PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob."

Transkript

1 (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/ OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini: Praha l7 - Repy, Ke Kultumimu domu 14, v s6le Kultur6dku na Bfl6 Hoie Datum a ias kon6nf: od 18:00 hodin Program jednini dlensk6 schrize: l. Zahtjeni 2. Volba zapisovatele, skrut6torri a ovdiovatele z6pisu 3. Schv6leni programu dlensk6 schfize 4. SmErnice d. VI - doplneni, postup pievodfi bytfi do OV 5. Schv6leni zprisobu vypodtu dlenskdho podilu na nebytovlich prostor6ch 6. Nebytov6 prostory - dal5i postup 7. Schv6leni umfstdnf kamerovdho syst6mu na plisti domu Laudova Schvrileni uzavieni smlouvy na odbdr elektrick6 energie 9. Schv6leni uzavieni smlouvy na riklidov6 sluzby 10. Informace o dinnosti kontrolnf komise 1 l. Rrizn6, dotazy, diskuse a z6ver l. Zahhjeni Schfizi zahfjila v 18:12 piedsedkyne piedstavenstva bytov6ho druzstva pani Martina Vojikov6 Vitkov6. PiedsedkynE upozornila, Le zjednfuni elensk6 schrize (d6le jen,,es") je poiizov6n audioz(nnam. VokamZik zahsjenije piitomno 8l dlenri druzstvaosobne di vzastoupenina zfiklade plnd moci a schrize je tedy usn65enischopn6. Drlle piedsedajici ozn mila, Ze schrize bude vedena podle novfch stanov, kter6 jsou zapsilny v obchodnfm rejstiiku. 2. Volba zapisovatele, skrutdtorri a oveiovatelfi zripisu Piedsedkynl vyzvala, aby se piihl6sili dlenovd druzstva, kteii zastanou bdhem schize funkce zap isovate le, skrut6to ni a ovdiovate hi zdp isu. Zapisovatel: pan Jaroslav Klidka Hlasov6ni: PRO: 8l Skrut6toii: p6nov6 Bohumil Honek a Roman R6bek Hlasov6nf: PRO: 81 PROTI: 0 PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. ZDRZEL: 1 Bankovni spojeni: eeskd spoiitelna, a.s. 6is. ri6tu: / web: datov6 schrdnka: vif4mds lc: strana: 1/10

2 sxurecxfh0 ffit Ov6iovatelka zilpisu: panf Ludmila Valentov6 Hlasov6nf: PRO: 8l PROTI: 0 zof.zpr: t Zapisovatel, skrutitoii a ov6iovatelka byli schv6leni. 3. Schvileni programu ilensk6 schrize Piedsedkynl vyzvala dleny druzstva, aby v piipade z6jmu doplnili program es nebo navrhli jeho zm nu. Pani RySavS navrhuje vypustit z programu bod 5, kde se projedn6v6 podil druzstevnika na nebyovfch prostorech, protoze podfl druzstevnika neni jasny, nem6me ho stanoveny. Piedsedajici odpov6dela, Ze podfl druzstevnika je takovy, jakym se podilel na poifzenf majetku, a na tdto CS m6me stanovit a schv6lit zprisob vypodtu vypoi6daciho podilu, kterym se dlen druzstva bude podilet na nebytovych prostor6ch. Piedsedkyn6 dala hlasovat o piipomince pani Ry5av6 vypustit z programu schrize Schvrileni zp&sobu vfpodtu dlensk6ho podilu na nebytovych prostor6ch. Hlasov6ni: PRO: 0 PROTI: 74 ZDMEL:8 N6vrh vypustit bod 5) z programu es nebyl schv6len. Piesedajici dala hlasovat o schv6lenf programu is, tak lak Hlasov6ni: PRO: 76 PROTI: 0 Program ilensk6 schrize byl schvilen. 4. SmErnice i. VI - doplneni, postup pievodri bytri do OV byl navrzen. ZOPZPT: A Piedsedajfcf informovala, jak to v soudasnosti vypad6 s pievody bytli do osobniho vlastnictvf bude prvnich 6 dlenri, kteii jsou dleny piipravnych vyboru budoucich SVJ, podepisovat kupnf smlouvy, kter6 se vloli na katastr a po jejich zfipisu na katastru bude mozn{ zalolit SVJ a potd se budou moci piev6det i dal5f byy do osobniho vlastnictvi (d6le jen,,ov"). Piedstavenstvo v nejbld5ich dnech umfsti na webovd strrinky druzstva vzor L dosti o pievod bytu do OV. ilenov6 druzstva, kteii maji splaceny byt, budou moci pozridat o pievod bytu do OV. Na webovych str6nk6ch budou rovndz umfstdny vzory kupnich smluv. Kupnf smlouvy se budou podepisovat za piitomnosti pr6vnfta, ktery ov6ii podpisy a smlouvy vloli na katastr. Piedstavenstvo obdrzelo n6vrh na fpravu sm6rnice d. 6, v rozumn6 mfie vyhovdlo t6mto pozadavkrim a piedkl6drl k odsouhlasenf es tyto zndny. Do smdrnice d. 6 se vklidri povinnost piedstavenstvu pozsdat o vyddni potvrzeni o z6niku pohledsvky zistavnim priivem k nemovitosti ze strany z6stavniho veiitele, piedlozit dlenfim do konkr6tniho termfnu k podpisu smlouvu o pievodu bytu do vlastnictvi a zajistit jeji vklad na katastr. PoEet piitomnjch dle prezenini listiny se zu!1il na 83 osob. N6vrh usneseni. 1: elensk6 schtze souhlasi se zmdnou smdrnice d. 6 v tomto rozsahu: a) Odstavec 6 po provedenych zmdndch zn[:,,piedstavenstvo do 20. biezna dandho roku odeile iddost o mimoiddnou spldtku na rtvdrovou banku vietnd Zddosti o vyddni potvrzenf o zdniku pohleddvlqt zdstavntm prdvem k nemovitosti ze strany zdstovnfho vdiitele a do 25. blezna dandho roku poile spldtku z bdindho ilitu na ilvdrovy iliet. " strana:2/10

