Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne Účast: přítomno 75 předsedů ze 112 pozvaných, tj. 67 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DPZ, pohledávky 4. Vyhodnocení topné sezóny Přepočty nájemného od Směrnice č. 01/2001 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů ve znění dodatku č Revitalizace, BOZP 8. Různé: digitalizace, převody bytů do vlastnictví, 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné předsedy a pověřené členy samospráv a zástupce druţstva. Program jednání obdrţeli všichni předsedové na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Plánovaný zisk za druţstvo ,-- Kč Skutečnost ,74 Kč Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál plán skutečnost Bytové domy Do výnosů bytových domů bylo zaúčtováno: Převod úroků Pronájmy Úroky z minusových stavů DPZ Celkem do výnosů bytových domů Zisk po zdanění: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,74 Kč Návrh na rozdělení zisku: 80 % do nedělitelného fondu druţstva ,74 Kč 20 % do fondu sociálních potřeb ,-- Kč Majetek a závazky druţstva k k Finanční prostředky Peníze , ,-- BÚ , ,-- 1

2 Hmotný majetek bytové domy , ,64 provozní budovy , ,35 bytové jednotky ,-- movité věci , ,96 pozemky , ,80 Pohledávky , ,-- Na nájemném Stav DPZ , ,23 Bankovní úvěry pořízení domů , ,75 rekonstrukce domů , ,23 K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Pohledávky v nájemném % z ročního předpisu K ,- 0,66% K ,- 0,82 % Vystěhovaní dluţníci v průběhu roku /067 Kubová Eva, Spojenců /030 Chmelíček Jaromír, Jar.Haška /002 Broţ Jiří, Svatoslav /006 Skřivánková Romana, Opatov /023 Koudelka Vladimír, Novodvorská Pohledávky nad ,- Kč Stř. Jméno Období Částka Stav vymáhání 108 Myška Petr 4 měsíce ,- Kč platební rozkaz-splátky 108 Mastná Miroslava 11 měsíců ,- Kč PR-jednání o prodeji bytu 151 Marek Vlastimil 13 měsíců ,- Kč exekuce-prodej bytu 152 Cahová Ivana 7 měsíců ,- Kč ţaloby splátky 306 Krul Petr 13 měsíců ,- Kč rozsudek o vyklízení-odvolání 385 Veselý Stanislav 9 měsíců ,- Kč má zaplatit 432 Kudrna Lubomír 12 měsíců ,- Kč ţaloba na vyklízení 601 Diviš Jiří 3 měsíce ,- Kč platební rozkaz 603 Kučera Miloš 6 měsíců ,- Kč ţaloba 606 Volavy Vlastimil 5 měsíců ,- Kč platební rozkaz 610 Motlová Jitka 13 měsíců ,- Kč exekuce prodej bytu 620 Mezhenin Denis 12 měsíců ,- Kč exekuce 633 Novotná Markéta 5 měsíců ,- Kč ţaloba 633 Šidlová Marie 5 měsíců ,- Kč ţaloba 820 Ochranová Kateřina 4 měsíce ,- Kč ţaloba exekuce CELKEM: ,-Kč Počet dluţníků: 15 DPZ Stav k Tvorba za rok Čerpání za rok Stav k Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,- 16, ,- 17, ,- 18,07 Poskytnuté půjčky v roce domů ve výši ,-Kč. 2

