Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou"

Transkript

1 Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova Praha 6

2 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený : Petr Holeček, starosta města Sídlo : U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou IČ : DIČ : - Kontaktní osoba : Bc. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí Bankovní spojení : KB Kralupy nad Vltavou, č.ú.: /0100 Zpracovatel Název firmy : ISES, s.r.o. Právní forma : společnost s ručením omezeným Sídlo : M.J. Lermontova 25, Praha 6 IČ : DIČ : CZ Bank. spoj. : ČSOB Praha 1, č.ú.: /0300 Tel., fax : , Statutární zástupce : Ing. Vladimír Klatovský, CSc. Odborný garant : Ing. Karel Bursa Řešitel : Mgr. Jitka Kluzová ISES, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez povolení zpracovatele. 2

3 OBSAH Kap. Název kapitoly Str. 1 Úvod Účel Plánu odpadového hospodářství obce Působnost a doba platnosti POH obce 5 2 Analytická část Všeobecné informace - stručná charakteristika obce Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Produkce odpadů Nakládání s odpady Zpětný odběr Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Prognóza vývoje Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech Vyhodnocení plnění cílů POH Způsob hodnocení plnění jednotlivých cílů Použité podklady Zhodnocení plnění cílů POH ( ) 44 3 Návrhová část Závazná část - strategické cíle a opatření krajského plánu odpadového hospodářství a vyhodnocení současného stavu odpadového hospodářství 48 původce vůči opatřením POH Středočeského kraje Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování množství a nebezpečných vlastností odpadů Zásady pro nakládání s komunálními odpady Obecné zásady Komunální odpady Biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady a použité výrobky Skládky, terénní úpravy a rekultivace Obecné cíle Indikované cíle Komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady Skládkování Směrná část Technická a technologická opatření Směsný komunální odpad Separovaný sběr a výkup druhotných surovin Nakládání s objemnými odpady a použitelnými výrobky Nakládání s biologicky rozložitelnými a spalitelnými odpady Nakládání s nebezpečnými odpady Zpětný odběr výrobků, elektrošrot, autovraky 91 3

4 Kap. Název kapitoly Str Nakládání se stavebními a demoličními odpady Skládkování odpadů Sanace starých zátěží a prevence škod Technicko organizační opatření Administrativní opatření Management odpadového hospodářství Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POH města Kralupy nad Vltavou Průběžné cíle a opatření Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství Administrativní nástroje řízení OH Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů Aktualizace POH Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a 122 dynamika změn - komunální odpad 5.1 Ekonomické řízení OH Přílohy Obecně závazná vyhláška města č. 2/ Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků 131 4

5 1. Úvod 1.1 Účel Plánu odpadového hospodářství obce Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen POH) ukládá každému původci odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). POH zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než t ostatního odpadu. Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad stanovený limit, je povinen zpracovat návrh POH do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh POH do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad stanovený limit. Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého POH nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh POH neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu POH sdělí původci odpadů své připomínky. Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného KÚ zaslat tomuto KÚ upravený POH se zapracovanými připomínkami. 1.2 Působnost a doba platnosti POH obce Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. POH se zpracovává minimálně na dobu 5 let od data zpracování, tj. od roku 2011 do roku 2016 a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. 5

