Statutární město Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Pardubice"

Transkript

1 Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů)

2 ZmP STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU ROKU Rozdělení přebytku roku 2008 texty Návrh finančního vypořádání za rok 2008 tabulky Rozdělení zisku hospodářské činnosti za rok 2008 tabulka 17 NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU NA ROK Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok Požadavky MO na úpravu rozpočtu na rok Přesuny v rozpočtu města Pardubic na rok Aktualizace rozpočtu sociálního fondu města Pardubic na rok Aktualizace plánu hospodářské činnosti na rok Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 Textová část - KOMENTÁŘ k hospodaření města Pardubic za rok Tabulková část - Vyhodnocení čerpání rozpočtu k příjmy Vyhodnocení čerpání rozpočtu k financování 87 - Vyhodnocení čerpání rozpočtu k výdaje Vyhodnocení podnikatelské činnosti MmP k Výkaz zisku a ztráty k Hospodaření realitních kanceláří k Finanční vypořádání účelových dotací za rok Finanční vypořádání s městskými obvody za rok Hospodaření účelových fondů za rok FOMB Hospodaření účelových fondů za rok Sociální fond Hospodaření s finančními prostředky programu podpory bydlení za rok Přehled stavu sdružených finančních prostředků za rok Přehled stavu na účtech cizích prostředků za rok Přehled čerpání rezervy rady, primátora a náměstků k Přehled stavu pohledávek města Pardubic k Přehled obchodních podílů města Pardubic k Přehled celkového zadlužení města Pardubic k Poskytnuté zástavy a záruky městem Pardubice k Poskytnuté půjčky právnickým osobám k Závěrečný účet města Pardubic za rok

3 Příloha číslo 1. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubic (bez MO) Návrh nápravných opatření k zjištěným chybám a nedostatkům 135 Příloha číslo 2. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok Výkazy hospodaření za rok 2008 město Pardubice včetně městských obvodů - Účetní závěrka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Hospodaření Městského obvodu I. Střed v roce Hospodaření Městského obvodu II. Polabiny v roce Hospodaření Městského obvodu III. Studánka v roce Hospodaření Městského obvodu IV. Pardubičky v roce Hospodaření Městského obvodu V. Dukla v roce Hospodaření Městského obvodu VI. Svítkov v roce Hospodaření Městského obvodu VII. Rosice nad Labem v roce Hospodaření Městského obvodu VIII. Hostovice v roce Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 městské obvody Příloha číslo 3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PARDUBIC - Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví - Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti Příloha číslo 4. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC - Dopravní podnik města Pardubic, a.s. - Služby města Pardubic, a.s. - Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. - East Bohemian Airport, a.s. - BČOV Pardubice, a.s. - HC MOELLER PARDUBICE, a.s. - Vodovody a kanalizace, a.s. - Dostihový spolek, a.s. - FREE ZONE Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - Přístav Pardubice, a.s. - Pardubická plavební, a.s. Přílohy 2,3 a 4 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve třech výtiscích, které budou k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP. Závěrečný účet města Pardubic za rok

4 Návrh rozdělení přebytku za rok 2008 Závěrečný účet města Pardubic za rok

5 Rozdělení přebytku roku 2008 Hospodaření města Pardubic za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši Kč ,2 tis.. Dalšími zdroji je převod části hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti města za rok 2008 ve výši Kč ,0 tis.. V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2009 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,0 tis. z předpokládaného přebytku roku 2008 a 9 612,0 tis. z programu podpory bydlení. V lednu 2009 v úpravě rozpočtu na rok 2009 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,0 tis. a v rámci první změny rozpočtu na rok 2009 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,7 tis. z předpokládaného přebytku roku V únoru 2009 proběhlo vypořádání se státním rozpočtem a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu za rok 2008 : příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 53,0 tis., dotace na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 1 695,0 tis., dotace na Program prevence kriminality ve výši Kč 10,0 tis., dotace na výkon sociálněprávní ochrany dětí ve výši Kč 3 035,1 tis. a dále vratky vymožených sociálních dávek a výživného ve výši Kč 51,2 tis.. Výdaje nutné doplatky, smlouvy, převody z roku 2008 Podrobné informace o příčinách, proč nebyly tyto schválené finanční prostředky použity v roce 2008 a jsou požadovány v roce 2009 mají jednotliví správci rozpočtových prostředků. 214 Městská policie k pokrytí Kč 39,5 tis. Provoz MP kapitálové životní pojištění : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 určené na dorovnání jednotlivých pojistných smluv z důvodu postupného navyšování pojistné částky na úroveň MmP. 314 Odbor kanceláře magistrátu k pokrytí Kč 290,0 tis. Prezentační CD a DVD : Finanční prostředky na základě smlouvy na prezentační CD a DVD z důvodu zpoždění realizace zakázky, která bude dokončena v průběhu května k pokrytí Kč 39,1 tis. Provoz MmP : Finanční prostředky určené na vratku do sociálního fondu jedná se o vyrovnání přečerpaných stravenek za rok 2008, které dorovnali zaměstnanci doplacením v hotovosti v lednu 2009 ve výši Kč 8,3 tis. a vratku nákladů na stravenky, které byly pokryty z dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši Kč 30,8 tis.. k pokrytí Kč 30,0 tis. Činnost orgánů krizového řízení : Finanční prostředky na zpracování zvláštní projektové dokumentace. Faktura nebyla zhotovitelem dokumentace doručena do a byla proplacena až v lednu Prostředky plánované na rok 2009 jsou určeny na realizaci cvičení EVAKUACE Závěrečný účet města Pardubic za rok

