K ava p ed úterní sch zí onemocn l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K ava p ed úterní sch zí onemocn l"

Transkript

1 PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ KOPANÁ, ALBATROS INKASOVAL 46 BRANEK! Levné pneu + disky = Pneuservis Rozhovice. Tel.: K ava p ed úterní sch zí onemocn l Údajn jde o problémy s psychikou a srdcem Pardubice - Na starostu pátého m stského obvodu Jaroslava K avu se chystala na úterním zasedání pardubického zastupitelstva celá ada jeho koleg z koalice i opozice. Cht li po n m vysv tlení, pro podvád l p i studiu polské vysoké školy v Sezemicích. Jenže K ava jim ud lal znovu áru p es rozpo et. Náhle totiž onemocn l. A podle všeho vážn. Z jeho vyjád ení vyplývá, že je na tom psychicky velmi špatn a má i problémy se srdcem. Údajn v d sledku mediální štvanice, která se proti n mu v posledních dnech rozpoutala. Z radnice pátého m stského obvodu už te avizují, že po ítají s dlouhodobou absencí K avy. A ten to nebude mít v bec jednoduché, ani když se uzdraví. Vedení pardubické ODS totiž dochází s jeho kauzami trp livost a jak krajský šéf Daniel Petruška, tak i pardubický primátor Jaroslav Deml na K avu tla í, aby z afér, v nichž guruje, vyvodil osobní d sledky. Oba ve ejn hovo í o tom, že ODS poškozuje. P idává se k nim i šéf koali ního Sdružení pro Pardubice Miroslav Petrá. Není možné se tvá it, že se nic ned je, vzkazuje K avovi. Telegra cky s Týdeníkem Projednání vlivu spalovny ve st edu v EZ Aren Pardubice - Radnice vyzývá všechny, jimž není lhostejný zám r rmy AVE CZ zprovoznit spalovnu nebezpe ných odpad v Rybitví, aby p išli ve st edu 9. prosince od hodin vyjád it sv j nesouhlas do EZ Areny. Uskute ní se tu už druhé ve ejné projednání vlivu této stavby na životní prost edí. Dva nové p echody v ulicích Gorkého a s. armády Pardubice - Pátý m stský obvod stihne ješt do konce roku zhotovit dva nové p echody pro chodce. První u školní družiny v Gorkého ulici, druhý v s. armády. Oba budou nasvícené a vyjdou na 250 tisíc. (jit) P evezmou Pardubice záštitu nad mistrovstvím sv ta? Pardubice - M stští radní se seznámili s informacemi o konání Mistrovství sv ta v in line hokeji v roce 2011 a doporu í zastupitelstvu p evzít nad šampionátem záštitu a uvolnit 700 tisíc korun z rozpo tu m sta na rok 2010 na zakoupení nové in line plochy do EZ Areny. Vá a op t p edsedou stavebního bytového družstva Pardubice - Valná hromada Stavebního bytového družstva Družba si zvolila nové p edstavenstvo a kontrolní komisi. Do funkce p edsedy p edstavenstva byl zvolen Miroslav Vá a a místop edsedou Josef Fedák. Stavební družstvo letos oslavilo 50 let a za tu dobu postavilo na Pardubicku více než 430 bytových dom. Ve výstavb chce pokra ovat. Z AFI utíkají kv li krizi první obchodníci AFI PALACE Pardubice oslavil sice první narozeniny, ale n kte í zdejší obchodníci se jich nedožili. Položil je nezájem zákazník. Další odchod zvažují, avšak drží je tu prý pojistka pronajímatele. Byla si u m st žovat podnikatelka, že nem že z AFI odejít, protože stejn jako ostatní m la podepsat závazek, že musí dát v takovém p ípad rmu do likvidace. Bohužel, nem žeme do t chto vztah zasahovat, protože každý musí vážit podnikatelská rizika, íká primátor Jaroslav Deml. Foto: RADMILA T MOVÁ Nesládkovi se mohli vrátit do svého domu Pardubice - Osmdesátiletí manželé Nesládkovi se p l roku poté, co byli vyst hováni z domu, který si sami postavili, do n ho zase vrátili. Ne už ale jako jeho vlastníci, nýbrž jako nájemníci. Nesládkovi o objekt p išli vlastní nepozorností. Když si totiž jejich dcera cht la p j it od podnikatele Josefa Smola e 350 tisíc korun, za které m li ru it svým domem, Petice proti spalovn u ministra The Times chválí op t pivo Pernštejn Pardubice - Britské noviny The Times po roce op t vyhodnotily kvalitu eských piv. Z východo eských pivovar dopadl nejlépe stejn jako loni Pivovar Pernštejn, následován na šestém a sedmém míst pivovary z Nové Paky a Medlešic. Zvít zil Pivovarský dv r Chýn. Novým editelem h eb ína Höck Niš ák nevšimli si, že ve skute nosti podepisují kupní smlouvu na d m. Pozd ji ale tvrdili, že jim Smola smlouvu podstr il, p estože spolu m li hovo it o záruce za p j ku. Smola tak získal jejich d m za desetinu jeho hodnoty a soud mu dal následn za pravdu. Manžel m z stal jen pozemek, na n mž d m stojí a museli objekt, ve kterém 47 let žili, v lét opustit a nast hovat se ke Pardubice - Politici z Pardubicka, Hradce Králové a Chrudimi navštívili v pátek ministra životního prost edí Jana Dusíka a jeho nám stka Karla Bláhu a informovali je, že vybudování spalovny nebezpe ného odpadu na okraji Pardubic je ekologickou a zdravotní hrozbou pro celý region. P edali jim i petici proti spalovn s podpis. Snažili jsme se problém popsat. Hovo ili jsme o technických i právn legislativních chybách v dokumentaci, o názoru samospráv na projekt, ale i o dlouholetém ekologickém zatížení regionu a dopadech zne išt ní životního prost edí na zdravotní stav místní populace, íká primátor Jaroslav Deml. Kladruby nad Labem - Ministr zem d lství Jakub Šebesta jmenoval bez výb rového ízení novým editelem Národního h eb ína v Kladrubech nad Labem Jana Höcka. U inil tak ty i dny poté, co p ekvapiv odvolal Jaroslava Dražana, který byl ve funkci jen n kolik málo m síc. Ministr neobvyklý tah zd vodnil tím, že h eb ín pot ebuje ihned zkušeného manažera, který mu zajistí evropské dotace. Takovým mužem je prý Höck, který d íve šéfoval Státnímu zem d lskému a interven nímu fondu. Odsud ale Höck neodcházel zrovna v dobrém. Tehdejší ministryn zem d lství Milena Vicenová ho odvolala práv kv li problém m p i získávání evropských dotací. Höck m l ve fondu i další problémy. Byl nap íklad obvi ován ze st etu zájm, když se svou rodinnou rmou Rosepo majoritn ovládal podnik Zem d lské zásobování a nákup v svému synovi. Na pozemek, který jim zbyl, jezdili alespo pracovat. Na podzim d m p ekvapiv koupili manželé ze sousedství, podnikající v realitách. Nesládkovým poté nabídli, že jim ho doživotn pronajmou a ti na jejich nabídku kývli. Platit budou nájem 5000 K plus t i tisícovky za energie. Pokud do t í let seženou t i miliony, mohou si d m zase koupit. Höckova rodina byla na ena, že fakticky ovládá eské zem d lství Chrudimi, který m l návaznost na innost fondu. Höckovi poté rmu prodali rm Eko-Diesel Jana Pitra, bratra hledaného Tomáše Pitra. Höck elil i na ením, že jeho rodina prakticky ovládá eské zem d lství. Jeho bratr Zden k pracoval ve fondu jako vedoucí odd lení kontrol Opera ního programu a programu Sapard, manželka Jitka byla na ministerstvu zem d lství zase editelkou odboru ekonomiky a nancování. Naposledy na sebe Höck upozornil jako p edseda p edstavenstva spole nosti Equine Vet Service, která u He manova M stce otev ela supermoderní veterinární kliniku. P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel Personál nemocnice se nechce o kovat Pardubice - Drtivá v tšina zdravotnického personálu Pardubické krajské nemocnice odmítá o kování proti prase í ch ipce. K vakcinaci tu bylo vybráno celkem 850 zam stnanc, z tohoto po- tu se jich p itom nechalo dobrovoln o kovat jen asi 150. Jak p iznala tisková mluv í nemocnice Alice Štrajtová Štefková, názory na vakcíny nového typu se mezi zdravotníky r zní. Ne všichni je považují za nezbytné. O kování d tí také v nemocnici Pardubice - V krajské nemocnici vznikne z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví druhé o kovací centrum na o kování proti prase í ch ipce pro d ti a mládež od deseti do osmnácti let. Sérum bude ale poskytováno jen d tem se zdravotními respira ními problémy, u nichž bude hrozit riziko prase í ch ipky. Doporu ení k o kování budou ud lovat d tští léka i a odborné léka ské spole nosti. Vakcinace rizikových d tí bude spušt na v tomto týdnu. Ch ipky nedosahují prahu epidemie Pardubice - Po et pacient s respira ními onemocn ními v Pardubickém kraji stále nedosahuje prahu epidemie. Nemocí trp lo na konci týdne podle pardubické hygieny 1671 lidí na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší nemocnost je p itom u d tí. Nap íklad pacienti ve v ku od šesti do 14 let už hranici epidemie p esahují. Prase í ch ipkou nyní v kraji trpí 63 lidí, p i emž pardubická nemocnice hospitalizovala s pandemickou ch ipkou už 30 obyvatel. V sou asnosti lé i t i pacienty, další dva ekají na výsledky test. Kontroverzní Lubina trénuje Pardubice - Bývalý pardubický problematický hokejový úto ník a pozd ji trenér Ladislav Lubina se vrátil do hokejové extraligy. Byl jmenován jedním z asistent nového trenéra brn nské Komety Vladimíra Je ábka.

