Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne Účast: přítomno 75 předsedů ze 112 pozvaných, tj. 67 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DPZ, pohledávky 4. Vyhodnocení topné sezóny Přepočty nájemného od Směrnice č. 01/2001 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů ve znění dodatku č Revitalizace, BOZP 8. Různé: digitalizace, převody bytů do vlastnictví, 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné předsedy a pověřené členy samospráv a zástupce druţstva. Program jednání obdrţeli všichni předsedové na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Plánovaný zisk za druţstvo ,-- Kč Skutečnost ,74 Kč Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál plán skutečnost Bytové domy Do výnosů bytových domů bylo zaúčtováno: Převod úroků Pronájmy Úroky z minusových stavů DPZ Celkem do výnosů bytových domů Zisk po zdanění: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,74 Kč Návrh na rozdělení zisku: 80 % do nedělitelného fondu druţstva ,74 Kč 20 % do fondu sociálních potřeb ,-- Kč Majetek a závazky druţstva k k Finanční prostředky Peníze , ,-- BÚ , ,-- 1

2 Hmotný majetek bytové domy , ,64 provozní budovy , ,35 bytové jednotky ,-- movité věci , ,96 pozemky , ,80 Pohledávky , ,-- Na nájemném Stav DPZ , ,23 Bankovní úvěry pořízení domů , ,75 rekonstrukce domů , ,23 K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Pohledávky v nájemném % z ročního předpisu K ,- 0,66% K ,- 0,82 % Vystěhovaní dluţníci v průběhu roku /067 Kubová Eva, Spojenců /030 Chmelíček Jaromír, Jar.Haška /002 Broţ Jiří, Svatoslav /006 Skřivánková Romana, Opatov /023 Koudelka Vladimír, Novodvorská Pohledávky nad ,- Kč Stř. Jméno Období Částka Stav vymáhání 108 Myška Petr 4 měsíce ,- Kč platební rozkaz-splátky 108 Mastná Miroslava 11 měsíců ,- Kč PR-jednání o prodeji bytu 151 Marek Vlastimil 13 měsíců ,- Kč exekuce-prodej bytu 152 Cahová Ivana 7 měsíců ,- Kč ţaloby splátky 306 Krul Petr 13 měsíců ,- Kč rozsudek o vyklízení-odvolání 385 Veselý Stanislav 9 měsíců ,- Kč má zaplatit 432 Kudrna Lubomír 12 měsíců ,- Kč ţaloba na vyklízení 601 Diviš Jiří 3 měsíce ,- Kč platební rozkaz 603 Kučera Miloš 6 měsíců ,- Kč ţaloba 606 Volavy Vlastimil 5 měsíců ,- Kč platební rozkaz 610 Motlová Jitka 13 měsíců ,- Kč exekuce prodej bytu 620 Mezhenin Denis 12 měsíců ,- Kč exekuce 633 Novotná Markéta 5 měsíců ,- Kč ţaloba 633 Šidlová Marie 5 měsíců ,- Kč ţaloba 820 Ochranová Kateřina 4 měsíce ,- Kč ţaloba exekuce CELKEM: ,-Kč Počet dluţníků: 15 DPZ Stav k Tvorba za rok Čerpání za rok Stav k Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,- 16, ,- 17, ,- 18,07 Poskytnuté půjčky v roce domů ve výši ,-Kč. 2

