Refinancování půjček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Refinancování půjček"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška DUNKELOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman PTÁČEK, Ph.D. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Refinancování půjček vypracovala samostatně pod vedením Ing. Romana Ptáčka, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 2. dubna 2012 Podpis autora

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Ing. Romanovi Ptáčkovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je analýza bankovních produktů pro refinancování půjček vybraných bank v České republice. První část zahrnuje charakteristiku institucí poskytujících úvěry, definuje spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření a obecné zásady pro refinancování jednotlivých úvěrů. Druhá část práce se věnuje výběru bank v České republice, analýze produktů vybraných bank a následným srovnáním produktů. Cílem je doporučit nejvýhodnější nabídku refinancování pro dvě vybrané domácnosti. Klíčová slova: úvěr, úroková sazba, refinancování Abstract Subject of this thesis is an analysis of banking products for refinancing loans of selected banks in the Czech Republic. First part includes a characterization of institutions providing credits, defines consumer credits, mortgage loans and building savings loans and general principles for refinancing of individual credits. Second part deals with a choice of banks in the Czech Republic, an analysis of products of selected banks and their comparison. The aim is to recommend the best refinancing offer to two selected households. Key words: loan, base rate, refunding

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ ÚVĚRY Bankovní sektor Nebankovní sektor SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Účelové spotřebitelské úvěry Neúčelové spotřebitelské úvěry Úroková sazba a ukazatel RPSN HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Definice a historie hypotečního úvěru Účelové hypoteční úvěry Neúčelové hypoteční úvěry (Americká hypotéka) Úrokové sazby a fixace úrokových sazeb STAVEBNÍ SPOŘENÍ Historie a vznik stavebního spoření Změna podmínek u stavebního spoření Úvěr ze stavebního spoření REFINANCOVÁNÍ JAKO SLUŽBA Podmínky pro refinancování Refinancování hypotečních úvěrů Refinancování spotřebitelských úvěrů Refinancování úvěrů ze stavebního spoření PRAKTICKÁ ČÁST SOUČASNÝ STAV ÚVĚROVÁNÍ A REFINANCOVÁNÍ V ČR VÝBĚR BANK CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN Česká spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Komerční banka Modrá pyramida stavební spořitelna ANALÝZA A SROVNÁNÍ PRODUKTŮ Analýza a srovnání refinancování hypotečního úvěru... 33

8 4.4.2 Analýza a srovnání refinancování spotřebitelského úvěru Analýza a srovnání refinancování úvěru ze stavebního spoření REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ VYBRANÝCH DOMÁCNOSTÍ Refinancování úvěru domácnosti A Refinancování úvěru domácnosti B ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY MONOGRAFIE A KNIŽNÍ PUBLIKACE ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE OSTATNÍ ZDROJE SEZNAMY PŘÍLOHY... 57

9 1 ÚVOD V současné době se stává stále větším a větším trendem domácností zadlužovat se. Je moderní na všechno si půjčit, být zadlužený. Do této situace se dostává plno domácností pod vlivem marketingových tahů, mezi kterými dominují v této oblasti především reklamy. Zkrátka zadlužení rodin se stalo novým fenoménem především od roku Mnoho lidí se do této situace také dostává z důvodů, které nemůže svým jednáním ovlivnit. Ztráta zaměstnání, nečekané události, finanční krize. To vše může být příčinou nechtěného zadlužování se domácností. Nevýhodou, nebo možná právě výhodou v této oblasti financí je, že se situace na trhu rychle mění. Úrokové sazby a podmínky pro úvěrování od jednotlivých bank nezůstanou na dlouhou dobu neměnné. Pro domácnosti, které uzavřely úvěr za nevýhodných podmínek, může být měnící se situace na trhu pozitivní. Je tu právě možnost refinancování a uzavření tedy nového úvěru, nabízející lepší, popřípadě přijatelnější podmínky pro splácení. Na druhé straně pro domácnosti, které uzavřely úvěr za výhodnějších podmínek, může být měnící se situace jak pozitivní tak negativní. Záleží na mnoha parametrech. Refinancování tak nabízí v různém čase za různých podmínek možnost nahrazení stávajícího úvěru úvěrem novým. Pro klienta však tato možnost představuje variantu získání lepších podmínek spojených s úvěrem. Pozitivní v tomto systému bankovnictví je, že banky si navzájem konkurují, a tedy každá se snaží nabídnout svým klientům co nejlákavější produkty. Každá banka nabízí různé produkty určené pro refinancování s různými podmínkami. Klient tedy musí hledat tu optimální variantu, aby pro něj bylo refinancování výhodné. Ve své bakalářské práci se zabývám vyhodnocením produktů určených pro refinancování půjček a následným doporučením nejvýhodnější nabídky. 8