2 K v ci Letní kino jako granát Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice - Nemiluji petice. Nepoznám, kdo p ipojil sv j podpis s hlubokým p esv d ením a plamenným nadšením, kdo tak u inil jen proto, aby m l pokoj od zapšklých protestujících kdykoliv a proti emukoliv. S rozpaky posuzuji rozhodn i petici padesátky lidí z ulice Na Hrádku v Pardubicích. Necht jí letní kino v Tyršových sadech, protože na rozdíl od 90 tisíc dalších Pardubák bydlí hned za rohem. Mají plné právo tvrdit: V tom rambajzu se nedá spát! Pro radnici prvního pardubického obvodu je taková petice nevyspalých darem z nebe. Op e se o ni jako o ze a vy eší plno letních problém. ád ní opilc a bezdomovc (n kdy koncentrovan opilých bezdomovc ) b hem promítání, úklid parku a desítky dalších do asných problém, které by se musely louskat hlavou, p idat peníze a nedostatkové lidi. Pan Moty ka, agilní a charizmatický protagonista této ojedin lé letní akce, se chce bránit protipeticí, i petici na mínus druhou: požadovat neplatnost požadavk požadavky s opa ným znaménkem. Do jisté míry mu fandím a myslím si, že pardubické letní kino, které (statisticky vzato) navštíví polovina obyvatel krajského m sta, má smysl a esko m že Pardubicím závid t. Jinde to nemají. Ale hlavou ze Moty ka neprorazí. Odp rci letního kina ješt nevytáhli trumf z rukávu. Mohou poštvat na letní kino kontrolní komisi m sta. A každý cifršpión vždycky n co najde. Absurdní chybu, která zbourá i pyramidu. Hloupému napov z: Letní kino vykopnuté dve mi se m že nenápadn vrátit oknem nebo komínem. Diplomacie je n kdy ú inn jší než granát. idi i po D11 kone n trefí do Pardubic Roman Línek, nám stek hejtmana za KDU- SL Pardubice - Do kali jsme se. Pardubice visí na prvních t ech zelených sm rovkách na dálnici D11 a idi i se tak na cest do krajského m sta už nemusí bát, že zabloudí. Jsem rád, že se po opakovaných jednáních s editelstvím silnic a dálnic poda ilo ukazatele na st žejní dopravní tepnu dostat. Tím pro m ale celá záležitost zdaleka nekon í. V další etap jsem se dohodl s generálním editelem Alfrédem Brunclíkem, že by se Pardubice jako cílový bod cesty m ly v p íštím roce objevit i na dalších náv stích, a to v míst odbo ení D11 z pražského okruhu. Zárove je pot eba nov doplnit zelené sm rovky z Pardubic na Prahu. Toto ozna ení tak dá jasn najevo, že je krajské m sto Pardubice dálni n napojeno nejen na Prahu, ale i na celou evropskou sí dálnic a rychlostních komunikací. Mezi Prahou a Hradcem Králové denn projedou tisíce osobních i nákladních automobil, které kon í práv v Pardubickém kraji a p esto dosud visela jediná modrá cedule na Pardubice až t sn za Chlumcem nad Cidlinou. Pardubice jsou ve východních echách nejpr myslov jším m stem a není možné, aby dálni ní zna ení tak významné krajské m sto ignorovala. Roman-linek.cz, Sta í Týdeník a jste doma epí bude mít dva nové radary z obou stran epí - Na rychlost vozidel p ijížd jících do obce od Rozhovic a Duban budou dohlížet dva m i e rychlosti. Na doporu ení Policie R zastupitelé odsouhlasili jejich nákup a instalaci. Ve výb rovém ízení zvít zila pardubická rma Rozhlas Technika Jan Hanzl, která nám je dodá za K v etn DPH i s p íslušenstvím a montáží. Povolení od pardubického magistrátu už máme a oba radary necháme nainstalovat do poloviny prosince, íká starostka epí Zuzana Dvo áková. Jak dodává, veškeré náklady uhradí obec. (pav) Bonifantes v T ebosicích v Povýšení sv. K íže T ebosice - Obec po ádá v kostele Povýšení sv. K íže v ned li 13. prosince od 14 hodin adventní koncert. P edstaví se v n m pardubický chlapecký p vecký sbor Bonifantes. Návšt vníci mohou dobrovolným vstupným p isp t na jeho innost. (pav) PŘELOUČ Masarykovo nám. 226 mobil: Letišt ostrouhalo, kraj chce jeho sto milion na nemocnici Hejtman žádá úsporn jší modernizaci letišt, to te p ijde minimáln o p íjezdovou silnici Pardubice - Pardubické letišt válcuje krize ze všech stran. Potýká se nejen s poklesem klientely, ale te ješt p ijde o 100 milion korun z p vodn p islíbené 300- milionové evropské dotace na modernizaci svého technického zázemí. Hejtman kraje Radko Martínek totiž p edjednal p esunutí této ástky pro pot eby krajských nemocnic. Narazil však na nepochopení m sta, které je spolu s krajem v tšinovým vlastníkem spole nosti East Bohemian Airport (EBA), jež letišt spravuje. Nevím, kdo tento nan ní výpadek nahradí, namítá nám stek primátora Alexandr Krej í. Hejtmana to nechává v klidu. Tyto peníze nutn pot ebujeme pro nemocnici v Pardubicích, zd vod uje p esun nancí. Jak dodává, letišt bude muset p istoupit k úsporn jší modernizaci svého technického zázemí. Zbylé miliony na to budou podle n j sta it. V praxi to ale Tvá Týdeníku Pernštejn TEREZA HRUBÁ A TOMÁŠ URBANEC z Pardubic využili na pár ádk o sob dotazníku, v n mž odpovídali následovn : Jak jste spolu dlouho? Dlouho spolu v tšinou nevydržíme. Kolik máte utajených d tí? On - pssst. Ona - žádné. Kdy plánujete svatbu? V tšinou po pátém pivu, ale pár let to bude ješt trvat, než se vezmeme. Vaše spole né aktivity? Mimo domácnosti nic takového nemáme. První sex? Snad na to jednou dojde... Chcete se i Vy stát p íští tvá í Týdeníku? Pak volejte na ísla nebo Foto: MICHAL MACH Radnice vypíše sout ž na Tyršovy sady Pohádka v Obecním domu v epí epí - Zdejší obecní ú ad zve malé i velké milovníky pohádek na p edváno ní rozjímání s Nezbednou pohádkou. Ta se uskute ní v ned li 13. prosince od 15 hodin v sále Obecního domu v nastudování divadelních ochotník z P edhradí. (pav) Primátor proti konci letního kina Jaroslav Deml: Nemá cenu p esunovat promítání n kam na periferii PARDUBICKO STRANA 2 POND LÍ 7. PROSINCE 2009 Pardubice - Pardubický primátor Jaroslav Deml je proti zániku letního kina Pernštejn v Tyršových sadech. Lidé d lají nepo ádek, nejen když jdou z kina, ale t eba i p i návratu z hospody nebo soukromé návšt vy, reaguje první muž radnice na petici asi stovky ob an žijících v ulici Na Hrádku a Sukov t íd. T m vadí zejména no ní hluk rozcházejících se lidí po skon ení projekce. Obrátili se proto prost ednictvím dvou peticí na první m stský obvod a žádají zrušení kina v bezprost ední blízkosti jejich obydlí. Jde o fenomén, který každoro n navšt vují desetitisíce spokojených divák, namítá však primátor. Jak dodává, bude se proto snažit o dohodu obou stran. Musí se ale navzájem respektovat, upozor uje vzáp tí. Radnice podle n j bude iniciovat sch zku s m stskou policií a bude s ní konzultovat možný postup p i zajišt ní no ního klidu. Hodn o budoucnosti kina m že také napov d t p ipravovaný projekt p em ny Tyršových sad. Pokud v projektu nebude kino gurovat, dostane m stská architektka za úkol vyhledat lokalitu v blízkosti Tyršových sad. Nemá cenu p esunovat ho n kam na periferii, míní Deml. Proti zrušení letního kina v Tyršových sadech je i opozice. Šéf zastupitelského klubu SSD Jind ich Tauber tvrdí, že by to byl neš astný krok. Na jedné stran chápu lidi, kterým vadí hluk, na druhé je provozování kina jednou z mála pozitivních aktivit ve m st, uzavírá Tauber. Pardubice - M sto vypíše výb rové ízení na návrh projektu p em ny Tyršových sad. Schválili jsme už zadávací podmínky výb rového ízení. Vypsáno bude b hem n kolika týdn, íká nám stek primátora Alexandr Krej í. P vodní studie vzešla ze sout že vypsané v roce V mnoha aspektech byla však už neaktuální a zejména na sou asné pom ry p íliš velkorysá, dodává nám stek primátora. Podle Krej í e se už nap íklad nepo ítá s tím, že by byla do parku zakomponována hlavní promenáda vedoucí ze Sukovy t ídy proti ulici Na Hrádku až k náb ežní komunikaci u labského jezu. Nepo ítá se tu také s po ádáním masových akcí, vypo ítá Krej í. Má tím na mysli i provozování letního kina, které by se m lo podle nového projektu vymístit jinam. Jeho vyjád ení tak nekoresponduje s názorem pardubického primátora, který se vyjád il pro zachování letního kina v Tyršových sadech anebo jeho st hování do bezprost ední blízkosti (viz. materiál na jiném míst této strany). Nová studie by nem la zahrnovat ani vznik vodních ploch, s nimiž se v p vodním projektu po ítalo. Avšak jen do asn. V budoucnu by tu mohlo dojít k napojení na poškozený Císa ský náhon, který je veden Tyršovými sady potrubím. Dvojnásobná da z nemovitosti Pardubice - Pardubáci zaplatí v roce 2010 ty ikrát vyšší da z nemovitosti než v lo ském roce. M sto totiž využilo možnosti zvýšit koe cient výpo tu této dan dvakrát až p tkrát a loni ji zdvojnásobilo. Letos ji ale stejným zp sobem povýšila také Fischerova vláda v rámci takzvaného Janotova balí ku. Pokud bychom to loni neud lali, p išlo by m sto asi o 64 milion korun a nenaplnili bychom m stskou kasu, jak jsme si naplánovali, uvádí nám stek primátora Alexandr Krej í. Podle n ho je chybou, že že stát nutí m sta a obce ke zvyšování svých p íjm tímto zp sobem. JAKO PRVNÍ vyzkoušeli p i fotbalovém utkání kvalitu nového povrchu v areálu u ZŠ Spo ilov žáci této školy. Foto: TÝDENÍK bude znamenat p edevším škrty v projektu. Nap íklad se za chyb jící peníze nepostaví nová p íjezdová komunikace k letišti. Bude se muset užívat zatím ta stará. Ur- it ale dojde k omezení i dalších zamýšlených staveb, míní editel EBA Jan Andrlík. Pro n ho je to v krátké dob za sebou další nemilá zpráva. V situaci, kdy doslova bojuje o každého pasažéra, se bude muset spokojit op t s oklešt ným p ísunem - nancí. Z p vodn zamýšlené výstavby moderního terminálu za t i tvrt miliardy totiž sešlo práv s od vodn ním, že je krize. Kraj s m stem se následn shodli, že požádají alespo o dotaci na modernizaci technického zázemí letišt, aby neztratilo krok s konkurencí a zárove m lo šanci získat strategického partnera. Ale i z tohoto kolá e chce te kraj ukousnout t etinu pro sebe. Terminál musí postavit silný investor, vidí cestu ven z potíží hejtman Martínek. Letišt je na tom p itom kriticky. Podle odhad p ijde letos o t etinu pasažér. Z lo ských necelých 90 tisíc klesne jejich po et asi o 30 tisíc, dokládá Andrlík. Ten si vysv tluje tento citelný pokles úbytkem ruské klientely zp sobený devalvací rublu v i dolaru a propadem ruské ekonomiky. ROMAN ZAHRÁDKA Foto: PETR HU Á EK Váno ní slavnost Klan ní t í král Choltice - Váno ní slavnost Klan ní t í král po ádá obec na nádvo í zámku v sobotu 12. prosince od 13 hodin. P ipraven je váno ní jarmark, kde bude možné koupit váno ní perní ky, d ev né hra ky, bižuterii, keramiku, medovinu i váno ní dekorace. Chyb t nebude ani výstava betlém, domácí zabija ka a ob erstvení. Po celé odpoledne bude zajišt na projíž ka ko árem. P íjezd král s dary k betlému je o ekáván v 15 hodin. (pav) B ehy hledají zájemce o prodejnu B ehy - Obec zve ejnila sv j zám r pronajmout prodejnu drogerie v dom p. 192 v Bahmíkov ulici naproti budov obecního ú adu. Jde o nebytové prostory v samostatném objektu vhodné k prodeji smíšeného zboží nepotraviná ského charakteru. Obec nabízí pronájem t chto prostor od února až b ezna. Zájemci se mohou hlásit obci nejpozd ji do 8. ledna. Vhodného zájemce vyberou zastupitelé. (pav) Chrudimští loutká i ve Starém Mate ov Starý Mate ov - Za podpory obecního ú adu p ipravili rodi- e na ned li 13. prosince od 15 hodin v místním hostinci U Lípy p edváno ní besídku. O zhruba dvouhodinový program se postarají chrudimští loutkoherci. Na d ti ekají sout že, písni ky, diskotéka a spousta další zábavy. Vstupné iní 40 korun. (pav) P elou nabízí pozemek na stánek P elou - Až do pátku 11. prosince se mohou zájemci hlásit radnici o pronájem ásti pozemku, na n mž m sto plánuje provozovat pevný stánek s ob- erstvením. Plocha iní 25 metr tvere ních a ro ní nájemné je stanoveno na 7280 K. (pav) Nový sportovní areál u školy Pardubice - V sousedství Základní školy Spo ilov byl p edán slavnostn do užívání zrekonstruovaný sportovní areál s kvalitním spurtanovým povrchem. Ur en je p edevším pro mí ové hry. Na ja e p íštího roku bude zp ístupn n i ve ejnosti. Opravu areálu zajistil svými prost edky bez pomoci dotace magistrát spole n s prvním m stským obvodem Pardubic. Za naše peníze došlo uvnit oválné plochy k vybudování oploceného víceú elového sportovišt, íká starostka prvního pardubického obvodu Hana Tomanová. Akce vyšla na jeden a p l milionu korun, uzavírá starostka Tomanová. (jit)

