., k:., ~PRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "., k:., ~PRAVODAJ 2004..."

Transkript

1 TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji v článku "Jaký byl rok... 1" stručně o nejdůležitějšlch záležitostech družstva za uplynulý rok a o jeho ekonomické situaci ještě před definitivnim uzavřenlm auditu hospodařeni (pozn. v loňském roce byla informace podána v červnovém Zpravodaji, již po uzavřeni auditu a proto byla podrobnější a obsahovala i údaje o hospodářském výsledku po zdaněni a schválení shromážděn lm delegátů). ale v roce 004 2Bj1 avala W ou. provoz a Ildábu (z toho 822 bytů v Krupce, vše ostatní v Teplicích). Oproti předchozlmu roku došlo ke zvýšení majetku družstva o 14 garáží (7 v ul.alšova a 7 v ui.skupova), které družstvo postavilo a pro najalo členům družstva. K nejnáročnějšlm akcim patřilo dokončení odstraňování vad panelové výstavby spojené se zateplen lm u objektů, které byly zahájeny v roce 2002, následně pozastaveny a dokončeny až jednalo se o 80 bytů Kpt.Jaroše a 112 bytů Kpt.Jaroše Dále byly dokončeny objekty zahájené v roce jednalo se o 92 bytů A.Staška a 120 bytů Přítkovská Z rozestavěných objektů bylo dokončeno také 36 bytů Slovenská a 46 bytů Javorová V průběhu roku 2004 bylo zahájeno a též dokončeno 18 bytů Křížkovského a 27 bytů Křížkovského a 40 bytů Unčínská Dále bylo v roce 2004 ještě zahájeno 120 bytů Unčlnská a 184 bytů A.Staška a 46 bytů Javorová Pokud tedy budem$ rekapitulovat r~ 004 dojdeme k těmto ei&iilm cetkem b ~ny opnivy 571 by!ij;"; ' zah ::;:::;~~.:li rav dallfch 350 b tú které budou dokončeny v letošnlm roce. Vzhledem k tomu, že družstvo již nemá objekty. které by byly v tak špatném stavu, že lze na ně, po vydání havarijního výměru Stavebnim úřadem v Teplicích, žádat o dotaci od státu, nemohli jsme žádat v rámci odstraňování vad panelové výstavby na opravované domy o dotaci od MMR CR. MO se nančnl dotaci ve vý~ e Ské. é P pro objekt se 120 byty v ul. Unčínská v rámci programu, který podporuje realizovaná opatřeni vedouci k úsporám tepelné energie (finančni prostredky CEA jsou značně omezené, proto nám nebylo vyhověno u dalšich 6 žádostí). rámci ramu se p Z obsahu čísla: A ještě k otázce pusnl v bytech. 3 žalob majitelů domů na stát jsou jíž stovky. 3 Spadnou nám paneláky na hlavu? 4 Zajlmavosti ze světa panelu. Sldliště, časovaná bomba nemoci. 4 Obce kritizuji státnl program PANEL. 5 Proč se stavěly panelové domy. Odstraěujlcl přfklad: Francie. 5 Zachraňte naše paneláky - tlačl na Evropskou unii Česko. 6 Nejvice výškových domů v EU má Maďarsko a $panělsko. 7 Evropská unie se radila jak dále s paneláky. 7 Vyúčtováni zálohových položek za rok 2004 informace pro členy. 8 Nové ceny od topeni, studená voda, TUV... 9 Domovnl řád. 10 Důležitá telefonnl člsla. '11 Opravy panelových domů a naše družstvo (z těchto 11 objektu jsou 3 objekty se 166 byty již zatepleny v předchozlch letech a proto se jedná o "dozateplenl" - okna, vstupy do domů, sklepní okénka..., resp. u 2 objektů též zateplení střechy). Právě s ohledem na výše uvedené byly od a od zvýšeny v nájemném ty položky, kterými si družstevnici šetři do fondu oprav domu na připravované budouci opravy (a to platl i pro objekty, které budou zahajovány až v roce 2006 a 2007, těchto objektů je cca 20-30). Po naspoření cca 20% předpokládaných finančnlch nákladů celkové rekonstrukce družstvo může projednat s bankou poskytnutí úvěru ve výši zbývajících 80% nákladů a to se splácenlm /Dokončenl na následujlcl strané/

2 Jaký byl rok 2004? /Dokontenf z pfedcházejfcí strany/ (provádí Inspektorát technické inspekce Usti nad Labem). Dle inspektorů je třeba do 5-10 let odstranit tzv. bezpetnostní rizika na všech výtazlch tak, aby spl~ovaly parametry stanovené CSN (zejména bezpetná doprava osob). Požadovaná kriteria nespl~ují všechny výtahy uváděné do provozu v České republice před rokem Stávajlcí výtahy jsou fyzicky opotřebované, technicky zastaralé a nespl~ujl bezpetnostni standardy dané Evropskou směrnicí pro výtahy, ke které se CR přihlásila v roce Postupnou novelizaci zákonů a CSN se neustále zv~šoval nárok na v robce vxtahů. tz8clcs se ód zvy$i avek i iii piovozovatale Slévajl. ahil. aby u flo(iiooi odborných lir ~1yZo'o'Blla odsiraiioiiaii ~ IOSttIl. ně 8 royoz'. Vzhledem k rozsahu bezpetnostních rizik je k jejich eliminaci nejlépe přistoupit úplnou výměnou výtahového zařízeni. e v8i\$ivo r a se. ~ riantt - postupné I/ýrMha nejstartl ri'tahů wild'. ovozu ad rol< i19 U ostatnich výtahů není dosud rozhodnuto zda vyměnit za nové nebo postupně po etapách rekonstruovat do stavu dle platných CSN (v soutasné době je družstvo povinno respektovat CSN , CSN a CSN EN 81-80). Postupná rekonstrukce je finantně schůdnější, ale neodstraní všechna bezpetnostní rizika naráz a celkově vyjde dráže, než jednorázová výměna výtahu. ~8V aje, 5endnŘ$\V8z1$katkuti ~ 'Ilih sptr'lujlcl V*hny bez!rečnosln a~sezllýjili~nlk bdoinost a estetické úrov V lo~ském roce (po dokontení výměny 47 výtahů na sídlišti Teplice - Sanov) byly vyměněny 2 výtahy ve věžových domech ul.maršovská. V pr ůběhu roku 2004 byla připravena výměna nejstarších 6 výtahů v ul. Duchcovská. Jeden výtah byl dokončen v prosinci 2004, ostatnich 5 výtahů bude dokonteno do září Nyní je připravována výměna 1 výtahu ve věžovém domě v ul. J.Koziny a 10 výtahů v ul.alejní Rekonstrukce elektro je již také provedena v objektu Jankovcova , a A.Jiráska V letošnlm roce je pokratováno na dalšlch domech v ul.trnovanská, Alejní 2754 a připravována je ui.alejni , , V průběhu roku byly provedeny veškeré většl opravy dle plánu. Jednalo se např. o výměnu rozvodů studené a teplé vody ve 2 objektech. Rekonstrukce rozvodu plynu metodou PRODORAL byla potřeba pouze u 1 objektu. Zateplení střech s novým povrchem bylo realizováno u 13 objektů (další střechy byly zatepleny na objektech, kde bylo prováděno odstra~ovánl vad panelové výstavby spojené se zateplován lm objektu; pokud nebyly střechy rekonstruovány již dříve). Na dalších 5 objektech byla provedena změna odsáváni bytů - na střeše byly osazeny odvětrávacl turblnky LOMANCO. Vymalovány byly spoletné prostory v 5 objektech. Na našich objektech dosluhují jíž také domovnl zvonky - obdobně jako v roce 2003, také v roce 2004 byly provedeny rekonstrukce rozvodů domovnich zvonků ve 20 objektech (v některých případech včetně domáclch telefonů). U 4 objektů byla po dohodě s delegáty provedena úprava vstupů do objektu a montáž nových poštovních schránek zvenku. Snižuje se počet objektů, kde požaduji členové nátěry oken (vloni pouze 2 objekty). Důvod je prostý - většina chce již raději nová okna. Vzhledem ke stavu oken je tento trend pochopitelný. S ohledem na stav našetřených financí v rezervách na opravy jednotlivých objektů, družstvo realizuje zcela výjimetně pouze výměny oken v havarijnlch přlpadech (v roce 2004 pouze 2 objekty). Okna jsou však vyměňována na již dříve zateplených objektech - dokončení zatepleni (pokud má objekt dostatek našetřených financl na rekonstrukci elektrorozvodů přlp. výměnu výtahů). Výměnu oken také družstvo zahrnuje od roku 2003 do celkových rekonstrukci objektů, kdy je financováni zajišťováno kromě vlastních úspor úvěrem od banky a jeho splácenim v budoucich letech. V průběhu roku 2004 byly odstraňovány vzniklé havárie a také poškozeni majetku družstva vandalismem a krádežemi. V loňském roce také došlo ke změně ve složeni představenstva družstva, zemřeli dva dlouholetí tlenové; dne p.bohdan Gottfried a Ing Vladimír Michálek. S ohledem na jejich práci si i letos připome~me jejich památku. Do představenstva družstva byla zvolena dlouholetá delegátka 77 bytového věžáku v ulj.koziny Jaroslava Tomsová. Shromáždění delegátů rozhodlo o změně a doplnění stanov družstva, mimo jiné také o snížení poďu členů představenstva z 11 na 10. V červnu 2004 družstvo objednalo u spoletnosti CCB-CZECH CREDIT BUREAU rá I s CSOB a. roce v i se zákonem č. 235/2004 Sb. se družstvo stalo od 1.srpna 2004 plátcem daně z přidané hodnoty. Tato povinnost pro družstvo znamenala, kromě zvýšeni administrativy a práce pro zaměstnance v ekonomickém úseku, také II Vzhledem k tomu, že družstvo provádí pravidelně 1x za 5 let revizi elektro ve spoletných prostorech každého domu, má trvale přehled o stavu rozvodů až k jednotlivým bytům. r chz v lkové rekonstrukce mnohdy pfes 30 taťých ro v Ik. cia Proto byla zahájena výměna rozvodů v lokalitě Teplice - Sanov: dokončena je ul. Sochorova , ul.trnovanská a Moskevské nám Máte silnou eurózu. Že vy jste se pokoušel přepočitat svoji výplatu na eura...? tl 2.

