ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Identifikační údaje... 6 Název vzdělávacího programu: SPUN,CJ_ZSUBP600887/2007 ( SPUN Specifické poruchy učení a nápravy)... 6 Předkladatel:... 6 Zřizovatel: Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Umístění školy Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Selektivní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP ŠVP a pojetí zabezpečení výuky pro ţáky s různými vzdělávacími potřebami Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Celkový stupeň

3 3.2. Ročníkový stupeň Poznámka k švp V doplňujících vzdělávacích oborech si ţáci volí Základy německého jazyka nebo Konverzaci v anglickém jazyce a Čtení s porozuměním Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Učební osnovy vyučovacího předmětu Český jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Anglický jazyk Učební osnovy vyučovacího předmětu Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Matematika Učební osnovy vyučovacího předmětu Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Informatika Učební osnovy vyučovacího předmětu Informatika Psaní na počítači Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu psaní na počítači Učební osnovy vyučovacího předmětu Psaní strojem Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Dějepis

4 Učební osnovy vyučovacího předmětu Dějepis Občanská výchova Charakteristika předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Občanská výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací kompetence vyučovacího předmětu Fyzika Učební osnovy vyučovacího předmětu Fyzika Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Chemie Učební osnovy vyučovacího předmětu Chemie Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Přírodopis Učební osnovu vyučovacího předmětu Přírodopis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Zeměpis Učební osnovy vyučovacího předmětu Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika vzdělávacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Člověk a zdraví

5 Rodinná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Rodinná výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Rodinná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Tělesná výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Tělesná výchova Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Člověk a svět práce Učební osnovy vyučovacího předmětu Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Základy německého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Učební osnovu vyučovacího předmětu Základy německého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce Učební plány vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce Čtení s porozuměním Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Čtení s porozuměním Učební osnovy vyučovacího předmětu Čtení s porozuměním Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Autoevaluace školy a autoevaluační činnost Časový plán autoevaluace

6 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: SPUN,CJ_ZSUBP600887/2007 ( SPUN Specifické poruchy učení a nápravy) Předkladatel: název školy Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení REDIZO IČ adresa školy U Boroviček 1, Praha 6, ředitel Mgr. Stanislava Prouzová kontakty , telefon www borovicky.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Hlavní město Praha adresa zřizovatele Mariánské náměstí 2, Praha 1 6

7 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Naše škola si přes poměrně krátkou dobu své existence vybudovala nezastupitelné místo mezi školami. Výuka byla zahájena Škola má pouze 2. stupeň třídy šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Ve školním roce 2010/2011 byla zahájena výuka v deseti třídách ( 2 třídy šestých ročníků, 2 třídy sedmých ročníků, 3 třídy osmých ročníků a 3 třídy devátých ročníků). Třídy jsou naplňovány do maximálního počtů 12-ti ţáků Umístění školy Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení sídlí na adrese U Boroviček 1/648, Praha 6 Řepy. Původně se v areálu nacházelo Střední odborné učiliště stavební, nyní v tomto areálu společně se školou sídlí také Dům dětí a mládeţe Centrum a detašované pracoviště Domova mládeţe se sídlem ředitelství v Praze 6 Dejvicích, Studentská 10.Areál je v blízkosti zastávek MHD autobusů č. 108 a 164 zastávka Bílá Hora a konečné zastávky tramvaje č.22 Bílá Hora Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky. Škola je umístěna ve třech budovách. Hlavní budova školy objekt A zde jsou šatny, všechny kmenové učebny, sborovna, ředitelna, pracovna zástupkyně ředitelky školy, kabinety všech vyučujících, počítačová učebna a dvě pracovny speciálních pedagogů. V objektu B je umístěna školní kuchyně s jídelnou a školní knihovna. Je zde také plynová kotelna, která slouţí k vytápění celého areálu. V objektu C jsou dvě odborné učebny, počítačová učebna a cvičná kuchyňka ţáků.kaţdá počítačová učebna je vybavena 12 ti ţákovskými počítačovými stanicemi, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Pedagogové mají k dispozici počítačové stanice ve svých kabinetech. Všechny stanice jsou připojeny k internetu.škola je dostatečně vybavena audiovizuální technikou a dalšími učebními pomůckami. 7