3 POND LÍ 7. PROSINCE 2009 CHRUDIMSKO STRANA 3 Chrudim hledá dva nové zam stnance Chrudim - Radnice vyhlásila výb rové ízení na vedoucího a referenta odd lení kultury a sportu. Zájemci musí podat svoje p ihlášky nejpozd ji do 16. prosince. Výb rové ízení se pak uskute ní v pond lí 28. prosince a nástup bude možný v lednu. (pav) Váno ní jarmark ve Slati anech Slati any - V sobotu 12. prosince se od 9 do 16 hodin koná ve Spole enském dom v Tyršov ulici Váno ní jarmark. Akce má i doprovodný program. (pav) Svídnice o rozpo tu a územním plánu Svídnice - V úterý 8. prosince se od koná v zaseda ce obecního ú adu ve ejná sch ze zastupitel. Zabývat se bude rozpo tem obce na p íští rok, p ípravou územního plánu i údržbou obecního majetku. (pav) Stavební parcely u silnice na Chrudim Slati any - M sto nabízí pozemky o celkové vým e 19 tisíc metr tvere ních podél pravé strany výpadovky na Chrudim k výstavb rodinných dom. Sou asn nabízí k bydlení bytovou jednotku 2+1 i s pozemkem v areálu zdejší plovárny. D íve sloužila jako ubytovna. (pav) Iuventus Cantas v Nasavrkách Nasavrky - Podve er t etí adventní ned le 13. prosince zp íjemní od 15 hodin na zdejším zámku pardubický d tský sbor Iuventus Cantas pod vedením sbormistra Zde ka Kudrnky. Vstupenky lze rezervovat na telefonních íslech nebo (pav) Hrochovotýnecký adventní jarmark Hroch v Týnec - V historickém zákoutí zdejšího kostela sv. Martina se v ned li 13. prosince koná od 9 do 16 hodin 2. ro ník Adventního jarmarku. Chystají se sem emeslníci a trhovci. D ti se zde budou moci projet na ko ském povozu nebo si zast ílet z kuše. Na dosp lé eká medovina i grilované pochoutky. (pav) Oh ostroj vyjde m sto na 70 tisíc Chrudim - Radní schválili Chrudimské besed konání silvestrovského oh ostroje na Resslov nám stí, a to od 23 do jedné hodiny ranní. Chyb t nebude ani ob erstvení. Oslavy p íchodu roku 2010 vyjdou m sto asi na 70 tisíc. Další oh ostroje na Silvestra budou k vid ní p ed hotelem Bohemia a na oploceném št rkovém h išti v sídlišti Na V trníku. Ty ale budou pln v režii soukromník. Nové bytové domy m ní Chrudimák m pohled z jejich oken Na Rozhledn neuvidí na kostel, Na V trníku z ejm na m sto Chrudim - M sto zahájilo územní ízení k zám ru výstavby dvou bytových dom v sídlišti na Rozhledn. Ty zde má v p íštím roce postavit spole nost K2 Investi ní majitele Milana Kušty. Výstavba obou dom má p itom od za átku odp rce. Jde o obyvatele okolních bytovek, kte í nej- ast ji namítají, že z jejich sídlišt zmizí zelený plácek pro d ti a Chrudim - Ne prase í, ale pta í ch ipka m že ohrožovat životy a zdraví Chrudimák. Radnice totiž nechala odeslat k rozboru osm t l uhynulých holub. Pokud ten prokáže bakterie p enosné na lov ka, m sto s holuby zato í. Takový nález by nám umožnil p ímou likvidaci holub a nikoliv jen jejich odchyt do klecí, který má malou úsp šnost, nezastírá místostarosta Roman Málek. Radnice podle n j vyrukuje na holuby co Vým na oken v Bronxu se prodraží Chrudim - M stští radní schválili navýšení ceny díla v bytových domech v Revolu ní a Rooseveltov ulici, kde nyní dochází k vým n oken a dve í, o K. Vícepráce jsou zde nutností, protože je tu nutné dod lávat parapety, n které byty jsou dokonce bez našeho v domí rozd leny p í kami, íká místostarosta Roman Málek. Firma Instop Slavi ín bude moci zakázku protáhnout až do ledna. d chodce a že ztratí výhled na dominantu m sta - kostel Nanebevzetí Panny Marie. Sdružení odp rc vede zastupitel SSD Jaroslav P lpán, který tu také bydlí a který paradoxn v 90. letech, co by tehdejší m stský zastupitel, pro zastav ní této plochy bytovými domy hlasoval. Nyní argumentuje, že nové domy zhorší zdejší životní prost edí a spolu s dalšími Poplatky z ubytování zatím ne Chrudim - Rada m sta odložila minimáln o rok návrh zavést ve m st poplatky z ubytování. Chrudim je patrn totiž jediná, která je v eské republice nevybírá. Návrh p išel v nejnevhodn jší dobu. Nechceme v dob krize zat žovat zbyte n živnostníky podnikající v oblasti turismu. Chceme k nim být vst ícní, íká místostarosta Roman Málek. Hotely, penziony a ubytovny ve m st p itom disponují asi 400 l žky. Poplatek iní p t korun z osoby a l žka, anebo 900 K za celý rok. Navíc výb r t chto poplatk bude p edstavovat další administrativu a s tím spojené náklady. Toho chceme ušet it sebe i podnikatele, dodává další místostarosta Pavel Kobeti. nevid t i s ú inn jšími vyst elovacími sít mi, a to na Jungmannov náb eží, kam jich zejména z Resslova nám stí p esídlily v t chto dnech celé kolonie. Odhaduje se tu na jednom míst až tisíc kus. Sít by m ly tento stav snížit zhruba na polovinu. A pro došlo k masovému st hování pták z Resslova nám stí na Kate inské p edm stí? V podkroví kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je jejich p irozené úto išt, se momentáln V Píš ovech vznikne op t osadní výbor Chrudim/Píš ovy - Chrudimská místní ást Píš ovy bude mít op t osadní výbor. Bude t í lenný a tvo- it ho budou Eva Hude ková, která by m la být jeho p edsedkyní, dále Josef Diviš a Aleš Malinský. Osadní výbor v Píš ovech už fungoval, ale pak se rozpadl. Je proto dob e, že bude znovu z ízen, kvituje místostarosta Pavel Kobeti. Znovuobnovení osadního výboru podpo ilo asi 40 lidí z Píš ov. lidmi se p ipojil k územnímu ízení svými námitkami. Byl jsem si místo obhlédnout a našel jsem tu rezaté proléza ky a drny zarostlé h išt (na snímku). Nikde nejsou vydupaná místa a je evidentní, že plochu prakticky nikdo nevyužívá. Vadí mi proto ú elové lži pana P lpána, že si tu hrají d ti i dosp lí. Je ale pravdou, že asi polovina místních lidí už neuvidí z okna na kostel. K tomu musím íct, že je b žné, že se ve m st staví a nebude to první p ípad v Chrudimi, že se n komu zm ní pohled z okna. Jen život na vesnici n co takového zaru- uje. Považuji proto protesty za sobeckost. Ostatní musí také n kde bydlet, míní radní Luboš Jelínek. Rozhledna ale není jediným sporným místem výstavby ve m st. Kv li zám ru postavit další bytové domy v sídlišti Na V trníku vznikla dokonce petice. Hlavní argument - p ijdeme o výhled na m sto. Radní te p esto navrhli dva zdejší pozemky o vým rách 841 a 785 metr tvere ních zastav t a hledají už pro n soukromé investory. ROMAN ZAHRÁDKA Chrudim také proti spalovn v Rybitví Chrudim - Radnice podpo í m sto Pardubice v boji proti modernizaci spalovny nebezpe ných odpad, kterou v Rybitví zamýšlí esko-rakouská rma AVE CZ. Vyslala proto v pátek na jednání s ministrem životního prost edí Janem Dusíkem místostarostu Pavla Kobeti e. Zavlekli holubi do m sta pta í ch ipku? Krade kraj nemocnici odd lení? Jelínek: Vylepšuje tím statut skomírající nemocnice v Pardubicích Chrudim - Chrudimská nemocnice se potýká se spoustou problém. K tomuto záv ru dosp la v týdnu m stská rada, která delegovala starostu Jana echlovského pro jednání na tohle téma s hejtmanem Radko Martínkem. Radní nap íklad konstatovali, že je zdejší nemocnice v sou- asnosti podinvestovaná a má velice nízký kapitál. Svoje výtky kraji proto shrnuli do šesti bod. Starosta má na n p ivézt od hejtmana uspokojující odpov di. V rad panuje p edevším obava z existujících snah uvnit tohoto resortu vyt snit naši nemocnici na okraj zájmu, íká radní Luboš Jelínek z Chrudimské volby. Podle n j kraj už delší dobu p esouvá n která odd lení nebo jejich ásti pod správu Krajské nemocnice v Pardubicích. Co se týká tohoto problému, za neme být v rad daleko aktivn jší a budeme trvat na tom, aby nedocházelo v nemocnici k žádným systémovým zm nám. Nejde o nic jiného, než o ekonomickou hru jak vylepšit statut skomírající pardubické nemocnice na náš úkor, pokra uje Jelínek. Není žádným tajemstvím, že se zdejší nemocnici za íná mezi odborníky íkat hanliv eldéenka. Nechceme jako lé- ebna dlouhodob nemocných skon it, budeme proto každé odborné odd lení velice bránit, uzavírá radní Jelínek. ROMAN ZAHRÁDKA pracuje, a nemají tu klid. Navíc je vypušt ná kašna, takže jsou bez vody. Cht li jsme do kašny dávat speciální chemikálii, která by jim nechutnala, avšak muselo by jít o p tiprocentní roztok, který je drahý. Lepší bude kašnu ty ikrát do roka vypustit, míní Málek. Sta í do kašny vhodit t i lži ky modré skalice, která není chemicky agresivní a holub m nechutná. Kilogram skalice stojí jen 23 korun, radí m stu zkušený holubá. K v ci Sta í Týdeník a jste doma V kostele dojde ke zm n stropní konstrukce Chrudim - Rada m sta vypsala výb rové ízení na zakázku zm ny ocelové stropní konstrukce za zhruba p l milionu korun v kostele sv. Josefa, kde vzniká Muzeum barokních soch. D vodem zakázky je zám r zv tšit kapacitu a komfort promítací kabiny v budoucím muzeu. V p ípad kostela sv. Josefa jde o starou komplikovanou budovu, což znamená, že se parametry stavby pr b žn m ní. Objevují se zde tudíž úpravy, s nimiž na za átku nikdo nepo ítal a proto se obrázek p vodního úmyslu dotvá í, vysv tluje zm nu v p vodním projektu místostarosta Pavel Kobeti. P estože bude zm na stropu znamenat zhruba p lmilionové navýšení díla, nedojde podle Kobeti e ve nále k prodražení projektu. Rozpo et muzea iní celkem 75 milion korun, z toho 44 milion pokrývá evropská dotace. Na t chto íslech se touto zakázkou nic nezm ní, uzavírá Kobeti. Ve Svídnici byl zprovozn n úpln nový most Svídnice - P esn podle harmonogramu byl v minulém týdnu zprovozn n nový most p es eku Chrudimku na p íjezdové komunikaci do obce sm rem od Lukavice. Nahradil tak nevyhovující stávající, který byl celý stržen. Stavbou nového mostu, který je o jeden metr širší a t icet metr dlouhý, realizovala pardubická rma Chládek & Tint ra. Základem mostu je nosná ocelová konstrukce, na které je umíst na betonová mostovka. Nechybí zde ani jednostranný jeden a p l metru široký chodník pro p ší. (pav) M sto nebude svítit v zim pánubohu do oken Chrudim/Medlešice - Radnice se rozhodla skoncovat s no ním svícením na nové cyklostezce z Chrudimi do Medlešic. Sv tla tu v zimním období, kdy je provoz zanedbatelný, zhasnou vždy ve 23 hodin a zase se rozsvítí v p t hodin ráno. ást cyklostezky u eky dostává nový povrch Chrudim - Místní rma Hold využívá sou asné p ízn po así k oprav chodník. Nyní se pustila do úseku podél eky Chrudimky od hotelu Bohemia až k bývalé Tramontáži, který slouží i jako cyklistezka. Firma opravované ásti ohrani ila a p vodní litý asfalt odstra uje sbíjecím kladivem. Následn tu penetruje a pokládá kvalitn jší živi ný povrch. (pav) D tský domov bude do srpna P ED DOKON ENÍM je v sou asnosti objekt t locvi ny budoucího D tského domova. Odkaz Mistr z Shaolinu Roman Zahrádka, Týdeník Pernštejn Mist i z ínského Shaolinu p ijeli pot šit svým bojovým um ním a duchovnem do pardubické EZ Areny p íznivce východních loso í. Schopnost sebeovládání, skromnost, soust ed ní, neuv itelná ohebnost lidských t l, práce s životními energiemi a zejména d raz na úto ení pouze v sebeobran jsou pro echy víc než p íkladné. Pozoroval jsem zpo átku v hledišti znud né obli eje, postavy srkající colu a tla ící do sebe o p estávce tu né klobásy. V tšina se p išla bavit bojovým um ním, mén už p emýšlet o život. S druhou polovinou se ale vše zlomilo. ínští mniši p idali na adrenalinu, který vyvažovali moudrostí svých p edk. Strhli na sebe veškerou pozornost a lidé jim za ali kone n naslouchat. Záv r se tudíž neobešel bez aplausu ve stoje. Pro? Šlo o dialog Mistra s u edníkem. Mist i byli v tomto p ípad na pódiu, u edníci v hledišti arény. Bylo patrné, že je propojila harmonie. Najednou žádný boj o majetek, politické body, evnivost i hádky o moc... Jen klid v duších, vyrovnanost a p esv d ení tam n kde uvnit, že jdeme za sv tlem vít zství. Ve st edu 9. prosince zažije EZ Arena další velké p edstavení. P jde o bytí i nebytí spalovny v Rybitví. Pokud si lidé vzpomenou na odkaz Mistr z Shaolinu, nebudou používat k ik a vztek, ale zapojí rozum. Budou se bránit tak razantními argumenty, že soupe e nadobro odzbrojí. Jakmile ale zaúto í nadávkami a hn vem, bude to znamenat jejich de nitivní prohru. Spalovna za ne spalovat a pár e ník posbírá politické body. A je sklízí jen ti, kte í prom ní zapln ný kotel v arénu moudra, na které bude i všemocný zahrani ní kapitál krátký. Chrudim - Výstavba komplexu D tského domova v áslavské ulici za 120 milion pokra uje podle harmonogramu. Zakázku zde realizuje zlínská stavební spole nost Zlínstav. Podle stavbyvedoucího Lubomíra Mikuše je nyní dokon- ován objekt t locvi ny. V hrubé stavb je provozní objekt s jídelnou, školou, ubytovnou a pomocnými provozy. Firma te provádí zateplení obou objekt, veškeré rozvody, izolace a podle po así pracuje i na terénních úpravách. Kontrolní den v minulém týdnu prob hl k naprosté spokojenosti. Podle všeho se totiž poda í dodržet termín dokon ení celého díla v srpnu p íštího roku. (pav)

4 STRANA 4 ERNÁ KRONIKA POND LÍ 7. PROSINCE 2009 Útok na strážníky byl hned odražen Pardubice - Personál benzinové erpací stanice Agip volal o pomoc strážníky poté, co je na pracovišti napadli dva opilí cizinci. Hlídka je tedy po konzultaci s léka em nechala p evézt na záchytku. Jednomu z nich se to ale nelíbilo, a tak na strážníky zaúto il. T m nezbylo, než si zjednat respekt a použít proti n mu hmaty a chvaty sebeobrany. Po vyst ízliv ní m l p ípad obou výte ník ješt dohru. Bezdomovkyn napadla léka ku Chrudim - Z polikliniky na Palackého t íd volali strážníky krátce po poledni zdravotníci, že tu jsou napadáni agresivní pacientkou. Hlídka sem proto dorazila do deseti minut. Agresorku v té dob už ale našla p ed budovou. Šlo o místní bezdomovkyni. Napadená léka ka vzáp tí uvedla, že jí nic není a žádná další újma jí nevznikla. Strážníci proto odsud bezdomovkyni vykázali. Sta í Týdeník a jste doma Opilec zranil v EZ Aren strážníka na krku Pardubice - Opilý divák napadl p i hokejovém utkání v EZ Aren hlavního po adatele a vzáp tí i jednoho ze strážník, který p isp chal s hlídkou na pomoc. Strážník vyvázl z incidentu s pohmožd ninami na krku. P ípad vzáp tí p evzala Policie R, která úto níka stíhá pro trestný in útok na ve ejného initele. Kdo vymlátil v noci okna krajského ú adu? Pardubice - Okenní tabule krajského ú adu na Komenského nám stí rozbil v noci kamenem neznámý vandal. P estože je objekt st ežen kamerami, ty dokázaly zachytit pouze siluetu neznámého výte níka. V bývalé továrn se skrýval hledaný trestanec Pardubice - V bývalé Továrn mlýnských stroj, kde se zdržují bezdomovci, zatkla Policie R muže, který nenastoupil do výkonu trestu. Hlídka ho proto eskortovala do Vazební v znice v Hradci Králové. idi i musel pomoci ven ze záchodu záme ník Pardubice - Na záchod zdejší benzinky z stal uv zn n idi. Nevšiml si totiž, že n kdo zevnit sebral kliku. Po dvaceti minutách marného volání mu nezbylo nic jiného než vyto it linku 158 a p ivolat policisty. Než hlídka dorazila, snažila se idi i pomoci obsluha benzinového erpadla, avšak marn. Muži pomohl ven až profesionální záme ník. Dvojice ukradla ve škole v Husovce železné k ly Chrudim - V úterý po sedmé ráno ukradli v oploceném areálu ZŠ Husova 41letý muž a 49letá žena dva t ímetrové železné k ly na volejbalovou sí a prodali je ve sb rn druhotných surovin. Dopadený muž byl obvin n z krádeže, ženu bude ešit p estupková komise M Ú. Kriminálka zatkla u benzinky hledaného muže Chrudim/Hroch v Týnec - Chrudimští kriminalisté zajistili u benzinky v Hrochov Týnci 57letého muže, který nenastoupil do v zení a byl na n ho vydán zatyka. Byl proto obvin n z ma ení výkonu ú edního rozhodnutí a eskortován do Vazební v znice v Hradci Králové. Z avie vypadl u Orle balík a poškodil auto Vl nov/orel - Mezi t mito obcemi se 55letému šoférovi nákladní avie uvolnil náklad, z n hož vypadl balík igelitu, který poškodil protijedoucí hondu a poškodil ji. Škoda je odhadována na 25 tisíc korun. Pátrání po škodovce ukradené Na V trníku Chrudim - V sídlišti Na V trníku ukradl n kdo neznámý zaparkovanou nepojízdnou Škodu Garde, registra ní zna ky TUK 10-37, ervené barvy. Po autu je nyní vyhlášeno celostátní pátrání. U Dukly se válel na zemi za bílého dne opilec Chrudim - U vjezdu do dvora obchodního domu Dukla se válel po 15. hodin opilý muž. Strážníci v n m identi kovali obyvatele Akátové ulice, který nadýchal 1,95 promile alkoholu. Po vyšet ení u léka e skon- il vzáp tí na záchytce v Pardubicích. Úv rová podvodnice zfalšovala podpis Chrudim - Okresní soud upustil od potrestání 32leté V ry H. z Chrudimi, jež se v hlavním lí ení zpovídala z úv rového podvodu. Podle žaloby státního zastupitelství zprost edkovávala kleint m úv ry z eské spo itelny. V ervnu 2005 takto podala za svého klienta žádost o úv r ve výši K, v níž uvedla nepravdivé údaje o výši jeho p íjm a zaml ela, že má jinde vysoké splátky. Na žádosti zfalšovala i jeho podpis. Doty nému byla poté ástka vyplacena a on ji dosud neza al splácet. Obžalovaná p ed soudem p iznala nepravdivé údaje v žádosti, avšak namítala, že ji podepsala s v domím klienta. Ten to ale pop el. Tvrdil dokonce, že jeho nacionále zneužila. Soud se nakonec rozhodl od potrestání V ry H. upustit, protože byla loni soudem v Pardubicích odsouzena za další podvody na Chrudimsku a Pardubicku ke ty leté podmínce. Považoval trest za dostate ný. Unesená žena volala z psychiatrie Pardubice - Na linku 158 volala žena, jež tvrdila, že ji n kdo zamknul a p ivázal na neur eném míst na nádraží. Jelikož ale hovo- ila zmaten, rozhodl se opera ní d stojník Policie R, že pošle policejní hlídku nejen na nadráží, ale že nechá prov it i všechna zdravotnická za ízení, zda tam náhodou není. Jeho úsudek byl správný. Žena volala z psychiatrického odd lení nemocnice. Uv zn né ženy v eské spo iteln Chrudim - Ve st edu po 18. hodin volala strážníky o pomoc z pobo ky eské spo itelny žena, jež si sem p išla vybrat peníze z bankomatu. Spolu s kamarádkou ji ale odsud necht ly pustit ven uzav ené dve e. Hlídka, která dorazila, si však v d la rady. Použila vlastní platební kartu, s jejíž pomoc dve- e z venku otev ela a uv zn nou dvojici vysvobodila. Poruchu poté spo iteln nahlásila. Lupi na út ku zadržen v parku Chrudim - Ve st edu po 16. hodin požádala Policie R strážníky o pomoc p i pátrání po lupi i, který krátce p edtím p epadl prodejnu s vojenským zbožím Army shop v Pod bradov ulici a utekl odsud sm rem k Blehovsku. Strážníci krátce na to zastavili mladíka, který odpovídal podle popisu a m l u sebe vojenský bodák. Ten se po chvíli dal na út k. Nakonec byl zadržen ve St eleckém parku. Poplach kv li granátu v garáži Celkem devatenáct let pro brutální lupi e Kdyby napadená ob nebyla v as ošet ena, mohla zem ít Pardubice - Krajský soud v Hradci Králové skon il rozsudkem kauzu t í muž, kte í letos v kv tnu oloupili a brutáln p itom mu ili 54letého muže z Pardubic. Dvaat icetiletý Patrik Garan za to p jde na sedm let do v zení, stejn Pardubice/Ohrazenice - Do služebny m stské policie v Pernerov ulici dorazila místní žena s informací, že našla p i vyklízení garáže v Ohrazenicích ru ní granát. Strážníci o tom okamžit vyrozum li Policii R a sami mezitím vyrazili k místu nálezu, aby ho zajistili proti vstupu nepovolaných osob. Granát si odsud nakonec odvezl p ivolaný policejní pyrotechnik z Hradce Králové. tak 23letý Patrik Šoltys, stejn starý René Tyl si odsedí ve v zení p t rok. Násilníci musí navíc zaplatit poškozenému muži vzniklou újmu. Obžalovaní použili proti poškozenému opakovan násilí a omezovali ho na svobod s jediným cílem, zmocnit se jeho pen z, zd vod oval verdikt p edseda soudního senátu Miroslav Mjartan. Jedinou poleh ující okolností byl nízký v k pachatel, kte í mohli jít do v zení až na 12 rok. Podle žalobce nalákali všichni t i poškozeného do bytu jednoho z nich, nebo v d li, že má na ú tu peníze z prodeje svého bytu. Tady ho mu ili a nutili k vydání pen ženky. Nakonec z n ho vymá kli PIN kód k jeho platební kart a p esv d ili, aby šel vybrat peníze k bankovní p epážce. Zp sobili mu škodu za necelých 40 tisíc. Navíc mu zlomili žebra a musel být s t žkou újmou na zdraví hospitalizován v nemocnici. Kdyby mu nebyla poskytnuta v asná léka ská pomoc, mohl zem ít. Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Státní zástupce i obžalovaní si totiž nechali lh ty na možné odvolání. ROMAN ZAHRÁDKA Ilustra ní foto: POLICIE R Podmínka za pohlavní zneužití t íleté dívenky Skala u Chrasti - Dva a p l roku s p tiletou podmínkou vyfasoval u Krajského soudu v Hradci Králové 58letý invalidní d chodce Jaroslav T ma z Havlí kova Brodu. V kauze p itom elil žalob z pohlavního zneužívání t íleté dívenky. Podle státního zástupce m l obžalovaný T ma loni 2. íjna ve své chat ve Skale u Chrasti osahávat tehdy t íletou hol i ku na p irození. Snažil se jí prý do n ho zasunovat prsty, což dívenku bolelo. T ma ale jakoukoliv vinu d razn pop el. Tvrdil, že v uvedený den nep išel s dívenkou v bec do styku. Nechápu, z eho jsem obvin n, divil se. Namítal rovn ž, že má omezenou hybnost prst na ruce a že by ani nebyl takového inu schopen. Za obvin ním vidí pomstu matky dít te, která se v té dob rozvád la. Soudní znalci byli ale jiného názoru. Podle nich prožila dívenka v d sledku zneužití posttraumatické stresové poruchy, které u ní odezn ly až letos v b eznu. Na panence v rn popsala, k emu tehdy v chat došlo. Její výslech u soudu nebyl vzhledem k jejímu nízkému v ku možný. Jelikož T ma nebyl nikdy trestán, vyvázl s podmínkou. Navíc musí ješt strp t ambulantní sexuologickou lé bu. P ekvapivý nález stovky granát Holice - Sto protitankových a protip chotních granát i s rozbuškami našel v lese nedaleko od Holic 28letý muž, který hledal s pomocí detektoru kov skryté p edm ty. Nález oznámil Policii R. Na místo okamžit vyrazili policisté z Obvodního odd lení Holice, p ivolán byl také pyrotechnik z Hradce Králové, uvádí policejní mluv í Eva Maturová. Munice nejspíš pocházela z druhé sv tové války, dodává policejní mluv í. Podle jejího sd lení se pyrotechnik po prozkoumání nálezu rozhodl pro zneškodn ní ásti granát na poli mezi obcemi Lit tiny a Uhersko. Zbytek zajistil a odvezl s sebou k zneškodn ní do Hradce Králové. Nálezy vále né munice se v poslední dob množí práv díky hleda m poklad s detektory. V lét došlo nap íklad hned k n kolika objev m st eliva na P elou sku. Prcina na telefonu 43 x 120 Rychlík rozsekal nebožtíka na kusy Pardubice - Taška na ele lokomotivy upozornila strojvedoucího rychlíku na pardubickém železni ním nádraží, že p edtím porazil lov ka. Ke st etu s 57letým mužem p itom došlo p ed 23. hodinou u železni ního p ejezdu v Dašické ulici. Podle o itých sv dk podlézal muž p i cest z práce závory a vstoupil do kolejišt v moment, kdy tudy práv plnou rychlostí projížd l rychlík. Ten neš astníka smetl a na míst usmrtil. V kolejišti z staly po nebožtíkovi amputované nohy, další ásti jeho t la se našly o p ldruhého kilometru dál. Tragédie p erušila spojení na této trati na t i hodiny. Ztracený školák se druhý den našel Pardubice - Policie R našla ve tvrtek místního 14letého chlapce, po n mž den p edtím vyhlásila celostátní pátrání. Mladík se zdržoval v centru Pardubic. Pro, to ale policisté neuvedli. Respektujeme p ání rodiny nezve ej ovat k p ípadu podrobn jší informace, zd vod uje ml ení policejní mluv í Eva Maturová. Nedbal na ízení, že nesmí ídit Rosice - Na k ižovatce u zdejší restaurace byl kontrolován chrudimskými policisty 26letý šofér vozidla Renault Laguna, který p edložil ke kontrole pouze osv d ení o registraci auta a mezinárodní pojiš ovací kartu. Vzáp tí vyšlo najevo, že má zadržený idi ský pr kaz a uložen zákaz ízení do íjna Policisté mu další jízdu zakázali a poté ho obvinili z ma ení výkonu ú edního rozhodnutí.

