Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013"

Transkript

1 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce IFRS Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých závazků Stav schvalování IFRS v Evropské unii 06 US GAAP Ukončení činnosti a restrukturalizace: závazky vůči zaměstnancům pří ukončení pracovního poměru

2 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Co je Národní účetní rada Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce pro podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací (Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu účetních) a akademické půdy (VŠE). Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce českých účetních standardů a interpretací Národní účetní rady. Interpretace Národní účetní rady Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které nejsou českými účetními předpisy řešeny nebo jsou řešeny nedostatečně a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny nejednotně. V našem Účetním zpravodaji z března 2012 jsme Vás informovali o třech interpretacích, které Národní účetní rada schválila v roce Zatímco v roce 2012 nebyla schválena žádná další interpretace, v březnu 2013 byly schváleny dvě nové interpretace: I24 a I25. I 24 Události po rozvahovém dni Interpretace řeší následující otázky: 1. Může být stav existující ke konci rozvahového dne (dále jen k rozvahovému dni ) popisován s využitím poznatků získaných po rozvahovém dni včetně takových, které vyplynou z událostí, které nastaly teprve až po rozvahovém dni? 2. Pokud ano, po jaké období po rozvahovém dni mají tyto nové poznatky být brány v úvahu? Při sestavování účetní závěrky je nutné se zabývat všemi informacemi, které jsou účetní jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. To zahrnuje i informace o okolnostech a událostech, které nastaly až po konci účetního období, za které se účetní závěrka sestavuje. Tyto okolnosti a události, které nastaly v období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky, bez ohledu na to, zda pro účetní jednotku vyznívají pozitivně nebo negativně, se pro účely interpretace nazývají událostmi po rozvahovém dni. Dopad událostí po rozvahovém dni na údaje uvedené v účetní závěrce se liší podle jejich charakteru, který může být dvojí: a. Jedná se o události, které prokazují stav existující k rozvahovému dni. Tyto události po rozvahovém dni se pro účely interpretace nazývají upravující události. Upravující události se zohledňují v příslušných účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni mimo případů, které by vedly k účtování o nedosaženém zisku (viz 25 odst. 3 zákona o účetnictví). Zohledněním upravujících událostí v účetních výkazech se účetní jednotka nezbavuje povinnosti popsat tyto události také v příloze podle ustanovení 19 odst. 5 Zákona o účetnictví. Zásadní pro identifikaci upravující události je výhradně její schopnost prokázat, jaký stav existoval již k rozvahovému dni. Například prodej zásob v dalším účetním období za cenu nižší než za jejich účetní hodnotu je účetním případem dalšího účetního období, nicméně z tohoto prodeje může vyplývat, jaká byla hodnota zásob již k rozvahovému dni. Proto takový prodej může být vyhodnocen jako upravující událost, která má vliv na ocenění vykázané v účetních výkazech sestavených k rozvahovému dni. b. Jedná se o události, které prokazují stav, jenž nastal až po rozvahovém dni. Tyto události po rozvahovém dni se pro účely interpretace nazývají neupravující události. Neupravující události se při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni nezohledňují v příslušných účetních výkazech. Pokud by však jejich neuvedení v účetní závěrce způsobilo, že by se účetní závěrka stala zavádějící, účetní jednotka je popíše v příloze v účetní závěrce v souladu s ustanovením 19 odst. 5 Zákona o účetnictví. Okamžik sestavení účetní závěrky se v účetní závěrce uvede v souladu s 18 odst. 2 písm. f) Zákona o účetnictví. Okamžikem sestavení účetní závěrky se má na mysli okamžik připojení podpisového záznamu