8 2.1.4 Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Ve školním roce 2010/11 se ve škole vzdělává 115 ţáků. U šech ţáků jsou diagnostikovány specifické poruchy učení, u některých ţáků se současně se specifickými poruchami učení setkáváme s dalšími diagnózami (například autismus, Aspergerův syndrom). Na škole působí 16 pedagogů (včetně ředitelky školy a zástupkyně ředitelky), 2 asistentky pedagoga, 2 speciální pedagogové, výchovná poradkyně, školní metodik prevence, etopedka a školní psycholoţka Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Škola prozatím nemá mezinárodní spolupráci. Pracujeme na dlouhodobých projektech spolupráce s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem a organizujeme pravidelné návštěvy Léčebny pro dlouhodobě nemocné Domova svaté rodiny Karla Boromejského v Praze Řepích. Oba tyto projekty jsou zaměřeny k výchově ţáků v oblasti etické výchovy. K dlouhodobým projektům náleţí i prevence sociálně patologických jevů v rámci tohoto projektu probíhají různé besedy, exkurze, spolupráce s Prev-centrem pro Prahu 6. Další projekt je věnován oblasti enviromentální výchovy ţáci se aktivně zapojují do utváření prostředí školy, včetně správného třídění odpadů a péče o školní zahradu (ve školním roce 2009/2010 se škola umístila na 1.místě v soutěţi Nejkrásnější školní zahrada, kterou pořádal Magistrát hlavního města Prahy) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola spolupracuje s rodiči prostřednictvím Rady školy, kde jsou 2 zástupci z řady rodičů. Dále jsou organizovány pravidelné třídní schůzky a také mohou rodiče vyuţívat konzultační hodiny jednotlivých učitelů. Škola pravidelně spolupracuje zejména s těmito subjekty se zřizovatelem školy, s Prevcentrem, LDN Karla Boromejského v Praze Řepích, Občanským sdruţením PRAK.. 8

9 2.2. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Škola poskytuje vzdělávání ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Po provedené analýze podmínek školy, moţností a potřeb ţáků, ale i poţadavků rodičů bylo zaměření školy charakterizováno do těchto priorit: - poskytnout plnohodnotné vzdělání, které bude přizpůsobeno moţnostem ţáků - rozvíjet praktické dovednosti ( převáţná většina ţáků odchází na SOU) - rozvíjet komunikační dovednosti ( v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích) - rozvíjet pohybové dovednosti ( hyperaktivita ţáků ) Škola je spíše rodinného typu, proto je moţné budovat dobrý vztah ţáků ke škole, dobré vztahy mezi ţáky a učiteli, spolupráci mezi staršími a mladšími ţáky (projekty, soutěţe). Starší ţáci připravují akce pro mladší ( MDD). Tyto skutečnosti utvářejí příznivé klima školy Selektivní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací priorita ŠVP je pomoci ţákům se specifickými poruchami učení disponibilním navýšením hodinových dotací matematiky a českého jazyka. Dále nápravami specifických poruch učení. Navýšení českého jazyka je o 1 vyučovací hodinu týdně v kaţdém ročníku, navýšení matematiky je o 1 vyučovací hodinu v šestém ročníku. Nápravy jsou hlavně pro ţáky 6.ročníku a to 1 vyučovací hodinu týdně Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Inkluzívní přístup k zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami spočívá především ve volbě vhodných forem a metod práce jednotlivými vyučujícími v konkrétních třídních kolektivech (skupinách ţáků), zvolené tak aby umoţnily plné individuální rozvíjení schopností ţáků (s ohledem na jejich různé individuální moţnosti, potřeby a odlišnosti). 9