3 ry sxurecrfh0 ffit b) Za odstavec 6 se vklddd notryt odstavec i' 7:,,Druisno pledlozi k podpisu ilenu druistya smlouvu o plevodu druistevn[ho bytu do vlastnictv[ ilena druistva do 30 dnfi od obdrienf potvrzenf o zdniku zdstavn[ho prdva. Do 14 dnri od podpisu smlouty ilenem druistva, bude proveden ndvrh na zmdnu vlastnictv[ do kntastru nemovitosti. " Do diskuze se piihlasil pan Pechanec, s otiizkou zda ti, kdo jd uhradili dal5f dlenskf vklad v pln6 vf5i, budou do pievodt zaiazenibezlddosti. piedsedajici odpovddlla, Le 1.6dost musi blt jako prvotni impulz k piiprave kupni smlouvy, a Ze v soudasnd dobe pfedstavenstvo piipravuje novou smdrnici, ve kterd bude pievod do osobniho vlastnictvi pops6n. podepsanou Z6dost bude piedstavenstvo potiebovat, protoze v Z6dosti budou osobni dati i jeji soud6sti bude ustanoveni, Le dilfite piedstavenstvu souhlas, aby s nimi mohl pr6vnik nakbdai a poulit je pii piiprave smlouvy. Vzor Z6dosti bude uveiejnen na webovych str6nk5ch. D6le se piihl6sil pan Magada s ot6zkou kteii pr6vnici, budou smlouvy piipravovat. piedsedajfcf odpov6d6la, Ze dnesni is Uy mela schv6lit vfsledek vyberovdho iheni na poskytov6ni pr6vnich sluzeb a se schv6lenou pr6vni firmou bude druzstvo spolupracovat. Pro prvnfch 6 smluv vyuzijeme pr6vnidku firmy Remo stav. Piesedajfci dala hlasovat o n6vrhu usneseni: Hlasov6ni: PRO: 82 PROTI: 0 ZDMEL: 1 Usneseni. 1 byto ilenskou schrizi piijato. Piedsedkynd piednesla, Le naprogramu m6me bod, ktery byl na programu minul6 is' Jedn6 se o to, Ze ndkteif druzstevnici, kteii si vyiizuji hypotedni uvlr za ridelem splaceni dal5iho dlensk6ho vkladu, narazili na potiebu pisemndho souhlasu piedstavenstva se zastavenim bytov6 jednotky riverujfci bance. piedstavenstvo v takovych piipadech vylfudlod banky, u kterd m6 druzstvo fvdr, kvitanci a souhlas s uvedenim banky, se kterou si sjednal river dlen druzstva, jako druh6 v poiadi v Katastru nemovitosti. po splacen( dalsiho dlenskdho vkladu v plnd vfsi je z stauni pravo banky poskytujici fver druzstvu vymaz1no a na prvni mfsto se zapile banka, se kterou si sjednal river dlen druzstva. A pr6v zde jetieba souhlasu pfedstavenstva se zastavenim bytu tdto jind bance pod dobu, nez dojde k z6pisu pievodu do vlastnictvi dlena. Byt je v tomto okamziku jeste majetkem druzstva (do z6pisu pievodu do vlastnictvf na Katastru), ale zdroveil jrttvoiiz stavupro novou rivdrujici banku. podle dl. 13 odst. 4) Stanov mfize piedstavenstvo udelit souhlas se z5stavou druzstevniho podflu vfhradn6 za podminek stanovenych dlenskou schrizi. Vdera se objevily zhstavni smlouvy a nekteii dlenovd si berou hypotdku vy55f nez ie zilstavni podfl, bylo to konzultov6no s nasi bankou, u kter6 m6me fv6r, a bylo n6m doporudeno, abychom si do usneseni doplnili ustanovenf, Ze pokud dlen druzstva L6di o z6stavu vy55i nez je jeho dalsf dlenskf vklad, tak bt to m6lo b;it maxim6ln6 v d6stce 80 % odhadu toho bytu, odhad je povinen dolozit dlen druzstva. Tfm se druzstvo pojisti pro piipad, kdyby do5lo k tomu, Ze dlen druzstva nebude spl6cet, a byt se prod6. Pokud zistaianebude vy55i, ne 80%;o odhadu bude banka uspokojena jeho prodejem. piedsedajici piipomnela, Ze podle g 752 ZOK bytov6 druzstvo nesmi zastavit nebo jinak zattlit druzstevni bytyf nebo budovy s druzstevnimi byty, ledale s tim piedem ud6lf svfij souhlas alespoil dve tietiny dlenfi bytov6ho druzstva, kteff jsou n6jemci tdchto druzstevnich bytt. Souhlas musf mit strana:3/10

4 lrrovi Dnulswo : STUTTCTfHO ffil pisemnou formu s riiednd ovdienym pjdpisem. A tento pozadavek ze zku5enosti, kter6 m6me, nejsme jako druzstvo schopni splnit na CS. Je navrzeno vytvoiit formul6i, kteqf se dlenrim BD rozesle, dlenovd BD ho podepi5i a riiednd oveii podpis, muselo by to tak udinit minim6ln6 2i3 dlent BD. MistopiedsedkynE navrhla, Ze piedstavenstvo do 2 tfdnfi piipravi formul6i, ktery bude distribuov6n v$em dlenfim BD s Z6dosti o jeho vyplneni, podeps6ni a oveieni podpisu, s tim Ze poplatek za riiedni ovdieni bude dlenovi BD proplacen. Pan Juro5ek piipomnel, Ze existuje hlasov6ni,,perollam". Piedsedajici potvrdila, Le ano, Ze jsme schopni ho zajistit, ale v tomto piipad6 musfme mit ovdien6 podpisy. Pokud toto nevyiesime, nebudou mit druzstevnici ani v budoucnu moznost refinancovat svoji vlastni hypotdkou, piitom tomu vdnovali spoustu dasu, maji hypot6ky vyirzene s vyhodnymi riroky. Pani Springerov6 se zeptala, je-li piitomen pr6vnik, abychom neodsouhlasili ndco, co odporuje z6konu. Piedsedajici sddlila, Le mfileme odsouhlasit usneseni, kter6 vyie5i povinnost danou stanovami. Tim bude spln6na ale jen jedna ze dvou podminek. Povinnost, kterou n6m d6vh zdkon, splnime dodatedne. Nehlasujeme o nidem protiziikonndm, ale souhlas bude mozn6 uddlit az po spln6ni obou podminek. Pan RuZidka chtdl by jen piipomenout do diskuze, Ze ndkteii druzstevnici iil udinili kroky, kter6 jsou nevratnd, a pokud jim druzstvo neumozni vyderpat ty hypot6ky, tak se zmeni napiiklad na spotiebitelskli riv6r a tam vidim velkou fhoru Le,by se druzstvo potjkalo s nov;fm typem probldmfi. Piedsedajici: ale na druhou stranu z6kon tak6 hovoi( celkem jasne. A jit proti z6konu, proto, Ze ndkteii druzstevnici jiz podnikli nejak6 kroky i finandn6 n6rodn6, neni ieseni,kdyz. zskon hovoif jasn6. VEi( tomu, Ze v5e vfe5ime, jen nevlozfme smlouvy na katastr iil zitta. Pan Magada: prod bychom meli dleny k podpisu nutit? Piece by ti, kdo nemaji zaplaceno, m6li mit zijemto vyie5it Pan Talkner si mysli, Le 60oh dlenfi to bude ukradeny. D6le je proti tomu, aby druzstvo rudilo za majetek v neurditd vy5i, protozekaidy odhadce d6l5 sv6 odhady. Mistopiedsedkyn6 upiesnila, jak dlouho bude druzstvo rudit. Vzhledem k tomu, Ze oddluzenf budeme vkl6dat na katastr ve stejn;i den jako smlouvu o pievodu bytu do osobnfho vlastnictvi, tak bude druzstvo rudit i6dovd v hodinsch, maxim6lne jeden den. Piistoupfme k n6vrhu usneseni: Nivrh usneseni. 2: Clenski schfize plendii na piedstavenstvo provomoc uddlit souhlas se zastsven[m bytovd jednotky. Piedstavenstvo souhlas uddli vyhradnd v pllpadech, kdy se jednd o splacenf dalffho ilenskdho vkladu formou hypoteiniho ilvdru sjednandho ilenem za ilielem plevodu bytovd jednotlry do vlastnictvf ilena. Souhlas pledstavenstva je vdzdn na pledchozf ptsemny souhlas banky, kterd poslrytuje ilvdr druzstvu a herd je jako vdfitel zapsdna v Katastru nemovitostl. Poslqttuje-li se zdstavnf prdvo na idstku vyi1i nei je dalsi ilensbi,vklad ilena, mfiie byt tato idstka maximdlnd osmdesdt procent trinf ceny, kterou ilen doloii posudkem. Hlasov6ni: PRO: 59 PROTI: 16 Usneseni. 2 bylo Elenskou schrizi piijato. ZDRZEL: 8 strana:4/10