3 zvýšeni některých plateb pro družstevníky o 19% DPH, kterou družstvo od členů vybere a musl ji odevzdat státu (napl. členové musi platit o 19% více na domovnlka a toto zvýšeni nedostane domovník, ale družstvo musl tyto vybrané peníze od člen ů odevzdat státu). Velmi důležitou součásti hospodaření družstva je vývoj stavu dlužného nájemného (mimo jiné je to jedno z kritérií, které sleduji banky, pokud se družstvo rozhodne realizovat rekonstrukce vice panelových dom ů najednou a potlebuje p ůjčku. Banky nemají zájem půjčovat družstvům, kde jsou velké dluhy na nezaplaceném nájemném od vlastních členů družstva) l0é8se pfas postupnou, pomebj rostouel vt~., podan/o ~sn. které družstvu dluži jeho vlastni členové. Radu neplatičů družstvo po uděleni výstrahy následně vyloučilo z družstva. Tím došlo ke zrušení (zániku) nájemní smlouvy. Něktelí teprve potom dluhy uhradili, ostatní se vystěhovali - některí dobrovolně, jiní až po soudnlm vyklizeni. něn mně Ke V průběhu roku 2004 se podalilo snížit dluhy diky nezměrnému úsili cca 4 zaměstnanců družstva, k až na , -KČ. Postupně došlo zejména v období dovolených ke zvýšení až na ,-Kč k 30 Oř 9ť:2~OrOí4:!:. V8fcZ~ár.vě~riiufEr0iÍik~u došlo ke snlžení a l" v. u a dluhy ve vy~ K V současné době k je to již (pouze?) ,-Kč. Vzhledem k ekonomické stabilitě a f i nančnímu potenciálu našeho družstva, uvedené dlužné náj emné neohrožuje hospodalení družstva ani naší schopnost ládně plnit veškeré závazky a povinnosti. Takto to vnímá i banka CSOB a.s. jako náš hlavní obchodní partner. Hospodalenl družstva za rok 2004 bylo ukončeno vyrovnaným hospodařením bytových stledisek (bytové objekty). Hospodalení ostatnich nebytových středisek skonč ilo ziskem. V současné době probíhá da~ová optimalizace a ú č etní audit. Očil avany Zís se y uje ve vy - Kč V prů běhu celého roku 2004 byl stav hospodalení čtvrtletně projednáván a hodnocen pledstavenstvem družstva. Družstvo nemá nesp l něné závazky u svých dodavatelů, ani u bank, pojišťoven a Finančního úřadu v Tepliclch. Ing,Vladlmlr Procházka předseda pledstavenstva ECONOMY AT s, r. O. nablzí VEDENí ÚČETNICTVí, DAŇOVÉ EVIDENCE A MEZD tel , fl ;eili k,iá,ce plísní fl 61Jlech Dovolte mi, abych se s vámi podělilo článek "Jak vznikaji plisně... " uveřejněný v "Právu" dne 15. března Plísně v panelových domech mohou být následkem technologie stavby, chybně provedených stavebnich pracl,ale i špatného větráni. "Vše souvisí s teplotou obvodové konstrukce. Jestliže je nedostatečná, rozdíl mezi venkovní a vni/tní tepl%uje velký a může dojít ke vzniku plísní, " říká inženýr Miloš Hejda, technický ředitel Svazu českých a moravských bytových družstev. Tepelný most, který se vy1váří mezi vnějším a vnitřním prostředím, pak vede k vyšší sráželivostí a vlhkostí, jejímž následkem jsou plisně v bytech. Proto je tak důležíté zateplení panelových domů. "Rozhodujícím způsobem pomůže plísně odstranit, protože rosný bod se posune směrem ke vnějšímu povrchu konstrukce. Vnittní povrch v bytech v bytech je pak suchý. Navíc plošné zateplení zabrání zatékání pří deštích, " soudí ínženýr Hejda. (O tomto problému jsme jíž psali v mínulých číslech našeho.zpravodaje".) Ideální vlhkost v bytech by měla být 40 až 50 procent, ale níkdy by neměla překročit 60 procent. Bude-Ii vlhkost v bytě vyšší, možnost vzniku plisní stoupá. V takovém prípadě je třeba více topít a větrat, nebo vytvářet stálý průvan, protože ten plisně nesnášejí. Průvan vysušuje zdívo í plisně. Jestlíže už v bytě vlhkost projevující se plísněmí je, neměli bychom pěstovat velké množství květin a v bytě mít věci vlhkost zvyšujicí. Jde napřiklad o okrasné malé skalky umistěné v keramických nádobách, v nichž - ve formě vodopádu - proudí voda. Také velká akvária mohou vlhkost vzduchu zhoršit. Samozřejmostí by měla být kontrola těsnosti kohoutů ústředního topení a vodovodních baterii, protože kolem nich docházi k rosení a následně vzniku plísní. Pokud plíseň napadla zeď, je nutné ji oškrábat, a to vždy na větší ploše. Nedoporučuje se tapetovat. Spáry u oken, které netěsní, bychom měli dotěsnit. Aby zdi mohly dýchat a zachovalo se proudění kolem nich, neměl by nábytek být těsně u nich, ale minimálně pět až osm centimetrů od nich. Dále se autor rozepisuje o tom, že plísně v bytě jsou zdravi škodlivé. Souhlasim s autorem, že proti plísním v bytě bychom měli bojovat. Připomínám hlavní zásadu: více topit a větrat. A nezapomeňte, že plísně nesnášejí průvan, Podle článku "Jak vznikají plísně... " z deníku "Právo" ŽALOB MAJITELŮ DOMŮ NA STÁT 'V' JSOU JIZ STOVKY Hnuti na obranu majitelů realit sesbíralo už několik stovek podpisů majitelů domů pod hromadnou stížnost na český stát k evropskému soudu pro lidská práva ve Strasburku. Stížnost je namířena proti pokračujici regulaci nájmů v Cesku, přestože ji Ústavní soud označil za protiprávní. "Hromadnou stížnost chce hnutí podat příští týden," oznámil včera jeho zakladatel, italský podnikatel Girolamo Giormani s tim, že zároveň zasílá dopis evropskému komisaři Frattinimu, v němž ho informuje, v čem jsou pošlapávána práva českých majitelů domů. Zhruba do měsíce pak chce podat obdobnou žalobu i Občanské sdružení majitelů domů. Cástka, kterou by v případě příznivého rozsudku mohli majitelé po českém státu v úhrnu požadovat, se odhaduje na 30 až 50 miliard korun. Majitele domů povzbudilo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Ten 22. února dal Polsku půl roku na změnu regulace tak, aby na ni majitelé domů neprodělávali. "Jsme proto naprosto přesvědčeni o tom, že uspějeme," řekl Giormani. Současné regulované nájemné neumožňuje podle majitelů domů pokrýt ani náklady na údržbu nemovitosti. IiiCI\ 0Ii h na ~éhonéjamného, To podle CIIltavJ ~Iho int4ll\ýl'8to!1 člnl 49 korun za tv.erečn II Nejvyšší regulované nájemné v zemi je v Praze, kde činí 37 korun za metr čtverečni a měsíc. Problém regulace nájemného se v Ceské republice týká zhruba 750 tisíc bytů, tedy téměř pětiny trvale obydlených bytů. Soukromým majitelům patři kolem 300 tisíc bytů, ostatní byty vlastni obce. Právni předpis, podle kterého by se zvyšovaly ceny v bytech s regulovanými činžemi, chybí nájemníkům a pronajimatelům od listopadu Deník Směr 8, 3, 2005 tl 3.