k účetní závěrce. Upravující a neupravující události nastalé nebo zjištěné po tomto okamžiku se do účetní závěrky (včetně přílohy) nepromítají, nicméně je nutné zohlednit požadavek 21, odst. 2 písm. a) Zákona o účetnictví a uvést takovéto významné informace ve výroční zprávě, pokud je účetní jednotka zjistí před jejím vydáním. Pokud je účetní závěrka opravována po svém sestavení (např. v souladu s 17 odst. 4 zákona o účetnictví), jedná se o novou účetní závěrku s novým okamžikem sestavení účetní závěrky. Proto musí být brány v úvahu veškeré známé události po rozvahovém dni nastalé až do okamžiku sestavení nové účetní závěrky. I 25 Ocenění po předchůdci V případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy, na které je aplikováno ustanovení 24 odst. 3 písm. a) Zákona o účetnictví), praxe se značně liší v tom, jak ocenění u nabývající účetní jednotky navazuje na ocenění u předchozí účetní jednotky. Účetní předpisy neobsahují konkrétní postup, jak prakticky provést přecenění nebo jak pokračovat v ocenění použitém předchozí účetní jednotkou. 02 pokračování na další straně

3 České účetnictví IFRS Předmětem interpretace není, zda při ocenění položek majetku u nabyvatele je vhodnější vycházet z jejich původní účetní hodnoty nebo reálné hodnoty. Interpretace se zabývá až problémy, které jsou spojeny s realizací tohoto rozhodnutí a přináší následující závěry: 1. S výjimkou případů uvedených v bodě 2 účetní jednotka, která oceňuje majetek dle ustanovení 24 odst. 3 písm. a) Zákona o účetnictví a. v případě, že postupuje podle bodu 1 citovaného ustanovení (dále jen ocenění v účetních hodnotách předchůdce ), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho netto hodnotu v účetnictví předchůdce, b. v případě, že postupuje podle bodu 2 citovaného ustanovení (dále jen ocenění reálnou hodnotou ), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho reálnou hodnotu. Jak při ocenění v účetních hodnotách předchůdce, tak při ocenění reálnou hodnotou jsou tedy oprávky a opravné položky vždy nulové. 2. V případech, kdy nedošlo k faktické změně kontroly nad dotčeným majetkem, tj. transakce, při kterých dochází k nabytí oceňovaného majetku, jsou důsledkem pouze formální reorganizace propojených osob (např. při fúzi sesterských společností), a je-li zvoleno ocenění v účetních hodnotách předchůdce, je alternativně možné přebrat veškeré složky tohoto účetního ocenění, tj. původní brutto hodnotu, oprávky i opravné položky. 3. Je-li přebírán odepisovatelný majetek, je nutné, aby přebírající účetní jednotka přehodnotila původní odpisové plány tak, aby navazovaly na rozhodnutí o způsobu ocenění a odpovídaly plánovanému využití majetku. 4. Účetní jednotka v příloze popíše, jak bylo přistoupeno k přecenění po předchůdci. Celý text Interpretací naleznete na webových stránkách Národní účetní rady Zdroj: Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých závazků V dnešním vydání Účetního zpravodaje Vám přinášíme článek pojednávající o rozlišení mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami na straně závazků, protože v praxi se v této oblasti vyskytuje řada nejasností. Jednotlivé požadavky standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, který tuto problematiku v odstavcích 60 až 76 upravuje, si ukážeme na příkladech z praxe. Účetní jednotka je ve svém výkazu o finanční situaci povinna vykazovat krátkodobé a dlouhodobé závazky jako samostatné klasifikace. Krátkodobé závazky V souladu s odstavcem 69 standardu IAS 1 musí účetní jednotka klasifikovat závazek jako krátkodobý, pokud: a. se předpokládá, že bude uhrazen během jejího obvyklého provozního cyklu; b. drží závazek především pro účely obchodování; c. závazek bude vypořádán během dvanácti měsíců od skončení účetního období; (podle IAS 1.71 jsou příkladem některé finanční závazky klasifikované jako držené k obchodování v souladu s IAS 39, kontokorentní úvěry, krátkodobá část dlouhodobých finančních závazků, splatné dividendy, daně ze zisku a další neobchodní závazky); nebo d. účetní jednotka