Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013"

Transkript

1 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce IFRS Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých závazků Stav schvalování IFRS v Evropské unii 06 US GAAP Ukončení činnosti a restrukturalizace: závazky vůči zaměstnancům pří ukončení pracovního poměru

2 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Co je Národní účetní rada Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací (Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních) a akademické půdy (VŠE). Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a interpretací Národní účetní rady. Interpretace Národní účetní rady Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně. V našem Účetním zpravodaji z března 2012 jsme Vás informovali o třech interpretacích, které Národní účetní rada schválila v roce Zatímco v roce 2012 nebyla schválena žádná další interpretace, v březnu 2013 byly schváleny dvě nové interpretace: I24 a I25. I 24 Události po rozvahovém dni Interpretace řeší následující otázky: 1. Může být stav existující ke konci rozvahového dne (dále jen k rozvahovému dni ) popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po rozvahovém dni? 2. Pokud ano, po jaké období po rozvahovém dni mají tyto nové poznatky být brány v úvahu? Při sestavování účetní závěrky je nutné se zabývat všemi informacemi, které jsou účetní jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. To zahrnuje i informace o okolnostech a událostech, které nastaly až po konci účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje. Tyto okolnosti a události, které nastaly v období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky, bez ohledu na to, zda pro účetní jednotku vyznívají pozitivně nebo negativně, se pro účely interpretace nazývají událostmi po rozvahovém dni. Dopad událostí po rozvahovém dni na údaje uvedené v účetní závěrce se liší podle jejich charakteru, který může být dvojí: a. Jedná se o události, které prokazují stav existující k rozvahovému dni. Tyto události po rozvahovém dni se pro účely interpretace nazývají upravující události. Upravující události se zohledňují v příslušných účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni mimo případů, které by vedly k účtování o nedosaženém zisku (viz 25 odst. 3 zákona o účetnictví). Zohledněním upravujících událostí v účetních výkazech se účetní jednotka nezbavuje povinnosti popsat tyto události také v příloze podle ustanovení 19 odst. 5 Zákona o účetnictví. Zásadní pro identifikaci upravující události je výhradně její schopnost prokázat, jaký stav existoval již k rozvahovému dni. Například prodej zásob v dalším účetním období za cenu nižší než za jejich účetní hodnotu je účetním případem dalšího účetního období, nicméně z tohoto prodeje může vyplývat, jaká byla hodnota zásob již k rozvahovému dni. Proto takový prodej může být vyhodnocen jako upravující událost, která má vliv na ocenění vykázané v účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni. b. Jedná se o události, které prokazují stav, jenž nastal až po rozvahovém dni. Tyto události po rozvahovém dni se pro účely interpretace nazývají neupravující události. Neupravující události se při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni nezohledňují v příslušných účetních výkazech. Pokud by však jejich neuvedení v účetní závěrce způsobilo, že by se účetní závěrka stala zavádějící, účetní jednotka je popíše v příloze v účetní závěrce v souladu s ustanovením 19 odst. 5 Zákona o účetnictví. Okamžik sestavení účetní závěrky se v účetní závěrce uvede v souladu s 18 odst. 2 písm. f) Zákona o účetnictví. Okamžikem sestavení účetní závěrky se má na mysli okamžik připojení podpisového záznamu k účetní závěrce. Upravující a neupravující události nastalé nebo zjištěné po tomto okamžiku se do účetní závěrky (včetně přílohy) nepromítají, nicméně je nutné zohlednit požadavek 21, odst. 2 písm. a) Zákona o účetnictví a uvést takovéto významné informace ve výroční zprávě, pokud je účetní jednotka zjistí před jejím vydáním. Pokud je účetní závěrka opravována po svém sestavení (např. v souladu s 17 odst. 4 zákona o účetnictví), jedná se o novou účetní závěrku s novým okamžikem sestavení účetní závěrky. Proto musí být brány v úvahu veškeré známé události po rozvahovém dni nastalé až do okamžiku sestavení nové účetní závěrky. I 25 Ocenění po předchůdci V případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy, na které je aplikováno ustanovení 24 odst. 3 písm. a) Zákona o účetnictví), praxe se značně liší v tom, jak ocenění u nabývající účetní jednotky navazuje na ocenění u předchozí účetní jednotky. Účetní předpisy neobsahují konkrétní postup, jak prakticky provést přecenění nebo jak pokračovat v ocenění použitém předchozí účetní jednotkou. 02 pokračování na další straně