3 Ţádosti o půjčky na rok za stávajících podmínek, budou poskytovány průběţně dle potřeb jednotlivých bytových domů - max. výše ,- Kč/byt Pro změnu tvorby DPZ k předat podklady do , doloţit zápisem ze schůze včetně prezenční listiny. K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Vyúčtování bylo provedeno v novém informačním systému. - Tiskové sestavy v obdobné formě jako v minulosti - Předáno poslední březnový týden na bytové domy ( o 1 měsíc dříve neţ ukládá vyhláška 372/2001 Sb.) - Připomínkové řízení končí dne Z přeplatků sluţeb bylo strţeno na dluţné nájemné celkem 599 tis. Kč - Dle shora uvedené vyhlášky jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (sloţenky, sporoţiro) Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS činila 423,79 Kč včetně DPH. K této ceně druţstvo připočítává další související náklady které jsou vynakládány, tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, popř. na provedené opravy. Celková cena pak činila 452,92 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 8 %. Cena energie v Náměšti je 542,93 Kč/GJ, s náklady druţstva pak 558,55 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 25 %. Rozbor obdrželi všichni uživatelé bytů s vyúčtováním, rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo u vzorového bytu m2 je Kč, tj. 264 %. Nejdraţší teplo mají na Děl.náměstí , vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, nejlevnější pak Energetiků 994, vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v Náměšti, Lesní 734-9, její cena včetně suroviny přijde na 362 Kč/m3. Naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytovém domě Druţstevní a to 151 Kč/m3. Teplo z domovních kotelen V roce 2008 byla průměrná cena na domovních kotelnách 439,29 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2007 se zvýšila o 28 %. Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo v rámci druţstva je Kč, tj. 314 %. Nejdraţší teplo mají v Přibyslavicích 166, vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, v Třebíči BD Divišova 675-6, tam stojí vytápění stejného bytu Kč, nejlevnější u BD Obránců míru 487, kde vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v BD Velkomeziříčská její cena včetně suroviny přijde na 234 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytových domech Kněţice a Přibyslavice 166, a to 128 Kč/m3, v Třebíči pak Obránců míru 487 a to 181 Kč/m3. 3

4 Koncepce zásobování teplem Koncepce zásobování města Třebíče teplem uvaţuje se zrušením domovních zdrojů a plynulým přechodem na CZT. V roce 2008 nebyla zrušena ţádná domovní kotelna. Domovní kotelny jsou ještě v 36 BD (39K). Měření tepla Pokračují montáţe I-RTN od firmy COOP THERM spol. s r.o., Jindřichův Hradec. V roce 2008 se I-RTN nainstalovaly do 8 objektů (Benešova 508, Račerovická 782-5, Novodvorská , Spojenců , Řípovská 877 a 878, Druţstevní a ). Závěr Za druţstvo celkem vychází u CZT celková průměrná cena tepla včetně přípravy TV 204,48 Kč/m2, (cena tepla * měrná spotřeba (energetická náročnost) 454,40*0,45), u domovních kotelen je to 254,79 Kč/m2 (439,29 * 0,58). Cena tepla z domovních kotelen je vyšší o 25 % než u CZT, u kotelen je ale nutné brát v úvahu navíc i výši investic na rekonstrukci. Nejúspornější bytový dům zásobovaný z CZT je Energetiků 994, u domů s vlastní kotelnou pak Obránců míru 487. K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle poţadavků bytových domů, podklady předat na ekonomický úsek do Daň z nemovitostí - obecně závaznou vyhláškou stanovilo město Třebíč místní koeficient ve výši 2 - nárůst o 100 % Správní poplatek Shromáţdění delegátů bude předloţena Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů: Zvýšení ze 118,- Kč/měsíc/byt na 130,- Kč/měsíc/byt - nárůst 10 % Poplatek byl valorizován naposledy k (inflace od té doby: 2,8%, 1,9%, 2,5%, 2,8%, 6,3%) Příspěvek na samosprávu - valorizace o 10 % z 19,- Kč/byt na 21,- Kč/byt Sluţby spojené s bydlením - poslední změny byly provedeny k změny budou provedeny na základě spotřeb roku 2008 s promítnutím změn ceny a rezervou Studená voda Cena roku 2006 Cena roku ,60 Kč/m3 65,90 Kč/m3 Teplo Centrální zdroje Cena k (5 % DPH) 384,20 Kč/GJ Cena k (9 % DPH) 440,36 Kč/GJ Změny nebudou plošně prováděny. U vybraných revitalizovaných bytových domů bude sníţení záloh. Domovní plynové kotelny - nárůst ceny plynu cca 32 % - bude provedeno zvýšení záloh na stávající spotřeby při promítnutí současných cen Teplá uţitková voda - bude proveden přepočet na základě spotřeby roku 2008 při promítnutí cen surovin Elektřina společných prostor - nárůst ceny oproti roku 2006 o cca 40 % 4

