ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6"

Transkript

1 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný

2 foto: Kamil Novotný

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 10. dubna 2009: Výstavba rodinných domků - S vlastníky pozemků v lokalitě Lhotka jsem vedl jednání o připravované výstavbě 6 rodinných domků ve vazbě na inženýrské sítě. 10. dubna 2009: Hluk v lomu Solopysky - Týž den jsem projednával s některými občany osady Solopysky jejich zásadní připomínky na hluk a prach, který se šíří z místního lomu díky nové technologii drcení kamene. Vše bude projednáno naším odborem životního prostředí a já osobně budu jednat o problému s majiteli lomu. 14. dubna 2009: Seminář o bioodpadech - Na magistrátu hlavního města Prahy se uskutečnil ze strany Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí seminář o nakládání s bioodpady a jejich energetickém využití, což zapadá i do řešení tohoto problému v našem městě. 15. dubna 2009: Jednání s Mediterrou - S ředitelem Mediterry Sedlčany jsem jednal na téma prodloužení chirurgické ambulance o víkendech v letním období, což bylo následně předmětem jednání rady. Dále jsme jednali o připravované rekonstrukci a rozšíření mezioborové intenzivní péče o další lůžka. 16. dubna 2009: Využití bioodpadů - V Praze jsem jednal s firmou Trigad o přípravě dokumentace týkající se využití bioodpadů pro energetické využití a přípravy projektové dokumentace kompostárny, kterou bychom pravděpodobně realizovali v areálu stávající skládky Kosova Hora za pomoci dotačních titulů z evropských peněz z fondu životního prostředí. 16. dubna 2009: Jednání na ministerstvu financí - Zde jsem jednal o některých našich investičních akcích jak pro letošní rok, tak připravovaných pro příští rok s možností využití státních dotací na jejich zajištění. Jednání se zdají nadějná a v průběhu roku budeme vědět víc. 16. dubna 2009: Prodej městských bytů - Ještě ten den jsem se sešel s vlastníky bytů v čp za přítomnosti naší právničky JUDr. Krylové a notáře JUDr. Houdka a došlo k založení společenství vlastníků a zvolení orgánů tohoto společenství. 20. dubna 2009: Představení ochotníků - V Kulturním domě Josefa Suka jsem se večer zúčastnil ochotnického představení Počestné paní pardubické. Musím říci, že i tuto hru sehráli ochotníci skvěle a jejich aktivita přispívá k obohacení kulturního života. Hra zapadla velmi dobře i do programu festivalu Sukovy Sedlčany. 21. dubna 2009: Návštěva Blanska - Při služební cestě do Blanska jsem vedl jednání na městském úřadě. Jedná se o dlouhodobé přátelské vztahy s tímto městem a při diskusi jsme si vyměnili názory na problematiku života obou měst. 22. a 23. dubna 2009: Veletrhy v Brně - Do Brna jsem byl pozván na stavební veletrh a také na veletrh Urbis, což je akce ve vazbě na obce. Myslím si, že díky ekonomické krizi bylo podstatně méně vystavovatelů v oblasti stavebnictví než loni. Rovněž veletrh Urbis, což je nabídka pro města, byl ještě na nižší úrovni než v loňském roce. 28. dubna 2009: Rallye Příbram - S novým předsedou organizačního výboru pro automobilovou Rallye Příbram panem Fialou jsem jednal o zájmu vrátit závody na Sedlčansko. Jde o oblast Vysokého Chlumce, Dublovic, Radíče, Křečovic, Prosenické Lhoty a Sedlčan. Jednalo by se o uspořádání 2 rychlostních vložek Křečovice - Sedlčany přes Prosenickou Lhotu a Vítěž. Záležitost se teprve připravuje na polovičku září a budeme dále jednat. 28. dubna 2008: Výstavba rodinných domků - S vlastníkem pozemků v Sadové ulici v části k vytěženému prostoru bývalé cihelny jsme projednávali plánovanou výstavbu asi 6 rodinných domků. Přípravu jsme projednávali z hlediska urbanistického řešení ve vazbě na územní plán, ale hlavně z hlediska inženýrských sítí a vnesení jakési logiky do výstavby, aby se každá parcela nepřipojovala izolovaně. 28. dubna 2009: Jednání s Mediterrou - V poledních hodinách jsem jednal se zástupci Mediterry ČR, s hlavním představitelem firmy Vamet panem Koosem, s jednateli společnosti - za českou stranu s paní ing. Roegnerovou, s MUDr. Palivodou a dalšími. Jednání navazovalo na setkání v Praze Na Malvazinkách před dvěma měsíci. Mezi panem Koosem a mnou došlo k výměně informací o městě a o firmě a jejich záměrech. Dohodli jsme se, že na úrovni vedení bychom se měli setkávat 4x do roka. My připravíme nyní podklady v podobě určitých otázek pro další jednání, neboť nám jde hlavně o zachování kvalitní zdravotní péče v tomto našem zařízení Mediterry pro celý region. 28. dubna 2009: Zámek v Třebnicích - Ten samý den proběhlo jednání s novými majiteli zámku Třebnice, kteří chtěli znát naše stanovisko na možnou výstavbu fotovoltaické výroby eletřiny, což jsou vlastně solární panely, které by byly umístěny v prostoru zámku. Jedná se o celou řadu legislativních postupů, takže rada města vyslovila předběžné kladné stanovisko s určitými podmínkami. 29. dubna 2009: Příprava finanční anylýzy - Se společností Roxima se konalo jednání na téma přípravy finanční analýzy pro přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany. Zásluhou našeho jednání s ministerstvem životního prostředí se podařilo zařadit problematiku přivaděčů do samostatné výzvy ještě v tomto roce na podzim. Otevřela se možnost pro podání žádosti, ale finanční analýza se zpracovává proto, aby se ukázalo, zda se dá vůbec akce financovat. 30. dubna 2009: Jednání s firmou Intem - Jedná se o firmu z oblasti projekčních a realizačních úspor elektrické energie. Dostali jsme nabídku na řešení úspor energie na veřejném osvětlení formou snižování napětí v soustavě. Firma má zkušenosti v jižních Čechách a úspory tam dosahují %. Dohodli jsme se, že firma spolu s našimi technickými službami vytypuje jednu oblast ve městě od napojovacího bodu až po síť, provede měření, vyhodnocení a následně předloží nabídku. 2. května 2009: Rybářská Liga mládeže - V časných ranních hodinách jsem se na stadionu Taverny zúčastnil zahájení Ligy mládeže v rybolovné technice, kterou uspořádala MO Svazu rybářů. Závodilo zde mnoho soutěžících z řady měst z celých Čech a šlo o velmi zdařilou akci. 2. května 2009: MČR v kanoistice - Ve stejný jsem byl přítomen na retenční nádrži mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice. Dopoledne šlo o zahájení závodů, po poledni o slavnostní otevření nové loděnice, které jsem provedl spolu s předsedou Svazu kanoistiky a odpoledne jsem pak předával medaile v kategorii žáků a žaček a sledoval celý průběh závodů. Šlo o velice úspěšnou akci, za což patří poděkování (dokončení na následující straně) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ... (dokončení) TJ Tatran a především činovníkům kanoistického oddílu Tatranu. Mistrovství bylo dobrou prezentací i reprezentací našeho města. 3. května 2009: Jarní koncerty dechovek - Tuto neděli byly zahájeny tradiční jarní koncerty dechových hudeb v parku u chovatelů. Na úvod zahrál orchestr Rudy Ešnera, koncertu přálo nejen nádherné počasí, ale také obrovský zájem lidí. Zúčastnil jsem se jak na slavnostním zahájení, tak aktivní hrou v dechové hudbě R. Ešnera. 4. května 2009: Směna majetku mezi městem a krajem - Na krajském úřadu jsem jednal s paní Nohýnkovou, neboť stále není dořešena směna majetku mezi městem a krajem, pokud se týká areálu bývalé zvláštní školy a staré polikliniky. Došlo k dohodě, že se jednání znovu otevře, neboť nyní je na kraji nejen nové vedení, ale i odbory a oddělení a je třeba celou záležitost obnovit. 5. května 2009: Kontrolní den na skládce - Na stavbě překládací stanice domovních odpadů na skládce Kosova Hora se uskutečnil kontrolní den. Stavbu provádí firma Barták, prostavěno je v současnosti asi za 1,5 mil. Kč a financujeme zatím z vlastních prostředků. Snad je již před podpisem smlouva se Státním fondem životního prostředí, protože tato akce uspěla v programu 1. výzvy fondu. 5. května 2009: Koncert ZUŠ - V podvečer jsem navštívil v divadelním sále Kulturního domu Josefa Suka koncert učitelů ZUŠ. Musím konstatovat, že koncert proběhl na zcela profesionální úrovni a všem účinkujícím za to patří poděkování. Jsem velice rád, že po mnoha letech se nabídka školní mládeži rozšířila i do dalších oborů a hlavně v oblasti hudby do dechových nástrojů, ale samozřejmě i jiných. 6. května 2009: Jednání s STS - S ředitelem Sedlčanských technických služeb panem Daňkem jsme si v terénu i u stolu upřesňovali rozsah oprav místních komunikací v letošním roce v návaznosti na schválený rozpočet 4,5 mil. Kč. Rozdělili jsme akce na ty, které provedou technické služby a ty, které budou objednány u BES Benešov. 6. května 2009: Jednání s IMF - S touto strojírenskou společností jsem jednal o řešení protipožárních opatření v areálu IMF, neboť se značně změnily předpisy a také ve vazbě na areál Strosu, kde je požadovaná naše účast v rámci města. Budou předloženy stávající dokumenty, budou aktualizovány a pak případně schváleny. 7. května 2009: Rekonstrukce autobusového nádraží - S projektovou organizací Prokon Příbram a arch. Pýchou proběhlo jednání na upřesnění dopravního řešení při rekonstrukci autobusového nádraží. 7. května 2009: Jednání s Městskou teplárenskou - S vedením této společnosti se konalo jednání na upřesnění postupu oprav bytového fondu v letošním roce tak, jak to bylo předloženo radě města ve vazbě na schválený rozpočet. Ve druhé části šlo o možnost využití dotací Státního fondu životního prostředí v rámci programu Zelená úsporám, což se týká především zateplování obytných domů, ale nejde o rodinné domky či individuální výstavbu. Jsou vydány metodické pokyny pro čerpání státní podpory v nejbližších třech letech. V našem případě by se to týkalo objektů ze staré zástavby, čili ne panelové výstavby. Připravíme podklady a žádosti a pokusíme se, abychom z celkových 23 miliard Kč získali potřebné dotace na zateplení našich objektů. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 9/2009 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávy o činnosti TJ Tatran, TJ Sokol a SK Pegas Sedlčany. - RM souhlasí s konáním akce Rallye Příbram v našem správním území v termínu s tím, že pořadatel upřesní požadované detaily. - RM nesouhlasí s návrhem OÚ Radíč na přestavbu objektu veřejného stravování v této obci na mateřskou školku s využitím pro potřeby našeho města. - RM projednala žádost spol. GAMAJA, s.r.o. Praha 10 o souhlas k výstavbě fotovoltaické výroby elektřiny na parcele č. 113/1 v k. ú. Třebnice s tím závěrem, že RM nemá námitek k umístění tohoto zařízení na výše uvedeném pozemku, požaduje však doplnit situaci umístění a předpokládaný rozsah zařízení. Toto stanovisko není podkladem pro stavební a územní řízení. - RM (v působnosti valné hromady) : 1. Bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na VZ na dodávku Nákladního automobilu poháněného zemním plynem (CNG) s nástavbou pro svoz TKO včetně plnícího zařízení formou pronájmu s následným odkupem. 2. Souhlasí s přidělením veřejné zakázky shora uvedené zájemci IMPULS-Leasing-AUSTRIA, s.r.o. 3. Ukládá řediteli Sedlčanských technických služeb, s.r.o. panu Jiřímu Daňkovi, aby uzavřel leasingovou a servisní smlouvu. - RM zamítla žádost spol. CYKLO-LIDICE na konání cyklistického závodu v našem městě dne z důvodu dopravních komplikací hlavně v oblasti Severního sídliště. - RM doporučuje ZM schválit žádost 2. ZŠ, jakožto příjemce grantu, o zapojení do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. - RM schvaluje pronájem pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci PK č. 366/1 o výměře 5240 m 2 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, a to na základě podané žádosti soukromému zemědělci p. Zdeňku Patákovi, trvale bytem Minártice 8, Vrchotovy Janovice, za účelem soukromého hospodaření. Roční nájemné bylo stanoveno ve výši 150 Kč. - RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků v areálu čistírny odpadních vod, a to pozemky parc. č. 757/36, 757/37, 757/38, 757/39, 757/40, 757/41, 757/42, 757/43 a 757/44 vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5. Celkem se jedná o m 2 za smluvní cenu Kč, včetně úhrady znaleckého posudku ve výši Kč a správní poplatek ve výši 500 Kč. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 3+1 (č. bytu 1) na adrese Na Severním sídlišti III/675, Sedlčany, a to z pana Miloslava Bílka na manželku Milenu Bílkovou, trvale bytem tamtéž, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 3+1 (č. bytu 4) na adrese Západní 1174, Sedlčany, a to z pana Zdeňka Krejčíka na bývalou manželku paní Kateřinu Krejčíkovou, trvale bytem tamtéž, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 3+1 na adrese Západní 1172, Sedlčany, mezi nájemcem bytu slečnou Anetou Havlovou a podnájemcem pí Marií Hulínskou, trvale bytem Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM bere na vědomí, že pan Robert Vilas bude s účinností od 1. května 2009 užívat pouze jednu místnost v ubytovací jednotce č. 13/II. patro na městské ubytovně v ul. Strojírenské 791, Sedlčany, kterou dosud užíval společně s manželkou. - RM schvaluje přidělení jedné místnosti v ubytovací jednotce č. 13/II. patro na městské ubytovně č. p. 791 v ul. Strojírenské, a to panu Jiřímu Hadáčkovi, trvale hlášen na adrese Petrovice 26.

