Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou"

Transkript

1 Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova Praha 6

2 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený : Petr Holeček, starosta města Sídlo : U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou IČ : DIČ : - Kontaktní osoba : Bc. Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí Bankovní spojení : KB Kralupy nad Vltavou, č.ú.: /0100 Zpracovatel Název firmy : ISES, s.r.o. Právní forma : společnost s ručením omezeným Sídlo : M.J. Lermontova 25, Praha 6 IČ : DIČ : CZ Bank. spoj. : ČSOB Praha 1, č.ú.: /0300 Tel., fax : , Statutární zástupce : Ing. Vladimír Klatovský, CSc. Odborný garant : Ing. Karel Bursa Řešitel : Mgr. Jitka Kluzová ISES, 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez povolení zpracovatele. 2

3 OBSAH Kap. Název kapitoly Str. 1 Úvod Účel Plánu odpadového hospodářství obce Působnost a doba platnosti POH obce 5 2 Analytická část Všeobecné informace - stručná charakteristika obce Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění Produkce odpadů Nakládání s odpady Zpětný odběr Zařízení na využívání a odstraňování odpadů Prognóza vývoje Vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech Vyhodnocení plnění cílů POH Způsob hodnocení plnění jednotlivých cílů Použité podklady Zhodnocení plnění cílů POH ( ) 44 3 Návrhová část Závazná část - strategické cíle a opatření krajského plánu odpadového hospodářství a vyhodnocení současného stavu odpadového hospodářství 48 původce vůči opatřením POH Středočeského kraje Opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování množství a nebezpečných vlastností odpadů Zásady pro nakládání s komunálními odpady Obecné zásady Komunální odpady Biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady a použité výrobky Skládky, terénní úpravy a rekultivace Obecné cíle Indikované cíle Komunální odpady a biologicky rozložitelné odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady Skládkování Směrná část Technická a technologická opatření Směsný komunální odpad Separovaný sběr a výkup druhotných surovin Nakládání s objemnými odpady a použitelnými výrobky Nakládání s biologicky rozložitelnými a spalitelnými odpady Nakládání s nebezpečnými odpady Zpětný odběr výrobků, elektrošrot, autovraky 91 3

4 Kap. Název kapitoly Str Nakládání se stavebními a demoličními odpady Skládkování odpadů Sanace starých zátěží a prevence škod Technicko organizační opatření Administrativní opatření Management odpadového hospodářství Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POH města Kralupy nad Vltavou Průběžné cíle a opatření Indikátory stavu a změn odpadového hospodářství Administrativní nástroje řízení OH Způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů Aktualizace POH Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, struktura zdrojů a 122 dynamika změn - komunální odpad 5.1 Ekonomické řízení OH Přílohy Obecně závazná vyhláška města č. 2/ Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků 131 4

5 1. Úvod 1.1 Účel Plánu odpadového hospodářství obce Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen POH) ukládá každému původci odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). POH zpracovávají původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než t ostatního odpadu. Zpracovaný POH musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. Původce odpadů, který ke dni vyhlášení závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad stanovený limit, je povinen zpracovat návrh POH do 1 roku od vyhlášení závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou povinni zpracovat návrh POH do 1 roku od dosažení produkce odpadů nad stanovený limit. Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého POH nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. V případě, že návrh POH neobsahuje náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem nebo není v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství kraje a její změnou, příslušný krajský úřad do 3 měsíců ode dne obdržení návrhu POH sdělí původci odpadů své připomínky. Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení připomínek příslušného KÚ zaslat tomuto KÚ upravený POH se zapracovanými připomínkami. 1.2 Působnost a doba platnosti POH obce Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. POH se zpracovává minimálně na dobu 5 let od data zpracování, tj. od roku 2011 do roku 2016 a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. 5

