Refinancování půjček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Refinancování půjček"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška DUNKELOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman PTÁČEK, Ph.D. Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Refinancování půjček vypracovala samostatně pod vedením Ing. Romana Ptáčka, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 2. dubna 2012 Podpis autora

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat Ing. Romanovi Ptáčkovi, Ph.D. za cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je analýza bankovních produktů pro refinancování půjček vybraných bank v České republice. První část zahrnuje charakteristiku institucí poskytujících úvěry, definuje spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření a obecné zásady pro refinancování jednotlivých úvěrů. Druhá část práce se věnuje výběru bank v České republice, analýze produktů vybraných bank a následným srovnáním produktů. Cílem je doporučit nejvýhodnější nabídku refinancování pro dvě vybrané domácnosti. Klíčová slova: úvěr, úroková sazba, refinancování Abstract Subject of this thesis is an analysis of banking products for refinancing loans of selected banks in the Czech Republic. First part includes a characterization of institutions providing credits, defines consumer credits, mortgage loans and building savings loans and general principles for refinancing of individual credits. Second part deals with a choice of banks in the Czech Republic, an analysis of products of selected banks and their comparison. The aim is to recommend the best refinancing offer to two selected households. Key words: loan, base rate, refunding

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ ÚVĚRY Bankovní sektor Nebankovní sektor SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Účelové spotřebitelské úvěry Neúčelové spotřebitelské úvěry Úroková sazba a ukazatel RPSN HYPOTEČNÍ ÚVĚRY Definice a historie hypotečního úvěru Účelové hypoteční úvěry Neúčelové hypoteční úvěry (Americká hypotéka) Úrokové sazby a fixace úrokových sazeb STAVEBNÍ SPOŘENÍ Historie a vznik stavebního spoření Změna podmínek u stavebního spoření Úvěr ze stavebního spoření REFINANCOVÁNÍ JAKO SLUŽBA Podmínky pro refinancování Refinancování hypotečních úvěrů Refinancování spotřebitelských úvěrů Refinancování úvěrů ze stavebního spoření PRAKTICKÁ ČÁST SOUČASNÝ STAV ÚVĚROVÁNÍ A REFINANCOVÁNÍ V ČR VÝBĚR BANK CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH BANK A STAVEBNÍCH SPOŘITELEN Česká spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Komerční banka Modrá pyramida stavební spořitelna ANALÝZA A SROVNÁNÍ PRODUKTŮ Analýza a srovnání refinancování hypotečního úvěru... 33

8 4.4.2 Analýza a srovnání refinancování spotřebitelského úvěru Analýza a srovnání refinancování úvěru ze stavebního spoření REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ VYBRANÝCH DOMÁCNOSTÍ Refinancování úvěru domácnosti A Refinancování úvěru domácnosti B ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY MONOGRAFIE A KNIŽNÍ PUBLIKACE ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE OSTATNÍ ZDROJE SEZNAMY PŘÍLOHY... 57

9 1 ÚVOD V současné době se stává stále větším a větším trendem domácností zadlužovat se. Je moderní na všechno si půjčit, být zadlužený. Do této situace se dostává plno domácností pod vlivem marketingových tahů, mezi kterými dominují v této oblasti především reklamy. Zkrátka zadlužení rodin se stalo novým fenoménem především od roku Mnoho lidí se do této situace také dostává z důvodů, které nemůže svým jednáním ovlivnit. Ztráta zaměstnání, nečekané události, finanční krize. To vše může být příčinou nechtěného zadlužování se domácností. Nevýhodou, nebo možná právě výhodou v této oblasti financí je, že se situace na trhu rychle mění. Úrokové sazby a podmínky pro úvěrování od jednotlivých bank nezůstanou na dlouhou dobu neměnné. Pro domácnosti, které uzavřely úvěr za nevýhodných podmínek, může být měnící se situace na trhu pozitivní. Je tu právě možnost refinancování a uzavření tedy nového úvěru, nabízející lepší, popřípadě přijatelnější podmínky pro splácení. Na druhé straně pro domácnosti, které uzavřely úvěr za výhodnějších podmínek, může být měnící se situace jak pozitivní tak negativní. Záleží na mnoha parametrech. Refinancování tak nabízí v různém čase za různých podmínek možnost nahrazení stávajícího úvěru úvěrem novým. Pro klienta však tato možnost představuje variantu získání lepších podmínek spojených s úvěrem. Pozitivní v tomto systému bankovnictví je, že banky si navzájem konkurují, a tedy každá se snaží nabídnout svým klientům co nejlákavější produkty. Každá banka nabízí různé produkty určené pro refinancování s různými podmínkami. Klient tedy musí hledat tu optimální variantu, aby pro něj bylo refinancování výhodné. Ve své bakalářské práci se zabývám vyhodnocením produktů určených pro refinancování půjček a následným doporučením nejvýhodnější nabídky. 8