nemá nepodmíněné právo odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Podmínky závazku, z nichž by mohlo podle uvážení protistrany vyplynout vypořádání závazku emisí kapitálových nástrojů, nemají na jeho klasifikaci vliv. Účetní jednotka je povinna klasifikovat všechny ostatní závazky jako dlouhodobé. Aplikaci odstavce 69 standardu IAS 1 si ukážeme na následujících čtyřech příkladech. Příklad 1 Klasifikace vratného depozita Společnost poskytuje služby. Součástí smluvních ujednání se zákazníky je také bezpečnostní depozitum (složené zákazníkem u společnosti), které je vratné do 4 měsíců po ukončení smluvního vztahu se zákazníkem. Společnost je schopna prokázat, že průměrná doba smluvního vztahu se zákazníkem je 4 roky. Mají být tato depozita klasifikována jako dlouhodobé nebo krátkodobé závazky? Tato depozita by měla být klasifikována jako krátkodobé závazky. I přes existenci informací z minulosti, které naznačují, že většina depozit je splacena až po čtyřech letech, jsou depozita splatná ve čtyřměsíční lhůtě. IAS 1. 69(d) uvádí, že závazek je třeba klasifikovat jako krátkodobý, pokud účetní jednotka nemá nepodmíněné právo odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Může být vhodné zveřejnit, proč jsou tyto částky vykázány jako krátkodobé závazky. Příklad 2 Vykázání nederivátových finančních závazků jako krátkodobých nebo dlouhodobých Účetní jednotka emituje 30. června 2012 dluhopis v nominální hodnotě 100 milionů Kč s úrokem 6 procent. Dluhopis je splatný v nominální hodnotě za 10 let po emisi dne 30. června Úrok 6 milionů Kč je splatný ročně. Nevznikají žádné náklady na emisi. Závazek se oceňuje zůstatkovou cenou s použitím efektivní úrokové sazby 6 procent. Pouze pro ilustrační účely předpokládejme, že zůstatková cena dluhopisu k 31. prosinci 2012 je 103 milionu Kč. 03 pokračování na další straně

4 IFRS Jak má účetní jednotka vykázat účetní hodnotu dluhopisu ve výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2012? Jak je konkrétně prezentace dluhopisu v účetní závěrce ovlivněna standardem IAS 1.71, který odkazuje na zahrnutí krátkodobé části dlouhodobých finančních závazků do krátkodobých závazků? Podle IFRS jsou přijatelné dvě metody klasifikace. Účetní jednotka by měla jednu z těchto metod přijmout jako zvolené účetní pravidlo a měla by ji konsistentně uplatňovat v souladu s odstavcem 13 standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. Jedna možnost je vykázat celou zůstatkovou cenu ve výši 103 milionů Kč v dlouhodobých závazcích. IAS 1.69 tuto klasifikaci podporuje, protože: se nepředpokládá, že bude závazek uhrazen během obvyklého provozního cyklu účetní jednotky, závazek není držen především pro účely obchodování, závazek není splatný do roku 2022 (tj. nepředpokládá se, že závazek bude vypořádán během dvanácti měsíců od skončení účetního období), účetní jednotka má nepodmíněné právo odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Podle tohoto přístupu představuje úrok z dluhopisu obsluhu závazku místo jeho vypořádání. Proto částka úroku, který má být vyplacen během dvanácti měsíců od skončení účetního období, nepředstavuje krátkodobou část dlouhodobého finančního závazku popsanou v IAS Krátkodobá část dluhopisu by byla část jeho jistiny splatné během dvanácti měsíců účetního období. Další možností je vykázat 3 miliony Kč samostatně jako krátkodobý závazek. To je rozdíl mezi zůstatkovou cenou a nominální hodnotou splatnou při splatnosti. Tento krátkodobý závazek představuje úrok naběhlý ke konci roku. Zbývající účetní hodnota 100 milionu Kč by byla klasifikována jako dlouhodobý závazek. Příklad 3 Klasifikace termínovaného úvěru splatného na požádání jako krátkodobého nebo dlouhodobého závazku Účetní jednotka A si půjčuje peněžní prostředky od banky B s tím, že splacení závazku je plánováno během pěti let. Banka B si však ponechá právo (buď pomocí specifického ustanovení úvěrové smlouvy, nebo začleněním odkazu na obecné obchodní podmínky banky) požádat o splacení úvěru kdykoli bez udání důvodu. Má účetní