5 - RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání dne RM bere na vědomí výsledky hospodaření města Sedlčany za období I.-III v těchto ukazatelích: příjmy ,50 tis. Kč (24,28 % plnění) výdaje ,50 tis. Kč (20,66 % plnění) - RM doporučuje ZM schválit ručení úvěru TJ Tatran Sedlčany ve výši 3,2 mil. Kč na nákup rolby pro zimní stadion a garanci jednotlivých splátek rozpočtem města. - RM bere na vědomí zprávu ředitele MTS, s.r.o. o činnosti této společnosti za r RM ukládá řediteli MTS, s.r.o.: a) zajistit odborný posudek navržených úprav systému výroby tepla, zejména pro letní provoz s návrhem technického a finančního řešení. b) do předložit návrh energetických opatření u objektů bytového fondu města s možným využitím dotačních titulů státního rozpočtu. - RM ukládá starostovi města připravit do nejbližšího zasedání ZM podmínky OP SFŽP na prioritní osu odstraňování starých ekologických zátěží v souvislosti se sanací prameniště III. - RM souhlasí s proplacením faktury za prodlouženou činnost chirurgické ambulance za období od do ve výši 418 tis. Kč v souladu se schváleným rozpočtem města. - RM neschvaluje žádost pana Stanislava Novotného, trvale bytem Holíkova 464, Jílové - RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole plnění usnesení ze zasedání rady RM bere na vědomí zprávu o stavu a činnosti škol a školských zařízení za období 2008/ RM v působnosti valné hromady rozhodla o poskytnutí příplatku společníkem na navýšení vlastního kapitálu mimo základní kapitál dle 121 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve výši Kč v průběhu měsíce května r spol. Sedlčanské technické služby, s.r.o. - RM doporučuje ZM poskytnout půjčku ve výši Kč SK Pegas Sedlčany na dokončení šaten a sociálního zařízení na softbalovém stadionu s tím, že tato půjčka bude zahrnuta do rozpočtových změn. Rada doporučuje termín splatnosti půjčky do RM schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč společnosti Cyklo-Lidice na uspořádání 44. ročníku tradičního cyklistického závodu LIDICE Časovka jednotlivců se uskuteční na trati Sedlčany-Vysoký Chlumec-Sedlčany. - RM jmenuje na funkční období členkami školské řady 1. a 2. ZŠ Sedlčany pí Hanu Hájkovou a pí Danou Čížkovou v souladu s 167, odst. 2) zák. č. 561/2004 Sb. - RM ukládá starostovi města zajistit výběrové řízení na zhotovitele akce Přestavba učebny 2. ZŠ ve smyslu směrnice č. 1/2007 rady města. - RM bere na vědomí zprávu o výzvě SFŽP v prioritní ose a ukládá starostovi města zajistit podklady a zhotovitele žádosti ke SFŽP na vybudování kompostárny v lokalitě skládky TKO v rámci programu RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p Na Severním sídlišti v Sedlčanech (záměr města zveřejněn na úřední desce od do ), a to p. Františku Charousovi, trvale bytem Žižkova 207, Sedlčany, za účelem provozování hostinské činnosti. - RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v majetku města, které se nachází v areálu KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo, Sedlecká 570, a to pozemky parc. č. 506/18 o výměře 6 m 2, 506/19 o výměře 12 m 2, 506/20 o výměře 33 m 2 a 506/21 o výměře 347 m 2, vše manipulační plochy v k. ú. Sedlčany, a to za cenu 70 Kč/m 2. Celkem se jedná o 398 m 2 za cenu Kč. - RM doporučuje ZM schválit prodej spoluvlastnického podílu (3/6) ve vlastnictví města Sedlčany, který se týká pozemků parc. č. 9/5, 9/8 a 9/9 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře spoluvlastnického podílu 162 m 2 v k. ú. Sedlčany, pod obytným domem č. p , a to jejich vlastníku Stavebnímu bytovému družstvu Sedlčany, za celkovou cenu Kč. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 Na Severním sídlišti III/675, Sedlčany, mezi USNESENÍ Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 8/2009 ze dne u Prahy, o prodej části pozemku parc. č. 1588/2 o výměře 3043 m 2 ost. plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sedlčany s tím, že jeho požadavek na případný odprodej bude dále evidován odborem majetku MěÚ Sedlčany. - RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2009 přidělení bytu 1+1 (č. bytu 19) na adrese Na Severním sídlišti III/673, Sedlčany, a to slečně Kristýně Perníčkové, dosud trvale bytem Komenského nám. 871, Sedlčany. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 1+1 (č. bytu 16) na adrese Na Severním sídlišti I/647, Sedlčany, a to z paní Jindřišky Šípkové na vnučku Bohdanu Šípkovou, trvale bytem tamtéž, neboť dosavadní nájemce trvale opustil domácnost. Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 10/2009 ze dne Nové popelářské auto na stlačený zemní plyn Sedlčanské technické služby, s.r.o. budou pořizovat nový popelářský vůz. Palivem bude stlačený zemní plyn - CNG. STS se tak snaží eliminovat abnormálně vysoké náklady spojené s provozem a především servisováním starého popelářského Renaultu. Popelářské vozy Renault nejsou zrovna nejspolehlivějšími pomocníky při svážení odpadů. Náklady na výměnu opotřebovaných dílů a především servis se pohybují v řádech několika statisíců ročně, což už je naprosto neúnosné. Proto technické služby přistoupily k nákupu nového vozu, který bude mít zároveň nižší spotřebu i menší produkci výfukových plynů. Při výběrovém řízení byla jako dodavatel vybrána firma IMPULS Leasing AUSTRIA, která nabídla popelářský vůz včetně nájemcem Pavlou Fialovou a podnájemcem Danielem Kacovským, trvale bytem Víska 17, Vysoký Chlumec, a to na dobu určitou do RM schvaluje v souladu s pořadníkem na r přidělení bytu 2+1 (č. bytu 4) na adrese U Kulturního domu č. p. 567, a to Lucii Pokorné, dosud trvale bytem U Kulturního domu 532, Sedlčany. - RM schvaluje v souladu s pořadníkem na r přidělení bytu 3+1 (č. bytu 9) na adrese Na Severním sídlišti III/675, a to Jitce Haškové, dosud trvale bytem Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení bytu v DPS, č. bytu 16/3. patro na adrese 28. října 175, a to Libuši Švecové, dosud trvale bytem U Školky 698, Sedlčany. - RM schvaluje přidělení bezbariérového bytu v DPS, č. bytu 3/1. patro na adrese 28. října 172 v Sedlčanech, a to Ing. Zdeňku Škopovi, dosud trvale bytem Na Severním sídlišti I/648, Sedlčany, na dobu určitou od do plničky za celkovou cenu Kč. Plnička bude připojena na běžný rozvod plynu v budově STS. Automobil by měla naplnit během osmi hodin. Auto bude muset mít přídavné nádrže, aby na stlačený zemní plyn bylo schopno odjet celou směnu. STS, s.r.o. 3