6 2 Analytická část 2.1. Všeobecné informace - stručná charakteristika obce Město Kralupy nad Vltavou spadá z hlediska územně správního pod Středočeský kraj (NUTS 3), okres Mělník (NUTS 4: CZ0206). Středočeský kraj náleží do územní organizační jednotky Střední Čechy (NUTS 2). Město Kralupy nad Vltavou (Kód obce: ) je obcí s rozšířenou působností. Městský úřad Kralupy nad Vltavou je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Město Kralupy nad Vltavou je rozděleno do 5 částí. Město Kralupy nad Vltavou se nachází asi 15 km severně od Prahy. Dle ČSÚ mělo k město Kralupy nad Vltavou obyvatel. Dnešní Kralupy nad Vltavou vznikly nejen v důsledku hospodářského rozmachu posledních cca 150 let, ale také spojením několika sousedních obcí právě v této době. Jádrem postupně vznikajícího dopravního uzlu a průmyslové aglomerace se přitom stala někdejší ves Kralupy, situovaná původně při zdejším říčním brodu. Pojmenování Kralupy (odvozené zřejmě od slov koru lúpati, tj. loupat kůru pro tříslo na činění kůží) se vyskytuje už v zakládací listině kláštera v Břevnově hlásící se k roku 993, která je však tzv. novodobým falzem ze 13. století. A tak první věrohodná zmínka je z roku 1253, kdy král Václav I. potvrzuje majetky špitálu sv. Františka v Praze, pozdějšímu řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Řádu věnuje i ves Kralupy, odebranou předtím dědicům bývalého podkomořího královny Konstancie, Champnoise, který si ves dříve násilně přivlastnil. V 1. polovině 16. století zde žilo 9 hospodářů, až kolem roku 1550 vzrostl počet stavení na 12 a na počátku třicetileté války na 13. Ovšem po následujících pohromách tu v polovině 17. století zbyly pouze 2 osazené grunty. Třebaže byla ves brzy obnovena, rozvíjela se velmi zvolna, roku 1840 měla 177 a v roce 1850 pak 181 obyvatel ve 23 usedlostech. Válečné události 18. a 19. století se Kralup dotkly poměrně málo, s výjimkou let 1741 a 1742, kdy tu Sasové a Francouzi způsobili mimořádně velké škody. Kromě občasných neúrod a epidemií trpěla zdejší vesnice nejvíce povodněmi. Přicházely téměř každým rokem, ale vždy po několika letech nabývaly hrozivého charakteru. Katastrofálními se staly záplavy z let 1784, 1845 a Roku 1851 byla uvedena do provozu státní dráha z Prahy k Drážďanům a v roce 1856 Buštěhradská dráha s vltavským překladištěm pro dopravu kladenského uhlí. Tím byl dán základ pro vznik kralupské železniční křižovatky, která byla v roce 1865 rozšířena stavbou Turnovskokralupské dráhy a nového společného nádraží, roku 1882 spojkou do Velvar a v roce 1884 uhelnou drahou Vinařickou, umožňující také spojení se Slaným. Rozvoj říční plavby vedl k regulaci Vltavy v roce Železniční a říční doprava umožnila samozřejmě zakládání řady výrobních podniků. Roku 1854 tak vznikly loděnice na výrobu dřevěných a železných plavidel a v roce 1857 první skutečná továrna chemický závod zvaný Jordánka, který v dobách své největší slávy zaměstnával až 600 lidí. Roku 1867 zahájil provoz parní mlýn rodiny Karpelesovy. V letech dva cukrovary a v roce 1872 pivovar. V této době též byly otevřeny první pískovny a cihelny rodiny Masnerovy. 6