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je, na základě analýzy a komparace bankovních produktů pro refinancování půjček od vybraných bank v České republice, doporučit nejvýhodnější nabídku refinancování půjček pro dvě vybrané domácnosti. Pro hodnocení výhodnosti bude použit nejenom ukazatel RPSN, ale také další kritéria, jako je například úroková sazba, doba splácení úvěru, výše splátek, doba fixace, celková zaplacená částka, atd. V teoretické části budou popsány a analyzovány jednotlivé bankovní produkty - spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Pro teoretickou část jsem získala informace především ze současné literatury. Čerpala jsem hlavně z knih určených pro studium na vysokých školách. Dále jsem čerpala z internetových portálů. V rámci praktické části budou stanovena kritéria pro výběr bank, resp. jejich produktů určených pro refinancování půjček. Na základě stanovených kritérií bude provedena komparace vybraných produktů a následně syntéza dosažených výsledků. Pro praktickou část jsem získala potřebné informace z internetových zdrojů vybraných bank. Důležitým nástrojem pro výpočet ukazatele RPSN bude použit vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů: m A K m K tk t 1 i K 1 i K 1 1 A K kde K je pořadové číslo půjčky téže osobě; K je číslo splátky; A K je výše půjčky číslo K; A K je výše splátky číslo K ; m je číslo poslední půjčky; m je číslo poslední splátky; t K je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 1 do termínů následných půjček č. 2 až m; 9

11 t K úhrad poplatků č. 1 až m ; je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 2 do termínů splátek nebo i je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr. 10

12 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Instituce poskytující úvěry Základní klasifikace finančních institucí je klasifikace na depozitní a nedepozitní finanční instituce. Kritériem tohoto členění je skutečnost, zda nabízejí klientům depozitní produkty (depozita na požádání, NOW účty, účty úspor, peněžní tržní depozita), nebo jim takovou možnost nedávají. Z hlediska historického vývoje dominovaly v poválečném období finančnímu systému depozitní finanční instituce, resp. banky. V posledních letech však jejich význam ve finančním systému relativně klesá. Je to způsobeno především tím, že produkty blízké depozitům dnes nabízí celé řada dalších finančních a dokonce i nefinančních institucí. 1 Z hlediska dané problematiky se dále budeme zabývat pouze depozitními finančními institucemi, resp. bankami Bankovní sektor Bankovní sektor v současnosti zahrnuje 42 českých bank, poboček bank zahraničních a stavebních spořitelen. 2 V České republice se řídí činnost bank zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. K založení banky je potřeba povolení centrální banky - ČNB. Banku může založit pouze právnická osoba, která má sídlo v České republice. Banka má formu akciové společnosti a minimální kapitál 500 mil. CZK. 3 Taková akciová společnost musí a) přijímat vklady od veřejnosti, b) poskytovat úvěry. Zákon pochopitelně umožňuje bankám uskutečňovat i další aktivity. 4 Konečným zmyslom existencie banky je produkovať zisk. Pokiaľ by banky nebola zisková, jej vlastníci svoj kapitál umiestnia radšej v iných odvetviach. To znamená, aby zisk, ktorý obdržia akcionári, bol z dlhodobého hľadiska primeraný ostatným odvetviam. Výnosy 1 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str Banky - seznam bank v České republice [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 Český bankovní sektor [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str