jednotka A tento úvěr klasifikovat jako krátkodobý nebo dlouhodobý závazek? Úvěr by měl být klasifikován jako krátkodobý, je-li právo požádat o vypořádání kdykoli bez udání důvodu vymahatelné. IAS 1.69(d) vyžaduje, aby byl závazek klasifikován jako krátkodobý, pokud dlužník nemá nepodmíněné právo (k datu účetní závěrky) odložit vypořádání závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období. Poznámka: Výše uvedený závěr byl publikován jako rozhodnutí Výboru pro IFRS interpretace v aktualizaci IFRIC v listopadu Příklad 4 Očekávané dobrovolné předčasné splacení úvěru, který není splatný během dvanácti měsíců po skončení účetního období 1. ledna 2011 si účetní jednotka X půjčuje peněžní prostředky od banky pro účely dlouhodobého financování. Úvěr je splatný v roce Úvěr je v účetní závěrce účetní jednotky X za rok končící 31. prosince 2011 klasifikován jako dlouhodobý závazek. K 31. prosinci 2012 účetní jednotka X neporušila žádná ustanovení úvěrové smlouvy a neočekává, že by se tak v dohledné budoucnosti stalo. K tomuto datu však má účetní jednotka X v úmyslu uzavřít ujednání o refinancování, které bude zahrnovat dobrovolné splacení úvěru a získání nového úvěru od jiného věřitele. Účetní jednotka X banku uvědomila o svých úmyslech, ale neučinila neodvolatelný závazek splatit úvěr během dvanácti měsíců. Jak má účetní jednotka X tento úvěr klasifikovat ve své účetní závěrce k 31. prosinci 2012? Účetní jednotka X by měla úvěr klasifikovat jako dlouhodobý závazek. K 31. prosinci 2012 je úvěr stále splatný až v roce 2015 (tj. více než dvanáct měsíců po skončení účetního období) a účetní jednotka X se nevzdala svého nepodmíněného práva odložit vypořádání. Dobrovolné splacení po skončení účetního období je událost neupravující účetní závěrku, kterou je-li významná je třeba zveřejnit v souladu s odstavcem 21 standardu IAS 10 Události po skončení účetního období (včetně možného dopadu na likviditu). Refinancování nebo restrukturalizace plateb Podle IAS 1.72 účetní jednotka klasifikuje své finanční závazky jako krátkodobé, jsou-li k vypořádání během dvanácti měsíců po skončení účetního období, dokonce i když: a. původní termín byl na období delší než dvanáct měsíců a b. po skončení účetního období a před schválením účetní závěrky ke zveřejnění byla uzavřena dohoda o refinancování nebo restrukturalizaci plateb na dlouhodobém základě. Jak je vysvětleno v IAS 1.BC44, vykazování likvidity a solventnosti účetní jednotky ke konci účetního období by mělo odrážet smluvní ujednání, která jsou k danému datu platná. Refinancování po skončení účetního období je v souladu s IAS 10 Události po skončení účetního období událost neupravující účetní závěrku a nemělo by ovlivnit prezentaci výkazu o finanční situaci účetní jednotky. 04 V lednu 2013 (před schválením účetní závěrky k 31. prosinci 2012 k vydání) je refinancování dokončeno podle plánu a úvěr je splacen. pokračování na další straně

5 IFRS IAS 1.73 specifikuje, že pokud účetní jednotka očekává a má možnost refinancovat nebo znovuobnovit závazek na dobu nejméně dvanáct měsíců po skončení účetního období v souladu se smluvním ujednáním existující půjčky, klasifikuje daný závazek jako dlouhodobý, i když by jinak byl splatný během kratšího období. Jestliže však refinancování nebo znovuobnovení závazku není v pravomoci účetní jednotky (například neexistuje smlouva o refinancování), možnost refinancování závazku se nebere v úvahu a závazek se klasifikuje jako krátkodobý. Aplikaci odstavců 72 a 73 standardu IAS 1 si ukážeme na následujícím příkladu. Příklad 5 Klasifikace krátkodobého úvěru s opčním právem znovuobnovení Účetní jednotka A má od banky B úvěr s variabilní úrokovou sazbou. Úvěr je splatný šest měsíců po skončení účetního období. Podle podmínek úvěru má účetní jednotka A opční právo úvěr obnovit za stejných podmínek na dalších 12 měsíců od data splatnosti za předpokladu, že k tomuto datu obstojí ve specifikovaném finančním testu. Účetní jednotka A došla k závěru, že opce na prodloužení není oddělitelný vložený