7 Tato etapa přeměny obce v město vrcholí roku 1881, kdy jsou Kralupy povýšeny na městečko a roku 1884 je jim potvrzen městský znak. V roce 1880 žilo v Kralupech a v sousední postupně připojované Lobči obyvatel ve 212 domech. I v 80. a 90. letech však růst obce po všech stránkách pokračoval. K dosavadním podnikům přistupuje početná skupina kovoprůmyslu. Už roku 1879 zahájila výrobu Pejškova továrna na motory. Roku 1900 obývalo v Kralupech a Lobči 372 domy už obyvatel. Logickým vyvrcholením této druhé etapy rozmachu obce je povýšení městyse Kralup na město ( ), spojené se změnou jména na Kralupy nad Vltavou (tím bylo reflektováno i faktické připojení sousední Lobče). Ani v dalších letech se růst města nezastavil. Hned roku 1901 zahájila výrobu rafinerie minerálních olejů, poté Kratinova továrna na chladiče, roku 1912 Dobiášova továrna na zpracování korku a r lihovar. Kralupy nad Vltavou se staly za 60 let z bezvýznamné vesnice městem s mnoha závody a úřady a bezmála šestitisícovým centrem okresu se 46 sídly. První světová válka sice město nepostihla přímo, ale v životě okresu se projevila i tak poměrně silně. I když i v tomto období vzniklo několik dalších podniků: Česká lučební továrna (r. 1920), První česká akciová továrna na dýhy (r. 1921) a v bývalém cukrovaru u nádraží firma Maggi (r. 1925), budují se spíše stavby důležité pro chod města a zpříjemňující život rostoucímu počtu obyvatel, jejichž počet překročil r deset tisíc. Roku 1920 bylo započato s elektrifikací města, v roce 1924 byly regulovány potoky a v návaznosti na to v roce 1928 došlo k otevření železobetonového silničního mostu přes Vltavu. Byly přestavěny viadukty ve městě v souvislosti s položením druhé koleje ve směru na Děčín (r. 1928). Zájem města o mladou generaci dokládá založení reálného gymnázia (r. 1923). Bezprostředně po válce se projevila i územní expanze nového města, když roku 1919 bylo povoleno připojení Lobečku a roku 1923 došlo k připojení Míkovic. V květnu 1942 zrušila německá správa kralupský okres a připojila jeho území k sousednímu, roudnickému. Ihned po skončení války byl však okres obnoven. Nejtvrdší ránu však městu zasadil nepříliš vydařený spojenecký nálet na místní rafinerii minerálních olejů ze dne , který způsobil ohromné lidské a materiální škody, místy viditelné dodnes (150 lidí zahynulo, 116 budov bylo zničeno a přes 900 poškozeno). V letech se budovaly převážně inženýrské sítě: vodovody, kanalizace, plynovody, osvětlení, upravovaly se chodníky a vozovky. Např. roku 1953 byla zahájena stavba čističky odpadních vod. Rekonstruovaly se četné znárodněné podniky. A v roce 1958 přijeli první brigádníci na stavbu mládeže podniku Kaučuk a přilehlého sídliště. V roce 1950 bylo v Kralupech zjištěno obyvatel a domů. O deset let později tato čísla stoupla na obyvatel a domů. Roku 1960 se odehrála významná změna ve státní správě. Došlo ke slučování okresů a ke vzniku nových krajů. Kralupy tak přišly o statut okresního města, většina území okresu připadla k okresu Mělník, další části pak k okresům Kladno, Praha západ a Praha východ. Zdroj: ČSÚ, webové stránky, 7

8 Odpadové hospodářství - charakteristika Organizační zabezpečení řízení odpadového hospodářství ve městě Kralupy nad Vltavou: V současné době jsou v platnosti dva vnitřní dokumenty, které se týkají odpadového hospodářství na území : Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích. Systém nakládání s odpady Veškeré služby týkající se odpadového hospodářství v současné době zajišťují pro město tyto společnosti: - Technické služby, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou - REGIOS a.s. Úholičky 215, Velké Přílepy, - JENA Praha, s.r.o. Bolívarova 2092/21, Praha 6 Břevnov. Technické služby zajišťují sběr a svoz směsného komunálního odpadu, pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a na biologicky rozložitelný odpad a provozují sběrný dvůr umístěný v Areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou. Sběrný dvůr splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Sběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Sběrný dvůr tvoří zpevněná plocha, na které jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) na odpad kategorie O a krytá hala na odpad kategorie N a elektroodpady. Sběrný dvůr je součástí kolektivních systémů zpětného odběru: ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. Technické služby dále zajišťují údržbu komunikací. Svozová společnost REGIOS a.s. zajišťuje sběr a svoz tříděného sběru odpadu. Společnost JENA Praha, s.r.o. zajišťuje sběr, svoz a následné využívání biologicky rozložitelného odpadu odkládaného občany města prostřednictvím kompostejnerů. 8