10 V praxi se jedná o upřednostňování takových forem a metod práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně doplňujících se kvalit, umoţňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima kaţdého člena třídního kolektivu. Při důsledném uplatňování tohoto přístupu: - nejsou děti v procesu vyučování a učení na sobě nezávislé, ale vzájemně se v učebních situacích potřebují - uvědomují si svůj význam pro kolektiv a význam kolektivu pro sebe - věří ţe ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle - vnímají odlišnost jako podmínku efektivní spolupráce Způsob zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů v ŠVP Zpracování učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů ve ŠVP SPUN do podoby konkrétních, jednoznačných, srozumitelných a hodnotitelných dovedností, umoţňuje poměrně jednoduše uplatňovat individuální přístup k ţákovi. Cílem výuky (vyučovací hodiny nebo její části) je vţdy některá z konkrétních aktivních dovedností formulovaných jako výstup ţáka v učebních osnovách kaţdého vyučovacího předmětu. Prostředkem jejího dosaţení je uvedené učivo. Rozsah (náročnost) učiva lze v hodině přizpůsobit moţnostem a schopnostem ţáka. Pro ţáky s různými vzdělávacími moţnostmi a potřebami tak nemusejí být vytvářeny různé učební osnovy ŠVP a pojetí zabezpečení výuky pro ţáky s různými vzdělávacími potřebami ŠVP vnímá zabezpečení výuky pro ţáky s rozdílnými vzdělávacími moţnostmi a potřebami komplexně. Patří sem: - důsledné uplatňování výchovně vzdělávacích strategií ŠVP ve výuce - vhodně volené formy a metody práce vyučujícími podporující inkluzi - spolupráce vyučujících s výchovným poradcem, metodikem školní prevence a kvalifikovanými speciálními pedagogy na ZŠ - spolupráce ZŠ s PPP - způsob zpracování učebních osnov ŠVP 10

11 Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - Znamená pro naše učitele, ţe povedeme ţáky k tomu, aby si uvědomili, ţe mají zodpovědnost za své vzdělávání, za své znalosti. Naučíme ţáky, jak se mají sami učit, seznámíme je z různými způsoby učení a budeme je motivovat pro celoţivotní vzdělávání. - Vedeme ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţňujeme ţákům osvojit si různé způsoby učení. - Učíme je poznat smysl a cíl učení, usilujeme o vytváření pozitivního vztahu k učení a vědomí nezbytnosti vzdělání. - Seznamujeme ţáky na začátku výuky s cílem hodiny a na konci zhodnotíme jeho dosaţení. Vytváříme ţákům vzory pro dosaţení malých i velkých cílů. - Klademe velký důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, schopnost reprodukce vlastními slovy. Podporujeme vlastní snahu ţáků o pochopení pojmů. - Pomáháme ţákům rozlišovat podstatné od nepodstatného, základní znalost od rozšířené znalosti. - Inspirujeme ţáky k samostatnému vyhledávání a zpracování informací v literatuře a na internetu. - Ve vyučovacích předmětech podporujeme pouţívání výpočetní techniky. - Motivujeme ţáky k učení tím, ţe vytváříme postupy a situace, které přinášejí radost z učení - Uplatňujeme individuální přístup k ţákovi, snaţíme se, aby kaţdý mohl proţít svůj úspěch. - Učíme práci s chybou, jako s východiskem k dalšímu rozvoji znalostí. - Vedeme ţáky k trpělivosti. - Vedeme ţáky ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení a podpoře. - Poukazujeme na nenahraditelnost výcviku paměti a vedeme ţáky ke schopnosti mechanizovaného učení ke zvládnutí určitých základů 11

