Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč konané dne Účast: přítomno 75 předsedů ze 112 pozvaných, tj. 67 % Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DPZ, pohledávky 4. Vyhodnocení topné sezóny Přepočty nájemného od Směrnice č. 01/2001 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů ve znění dodatku č Revitalizace, BOZP 8. Různé: digitalizace, převody bytů do vlastnictví, 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné předsedy a pověřené členy samospráv a zástupce druţstva. Program jednání obdrţeli všichni předsedové na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Plánovaný zisk za druţstvo ,-- Kč Skutečnost ,74 Kč Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál plán skutečnost Bytové domy Do výnosů bytových domů bylo zaúčtováno: Převod úroků Pronájmy Úroky z minusových stavů DPZ Celkem do výnosů bytových domů Zisk po zdanění: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,74 Kč Návrh na rozdělení zisku: 80 % do nedělitelného fondu druţstva ,74 Kč 20 % do fondu sociálních potřeb ,-- Kč Majetek a závazky druţstva k k Finanční prostředky Peníze , ,-- BÚ , ,-- 1

2 Hmotný majetek bytové domy , ,64 provozní budovy , ,35 bytové jednotky ,-- movité věci , ,96 pozemky , ,80 Pohledávky , ,-- Na nájemném Stav DPZ , ,23 Bankovní úvěry pořízení domů , ,75 rekonstrukce domů , ,23 K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Pohledávky v nájemném % z ročního předpisu K ,- 0,66% K ,- 0,82 % Vystěhovaní dluţníci v průběhu roku /067 Kubová Eva, Spojenců /030 Chmelíček Jaromír, Jar.Haška /002 Broţ Jiří, Svatoslav /006 Skřivánková Romana, Opatov /023 Koudelka Vladimír, Novodvorská Pohledávky nad ,- Kč Stř. Jméno Období Částka Stav vymáhání 108 Myška Petr 4 měsíce ,- Kč platební rozkaz-splátky 108 Mastná Miroslava 11 měsíců ,- Kč PR-jednání o prodeji bytu 151 Marek Vlastimil 13 měsíců ,- Kč exekuce-prodej bytu 152 Cahová Ivana 7 měsíců ,- Kč ţaloby splátky 306 Krul Petr 13 měsíců ,- Kč rozsudek o vyklízení-odvolání 385 Veselý Stanislav 9 měsíců ,- Kč má zaplatit 432 Kudrna Lubomír 12 měsíců ,- Kč ţaloba na vyklízení 601 Diviš Jiří 3 měsíce ,- Kč platební rozkaz 603 Kučera Miloš 6 měsíců ,- Kč ţaloba 606 Volavy Vlastimil 5 měsíců ,- Kč platební rozkaz 610 Motlová Jitka 13 měsíců ,- Kč exekuce prodej bytu 620 Mezhenin Denis 12 měsíců ,- Kč exekuce 633 Novotná Markéta 5 měsíců ,- Kč ţaloba 633 Šidlová Marie 5 měsíců ,- Kč ţaloba 820 Ochranová Kateřina 4 měsíce ,- Kč ţaloba exekuce CELKEM: ,-Kč Počet dluţníků: 15 DPZ Stav k Tvorba za rok Čerpání za rok Stav k Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,- 16, ,- 17, ,- 18,07 Poskytnuté půjčky v roce domů ve výši ,-Kč. 2

