ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Identifikační údaje... 6 Název vzdělávacího programu: SPUN,CJ_ZSUBP600887/2007 ( SPUN Specifické poruchy učení a nápravy)... 6 Předkladatel:... 6 Zřizovatel: Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Selektivní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP ŠVP a pojetí zabezpečení výuky pro ţáky s různými vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Celkový stupeň

3 3.2. Ročníkový stupeň Poznámka k švp V doplňujících vzdělávacích oborech si ţáci volí Základy německého jazyka nebo Konverzaci v anglickém jazyce a Čtení s porozuměním Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Učební osnovy vyučovacího předmětu Český jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika Učební osnovy vyučovacího předmětu Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika Učební osnovy vyučovacího předmětu Informatika Psaní na počítači Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu psaní na počítači Učební osnovy vyučovacího předmětu Psaní strojem Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis

4 Učební osnovy vyučovacího předmětu Dějepis Občanská výchova Charakteristika předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Občanská výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací kompetence vyučovacího předmětu Fyzika Učební osnovy vyučovacího předmětu Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Chemie Učební osnovy vyučovacího předmětu Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodopis Učební osnovu vyučovacího předmětu Přírodopis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Zeměpis Učební osnovy vyučovacího předmětu Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika vzdělávacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Člověk a zdraví

5 Rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Rodinná výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Rodinná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Tělesná výchova Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Člověk a svět práce Učební osnovy vyučovacího předmětu Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Základy německého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Učební osnovu vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce Učební plány vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce Čtení s porozuměním Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Čtení s porozuměním Učební osnovy vyučovacího předmětu Čtení s porozuměním Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Autoevaluace školy a autoevaluační činnost Časový plán autoevaluace

6 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: SPUN,CJ_ZSUBP600887/2007 ( SPUN Specifické poruchy učení a nápravy) Předkladatel: název školy Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení REDIZO IČ adresa školy U Boroviček 1, Praha 6, ředitel Mgr. Stanislava Prouzová kontakty , telefon www borovicky.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Hlavní město Praha adresa zřizovatele Mariánské náměstí 2, Praha 1 6

7 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše škola si přes poměrně krátkou dobu své existence vybudovala nezastupitelné místo mezi školami. Výuka byla zahájena Škola má pouze 2. stupeň třídy šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Ve školním roce 2010/2011 byla zahájena výuka v deseti třídách ( 2 třídy šestých ročníků, 2 třídy sedmých ročníků, 3 třídy osmých ročníků a 3 třídy devátých ročníků). Třídy jsou naplňovány do maximálního počtů 12-ti ţáků Umístění školy Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení sídlí na adrese U Boroviček 1/648, Praha 6 Řepy. Původně se v areálu nacházelo Střední odborné učiliště stavební, nyní v tomto areálu společně se školou sídlí také Dům dětí a mládeţe Centrum a detašované pracoviště Domova mládeţe se sídlem ředitelství v Praze 6 Dejvicích, Studentská 10.Areál je v blízkosti zastávek MHD autobusů č. 108 a 164 zastávka Bílá Hora a konečné zastávky tramvaje č.22 Bílá Hora Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky. Škola je umístěna ve třech budovách. Hlavní budova školy objekt A zde jsou šatny, všechny kmenové učebny, sborovna, ředitelna, pracovna zástupkyně ředitelky školy, kabinety všech vyučujících, počítačová učebna a dvě pracovny speciálních pedagogů. V objektu B je umístěna školní kuchyně s jídelnou a školní knihovna. Je zde také plynová kotelna, která slouţí k vytápění celého areálu. V objektu C jsou dvě odborné učebny, počítačová učebna a cvičná kuchyňka ţáků.kaţdá počítačová učebna je vybavena 12 ti ţákovskými počítačovými stanicemi, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Pedagogové mají k dispozici počítačové stanice ve svých kabinetech. Všechny stanice jsou připojeny k internetu.škola je dostatečně vybavena audiovizuální technikou a dalšími učebními pomůckami. 7