5 syroyt Drulswo I slurrcrfil0 ffi; Ddle pii vyiizov6ni z1stavnich smluv, pokud je platba zaiiltovlna hypot6kou, je realizov6n jeden vklad na katastr navic. Je to vklad soukrom6 zilstavni smlouvy a to se ned6 zapolitat do poplatku, kterf byl stanoven za pievod. Proto piedstavenstvo navrhuje piijmout usneseni: Nivrh usneseni. 3: N6klady na vklad druh6ho z6stavniho prlvado KN hradi dlen, ktery o vkladlhd6, a to piedem. Hlasov6ni: PRO: 83 PROTI: 0 Usneseni. 3 bylo Elenskou schrizi piijato. zoxznt: o Informace o vfb6rov6m iizeni na poskytovini privnich sluzeb pii piiprav6 na pievody bytri do osobniho vlastnictvi vyvstala nutn6 potieby pr6vnich sluleb. Z tohoto dfivodu pi.drtuu"*tvo vypsalo vyb6rov6 izeni na poskytov6ni komplexnich pr6vnfch sluzeb, a to formou vyv65eni oznhmenina port6lu epoptavka.cz a na webovych str6nk6ch bytov6ho druzstva. Do soutdze se piihl6silo Sest pr6vnich firem. Piehled parametrri jednotliv;fch nabidek naleznete v dokumentu _Pr6vni sluzby-vyhodnoceni obdrzen;ich nabidek.pdf piedstavenstvem byla vyhodnocena jako nejvfhodnej5i nabidka od firmy Vlk VSclav JUDr', advok6t, Moreno Vlk & Asociados. Nivrh usneseni. 4: Clenski schfize souhlasis uzavlenfm smlouvy s vyhercem tohoto u!,bdrovdho fizenf firmou Wk Vdclav JUDr., advokdt, Moreno Vlk & Asociados, s pledpokladem vyuiitl hodinovd a ilkonovd sazby pro odmdfiovdnf. Diskuze: Pan Juro5ek piedetl pfit bodfi z manditni s poskytov6nim pr6vnf pomoci Remostavem' smlouvy s firmou Remostavem v souvislosti Pani Nov6kov5: pokud je pr6vni pomoc zdarma pro Remostav, je zdatma i pro druzstvo, pokud prdvnik vyzaduje fina.tdni fhradu za konkrdtni fkon, pien65i se na konkr6tniho klienta, tzn. ixekuce, vym6h6n( pohled6vek apod. si pr6vnici ridtuji zvl63t. pan Sauer vznesl dotaz za co je Remostavu placena paus6lni mdsidnf d6stka. Piedsedajici odpov6d6la za spr6vu. Pr6vni pomoc pii zaji5t'ov6ni smluv jsme vyuzily nabidky pr6vnfta Remostavu. Hlasov6nf: PRO: 70 PROTI: 3 ZDRZEL: IO Usneseni. 4 bylo ilenskou schrizi piijato. 5. Schv6leni zpfisobu vfpoitu vypoifdaciho podilu na nebytovfch prostorich piedstavenstvo ve spolupr6ci s dal5imi dleny druzstva vypracovalo ndkolik variant zpfisobu vypodtu vypoirldaciho podilu dlena druzstva na nebytovych prostor6ch. K posouzeni dlensk6 schrizi timto piedklid6 dve varianty, kter6 lze re6lnd pouzit. Varianta d. 1: a I pfi vypodtu se vych6zi z celkovd plochy bytri a lodzii uvedend v listu vlastnictvi : 11774,4 m" 2. plocha nebltovych prostor, kter6 se nachinive vchodech Skuteck6ho a Laudova ; ozn. E. i01, kter6 vzniky ze spolednych d6sti domu dinf 559,50 m2. 3. Jednotliv6 podily druzstevnikri na nebytovych prostor6ch jsou vypodit6ny takto: 559,5 : 11774,4: 0, x plocha plislu5n6ho bytu' Yarianta 8.2: 1 t. pfi qfpodtu se vych6zi z celkov6 plochy bytri uveden6 v listu vlastnictvi : 11092,4 rrf. strana:5/10

