METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013"

Transkript

1 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1

2 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele Statusy pro žadatele, resp. hlavního spolužadatele (Standardní/Nestandardní klient) 4.3. Příjmy Výdaje Zajištění úvěru[^] Zajištění zástavním právem k nemovitosti Odhad nemovitosti Pojištění nemovitosti Dozajištění úvěru životním/úvěrovým pojištěním Dozajištění úvěru zástavním právem k termínovanému vkladu v UCB CZ Dohoda se svolením k vykonatelnosti ve formě notářského zápisu jako exekuční titul 6. Účel hypotečního úvěru[^] Koupě nemovitosti Výstavba, rekonstrukce Koupě družstevního podílu, úhrada členského podílu a rekonstrukce družstevního bytu 6.4. Zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti 6.5. Refinancování splacení existujících úvěrů a půjček Vypořádání spoluvlastnických nebo dědických nároků k nemovitosti Získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu, při jehož výstavbě bylo použito programu státní podpory 7. Čerpání úvěru (koupě, výstavba/rekonstrukce)[^] Obecná pravidla Varianty čerpání Pravidla pro stanovení doby čerpání Pravidla pro povolení výjimky prodloužení čerpání nad max. lhůtu (24 měsíců) Čerpání s využitím jistotního účtu, advokátní či notářské úschovy Koupě Výstavba/rekonstrukce Refinancování 8. Změny smluvních podmínek[^] Příklady změn v úvěrovém vztahu Cenové parametry hypotečních úvěrů[^] Úroková sazba

3 9.2. Poplatky Parametry nabízených produktů[^] Hypoteční úvěry rezidenční Specifické parametry produktů PLUS, FLEXI Hypoteční úvěry nerezidenční Hypoteční úvěry neúčelový PŘEVRATNÁ hypotéka Povinnosti ze zákona č. 145/2010 Sb Přehled parametrů HÚ (LTV, splatnost, debt ratio)[^] Produkty, které jsou již pouze ve správě (nově se nenabízejí) [^] Hypoteční výkladový slovník[^] Otázky a odpovědi[^] Výstavba nemovitosti Koupě nemovitosti Refinancování jiného úvěru, popř. soukromé půjčky Použité zkratky[^] BÚ CBCB CRÚ ČSSZ DP DR ESS FO FÚ HÚ KN LLCB LTV LV OP OSVČ PO PV RD RPSN RUM SB SFRB Běžný účet Czech Banking Credit Bureau, a.s., provozovatel Bankovního registru klientských informací Centrální registr úvěrů České národní banky Česká správa sociálního zabezpečení Daňové přiznání Debt ratio Ekonomicky spjatá skupina Fyzická osoba Finanční úřad Hypoteční úvěr Katastr nemovitostí LLCB, z.s.p.o. - zájmové sdružení právnických osob, provozovatel Nebankovního registru klientských informací Podíl výše úvěru na tržní hodnotě zastavené nemovitosti List vlastnictví Občanský průkaz Osoba samostatně výdělečně činná Právnická osoba Prohlášení vlastníka- určuje prostorově vymezené části budovy (jednotky) Rodinný dům Roční procentní sazba nákladů Retail Underwriting Mortgage (oddělení Schvalování hypotečních úvěrů) Small Business Státní fond rozvoje bydlení - 3

4 SJM SOLUS SoSBK TV UCB CZ VOP ZoSV ZP Společné jmění manželů Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěru Spotřebitelům Smlouva o smlouvě budoucí kupní Termínovaný vklad UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Zpráva o stavu výstavby Zástavní právo 2.Úvod[^] V tomto manuálu naleznete parametry a pravidla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pro poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám pro financování nemovitosti. Tato aktualizace předpisu přináší tyto změny: Odstranění informace z úvodu o omezení platnosti kapitoly Odstranění maximální věkové hranice pro poskytnutí HÚ Odstranění požadavku na minimální příjem Úprava textace u smlouvy na dobu určitou Prodloužení platnosti dokumentu bezdlužnost Zjednodušení textace u dokončené nemovitosti Akceptace digitalizované katastrální mapy Akceptace odhadu pro 2. a další refinanc Rozšíření možnosti doložení, že se jedná o stavbu dokončenou Předložení podepsané kupní smlouvy až k čerpání úvěru Specifikace části úvěru určeného na výstavbu/rekonstrukci Rozšíření možnosti proplacení VZ o hotovostní platby Úprava a rozšíření textace u Zjednodušeného refinancování Prodloužení doby jednorázového čerpání na 12 měsíců Rozšíření definice dokončené nemovitosti 3.Co je hypoteční úvěr Základním předpisem pro oblast poskytování hypotečních úvěrů je především zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů. Ze znění 28 a 30 tohoto zákona vyplývá následující zákonná definice hypotečního úvěru. Hypoteční úvěr je každý úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je vždy zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Předmět zástavního práva (zastavená nemovitost) i předmět financování (objekt úvěru) se musí nacházet na území České republiky. Parametry zastavené nemovitosti jsou uvedeny v kap Zajištění zástavním právem k nemovitosti. - 4

5 4.Žadatel a jeho příjmy 4.1.Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele Fyzická osoba Věk minimálně 18 let (ke dni podání žádosti o úvěr) V případě překročení věkové hranice 67, resp. 70 let v době splatnosti bude případ posuzován individuálně. Standardně je možné akceptovat věk do 70 let (tj. k předpokládanému dni splatnosti neoslaví (-) 70. narozeniny), pokud klient uzavře rizikovou životní pojistku s pojistnou částkou min. ve výši úvěru nebo úvěrové pojištění CARDIF vč. jednorázového pojištění CARDIF s podmínkou následného prodloužení/změny pojištění po 5 letech. Podmínka věku nemusí být splněna u spolužadatele, jehož příjmy nejsou zahrnuty do hodnocení bonity. Banka o spolu/žadateli neeviduje tzv. negativní informaci, např. spolu/žadatel nikdy neposkytl bance falešné nebo nepravdivé informace (dokumenty) nebo nezamlčel relevantní informace Klient nemá negativní historii v registrech (CBCB, LLCB, SOLUS, popř. CRÚ), Hlavní žadatel je ten ze spolužadatelů, který má nejvyšší příjem (nerozhoduje, zda o 1% či více). Tato osoba je označována jako nositel příjmu. V případě více spolužadatelů s různým statusem se parametry úvěru posuzují podle statusu hlavního žadatele (nositele příjmu). Tj. jako úvěr pro Standardního klienta může být posuzován takový úvěr, kde hlavní žadatel splňuje kritéria pro Standardního klienta. Spolužadatelů může být celkem maximálně 8. Minimálně jeden ze spolužadatelů musí být vlastníkem/spoluvlastníkem financované nemovitosti, u družstevního bytu členem družstva nebo se jím musí stát v důsledku realizace investičního záměru nebo být alespoň osobou s právem financovanou nemovitost užívat, případně toto právo nabýt. Pokud jsou vlastníci nemovitosti a žadatelé o úvěr osoby blízké, nemusí být tato podmínka splněna. Vztah osob blízkých musí být doložen alespoň jedním dokumentem (např. občanský průkaz, rodný list, doklad o registrovaném partnerství ) Žádá-li o hypoteční úvěr osoba v manželském stavu, musí být manžel(ka) spolužadatelem a spoludlužníkem s výjimkou zúženého/vypořádaného SJM. Pokud mají manželé vypořádáno/zúženo společné jmění manželů a zúžení SJM se týká financované nemovitosti, může o úvěr žádat pouze jeden z manželů - ten, který je vlastníkem financované nemovitosti. Dohodu o vypořádání/zúžení společného jmění manželů je třeba doložit ke schválení úvěru. U cizinců lze výjimečně akceptovat prohlášení manžela/manželky. Dále může o úvěr žádat pouze jeden z manželů, pokud je financovaná nemovitost v jeho výlučném vlastnictví a prostředky z úvěru budou investovány pouze do této nemovitosti. Druhý z manželů dokládá pro schválení úvěru Prohlášení manžela/manželky. Za doby trvání manželství může jeden z manželů nabýt nemovitost do výlučného vlastnictví některým z těchto způsobů: a) nabytí do vlastnictví jedním z manželů ještě před vznikem SJM, b) získaní darem, dědictvím nebo restitucí. Všichni žadatelé se po podepsání smlouvy o úvěru stávají spoludlužníky, kteří jsou zavázáni společně a nerozdílně, tzn. v případě neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru má banka právo požadovat plnění na kterémkoliv z nich. - 5