6 2 Analytická část 2.1. Všeobecné informace - stručná charakteristika obce Město Kralupy nad Vltavou spadá z hlediska územně správního pod Středočeský kraj (NUTS 3), okres Mělník (NUTS 4: CZ0206). Středočeský kraj náleží do územní organizační jednotky Střední Čechy (NUTS 2). Město Kralupy nad Vltavou (Kód obce: ) je obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Kralupy nad Vltavou je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Město Kralupy nad Vltavou je rozděleno do 5 částí. Město Kralupy nad Vltavou se nachází asi 15 km severně od Prahy. Dle ČSÚ mělo k město Kralupy nad Vltavou obyvatel. Dnešní Kralupy nad Vltavou vznikly nejen v důsledku hospodářského rozmachu posledních cca 150 let, ale také spojením několika sousedních obcí právě v této době. Jádrem postupně vznikajícího dopravního uzlu a průmyslové aglomerace se přitom stala někdejší ves Kralupy, situovaná původně při zdejším říčním brodu. Pojmenování Kralupy (odvozené zřejmě od slov koru lúpati, tj. loupat kůru pro tříslo na činění kůží) se vyskytuje už v zakládací listině kláštera v Břevnově hlásící se k roku 993, která je však tzv. novodobým falzem ze 13. století. A tak první věrohodná zmínka je z roku 1253, kdy král Václav I. potvrzuje majetky špitálu sv. Františka v Praze, pozdějšímu řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Řádu věnuje i ves Kralupy, odebranou předtím dědicům bývalého podkomořího královny Konstancie, Champnoise, který si ves dříve násilně přivlastnil. V 1. polovině 16. století zde žilo 9 hospodářů, až kolem roku 1550 vzrostl počet stavení na 12 a na počátku třicetileté války na 13. Ovšem po následujících pohromách tu v polovině 17. století zbyly pouze 2 osazené grunty. Třebaže byla ves brzy obnovena, rozvíjela se velmi zvolna, roku 1840 měla 177 a v roce 1850 pak 181 obyvatel ve 23 usedlostech. Válečné události 18. a 19. století se Kralup dotkly poměrně málo, s výjimkou let 1741 a 1742, kdy tu Sasové a Francouzi způsobili mimořádně velké škody. Kromě občasných neúrod a epidemií trpěla zdejší vesnice nejvíce povodněmi. Přicházely téměř každým rokem, ale vždy po několika letech nabývaly hrozivého charakteru. Katastrofálními se staly záplavy z let 1784, 1845 a Roku 1851 byla uvedena do provozu státní dráha z Prahy k Drážďanům a v roce 1856 Buštěhradská dráha s vltavským překladištěm pro dopravu kladenského uhlí. Tím byl dán základ pro vznik kralupské železniční křižovatky, která byla v roce 1865 rozšířena stavbou Turnovskokralupské dráhy a nového společného nádraží, roku 1882 spojkou do Velvar a v roce 1884 uhelnou drahou Vinařickou, umožňující také spojení se Slaným. Rozvoj říční plavby vedl k regulaci Vltavy v roce Železniční a říční doprava umožnila samozřejmě zakládání řady výrobních podniků. Roku 1854 tak vznikly loděnice na výrobu dřevěných a železných plavidel a v roce 1857 první skutečná továrna chemický závod zvaný Jordánka, který v dobách své největší slávy zaměstnával až 600 lidí. Roku 1867 zahájil provoz parní mlýn rodiny Karpelesovy. V letech dva cukrovary a v roce 1872 pivovar. V této době též byly otevřeny první pískovny a cihelny rodiny Masnerovy. 6