6 I siurrcrfh0 ffif 2. Plocha nebytovych prostor, kter6 se nachini ve vchodech Skuteck6ho a Laudova , ozn. E.101, kter6 vzniky ze spolednlfch d6sti domu dinf 559,50 m2. 3. Jednotlivd podfly druzstevnikri na nebytovfch prostorrich jsou vypodit6ny takto: 559,5 z 11092,4:0, x plocha pifslu5n6ho bytu. Piedsedajfci dala hlasovat, kdo je pro variantu bez lodlii, PRO hlasoval 1 dlen, - e S rozhodla o tom, Ze pii vypodtu vypoi6daciho podilu se bude vychizet z celkovd plochy bytti a lodzif. N6vrh usneseni. 5: Ctenskd schfize souhlasi s vypoitem vypofddac{ho podilu na pitzemntch nebytovych prostordch podle ndsle duj ic iho po stupu : 1. Pii vypoitu se vychdzf z celkovd plochy bytfi a lodiii uvedend v listu vlastnictvf : ] 1774,4 m'. 2. Plocha nebytoui,ch prostor, kterd se nachdzfve vchodech Skuteckeho a Laudova I , oznaiend v kaiddm vchodd ifslem ] 0 I, kterd vznilry ze spoleinych idst[ domu iinl 559,50 m". 3. Jednotlivd vypoiddaci pod{ly druistevn[kfi na nebytovych prostordch jsou vypoittdny takto: 559,5 : 11774,4 : 0, x plocha pi[slufndho bytu. Hlasovdni: PRO: 74 PROTI: 6 ZOP,ZPV: 3 Usneseni E. 5 bylo ilenskou schrizi piijato. 6. Nebytov6 prostory - dalsi postup Piedstavenstvo chce vyulit piizemni nebytov6 prostory, aby druzstvu piin65ely zisk a tzv. nelelely ladem. Nabfzi se forma pron6jmu nebo odprodeje. Piedstavenstvo Z6d6 dlenskou schrizi, aby rozhodla, zda druzstvo nebytov6 jednotky nabidne k odprodeji nebo k pron6jmu ve st6vajicim stavu a n6slednou fpravu ponechd na budoucfm dlenu druzstva, vlastniku nebo n6jemci. Druhou moznostf je upravit nebytov6 prostory do stavu, ktery souhlasf s prohls5enim vlastnika na n6klady druzstva. Pokud by se prostory pronajfmaly jiz jako hotovd jednotky, ve stavu, kten-i odpovid6 z6pisu v Katastru nemovitosti, byly by nabfdky ziejme vfhodnej5i. Piilohou tohoto komentovan6ho n6vrhu schtize je orientadnf n6kres upraven;ich prostor. Nivrh usneseni i. 6: Clenskd schfize souhlasf s ilpravou nebytovych prostor do stavu odpov{daj{c{mu prohldsenf vlastn[ka a zdpisu v Katastru nemovitostt na ndklady druistva. Clenskd schfize povdiuje piedstavenstvo vypsdn[m transparentntho vybdrovdho ifzen{ na realizaci stavebnfch ilprov. Diskuze: Pan Sauer kdy?, ul, do toho bude druzstvo investovat, tak prod to rovnou nekolaudovat jako byt a piipadnd ho pronajmout a vytezovat z toho v6t5i prostiedky del5i dobu nez jednor6zov! piijem, nebo to prodatjako hotovou bytovoujednotku. Panf Dolej5i my nem6me na opravu stiech a budeme upravovat nejak6 prostory? Piedsedajfci zdttraznila, Ze se tyto prostory budou upravovat jen do te miry, aby to odpovidalo prohl65enf vlastnika a zfryisu v Katastru nemovitosti. Pii piestavbe na bytov6 prostory by musela probdhnout rekolaudace a musela by byt provedena izmlna prohl65eni vlastnika. Piistoupfme k niivrhu usnesenf: Hlasov6nf: PRO: 69 PROTI: I Usneseni. 6 bylo ilenskou schfizi piijato. Poiet pfitomnj,ch dle prezenini listiny se zuit\il na 84 osob. ZDRZEL 14 strana: 6/10

7 st(urrcrf H0 ffif D6le piedstavenstvo 26dh Elenskou schfizi, jakozto nejvy55i org6n BD, o rozhodnuti,_jakfm zptsobem drile nalozit s nebytovymi prostory v pizemich jednotlivych vchodri. i'ldfume is, aby rozhodla, jakfm sm6rem se mii piedstavenstvo ubfrat. Piedstavenstvo vypi5e qfberov6 ilzeni na prodej nebo na pron6jem a zvolenou formu potom is schv6li nebo neschv6li. Na z6klad6 diskuze jednoznadne vyznelo, Le tyto prostory mtze druzstvo prodat jen jako nebyov6, protoze pronajmout nebytovd prostory by muselo druzstvo pitznatjako piijem z nebytovych prostor pro bytovd fdely a dostali bychom se do stietu se zikonem. ilensk6 schtze hlasov6nfm rozhodne, zda preferuje variantu prodeje di pronsjmu. Piedsedajici dala hlasovat, kdo je pro pron6jem, PRO hlasovalo 10 dlenfi, - is rozhodla o variante prodeje t6chto prostor. Nivrh usneseni. 7: Ctenskd schfize povdluje piedstavenstvo vypsdntm transparentnfho velejndho vybdrovdho i[zenf k piedloieni nabtdlqt na odprodej ii prondjem viech osmi nebytovych prostor v pifzemi bytovych domfi Skuteckeho a Laudova Hlasov6nf: PRO: 68 PROTI: 1 ZDRZEL: 15 Usneseni. 7 bylo ilenskou schrizi piijato. Poiet piitomn!,ch dle prezenini listiny se snfiil na 83 osob. 7. Schvfleni umisteni kamerov6ho syst6mu na pl65ti domu Laudova 1384 Piedstavenstvo BD poprv6 druzstevniky o z6m6ru Mi umistit stanovistd kamery na dfim Laudova 1384 informovalo dne na webovych str6nk6ch. Zirovei byli druzstevnici vyzv6ni, aby zaslali n6mitky a piipominky, col udinil jeden druzstevnik (odpovddi Uiadu MC Praha l7 na jeho dotazy piikl6d6me v piiloze). Piedstavenstvo n6slednd vyslovilo piedbezn;i souhlas s umistenfm kamery. Nyni Mi Praha 17 poladuje definitivni souhlas se zinenim novdho stanovi5t6 mdstskdho kamerovdho systdmu (n6vrh Smlouvy i s piipominkami piedstavenstva, jak byly odesl6ny na Uiad Mi Praha 17, je piilohou tohoto komentovan6ho programu). Piedsedkynd BD informovala dleny druzstva o tom, Ze MC Praha 17 nakonec nemohla dekat na rozhodnuti dlenskd schtze a kamera v t6to etapd na domd Laudova 1384 umistena nebude. MoZnd umfst6ni v dand lokalite bude ieseno v jednd z budoucich etap. Piedsedajfci poprosila dleny o hlasovt{ni, aby piedstavenstvo mdlo pro budouci jedn6ni jasny mand6t od dlensk6 schfize. Ndvrh usneseni. 8: Ctenska schfize souhlasl s umfstdn[m stonoviitd Mdstskiho kamerovdho systdmu na budovu domu Laudova I 384. Hlasov6ni: PRO: 73 PROTI: 9 ZDRZEL: I Usneseni. 8 bylo ilenskou schrizi piijato. D6le is informuji, Le na dome Skuteck6ho 1379 milme na zi,klade n6jemnf smlouvy umfst6nu ant6nu Vodafonu, za col. BD platf d6stku Kd dtvrtletne ( Kd za rok). K dodatku, kteqf n6m zaslali, je navrhov6no prodlouleni na I 0 let, ov5em jen za Kd rodnd. Proto bude piedstavenstvo s firmou jednat o lep5fch podmink6ch pro druzstvo a taky o tom, Ze Vodafone v soudasnosti neplati druzstvu ve stanovenych terminech. strana:7/10