6 711 Odbor majetku a investic k pokrytí Kč 3,6 tis. Vratka přeplatku z uzavřené kupní smlouvy na odprodej pozemku : Vratka finančních prostředků, které byly uhrazeny na účet města. V březnu roku 2009 došlo ke zpětvzetí kupní smlouvy z katastru nemovitostí a na základě odd. GP došlo ke změně výměry pozemku. Tím vznikl přeplatek kupní ceny pozemku Odbor životního prostředí Údržba veřejné zeleně : Nevyčerpané finanční prostředky z roku k pokrytí Kč 196,0 tis. k pokrytí Kč 5,0 tis. Členský příspěvek Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Údržba veřejné zeleně. k pokrytí Kč 261,0 tis. Separační dvory : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz komunálního odpadu na položku Separační dvory z důvodu rostoucího množství odpadu ukládaného občany města. k pokrytí Kč 250,0 tis. Pasport starých kanalizací : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz nebezpečného odpadu na položku Pasport starých kanalizací na území MO VI. Svítkov. k pokrytí Kč 150,0 tis. Rekonstrukce kanalizace nám. 9.května Rosice nad Labem - PD : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz nebezpečného odpadu na položku Rekonstrukce kanalizace nám. Rosice nad Labem. Kanalizace na náměstí 9.května je v havarijním stavu a proto nebyla vzata VaK, a.s. do základního kapitálu při navyšování základního jmění této společnosti v roce k pokrytí Kč 78,0 tis. Separovaný sběr : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Svoz nebezpečného odpadu na položku Separovaný sběr z důvodu navýšení nových kontejnerů na nových stanovištích. k pokrytí Kč 300,0 tis. Separovaný sběr : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Separovaný sběr na položku Separovaný sběr z důvodu navýšení nových kontejnerů na nových stanovištích. k pokrytí Kč 194,0 tis. Úklid stanovišť kontejnerů : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Úklid stanovišť kontejnerů TKO. Veterinární činnost : Nevyčerpané finanční prostředky z položky Veterinární činnost. k pokrytí Kč 162,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

7 k pokrytí Kč 50,0 tis. Měření znečištění ovzduší : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Veterinární činnost na měření organického znečištění ovzduší v okolí průmyslové zóny ve Starých Čívicích na základě žádosti MO VI.. k pokrytí Kč 118,0 tis. Studie proveditelnosti IS nakládání s odpady : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu na zpracování studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady. Jedná se o společný projekt s Hradcem Králové Odbor dopravy k pokrytí Kč 210,0 tis. Rozšíření využití Pardubické karty : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 určené k rozšíření využití pardubické karty. k pokrytí Kč 37,0 tis. Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 určené na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s.. k pokrytí Kč 18,0 tis. Služby, projekty, znalecké posudky : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 na zpracování projektových dokumentací. k pokrytí Kč 91,0 tis. Platba za objednané služby správa a údržba komunikací : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 na opravy a běžnou drobnou údržbu místních komunikací Odbor komunitních služeb k pokrytí Kč 200,0 tis. Dotace Dostihovému spolku, a.s. na Velkou cenu města Pardubic : Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na Velkou cenu města Pardubic v roce k pokrytí Kč 3,9 tis. Východočeské divadlo Pardubice příspěvek na provoz : Jedná se o pojistné plnění zaslané na příjmový účet města Pardubic ČSOB Pojišťovnou Pardubice, a.s. za škodu způsobenou na skleněné výplni dveří ve VČD Pardubice. k pokrytí Kč 16,0 tis. Provoz Britského centra : Jedná se o přeplatek za energie a služby v prostorách Britského centra Pardubice za rok 2008, který byl zaslán v dubnu 2008 na příjmový účet města Pardubic. Finanční prostředky budou použity v roce 2009 pro účely provozu BC Pardubice. k pokrytí Kč 220,0 tis. Pardubice Region Tourism příspěvek na provoz : Jedná se o finanční prostředky příspěvek k částečnému pokrytí ztráty P.R.T za rok Doporučeno RmP ke schválení usnesením č. 4031/2009 ze dne Kryto ze zůstatku Fondu kultury z roku Závěrečný účet města Pardubic za rok

8 k pokrytí Kč 241,0 tis. Program podpory kultury : Finanční prostředky ze zůstatku Fondu kultury, které jsou určeny k pořízení dřevěných stánků výstavy, veletrhy, trhy pořádané Kulturním centrem Pardubice na Perštýnském náměstí, Tyršových sadech apod.. k pokrytí Kč 50,0 tis. Program podpory kultury : Nevyčerpané finanční prostředky ze zůstatku Fondu kultury, které jsou určeny k rozdělení dotací z Programu podpory kultury v roce Částka Kč 50,0 tis. by měla být použita k financování akcí pořádaných MO II Ekonomický odbor k pokrytí Kč 631,2 tis. Rezerva rady města, primátora a náměstků : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z rezervy rady, primátora a jeho náměstků. Zůstatek programu podpory bydlení : Kč ,0 tis. Výdaje ostatní 314 Odbor kanceláře magistrátu požadavek Kč 100,0 tis. Náklady související s Velkou pardubickou : Jedná se o navýšení finančních prostředků z nevyčerpaných prostředků roku 2008 z položky Pohoštění. požadavek Kč 100,0 tis. Partnerská města v Evropě : Jedná se o navýšení finančních prostředků z nevyčerpaných prostředků roku 2008 z položky Příspěvek asociaci EURO EQUUS. požadavek Kč 3 200,0 tis. pokryto Kč 1 210,0 tis. Výpočetní technika : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Výpočetní technika na rozšíření metropolitní sítě o ČEZ arénu, Magnum a na chráničku v Pichlově ulici ve výši Kč 700,0 tis., na informační strategii atest ISVS (MmP a MO), koncepce rozvoje metropolitní optické sítě ve výši Kč 1 500,0 tis. a na nákup motogenerátoru pro zajištění provozu technologického centra z důvodu špatného stavu elektroinstalace na budově Štrossova, kde se nachází serverovna včetně centrály metropolitní optické sítě ve výši Kč 1 000,0 tis Ekonomický odbor požadavek Kč 2 500,0 tis. k pokrytí Kč 2 000,0 tis. Dotace Zlatá přilba : Finanční prostředky na dotaci na pořádání Zlaté přilby Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