4 Spadnou nám paneláky na hlavu? Čtyři sta miliard korun. Tak velká je částka, kterou naše země bude muset investovat v nejbližších letech do oprav panelových domů, v nichž bydlí třetina obyvatel. Jinak se sídliště postupně změní na slumy a následně jejich obyvatelům spadnou na hlavu. Zbourání paneláků by však bylo ještě dražší, navíc není kam třetinu národa přestěhovat. V České republice je téměř 80 tisic panelových domů s 1,16 milionu bytů. Lijí v nich asi čtyři miliony lidí, tedy více než třetina obyvatel Česka. Vinou nekvalitních technologií, použitých při výstavbě však paneláky začaly viditelně chátrat, zvláště ty, postavené před rokem Těch je asi 40 procent. Snahy posledních vlád rozhýbat opravy paneláků se zatím míjejí účinkem. Proto nyní ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s plánem získat na jejich opravy příspěvek z Evropské unie. Právě tímto tématem se 14. a v Praze zabývala konference ministrů pro Zajímavosti ze světa panelu Vynálezcem panelové výstavby je Tomáš Alva Edison. Počátkem 20. století nechal tímto způsobem postavit sídliště asi 70 dělnických a úřednických domků. V tehdejším Československu začal vývoj panelů v roce 1940 na pokyn ředitelství firmy Baťa. Do roku 1945 bylo postaveno několik experimentálních domků. Po válce v letech 1947 až 1950 pokračoval ve Zlíně vývoj panelových domů od dvou - až po třípodlažní d ům s 18 byty. Stavba prvního většího panelového sídl i ště v Československé republice byla zahájena v letech na Zelené Lišce v Praze 4. S rozvojem "anelové v~stavb)! vznikl)! i cenové limit)! jednoho bl!!u - a začalo se šetř i t. Naštěsti ne na ůkor stabilit)! objektu, ale zhoršila se kvalita v)!bavení - levná b)!tová jádra, méně hodnotné materiál)!, levná jednoduchá okna i dveře, nedbalé montážní "ráce. Důsledky požadavku na kvantitu a ne na kvalitu se projevují na stavu panelových domů zejména v současné době. t] 4. bydleni 25 zemí Evropské unie, nazvaná Sídliště pro život. "Stát dá vá na opravy paneláků zhruba miliardu ročně. Dalších 9 miliard investují soukromé subjekty Opraví se tak asi 20 tisíc panelových bytů ročně. Tímto tempem bychom ale opravili všechny paneláky tak za 50 lel. To je neúnosné. Proto bychom uvítali, kdybychom mohli na opravy využít i prostředky z dodal ministr. To je asi sedm miliard korun ročně. Nejdř ív e však musí Česko zařadit opraw paneláků mezi své priority na další plánovací období. "To se musí stát do poloviny tohoto roku," vysvětlil Přikryl. An i pak ale nebude jisté, že budeme moci peníze z unijních fondů na opravy použít. Evropská unie totiž na takové použiti peněz hledí jako na nedovolenou státní podporu. Proto také Sídliště, časovaná bomba nemocí Nebude-Ii Česká republika investovat do oprav paneláků alespoň 20 miliard korun ročně, hrozí, že se ze sídlišť stanou v nejbližší době nebezpečné slumy s neprodejnými byty. Už dnes jsou však byty v nezateplených domech postavených před rokem 1980 zdraví nebezpečné. Podle Josefa Richtera ze zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, jednoho z autorů studie o zdravotních rizicích života v panelových domech, se v nezateplených domech tvoří neviditelné mikropjísně, které produkují endotoxiny, jež způsobují různé alelrgie, záněty horních cest dýchacích i další zdravotní komplikace, jako třeba zvýšenou potratovost. "Plísně se tvoří poblíž nekvalitních svarů a spár mezi panely, kudy profukuje dovnitř vzduch. Také známý kominový efekt, kdy bytovými jádry proudí vzduch, včetně pachů z pňpravovanýchjíde/, od nejnižšího po nejvyšši patro, přispívá ke vzniku plísní, " vysvětluje Richter. Zlepšeni podle jeho slov může přinést až důkladné zateplení domů, zlepšení ventilace v bytech, například odváděním zplodin z kuchyně mimo dům, vyzděni a izolace bytových jader. Náklady na vylepšení jednoho bytu však Richterodhaduje na 750 tisíc korun. "To se proto neobejde bez přispění státu," shrnuje Richter. evropských fondů. Za reálný považuji příspěvek dvě až tři miliardy korun ročně. Celková suma pen ě z investovaných do oprav by se měla alespoň zdvojnásobit, " uvedl na konferenci náměstek ministra pro místní rozvoj Ivan Přikryl. Podle ministra pro místní rozvoj Jiřího Paroubka je potřeba toto číslo dokonce zpětinásobit, aby se stihly opravit všechny domy dřív, než budou v zuboženém stavu a ze sídlišť se stanou slumy a rejdiště kriminálních živlů. Z Evropské unie by Česko mohlo v letech 2007 až 2013 obdržet 140 až 150 miliard korun. Při jednáních o rozdělení těchto peněz by chtěl Paroubek dosáhnout toho, aby si tuzemsko samo mohlo rozhodnout, na co prostředky vynaloží. "Umím si předsta vi t, že. pět procent z tě sumy by každoročně mohlo jít na účel revitalizací panelových sídlišť, " Od roku 1998 vydal stát na opravy panelových bytů přibližně 3,3 miliardy korun a opravil asi desetinu z celkového počtu 1,16 miliónu panelových bytů. Peníze státu na rychlejší tempo oprav podle ministra nestačí. Mezi největší nedostatky panelových domů patří poruchy obvodového pláště či vnitřní konstrukce. Opravy potřebují také mnohé balkóny a lodžie. Velký potenciál pro zlepšení představuje podle poradce ministryně pro bytovou politiku Nizozemska Hubert Van Eyka spotřeba energie. Lepšim zateplením se navíc sníží i náklady domácností. "Zateplení budov ušetří až 45 procent tepla," poznamenal Přikryl.