8 ryrovt Drutswo T srut:criho iffif D6le byla posl6na Z6dost firmy Airwaynet, Praha na umistdnf jejich bezdr6tov6ho WiFi pievaddde (vysilade) na stiech domu Laudova Soudasn s Z6dostf vydislila i piipadnou d6stku, kterou by hradila a to ve vjsi l8 az 30 tisic za rok mimo spotiebovanou elektrickou energii. Pokud bude rozhodnuto es, Ze budeme d6le jednat s firmou Airwaynet o umfsteni WiFi pievaddde na dtm Laudova 1385, bude nutnd prov6iit smlouvu se spolednosti Vodafone, abychom se nedostali do stietu se smlouvou, d6le bude muset firma Airwaynet dolozit, Ze jimi instalovan6 zairzeni neohrozuji zdravi dlovdka a nebudou ovliviovat pi{jem internetu v hornfch patrech domri l3g4 ai: l 386. Piedstavenstvo L5d6 is o stanovisko, zda m6me s firmou Airwaynet d6le jednat nebo je m6me odmitnout. Piedsedajfci dala hlasovat, kdo je pro, abychom nad6le jednali - PRO hlasovalo 39 dlenri, kdo je pro to abychom z6sadnd nejednali a odmitli nabidku hned - PRO hlasovalo 28 dlenri. ProtoZe hlasov6nim se dlensk6 schtze jednoznadnd nepiiklonila ani k jednd variante, bude se s fnmou d6le jednat, vyl6d6me si od ni vesker6 technickd specifikace a atesty a pot6 navrhneme piipadn6 umfstenf WiFi pievad6de ke schv6leni na is. lpii jednsni bude provo zovaielupozorndna nutnost schv6lenf smlouvy dlenskou schtzi. 8. Schvileni uzavieni smlouvy na odber elektrick6 energie Smlouvy na odb6r elektrickd energie pro spolednd prostory a vytahy kondi ke dni Bytovd druzstvo dostalo od spolednosti PRE, a.s. nabfdku na jednorfnovou slevu 500,- Kd nakaid1 odbdrnd misto pii prodlouzenf smlouvy s garancf, i,e cena silov6 elektiiny v n6sledujicfch dvou letech nepiekrodi cenvz leto5nfto roku (informace na www. pre.cz/podzim20l4). V t6to chvfli m6 druzstvo uzavienfch celkem 19 smluv. ZLlohy na viechny tato odbdrn6 mista na rok2014 (odpovfdajicf vyridtov6nizar.20l3)jsou v celkovd vlisi ,-Kd. Piedstavenstvo d6v6 ke zvdleni e S OvC alternativy: I. ProdlouZit smlouvu s PRE - informace o prodlouzeni musi byt dsna do 30. ll sleva na odbdrn6 mfsto 500 Kd, smlouva na dva roky, kde bychom u5etiili 4700 Kd zarok. 2. Zfi(astnit se energetick6 aukce - smlouva na 2 roky a vysoutdzit lep5i cenu na pau56l i na silovou elektiinu. a) piipojit se k veieind aukci, kde nejsou 26dn1 poplatky, a piedpokl6dan6 qf5e rispory je 25% z pau56lu z ceny za odb6r elektrickd energie, tj. risporu cca Kd za rck; b) piipojit se k soukromjm spoleinostem, kde by fspora byla pomdrne vy55i a to ai. 40o/o se zdvazkem na 2 rcky, a rispora by byla KE za rok. Udast v t6chto aukcich je vlak podmfn6na poplatkem, kterj dinf 25Yo ze slevov6 dsstky, tj Kd rodn6 a skutednf fspora po odedteni poplatku by dinila Kd rodnd. Piedstavenstvo na zilklade vy5e uvedenych skutednostf navrhuje piihl6sit se do soukromd aukce a vysoutdzit smlouvy od nejvyhodndjsiho poskytovatele spolednosti A-TENDER, s.r.o. Nrivrh usneseni. 9: Clenskd schfize souhlasf s iliastf v energeticke aukci a s uzavienfm smlouvy s vlhercem ttito aukce. Hlasov6ni: PRO: 71 PROTI: 5 Usneseni. 9 bylo ilenskou schrizi piijato. ZDRZEL: 7 strana: 8/10