6 USNESENÍ Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva dne ZM bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (15) schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/2094/2009 SPBM, na základě které prodávající, tj. Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, prodává městu Sedlčany pozemky parc. č. 2970/2 o výměře 325 m 2, parc. č. 2970/4 o výměře 16 m 2 a parc. č. 2970/6 o výměře 1 m 2, vše ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně trvalých porostů v k. ú. Sedlčany, a to za kupní cenu Kč. - ZM jednohlasně (15) schvaluje prodej spoluvlastnického podílu (3/6) pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, který se týká pozemků parc. č. 9/5, 9/8 a 9/9 vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Sedlčany, nacházející se pod obytným domem čp. 701, 702 a 703, a to jeho vlastníku Stavebnímu bytovému družstvu Sedlčany, za cenu Kč. - ZM jednohlasně (15) schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, které se nachází v areálu KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo, Sedlecká 570, Sedlčany, a to pozemky parc. č. 506/18 o výměře 6 m 2, parc. č. 506/19 o výměře 12 m 2, parc. č. 506/20 o výměře 33 m 2 a parc. č. 506/21 o výměře 347 m 2, vše manipulační plochy v k. ú. Sedlčany. Celkem se jedná o 398 m 2 za kupní cenu 70 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek 500 Kč. - ZM jednohlasně (15) schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2398/12 o výměře 1313 m 2 a parc. č. 2398/13 o výměře 166 m 2, vše ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Sedlčany, a to družstvu COOP Příbram, Dlouhá 155, Příbram II za cenu 20 Kč/m 2, tj. celkem 1479 m 2 za cenu Kč s tím, že se jedná o pozemky v areálu družstva a jeho bezprostředním okolí, které byly zapsány na město Sedlčany, přičemž byly v minulosti užívány bývalou Jednotou Příbram. - ZM jednohlasně (15) schvaluje výkup pozemků parc. č. 2973/15 orná půda o výměře 175 m 2, parc. č. 1085/8 ost. plocha, jiná plocha o výměře 46 m 2 a parc. č. 2973/22 ost. plocha, jiná plocha o výměře 57 m 2, vše v k. ú. Sedlčany, které jsou ve společném vlastnictví pí Marty Řehákové, Kunčice 221, Letohrad a pí Jany Šeflové, Branislavova 1419, Beroun za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem, tj. celkem 278 m 2 za cenu Kč. - ZM jednohlasně (15) schvaluje výkup id.½ pozemků od Ing. Pavly Neužilové, trvale bytem Jižní 261, Borek, které jmenovaná vlastní společně s ČR ÚZSVM - parc. č. 3062/22 vodní plocha o výměře 80 m 2 a s PF ČR - parc. č. 2671/22 trvalý travní porost o výměře 742 m 2, tj. id.½ 411 m 2 za cenu á 185 Kč/m 2, a dále id. polovinu pozemků parc. č. 3071/6, 3071/7, 3072/5, 3074/19, 3074/20 vše vodní plocha, vodní umělá nádrž, které vlastní společně se Zemědělskou vodohospodářskou správou, tj. id. ½ 1409 m 2 za cenu á 5 Kč/m 2. ZM tímto schvaluje výkup výše uvedených pozemků celkem za Kč. - ZM jednohlasně (15) schvaluje výkup pozemků v místní komunikaci (ul. Dělnická) v Sedlčanech, a to parc. č. 641/11 o výměře 275 m 2 v majetku Tomáše Lomoze, Nedrahovice 66 a parc. č. 641/12 o výměře 36 m 2 v majetku Karla Lomoze, Sedlecká 57, Sedlčany a Tomáše Lomoze, Nedrahovice 66. Celkem 311 m 2 za 100 Kč/m 2, tj Kč. - ZM jednohlasně (15) schvaluje výkup pozemků v areálu čistírny odpadních vod, a to pozemky parc. č. 757/36, 757/37, 757/38, 757/39, 757/40, 757/41, 757/42, 757/43 a 757/44 vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5. Celkem m 2 za smluvní cenu Kč s tím, že kupující, tj. město, rovněž uhradí znalecký posudek ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč. - ZM jednohlasně (15) bere na vědomí návrh změny č. 4 územního plánu města Sedlčany, který není v rozporu s politikou města a kraje a současně: - konstatuje ověření ve smyslu s ust. 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 4 územního plánu města Sedlčany není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu - rozhodlo v souladu s ust. 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy - vydává ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 4 Územního plánu města Sedlčany. - Součástí Změny č. 4 Územního plánu města Sedlčany je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, ZM souhlasí v souladu s ust. 10 i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy Změny č. 4 Územního plánu města Sedlčany. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s jednorázovým cenovým vyrovnáním za uložení vodovodního řadu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany pro: - společnost ASUS, s.r.o. Konopiště Hrubínova 2082, Benešov ve výši Kč, pozemek č. parc. 2395/1 k. ú. Benešov u Prahy. - manžele Ing. Bohuslava a Hanu Vackovy, Vrchotovy Janovice č. p. 81, ve výši Kč, pozemek č. parc. 135 k. ú. Božkovice, pozemky č. parc. 580/1, 532/1, 579 a 598 v k. ú. Vrchotovy Janovice a pozemek č. parc. 688/3 díl 1 podíl 1/12 celku v k. ú. Vrchotovy Janovice. - Ing. Bohuslava Vacka, Vrchotovy Janovice č. p. 81 ve výši Kč, pozemek č. parc. 186/3, 205/18 k. ú. Bezmíř a pozemek č. parc. 181/2 k. ú. Vojkov u Votic (pozemek č. p. 199/1 + k. ú. Rudoltice u Vrchotových Janovic) - Ing. Bohuslava Vacka ml., Vrchotovy Janovice čp. 81 ve výši Kč, pozemek č. parc. 640, 641 a 727 k.ú. V. Janovice. - Ing. Petra Vacka, Vrchotovy Janovice čp. 81 ve výši Kč, pozemek č. parc. 186/4 a 205/17 k. ú. Bezmíř. - ZM jednohlasně (15) schvaluje ručení úvěru ve výši 3,2 mil. Kč vč. příslušenství TJ Tatran Sedlčany, přijatého od České spořitelny, a.s., za účelem nákupu rolby pro zimní stadion Sedlčany. - ZM projednalo prodej městských bytů a doporučilo další jednání se zájemci o privatizaci. - ZM jednohlasně (15) ukládá starostovi města zajistit zpracování studie na odhlučnění provozu skateparku na stadionu Taverny. - ZM jednohlasně (15) schvaluje poskytnutí půjčky ve výši Kč SK Pegas na dokončení šaten a sociálního zařízení na softbalovém stadionu. Půjčka bude zahrnuta do rozpočtových změn projednávaných na příštím zasedání zastupitelstva. Termín splacení poskytnuté půjčky je ZM (13 pro, 2 proti) pověřuje stavební a dopravní komisi a radu města k posouzení, zda došlo k poškození místní komunikace z areálu kotliny na Chalupy při závodech pořádaných ZM jednohlasně (15) pověřuje RM zpracovat zásady pro uzavírky místních komunikací při sportovních akcích, a to především v oblasti kotliny. 4

