PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob."

Transkript

1 (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/ OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini: Praha l7 - Repy, Ke Kultumimu domu 14, v s6le Kultur6dku na Bfl6 Hoie Datum a ias kon6nf: od 18:00 hodin Program jednini dlensk6 schrize: l. Zahtjeni 2. Volba zapisovatele, skrut6torri a ovdiovatele z6pisu 3. Schv6leni programu dlensk6 schfize 4. SmErnice d. VI - doplneni, postup pievodfi bytfi do OV 5. Schv6leni zprisobu vypodtu dlenskdho podilu na nebytovlich prostor6ch 6. Nebytov6 prostory - dal5i postup 7. Schv6leni umfstdnf kamerovdho syst6mu na plisti domu Laudova Schvrileni uzavieni smlouvy na odbdr elektrick6 energie 9. Schv6leni uzavieni smlouvy na riklidov6 sluzby 10. Informace o dinnosti kontrolnf komise 1 l. Rrizn6, dotazy, diskuse a z6ver l. Zahhjeni Schfizi zahfjila v 18:12 piedsedkyne piedstavenstva bytov6ho druzstva pani Martina Vojikov6 Vitkov6. PiedsedkynE upozornila, Le zjednfuni elensk6 schrize (d6le jen,,es") je poiizov6n audioz(nnam. VokamZik zahsjenije piitomno 8l dlenri druzstvaosobne di vzastoupenina zfiklade plnd moci a schrize je tedy usn65enischopn6. Drlle piedsedajici ozn mila, Ze schrize bude vedena podle novfch stanov, kter6 jsou zapsilny v obchodnfm rejstiiku. 2. Volba zapisovatele, skrutdtorri a oveiovatelfi zripisu Piedsedkynl vyzvala, aby se piihl6sili dlenovd druzstva, kteii zastanou bdhem schize funkce zap isovate le, skrut6to ni a ovdiovate hi zdp isu. Zapisovatel: pan Jaroslav Klidka Hlasov6ni: PRO: 8l Skrut6toii: p6nov6 Bohumil Honek a Roman R6bek Hlasov6nf: PRO: 81 PROTI: 0 PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. ZDRZEL: 1 Bankovni spojeni: eeskd spoiitelna, a.s. 6is. ri6tu: / web: datov6 schrdnka: vif4mds lc: strana: 1/10

2 sxurecxfh0 ffit Ov6iovatelka zilpisu: panf Ludmila Valentov6 Hlasov6nf: PRO: 8l PROTI: 0 zof.zpr: t Zapisovatel, skrutitoii a ov6iovatelka byli schv6leni. 3. Schvileni programu ilensk6 schrize Piedsedkynl vyzvala dleny druzstva, aby v piipade z6jmu doplnili program es nebo navrhli jeho zm nu. Pani RySavS navrhuje vypustit z programu bod 5, kde se projedn6v6 podil druzstevnika na nebyovfch prostorech, protoze podfl druzstevnika neni jasny, nem6me ho stanoveny. Piedsedajici odpov6dela, Ze podfl druzstevnika je takovy, jakym se podilel na poifzenf majetku, a na tdto CS m6me stanovit a schv6lit zprisob vypodtu vypoi6daciho podilu, kterym se dlen druzstva bude podilet na nebytovych prostor6ch. Piedsedkyn6 dala hlasovat o piipomince pani Ry5av6 vypustit z programu schrize Schvrileni zp&sobu vfpodtu dlensk6ho podilu na nebytovych prostor6ch. Hlasov6ni: PRO: 0 PROTI: 74 ZDMEL:8 N6vrh vypustit bod 5) z programu es nebyl schv6len. Piesedajici dala hlasovat o schv6lenf programu is, tak lak Hlasov6ni: PRO: 76 PROTI: 0 Program ilensk6 schrize byl schvilen. 4. SmErnice i. VI - doplneni, postup pievodri bytri do OV byl navrzen. ZOPZPT: A Piedsedajfcf informovala, jak to v soudasnosti vypad6 s pievody bytli do osobniho vlastnictvf bude prvnich 6 dlenri, kteii jsou dleny piipravnych vyboru budoucich SVJ, podepisovat kupnf smlouvy, kter6 se vloli na katastr a po jejich zfipisu na katastru bude mozn{ zalolit SVJ a potd se budou moci piev6det i dal5f byy do osobniho vlastnictvi (d6le jen,,ov"). Piedstavenstvo v nejbld5ich dnech umfsti na webovd strrinky druzstva vzor L dosti o pievod bytu do OV. ilenov6 druzstva, kteii maji splaceny byt, budou moci pozridat o pievod bytu do OV. Na webovych str6nk6ch budou rovndz umfstdny vzory kupnich smluv. Kupnf smlouvy se budou podepisovat za piitomnosti pr6vnfta, ktery ov6ii podpisy a smlouvy vloli na katastr. Piedstavenstvo obdrzelo n6vrh na fpravu sm6rnice d. 6, v rozumn6 mfie vyhovdlo t6mto pozadavkrim a piedkl6drl k odsouhlasenf es tyto zndny. Do smdrnice d. 6 se vklidri povinnost piedstavenstvu pozsdat o vyddni potvrzeni o z6niku pohledsvky zistavnim priivem k nemovitosti ze strany z6stavniho veiitele, piedlozit dlenfim do konkr6tniho termfnu k podpisu smlouvu o pievodu bytu do vlastnictvi a zajistit jeji vklad na katastr. PoEet piitomnjch dle prezenini listiny se zu!1il na 83 osob. N6vrh usneseni. 1: elensk6 schtze souhlasi se zmdnou smdrnice d. 6 v tomto rozsahu: a) Odstavec 6 po provedenych zmdndch zn[:,,piedstavenstvo do 20. biezna dandho roku odeile iddost o mimoiddnou spldtku na rtvdrovou banku vietnd Zddosti o vyddni potvrzenf o zdniku pohleddvlqt zdstavntm prdvem k nemovitosti ze strany zdstovnfho vdiitele a do 25. blezna dandho roku poile spldtku z bdindho ilitu na ilvdrovy iliet. " strana:2/10