6 4.2.Statusy pro žadatele, resp. hlavního spolužadatele (Standardní/Nestandardní klient) STANDARDNÍ klient občan České republiky s příjmy v ČR občan České republiky s příjmy v zahraničí cizinec s trvalým pobytem v ČR, českým rodným číslem a příjmem v ČR občan Slovenské republiky s příjmy v ČR, který kromě doložení své totožnosti předloží: a) výpis z úvěrových registrů Slovenské republiky: SBCB s.r.o., Na vršku 10, Bratislava; kontakt na servisní centrum: a současně b) výpisy z bankovního účtu od kterékoli banky na území ČR za období posledních 6 měsíců s pravidelnými příjmy na účet odpovídajícími příjmu deklarovanému na potvrzení o příjmu ze závislé činnosti v ČR nebo příjmu uvedenému v daňovém přiznání (v případě podnikání v ČR) a s výdaji odpovídajícími standardním životním nákladům domácnosti, tj. zda jsou z účtu placeny obvyklé výdaje na domácnost. Podmínky pro úvěrování Standardního klienta - občana SR jsou stejné jako pro Standardní klienty - občany ČR s výjimkou LTV, které nesmí přesáhnout 80%. Doklady identifikující Standardního klienta: Občan ČR občanský průkaz (lhůta platnosti dokladu totožnosti v době identifikace ještě min. 1 měsíc); Cizinec s trvalým pobytem a českým rodným číslem a příjmem v ČR - platný cestovní pas + povolení k trvalému pobytu v ČR + není-li v dokladu totožnosti uvedeno rodné číslo, doklad o přidělení českého rodného čísla (preferovaná varianta) nebo - platná identifikační karta občana EU + povolení k trvalému pobytu v ČR + není-li v dokladu totožnosti uvedeno rodné číslo, doklad o přidělení českého rodného čísla. Občan SR občanský průkaz SR obsahující rodné číslo + platný cestovní pas (CP) nebo povolení k pobytu. V případě klienta prokazujícího se jiným dokladem totožnosti než OP ČR musí být lhůta platnosti alespoň jednoho z dokladů totožnosti v době identifikace ještě min. 6 měsíců. NESTANDARDNÍ klient (cizinec žijící a pracující v ČR) Cizinec nesplňující některé z kritérií pro Standardního klienta musí splňovat tato kritéria: a) příjem na území ČR ze závislé činnosti min. 3 měsíce nebo z podnikání 2 roky, b) min. 6 měsíců aktivní bankovní historie u banky na území ČR s pravidelným příjmem na účet ve výši deklarovaných/doložených příjmů a s výdaji adekvátními standardním životním nákladům domácnosti (vodítkem pro posouzení splnění tohoto kritéria může být porovnání s minimálními výdaji na úrovni domácnosti a osob), c) korespondenční adresa v ČR, tzn. nájem, event. vlastnictví rezidenční nemovitosti na území ČR. Zásady posuzování úvěrů, kde Nestandardní klient je hlavním žadatelem (nositelem příjmů): uplatňována přirážka k rizikové marži poskytovány úvěry s LTV max. 80% max. debt ratio 70% (resp. 60% pokud je financovanou nemovitostí byt v nerevitalizovaném panelovém domě a splatnost úvěru činí let); vyžadována Dohoda se svolením k vykonatelnosti - 6

7 dozajištění úvěru životním pojištěním ve výši min. 50% úvěru (alternativně termínovaný vklad ve výši 6 anuitních splátek); doložení výpisů ze zahraničních úvěrových registrů Nestandardní klient předkládá ke schválení úvěru výpisy ze zahraničních úvěrových registrů Doklady identifikující Nestandardního klienta: Cizinec - platný cestovní pas + povolení k pobytu v ČR (preferovaná varianta) nebo platná identifikační karta občana EU + povolení k pobytu v ČR Lhůta platnosti alespoň jednoho z výše uvedených dokladů totožnosti musí být v době identifikace ještě min. 6 měsíců. Korespondenční adresa - pokud je adresa na výpisech z bankovního účtu odlišná od adresy uvedené klientem v žádosti o úvěr, klient dokládá některý z následujících dokladů pro ověření skutečného pobytu klienta v ČR (doklad ne starší 3 měsíců): rozpis SIPO; faktura / doklad o platbě spotřeby energií, vodného / stočného, komunálního odpadu; platby telefonu pevné linky, kabelové televize apod. Ostatní doklady k osobě žadatele (Standardní i Nestandardní klient): Za trvání manželství - doklad o vypořádání či zúžení SJM žadatele nebo v případě cizince Prohlášení manžela/manželky. Po rozvodu manželství došlo-li k zániku manželství rozvodem před méně než 5 lety: pravomocné rozhodnutí soudu o zániku manželství rozvodem společně s dohodou o vypořádání SJM (s úředně ověřenými podpisy) nebo pravomocným rozhodnutím soudu o vypořádání SJM, doklad o určení výše výživného (jsou-li nezaopatřené děti). Neuplynulo-li od rozvodu více než 3 roky a zároveň dosud nedošlo k vypořádání SJM, pak není možné úvěr poskytnout, neboť nejsou známy eventuální budoucí závazky související s vypořádáním vůči bývalému manželovi Příjmy Obecné požadavky na příjem Všichni spolužadatelé, jejichž příjmy jsou zahrnuty do hodnocení bonity, musí splňovat kritéria definovaná touto metodikou, tj. např. věk, charakter příjmů, pracovní poměr apod. K žádosti o úvěr musí být prokázány celkové měsíční čisté příjmy. Do bonity je možné zohlednit stabilně a dlouhodobě dosažitelné příjmy. Pokud je příjem hlavního žadatele dostatečný pro splácení úvěru, nemusí ostatní spolužadatelé dokládat příjem ze závislé činnosti. Pouze spolužadatelé s aktivním živnostenským oprávněním musí doložit DP za poslední zdaňovací období nebo Čestné prohlášení o nulovém příjmu z podnikání pro ověření eventuální ztráty z podnikatelské činnosti. Informace o způsobu výpočtu různých druhů příjmů (ze závislé činnosti, z podnikání, pronájmu, dalších uznatelných příjmů atd.) musí být uvedena v úvěrovém protokolu. - 7