7 Tato etapa přeměny obce v město vrcholí roku 1881, kdy jsou Kralupy povýšeny na městečko a roku 1884 je jim potvrzen městský znak. V roce 1880 žilo v Kralupech a v sousední postupně připojované Lobči obyvatel ve 212 domech. I v 80. a 90. letech však růst obce po všech stránkách pokračoval. K dosavadním podnikům přistupuje početná skupina kovoprůmyslu. Už roku 1879 zahájila výrobu Pejškova továrna na motory. Roku 1900 obývalo v Kralupech a Lobči 372 domy už obyvatel. Logickým vyvrcholením této druhé etapy rozmachu obce je povýšení městyse Kralup na město ( ), spojené se změnou jména na Kralupy nad Vltavou (tím bylo reflektováno i faktické připojení sousední Lobče). Ani v dalších letech se růst města nezastavil. Hned roku 1901 zahájila výrobu rafinerie minerálních olejů, poté Kratinova továrna na chladiče, roku 1912 Dobiášova továrna na zpracování korku a r lihovar. Kralupy nad Vltavou se staly za 60 let z bezvýznamné vesnice městem s mnoha závody a úřady a bezmála šestitisícovým centrem okresu se 46 sídly. První světová válka sice město nepostihla přímo, ale v životě okresu se projevila i tak poměrně silně. I když i v tomto období vzniklo několik dalších podniků: Česká lučební továrna (r. 1920), První česká akciová továrna na dýhy (r. 1921) a v bývalém cukrovaru u nádraží firma Maggi (r. 1925), budují se spíše stavby důležité pro chod města a zpříjemňující život rostoucímu počtu obyvatel, jejichž počet překročil r deset tisíc. Roku 1920 bylo započato s elektrifikací města, v roce 1924 byly regulovány potoky a v návaznosti na to v roce 1928 došlo k otevření železobetonového silničního mostu přes Vltavu. Byly přestavěny viadukty ve městě v souvislosti s položením druhé koleje ve směru na Děčín (r. 1928). Zájem města o mladou generaci dokládá založení reálného gymnázia (r. 1923). Bezprostředně po válce se projevila i územní expanze nového města, když roku 1919 bylo povoleno připojení Lobečku a roku 1923 došlo k připojení Míkovic. V květnu 1942 zrušila německá správa kralupský okres a připojila jeho území k sousednímu, roudnickému. Ihned po skončení války byl však okres obnoven. Nejtvrdší ránu však městu zasadil nepříliš vydařený spojenecký nálet na místní rafinerii minerálních olejů ze dne , který způsobil ohromné lidské a materiální škody, místy viditelné dodnes (150 lidí zahynulo, 116 budov bylo zničeno a přes 900 poškozeno). V letech se budovaly převážně inženýrské sítě: vodovody, kanalizace, plynovody, osvětlení, upravovaly se chodníky a vozovky. Např. roku 1953 byla zahájena stavba čističky odpadních vod. Rekonstruovaly se četné znárodněné podniky. A v roce 1958 přijeli první brigádníci na stavbu mládeže podniku Kaučuk a přilehlého sídliště. V roce 1950 bylo v Kralupech zjištěno obyvatel a domů. O deset let později tato čísla stoupla na obyvatel a domů. Roku 1960 se odehrála významná změna ve státní správě. Došlo ke slučování okresů a ke vzniku nových krajů. Kralupy tak přišly o statut okresního města, většina území okresu připadla k okresu Mělník, další části pak k okresům Kladno, Praha západ a Praha východ. Zdroj: ČSÚ, webové stránky, 7

8 Odpadové hospodářství - charakteristika Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství ve městě Kralupy nad Vltavou: V současné době jsou v platnosti dva vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového hospodářství na území : Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích. Systém nakládání s odpady Veškeré služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťují pro město tyto společnosti: - Technické služby, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou - REGIOS a.s. Úholičky 215, Velké Přílepy, - JENA Praha, s.r.o. Bolívarova 2092/21, Praha 6 Břevnov. Technické služby zajišťují sběr a svoz směsného komunálního odpadu, pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a na biologicky rozložitelný odpad a provozují sběrný dvůr umístěný v Areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou. Sběrný dvůr splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Sběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Sběrný dvůr tvoří zpevněná plocha, na které jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na odpad kategorie O a krytá hala na odpad kategorie N a elektroodpady. Sběrný dvůr je součástí kolektivních systémů zpětného odběru: ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. Technické služby dále zajišťují údržbu komunikací. Svozová společnost REGIOS a.s. zajišťuje sběr a svoz tříděného sběru odpadu. Společnost JENA Praha, s.r.o. zajišťuje sběr, svoz a následné využívání biologicky rozložitelného odpadu odkládaného občany města prostřednictvím kompostejnerů. 8