5 Výtahy - skutečný náklad roku 2008 povýšen o 25 % K bodu 6: Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů - původní Směrnice č. 01/2001 ve znění dodatku č. 3 s platností od návrh nové směrnice č. 01/2009 s platností od bude předloţen na SD ke schválení, návrh obdrţí delegáti s pozvánkou - změny : 10% valorizace příspěvku na správu druţstva, odměna správce, příspěvek na činnost samospráv. - úprava sazebníku poplatků za další úkony prováděné druţstvem včetně valorizace K bodu 7: Revitalizace, BOZP 41 dokončených staveb + 8 staveb v současné době probíhá, celkem 49 bytových domů. Z toho 46 bytových domů s dotací z programu PANEL, 45 dotací je vyřízeno. Financování: Úvěrové smlouvy (vč. SVJ) Čerpání úvěru v roce Roční výše dotací Celkem přiznané dotace Rok bytových domů (schváleno na schůzích, souhlasy vlastníků a nájemců bytů) Podmínky pro financování oprav úvěrem: Písemný souhlas všech vlastníků a nájemníků s rozsahem oprav, přijetím úvěru do určité výše, zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení Zajištění úvěru v domech, kde nevzniklo SVJ s právní subjektivitou: Ručitelské prohlášení - Nejedná se o zástavu bytu - Kaţdý podepíše zajištění úvěru pouze do výše spoluvlastnického podílu bytu - Není na překáţku, pokud má někdo koupený byt na hypotéku - Při prodeji bytu se v bance změní ručitelské prohlášení na nového vlastníka nebo nájemce bytu (musí s tím nový uţivatel bytu souhlasit) - Při převodu bytu do vlastnictví v době po podpisu úvěrové smlouvy po dobu splácení úvěru je nutné doplatit zůstatek úvěru k převáděnému bytu (sníţí se tvorba DPZ o anuitní splátku) Dluţníci druţstvo musí splácet celou měsíční splátku úvěru a následně vymáhá dluh po uţivateli bytu Zajištění v domech, kdo jiţ vzniklo SVJ s právní subjektivitou Ručitelské prohlášení nepodepisují vlastníci bytů, ale předseda výboru SVJ a 1 člen výboru nebo pověřený vlastník. Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Dluţníci: SVJ musí splácet úvěr ve stanovené výši a následně vymáhat dluh po vlastníku bytu. Pokud nebude mít SVJ dostatečnou finanční zásobu, musí se ostatní vlastníci zvýšenými finančními částkami podílet na splácení. a) Program Panel: - nařízení vlády č. 118/2009 Sb. ze dne , kterým se mění vládní nařízení č. 299/2001 Sb. - program otevřen i pro nepanelové domy - místo současných dvouprocentních dotací mohou majitelé domů dostat na opravy dotaci ve výši 2,5%, 3% a 4% na úroky z úvěru na opravu podle rozsahu oprav. b) IPRM - oblast Třebíč Horka-Domky - Celkové výdaje po přiznané dotaci tis. Kč - Veřejné prostory tis. Kč dotace tis. Kč spolupodíl tis. Kč - Budovy tis. Kč dotace tis. Kč spolupodílí tis. Kč 5

6 Ţádosti o dotace celkem bytů, z toho ve správě SBD Z výše uvedeného vyplývá, ţe připadající dotace na 1 bj. je 23,9 tis. Kč a 380,- Kč/m2 podl. plochy při průměrné podlahové ploše bytu 59,9 m2. Čerpání prostředků do Ohledně IPRM bude svoláno jednání s bytovými domy jejichţ se tato problematika týká. c) Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů: Zelená úsporám Nositel programu: Ministerstvo ţivotního prostředí Státní fond ţivotního prostředí Zaměření programu: Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Trvání programu: Ţádosti Členění programu do tří základních oblastí podpory: A Úspory energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) Dosaţení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a sníţení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3 Instalace solárně-termických kolektorů D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Podmínky provádění: Seznam odborných dodavatelů SOD, seznam výrobků a technologií SVT Oprávnění ţadatelé: Vlastníci RD, vlastníci BD, SVJ, obce a firmy Podací místa: Krajské pracoviště SFŢP KPF Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, Jihlava Zaměření programu vyţaduje vyuţití materiálů, výrobků a zároveň poskytování sluţeb, které zajistí dosaţení cílů programu a přínosů pro společnost a budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je moţné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a sluţby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Klíčovým předpokladem pro získání dotace je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. 6