9 lyrovl Dru'srvo : srutrcitio ffi 9. Schvileni uzavieni smlouvy na riklidov6 sluzby Piedstavenstvo zhodnotilo dosavadnf plnenf smlouvy na fklid uzaviend s panf Gadovou do konce roku Spolupr6ce s panf Gadovou je hodnocens jako dobrri a pro druzstvo v1fhodn6. Pani Gadov6 uklni prostory bytovfch domfi svddomit6 a v piipade potieby je schopn6 se dostavit t6mdi kdykoliv k odstrandni n6hle vznikl6ho probl6mu. Piedstavenstvo v soudasn6 dob6 popt6v6 nekolik firem, kterd druzstvu nabidly sv6 riklidov6 sluzby. Z nabidek, kter6 druzstvo dosud obdrzelo, vypllfv6, Ze jejich cena za srovnatelny objem priice neni nilli net finandnf pozadavek panf Gadovd. Piedstavenstvo z vf5e uvedenych dtvodri doporuduje dlenskd schrizi prodlouzit smlouvu s pani Gadovou na dalsf kalend6ini rok. N6vrh usneseni i. 10: Clenskd schilze souhlasf s prodlouien[m smlouvy na tiklid bytou!,ch domfi s pani Blankou Gaiovou do , ilklid bude provdddn za odmdnuve vyii I0 000 Ki mdsiind. Hlasov6ni: PRO: 83 PROTI: 0 ZDRZEL: O Usneseni. 10 bylo ilenskou schrizi piijato. 10. Zprhva o iinnosti kontrolni komise Pan RuZidka piednesl zprsvt o dinnosti kontrolnf komise. ZprSva je umistena na webovlich str6nk6ch BD - zprava o cinnosti kontrolni komise.pdf ilenskf schrize vzala zpravu o iinnosti kontrolni komise na vedomi. 11. Rrizn6rdotazy, diskuse azfv6r Poiet piitomnj;,ch dle prezenini listiny se sniiil na 78 osob. a) Vyriitovini20l3 - informace Vyudtovrlni 2013 jste obdrzeli, vypoirid6ni pieplatkt se zdrzelo z drivodu opakovan6 vyzvy dlenri o poskytnutf bankovnfch ridtfi. Poplat ek za vyplatu pieplatku poukilzkou je 24,- ai. 34,-KE. Dopadlo to tak, Le poukrizka byla pouzita u 22 pieplatkri zel90 polozek. Proto prosfme ostatni dleny druzstva pii vytidtovdni2014, aby dodali dislo fdtu, pokud V6m vyjde pieplatek a pokud jste jestd bankovni spojeni neposkytli. Byly pod6ny 2 reklamace, jedna neopr6vndns, druhs upozornila na chybnd zatetovsni n6kladfi z prodanych bytri. oprava chybndho zafidtovhni se projevf ve vyridtov6ni20l4. b) Odm6na riklidu (Gaiov6 Kateiina) V prfib6hu leto5nfho roku na Z6dost piedstavenstva, uklidila sledna Kateiina Gadov6 sklepni prostory BD Skuteckdho - Laudova a okolf domt znedi5tdnd bezdomovci. Piedstavenstvo navrhlo slednd Gadovd Kateiind vyplatit jednoriizovou odmenu ve vfsi l0 000 Kd. c) Zidost - telocviin a 1379 Piedstavenstvo Bytov6ho druzstva Skuteck6ho - Laudova obdrzelo Zrldost od 33 podepsanlfch druzstevnikri o moznosti vyulivat spolednj suterdnnf prostor umist6nlf ve vchodu 1379, tzv.,jdlocvidnu". Uvedeny prostor by r6di vyulivali k bezndmu kondidnimu cvideni. Piedstavenstvo z6rovefi registruje zhjem druzstevnikt bydlicich ve vchodu 1379 o piemfstdni jejich sklepnich k6ji, jeljsou umistdny ve vedlejsim vchodu 1380, do vchodu strana:9/10

10 I ry srurr(rfho ffiif;: Piedstavenstvo v t6to chvfli posuzuje moznost piemfstdni sklepnfch k6jf do jinfch prostor v suterdnu vchodu 1379 tak, aby zirovei- mohla byt zachovsna provozov6nal6locvidna. d) Vyklizeni spoleinfch prostor Po vyzve piedstavenstva, aby si jednotlivi druzstevnfci vyklidili ze spolednlfch prostorri rfizny materi6l' ktery tam odlozili, bude v n6sledujicfch dnech objedn6n kontejner na odvoz tohoto materi6lu. Termfn piistaveni bude vdas ozn6men. e) Osazenf miiiii tepla Platf z6kon, ktery ukl6d6 povinnost mdiide tepla od mit, nicm6n vyhl6ska, kter6 stanovuje, jak majf m6.iide tepla vypadat a demu maji odpovidat, st6le neni, je ale iiedpoklad, Le bude do konce roku piijata. Piedstavenstvo popt6v6 firmy, kterd se s instalacf mdfieri zabyv aji,'aby pro BD vypracovaly celkovou analyzu, a posudek v jak6m stavu je nase otopn6 soustava. PoZadujeme, aby udelali prohlidku a odbornd posouzenf stavu a doporudenf iesenf co uddlat s na5i otopnou soustavou a doporudeni jakfmi mdiidi ji osadit. K l mdiide os.veny nebudou, protoze piedpokl6dsme, LejiZ budeme mit projekt na celkovou revizi a rekonstrukci cel6 otopnj soustavy a po26d5me o vfjimku, jelikoz jsme v procesu celkovd rekonstrukce a mdiide budou os.veny na konec tohoto procesu po ukondeni topn6 sez6ny. e) informace o stavu fitu Stav bankovniho ridlu k je KE, vpokladnd je 1g520 Kd, dlouhodob6 provoznf z lohadini K1,dlouhodob6 zslohanuop.uuydini5 izsztl Kd,provozniz1loha pro gafttle (:ini Kd,, ztistatek jistiny rivdru Eini93 iu ggg K(,. Dluhy na z lohdchza l0 dlenfi druzstva ve vyii Kd. f) dalsi Piedstavenstvo nechalo vypracovat prukaz energetickd nrirodnosti budovy, bude do l4 dnfi. Pan Juro5ek upozornil, Le je nutn6 piepoditat zslohy podle prohl65enf vlastnika. piislfbeno k l. l.20ls. Schrize byla ukoniena piedsedajici ve hodin. Zipis vyhotovil: Jaroslav Klidka dne 'L(.,lf Ul,i Podpis:... Z6pis ov6iila: Ludmila Valentov6 dne F,t,/ "r.",t,..!.../. :...:.:.:... podpis: I //. /.'.1""/ i.:.1-4. ;,!',i...: (.t2^ 2o ;'*ifi,::fffti?t,t"ti5ilff ' hrh,/ m *,rm podpisu,,i7 // {q// Bytov6 dru2stvo Skuteckeho - Laudova L0ldovb 1385/31 i prntu C. lrpt tc strana: 10/10

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin.

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Obec Libenice Zastupitelstvo obce Libenice Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Zahfjeni zas ed 6nf zastupitelstva T.aseddni Zastupitelstva obce Libenice

Více

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program:

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program: r Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006 Piitomni : pp. Bitman Jiif, Hospodskjr Alois, OndrddkovdJana, Radakovid Jiii, Riedl Franti5ek, Rieger Pavel, Smejkal

Více

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 I. Zastupitelstvo obce S C HVAL UJE : bod 4) Bezhplatnypievod pozemkri v trati Oujezdky p.d. 8210 o v'-imdie 4n r# ap.d,.8269 o v'jmdie

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice,

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, i-* :; -..l I d:.,,1 ',.-,.t1"tt t \"-..-j",..,,"' obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, na Obecnim diad6

Více

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich WObec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice 26pis ze zasedsni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, na Obecnim riiade v Zivanicich Zahdjeni zased6ni zastupitelstva Zasediini

Více

č č ž ě ěř Ž ě č ů č ě č ů č ů Š ř č ý ě ý ř ý Ž č Ž ý č ů ý ť Ž ě ů č ů č č Č ř ý ý Č ý ý ě č ý č ůž ý ě ž ů č ř ě ý ů č ý č č ě ř č ž ž ř ě ě ř Ž Á ě Ž Ž ě Ž ř Ž ě ú ě č ř ý ů ěř č ř ý ý ů ř ý ě ž ě