3 Ţádosti o půjčky na rok za stávajících podmínek, budou poskytovány průběţně dle potřeb jednotlivých bytových domů - max. výše ,- Kč/byt Pro změnu tvorby DPZ k předat podklady do , doloţit zápisem ze schůze včetně prezenční listiny. K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Vyúčtování bylo provedeno v novém informačním systému. - Tiskové sestavy v obdobné formě jako v minulosti - Předáno poslední březnový týden na bytové domy ( o 1 měsíc dříve neţ ukládá vyhláška 372/2001 Sb.) - Připomínkové řízení končí dne Z přeplatků sluţeb bylo strţeno na dluţné nájemné celkem 599 tis. Kč - Dle shora uvedené vyhlášky jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (sloţenky, sporoţiro) Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS činila 423,79 Kč včetně DPH. K této ceně druţstvo připočítává další související náklady které jsou vynakládány, tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, popř. na provedené opravy. Celková cena pak činila 452,92 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 8 %. Cena energie v Náměšti je 542,93 Kč/GJ, s náklady druţstva pak 558,55 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 25 %. Rozbor obdrželi všichni uživatelé bytů s vyúčtováním, rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo u vzorového bytu m2 je Kč, tj. 264 %. Nejdraţší teplo mají na Děl.náměstí , vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, nejlevnější pak Energetiků 994, vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v Náměšti, Lesní 734-9, její cena včetně suroviny přijde na 362 Kč/m3. Naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytovém domě Druţstevní a to 151 Kč/m3. Teplo z domovních kotelen V roce 2008 byla průměrná cena na domovních kotelnách 439,29 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2007 se zvýšila o 28 %. Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo v rámci druţstva je Kč, tj. 314 %. Nejdraţší teplo mají v Přibyslavicích 166, vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, v Třebíči BD Divišova 675-6, tam stojí vytápění stejného bytu Kč, nejlevnější u BD Obránců míru 487, kde vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v BD Velkomeziříčská její cena včetně suroviny přijde na 234 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytových domech Kněţice a Přibyslavice 166, a to 128 Kč/m3, v Třebíči pak Obránců míru 487 a to 181 Kč/m3. 3

4 Koncepce zásobování teplem Koncepce zásobování města Třebíče teplem uvaţuje se zrušením domovních zdrojů a plynulým přechodem na CZT. V roce 2008 nebyla zrušena ţádná domovní kotelna. Domovní kotelny jsou ještě v 36 BD (39K). Měření tepla Pokračují montáţe I-RTN od firmy COOP THERM spol. s r.o., Jindřichův Hradec. V roce 2008 se I-RTN nainstalovaly do 8 objektů (Benešova 508, Račerovická 782-5, Novodvorská , Spojenců , Řípovská 877 a 878, Druţstevní a ). Závěr Za druţstvo celkem vychází u CZT celková průměrná cena tepla včetně přípravy TV 204,48 Kč/m2, (cena tepla * měrná spotřeba (energetická náročnost) 454,40*0,45), u domovních kotelen je to 254,79 Kč/m2 (439,29 * 0,58). Cena tepla z domovních kotelen je vyšší o 25 % než u CZT, u kotelen je ale nutné brát v úvahu navíc i výši investic na rekonstrukci. Nejúspornější bytový dům zásobovaný z CZT je Energetiků 994, u domů s vlastní kotelnou pak Obránců míru 487. K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle poţadavků bytových domů, podklady předat na ekonomický úsek do Daň z nemovitostí - obecně závaznou vyhláškou stanovilo město Třebíč místní koeficient ve výši 2 - nárůst o 100 % Správní poplatek Shromáţdění delegátů bude předloţena Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů: Zvýšení ze 118,- Kč/měsíc/byt na 130,- Kč/měsíc/byt - nárůst 10 % Poplatek byl valorizován naposledy k (inflace od té doby: 2,8%, 1,9%, 2,5%, 2,8%, 6,3%) Příspěvek na samosprávu - valorizace o 10 % z 19,- Kč/byt na 21,- Kč/byt Sluţby spojené s bydlením - poslední změny byly provedeny k změny budou provedeny na základě spotřeb roku 2008 s promítnutím změn ceny a rezervou Studená voda Cena roku 2006 Cena roku ,60 Kč/m3 65,90 Kč/m3 Teplo Centrální zdroje Cena k (5 % DPH) 384,20 Kč/GJ Cena k (9 % DPH) 440,36 Kč/GJ Změny nebudou plošně prováděny. U vybraných revitalizovaných bytových domů bude sníţení záloh. Domovní plynové kotelny - nárůst ceny plynu cca 32 % - bude provedeno zvýšení záloh na stávající spotřeby při promítnutí současných cen Teplá uţitková voda - bude proveden přepočet na základě spotřeby roku 2008 při promítnutí cen surovin Elektřina společných prostor - nárůst ceny oproti roku 2006 o cca 40 % 4