3 České účetnictví IFRS Předmětem interpretace není, zda při ocenění položek majetku u nabyvatele je vhodnější vycházet z jejich původní účetní hodnoty nebo reálné hodnoty. Interpretace se zabývá až problémy, které jsou spojeny s realizací tohoto rozhodnutí a přináší následující závěry: 1. S výjimkou případů uvedených v bodě 2 účetní jednotka, která oceňuje majetek dle ustanovení 24 odst. 3 písm. a) Zákona o účetnictví a. v případě, že postupuje podle bodu 1 citovaného ustanovení (dále jen ocenění v účetních hodnotách předchůdce ), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho netto hodnotu v účetnictví předchůdce, b. v případě, že postupuje podle bodu 2 citovaného ustanovení (dále jen ocenění reálnou hodnotou ), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho reálnou hodnotu. Jak při ocenění v účetních hodnotách předchůdce, tak při ocenění reálnou hodnotou jsou tedy oprávky a opravné položky vždy nulové. 2. V případech, kdy nedošlo k faktické změně kontroly nad dotčeným majetkem, tj. transakce, při kterých dochází k nabytí oceňovaného majetku, jsou důsledkem pouze formální reorganizace propojených osob (např. při fúzi sesterských společností), a je-li zvoleno ocenění v účetních hodnotách předchůdce, je alternativně možné přebrat veškeré složky tohoto účetního ocenění, tj. původní brutto hodnotu, oprávky i opravné položky. 3. Je-li přebírán odepisovatelný majetek, je nutné, aby přebírající účetní jednotka přehodnotila původní odpisové plány tak, aby navazovaly na rozhodnutí o způsobu ocenění a odpovídaly plánovanému využití majetku. 4. Účetní jednotka v příloze popíše, jak bylo přistoupeno k přecenění po předchůdci. Celý text Interpretací naleznete na webových stránkách Národní účetní rady Zdroj: Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých závazků V dnešním vydání Účetního zpravodaje Vám přinášíme článek pojednávající o rozlišení mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami na straně závazků, protože v praxi se v této oblasti vyskytuje řada nejasností. Jednotlivé požadavky standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, který tuto problematiku v odstavcích 60 až 76 upravuje, si ukážeme na příkladech z praxe. Účetní jednotka je ve svém výkazu o finanční situaci povinna vykazovat krátkodobé a dlouhodobé závazky jako samostatné klasifikace. Krátkodobé závazky V souladu s odstavcem 69 standardu IAS 1 musí účetní jednotka klasifikovat závazek jako krátkodobý, pokud: a. se předpokládá, že bude uhrazen během jejího obvyklého provozního cyklu; b. drží závazek především pro účely obchodování; c. závazek bude vypořádán během dvanácti měsíců od skončení účetního období; (podle IAS 1.71 jsou příkladem některé finanční závazky klasifikované jako držené k obchodování v souladu s IAS 39, kontokorentní úvěry, krátkodobá část dlouhodobých finančních závazků, splatné dividendy, daně ze zisku a další neobchodní závazky); nebo d. účetní jednotka nemá nepodmíněné právo odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Podmínky závazku, z nichž by mohlo podle uvážení protistrany vyplynout vypořádání závazku emisí kapitálových nástrojů, nemají na jeho klasifikaci vliv. Účetní jednotka je povinna klasifikovat všechny ostatní závazky jako dlouhodobé. Aplikaci odstavce 69 standardu IAS 1 si ukážeme na následujících čtyřech příkladech. Příklad 1 Klasifikace vratného depozita Společnost poskytuje služby. Součástí smluvních ujednání se zákazníky je také bezpečnostní depozitum (složené zákazníkem u společnosti), které je vratné do 4 měsíců po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem. Společnost je schopna prokázat, že průměrná doba smluvního vztahu se zákazníkem je 4 roky. Mají být tato depozita klasifikována jako dlouhodobé nebo krátkodobé závazky? Tato depozita by měla být klasifikována jako krátkodobé závazky. I přes existenci informací z minulosti, které naznačují, že většina depozit je splacena až po čtyřech letech, jsou depozita splatná ve čtyřměsíční lhůtě. IAS 1. 69(d) uvádí, že závazek je třeba klasifikovat jako krátkodobý, pokud účetní jednotka nemá nepodmíněné právo odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Může být vhodné zveřejnit, proč jsou tyto částky vykázány jako krátkodobé závazky. Příklad 2 Vykázání nederivátových finančních závazků jako krátkodobých nebo dlouhodobých Účetní jednotka emituje 30. června 2012 dluhopis v nominální hodnotě 100 milionů Kč s úrokem 6 procent. Dluhopis je splatný v nominální hodnotě za 10 let po emisi dne 30. června Úrok 6 milionů Kč je splatný ročně. Nevznikají žádné náklady na emisi. Závazek se oceňuje zůstatkovou cenou s použitím efektivní úrokové sazby 6 procent. Pouze pro ilustrační účely předpokládejme, že zůstatková cena dluhopisu k 31. prosinci 2012 je 103 milionu Kč. 03 pokračování na další straně