9 Rezerva rozpočtu obecně (aktuální stav ,4) zvýšení o Kč 56,5 tis. 711 Odbor majetku a investic k pokrytí Kč ,0 tis. Finanční podíl města na očekávaných dotacích (aktuální stav Kč 39,0 tis.) : Jedná se o zvýšení rozpočtované částky na podíl města na očekávaných dotačních akcích. k pokrytí Kč 1 900,0 tis. Přístřešek, podium, úpravy chodníků a kabelové průchody v areálu DZ : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) do hlavní činnosti. Finanční prostředky realizaci stavby Přístřešek podium, úpravy chodníků a kabelové průchody v areálu Dostihového závodiště včetně zhotovení PD (PD ve výši Kč 19,0 tis.) v celkové výši Kč 1 900,0 tis.. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 33,0 tis. Ozvučení cesty v areálu DZ : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) do hlavní činnosti. Finanční prostředky na ozvučení cesty od hlavní brány až po věž rozhodčích na sloupech osvětlení se spojením s centrálním rozvodem v areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 33,0 tis.. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 1 071,0 tis. Dotace Dostihovému spolku, a.s. : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) do hlavní činnosti. Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s vyúčtováním elektrické energie doúčtování za období od do ve výši Kč 1 071,0 tis.. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 500,0 tis. Knihovna v NP J. Zajíce : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Opravy a udržování objektů do hlavní činnosti. Finanční prostředky na úpravu prostor pro zřízení knihovny v NP J. Zajíce (přemístění z MŠ Rumunská). Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. k pokrytí Kč 467,0 tis. Areál letního koupaliště Cihelna : Přesun z podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a.s. do hlavní činnosti. Finanční prostředky na rekonstrukci oplocení v areálu Letního koupaliště Cihelna. Kryto z Obecné rezervy správce 598 Ekonomický odbor. Dotační akce realizace úspor energií školských zařízení náklady nad rámec smluvní ceny k pokrytí Kč 402,0 tis. MŠ Rumunská realizace úspory energie II.et. vlastní zdroje : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou (statické zajištění objektu jeslí, odbourání parapetů, odvoz stavební suti na skládku). Závěrečný účet města Pardubic za rok

10 požadavek Kč 1 622,0 tis. k pokrytí Kč 950,0 tis. ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspory energie II.et. vlastní zdroje : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou - venkovních žaluzií. k pokrytí Kč 5 500,0 tis. ZŠ Prodloužená realizace úspory energie II.et. vlastní zdroje : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou jedná se o práce nesouvisející se zateplováním, které je nutné provést vzhledem k technickému stavu objektu školy (opravy sociálních zařízení, zdravotní techniky, elektroinstalace a ústředního topení v pavilonu A, celková rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu C). Navýšení rozpočtu ostatních akcí schválených v rozpočtu : k pokrytí Kč 4 000,0 tis. Projekt Labe Loučná rekonstrukce souboru komunikací : Finanční prostředky na navýšení rozpočtu vlastních zdrojů nad rámec smlouvy o dílo z důvodu nutných víceprací vyvolaných stavbou a na objednání autorského dozoru. Jedná se o soubor osmi komunikací : ul. Pichlova ve výši Kč 514,0 tis., ul. 8. května ve výši Kč 1 240,0 tis., ul. U Bylanky ve výši Kč 1 170,0 tis., ul. Na Klínku ve výši Kč 1 400,0 tis., ul. Staňkova ve výši Kč 20,0 tis., ul.gorkého ve výši Kč 20,0 tis., ul. Teplého ve výši Kč 20,0 tis., ul. Jilemnického ve výši Kč 20,0 tis.. k pokrytí Kč 429,0 tis. Rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky ve výši Kč 429,0 tis. na pokrytí víceprací. k pokrytí Kč 90,0 tis. Administrace dotačních projektů SFŽP : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Rekonstrukce Benešova náměstí ve výši Kč 90,0 tis. na navýšení rozpočtu na zpracování žádosti o dotaci (3L studio, Ing. Míka). k pokrytí Kč 50,0 tis. Rekonstrukce mostu M801 Hostovice : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položky Dubina oprava chodníku v ul. Dašická vlastní zdroje ve výši Kč 50,0 tis. na navýšení rozpočtu na objednání geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání pozemků. požadavek Kč 6 000,0 tis. k pokrytí Kč 3 000,0 tis. Kanalizace a komunikace v ulici Na Štěpnici : Finanční prostředky na investiční akci výstavby kanalizace a komunikace v ulici Na Štěpnici na základě požadavků MO VI. Svítkov. Projektovou dokumentaci zpracoval MO VI. a bude se podílet na investiční akci částkou ve výši Kč 3 000,0 tis.. Viz. usnesení č. 8 v aktualizaci rozpočtu na rok 2009 v kompetenci ZmP. Požadavky na výkupy pozemků požadavek 3 000,0 tis. Cyklostezka Pardubice hranice katastru Medlešice výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v k.ú. Dražkovice, Mikulovice a Blato vč. geometrického plánu na dělení pozemků v rámci připravované stavby Cyklistická stezka Pardubice Chrudim. Závěrečný účet města Pardubic za rok