9 NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADŮ Podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území se na území města odpad třídí na: a) papír (včetně lepenky) b) plasty c) sklo (odděleně sbírané bílé a barevné) d) nápojové kartony (tetrapacky) e) kovový odpad f) objemný komunální odpad g) nebezpečný odpad. Směsný komunální odpad V roce 2010 se na území nacházelo cca ks sběrných nádob o objemu l, dále je ve městě rozmístěno cca 440 ks sběrných nádob o objemu l (např. u bytových domů). Oddělené shromažďování využitelných složek komunálních odpadů Sběr využitelných složek komunálních odpadů je zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se shromažďuje odděleně do speciálních nádob, pytlů či jiných sběrných prostředků, k tomuto účelu určených. V roce 2010 se na území města nacházelo 60 stanovišť pro separovaný odpad, z toho pouze 50 stanovišť pro separovaný odpad bylo plně vybavených obsloužilo všechny komodity. Papír je tříděn do 71 ks sběrných nádob o objemu l, na plast je ve městě rozmístěno 74 ks sběrných nádob o objemu l, sklo je tříděno odděleně na bílé a barevné. Celkem je rozmístěno 49 ks sběrných nádob o objemu l na barevné sklo a 49 ks sběrných nádob o objemu l, na sklo bílé. Na 17 stanovištích pro separovaný odpad jsou sběrné nádoby o objemu l na nápojový karton. Nádoby na separovaný odpad jsou sváženy dle druhu separované komodity. Dvakrát týdně je prováděn svoz papíru a plastu (tj. 104 x za rok). Jednou ze 14 dnů probíhá svoz skla a nápojového kartonu (tj. 26x za rok). Bioodpad Odpad ze zahrad a údržby zeleně mohou občané odkládat do pravidelně přistavovaných VOK nebo jej mohou odnášet do sběrného dvora. Biologicky rozložitelný odpad je odvážen do areálu kompostárny v Úholičkách, kde je kompostován. Odpady z jídelen a kuchyňský odpad z domácností nejsou odděleně sbírány. 9

10 Objemný odpad Objemný odpad mohou občané odkládat do pravidelně přistavovaných VOK nebo jej mohou odnášet do sběrného dvora. Stavební odpad Ve městě Kralupy nad Vltavou se nenachází odložná plocha pro stavební a demoliční odpady. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře. Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad mohou občané odkládat ve sběrném dvoře. Nepoužitelné (prošlé) léky lze v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, odevzdávat v lékárnách na území města. Informace odpadovém hospodářství lze získat na těchto místech: a) Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí b) internetové stránky c) informační zpravodaj Kralupský Zpravodaj, d) internetová televize, místní rozhlas. 10

11 Způsoby nakládání s odpady na území města zachycuje následující schéma: papír a lepenka sběr ve školách třídící linky sklo barevné a bílé plasty kontejnerový sběr donáškový, odvozný sběrný dvůr materiálové využívání nápojové kartony bioodpad ostatní využitelné odpady místo zpětného odběru použitých výrobků kompostárna drtící zařízení nebezpečný odpad lékárny (léky) stavební odpad objemný odpad velkoobjemové kontejnery odstraňování spalováním směsný odpad sběrné nádoby (popelnice/kontejnery) odstraňování skládkováním 11