5 ročník 2008 číslo 1 POND LÍ 7. PROSINCE 2009 STRANA 5 Prodejna PIVOVARKA Každá prodejna Vám nabízí:. sudové a lahvové pivo, limo. pln ní 5l soudk. alkohol, dopl kový sortiment. stá ení erveného a bílého vína Možnost zap j ení vý epního za ízení (prodej nových 5l soudk v etn vý epního ventilu) Kde nás najdete: PARDUBICE, Palackého 250, S Armády 2515 HRADEC KRÁLOVÉ, Nerudova 206, HOLICE, Hradecká 49 CHRUDIM, U Stadionu 807, P ELOU, Nerudova 63, LÁZN BOHDANE, Šípkova 84 Další informace najdete na internetových stránkách nebo na telefonu ÁDKOVÁ P J KY BEZ POPLATK, úvery pro podnikatele, sjednocení úv r,exekuce nemovitostí. Tel.: Zadání soukromé ádkové inzerce v Týdeníku ZDARMA! ,- do 24 hod. Seriozní, ov ené p j ky bez poplatk. Info: Mgr. Miloš Kriška. Tel.: www. nancnimajak.cz PRODÁM RD Lozice se zahradou. Cena K tel: PRODÁM RD Radhoš 3+1, vnit ní krb, zahrada. Cena: K tel: PRODÁM byt 4+1 v Pardubicích, velikosti 98 m2 v centru m sta, rekonstrukce koupelny. Naproti Tescu. Cena ,- tel: NEBANKOVNÍ PUJ KY - ÚV R: žádné poplatky zam stnanc m, d chodc m, podnikatel m a rmám. Tel.: PRODÁM elektrické masážní lehátko - bílá barva tém nové. Cena K.Tel.: PRODÁM novou el. úhlovou brusku Pacini AG 111 AR, 500 W, ot.: 10000/min. Kotou e 115 mm. Levn. Tel.: PRODÁM induk ní va i. Cena dohodou. Tel.: PRÁCI NABÍZÍ Práce z domu! Inzerce tel.: Ceny jsou uvedené vč. DPH. KUPON PRO ÁDKOVOU INZERCI Inzerujte s Týdeníkem zdarma!!! T e l. : Adresa redakce : Pardubický Porter, s.r.o., Štefánikova 704, Pardubice, tel.: Do jednotlivých polí ek napište požadovaný text. Kupon vyst ihn te a zašlete na adresu redakce nebo jej Jméno a p íjmení... vho te do redak ní schránky v redakci, další schránka je v prodejn Tabák na t íd Míru proti hlavní lékárn. Inzerát zve ejníme v nejbližším vydání. Platí pro nekomer ní Ulice... inzerci. Redakce si vyhrazuje právo vy adit ne- vhodné inzeráty. Adresa slouží jen pro vnit ní pot eby PS, m sto... redakce. Vánoční nadílka Kč 245 Kč 151 Kč 189 Kč Blíží se sváteční čas Vánoc, příležitost k obdarování svých blízkých, poděkování obchodním partnerům nebo odměnit zaměstnance za jejich celoroční práci. Pardubický pivovar Vám nabízí originální dárková balení tmavého speciálního piva Porter 19%, vyráběný tradiční metodou již od r Celý sortiment najdete na Pivovar Pernštejn a.s., Palackého třída 250, Pardubice Objednávky na tel: , e mail: 154 Kč