9 NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADŮ Podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území se na území města odpad třídí na: a) papír (včetně lepenky) b) plasty c) sklo (odděleně sbírané bílé a barevné) d) nápojové kartony (tetrapacky) e) kovový odpad f) objemný komunální odpad g) nebezpečný odpad. Směsný komunální odpad V roce 2010 se na území nacházelo cca ks sběrných nádob o objemu l, dále je ve městě rozmístěno cca 440 ks sběrných nádob o objemu l (např. u bytových domů). Oddělené shromažďování využitelných složek komunálních odpadů Sběr využitelných složek komunálních odpadů je zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se shromažďuje odděleně do speciálních nádob, pytlů či jiných sběrných prostředků, k tomuto účelu určených. V roce 2010 se na území města nacházelo 60 stanovišť pro separovaný odpad, z toho pouze 50 stanovišť pro separovaný odpad bylo plně vybavených obsloužilo všechny komodity. Papír je tříděn do 71 ks sběrných nádob o objemu l, na plast je ve městě rozmístěno 74 ks sběrných nádob o objemu l, sklo je tříděno odděleně na bílé a barevné. Celkem je rozmístěno 49 ks sběrných nádob o objemu l na barevné sklo a 49 ks sběrných nádob o objemu l, na sklo bílé. Na 17 stanovištích pro separovaný odpad jsou sběrné nádoby o objemu l na nápojový karton. Nádoby na separovaný odpad jsou sváženy dle druhu separované komodity. Dvakrát týdně je prováděn svoz papíru a plastu (tj. 104 x za rok). Jednou ze 14 dnů probíhá svoz skla a nápojového kartonu (tj. 26x za rok). Bioodpad Odpad ze zahrad a údržby zeleně mohou občané odkládat do pravidelně přistavovaných VOK nebo jej mohou odnášet do sběrného dvora. Biologicky rozložitelný odpad je odvážen do areálu kompostárny v Úholičkách, kde je kompostován. Odpady z jídelen a kuchyňský odpad z domácností nejsou odděleně sbírány. 9

10 Objemný odpad Objemný odpad mohou občané odkládat do pravidelně přistavovaných VOK nebo jej mohou odnášet do sběrného dvora. Stavební odpad Ve městě Kralupy nad Vltavou se nenachází odložná plocha pro stavební a demoliční odpady. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře. Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad mohou občané odkládat ve sběrném dvoře. Nepoužitelné (prošlé) léky lze v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, odevzdávat v lékárnách na území města. Informace odpadovém hospodářství lze získat na těchto místech: a) Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí b) internetové stránky c) informační zpravodaj Kralupský Zpravodaj, d) internetová televize, místní rozhlas. 10

11 Způsoby nakládání s odpady na území města zachycuje následující schéma: papír a lepenka sběr ve školách třídící linky sklo barevné a bílé plasty kontejnerový sběr donáškový, odvozný sběrný dvůr materiálové využívání nápojové kartony bioodpad ostatní využitelné odpady místo zpětného odběru použitých výrobků kompostárna drtící zařízení nebezpečný odpad lékárny (léky) stavební odpad objemný odpad velkoobjemové kontejnery odstraňování spalováním směsný odpad sběrné nádoby (popelnice/kontejnery) odstraňování skládkováním 11