3 ry sxurecrfh0 ffit b) Za odstavec 6 se vklddd notryt odstavec i' 7:,,Druisno pledlozi k podpisu ilenu druistya smlouvu o plevodu druistevn[ho bytu do vlastnictv[ ilena druistva do 30 dnfi od obdrienf potvrzenf o zdniku zdstavn[ho prdva. Do 14 dnri od podpisu smlouty ilenem druistva, bude proveden ndvrh na zmdnu vlastnictv[ do kntastru nemovitosti. " Do diskuze se piihlasil pan Pechanec, s otiizkou zda ti, kdo jd uhradili dal5f dlenskf vklad v pln6 vf5i, budou do pievodt zaiazenibezlddosti. piedsedajici odpovddlla, Le 1.6dost musi blt jako prvotni impulz k piiprave kupni smlouvy, a Ze v soudasnd dobe pfedstavenstvo piipravuje novou smdrnici, ve kterd bude pievod do osobniho vlastnictvi pops6n. podepsanou Z6dost bude piedstavenstvo potiebovat, protoze v Z6dosti budou osobni dati i jeji soud6sti bude ustanoveni, Le dilfite piedstavenstvu souhlas, aby s nimi mohl pr6vnik nakbdai a poulit je pii piiprave smlouvy. Vzor Z6dosti bude uveiejnen na webovych str6nk5ch. D6le se piihl6sil pan Magada s ot6zkou kteii pr6vnici, budou smlouvy piipravovat. piedsedajfcf odpov6d6la, Ze dnesni is Uy mela schv6lit vfsledek vyberovdho iheni na poskytov6ni pr6vnich sluzeb a se schv6lenou pr6vni firmou bude druzstvo spolupracovat. Pro prvnfch 6 smluv vyuzijeme pr6vnidku firmy Remo stav. Piesedajfci dala hlasovat o n6vrhu usneseni: Hlasov6ni: PRO: 82 PROTI: 0 ZDMEL: 1 Usneseni. 1 byto ilenskou schrizi piijato. Piedsedkynd piednesla, Le naprogramu m6me bod, ktery byl na programu minul6 is' Jedn6 se o to, Ze ndkteif druzstevnici, kteii si vyiizuji hypotedni uvlr za ridelem splaceni dal5iho dlensk6ho vkladu, narazili na potiebu pisemndho souhlasu piedstavenstva se zastavenim bytov6 jednotky riverujfci bance. piedstavenstvo v takovych piipadech vylfudlod banky, u kterd m6 druzstvo fvdr, kvitanci a souhlas s uvedenim banky, se kterou si sjednal river dlen druzstva, jako druh6 v poiadi v Katastru nemovitosti. po splacen( dalsiho dlenskdho vkladu v plnd vfsi je z stauni pravo banky poskytujici fver druzstvu vymaz1no a na prvni mfsto se zapile banka, se kterou si sjednal river dlen druzstva. A pr6v zde jetieba souhlasu pfedstavenstva se zastavenim bytu tdto jind bance pod dobu, nez dojde k z6pisu pievodu do vlastnictvi dlena. Byt je v tomto okamziku jeste majetkem druzstva (do z6pisu pievodu do vlastnictvf na Katastru), ale zdroveil jrttvoiiz stavupro novou rivdrujici banku. podle dl. 13 odst. 4) Stanov mfize piedstavenstvo udelit souhlas se z5stavou druzstevniho podflu vfhradn6 za podminek stanovenych dlenskou schrizi. Vdera se objevily zhstavni smlouvy a nekteii dlenovd si berou hypotdku vy55f nez ie zilstavni podfl, bylo to konzultov6no s nasi bankou, u kter6 m6me fv6r, a bylo n6m doporudeno, abychom si do usneseni doplnili ustanovenf, Ze pokud dlen druzstva L6di o z6stavu vy55i nez je jeho dalsf dlenskf vklad, tak bt to m6lo b;it maxim6ln6 v d6stce 80 % odhadu toho bytu, odhad je povinen dolozit dlen druzstva. Tfm se druzstvo pojisti pro piipad, kdyby do5lo k tomu, Ze dlen druzstva nebude spl6cet, a byt se prod6. Pokud zistaianebude vy55i, ne 80%;o odhadu bude banka uspokojena jeho prodejem. piedsedajici piipomnela, Ze podle g 752 ZOK bytov6 druzstvo nesmi zastavit nebo jinak zattlit druzstevni bytyf nebo budovy s druzstevnimi byty, ledale s tim piedem ud6lf svfij souhlas alespoil dve tietiny dlenfi bytov6ho druzstva, kteff jsou n6jemci tdchto druzstevnich bytt. Souhlas musf mit strana:3/10