11 požadavek Kč 620,0 tis. Rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci stavby, uzavřeny jsou smlouvy o smlouvách budoucích. požadavek Kč 140,0 tis. Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci dotační akce, finanční prostředky budou požadovány od MO III.. požadavek Kč 60,0 tis. Rekonstrukce křižovatky U Josefa výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci dotační akce, finanční prostředky budou požadovány od MO II.. požadavek Kč 570,0 tis. Přístupový chodník ul. K Silu výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci akce realizované v r MO IV., finanční prostředky budou požadovány od MO IV.. požadavek Kč 265,0 tis. Přístupová místní komunikace a CS k hypermarketu Globus výkupy pozemků : Finanční prostředky na výkupy pozemků v rámci investiční stavby fáze přípravy. Zařazení nových akcí IPRM sídliště Dukla Višňovka předfinancování dotace IPRM sídliště Dukla Višňovka vlastní zdroje k pokrytí Kč 3 506,0 tis. k pokrytí Kč 619,0 tis. Finanční prostředky na realizaci investiční dotační akce v letech Dotace IPRM ve výši Kč 3 506,0 tis., vlastní zdroje ve výši Kč 619,0 tis.. požadavek Kč 300,0 tis. Stavebně-technický průzkum IDEON : Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2008 z položek : Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace ve výši Kč 160,0 tis., Technická pomoc ve výši Kč 10,0 tis., Výstavba byt.objektu J. Palacha II.et. ve výši Kč 30,0 tis.. požadavek Kč 6 500,0 tis. Projekt Labe Loučná rekonstrukce souboru komunikací : Finanční prostředky na rekonstrukci souboru komunikací ul. Bělehradská, kruhový objezd Kaufland, ul. Okrajová, ul. J. Potůčka. Na realizaci projektu se bude podílet MO II. požadavek Kč 1 941,0 tis. JSVV na území MO VII. : Finanční prostředky na vybudování jednotného systému výstražného varování a vyrozumění na území MO VII.. Na základě rámcové smlouvy byla v 12/2008 uzavřena dílčí smlouva na lokalitu MO VII. ve výši Kč 2 315,0 tis.. V roce 2008 byla realizována část ve výši Kč 375,0 tis.. požadavek Kč 200,0 tis. Východočeské divadlo Pardbubice : Finanční prostředky na opravu přístrojů technologie odvlhčení Hydropol na budově divadla. Závěrečný účet města Pardubic za rok

12 1015 Odbor životního prostředí požadavek Kč 1 000,0 tis. Spojilský odpad mokrý poldr PD k územnímu řízení : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení mokrého poldru na Spojilském odpadu. požadavek Kč 280,0 tis. Matiční jezero biotechnologické ošetření : Finanční prostředky na biotechnologické (enzymatické) ošetření Matičního jezera, které by mělo omezit nárůst sinic, omezit zápach a snížit aktivní vrstvy sedimentu o 2-5 cm Odbor komunitních služeb k pokrytí Kč 120,0 tis. Komorní filharmonie příspěvek na investice : Příspěvek na investice pro Komorní filharmonii Pardubice na pořízení automobilu. Dofinancování nákladů na vytápění školských zařízení k pokrytí Kč 1 300,0 tis. Příspěvek na provoz školských zařízení : Navýšení provozních příspěvků školských zařízení na dofinancování skutečných nákladů na vytápění. k pokrytí Kč 200,0 tis. Příspěvková rezerva : Navýšení příspěvkové rezervy z důvodu jejího vyčerpání na dofinancování tepla ve školských objektech, k pokrytí mimořádných požadavků v roce požadavek Kč 2 523,0 tis. Dofinancování konektivity a obnovy PC v ZŠ : Finanční prostředky na financování konektivity (internet) a obnovu PC v základních školách. k pokrytí Kč 95,0 tis. Náklady na zpracování žádostí ZŠ na zpracování žádostí z evropských fondů : Finanční prostředky na dofinancování počátečních nákladů na zpracování žádostí základních škol spojených s přípravou projektů financovaných z evropských fondů ZŠ Waldorfská ve výši Kč 40,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 30,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 25,0 tis.. k pokrytí Kč 2 776,0 tis. Náklady spojené s rekonstrukcí a zateplováním škol : Finanční prostředky na náklady spojené s rekonstrukcí a zateplováním základních a mateřských škol ZŠ E. Košťála ve výši Kč 375,0 tis., ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 56,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 897,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 142,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 199,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 55,0 tis. a MŠ Ohrazenice ve výši Kč 52,0 tis.. k pokrytí Kč 50,0 tis. ZŠ E. Košťála pojistná událost : Finanční prostředky na výplatu pojistné události odstranění následků havárie vodovodního potrubí, které pojišťovna zaslala na účet města v prosinci Závěrečný účet města Pardubic za rok