3 Ţádosti o půjčky na rok za stávajících podmínek, budou poskytovány průběţně dle potřeb jednotlivých bytových domů - max. výše ,- Kč/byt Pro změnu tvorby DPZ k předat podklady do , doloţit zápisem ze schůze včetně prezenční listiny. K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Vyúčtování bylo provedeno v novém informačním systému. - Tiskové sestavy v obdobné formě jako v minulosti - Předáno poslední březnový týden na bytové domy ( o 1 měsíc dříve neţ ukládá vyhláška 372/2001 Sb.) - Připomínkové řízení končí dne Z přeplatků sluţeb bylo strţeno na dluţné nájemné celkem 599 tis. Kč - Dle shora uvedené vyhlášky jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - Přeplatky budou odeslány do (sloţenky, sporoţiro) Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS činila 423,79 Kč včetně DPH. K této ceně druţstvo připočítává další související náklady které jsou vynakládány, tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, popř. na provedené opravy. Celková cena pak činila 452,92 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 8 %. Cena energie v Náměšti je 542,93 Kč/GJ, s náklady druţstva pak 558,55 Kč/GJ, oproti roku 2007 se zvýšila o 25 %. Rozbor obdrželi všichni uživatelé bytů s vyúčtováním, rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo u vzorového bytu m2 je Kč, tj. 264 %. Nejdraţší teplo mají na Děl.náměstí , vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, nejlevnější pak Energetiků 994, vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v Náměšti, Lesní 734-9, její cena včetně suroviny přijde na 362 Kč/m3. Naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytovém domě Druţstevní a to 151 Kč/m3. Teplo z domovních kotelen V roce 2008 byla průměrná cena na domovních kotelnách 439,29 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2007 se zvýšila o 28 %. Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo v rámci druţstva je Kč, tj. 314 %. Nejdraţší teplo mají v Přibyslavicích 166, vytápění bytu 3+1 o velikosti 72 m2 přijde ročně na Kč, v Třebíči BD Divišova 675-6, tam stojí vytápění stejného bytu Kč, nejlevnější u BD Obránců míru 487, kde vytápění stejného bytu přijde na Kč. Nejdraţší teplou vodu mají v BD Velkomeziříčská její cena včetně suroviny přijde na 234 Kč/m3, naopak nejlevnější teplou vodu mají v bytových domech Kněţice a Přibyslavice 166, a to 128 Kč/m3, v Třebíči pak Obránců míru 487 a to 181 Kč/m3. 3

4 Koncepce zásobování teplem Koncepce zásobování města Třebíče teplem uvaţuje se zrušením domovních zdrojů a plynulým přechodem na CZT. V roce 2008 nebyla zrušena ţádná domovní kotelna. Domovní kotelny jsou ještě v 36 BD (39K). Měření tepla Pokračují montáţe I-RTN od firmy COOP THERM spol. s r.o., Jindřichův Hradec. V roce 2008 se I-RTN nainstalovaly do 8 objektů (Benešova 508, Račerovická 782-5, Novodvorská , Spojenců , Řípovská 877 a 878, Druţstevní a ). Závěr Za druţstvo celkem vychází u CZT celková průměrná cena tepla včetně přípravy TV 204,48 Kč/m2, (cena tepla * měrná spotřeba (energetická náročnost) 454,40*0,45), u domovních kotelen je to 254,79 Kč/m2 (439,29 * 0,58). Cena tepla z domovních kotelen je vyšší o 25 % než u CZT, u kotelen je ale nutné brát v úvahu navíc i výši investic na rekonstrukci. Nejúspornější bytový dům zásobovaný z CZT je Energetiků 994, u domů s vlastní kotelnou pak Obránců míru 487. K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle poţadavků bytových domů, podklady předat na ekonomický úsek do Daň z nemovitostí - obecně závaznou vyhláškou stanovilo město Třebíč místní koeficient ve výši 2 - nárůst o 100 % Správní poplatek Shromáţdění delegátů bude předloţena Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost druţstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů: Zvýšení ze 118,- Kč/měsíc/byt na 130,- Kč/měsíc/byt - nárůst 10 % Poplatek byl valorizován naposledy k (inflace od té doby: 2,8%, 1,9%, 2,5%, 2,8%, 6,3%) Příspěvek na samosprávu - valorizace o 10 % z 19,- Kč/byt na 21,- Kč/byt Sluţby spojené s bydlením - poslední změny byly provedeny k změny budou provedeny na základě spotřeb roku 2008 s promítnutím změn ceny a rezervou Studená voda Cena roku 2006 Cena roku ,60 Kč/m3 65,90 Kč/m3 Teplo Centrální zdroje Cena k (5 % DPH) 384,20 Kč/GJ Cena k (9 % DPH) 440,36 Kč/GJ Změny nebudou plošně prováděny. U vybraných revitalizovaných bytových domů bude sníţení záloh. Domovní plynové kotelny - nárůst ceny plynu cca 32 % - bude provedeno zvýšení záloh na stávající spotřeby při promítnutí současných cen Teplá uţitková voda - bude proveden přepočet na základě spotřeby roku 2008 při promítnutí cen surovin Elektřina společných prostor - nárůst ceny oproti roku 2006 o cca 40 % 4