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je, na základě analýzy a komparace bankovních produktů pro refinancování půjček od vybraných bank v České republice, doporučit nejvýhodnější nabídku refinancování půjček pro dvě vybrané domácnosti. Pro hodnocení výhodnosti bude použit nejenom ukazatel RPSN, ale také další kritéria, jako je například úroková sazba, doba splácení úvěru, výše splátek, doba fixace, celková zaplacená částka, atd. V teoretické části budou popsány a analyzovány jednotlivé bankovní produkty - spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Pro teoretickou část jsem získala informace především ze současné literatury. Čerpala jsem hlavně z knih určených pro studium na vysokých školách. Dále jsem čerpala z internetových portálů. V rámci praktické části budou stanovena kritéria pro výběr bank, resp. jejich produktů určených pro refinancování půjček. Na základě stanovených kritérií bude provedena komparace vybraných produktů a následně syntéza dosažených výsledků. Pro praktickou část jsem získala potřebné informace z internetových zdrojů vybraných bank. Důležitým nástrojem pro výpočet ukazatele RPSN bude použit vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů: m A K m K tk t 1 i K 1 i K 1 1 A K kde K je pořadové číslo půjčky téže osobě; K je číslo splátky; A K je výše půjčky číslo K; A K je výše splátky číslo K ; m je číslo poslední půjčky; m je číslo poslední splátky; t K je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 1 do termínů následných půjček č. 2 až m; 9

11 t K úhrad poplatků č. 1 až m ; je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 2 do termínů splátek nebo i je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr. 10

12 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Instituce poskytující úvěry Základní klasifikace finančních institucí je klasifikace na depozitní a nedepozitní finanční instituce. Kritériem tohoto členění je skutečnost, zda nabízejí klientům depozitní produkty (depozita na požádání, NOW účty, účty úspor, peněžní tržní depozita), nebo jim takovou možnost nedávají. Z hlediska historického vývoje dominovaly v poválečném období finančnímu systému depozitní finanční instituce, resp. banky. V posledních letech však jejich význam ve finančním systému relativně klesá. Je to způsobeno především tím, že produkty blízké depozitům dnes nabízí celé řada dalších finančních a dokonce i nefinančních institucí. 1 Z hlediska dané problematiky se dále budeme zabývat pouze depozitními finančními institucemi, resp. bankami Bankovní sektor Bankovní sektor v současnosti zahrnuje 42 českých bank, poboček bank zahraničních a stavebních spořitelen. 2 V České republice se řídí činnost bank zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. K založení banky je potřeba povolení centrální banky - ČNB. Banku může založit pouze právnická osoba, která má sídlo v České republice. Banka má formu akciové společnosti a minimální kapitál 500 mil. CZK. 3 Taková akciová společnost musí a) přijímat vklady od veřejnosti, b) poskytovat úvěry. Zákon pochopitelně umožňuje bankám uskutečňovat i další aktivity. 4 Konečným zmyslom existencie banky je produkovať zisk. Pokiaľ by banky nebola zisková, jej vlastníci svoj kapitál umiestnia radšej v iných odvetviach. To znamená, aby zisk, ktorý obdržia akcionári, bol z dlhodobého hľadiska primeraný ostatným odvetviam. Výnosy 1 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str Banky - seznam bank v České republice [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 Český bankovní sektor [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str