13 k pokrytí Kč 208,0 tis. Navýšení příspěvku na odpisy : Finanční prostředky ZŠ Benešovo náměstí v souvislosti s navedením dlouhodobého hmotného majetku do účetnictví školy nesprávně účtovaného bývalou ekonomkou školy ve výši Kč 198,0 tis., ZŠ Svítkov v souvislosti s navedením majetku (rekonstrukce ŠJ) do účetnictví se navýšily odpisy ve výši Kč 10,0 tis.. k pokrytí Kč 259,0 tis. Energie hrazené školami v objektech pronajatých nájemci : Finanční prostředky hrazené školami za spotřebované energie, které byly vybrány prostřednictvím Odboru majetku a investic od subjektů, které mají pronajaty nebytové prostory v budovách školských organizací. MŠ Doubek ve výši Kč 1,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 38,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 22,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 3,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 9,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 51,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 14,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 47,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 68,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 6,0 tis.. Kč 241,0 tis. Likvidační zůstatek nadace Tíseň : Přesun finančních prostředků v rámci správce 1734 Odbor komunitních služeb z položky Program podpory v sociální a zdravotní oblasti na položku Likvidační zůstatek nadace Tíseň ve výši Kč 241,0 tis.. Při změně názvu Fond sociálních věcí na Program podpory v sociální a zdravotní oblasti došlo ke spojení Fondu sociálních věcí a Fondu sociálních věcí (převod z roku 2008), který ovšem představuje zůstatek nadace Tíseň a po vyčerpání nebude obnoven. k pokrytí Kč 1 819,0 tis. Dofinancování navýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací : Finanční prostředky na dofinancování navýšení platů zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem v souvislosti se změnou legislativy k u mimoškolských organizací Východočeské divadlo Pardubice ve výši Kč 1 000,0 tis., Komorní filharmonie Pardubice ve výši Kč 443,0 tis., Pardubice Region Tourism ve výši Kč 166,0 tis., DRC Pardubice ve výši Kč 140,0 tis., Ratolest ve výši Kč 70,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

14 Návrh finančního vypořádání za rok 2008 město bez obvodů zdroje návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. č.ř. údaje jsou v tis. Kč resp. požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery 1 ZDROJE 2 Stav základního běžného účtu u KB k ,8 3 Stav základního běžného účtu u ČS k ,3 4 Stav ostatních účtů u tuzemských a zahraničních bank k ,1 5 Převod z výsledku podnikatelské činnosti města za rok ,0 6 ZDROJE CELKEM ,2 7 8 VÝDAJE NEZBYTNÉ 9 Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2008 (viz. tabulka ) 7 653,3 10 Finanční vypořádání dotací Pardubickému kraji z roku 2008 (viz. tabulka ) 4 844,4 11 Zapojení prostředků z fondu podpory bydlení v SR na rok ,0 12 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v SR na rok ,0 13 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v úpravě rozpočtu na rok ,0 14 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v I. ZR na rok ,7 15 Zapojení prostředků z přebytku roku 2008 v I. ZR na rok dotace , Průběžný součet celkových výdajů , VÝDAJE NUTNÉ - doplatky, smlouvy, převody z roku Městská policie 21 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 39,5 39, Odbor kanceláře magistrátu 24 Prezentační CD a DVD 290,0 290,0 25 Provoz MmP 39,1 39,1 26 Činnost orgánů krizového řízení 30,0 30, Odbor majetku a investic 29 Vratka přeplatku z uzavřené kupní smlouvy na odprodej pozemku 3,6 3, Odbor životního prostředí 32 Veřejná zeleň 196,0 196,0 33 Členský příspěvek ve Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 5,0 5,0 34 Separační dvory 261,0 261,0 35 Pasport starých kanalizací 250,0 250,0 36 Rekonstrukce kanalizace nám. 9.května Rosice nad Labem - PD 150,0 150,0 37 Separovaný sběr 378,0 378,0 38 Úklid stanovišť kontejnerů TKO 194,0 194,0 39 Veterinární činnost 162,0 162,0 40 Měření znečištění ovzduší 50,0 50,0 41 Studie proveditelnosti IS nakládání s odpady 118,0 118, Odbor dopravy 44 Rozšíření využití Pardubické karty 710,0 210,0 45 Odměna DPmP, a.s. za provoz placeného stání 37,0 37,0 46 Služby, projekty, znalecké posudky 18,0 18,0 47 Platba za objednané služby - správa a údržba komunikací 91,0 91, Odbor komunitních služeb 50 Dotace Dostihovému spolku a.s. na Velkou cenu města Pardub. (nevyp. v roce 2008) 200,0 200,0 51 VČD - příspěvek na provoz 3,9 3,9 52 Provoz Britského centra 16,0 16,0 53 Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz 220,0 220,0 54 Program podpory kultury 291,0 291, Odbor ekonomický 57 Rezerva rady města, primátora a náměstků 631,2 631,2 58 Zůstatek programu podpory bydlení 0, ,0 59 Závěrečný účet města Pardubic rok