5 Výtahy - skutečný náklad roku 2008 povýšen o 25 % K bodu 6: Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů - původní Směrnice č. 01/2001 ve znění dodatku č. 3 s platností od návrh nové směrnice č. 01/2009 s platností od bude předloţen na SD ke schválení, návrh obdrţí delegáti s pozvánkou - změny : 10% valorizace příspěvku na správu druţstva, odměna správce, příspěvek na činnost samospráv. - úprava sazebníku poplatků za další úkony prováděné druţstvem včetně valorizace K bodu 7: Revitalizace, BOZP 41 dokončených staveb + 8 staveb v současné době probíhá, celkem 49 bytových domů. Z toho 46 bytových domů s dotací z programu PANEL, 45 dotací je vyřízeno. Financování: Úvěrové smlouvy (vč. SVJ) Čerpání úvěru v roce Roční výše dotací Celkem přiznané dotace Rok bytových domů (schváleno na schůzích, souhlasy vlastníků a nájemců bytů) Podmínky pro financování oprav úvěrem: Písemný souhlas všech vlastníků a nájemníků s rozsahem oprav, přijetím úvěru do určité výše, zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení Zajištění úvěru v domech, kde nevzniklo SVJ s právní subjektivitou: Ručitelské prohlášení - Nejedná se o zástavu bytu - Kaţdý podepíše zajištění úvěru pouze do výše spoluvlastnického podílu bytu - Není na překáţku, pokud má někdo koupený byt na hypotéku - Při prodeji bytu se v bance změní ručitelské prohlášení na nového vlastníka nebo nájemce bytu (musí s tím nový uţivatel bytu souhlasit) - Při převodu bytu do vlastnictví v době po podpisu úvěrové smlouvy po dobu splácení úvěru je nutné doplatit zůstatek úvěru k převáděnému bytu (sníţí se tvorba DPZ o anuitní splátku) Dluţníci druţstvo musí splácet celou měsíční splátku úvěru a následně vymáhá dluh po uţivateli bytu Zajištění v domech, kdo jiţ vzniklo SVJ s právní subjektivitou Ručitelské prohlášení nepodepisují vlastníci bytů, ale předseda výboru SVJ a 1 člen výboru nebo pověřený vlastník. Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Dluţníci: SVJ musí splácet úvěr ve stanovené výši a následně vymáhat dluh po vlastníku bytu. Pokud nebude mít SVJ dostatečnou finanční zásobu, musí se ostatní vlastníci zvýšenými finančními částkami podílet na splácení. a) Program Panel: - nařízení vlády č. 118/2009 Sb. ze dne , kterým se mění vládní nařízení č. 299/2001 Sb. - program otevřen i pro nepanelové domy - místo současných dvouprocentních dotací mohou majitelé domů dostat na opravy dotaci ve výši 2,5%, 3% a 4% na úroky z úvěru na opravu podle rozsahu oprav. b) IPRM - oblast Třebíč Horka-Domky - Celkové výdaje po přiznané dotaci tis. Kč - Veřejné prostory tis. Kč dotace tis. Kč spolupodíl tis. Kč - Budovy tis. Kč dotace tis. Kč spolupodílí tis. Kč 5

6 Ţádosti o dotace celkem bytů, z toho ve správě SBD Z výše uvedeného vyplývá, ţe připadající dotace na 1 bj. je 23,9 tis. Kč a 380,- Kč/m2 podl. plochy při průměrné podlahové ploše bytu 59,9 m2. Čerpání prostředků do Ohledně IPRM bude svoláno jednání s bytovými domy jejichţ se tato problematika týká. c) Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů: Zelená úsporám Nositel programu: Ministerstvo ţivotního prostředí Státní fond ţivotního prostředí Zaměření programu: Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Trvání programu: Ţádosti Členění programu do tří základních oblastí podpory: A Úspory energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) Dosaţení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a sníţení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3 Instalace solárně-termických kolektorů D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Podmínky provádění: Seznam odborných dodavatelů SOD, seznam výrobků a technologií SVT Oprávnění ţadatelé: Vlastníci RD, vlastníci BD, SVJ, obce a firmy Podací místa: Krajské pracoviště SFŢP KPF Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, Jihlava Zaměření programu vyţaduje vyuţití materiálů, výrobků a zároveň poskytování sluţeb, které zajistí dosaţení cílů programu a přínosů pro společnost a budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je moţné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a sluţby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Klíčovým předpokladem pro získání dotace je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. 6