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2009 Předplatitelské cykly na sezonu Pravidelně každý rok začíná dne 1. června předprodej předplatitelských průkazek na divadlo a poezii na novou kulturní sezonu. Nejinak tomu bude i letos a je proto nutné si svoje místo v hledišti zajistit co nejdříve. UPOZORNĚNÍ: Připravované divadelní představení Kancelářský krysy na 3. června 2009 pražská pořádající agentura zrušila. Za zakoupené vstupenky obdrží jejich majitelé zpět peníze v kanceláři předprodeje v přízemí radnice. Jaké výhody předplatné nabízí? Především to je výrazná sleva proti cenám vstupenek ve volném prodeji. Předplatenka zajišťuje stálé místo v hledišti divadla. Průkazka je přenosná a její majitel ji tedy může komukoliv zapůjčit či darovat. Držitele abonentky se netýká žádná úprava cen během sezony. Předplatenka vás zbavuje starostí s obstaráváním vstupenek a šetří váš čas. Příznivci divadla se v nadcházející sezoně mohou hned na úvod těšit na krásné představení slavného Cyrana v nastudování Divadla pod Palmovkou s celou řadou známých herců. Poté přijede Divadlo Antonína Dvořáka Příbram se skvělou hrou Amadeus, ve které v roli Salieriho exceluje Otakar Brousek ml. Následovat bude slavnostní představení hry Dědeček automobil, kde hlavní postavu ztvární Ota Jirák. Hru nastudovali herci Městského divadla Mladá Boleslav u příležitosti 100. výročí otevření tohoto divadla. Po novém roce uvedeme komedii Žárlivost s vynikajícími herečkami Hanou Maciuchovou a Janou Hlaváčovou. Ve slavné komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů uvidí majitelé předplatenek oblíbeného Jana Potměšila v roli Truffaldina. Na zahájení 46. ročníku hudebního festivalu Sukovy Sedlčany jsme zařadili ve světě nejznámější a nejčastěji hraný balet Labutí jezero od P. I. Čajkovského, který uvede výtečný soubor Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem. Závěrečné představení na předplatné připravují opět sedlčanští ochotníci, kteří v režii Jaroslava Mrvky zahrají známou hru se zpěvy Podskalák od F. F. Šamberka a K. Hašlera. Milovníky večerů poezie a hudby pozveme v nové sezoně také na velice krásné pořady. Znovu jsme zařadili dva programy, které byly v loňské sezoně nuceně nahrazeny jinými z důvodu nemoci účinkujících herců. První pořad budou tvořit známé melodramy, které přednesou Otakar Brousek st., Valerie Zawadská, Dalimil Klapka a Petr Stach. V předvánoční době bude na programu pořad pražské Violy nazvaný Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal Betty McDonaldové s výtečnými Carmen Mayerovou a Terezou Kostkovou. Po novém roce přivítáme po delší době v koncertním sále našeho nejlepšího šansoniéra a v Sedlčanech velice oblíbeného Igora Šebo s jeho novým pořadem. Závěrečný večer poezie bude patřit Alfredu Strejčkovi s loutnistou Jindřichem Mackem a jejich poetickému představení Alchymie lásky. POZOR!!! Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa nejpozději do 30. června Po tomto datu budou nevyzvednuté průkazky nabídnuty ostatním zájemcům. Oblíbený herec Ota Jirák se představí v roli hraběte Kolowrata v muzikálu Dědeček automobil, který uvede Městské divadlo Mladá Boleslav na předplatné divadla. Vojtěch Záveský z příbramského Divadla A. Dvořáka byl za skvělé ztvárnění role Mozarta ve hře Amadeus nominován na udělení Ceny Thálie za rok I tato hra je zařazena do nového předplatitelského cyklu. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2009 PŘEDPLATNÉ DIVADLO CENA 800 Kč POEZIE CENA 400 Kč Edmond Rostand: CYRANO Z BERGERACU Divadlo pod Palmovkou Praha Slavná tragikomedie o rytíři Cyranovi a jeho lásce k Roxaně. Hrají: Martin Stránský, Jan Teplý, Radek Zima, Tereza Kostková, René Přibil, Rudolf Jelínek, Kateřina Macháčková a další. Režie: Petr Kracik. Peter Shaffer: AMADEUS Divadlo Antonína Dvořáka Příbram Příběh osudového setkání dvou skladatelů - Mozarta a Salieriho. Hrají: Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Radka Filásková, Robert Tyleček, Vladimír Mrva, Čestmír Gebouský, Debora Štolbová. Režie: Jan Pecha. Adolf Branald a Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL Městské divadlo Mladá Boleslav Originální komorní muzikál na motivy novely Adolfa Branalda. Hrají: Titulní roli legendárního hraběte Kolovrata ztvární oblíbený Ota Jirák, dále účinkují herci boleslavského divadla. Režie: Radek Balaš. Esther Vilarová: ŽÁRLIVOST Umělecká agentura J. Svobodové Česká Lípa Příběh tří žen, které se nikdy nesetkají a přesto jsou spojeny. Hrají: Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jitka Moučková nebo Lucie Matoušková. Režie: Luděk Munzar. Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ Divadelní společnost Františka Kreuzmanna Staňte se svědky toho, jaké to je sloužit dvěma pánům zároveň. Hrají: Jan Potměšil, Ivan Remta, Markéta Coufalová, Rostislav Trtík, Ivo Theimer, Jana Kreuzmannová, Milada Čechová a jiní. Režie: František Kreuzmann. ŽIVÁ ANTOLOGIE MELODRAMU aneb OD FOERSTERA K DNEŠKU Pořad v rámci 12. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu. Účinkují: OTAKAR BROUSEK st., DALIMIL KLAPKA, VALERIE ZAWADSKÁ, PETR STACH, MIROSLAV SEKERA (klavír). Režie: Věra Šustíková. HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ aneb CO ŽIVOT DAL A VZAL BETTY McDONALDOVÉ Poutavé představení z pražské Violy. Svěží dialog bezstarostného mládí a moudré zralosti, schopnost vidět události z lepší strany. Účinkují: CARMEN MAYEROVÁ, TEREZA KOSTKOVÁ. Režie: Jaromír Pleskot. VEČER S IGOREM ŠEBO Přijďte prožít příjemný večer s písničkami a povídáním našeho nejlepšího šansoniéra, kde zazní písně z jeho posledního CD, ale i všechny jeho největší hity, které naše publikum vždy okouzlí. Účinkuje: IGOR ŠEBO a JIŘÍ TOUFAR (klavír). ALCHYMIE LÁSKY Renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie a dobové skladby pro sólovou loutnu. Verše W. Shakespeara, F. Bacona a dalších. Účinkují: ALFRED STREJČEK - přednes JINDŘICH MACEK - loutna Změna programu vyhrazena! Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem Baletní příběh lásky prince a krásné Odetty proměněné v labuť. Hrají: V roli Odetty Margarita Plešková, v roli prince Vladimír Gončarov, spoluúčinkují sólisté a sbor baletu a orchestr divadla. Režie: Vladimír Nečas, dirigent: Milan Kaňák. F. F. Šamberk a K. Hašler: PODSKALÁK Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech Ve hře se zpěvy účinkují členové spolku. Režie: Jaroslav Mrvka. Valerie Zawadská, populární herečka a nejlepší česká dabérka, vystoupí hned v prvním pořadu na předplatné poezie. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ČERVEN 2009 Slavný oscarový film Amadeus si připomeneme ve skvělé inscenaci Divadla A. Dvořáka Příbram. V rolích Salieriho a Mozarta se představí Otakar Brousek ml. a Vojtěch Záveský. Letošní předplatitelský cyklus otevře vynikající představení Divadla pod Palmovkou Cyrano z Bergeracu. Na snímku Tereza Kostková (Roxana) a Martin Stránský (Cyrano). Nejkrásnější světový balet Labutí jezero od P. I. Čajkovského zahájí další ročník Sukových Sedlčan. Na snímku Margarita Pleškova (Odetta - Odilia) a Vladimír Gončarov (Princ). Do předplatného je zařazena také světoznámá Goldoniho komedie Sluha dvou pánů, kde roli Truffaldina ztvární velice oblíbený herec Jan Potměšil (na snímku vlevo). 10. Sedlčanské filmové léto Přehlídka nejúspěšnějších českých filmů za poslední období Občan Havel přikuluje Tobruk Bathory Kozí příběh - Pověsti staré Prahy Sněženky a machři po 25 letech Nedodržený slib Máj Peklo s princeznou Hlídač č Anglické jahody Babička Tvář ve zdi Líbáš jako bůh Návrat čápů Normal Jménem krále Začátky všech představení vždy ve hodin. 3