12 2.2 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění PRODUKCE ODPADŮ Celkové množství vyprodukovaného odpadu v časové řadě je uvedeno v tabulce a. Souhrnná tabulka uvádí přehled množství odpadu, jejichž původcem je město Kralupy nad Vltavou v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Celková produkce odpadů v letech mírně kolísá. Obecně lze ale konstatovat, že v celém sledovaném období docházelo k postupnému nárůstu množství vyprodukovaných odpadů ve srovnání s rokem 2005 bylo vyprodukováno v roce 2010 o cca t odpadů za rok více. Celková produkce odpadů dosáhla v roce 2010 hodnoty 8 606,2 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele města Kralupy nad Vltavou 448,1 kg odpadů. Celková produkce odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1a. Tabulka 2.2.1c poskytuje přehled o produkci komunálních odpadů v časové řadě Tato tabulka zachycuje množství vyprodukovaných komunálních odpadů, jejichž původcem je město Kralupy nad Vltavou v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce Odpady produkované městem jsou dlouhodobě z více než 80 % odpady komunální, vývoj produkce komunálních odpadů je tedy shodný s vývojem celkové produkce odpadů. Z hlediska produkce komunálních odpadů se dnes velká pozornost zaměřuje na separaci využitelných složek. Na území se v současné době třídí plast, papír, barevné a bílé sklo a nápojový karton. V roce 2010 byla průměrná výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálních odpadů (papír, plast, sklo) v České republice cca 37 kg/obyv./rok. Občané dle evidence vytřídili v roce 2010 v přepočtu na 1 obyvatele celkem 32,27 kg/obyv./rok. Separace využitelných složek komunálních odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1d. Produkce nebezpečných odpadů v časové řadě je uvedena v tabulce 2.2.1f. Tabulka zobrazuje přehled množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů, jejichž původcem je město Kralupy nad Vltavou v jednotlivých letech, dále změnu produkce a měrnou produkci odpadu na jednoho obyvatele v roce V letech 2005 až 2007 se na celkové produkci nebezpečných odpadů největší měrou podílely použité výrobky podléhající zpětnému odběru (elektrické a elektronické zařízení, baterie a zářivky). Po roce 2007 produkce nebezpečných odpadů výrazně klesla, což lze přisuzovat úspěšnému zavedení zpětného odběru do praxe (použité výrobky v režimu zpětného odběru nejsou evidovány u původce jako odpad). V roce 2010 byla celková evidovaná produkce nebezpečných odpadů 44,9 t. Produkce nebezpečných odpadů na území je blíže specifikována v komentáři pod grafem 2.2.1f. 12

13 Tabulka 2.2.1a Celková produkce odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 * (kg/obyv. ) Odpad rostlinných pletiv O 68,500 77,270 1,13 0,00 x x x 0, Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 31,359 x x x x 0,00 0, Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné N 9,377 4,036 6,472 8,560 5,490 8,653 0,43 1,60 1,32 0,64 1,56 0,49 nebezpečné látky Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 0,876 1,600 1,83 0,00 x x x 0, Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 1,200 0,620 x x x 0,00 x 0, Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,400 0,800 0,800 1,100 x x 0,57 1,00 1,38 0, Kaly z odlučovačů oleje N 4,480 x 0,00 x x x 0, Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 0,620 x x x x 0,00 0, Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 0,040 0,262 0,670 0,085 6,55 0,00 x 0,00 x 0, Papírové a lepenkové obaly O 114,000 93, , , , ,013 0,82 2,18 1,93 1,06 0,94 22, Plastové obaly O 104, , , , , ,042 1,16 1,15 1,21 1,17 0,87 9, Kompozitní obaly O 0,035 1,887 1,416 4,625 6,945 x 53,91 0,75 3,27 1,50 0, Směsné obaly O x x x x x 0, Skleněné obaly O 120, , , , , ,678 1,09 1,10 1,19 0,99 1,13 10,87 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly N 0,357 0,624 1,110 1,75 0,00 x x 0,00 0,00 těmito látkami znečištěné Pneumatiky O 9,600 22,820 26,120 27,740 28,240 28,760 2,38 1,14 1,06 1,02 1,02 1, Olejové filtry N 0,300 x x x 0,00 x 0, Olověné akumulátory N 2,500 5,540 4,500 2,22 0,00 x x x 0,26 13

14 Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) 14 Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 * (kg/obyv. ) Nikl-Kadmiové baterie a akumulátory N 0,070 x 0,00 x x x 0, Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem ) O 0,150 x 0,00 x x x 0, Beton O 34,560 x x x 0,00 x 0, Cihly O 1 114, , , ,000 x 1,16 0,78 0,11 0,00 0,00 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné N 620,000 0,00 x x x x 0,00 látky Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických O 51,180 55,000 49,000 76,300 1,07 0,89 1,56 0,00 x 0,00 výrobků neuvedené pod č Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 15, , , , , ,190 9,39 1,00 2,03 4,99 1,02 84, Izolační materiál s obsahem azbestu N 23,260 29,960 x x x x 1,29 1, Stavební materiály obsahující azbest N 14,890 x x x 0,00 x 0, Papír a lepenka O 11,424 x x 0,00 x x 0, Textilní materiály O 2,721 32,366 41,995 x x x 11,89 1,30 2, Rozpouštědla N 0,590 x x 0,00 x x 0, Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,013 0,00 x x x x 0, Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky N 15,324 2,800 0,18 0,00 x x x 0, Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , nebo pod číslem a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N 4,060 5,440 4,940 x x 1,34 0,91 0,00 0,00