4 lrrovi Dnulswo : STUTTCTfHO ffil pisemnou formu s riiednd ovdienym pjdpisem. A tento pozadavek ze zku5enosti, kter6 m6me, nejsme jako druzstvo schopni splnit na CS. Je navrzeno vytvoiit formul6i, kteqf se dlenrim BD rozesle, dlenovd BD ho podepi5i a riiednd oveii podpis, muselo by to tak udinit minim6ln6 2i3 dlent BD. MistopiedsedkynE navrhla, Ze piedstavenstvo do 2 tfdnfi piipravi formul6i, ktery bude distribuov6n v$em dlenfim BD s Z6dosti o jeho vyplneni, podeps6ni a oveieni podpisu, s tim Ze poplatek za riiedni ovdieni bude dlenovi BD proplacen. Pan Juro5ek piipomnel, Ze existuje hlasov6ni,,perollam". Piedsedajici potvrdila, Le ano, Ze jsme schopni ho zajistit, ale v tomto piipad6 musfme mit ovdien6 podpisy. Pokud toto nevyiesime, nebudou mit druzstevnici ani v budoucnu moznost refinancovat svoji vlastni hypotdkou, piitom tomu vdnovali spoustu dasu, maji hypot6ky vyirzene s vyhodnymi riroky. Pani Springerov6 se zeptala, je-li piitomen pr6vnik, abychom neodsouhlasili ndco, co odporuje z6konu. Piedsedajici sddlila, Le mfileme odsouhlasit usneseni, kter6 vyie5i povinnost danou stanovami. Tim bude spln6na ale jen jedna ze dvou podminek. Povinnost, kterou n6m d6vh zdkon, splnime dodatedne. Nehlasujeme o nidem protiziikonndm, ale souhlas bude mozn6 uddlit az po spln6ni obou podminek. Pan RuZidka chtdl by jen piipomenout do diskuze, Ze ndkteii druzstevnici iil udinili kroky, kter6 jsou nevratnd, a pokud jim druzstvo neumozni vyderpat ty hypot6ky, tak se zmeni napiiklad na spotiebitelskli riv6r a tam vidim velkou fhoru Le,by se druzstvo potjkalo s nov;fm typem probldmfi. Piedsedajici: ale na druhou stranu z6kon tak6 hovoi( celkem jasne. A jit proti z6konu, proto, Ze ndkteii druzstevnici jiz podnikli nejak6 kroky i finandn6 n6rodn6, neni ieseni,kdyz. zskon hovoif jasn6. VEi( tomu, Ze v5e vfe5ime, jen nevlozfme smlouvy na katastr iil zitta. Pan Magada: prod bychom meli dleny k podpisu nutit? Piece by ti, kdo nemaji zaplaceno, m6li mit zijemto vyie5it Pan Talkner si mysli, Le 60oh dlenfi to bude ukradeny. D6le je proti tomu, aby druzstvo rudilo za majetek v neurditd vy5i, protozekaidy odhadce d6l5 sv6 odhady. Mistopiedsedkyn6 upiesnila, jak dlouho bude druzstvo rudit. Vzhledem k tomu, Ze oddluzenf budeme vkl6dat na katastr ve stejn;i den jako smlouvu o pievodu bytu do osobnfho vlastnictvi, tak bude druzstvo rudit i6dovd v hodinsch, maxim6lne jeden den. Piistoupfme k n6vrhu usneseni: Nivrh usneseni. 2: Clenski schfize plendii na piedstavenstvo provomoc uddlit souhlas se zastsven[m bytovd jednotky. Piedstavenstvo souhlas uddli vyhradnd v pllpadech, kdy se jednd o splacenf dalffho ilenskdho vkladu formou hypoteiniho ilvdru sjednandho ilenem za ilielem plevodu bytovd jednotlry do vlastnictvf ilena. Souhlas pledstavenstva je vdzdn na pledchozf ptsemny souhlas banky, kterd poslrytuje ilvdr druzstvu a herd je jako vdfitel zapsdna v Katastru nemovitostl. Poslqttuje-li se zdstavnf prdvo na idstku vyi1i nei je dalsi ilensbi,vklad ilena, mfiie byt tato idstka maximdlnd osmdesdt procent trinf ceny, kterou ilen doloii posudkem. Hlasov6ni: PRO: 59 PROTI: 16 Usneseni. 2 bylo Elenskou schrizi piijato. ZDRZEL: 8 strana:4/10