5 Obce kritizují státní program ~ PANEL ~ Stesky na žalostný stav panelových domů padly částečně na úrodnou půdu. Opravy se začínají rozbíhal. Většinou ale bez přispění státu. Řada majitelů panelových domů, ať již obce, nebo družstva, se totiž rozhodla vzít jejich opravy do vlastních rukou a nespoléhat se již na pomoc státu, kterou považují za velice nedostatečnou a špatně cllenou. Podle Petra Vosmíka z realitní kanceláře Českomoravská realitní se opravují především družstevní domy, a to většinou postupně. "Družstevníci si do fondu oprav našem nejdfíve na opravu střechy, poté na opravu výtahu, výménu oken, nakonec pfijde na radu fasáda a na pomoc státu se vétšinou nespoléhajl, " vysvětluje Vosmík. To potvrdil i Jiří Lisý z družstva Stavbař. " Opravy našich domů opravdu financujeme pfedevším z vlastnlch zdrojů, a to na etapy Proto nemů me využ/v ho programu Panel, který roky z ůvéru, PIYJC1.1e ten nf To je ale najednou pfíli!; mnoho peněz, " mini Lisý. Na státní pomoc jen částečně spoléhá také městská část Praha 11, kterou tvoři především panelové sldliště Jižní Město. "Néco dáváme z vlastnlch zdrojů, néco přidá magistrát, něco dá prohlašuje starosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Novotný. Z jeho zkušenosti starosty plyne, že pro vlastníky panelových domů je získání dotaci na regeneraci doprovázeno přllišnými omezeními. "Nechceme jen opravovat, ale i zlepšovat," poukazuje na zásadnl problém Novotný. Státní dotace je totiž vázána pouze na opravy, nikoliv na zhodnocování I pro I rozvoj Ivana Přikryla však bude po obnovení programu Panel (pozastavila jej Evropská unie) možné rozložit si opravy do několika lel. "Od požadavku komplexnosti se upouští, " tvrdi. Proč se stavěly panelové domy Paneláky se v Evropě začaly stavět v šedesátých letech ze sedmi důvodů. Platily přitom stejně v kapitalistické i socialistické části kontinentu. Vypočítavají je autoři srovnávací studie "High-rise housing in Europe (Paneláky v Evropě), vydané loni univerzitou v holandském Delftu. 1) Potřeba uspokojit stálý nedostatek bytů. 2) Snaha rozvíjet nové stavební technologie. 3) Důvěra, že pomocí moderní architektury je možné dosáhnout spravedlivější společnosti. 4) Snaha ochránit venkov před masovým přistěhovalectvím z přelidněných měst. 5) Zavedení vyšších a všem společných standardů života. 6) Soutěž mezi představite l i jednotlivých měst, kdo nabídne občanům opravdu moderní bydlení. 7) Vládní podpora radikálním řešením problémů bydlení. Autoři zdůrazňují, že rozhodujici význam mě l třetí důvod, sledující Corbusierovu myšlenku města, které by nabízelo každému srovnatelný byt ve vyhrazených čtvrtích pro bydlení. TEVYS s.r.o., Ruská Dubí na6i::i: rekonstrukce bytových jader od návrhu, přes zpracování pro-jektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, realizaci a kolaudaci za solidní cenu zajístíme bezrizikový prodej a koupí vašeho bytu elektromontážní práce a revize, stavební práce Kontakt: , , Odstrašující příklad: FRANCIE Pokud by sídliště zůstala bez konkurence, může se stát to, s čím se nyní potýká například Francie - tedy že se z nich stane bydlení pro sociálně nepřizpůsobivé a kriminální živly. Rekonstrukce sídlišť by pak byla ztracena úplně, sociálně slabí by na opravy zřejmě neměli peníze. Až. v poslednich osmi letech se sldliště začala rekonstruovat, aby byla únosná i pro běžné rodiny. V Německu zvolili spíše drahou cestu demolic paneláků : mnoho jejich obyvatel ve východní části Německa se z nich totiž odstěhovalo do západní části země, takže vládě nic jiného než je zbourat nezbylo. S demolicemi počítá i Maďarsko. Mnohé tamní paneláky jsou totiž už v tak špatném stavu, že se nevyplatf je rekonstruoval. Naopak v Nizozemsku a Dánsku začal i už od konce 70. let, poté co se sídliště začala potýkat se zvýšenou kriminalitou a vandalismem, provádět komplexní urbanistickou obnovu sldlišť. " Ve 25 zemlch Evropské unie žije na sídfištlch v průméru zhruba 70 procent lidí ve méstech, " uvedla holandská ministryně zodpovědná za bytovou politiku Sybille Dekkerová. V původních patnácti zemích unie žije v panelových bytech 40 procent městských obyvatel, u nových členských států to je až 80 procent lidi. t] 5.