derivát. Má být úvěr klasifikován jako krátkodobý nebo dlouhodobý? Záleží na povaze podmínek spojených s opčním právem prodloužení. V situaci, kdy jsou podmínky významné (což by byl normálně případ jakékoli finanční podmínky) nebo kdy vedení neočekává prodloužení, je třeba úvěr klasifikovat jako krátkodobý. Pokud však (1) jsou podmínky zcela pod kontrolou účetní jednotky A nebo jsou zcela formální a (2) vedení očekává uplatnění opce, podstata opce je taková, že znovuobnovení závisí na rozhodnutí účetní jednotky A. Úvěr by proto byl v souladu s požadavky IAS 1.73 klasifikován jako dlouhodobý. S ohledem na bod (1) výše je třeba při posuzování, zda jsou podmínky pod kontrolou účetní jednotky A, zvážit následující faktory: definované podmínky jsou pro tyto typy finančních ujednání běžné, hodnocení, zda účetní jednotka A splnila podmínky (tj. výsledek testu ), je objektivně stanovitelné, podmínky se vztahují k účetní jednotce A a jejímu provozu (např. nejde o obecné ekonomické podmínky ani podmínky věřitele), na základě skutečností a okolností, které existují ke konci účetního období, lze rozumně předpokládat, že splnění podmínek k datu prodloužení je přiměřeně možné. Porušení podmínek smlouvy V IAS 1.74 je uvedeno, že pokud účetní jednotka poruší závazek podle smlouvy o dlouhodobé půjčce ke konci účetního období nebo před ním s tím dopadem, že se závazek stane splatným na vyžádání, je závazek klasifikován jako krátkodobý, i kdyby věřitel souhlasil po skončení účetního období a před schválením účetní závěrky ke zveřejnění, že v důsledku porušení smlouvy nebude vyžadovat platbu. Účetní jednotka klasifikuje závazek jako krátkodobý, protože ke konci účetního období nemá nepodmíněné právo odložit úhradu závazku na dobu nejméně dvanácti měsíců po tomto datu. IAS 1.75 dále uvádí, že účetní jednotka však klasifikuje závazek jako dlouhodobý, jestliže věřitel souhlasil ke konci účetního období, že poskytne lhůtu v délce nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období, během které může účetní jednotka napravit porušení smlouvy a během které nemůže věřitel vyžadovat okamžité splacení. Aplikaci odstavců 74 a 75 standardu IAS 1 si ukážeme na následujícím příkladu. Příklad 6 Porušení podmínek smlouvy Společnost má bankovní investiční úvěr splatný 20. ledna Investice bohužel negeneruje potřebné výnosy a společnost není schopna úvěr splatit. Bankéři jsou chápaví a 10. ledna 2013 uzavřou se společností dodatek k původní úvěrové smlouvě, z něhož vyplývá, že splatnost úvěru je posunuta na 20. leden Jak bude společnost klasifikovat přijatý úvěr ve své účetní závěrce za rok 2012, která bude zveřejněna 31. března 2013? Tento úvěr bude v účetní závěrce za rok 2012 klasifikován jako krátkodobý závazek, neboť dle IAS 1.75 banka jako věřitel poskytla souhlas s prodloužením lhůty splatnosti problematického úvěru až po konci účetního období. Poskytnutí dodatečné lhůty věřitelem je událost neupravující účetní závěrku, kterou je-li významná je třeba zveřejnit v souladu s odstavcem 21 standardu IAS 10 Události po skončení účetního období (včetně možného dopadu na likviditu). Požadavky na zveřejňování v případě půjček klasifikovaných jako krátkodobé závazky Pokud jde o půjčky klasifikované jako krátkodobé závazky, IAS 1.76 vyžaduje, že pokud mezi koncem účetního období a datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění nastane některá z následujících událostí, zveřejňují se následující události jako události neupravující účetní výkazy v souladu s IAS 10 Události po skončení účetního období: a. refinancování na dlouhodobém základě; b. náprava porušení smlouvy o dlouhodobé půjčce a c. poskytnutí lhůty věřitelem, během které lze napravit porušení smlouvy o dlouhodobé půjčce; tato lhůta končí za nejméně dvanáct měsíců po skončení účetního období. 05 Podle IAS je v případě významné události po rozvahovém dni nevyžadující úpravu účetních výkazů třeba zveřejnit povahu události a odhad hodnotového dopadu události nebo prohlášení o tom, že takový odhad není možno provést.