8 4.3.2.Příjem ze závislé činnosti Akceptovány jsou příjmy z ČR, pro občana ČR jsou akceptovány i příjmy ze zahraničí. V bonitě klienta je zohledněn příjem na základě posledních tří vyplacených mezd Nepravidelné složky mzdy (např. bonusy, odměny) lze akceptovat jsou-li uvedeny na Potvrzení o příjmu NEBO doloženy za období posledních 12 měsíců výpisy z účtu nebo výplatními páskami. Pro výpočet průměrného příjmu použijte Hypokalkulačku. Žadatel nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě. Pracovní poměr musí být sjednán na: a) dobu neurčitou b) dobu určitou s prac. smlouvou na dobu min. 1 roku, která byla minimálně jednou prodlouženou c) dobu určitou s prac. smlouvou na dobu min. 1 roku, která nebyla dosud obnovena, za předpokladu sjednání dozajištění úvěru zástavou pohledávky z termínovaného vkladu ve výši 3 anuitních splátek. Zástavní smlouva k pohledávce z termínovaného vkladu musí být uzavřena nejpozději před prvním čerpáním úvěru. V případě doložení pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou může klient požádat o vyvázání termínovaného vkladu. d) dobu určitou, která nemusí být ani jednou prodloužena a nemusí být dodržena povinnost smlouvy minimálně na 1 rok, bez požadavku dozajištění zástavním právem k pohledávce z termínovaného vkladu, a to pro tyto profese: učitelé, vojáci, policisté, lékaři, zdravotní sestry, hasiči, zaměstnanci Celní správy, zaměstnanci Vězeňské služby, zaměstnanci BIS a Úřadu pro zahraniční styky a informace; Příjem ze zahraničí resp. příjem v cizí měně Příjmy v cizí měně jsou započítávány ve výši 80% prokázaného čistého příjmu, pokud je úvěr poskytovaný v CZK. Úvěr v dané cizí měně (EUR, USD) lze poskytnout pouze za předpokladu, že Klient má v této měně příjmy. Podklady v cizím jazyce (s výjimkou anglického a slovenského jazyka) musí klient předložit v úředním překladu! Doklady prokazující příjem ze závislé činnosti Standardní klient občan ČR příjem v ČR je dokládán potvrzením od zaměstnavatele na formuláři UCB CZ společně s výpisy z účtu u kterékoli banky v ČR prokazující příjmy za poslední 3 měsíce (u klientů UCB opis obratů na účtu) nebo výplatními páskami za poslední 3 měsíce. Standardní klient - občan SR příjem v ČR dokládá potvrzení od zaměstnavatele na formuláři UCB CZ společně s výpisy z účtu u kterékoli banky v ČR (u klientů UCB opis obratů na účtu) za posledních 6 měsíců prokazující příjmy a obvyklé výdaje domácnosti spolu s výplatními páskami za poslední 3 měsíce. Pozn.: Výplatní pásky nemusí být opatřeny razítkem zaměstnavatele. - 8

9 Pozn.: Výpisy z běžného účtu pořízené z internetového bankovnictví musí obsahovat tyto náležitosti: název banky číslo účtu identifikace klienta (alespoň jméno a příjmení) Standardní klient - občan ČR - příjem ze zahraničí je dokládán potvrzením od zaměstnavatele na formuláři UCB CZ společně s výpisy z účtu u kterékoli banky v ČR nebo banky země pobytu klienta prokazující příjmy za poslední 3 měsíce (u klientů UCB opis obratů na účtu) a současně pracovní smlouvou spolu se mzdovým výměrem. Nestandardní klient příjem v ČR je dokládán potvrzením o příjmu od zaměstnavatele na formuláři UCB CZ společně s výpisy z účtu u kterékoli banky v ČR (u klientů UCB opis obratů na účtu) za posledních 6 měsíců prokazující příjmy a obvyklé výdaje domácnosti spolu s výplatními páskami za poslední 3 měsíce a současně pracovní smlouvou spolu se mzdovým výměrem. V případě rozdílu příjmu deklarovaného výpisy z bankovního účtu a pracovní smlouvou > 25 % je nutné si vyžádat od klienta navíc ještě výplatní pásky za poslední 3 měsíce. V případě souběhu příjmů více různých zaměstnavatelů jsou příjmy dokládány potvrzeními od všech zaměstnavatelů na formuláři UCB CZ společně s DP a výpisy z účtu u kterékoli banky v ČR prokazující příjmy za poslední 3 měsíce (u klientů UCB opis obratů na účtu) nebo výplatními páskami za poslední 3 měsíce. Příjmy, které neprošly daňovým přiznáním, se dokládají pracovní smlouvou, smlouvou o pracovní činnosti apod. Ke dni převzetí kompletní žádosti o úvěr (vč. všech povinných podkladů) bankéřem nesmí být potvrzení od zaměstnavatele starší 30 dnů!!! Příjem z vlastní společnosti Žadatel, který má příjmy ze společnosti, ve které vlastní > 33%, kromě standardně doložených příjmů podle této metodiky (potvrzení od zaměstnavatele + výpisy nebo pásky / DP FO), ještě předkládá daňové přiznání této společnosti za 2 zdaňovací období vč. všech příloh. V případě pravidelné výplaty podílu na zisku společnosti, jíž je klient spolu/vlastníkem, rovněž dokládá rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a doklad o výplatě podílů na zisku ve prospěch účtu spolu/žadatele o úvěr. V bonitě zohledněná průměrná měsíční částka je stanovena na základě individuálního posouzení schvalovatelem. Takto je možné zohlednit příjem ze společnosti existující min. 3 roky Příjem z podnikání Akceptovány jsou příjmy z podnikání na území ČR doložené daňovým přiznáním vč. všech příloh za 2 zdaňovací období. U Standardních klientů výjimečně za 1 zdaňovací období (podniká-li méně než 2 zdaňovací období). Nestandardní klient dokládá navíc výpisy z účtu u kterékoli banky v ČR za posledních 6 měsíců (u klientů UCB CZ opis obratů na účtu), kterými dokládá bankovní historii v ČR. Příjem zohledněný v bonitě klienta je stanoven jako průměrný příjem za poslední zdaňovací období. Výpočet průměrného měsíčního příjmu podle daňového přiznání: a) výdaje uplatněné ve skutečné výši: dílčí základ daně (ř. 113/ř.206) daň po uplatnění slev (ř.74 ) - výdaj na sociální a zdrav. pojištění)/ 12. Pro výpočet celkového ročního hrubého příjmu z podnikání po odečtení výdajů na sociální a zdrav. pojištění je třeba použít Hypokalkulačku. b) výdaje uplatněné paušálem: dílčí základ daně (ř.113/ř.206) daň po uplatnění slev (ř. 74))/12. Odpočet výdajů na soc. a zdrav. pojistné se neprovádí (obsaženo v paušálu). - 9