5 Výtahy - skutečný náklad roku 2008 povýšen o 25 % K bodu 6: Směrnice č. 01/2009 o stanovení příspěvků na činnost družstva a poplatků za úkony, prováděných z podnětu nebo v zájmu členů - původní Směrnice č. 01/2001 ve znění dodatku č. 3 s platností od návrh nové směrnice č. 01/2009 s platností od bude předloţen na SD ke schválení, návrh obdrţí delegáti s pozvánkou - změny : 10% valorizace příspěvku na správu druţstva, odměna správce, příspěvek na činnost samospráv. - úprava sazebníku poplatků za další úkony prováděné druţstvem včetně valorizace K bodu 7: Revitalizace, BOZP 41 dokončených staveb + 8 staveb v současné době probíhá, celkem 49 bytových domů. Z toho 46 bytových domů s dotací z programu PANEL, 45 dotací je vyřízeno. Financování: Úvěrové smlouvy (vč. SVJ) Čerpání úvěru v roce Roční výše dotací Celkem přiznané dotace Rok bytových domů (schváleno na schůzích, souhlasy vlastníků a nájemců bytů) Podmínky pro financování oprav úvěrem: Písemný souhlas všech vlastníků a nájemníků s rozsahem oprav, přijetím úvěru do určité výše, zajištěním úvěru formou ručitelského prohlášení Zajištění úvěru v domech, kde nevzniklo SVJ s právní subjektivitou: Ručitelské prohlášení - Nejedná se o zástavu bytu - Kaţdý podepíše zajištění úvěru pouze do výše spoluvlastnického podílu bytu - Není na překáţku, pokud má někdo koupený byt na hypotéku - Při prodeji bytu se v bance změní ručitelské prohlášení na nového vlastníka nebo nájemce bytu (musí s tím nový uţivatel bytu souhlasit) - Při převodu bytu do vlastnictví v době po podpisu úvěrové smlouvy po dobu splácení úvěru je nutné doplatit zůstatek úvěru k převáděnému bytu (sníţí se tvorba DPZ o anuitní splátku) Dluţníci druţstvo musí splácet celou měsíční splátku úvěru a následně vymáhá dluh po uţivateli bytu Zajištění v domech, kdo jiţ vzniklo SVJ s právní subjektivitou Ručitelské prohlášení nepodepisují vlastníci bytů, ale předseda výboru SVJ a 1 člen výboru nebo pověřený vlastník. Vlastníci ručí dle ust. 13 odst. 7 Zákona 72/1994 Sb. v platném znění za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich spoluvlastnickému podílu Dluţníci: SVJ musí splácet úvěr ve stanovené výši a následně vymáhat dluh po vlastníku bytu. Pokud nebude mít SVJ dostatečnou finanční zásobu, musí se ostatní vlastníci zvýšenými finančními částkami podílet na splácení. a) Program Panel: - nařízení vlády č. 118/2009 Sb. ze dne , kterým se mění vládní nařízení č. 299/2001 Sb. - program otevřen i pro nepanelové domy - místo současných dvouprocentních dotací mohou majitelé domů dostat na opravy dotaci ve výši 2,5%, 3% a 4% na úroky z úvěru na opravu podle rozsahu oprav. b) IPRM - oblast Třebíč Horka-Domky - Celkové výdaje po přiznané dotaci tis. Kč - Veřejné prostory tis. Kč dotace tis. Kč spolupodíl tis. Kč - Budovy tis. Kč dotace tis. Kč spolupodílí tis. Kč 5

6 Ţádosti o dotace celkem bytů, z toho ve správě SBD Z výše uvedeného vyplývá, ţe připadající dotace na 1 bj. je 23,9 tis. Kč a 380,- Kč/m2 podl. plochy při průměrné podlahové ploše bytu 59,9 m2. Čerpání prostředků do Ohledně IPRM bude svoláno jednání s bytovými domy jejichţ se tato problematika týká. c) Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách z prostředků z prodeje emisních kreditů: Zelená úsporám Nositel programu: Ministerstvo ţivotního prostředí Státní fond ţivotního prostředí Zaměření programu: Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Trvání programu: Ţádosti Členění programu do tří základních oblastí podpory: A Úspory energie na vytápění A.1. Komplexní zateplení obálky A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení) Dosaţení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a sníţení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % B Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu C Vyuţití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb C.3 Instalace solárně-termických kolektorů D Dotační bonus za vybrané kombinace opatření Podmínky provádění: Seznam odborných dodavatelů SOD, seznam výrobků a technologií SVT Oprávnění ţadatelé: Vlastníci RD, vlastníci BD, SVJ, obce a firmy Podací místa: Krajské pracoviště SFŢP KPF Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, Jihlava Zaměření programu vyţaduje vyuţití materiálů, výrobků a zároveň poskytování sluţeb, které zajistí dosaţení cílů programu a přínosů pro společnost a budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je moţné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a sluţby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Klíčovým předpokladem pro získání dotace je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. 6

