 Martin Fejfar Breitcetlova 882/13, 198 00 Praha 9; e-mail: fejfar@urm.mepnet.cz Úvod Víkendový výzkumný tábor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody Výroční zpráva 00 Český svaz ochránců přírody Základní organizace 0/0, Pátek, 0 0 Poděbrady Strana Výroční zpráva 00 Stanice pro zraněné a handicapované živočichy Kontakt: Luboš Vaněk, Ing. Marta Bryndová,

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

PŘÍLOHA I směrnice 79/409/EHS

PŘÍLOHA I směrnice 79/409/EHS PŘÍLOHA I směrnice 79/409/EHS Gaviiformes Gaviidae Gavia stellata Gavia arctica Gavia immer Podicipediformes Podicipedidae Podiceps auritus Procellariiformes Pterodroma madeira Procellariidae Hydrobatidae

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

Systematická část V. Řád: Pěvci (Passeriformes) Čeleď: Lobošovití (Eurylaimidae) - velmi rozmanitá skupina

Systematická část V. Řád: Pěvci (Passeriformes) Čeleď: Lobošovití (Eurylaimidae) - velmi rozmanitá skupina Ornitologie Systematická část V Ing. Jiří Foit, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Řád: Pěvci (Passeriformes) - velmi

Více

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích

Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích rok 2009 číslo 5 Editorial Milí kolegové ornitologové, dostává se vám do rukou další v pořadí již 5. číslo našeho "Zpravodaje. Doufám, že vám přinese

Více

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO

PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO PLÁN MONITORINGU PTAČÍ OBLAST BROUMOVSKO Zpracoval: Josef VRÁNA (listopad 2004) Aktualizace: Josef VRÁNA a Jan HORA (květen 2006) 1. Popis ptačí oblasti Ptačí oblast zaujímá středovou část stejnojmenné

Více

Ornitologická pozorování

Ornitologická pozorování Panurus 20 (2011): 193 220 193 Ornitologická pozorování Ornithological observations Jakub Vrána (1) & Jiří Mach (2) (eds) (1) Riegrova 15, 568 02 Svitavy: e-mail: kuba.vrana@email.cz (2) Dimitrovova 29,

Více

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy

Radarová stanice na kótě 718,8. ve Vojenském újezdu Brdy Radarová stanice na kótě 718,8 ve Vojenském újezdu Brdy (výtah) podle 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.:

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech

Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech Petr Macháček Nejvýraznější změny výskytu ptáků na Lednických rybnících v posledních letech V roce 2009 vydalo Regionální muzeum v Mikulově publikaci Ptáci Lednických rybníků, v níž byl zpracován výskyt

Více

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000

Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Panurus, 10 (2000): 89-96 ISBN: 80-86046-43-5 Zimní pozorování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v zimách 1998/1999 a 1999/2000 Winter Waterfowl Observations on Labe river in Pardubice in 1998/1999 and

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Povrch těla kryt peřím. Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty. Dokonalá trávicí soustava Homoiotermie

Povrch těla kryt peřím. Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty. Dokonalá trávicí soustava Homoiotermie Ptáci (Aves) Třída: Ptáci (Aves) Povrch těla kryt peřím Přední končetina přeměněna v křídlo Specializovaná zadní končetina Velký a pevný hrudní koš Úplně rozdělené srdce, pravý oblouk aorty Soustava plicních

Více

Plán péče o NPP Chropyňský rybník

Plán péče o NPP Chropyňský rybník Plán péče o NPP Chropyňský rybník na období 2011 2017 Zpracovatel: SAGITTARIA Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Lazecká 6, 779 00 Olomouc tel./fax: 585228438, mobil: 605524385, e-mail: sagittaria@volny.cz

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 RENATA DAŇKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Druhová diverzita