5 syroyt Drulswo I slurrcrfil0 ffi; Ddle pii vyiizov6ni z1stavnich smluv, pokud je platba zaiiltovlna hypot6kou, je realizov6n jeden vklad na katastr navic. Je to vklad soukrom6 zilstavni smlouvy a to se ned6 zapolitat do poplatku, kterf byl stanoven za pievod. Proto piedstavenstvo navrhuje piijmout usneseni: Nivrh usneseni. 3: N6klady na vklad druh6ho z6stavniho prlvado KN hradi dlen, ktery o vkladlhd6, a to piedem. Hlasov6ni: PRO: 83 PROTI: 0 Usneseni. 3 bylo Elenskou schrizi piijato. zoxznt: o Informace o vfb6rov6m iizeni na poskytovini privnich sluzeb pii piiprav6 na pievody bytri do osobniho vlastnictvi vyvstala nutn6 potieby pr6vnich sluleb. Z tohoto dfivodu pi.drtuu"*tvo vypsalo vyb6rov6 izeni na poskytov6ni komplexnich pr6vnfch sluzeb, a to formou vyv65eni oznhmenina port6lu epoptavka.cz a na webovych str6nk6ch bytov6ho druzstva. Do soutdze se piihl6silo Sest pr6vnich firem. Piehled parametrri jednotliv;fch nabidek naleznete v dokumentu _Pr6vni sluzby-vyhodnoceni obdrzen;ich nabidek.pdf piedstavenstvem byla vyhodnocena jako nejvfhodnej5i nabidka od firmy Vlk VSclav JUDr', advok6t, Moreno Vlk & Asociados. Nivrh usneseni. 4: Clenski schfize souhlasis uzavlenfm smlouvy s vyhercem tohoto u!,bdrovdho fizenf firmou Wk Vdclav JUDr., advokdt, Moreno Vlk & Asociados, s pledpokladem vyuiitl hodinovd a ilkonovd sazby pro odmdfiovdnf. Diskuze: Pan Juro5ek piedetl pfit bodfi z manditni s poskytov6nim pr6vnf pomoci Remostavem' smlouvy s firmou Remostavem v souvislosti Pani Nov6kov5: pokud je pr6vni pomoc zdarma pro Remostav, je zdatma i pro druzstvo, pokud prdvnik vyzaduje fina.tdni fhradu za konkrdtni fkon, pien65i se na konkr6tniho klienta, tzn. ixekuce, vym6h6n( pohled6vek apod. si pr6vnici ridtuji zvl63t. pan Sauer vznesl dotaz za co je Remostavu placena paus6lni mdsidnf d6stka. Piedsedajici odpov6d6la za spr6vu. Pr6vni pomoc pii zaji5t'ov6ni smluv jsme vyuzily nabidky pr6vnfta Remostavu. Hlasov6nf: PRO: 70 PROTI: 3 ZDRZEL: IO Usneseni. 4 bylo ilenskou schrizi piijato. 5. Schv6leni zpfisobu vfpoitu vypoifdaciho podilu na nebytovfch prostorich piedstavenstvo ve spolupr6ci s dal5imi dleny druzstva vypracovalo ndkolik variant zpfisobu vypodtu vypoirldaciho podilu dlena druzstva na nebytovych prostor6ch. K posouzeni dlensk6 schrizi timto piedklid6 dve varianty, kter6 lze re6lnd pouzit. Varianta d. 1: a I pfi vypodtu se vych6zi z celkovd plochy bytri a lodzii uvedend v listu vlastnictvi : 11774,4 m" 2. plocha nebltovych prostor, kter6 se nachinive vchodech Skuteck6ho a Laudova ; ozn. E. i01, kter6 vzniky ze spolednych d6sti domu dinf 559,50 m2. 3. Jednotliv6 podily druzstevnikri na nebytovych prostor6ch jsou vypodit6ny takto: 559,5 : 11774,4: 0, x plocha plislu5n6ho bytu' Yarianta 8.2: 1 t. pfi qfpodtu se vych6zi z celkov6 plochy bytri uveden6 v listu vlastnictvi : 11092,4 rrf. strana:5/10