6 IFRS US GAAP Stav schvalování IFRS v Evropské unii Ukončení činnosti a restrukturalizace: náklady související s ukončením smluvních dohod Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 21. května Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají k 25. květnu 2013 následující dokumenty rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Interpretace IFRIC 21 Odvody (vydáno v květnu 2013) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. V předcházejícím vydání jsme se zabývali tím, jak účtovat o zaměstnaneckých požitcích při skončení pracovního poměru v rámci plánované restrukturalizace nebo v souvislosti s ukončením činnosti. V tomto čísle bychom rádi shrnuli, jak účtovat o nákladech na ukončení smlouvy a jiných druzích nákladů, které mohou vzniknout. Jak určíme, kdy má být závazek vykázán? Náklady související s ukončením smluv Náklady související s ukončením operativního leasingu nebo nájemní smlouvy nebo jiné smlouvy mohou zahrnovat následující náklady: náklady na ukončení smlouvy před koncem doby trvání smlouvy, náklady, které budou dále vznikat podle příslušné smlouvy po zbývající dobu trvání smlouvy bez ekonomického přínosu pro účetní jednotku. Závazek plynoucí z nákladů na ukončení smlouvy před koncem doby jejího trvání je třeba vykázat, pokud účetní jednotka ukončí smlouvu v souladu se smluvními podmínkami (např. když účetní jednotka dá protistraně písemnou výpověď v rámci výpovědní doby stanovené ve smlouvě nebo pokud jinak sjednala ukončení smlouvy s protistranou). Závazek plynoucí z nákladů, které budou dále vznikat podle smlouvy po zbývající dobu jejího trvání bez ekonomického přínosu pro účetní jednotku, je třeba vykázat ke dni ukončení využívání, což je den, kdy účetní jednotka přestane využívat právo převedené smlouvou, např. právo využívat pronajatý majetek nebo získávat budoucí zboží nebo služby. Níže si ukážeme konkrétní situaci na příkladu. Závazek vyplývající z jiných nákladů spojených s ukončením činnosti nebo likvidací je třeba vykázat v období, v němž závazek vznikl (obecně v okamžiku, kdy je přijato zboží nebo služby spojené s příslušnou činností). Jak na počátku ocenit příslušné závazky? Náklady na ukončení smlouvy Závazek vyplývající z nákladů na ukončení smlouvy před koncem doby jejího trvání je třeba ocenit reálnou hodnotou, jakmile účetní jednotka ukončí smlouvu v souladu se smluvními podmínkami. Pokud je předmětem smlouvy operativní leasing, reálná hodnota závazku k datu ukončení využívání se určuje na základě nájemného ze zbývající doby leasingu upraveného o dopady všech předplacených nebo časově rozlišených položek vykázaných na základě leasingu a sníženého o odhadované nájemné z podnájmu, které by bylo přiměřeně možné za majetek získat, a to i v případě, že účetní jednotka nemá v úmyslu podnájemní smlouvu uzavřít. Nájemné plynoucí ze zbývající doby leasingu se nesnižuje na částku nižší než nula. Závazek vyplývající z nákladů, které budou nadále vznikat podle smlouvy po zbývající dobu jejího trvání bez ekonomického přínosu pro účetní jednotku, je třeba ocenit v reálné hodnotě ke dni ukončení využívání. Jiné související náklady Jiné náklady spojené s odchodem nebo likvidací zahrnují mimo jiné náklady na konsolidaci nebo uzavření provozoven a přemístění zaměstnanců. Závazek nesmí být vykázán dříve, než vznikne, a to i v případě, že náklady vzniknou navíc k jiným provozním nákladům a vzniknou jako přímý důsledek plánu. 06 pokračování na další straně