10 Pozn.: Příjem uvedený na ř.105 (položka zvyšující základ daně) není vzhledem ke své jednorázovosti v bonitě klienta zohledňován, naopak položku na r. 105 je třeba od ř. 113 odečíst. c) nulové výdaje nelze akceptovat. Příjmy na základě daňového přiznání, které počítá s nulovými výdaji, jsou posuzovány individuálně zejména s ohledem na výsledky minulých zdaňovacích období. d) Pro níže vyjmenované profese lze pro stanovení čistého měsíčního příjmu započítat 50% z celkového hrubého příjmu z podnikání podle 7 (ř. 101 Přílohy č.1). Klient nesmí v DP vykazovat ztrátu a zároveň musí být jednoznačně prokazatelné, že se jedná o osobu (skupina svobodných povolání) podnikající na základě zvláštního předpisu, tj. buď je uvedeno v DP, nebo musí být doloženo v souladu s předpisem pro svobodná povolání v segmentu small business. Diskont je platný pouze pro příjem z uvedených profesních příjmů: notáři, advokáti, insolvenční správci, nucení správci a likvidátoři, dražebníci, architekti, daňoví poradci, auditoři, exekutoři, soudní tlumočníci, odhadci majetku, soudní znalci, patentoví zástupci, zubní technici, autorizovaní inženýři, veterináři, lékárníci/farmaceuti, lékaři, psychoterapeuti/psychologové, stomatologové. Pro výpočet průměrného měsíčního příjmu použijte tyto předpoklady a následný postup: celkový příjem z podnikání podle daňového přiznání (ř. 101 Přílohy č.1) * 0,5 / 12 Daň z příjmu, sociální a zdrav. pojištění jsou již obsaženy ve snížení na 50%. Příklad: ř. 101 (Příjmy podle 7 zákona)= CZK Průměrný měsíční příjem= * 0,5/12= CZK (příjem zohledněný v bonitě klienta) Akceptovány jsou příjmy pouze z podnikání v ČR. Akceptován je příjem z podnikání podle 7, z kapitálového majetku podle 8, z pronájmu podle 9. Prokazuje-li žadatel příjmy z kapitálového majetku, jsou akceptovatelné pouze příjmy, které lze prokázat daňovým přiznáním min. 2 roky po sobě s meziročním rozdílem max. 10%. V období od 1.1. do aktuálního roku je pro výpočet příjmu z podnikání použito daňové přiznání za předposlední zdaňovací období. Od 1.4. kalendářního roku je vyžadováno DP za uplynulý rok (od 1.7., má-li žadatel daňového poradce). Žadatel, který má aktivní živnost a skutečně nepodniká, předloží daňové přiznání za poslední zdaňovací období s nulovým základem nebo Čestné prohlášení o nulovém příjmu z podnikání. Pokud žadatel přerušil živnost v průběhu roku podání žádosti o úvěr nebo v průběhu roku předcházejícího, předkládá daňové přiznání za poslední zdaňovací období nebo Čestné prohlášení o nulovém příjmu z podnikání. Pro první čerpání úvěru pak klient dokládá potvrzení o bezdlužnosti od FÚ viz následující bod. Nejpozději k prvnímu čerpání hypotečního úvěru klient dokládá originál potvrzení o bezdlužnosti, kterou mu na žádost vystaví FÚ (originál nebo ověřený dokument zkonvertovaný z elektronické verze na CzechPoint). Ke dni 1.čerpání nesmí být potvrzení o bezdlužnosti starší 90 dnů. Tato povinnost neplatí v případě nulového příjmu z podnikání, nebo pokud je účelem úvěru refinancování úvěru jiné banky za předpokladu, že klient nemá negativní historii v registrech - 10

11 (CBCB, LLCB, SOLUS, popř. CRÚ), a zároveň doba čerpání úvěru nesmí být delší než 90 dní ode dne podpisu smlouvy o úvěru. Na předloženém potvrzení o bezdlužnosti nesmí mít klient evidovány žádné nedoplatky, splátkové kalendáře ani posečkání s daňovou povinností Souběh příjmů z podnikání a závislé činnosti doložený daňovým přiznáním Celkový průměrný příjem je dán součtem průměrného příjmu ze závislé činnosti za poslední tři měsíce a průměrného příjmu z podnikání podle daňového přiznání za poslední zdaňovací období. V praxi mohou nastat nejčastěji tyto tři případy: V DP je evidován příjem z podnikání + příjem ze závislé činnosti. Klient musí doložit, že příjem ze závislé činnosti nadále pokračuje (standardními doklady). Příjem pro posouzení bonity se vypočítá z příjmu z podnikání podle DP a z aktuálně doloženého příjmu od zaměstnavatele. Pokud není pokračování příjmu ze závislé činnosti doloženo, akceptuje se pouze příjem z podnikání podle DP. Klient je povinen předložit kromě DP také Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti, tj. nepředkládá výplatní pásky ani výpisy z účtu, pokud jsou příjmy ze závislé činnosti zohledněny v bonitě. V DP není evidován příjem ze závislé činnosti, klient však dokládá aktuální potvrzení zaměstnavatele (standardními doklady). Příjem pro posouzení bonity se vypočítá z příjmu z podnikání podle DP a z aktuálně doloženého příjmu od zaměstnavatele. Příjem z podnikání je v tomto případě akceptován pouze za předpokladu, že je reálný výkon závislé a podnikatelské činnosti současně. V DP jsou evidovány příjmy ze závislé činnosti od více různých zaměstnavatelů, klient musí doložit aktuální potvrzení o příjmu od všech zaměstnavatelů. Příjem pro posouzení bonity se vypočítá ze součtu příjmů od jednotlivých zaměstnavatelů v jednotlivých měsících Příjem z pronájmu Stávající příjmy z pronájmu jsou akceptovány v případě, že jsou doloženy daňovým přiznáním, nájemní smlouvou, originálním výpisem z KN k pronajímané nemovitosti. V případě bytové jednotky musí být předložen výpis z KN k bytu, domu, ve kterém se byt nachází, event. pozemku (je-li vlastník odlišný od vlastníka byt. jednotky). Pokud jsou odpisy nemovitosti uvedeny v nákladech v daňovém přiznání, dokládá klient také odpisový plán. Příjmy z již existujících nájemních smluv doložené daňovým přiznáním budou do výpočtu bonity zahrnuty ve skutečné výši. Stávající příjmy z pronájmu nejsou akceptovány v případě, že pronajímaná nemovitost je zatížena zástavním právem zajišťujícím závazek osoby, která není spolu/žadatelem úvěru. Budoucí příjmy z pronájmu jsou stanoveny na základě stanoviska Oddělení oceňování nemovitostí, které posoudí jejich reálnost. Pro posouzení je třeba předložit fotodokumentaci aktuálního stavu nemovitosti; nejedná-li se o bytovou jednotku, půdorysy jednotlivých podlaží. alespoň návrh nájemní smlouvy originálním výpisem z KN k pronajímané bytové jednotce. Takto stanovené příjmy z pronájmu lze započítat ve výši 60%. Budoucí příjmy z pronájmu jsou akceptovány, pokud je pro schválení úvěru předložen alespoň návrh nájemní smlouvy a listy vlastnictví k pronajímaným nemovitostem. Stejným způsobem tzn. se stanoviskem Oddělení oceňování nemovitostí je ve výši 60% zohledňován i příjem z již uzavřených nájemních smluv, které však doposud neprošly daňovým přiznáním, neboť nájemní vztah vznikl až v průběhu aktuálního roku. - 11

12 V případě, kdy je do příjmů klienta zahrnut příjem z pronájmu, má klient povinnost zajistit úhradu nájemného na účet určený pro splácení úvěru. V případě akceptace budoucích příjmu z pronájmu musí být nejpozději do 6 měsíců od vyčerpání doložena uzavřená nájemní smlouva a zajištěn bezhotovostní převod nájemného na účet klienta u UCB CZ Jiné standardní příjmy Přehled akceptace některých druhů příjmů (vyplácených v ČR): Starobní důchod (bez případného vedlejšího výdělku) Rodičovský příspěvek Vdovský důchod ve výši 60% Sirotčí důchod (pokud je předpokládaná doba výplaty rovna nebo delší než splatnost úvěru) Renta (vojáci, horníci, policisté apod.) ANO ANO Příspěvek na bydlení vojáků z povolání ANO Výše uvedené příjmy jsou dokládány potvrzením správy sociálního zabezpečení, resp. subjektu zajišťujícího jejich výplatu (rozhodnutí Ministerstva obrany, rozhodnutí Ministerstva vnitra apod.). Výživné Výživné je dokládáno rozhodnutím soudu a výpisy z běžného účtu klienta nebo složenkou. Do příjmu klienta je výživné akceptováno v prokázané výši, maximálně však do výše CZK/ 1 dítě. Příklad: Doloženo výživné na 2 děti ve výši CZK a CZK. Do příjmu klienta započtena měsíční částka ve výši: 2*4.000 CZK= CZK. ANO ANO ANO ANO Invalidní důchod Pěstounské dávky Dávky pro tělesně postižené Sociální dávky Přídavky na děti NE NE NE NE NE Diety jsou v příjmu akceptovány u těchto skupin zaměstnanců: řidiči, posádky letadel, státní zaměstnanci s doloženým dlouhodobým výkonem práce v zahraničí. Do příjmů žadatele lze zahrnout 35 % z průměrných příjmů z titulu diet za poslední 3 měsíce. Je-li z výpisů patrné, že se jedná o výplatu diet, dokládá žadatel 3 výpisy z účtu. Pokud z výpisů z účtu samostatná výplata diet nevyplývá, musí být doloženy výpisy z účtu a výplatní pásky. Tzn., je-li na běžný účet klienta z výše uvedených skupin zaměstnanců připisována mzda v jedné částce, musí být doloženy výplatní pásky společně s výpisy z účtu, a to bez ohledu na to, zda jsou diety v bonitě zohledňovány či nikoli Předschválené příjmy pro klienty UCB CZ Klient UCB CZ nemusí dokládat příjmy, jestliže pro splácení požadované výše hypotečního úvěru jsou dostatečné předschválené příjmy uvedené v Sestavě předschválených příjmů pro HÚ (k dispozici na pobočce) platné ke dni podání žádosti o úvěr. Do příjmů se zadává částka předschváleného příjmu uvedeného v Sestavě předschválených příjmů pro HÚ (k dispozici na pobočce). Nejsou-li předschválené příjmy v sestavě dostatečné, je klient povinen doložit své příjmy standardním způsobem. Příjem uvedený v sestavě může být použit pro schválení úvěru max. 3 měsíce ode dne zveřejnění sestavy předschválených příjmů - 12