6 I siurrcrfh0 ffif 2. Plocha nebytovych prostor, kter6 se nachini ve vchodech Skuteck6ho a Laudova , ozn. E.101, kter6 vzniky ze spolednlfch d6sti domu dinf 559,50 m2. 3. Jednotlivd podfly druzstevnikri na nebytovfch prostorrich jsou vypodit6ny takto: 559,5 z 11092,4:0, x plocha pifslu5n6ho bytu. Piedsedajfci dala hlasovat, kdo je pro variantu bez lodlii, PRO hlasoval 1 dlen, - e S rozhodla o tom, Ze pii vypodtu vypoi6daciho podilu se bude vychizet z celkovd plochy bytti a lodzif. N6vrh usneseni. 5: Ctenskd schfize souhlasi s vypoitem vypofddac{ho podilu na pitzemntch nebytovych prostordch podle ndsle duj ic iho po stupu : 1. Pii vypoitu se vychdzf z celkovd plochy bytfi a lodiii uvedend v listu vlastnictvf : ] 1774,4 m'. 2. Plocha nebytoui,ch prostor, kterd se nachdzfve vchodech Skuteckeho a Laudova I , oznaiend v kaiddm vchodd ifslem ] 0 I, kterd vznilry ze spoleinych idst[ domu iinl 559,50 m". 3. Jednotlivd vypoiddaci pod{ly druistevn[kfi na nebytovych prostordch jsou vypoittdny takto: 559,5 : 11774,4 : 0, x plocha pi[slufndho bytu. Hlasovdni: PRO: 74 PROTI: 6 ZOP,ZPV: 3 Usneseni E. 5 bylo ilenskou schrizi piijato. 6. Nebytov6 prostory - dalsi postup Piedstavenstvo chce vyulit piizemni nebytov6 prostory, aby druzstvu piin65ely zisk a tzv. nelelely ladem. Nabfzi se forma pron6jmu nebo odprodeje. Piedstavenstvo Z6d6 dlenskou schrizi, aby rozhodla, zda druzstvo nebytov6 jednotky nabidne k odprodeji nebo k pron6jmu ve st6vajicim stavu a n6slednou fpravu ponechd na budoucfm dlenu druzstva, vlastniku nebo n6jemci. Druhou moznostf je upravit nebytov6 prostory do stavu, ktery souhlasf s prohls5enim vlastnika na n6klady druzstva. Pokud by se prostory pronajfmaly jiz jako hotovd jednotky, ve stavu, kten-i odpovid6 z6pisu v Katastru nemovitosti, byly by nabfdky ziejme vfhodnej5i. Piilohou tohoto komentovan6ho n6vrhu schtize je orientadnf n6kres upraven;ich prostor. Nivrh usneseni i. 6: Clenskd schfize souhlasf s ilpravou nebytovych prostor do stavu odpov{daj{c{mu prohldsenf vlastn[ka a zdpisu v Katastru nemovitostt na ndklady druistva. Clenskd schfize povdiuje piedstavenstvo vypsdn[m transparentntho vybdrovdho ifzen{ na realizaci stavebnfch ilprov. Diskuze: Pan Sauer kdy?, ul, do toho bude druzstvo investovat, tak prod to rovnou nekolaudovat jako byt a piipadnd ho pronajmout a vytezovat z toho v6t5i prostiedky del5i dobu nez jednor6zov! piijem, nebo to prodatjako hotovou bytovoujednotku. Panf Dolej5i my nem6me na opravu stiech a budeme upravovat nejak6 prostory? Piedsedajfci zdttraznila, Ze se tyto prostory budou upravovat jen do te miry, aby to odpovidalo prohl65enf vlastnika a zfryisu v Katastru nemovitosti. Pii piestavbe na bytov6 prostory by musela probdhnout rekolaudace a musela by byt provedena izmlna prohl65eni vlastnika. Piistoupfme k niivrhu usnesenf: Hlasov6nf: PRO: 69 PROTI: I Usneseni. 6 bylo ilenskou schfizi piijato. Poiet pfitomnj,ch dle prezenini listiny se zuit\il na 84 osob. ZDRZEL 14 strana: 6/10