6 Českým panelovým sídlištím je možné pomoci, chybí ale plán a peníze v v, ZACHRANTE NASE PANELAKY, V' tlačí na EU Cesko Praha, Takto vypadá katostrofická vize blízké budoucnosti českých paneláků: do pěti let se geometrickou řadou začnou množit v domech havárie. Nastane masové stěhováni ze sidlišt~ která se změni v kriminálni ghetta. Zachránit je může 300 mílíard korun, které stát nemá. Čeká proto pomoc zvenku. Vizi včera představil na pražském setkáni evropských ministrů pro bydleni Ivan Přikryl, náměstek ministra Jiřího Paroubka. "Už koncem desetiletí to bude obludný problém, " varoval. Starostí Čechů komentoval s porozuměním poradce nizozemské ministryně pro bytovou politiku Hubert van Eyk: "Problémy se sídlišti má celá Evropa. A to přesto, že v jednotlivostech existuji mezi starými a novými zeměmi EU rozdíly. " Čeští politici chtějí využít příznivého okamžiku a zatlačit na Evropskou unií. "Revitalizace sídlišt' by měla být podporována z evropských fondů. Zatím tomu tak není, chtěli bychom se ale pokusit o určitý průlom, "vysvětlil ministr Paroubek. Měla by tomu napomoci deklarace, kterou ministři přijmou při dnešnim závěru pražského setkání. Nejčastějším příkladem citovaným na konferenci se stalo bohaté Německo, které v uplynulých patnácti letech investovalo do revitalizace východoněmeckých sidliš"z veřejných zdrojů 18 miliard eur. Česko dává ročně na záchranu sidliš" půl miliardy korun, dnes přitom musi ministr Paroubek prokazovat, že dotace neporušuje evropská pravidla hospodářské soutěže. (pozn. Proto je ohrožen program PANEL) Revitalizace německých sidlišť je pro Čechy ukázkou, jak je možné obnovit domy, ulice a parky. Ukázkovým m lstem úspěšné regenerace je Berlínský Hellersdorf. Komplex velikosti pražského Jižního Města se od běžných českých poměrů daleko vzdálil. Vzrostlé stromy tvoří parky mezi každými dvěma bloky domů, vyzdobeny jsou umělecky ztvárněnými krychlemi. Ulice zdobí modernl lampy, někde mají nájemníci před domy vlastní zahrádky.. Modernizace nás přišla na čtvrtinu toho, co by stálo zbourání a stavba nových bytů, " vysvětluje jeden z architektů nového Hellersdorfů Ralf Protz. První vlaštovka z Kadaně Podobné příklady se už dnes najdou v Česku. Experti brněnského Ústavu tl 6. územního rozvoje doporučují návštěvu severočeské Kadaně. Město, kde tři čtvrtiny lidí žijí v panelácích, obnovilo po roce 2002 na sídlištích "B" a "D" chodníky, vysázelo zeleň a vystavělo nová sportoviště. Samotné paneláky se podařilo opatřit novými střechami a zateplit. "Díky tomu se naše město podařilo dát dohromady. Dali jsme sídlišti alespoň lidskou tvář, už to není ta šedivá uniforma," pochvaluje akci Libuše Vydrová z odboru výstavby kadaňské radnice. Dosud vzácné případy naplňuj í optimismem některé odborníky. "Když se podaří sídliště inteligentně udržovat, tak proč by nemohla mlt budocnoust? Jde o bydlení v zeleni, parku. Můžete se tam těšit z kvalit, které historické kompaktní město nemá," dopuručuje paneláky historik architektury Rostislav Švácha z olomoucké Univerzity Palackého. Představa zach raněných sídlišť ale naráží na peníze, které na rozdíl od Němců Češi nemají. Navíc německá investice ve výši ročního rozpočtu České republiky neměla vždy výsledek jako v berlínském Hellersdorfu, který nemá nouzi o nájemnlky. "Dnes je ve východním Německu přes milión volných bytů. Lidé nechtějí bydlet ani na revitalizovaných sídlištích," upozorňuje pražský sociolog Martin Lux. Připomíná, že východní Německo se rychle přizpůsobilo vývoji v západní Evropě, kde lidé opouštějí sídliště už od sedmdesátých let. Bydlení v paneláku vylučuje Francouze, Němce či Brita z lepši společnosti. Ve volných bytech zůstávají jen ti nejchudší a volné byty obsazují přistěhovalci z Asie a Afriky. Vznikají sociálně vyloučená ghetta obývaná nezaměstanými přistěhovalci, kteří se ani ve druhé či třetí generaci nenaučili místní jazyk. Paneláková ghetta jsou v západnl Evropě místy s největší kriminalitou. Takový vývoj hrozí i v Česku, varuje sociolog Michal Illner. "Není ale nutný," dodává ihned. Nebezpečné supermarkety Česká sídliště dosud obývá střední třída, která má zájem udržet na ulicích pořádek, zajistit dostatek míst pro parkování a obnovit zničené parky. Obyvatelé paneláků si podle Illnera na své bydlení zvykli, řada z nich investovala do rekonstrukcí. Výzkum sociologického ústavu ale ukazuje, že mladí lidé už nepočítají s tím, že budou bydlet na sídlištích. Pouze do deregulace nájemného je jisté, že na trhu nebudou k dispozici jiné, relativně laciné byty. Ve východním Německu lidé opouštějí sldliště, která sloužila jen jako noclehárny. Česko má ještě čas /Dokončení na následující straně!

7 Zachraňte naše paneláky... IDokončenl z předcmzejícl stranyl vybudovat na sídlištích dalšl možnosti kultury a společenského života. " Některá sidliště snad půjdou zachránit," tvrdl Illner. Sám upozorňuje, že stát i obce zatlm dělají málo. PII kladem může být studie Regenerace panelových sídlišť, kterou už před čtyřmi lety nechal vypracovat pražský magistrát. Podle studie stoji v Praze na šikmé ploše nejvíc sldliště Modřany, Řepy, Hornoměcholupská a Černý Most. Maji zpravidla špatné spojeni s centrem, od města je oddělují rychlostní komunikace a místní obchody likviduji supermarkety, nedávno postavené v okolí. Magistrát na varovnou zprávu nereagoval. "Po vydání studie se nic nestalo," připouští hlavní autorka studie Taťána Štědrá. Dnes varuje náměstek ministra pro místní rozvoj Přikryl, že s obnovou nejde čekat. Přidávají se k němu i experti: "Pokud se nebudeme snažit, budou i z našich sídlišť ghetta," říká sociolog Lux. Nejvíce výškových domů v Evropské unii má Mad'arsko a Španělsko Západní Evropa 48 procent španělských bytů je v panelových domech. Tím odpovídá poměrům v bývalém SSSR, kde stejný podíl vykazuje Ukrajina. Více než třetina panelákových bytů je v Belgii (38%), následují Finsko a Itálie (29%). Pětinu bytů v panelových výškových domech nabízi trh ve Francii, Švédsku a Nizozemsku. Nejméně nadšení pro experiment s moderní architekturou projevili Britové, Dánové a (západní) Němci, kde byl z panelů vybudován jen každý dvacátý byt. Východní Evropa V socialistických zemích bývaly panelákové byty od sedmdesátých let jedinou šanci, jak bydlet v novém. Na rozdíl od Západu, kde se takové byty přidělovaly výlučně ze sociálních důvodů. Maďarsko dnes má v panelácích 51 procent bytů, Slovensko 38 procent, východní Německo i Česko 31 procent. I česká třetina je vysoké číslo. Znamená, že ve městech je každý druhý byt z panelu. Pouze pětinu bytů má v panelácích venkovské Polsko a Slovinsko. Evropská unie se radila - jak dále s paneláky Ministersvo pro mlstni rozvoj - odbor vnějších vztahů Tisková,práva Praha, 15. března 2005 Všichni delegáti konference přednesli své příspěvky a shodli se na závěrečném komuniké. Delegáti konference se rozhodli zaslat Evropské komisi tento dopis, v němž upozorňuji na skutečnost, že všichni ministri vyjádřili ochotu zabývat se podrobně všemi možnostmi včetně využití fondů EU v rámci existujlcího finačního rámce ve prospěch bydlení a zvláště ve vztahu k efektivnímu využíti energie, snížení emisi CO, při plnění povinnosti EU v I' aících z K otského protokolu. a' ~h části v tomto kontextu mcj ~;-Pfi~ k napl/\ování hlevnlch cl EU, jako je růst, zaměstnanost a zv1é!~ efektivní užiti en hran zduě Proto by bylo nesmlrně důležité, aby EU využlvala důsledně a konzistentně svých nástrojů k řešeni současných strukturálnlch problémů, se kterými se potýká tento sektor, a tak urychlovat realizaci s tlm spojených společných cílů. Ministři uvítali rozhodnutí přijaté Evropskou komisí v únoru 2004, které znamená vynětl podpory sociálního bydlení z povinnosti notifikovat (pozn. slučitelnost předpisů). Jak vyplývá ze závěrečného komuniké, předmětem diskuze byly i dalšl otázky spojené s EU, jako napřlklad využíti snlžené sazby DPH pro bydlení, tam kde jsou používany různé sazby, a také žádost adresovaná Evropské komisi, aby pravidelně informovala ministry odpovědné za bydlení členských zemí EU o připravovaných návrzfch legislativy EU. Vzhledem k obrovským problémům spojených s udržitelnou obnovou výškových obytných budova regenerací přilehlých oblasti obzvláště v nových členských státech Střední a Východnl Evropy a v kandidátských zemích a vzhledem k možnostem mj. úspory energie bychom ocenili diskusi s Evropskou komisí v co nejbližšl době. Pro Vaši informací přikládáme relevatní dokumenty, které zdůrazňuji závažnost stávajíclch problémů a které byly rozdány na výše uvedené konferenci. Zasíláme Vám tento dopis jménem ministrů, kteří se zúčastnili 16. konference ministrů pro bydlení EU v Praze. S veškerou úctou Sybilla Dekker Nizozemská ministryně bydlení, územního plánováni a životního prostředí Ing. Jíří Parou bek Ministr pro mistní rozvoj CR ~ 7.