13 V případě kombinace příjmů ze Sestavy a standardně dokládaného příjmu spolužadatele je možné standardně dokládaný příjem spolužadatele zohlednit v propočtu bonity pouze tehdy, není-li zasílán na účet klienta u UCB. 4.4Výdaje Minimální výdaje domácnosti jsou tvořeny osobními náklady každého jejího člena a náklady na domácnost, které vycházejí z celkového počtu členů domácnosti. Do nákladů domácnosti se započítávají všichni její členové i v případě, že o úvěr žádá pouze jeden z manželů. Celkovou výši minimálních výdajů domácnosti naleznete v Hypokalkulačce pro 3P. Dále jsou zohledňovány veškeré pravidelné výdaje jednotlivých členů domácnosti. Nejčastější pravidelné výdaje: splátky úvěrů a leasingů; kreditní karty a kontokorentní úvěry čerpané v posledních 12 měsících (výše měsíční splátky započítávaná do výdajů činí pro KK 3,6%, pro KTK 6,6% z úvěrového rámce produktu); ručitelské závazky v případě, že zaručovaný závazek je v prodlení/problémový. Ostatní ručitelské závazky není třeba do výdajů zahrnovat; životní pojištění, pokud má žadatel evidován v úvěrových registrech hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření nebo spotřebitelský úvěr; závazky z podnikatelské činnosti OSVČ (splátky úvěrů, leasingové splátky, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, apod.). Ve výdajích se nesplátkové závazky zahrnují stejným způsobem, jako osobní KK a KTK; Pozn.: Pokud jsou úroky z výše uvedených splátek zohledněny v DP klienta, je možné částku odpovídající jejich výši ve výdajích nezohledňovat, pokud klient doloží potvrzení o jejich celkové zaplacené výši. pojištění nemovitostí financovaných UCB CZ; výživné apod. V případě zúženého SJM je třeba při výpočtu ukazatele debt ratio zahrnout do počtu členů domácnosti oba manžele a děti žijící ve společné domácnosti. Do příjmů a ostatních výdajů (např. splátky úvěrů, KK,KTK ) se započítávají pouze příjmy/výdaje osob žádajících o úvěr. Ukazatel DEBT RATIO Pre-scoring (kalkulace bonity) klienta se provádí v Hypokalkulačce. Do ukazatele debt ratio nejsou započítávány tyto výdajové položky klienta: penzijní připojištění stavební spoření životní pojištění v případě, že Žadatel nemá v úvěrových registrech evidován žádný hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření ani spotřebitelský úvěr, nebo předložil příslušné úvěrové smlouvy, z nichž vyplývá, životní pojistka není použita k zajištění úvěru. závazek, který bude splacen z výnosu poskytnutého úvěru - částka na splacení existujících splátkových závazků (např. neúčelový úvěr, spotřebitelský úvěr použitý za jiným účelem než financování nemovitosti) musí být hrazena přímo na účet věřitele. - 13

14 výdaje, které budou prokazatelně ukončeny do 3 měsíců od podání žádosti o úvěr. úvěrový limit na KK a KTK, nebyl-li v posledních 12 měsících čerpán; závazek aktuálně evidovaný v úvěrových registrech, jehož splacení (resp. zrušení v případě KK a KTK) klient doloží potvrzením příslušné finanční instituce nejpozději k datu prvního čerpání úvěru. Náklady na domácnost v zahraničí je nutno do prescoringového nástroje zadat jako náklady na domácnost v ČR v Praze násobené koeficientem 1,5. 5.Zajištění úvěru 5.1.Zajištění zástavním právem k nemovitosti Zástavní právo UCB CZ musí být do katastru nemovitostí zapsáno v 1. pořadí zápisu. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území České republiky. Zastavená nemovitost musí být zapsaná v Katastru nemovitostí. Financovaná nemovitost musí být zastavenou nemovitostí. Je-li zastavena nemovitost odlišná od financované nemovitosti, je posuzováno jako výjimka. Zastavená nemovitost musí být ve vlastnictví fyzické osoby - alespoň jednoho ze spolužadatel, s výjimkou, kdy: a) nemovitost odlišná od financované je ve vlastnictví osoby blízké. Zástavce - osoba blízká nemusí dokládat výpisy z úvěrových registrů. b) nemovitost je použita jako dozajištění úvěru nebo účelem úvěru je koupě/ úhrada družstevního podílu nebo v případě účelu získání práv a povinností včetně práva nájmu k bytu, při jehož výstavbě bylo použito programu státní podpory. Tato nemovitost může být ve vlastnictví osoby odlišné od spolu/žadatele, nikoli však ve vlastnictví právnické osoby. Zástavce odlišný od dlužníka, vyjma osoby blízké, předkládá výpisy z úvěrových registrů (tzn. CBCB, LLCB a SOLUS). Zastavená nemovitost musí být dokončená. (-) To neplatí v případě, kdy zastavená nemovitost je financovanou nemovitostí a účelem úvěru je její výstavba/rekonstrukce. Nemovitost zajišťující neúčelový úvěr musí být ve vlastnictví některého ze spolužadatelů. Je nutné dbát o to, aby jako zástavce vystupoval v zástavní smlouvě ten, kdo je prokazatelně vlastníkem nemovitosti v okamžiku podání návrhu na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí. V případě, že nemovitost je ve spoluvlastnictví více osob, jsou všechny tyto osoby uvedeny v zástavní smlouvě v identifikaci smluvních stran jako zástavci a všechny osoby smlouvu podepisují. Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch banky vznikne jeho vkladem (zápisem) do katastru nemovitostí provedeným na základě zástavní smlouvy, a to ke dni podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Zástavní právo k zajištění úvěru se zřizuje vždy k funkčnímu celku, tj. souboru nemovitostí, které spolu funkčně souvisí, např. v případě rodinného domu to je budova rodinného domu, zastavěný pozemek, přiléhající pozemky (např. zahrada), event. další budovy nacházející se na těchto pozemcích (např. samostatně stojící garáž). Do funkčního celku náleží i přístupová cesta, event. spoluvlastnický podíl k přístupové cestě. V případě úvěru zajištěného zástavním právem k bytové, event. nebytové jednotce, je funkčním celkem vždy předmětná jednotka, spoluvlastnický podíl na společných částech domu, spoluvlastnický - 14