13 banky tvoria rozhodujúce položky: prijaté úroky, prijaté poplatky a provízie, výnosy z devízových operácií, ostatné príjmy. 5 Rozhodující činností komerčních bank je tedy kumulování volných finančních prostředků a jejich zapůjčování. Tyto transakce tedy vedou ke zhodnocení vkladů klientů a banka dosahuje zisku. Aktivity bank můžeme rozdělit do tří základních skupin: pasivní, aktivní, ostatní. Pasivní operace znamenají přijímání komerčních bank vkladů od klientů ve formě depozit. Hlavní formou aktivních operací je potom poskytovat úvěry. Ostatní operace zahrnují především bilanční a mimobilanční aktivity, záruky, poradenství a ostatní služby. 6 Hlavní část aktivních operací komerčních bank tvoří úvěrové operace. Úvěry jsou všeobecně málo likvidní, relativně rizikové, ale poskytují poměrně vysoké výnosy. Banka musí poskytovat úvěry obezřetně a dobře vážit riziko spojené s úvěrem, jelikož úvěry patří k rozhodujícím zdrojům aktiv banky. V tomto případě se jedná o tzv. úvěrové riziko, tj. riziko, že dlužník nebude schopen dostát částečně nebo vůbec svým závazkům nebo že jim nebude schopen dostát včas. Riziko poskytnutého úvěru se také zvyšuje s délkou poskytnutého úvěru. V tomto případě je riziko vyšší u úvěrů dlouhodobých než u krátkodobých úvěrů. Úvěry je možno rozdělit podle celé řady kritérií, např. podle odvětví nebo podle doby splatnosti. Úvěrování komerčních bank zahrnuje úvěry jednotlivcům, firmám, vládám a úvěry do zahraničí. 7 Jednou z forem úvěrů jsou hypoteční úvěry. Jedná se o dlouhodobé úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. K jejich poskytování musí finanční instituce zajistit dlouhodobé zdroje a ty měly v poválečném období hlavně spořitelny. Proto jim bylo poskytování hypotečních úvěrů více méně vyhrazeno. V posledních desetiletích se na rozvoji hypotečního bankovnictví stále více podílejí i komerční banky. Hlavním důvodem je růst termínovaných depozit v bankách. Od roku 2001 došlo k výraznému růstu objemu poskytnutých hypotečních úvěrů českými bankami. Důvodem byl fakt, že více než 80 % českých domácností mělo potřebu změnit kvalitu svého bydlení. Další příčinou byl také výrazný pokles úrokových sazeb a rostoucí nabídka hypotečních úvěrů v České republice. 5 SERENČÉŠ, Peter. Financie a mena. 1. Nitra: SPU, s. ISBN , str POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

14 Další formou úvěrů jsou úvěry poskytované jednotlivcům a domácnostem, úvěry spotřebitelské, poskytované většinou na koupi zboží dlouhodobé spotřeby, splacení dluhu, dovolenou atd. Tato forma úvěrů zaznamenala v posledních letech velice dynamický růst Nebankovní sektor Nebankovní trh je přehledný a nepřehledný zároveň. Nebankovní sektor je velice rozsáhlý a fungují na něm jak velké zavedené instituce, tak drobní podnikatelé či přímo fyzické osoby, které mají aktuálně přebytek finančních prostředků a chtějí je půjčit za nějaký úrok. Na nebankovním trhu působí celá řada stabilních, dobrých a ověřených poskytovatelů úvěrů. Vykytuje se zde ale také celá řada nepoctivých obchodníků a podvodníků. Proto je velice důležité pečlivě a pozorně vybírat tyto poskytovatele úvěrů, aby se člověk vyhnul zbytečným nepříjemnostem. Nebankovní úvěry nabízejí investoři podstatně flexibilněji, než je tomu u bank. Tento úvěr tak může v podstatě získat skoro každý (nezaměstnaný člověk, člověk v důchodu, člověk se záznamem v registru, žena na mateřské dovolené, ). Samozřejmě tím podstupuje poskytující instituce větší riziko, než u finančně ověřených klientů, tudíž musí být toto riziko někdo zohledněno. Odráží se tedy zejména ve výši úrokových sazeb a následně roční procentní sazbě nákladů - RPSN. Ta je obvykle u nebankovních úvěrů podstatně vyšší ve srovnání s bankovním sektorem. Je to daň za rychlé vyřízení úvěru, administrativní nenáročnost, či nedokládání příjmů. 9 Za nebankovní úvěr lze považovat prakticky všechno na finančním trhu, co neposkytují bankovní instituce. Všechny půjčky, kreditní karty, úvěry, splátkový prodej a další nejrůznější peníze ihned či na ruku Spotřebitelské úvěry Pojem spotřebitelský úvěr definuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, jako:,,poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. 11 Toto vymezení spotřebitelského úvěru vyplívá ze základní orientace 8 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str Nebankovní úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 Nebankovní úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 11 RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA 13