13 banky tvoria rozhodujúce položky: prijaté úroky, prijaté poplatky a provízie, výnosy z devízových operácií, ostatné príjmy. 5 Rozhodující činností komerčních bank je tedy kumulování volných finančních prostředků a jejich zapůjčování. Tyto transakce tedy vedou ke zhodnocení vkladů klientů a banka dosahuje zisku. Aktivity bank můžeme rozdělit do tří základních skupin: pasivní, aktivní, ostatní. Pasivní operace znamenají přijímání komerčních bank vkladů od klientů ve formě depozit. Hlavní formou aktivních operací je potom poskytovat úvěry. Ostatní operace zahrnují především bilanční a mimobilanční aktivity, záruky, poradenství a ostatní služby. 6 Hlavní část aktivních operací komerčních bank tvoří úvěrové operace. Úvěry jsou všeobecně málo likvidní, relativně rizikové, ale poskytují poměrně vysoké výnosy. Banka musí poskytovat úvěry obezřetně a dobře vážit riziko spojené s úvěrem, jelikož úvěry patří k rozhodujícím zdrojům aktiv banky. V tomto případě se jedná o tzv. úvěrové riziko, tj. riziko, že dlužník nebude schopen dostát částečně nebo vůbec svým závazkům nebo že jim nebude schopen dostát včas. Riziko poskytnutého úvěru se také zvyšuje s délkou poskytnutého úvěru. V tomto případě je riziko vyšší u úvěrů dlouhodobých než u krátkodobých úvěrů. Úvěry je možno rozdělit podle celé řady kritérií, např. podle odvětví nebo podle doby splatnosti. Úvěrování komerčních bank zahrnuje úvěry jednotlivcům, firmám, vládám a úvěry do zahraničí. 7 Jednou z forem úvěrů jsou hypoteční úvěry. Jedná se o dlouhodobé úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. K jejich poskytování musí finanční instituce zajistit dlouhodobé zdroje a ty měly v poválečném období hlavně spořitelny. Proto jim bylo poskytování hypotečních úvěrů více méně vyhrazeno. V posledních desetiletích se na rozvoji hypotečního bankovnictví stále více podílejí i komerční banky. Hlavním důvodem je růst termínovaných depozit v bankách. Od roku 2001 došlo k výraznému růstu objemu poskytnutých hypotečních úvěrů českými bankami. Důvodem byl fakt, že více než 80 % českých domácností mělo potřebu změnit kvalitu svého bydlení. Další příčinou byl také výrazný pokles úrokových sazeb a rostoucí nabídka hypotečních úvěrů v České republice. 5 SERENČÉŠ, Peter. Financie a mena. 1. Nitra: SPU, s. ISBN , str POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , str

14 Další formou úvěrů jsou úvěry poskytované jednotlivcům a domácnostem, úvěry spotřebitelské, poskytované většinou na koupi zboží dlouhodobé spotřeby, splacení dluhu, dovolenou atd. Tato forma úvěrů zaznamenala v posledních letech velice dynamický růst Nebankovní sektor Nebankovní trh je přehledný a nepřehledný zároveň. Nebankovní sektor je velice rozsáhlý a fungují na něm jak velké zavedené instituce, tak drobní podnikatelé či přímo fyzické osoby, které mají aktuálně přebytek finančních prostředků a chtějí je půjčit za nějaký úrok. Na nebankovním trhu působí celá řada stabilních, dobrých a ověřených poskytovatelů úvěrů. Vykytuje se zde ale také celá řada nepoctivých obchodníků a podvodníků. Proto je velice důležité pečlivě a pozorně vybírat tyto poskytovatele úvěrů, aby se člověk vyhnul zbytečným nepříjemnostem. Nebankovní úvěry nabízejí investoři podstatně flexibilněji, než je tomu u bank. Tento úvěr tak může v podstatě získat skoro každý (nezaměstnaný člověk, člověk v důchodu, člověk se záznamem v registru, žena na mateřské dovolené, ). Samozřejmě tím podstupuje poskytující instituce větší riziko, než u finančně ověřených klientů, tudíž musí být toto riziko někdo zohledněno. Odráží se tedy zejména ve výši úrokových sazeb a následně roční procentní sazbě nákladů - RPSN. Ta je obvykle u nebankovních úvěrů podstatně vyšší ve srovnání s bankovním sektorem. Je to daň za rychlé vyřízení úvěru, administrativní nenáročnost, či nedokládání příjmů. 9 Za nebankovní úvěr lze považovat prakticky všechno na finančním trhu, co neposkytují bankovní instituce. Všechny půjčky, kreditní karty, úvěry, splátkový prodej a další nejrůznější peníze ihned či na ruku Spotřebitelské úvěry Pojem spotřebitelský úvěr definuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, jako:,,poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. 11 Toto vymezení spotřebitelského úvěru vyplívá ze základní orientace 8 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str Nebankovní úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 10 Nebankovní úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 11 RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA 13