15 Návrh finančního vypořádání za rok 2008 město bez obvodů zdroje návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. č.ř. údaje jsou v tis. Kč resp. požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery 60 VÝDAJE OSTATNÍ Odbor kanceláře magistrátu 63 Rozšíření metropolitní sítě 700,0 64 Informační strategie 1 500, ,0 65 Motogenerátor - budova MmP Štrossova 1 000,0 66 Náklady související s Velkou pardubickou 100,0 67 Partnerská města v Evropě 100, Odbor správy obecního majetku 70 Finanční podíl na očekávaných dotacích (aktuální stav Kč 39 tis.) , ,0 71 Dostihový areál - ozvučení cesty 33,0 33,0 72 Dostihový areál - přístřešek, podium, úpravy chodníků a kabelové průchody 1 900, ,0 73 Dostihový areál - dotace na krytí nákladů spojených s vyúčtováním el. energie 1 071, ,0 74 Úprava prostor pro zřízení knihovny v NP J.Zajíce (přemístění z MŠ Rumunská) 500,0 500,0 75 Oplocení v areálu Letního koupaliště Cihelna 467,0 467,0 76 MŠ Rumunská - realizace úspor energií II. etapa - vlastní zdroje 402,0 402,0 77 ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspor energií II. etapa - vlastní zdroje 1 622,0 950,0 78 ZŠ Prodloužená - realizace úspor energií II. etapa - vlastní zdroje 5 500, ,0 79 Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací 4 410, ,0 80 Rekonstrukce zálivu MHD nám. Republiky 429,0 429,0 81 Administrace dotačních projektů SFŽP 90,0 90,0 82 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 50,0 50,0 83 Kanalizace a komunikace ul. Na Štěpnici (50% se podílí MO VI ) 6 000, ,0 84 Cyklostezka Pardubice - hranice katastru Medlešice - výkupy pozemků 3 000,0 85 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice - výkupy pozemků 620,0 86 Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická - výkupy pozemků 140,0 87 Rekonstrukce křižovatky U Josefa - výkupy pozemků 60,0 88 Přístupový chodník ul. K Silu - výkupy pozemků 570,0 89 Přístupová komunikace a cyklostezka k hypermarketu Globus - výkupy pozemků 265,0 90 IPRM sídliště Dukla Višňovka - předfinancování dotace 3 506, ,0 91 IPRM sídliště Dukla Višňovka - vlastní zdroje 619,0 619,0 92 Stavebně - technický průzkum Ideon 300,0 93 Projekt Labe-Loučná - rek. kom. Bělehradská, Okrajová, Potůčka, obj.kaufland 6 550,0 94 Jednotný systém výstražného varování a vyrozumnění na území MO VII 1 941,0 95 Východočeské divadlo - nákup 2 ks. přístrojů "Hydropol" 200, Odbor životního prostředí 98 Spojilský odpad - mokrý poldr PD k územnímu řízení 1 000,0 99 Matiční jezero - biotechnologické (enzymatické ) ošetření 280, Odbor komunitních služeb 102 Komorní filharmonie - příspěvek na investice (pořízení automobilu) 120,0 120,0 103 Dofinancování nákladů na vytápění školských zařízení 1 300, ,0 104 Zvýšení příspěvkové rezervy na dofinancování tepla 200,0 200,0 105 Dofinancování konektivity a obnovy PC v základních školách 2 523,0 106 Dofinancování počátečních nákladů ZŠ na zpracování žádostí z evropských fondů 95,0 95,0 107 Náklady spojené s rekonstrukcí a zateplováním škol 2 776, ,0 108 ZŠ E. Košťála - pojistná událost 50,0 50,0 109 Energie hrazené školami v objektech pronajatých nájemci 259,0 259,0 110 ZŠ Benešovo náměstí zvýšení příspěvku na provoz 198,0 198,0 111 ZŠ Svítkov zvýšení příspěvku na provoz 10,0 10,0 112 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti -241,0-241,0 113 Likvidační zůstatek nadace Tíseň 241,0 241,0 114 VČD - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové oblasti 1 000, ,0 115 KF - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové oblasti 443,0 443,0 116 Pardubice Region Tourism - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legis. 166,0 166,0 117 DRC - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové oblasti 140,0 140,0 118 Ratolest - zvýšení příspěvku na provoz v souvislosti změny legislativy v mzdové obl. 70,0 70, Odbor ekonomický 121 Dotace Zlatá přilba 2 500, ,0 122 Rezerva rozpočtu obecně (aktuální stav Kč ,4 tis.) 56,5 123 Výdaje členěné celkem , , , ,9 124

16 Návrh finančního vypořádání za rok 2008 město bez obvodů zdroje návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. návrh fin. vypoř. č.ř. údaje jsou v tis. Kč resp. požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK Zdroje celkem ,2 131 Výdaje nezbytné již realizované ,4 132 Výdaje ostatní celkem ,3 133 Zůstatek programu podpory bydlení ,0 134 Rezerva rozpočru obecně (zvýšení) 56, Rozdíl 0, Zůstatek finančního podílu na očekávaných dotacích , REKAPITULACE REZERV ROZPOČTU NA ROK Rezerva rozpočtu celkem , z toho rezerva rozpočtu obecně ,9 147 z toho rezerva na havarijní stavy majetku města ,0 149 Zůstatek programu podpory bydlení ,0 150 Závěrečný účet města Pardubic rok

17 město bez obvodů č.ř. údaje jsou v tis. Kč Zdroje Výdaje 1 ZDROJE 2 3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK REALITNÍCH KANCELÁŘÍ ,5 4 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ODBORŮ MmP 7 221,4 5 6 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA MĚSTO CELKEM ,9 7 8 VÝDAJE 9 10 PŘEVOD Z PODNIKATELSKÉ DO HLAVNÍ ČINNOSTI - rozpočet na rok ,0 11 NEROZDĚLENÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (kryto např. pohledávkami) ,9 12 Rozdělení zisku podnikatelské činnosi za rok CELKEM ,9 Závěrečný účet města Pardubic rok