15 zákona na ochranu klienta. Potřeba ochrany klienta vychází především z toho, že klient se může ocitnout v určitém nerovném postavení vůči bance či jinému poskytovateli spotřebitelského úvěru. Tento zákon se orientuje na všechny poskytovatele spotřebitelských úvěrů s následujícími výjimkami: úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, nájemní smlouvu, půjčku poskytnutou bez úroku nebo bez úplaty, spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které platí spotřebitel formou splátek v průběhu poskytování těchto služeb, smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než Kč nebo vyšší než Kč, spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě kratší než 12 měsíců. Spotřebitelské úvěry lze rozdělit na přímé spotřebitelské úvěry, které jsou poskytovány přímo bankou (nebo jinou finanční institucí), a nepřímé spotřebitelské úvěry, které může klient získat prostřednictvím společnosti prodávající zboží či služby na spotřebitelský úvěr Účelové spotřebitelské úvěry Účelové spotřebitelské úvěry patří k velmi využívaným finančním produktům. Banky je poskytují klientům k účelovému využití. Většinou se jedná o financování nákupu zboží nebo služeb, koupě družstevního podílu, rekonstrukce domu či bytu, refinancování dříve poskytnutých bankovních úvěrů. Čerpání úvěru probíhá tak, že klient předkládá faktury a banka proplácí předložené faktury přímo na účet dodavatele. U tohoto typu úvěru je typické anuitní měsíční splácení (ale opět záleží na podmínkách konkrétní banky). 13 Publishing, a.s., s. ISBN , str RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA Publishing, a. s., s. ISBN , str UniCredit Bank - spotřebitelské úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

16 3.2.2 Neúčelové spotřebitelské úvěry Neúčelové spotřebitelské úvěry poskytují banky klientům za účelem financování libovolných osobních potřeb klienta. Banka převede příslušnou částku jednorázově na účet klienta. Tyto úvěry jsou většinou spláceny pravidelnými měsíčními anuitními splátkami Úroková sazba a ukazatel RPSN Roční procentní sazba nákladů - RPSN - je jeden z ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek konkrétního úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost či nevýhodnost spotřebitelského úvěru ve srovnání s nabídkami úvěrových produktů jiných finančních institucí. Tento ukazatel slouží tedy k porovnání výhodnosti úvěrů, které jsou spotřebitelům nabízeny. Lze tedy říci, že roční procentní sazba nákladů udává procenta z dlužné částky, které musí dlužník zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem, jeho správou a ostatními výdaji spojených s jeho čerpáním, tedy veškeré náklady týkající se úvěru. Pomocí ukazatele RPSN se dají půjčky mezi sebou exaktně porovnat. Zatímco úrok přestavuje pouze cenu vypůjčených peněz, ukazatel RPSN v sobě ukrývá veškeré náklady s úvěrem spojené. Mezi tyto ostatní náklady patří například: poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr poplatek za uzavření smlouvy poplatky spojené s vedením účtu poplatky vážící se k převodu peněžních prostředků pojištění proti neschopnosti splácet úvěr první navýšená splátka atd. 15 Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky a vyjadřuje se pomocí stanoveného vzorce: 14 UniCredit Bank - spotřebitelské úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 15 Bankovní poplatky [online].[ ]. Dostupné z: 15