8 2.1.4 Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Ve školním roce 2010/11 se ve škole vzdělává 115 ţáků. U šech ţáků jsou diagnostikovány specifické poruchy učení, u některých ţáků se současně se specifickými poruchami učení setkáváme s dalšími diagnózami (například autismus, Aspergerův syndrom). Na škole působí 16 pedagogů (včetně ředitelky školy a zástupkyně ředitelky), 2 asistentky pedagoga, 2 speciální pedagogové, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, etopedka a školní psycholoţka Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Škola prozatím nemá mezinárodní spolupráci. Pracujeme na dlouhodobých projektech spolupráce s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem a organizujeme pravidelné návštěvy Léčebny pro dlouhodobě nemocné Domova svaté rodiny Karla Boromejského v Praze Řepích. Oba tyto projekty jsou zaměřeny k výchově ţáků v oblasti etické výchovy. K dlouhodobým projektům náleţí i prevence sociálně patologických jevů v rámci tohoto projektu probíhají různé besedy, exkurze, spolupráce s Prev-centrem pro Prahu 6. Další projekt je věnován oblasti enviromentální výchovy ţáci se aktivně zapojují do utváření prostředí školy, včetně správného třídění odpadů a péče o školní zahradu (ve školním roce 2009/2010 se škola umístila na 1.místě v soutěţi Nejkrásnější školní zahrada, kterou pořádal Magistrát hlavního města Prahy) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím Rady školy, kde jsou 2 zástupci z řady rodičů. Dále jsou organizovány pravidelné třídní schůzky a také mohou rodiče vyuţívat konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Škola pravidelně spolupracuje zejména s těmito subjekty se zřizovatelem školy, s Prevcentrem, LDN Karla Boromejského v Praze Řepích, Občanským sdruţením PRAK.. 8

9 2.2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Škola poskytuje vzdělávání ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Po provedené analýze podmínek školy, moţností a potřeb ţáků, ale i poţadavků rodičů bylo zaměření školy charakterizováno do těchto priorit: - poskytnout plnohodnotné vzdělání, které bude přizpůsobeno moţnostem ţáků - rozvíjet praktické dovednosti ( převáţná většina ţáků odchází na SOU) - rozvíjet komunikační dovednosti ( v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích) - rozvíjet pohybové dovednosti ( hyperaktivita ţáků ) Škola je spíše rodinného typu, proto je moţné budovat dobrý vztah ţáků ke škole, dobré vztahy mezi ţáky a učiteli, spolupráci mezi staršími a mladšími ţáky (projekty, soutěţe). Starší ţáci připravují akce pro mladší ( MDD). Tyto skutečnosti utvářejí příznivé klima školy Selektivní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací priorita ŠVP je pomoci ţákům se specifickými poruchami učení disponibilním navýšením hodinových dotací matematiky a českého jazyka. Dále nápravami specifických poruch učení. Navýšení českého jazyka je o 1 vyučovací hodinu týdně v kaţdém ročníku, navýšení matematiky je o 1 vyučovací hodinu v šestém ročníku. Nápravy jsou hlavně pro ţáky 6.ročníku a to 1 vyučovací hodinu týdně Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami spočívá především ve volbě vhodných forem a metod práce jednotlivými vyučujícími v konkrétních třídních kolektivech (skupinách ţáků), zvolené tak aby umoţnily plné individuální rozvíjení schopností ţáků (s ohledem na jejich různé individuální moţnosti, potřeby a odlišnosti). 9

10 V praxi se jedná o upřednostňování takových forem a metod práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně doplňujících se kvalit, umoţňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima kaţdého člena třídního kolektivu. Při důsledném uplatňování tohoto přístupu: - nejsou děti v procesu vyučování a učení na sobě nezávislé, ale vzájemně se v učebních situacích potřebují - uvědomují si svůj význam pro kolektiv a význam kolektivu pro sebe - věří ţe ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle - vnímají odlišnost jako podmínku efektivní spolupráce Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů ve ŠVP SPUN do podoby konkrétních, jednoznačných, srozumitelných a hodnotitelných dovedností, umoţňuje poměrně jednoduše uplatňovat individuální přístup k ţákovi. Cílem výuky (vyučovací hodiny nebo její části) je vţdy některá z konkrétních aktivních dovedností formulovaných jako výstup ţáka v učebních osnovách kaţdého vyučovacího předmětu. Prostředkem jejího dosaţení je uvedené učivo. Rozsah (náročnost) učiva lze v hodině přizpůsobit moţnostem a schopnostem ţáka. Pro ţáky s různými vzdělávacími moţnostmi a potřebami tak nemusejí být vytvářeny různé učební osnovy ŠVP a pojetí zabezpečení výuky pro ţáky s různými vzdělávacími potřebami ŠVP vnímá zabezpečení výuky pro ţáky s rozdílnými vzdělávacími moţnostmi a potřebami komplexně. Patří sem: - důsledné uplatňování výchovně vzdělávacích strategií ŠVP ve výuce - vhodně volené formy a metody práce vyučujícími podporující inkluzi - spolupráce vyučujících s výchovným poradcem, metodikem školní prevence a kvalifikovanými speciálními pedagogy na ZŠ - spolupráce ZŠ s PPP - způsob zpracování učebních osnov ŠVP 10