18 Návrh aktuální úpravy rozpočtu na rok 2009 Závěrečný účet města Pardubic za rok

19 Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2009 v kompetenci RmP 1. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci MF ČR na úhradu výdajů související s konáním voleb do Evropského parlamentu a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do EP (správce 598 Ekonomický odbor) ve výši Kč 1 530,0 tis.. 2. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje snížení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na položce Cyklistická stezka Jesničánky Nemošice vlastní zdroje (správce 711 Odbor majetku a investic) o Kč 1 825,0 tis. a navýšení položky Obecná rezerva (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši. 3. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu na rok 2009 o předpokládanou výši dotace na provoz imisních monitorovacích stanic ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Provoz imisních monitorovacích stanic dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. Finanční prostředky z rozpočtu Krajského úřadu Pardubického kraje na provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší MO V. a MO VII.. Aktualizace rozpočtu města Pardubic na rok 2009 v kompetenci ZmP 1. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje přesun finančních prostředků z prominutého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč 4 165,8 tis. z položky 22. Přijaté sankční platby na položku 23. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. 2. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu 2009 o Kč ,1 tis. - daň z příjmů právnických osob za obec a ve výdajové části pokrytí položky Platba daně z příjmů právnických osob za obec (správce 598 Ekonomický odbor) ve stejné výši. Na základě daňového přiznání za Statutární město Pardubice za rok 2008 činí daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za obec částku ve výši ,- Kč. 3. Správce Odbor kanceláře magistrátu navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu očekávaná dotace na položku 411. Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu dotace ve výši Kč 584,6 tis.. 4. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje přesun finančních prostředků v podnikatelské činnosti z položky Náklady na správu a údržbu sportovních areálů ve správě OMI-DZ ve výši Kč 3 004,0 tis. a Kč 73,0 tis., z položky Opravy a udržování objektů ve výši Kč 500,0 tis. a z položky Náklady na správu a údržbu sport.areálů ve správě MRFP, a.s. ve výši Kč 467,0 tis. na položku Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti. 5. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje přesun finančních prostředků z položky Regenerace panelového sídliště Černá za Bory vlastní zdroje, (akce nebude v roce 2009 realizována) ve výši Kč ,0 tis. na položku Finanční podíl na očekávaných dotacích (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 6. Správce 914 Kancelář tajemníka navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní Závěrečný účet města Pardubic za rok

20 ochranu dětí na položku 411. Přijaté transfery Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 1 815,8 tis.. 7. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy Předpokládaná výše dotace na životní prostředí na položku 411. Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 171,5 tis.. 8. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o transfer z MO VI. Svítkov (úprava podílu na DPH) v celkové výši Kč 3 000,0 tis. v jeho použití na akci Kanalizace v ul. Na Štěpnici vč. rekonstrukce komunikace (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 9. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem dotace z MZe ČR na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin na položku 411. Dotace na výsadbu MZD ve výši Kč 11,4 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Výsadba MZD dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 10. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o očekávanou dotaci na Integrovaný systém nakládání s odpady v Hradecko Pardubické aglomeraci ve výši Kč 100,0 tis. a zároveň pokrytí položky Integrovaný systém nakládání s odpady Hradecko- Pardubická aglomerace dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 11. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o očekávanou dotaci na rozšíření projektu odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu ve výši Kč 250,0 tis. a zároveň pokrytí položky Rozšíření projektu odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu - dotace (správce 1015 Odbor životního prostředí) ve stejné výši. 12. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o Kč 75,0 tis. - dotace z Krajského úřadu Pardubického kraje na financování programu Evropa mladýma očima pro ZŠ Waldorfská a zároveň ve výdajové části pokrytí položky ZŠ Waldorfská program Evropa mladýma očima - dotace (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. Jedná se o průtokovou dotaci UZ Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o neinvestiční dar na Festival Jaro ve výši Kč 245,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Festival JARO (správce 1737 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. 14. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje odvod ZŠ Závodu míru z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč 200,0 tis. a zároveň navýšení položky ZŠ Závodu míru příspěvek na provoz na vybavení učeben stavitelnými lavicemi (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. 15. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje do oblasti kultury ve výši Kč 50,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky VČD Grand Festival smíchu (dotace z Pk) (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve stejné výši. Závěrečný účet města Pardubic za rok

21 16. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná výše dotace z PK) ve výši Kč 4 200,0 tis. na položku 412. Východočeské divadlo dotace na provoz z PK a zároveň její zvýšení o Kč 200,0 tis. (celková výše Kč 4 400,0 tis.), a zároveň zvýšení ve výdajové části rozpočtu u položky Východočeské divadlo příspěvek na provoz (dotace Pk) (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve výši Kč 200,0 tis Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky 23. Ostatní nedaňové příjmy předpokládaná výše dotace z PK) ve výši Kč 2 500,0 tis. na položku 412. Komorní filharmonie dotace na provoz z PK a zároveň její zvýšení o Kč 300,0 tis. (celková výše Kč 2 800,0 tis.), a zároveň zvýšení ve výdajové části rozpočtu u položky Komorní filharmonie příspěvek na provoz (dotace Pk) (správce 1734 Odbor komunitních služeb) ve výši Kč 300,0 tis Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotace z rozpočtu Pardubického kraje v celkové výši Kč 70,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položek KC - Etnoconnexion 2009 dotace Pk ve výši Kč 10,0 tis., KC - Electroconnexion 2009 dotace Pk ve výši Kč 10,0 tis., KC - Jazzconnexion 2009 dotace Pk ve výši Kč 25,0 tis. a KC - Mezinárodní folklorní festival Pardubice Hradec Králové dotace Pk ve výši Kč 25,0 tis. (správce 1734 Odbor komunitních služeb). 19. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotace z Ministerstva kultury v celkové výši Kč 95,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položek KC - Elektoconnexion 2009 dotace MK ve výši Kč 25,0 tis., KC - Jazzconnexion 2009 dotace MK ve výši Kč 70,0 tis. (správce 1734 Odbor komunitních služeb). 20. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje změnu účelu dotace poskytnuté Krajské nemocnici Pardubice v roce 2008 ve výši Kč 5 000,0 tis. na nákup nového celotělového počítačového tomografu na nový účel - pořízení mamografu. 21. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotace z rozpočtu Pardubického kraje v celkové výši Kč 50,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položek ZŠ Ohrazenice projekt Sportovně-turistický pobyt ve výši Kč 10,0 tis., ZŠ a MŠ Pardubičky projekt Podpora mimoškolních aktivit ve výši Kč 15,0 tis., ZŠ Waldorfská projekt Cesta k přírodě ve výši Kč 10,0 tis. a ZŠp a MŠs A. Krause projekt Usměvavý svět ve výši Kč 15,0 tis. (správce 1734 Odbor komunitních služeb). 22. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje přesun finančních prostředků z položky Finanční podíl na očekávaných dotacích, (akce nebude v roce 2009 realizována) ve výši Kč ,0 tis. na položku Komunikace K Cihelně (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o transfer z MO II. ve výši Kč 1 000,0 tis. (úprava podílu na DPH) a jeho použití na akci Komunikace K Cihelně (správce 711 Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Celková výše částky bude upřesněna po výběrovém řízení a případné vícenáklady budou kryty zvýšením transferu z MO II. 23. Správce 214 Městská policie navrhuje zvýšení příjmové části rozpočtu o dotaci z MV ČR ve výši Kč 276,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu u položky Program prevence kriminality Community policing dotace (správce 214 Městská policie) ve stejné výši. Závěrečný účet města Pardubic za rok