12 výukové látky. - Vytváříme u ţáků zdravé sebevědomí. - Učíme ţáky překonávat jejich specifické problémy s učením. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ -Znamená pro naše učitele, ţe vedeme ţáky k vlastnímu uchopení problémů, k tvořivému přístupu a řešení. Inspirujeme je k tvořivé práci při zvládání rozličných úkolů. - Podněcujeme ţáky k tvořivému myšlení a logickému uvaţování při řešení problémů. - Učíme ţáky nebát se problémů, chápat je jako výzvu, ne jako hrozbu. - Vytváříme praktické problémové úlohy a situace, kterými učíme ţáky nalézat způsoby k jejich řešit. - Podporujeme vynalézavost ţáků jejich vlastní různé přijatelné způsoby řešení problému. - Podporujeme netradiční způsoby řešení problémů. - Podněcujeme k samostatnosti, tvořivosti a logickému myšlení. - Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů. - Pomáháme kaţdému ţákovi zaţít úspěch a vyniknout. - Oceňujeme kaţdodenní maličkosti, které pak vedou k velkým cílům a to v učení i ve výchově našich ţáků. - Učíme ţáky vyuţívat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací. - Učíme ţáky myslet kriticky, činit uváţlivá rozhodnutí, promýšlet důsledky svých činů a pocítit zodpovědnost za svá rozhodnutí. - Seznamujeme ţáky s předcházením problémům a prevencí. - Sledujeme ve škole i na akcích mimoškolních zvládání problémových situací našimi ţáky. Pomáháme jim k nápravě. - Jsme vzorem pro ţáky při řešení kaţdodenních záleţitostí ve škole, snaţíme se o to a jsme si toho vědomi. 12

13 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ -Znamená pro naše učitele, ţe naučíme ţáky účinně komunikovat. Vedeme je k naslouchání druhého člověka a k otevřené prezentaci svého názoru. Snaţíme se o to ve všech oblastech ţivota. - Vedeme ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci. - Rozvíjíme komunikační dovedností ţáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích. - Vedeme ţáky ke slušné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy v chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. Pomáháme ţákům slušně vyjádřit kritiku a formulovat stíţnost. - Učíme ţáky formulovat a vyjadřovat své názory a myšlenky v logickém sledu, vyjadřovat se výstiţně, souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu. - Učíme ţáky naslouchat druhým lidem, porozumět jim, vhodně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, umět obhájit svůj názor - Vyţadujeme od ţáků dodrţování dohodnutých pravidel chování školního řádu, pravidel chování v odborných učebnách, na mimoškolních akcích apod. - Umoţňujeme ţákům, aby se k těmto pravidlům vyjadřovali a pomáhali je sami vytvářet. - Podporujeme přátelské vztahy mezi ţáky z různých tříd. - Organizujeme účinnou pomoc při řešení problematických situací ve vztazích mezi ţáky. - Podporujeme zdravou kritiku a sebekritiku. - Jsme příkladem pro ţáky při vzájemné komunikaci mezi sebou, vzhledem k ţákům a k rodičům. Snaţíme se pozitivně reprezentovat školu i svou profesi. 13

14 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ -Znamená pro naše učitele, ţe vedeme ţáky ke spolupráci, ke vzájemnému respektu, ke schopnosti pracovat v týmu. Zdůrazňujeme hodnocení práce vlastní i druhých lidí. Vedeme ţáky k solidaritě. - Rozvíjíme u ţáků schopnost pracovat v týmu, respektujeme a hodnotíme práci vlastní i druhých. - Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Rozvíjíme schopnost ţáků zastávat v týmu různé role. - Podporujeme takové situace, kdy se ţáci navzájem potřebují a dovedou spolupráci ocenit. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Učíme ţáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi ţáky i mezi ţáky a učiteli. - Vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování ve výuce a při spolupráci. - Učíme ţáky pochopit sepjatost a vyváţenost mezi právy a povinnostmi. - Učíme ţáky pochopit a vcítit se do situace těch, kteří mají problémy s učením. - Sledujeme průběţně sociální vztahy ve třídách. - Vedeme ţáky k sociální solidaritě a pomoci v neštěstí. - Seznamujeme ţáky se speciálními potřebami postiţených a nemocných. - Jsme příkladem pro ţáky, jsme si ochotni navzájem pomoci, jsme ochotni vyslechnout druhého. Respektujeme navzájem svou práci a odpovědnost. 14