7 Forma dotace v oblasti podpory: Úspora energie na vytápění Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podl. plochy. Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, ţe ţadatel realizuje dvě opatření nebo Podporovaná opatření BYTOVÉ DOMY Jednotka dotace Komplexní zateplení BD, 30 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Komplexní zateplení BD, 55 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Výše dotace 1 350; ; 50 Dílčí zateplení BD alespoň tři opatření Kč/m 2 ; max. % 600; 50 Dílčí zateplení BD dvě opatření Kč/m 2 ; max. % 450; 50 Novostavba BD v pasivním standardu tis. Kč/b.j. 140 Zdroj na biomasu v BD %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč/b.j. Dotační bonus při kombinaci opatření u BD tis. Kč/BD 50 alespoň tři opatření z nabídky. Vzorový příklad: stř. 428 Okříšky, U stadionu počet bytů 8 celková plocha 543,36 m2 měsíční tvorba DPZ 16 Kč/m ,00 stav DPZ ,00 Rozpočet: zateplení ,00 střecha ,00 okna ,00 celkem ,00 Moţná dotace 600,00 Kč/m ,00 Kč Financování celkový náklad ,00 DPZ ,00 dotace ,00 úvěr ,00 Splatnost úvěru 15 let měsíční splátka ,00 splátka v Kč/m2 24,9 nutná minimální tvorba 30 Kč/m2 50; 25 50; 25 50; 35 7

8 Omezení výše podpory: Nastavení maximální výše podpory pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Dotace pro právnické osoby bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď: formou podpory de minimis, formou blokové výjimky1 dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie) a článek 23 (obnovitelné zdroje energie). V případě, kdy ţadatel právnická osoba nemá vyčerpán limit v rámci podpory de minimis , můţe si zvolit, zda bude ţádat v reţimu de minimis nebo formou blokové výjimky. V opačném případě můţe ţádat pouze formou blokové výjimky. Podpora de minimis De minimis je podpora malého rozsahu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se povaţují fiskální roky pouţívané k daňovým účelům. Bloková výjimka Maximální výše podpory je členěna dle velikosti ţadatele: Malý podnik 40 % Střední podnik 30 % (SBD Třebíč) Velký podnik 20 % Maximální celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč za celé programové období. Zdroje informací: bezplatná informační linka (PO PÁ od 8.00 do 16.00) Postup při opravě BD v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM 1) Poţadavek BD na přípravu oprav. 2) Místní šetření techniků druţstva a návrh rozsahu oprav. 3) Zpracování kalkulace oprav, včetně kalkulace moţných dotací z programu. 4) Projednání oprav a zajištění financování na ČS, resp. na shromáţdění SVJ, schválení (souhlas 75 % všech, 100 % vlastníků). 5) Doloţení písemných souhlasů všech nájemců a vlastníků bytů, ţe souhlasí s opravou domu, přijetím úvěru do výše. a zajištěním úvěru. 6) Podpis ručitelských prohlášení za poměrnou část úvěru dle velikosti spoluvlastnického podílu. 7) Zadání vypracování projektové dokumentace, včetně stavebně-technického posouzení. 8) Předloţení plných mocí od vlastníků. 9) Zahájení stavebního řízení. 10) Zadání výběrových podmínek a vypsání výběrového řízení na zhotovitele. 11) Vyhodnocení nabídek a uzavření smluv se zhotovitelem. 12) Vyřízení úvěru. 13) Příprava podkladů pro dotaci z programu Zelená úsporám. 14) Podání ţádosti o dotaci, posouzení, uzavření smlouvy o dotaci. 15) Zahájení stavebních prací. 16) Doloţení realizace stavby, faktury, doklady o zaplacení. 17) Kolaudace stavby. 18) Potvrzení správnosti dokladů o realizaci stavby. 19) Poskytnutí dotace. Časová náročnost přípravy (body 1-15): 9-12 měsíců Bytovým domům, které budou mít zájem o čerpání této dotace, poskytne SBD Třebíč další informace včetně kalkulace nákladů, moţnosti financování. d) Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v podmínkách SBD Třebíč, druţstvo SBD Třebíč zabezpečuje na bytových domech ve své správě, ve správě pro jednotlivá SVJ i pro cizí subjekty inţenýrskou činnost při revitalizaci bytového fondu, jeho regeneraci a dalších stavebních úpravách. Inţenýrská činnost v sobě zahrnuje předprojektovou přípravu, zajištění zpracování projektové dokumentace, zabezpečení veškerých činností spojených s územním a stavebním řízením ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v pl.znění, výběr a smluvní zajištění zhotovitele stavby, při vlastní realizaci stavby kontrolní činnost (technický dozor stavebníka) a veškeré činnosti spojené s konečným předáním stavebního díla (např. kolaudační souhlas) uţivateli. Po skončení stavby tato činnost spočívá zejména v odstranění zjištěných závad v záruční době. 8