7 Forma dotace v oblasti podpory: Úspora energie na vytápění Podpora je přidělována jako fixní částka na m2 podl. plochy. Různé výše dotace jsou stanoveny v případě, ţe ţadatel realizuje dvě opatření nebo Podporovaná opatření BYTOVÉ DOMY Jednotka dotace Komplexní zateplení BD, 30 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Komplexní zateplení BD, 55 kwh/m2 Kč/m 2 ; max. % Výše dotace 1 350; ; 50 Dílčí zateplení BD alespoň tři opatření Kč/m 2 ; max. % 600; 50 Dílčí zateplení BD dvě opatření Kč/m 2 ; max. % 450; 50 Novostavba BD v pasivním standardu tis. Kč/b.j. 140 Zdroj na biomasu v BD %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev teplé vody %; max. tis. Kč/b.j. Solárně-termické kolektory na BD, ohřev teplé vody i přitápění %; max. tis. Kč/b.j. Dotační bonus při kombinaci opatření u BD tis. Kč/BD 50 alespoň tři opatření z nabídky. Vzorový příklad: stř. 428 Okříšky, U stadionu počet bytů 8 celková plocha 543,36 m2 měsíční tvorba DPZ 16 Kč/m ,00 stav DPZ ,00 Rozpočet: zateplení ,00 střecha ,00 okna ,00 celkem ,00 Moţná dotace 600,00 Kč/m ,00 Kč Financování celkový náklad ,00 DPZ ,00 dotace ,00 úvěr ,00 Splatnost úvěru 15 let měsíční splátka ,00 splátka v Kč/m2 24,9 nutná minimální tvorba 30 Kč/m2 50; 25 50; 25 50; 35 7

8 Omezení výše podpory: Nastavení maximální výše podpory pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele Dotace pro právnické osoby bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď: formou podpory de minimis, formou blokové výjimky1 dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie) a článek 23 (obnovitelné zdroje energie). V případě, kdy ţadatel právnická osoba nemá vyčerpán limit v rámci podpory de minimis , můţe si zvolit, zda bude ţádat v reţimu de minimis nebo formou blokové výjimky. V opačném případě můţe ţádat pouze formou blokové výjimky. Podpora de minimis De minimis je podpora malého rozsahu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se povaţují fiskální roky pouţívané k daňovým účelům. Bloková výjimka Maximální výše podpory je členěna dle velikosti ţadatele: Malý podnik 40 % Střední podnik 30 % (SBD Třebíč) Velký podnik 20 % Maximální celkový limit výše podpory na jeden subjekt činí 30 mil. Kč za celé programové období. Zdroje informací:www.zelenausporam.cz bezplatná informační linka (PO PÁ od 8.00 do 16.00) Postup při opravě BD v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM 1) Poţadavek BD na přípravu oprav. 2) Místní šetření techniků druţstva a návrh rozsahu oprav. 3) Zpracování kalkulace oprav, včetně kalkulace moţných dotací z programu. 4) Projednání oprav a zajištění financování na ČS, resp. na shromáţdění SVJ, schválení (souhlas 75 % všech, 100 % vlastníků). 5) Doloţení písemných souhlasů všech nájemců a vlastníků bytů, ţe souhlasí s opravou domu, přijetím úvěru do výše. a zajištěním úvěru. 6) Podpis ručitelských prohlášení za poměrnou část úvěru dle velikosti spoluvlastnického podílu. 7) Zadání vypracování projektové dokumentace, včetně stavebně-technického posouzení. 8) Předloţení plných mocí od vlastníků. 9) Zahájení stavebního řízení. 10) Zadání výběrových podmínek a vypsání výběrového řízení na zhotovitele. 11) Vyhodnocení nabídek a uzavření smluv se zhotovitelem. 12) Vyřízení úvěru. 13) Příprava podkladů pro dotaci z programu Zelená úsporám. 14) Podání ţádosti o dotaci, posouzení, uzavření smlouvy o dotaci. 15) Zahájení stavebních prací. 16) Doloţení realizace stavby, faktury, doklady o zaplacení. 17) Kolaudace stavby. 18) Potvrzení správnosti dokladů o realizaci stavby. 19) Poskytnutí dotace. Časová náročnost přípravy (body 1-15): 9-12 měsíců Bytovým domům, které budou mít zájem o čerpání této dotace, poskytne SBD Třebíč další informace včetně kalkulace nákladů, moţnosti financování. d) Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi v podmínkách SBD Třebíč, druţstvo SBD Třebíč zabezpečuje na bytových domech ve své správě, ve správě pro jednotlivá SVJ i pro cizí subjekty inţenýrskou činnost při revitalizaci bytového fondu, jeho regeneraci a dalších stavebních úpravách. Inţenýrská činnost v sobě zahrnuje předprojektovou přípravu, zajištění zpracování projektové dokumentace, zabezpečení veškerých činností spojených s územním a stavebním řízením ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v pl.znění, výběr a smluvní zajištění zhotovitele stavby, při vlastní realizaci stavby kontrolní činnost (technický dozor stavebníka) a veškeré činnosti spojené s konečným předáním stavebního díla (např. kolaudační souhlas) uţivateli. Po skončení stavby tato činnost spočívá zejména v odstranění zjištěných závad v záruční době. 8