7 st(urrcrf H0 ffif D6le piedstavenstvo 26dh Elenskou schfizi, jakozto nejvy55i org6n BD, o rozhodnuti,_jakfm zptsobem drile nalozit s nebytovymi prostory v pizemich jednotlivych vchodri. i'ldfume is, aby rozhodla, jakfm sm6rem se mii piedstavenstvo ubfrat. Piedstavenstvo vypi5e qfberov6 ilzeni na prodej nebo na pron6jem a zvolenou formu potom is schv6li nebo neschv6li. Na z6klad6 diskuze jednoznadne vyznelo, Le tyto prostory mtze druzstvo prodat jen jako nebyov6, protoze pronajmout nebytovd prostory by muselo druzstvo pitznatjako piijem z nebytovych prostor pro bytovd fdely a dostali bychom se do stietu se zikonem. ilensk6 schtze hlasov6nfm rozhodne, zda preferuje variantu prodeje di pronsjmu. Piedsedajici dala hlasovat, kdo je pro pron6jem, PRO hlasovalo 10 dlenfi, - is rozhodla o variante prodeje t6chto prostor. Nivrh usneseni. 7: Ctenskd schfize povdluje piedstavenstvo vypsdntm transparentnfho velejndho vybdrovdho i[zenf k piedloieni nabtdlqt na odprodej ii prondjem viech osmi nebytovych prostor v pifzemi bytovych domfi Skuteckeho a Laudova Hlasov6nf: PRO: 68 PROTI: 1 ZDRZEL: 15 Usneseni. 7 bylo ilenskou schrizi piijato. Poiet piitomn!,ch dle prezenini listiny se snfiil na 83 osob. 7. Schvfleni umisteni kamerov6ho syst6mu na pl65ti domu Laudova 1384 Piedstavenstvo BD poprv6 druzstevniky o z6m6ru Mi umistit stanovistd kamery na dfim Laudova 1384 informovalo dne na webovych str6nk6ch. Zirovei byli druzstevnici vyzv6ni, aby zaslali n6mitky a piipominky, col udinil jeden druzstevnik (odpovddi Uiadu MC Praha l7 na jeho dotazy piikl6d6me v piiloze). Piedstavenstvo n6slednd vyslovilo piedbezn;i souhlas s umistenfm kamery. Nyni Mi Praha 17 poladuje definitivni souhlas se zinenim novdho stanovi5t6 mdstskdho kamerovdho systdmu (n6vrh Smlouvy i s piipominkami piedstavenstva, jak byly odesl6ny na Uiad Mi Praha 17, je piilohou tohoto komentovan6ho programu). Piedsedkynd BD informovala dleny druzstva o tom, Ze MC Praha 17 nakonec nemohla dekat na rozhodnuti dlenskd schtze a kamera v t6to etapd na domd Laudova 1384 umistena nebude. MoZnd umfst6ni v dand lokalite bude ieseno v jednd z budoucich etap. Piedsedajfci poprosila dleny o hlasovt{ni, aby piedstavenstvo mdlo pro budouci jedn6ni jasny mand6t od dlensk6 schfize. Ndvrh usneseni. 8: Ctenska schfize souhlasl s umfstdn[m stonoviitd Mdstskiho kamerovdho systdmu na budovu domu Laudova I 384. Hlasov6ni: PRO: 73 PROTI: 9 ZDRZEL: I Usneseni. 8 bylo ilenskou schrizi piijato. D6le is informuji, Le na dome Skuteck6ho 1379 milme na zi,klade n6jemnf smlouvy umfst6nu ant6nu Vodafonu, za col. BD platf d6stku Kd dtvrtletne ( Kd za rok). K dodatku, kteqf n6m zaslali, je navrhov6no prodlouleni na I 0 let, ov5em jen za Kd rodnd. Proto bude piedstavenstvo s firmou jednat o lep5fch podmink6ch pro druzstvo a taky o tom, Ze Vodafone v soudasnosti neplati druzstvu ve stanovenych terminech. strana:7/10

8 ryrovt Drutswo T srut:criho iffif D6le byla posl6na Z6dost firmy Airwaynet, Praha na umistdnf jejich bezdr6tov6ho WiFi pievaddde (vysilade) na stiech domu Laudova Soudasn s Z6dostf vydislila i piipadnou d6stku, kterou by hradila a to ve vjsi l8 az 30 tisic za rok mimo spotiebovanou elektrickou energii. Pokud bude rozhodnuto es, Ze budeme d6le jednat s firmou Airwaynet o umfsteni WiFi pievaddde na dtm Laudova 1385, bude nutnd prov6iit smlouvu se spolednosti Vodafone, abychom se nedostali do stietu se smlouvou, d6le bude muset firma Airwaynet dolozit, Ze jimi instalovan6 zairzeni neohrozuji zdravi dlovdka a nebudou ovliviovat pi{jem internetu v hornfch patrech domri l3g4 ai: l 386. Piedstavenstvo L5d6 is o stanovisko, zda m6me s firmou Airwaynet d6le jednat nebo je m6me odmitnout. Piedsedajfci dala hlasovat, kdo je pro, abychom nad6le jednali - PRO hlasovalo 39 dlenri, kdo je pro to abychom z6sadnd nejednali a odmitli nabidku hned - PRO hlasovalo 28 dlenri. ProtoZe hlasov6nim se dlensk6 schtze jednoznadnd nepiiklonila ani k jednd variante, bude se s fnmou d6le jednat, vyl6d6me si od ni vesker6 technickd specifikace a atesty a pot6 navrhneme piipadn6 umfstenf WiFi pievad6de ke schv6leni na is. lpii jednsni bude provo zovaielupozorndna nutnost schv6lenf smlouvy dlenskou schtzi. 8. Schvileni uzavieni smlouvy na odber elektrick6 energie Smlouvy na odb6r elektrickd energie pro spolednd prostory a vytahy kondi ke dni Bytovd druzstvo dostalo od spolednosti PRE, a.s. nabfdku na jednorfnovou slevu 500,- Kd nakaid1 odbdrnd misto pii prodlouzenf smlouvy s garancf, i,e cena silov6 elektiiny v n6sledujicfch dvou letech nepiekrodi cenvz leto5nfto roku (informace na www. pre.cz/podzim20l4). V t6to chvfli m6 druzstvo uzavienfch celkem 19 smluv. ZLlohy na viechny tato odbdrn6 mista na rok2014 (odpovfdajicf vyridtov6nizar.20l3)jsou v celkovd vlisi ,-Kd. Piedstavenstvo d6v6 ke zvdleni e S OvC alternativy: I. ProdlouZit smlouvu s PRE - informace o prodlouzeni musi byt dsna do 30. ll sleva na odbdrn6 mfsto 500 Kd, smlouva na dva roky, kde bychom u5etiili 4700 Kd zarok. 2. Zfi(astnit se energetick6 aukce - smlouva na 2 roky a vysoutdzit lep5i cenu na pau56l i na silovou elektiinu. a) piipojit se k veieind aukci, kde nejsou 26dn1 poplatky, a piedpokl6dan6 qf5e rispory je 25% z pau56lu z ceny za odb6r elektrickd energie, tj. risporu cca Kd za rck; b) piipojit se k soukromjm spoleinostem, kde by fspora byla pomdrne vy55i a to ai. 40o/o se zdvazkem na 2 rcky, a rispora by byla KE za rok. Udast v t6chto aukcich je vlak podmfn6na poplatkem, kterj dinf 25Yo ze slevov6 dsstky, tj Kd rodn6 a skutednf fspora po odedteni poplatku by dinila Kd rodnd. Piedstavenstvo na zilklade vy5e uvedenych skutednostf navrhuje piihl6sit se do soukromd aukce a vysoutdzit smlouvy od nejvyhodndjsiho poskytovatele spolednosti A-TENDER, s.r.o. Nrivrh usneseni. 9: Clenskd schfize souhlasf s iliastf v energeticke aukci a s uzavienfm smlouvy s vlhercem ttito aukce. Hlasov6ni: PRO: 71 PROTI: 5 Usneseni. 9 bylo ilenskou schrizi piijato. ZDRZEL: 7 strana: 8/10