15 Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 * (kg/obyv. ) Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly N 6,789 2,730 0,40 0,00 x x x 0,00 a Plasty O 0,794 x x 0,00 x x 0, Kovy O 55,310 78, ,073 71,590 x x 1,41 1,29 0,71 4, Biologicky rozložitelný odpad O 86, , , ,300 x x 3,55 1,02 1,67 29, Směsný komunální odpad O 4 011, , , , , ,128 0,94 0,94 0,89 1,09 1,10 216, Uliční smetky O 493, , , , ,880 x 0,69 1,48 0,76 0,98 21, Objemný odpad O 1 906, , , , , ,740 0,76 1,41 0,85 1,23 0,68 82,83 CELKEM 7 054, , , , , ,179 1,06 1,08 0,99 1,11 0,97 488,01 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k ( obyvatel) x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce) 15

16 Graf 2.2.1a Celková produkce odpadů v období s vyznačením množství směsného komunálního odpadu ( ) a komunálního odpadu (skupiny 15 a 20 bez SKO ). Produkce [t/rok] Celková produkce - bez sk. 15 a sk. 20 KO - sk. 15 a sk 20 (bez ) Rok SKO Tabulka 2.2.1a a graf 2.2.1a poskytují přehled o celkové produkci všech odpadů produkovaných městem Kralupy nad Vltavou v období let 2005 až 2010, a to na základě údajů z Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Při analýze celkové produkce odpadů bylo zjištěno, že v letech docházelo k postupnému nárůstu množství vyprodukovaných odpadů. Celková produkce odpadů dosáhla v roce 2010 hodnoty 8 606,2 t, což je v přepočtu na 1 obyvatele 488,01 kg odpadu. Tabulka 2.2.1b Podíl vybraných druhů odpadů na celkové produkci komunálních odpadů ve městě Kralupy nad Vltavou. Podíl směsného komunálního odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] 63,9 62,2 53,8 48,3 47,8 54,1 objemného odpadu na produkci komunálního odpadu v [%] 30,4 23,9 31,2 26,7 29,7 20,7 separovaných složek 1) na produkci komunálního odpadu v [%] 5,4 5,7 9,7 17,2 17,1 19,7 Zdroj dat: Evidence odpadů Z tabulky 2.2.1b je znatelný příznivý trend podíl využitelných složek vyseparovaných z KO na celkové produkci roste. Pozn.: 1) Zahrnuta produkce odpadů katalogových čísel: , , , , , , , ,

17 Tabulka 2.2.1c Celková produkce komunálních odpadů v období Katalogové číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu Produkce (t/rok) 17 Změna produkce /05 07/06 08/07 09/08 10/09 Měrná produkce v roce 2010 (kg/obyv.) Papírové a lepenkové obaly O 114,000 93, , , , ,013 0,82 2,18 1,93 1,06 0,94 22, Plastové obaly O 104, , , , , ,042 1,16 1,15 1,21 1,17 0,87 9, Kompozitní obaly O 0,035 1,887 1,416 4,625 6,945 x 53,91 0,75 3,27 1,50 0, Směsné obaly O x x x x x 0, Skleněné obaly O 120, , , , , ,678 1,09 1,10 1,19 0,99 1,13 10, Papír a lepenka O 11,424 x x 0,00 x x 0, Textilní materiály O 2,721 32,366 41,995 x x x 11,89 1,30 2, Rozpouštědla N 0,590 x x 0,00 x x 0,00 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,013 0,00 x x x x 0,00 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N 15,324 2,800 0,18 0,00 x x x 0,00 Baterie a akumulátory, zařaz. pod č , nebo pod č a netříděné baterie a N 4,060 5,440 4,940 x x 1,34 0,91 0,00 0,00 akumulátory obsahující tyto baterie Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující neb. látky neuv. N 6,789 2,730 0,40 0,00 x x x 0,00 pod čísly a Plasty O 0,794 x x 0,00 x x 0, Kovy O 55,310 78, ,073 71,590 x x 1,41 1,29 0,71 4, Biologicky rozložitelný odpad O 86, , , ,300 x x 3,55 1,02 1,67 29, Směsný komunální odpad O 4 011, , , , , ,128 0,94 0,94 0,89 1,09 1,10 216, Uliční smetky O 493, , , , ,880 x 0,69 1,48 0,76 0,98 21, Objemný odpad O 1 906, , , , , ,740 0,76 1,41 0,85 1,23 0,68 82,83 CELKEM 6 277, , , , , ,311 0,97 1,08 0,99 1,11 0,98 399,28 Zdroj dat: Evidence odpadů * vztaženo k počtu obyvatel obce k ( obyvatel) x nelze číselně vyjádřit (v daném roce nebyla vykázána produkce)