6 STRANA 6 KULTURA POND LÍ 7. PROSINCE 2009 Tradi ní váno ní Pexeso nad luje dárky Rozhlasovou podobu známé a oblíbené stolní hry pexesa nabízí v prosinci svým poslucha m eský rozhlas Pardubice. A jak se hraje rozhlasové pexeso? V podstat stejn, jako normální pexeso. Každý den je p ipravena nová hrací plocha s 20 karti kami. ádky budou ozna eny písmeny a sloupce íslicemi. V živém vysílá- ní budou sout žící otá et jednot- livé hrací polí ka, která budou skrývat r zné symboly. Komu se poda í jako prvnímu v daný den oto it dva shodné symbo- ly, získává cenu p íslušného dne. D ležité tedy je pozorn poslouchat a v d t, které pozice již byly odhaleny a jaké symboly ukrývaly. Ve všední dny se karty pexesa poprvé otá ejí ve 12:50 a pak vždy další hodinu krátce p ed celou hodinou. O víkendu hra startuje ve 14:50. V letošním roce se hraje o dárky pro kutily rozdávat se budou vrta ky, brusky a další pomocníci do dílny, na chatu i zahradu. Rozhlasové pexeso odstartovalo ve vysílání Ro Pardubice v úterý 1. prosince a sout žit se bude každý den až do Št drého dne na frekvenci 104,7 FM. (rj) St íbrná ned le v Chrudimi Chrudim Váno ní trh dárk se bude konat v Muzeu v ned li 13. prosince od 9 do 16 hodin. Pro d ti je na tento den v 15 hodin p ipravena v divadle klasická pohádka na motivy K. J. Erbena Obušku z pytle ven! v muzikálovém zpracování. V 18 hodin ukon í St íbrnou ned li v Divadelní kavárn vystoupení zp va ky Lubici Smitkové. (tz) Foto: STANISLAV NOVOTNÝ Divadla Východo eské divadlo h. Celove erní koncert vokálního seskupení 4TET Nep ehlédnutelné vokální kvarteto op t v Pardubicích, nová show pro rok 2009 jist okouzlí i vás! Dokonalá harmonie lidských hlas h. Brouk v hlav Nejlepší komedie nejlepšího francouzského komediografa, ve které si užijete nejen vkusn lechtivého humoru, ale i podívané na krásné kostýmy a atmosféry salonního života v secesní Pa íži h. Brouk v hlav h. Rad z a Mahulena Básnické drama o lásce dvou mladých lidí, pocházejících ze znep átelených království. Jen laskavá moudrost pohádky, ve které musí vít zit dobré síly, rozhodne o tom, že láska je siln jší než dogma nebo zv le h. Hamlet Nejhran jší divadelní hra na sv t o nejstarším tématu všech dob. Být, i nebýt? h. Markéta Lazarová Jeden z nejsiln jších p íb h o tom, že i uprost ed zla se rodí láska h. Slavnostní galave er p i p íležitosti 100. výro í otev ení M stského divadla v Pardubicích h. as kat Hra o tom, jak se estný muž dostane do nebe. D j se odehrává v revolu ní Francii roku h. Jethro Tull Akustické turné po eských historických divadlech. Koncert legendární britské rockové skupiny, jejíž v d í osobností je skotský hudebník a skladatel Ian Anderson. Divadlo h. Offcity architekti p ednáška A. Gebriana a O. Okamury h. SU (CZ/TR), Golden Teeth (CZ/USA) - Unikátní dvojkoncert, který p edstaví dva nové mezinárodní hudební projekty kytaristy esko-tureckého p vodu Martina Alaçama. Divadlo Exil h. Noci letmé lásky ty i špan lské p íb hy o náhodném milostném setkání. Jen tak letmo na jednu noc se vzájemn dotknou lidé, kte í by se nebýt náhody pravd podobn nikdy nepotkali h. Zlomatka Psychologické drama s tragikomickými prvky. Italská matka se rozhodne vylé it svého homosexuálního syna h. Jako naprostý šílenci Komediální trihller. Prachy, sláva, manipulace, násilí, realita i kce. Co se stane, když dva agresivní fanoušci navštíví sv j idol? Bude to drsná jízda! h. Audience/Vernisáž DERNIÉRA - Tragikomická jednoaktovka Václava Havla o bezvýchodnosti a absurdit. Kina Cinestar Pardubice 2 Bobule, Líbáš jako b h, 3 sezony v pekle, Ctihodný ob an, Daft Puks Electroma, G-Force, Love and Dance, Paranormal activity 2D, Twilight sága: Nový m síc, Váno ní koleda 3D, Zemský ráj to na pohled, Zombieland, Zoufalci Cinema City Pardubice Zombieland, 2 Bobule, 2012, 3 sezony v pekle, Astro Boy, A žijí rytí i, Chceš m, chci t, G-Force 3D, Saw VI, Twilight saga: Nový m síc, Váno ní koleda 3D, Zakletý v ase, Ztaženo, ob as traka e - 3D, Zemský ráj to na pohled, Mír He man v M stec Láska na druhý pohled Když to nejmén ekáte, m že p ijít a obrátí váš život naruby... Jennifer Aniston v romantickém dramatu USA Bobule + ochutnávka vína - Volné pokra ování úsp šné eské komedie nejen o vín Vzh ru do oblak Nová animovaná dobrodružná komedie studia Pixar. Originální p íb h o nevšední cest a p átelství mrzoutského sta íka a nadšeného osmiletého chlapce. Kulturní servis Bobule + ochutnávka vína P elou Protektor R-p íb h osudového vztahu dvou lidí, kte í na pozadí vále ného dramatu prožívají vlastní drama soukromé Ženy mého muže manželství Very a Daniela je již delší dobu na mrtvém bod, Vera je jako here ka na konci kariéry a Daniel se rad ji baví s mladšími d v aty než s vlastní manželkou Julie a Julia USA-co se stane, když se t icetiletá sekretá ka z Queens Julie Powell jednoho dne rozhodne, že b hem jednoho roku uva í všech 524 recept z klasické kucha ky Mastering The Art Of French Cooking, kterou v roce 1961 napsala Julia Child? Holice Protektor P íb h o vztahu dvou lidí na pozadí vále ného kon iktu h. P edváno ní zastavení - zahájení ve foyer Kd Holice h. Koncert Dechového orchestru KD Holice a MŠ Pardubická - velký sál h. Kulturní progran ve foyer h. Koncert Faktoria! Orchestra - velký sál h. Vánoce v klubovnách - r zné akce s váno ní tématikou. DK Dukla h. A žijí rytí i h. Majda s Františkem na cestách h. Honza Pán - Loutková scéna Radost h. Nezvaný host - Filmový klub M stské kino Chrudim , 18 a 20 h. Pam tnice Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech na školním sraze, nepochybn posledním, tvá í v tvá spoluža ce Milušce Bínové h. Prach asu Jako ve snu si pan A., ecký režisér amerického p vodu, vybavuje lidi a p íb hy minulosti, které je nucen znovu bolestn prožívat h. Julie a Julia P edtím, než tu byly všechny sou asné kucha ské po ady, tu byla Julia, žena, která navždy zm nila styl, jakým Amerika va í h. A vejde ten pravý Netradi ní upírský horor se odehrává na ponurém švédském sídlišti. Tady žije outsiderský hrdina Oskar a sem se p ist huje nový soused s dcerou Eli h. Tulá ek Lovci objevili liš í doup a vykopávají ho. Liška svá mlá ata v as odnesla, ale jedno z stalo zapomenuto h. Ctihodný ob an Dramatický thriller o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít tomu, kdo nechal z v zení propustit vraha jeho rodiny h. Julia a Julia h. Julia a Julia h. Ctihodný ob an Kulturní domy KD Hronovická h. Hrdý Budžes Bára Hrzánová - tragikomické roky Husákovské normalizace o ima devítileté Helenky Sou kové v podání skv lé Báry Hrzánové, která za tuto roli získala cenu Thálie h. O Šípkové R žence Hálkovo m stské divadlo Nymburk h. St íbrná ned le v Hronovické - koncert skupin Trdlo, Chrpa a Pink Elephants KD Dubina h. Ve er s dechovkou h. Št drá koleda král divadelní p edstavení pro d ti a rodi e - váno ní hra o Mikuláši, Št drém ve eru, Koled a T ech králích v provedení Folklorního souboru Baldrián Výstavy PARDUBICE Galerie Gong Souborná výstava: Obrazy, gra ky, plastiky, keramika, šperky, sklo Paralelní sv ty Libora Škrlíka Východo eské muzeum Zámek expozice Rytí ské sály pardubického zámku Expozice eské sklá ské tvorby Expozice pohlednic Orbis picturs Expozice zbraní Numismatická expozice Peníze v echách P íroda východního Polabí Expozice hra ek Bylo, nebylo.. Pardubice výstava obových fotogra í MAGIE SKLA do Sklárna Beránek ve Škrdlovicích Výstava p edstaví tvorbu této významné sklárny, která stála na po átku 50. let u zrodu nové koncepce eského hutnicky tvarovaného skla Psí život Výstava je v nována našim nejlepším p átel m - ps m. do v prvním pat e zámku bude vystaven sk í kový betlém, gurky a pohlednice s nám tem Ježíšova narození. D m u Jonáše do 17. ledna 2010 Viktor Pivovarov: Oni CHRUDIM Galerie Art Pave Žá ek - Chu do života (nové obrazy) Igor Kitzberger (sochy) Regionální muzeum Stálá expozice: Bez bariér (pr ez d jinami loutká ství pro všechny, kte í nemohou absolvovat p íkré schody v muzeu), Tradi ní eské loutkové divadlo, eské rodinné loutkové divadlo Zahrani ní loutky ze sbírkového fondu muzea, Luminiscen ní divadlo arch. Františka Tvrdka Divadlo Karla Pippicha h. Bengt Ahlfors - Divadelní komedie - Vtipný pohled do divadelního mikrosv ta, kde jen zdánliv platí jiná pravidla h. Edmond Rostand Cyrano z Bergeracu - Uvádí Divadlo Pod Palmovkou Praha h. Slovensko Digitální diashow M. Loewa h. Guy de Maupassant Milá ek - M stské divadlo Mladá Boleslav h. Obušku z pytle ven! Divadelní spole nost Julie Jurištové Prostory Muzea h. St íbrná ned le v Muzeu - Oblíbený trh váno ních dárk s v ní cukroví, sví ek a medoviny. Ostatní D m techniky Pardubice Cestovatelské úterky - ecký ostrov Lesbos Prodejní akce Perníková chaloupka h. Váno ní jarmark v Perníkové chaloupce Klub eských turist Chrudim h. Kukátko - v restauraci Bowling Chrudim P edváno ní procházka Brnem Sraz v 5.50 v Chrudimi na nádraží, odjezd v 6.08, p íjezd do Brna v 8.14, návrat v h. (www.vejslap.estranky.cz) Mniši z kláštera Shaolin p edvedli v EZ Aren svoje um ní Pardubice - St ede ní exhibici patnácti mnich z ínského kláštera Shaolin shlédla tém zapln ná hala EZ Areny. Ve svém více než dvouhodinovém programu p edvedli naprostou koncentraci síly a soust ed ní, která jim dovolí absolvovat neskute né výkony. Diváci tak mohli shlédnout zlomení d ev nné ty e o r zné ásti t la mnich i vyzdvižení mnicha na hrotech kopí (na snímku). Zp sob života shaolinských mnich není jen doménou st ední generace. Ukázkou toho bylo p edvedení vynikajícího až artistického cvi ení nejstaršího lena skupiny - osmdesátiletého mnicha, kterému by v obratnosti a ohebnosti mohl závid t leckterý mladý gymnasta. (jit) Foto: MILAN K I EK PRODEJ - SE - byt 3+1 OV s lodžií, 74m2, nové jádro, kuchyn v. spot ebi, plast. Okna, žaluzie. Cena : ,-K tel.: PRODEJ CHRUDIM - Prostorný RD v žádané lokalit v centru m sta. D m je k využití jak pro bydlení tak i podnikání. Cena : ,-K tel.: PRODEJ - ÚH ETICE - Bývalý zem d lský objekt, zast. plocha je 800m2.Celková plocha 1265 m2.vhodné jako skladovací nebo výrobní prostory. Cena: ,-K, tel.: PRODEJ - ROHOZNÁ - Prodej bytu m2, v cihl. dom. Okolí je ideální k rekreaci - turistiku, lyža ské vleky, houba ení a cykloturistiku. Cena: ,-K, tel.: PRODEJ - CHRUDIM - Byt 3+1 OV s lodžií, ul. Havlí kova, plastová okna a žaluzie. Cena : ,-K, tel.: SLEVA PRODEJ - HROCH V TÝNEC - RD 6+1, celé podsklepeno, garáž, zahr. domek, pozemek 644 m2 Cena: ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: mobil Sb ratelé kuriozit, pozor! Pardubice - Pardubi tí sb ratelé kuriozit vás zvou na p edváno ní nákupní a prodejní burzu všech obor. Burza se koná v ned li 13. prosince od 8 do 11 hodin v restauraci U Taxisu ve Štefánikov ulici. Budete mít možnost nakoupit nebo prodat pohlednice, známky, starožitnosti, militárie, numismatiku, etikety a další sb ratelské materiály. P ípadné dotazy a objednávky stol na tel (zr) SMP INFORMUJÍ Svoz odpad o svátcích Pardubice - Služby m sta Pardubic - Odpady a.s. oznamují, že svoz komunálního odpadu bude v dob váno ních svátk probíhat takto: prob hne mimo- ádný svoz na sídlištích prob hne svoz podle svozového harmonogramu jako ve všední den svoz probíhat nebude prob hne svoz jako v b žný pátek. (tz)