7 Forma dotace v oblasti podpory: Úspora energie na vytápění Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podl. plochy. Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, ţe ţadatel realizuje dvě opatření nebo Podporovaná opatření BYTOVÉ DOMY Jednotka dotace Komplexní zateplení BD, 30 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Komplexní zateplení BD, 55 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Výše dotace 1 350; ; 50 Dílčí zateplení BD alespoň tři opatření Kč/m 2 ; max. % 600; 50 Dílčí zateplení BD dvě opatření Kč/m 2 ; max. % 450; 50 Novostavba BD v pasivním standardu tis. Kč/b.j. 140 Zdroj na biomasu v BD %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč/b.j. Dotační bonus při kombinaci opatření u BD tis. Kč/BD 50 alespoň tři opatření z nabídky. Vzorový příklad: stř. 428 Okříšky, U stadionu počet bytů 8 celková plocha 543,36 m2 měsíční tvorba DPZ 16 Kč/m ,00 stav DPZ ,00 Rozpočet: zateplení ,00 střecha ,00 okna ,00 celkem ,00 Moţná dotace 600,00 Kč/m ,00 Kč Financování celkový náklad ,00 DPZ ,00 dotace ,00 úvěr ,00 Splatnost úvěru 15 let měsíční splátka ,00 splátka v Kč/m2 24,9 nutná minimální tvorba 30 Kč/m2 50; 25 50; 25 50; 35 7

8 Omezení výše podpory: Nastavení maximální výše podpory pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Dotace pro právnické osoby bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď: formou podpory de minimis, formou blokové výjimky1 dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie) a článek 23 (obnovitelné zdroje energie). V případě, kdy ţadatel právnická osoba nemá vyčerpán limit v rámci podpory de minimis , můţe si zvolit, zda bude ţádat v reţimu de minimis nebo formou blokové výjimky. V opačném případě můţe ţádat pouze formou blokové výjimky. Podpora de minimis De minimis je podpora malého rozsahu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se povaţují fiskální roky pouţívané k daňovým účelům. Bloková výjimka Maximální výše podpory je členěna dle velikosti ţadatele: Malý podnik 40 % Střední podnik 30 % (SBD Třebíč) Velký podnik 20 % Maximální celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč za celé programové období. Zdroje informací:www.zelenausporam.cz bezplatná informační linka (PO PÁ od 8.00 do 16.00) Postup při opravě BD v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM 1) Poţadavek BD na přípravu oprav. 2) Místní šetření techniků druţstva a návrh rozsahu oprav. 3) Zpracování kalkulace oprav, včetně kalkulace moţných dotací z programu. 4) Projednání oprav a zajištění financování na ČS, resp. na shromáţdění SVJ, schválení (souhlas 75 % všech, 100 % vlastníků). 5) Doloţení písemných souhlasů všech nájemců a vlastníků bytů, ţe souhlasí s opravou domu, přijetím úvěru do výše. a zajištěním úvěru. 6) Podpis ručitelských prohlášení za poměrnou část úvěru dle velikosti spoluvlastnického podílu. 7) Zadání vypracování projektové dokumentace, včetně stavebně-technického posouzení. 8) Předloţení plných mocí od vlastníků. 9) Zahájení stavebního řízení. 10) Zadání výběrových podmínek a vypsání výběrového řízení na zhotovitele. 11) Vyhodnocení nabídek a uzavření smluv se zhotovitelem. 12) Vyřízení úvěru. 13) Příprava podkladů pro dotaci z programu Zelená úsporám. 14) Podání ţádosti o dotaci, posouzení, uzavření smlouvy o dotaci. 15) Zahájení stavebních prací. 16) Doloţení realizace stavby, faktury, doklady o zaplacení. 17) Kolaudace stavby. 18) Potvrzení správnosti dokladů o realizaci stavby. 19) Poskytnutí dotace. Časová náročnost přípravy (body 1-15): 9-12 měsíců Bytovým domům, které budou mít zájem o čerpání této dotace, poskytne SBD Třebíč další informace včetně kalkulace nákladů, moţnosti financování. d) Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v podmínkách SBD Třebíč, druţstvo SBD Třebíč zabezpečuje na bytových domech ve své správě, ve správě pro jednotlivá SVJ i pro cizí subjekty inţenýrskou činnost při revitalizaci bytového fondu, jeho regeneraci a dalších stavebních úpravách. Inţenýrská činnost v sobě zahrnuje předprojektovou přípravu, zajištění zpracování projektové dokumentace, zabezpečení veškerých činností spojených s územním a stavebním řízením ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v pl.znění, výběr a smluvní zajištění zhotovitele stavby, při vlastní realizaci stavby kontrolní činnost (technický dozor stavebníka) a veškeré činnosti spojené s konečným předáním stavebního díla (např. kolaudační souhlas) uţivateli. Po skončení stavby tato činnost spočívá zejména v odstranění zjištěných závad v záruční době. 8