15 podíl na zastavěném pozemku, event. spoluvlastnický podíl na dalších pozemcích tvořících s předmětným bytovým domem funkční celek. Je-li vlastník pozemku (zastavěné plochy pod bytovým domem) odlišný od vlastníka stavby, nelze k takovému pozemku zřídit zástavní právo. Tuto situaci lze akceptovat pouze v případě, že vlastníkem zastavěného pozemku pod bytovým domem obec nebo stát. Úvěrová smlouva však musí obsahovat povinnost klienta dozastavit pozemek v případě, že jej získá do vlastnictví. Jako zajištění úvěru mohou sloužit pouze celé objekty (nemovitosti), tzn., že banka neakceptuje jako předmět zajištění úvěru pouhý spoluvlastnický podíl na nemovitosti. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na nemovitostech, které jsou součástí funkčního celku podle předchozích odstavců, např. z důvodu právního zajištění přístupu k nemovitosti. K zastavované nemovitosti musí být vždy právně zajištěný přístup z veřejné komunikace. Není-li tento přístup přímo z veřejné komunikace, je třeba zřídit věcné břemeno cesty přes pozemek jiného vlastníka ve prospěch kteréhokoliv vlastníka zastavované nemovitosti, event. zvolit jiné vhodné řešení podle pravidel uvedených v dokumentu Právně zajištěný přístup k nemovitosti. Pokud není v době čerpání přístup k nemovitosti dořešen, je možné pro úvěry na koupi z developerského projektu akceptovat Prohlášení zástavce. Zástavní právo ve druhém pořadí Zástavní právo ve 2. a dalším pořadí lze akceptovat pouze v těchto případech: a) zástavním věřitelem je UCB CZ, případně její právní předchůdci, b) zástavním věřitelem v 1. pořadí je stavební spořitelna, c) zástavní věřitelem v 1. pořadí je Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) d) zástavní právo zajišťuje pohledávku zástavního věřitele a úvěrem poskytnutým UCB CZ dojde ke splacení této původní pohledávky. Původní věřitel bude následně iniciovat výmaz zástavního práva v Katastru nemovitostí (účel refinancování HÚ). e) koupě nemovitosti z developerského projektu. Zástavním právem je zástavní právo zajišťující úvěr developera pro financování předmětného projektu. Spolu s Žádostí o úvěr musí být předložen dokument financující banky potvrzující podmínky výmazu zástavního práva z bytové jednotky, která je předmětem úvěru (neplatí pro developerské projekty financované UCB CZ). Je-li uzavírána zástavní smlouva k hypotečnímu úvěru na koupi bytu z developerského projektu, je možné ji zpracovat pouze na základě LV se zapsanými bytovými jednotkami, event. na základě Prohlášení vlastníka budovy, které bylo podáno do katastru nemovitostí (tj. podání opatřeno podacím razítkem příslušného katastrálního úřadu). Výše úvěru je stanovována do výše limitů LTV stanovených tímto předpisem. LTV se vypočítává vždy z hodnoty zastavené nemovitosti / zastavených nemovitostí, tj. i v případě, že úvěr je zajištěn jinou než financovanou nemovitostí. V případě, že nejde o refinancování úvěru a zástavním věřitelem je stavební spořitelna nebo Státní fond rozvoje bydlení musí být do posouzení maximálního LTV úvěru zahrnována i aktuální výše předmětné pohledávky, která je zajištěna zástavním právem v 1. pořadí zápisu. Aktuální výši úvěru musí klient prokázat (výpisem z úvěru, potvrzením stavební spořitelny). Nedoloží-li klient aktuální výši úvěru, je třeba do výpočtu LTV zahrnout výši závazku uvedenou na listu vlastnictví. Příklad: aktuální jistina stávajícího úvěru 1, CZK, nová výše HÚ 2, CZK, tržní hodnota nemovitosti 5, CZK. Výsledné LTV: (1, CZK + 2, CZK)/ 5, CZK = 70% Vyvázání zastavené nemovitosti V průběhu úvěrového vztahu může klient požádat Banku o výměnu nemovitosti sloužící k zajištění úvěru. Banka může vyhovět žádosti klienta, pokud budou splněny minimálně následující skutečnosti: klient dosud řádně plnil podmínky sjednané smlouvou o úvěru, zůstatek dosud nesplacené jistiny bude do budoucnosti dostatečně zajištěn nově zastavovanou nemovitostí. - 15

16 Vzdání se zástavního práva k původní nemovitosti může být vystaveno nejdříve v okamžiku, kdy bude doloženo podání návrhu na vklad zástavního práva k nově zastavené nemovitosti. Doporučeno je vydávat vzdání se zástavního práva až po provedeném vkladu zástavního práva k nové nemovitosti. Zásady pro použití bytu v panelovém domě k zajištění úvěru a) Byt v panelovém domě je financovanou a zastavenou nemovitostí (hlavní zajištění) Pro byty v revitalizovaných panelových domech platí max. LTV 100% a max. splatnost 30 let. Revitalizovaným domem rozumíme dům s těmito povinnými provedenými úpravami: zateplený obvodový plášť, vyměněná okna, nové rozvody vody, opravená střecha; Popis uvedených úprav musí být uveden v ocenění nemovitosti (např. v části Charakteristika objektu). Pro byty v panelových domech, které nesplňují kritéria revitalizovaného domu (tj. v nerevitalizovaných panel.domech): Max. LTV 80% a max. splatnost 20 let při debt ratiu 80% nebo let při debt ratiu sníženém o 10%. Snížené debt ratio pro financování bytů v nerevitalizovaných panelových domech úvěrem se splatností let: Standardní klient Nestandardní klient Rezidenční (LTV 80%) 70% 60% Nerezidenční HU LTV 80% 70% N/A Neúčelový HU N/A N/A b) Byt v panelovém domě není financovanou nemovitostí a je použit pouze jako dozajištění úvěru pro snížení LTV. Je-li hodnota financované nemovitosti stejná nebo vyšší než požadovaný úvěr a byt v panelovém domě je použít pouze k dozajištění úvěru, není úvěr omezen parametry platnými pro byty v nerevitalizovaných panelových domech (LTV a splatnost) podle písm. a) tohoto bodu. 5.2.Odhad nemovitosti Ocenění standardní nemovitosti musí být provedeno smluvním externím odhadcem uvedeným v Seznamu odhadců podle metodiky oceňování nemovitostí UCB CZ: o o na listu Nový odhad je seznam externích odhadců Banky, na listu Black list je seznam odhadců, jimiž zpracovaná ocenění nelze akceptovat (pouze pro úvěry s účelem refinancování). Ocenění nestandardní nemovitosti provádí interní odhadce UCB CZ. Zadavatelem externího odhadu je klient, zadavatelem interního odhadu je bankéř. Ocenění nemovitosti nesmí být starší než 1 rok. Výjimky: původní odhad pro refinancování úvěru z jiné banky; původní odhad zpracovaný pro naši banku pro všechny účely; developerské projekty. - 16