9 Revitalizace bytového fondu, jeho regenerace a další stavební úpravy jsou v podmínkách SBD Třebíč prováděny striktně v souladu s platnými právními předpisy (zde zejména zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v pl. znění a jeho prováděcí vyhlášky). Pozn.: Problematika zák.č.183/2006 Sb. je obsáhlá a není předmětem tohoto materiálu. Jiţ ve fázi zpracování projektové dokumentace dle vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (prováděcí vyhl. k zák.č.183/2006 Sb.) je dle příl.č.1 v části E. projektové dokumentace poţadováno (mmj.):. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.. Tímto zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí zák.č.309/2006 Sb. v pl. znění. V 14, odst.1 zák.č.309/2006 Sb. ve znění zák.č.189/2008 Sb. je uvedeno: (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"). Ve fázi zajištění zpracovatele projektové dokumentace, následně výběru stavební firmy k provedení stavby (dále jen Zhotovitel) a zajištění všech následných smluvních vztahů vystupuje SBD Třebíč, družstvo, jako Zadavatel. Při revitalizaci našich bytových domů dochází k realizaci širokého spektra stavebních činností (výměna oken, modernizace výtahů, zateplení obvodového pláště, rekonstrukce balkónů jejich náhradou za předsazené betonové lodžie, příp. oprava střešního pláště), je tedy zřejmé, že na staveništi (pozn.: jedná se o prostor vymezený k provádění stavby) budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Z tohoto důvodu je určení koordinátora zákonnou povinností zadavatele. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem můţe být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba můţe vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. (viz 14, odst.2, zák.č. 309/2006 Sb. v pl. znění). Koordinátor je při přípravě stavby povinen a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor je při realizaci stavby povinen a) bez zbytečného odkladu 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 3.oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. Koordinátor se neurčuje (viz 14, odst.6, zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění): Při přípravě a realizaci staveb a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 15 odst. 1, b)které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo c)nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu. Z uvedeného tedy vyplývá skutečnost, ţe na stavbách zajišťovaných SBD Třebíč, druţstvo, v rámci vykonávané inţenýrské činnosti, je nutné určit koordinátora vždy. 9