12 2.2 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění PRODUKCE ODPADŮ Celkové množství vyprodukovaného odpadu v časové řadě je uvedeno v tabulce a. Souhrnná tabulka uvádí přehled množství odpadu, jejichž původcem je město Kralupy nad Vltavou v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Celková produkce odpadů v letech mírně kolísá. Obecně lze ale konstatovat, že v celém sledovaném období docházelo k postupnému nárůstu množství vyprodukovaných odpadů ve srovnání s rokem 2005 bylo vyprodukováno v roce 2010 o cca t odpadů za rok více. Celková produkce odpadů dosáhla v roce 2010 hodnoty 8 606,2 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele města Kralupy nad Vltavou 448,1 kg odpadů. Celková produkce odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1a. Tabulka 2.2.1c poskytuje přehled o produkci komunálních odpadů v časové řadě Tato tabulka zachycuje množství vyprodukovaných komunálních odpadů, jejichž původcem je město Kralupy nad Vltavou v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Odpady produkované městem jsou dlouhodobě z více než 80 % odpady komunální, vývoj produkce komunálních odpadů je tedy shodný s vývojem celkové produkce odpadů. Z hlediska produkce komunálních odpadů se dnes velká pozornost zaměřuje na separaci využitelných složek. Na území se v současné době třídí plast, papír, barevné a bílé sklo a nápojový karton. V roce 2010 byla průměrná výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast, sklo) v České republice cca 37 kg/obyv./rok. Občané dle evidence vytřídili v roce 2010 v přepočtu na 1 obyvatele celkem 32,27 kg/obyv./rok. Separace využitelných složek komunálních odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1d. Produkce nebezpečných odpadů v časové řadě je uvedena v tabulce 2.2.1f. Tabulka zobrazuje přehled množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů, jejichž původcem je město Kralupy nad Vltavou v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce V letech 2005 až 2007 se na celkové produkci nebezpečných odpadů největší měrou podílely použité výrobky podléhající zpětnému odběru (elektrické a elektronické zařízení, baterie a zářivky). Po roce 2007 produkce nebezpečných odpadů výrazně klesla, což lze přisuzovat úspěšnému zavedení zpětného odběru do praxe (použité výrobky v režimu zpětného odběru nejsou evidovány u původce jako odpad). V roce 2010 byla celková evidovaná produkce nebezpečných odpadů 44,9 t. Produkce nebezpečných odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1f. 12

13 Tabulka 2.2.1a Celková produkce odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 * (kg/obyv. ) Odpad rostlinných pletiv O 68,500 77,270 1,13 0,00 x x x 0, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 31,359 x x x x 0,00 0, Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné N 9,377 4,036 6,472 8,560 5,490 8,653 0,43 1,60 1,32 0,64 1,56 0,49 nebezpečné látky Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 0,876 1,600 1,83 0,00 x x x 0, Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 1,200 0,620 x x x 0,00 x 0, Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,400 0,800 0,800 1,100 x x 0,57 1,00 1,38 0, Kaly z odlučovačů oleje N 4,480 x 0,00 x x x 0, Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 0,620 x x x x 0,00 0, Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 0,040 0,262 0,670 0,085 6,55 0,00 x 0,00 x 0, Papírové a lepenkové obaly O 114,000 93, , , , ,013 0,82 2,18 1,93 1,06 0,94 22, Plastové obaly O 104, , , , , ,042 1,16 1,15 1,21 1,17 0,87 9, Kompozitní obaly O 0,035 1,887 1,416 4,625 6,945 x 53,91 0,75 3,27 1,50 0, Směsné obaly O x x x x x 0, Skleněné obaly O 120, , , , , ,678 1,09 1,10 1,19 0,99 1,13 10,87 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly N 0,357 0,624 1,110 1,75 0,00 x x 0,00 0,00 těmito látkami znečištěné Pneumatiky O 9,600 22,820 26,120 27,740 28,240 28,760 2,38 1,14 1,06 1,02 1,02 1, Olejové filtry N 0,300 x x x 0,00 x 0, Olověné akumulátory N 2,500 5,540 4,500 2,22 0,00 x x x 0,26 13

14 Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) 14 Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 * (kg/obyv. ) Nikl-Kadmiové baterie a akumulátory N 0,070 x 0,00 x x x 0, Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem ) O 0,150 x 0,00 x x x 0, Beton O 34,560 x x x 0,00 x 0, Cihly O 1 114, , , ,000 x 1,16 0,78 0,11 0,00 0,00 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné N 620,000 0,00 x x x x 0,00 látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických O 51,180 55,000 49,000 76,300 1,07 0,89 1,56 0,00 x 0,00 výrobků neuvedené pod č Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 15, , , , , ,190 9,39 1,00 2,03 4,99 1,02 84, Izolační materiál s obsahem azbestu N 23,260 29,960 x x x x 1,29 1, Stavební materiály obsahující azbest N 14,890 x x x 0,00 x 0, Papír a lepenka O 11,424 x x 0,00 x x 0, Textilní materiály O 2,721 32,366 41,995 x x x 11,89 1,30 2, Rozpouštědla N 0,590 x x 0,00 x x 0, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,013 0,00 x x x x 0, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky N 15,324 2,800 0,18 0,00 x x x 0, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 4,060 5,440 4,940 x x 1,34 0,91 0,00 0,00

