Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ě ů é é é úč ě Č ý ě ý ěř ý ý ý ě Č ě č é š ř ý ěú Č ů ů ě ř é ě ě ě ůž ů ř š ů ý ý ý č ů ú é č š ě ě č ý ž š ě ý ě é ý ů ů ř š ý ř ě ý ž ů ř š ě ž ř š ý ř ě ř Í č ý ř š ý č é é ě é ú ů ý Í č é ř ř

2 d) Při splněn zkonných podmnek k přechodu njmu bytu vyznačuje v njemn smlouvě změnu osoby njemce. NejsouJi podmnky přechodu njmu bytu splněny,vydvvýzvl k vyklizen bytu, a při neplněn této výzvy podv joudu nvrh na vyklizen bytu. Na zkladě rozhodnut ZM zastupuje Město Celkovice v přpadném soudnm Ízentýkajcmse bytové problematiky mstostarosta, přpadně jin pověřen osoba. e)uzavr dohody s njemcem o zniku njmu bytu. f) Podv nvrh soudu na přivolen výpovědi njmu bytu, zúčastňujese tohoto soudnho Ízena činpotřebné prvn úkony. g) Uděluje njemci souhlas k výměně bytu. h) Uděluje njemci souhlas k podnjmu bytu nebo jeho čsti. 3. Prvnmi úkony podle odst. 2. Psmena b), d), e) a 0 tohoto člnku,,zsad,, může bytový orgn pověřit sprvn firmu dle člnku II. těchto,,zsad,,. tv. Evidence obecnch bytů a obecnch bytů uvolněných 1. Sprvn firma vede evidenci obecnch bytů, které m město ve vlastnictv. oddětreně vede evidenci bytů služebncha bytů se snženým njemným. Evidenci obecnch bytů sprvn firma před hospodřskému odboru a zajišt'uje operativn aktualizaci. 2. Sprvn firma je povinna do 8 dnů psemně ohlsit přslušnémubytovému orgnu byt uvolněný, byt njemcem neužvaný,byt jehož njemce zemíel a byt, o němž zjist, že je užvn neoprvněně, nebo že jeho njemce je současně njemcem nebo vlastnkem dalšho bytu. 3. Sprvn firma zabezpečuje ve lhůtch co nejkratšch opravy uvolněných bytů a psemně oznamuje bytovému orgnu ukončentěchto oprav pro umožněndalšho njmu. v. Seznamy žadate ůo njem obecnho bytu MěU vede seznam žadatelůo njem obecnho bytu v pořad podle data podn ždosti (dle jen,,seznam..). 2. ŽadateI můžebýt zapsn do seznamu pouze jednou. U manželůjde o společnou ždost. 3. Hospodřský odbor MěÚ zapšepo projednn v bytové komisi (dle jen,,bk..) do seznamu zletilého žadatele - občana ČR, ktery nen njemcem ždného odpovdajchobytu ani vlastnftem nemovitosti určenék bydlen, pokud je naizem města hlšen k trvalému pobytu alespoň dva roky, nebo je po tuto dobu na tnern města zaměstnn. 4. Hospodřský odbor MěÚ zapšepo projednn v BK do seznamu i zletilého Žadate e, u něhož njem obecnho bytu je v zjmu rozvoje města, a to jen toho, který nen njemcem nebo vlastnkem ždného odpovdajchobytu. 5. Hospodřský odbor vtcú oate zapšepo projednn v BK do seznamu zletilého žadate e, který je na zemměsta njemcem neodpovdajchobytu, z důvodu stavebnch zvad bytu nebo pro zdravotn stav njemce a přslušnkůjeho domcnosti. Stavebn zvady bytu se dokldaj sprvnm rozhodnutm nebo posudkem stavebnho odboru MěÚ (dle jen,,stavebn úřad..), zdravotn stav osob zptvou ošetřujcho lékaře. 6. Do seznamu bude zapsn pouze zleti ý Žadate, který předložídněvyplněnou ždost na formulři předepsaném bytovým orgnem. Tento formulř,,ždost o njem obecnho bytu, resp. poskytnut bytové nhrady.. je Přlohou č. l těchto,,zsad,,. 1. Hospodřský odbor