15 zákona na ochranu klienta. Potřeba ochrany klienta vychází především z toho, že klient se může ocitnout v určitém nerovném postavení vůči bance či jinému poskytovateli spotřebitelského úvěru. Tento zákon se orientuje na všechny poskytovatele spotřebitelských úvěrů s následujícími výjimkami: úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, nájemní smlouvu, půjčku poskytnutou bez úroku nebo bez úplaty, spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které platí spotřebitel formou splátek v průběhu poskytování těchto služeb, smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než Kč nebo vyšší než Kč, spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě kratší než 12 měsíců. Spotřebitelské úvěry lze rozdělit na přímé spotřebitelské úvěry, které jsou poskytovány přímo bankou (nebo jinou finanční institucí), a nepřímé spotřebitelské úvěry, které může klient získat prostřednictvím společnosti prodávající zboží či služby na spotřebitelský úvěr Účelové spotřebitelské úvěry Účelové spotřebitelské úvěry patří k velmi využívaným finančním produktům. Banky je poskytují klientům k účelovému využití. Většinou se jedná o financování nákupu zboží nebo služeb, koupě družstevního podílu, rekonstrukce domu či bytu, refinancování dříve poskytnutých bankovních úvěrů. Čerpání úvěru probíhá tak, že klient předkládá faktury a banka proplácí předložené faktury přímo na účet dodavatele. U tohoto typu úvěru je typické anuitní měsíční splácení (ale opět záleží na podmínkách konkrétní banky). 13 Publishing, a.s., s. ISBN , str RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA Publishing, a. s., s. ISBN , str UniCredit Bank - spotřebitelské úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

16 3.2.2 Neúčelové spotřebitelské úvěry Neúčelové spotřebitelské úvěry poskytují banky klientům za účelem financování libovolných osobních potřeb klienta. Banka převede příslušnou částku jednorázově na účet klienta. Tyto úvěry jsou většinou spláceny pravidelnými měsíčními anuitními splátkami Úroková sazba a ukazatel RPSN Roční procentní sazba nákladů - RPSN - je jeden z ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek konkrétního úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost či nevýhodnost spotřebitelského úvěru ve srovnání s nabídkami úvěrových produktů jiných finančních institucí. Tento ukazatel slouží tedy k porovnání výhodnosti úvěrů, které jsou spotřebitelům nabízeny. Lze tedy říci, že roční procentní sazba nákladů udává procenta z dlužné částky, které musí dlužník zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem, jeho správou a ostatními výdaji spojených s jeho čerpáním, tedy veškeré náklady týkající se úvěru. Pomocí ukazatele RPSN se dají půjčky mezi sebou exaktně porovnat. Zatímco úrok přestavuje pouze cenu vypůjčených peněz, ukazatel RPSN v sobě ukrývá veškeré náklady s úvěrem spojené. Mezi tyto ostatní náklady patří například: poplatky vztahující se k posouzení žádosti o úvěr poplatek za uzavření smlouvy poplatky spojené s vedením účtu poplatky vážící se k převodu peněžních prostředků pojištění proti neschopnosti splácet úvěr první navýšená splátka atd. 15 Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky a vyjadřuje se pomocí stanoveného vzorce: 14 UniCredit Bank - spotřebitelské úvěry [online]. [cit ]. Dostupné z: 15 Bankovní poplatky [online].[ ]. Dostupné z: 15

17 Obrázek č. 1 Výpočet RPSN m A K m K tk t 1 i K 1 i K 1 1 A K kde K je pořadové číslo půjčky téže osobě; K je číslo splátky; A K je výše půjčky číslo K; A K je výše splátky číslo K ; m je číslo poslední půjčky; m je číslo poslední splátky; t K půjček č. 2 až m; je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 1 do termínů následných t K úhrad poplatků č. 1 až m ; je interval, vyjádřený v letech, ode dne půjčky č. 2 do termínů splátek nebo i je roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr Hypoteční úvěry Definice a historie hypotečního úvěru Podle obecně platné definice je hypoteční úvěr dlouhodobý, účelově vázaný úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Patří k nejstarším typům úvěrů a je nejpoužívanější formou financování investic do bydlení. Charakteristickými znaky jsou zajištěnost zástavním právem, nižší úročení a dlouhodobost. Hypoteční úvěry se dnes 16 RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