10 PROGRAM NA ČERVEN 2009 pátek a sobota 5. a 6. června ve 20 hodin film UK/USA - drama (2009) MILIONÁŘ Z CHATRČE - Vyhrát velké peníze je úžasné, zvlášť pro chudého mladíka, existují ale daleko cennější výhry. Film vypráví skutečný příběh indického chlapce, který vyhrál v indické verzi soutěže Chcete být milionářem? Film získal Oskara v roce Mládeži do 12 let nevhodné středa 10. června ve 20 hodin film USA - komedie (2009) VÁLKA NEVĚST - Představte si, že máte nejlepší kamarádku, která by pro vás udělala snad cokoliv na světě. Myslíte si, že vás nic nemůže rozdělit? Ale ano - svatba! Ema a Liv se totiž rozhodnou vdát ve stejný den. Hrají K. Hudson, A. Hathaway, K. Johnston a další. Mládeži přístupné pátek 26. června ve 20 hodin film USA - horor (2009) KRVAVÝ VALENTÝN - Vinou Hanningera v šachtě zahynuli lidé. Přežil Varden, který je v kómatu. Rok po tragédii na svatého Valentýna ožije a zabije krumpáčem dvacetdva lidí. Nyní, deset let poté, se Hanninger vrací zpět do rodného města. Pronásleduje ho ale černá můra i svědomí. Mládeži do 18 let nevhodné sobota 27. června ve 20 hodin film USA - akční (2009) X - MEN ORIGINS: VOLVERINE - Třikrát jsme se setkali s mutanty ve filmové sérii X - Men, tentokrát přichází sólo pro jednoho z nich, Wolverina, obdařeného zázračnou schopností regenerace. Příběh nás zavede do 60. let, k jeho začátkům a časově předchází událostem prvního dílu. Mládeži přístupné pátek a sobota 12. a 13. června ve 20 hodin film USA/UK/I/F/DM - historické drama (2009) VÉVODKYNĚ - Snímek nás přenese do 18. století a přiblíží příběh šlechtičny Georgiany, prapratetičky princezny Diany. Podobně jako Diana, tak i Georgiana, vévodkyně z Devonshiru, je oslňující, charismatická a veřejností milována. Hrají K. Knightley, R. Fiennes a další. Mládeži přístupné úterý 2. června v 16 hodin film ČR/SR/J - animovaný (2009) NA PŮDĚ aneb KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? - Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na své každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny... úterý 9. června v 16 hodin film FI/DM/N/IR - animovaný rodinný, dobrodružný SOBÍK NIKO - Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Chce poznat svého otce, naučit se létat, a proto se ho vydá hledat. středa 17. června ve 20 hodin film USA - historický (2009) ANDĚLÉ A DÉMONI - Film podle románového bestselleru od D. Browna. Robert Langdon, harvardský odborník na religionistiku, znovu zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezastaví před ničím. Langdon objeví důkazy o znovuobnovení tajného bratrstva Iluminátů. Hraje Tom Hanks a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné sobota 20. června ve 20 hodin film USA - komedie (2009) HOTEL PRO PSY - Šestnáctiletá Andie a její mladší bratr Bruce se ocitnou v pěstounské rodině, kde nejsou zvířátka povolena. Andi a Bruce náhodou narazí na starý opuštěný hotel a tehdy dostanou nápad poskytnout azyl nejen jejich psíkovi, ale i dalším. Mládeži přístupné čtvrtek 18. června ve 20 hodin film N - režie A. Dresen (2008) SEDMÉ NEBE - Láska může kvést v každém věku, aneb milostný trojúhelník po šedesátce. Lehkost, vtip a jemná ironie spolu s brilantními výkony herců vynesla filmu cenu poroty v sekci Jistý pohled na festivalu v Cannes.