9 lyrovl Dru'srvo : srutrcitio ffi 9. Schvileni uzavieni smlouvy na riklidov6 sluzby Piedstavenstvo zhodnotilo dosavadnf plnenf smlouvy na fklid uzaviend s panf Gadovou do konce roku Spolupr6ce s panf Gadovou je hodnocens jako dobrri a pro druzstvo v1fhodn6. Pani Gadov6 uklni prostory bytovfch domfi svddomit6 a v piipade potieby je schopn6 se dostavit t6mdi kdykoliv k odstrandni n6hle vznikl6ho probl6mu. Piedstavenstvo v soudasn6 dob6 popt6v6 nekolik firem, kterd druzstvu nabidly sv6 riklidov6 sluzby. Z nabidek, kter6 druzstvo dosud obdrzelo, vypllfv6, Ze jejich cena za srovnatelny objem priice neni nilli net finandnf pozadavek panf Gadovd. Piedstavenstvo z vf5e uvedenych dtvodri doporuduje dlenskd schrizi prodlouzit smlouvu s pani Gadovou na dalsf kalend6ini rok. N6vrh usneseni i. 10: Clenskd schilze souhlasf s prodlouien[m smlouvy na tiklid bytou!,ch domfi s pani Blankou Gaiovou do , ilklid bude provdddn za odmdnuve vyii I0 000 Ki mdsiind. Hlasov6ni: PRO: 83 PROTI: 0 ZDRZEL: O Usneseni. 10 bylo ilenskou schrizi piijato. 10. Zprhva o iinnosti kontrolni komise Pan RuZidka piednesl zprsvt o dinnosti kontrolnf komise. ZprSva je umistena na webovlich str6nk6ch BD - zprava o cinnosti kontrolni komise.pdf ilenskf schrize vzala zpravu o iinnosti kontrolni komise na vedomi. 11. Rrizn6rdotazy, diskuse azfv6r Poiet piitomnj;,ch dle prezenini listiny se sniiil na 78 osob. a) Vyriitovini20l3 - informace Vyudtovrlni 2013 jste obdrzeli, vypoirid6ni pieplatkt se zdrzelo z drivodu opakovan6 vyzvy dlenri o poskytnutf bankovnfch ridtfi. Poplat ek za vyplatu pieplatku poukilzkou je 24,- ai. 34,-KE. Dopadlo to tak, Le poukrizka byla pouzita u 22 pieplatkri zel90 polozek. Proto prosfme ostatni dleny druzstva pii vytidtovdni2014, aby dodali dislo fdtu, pokud V6m vyjde pieplatek a pokud jste jestd bankovni spojeni neposkytli. Byly pod6ny 2 reklamace, jedna neopr6vndns, druhs upozornila na chybnd zatetovsni n6kladfi z prodanych bytri. oprava chybndho zafidtovhni se projevf ve vyridtov6ni20l4. b) Odm6na riklidu (Gaiov6 Kateiina) V prfib6hu leto5nfho roku na Z6dost piedstavenstva, uklidila sledna Kateiina Gadov6 sklepni prostory BD Skuteckdho - Laudova a okolf domt znedi5tdnd bezdomovci. Piedstavenstvo navrhlo slednd Gadovd Kateiind vyplatit jednoriizovou odmenu ve vfsi l0 000 Kd. c) Zidost - telocviin a 1379 Piedstavenstvo Bytov6ho druzstva Skuteck6ho - Laudova obdrzelo Zrldost od 33 podepsanlfch druzstevnikri o moznosti vyulivat spolednj suterdnnf prostor umist6nlf ve vchodu 1379, tzv.,jdlocvidnu". Uvedeny prostor by r6di vyulivali k bezndmu kondidnimu cvideni. Piedstavenstvo z6rovefi registruje zhjem druzstevnikt bydlicich ve vchodu 1379 o piemfstdni jejich sklepnich k6ji, jeljsou umistdny ve vedlejsim vchodu 1380, do vchodu strana:9/10