18 poskytují nejenom na výstavbu nebo nákup nemovitostí, ale i na modernizaci, rekonstrukci a opravy nemovitostí, koupi stavebního pozemku, refinancování dříve poskytnutých úvěrů, vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků na nemovitost apod. 17 Hypoteční bankovnictví má v České republice dlouhou tradici sahající do období 19. století, kdy začalo fungovat na našem území několik hypotečních bank. V průběhu 20. století byla kontinuita hypotečního úvěrování na několik desetiletí přerušena. Důvodem byl především vznik protektorátu Čechy a Morava a posléze nastolení komunistického režimu (došlo k centralizaci bankovnictví). Obnova českého hypotečního bankovnictví nastala počátkem devadesátých let dvacátého století, a to přijetím zákona č. 530/1990 Sb., O dluhopisech. Tento zákon vymezil pojem hypotečního úvěru a pojem a podstatu hypotečních zástavních listů a jejich krytí. V té době však chyběla právní úprava zástavního práva, která bezpodmínečně určuje základní předpoklad pro fungování hypotečního bankovnictví. Chyběl také kapitálový trh, na němž by mohly být umístěny hypoteční zástavní listy. Dalším problémem byla také nevhodně stanovená podmínka v Obchodním zákoníku, která nevhodně určovala vazbu mezi dlužníkem hypoteční banky a majitelem hypotečního zástavního listu. Teprve přijetím zákona č. 84/1995 Sb., nazývaného jako hypoteční zákon došlo ke skutečnému návratu hypotečního bankovnictví. Hlavním motivem vedoucím k přijetí tohoto zákona byla především snaha tvůrců bytové politiky zlepšit podmínky v oblasti modernizace a rozšiřování bytového fondu. Hypoteční bankovnictví přitom mělo a má přispívat k rozvoji investic do nemovitostí a tím rozvíjet celou ekonomiku Účelové hypoteční úvěry Účelový hypoteční úvěr musí být využit pouze k těm účelům, které přesně definuje banka. Většinou se jedná o: koupi nemovitosti do osobního vlastnictví (bytu, rodinného domu, stavebního pozemku) financování výstavby nemovitosti financování modernizace, rekonstrukce a oprav nemovitosti 17 PISKOVSKÝ, Petr. Hypoteční úvěr. Brno, s., 2. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Dalibor Pánek 18 POLÁKOVÁ, Olga, a kol. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str

19 koupě podílu nemovitosti za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických podílů refinancování stávajícího účelového úvěru od banky, který byl použit na investici do nemovitosti zpětné proplacení vlastních peněžních prostředků investovaných do nemovitosti Výše hypotečního úvěru je minimálně Kč (každá banka má jiné parametry). Ve většině případů půjčí banka % obvyklé ceny zastavené nemovitosti, kterou stanovil s bankou spolupracující odhadce. 100% hypoteční úvěr lze získat ideálně v případě koupě nového bytu nebo výstavby nové nemovitosti. 19 Lhůta splatnosti se pohybuje většinou kolem 5-30 let (i zde záleží na podmínkách konkrétní banky). Existuje více variant splácení úvěru. První variantou je anuitní splácení. Celková měsíční splátka je po celou dobu splácení stejná, přičemž v počátečním období splácení převažuje podíl úroku, ke konci splácení hypotečního úvěru je naopak vyšší podíl jistiny - úmoru. Výši měsíční anuity můžeme vyjádřit pomocí vzorce: Obrázek č. 2 Výpočet měsíční anuity a p. m. i p. a. i p. a. HU i p. a n 12 1 n 12 HU i p. m. 1 i p. m. n 12 1 i 1 p. m. n 12 kde a p.m. je měsíční výše anuity; HU je výše hypotečního úvěru; i p.m. je měsíční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo; i p.a. je roční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo; n je doba splatnosti v letech Produktový manuál pro nové spolupracovníky, Partners for life planning,a.s. 20 RADOVÁ, Jarmila; DVOŘÁK, Petr; Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 7. Praha: GRADA Publishing, a.s., s. ISBN , str