Více

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Sch0zi iidila Zapisovatel Voii5kov6 Nevole Piitomni 5 Nepiit. - oml. N6vrh usneseni OvEiovatel6 zdpisu Host6 Hrub'f, Jirsov6 Puhlovsk6 Schletter; Petr viz. prezeneni

Více

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 teo:00263593 e-mail: info@dusnikv.cz www.dusnikv.cz zlpts z g. ztsnnani z,rsruprrelstva obce DuSniry konan6ho dne

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6:

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6: // Misto jednrini: Hodina zahdjeni: Hodina ukondenf: Zfpis i.iii ze zasedilni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 18. rinora 2015 Obecni riiad Kramolna 18:00 hodin 19:41 hodin Doba pieruseni zasedini:

Více

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady SERVIS CLIMAX a.s. K rukim statut{rnfto ieditele Jasenice 1253 755 01 Vsetin VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady Yirteny pane statutarni iediteli, pozvdnkou na mimoi6dnou

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zpis z 3. jednní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konní: 6. května 2015 v 17.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubick 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

ueet enb: n6ho zased6ni 18.3.2014 26r'7933,00Kd '7 773969,24Kt. 54556,58Kd Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani

ueet enb: n6ho zased6ni 18.3.2014 26r'7933,00Kd '7 773969,24Kt. 54556,58Kd Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani n6ho zased6ni 18.3.2014 Plitoinno: 13 dlent OZ l3 obdani Zapisovatel: Zdeika Kubriikov6 Ovdiovatel6 z6pisu: Zdeika Indrdkove, Petr G6ba Navrhovateld: Pavel Zdatil, David Rataj Program: 1. ZprAva o stavu

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000 Sb. C. j: 326/2010-N

VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000 Sb. C. j: 326/2010-N EURODRAZSy.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 18200 Praha 8 IC: 25023217, zapsanó: MS v Praze, oddít B, vloèka 11911 Tel.: 800900190, e-mail: info@eurodrazby.cz DRAZEBNI t v VYHLASKA vyhotovené dle $ 43 zàk.ó.26/2000

Více

SKUTECKÉHO LAUDOVA. zapsa'a:~;m Stránka 1 z 12. Zápis z náhradní 6. členské schůze. Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

SKUTECKÉHO LAUDOVA. zapsa'a:~;m Stránka 1 z 12. Zápis z náhradní 6. členské schůze. Bytového družstva Skuteckého - Laudova, Zápis z náhradní 6. členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova, konané dne 26. s. 2014 v sále Kulturáčku na Bílé Hoře SKUTECKÉHO LAUDOVA Přítomní členové představenstva: Roman Talkner, Lukáš

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

c) zvyitit vydaje ) Rozpodet obce Nevdzice na rok ) Ostatni, rizne.

c) zvyitit vydaje ) Rozpodet obce Nevdzice na rok ) Ostatni, rizne. Zdpis z veiejn6 schrize zastupitelstva obce Nevdzice konan6 v ritery 23. prosince2014 od 17.oo v kancel6ii obecniho uiadu. Piftomni: Bakus, Kovanda, Kyrian, MaSanka, Pobifslo, Pobiislov6. ( v3ichni zvoleni

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

[.M-h. t. Spolein'f ndvrh Vzp er a SZp in lpftona t. 11. 1l Hlasov6ni o piedloien'fch ndvrzich -// VuV?

[.M-h. t. Spolein'f ndvrh Vzp er a SZp in lpftona t. 11. 1l Hlasov6ni o piedloien'fch ndvrzich -// VuV? Protokol z jedndni z pifpravn6 fdze dohodovaciho ilzeni o hodnotdch bodu, v'isi f hrad zdravotnich sluzeb hrazenyich z veiejn6ho zdravotniho pojist6nia reguladnich omezenich ve skupine poskytovatel 0 m

Více

1.\l. 5. Provoz COV a kanalizace vdetnd piehledu dosud nenapojenlich dom6cnosti na COV - n6vrh na zaiazenido prosramu -

1.\l. 5. Provoz COV a kanalizace vdetnd piehledu dosud nenapojenlich dom6cnosti na COV - n6vrh na zaiazenido prosramu - zaprs ze 17. zasedrinf zastupitelstva obce Stfibrnf Skalice konan6ho dne 26. 4. 2012 v zasedaci mistnosti Obecniho fiadu ve Stiibrn6 Skalici Piitomni ilenov6 ZOz J.Proch6zka,Ing.2. Zelik,I. Hofmanov6,

Více

Piftomni: z. ohuman M. stark,ing. R. Midin, J. Kuba, J. vrskov6, M. Koutny, Ing. P. B*gr, G. Eisenreichov6. Omluven: Ing" P.

Piftomni: z. ohuman M. stark,ing. R. Midin, J. Kuba, J. vrskov6, M. Koutny, Ing. P. B*gr, G. Eisenreichov6. Omluven: Ing P. IS z veiejndho zaseddni zastupitelstva obce Jenei, kter6 se konalo ve stiedu 27.5.2015 v 18 hod. v kanceldii Obecniho riiadu Jenei Piftomni: z. ohuman M. stark,ing. R. Midin, J. Kuba, J. vrskov6, M. Koutny,

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

2) Yyddnipiikazu k provedeni inventury majetku azhvazk."u obce Nevdzice k3r.r2.20t3.

2) Yyddnipiikazu k provedeni inventury majetku azhvazk.u obce Nevdzice k3r.r2.20t3. Z6pis z veiejn6 schfize zastupitelstva obce Nevdzice konan6 v p6tek 22.listopadu 2013 od 19.oo v kancel6ii obecniho uiadu. Piitomni: Bakus, Kovanda, Kuchejda, Malkus Pobifslo, Pobiislov6, Volfov6. ( v5ichni

Více

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe Mdstsk6 eest Praha-Dolni Chabry Rada mcstsk6 Cisti Zripis I. 013/lllRMe ze dne 22.8.2011 Piitomni: Omluveni: Host : od 7:00 hod. p. Malin4 p. Mali, p. Cutych od l8:00 hod. pi Nigrinovriq p. Smid Ovdiovateli

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl t,s o*tbq^ '+'.t-t A 44 q5f $ WW MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno Zdravotnick6 zafizeni akreditovand Joint Commission International a Spojenou akreditadnf komisi tr Protokol o druh6m

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

M6stsk'f uiad Nim65t'nad Oslavou Odbor vfstavby a fzemniho rozvoje Masarykovo n6m6sti 1O4, 67571 N6m65t' nad Oslavou

M6stsk'f uiad Nim65t'nad Oslavou Odbor vfstavby a fzemniho rozvoje Masarykovo n6m6sti 1O4, 67571 N6m65t' nad Oslavou M6stsk'f uiad Nim65t'nad Oslavou Odbor vfstavby a fzemniho rozvoje Masarykovo n6m6sti 1O4, 67571 N6m65t' nad Oslavou dislo j ednaci : 4538 I 13 lyy stlmit, spisovi zrraika : MNnO I 700/13flf st/mid Vyfizuje

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu i{ ii t z AP I S i. 612015 ze zasediniobecniho zastupitelstva konan6ho dne 30. 9. 2015 v Orli od 19.00 hod. I pfitomni: p. Haw6nek, Janou5kov6, Flifu, 1,6ikov6, Jenidek, Brabec, Homfl

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava VFU 1.7.2016-30.6.2017 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006

Více

Z Á P I S. členské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne Zahájení a schválení programu. Schůzi zahájila Ing.