17 Obrázek č. 1 Výpočet RPSN m A K m K tk t 1 i K 1 i K 1 1 A K kde K je pořadové číslo půjčky téže osobě; K je číslo splátky; A K je výše půjčky číslo K; A K je výše splátky číslo K ; m je číslo poslední půjčky; m je číslo poslední splátky; t K půjček č. 2 až m; je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 1 do termínů následných t K úhrad poplatků č. 1 až m ; je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 2 do termínů splátek nebo i je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr Hypoteční úvěry Definice a historie hypotečního úvěru Podle obecně platné definice je hypoteční úvěr dlouhodobý, účelově vázaný úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Patří k nejstarším typům úvěrů a je nejpoužívanější formou financování investic do bydlení. Charakteristickými znaky jsou zajištěnost zástavním právem, nižší úročení a dlouhodobost. Hypoteční úvěry se dnes 16 RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

18 poskytují nejenom na výstavbu nebo nákup nemovitostí, ale i na modernizaci, rekonstrukci a opravy nemovitostí, koupi stavebního pozemku, refinancování dříve poskytnutých úvěrů, vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků na nemovitost apod. 17 Hypoteční bankovnictví má v České republice dlouhou tradici sahající do období 19. století, kdy začalo fungovat na našem území několik hypotečních bank. V průběhu 20. století byla kontinuita hypotečního úvěrování na několik desetiletí přerušena. Důvodem byl především vznik protektorátu Čechy a Morava a posléze nastolení komunistického režimu (došlo k centralizaci bankovnictví). Obnova českého hypotečního bankovnictví nastala počátkem devadesátých let dvacátého století, a to přijetím zákona č. 530/1990 Sb., O dluhopisech. Tento zákon vymezil pojem hypotečního úvěru a pojem a podstatu hypotečních zástavních listů a jejich krytí. V té době však chyběla právní úprava zástavního práva, která bezpodmínečně určuje základní předpoklad pro fungování hypotečního bankovnictví. Chyběl také kapitálový trh, na němž by mohly být umístěny hypoteční zástavní listy. Dalším problémem byla také nevhodně stanovená podmínka v Obchodním zákoníku, která nevhodně určovala vazbu mezi dlužníkem hypoteční banky a majitelem hypotečního zástavního listu. Teprve přijetím zákona č. 84/1995 Sb., nazývaného jako hypoteční zákon došlo ke skutečnému návratu hypotečního bankovnictví. Hlavním motivem vedoucím k přijetí tohoto zákona byla především snaha tvůrců bytové politiky zlepšit podmínky v oblasti modernizace a rozšiřování bytového fondu. Hypoteční bankovnictví přitom mělo a má přispívat k rozvoji investic do nemovitostí a tím rozvíjet celou ekonomiku Účelové hypoteční úvěry Účelový hypoteční úvěr musí být využit pouze k těm účelům, které přesně definuje banka. Většinou se jedná o: koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku) financování výstavby nemovitosti financování modernizace, rekonstrukce a oprav nemovitosti 17 PISKOVSKÝ, Petr. Hypoteční úvěr. Brno, s., 2. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Dalibor Pánek 18 POLÁKOVÁ, Olga, a kol. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str

19 koupě podílu nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů refinancování stávajícího účelového úvěru od banky, který byl použit na investici do nemovitosti zpětné proplacení vlastních peněžních prostředků investovaných do nemovitosti Výše hypotečního úvěru je minimálně Kč (každá banka má jiné parametry). Ve většině případů půjčí banka % obvyklé ceny zastavené nemovitosti, kterou stanovil s bankou spolupracující odhadce. 100% hypoteční úvěr lze získat ideálně v případě koupě nového bytu nebo výstavby nové nemovitosti. 19 Lhůta splatnosti se pohybuje většinou kolem 5-30 let (i zde záleží na podmínkách konkrétní banky). Existuje více variant splácení úvěru. První variantou je anuitní splácení. Celková měsíční splátka je po celou dobu splácení stejná, přičemž v počátečním období splácení převažuje podíl úroku, ke konci splácení hypotečního úvěru je naopak vyšší podíl jistiny - úmoru. Výši měsíční anuity můžeme vyjádřit pomocí vzorce: Obrázek č. 2 Výpočet měsíční anuity a p. m. i p. a. i p. a. HU i p. a n 12 1 n 12 HU i p. m. 1 i p. m. n 12 1 i 1 p. m. n 12 kde a p.m. je měsíční výše anuity; HU je výše hypotečního úvěru; i p.m. je měsíční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo; i p.a. je roční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo; n je doba splatnosti v letech Produktový manuál pro nové spolupracovníky, Partners for life planning,a.s. 20 RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