8 VYÚČTOVÁNí ZÁLOHOVÝCH POLOŽEK ZA ROK 2004 Vážení družstevníci, stejně jako každý rok i letos v březnu proběhlo na SBD "Mlr" Teplice zpracování vyúčtováni zálohových položek. Zálohovými položkami k vyúčtováni jsou: topení teplá voda (TUV) studená voda (SV) provoz výtahu elenergie ve společných prostorách bytového objektu pojištění objektu daň z nemovitosti delegát samosprávy bytového objektu (příp. správce bjektu) domovník mandl, prádelna Teplo, TUV, SV Odečty a rozúčtování nákladů za teplo, teplou vodu a studenou vodu zajistila a zpracovala pro naše družstvo firma RONICA. Náklady za odečty jsou promítnuty do položky ostatni přímé náklady. Náklady na teplo a teplou vodu jsou rozúčtovány dle vyhlášky Č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele a dle vnitrodružstevní směrnice. Rozúčtování studené vody bylo provedeno poměrem dle naměřených hodnot na bytových vodoměrech k celkové spotřebě studené vody dle fakturačniho vodoměru na vstupu do objektu (vodoměr SčVK). Vaše dotazy ohledně rozúčtováni tepla, teplé a studené vody, které zpracovala firma RONICA zodpovl p. Milan Vopasek (tel , mobil.tel. Č ). Ostatnl zálohové položky Náklady na ostatn í zálohové položky jsou vyúčtovány dle vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtováni služeb spojených s uživáním bytu a nebytového prostoru. Zálohové položky jsou vyúčtovány prostřednictvím programu zpracotl 8. vaného pro potřeby našeho družstva firmou INTEGRL Vaše dotazy ohledně vyúčtováni ostatnlch zálohových položek Vám zodpovl pl Jarmila Veverková ( tel. Č ) a pi Irena Pálková - vedoucí odd. nájemného (tel. Č ). Delegáti (příp. správci) všech bytových objektů byli v průběhu měsíce března seznámeni s výsledkem vyúčtování a obdrželi vyúčtování pro všechny bydlíci členy (nájemce bytů) v samosprávě objektu, kde byli do této funkce zvoleni. Jejich povinností je vyúčtování všech bytů předat bydlícím členům (v případě požadavku člena, též podat základni vysvětlení k vyúčtování ). Vlastnlkům bytových jednotek a členům družstva (nájemcům bytů) v objektu, kde nebyl zvolen delegát ani správce, bylo vyúčtování dopisem. zasláno doporučeným Reklamačnl lhůta běžl 30 dnů ode dne předáni vyúčtování, nejpozději je možné uplatnit reklamaci do 4.května Dle Stanov SBD "Mír" Teplice a vnitrodružstevních předpisů budou přeplatky z vyúčtování zálohových položek vyplaceny nejpozději do 3 měsíců po předání vyúčtováni. Nedoplatky je třeba uhradit dle dispozic uvedených ve vyúčtováni. přeplatky od 1001,- Kč výše budou vyplaceny prostřednictvím složenky typu "B". Po obdržení této složenky je možné vyzvednout peníze na jakékoliv poště v ČR ve lhůtě uvedené na složence. přeplatky do 1000,- Kč budou připsány členovi družstva na konto nájemného, v případě zájmu o vyplaceni bude možné si tyto přeplatky vyzvednout v pokladně družstva, v úřední hodiny Po 8-12, St hod., a to v termínu od (v případě reklamace na objektu se vyřizování může lhůta úměrně posunout). Stanovení nových záloh od července 2005 Na základě vyúčtován í skutečných nákladů za teplo, teplou vodu, studenou vodu, el. energii ve společných prostorách, provoz výtahu, atd. za rok 2004 budou stanoveny nové zálohy s platností od , a to s promítnutím nových cen platných pro období roku Některým nájemníkům se z tohoto důvodu zálohy zvýší a jiným naopak sníží - to vždy záleží na výši předchozích záloh a skutečné spotřeby za uplynulý rok. Minimální zálohy jsou stanoveny: u studené vody: 100 Kč/měs. u teplé vody: 200 Kč/měs. u tepla: 250 Kč/měs. Stanovení průměrné ceny za teplou vodu: Spotřeba tepla na přípravu 1 m 3 teplé vody je přibližně 0,4 GJ, tzn., že od bude v průměru cena za teplou vodu : (0,4 x 374,82) + 48,43 = 198,36 Kč. Skutečná cena za 1 m 3 teplé vody se u jednotlivých bytů může značně lišit, neboť její konečná výše je ovlivněna celkovou spotřebou v domácnosti. Paradoxně zde platí nepřímá úměra, tzn. že čim méně teplé vody spotřebuji tím je 1 m 3 teplé vody dražší. ri8čnývl na ou cenu m' vody ~ vousložková cena, tj. rozdělov~n l ~kových nákladů na základn! i složku. Dle vyhiátky b. tvorl zékladnl složku 30 % ~ sikových nákladcl domu a~' rozdělovéna na jednotlivé byty podle ' Iochy bytu. Spotrebn! složka je ve výi ~O % celkových nákladů domu a ~ ~6lovana poměrově dle naměfen~ e v ech Příklad: Celkové náklady za teplou vodu v domě činí Kč a bylo naměřeno celkem 1.512m 3 TUV Plocha všech bytů v domě je m' (40 bj. x 60m')

9 Základní složka: 30% z = Kč Spotfební složka: 70% z = Kč Na 1 m' plochy bytu pfipadá částka : (základní složka): = 37,50 Kč /m2 Na 1m' TUV pfipadá částka : (spotfební složka) : = 138,89 Kč/ m' V domě jsou byty o velikosti 60 m', byt A má spotfebu nízkou 10m' TUV, byt B má spotfebu stfední 40m' TUV: 1. Byt A spotřeboval pouze 10m' teplé vody za rok. Výpočet ceny 1m' teplé vody: Základní složka : 60 x 37,50 = Kč Spotfebnl složka: 10 x 138,89 = 1388,90 Kč. Celkové náklady bytu na TUV číní 3638,90 Kč, z toho na 1 m' vody: 3638,90: Byt B spotřeboval 40 m' teplé vody za rok. Výpočet ceny 1 m' teplé vody: Základní složka: 60 x 37,50 = Kč Spotfební složka: 40 x 138,89 = 5555,60 Kč Celkové náklady bytu na TUV činl 7805,60 Kč, z toho připadá na 1 m' teplé vody: 7 805,60 : 40 = m Z uvedeného príkladu je zfejmé, jak může výše spotřeby teplé vody ovlivnit skutečnou cenu 1 m' teplé vody pro jednotlivé domácnosti. Tlmto ovšem nechceme nabádat k nešetrnému zacházeni s teplou vodou, ale chceme vám pouze demonstrovat, jak mohou být tyto ceny rozdílné a jak velký vliv má na cenu teplé vody rozdélování nákladů podle m' plochy bytu. Ing. Iveta Mandzáková ved.ekonom.úseku r NOVÉ CENY OD "' Od!oěitku Ietoinlho roku vhkia CR a některé firmy rozhodly o úprav. cen energii. eluteb, které matl YIIv RII výši nákl~ů epojených e bydlenlm, které" promltajt do mis~lch pfedp/8ů nájemného Y nůlch drubtevnlch -' ech. UNITED ENERGY a.s. MOST vývoj ceny tepla pro vytápění domácností a ohřev teplé vody Sč. VODOVODY A KANALIZACE a.s. vývoj ceny pitné vody pro domácnosti a pro přípravu teplé vody Datum cena (Kč/Gj měřený na vstupu do objektu) Datum cena (Kč/m' měřený na vstupu do objektu) Růst ceny ,00 Kč 139,00 Kč 318,80 Kč 349,94 Kč 367,61 Kč 372,72 Kč 374,82 Kč 374,82 Kč 1785% Růst ceny ,80 Kč 13,90 Kč 24,68 Kč 35,53 Kč 39,06 Kč 41,48 Kč 43,95 Kč 48,43 Kč 6054% Od byla zvýšena cena elektrické energie nejen pro domácnosti, ale i pro společné prostory v bytových objektech (světlo na chodbách, ve sklepech, provoz výtahu, prádelny, mandlu). Nová cena činí 4,22 Kč/kWh. V loňském roce to bylo 3,28 Kč/kWh. UNITED ENERGY a.s. MOST Vývoj ceny teplé vody dodávané do domácností (TU V) Datum Růst ceny ody cena (Kč/m') 9,20 Kč 69,50 Kč 152,20 Kč 175,51 Kč 186,10 Kč 190,60 Kč 193,90 Kč 198,36 Kč 2156 % sed MíR TEPLICE vývoj ceny - poplatku na správu družstva Datum Růst ceny cena v Kč 18,00 Kč 50,00 Kč 83,00 Kč 89,00 Kč 98,00 Kč 98,00 Kč 98,00 Kč 105,00 Kč 583% ~ 9.