15 KOMPETENCE OBČANSKÉ - Znamenají pro naše učitele, ţe vedeme ţáky k odpovědnosti za svůj ţivot, zdraví a k péči o ţivotní prostředí. Podporujeme u nich ohleduplnost a snahu pomoci druhému člověku. Vedeme ţáky k odpovědnému občanství, kde je svoboda vymezena svobodou ostatních lidí. UČITEL - Připravuje ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti v kaţdodenních záleţitostech. - Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita). Tyto projevy ihned řešíme. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Vše řešíme a vysvětlujeme. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ţáků, zaměstnanců školy i rodičů. Učíme všechny problémy řešit slušnou a společensky přijatelnou formou. - Dbáme důsledně na dodrţování dohodnutých pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. - Vedeme ţáky k sebeúctě a úctě k druhým lidem. Učíme je tolerovat a chápat odlišnosti. - Upevňujeme pozitivní formy chování ţáků v rámci předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích. - Neustále sledujeme chování ţáků, jsme jim plně k dispozici pro řešení jejich problémů, včas přijímáme účinná opatření. - Vyuţíváme pomoci a zkušenosti odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, policie. - Snaţíme se o udrţování partnerských vztahů s rodiči při výchově jejich dětí. - Spolupracujeme s obecními úřady v místech bydliště ţáků při řešení problémů v rodině. - Přistupujeme vţdy individuálně ke kázeňským přestupkům, princip kolektivní viny nepřipouštíme. - Jsme příkladem. Respektujeme právní předpisy, plníme své pracovní i občanské povinnosti. 15

16 KOMPETENCE PRACOVNÍ -Znamenají pro učitele, ţe vedeme ţáky ke kladnému vztahu k jakékoli práci. Seznamujeme je se zásadami bezpečné práce a ochranou zdraví. Učíme ţáky uţívat bezpečné technologie a postupy, pouţívat účinné pomůcky a ochranné prostředky. Pomáháme ţákům najít směr pro další vzdělávání a volbu povolání. - Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, učíme ţáky práci řádně naplánovat a dokončovat. Zdůrazňujeme úctu ke všem druhům práce. - Vedeme ţáky k pocitům radosti z vykonané práce, kvalitně odvedenou práci vţdy pochválíme. Nedostatky v odvedené práci netrestáme, ale vysvětlíme a snaţíme se je napravit - Důsledně ţáky vedeme k dodrţování vymezených pravidel, k ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. - Umoţňujeme studijně méně úspěšným ţákům vyniknout v pracovních činnostech ( příprava pomůcek, organizační zabezpečení apod.) - Seznamujeme ţáky s různými profesemi exkurze, film, besedy, výstavy. - Vedeme ţáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných moţností při profesní orientaci. Spolupracujeme s jejich rodiči. - Výuku doplňujeme o praktické exkurze. - Vedeme ţáky k pochopení problematiky nezaměstnanosti a seznamujeme je s moţnostmi řešení konkrétních situací. - Vedeme ţáky k péči o své bezprostřední okolí. - Seznamujeme ţáky se základními právními předpisy v oblasti závislé pracovní činnosti i samostatného podnikání. - Jsme příkladem pro ţáky. Plníme si své pracovní povinnosti. Dbáme o vzhled svého pracoviště. Prezentujeme svou profesi před ţáky, rodiči a veřejností. 16

17 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 6. ročník. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Přírodopis Les Zeměpis Země jako vesmírné těleso, zobrazování, mapy, Obecný fyzický zeměpis, Klima, Druhy krajin, Orientace v mapách Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Práce dekorativního charakteru Rodinná výchova Co víme o zdraví, Jak pečovat o zdraví, Můj pracovní den, Zdraví na talíři, Dospívání - období velkých proměn Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Zeměpis Zeměpis světadílů, Evropa, Afrika, Austrálie, Amerika, Antarktida, mezinárodní spolupráce 17

18 8. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Cesta ke zdraví, Zdraví a ţivotní prostředí, Řekni mi co jíš, Jak přeţít pubertu, Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry, Lyţování Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Občanská výchova Člověk ve společnosti Přírodopis Člověk, Lidské tělo, Průběh lidského ţivota Zeměpis Politický zeměpis Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Zaostřeno na zdraví, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání, Jak si lépe porozumět Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry, Lyţování, Plavání, Bruslení 18