7 POND LÍ 7. PROSINCE 2009 STOLNÍ TENIS DIVIZE MUŽI: TJ Tesla Pardubice B Linea Chrudim C 10:2, za domácí Loudil 3,5, Bachura a Bachurová po 2,5, Melichar 1,5. Tesla Pce B Tesla Pce A 10:8, Bachura 3,5, Loudil a Kudýn po 2,5, Melichar 1,5 Št pánek a Merta po 3, Herudek 2. TJ Jiskra Holice B Tesla Pce A 4:10, Zají ek a Socha po 2 Pánek a Merta po 3,5, Št pánek a Novotný po 1,5. Holice B Linea Chrudim C 10:0, Zají ek, Socha, Švec a Valenta po 2,5. Utkání Loko Pce B v. Vod rady B v sout ži žen nehlášeno. KRAJ. SOUT Ž MUŽI A: Chrast A Tesla Pce C 10:5, za hosty Karcol 2, Beránek 1,5, Lukeš 1, Herudek 0,5. Sokol Chrudim B TJ Sokol edice A 10:2, Pohl 1,5, Vaší ek 0,5. Linea Chrudim D TJ Lokomotiva Pardubice B 3:10, Krásl 3,5, Špa úr 2,5, Kudýn 3, Houdek 1. Trojovice A Holice A 10:0, shodným výsledkem skon il rovn ž zápas Holických s Chrastí. Trojovice A Tesla Pce C 10:7, Beránek 3,5, Karcol 2, Lukeš 1, Herudek 0,5. S. Chrudim B Loko Pce B 7:10, Kudýn 3,5, Krásl a Špa úr po 3, Houdek 0,5. Linea Chrudim D edice A 10:4, Pohl a Vaší ek po 1,5, Rudzinská 1. KS DO- ROST: Sedlec A Tesla Pce B 10:0, utkání cé ka Tesly s Borovou skon ilo pom rem 3:7 scr. Tesla Pce B Tesla Pce C (p edehrávka) 9:1, Posledník 3,5, Ho e ovský 3, Vojt ch 2,5 Zají ek 1. Borová A Holice A 6:4, podrobnocti nehlášeny. Holice A - Tesla Pce A 6:4, Pe inka 3, Frolík 2, D. Theodor 1 Lukeš 2,5, Karcol 1,5. Tesla Pce B Litomyšl A odloženo. KS ST. ŽÁCI: Mistrovice A Loko Pce A 10:0, shodným pom rem prohrála lokáda coby nová ek sout že i zápas s Chocní. REG. SOUT Ž M 1: USK Pce A SK Starý Mate ov A 12:6, Sedlá ek 4,5, Prusek 3,5, Kvapil a e otka po 0,5 Budera 3, Šnajberk, Vodehnal a Dusbaba po 1. TJ Sokol Rosice A TTC Slovan Pce B 10:8, Kadlec 3,5, Chmelík 2,5, Záme ník a Adamec po 2 Frydrych 4,5, Dostál 2, Dubišar 1,5. Tesla Pce E Tesla Pce D 10:8, Kalhous 3,5, Mi ejovský 2,5, Veselý a Makalouš po 2 Lukeš 4,5, Kolísek 3,5. Slovan Pce A TJ Spartak Sezemice A 10:8, Krej í a Karabec po 4,5, Maštalí 1 Kadrmas 2,5, Levai a Kouba po 2, R. Ho e ovský 1, Pitaš ml. 0,5. edice B Holice D 12:6, Kubín 3,5, Kurka 3, Maroši 3, Rákosník 2,5 J. Theodor 4,5, Andrlík 1, D. Theodor 0,5. Loko Pce C OS Sokol P elou A 11:7, Nová 3,5, Suchánek, Herudek a Rázek po 2,5 Kepl 4, Floner 3. P elou B Loko Pce D odloženo. RS M 2: P elou C Loko Pce E 11:7, Vilím a Zummer po 3,5, Dlask 3, B. Kasal 1 Mandys 3, Šim nek 2, Valenta 1,5, Hošek 0,5. Holice E edice C 8:10, Pe inka 4,5, Krejza 1,5, Hájek a Fousek po 1 Václavík 3,5, Nešet il a Havelka po 3, Jedli ka 0,5. Tesla Pce G Tesla Pce F 15:3, Karcol, Tvrdík a Pojman po 4,5, Lukeš 1,5 Vojt ch, Velínský a Weber po 1. edice D Rosice B 10:8, Rákosník 4,5, J. S ra 2,5, Mucha 2, P. S ra 1 Mrštík a Kára po 3,5, Vojtíšek 1. SK Sparta Dašice A USK Pce B 9:9, Schejbal 3,5, Toušek a R. Ho e ovský po 2, Foldyna 1,5 e otka a Vl ek po 3,5, Chvojka 2. Sezemice B Slovan Pce C odloženo. SLÁVEK TROJAN KUŽELKY V. DIVIZE: TJ Tesla Pardubice A Hylváty A 12:4 (2556:2486), Talacko 451, Veselý 440, Kova ík a Zemánek 423, Šic 411, Van k ml. 408 za hosty nejvíce Jedli ka 448. V. P EBOR B: Hylváty B Tesla Pce B 4:12 (2380:2436), Stejskal 431,... Richter 438, Syrovátka 424, Holý 418, Synek 399, Rubišarová 382, Kubík 375. V. SOUT Ž B: Josefov B Tesla Pce C 4:6 (1583:1564), Diviš 470,... Novák 417, Nováková 391, Bulisová 381, Bláha 375. Tesla Pce D Dobruška C 2:8 (1454:1577), Krumlová 383, Drábek 369, Brabcová 354, Drábková 348 Dít 411, (trs) FLORBAL Brno Desáté Pardubice na h išti šestého týmu z Brna prohrávaly již od tvrté minuty z hole Kadlece. Ovšem hosté odpov d li v minut jedenácté, kdy se tre l Vichr a kapitán týmu Zozulák o p t minut pozd ji poslal Pardubice do vedení p i p esilové h e. Po- etní výhoda byla potrestána i na druhé stran v záv ru druhé t etiny. Vylou ení Brychty využil Kotlas. Zlomový moment utkání nastal ve 47. minut, kdy domácí b hem t iceti vte in vst elili dva góly. Pardubicím ve snaze o zkorigování výsledku však bránil p ísn jší metr rozhod ích, kte í poslali t i hostující hrá e za sebou na trestnou lavici. Necelé dv minuty p ed koncem zápasu hosté po oddechovém ase již neposlali na h išt svého gólmana a power play se vyplatilo, když snížil Bahník. Více toho ale Pardubice již nestihly a z Brna si tak odvezly t snou porážku. V ned li p ivítají Pardubice doma od 17 hodin Spartu Praha. Bulldogs Brno M&M Reality Sokol Pardubice 4:3 (1:2, 1:0, 2:1). Branky: 4. Kadlec (Gremmel), 38. Kotlas (Gremmel), 47. Hauser (Kadlec), 47. Val ík 12. Vichr (Kunát), 17. Zozulák (Dziurdzik), 59. Bahník (Kunát). PARDUBICE: Pipek Š astný, Kosejk, Dziurdzik, Granec Zozulák, Teichman, Brychta Kunát, Vichr, Bahník Chovanec, Trojan, Jelínek. (mma) PARDUBICE V úterý 8. prosince se bude hrát t etí kolo basketbalového Eurocupu. A v pardubické EZ Aren se bude hrát o vedoucí pozici ve skupin. Úvodní dv kola nazna ila, že o postupová místa budou bojovat t i mužstva, z nichž dv se utkají na pardubické palubovce. Utkání EZ Basketball Nymburk Brose Baskets Bamberg za íná v 18 hodin. eského mistra, který po t sné proh e v Bielle p ed týdnem hladce p ehrál lotyšský Ventspils, eká silný n mecký celek, ve kterém se to ale jen hemží zahrani ními akvizicemi. V širším kádru je šest Ameri an, jeden Slovák a jeden Srb. Soupe z m sta, které neleží daleko od našich západních hranic, je dvojnásobným n meckým šampionem (2005 a 2007). M že se pyšnit i vít zstvím v Bundespokalu (1992). Klub vznikl v roce 1955 a od roku 1970 hraje v basketbalové bundeslize. Pod sou asným názvem jej najdeme od roku 2007 a u jeho kormidla se na trenérském postu objevil i reprezenta ní trenér Dirk Bauermann. Dvakrát startoval i v Eurolize, kde v sezon 2005/6 se dostal až mezi posledních 16. V sou asném ro níku n mecké nejvyšší sout že mu po 12. kole pat ilo 9. místo s p ti výhrami z toho t emi doma. Domácí zápasy hraje v hale s kapacitou 6500 divák. Trenér Muli Katzurin na jeho adresu íká: Je na tom z našich soupe asi nejlépe, má velkou cizineckou otilu a hraje SPORT D ín odrazil útok Synthesie na tvrté místo V sobotu v pardubické EZ Aren polabské derby s Kolínem Nymburští basketbalisté ekají na podporu fanoušk dobrý basket. A k nadcházejícímu souboji nymburský lodivod dodává, že každý tým se cítí na domácí palubovce komfortn jší a má mnohem v tší jistotu. A pochopiteln je d ležité být obklopen svými fanoušky, to týmu moc pomáhá. Proto doufám, že p ijde co nejvíc lidí a že nás budou hodn hlasit povzbuzovat. Do Pardubic se chystají i n me tí Pardubice Mattoni NBL má za sebou 17. kole ve kterém bylo šlágrem kola utkání pardubických basketbalist v D ín. Tam se hrálo o tvrté místo a domácí v n m odrazili nápor Synthesie a mají v tabulce p ed Východo echy dvoubodový náskok. Svému soupe i se mohou p iblížit v p íštím kole, pokud porazí doma Kolín a Severo eši prohrají v Novém Ji ín. Polabské derby bude zahájeno v sobotu 12. prosince v 17 hodin a Bekse by m lo p ijít op t hodn divák. Kolínské mužstvo se opírá o výkony amerických hrá Smitha, Jonese a Platta. Kolínský dres oblékají i expardubi tí Jelínek s N me kem. BK D ÍN BK SYNTHESIA PARDUBICE 83:74 (25:20, 43:38, 64:52). Série t í vít zství pardubického mužstva skon ila v d ínské hale, kde se hrál zajímavý zápas. Sv enci trenéra Slowiaka do n j vstoupili ve velkém stylu a ve druhé minut zásluhou Hamptona vedli 7:0! D ín se ale rychle ot epal a o dv minuty to bylo z jeho pohledu už jen 10:11. Pak bylo skóre jako na houpa ce, když se oba celky p etahovaly o vedení. Na za átku druhé tvrtiny Synthesia š rou 9:0 oto- ila na 25:29. V 15. minut po koších Boha íka a Marka vedlo pardubické mužstvo 33:29. D ínský tým ale zásluhou Soukupa v 17. minut de nitivn p eto il skóre na svoji stranu a soupe i nezbylo nic než tahat za kratší konec. V první p li m l na domácí stran hlavní slovo Ali, který zatížil pardubické konto 14 body. O výsledku rozhodla t etí tvrtina ve které hosté nezachytili nástup domácích. V ní si pro zm nu vzal hlavní slovo odchovanec jarom ského basketu Soukup, který dával d ležité body domácích a ve 26. minut m l na sv domí, že D ín poprvé vedl víc jak desetibodovým rozdílem. Pardubi tí se nemohli chytit, nepomohla ani st ídání jejich hrá a náskok domácích nar stal. Novoji ínské probuzení se tentokrát nekonalo a tak ve 38. minut to bylo hrozivých 81:60. Ve zbývajících minutách ale hosté š rou 14:2 odvrátili hrozící tom m l debakl devíti body a nejv tší Maurice zásluhu na Hampton.. Vít zství domácích bylo zasloužené, jejich hrá e zdobila v tší bojovnost a dob e bránili st elce z perimetru. Byli také lepší na doskocích (39 27). Je paradoxem, že z hrá- Synthesie m l nejvíc doskok (7) nejmenší hrá, Wright. Body: Soukup 22, Hatcher 19, Ali 16, P. Houška 10, Fenderson 6, J. Houška 5, Balík 3, P. Novotný 2 Hampton 24, Arnold 14, Marek 12, Boha ík 10, Miloš 6, Pospíšil 5, Wright 3. Fauly: TH: 13/10 19/14. Trojky: OSCH: 39. Sýkora. Rozhod í: V. Lukeš, Galajda, Znamínko. 750 divák. Nejl. hrá : Miroslav Soukup. Ostatní výsledky kola: Ostrava Nový Ji ín 45:95, Nymburk USK 120:56, Pod brady Opava 77:83, Vyšehrad Brno 61:71, Kolín Pod brady (hraje se ). FRANTIŠEK NERAD 1. Nymburk : Nový Ji ín : Prost jov : D ín : Pardubice : Brno : Opava : Kolín : USK Praha 10. Pod brady 11. Ostrava 12. Vyšehrad : : : : fans a Katzurin v í, že jim ti naši ukáží, kdo je tady doma. V samotném utkání bude záležet na dobré obran, mít kontrolu nad doskoky a ur ovat tempo hry. Tým vede kou Chris Fleming a kádr tvo í: 5 John Goldsberry (191 cm), 6 Bastian Doreth (183), 8 Predrag Suput (200), 9 Karsten Tadda (189), 12 Robert Garett (193), 13 Maurice Stuckey (187), 21 Tibor Pleiss (214), 22 Brian Roberts (188), 23 Casey Jacobsen (198),24 Elton Brown (206), 25 Anton Gavel (189), 42 Beckham Wyrick (198), 44 Eric Taylor (201). V posledních zápasech nastupoval Bamberg se základní p tkou: Tadda, Gavel (pochází ze Svitu), Suput, Jacobsen, Pleiss. FRANTIŠEK NERAD STRANA 7 II. LIGA ŽENY: Sokol Nusle B Sout ž o vstupenky na basket Sokol Pardubice I 0:3 (-21, -21, Tipujte kolik padne dohromady bod v basket. utkání: Pardubice - Kolín... Zakroužkujte, kdo z týmu Pardubic v tomto utkání nast ílí nejvíce bod : a) Marek b) Sýkora c) Miloš d) Hampton e) Arnold f) Wright g) n kdo jiný T i tipující, kte í uhodnou po et bod nebo budou svým tipem nejblíže, vyhrají každý dv vstupenky na basketbalové utkání Pardubice - Brno. V p ípad více stejných tip bude p i ur ení výherc p ihlíženo k výše zakroužkovanému nejlepšímu st elci Pardubic. Vypln ný kupón je pot eba doru it do pátku 17 hodin do redakce i sb rné schránky. Jméno a p íjmení: M sto: V EZ Aren se bude hrát o první místo ve skupin, p ijede n mecký Bamberg Rekordní vít zství BK Pardubice v žákovské lize I. LIGA ŽENY: BK Pliska Pce Pe ky 83:57 (41:24), Jedli ková 20, P lpánová 13, Ond ejová a Jirková po 11, Petrásková 8, Hab tínková 7, Mergancová 6, Kramperová 4, Chocholoušová 3. Stínem utkání bylo zran ní Kramperové (kotník). Pe ky BK Pliska Pce 79:81 (42:47), Ond ejová 19, Jirková 14, Jedli ková 11, Chocholoušová 10, P lpánová 8, Petrásková a Hab tínková po 7, Mergancová 4. EXTRALIGA U18: BK Pce BCM Slezská Ostrava 82:69 (38:27), K íž 20, He man 16, Kmošek 13, Andres 12, Tondr 9, Lachman a Pacák po 5, Zikuda 2. BK Pce BCM Mor. Ostrava 93:43 (51:15), K íž 16, Dvo ák 14, Zikuda 13, Tondr 9, He man 8, Kmošek a M. Peterka po 7, Andres 6, Lachman a Bahník po 5, Chalupník 3. LIGA ML. DOROSTENEK: BK P íbor BK Studánka Pce 51:85 (23:51), Horáková 19, Chocholoušová 16, Dušková 15, Žáková 14, Málková 11. OSK Olomouc B BK Studánka Pce 56:77 (23:43), Dušková 24, Žáková 19, Chocholoušová a Horáková po 13. SŠB Pce SBŠ Ostrava B 50:57 (31:25), Trumhová 23, Burešová 6, Bílková, Pokorná a Johnová po 5, Schmidtová 4, Veselá 2. SŠB Pce SBŠ Ostrava C 59:73 (24:29), NYMBURSKÝ RICCI budí p ed soupe i respekt. Jinak tomu nebylo ani ve druhém utkání Eurocupu, ve kterém Nymburk p esv d iv zvít zil. Foto: MILAN K I EK Schmidtová 14, Ková ová 11, Burešová 10, Pokorná 7, Veselá 6, Johnová 5, Bílková 4, Kadavá 2. ŽÁKOV- SKÁ LIGA U14: BK Pce Kondo i Liberec 155:9 (79:1), P lpán 27, Tká a Richter po 23, Havránek 16, T. Dohnal 14, F. Dohnal 12, Rovenský a Václavek po 10, Kudrna a Chocholouš po 8, Ve e a 4. BK Pce BK Brandýs n. L. 79:35 (45:23), Haavránek 23, P lpán 17, Richter 16, Václavek 11, Rovenský 10, T. Dohnal 8, Tká 5, F. Dohnal a Chocholouš po 2. V. LIGA MUŽI: es. T ebová BK P elou 68:94 (49:49), Sojka 21, Konvalina 20, Pacák 16, Marek 14, Zikmunda 10. Svitavy B Tesla Pce B nehlášeno. BVK Holice Turnov 71:91 (44:43), Diepold 18, Trojan 16, Valenta 15, Pávek 10. es. T ebová Tesla Pce B nehlášeno. Svitavy B BK P elou 80:81 (46:37), Priessnitz 24 (8 trojek!), Sojka 21, Konvalina 14, Marek 13. BVK Holice Dv r Král. 77:85 (38:47), Diepold 19, Trojan 14, Valenta 13, Pávek 9. V. LIGA ŽENY: Týništ n. O. - SŠB Pce 93:57 (52:32), Marešová 20, Vorá ková 11, Janecká a Ji ínská po 8, Horá ková 5, Drozenová 2. Ústí n. O. - SŠB Pce 44:63 (25:27), Marešová 24, Ji ínská a Svobodová po 11, Drozenová 9, Vorá ková 8. BK P elou Nová Paka B 101:21 (57:11), Hrubešová 22, Nováková 20, D. Rambousková 16, Richterová 15, Roubová 13. BK P elou Trutnov B 61:66 (29:33), Nováková 31, D. Rambousková 13, Roubová 10. OBL. P EBOR U18: Vys. Mýto BVK Holice 80:58 (30:37), Welsch 16, Loš ák 14, Bahník a Pataj po 8, v odvet 76:59 (40:44), Paš alka 31, Pataj a Loš ák po 8, Hromek a Welsch po 6. OBL. P EBOR U14: Jilemnice BVK Holice 47:61 (29:33), Loš ák 20, Michálek 18, Havelka 17, Venclák 4, Dan. Nechvíle 2, v odvet 47:40 (17:26), Michálek 15, Havelka 11, Loš ák 7, Janoš 4, Venclák 3. BK P elou Trutnov 61:28 (30:12), Miná 26, Dašek 10, Tomášek 9, v odvet 48:36 (24:16), Dašek 17, Miná 14, Tomášek 6. OBL. P EBOR ST. MINIŽA KY: BK P elou Trutnov 38:81 (20:38), Pacáková a Žá ková po 8, Dlasková 6, Danielová 5, v odvet 48:57 (30:18), Žá ková 20, Dlasková, Danielová a Novotná po 6. OBL. P EBOR NEJML. MI- NIŽA KY: BK St žery SŠB Pce 53:33 (29:20), Št rbová 17, Mikoldová 8, Václavková 6, Syr ková 2, v odvet 52:31 (20:12), Václavková 14, Št rbová 7, Mikoldová 6, Syr ková 4. SPOLE NÝ OBL. P E- BOR ML. MINIŽACTVO: SŠB Pce Svitavy (h) 40:55 (20:25), Procházková 10, Klobou níková 9, Václavková 5, erná 4, Jochová, Syr ková, Št rbová, Frintová, Š erbáková a ervenáková po 2, v odvet 33:61 (13:27), Procházková 10, Frintová a Št rbová po 5, Klobou níková a Václavková po 4, erná, Jochová, Š erbáková a ervenáková po 2. BVK Holice BK Pce 31:55 (14:28), Horký a Janoš po 6, Dvo áková, Dom. Nechvíle a Zahradní ek po 4 Langšádl 10, Brožek 9, Petric 8, Zeithammer a Charbuský po 6, Šindelá, Kratochvíl a Hofman po 4, Lahu ký a Verner po 2, v odvet 37:53 (23:27), Tomášek 11, Kašpar 6, Pa ízek, Zahradní ek, Dom. Nechvíle a Dvo áková po 4 Brožek 10, Petric 8, Šindelá 7, Charbuský, Karban a Langšádl po 6, á 4, M uk, Kratochvíl a Zeithammer po 2. SPOL. OBL. P EBOR NEJ- ML. MINIŽACTVO: BK Pce B BK Studánka Pce A 17:79, Smutný 5, Musil 3, Korec a Schmidt po 4, Bohá ek 1, v odvet 14:86, Smutný 3, Schmidt, Bartošek, Ducho, Bohá ek a Korec po 2, K es an 1. OKRESNÍ P EBOR: BK Sezemice BK Studánka 87:77 (44:38), Jak. Soudek 41, Jos. Sedlák 17, Hrdli ka 9, Kasal 8 Kant rek 20, Diepold 17, Ko ínek 15, Kocman 11, Šorf 10. FRANTIŠEK NERAD VOLEJBAL Do nového roku z prvního místa -15) a 0:3 (-22, -16, - 17). Tak snadné vít zství trenérka pardubického týmu Straková ani ne ekala. S ohledem na to, v jaké jsme situaci, jsme tam jeli, že utkání odehrajeme, ale nakonec to byl podle mého jeden z nejsympati t jších výkon, dodala Straková. Družstvo, decimované ch ipkou a zran ními, se semklo a soust ed ným výkonem od podání p es hru v poli a na síti vnutilo domácím hrá kám svoji hru a dá se íci, že se pardubické volejbalistky dob e bavily. Domácímu družstvu nakonec daly po ádnou mikulášskou nadílku, která Východo- ešky vynesla do ela tabulky. Sestava Sokola Pardubice: Kloudová, N me ková, Špeldová, Vaní ková, Vanžurová, Straková. Za p edvedenou hru zaslouží pochvalu všechny hrá ky. Další kolo II. ligy se hraje až 16. ledna 2010, kdy pardubické hrá ky jedou znovu do Prahy, kde na n bude ekat VŠTJ Praha. 1. Pardubice 2. Jarom 3. FTVS Praha 4. Hr. Králové 5. Vamberk 6. Nusle B 7. Dob ichovice 8. Havl. Brod 9. VŠTJ Praha 10. Jihlava KRAJSKÝ P EBOR I. T Í- DA MUŽI:. T ebová B - Chvaletice 0:3 a 1:3, Sok. Chrudim - Sok. Pardubice 0:3 a 1:3, Svitavy - Litomyšl 1:3 a 3:1, Lanškroun - Hnátnice 1:3 a 0:3. KRAJSKÝ P EBOR I. T Í- DA ŽENY: Slati any - USK Pardubice 1:3 a 3:1,. T ebová - Chvaletice 3:0 a 3:0, Dolní Újezd - Žamberk 1:3 a 1:3, Tesla Pardubice - Litomyšl 3:0 a 3:0, Lanškroun B - Choce 0:3 a 3:0. (fn, mma) ŠACHY : : : : : : : : : :49 20 ATLETIKA Pardubice - Ani mrazivé po así neodradilo vytrvalce, aby na atletickém stadionu Hv zdy Pardubice absolvovali b h na 3000 m, kde zvít zil Tomáš Valko z AFK Chrudim (9:47,2 min) p ed Pavlem Rybišárem z Hv zdy Pardubice (10:05,8 min). B hu na 10 kilometr se zú astnilo 16 vytrvalc. Nejrychlejší byl Jan Havelka z Maratonstavu Úpice za 35:32,9 min p ed Ji ím Douchou ze Startu Náchod (39:17,8 min) a Petrem Kalným z AFK Chrudim (40:10,5 min). (ewi) Šplh v e anech e any nad Labem Již 10. ro ník Váno ního turnaje ve šplhu uspo ádala místní ZŠ. Celkem se sjelo 115 sout žících z osmi základních škol, kte í byli rozd leni do kategorií podle t íd. Jelikož se jednalo o desátý ro ník, tak byl pro d ti rovn ž p ipravený doprovodný program. Úvod obstarala tane ní skupina z po ádající školy v e anech, následovala beseda s bikrosa em René Živným, na kterou navazovalo n kolik testovacích jízd d tí, na jeho závodním speciálu a nezapomn lo se ani na Mikuláše s ertem, kte í p inesli d tem mnoho sladkostí. Pohár za celkové prvenství bez rozdílu kategorií (t íd), si nakonec v dívkách odnesla asem 4,29 sec Dana Bo ánková ze ZŠ e any n. L. a v chlapcích kraloval výborným asem 3,44 Filip Marek ze ZŠ Masarykova P elou. Kone né po adí škol bylo následující: 1. ZŠ Masarykova P elou, 2. ZŠ Týnec nad Labem, 3. ZŠ P elou Smetanova, ZŠ R. B lá a ZŠ e any nad Labem, 6. ZŠ Chvaletice, ZŠ Hlave ník a ZŠ B ehy. Desátý ro ník turnaje se povedl na výbornou a pod kování pat í p edevším organiza nímu sboru v e- anech a všem sponzor m, kte í p isp li d tem na hodnotné ceny.(mma) EXTRALIGA: SAGINA Pce ŠK Geo n Ostrava 5,5:2,5, Votava, ernoušek, Mirumian po 1, Movsesian, Kempinski, Stehno, Bernášek po 0, ŠK Polabiny Pce A A64 VALOZ Grygov 4,5:3,5, Novotný, J. Mojžíš po 1, Petr, ervený, Roško, Jedli ka, Hošek po 0,5. SA- GINA Pce Grygov 4,5:3,5, Kempinski, Heberla, Mirumian po 1, Movsesian, Votava, ernoušek po 0,5. Po 4. kole vede Novoborský ŠK p ed Saginou (oba po 10 bodech), Polabiny jsou tvrté. II. LIGA, sk. D: Caissa T ebí A ŠK Bohemia Pce A 6,5:1,5, Jelínek, Nadrchal, Mazura po 0,5. Pelh imov 2222 ŠK Polabiny Pce B 1,5:6,5, J. Mojžíš, N mec, Hostinský, Komárek, Kourek po 1, Hrabuša, Hošek, Navrátil po 0,5. Sokol Zaje ice AKIS Pce 5:3, Petuchov, Smutný po 1, Prandstetter, Veselý po 0,5. Vede Rychnov n. Kn. p ed bé kem Polabiny. KRAJ- SKÝ P EBOR II. T.: ŠK Bohemia Pce B Sokol Krouna 4:3, J. Zelenka, Juchelka, Kotlant, Urbánek po 1. ŠK Rapid Pce ŠO a DDM Chrudim B 0,5:7,5, Hrn iarik 0, ŠK Polabiny Pce E Chrudim C 6:2, B lohlav, Škroch, Dudek, Krej í, Kvapil po 1, Törvenyi, Vorel po 0,5. ŠK Rapid Pce Rangers Poli ka C 2,5:5,5, Král, o ek po 1, Halousek 0,5. ŠO Hlinsko ŠK Rapid Pce Predators 3,5:4,5, Vobo il, Hennig, Novotný po 1, Janko, Seidl, Marcinko po 0,5. (fn)