10 Ve smyslu 14, odst.2 zák.č.309/2006 Sb. v pl.znění tedy na stavbách realizovaných v rámci regenerace bytového fondu ve správě SBD Třebíč vykonává činnost koordinátora SBD Třebíč, druţstvo, jako právnická osoba. V tomto roce došlo k vyřízení ţivnostenského oprávnění pro tuto činnost, kdyţ odborně způsobilými osobami, které zabezpečují výkon této činnosti koordinátora, jsou zaměstnanci SBD Třebíč, druţstvo: Ing. Ivan Šilhan, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Ing. Josef Petr, osv. č ČSSK (Česká společnost stavebních koordinátorů) Odměna za činnost koordinátora byla určena usnesením PD SBD Třebíč, druţstvo č.1085 ze dne ve výši 0,5% z realizovaných nákladů na stavbu (bez DPH). Tato odměna půjde k tíţi jednotlivých bytových domů. Důsledkem neurčení koordinátora BOZP můţe být předmětem šetření příslušného Inspektorátu bezpečnosti práce ve smyslu 30, odst.1 zák.č.251/2006 Sb. v pl.znění s moţností udělení pořádkové pokuty aţ do výše 1, ,- Kč. K bodu 8: Různé a) Digitalizace Technický plán přechodu na DV, řeší časový plán přechodu mezi zahájením digitálního pozemního vysílání DVB-T a ukončením současného analogového pozemního vysílání. V okamţiku zapnutí digitálního vysílače velkého výkonu bude následovat souběţné vysílání se stávajícím analogovým vysílačem a televizními převaděči, které jsou na něho napojeny. To vytvoří omezený časový prostor, ve kterém bude postupně po jednotlivých bytových domech realizován přechod na DV podle rozhodnutí uţivatelů domů do ukončení analogového vysílání. Technický plán přechodu (TPP). V tisku byly zveřejněny následující informace: Na svém jednání vláda na základě návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR schválila Technický plán přechodu (dále TPP), který sestavil Český telekomunikační úřad. Nabyl účinnosti poté, co jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb., vyšel ve sbírce zákonů v polovině května V 90 ti denní lhůtě měli provozovatelé televizního vysílání a operátoři digitálních sítí moţnost, aby se k harmonogramu digitalizace přihlásili. A skutečně se tak stalo. Stávající komerční televize Nova a Prima za to získaly kaţdá po jedné kompenzační licenci pro další celoplošně šířený celostátní program. Jednotlivé televize se také budou muset domluvit s operátory multiplexů na podmínkách zařazení jejich programu do konkrétní sítě (multiplexu). Technický plán přechodu stanovuje lhůty, podmínky a způsob postupu během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání v České republice. V dokumentu jsou obsaţeny podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Nejde tedy jen o stanovení konečných termínů vypnutí analogového šíření, ale o celý souhrn provázaných termínů, podmínek a navazujících lhůt. Přechod z dosavadního pozemního analogového televizního vysílání na pozemní digitální DVB-T je v současné době jiţ realizován. Digitální televizní vysílání je jiţ moţné sledovat částech republiky, kde jiţ tento process proběhl. Přechod na digitální vysílání přinese divákům rozšíření programové nabídky a zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším vyuţitím moţností doplňkových datových sluţeb. Technický plán přechodu a souběh analogového a digitálního vysílání na našem území. Digitalizace umoţňuje do jednoho současného klasického TV kanálu vměstnat datový tok, který můţe přenést optimálně čtyři televizní programy a několik dalších programů rozhlasových. Tento digitální kanál se nazývá multiplex (MUX). Celkově jsou pro pokrytí celé ČR navrţeny čtyři sítě, a to síť MUX1,MUX2, MUX3 a MUX4. Vysílání digitálního pozemního vysílání DVB-T pro naše území bude zahájeno od 30. června 2009 spuštěním vysílače Jihlava - Javořice o výkonu 100kW, který pokryje převáţnou část okresu Třebíč. MUX1 na kanále 33 spuštění do , bude vysílat tyto televizní a rozhlasové stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24, ČRo1-Radiožurnál, ČRo2-Praha, ČRo3-Vltava, ČRo Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4-Rádio Wave MUX2 na kanále 35 plánované spuštění do bude obsahovat tato stanice: Provozovatel České Radiokomunikace: 2 programy TV Nova, 2 programy TV Prima, TV Barrandov MUX3 na 30 kanále plánované spuštění do bude obsahovat tyto stanice: Provozovatel České radiokomunikace: Z1, Očko, Public TV a Noe 10