18 Graf 2.2.1b Celková produkce komunálních odpadů v období v členění: - směsný komunální odpad - objemný odpad - využitelné složky komunálního odpadu vč. BRO - uliční smetky a ostatní nevyužitelný odpad. Produkce [t/rok] Rok Uliční smetky a nevyužitelný odpad Využitelný odpad Objemný odpad Směsný KO Produkce komunálních odpadů města má postupnou vzrůstající tendenci. Při porovnání údajů z různých míst naší republiky, ale i vyspělých zemí EU, je patrný trend postupného ročního nárůstu produkce komunálního odpadu, tento trend lze očekávat i ve městě Kralupy nad Vltavou. Největší položku komunálního odpadu tvoří směsný komunální odpad (kat. číslo ; dále jen SKO). Celková produkce SKO byla v letech 2005 až 2010 vyrovnaná. V roce 2010 bylo vyprodukováno celkem 3809 t SKO, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 216 kg SKO. Obdobná je i produkce objemného odpadu. Graf 2.2.c zachycuje celkové množství objemného odpadu v časové řadě let V roce 2010 bylo vyprodukováno celkem 1460,7 t objemného odpadu, což v přepočtu na 1 obyvatele města činí 82,83 kg objemného odpadu. 18

19 Graf 2.2.1c Produkce objemného odpadu v letech Produkce [t/rok] Rok Ve městě Kralupy nad Vltavou se třídí papír, plast (včetně PET lahví), sklo (od roku 2007 na bílé a barevné) a nápojový karton. Celkové množství využitelných složek vyseparovaných z komunálního odpadu každoročně narůstá. V roce 2010 bylo celkem vytříděno 760,7 t těchto komodit. Z hlediska množství vyseparovali občané nejvíce papíru, jehož produkce má od roku 2005 výrazně rostoucí trend. V roce 2010 občané vytřídili 391 t papíru. Druhou nejčastěji separovanou komoditou je sklo, které se ve městě Kralupy nad Vltavou separuje odděleně na barevné a bílé. Separace skla od roku 2007 roste a v roce 2010 bylo celkem vytříděno 192 t skla, z toho 109 t tvořilo sklo barevné a 83 t sklo bílé. Třetí tradičně separovanou komoditou je plast. I u této komodity je patrný výrazně rostoucí trend ve sledovaném období. Celkem bylo v roce 2010 vytříděno 171 t plastů. Ve městě Kralupy nad Vltavou se samostatně také třídí nápojový karton, a to již od roku Také separace této komodity ve sledovaném období narůstá a v roce 2010 občané vytřídili dokonce 7 t nápojových kartonů, což je ctihodné množství. Tabulka 2.2.1d Výtěžnost separovaného sběru dle počtu obyvatel. Produkce na 1 obyvatele [kg/rok] Komodita Česká republika Ø 2009 Papír 6,6 5,5 12,9 23,0 24,0 22,2 16,8 Plast 6,0 7,1 8,3 9,8 11,2 9,7 8,3 Sklo 6,9 7,7 8,6 10,0 9,7 10,9 10,4 Nápojový karton 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 Zdroj: Evidence, EKO-KOM a.s. 19

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností 2014 1 I. OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více