Z Á P I S. členské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne Zahájení a schválení programu. Schůzi zahájila Ing. Z Á P I S 1 lenské schůze Bytového družstva STUDENTSKÁ, konané dne 23. 6. 2009 1. Zahjení a schvlení programu Schůzi zahjila Ing.Holbeinov: Vžení sousedé! Vítme vs na dnešní vroní lenské schůzi, kter je

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

POZVANKA Shrom.iid6ni Spol ienstvi VJ B6luiskri 1842

POZVANKA Shrom.iid6ni Spol ienstvi VJ B6luiskri 1842 5POLEat.\sl\i\,juii.iN{sli.it8-j2.Bir.rNsr!$1r.pR\ir\e.rc.rr-.1j,je r POZVANKA Shrom.iid6ni Spol ienstvi VJ B6luiskri 1842 Dntuft kondni: itvrtek 26. listopadu 215 v 18.3 hod. Misto konilni: teple sumrna

Více

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi Zirpis i. 1/20 lsnzz veiejn6ho zasedrini zastupitelstva obce Zadni Tiebafi konan6ho dne 10.2.2015 od 19.00 hodin ve Spoleiensk6m dom6, Na Ndvsi 4 Zased6ni Zastupitelstva obce Zadni Tieban (d6leteljako,,zastupitelstvo")

Více

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16

2. uiel Dodatku. 2.1. Dodatek upiesiuje a dophiuje zn6ni Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek nekte16 in-st:itni riiad inspekce prdce Sidf o: Jednajici: le: 75046962 dsle jen Zadavatel na strane jednd KolSiskd 45L/13,7 46 0L Opava Mgr. lng. Rudolf Hahn, generillni inspektor Autocont CZ a.s. Sidlo: Jednajici:

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

,?, :" ;,, UsnesenÍ 7 veňejného zasední Zastupitelstva města Lošticeo konaného v pondělí dne 31 srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7l1z Usnesení 7l2z schvaluje Ing Pavla Rulíškaa Mgr Pavla

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva

Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva I Zfpis ze zasedilni Zastupitelstva obce Raiice-Pistovice, ze dne 03. 06. 20lS v 1700 hod. v Raiicfch Zahfieni Pan starosta v5echny piivital na tietim zasedini Zastupitelstva obce Radice-pistovice v roce

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol ZAPIS z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol DNE 18. ZARI 2008 Udast piizah5jeni zased6ni: 13 zastupitel0 Omluveni: pi Turchichov6, Mgr. Borov6, Starosta konstatoval, 2e je piltomna

Více

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3

PODMOKY. Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie. Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce. ei.: oo2tg7t2o14ikusk. Ii:00876003 za rok20l3 Kraiskf 0iad Stiedoiesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: 52_0760085/201 3/KUSK ei.: oo2tg7t2o14ikusk Stejnopis d. l-, Zprixa o vf'sledku piezkoumfni hospodaieni obce t 't PODMOKY Ii:00876003 za

Více

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s.

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s. Smlouva o n6jmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e j en,,pronaj imatel") N6rodni obrriny 37 Praha 6 rio: 6tosl262 a Nfjemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne 6. 5. 19560 r.i.565506/0587 (d6le

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii 028 EX 151105-122 Soudni exekutor, JUDr. Mark6ta HavlikovA, Exekutorsk! (iad Praha 3, se sidlem Korunni 127, 130 00 Praha 3, pov6iend provedenim exekuce na z6klad6 usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 4

Více

Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory:

Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory: Dotaznik spokojenosti. vaie n6zory: Ytfieni klienti, r6di bychom v6s v r6mci zkvalitdov6ni na5ich sluzeb a v r6mci zpetne vazby po1ddali o vyplndni tohoto dotazniku. Ohodnotte prosim jednotliv6 sluzby

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách

ZÁPIS. 3. Informace o stavu vytápění v našem domě a výběr dodavatele ventilů a termohlavic k otopným žebříkům v koupelnách ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 14. 2. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu Fyzik6ln6 technickf zku5ebni ustav ''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu (4) Zaiizeni Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpeiim vfbuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012

Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012 Zitpis z jednani ZO 5 / 20Lz Zhpis E. 5/2012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 25. 5.2012 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RuZidka zastupitel6- P. Nohfnek ( odchod 20.29 hod.), ing.

Více

[zasruptrelsrvobce LIBENIcE-zApls i. slzot4\

[zasruptrelsrvobce LIBENIcE-zApls i. slzot4\ [zasruptrelsrvbce LIBENIcE-zApls i. slzt4\ Zhpis ze zsedinizsttrpitelstv bce Libenice, knn6h dne 25. 5.2014, d 19. 00 hd. Zhti eni zs e ddni zstupitelstv Zsedfni Zstupitelstv bce Libenice (d6letdl,,zo")byl

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

OBEC KLICA]YY. 2) SchvSleni programu

OBEC KLICA]YY. 2) SchvSleni programu OBEC KLICA]YY 250 69 Vodochodv tco: ZIOSOS TEL.: 284 890 052 Obec Klidany Zastupitelstvo obce Klfdany Zipis ze zasedini Zastupitelstva obce Klidany konan6ho dne 17.03.2016, od 19.00 hod. Zah6ieni zasedini

Více

2. 23.1.2016 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

2. 23.1.2016 od 15:00 hod. do 17:00 hod. dle z1k 03.02.2016 od NejniZSi poddnf: Minimdlni pi'ihoz: DraZebni jist:ota: DRAZEBNI VYHLASTn DraZebnlk vyhla5uje kondni drazby dobrovoln6 opakovan6 i,.2612000 Sb., o veiejnifch dra2bach, v platn6m zn6ni

Více

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486,

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, vfesrsi(f Uf,aD V f,lsovt, ti. 5.kvdtna r39,373 TzI-isov ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI, VYSTAVBY n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, teo US tlg Spis.zn.: 27l4l12tKf C1.:ttntrz Vyiizuje: Kofrofiov6, tel.:387007919,

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více