7 US GAAP Jiné související náklady Závazek vyplývající z jiných nákladů spojených s odchodem nebo likvidací je třeba ocenit reálnou hodnotou v období, kdy závazek vzniká (obecně v okamžiku, kdy je přijato zboží nebo služby spojené s příslušnou činností). V následujícím příkladu ukážeme, jak uchopit náklady na ukončení operativního leasingu: Tento příklad ilustruje situaci spojenou s ukončením operativního leasingu k datu ukončení využívání a po datu ukončení využívání. Účetní jednotka si pronajímá provozovnu na základě operativního leasingu, který vyžaduje, aby po dobu 10 let platila nájemné ve výši USD za rok. Po využívání provozovny po dobu pěti let se účetní jednotka zaváže k realizaci plánu ukončení činnosti. V souvislosti s tímto plánem účetní jednotka přestane provozovnu využívat do jednoho roku (tj. po využívání provozovny po dobu 6 let), kdy bude částka nájemného za zbývající dobu leasingu představovat USD ( USD za rok po zbývající období 4 let). Závazek vyplývající z nájemného za zbývající dobu leasingu snížený o skutečné (nebo odhadované) nájemné plynoucí z podnájmu by bylo vykázáno a oceněno reálnou hodnotou k datu ukončení využívání. Závazek by se upravil o případné změny vyplývající z revize odhadovaných peněžních toků po datu ukončení využívání oceněných pomocí bezrizikové sazby úroků upravené o vliv bonity účetní jednotky (credit-adjusted risk-free rate), která byla použita k ocenění závazku při prvotním zachycení. Na základě tržního nájemného za podobný pronajatý majetek účetní jednotka určí, že pokud by chtěla, mohla by provozovnu dále pronajmout a získat nájemné z podnájmu ve výši USD ( USD za rok po zbývající dobu leasingu v trvání 4 let). Z konkurenčních důvodů se však účetní jednotka k datu ukončení využívání rozhodne provozovnu dále nepronajímat (ani jinak neukončit leasing). Reálná hodnota závazku k datu ukončení využívání je USD a byla vypočtena na základě odhadu pomocí techniky očekávané současné hodnoty. Očekávané čisté peněžní toky ve výši USD ( USD za rok po dobu zbývající doby pronájmu v trvání 4 let) jsou diskontovány za použití credit-adjusted risk-free sazby ve výši 8 procent. V tomto případě se v ocenění současnou hodnotou nebere v úvahu riziková prémie. Jelikož je nájemné z leasingu fixováno smlouvou a odhadované nájemné z podnájmu vychází z tržních cen za podobný pronajatý majetek v případě jiných účetních jednotek s podobnou bonitou jako příslušná účetní jednotka, existuje malá nejistota ohledně výše a načasování očekávaných peněžních toků použitých při odhadu reálné hodnoty k datu ukončení využívání a riziková prémie bude nevýznamná. Za jiných okolností, je-li riziková prémie významná, bude správné ji zohlednit. Z tohoto důvodu bude k datu ukončení využívání vykázán závazek (náklad) USD. Po datu ukončení využívání bude vykázán dodatečný náklad - účetní jednotka bude vykazovat dopad rozhodnutí neuzavřít podnájemní smlouvu k majetku po dobu, kdy k podnájmu majetku nedochází. Například první rok po datu ukončení využívání bude vykázán náklad ve výši USD jako dopad skutečnosti, že nedošlo k podnájmu majetku. Tato částka odráží roční splátky leasingu ve výši USD snížené o již účtovaný závazek USD. Ke konci roku již nehrají roli konkurenční faktory uvedené výše. Účetní jednotka se rozhodne dále provozovnu pronajmout a uzavřít podnájemní smlouvu. Účetní jednotka získá nájemné z podnájmu ve výši USD ( USD za rok za zbývající dobu leasingu v trvání 3 let) sjednané na základě tržního nájemného pro podobný pronajatý majetek k datu podnájmu. Účetní jednotka upraví účetní hodnotu závazku k datu podnájmu na USD pro zohlednění revidovaných očekávaných čistých peněžních toků USD ( USD za rok po zbývající dobu leasingu v trvání 3 let), které jsou diskontovány credit-adjusted risk-free sazbou použitou k prvotnímu ocenění závazku (8 procent). 07

8 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu problematika časového

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více