17 Konečná hromadná ocenění nemovitostí v rámci dev. projektů starší než 1 rok je možné použít za předpokladu využití diskontu podle tabulky Diskonty hodnoty nemovitostí (Seznam odhadců list Diskonty). Tato ocenění je možné i pro jiné účely než refinancování. Akceptovaný původní odhad je třeba opatřit poznámkou s uvedením dne provedení diskontu; výše diskontu; částka po provedení diskontu. Základní podklady, které pro zpracování odhadu musí klient předat externímu odhadci, jsou tyto: Objednávka odhadu na formuláři banky (část přehled zdrojů je vyplňována pouze pro účel výstavba/rekonstrukce), výpis z KN na veškeré předmětné jednotky, budovy a pozemky (včetně výpisů z KN, kdy figuruje u předmětné nemovitosti i jiný vlastník - při odděleném vlastnictví stavby a pozemku), který není starší 3 měsíců, (-) kopie příslušné části katastrální mapy, která je v souladu s aktuálním výpisem z KN, (pokud je mapa digitalizována, postačí výtisk mapy z neplaceného dálkového náhledu cuzk) listina prokazující oprávnění nakládat s nemovitým předmětem zástavy, pokud dosud trvající vlastnické právo k nemovitosti vzniklo před (úředně ověřený opis), stavební plány - řezy, půdorysy, pohledy, Podklady dokládané v závislosti na účelu úvěru: územně plánovací informace, územní souhlas, územní rozhodnutí nebo stavební povolení/ohlášení stavby (koupě pozemku nebo výstavba), prohlášení vlastníka/ smlouva o výstavbě - u budovy rozdělené na bytové jednotky (koupě nemovitosti z developerského projektu) smlouva o dílo vč. příloh (účel výstavba/rekonstrukce) Pro akceptaci ocenění staršího 1 rok doloží klient kromě standardních podkladů: fotodokumentaci aktuálního stavebního stavu nemovitosti; Formulář o stavu nemovitosti vyplněný pracovníkem banky, který provedl návštěvu a kontrolu nemovitosti. Další podklady mohou být dokládány v závislosti na individuálních charakteru nemovitosti Zásady verifikace ocenění hodnoty nemovitostí zpracovaných externími odhadci banky Před zpracováním úvěrového protokolu a odesláním případu ke schvalování:: jsou verifikovány odhady pro úvěry s částkou > 5 mil. CZK nebo s LTV > 70%; nejsou verifikovány odhady pro úvěry s částkou 5 mil. CZK a současně s LTV 70%. Rekreační objekt lze financovat rezidenčním úvěrem pouze za předpokladu, že se jedná o objekt způsobilý k trvalému bydlení, který je svým provedením, dispozičním řešením, velikostí a standardem vybavení vhodný pro trvalé užívání. Musí se nacházet v poloze vhodné pro trvalé bydlení, přičemž ale v daném místě nelze na základě podmínek územního plánování rodinný dům postavit. V těchto případech musí být nemovitost v rámci interní verifikace odhadu nebo stanoviska interního odhadce nemovitostí (pokud není verifikace povinně vyžadována) posouzena jako rezidenční nemovitost.. Nemovitost typu ateliér je možné financovat rezidenčním úvěrem, pokud je v rámci interní verifikace odhadu nebo stanoviska interního odhadce nemovitostí (pokud není verifikace povinně vyžadována) posouzena jako rezidenční nemovitost Pravidla akceptace původního ocenění nemovitosti Účel refinancování Tržní hodnota nemovitosti musí být doložena původním oceněním zpracovaným pro banku, která poskytla refinancovaný úvěr. (V případě, že se jedná v pořadí již o druhé a další refinancování původního úvěru a klient žádá uznání odhadu zpracovaného pro původní banku, doloží kromě - 17

18 standardních podkladů také původní úvěrovou smlouvu. Pokud v původní úvěrové smlouvě není dostatečná identifikace zastavené nemovitosti, musí být doložena i původní zástavní smlouva.) Toto ocenění již není oddělením Oceňování nemovitostí verifikováno. Hodnota nemovitosti podle takto akceptovaného původního odhadu musí být vzhledem k vývoji cen nemovitostí na trhu diskontována v závislosti na datu ocenění, typu nemovitosti a lokalitě. Diskonty jsou uvedeny na listu DISKONTY v Seznamu odhadců. V případě účelu refinancovaného úvěru na výstavbu/rekonstrukci, musí klient kromě původního odhadu předložit i zprávu k původnímu odhadu o dokončení stavebních prací, event. (-) prokázat, že se jedná o stavbu dokončenou. Nemá-li klient k dispozici původní ocenění bytové jednotky, může být stanovena hodnota bytu na základě vyhodnocení kupní ceny v předložené kupní smlouvě a porovnáním s cenami v místě nemovitosti zadáním do aplikace Posouzení kupní ceny pro refinancování hypotečního úvěru (pouze pro lokality uvedené v informaci o verzi aplikace). Vyhodnotí-li aplikace hodnotu nemovitosti ve výši, která pro klienta není akceptovatelná, předloží klient standardní aktuální ocenění bytové jednotky. Ostatní účely Starší ocenění nemovitosti zpracované pro UCB CZ je možné akceptovat nejen pro všechny účely za podmínky, že na základě tohoto ocenění byl poskytnut UCB CZ úvěr a tržní hodnota nemovitosti je diskontována. 5.3.Pojištění nemovitosti Banka vyžaduje povinně u všech nemovitostí, které slouží k zajištění návratnosti úvěru, jejich pojištění, a jeho udržování až do doby úplného splacení pohledávky. Výjimku tvoří pouze pozemky. Pojištění musí být sjednáno na novou/reprodukční cenu (nikoliv časovou cenu) stanovenou pojišťovnou a doloženo u nově sjednaných pojistek - pojistnou smlouvou, jejím návrhem nebo nabídkou pojišťovny; u starších pojistek stanoviskem/potvrzením pojišťovny, nabídkou nové pojistky; u úvěrů do 1 mil. CZK může být pojištění sjednáno na tržní hodnotu stanovenou v ocenění nemovitosti bez ověřování stanoviska pojišťovny. POZOR!!! V případě podpojištění by pojišťovna plnila jen poměrnou část vzniklé škody a nikoliv celou škodu. Nemovitost musí být pojištěna minimálně proti těmto rizikům: pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí, a to povinně tato rizika: požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy; dále povinně: pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou unikající z vodovodních zařízení, odcizení části nebo součásti nemovitosti; pojistná rizika požadovaná podle polohy nemovitosti: náraz motorového vozidla, jeho části nebo nákladu, náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, sesouvání půdy, zřícení skal a zeminy, sesouvání nebo zřícení lavin, povodeň, záplava, zemětřesení. Sjednané pojištění musí být vinkulováno ve prospěch Banky. Vinkulace ve prospěch Banky musí být vždy v 1. pořadí. Banka akceptuje vinkulaci ve 2. pořadí pouze v těchto případech: při poskytnutí druhého úvěru UCB CZ nebo jejích právních předchůdců zajištěného stejnou nemovitostí; pojistná smlouva je již vinkulována ve prospěch stav. spořitelny nebo Státního fondu pro rozvoj bydlení; - 18