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - Znamená pro naše učitele, ţe povedeme ţáky k tomu, aby si uvědomili, ţe mají zodpovědnost za své vzdělávání, za své znalosti. Naučíme ţáky, jak se mají sami učit, seznámíme je z různými způsoby učení a budeme je motivovat pro celoţivotní vzdělávání. - Vedeme ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţňujeme ţákům osvojit si různé způsoby učení. - Učíme je poznat smysl a cíl učení, usilujeme o vytváření pozitivního vztahu k učení a vědomí nezbytnosti vzdělání. - Seznamujeme ţáky na začátku výuky s cílem hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosaţení. Vytváříme ţákům vzory pro dosaţení malých i velkých cílů. - Klademe velký důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, schopnost reprodukce vlastními slovy. Podporujeme vlastní snahu ţáků o pochopení pojmů. - Pomáháme ţákům rozlišovat podstatné od nepodstatného, základní znalost od rozšířené znalosti. - Inspirujeme ţáky k samostatnému vyhledávání a zpracování informací v literatuře a na internetu. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme pouţívání výpočetní techniky. - Motivujeme ţáky k učení tím, ţe vytváříme postupy a situace, které přinášejí radost z učení - Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, snaţíme se, aby kaţdý mohl proţít svůj úspěch. - Učíme práci s chybou, jako s východiskem k dalšímu rozvoji znalostí. - Vedeme ţáky k trpělivosti. - Vedeme ţáky ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení a podpoře. - Poukazujeme na nenahraditelnost výcviku paměti a vedeme ţáky ke schopnosti mechanizovaného učení ke zvládnutí určitých základů 11

12 výukové látky. - Vytváříme u ţáků zdravé sebevědomí. - Učíme ţáky překonávat jejich specifické problémy s učením. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ -Znamená pro naše učitele, ţe vedeme ţáky k vlastnímu uchopení problémů, k tvořivému přístupu a řešení. Inspirujeme je k tvořivé práci při zvládání rozličných úkolů. - Podněcujeme ţáky k tvořivému myšlení a logickému uvaţování při řešení problémů. - Učíme ţáky nebát se problémů, chápat je jako výzvu, ne jako hrozbu. - Vytváříme praktické problémové úlohy a situace, kterými učíme ţáky nalézat způsoby k jejich řešit. - Podporujeme vynalézavost ţáků jejich vlastní různé přijatelné způsoby řešení problému. - Podporujeme netradiční způsoby řešení problémů. - Podněcujeme k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Pomáháme kaţdému ţákovi zaţít úspěch a vyniknout. - Oceňujeme kaţdodenní maličkosti, které pak vedou k velkým cílům a to v učení i ve výchově našich ţáků. - Učíme ţáky vyuţívat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací. - Učíme ţáky myslet kriticky, činit uváţlivá rozhodnutí, promýšlet důsledky svých činů a pocítit zodpovědnost za svá rozhodnutí. - Seznamujeme ţáky s předcházením problémům a prevencí. - Sledujeme ve škole i na akcích mimoškolních zvládání problémových situací našimi ţáky. Pomáháme jim k nápravě. - Jsme vzorem pro ţáky při řešení kaţdodenních záleţitostí ve škole, snaţíme se o to a jsme si toho vědomi. 12

13 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ -Znamená pro naše učitele, ţe naučíme ţáky účinně komunikovat. Vedeme je k naslouchání druhého člověka a k otevřené prezentaci svého názoru. Snaţíme se o to ve všech oblastech ţivota. - Vedeme ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - Rozvíjíme komunikační dovedností ţáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Vedeme ţáky ke slušné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. Pomáháme ţákům slušně vyjádřit kritiku a formulovat stíţnost. - Učíme ţáky formulovat a vyjadřovat své názory a myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu. - Učíme ţáky naslouchat druhým lidem, porozumět jim, vhodně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, umět obhájit svůj názor - Vyţadujeme od ţáků dodrţování dohodnutých pravidel chování školního řádu, pravidel chování v odborných učebnách, na mimoškolních akcích apod. - Umoţňujeme ţákům, aby se k těmto pravidlům vyjadřovali a pomáhali je sami vytvářet. - Podporujeme přátelské vztahy mezi ţáky z různých tříd. - Organizujeme účinnou pomoc při řešení problematických situací ve vztazích mezi ţáky. - Podporujeme zdravou kritiku a sebekritiku. - Jsme příkladem pro ţáky při vzájemné komunikaci mezi sebou, vzhledem k ţákům a k rodičům. Snaţíme se pozitivně reprezentovat školu i svou profesi. 13