4 IFRS Jak má účetní jednotka vykázat účetní hodnotu dluhopisu ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2012? Jak je konkrétně prezentace dluhopisu v účetní závěrce ovlivněna standardem IAS 1.71, který odkazuje na zahrnutí krátkodobé části dlouhodobých finančních závazků do krátkodobých závazků? Podle IFRS jsou přijatelné dvě metody klasifikace. Účetní jednotka by měla jednu z těchto metod přijmout jako zvolené účetní pravidlo a měla by ji konsistentně uplatňovat v souladu s odstavcem 13 standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. Jedna možnost je vykázat celou zůstatkovou cenu ve výši 103 milionů Kč v dlouhodobých závazcích. IAS 1.69 tuto klasifikaci podporuje, protože: se nepředpokládá, že bude závazek uhrazen během obvyklého provozního cyklu účetní jednotky, závazek není držen především pro účely obchodování, závazek není splatný do roku 2022 (tj. nepředpokládá se, že závazek bude vypořádán během dvanácti měsíců od skončení účetního období), účetní jednotka má nepodmíněné právo odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Podle tohoto přístupu představuje úrok z dluhopisu obsluhu závazku místo jeho vypořádání. Proto částka úroku, který má být vyplacen během dvanácti měsíců od skončení účetního období, nepředstavuje krátkodobou část dlouhodobého finančního závazku popsanou v IAS Krátkodobá část dluhopisu by byla část jeho jistiny splatné během dvanácti měsíců účetního období. Další možností je vykázat 3 miliony Kč samostatně jako krátkodobý závazek. To je rozdíl mezi zůstatkovou cenou a nominální hodnotou splatnou při splatnosti. Tento krátkodobý závazek představuje úrok naběhlý ke konci roku. Zbývající účetní hodnota 100 milionu Kč by byla klasifikována jako dlouhodobý závazek. Příklad 3 Klasifikace termínovaného úvěru splatného na požádání jako krátkodobého nebo dlouhodobého závazku Účetní jednotka A si půjčuje peněžní prostředky od banky B s tím, že splacení závazku je plánováno během pěti let. Banka B si však ponechá právo (buď pomocí specifického ustanovení úvěrové smlouvy, nebo začleněním odkazu na obecné obchodní podmínky banky) požádat o splacení úvěru kdykoli bez udání důvodu. Má účetní jednotka A tento úvěr klasifikovat jako krátkodobý nebo dlouhodobý závazek? Úvěr by měl být klasifikován jako krátkodobý, je-li právo požádat o vypořádání kdykoli bez udání důvodu vymahatelné. IAS 1.69(d) vyžaduje, aby byl závazek klasifikován jako krátkodobý, pokud dlužník nemá nepodmíněné právo (k datu účetní závěrky) odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Poznámka: Výše uvedený závěr byl publikován jako rozhodnutí Výboru pro IFRS interpretace v aktualizaci IFRIC v listopadu Příklad 4 Očekávané dobrovolné předčasné splacení úvěru, který není splatný během dvanácti měsíců po skončení účetního období 1. ledna 2011 si účetní jednotka X půjčuje peněžní prostředky od banky pro účely dlouhodobého financování. Úvěr je splatný v roce Úvěr je v účetní závěrce účetní jednotky X za rok končící 31. prosince 2011 klasifikován jako dlouhodobý závazek. K 31. prosinci 2012 účetní jednotka X neporušila žádná ustanovení úvěrové smlouvy a neočekává, že by se tak v dohledné budoucnosti stalo. K tomuto datu však má účetní jednotka X v úmyslu uzavřít ujednání o refinancování, které bude zahrnovat dobrovolné splacení úvěru a získání nového úvěru od jiného věřitele. Účetní jednotka X banku uvědomila o svých úmyslech, ale neučinila neodvolatelný závazek splatit úvěr během dvanácti měsíců. Jak má účetní jednotka X tento úvěr klasifikovat ve své účetní závěrce k 31. prosinci 2012? Účetní jednotka X by měla úvěr klasifikovat jako dlouhodobý závazek. K 31. prosinci 2012 je úvěr stále splatný až v roce 2015 (tj. více než dvanáct měsíců po skončení účetního období) a účetní jednotka X se nevzdala svého nepodmíněného práva odložit vypořádání. Dobrovolné splacení po skončení účetního období je událost neupravující účetní závěrku, kterou je-li významná je třeba zveřejnit v souladu s odstavcem 21 standardu IAS 10 Události po skončení účetního období (včetně možného dopadu na likviditu). Refinancování nebo restrukturalizace plateb Podle IAS 1.72 účetní jednotka klasifikuje své finanční závazky jako krátkodobé, jsou-li k vypořádání během dvanácti měsíců po skončení účetního období, dokonce i když: a. původní termín byl na období delší než dvanáct měsíců a b. po skončení účetního období a před schválením účetní závěrky ke zveřejnění byla uzavřena dohoda o refinancování nebo restrukturalizaci plateb na dlouhodobém základě. Jak je vysvětleno v IAS 1.BC44, vykazování likvidity a solventnosti účetní jednotky ke konci účetního období by mělo odrážet smluvní ujednání, která jsou k danému datu platná. Refinancování po skončení účetního období je v souladu s IAS 10 Události po skončení účetního období událost neupravující účetní závěrku a nemělo by ovlivnit prezentaci výkazu o finanční situaci účetní jednotky. 04 V lednu 2013 (před schválením účetní závěrky k 31. prosinci 2012 k vydání) je refinancování dokončeno podle plánu a úvěr je splacen. pokračování na další straně