3 Sprvné vyplněn ždosti je věc žadgte e. V přpadě nezapsn žadatele do seznamu oznm toto hospodřský odbor MěU žadateli i se zdůvodněnm. 7. Žadate é zapsn do seznamu jsou povinni průběžně oznamovat bytovému orgnu všechny změny svých bytových poměrů. 8. Ždost o njem obecnho bytu, resp. o poskytnut bytové nhrady je evidovna ještě ]" kalendřn rok nsledujc po roce jejho předložen.poté mus být žadatelem psemně obnovena, nebo ji hospodřský odbor MěU z evidence vyřad. vl. Pořadnky žadate ůo njem obecnho bytu 1. Pořadnky ze všech zapsaných žadatelůo njem obecnho bytu se sestavuj 1. x ročně, vždy k 1. lednu. BK ze seznamu žadatelůsestavuje dva pořadnky: - pořadnk žadatelůo njem obecnho bytu, pořadnk žadatelůo njem obecnho bytu v domech s pečovatelskou službou (DPS). Podklady pro sestaven pořadnku shromžd a dod hospodřský odbor MěÚ. Jediným kriteriem pro pořad žadatelův pořadnftu je datum zapsn do seznamu. Dřve zapsaný žadate je v pořadnku vždy před žadatelem zapsaným později. 2, Pořadnky zveřejňuj,e po dobu jejich platnosti hospodřský odbor MěÚ vyvěšenmna,,uředn desce..měu a na internetové adrese města. 3. Uvolňované obecn byty - jak bezpřspěvkové, takivzané na finančnpřspěvek žadate e - budou nabzeny žadatelůmpostupně podle pořad. odmtne-li žadate nabuený byt, přechznabdka automaticky na dalšho žadatele v pořad. Žadate, který byt odmtl, si zachovv své msto v pořadnftu. 4. odmtne-li nab:uený byt žadate projednvaný mimo Ídný pořadnft (sociln či obecně prospěšný žadate ), pak je zaíazen na své původnmsto v řdném pořadnftu. vt!. Njem obecnho bytu 1. Před uzavřenm njemn smlouvy ověř hospodřský odbor MěÚ sprvnost a úplnost bytové ždosti. 2.PÍeduzavŤenm njemn smlouvy umožnsprvn firma žadate i prohldku bytu, který bude předmětem njemn smlouvy. 3. U manželůjde o společný njem. To neplat, jestliže manže é spolu trvale nežij, což mus bytovému orgnu prokzat, a nejsou znmy jiné prvn překžky. 4. Njemn smlouvy s novými njemci se uzavrajna dobu určitou 2 et a prodlužovnavždy na dalš2 roky, pokud njemnft neporušuje njemn smlouvu. Zahrubé porušen smlouvy se vždy považuje neplacen njemného. Smlouva nemus být prodloužena z důvodů,pro které by pronajmatel mohl vypovědět njem bytu podle občanskéhozkonftu. a) njemn smlouva je JdeJi o njem použitm důvodůobecné prospěšnosti (kap. XIII), pronajm se byt na jeden rok. Njemn smlouva se prodlužuje po dobu trvn důvodůobecné prospěšnostivždy o dalš]. rok. Po ].0 letech od prvnho uzavíen smlouvy se uzavr smlouva na dobu Zlet za stejných podmnek jako v odstavci 4a. b) s

4 ě Č ě ě ě ž Č Č é š Ž č ě š ž š é č é ž é ě ř š é é ě Č ř é ě ů ě ě ř š ě Ž Ž é ú éú ž Í ž ů ě ž Ž š ě ř ř ž é ž ý Í

5 ř ř ř š ě é ř š ř ř č é ěř ě é ř ě ě ý ě č ě ě ý ě ý ř ě ý ě ě Ž é ěř é č ž ý ě ž š ě ů ř ě č é ř ř é é ý ě ě ůž ý ý ě ě éž úč ě ý ů ř ř ý ůž ř ý ř ř č ě ěš ý ů ě č ř ý ě Č úč č ř č Ž é ý š ž é ř úč ě ž ě ě ů Č ě š

6 ř č ů ě ž ž é Ž é ř ž é č ý é ž ě š é Č é ř é ž š é ř ý ý ž ů ž é ř é ěř é ů é ě ž é ě Ž ž ý ě č ě ž č ř š ů ř ě č ě ž é é é é ě

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více