9 Revitalizace bytového fondu, jeho regenerace a další stavební úpravy jsou v podmínkách SBD Třebíč prováděny striktně v souladu s platnými právními předpisy (zde zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a jeho prováděcí vyhlášky). Pozn.: Problematika zák.č.183/2006 Sb. je obsáhlá a není předmětem tohoto materiálu. Jiţ ve fázi zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (prováděcí vyhl. k zák.č.183/2006 Sb.) je dle příl.č.1 v části E. projektové dokumentace poţadováno (mmj.):. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. Tímto zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí zák.č.309/2006 Sb. v pl. znění. V 14, odst.1 zák.č.309/2006 Sb. ve znění zák.č.189/2008 Sb. je uvedeno: (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"). Ve fázi zajištění zpracovatele projektové dokumentace, následně výběru stavební firmy k provedení stavby (dále jen Zhotovitel) a zajištění všech následných smluvních vztahů vystupuje SBD Třebíč, družstvo, jako Zadavatel. Při revitalizaci našich bytových domů dochází k realizaci širokého spektra stavebních činností (výměna oken, modernizace výtahů, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce balkónů jejich náhradou za předsazené betonové lodžie, příp. oprava střešního pláště), je tedy zřejmé, že na staveništi (pozn.: jedná se o prostor vymezený k provádění stavby) budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Z tohoto důvodu je určení koordinátora zákonnou povinností zadavatele. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba můţe vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. (viz 14, odst.2, zák.č. 309/2006 Sb. v pl. znění). Koordinátor je při přípravě stavby povinen a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor je při realizaci stavby povinen a) bez zbytečného odkladu 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 3.oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor se neurčuje (viz 14, odst.6, zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění): Při přípravě a realizaci staveb a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 15 odst. 1, b)které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo c)nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu. Z uvedeného tedy vyplývá skutečnost, ţe na stavbách zajišťovaných SBD Třebíč, druţstvo, v rámci vykonávané inţenýrské činnosti, je nutné určit koordinátora vždy. 9