5 IFRS IAS 1.73 specifikuje, že pokud účetní jednotka očekává a má možnost refinancovat nebo znovuobnovit závazek na dobu nejméně dvanáct měsíců po skončení účetního období v souladu se smluvním ujednáním existující půjčky, klasifikuje daný závazek jako dlouhodobý, i když by jinak byl splatný během kratšího období. Jestliže však refinancování nebo znovuobnovení závazku není v pravomoci účetní jednotky (například neexistuje smlouva o refinancování), možnost refinancování závazku se nebere v úvahu a závazek se klasifikuje jako krátkodobý. Aplikaci odstavců 72 a 73 standardu IAS 1 si ukážeme na následujícím příkladu. Příklad 5 Klasifikace krátkodobého úvěru s opčním právem znovuobnovení Účetní jednotka A má od banky B úvěr s variabilní úrokovou sazbou. Úvěr je splatný šest měsíců po skončení účetního období. Podle podmínek úvěru má účetní jednotka A opční právo úvěr obnovit za stejných podmínek na dalších 12 měsíců od data splatnosti za předpokladu, že k tomuto datu obstojí ve specifikovaném finančním testu. Účetní jednotka A došla k závěru, že opce na prodloužení není oddělitelný vložený derivát. Má být úvěr klasifikován jako krátkodobý nebo dlouhodobý? Záleží na povaze podmínek spojených s opčním právem prodloužení. V situaci, kdy jsou podmínky významné (což by byl normálně případ jakékoli finanční podmínky) nebo kdy vedení neočekává prodloužení, je třeba úvěr klasifikovat jako krátkodobý. Pokud však (1) jsou podmínky zcela pod kontrolou účetní jednotky A nebo jsou zcela formální a (2) vedení očekává uplatnění opce, podstata opce je taková, že znovuobnovení závisí na rozhodnutí účetní jednotky A. Úvěr by proto byl v souladu s požadavky IAS 1.73 klasifikován jako dlouhodobý. S ohledem na bod (1) výše je třeba při posuzování, zda jsou podmínky pod kontrolou účetní jednotky A, zvážit následující faktory: definované podmínky jsou pro tyto typy finančních ujednání běžné, hodnocení, zda účetní jednotka A splnila podmínky (tj. výsledek testu ), je objektivně stanovitelné, podmínky se vztahují k účetní jednotce A a jejímu provozu (např. nejde o obecné ekonomické podmínky ani podmínky věřitele), na základě skutečností a okolností, které existují ke konci účetního období, lze rozumně předpokládat, že splnění podmínek k datu prodloužení je přiměřeně možné. Porušení podmínek smlouvy V IAS 1.74 je uvedeno, že pokud účetní jednotka poruší závazek podle smlouvy o dlouhodobé půjčce ke konci účetního období nebo před ním s tím dopadem, že se závazek stane splatným na vyžádání, je závazek klasifikován jako krátkodobý, i kdyby věřitel souhlasil