15 Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 * (kg/obyv. ) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly N 6,789 2,730 0,40 0,00 x x x 0,00 a Plasty O 0,794 x x 0,00 x x 0, Kovy O 55,310 78, ,073 71,590 x x 1,41 1,29 0,71 4, Biologicky rozložitelný odpad O 86, , , ,300 x x 3,55 1,02 1,67 29, Směsný komunální odpad O 4 011, , , , , ,128 0,94 0,94 0,89 1,09 1,10 216, Uliční smetky O 493, , , , ,880 x 0,69 1,48 0,76 0,98 21, Objemný odpad O 1 906, , , , , ,740 0,76 1,41 0,85 1,23 0,68 82,83 CELKEM 7 054, , , , , ,179 1,06 1,08 0,99 1,11 0,97 488,01 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k ( obyvatel) x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 15

16 Graf 2.2.1a Celková produkce odpadů v období s vyznačením množství směsného komunálního odpadu ( ) a komunálního odpadu (skupiny 15 a 20 bez SKO ). Produkce [t/rok] Celková produkce - bez sk. 15 a sk. 20 KO - sk. 15 a sk 20 (bez ) Rok SKO Tabulka 2.2.1a a graf 2.2.1a poskytují přehled o celkové produkci všech odpadů produkovaných městem Kralupy nad Vltavou v období let 2005 až 2010, a to na základě údajů z Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Při analýze celkové produkce odpadů bylo zjištěno, že v letech docházelo k postupnému nárůstu množství vyprodukovaných odpadů. Celková produkce odpadů dosáhla v roce 2010 hodnoty 8 606,2 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele 488,01 kg odpadu. Tabulka 2.2.1b Podíl vybraných druhů odpadů na celkové produkci komunálních odpadů ve městě Kralupy nad Vltavou. Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] 63,9 62,2 53,8 48,3 47,8 54,1 objemného odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] 30,4 23,9 31,2 26,7 29,7 20,7 separovaných složek 1) na produkci komunálního odpadu v [%] 5,4 5,7 9,7 17,2 17,1 19,7 Zdroj dat: Evidence odpadů Z tabulky 2.2.1b je znatelný příznivý trend podíl využitelných složek vyseparovaných z KO na celkové produkci roste. Pozn.: 1) Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: , , , , , , , ,

17 Tabulka 2.2.1c Celková produkce komunálních odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) 17 Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 (kg/obyv.) Papírové a lepenkové obaly O 114,000 93, , , , ,013 0,82 2,18 1,93 1,06 0,94 22, Plastové obaly O 104, , , , , ,042 1,16 1,15 1,21 1,17 0,87 9, Kompozitní obaly O 0,035 1,887 1,416 4,625 6,945 x 53,91 0,75 3,27 1,50 0, Směsné obaly O x x x x x 0, Skleněné obaly O 120, , , , , ,678 1,09 1,10 1,19 0,99 1,13 10, Papír a lepenka O 11,424 x x 0,00 x x 0, Textilní materiály O 2,721 32,366 41,995 x x x 11,89 1,30 2, Rozpouštědla N 0,590 x x 0,00 x x 0,00 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,013 0,00 x x x x 0,00 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 15,324 2,800 0,18 0,00 x x x 0,00 Baterie a akumulátory, zařaz. pod č , nebo pod č a netříděné baterie a N 4,060 5,440 4,940 x x 1,34 0,91 0,00 0,00 akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující neb. látky neuv. N 6,789 2,730 0,40 0,00 x x x 0,00 pod čísly a Plasty O 0,794 x x 0,00 x x 0, Kovy O 55,310 78, ,073 71,590 x x 1,41 1,29 0,71 4, Biologicky rozložitelný odpad O 86, , , ,300 x x 3,55 1,02 1,67 29, Směsný komunální odpad O 4 011, , , , , ,128 0,94 0,94 0,89 1,09 1,10 216, Uliční smetky O 493, , , , ,880 x 0,69 1,48 0,76 0,98 21, Objemný odpad O 1 906, , , , , ,740 0,76 1,41 0,85 1,23 0,68 82,83 CELKEM 6 277, , , , , ,311 0,97 1,08 0,99 1,11 0,98 399,28 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k ( obyvatel) x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce)