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Bezpečnostní služba Ještě než bylo obyvatelstvo Sedlčan vystěhováno, tedy hned po uveřejnění oznámení o vystěhování, přibylo do Sedlčan polní četnictvo SS. Chodili v šedých uniformách SS jednotek a na krku nosili plechový štítek Feldgendarmerie. Lidé jim proto říkali ti s cintákem nebo prostě slintáci. Při vyklízení města střežili východy z města, aby lidé neodváželi zařízení dílen, hospodářské stroje, zásoby píce a pod. Později, v r. 1944, kontrolovali chodce, aby na území cvičiště nepřicházeli lidé, kteří neměli t. zv. Ausweis průkazku pro vstup na území cvičiště. Kromě toho měli jistě i jiné úkoly k příslušníkům SS. Každý z civilistů, kdo byl v území SS-cvičiště zaměstnán, nebo měl zde povolen pobyt (i školní děti), musil mít průkaz s fotografií. Kdo by vstoupil do území cvičiště bez tohoto průkazu, byl pokutován (po prvé 50 K) a potrestání bylo zapsáno do občanské legitimace. Zejména v neděli, kdy byli lidé z nezabraného území zvyklí chodit do Sedlčan do kostela, v pravém slova smyslu honili lidi neuposlechnuvší příkazů, které byly napsány na hranicích území cvičiště SS. S počátku lidé padesátikorunové pokuty s úsměvem platili, vždyť peněz bylo dost, později, zejména když bylo pohrozeno, že návštěvu v Sedlčanech budou musit uhradit povinnou prací, pomalu si docházení do Sedlčan odvykali. Kromě polního četnictva bylo v Sedlčanech obyčejné německé četnictvo (5 mužů), které bylo normálním policejním orgánem. Pokud šlo o přestupky zásobovací, prohlídky zavazadel, počínalo si německé četnictvo celkem benevolentně, rozhodně mírněji než četnictvo české před vystěhováním Sedlčan. Snad proto, že měli máslo na hlavě sami totiž se dali uplácet dary, pochopitelně věcnými, hlavně aprovisací. Jakmile jim však došly zásoby, začali svou činnost provádět horlivěji. Dělali pak prohlídky v autobusech a na nádraží a tak si opatřovali potraviny, hlavně drůbež a tuky. -jip- Ke vstupu a pobytu na vystěhovaném území opravňovaly průkazy (Ausweis) vydané pobočkou velitelství SS cvičiště Benešov, jež měla sídlo v domě č. p. 165 na náměstí. Lidová hvězdárna Červnová noční obloha je z pohledu světelného znečištění nejhorším obdobím v roce. Znečištění není způsobeno ani tak špatně navrženými pouličními světly, ale dlouhým a v druhé polovině měsíce trvalým soumrakem. Slunce se pohybuje oblohou na své zdánlivé dráze nízko za severním obzorem. V tomto období Slunce za severním polárním kruhem nezapadá. Toto přirozené světelné znečištění doplněné světelným odpadem lidským poněkud znemožňuje pozorování slabých mlhavých objektů na noční obloze. Díky kvalitě obrazu v ohnisku dalekohledu hvězdárny však můžeme spatřit alespoň ty nejjasnější ke kterým patří kulová hvězdokupa M13 v souhvězdí Herkula, galaxie M51 v souhvězdí Honicích psů, galaxie M81 a M82 ve Velké medvědici. Když zrovna nebude svítit Měsíc v úplňku spatříme i slbší mlhovinku M57 v Lyře. Při zhoršených pozorovacích podmínkách a zvláště, když v průběhu večera se obloha zatáhne, jsou návštěvníci hvězdárny seznamováni s nejnovějšími astronomickými aktualitami prostřednictvím internetu. Data-projektorem promítaný obrazový a textový obsah vybraných internetových stránek je spolehlivým doplňkem přímého pozorování. Nejčastěji je navštěvována stránka České astronomické společnosti s aktualitami i z oblasti kosmonautiky. Zde nalezneme také odkaz na satelit SOHO, kterým je nepřetržitě monitorována sluneční koróna a fotosféra. Zde jsou zajímavé monitorovaná vývojová stádia slabé vnější koróny s pohybujícím se pozadím hvězd, planet nebo komet blížících se ke Slunci. Samotný vývoj vzhledu koróny v průběhu několika dnů či týdnů upoutá pozornost, podobně jako monitoring protuberancí. Slunce je v současné době ve svém prodlouženém minimu výskytu slunečních skvrn, takže zajímavé sekvence protuberancí jsou vybírány z dřívějších období. Druhý nejčastěji navštěvovaným internetovým oknem je pohled do vzdáleného vesmíru přes Hubbleův teleskop, který minulý měsíc prodělal ozdravnou kůru a bude složit dalších několik let. Velmi atraktivní barevné obrazy vzdálených hvězdokup, mlhovin a galaxií upoutají pozornost každého. Vlastní internetová stránka hvězdárny www. mu.sedlcany.cz/kultura/hvezdarna poskytuje zá- kladní informace o poloze hvězdárny, otevírací době a činnosti amatérských astronomů spolupracujících s hvězdárnou. Pozorovací program pro veřejnost na červen: Hvězdárna otevřena každý pátek od 21 hod. do 23 hod. Měsíc na páteční obloze 5. a 26. června, úplněk 7. června, nov 22. června, první čtvrť 29. června. Planety Merkur nepozorovatelný, Venuše viditelná na ranní obloze, Mars ráno nad východním obzorem, Jupiter s Uranem a Neptunem ve druhé polovině noci, Saturn v první polovině noci. Ostatní objekty soustavy dvojhvězd a hvězdokupy, mlhoviny a galaxie letní oblohy. Pozorovací program pro pokročilé: Fotometrie exoplanet a vybraných proměnných hvězd. Barevná fotografie mlhovin a galaxií. František Lomoz 5