10 , -, DOMOVNIRAD SBD MíR TEPLICE ČI.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů. bytů, nebytových prostorů a společnych částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemnych práv a povinnosti mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena Občanskym zákonikem - zákon Č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějšich předpisů a Stanovami družstva - schválenymi shromážděnim delegátů a platnymi od CL2 Základní pojmy 1. Bytem se rozumi místnost nebo soubor místnosti, které jsou rozhodnutim stavebniho úřadu určeny k bydlení. 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místnosti, které jsou rozhodnutím stavebniho úřadu určeny k jinym účelům než k bydlení (např. vestavěné garáže, prodejny, sklady). Nebytovymi prostory nejsou přislušenstvi bytu ani společné části (prostory) domu. 3. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spíž mimo byt apod.) 4. Společnymi částmi domu jsou části domu určené pro spole č né užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, lodžie a balkony s vchodem ze společnych chodeb, terasy, vytahy, prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny. CL3 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje Občanského zákoníku. 2. Nájemce je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit přístup do bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody, plynu, el.energie. Ve výjimečnych případech (havárie, ohroženi života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku družstva), může byt zajištěno zpřistupnění bytu i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o tom zápis. e] V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. je povinností člena (nájemce bytu) v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřistupnění bytu. 4. Nájemce je povinen chránit družstevni majetek, řádně užívat byt, společné části domu. 5. Nájemci bytů (ani jejich návštěvy) nesmí poškozovat hydranty včetně jejich vybavení a zaplombování. Zj i štěné případy budou posuzovány jako porušení povinností člena ve smyslu Stanov SBD Mír Teplice čl. 13 odst. g). 6. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Vykon práva povinností vyplyvajících z nájemního vztahu nesmí bez právniho důvodu zasahovat do práva oprávněnych zájmů jinych osob a nesmi byt v rozporu s dobrymi mravy (ve smyslu 689 a 690 Občanského zákoníku). 7. Nájemci bytů nesmí bez souhlasu družstva provádět žádné stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě (garáži) a to ani na svůj náklad. 8. Nájemci bytů jsou povinni mit řádně jménem označenou poštovní schránku, domovni a bytový zvonek. CL 4 Základni povinnosti nájemců bytů na úseku požární ochrany Nájemci jsou povinni dodržovat ustanoveni 17 Zákona o požární ochraně Č. 133/85 Sb. ve zněni pozdějš ích předpisů a vyhlášku Č. 246/2001 o požární prevenci 42-44, zejména: 1. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelnych, elektrickych, plynových a jinych spotřebičů, skladování a používání hořlavych nebo požárně nebezpečnych látek, manipulaci s nimi nebo s otevřenym ohněm (svíčky apod.) č i jinym zdrojem zapálení. 2. Rozvodné zařízení elektrické energie, uzávěry plynu, vody a topení musí byt trvale přístupné. Dále musí byt trvale volny přístup k požárním zaří z ením (hydranty, hasící přístroje). 3. Komunikační prostory (chodby,schodiště apod.) musí byt trvale volně průchodné, aby nebyl omezena nebo ohrožena evakuace osob, nebo záchranné práce v případě požáru. Na chodbách nesmí byt umístěny skříně, botníky, květinové stěny apod. 4. V případě požáru přivolat jednotku požárni ochrany (telefonni číslo je na konci tohoto domovního řádu ). Událost musí byt dále ohlášena příslušnému zástupci družstva (technikovi). CL 5 Držení domácích zvířat 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí i exotická zvířata, která jsou v bytě držena. Je však povinen dbát, aby nedoché.zelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, nebyl rušen načni klid a byla dodržována čistota, hygienické předpisy a chovem zvířat nebyli ohrožováni a omezováni ostatní nájemci domu. 2. Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího počtu domácích a exotickych zvířat (u ps ů a koček při držení více než jednoho; v ostatních případech bude individuelně posouzeno). CL 6 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů 1. Společné části domu se užívají jen k účalům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezováni práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakychkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společnych prostorech dovoleno. 2. Nájemci jsou povinni zejména - umožnit přístup k uzávěrům, hydrant ů m, měřičům, vstupům do zařízení a prostor civilní obrany - zabezpeč i t, aby v d omě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně - zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šířen í hmyzu a hlodavců 3. Ve společnych prostorech domu (chodba, schodiště, v)itah apod.) platí pří sny zákaz kouření. CI? Prádelny, sušárny, mandlovny Způsob uživání prádelen, sušáren, mandloven stanoví členská schůze samosprávy. Kontrolu a dodržování včetně přip. sporů mezi členy řeší delegát Objektu. Konečné rozhodnuti přísluší členské schůzi objektu.