10 Ve smyslu 14, odst.2 zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění tedy na stavbách realizovaných v rámci regenerace bytového fondu ve správě SBD Třebíč vykonává činnost koordinátora SBD Třebíč, druţstvo, jako právnická osoba. V tomto roce došlo k vyřízení ţivnostenského oprávnění pro tuto činnost, kdyţ odborně způsobilými osobami, které zabezpečují výkon této činnosti koordinátora, jsou zaměstnanci SBD Třebíč, druţstvo: Ing. Ivan Šilhan, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Ing. Josef Petr, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Odměna za činnost koordinátora byla určena usnesením PD SBD Třebíč, druţstvo č.1085 ze dne ve výši 0,5% z realizovaných nákladů na stavbu (bez DPH). Tato odměna půjde k tíţi jednotlivých bytových domů. Důsledkem neurčení koordinátora BOZP můţe být předmětem šetření příslušného Inspektorátu bezpečnosti práce ve smyslu 30, odst.1 zák.č.251/2006 Sb. v pl.znění s moţností udělení pořádkové pokuty aţ do výše 1, ,- Kč. K bodu 8: Různé a) Digitalizace Technický plán přechodu na DV, řeší časový plán přechodu mezi zahájením digitálního pozemního vysílání DVB-T a ukončením současného analogového pozemního vysílání. V okamţiku zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu bude následovat souběţné vysílání se stávajícím analogovým vysílačem a televizními převaděči, které jsou na něho napojeny. To vytvoří omezený časový prostor, ve kterém bude postupně po jednotlivých bytových domech realizován přechod na DV podle rozhodnutí uţivatelů domů do ukončení analogového vysílání. Technický plán přechodu (TPP). V tisku byly zveřejněny následující informace: Na svém jednání vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválila Technický plán přechodu (dále TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad. Nabyl účinnosti poté, co jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb., vyšel ve sbírce zákonů v polovině května V 90 ti denní lhůtě měli provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí moţnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. A skutečně se tak stalo. Stávající komerční televize Nova a Prima za to získaly kaţdá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program. Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě (multiplexu). Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaţeny podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt. Přechod z dosavadního pozemního analogového televizního vysílání na pozemní digitální DVB-T je v současné době jiţ realizován. Digitální televizní vysílání je jiţ moţné sledovat částech republiky, kde jiţ tento process proběhl. Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším vyuţitím moţností doplňkových datových sluţeb. Technický plán přechodu a souběh analogového a digitálního vysílání na našem území. Digitalizace umoţňuje do jednoho současného klasického TV kanálu vměstnat datový tok, který můţe přenést optimálně čtyři televizní programy a několik dalších programů rozhlasových. Tento digitální kanál se nazývá multiplex (MUX). Celkově jsou pro pokrytí celé ČR navrţeny čtyři sítě, a to síť MUX1,MUX2, MUX3 a MUX4. Vysílání digitálního pozemního vysílání DVB-T pro naše území bude zahájeno od 30. června 2009 spuštěním vysílače Jihlava - Javořice o výkonu 100kW, který pokryje převáţnou část okresu Třebíč. MUX1 na kanále 33 spuštění do , bude vysílat tyto televizní a rozhlasové stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4-Rádio Wave MUX2 na kanále 35 plánované spuštění do bude obsahovat tato stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 2 programy TV Nova, 2 programy TV Prima, TV Barrandov MUX3 na 30 kanále plánované spuštění do bude obsahovat tyto stanice: Provozovatel České radiokomunikace: Z1, Očko, Public TV a Noe 10