11 MUX4 na?? Kanále plánované spuštění není určeno má obsahovat tyto stanice: ČT1 a Nova ve vysokém rozlišení obrazu HDTV a budou vysílat TV Pohoda a TV Febio Stávající analogové vysílání poběţí na Třebíčsku souběţně v nezměněné podobě až do poloviny roku U vysílačů Javořice, Klučovská hora a lokálních převaděčů menšího výkonu (například Stráţná hora Kostelíček ) je plánované vypnutí k 31. květnu 2011, nejpozději však 11. listopadu Informace pro ty, kteří přijímají signál přímo z vysílačů Kojál - dne dojde k záměně vysílání z ČT 1na ČT 2 z 29 na 46 kanál. Analogové vysílání ČT 2 bude k tomuto termínu ukončeno. Podle stávajícího stanoviska Českých Radiokomunikací se s digitálním vysíláním z Klučovské hory a z převaděčů typu Stráţné hory nepočítá. Není sice vyloučeno, ţe pro některá nepokrytá místa budou zprovozněny tzv. Opakovače. V případě špatného příjmu budou občané v oblastech s digitálním vysíláním odkazování na satelitní příjem českých (a slovenských) programů z druţice Astra1G (paket CS link). Pro příjem MUX 1,2,3 a 4 je třeba vlastnit TV přijímač nové generace s integrovaným digitálním tunerem DVB-T, pokud uţíváte starší typ televizoru, musíte k anténnímu kabelu zapojit tzv. Set-Top-Box. Způsoby řešení přechodu v bytových domech na příjem digitálního signálu Alternativa 1 - Pouţití stávající STA a rozvodů k účastnické zásuvce Do stávajícího rozvodu je přidán přes kanálovou zesilovací stanici signál místního multiplexu. Toto řešení nevyvolává neřešitelné problémy. Původní zesilovací souprava zůstává v provozu, pro uţivatele analogových televizorů se do vypnutí analogového vysílání nic nemění Ceny této úpravy se pohybuje v rozmezí Kč, podle konkrétního řešení /antény, rozvaděč STA). Tato cena je základem pro příjem prvního multiplexu, rozšíření o kaţdý další multiplex stojí cca 5000,- Kč. Tuto soupravu lze postupně rozšířit aţ na 12 multiplexů. Další rozšiřování by bylo finančně nevýhodné. Po ukončení analogového vysílání je však u uţivatelů s analogovým přístrojem nutné doplnit Set-Top-Box. Alternativa 2 Do stávajícího rozvodu je přidán měnič UHF/VHF stanici signál místního multiplexu. Při tomto řešení je nutné u kaţdé zásuvky STA, doplnit o Set-Top-Box přípojku pro přístroje s analogovým příjmem. Cena úpravy a rozvodů dle posouzení stavu, koupě Set-Top-Boxu dle jeho vybavení od 700,- do 4000,- Kč (s dvěma tunery a HDD) Alternativa 3 Jedná se o převod televizních digitálních programů a zároveň zachovat analogový druţicový příjem. Pro kaţdý digitální program je osazen převodník na analogové kanály v PALu. Potom je příjem u jednotlivých účastnických zásuvek beze změny. Tento způsob je však výhledově nevhodný vzhledem k postupnému útlumu výroby analogových prvků i přijímačů. Náklad na převod kaţdého digitálního kanálu na analogový je mezi Alternativa 4 Touto alternativou je rozvod přijímaného digitálního signálu všech multiplexů na účastnickou zásuvku. Zde je nutné přímo televizor s digitálním tunerem DVB-T nebo jednotlivý Set-Top-Box. Při této variantě je moţné připojení satelitního digitálního signálu a jeho přívod do jednotlivých účastnických zásuvek společně s pozemním digitálním signálem. U televizoru je však nutné osadit satelitní digitální přijímač, který umoţní sledování zvolených kanálů. Tato volba je moţná i pro placené satelitní programy zakoupením příslušné dekódovací karty a jejím vloţením do satelitního přijímače. Při této volbě je moţné přijímat i všechny kanály šířené na DBV-T satelitním příjmem Pracovní skupina pro digitální vysílání doporučuje ty alternativy, které vytváří digitální rozhraní aţ na jednotlivé účastnické zásuvce (alternativa 4). K příjmu digitálního signálu by tedy koncový uţivatel měl být vţdy vybaven televizním přijímačem s tunerem pro DBV-T, popřípadě satelitním přijímačem nebo set top boxem. Český telekomunikační úřad vydal informační broţuru, která je umístěna na jeho webových stránkách. Zde si ji budete moci ve formátu PDF stáhnout, pomocí volně šiřitelného programu Adobe Reader přečíst a případně vytisknout. V broţuře naleznete odpovědi na základní otázky týkající se digitálního vysílání. Další informace k digitálnímu vysílání naleznete na 11