14 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ -Znamená pro naše učitele, ţe vedeme ţáky ke spolupráci, ke vzájemnému respektu, ke schopnosti pracovat v týmu. Zdůrazňujeme hodnocení práce vlastní i druhých lidí. Vedeme ţáky k solidaritě. - Rozvíjíme u ţáků schopnost pracovat v týmu, respektujeme a hodnotíme práci vlastní i druhých. - Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Podporujeme takové situace, kdy se ţáci navzájem potřebují a dovedou spolupráci ocenit. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky i mezi ţáky a učiteli. - Vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování ve výuce a při spolupráci. - Učíme ţáky pochopit sepjatost a vyváţenost mezi právy a povinnostmi. - Učíme ţáky pochopit a vcítit se do situace těch, kteří mají problémy s učením. - Sledujeme průběţně sociální vztahy ve třídách. - Vedeme ţáky k sociální solidaritě a pomoci v neštěstí. - Seznamujeme ţáky se speciálními potřebami postiţených a nemocných. - Jsme příkladem pro ţáky, jsme si ochotni navzájem pomoci, jsme ochotni vyslechnout druhého. Respektujeme navzájem svou práci a odpovědnost. 14

15 KOMPETENCE OBČANSKÉ - Znamenají pro naše učitele, ţe vedeme ţáky k odpovědnosti za svůj ţivot, zdraví a k péči o ţivotní prostředí. Podporujeme u nich ohleduplnost a snahu pomoci druhému člověku. Vedeme ţáky k odpovědnému občanství, kde je svoboda vymezena svobodou ostatních lidí. UČITEL - Připravuje ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti v kaţdodenních záleţitostech. - Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita). Tyto projevy ihned řešíme. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Vše řešíme a vysvětlujeme. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. Učíme všechny problémy řešit slušnou a společensky přijatelnou formou. - Dbáme důsledně na dodrţování dohodnutých pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. - Vedeme ţáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem. Učíme je tolerovat a chápat odlišnosti. - Upevňujeme pozitivní formy chování ţáků v rámci předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích. - Neustále sledujeme chování ţáků, jsme jim plně k dispozici pro řešení jejich problémů, včas přijímáme účinná opatření. - Vyuţíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Snaţíme se o udrţování partnerských vztahů s rodiči při výchově jejich dětí. - Spolupracujeme s obecními úřady v místech bydliště ţáků při řešení problémů v rodině. - Přistupujeme vţdy individuálně ke kázeňským přestupkům, princip kolektivní viny nepřipouštíme. - Jsme příkladem. Respektujeme právní předpisy, plníme své pracovní i občanské povinnosti. 15

16 KOMPETENCE PRACOVNÍ -Znamenají pro učitele, ţe vedeme ţáky ke kladnému vztahu k jakékoli práci. Seznamujeme je se zásadami bezpečné práce a ochranou zdraví. Učíme ţáky uţívat bezpečné technologie a postupy, pouţívat účinné pomůcky a ochranné prostředky. Pomáháme ţákům najít směr pro další vzdělávání a volbu povolání. - Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme ţáky práci řádně naplánovat a dokončovat. Zdůrazňujeme úctu ke všem druhům práce. - Vedeme ţáky k pocitům radosti z vykonané práce, kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. Nedostatky v odvedené práci netrestáme, ale vysvětlíme a snaţíme se je napravit - Důsledně ţáky vedeme k dodrţování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. - Umoţňujeme studijně méně úspěšným ţákům vyniknout v pracovních činnostech ( příprava pomůcek, organizační zabezpečení apod.) - Seznamujeme ţáky s různými profesemi exkurze, film, besedy, výstavy. - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných moţností při profesní orientaci. Spolupracujeme s jejich rodiči. - Výuku doplňujeme o praktické exkurze. - Vedeme ţáky k pochopení problematiky nezaměstnanosti a seznamujeme je s moţnostmi řešení konkrétních situací. - Vedeme ţáky k péči o své bezprostřední okolí. - Seznamujeme ţáky se základními právními předpisy v oblasti závislé pracovní činnosti i samostatného podnikání. - Jsme příkladem pro ţáky. Plníme si své pracovní povinnosti. Dbáme o vzhled svého pracoviště. Prezentujeme svou profesi před ţáky, rodiči a veřejností. 16