11 MUX4 na?? Kanále plánované spuštění není určeno má obsahovat tyto stanice: ČT1 a Nova ve vysokém rozlišení obrazu HDTV a budou vysílat TV Pohoda a TV Febio Stávající analogové vysílání poběţí na Třebíčsku souběţně v nezměněné podobě až do poloviny roku U vysílačů Javořice, Klučovská hora a lokálních převaděčů menšího výkonu (například Stráţná hora Kostelíček ) je plánované vypnutí k 31. květnu 2011, nejpozději však 11. listopadu Informace pro ty, kteří přijímají signál přímo z vysílačů Kojál - dne dojde k záměně vysílání z ČT 1na ČT 2 z 29 na 46 kanál. Analogové vysílání ČT 2 bude k tomuto termínu ukončeno. Podle stávajícího stanoviska Českých Radiokomunikací se s digitálním vysíláním z Klučovské hory a z převaděčů typu Stráţné hory nepočítá. Není sice vyloučeno, ţe pro některá nepokrytá místa budou zprovozněny tzv. Opakovače. V případě špatného příjmu budou občané v oblastech s digitálním vysíláním odkazování na satelitní příjem českých (a slovenských) programů z druţice Astra1G (paket CS link). Pro příjem MUX 1,2,3 a 4 je třeba vlastnit TV přijímač nové generace s integrovaným digitálním tunerem DVB-T, pokud uţíváte starší typ televizoru, musíte k anténnímu kabelu zapojit tzv. Set-Top-Box. Způsoby řešení přechodu v bytových domech na příjem digitálního signálu Alternativa 1 - Pouţití stávající STA a rozvodů k účastnické zásuvce Do stávajícího rozvodu je přidán přes kanálovou zesilovací stanici signál místního multiplexu. Toto řešení nevyvolává neřešitelné problémy. Původní zesilovací souprava zůstává v provozu, pro uţivatele analogových televizorů se do vypnutí analogového vysílání nic nemění Ceny této úpravy se pohybuje v rozmezí Kč, podle konkrétního řešení /antény, rozvaděč STA). Tato cena je základem pro příjem prvního multiplexu, rozšíření o kaţdý další multiplex stojí cca 5000,- Kč. Tuto soupravu lze postupně rozšířit aţ na 12 multiplexů. Další rozšiřování by bylo finančně nevýhodné. Po ukončení analogového vysílání je však u uţivatelů s analogovým přístrojem nutné doplnit Set-Top-Box. Alternativa 2 Do stávajícího rozvodu je přidán měnič UHF/VHF stanici signál místního multiplexu. Při tomto řešení je nutné u kaţdé zásuvky STA, doplnit o Set-Top-Box přípojku pro přístroje s analogovým příjmem. Cena úpravy a rozvodů dle posouzení stavu, koupě Set-Top-Boxu dle jeho vybavení od 700,- do 4000,- Kč (s dvěma tunery a HDD) Alternativa 3 Jedná se o převod televizních digitálních programů a zároveň zachovat analogový druţicový příjem. Pro kaţdý digitální program je osazen převodník na analogové kanály v PALu. Potom je příjem u jednotlivých účastnických zásuvek beze změny. Tento způsob je však výhledově nevhodný vzhledem k postupnému útlumu výroby analogových prvků i přijímačů. Náklad na převod kaţdého digitálního kanálu na analogový je mezi Alternativa 4 Touto alternativou je rozvod přijímaného digitálního signálu všech multiplexů na účastnickou zásuvku. Zde je nutné přímo televizor s digitálním tunerem DVB-T nebo jednotlivý Set-Top-Box. Při této variantě je moţné připojení satelitního digitálního signálu a jeho přívod do jednotlivých účastnických zásuvek společně s pozemním digitálním signálem. U televizoru je však nutné osadit satelitní digitální přijímač, který umoţní sledování zvolených kanálů. Tato volba je moţná i pro placené satelitní programy zakoupením příslušné dekódovací karty a jejím vloţením do satelitního přijímače. Při této volbě je moţné přijímat i všechny kanály šířené na DBV-T satelitním příjmem Pracovní skupina pro digitální vysílání doporučuje ty alternativy, které vytváří digitální rozhraní aţ na jednotlivé účastnické zásuvce (alternativa 4). K příjmu digitálního signálu by tedy koncový uţivatel měl být vţdy vybaven televizním přijímačem s tunerem pro DBV-T, popřípadě satelitním přijímačem nebo set top boxem. Český telekomunikační úřad vydal informační broţuru, která je umístěna na jeho webových stránkách. Zde si ji budete moci ve formátu PDF stáhnout, pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader přečíst a případně vytisknout. V broţuře naleznete odpovědi na základní otázky týkající se digitálního vysílání. Další informace k digitálnímu vysílání naleznete na 11