po skončení účetního období a před schválením účetní závěrky ke zveřejnění, že v důsledku porušení smlouvy nebude vyžadovat platbu. Účetní jednotka klasifikuje závazek jako krátkodobý, protože ke konci účetního období nemá nepodmíněné právo odložit úhradu závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po tomto datu. IAS 1.75 dále uvádí, že účetní jednotka však klasifikuje závazek jako dlouhodobý, jestliže věřitel souhlasil ke konci účetního období, že poskytne lhůtu v délce nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období, během které může účetní jednotka napravit porušení smlouvy a během které nemůže věřitel vyžadovat okamžité splacení. Aplikaci odstavců 74 a 75 standardu IAS 1 si ukážeme na následujícím příkladu. Příklad 6 Porušení podmínek smlouvy Společnost má bankovní investiční úvěr splatný 20. ledna Investice bohužel negeneruje potřebné výnosy a společnost není schopna úvěr splatit. Bankéři jsou chápaví a 10. ledna 2013 uzavřou se společností dodatek k původní úvěrové smlouvě, z něhož vyplývá, že splatnost úvěru je posunuta na 20. leden Jak bude společnost klasifikovat přijatý úvěr ve své účetní závěrce za rok 2012, která bude zveřejněna 31. března 2013? Tento úvěr bude v účetní závěrce za rok 2012 klasifikován jako krátkodobý závazek, neboť dle IAS 1.75 banka jako věřitel poskytla souhlas s prodloužením lhůty splatnosti problematického úvěru až po konci účetního období. Poskytnutí dodatečné lhůty věřitelem je událost neupravující účetní závěrku, kterou je-li významná je třeba zveřejnit v souladu s odstavcem 21 standardu IAS 10 Události po skončení účetního období (včetně možného dopadu na likviditu). Požadavky na zveřejňování v případě půjček klasifikovaných jako krátkodobé závazky Pokud jde o půjčky klasifikované jako krátkodobé závazky, IAS 1.76 vyžaduje, že pokud mezi koncem účetního období a datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění nastane některá z následujících událostí, zveřejňují se následující události jako události neupravující účetní výkazy v souladu s IAS 10 Události po skončení účetního období: a. refinancování na dlouhodobém základě; b. náprava porušení smlouvy o dlouhodobé půjčce a c. poskytnutí lhůty věřitelem, během které lze napravit porušení smlouvy o dlouhodobé půjčce; tato lhůta končí za nejméně dvanáct měsíců po skončení účetního období. 05 Podle IAS je v případě významné události po rozvahovém dni nevyžadující úpravu účetních výkazů třeba zveřejnit povahu události a odhad hodnotového dopadu události nebo prohlášení o tom, že takový odhad není možno provést.