12 FIKTIVNÍ FIRMY 6 Fiktivní firma aneb Jak se učí obchodní akademie Fiktivní firma je povinný předmět, který se formou praktické přípravy žáků vyučuje ve třetím ročníku obchodní akademie na GSOŠE Sedlčany. Jeho hlavním cílem je naučit studenty prakticky používat poznatky, získané v ostatních předmětech, nejenom těch odborných. Hojně zde využijí i jazykové znalosti. Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě, pro kterou jsou žáci připravováni. Protože tento způsob praktické přípravy je používán v celé EU i jinde, získávají studenti zkušenosti i na mezinárodní úrovni. Činnost fiktivních firem zastřešuje v rámci republiky CEFIF (Centrum fiktivních firem) při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma. Probíhají v ní všechny základní činnosti: nákup, prodej, propagace, písemný i elektronický hospodářský styk, fakturace, styk s bankou a účtování, odměňování zaměstnanců, účast na regionálních i mezinárodních veletrzích fiktivních firem apod. Jediný rozdíl oproti skutečné firmě spočívá v tom, že zde nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. Studenti 3. ročníků, kde se předmět vyučuje, pokračují v činnosti již založených firem nebo si zakládají firmu vlastní s novým, pro ně zajímavým, předmětem podnikání. Na škole již působila řada firem: Syrius, s.r.o. (nákup a prodej mléčných výrobků) BOBO, a. s. (nákup a prodej papírenského zboží), Pivoa s.r.o. (nákup a prodej piva) a firma KODAS, s.r.o. (obchodování s nožířskými výrobky). Není náhoda, že předměty podnikání firem jsou shodné s předměty podnikání významných podniků ze Sedlčan a okolí. Mezi skutečný- mi firmami a těmi fiktivními probíhala či probíhá spolupráce. Sedlčanské podniky pomáhají hlavně tím, že poskytují či zapůjčují své zboží na veletrhy fiktivních firem. Domníváme se, že i pro ně je tato spolupráce přínosem, studenti vlastně propagují i jejich zboží. V letošním školním roce byly založeny dvě nové firmy. První je CK Vltavaráj, s.r.o, která fiktivně podniká v cestovním ruchu - rekreace, vodní a adrenalinové sporty v Povltaví. Firma byla založena v rámci projektu Vltava řeka k poznání a náklady na její činnost jsou z něj hrazeny. Druhá firma se zabývá obchodem s outdoorovým oblečením a její název je GOAlpine, s.r.o. a spolupracuje s firmou AlpinePro, která na její činnost poskytla škole sponzorský dar a navíc zapůjčuje oblečení. Obě firmy byly velice úspěšné na letošním 15. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze, kterého se zúčastnilo cca 160 firem, přičemž ze zahraničí jich bylo kolem 70. V soutěži o nejlepší reklamu získala firma CK Vltavaráj, s.r.o první místo a firma GOAlpine, s.r.o. druhé místo. Firma CK Vltavaráj byla úspěšná i na regionálním veletrhu Podzimní Příbram v listopadu Zde její prezentace v programu PowerPoint získala 1. místo. Toto není jediný úspěch našich firem. I v minulých letech firmy dosahovaly výrazných úspěchů. Asi nejvýraznějšího úspěchu dosáhla v roce 2004 firma Syrius, která zvítězila v soutěži o nejlepší stánek na 10. mezinárodním veletrhu v Praze a navíc vyhrála soutěž o nejlepší slogan. Získala odměnu Kč, k níž Povltavské mlékárny přidaly sponzorský dar a firma navštívila mezinárodní veletrh fiktivních firem ve Francii. Roku 2003 na tomto veletrhu zvítězila firma BOBO a.s., která byla úspěšná i r. 2000, kdy se její katalog umístil na 3. místě. Firma navíc reprezentovala ČR na veletrhu v Salzburgu. Pěkný katalog měla i firma Pivoa, s.r.o., která s ním roku 2003 obsadila též 3. místo a její slogan byl čtvrtý. Závěrem snad jen dodat, že studenti mají tento předmět většinou v oblibě. Asi hlavně proto, že se hodně odlišuje od ostatních předmětů. Kromě znalostí z teoretických předmětů zde mohou uplatnit i své výtvarné nadání a kreativitu, schopnost tvořit v různých grafických programech a dokonce i vlohy při tvorbě reklamních spotů. Nutno říci, že je zde důležitá i úloha učitele, který je poradcem, koordinátorem a někdy i kritikem nereálných nápadů. -goa- Obrázky pomohly dětem Studenti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Sedlčany pomohli svou kreativitou jiným dětem. Jak? Zapojili jsme se do výtvarné soutěže nazvané KLOKÁNEK - POMOC OHROŽENÝM DĚTEM. Různými výtvarnými technikami jsme se pokusili zpracovat problematiku dětí, které z nějakého důvodu nemohou být se svými rodiči. Pro inspiraci jsme si přečetli několik skutečných příběhů, které nám nadace zaslala a povídali jsme si o osudech těchto dětí. Výtvarné práce jsme vystavily v budově školy a pět nejlepších obrázků jsme poslali do soutěže. Z vítězných obrázků pak vznikne kalendář na rok 2010 a výtěžek z jeho prodeje poputuje do Klokánku k dětem, které takovou podporu potřebují. To ale není všechno! Ve čtvrtek 23. dubna jsme ještě na naší škole uspořádali malou výstavku výtvarných prací, které jsme za dobrovolný poplatek nabízeli studentům, učitelům a příchozí veřejnosti. Vystavené práce vznikly v hodinách výtvarné výchovy a na výtvarném kroužku, byly vytvořeny také různými výtvarnými technikami a zpracovávaly rozmanitá témata. Prodejní výstavka se setkala s velkým ohlasem, skoro všechny obrázky si našly svého majitele a velice nás potěšil výtěžek z této akce, který činil 1600 Kč. Peníze jsme zaslali na účet Fondu ohrožených dětí. Naše škola získala od nadace děkovný certifikát, kterého si velice vážíme a jsme rádi, že jsme napomohli dobré věci! Výtvarná činnost, která je oceněna veřejností a její finanční zhodnocení pomůže jiným dětem, má pro naše studenty neocenitelný výchovný význam a stává se motivací pro další takové aktivity. Všem, kteří si vybrali obrázek a přispěli na FOD, tímto ještě jednou děkujeme! -goa-