12 b) Převody bytů do vlastnictví k SBD Třebíč vlastní bytů SBD Třebíč převedlo do vlastnictví 3282 bytů tj. 56,8% SBD Třebíč spravuje celkem bytů bytů c) Změny stanov - změna činnosti druţstva úprava dle ţivnostenského zákona - rozšíření činnosti poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vlastníci-členové druţstva mohou být voleni do orgánů druţstva, uvedených v čl tj. samospráva - pověřený člen samosprávy jestliţe není zvolen výbor samosprávy - změny Stanov druţstva obdrţí delegáti s pozvánkou d) Komíny - prohlídky a čištění V České republice se mnoţí případy, kdy v bytových jednotkách dochází k poţárům a otravám zplodinami. Jednou z příčin, proč tyto události vznikají, bývá nesprávná funkce komínů. A tyto nepříjemnosti se bohuţel nevyhnuly ani bytům ve správě druţstva. Komínové těleso je majetkem vlastníka objektu, tedy SBD Třebíč nebo jednotlivých SVJ, u kterých veškeré prohlídky a revize druţstvo zajišťuje na základě mandátní smlouvy. SBD Třebíč proto v současnosti připravuje systém prohlídek a čištění komínů, jenţ se bude týkat všech (asi 120) objektů, ve kterých nájemci nebo vlastníci pro vlastní účely pouţívají komínová tělesa. Cílem je zamezit škodám na majetku a na zdraví osob. Lhůty čištění komínů, popřípadě kontrolu jejich stavu stanovuje vyhl. č. 111/1981Sb., a to v těchto termínech: A. jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva - do výkonu 50 kw šestkrát ročně - s výkonem nad 50 kw čtyřikrát ročně B. jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na plynná paliva - do výkonu 50 kw, pokud jsou opatřeny komínovou vloţkou, dvakrát ročně - do výkonu 50 kw, pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou, šestkrát ročně - s výkonem nad 50 kw, čtyřikrát ročně e) 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč - SBD Třebíč plánuje v září 2009 uskutečnit slavnostní zasedání k tomuto výročí za účasti předsedů SA, zástupců SVJ, zakládajících funkcionářů a partnerů f) Diskuse - Shromáţdění delegátů se uskuteční dne v hodin v kině Pasáţ. Pozvánka s programem a ostatními materiály bude delegátům zaslána. - Skříňky na hasící přístroje návrh přednesen na loňské poradě předsedů. Bude provedena kalkulace a projednáno na představenstvu druţstva. Informace budou předsedům předloţeny na podzimním zasedání. - Kamerový systém instalaci si provedl bytový dům Benešova 508, schváleno na členské schůzi. Montáţ provedla firma MírovkaNet včetně registrace a dodrţení podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů. - kamerový systém se dle sdělení zástupců SA osvědčil (především v oblasti vandalismu) - moţnost zájmu dalších bytových domů - SBD Třebíč připraví podmínky pro provoz kamerových systémů na bytových domech ve spolupráci se SČMBD - Informační systém přístup pro předsedy samospráv i uţivatele k informacím v databázi druţstva. Zkušební provoz bude probíhat pravděpodobně v II. pololetí 2009 u vybraných bytových domů, od roku 2010 u všech bytových domů. K bodu 9: Závěr Předseda představenstva poděkoval všem přítomným za účast. Ing. Zdeněk Veškrna ředitel druţstva Miloslav Peštál předseda představenstva Zapsala: Bendová Ivana 12

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

1. Společné televizní antény a digitalizace

1. Společné televizní antény a digitalizace 1. Společné televizní antény a digitalizace Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu zastoupené ing.karlem Staňkem, ředitelem odboru elektronických komunikací: Vlastník nemovitosti má na základě 104

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Shromáţdění delegátů se konalo dne 27.5.2009 v 15.00 hod. v kině Pasáţ na Masarykově náměstí v Třebíči. Bylo řádně

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim tel./fax:+420 321 762 154 email: prodej@excelmix.cz Základní členění Programu A.

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 13.4.2011 Účast: samosprávy:

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR

Senát PČR. ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ. Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Senát PČR ZÚ, NZÚ 2013 a NZÚ Ing. Jaroslav Hrubeš Pověřen řízením SFŽP ČR Obsah Zelená úsporám trvání programu 1.4.2009 31.12.2014 Nová zelená úsporám 2013 příjem žádostí 12.8.2013 20.12.2013 Nová zelená

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010.

PŘÍLOHY I. Podle těchto Příloh I se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti těchto Příloh dne 10. června 2010. PŘÍLOHY I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Informace Stavebního bytového družstva Škodovák č. 13 prosinec 2009

Informace Stavebního bytového družstva Škodovák č. 13 prosinec 2009 Informace Stavebního bytového družstva Škodovák č. 13 prosinec 2009 Váţení vlastníci a nájemci bytových jednotek, na základě Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více