9 Revitalizace bytového fondu, jeho regenerace a další stavební úpravy jsou v podmínkách SBD Třebíč prováděny striktně v souladu s platnými právními předpisy (zde zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a jeho prováděcí vyhlášky). Pozn.: Problematika zák.č.183/2006 Sb. je obsáhlá a není předmětem tohoto materiálu. Jiţ ve fázi zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (prováděcí vyhl. k zák.č.183/2006 Sb.) je dle příl.č.1 v části E. projektové dokumentace poţadováno (mmj.):. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. Tímto zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí zák.č.309/2006 Sb. v pl. znění. V 14, odst.1 zák.č.309/2006 Sb. ve znění zák.č.189/2008 Sb. je uvedeno: (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"). Ve fázi zajištění zpracovatele projektové dokumentace, následně výběru stavební firmy k provedení stavby (dále jen Zhotovitel) a zajištění všech následných smluvních vztahů vystupuje SBD Třebíč, družstvo, jako Zadavatel. Při revitalizaci našich bytových domů dochází k realizaci širokého spektra stavebních činností (výměna oken, modernizace výtahů, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce balkónů jejich náhradou za předsazené betonové lodžie, příp. oprava střešního pláště), je tedy zřejmé, že na staveništi (pozn.: jedná se o prostor vymezený k provádění stavby) budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Z tohoto důvodu je určení koordinátora zákonnou povinností zadavatele. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba můţe vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. (viz 14, odst.2, zák.č. 309/2006 Sb. v pl. znění). Koordinátor je při přípravě stavby povinen a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor je při realizaci stavby povinen a) bez zbytečného odkladu 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 3.oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor se neurčuje (viz 14, odst.6, zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění): Při přípravě a realizaci staveb a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 15 odst. 1, b)které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo c)nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu. Z uvedeného tedy vyplývá skutečnost, ţe na stavbách zajišťovaných SBD Třebíč, druţstvo, v rámci vykonávané inţenýrské činnosti, je nutné určit koordinátora vždy. 9

10 Ve smyslu 14, odst.2 zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění tedy na stavbách realizovaných v rámci regenerace bytového fondu ve správě SBD Třebíč vykonává činnost koordinátora SBD Třebíč, druţstvo, jako právnická osoba. V tomto roce došlo k vyřízení ţivnostenského oprávnění pro tuto činnost, kdyţ odborně způsobilými osobami, které zabezpečují výkon této činnosti koordinátora, jsou zaměstnanci SBD Třebíč, druţstvo: Ing. Ivan Šilhan, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Ing. Josef Petr, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Odměna za činnost koordinátora byla určena usnesením PD SBD Třebíč, druţstvo č.1085 ze dne ve výši 0,5% z realizovaných nákladů na stavbu (bez DPH). Tato odměna půjde k tíţi jednotlivých bytových domů. Důsledkem neurčení koordinátora BOZP můţe být předmětem šetření příslušného Inspektorátu bezpečnosti práce ve smyslu 30, odst.1 zák.č.251/2006 Sb. v pl.znění s moţností udělení pořádkové pokuty aţ do výše 1, ,- Kč. K bodu 8: Různé a) Digitalizace Technický plán přechodu na DV, řeší časový plán přechodu mezi zahájením digitálního pozemního vysílání DVB-T a ukončením současného analogového pozemního vysílání. V okamţiku zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu bude následovat souběţné vysílání se stávajícím analogovým vysílačem a televizními převaděči, které jsou na něho napojeny. To vytvoří omezený časový prostor, ve kterém bude postupně po jednotlivých bytových domech realizován přechod na DV podle rozhodnutí uţivatelů domů do ukončení analogového vysílání. Technický plán přechodu (TPP). V tisku byly zveřejněny následující informace: Na svém jednání vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválila Technický plán přechodu (dále TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad. Nabyl účinnosti poté, co jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb., vyšel ve sbírce zákonů v polovině května V 90 ti denní lhůtě měli provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí moţnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. A skutečně se tak stalo. Stávající komerční televize Nova a Prima za to získaly kaţdá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program. Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě (multiplexu). Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaţeny podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt. Přechod z dosavadního pozemního analogového televizního vysílání na pozemní digitální DVB-T je v současné době jiţ realizován. Digitální televizní vysílání je jiţ moţné sledovat částech republiky, kde jiţ tento process proběhl. Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším vyuţitím moţností doplňkových datových sluţeb. Technický plán přechodu a souběh analogového a digitálního vysílání na našem území. Digitalizace umoţňuje do jednoho současného klasického TV kanálu vměstnat datový tok, který můţe přenést optimálně čtyři televizní programy a několik dalších programů rozhlasových. Tento digitální kanál se nazývá multiplex (MUX). Celkově jsou pro pokrytí celé ČR navrţeny čtyři sítě, a to síť MUX1,MUX2, MUX3 a MUX4. Vysílání digitálního pozemního vysílání DVB-T pro naše území bude zahájeno od 30. června 2009 spuštěním vysílače Jihlava - Javořice o výkonu 100kW, který pokryje převáţnou část okresu Třebíč. MUX1 na kanále 33 spuštění do , bude vysílat tyto televizní a rozhlasové stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4-Rádio Wave MUX2 na kanále 35 plánované spuštění do bude obsahovat tato stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 2 programy TV Nova, 2 programy TV Prima, TV Barrandov MUX3 na 30 kanále plánované spuštění do bude obsahovat tyto stanice: Provozovatel České radiokomunikace: Z1, Očko, Public TV a Noe 10