8 STRANA 8 HOKEJ 1. LIGA Další prohra se suterénem Chrudim Polovi ní úsp šnost zaznamenali hokejisté HC Chrudim v minulém týdnu první ligy. Nejd íve na domácím led porazili Havlí k v Brod 3:1 (Procházka, Malinský, Semorád) a o víkendu podlehli v Kadani 0:3. Po 27. kolech jim tak stále pat í devátá p í ka. Tento týden eká na hokejisty Chrudimi st ede ní domácí utkání s T ebí í (18.00 h) a v sobotu zajíždí k derby do Hradce Králové. Utkání za íná rovn ž v 18 hodin. (mma) 1. Ústí n. L. 2. Chomutov 3. Olomouc 4. Hr Králové 5. Jihlava 6. T ebí 7. Havl. Brod 8. Znojmo 9. Chrudim 10. Vrchlabí 11. Benátky 12. Beroun 13. Haví ov 14. Kada 15. Tábor 16. Šumperk : : : : : : : : : : : : : : : : Mladý hokej JUNIO I: Pardubice Zlín 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). Znojmo Pardubice 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). STARŠÍ DOROST: Mladá Boleslav - Pardubice 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Zr st, Beneš. eské Bud jovice Pardubice 4:3 (2:0, 0:1, 2:2). B ezina 2, Vachutka. PARDUBICE: Bernart Žemli ka, Chaloupka, Škvor, Rychlík, Petira, Pilný Vachutka, B ezina, Bureš Š astný, Mou ka, Chlupá Chmela, ezní ek, Zahaluk Havel. V MB dále nastoupili Beneš, Zr st, Vl ek, K e an. MLADŠÍ DOROST: Pardubice Sparta 2:5 (1:0, 1:2, 0:3). Žilák, ezní ek. PARDUBICE: Jirout Petira, Pilný, Kubín, Kalous, Fridrich, Zellinger Chvojka, Havel, Mejtský Schneider, Bureš, Moravec Žilák, ezní ek, Pipek. ŽÁCI: 8. T ÍDA: Pardubice Mladá Boleslav 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Bedná, Panna, Hlavá ek. Kolín Pardubice 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). Voženílek, Hlavá ek. PARDUBICE: Husár - Procházka, Truhlá, Veselovský, Brázda, Hájek, Švarc - Barkóci, Musil, Panna, Bedná, Vysko il, Bažant, Voženílek, Hlavá ek, Velinský. 7. T ÍDA: Pardubice Mladá Boleslav 4:2 (2:1, 0:0, 2:1). Špa ek 2, Kusý, Solni ka. Kolín Pardubice 1:8 (1:4, 0:0, 1:4). Klinecký, Špa- ek a Kusý po 2, Kope ný, Dušek. PARDUBICE: Petric - Horyna, Faltys, Klinecký, Franc - Rohlík, Špa ek, Kmošek, Kusý, Martinec, Dušek, Kope ný, Solni ka. V zápase s MB dále nastoupil Voženílek. 6. T ÍDA: Mladá Boleslav Pardubice 2:3 (0:1, 0:2, 2:1). Bu ek, Kubišta, Budík. Pardubice Kolín 3:6 (1:2, 2:2, 0:2). Kubišta, Budík, Bažant. PARDUBICE: Mudrunka, Škoda - Ku era, Leder, Voltner, Šklíba - Bo ek, Budík, Kubišta, Bažant, Bureš, Petrus, Voldán, Tichý. V MB dále nastoupili Klou ek a He manský. 5. T ÍDA: Mladá Boleslav Pardubice 5:11 (2:1, 2:6, 1:4). Matys 5, Frydrych a Zadina po 2, Blümel, Žouželka. Pardubice Kolín 8:3 (0:2, 4:1, 4:0). Frydrych, Žouželka a Zadina po 2, Macha, Matys. PARDUBI- CE: Št pánek, Škoda - Mert, Hrubý, Žouželka, Hudec, Janiš - Frydrych, Zadina, Kulhánek, Mikula, Macha, Matys, Zlatník, Kohoutek, Strouhal. V MB dále nastoupili Chmelík, Pilný, Bucek, Blümel a Mazura. P ÍPRAVKY - 4. T ÍDA: Pardubice 1 Chot bo 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). Rob, Oliva, Matušek, Blümel. PAR- DUBICE 1: Vlk, Oliva, Matušek, Hybeš, Uhlí, Bucek, Barek, Mrákava, Rob, Blümel, Kutílek. Choce - Pardubice 2 11:14 (5:4, 2:4, 4:6). Mazura a Chára po 5, Pospiech 3, Dubov i. PARDUBICE 2: Kratochvíl, Dubov í, Leder, Matoušek, Franc, ech, Mazura, Pospiech, Chára, Stieber, Šlechta. 3. T ÍDA: Draci Pardubice - Chot bo 12:3. Zeman 6, Koffer a Václavek po 3. DRACI PCE: Vlk - Koffer, Václavek, Voženílek - Zeman, Svoboda, Mat cha - Janecký, Janda, Kubelka. HC Choce Pante i Pardubice 3:9. Obr 3, Kulhánek a Tomín po 2, Kazda, Dymák. PANTE I PCE: R ži ka - Obr, Kulhánek, Lemberk - Kazda, Tomín, Dymák. MICHAL MACH SPORT P esilovky Východo ech za trest HC EATON PARDUBICE - HC BENZINA LITVÍNOV 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) Pardubice cht ly v ned lním zápase napravit nevyda ený záv r tvrte ního utkání v Liberci a do kolonky st elc se zapsaly jako první. Necelé t i minuty p ed první sirénou se tre l Sýkora. P estože m l Eaton na za átku druhé ásti výhodu p esilové hry, nechali domácí ujet Hübla a bylo vyrovnáno. Pardubice se však nepou ily a p i jejich další po- etní výhod ujel Jená ek a Litvínov vedl. Vyda enou druhou t etinu podtrhl necelé dv minuty p ed jejím koncem op t Jená ek. De nitivní šance domácích pohasly v 54. minut, kdy St íteský bleskov využil litvínovskou p esilovku. V záp tí se Pardubicím naskytla více než minutová p esilovka p t na t i, ale ani tato dvojnásobná výhoda ke gólu nevedla. P esto p i klasické p esilovce p t na ty i se už dokázal prosadit op t Petr Sýkora. Dramatickou koncovku obstaral 95 vte in p ed koncem Špirko, který snížil na 3:4, ale na body již Eaton nedosáhl. Branky: 18. Sýkora (Špirko, Jillson), 57. Sýkora (Píša, Nakládal), 59. Špirko (Somík) 21. Hübl (Kubin ák, Kroupa), 30. Jená ek (Lukeš), 39. Jená ek (Kubin ák, Hübl), 54. St íteský (Kubin ák, Hübl), vylou ení: 9:10, využití: 1:1, oslabení: 0:2, rozhod í: Hodek, Zubzanda - Badal, Pouzar, divák : PARDUBICE: R ži ka - Píša, Ko í, Nakládal, Haví, Jillson, MacKenzie, Kolá II - Sýkora, Špirko, Somík - Zohorna, Koukal, Starý - Pineault, Divíšek, Pivko - Bláha, Kousal, Semorád. LIT- VÍNOV: Fran k - Kroupa, Kubát, Pun ochá, Gure, Pila, St íteský, Skuhrovec, Švarný - Kubin ák, V. Hübl, Jená ek - Majdan, Reichel, Lukeš - erný, Vopat, Trávní ek - Bojer, Gerhát, Heinisch. Extraliga tento týden pokra uje pro Pardubice páte ním utkáním v Plzni a v ned li se v pardubické EZ Aren p edstaví eské Bud jovice. Toto utkání bude op t vysíláno na T 4 Sport a za íná v hodin. Ostatní výsledky: Vítkovice Kladno 3:2 p edehráno, Liberec Sparta 4:0, Brno T inec 4:2,. Bud jovice Slavia 3:4p, Zlín Karl. Vary 3:2, Ml. Boleslav Plze 3:4p. (mma) 1. Plze 2. Vítkovice 3. Zlín 4. Pardubice 5. T inec 6. Slavia 7. Liberec 8. Bud jovice 9. Sparta 10. Boleslav 11. Litvínov 12. Karl.Vary 13. Kladno 14. Brno : : : : : : : : : : : : : : FC Beeee se m že pyšnit skv lou obranou Pardubice Druhým hracím dnem pokra ovala Zimní halová liga, kterou ve velké hale pardubické univerzity po ádá fotbalová prodejna Mida Sport. Hned ty i týmy mají stále plný bodový zisk, naopak na první body eká Apendix a Albatros. SKUPINA A Uluwatu FC Titanic 5:6 (0:3). Branky: Komárek 2, Chmela, Ou- edník, Ulrich Dušek a Sivák 2, Šejvl, Ledvinka. Xawax St. Hradišt 2:5 (1:3). Balint, Trupl Götz 2, Tamchyna, Kouba, Tomi. FC emus Uluwatu FC 4:4 (2:2). Budinský 4 Pleva, Komárek, Chmela, Drenko. Xawax Titanic 3:5 (1:2). uchran 2, Rozkoš Dušek 3, Berger, Šejvl. FC Rotunda St. Hradišt 8:4 (3:3). M. Ryba, F. Ryba a Vratišovský 2, F. Uhlí, Beran Tamchyna, Karela, Dan k, Tomi. FC emus FC Beeee 0:8 (0:3). Musil 4, Baldrych 2, Dvo ák, Kudrna. Xawax Uluwatu FC 3:3 (1:2). J. Malý, Kochan, Ka mar Ulrich, Ou edník, Pleva. St. Hradišt FC Apendix 15:2 (8:2). Dan k 5, Tomi a Karela 3, Kouba 2, Deutsch, Götz Schmoranzer, M lník. FC Rotunda FC emus 10:8 (7:4). M. Ryba 5, F. Ryba 2, Meduna, Vratišovský, Sadílek Budinský 5, Kopá 2, M. Pulpán. FC Apendix FC Beee 1:17 (0:4). M lník Musil 5, Buriánek, Cincibuch a Dvo ák 3, Práchenský, Kudrna, Lejsek. 1. FC Rotunda 2. FC Beeee 3. Titanic 4. Staré Hradišt 5. Uluwatu FC 6. FC emus 7. Xawax Group 8. FC Apendix : : : : : : : :59 0 V t žkých chvílích pomohly góly Tomáše Urbance FC Kratonohy Milk Star 4:5 (2:2). Franc 2, Tomášek, Št pánek Karlík 2, Šmahel, Vaší ek, K ivka. PFC Siófok FC Akonta 3:6 (2:3). ervenka 2, Doležal Prorok 4, Kuchta, Mocanu. Albatros FC Kratonohy 3:11 (0:6). Frydrych, Tóth, Tyrychter L. Veverka 4, Tomášek 3, Št pánek 2, Franc, Král. PFC Siófok Milk Star 5:2 (3:0). Kle ka 2, Klimeš, Bureš, Doležal Šmahel, Danihelka. FC Aegon FC Akonta 7:7 (6:3). Petrus 6, Žurek Kuchta 3, Prorok 2, M. Ujec, V. Kakrda. Albatros Arnošti 4:13 (1:6). Ehm 2, Jezdinský, Tóth O. Hlavá 5, Vítek 3, L. Hlavá 2, Šimon, Drábek, Burget. PFC Siófok FC Kratonohy 5:8 (1:4). Klimeš 2, Chládek, Kle ka, ervenka Št pánek 4, Král Prvenství pro FC Litrpool HRÁ I Albatrosu v sobotu ve t ech zápasech inkasovali neuv itelných 46 branek! Vlevo z Albatrosu Erwin Ehm, z Kratonoh Václav Tomášek. SKUPINA B Pardubice/Ohrazenice - Turnaje v halové kopané se zú astnilo p t družstev systémem každý s každým. Nejlépe si vedl tým FC Litrpool, který si prvenství pohlídal i p es prohru s FC Sharp v posledním utkání turnaje. Karvas team FC Sharp 2:2, M. Cibulka, Z. Karvánek Vacek 2. Vichr z hor - Holický sud 0:0. FC Litrpool Karvas 2:0, Trupl, Moravec. Vichr Sharp 3:1, Zderadi ka, Van k, Štancl Záveský. Litrpool Holický sud 3:2, Moravec 2, Trupl Bydžovský 2. Karvas Vichr 0:3, Van k, Štancl, Myslík. Sharp Holický sud 8:1, Zvolenský 3, Záleský a Vacek po 2, Šustek Reinberk. Vichr Litrpool 1:4, Van k Moravec 2, Hanovec, Trupl. Holický sud Karvas 2:2, Mikloško, K rka Mergl, O. Karvánek. Litrpool FC Sharp 3:4, Tláskal 2, Moravec íha 3, Vacek. Kone né po adí: 1. FC Litrpool, 2. Vichr z hor, 3. FC Sharp, 4. Karvas team, 5. Holický sud. LITRPOOL: Vybíral, Trupl, Hanovec, Moravec, Podstata, Tláskal. VICHR Z HOR: Tlustoš, Pracha, Kadavý, Horák, Myslík, Štancl, Zderadi ka, Van k. SHARP: Reng, Zvolenský, Záme ník, Vacek, Šustek, íha, Záleský, Záveský. (mma) FC Torf Pardubice - 1. FC Delta Real Šumperk 6:4 (2:2) Pardubi tí futsalisté v sobotu p ivítali, tentokrát v hale v He manov M stci, souseda v tabulce Real Šumperk, kterému m li oplácet porážku 5:6. A domácí za ali nad jn, když již po n kolika vte inách musel Fidrovu st elu vykopávat z prázdné branky hostující Klemsa. V páté minut po p e íslení Malý zakon oval vedle, ale o necelou minutu pozd ji zatáhl mí Fidra a p esnou p ihrávkou vyzval ke skórování Slová ka, který nabídku neodmítl. Šumperk v bec nep sobil jist v obran, ale postupem asu se za al tla it do útoku a v 8. min. Oklešt k z trestného kopu orazítkoval ty pardubické branky. To se nakonec ukázalo jako varování a o minutu pozd ji již do erného mí il Navrátil. V 11. se Šumperk dokonce dostal do vedení, když p ed vlastní brankou zahrál rukou Je ábek a kapitán M. Málko se z penalty nemýlil. V záp tí se ot ásla znovu Šimonova ty po st ele Strnada. O minutu pozd ji Kostka vykopával mí z prázdné brány a s Torfem to nevypadalo v bec dob e. Ten navíc n kolik minut p ed polo asem hrál pod hrozbou šestého akumulovaného faulu a v té tob mohli domácí d kovat rozhod ím, kte í p ehlédli ruku Fidry a n kterých zákrok domácích, které byly na hranici faul. D ležitý moment p išel 46 vte- in p ed polo asem, kdy st elu Slová ka u ty e dorazil Urbanec a bylo vyrovnáno. Raketový nástup nastal s pohledu Torfu na za átku druhé p le. Hned v úvodní minut se totiž tre li Fidra s Malým a domácí tak utekli o dv branky. O t i minuty pozd ji však byl stav op t nerozhodný, když laciné góly zaznamenal Žmolík a Klemsa. Oba týmy se poté snažily strhnout vedení na svoji stranu a to se nakonec povedlo domácím, když op t zavelel Urbanec a st elou s pomocí ty e vst elil vít zný gól. A když pojistku p idal ve 34. Netolický, mohly se Pardubice radovat z t íbodového zisku. Foto: MILAN K I EK 3, L. Veverka. FC Akonta FC Par- áci 8:3 (3:1). Pecivál 2, Mocanu, Prorok, M. Ujec, Kuchta, V. Kakrda, Pavel Macha ný, V. S ra, Mandutz. FC Aegon Albatros 22:2 (14:2). Petrus 9, Münzberger 5, Je ábek 4, Han 3, Semerád Tóth, Jezdinský. FC Par áci Arnošti 3:6 (2:3). J. S ra 2, Benda Burget a Šimon 2, O. Hlavá, Vítek. 1. Arnošti 2. FC Akonta 3. FC Aegon 4. FC Kratonohy 5. Milk Star 6. FC Par áci 7. PFC Siófok 8. Albatros HOKEJBAL : : : : : : : :60 0 ST ELCI: 16 M. Ryba (FC Rotunda), 15 Petrus (FC Aegon), 12 Dušek (Titanic), 11 Musil (FC Beeee), Budinský (FC emus). (ašo, mma) eský pohár Pardubice Všichni t i zástupci Pardubicka, hrající druhou nejvyšší sout ž, vstoupili o víkendu do tvrtého kola hokejbalového poháru. A hned dva týmy si vybojovaly postup. Alfa Pardubice doma p ehrála Letohrad 4:3 (1:1, 2:1, 1:1), Mok íž, Barva, Dubišar, J. Kubeš. P elou p ivezla cenné vít zství z eské T ebové, kde zvít zila 2:1 (0:1, 1:0, 1:0), P íhoda, apek. Jediný, kdo neprošel tvrtým kolem, byl Svítkov, který na domácím h išti nesta il na Hradec Králové, kterému podlehl 3:7 (0:2, 1:4, 2:1). (mma) V záv ru navíc byl po druhé žluté vylou en hostující Oklešt k, takže se Šumperk k záv re nému náporu nedostal. Další utkání odehraje Torf op t doma v He manov M stci a to tuto sobotu, kdy od nastoupí proti Tangu Brno. Branky: 6. M. Slová ek (Fidra), 20. a 28. Urbanec (M. Slová ek, Malý), 21. Fidra (M. Slová ek), 21. Malý (M. Slová- ek), 34. Netolický (Koudelka) - 9. Navrátil (M. Málko), 11. M. Málko z pok. kopu, 23. Žmolík (Strnad), 24. Klemsa (Navrátil), ŽK: 3:1, K: 0:1 (38. Oklešt k). TORF: Šimon Malý, Je ábek, M. Slová ek, Fidra Urbanec, Kostka (13. Koudelka), Netolický, Beran. Ostatní výsledky: Tango Brno Benago 7:2, Vysoké Mýto M lník 5:4, Teplice Helas Brno 5:1, Jistebník Slavia 7:0. Utkání Chrudim Bohemians se hraje V úterý 8. prosince se dohrává utkání 12. kola Šumperk Tango Brno. MICHAL MACH Pardubice Výsledky tipovací sout že: Slavia - Sparta 3:1, Plze -. Bud jovice 5:1, T inec - Vítkovice 4:0, K. Vary - Ml. Boleslav 2:2, Kladno - Brno 5:3, Kada - Chrudim 3:0, Hr. Králové - Olomouc 3:5, Havl. Brod - Znojmo 5:2, Benátky n. J. - Vrchlabí 0:2, po et vst elených branek 46. Poukaz v hodnot 300 korun na zboží ve fotbalové prodejn MIDA SPORT: Stanislav Valenta, Rosice nad Labem (19 bod 69 branek). Multipack PIVOVARU ŽENSKÝ HOKEJ Zbyte né nájezdy Pardubice Beroun 5:4 s.n. (2:2, 1:0, 1:2). PARDUBICE:Kmoní ková Jacková, Bartoní ková Va ou ková, Dostálová Cejnarová, Siantová Malínská, epková, He manová ulíková, Jirsová,Vosyková Mrkosová, Cílová, Janoušková. Branky: Vosyková, Va ou ková, Bartoní ková, Malínská, Jacková. Vylou ení: 7:3, bez využití. Oslabení: 0:1. Rozhod í: Veinerter Kmoní ková, Pot ek. Diváci: 50. Utkání 2. kola nadstavby nejvyšší sout že hokejistek prohrával domácí celek ve 3. minut 0:1 p i vlastní p esilovce! Sedmkrát nevyužil vlastní po etní výhody. Po neurovnaném za átku p išlo zlepšení perníká ek ve druhé t etin. Vyjád ení v podob jediné branky však bylo nevýrazné. Když navíc dv ma hrubkami v 58. dovolily Berounu srovnat pr b žný stav 4:2, musely celkem zbyte n, rozhodovat o t sné výh e až samostatnými nájezdy. K dalšímu zápasu zajíždí Východo ešky v sobotu do Neratovic.(trs) KRASOBRUSLENÍ Lahu ká tvrtá 1. Chrudim 2. Teplice 3. Vysoké Mýto 4. Tango Brno 5. Slavia Praha 6. Helas Brno 7. Benago 8. Jistebník 9. Pardubice 10. Šumperk 11. Bohemians 12. M lník : : : : : : : : : : : :76 5 POND LÍ 7. PROSINCE 2009 Vít zem Stanislav Valenta PERNŠTEJN: Jaroslava Hušinová, Pardubice (18 bod 46 branek). Poukaz na polední menu pro dv osoby v Bar-Restaurant Finlandia: Tomáš Shejbal, Pardubice (16 bod 50 branek). Aktuální kupón je možné doru it k nám do redakce nebo na sb rném míst v tra ce na t íd Míru (naproti lékárn ) nejpozd ji do pátku 11. prosince 17 hodin. Pravidla sout že jsou uvedeny i na našem webu (mma) Plze - Pardubice (extraliga)...:... T inec - Zlín (extraliga) Litvínov - Vítkovice (extraliga) Liberec - K. Vary (extraliga) Sparta - Ml. Boleslav (extraliga) Kladno - Slavia (extraliga) Hr. Králové - Chrudim (1. liga) Havl. Brod - Jihlava (1. liga) Vrchlabí - Ústí n. O. (1. liga) Celkový po et vst elených branek:... Jméno a p íjmení: Bydlišt podle OP: Budapeš /M lník/p íbram Na mezinárodním Santa Claus Cupu obsadila pardubická ža ka Lahu ká 4. místo, když po krátkém pogramu gurovala na 2. p í ce. Velká cena M lníka p inesla dvojnásobný úsp ch Uhlí ové z KK Pardubice. V p ípravce skon ila druhá, mezi mladšími nová ky zvít zila a 9. místo obsadila Pejchová. Umíst ní našich závodnic na P íbramském kahanu nejml. ža ky: 9. A. Doubravová. Ml. ža ky: 5. K. Doubravová. Ža ky: 9. Ševcová, 14. Melicharová. (trs) Restaurace - Bar Finlandia Polední menu za 65,- najdete na Nerudova ulice 879, Pardubice P elou ský hokejbal B ehy - Kenya 0:5 (0:3). Kazimír a Svoboda po 2, Šolta. Rockets - uníci 3:0 (0:0). Rosenberger, Matoušek, Kohout. Devils Chlupatej Bobr 1:0 (0:0). ernický. B ehy - Motor 0:3 (0:2). Hrubý, Musil, Hubá ek. Rockets - Devils 2:3 (1:1). Kobera, Slanina Kopecký 3. Kenya - Motor 3:2 (1:1). Šolta, Mít, Svoboda Šmíd, Hubá ek. Rio - uníci 1:0 (0:0). Mašek. Devils B ehy 2:0 (1:0). Kadera, ernický. 1. Rio 2. Devils 3. Kenya 4. Rockets 5. Motor 6. Cepy 7. uníci 8. Chl. Bobr 9. B ehy 1. LIGA : : : : : : : : :14 1 P íští program - so 10: Chlup. Bobr uníci, 11: Rio Motor, 12: Rockets Kenya, 13: uníci Motor, 14: Rockets B ehy, 15: Cepy Chlup. Bobr, 16: Rio Devils, 17: Kenya Cepy. 2. LIGA Fire Horses Papoušci 4:1 (2:0). Hackenberg 2, Vlachý, Ve erník Rybá. TPS Amipa Fan club Jest ábi 8:1 (3:1). Hrubeš 3, Piska 2, T. Novotný, Richtár, L. Fíla Zita. Fire Horses Pardubi ky 4:0 (0:0). Jirsa 2, Hejhal, Šprincl. Fan club Pce meláci 0:5 kontuma n. Papoušci Pardubi ky 1:2 (0:1). ermák Kabelá, Vrabec. TPS Amipa Ventura 3:2 (0:1). Diviš, M. Moravec, Malý Louda, Jílek. Matadors meláci 7:3 (2:2). Mina- ík 3, ížek 2, Schejbal, Novotný Lauryn, Marek, Kosina. Fan club Pce Ventura 3:2 s.n. (1:1). Brotánek, Klema, Stehno Hykyš, Metelka. Týmu Fan club Pce byl odebrán jeden bod za nespln ní povinností. Stejn tak dopadl o týden d íve Alkehol. 1. TPS Amipa : meláci : Matadors : Pardubi ky : Papoušci : Fire Horses : Alkehol : Lohenice : Ventura : Fan club Pce : Fan club Jest :17 0 P íští program - ne 9: Fire Horses- Fan club Pce, 10: Matadors Fan club Jest ábi, 11: Lohenice Alkehol, 12: Matadors Papoušci, 13: Fire Horses meláci, 14: Lohenice Pardubi ky, 15: Alkehol Ventura, 16: Pardubi ky Fan club Jest ábi. (mma, vn) TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice editel spole nosti Roman Zahrádka, tel.: redaktor: Pavel Zeman, tel.: , sportovní redaktor: Michal Mach, tel.: , inzerce: Bc. Jitka Zahrádková, tel.: , Eva Grožajová, tel.: web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Brendl se otočil zády k radniční koalici!