18 Graf 2.2.1b Celková produkce komunálních odpadů v období v členění: - směsný komunální odpad - objemný odpad - využitelné složky komunálního odpadu vč. BRO - uliční smetky a ostatní nevyužitelný odpad. Produkce [t/rok] Rok Uliční smetky a nevyužitelný odpad Využitelný odpad Objemný odpad Směsný KO Produkce komunálních odpadů města má postupnou vzrůstající tendenci. Při porovnání údajů z různých míst naší republiky, ale i vyspělých zemí EU, je patrný trend postupného ročního nárůstu produkce komunálního odpadu, tento trend lze očekávat i ve městě Kralupy nad Vltavou. Největší položku komunálního odpadu tvoří směsný komunální odpad (kat. číslo ; dále jen SKO). Celková produkce SKO byla v letech 2005 až 2010 vyrovnaná. V roce 2010 bylo vyprodukováno celkem 3809 t SKO, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 216 kg SKO. Obdobná je i produkce objemného odpadu. Graf 2.2.c zachycuje celkové množství objemného odpadu v časové řadě let V roce 2010 bylo vyprodukováno celkem 1460,7 t objemného odpadu, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 82,83 kg objemného odpadu. 18

19 Graf 2.2.1c Produkce objemného odpadu v letech Produkce [t/rok] Rok Ve městě Kralupy nad Vltavou se třídí papír, plast (včetně PET lahví), sklo (od roku 2007 na bílé a barevné) a nápojový karton. Celkové množství využitelných složek vyseparovaných z komunálního odpadu každoročně narůstá. V roce 2010 bylo celkem vytříděno 760,7 t těchto komodit. Z hlediska množství vyseparovali občané nejvíce papíru, jehož produkce má od roku 2005 výrazně rostoucí trend. V roce 2010 občané vytřídili 391 t papíru. Druhou nejčastěji separovanou komoditou je sklo, které se ve městě Kralupy nad Vltavou separuje odděleně na barevné a bílé. Separace skla od roku 2007 roste a v roce 2010 bylo celkem vytříděno 192 t skla, z toho 109 t tvořilo sklo barevné a 83 t sklo bílé. Třetí tradičně separovanou komoditou je plast. I u této komodity je patrný výrazně rostoucí trend ve sledovaném období. Celkem bylo v roce 2010 vytříděno 171 t plastů. Ve městě Kralupy nad Vltavou se samostatně také třídí nápojový karton, a to již od roku Také separace této komodity ve sledovaném období narůstá a v roce 2010 občané vytřídili dokonce 7 t nápojových kartonů, což je ctihodné množství. Tabulka 2.2.1d Výtěžnost separovaného sběru dle počtu obyvatel. Produkce na 1 obyvatele [kg/rok] Komodita Česká republika Ø 2009 Papír 6,6 5,5 12,9 23,0 24,0 22,2 16,8 Plast 6,0 7,1 8,3 9,8 11,2 9,7 8,3 Sklo 6,9 7,7 8,6 10,0 9,7 10,9 10,4 Nápojový karton 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 Zdroj: Evidence, EKO-KOM a.s. 19

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ČELÁKOVICE Duben 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Čelákovice Statutární zástupce :

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Vysvětlivky: Požadované údaje se vyplňují v souladu s obchodním nebo živnostenským rejstříkem. Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na šest desetinných

Více

Plán odpadového hospodářství obce Město Hrotovice září 2014 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství obce Město Hrotovice září 2014 ISES, s.r.o. Město ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Zastoupený: Sídlo: IČ: Ve věcech technických: Bankovní spojení: Svazek obcí Skládka TKO Vladimír Měrka, předseda

Více

Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství

Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství Pravidla pro cv. ODKO Co je to OH, nakládání s odpady Témata pro odpadové hospodářství závěrečné práce Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing.