20 Některé banky nabízejí i degresivní (klesající), nebo progresivní (rostoucí) způsob splácení Neúčelové hypoteční úvěry (Americká hypotéka) Neúčelový hypoteční úvěr, často nazýván americká hypotéka, je půjčka zajištěná nemovitostí. Ovšem při žádosti o tento typ úvěru nemusí být deklarován žádný účel jeho využití. Může být použit např. ke koupi automobilu, k rekonstrukci domu, cestování atd. Jednou z hlavních výhod je tedy neúčelovost a možnost získání velmi vysokých obnosů, v závislosti na hodnotě nemovitosti. 21 Výše úvěru je závislá na mnoha faktorech - individuální potřeba spotřebitele, konkrétní nabídka banky, hodnota zastavené nemovitosti, doložení či nedoložení příjmů, věk. Nejčastěji se tento typ úvěru pohybuje v hodnotách od Kč Kč. Banka je schopna půjčit částku ve výši až 70 % odhadní hodnoty zatavené nemovitosti. Pokud ovšem nejsou doloženy příjmy - jedná se o americkou hypotéku bez doložení příjmů - půjčí banka částku od 45 % - 50 % odhadní hodnoty zastavené nemovitosti. Také tedy musí být nemovitost, kterou žadatel ručí, pojištěná. Pokud žadatel žádá o hypotéku bez doložení příjmů, musí mít trvalý pobyt na území České republiky. Doba splatnosti se pohybuje od 3 do 20 let. Podmínkou je, že americká hypotéka by měla být splacena do 70 let věku. 22 Tento typ úvěru nabízí dvě možnosti splácení. První možností je anuitní splácení, kdy je úvěr umořován pravidelnými měsíčními platbami. Druhou variantou je tzv. degresivní splácení. U této možnosti jsou počáteční splátky vyšší a jejich velikost se postupně každý rok snižuje o určité procento. Na rozdíl od účelového hypotečního úvěru lze půjčku splatit téměř kdykoliv a bez poplatků Úrokové sazby a fixace úrokových sazeb Úroková sazba z hypotečních úvěrů je odvozena od ceny zdrojů, které banka používá k jejich financování - hypoteční zástavní listy. Pro hypoteční banku, která při vydávání hypotečních zástavních listů stojí vůči klientům v pozici dlužníka, představují úroky 21 Americká hypotéka [online]. [cit ]. Dostupné z: 22 Americká hypotéka [online]. [cit ]. Dostupné z: 23 Americká hypotéka [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

21 z hypotečních zástavních listů náklad, který musí uhradit ze svých výnosů. Těmi jsou úroky z poskytnutých hypotečních úvěrů. 24 Pro klienty bank je především důležitá základní (referenční) sazba banky. O té se odvíjí sazby na úvěry bank. Je to taková sazba, která umožňuje bance pokrýt provozní náklady a současně získat dostatečný objem depozit. Vývoj základní sazby banky i její výše jsou vždy úzce spojeny s vývojem krátkodobých úrokových sazeb. Proto je také základní sazba banky často měněna. Základní (referenční) sazba v sobě zahrnuje marži. Její výše se mění v závislosti na riziku a termínu splatnosti úvěru. Marže také závisí na zárukách, které klient poskytne bance. Výše úrokové sazby je také ovlivněna objemem poskytnutého úvěru. O vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu v České republice poskytují informace PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) a PRIBID (Prague Onterbank Bid Rate). 25 Úrokové sazby mohou být fixní nebo pohyblivé. Fixní úrokové sazby jsou sjednány na celou dobu čerpání úvěru, zatímco pohyblivé úrokové sazby se mění, obvykle v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Fixní úrokové sazby zaručují předem přesně stanovené platby za poskytnutí úvěru. Při dlouhodobých úvěrech však neumožňují reagovat na měnící se ekonomickou situaci. Naproti tomu výhodou pohyblivých úrokových sazeb je, že dlužník platí úrokovou sazbu odpovídající tržní sazbě. Fixace úrokové sazby může mít různou délku a závisí především na těchto faktorech: výši fixované sazby délce trvání úvěru možnosti případné mimořádné splátky předpokládaném pohybu úrokových sazeb Nejčastěji banky nabízejí dobu fixace na 1 rok, 3 roky a 5 let. V některých případech může být úroková sazba zafixována i na dobu delší PISKOVSKÝ, Petr. Hypoteční úvěr. Brno, s., 2. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Dalibor Pánek 25 POLOUČEK, Stanislav, a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha: C.H. Beck, s. ISBN , str KLANICOVÁ, Marie. Hypoteční trh v České republice. Brno, s. 3. Diplomová práce. Masarykova univerzita Brno, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Ing. Jan Krajíček 20