11 MUX4 na?? Kanále plánované spuštění není určeno má obsahovat tyto stanice: ČT1 a Nova ve vysokém rozlišení obrazu HDTV a budou vysílat TV Pohoda a TV Febio Stávající analogové vysílání poběţí na Třebíčsku souběţně v nezměněné podobě až do poloviny roku U vysílačů Javořice, Klučovská hora a lokálních převaděčů menšího výkonu (například Stráţná hora Kostelíček ) je plánované vypnutí k 31. květnu 2011, nejpozději však 11. listopadu Informace pro ty, kteří přijímají signál přímo z vysílačů Kojál - dne dojde k záměně vysílání z ČT 1na ČT 2 z 29 na 46 kanál. Analogové vysílání ČT 2 bude k tomuto termínu ukončeno. Podle stávajícího stanoviska Českých Radiokomunikací se s digitálním vysíláním z Klučovské hory a z převaděčů typu Stráţné hory nepočítá. Není sice vyloučeno, ţe pro některá nepokrytá místa budou zprovozněny tzv. Opakovače. V případě špatného příjmu budou občané v oblastech s digitálním vysíláním odkazování na satelitní příjem českých (a slovenských) programů z druţice Astra1G (paket CS link). Pro příjem MUX 1,2,3 a 4 je třeba vlastnit TV přijímač nové generace s integrovaným digitálním tunerem DVB-T, pokud uţíváte starší typ televizoru, musíte k anténnímu kabelu zapojit tzv. Set-Top-Box. Způsoby řešení přechodu v bytových domech na příjem digitálního signálu Alternativa 1 - Pouţití stávající STA a rozvodů k účastnické zásuvce Do stávajícího rozvodu je přidán přes kanálovou zesilovací stanici signál místního multiplexu. Toto řešení nevyvolává neřešitelné problémy. Původní zesilovací souprava zůstává v provozu, pro uţivatele analogových televizorů se do vypnutí analogového vysílání nic nemění Ceny této úpravy se pohybuje v rozmezí Kč, podle konkrétního řešení /antény, rozvaděč STA). Tato cena je základem pro příjem prvního multiplexu, rozšíření o kaţdý další multiplex stojí cca 5000,- Kč. Tuto soupravu lze postupně rozšířit aţ na 12 multiplexů. Další rozšiřování by bylo finančně nevýhodné. Po ukončení analogového vysílání je však u uţivatelů s analogovým přístrojem nutné doplnit Set-Top-Box. Alternativa 2 Do stávajícího rozvodu je přidán měnič UHF/VHF stanici signál místního multiplexu. Při tomto řešení je nutné u kaţdé zásuvky STA, doplnit o Set-Top-Box přípojku pro přístroje s analogovým příjmem. Cena úpravy a rozvodů dle posouzení stavu, koupě Set-Top-Boxu dle jeho vybavení od 700,- do 4000,- Kč (s dvěma tunery a HDD) Alternativa 3 Jedná se o převod televizních digitálních programů a zároveň zachovat analogový druţicový příjem. Pro kaţdý digitální program je osazen převodník na analogové kanály v PALu. Potom je příjem u jednotlivých účastnických zásuvek beze změny. Tento způsob je však výhledově nevhodný vzhledem k postupnému útlumu výroby analogových prvků i přijímačů. Náklad na převod kaţdého digitálního kanálu na analogový je mezi Alternativa 4 Touto alternativou je rozvod přijímaného digitálního signálu všech multiplexů na účastnickou zásuvku. Zde je nutné přímo televizor s digitálním tunerem DVB-T nebo jednotlivý Set-Top-Box. Při této variantě je moţné připojení satelitního digitálního signálu a jeho přívod do jednotlivých účastnických zásuvek společně s pozemním digitálním signálem. U televizoru je však nutné osadit satelitní digitální přijímač, který umoţní sledování zvolených kanálů. Tato volba je moţná i pro placené satelitní programy zakoupením příslušné dekódovací karty a jejím vloţením do satelitního přijímače. Při této volbě je moţné přijímat i všechny kanály šířené na DBV-T satelitním příjmem Pracovní skupina pro digitální vysílání doporučuje ty alternativy, které vytváří digitální rozhraní aţ na jednotlivé účastnické zásuvce (alternativa 4). K příjmu digitálního signálu by tedy koncový uţivatel měl být vţdy vybaven televizním přijímačem s tunerem pro DBV-T, popřípadě satelitním přijímačem nebo set top boxem. Český telekomunikační úřad vydal informační broţuru, která je umístěna na jeho webových stránkách. Zde si ji budete moci ve formátu PDF stáhnout, pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader přečíst a případně vytisknout. V broţuře naleznete odpovědi na základní otázky týkající se digitálního vysílání. Další informace k digitálnímu vysílání naleznete na 11