Brendl se otočil zády k radniční koalici! PRO PARDUBICKO A CHRUDIMSKO JSME VAŠE JISTOTA - STAVÍME PRO VÁS JIŽ 10 LET Polabiny - Zelená terasa + SPORT ROČNÍK 3. 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč). 20. 4. 2009-26. 4. 2009. ČÍSLO 16 Investor: Zelená terasa,

Více

Další rána pro Pardubice! Ministr zařízl onkologii

Další rána pro Pardubice! Ministr zařízl onkologii PRO PARDUBICKO A CHRUDIMSKO +TV program ROČNÍK 2. 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč). 5. 2. - 2. 2. 2008. ČÍSLO 50 Vážení čtenáři, ode dneška najdete redakci Týdeníku Pernštejn na nové adrese: Štefánikova ulice 704

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ "ZA VENKOV", o.s. TČšíme se na Vás!

POěÁDÁ A ZVE OBýANSKÉ SDRUŽENÍ ZA VENKOV, o.s. TČšíme se na Vás! Csibriová 2 / 2013 Další info: : start v 18:00 hodin, konec turnaje dlouho po p lnoci... : startovné K 100,-/ pár : závazné p ihlášky do 12.8.2013 na emailech jjirimalek@seznam.cz, radka.filingerova@seznam.cz

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět

Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Ročník 25 (35) Blatná 26. září 2014 Číslo 16 / strana 1 Ročník 25 (35) 26. ZÁŘÍ 2014 ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč ČÍSLO 16 Mažoretky z Blatné opět dobývaly svět Mažoretky PREZIOSO Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Vladimír Dlouhý, prezident HK R. Evropa dá 120 miliard na rozvoj eských podnik. Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou základnu

Vladimír Dlouhý, prezident HK R. Evropa dá 120 miliard na rozvoj eských podnik. Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou základnu VE A www.komora.cz M sí ník Hospodá ské komory eské republiky erven 2015 ro ník 16 Evropa dá 120 miliard na rozvoj eských podnik Vladimír Dlouhý, prezident HK R Chci získat nejen v tší, ale i mladší lenskou

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více