12 b) Převody bytů do vlastnictví k SBD Třebíč vlastní bytů SBD Třebíč převedlo do vlastnictví 3282 bytů tj. 56,8% SBD Třebíč spravuje celkem bytů bytů c) Změny stanov - změna činnosti druţstva úprava dle ţivnostenského zákona - rozšíření činnosti poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - vlastníci-členové druţstva mohou být voleni do orgánů druţstva, uvedených v čl tj. samospráva - pověřený člen samosprávy jestliţe není zvolen výbor samosprávy - změny Stanov druţstva obdrţí delegáti s pozvánkou d) Komíny - prohlídky a čištění V České republice se mnoţí případy, kdy v bytových jednotkách dochází k poţárům a otravám zplodinami. Jednou z příčin, proč tyto události vznikají, bývá nesprávná funkce komínů. A tyto nepříjemnosti se bohuţel nevyhnuly ani bytům ve správě druţstva. Komínové těleso je majetkem vlastníka objektu, tedy SBD Třebíč nebo jednotlivých SVJ, u kterých veškeré prohlídky a revize druţstvo zajišťuje na základě mandátní smlouvy. SBD Třebíč proto v současnosti připravuje systém prohlídek a čištění komínů, jenţ se bude týkat všech (asi 120) objektů, ve kterých nájemci nebo vlastníci pro vlastní účely pouţívají komínová tělesa. Cílem je zamezit škodám na majetku a na zdraví osob. Lhůty čištění komínů, popřípadě kontrolu jejich stavu stanovuje vyhl. č. 111/1981Sb., a to v těchto termínech: A. jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva - do výkonu 50 kw šestkrát ročně - s výkonem nad 50 kw čtyřikrát ročně B. jsou-li do komínu zapojeny spotřebiče na plynná paliva - do výkonu 50 kw, pokud jsou opatřeny komínovou vloţkou, dvakrát ročně - do výkonu 50 kw, pokud nejsou opatřeny komínovou vloţkou, šestkrát ročně - s výkonem nad 50 kw, čtyřikrát ročně e) 50. výročí zaloţení bytového druţstevnictví na okrese Třebíč - SBD Třebíč plánuje v září 2009 uskutečnit slavnostní zasedání k tomuto výročí za účasti předsedů SA, zástupců SVJ, zakládajících funkcionářů a partnerů f) Diskuse - Shromáţdění delegátů se uskuteční dne v hodin v kině Pasáţ. Pozvánka s programem a ostatními materiály bude delegátům zaslána. - Skříňky na hasící přístroje návrh přednesen na loňské poradě předsedů. Bude provedena kalkulace a projednáno na představenstvu druţstva. Informace budou předsedům předloţeny na podzimním zasedání. - Kamerový systém instalaci si provedl bytový dům Benešova 508, schváleno na členské schůzi. Montáţ provedla firma MírovkaNet včetně registrace a dodrţení podmínek dle zákona o ochraně osobních údajů. - kamerový systém se dle sdělení zástupců SA osvědčil (především v oblasti vandalismu) - moţnost zájmu dalších bytových domů - SBD Třebíč připraví podmínky pro provoz kamerových systémů na bytových domech ve spolupráci se SČMBD - Informační systém přístup pro předsedy samospráv i uţivatele k informacím v databázi druţstva. Zkušební provoz bude probíhat pravděpodobně v II. pololetí 2009 u vybraných bytových domů, od roku 2010 u všech bytových domů. K bodu 9: Závěr Předseda představenstva poděkoval všem přítomným za účast. Ing. Zdeněk Veškrna ředitel druţstva Miloslav Peštál předseda představenstva Zapsala: Bendová Ivana 12

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 1. Popis podopatření

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP verze ke dni 30. 7. 2010 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům

Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům III. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům A) Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA 1 Důvod předložení návrhu Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů se předkládá na základě Programového

Více