12 b) Převody bytů do vlastnictví k SBD Třebíč vlastní bytů SBD Třebíč převedlo do vlastnictví 3282 bytů tj. 56,8% SBD Třebíč spravuje celkem bytů bytů c) Změny stanov - změna činnosti druţstva úprava dle ţivnostenského zákona - rozšíření činnosti poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vlastníci-členové druţstva mohou být voleni do orgánů druţstva, uvedených v čl tj. samospráva - pověřený člen samosprávy jestliţe není zvolen výbor samosprávy - změny Stanov druţstva obdrţí delegáti s pozvánkou d) Komíny - prohlídky a čištění V České republice se mnoţí případy, kdy v bytových jednotkách dochází k poţárům a otravám zplodinami. Jednou z příčin, proč tyto události vznikají, bývá nesprávná funkce komínů. A tyto nepříjemnosti se bohuţel nevyhnuly ani bytům ve správě druţstva. Komínové těleso je majetkem vlastníka objektu, tedy SBD Třebíč nebo jednotlivých SVJ, u kterých veškeré prohlídky a revize druţstvo zajišťuje na základě mandátní smlouvy. SBD Třebíč proto v současnosti připravuje systém prohlídek a čištění komínů, jenţ se bude týkat všech (asi 120) objektů, ve kterých nájemci nebo vlastníci pro vlastní účely pouţívají komínová tělesa. Cílem je zamezit škodám na majetku a na zdraví osob. Lhůty čištění komínů, popřípadě kontrolu jejich stavu stanovuje vyhl. č. 111/1981Sb., a to v těchto termínech: A. jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva - do výkonu 50 kw šestkrát ročně - s výkonem nad 50 kw čtyřikrát ročně B. jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na plynná paliva - do výkonu 50 kw, pokud jsou opatřeny komínovou vloţkou, dvakrát ročně - do výkonu 50 kw, pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou, šestkrát ročně - s výkonem nad 50 kw, čtyřikrát ročně e) 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč - SBD Třebíč plánuje v září 2009 uskutečnit slavnostní zasedání k tomuto výročí za účasti předsedů SA, zástupců SVJ, zakládajících funkcionářů a partnerů f) Diskuse - Shromáţdění delegátů se uskuteční dne v hodin v kině Pasáţ. Pozvánka s programem a ostatními materiály bude delegátům zaslána. - Skříňky na hasící přístroje návrh přednesen na loňské poradě předsedů. Bude provedena kalkulace a projednáno na představenstvu druţstva. Informace budou předsedům předloţeny na podzimním zasedání. - Kamerový systém instalaci si provedl bytový dům Benešova 508, schváleno na členské schůzi. Montáţ provedla firma MírovkaNet včetně registrace a dodrţení podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů. - kamerový systém se dle sdělení zástupců SA osvědčil (především v oblasti vandalismu) - moţnost zájmu dalších bytových domů - SBD Třebíč připraví podmínky pro provoz kamerových systémů na bytových domech ve spolupráci se SČMBD - Informační systém přístup pro předsedy samospráv i uţivatele k informacím v databázi druţstva. Zkušební provoz bude probíhat pravděpodobně v II. pololetí 2009 u vybraných bytových domů, od roku 2010 u všech bytových domů. K bodu 9: Závěr Předseda představenstva poděkoval všem přítomným za účast. Ing. Zdeněk Veškrna ředitel druţstva Miloslav Peštál předseda představenstva Zapsala: Bendová Ivana 12