Více

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Pavlov, kraj Vysočina, říjen 2006 K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců Mgr. Radim Kočvara Větrná energie v ČR, Praha, 2008 Břežany, Jihomoravský kraj, březen 2007 74 Historie První informace

Více

2. zpráva české faunistické komise pro ornitologii. Second report of the Czech Rarities Committee

2. zpráva české faunistické komise pro ornitologii. Second report of the Czech Rarities Committee 2. zpráva české faunistické komise pro ornitologii Second report of the Czech Rarities Committee J. Chytil Česká faunistická komise při ČSO se sešla od poslední publikované zprávy (CHYTIL 1990) celkem

Více

Faunistická pozorování

Faunistická pozorování Potáplice severní 3.11.07 ryb. Volešek (CB) 1ex., M. Pakandl Faunistická pozorování členů Jihočeského ornitologického klubu č. 2/2007 Potápka černokrká 21.04.07 ryb. Volešek (CB) 15ex. (3 páry tok, poté

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Ornitologické dopisy Emmanuela Lokaye Antonínu Fričovi z roku 1850

Ornitologické dopisy Emmanuela Lokaye Antonínu Fričovi z roku 1850 Časopis Národního muzea, řada historická Journal of the National Museum (Prague), Series Historia 182 1 2 2013 (p. 86 92) Ornitologické dopisy Emmanuela Lokaye Antonínu Fričovi z roku 1850 Jiří Mlíkovský

Více

Moudivláček 2/2015 str. 2

Moudivláček 2/2015 str. 2 Obsah Jak dopadl VTV Březná?...2 Zemědělský projekt...3 CES v Záhlinicích.....5 Nový červený seznam ptáků...7 Zvěř a doprava.....9 Podzimní exkurze MOS..11 Publikujte v Moudivláčkovi.... 12 Navštivte kanál

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze

Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze PANURUS, 14 (2004): 53-65 53 Oologická sbírka Josefa Musílka (1885-1941) v Národním muzeu v Praze Oological collection of Josef Musílek (1885-1941) in the National Museum in Praha Jiøí Mlíkovský Zoologické

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

OBSAH Ú V O D 9 I. Č Á S T - Z V Ě Ř S R S T N A T Á 13

OBSAH Ú V O D 9 I. Č Á S T - Z V Ě Ř S R S T N A T Á 13 OBSAH Ú V O D 9 A U T O Ř I 11 I. Č Á S T - Z V Ě Ř S R S T N A T Á 13 D R U H Y SRSTN A TÉ ZVĚŘ E A M Y SLIVEC K Y V Ý Z N A M N É D R U H Y S A V C Ů podle zoologického systému 15 Výčet zvěře po dle

Více

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku

Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Petr Macháček Hnízdní kolonie na Zámeckém rybníku Zámecký rybník a ostrovy s kolonií volavek, kvakošů, kormoránů a čápů (foto Petr Macháček) Zámecký rybník v Lednici je součástí Národní přírodní rezervace

Více

Tovačovsko: Leden březen 2008

Tovačovsko: Leden březen 2008 Tovačovsko: Leden březen 2008 I. Leden provedeno 14 kontrol V teplém přelomu let 2007 2008 zůstalo na nezamrzlých vodách u Tovačova poměrně pestré a velké mnoţství ptáků, kteří zde zimovali. Do 4.1. se

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ. 1. 07/1. 3. 11/02. 0007 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček

PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí FRVŠ G4/1772/2012 Jaroslav Koleček PTÁCI Inovace výuky terénních zoologických cvičení a exkurzí Jaroslav Koleček řád: potápky (Podicipediformes) čeleď: potápkovití (Podicipedidae) potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR, PR Kotvice Michal

Více

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011 Vojtěch Kodet, Dana Kořínková, Pavel Jirák, Ondřej Štěrba, Vojtěch Mrlík, Pavel Hobza, Josef Chobot, Tomáš Skříček, Filip Hruška, Ivan Kunstmüller, Dana Rymešová,

Více