11 U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elekt/iny je nájemce povinen ihned po ukončeni praní nebo mandlováni provést zápis spotřeby do evidenčniho záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě, které rovněž uhradí poplatky za spotřebovanou elektřinu včetně poplatků za provoz (Rozúčtováni služeb spojených s uživánim bytu a nebytového prostoru). Tato pověřená osoba je odešle na účet objektu. Kontrolu správnosti zajišťuje delegát objektu a informuje nájemce na členské schůzi samosprávy. ČL8 Vyvěšování a vykládání věcí 1. Nájemce bytu nesmi bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu,strojovnu výtahu a anténní stožár jakékoliv zařizeni a předměty. 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musi být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je tfeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a nezatékala na ostatni balkony příp. lodžie 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových, televiznich a zejména satelitních a radioamatérských antén a jejich svodů je třeba předchoziho pisemného souhlasu družstva. Stavebni úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruš i vzhled. 4. Na vnějši plášť bytového objektu družstva (ani ve společných prostorech objektu) nelze bez souhlasu představenstva družstva svévolně umísťovat reklamy ani oznámení firem (a to ani soukromých firem členů družstva). ČL9 Zajištění pořádku a čistoty v domě 1. Nájemce a osoby s nim společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu. 2. Nájemce je povinen zajišťovat úklid společných prostor v domě (vestibul), zametáni a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě a spojovacich chodbách, mytí hlavních dveří, osvět!. za/izeni, oken a zábradlí, tento úklid zajišťuje dle rozpisu delegáta objektu, případně dohody mezi nájemníky v při slušném objektu. Dále je nájemce povinen zajišťovat čistotu a pochůznost chodníků přilehlých k domu, vstupních vchodů před domem (v zimě odklizení sněhu a náledí) též dle rozpisu delegáta objektu. Úklidové práce lze částečně nebo úplně zadat fyzické (domovník) nebo právnické osobě za úplatu - tento požadavek musi uplatnit delegát u družstva. 3. Vyklepávat koberce a rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených (tzn. nikoliv z oken a balkonů). ČL10 Otevírání a zavírání domu 1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22,00 do 6,00 hodin. V připadě, že Důležitá telefonní čísla členská schůze samosprávy rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu povinni tolo rozhodnutí respektovat. 2. Klíče od společných prostorů a zařízeni domu (včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavni uzávěr plynu, vody apod.) jsou uloženy u delegáta, popř. osoby, která zajišťuje domovnické práce. Klíče od vyhrazených zařizeni (strojovna výtahu, rozvodné skřině elektřiny) jsou uloženy u odpovědné osoby - zaměstnance družstva. Čl. 11 Klid v domě 1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem. 2. V době od 22,00 do 6,00 hodin jsou nájemci povinni dodržovat nočni klid. 3. Práce v bytě s nadměrnou hlučností smí nájemce provádět pouze v době od 8,00 do 18,00 hod. včetně sobot, nedělí a svátků. Čl. 12 Závěrečná ustanovení 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů. Domovní řád byl schválen usnesením představenstva sao Mír Teplice dne a nabývá účinnosti Ing. Vladímír Procházka předseda představenslva Ing. Míroslav Kubů místopředseda představenstva sao Mír Teplice - ústředna pohotovostní havarijní služba ponděli-čtvrtek od 15,30-6,00 hod. pátek po hod. - soboty, neděle a svátky nepřetržitě poruchy výtahů - pracovní dny nepřetržitě poruchy dodávky el. energie - nepřetržitě poruchy dodávky plynu - nepřetržitě poruchy dodávky pitné vody - nepřetržitě poruchy dodávky tepla a teplé užitkové vody - nepřetrž i tě jednotné číslo tísňového volání hasiči záchranná zdravotnická služba policie ČR městská policie Teplice městská policie Krupka Specializujeme se na PŘESTAVBY BYTOVÝCH JADER i kompleioi rekonstrukce bytavýdl jednotek. NapI, plovouci podlahy 'tukovánl, malováni výměna plastových oken Pro méně n6ročné i pro.ty nejnároč"ějěi Volejte, přijedeme, poradíme. Co neumíme, to zařídíme

12 ,, o OPRAVA PANELOVYCH DOMU a naše družstvo V současné době se hodně mluví a píše o nutnosti opravovat panelové domy. Domnívám se, že naše bytové družstvo začalo s opravami panelových domů relativně včas. Stačí projít se po městě a srovnat s jinými městy. o se t ' ch Od MMR ČR Od eea od SFRB Státnl fond ~ ~i!!!i!líl! V současné době již naše družstvo nemá panelové domy v havarijním stavu, na které by bylo možné žádat dotace o odstraněni vad panelové výstavby. (Opravili jsme již několik desítek domů, již většinu z celkovéo počtu). Ale me programu. 'A ". Program tit'iioži\uje p vovanych domů, na které se družstvo vzalo úvěr od bánky poskytnout dotaci k l'iroku z úvěru ve výěi dríve <kl %. nynl max. do 4%. Pod može ' ll! 1 Podpora se vztahuje na úvěr nebo tu část úvěru, Hubneme! Přidáte se k nám? Ú činn é a rozumné hubnuti s lékařem, který vám opravdu rozumí. MUDr. Narcisa Vitnerová vede skupinové, rodinné a individudlnl kursy hubnuti. Každé pondělí 2 hodiny po dobu 12 ti týdnů od hodin v ZŠ Maršovské, Teplice. Začínáme Kursovné , Kč zahrnuje pomoc a podporu při hubnuti, brožurky a lehké kondiční cvičení. Kontakty: telefon , Tato metoda vám hude slušeti jehož výše nepřekročí částku 4800 korun za čtverečný metr podlahové plochy bytu. Žádost musí být podána do šesti měsíců od uzavření úvěrové smlouvy. Předmětem oprav, modernizace nebo regenerace musí být vždy nejméně oprava statických poruch, rekonstrukce rozvodů (např. plynu, topení, elektroinstalace) a zlepšení tepelnětechnických vlastností domů.. Smyslem je totiž podnítit komplexní regeneraci panelového domu, a nikoli pouze dílčí opravy či stavební zásahy.. Výjimkou jsou případy, kdy něco z toho již bylo uděláno nebo to není objektivně zapotřebí. Je jasné, že provedení komplexní opravy je drahou záležitostí. Bez půjčky, či případné dotace jen těžko realizovatelné. zhl am k neustále rostouc m Ciriá s pracl větiina samospráv same fádá, aby byij ~ zarazenydo plánu op!'iiv. Pro posouzeni kterém r~~!u _d~t v plánu oprav prellnost bude rozhodujlc t:::"ost -kohk finančnich prostl'edku bude mit ve fond naieti'eno v době rl dného zah' I o rav Rovněž možnost dalších finančních úvěrů od Československé obchodní banky (s kterou máme zatím nejlepší zkušenosti) může být v následujících letech omezená, takže v případě dalších úvěrů nemusí banka družstvu vyhovět a další finance již nepůjčí. Potom se bude opravovat již jen za našetřené prostředky od bydlícich členů ve fondech oprav. Také privatizace státního bytového fondu, který přešel do majetku obcí, je v naší republice značně odlišná. Skutečnost, že bytový fond města Teplic byl bezplatně vložen do čtyř bytových družstev byl myslím správným krokem. Tím, že nájemníci nemuseli za privatizaci bytového fondu platit, zůstaly jim prostředky na případné opravy zanedbaných objektů a na vyšší nájmy. Zajímavým příkladem je komplexní regenerace 64 domů s dvěma tisíci byty v Brně-Líšni za téměř 270 milionů korun. Dalším zajímavým příkladem je obec Svitavy, kde nejprve byty komplexně zregenerovaly a pak přistoupili k jejich prodeji... I pan a pas n v6 cic>rriy, anebo ~ zcela ~vit?: V odpovědi na tuto otázku se naprostá většina odborníku shoduje: jedině schůdná je cesta oprav domů a obnovy celých sídlišť. Ing. Vladimír Procházka Ing Václav Sláma členové představenstva Vydává: sao Mlr Teplice Redakčni rada: pfedsedkyně -Ing. Svatava Hakrová. tel Členové redakčnl rady: Ing. Václav Sláma, Zdeněk Neudert, Ing. Vladimfr Procházka, JUDr. Karel Humplík. Adresa redakce: Gagarinova Teplice. Náklad: 8100 výt isků.. Sazba a grafická úprava: Jil; Kloboučnik. Potěminova 2938/2b, Teplice, tel TIsk: sao Mir Teplice. Gagarinova 1558

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Příloha 7: Projektové listy k opatření 2

Příloha 7: Projektové listy k opatření 2 Příloha 7: Projektové listy k opatření 2 Pozn.: V případě opatření 2 jsou přiloženy pouze typové projektové listy získané od cca 1/3 potenciálních žadatelů. Projektové listy zatím nebyly shromážděny, protože

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více