13 Starosta města Sedlčany podle 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů oznamuje: 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin. 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově radnice (nám. T. G. Masaryka 32) pro voliče z ulic: Církvičská, 28. října, Zahradní, Švermova, Havlíčkova, kpt. Jaroše, Šafaříkova, nám. T. G. Masaryka a Novoměstské náměstí; ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově městského muzea (Tyršova 136) pro voliče z ulic: Za Nemocnicí, Sukovo nám., ul. Novoměstská, Příční, Žižkova, Jateční, Lidická, Husova, Kodicillova, Nademlýnská; ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Kulturního domu J. Suka klubovna č. 29 (Havlíčkova 514) pro voliče z ulic: Na Stínadlech, Pod Hřbitovem, U Kulturního domu, U Školky, U Háječku; ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově kulturního domu červený salon (Havlíčkova 514) pro voliče z ulic: Na Potůčku, Na Severním sídlišti I, II, III; ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově domova důchodců (U Kulturního domu 746) pro voliče z domova důchodců; ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Učiliště Sedlčany (Petra Bezruče 364) pro voliče z ulic: Petra Bezruče, Pod Pilami, Pod Cihelným vrchem, Dělnická, Olbrachtova, Seifertova, Podélná, Příkrá, Víta Nejedlého, Sokolovská, Západní, Jižní Svah; ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově 1. Základní školy (Prim. Kareše 68) pro voliče z ulic: Sedlecká, K Cihelně, Děkana Bučila, Baxova, Pod Potoky, Růžová, K. H. Máchy, Sadová, Prim. Kareše, Tyršova, část Nádražní (čp , 290, 295, 468, 741) a Komenského nám., Podsadová; ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově nádraží Českých drah (Nádražní 101) pro voliče z ulic: Nad Přehradou, Pod Strojírnami, Etropolská, Konečná, Na Vyhlídce, Na Skalách, Na Červeném Hrádku, Průběžná, Potoční, Lhotecká, Strojírenská, Vítěžská, Zberazská, Vítěž, část Nádražní (čp. 101, 377, 429, 438, ); ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově MěÚ v Solopyskách (čp. 53) pro voliče z osady Solopysky; ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost v budově hasičské zbrojnice Třebnice (čp. 59) pro voliče z osady Třebnice a Štileček; ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost v budově MěÚ v Libíni (čp. 6) pro voliče z osady Libíň, Doubravice, Ústu- VOLBY / GOA Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu penice; ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost v budově MěÚ v Sestrouni (čp. 10) pro voliče z osady Sestrouň, Zberaz, Hradištko; ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost v budově MěÚ v Oříkově (čp. 37) pro voliče z osady Oříkov. 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 5. Volič, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, může požádat Městský úřad v Sedlčanech o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním s ověřeným podpisem voliče, doručeným poštou nejpozději do , popřípadě osobně, kde je poslední lhůta vydání voličského průkazu dne do 16 hodin (volič se prokáže občanským průkazem). 6. V souladu 36, odst. 8, zák. č. 62/2003 Sb. volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad v den hlasování okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Ing. Jiří Burian, starosta města Sportovali jsme s Francouzi Za sedlčanskými studenty gymnázia přijelo v dubnu 21 francouzských kamarádů z Lycée Jacques Prévert Taverny. Připravili jsme si pestrý program, jehož hlavní náplní byl pětidenní sportovní kurz v jihočeském Rožmberku. S našimi kamarády jsme podnikli například cyklistický výlet do vesnice Svatý Tomáš, sportovali jsme poctivě, ujeli jsme 60 km. Ukázali jsme jim také krásy české krajiny, kterou si moli prohlédnout i z vodní hladiny, protože jsme na raftech a kánoích sjeli řeku Vltavu. Někteří chlapci si vyzkoušeli, že teplota vody v květnu ke koupání ještě není... Během těchto dní začala vznikat česko-francouzská přátelství, která se upevňovala zvláště při společenských hrách. Naší nejoblíbenější hrou byla židličkovaná - hra, při níž vítězí ten, kdo nejrychleji obsadí židli, když skončí hudba. Kdo přijede do Čech a nenavštíví Prahu, jako by v Čechách ani nebyl. Proto se stala Praha cílem našeho prvního výletu. Našim přátelům jsme ukázali Petřínskou rozhlednu (vtipně přezdívanou mini Eiffel Tower) a Pražský hrad, kde jsme shlédli výměnu stráží, a v neposlední řadě také Staroměstské náměstí. Se svými francouzskými kamarády jsme se rozloučili na páteční party, která se konala v prostorách gymnázia. A protože se nikomu nechtělo domů, vydrželi jsme slavit až do pozdních večerních hodin. Příjemně jsme strávili několik dní, navázali nová přátelství a těšíme se na další setkání, tentokrát ve Francii. Nebylo vůbec jednoduché připravit program, aby se návštěvě u nás líbilo a stali jsme se dobrými hostiteli. Myslím, že se nám celý týden vydařil, a to především díky panu řediteli Z. Šimečkovi a profesorům Zdeňku Šimečkovi ml., Františku Hodysovi a Stanislavě Jelenové. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat a těšíme se na další studentská setkání. Za G a SOŠE Sedlčany Anna Grinová, studentka sexty 7

14 RŮZNÉ Motoristický svátek V neděli se na Sedlčanské kotlině uskuteční Mezinárodní mistrovství ČR a Mistrovství Rakouska v rallycrossu a Mistrovství ČR v autocrossu divize Racer buggy! Závodu se zúčastní celá česká a rakouská špička tohoto atraktivního automobilového sportu včetně našich nejmenších nadějí autocrossu. Závod bude komentovat opět skvělý Tomáš Racek za asistence jezdce Marka Cihláře, který komentuje při svých rozjížďkách přímo z kokpitu svého vozu, což je zajímavá novinka. Pro diváky je připravena divácká soutěž! Program závodu začíná v 8 hod. volným tréninkem, v 9 hod. je měřený trénink, v 11 hod. začátek 1. série rozjížděk a v hod. finále. Nenechte si ujít tento motoristický svátek! Turnaj přípravek V sobotu 27. června se bude na stadionu Taverny v Sedlčanech konat třetí ročník fotbalového turnaje o pohár starosty města Sedlčan. Začátek bude v 9.00 hod. Utkají se hráči ročníku Tatran do toho! V závěru soutěže se fotbalisté A-mužstva TJ Tatran Sedlčany utkají ještě s těmito soupeři: Neděle v 17 hod.: TATRAN SEDLČANY - SK NOVÝ KNÍN Neděle v 17 hod. (odjezd ve hod.): TJ DYN. NELAHOZEVES - TATRAN Neděle v 17 hod.: TATRAN - TJ SOKOL LIGMET MILÍN Sedlčanské muzeum vydalo další pohlednici, tentokrát s tématikou tajemných kamenů Sedlčanska. Městské muzeum Sedlčany vás u příležitosti 115 let od svého založení zve na výstavu: ODKRYTÁ TAJEMSTVÍ MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE Vystaveny budou sbírkové předměty z depozitáře a dokumenty z archivu dokládající činnost muzea od vzniku po současnost. Slavnostní vernisáž spojená s křtem publikace Sedlčansko ve fotografiích Martina Steckera proběhne ve čtvrtek 18. června v 19 hodin. Výstava se koná pod záštitou starosty města Sedlčan Jiřího Buriana. Výstavu můžete navštívit od 19. června do 13. září Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. (Vstup na výstavu zdarma.) 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 ZÁVĚREM

16

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX

U S N E S E N Í. z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne (č. usnesení 165/ /2011) XXX XXX XXX XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 18. schůze rady města Zákupy, která se konala dne 21. 11. 2011 (č. usnesení 165/2011 177/2011) usnesení č. 165/2011 Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu tajemnice

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 10. zasedání Rady

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více