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí

Zelená úsporám. Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. budovách. Odbor GIS Státní fond životního prostředí Zelená úsporám Program podpory úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie na vytápění v obytných budovách Odbor GIS Státní fond životního prostředí 19. 5. 2009 Cíle a přínosy Programu ZELENÁ

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Podpora Zelená úsporám

Podpora Zelená úsporám Podpora Zelená úsporám Základní informace o programu Program Zelená úsporám je programem podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie v oblasti bydlení z výnosů z prodeje povolenek

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace.

ZELENÁ ÚSPORÁM. Dotační program. Dotace žadatel obdrží až po ukončení projektu a předložení požadované dokumentace. Dotační program ZELENÁ ÚSPORÁM Podpora je přidělována jako fixní částka na m 2 maximálně však do 50% uznatelných nákladů takto: Snížení měrné roční potřeby tepla alespoň o 40% Rodinný dům do 350 m 2, snížení

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

1. Společné televizní antény a digitalizace

1. Společné televizní antény a digitalizace 1. Společné televizní antény a digitalizace Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu zastoupené ing.karlem Staňkem, ředitelem odboru elektronických komunikací: Vlastník nemovitosti má na základě 104

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Vytápění biomasou Luhačovice 13.5.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Kde hledat informace k programu? www.sfzp.cz www.zelenausporam.cz dotazy@zelenausporam.cz

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Shromáţdění delegátů se konalo dne 27.5.2009 v 15.00 hod. v kině Pasáţ na Masarykově náměstí v Třebíči. Bylo řádně

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne 10.11.2010

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne 10.11.2010 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne 10.11.2010 Účast: přítomno

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách ZELENÁ ÚSPORÁM Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Ing. Bohuslav Doubek Specialista OZE a energetických úspor, krajské pracoviště Hradec

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu

Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu Výsledky programu Zelená úsporám Státní fond životního prostředí ČR Jiří Karásek Oddělení reportingu 25.10.2011 Obsah prezentace představení Programu ekonomické výsledky programu environmentální výsledky

Více

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště:

Povinnost oznámit zahájení stavby oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště: Úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popř. fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

- 1 - Návrh KSČM ČÁST PRVNÍ NÁJEMNÉ A CENY SLUŢEB POSKYTOVANÝCH S UŢÍVÁNÍM BYTU. 1 Předmět úpravy

- 1 - Návrh KSČM ČÁST PRVNÍ NÁJEMNÉ A CENY SLUŢEB POSKYTOVANÝCH S UŢÍVÁNÍM BYTU. 1 Předmět úpravy - 1 - Návrh KSČM Zákon o nájemném z bytů a jeho sjednávání a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nájemném z bytů) Parlament

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech.

16. výzva IROP. Energetické úspory v. bytových domech. 16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech www.finrevit.cz SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: Snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: 622,8

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.

Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 16.04.2014

Více

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015

Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Základní pravidla programu NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Verze 2.0 za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

JAK POŽÁDAT O DOTACI

JAK POŽÁDAT O DOTACI JAK POŽÁDAT O DOTACI na výměnu starého kotle za nový automatický kotel KROK ZA KROKEM Vydání: září 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ

STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ STRUČNÝ SOUPIS DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ Pouze pro RODINNÉ DOMY PRO ROK 2015: Příjem žádostí: od 22.10. 2015 Ukončení příjmu žádostí: do 31. 12. 2021, nebo vyčerpání finančních prostředků Finanční obnos pro

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008 NÁVRH III. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2008 o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek

Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů rozhodování společenství vlastníků jednotek Pavla Schödelbauerová Ministerstvo pro místní rozvoj Listopad 2012 www.mmr.cz Společenství vlastníků

Více

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha. Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více