6 IFRS US GAAP Stav schvalování IFRS v Evropské unii Ukončení činnosti a restrukturalizace: náklady související s ukončením smluvních dohod Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 21. května Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 25. květnu 2013 následující dokumenty rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. V předcházejícím vydání jsme se zabývali tím, jak účtovat o zaměstnaneckých požitcích při skončení pracovního poměru v rámci plánované restrukturalizace nebo v souvislosti s ukončením činnosti. V tomto čísle bychom rádi shrnuli, jak účtovat o nákladech na ukončení smlouvy a jiných druzích nákladů, které mohou vzniknout. Jak určíme, kdy má být závazek vykázán? Náklady související s ukončením smluv Náklady související s ukončením operativního leasingu nebo nájemní smlouvy nebo jiné smlouvy mohou zahrnovat následující náklady: náklady na ukončení smlouvy před koncem doby trvání smlouvy, náklady, které budou dále vznikat podle příslušné smlouvy po zbývající dobu trvání smlouvy bez ekonomického přínosu pro účetní jednotku. Závazek plynoucí z nákladů na ukončení smlouvy před koncem doby jejího trvání je třeba vykázat, pokud účetní jednotka ukončí smlouvu v souladu se smluvními podmínkami (např. když účetní jednotka dá protistraně písemnou výpověď v rámci výpovědní doby stanovené ve smlouvě nebo pokud jinak sjednala ukončení smlouvy s protistranou). Závazek plynoucí z nákladů, které budou dále vznikat podle smlouvy po zbývající dobu jejího trvání bez ekonomického přínosu pro účetní jednotku, je třeba vykázat ke dni ukončení využívání, což je den, kdy účetní jednotka přestane využívat právo převedené smlouvou, např. právo využívat pronajatý majetek nebo získávat budoucí zboží nebo služby. Níže si ukážeme konkrétní situaci na příkladu. Závazek vyplývající z jiných nákladů spojených s ukončením činnosti nebo likvidací je třeba vykázat v období, v němž závazek vznikl (obecně v okamžiku, kdy je přijato zboží nebo služby spojené s příslušnou činností). Jak na počátku ocenit příslušné závazky? Náklady na ukončení smlouvy Závazek vyplývající z nákladů na ukončení smlouvy před koncem doby jejího trvání je třeba ocenit reálnou hodnotou, jakmile účetní jednotka ukončí smlouvu v souladu se smluvními podmínkami. Pokud je předmětem smlouvy operativní leasing, reálná hodnota závazku k datu ukončení využívání se určuje na základě nájemného ze zbývající doby leasingu upraveného o dopady všech předplacených nebo časově rozlišených položek vykázaných na základě leasingu a sníženého o odhadované nájemné z podnájmu, které by bylo přiměřeně možné za majetek získat, a to i v případě, že účetní jednotka nemá v úmyslu podnájemní smlouvu uzavřít. Nájemné plynoucí ze zbývající doby leasingu se nesnižuje na částku nižší než nula. Závazek vyplývající z nákladů, které budou nadále vznikat podle smlouvy po zbývající dobu jejího trvání bez ekonomického přínosu pro účetní jednotku, je třeba ocenit v reálné hodnotě ke dni ukončení využívání. Jiné související náklady Jiné náklady spojené s odchodem nebo likvidací zahrnují mimo jiné náklady na konsolidaci nebo uzavření provozoven a přemístění zaměstnanců. Závazek nesmí být vykázán dříve, než vznikne, a to i v případě, že náklady vzniknou navíc k jiným provozním nákladům a vzniknou jako přímý důsledek plánu. 06 pokračování na další straně