19 9. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Zeměpis Ekonomika, Zemědělství Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Uţitá tvorba Rodinná výchova Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, Na prahu dospělosti Tělesná výchova Člověk a sport, Atletika, Sportovní hry, Lyţování, Bruslení Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 6. ročník 7. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Výtvarná výchova Práce dekorativního charakteru Rodinná výchova Já a moji blízcí, Dospívání - období velkých proměn, Nenechat si ublíţit Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova 19

20 8. ročník 9. ročník Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Řekni mi co jíš, Jak přeţít pubertu, Pohled do zrcadla a mezilidské vztahy Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Občanská výchova Člověk ve společnosti, Rok v jeho proměnách a slavnostech Přírodopis Člověk, Lidské tělo, Průběh lidského ţivota Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Zaostřeno na zdraví, Zdraví a nemoc, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání, Jak si lépe porozumět, Volby pro zdravý ţivot Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 20

21 Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Uţitá tvorba Rodinná výchova Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, Jak zůstat fit po celý ţivot, Zdravá ţivotospráva, Na prahu dospělosti, Rozhodni se pro zdraví Tělesná výchova Člověk a sport Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 6. ročník 7. ročník 8. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činosti Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 21

22 9. ročník Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Občanská výchova Člověk ve společnosti, Rok v jeho proměnách a slavnostech Rodinná výchova Zaostřeno na zdraví, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání, Jak si lépe porozumět, Volby pro zdravý ţivot Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Rodinná výchova Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci, Jak zůstat fit po celý ţivot, Zdravá ţivotospráva, Na prahu dospělosti, Rozhodni se pro zdraví Tělesná výchova Plavání Psychohygiena - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Psaní na počítači lekce 1, lekce 2, lekce 3, lekce 4, lekce 5, lekce 6, lekce 7, lekce 8, lekce 9, lekce 10 Hudební výchova Teorie Rodinná výchova Můj pracovní den 22

23 7. ročník 8. ročník 9. ročník Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Psaní na počítači lekce 11, lekce 12, lekce 13, lekce 14, lekce 15, lekce 16, lekce 17, lekce 18, lekce 19, lekce 20 Hudební výchova Teorie Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Psaní na počítači lekce 21, lekce 22, lekce 23, lekce 24, lekce 25, lekce 26, lekce 27, lekce 28, lekce 29, lekce 30, lekce 31, lekce 32 Občanská výchova Rok v jeho proměnách a slavnostech Hudební výchova Teorie Rodinná výchova Zdraví a nemoc, Výţiva jako součást ţivotního stylu, Reprodukční zdraví a sexuální dospívání Tělesná výchova Člověk a sport Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 23

24 Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Psaní na počítači lekce 33, lekce 34, lekce 35, lekce 36, lekce 37, lekce 38, lekce 39, lekce 40, lekce 41, lekce 42, lekce 43, lekce 44, lekce 45, lekce 46, lekce 47, Lekce 48 Hudební výchova Teorie Rodinná výchova Jak zůstat fit po celý ţivot, Zdravá ţivotospráva Tělesná výchova Člověk a sport Kreativita - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura Literatura Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Matematika Osová souměrnost Zeměpis Druhy krajin, Orientace v mapách Hudební výchova Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Práce dekorativního charakteru Rodinná výchova Můj pracovní den 24

25 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Literatura, komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Rodina a volný čas, Konverzace Hudební výchova Instrumentální činosti, Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti, Poslechové činnosti Výtvarná výchova Dekorativní práce Rodinná výchova Volby pro zdravý ţivot Základy německého jazyka Konverzace Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Ţivot kolem nás, Konverzace Hudební výchova Pěvecké činnosti, Instrumentální činnosti, Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Uţitá tvorba 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 1. aměření školy Vzdělávací program naší školy si zachovává obecný charakter, bez speciálního zaměření. V Jincích je jen jedna základní škola a dochází

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více