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok...

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok... Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní okresní úřad) List č. 1 Počet listů Původce nebo oprávněná osoba Samostatná provozovna IČ: Číslo provozovny: Původce nebo oprávněná

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Provozovatel zařízení ke sběru autovraků v této příloze vyplňuje zároveň produkci a

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Řevnice leden 2012 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Řevnice leden 2012 ISES, s.r.o. Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Řevnice leden 2012 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Město Řevnice Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení určeno pro ORP (název): vyhrazeno pro údaje podatelny: List č. 1 Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Způsob vyplňování formuláře Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Způsob vyplňování formuláře Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., v platném znění. Způsob vyplňování formuláře Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., v platném znění. Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok. Množství kalů ČOV se udává v tunách sušiny za rok. List č. 1

Více

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Samostatná příloha Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje ŘÍJEN 2010 ISES, s.r.o. M.J.

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC září 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Červený Kostelec Sídlo : Náměstí T. G. Masaryka 120, 549

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHRUDIM Srpen 2015 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Chrudim Sídlo : Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO prosinec 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Hlinsko Sídlo : Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko IČ : 00270059

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Černošice Leden 2012 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Černošice Leden 2012 ISES, s.r.o. Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Černošice Leden 2012 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název: Město Černošice Sídlo: Riegrova 1209, 252 28

Více

Odpad je, když OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ. Praha,

Odpad je, když OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ. Praha, Odpad je, když OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ Praha, 08.03.2016 Zákon o odpadech Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit (?) nebo povinnost se jí zbavit Ke zbavování se odpadu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA KRNOVA NA ODBOBÍ 2011 2015 1. Identifikace původce, účel a působnost POH 1.1. Identifikační údaje původce Název: Město Krnov Sídlo: Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov IČ:

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ŘÍJEN 2015 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Středočeský kraj Statutární

Více

Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN

Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Zdětín,

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHRAST

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHRAST PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA CHRAST září 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Chrast Sídlo : Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě IČ : 00270199 DIČ

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 ŘÍJEN 2016 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Středočeský kraj Statutární

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Říjen 2012 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Původce: Název města : Město Zruč nad Sázavou Sídlo : Zámek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 říjen 2015 K.IS, s. r. o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Krajský úřad Královéhradeckého

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města NOVÝ BOR duben 2005 ISES, s.r.o.

Plán odpadového hospodářství původce odpadů města NOVÝ BOR duben 2005 ISES, s.r.o. Plán odpadového hospodářství původce odpadů města NOVÝ BOR duben 2005 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nový Bor Zastoupené : Ing. Radkem

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA GOLČŮV JENÍKOV

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA GOLČŮV JENÍKOV PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA GOLČŮV JENÍKOV Listopad 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název města : Město Golčův Jeníkov Statutární zástupce : Mgr. Vlastimil

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 POH PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2011-2015 Statutární město ul. Radniční 1148 PSČ 738 22 IČ 002966 1 POH Obsah A) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ...3

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vykazovaný rok

Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vykazovaný rok Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Vykazovaný rok Evidenční číslo Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působ. List č. Počet listů Provozovatel IČ Oprávněná

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ listopad 2016 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 ISES, s.r.o. 2 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Ústí nad Orlicí Sídlo : Sychrova

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Plán odpadového hospodářství Roztok

Plán odpadového hospodářství Roztok Roztok dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Listopad 2011 Vypracoval:, Jitka Nováková, ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Vilémov vydává na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Poděbrady

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Poděbrady Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Poděbrady Květen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Poděbrady Zastoupený : PhDr. Ladislav

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2007 Zpracovatel plánu: Earth Tech CZ s.r.o, středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Červenec 2006 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více