22 3.4 Stavební spoření Stavební spoření, které patří mezi nejvíce oblíbené i využívané produkty na finančním trhu, vzniklo za účelem podpory řešení bytové situace občanů. Nejdůležitější normou upravující podmínky stavebního spoření v České republice je Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření č. 96/1993 Sb., Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a činnost stavebních spořitelen upravuje Zákon o bankách č. 21/1992 Sb., protože stavební spoření mohou v České republice poskytovat pouze specializované banky - stavební spořitelny. 27 Stavební spoření nabízí atraktivní podmínky spoření a možnost levného úvěrování. Je to nejzajímavější státem garantovaný způsob uložení peněz. Stavební spoření se zakládá na minimální dobu 6 let. Po této době klient může, ale nemusí, spoření ukončit a peníze vybrat. Stavební spoření je výhodnou formou uložení úspor, neboť je podpořeno státní podporou. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech je možno je využít k libovolnému účelu. 28 Účastníkem stavebního spoření může být každá osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky a rodným číslem. Toto je jediné omezení, žádný jiný ani věkový limit u stavebního spoření není. Smlouva o stavebním spoření uzavřená mezi účastníkem stavebního spoření a stavební spořitelnou obsahuje tyto důležité náležitosti: cílovou částku, úrokovou sazbu vkladů a poskytnutého úvěru, podmínky nutné pro získání úvěru ze stavebního spoření, způsob splácení úvěru. 29 Cílová částka je klíčovým parametrem celé smlouvy o stavebním spoření. Jedná se o celkový objem finančních prostředků, které klient pomocí stavebního spoření získá. Od výše cílové částky se odvozují i další parametry smlouvy - výše splátky úvěru bývá stanovena jako součin cílové částky a stanoveného koeficientu; podobným způsobem bývá 27 POLÁKOVÁ, Olga, a kol. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str Produktový manuál pro nové spolupracovníky, Partners for life planning, a.s. 29 KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str

23 stanovena výše měsíční úložky účastníka ve fázi spoření atd. Výše cílové částky je omezena pouze dolní hranicí. Výši cílové částky si volí účastník stavebního spoření sám na základě svých záměrů, potřeb a finančních možností. Cílová částka se dá v průběhu spoření dle potřeb upravit. Za zvýšení si však spořitelny účtují poplatek, obvykle je to 1% z částky, o kterou byla cílová částka navýšena (při snížení cílové částky však není účastníkovi již zaplacená úhrada z původní cílové částky vrácena). 30 Cílová částka indikuje celkový objem plánovaných naspořených prostředků. Zahrnuje v sobě: naspořenou částku klientem státní podporu + úroky z vloženého kapitálu možnost úvěru ze stavebního spoření Úrokové sazby pro úročení vkladů i poskytnutého úvěru jsou ze zákona stanoveny jako pevné. Právě úrokové sazby jsou jednou z výhod stavebního spoření, protože je klientovi již při podpisu smlouvy o stavebním spoření garantována pevná úroková sazba nejen pro fázi spoření, ale i pro fázi úvěru. 31 Podmínkami pro přidělení úvěru se rozumějí podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření. Obvykle zahrnují povinnost dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla, naspořit určitou částku, případně splnit další požadavky. Jedná se o jeden z důležitých bodů smlouvy o stavebním spoření, protože právě tyto podmínky musí zajistit určitou rovnováhu mezi vklady a úvěry. 32 Způsob splácení úvěru ze stavebního spoření je pravidelnými měsíčními splátkami v předem stanovené výši, které pokrývají jistinu i úroky. Stavební spoření má mnoho variant. Například lze celou sumu vložit na účet hned na začátku, následně pak připisuje stát každý rok svoji podporu a banka úročí již celou cílovou 30 POLÁKOVÁ, Olga, a kol. Bydlení a bytová politika. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str KIELAR, Petr. Matematika stavebního spoření. 1. Praha: Ekopress, s. r. o., s. ISBN , str

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13

HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY. Finanční matematika 13 HYPOTÉČNÍ ÚVĚRY Finanční matematika 13 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Něm13

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více