17 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Přírodopis Les Zeměpis Země jako vesmírné těleso, zobrazování, mapy, Obecný fyzický zeměpis, Klima, Druhy krajin, Orientace v mapách Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Práce dekorativního charakteru Rodinná výchova Co víme o zdraví, Jak pečovat o zdraví, Můj pracovní den, Zdraví na talíři, Dospívání - období velkých proměn Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Zeměpis Zeměpis světadílů, Evropa, Afrika, Austrálie, Amerika, Antarktida, mezinárodní spolupráce 17

18 8. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Cesta ke zdraví, Zdraví a ţivotní prostředí, Řekni mi co jíš, Jak přeţít pubertu, Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry, Lyţování Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Občanská výchova Člověk ve společnosti Přírodopis Člověk, Lidské tělo, Průběh lidského ţivota Zeměpis Politický zeměpis Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Zaostřeno na zdraví, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání, Jak si lépe porozumět Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry, Lyţování, Plavání, Bruslení 18

19 9. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Zeměpis Ekonomika, Zemědělství Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Uţitá tvorba Rodinná výchova Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, Na prahu dospělosti Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry, Lyţování, Bruslení Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník 7. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Výtvarná výchova Práce dekorativního charakteru Rodinná výchova Já a moji blízcí, Dospívání - období velkých proměn, Nenechat si ublíţit Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova 19

20 8. ročník 9. ročník Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Řekni mi co jíš, Jak přeţít pubertu, Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Občanská výchova Člověk ve společnosti, Rok v jeho proměnách a slavnostech Přírodopis Člověk, Lidské tělo, Průběh lidského ţivota Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Zaostřeno na zdraví, Zdraví a nemoc, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání, Jak si lépe porozumět, Volby pro zdravý ţivot Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 20

21 Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Uţitá tvorba Rodinná výchova Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, Jak zůstat fit po celý ţivot, Zdravá ţivotospráva, Na prahu dospělosti, Rozhodni se pro zdraví Tělesná výchova Člověk a sport Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník 7. ročník 8. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činosti Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 21

22 9. ročník Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Občanská výchova Člověk ve společnosti, Rok v jeho proměnách a slavnostech Rodinná výchova Zaostřeno na zdraví, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání, Jak si lépe porozumět, Volby pro zdravý ţivot Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Rodinná výchova Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, Jak zůstat fit po celý ţivot, Zdravá ţivotospráva, Na prahu dospělosti, Rozhodni se pro zdraví Tělesná výchova Plavání Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Psaní na počítači lekce 1, lekce 2, lekce 3, lekce 4, lekce 5, lekce 6, lekce 7, lekce 8, lekce 9, lekce 10 Hudební výchova Teorie Rodinná výchova Můj pracovní den 22

23 7. ročník 8. ročník 9. ročník Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Psaní na počítači lekce 11, lekce 12, lekce 13, lekce 14, lekce 15, lekce 16, lekce 17, lekce 18, lekce 19, lekce 20 Hudební výchova Teorie Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Psaní na počítači lekce 21, lekce 22, lekce 23, lekce 24, lekce 25, lekce 26, lekce 27, lekce 28, lekce 29, lekce 30, lekce 31, lekce 32 Občanská výchova Rok v jeho proměnách a slavnostech Hudební výchova Teorie Rodinná výchova Zdraví a nemoc, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 23

24 Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Psaní na počítači lekce 33, lekce 34, lekce 35, lekce 36, lekce 37, lekce 38, lekce 39, lekce 40, lekce 41, lekce 42, lekce 43, lekce 44, lekce 45, lekce 46, lekce 47, Lekce 48 Hudební výchova Teorie Rodinná výchova Jak zůstat fit po celý ţivot, Zdravá ţivotospráva Tělesná výchova Člověk a sport Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Matematika Osová souměrnost Zeměpis Druhy krajin, Orientace v mapách Hudební výchova Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Práce dekorativního charakteru Rodinná výchova Můj pracovní den 24

25 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Instrumentální činosti, Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Volby pro zdravý ţivot Základy německého jazyka Konverzace Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Uţitá tvorba 25

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Motivační název školního vzdělávacího programu: BEDŘÍŠEK (chceme kvalitně vzdělávat v přátelské, všestranně otevřené škole, která i

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 1. aměření školy Vzdělávací program naší školy si zachovává obecný charakter, bez speciálního zaměření. V Jincích je jen jedna základní škola a dochází

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze 2013/2014 (platnost od 1.9. 2013) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. 1 ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV: Základní škola Horní Kruty,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice

Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Základní škola, L.Kuby 48, České Budějovice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ života Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Úplnost a velikost

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více