10 I ry srurr(rfho ffiif;: Piedstavenstvo v t6to chvfli posuzuje moznost piemfstdni sklepnfch k6jf do jinfch prostor v suterdnu vchodu 1379 tak, aby zirovei- mohla byt zachovsna provozov6nal6locvidna. d) Vyklizeni spoleinfch prostor Po vyzve piedstavenstva, aby si jednotlivi druzstevnfci vyklidili ze spolednlfch prostorri rfizny materi6l' ktery tam odlozili, bude v n6sledujicfch dnech objedn6n kontejner na odvoz tohoto materi6lu. Termfn piistaveni bude vdas ozn6men. e) Osazenf miiiii tepla Platf z6kon, ktery ukl6d6 povinnost mdiide tepla od mit, nicm6n vyhl6ska, kter6 stanovuje, jak majf m6.iide tepla vypadat a demu maji odpovidat, st6le neni, je ale iiedpoklad, Le bude do konce roku piijata. Piedstavenstvo popt6v6 firmy, kterd se s instalacf mdfieri zabyv aji,'aby pro BD vypracovaly celkovou analyzu, a posudek v jak6m stavu je nase otopn6 soustava. PoZadujeme, aby udelali prohlidku a odbornd posouzenf stavu a doporudenf iesenf co uddlat s na5i otopnou soustavou a doporudeni jakfmi mdiidi ji osadit. K l mdiide os.veny nebudou, protoze piedpokl6dsme, LejiZ budeme mit projekt na celkovou revizi a rekonstrukci cel6 otopnj soustavy a po26d5me o vfjimku, jelikoz jsme v procesu celkovd rekonstrukce a mdiide budou os.veny na konec tohoto procesu po ukondeni topn6 sez6ny. e) informace o stavu fitu Stav bankovniho ridlu k je KE, vpokladnd je 1g520 Kd, dlouhodob6 provoznf z lohadini K1,dlouhodob6 zslohanuop.uuydini5 izsztl Kd,provozniz1loha pro gafttle (:ini Kd,, ztistatek jistiny rivdru Eini93 iu ggg K(,. Dluhy na z lohdchza l0 dlenfi druzstva ve vyii Kd. f) dalsi Piedstavenstvo nechalo vypracovat prukaz energetickd nrirodnosti budovy, bude do l4 dnfi. Pan Juro5ek upozornil, Le je nutn6 piepoditat zslohy podle prohl65enf vlastnika. piislfbeno k l. l.20ls. Schrize byla ukoniena piedsedajici ve hodin. Zipis vyhotovil: Jaroslav Klidka dne 'L(.,lf Ul,i Podpis:... Z6pis ov6iila: Ludmila Valentov6 dne F,t,/ "r.",t,..!.../. :...:.:.:... podpis: I //. /.'.1""/ i.:.1-4. ;,!',i...: (.t2^ 2o ;'*ifi,::fffti?t,t"ti5ilff ' hrh,/ m *,rm podpisu,,i7 // {q// Bytov6 dru2stvo Skuteckeho - Laudova L0ldovb 1385/31 i prntu C. lrpt tc strana: 10/10

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2299-26/10. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 024 EX 1530/09-57

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2299-26/10. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 024 EX 1530/09-57 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2299-26/10 o obvyklé ceně nemovitostí: část a): jiné stavby typové haly bez č.p./č.e. a pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc.č. St. 91, na kterém je hala postavena, katastrální území

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby -J LJ-L-T Mdstsky riiad Pisek odbor vystavby a flzemnftopl6nov6n Velk6 nilmdsti 114. Pfsek i.j, vli st/259(t2587 4/0/Zal trcz - SrunUSlRozh Vyiizuje: Petr eizek E-nrail: petr.cizek@mupisek.cz "l'elefon:

Více

l) 2) Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. Zdrieli se I

l) 2) Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. Zdrieli se I Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Ustavujici zaseddni Zastupitelst!,a obce Hejn6 bylo zah6jeno v 19.00 hodin starostou obce Vlastimilem Satou. Starosta piivital piitomn6 a konstatoval, Ze zased6ni bylo i6dnd

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více