7 US GAAP Jiné související náklady Závazek vyplývající z jiných nákladů spojených s odchodem nebo likvidací je třeba ocenit reálnou hodnotou v období, kdy závazek vzniká (obecně v okamžiku, kdy je přijato zboží nebo služby spojené s příslušnou činností). V následujícím příkladu ukážeme, jak uchopit náklady na ukončení operativního leasingu: Tento příklad ilustruje situaci spojenou s ukončením operativního leasingu k datu ukončení využívání a po datu ukončení využívání. Účetní jednotka si pronajímá provozovnu na základě operativního leasingu, který vyžaduje, aby po dobu 10 let platila nájemné ve výši USD za rok. Po využívání provozovny po dobu pěti let se účetní jednotka zaváže k realizaci plánu ukončení činnosti. V souvislosti s tímto plánem účetní jednotka přestane provozovnu využívat do jednoho roku (tj. po využívání provozovny po dobu 6 let), kdy bude částka nájemného za zbývající dobu leasingu představovat USD ( USD za rok po zbývající období 4 let). Závazek vyplývající z nájemného za zbývající dobu leasingu snížený o skutečné (nebo odhadované) nájemné plynoucí z podnájmu by bylo vykázáno a oceněno reálnou hodnotou k datu ukončení využívání. Závazek by se upravil o případné změny vyplývající z revize odhadovaných peněžních toků po datu ukončení využívání oceněných pomocí bezrizikové sazby úroků upravené o vliv bonity účetní jednotky (credit-adjusted risk-free rate), která byla použita k ocenění závazku při prvotním zachycení. Na základě tržního nájemného za podobný pronajatý majetek účetní jednotka určí, že pokud by chtěla, mohla by provozovnu dále pronajmout a získat nájemné z podnájmu ve výši USD ( USD za rok po zbývající dobu leasingu v trvání 4 let). Z konkurenčních důvodů se však účetní jednotka k datu ukončení využívání rozhodne provozovnu dále nepronajímat (ani jinak neukončit leasing). Reálná hodnota závazku k datu ukončení využívání je USD a byla vypočtena na základě odhadu pomocí techniky očekávané současné hodnoty. Očekávané čisté peněžní toky ve výši USD ( USD za rok po dobu zbývající doby pronájmu v trvání 4 let) jsou diskontovány za použití credit-adjusted risk-free sazby ve výši 8 procent. V tomto případě se v ocenění současnou hodnotou nebere v úvahu riziková prémie. Jelikož je nájemné z leasingu fixováno smlouvou a odhadované nájemné z podnájmu vychází z tržních cen za podobný pronajatý majetek v případě jiných účetních jednotek s podobnou bonitou jako příslušná účetní jednotka, existuje malá nejistota ohledně výše a načasování očekávaných peněžních toků použitých při odhadu reálné hodnoty k datu ukončení využívání a riziková prémie bude nevýznamná. Za jiných okolností, je-li riziková prémie významná, bude správné ji zohlednit. Z tohoto důvodu bude k datu ukončení využívání vykázán závazek (náklad) USD. Po datu ukončení využívání bude vykázán dodatečný náklad - účetní jednotka bude vykazovat dopad rozhodnutí neuzavřít podnájemní smlouvu k majetku po dobu, kdy k podnájmu majetku nedochází. Například první rok po datu ukončení využívání bude vykázán náklad ve výši USD jako dopad skutečnosti, že nedošlo k podnájmu majetku. Tato částka odráží roční splátky leasingu ve výši USD snížené o již účtovaný závazek USD. Ke konci roku již nehrají roli konkurenční faktory uvedené výše. Účetní jednotka se rozhodne dále provozovnu pronajmout a uzavřít podnájemní smlouvu. Účetní jednotka získá nájemné z podnájmu ve výši USD ( USD za rok za zbývající dobu leasingu v trvání 3 let) sjednané na základě tržního nájemného pro podobný pronajatý majetek k datu podnájmu. Účetní jednotka upraví účetní hodnotu závazku k datu podnájmu na USD pro zohlednění revidovaných očekávaných čistých peněžních toků USD ( USD za rok po zbývající dobu leasingu v trvání 3 let), které jsou diskontovány credit-adjusted risk-free sazbou použitou k prvotnímu ocenění závazku (8 procent). 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Návrh interpretace NI - 40 NI 40 Přecenění po předchůdci