19 dočasně při refinancování úvěru. Vinkulace pojištění nemovitosti se sjednává na základě Dohody o vinkulaci pojištění nemovitosti (zajišťuje bankéř). V případě vzniku pojistné události je pojistné plnění určeno v první řadě na úhradu nákladů spojených s odstraněním škody vzniklé na zastavené nemovitosti. Pojistné plnění uhrazené pojišťovnou na účet banky je v tomto případě čerpáno klientem účelově na základě předložených platebních dokladů. Pokud má developer uzavřenu pojistnou smlouvu rozestavěné stavby bytového domu (rodinných domů), nemusí klient individuální uzavřenou pojistnou smlouvu dokládat před prvním čerpáním úvěru. Individuální pojistnou smlouvu uzavřenou klientem (popř. právnickou osobou spravující budovu) včetně vinkulace pojistného plnění ve prospěch Banky je v tomto případě možné doložit pro poslední čerpání úvěru. Pojistnou smlouvu developera je nutné doložit pro schválení úvěru. Vlastník nemovitosti podle LV, popř. kupující, musí být totožný s pojištěným, může být odlišný od pojistníka. Pojistníkem je osoba, která hradí pojistné. 5.4.Dozajištění úvěru životním/úvěrovým pojištěním 1. Zajištění úvěru zástavním právem k individuálnímu rizikovému životnímu pojištění a) pojistná částka musí být minimálně ve výši částky úvěru je-li žadatel v době splatnosti úvěru starší 67 let (dále též viz bod 3 této kapitoly) b) pojistná částka musí být minimálně ve výši 50% částky úvěru je-li žadatelem Nestandardní klient Může být nahrazeno zajištěním úvěru zástavním právem k pohledávce z termínovaného vkladu ve výši 6 měsíčních anuitních splátek. Zajištění úvěru zástavním právem k rizikovému životnímu pojištění nemusí být sjednáno současně s úvěrovou smlouvou, je možné toto zajištění sjednat jako podmínku čerpání. 2. Dozajištění úvěru úvěrovým pojištěním CARDIF Pro úvěry do výše 5 mil. CZK (pro klienty 60 let vstupního věku), resp. 10 mil. CZK (pro klienty 55 let vstupního věku) lze sjednat úvěrové pojištění Cardif. Na rozdíl od rizikového životního pojištění však vždy musí být pojištění sjednáno na 100% výše úvěru. Úvěrové pojištění CARDIF lze sjednat pouze na jednoho ze spoludlužníků, tj. jednoho pojištěného (žadatele přesahujícího věkovou hranici), a vždy pouze na celou výši úvěru. Jednorázově placené pojistné lze sjednat úhradou z vlastních zdrojů dlužníka nebo navýšením úvěru. Navýšením úvěru o jednorázovou platbu pojištění CARDIF lze překročit limity LTV pro posuzování např. produktové LTV, úrokové sazby, výše úvěru pro panelový dům, limit pro povinné dozajištění Dohodou se svolením k vykonatelnosti apod. Při postupném čerpání úvěru se rovněž limit produktového LTV navyšuje o CARDIF a uvádí se v úvěrové smlouvě. Jediným limitem, který nelze navýšením o jednorázovou platbu pojištění CARDIF překročit, je celková výše úvěru, která nesmí přesáhnout 100% LTV. Jednorázově placené pojistné lze sjednat s pojistnou dobou 5 let. Po uplynutí 5 let si klient může sjednat nové pojištění bez opětovného zkoumání zdravotního stavu klienta a bez ohledu na jeho aktuální vstupní věk. U žadatelů cizinců doporučujeme využít úvěrového pojištění CARDIF pouze pro žadatele, kteří skutečně dlouhodobě žijí na území ČR (nemusí mít povolení k trvalému pobytu). Pro cizince s častým pobytem mimo ČR může být v případě úvěrového/životního pojištění u české pojišťovny prokazování vzniku pojistné události komplikované. - 19

20 3. Posuzování dozajištění životním pojištěním u spolužadatelů starších 67 let Přesáhnou-li spolužadatelé v době předpokládané splatnosti úvěru věku 67 let, může být dozajištění úvěru životním/úvěrovým pojištěním řešeno některým z těchto způsobů: a) spolužadatelé jsou pojištěni individuálním životním pojištěním pojistné částky odpovídají poměru příjmů spolužadatelů (určujeme podle příjmů zahrnutých do bonity podle scoringového SW), min. suma pojistných částek = výše úvěru; b) jeden ze spolužadatelů (vždy nositel příjmů) je pojištěn úvěrovým pojištěním CARDIF pojistná částka druhého spolužadatele odpovídá poměru příjmů spolužadatelů (určujeme podle příjmů zahrnutých do bonity podle scoringového SW); c) jeden ze spolužadatelů (nositel příjmů) je svým příjmem schopen samostatně zajistit splácení úvěru životní/úvěrové pojištění je vyžadováno pouze od tohoto hlavního spolužadatele, min. pojistná částka = výše úvěru. 5.5.Dozajištění úvěru zástavním právem k termínovanému vkladu v UCB CZ Používá se zejména v těchto případech: v případě pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, pokud nebyl alespoň jednou prodloužen; jako alternativa rizikového životního pojištění, je-li žadatelem Nestandardní klient; v případě některých akceptovaných záznamů v úvěrových registrech; v dalších případech schválení úvěru s nestandardními podmínkami. Výše termínovaného vkladu je stanovována individuálně obvykle ve výši 3 až 6 anuitních splátek. 5.6.Dohoda se svolením k vykonatelnosti ve formě notářského zápisu jako exekuční titul Banka požaduje sepsání Dohody se svolením k vykonatelnosti formou notářského zápisu u těchto úvěrů: je-li žadatelem nový Standardní klient - všechny úvěry nad 10 mil CZK celkové úvěrové angažovanosti u UCB CZ; je-li žadatelem stávající Standardní klient - nad 15 mil CZK celkové úvěrové angažovanosti u UCB CZ (tzn. součet výše nově poskytnutého úvěru a aktuálních zůstatků event. stávajících úvěrů musí být vyšší než 15mio. CZK). Předpokladem je bezproblémová platební historie min. 2 roky. je-li žadatelem Nestandardní klient - úvěry 3 mil CZK a více celkové úvěrové angažovanosti; Spolu s exekučním titulem (Dohodou se svolením k vykonatelnosti) je vhodné v případě, kdy je dlužník shodný se zástavcem, uzavřít formou notářského zápisu také Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti. Dohoda se svolením k vykonatelnosti i zástavní smlouva jsou sjednány v jednom dokumentu notářského zápisu, proto s notáři uvedenými v Seznamu notářů je dohodnuto, že klient hradí odměnu notáři pouze za jeden úkon. V tomto případě je na obchodním místě podepisována pouze úvěrová smlouva, u notáře je uzavřena zástavní smlouva spolu s dohodou se svolením k vykonatelnosti, notář vyhotoví také návrh na vklad zástavního práva. Notářský zápis může být sepsán kterýmkoli notářem, pokud budou respektovány základní proporce vzoru tohoto zápisu. Seznam notářů, se kterými je projednána spolupráce při sepisování notářských zápisů, a vzor notářského zápisu jsou umístěny na portále Hypotečních úvěrů (Notářský zápis). Seznam je pravidelně aktualizován. Doklady požadované od klienta k zajištění úvěru jsou souhrnně uvedeny v Seznamu podkladů pro zpracování úvěru a jeho změn, list Doklady zajištění. - 20

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY Platnost od 1.1.2012 OBSAH: 1. POUŽITÉ ZKRATKY...3 2. ÚVO...3 3. CO JE HYPOTEČNÍ ÚVĚR...4 4. ŽADATEL A JEHO PŘÍJMY...4 4.1. OBECNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY SPOLU/ŽADATELE...

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ

SEM. 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ SEM 2. série VZOROVÉ ŘEŠENÍ Příklad 1 VÝDAJE - 1. měsíc Kč P/N/Z Nájem 3 500 Kč Povinné/ Nutné Šalinkarta čtvrtletní (MHD) 685 Kč Nutné Doklady, kartička na bus, ČD 50 Kč Nutné Jízdné domů (např. 1 cesta

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

Smlouva o výhradním obchodním zastoupení Smlouva o výhradním obchodním zastoupení uzavřená ve smyslu ust. 652 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami Obchodní zástupce: Bella Donna

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení registrační číslo žádosti referenční číslo žádosti 1 ) Žádost o poskytnutí 2 ) hypotečního úvěru překlenovacího hypotečního úvěru Žádám/e o poskytnutí hypotečního úvěru: Výše v Kč: slovy: Způsob čerpání:

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)

Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů) I. Kde nás naleznete Návod ke spotřebitelským úvěrům Česká republika Sídlo a pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD) Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové 2 loans@akcenta.eu sběrný

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Převody a oceňování nemovitostí (1)

Převody a oceňování nemovitostí (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více