20 Některé banky nabízejí i degresivní (klesající), nebo progresivní (rostoucí) způsob splácení Neúčelové hypoteční úvěry (Americká hypotéka) Neúčelový hypoteční úvěr, často nazýván americká hypotéka, je půjčka zajištěná nemovitostí. Ovšem při žádosti o tento typ úvěru nemusí být deklarován žádný účel jeho využití. Může být použit např. ke koupi automobilu, k rekonstrukci domu, cestování atd. Jednou z hlavních výhod je tedy neúčelovost a možnost získání velmi vysokých obnosů, v závislosti na hodnotě nemovitosti. 21 Výše úvěru je závislá na mnoha faktorech - individuální potřeba spotřebitele, konkrétní nabídka banky, hodnota zastavené nemovitosti, doložení či nedoložení příjmů, věk. Nejčastěji se tento typ úvěru pohybuje v hodnotách od Kč Kč. Banka je schopna půjčit částku ve výši až 70 % odhadní hodnoty zatavené nemovitosti. Pokud ovšem nejsou doloženy příjmy - jedná se o americkou hypotéku bez doložení příjmů - půjčí banka částku od 45 % - 50 % odhadní hodnoty zastavené nemovitosti. Také tedy musí být nemovitost, kterou žadatel ručí, pojištěná. Pokud žadatel žádá o hypotéku bez doložení příjmů, musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Doba splatnosti se pohybuje od 3 do 20 let. Podmínkou je, že americká hypotéka by měla být splacena do 70 let věku. 22 Tento typ úvěru nabízí dvě možnosti splácení. První možností je anuitní splácení, kdy je úvěr umořován pravidelnými měsíčními platbami. Druhou variantou je tzv. degresivní splácení. U této možnosti jsou počáteční splátky vyšší a jejich velikost se postupně každý rok snižuje o určité procento. Na rozdíl od účelového hypotečního úvěru lze půjčku splatit téměř kdykoliv a bez poplatků Úrokové sazby a fixace úrokových sazeb Úroková sazba z hypotečních úvěrů je odvozena od ceny zdrojů, které banka používá k jejich financování - hypoteční zástavní listy. Pro hypoteční banku, která při vydávání hypotečních zástavních listů stojí vůči klientům v pozici dlužníka, představují úroky 21 Americká hypotéka [online]. [cit ]. Dostupné z: 22 Americká hypotéka [online]. [cit ]. Dostupné z: 23 Americká hypotéka [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

21 z hypotečních zástavních listů náklad, který musí uhradit ze svých výnosů. Těmi jsou úroky z poskytnutých hypotečních úvěrů. 24 Pro klienty bank je především důležitá základní (referenční) sazba banky. O té se odvíjí sazby na úvěry bank. Je to taková sazba, která umožňuje bance pokrýt provozní náklady a současně získat dostatečný objem depozit. Vývoj základní sazby banky i její výše jsou vždy úzce spojeny s vývojem krátkodobých úrokových sazeb. Proto je také základní sazba banky často měněna. Základní (referenční) sazba v sobě zahrnuje marži. Její výše se mění v závislosti na riziku a termínu splatnosti úvěru. Marže také závisí na zárukách, které klient poskytne bance. Výše úrokové sazby je také ovlivněna objemem poskytnutého úvěru. O vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu v České republice poskytují informace PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) a PRIBID (Prague Onterbank Bid Rate). 25 Úrokové sazby mohou být fixní nebo pohyblivé. Fixní úrokové sazby jsou sjednány na celou dobu čerpání úvěru, zatímco pohyblivé úrokové sazby se mění, obvykle v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Fixní úrokové sazby zaručují předem přesně stanovené platby za poskytnutí úvěru. Při dlouhodobých úvěrech však neumožňují reagovat na měnící se ekonomickou situaci. Naproti tomu výhodou pohyblivých úrokových sazeb je, že dlužník platí úrokovou sazbu odpovídající tržní sazbě. Fixace úrokové sazby může mít různou délku a závisí především na těchto faktorech: výši fixované sazby délce trvání úvěru možnosti případné mimořádné splátky předpokládaném pohybu úrokových sazeb Nejčastěji banky nabízejí dobu fixace na 1 rok, 3 roky a 5 let. V některých případech může být úroková sazba zafixována i na dobu delší PISKOVSKÝ, Petr. Hypoteční úvěr. Brno, s., 2. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Dalibor Pánek 25 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str KLANICOVÁ, Marie. Hypoteční trh v České republice. Brno, s. 3. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Jan Krajíček 20