Návrh interpretace NI - 40 NI 40 Přecenění po předchůdci Návrh interpretace NI - 40 Přecenění po předchůdci NI 40 Přecenění po předchůdci Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká

Návrh standardu na leasing nájemce. Martina Chrámecká www.pwc.cz Návrh standardu na leasing nájemce martina.chramecka@cz.pwc.com Martina Chrámecká martina.chramecka@cz.pwc.com 17. října 2011 Návrh standardu nájmy ze strany nájemce Obsah Zdůvodnění nového

Více

Novinky z oblasti dotací

Novinky z oblasti dotací Deloitte Česká republika červen 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Novinky z oblasti dotací ICT zpravodaj Řízení rizik České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008..

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.. Strana 3055 251 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií

Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií Mezitímní účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. října 2016 Mezitímní účetní závěrka za období končící 31. října 2016 Rozvaha

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou doporučený účetní postup Accounting has moved on. Welcome to IFRS Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Březen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Zápočet daně z příjmů zaplacené

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Komora auditorů České republiky

Komora auditorů České republiky Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky právních předpisů na zprávu auditora ke standardu ISA 700 (revidovanému) FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika

Řízení rizik. březen 2014. Deloitte Česká republika Řízení rizik Deloitte Česká republika Zkušenosti z auditů Níže uvádíme nejčastější chyby při administraci s uvedením daného paragrafu a popisu, v čem příjemci/zadavatelé nejčastěji chybují. Textace použitých

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70154554 Název: Mikroregion Podchlumí Sídlo: Chomutice 4, Chomutice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Účetní novinky Deloitte Česká republika. květen 2017

Účetní novinky Deloitte Česká republika. květen 2017 Účetní novinky Deloitte Česká republika květen 2017 Musí být mezitímní účetní 2 Stav schvalování v Evropské unii Zákon o obchodních korporacích ( ZOK ) otevřel možnost výplaty záloh na podíly na zisku.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červenec 2017 Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK na rok 2017 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram

Více

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha ZÁKLADNÍ ZÁKLADNÍ. IČ sestavená k (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala Ústeckému kraji ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

Věstník ČNB částka 18/2004 ze dne 24. září 2004

Věstník ČNB částka 18/2004 ze dne 24. září 2004 Třídící znak 1 0 7 0 4 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 6 ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2004, kterým se mění OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 9 ZE DNE 6. LISTOPADU 2002, KTERÝM SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ

Více

3 Uznávání, oceňování a zveřejnění specifických transakcí a dalších událostí je zpracováno v jiných IFRS.

3 Uznávání, oceňování a zveřejnění specifických transakcí a dalších událostí je zpracováno v jiných IFRS. IAS 1 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky [Novelizace pojmů viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace standardu - za odstavec 8 se

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více