22 3.4 Stavební spoření Stavební spoření, které patří mezi nejvíce oblíbené i využívané produkty na finančním trhu, vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Nejdůležitější normou upravující podmínky stavebního spoření v České republice je Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb., Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnost stavebních spořitelen upravuje Zákon o bankách č. 21/1992 Sb., protože stavební spoření mohou v České republice poskytovat pouze specializované banky - stavební spořitelny. 27 Stavební spoření nabízí atraktivní podmínky spoření a možnost levného úvěrování. Je to nejzajímavější státem garantovaný způsob uložení peněz. Stavební spoření se zakládá na minimální dobu 6 let. Po této době klient může, ale nemusí, spoření ukončit a peníze vybrat. Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť je podpořeno státní podporou. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možno je využít k libovolnému účelu. 28 Účastníkem stavebního spoření může být každá osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky a rodným číslem. Toto je jediné omezení, žádný jiný ani věkový limit u stavebního spoření není. Smlouva o stavebním spoření uzavřená mezi účastníkem stavebního spoření a stavební spořitelnou obsahuje tyto důležité náležitosti: cílovou částku, úrokovou sazbu vkladů a poskytnutého úvěru, podmínky nutné pro získání úvěru ze stavebního spoření, způsob splácení úvěru. 29 Cílová částka je klíčovým parametrem celé smlouvy o stavebním spoření. Jedná se o celkový objem finančních prostředků, které klient pomocí stavebního spoření získá. Od výše cílové částky se odvozují i další parametry smlouvy - výše splátky úvěru bývá stanovena jako součin cílové částky a stanoveného koeficientu; podobným způsobem bývá 27 POLÁKOVÁ, Olga, a kol. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str Produktový manuál pro nové spolupracovníky, Partners for life planning, a.s. 29 KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str

23 stanovena výše měsíční úložky účastníka ve fázi spoření atd. Výše cílové částky je omezena pouze dolní hranicí. Výši cílové částky si volí účastník stavebního spoření sám na základě svých záměrů, potřeb a finančních možností. Cílová částka se dá v průběhu spoření dle potřeb upravit. Za zvýšení si však spořitelny účtují poplatek, obvykle je to 1% z částky, o kterou byla cílová částka navýšena (při snížení cílové částky však není účastníkovi již zaplacená úhrada z původní cílové částky vrácena). 30 Cílová částka indikuje celkový objem plánovaných naspořených prostředků. Zahrnuje v sobě: naspořenou částku klientem státní podporu + úroky z vloženého kapitálu možnost úvěru ze stavebního spoření Úrokové sazby pro úročení vkladů i poskytnutého úvěru jsou ze zákona stanoveny jako pevné. Právě úrokové sazby jsou jednou z výhod stavebního spoření, protože je klientovi již při podpisu smlouvy o stavebním spoření garantována pevná úroková sazba nejen pro fázi spoření, ale i pro fázi úvěru. 31 Podmínkami pro přidělení úvěru se rozumějí podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Obvykle zahrnují povinnost dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla, naspořit určitou částku, případně splnit další požadavky. Jedná se o jeden z důležitých bodů smlouvy o stavebním spoření, protože právě tyto podmínky musí zajistit určitou rovnováhu mezi vklady a úvěry. 32 Způsob splácení úvěru ze stavebního spoření je pravidelnými měsíčními splátkami v předem stanovené výši, které pokrývají jistinu i úroky. Stavební spoření má mnoho variant. Například lze celou sumu vložit na účet hned na začátku, následně pak připisuje stát každý rok svoji podporu a banka úročí již celou cílovou 30 POLÁKOVÁ, Olga, a kol. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více