22 FV - úprava rozpočtu na rok 2009 VÝDAJE - POŽADAVKY MO Návrh Návrh Návrh Návrh 1 MO I - Střed MO II - Polabiny 5 6 MO III - Dubina 7 8 MO IV - Pardubičky údaje jsou v tis. Kč 9 Oprava chodníku v ul. Komenského v Pardubičkách 250,0 10 Úpravy na Starém náměstí v Nemošicích 500,0 11 Veřejné osvětlení v ulici Dělnická 2 800,0 12 Veřejné osvětlení v ulici Východní 2 100,0 13 MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice n. L Požadavky běžné výdaje kapitál. výdaje běžné transf. kapitál. transf. 24 CELKEM POŽADAVKY MO 5 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

23 Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků Městská policie Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č Z/2008 ze dne jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce ZmP Náhrada za DNP vyplácená zaměstnavatelem Přesuny na správce OMI Přesuny na správce KT Závěrečný účet města Pardubic za rok

24 Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků Odbor kanceláře magistrátu Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č Z/2008 ze jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce , , RmP Podpora cestovního ruchu -110,0 1 RmP Veletrhy, výstavy a konference 110,0 2 RmP Výpočetní technika , ,0 3 ZmP Provoz MmP -30,2 3 ZmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - vlastní zdroje 30,2 4 ZmP Zahraniční služební cesty -22,0 4 ZmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - vlastní zdroje 22,0 Přesuny na správce KT 0,0 0, ZmP Podpora cestovního ruchu -4,0 5 ZmP Provoz MmP -12,0 5 ZmP Komunikace s veřejností -25,0 5 ZmP Mzdy zaměstnanců vč. OON 41,0 6 RmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - dotace -88,0 6 RmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - dotace 88,0 Přesuny ze správce EO na správce OKM 0,0 0,0 0,0 0 7 RmP Rezerva rady -200,0 7 RmP Pohoštění 100,0 7 RmP Podpora cestovního ruchu 100,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

25 Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků Odbor majetku a investic Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č Z/2008 ze jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce Správa objektů OMI Rekonstrukce elektroinstalace v Tyršových sadech Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace I/2 Pardubice - Jihovýchodní obchvat - PD Příprava a admin.dotačních titulů Úspory energií - další etapa ZŠ Staňkova - ralizace úspory energie II.et. - ostatní náklady 54 4 Vodovod Hostovice - vlastní zdroje Vodovod Hostovice - přípojky - PD Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje Kanalizace Hostovice - přípojky - PD Cyklistická stezka Černá za Bory - výkup pozemků Rozšíření silnice I/37 U Trojice - výkup pozemků Cyklistická stezka Černá za Bory - výkup pozemků Rekonstrukce elektroinstalace budova Štrossova ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - II. etapa - vlastní zdroje Správa objektů OMI Opravy uvítacích tabulí města 80 9 Správa objektů OMI -8 9 Revize plnového zařízení a elektroinstalace - Tyršovy sady 8 Přesun na správce OKS Závěrečný účet města Pardubic za rok

26 Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků Kancelář tajemníka Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. 1147/2008 ze dne jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce ZmP Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění -1 1 ZmP Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 2 ZmP Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON ZmP Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova v Kosovu - *vz 355 * - vlastní zdroje Závěrečný účet města Pardubic za rok

27 Přesuny v rozpočtu města na rok 2009 Správce rozpočtových prostředků Odbor dopravy Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č Z/2008 ze dne jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Vnitřní přesuny v rámci správce ZmP Služby, projekty, znalecké posudky ZmP Osvětlení přechodu pro chodce na silnici I/36, odbočení Doubravice 82 2 ZmP Platba za objednané služby - správa a údržba komunikací ZmP Podjezd ul. Anenská 80 3 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky Zmp Stavební úpravy kř.ul. Karla IV. a Arnošta z Pardubic - PD 90 Přesuny na správce odbor majetku a inv ZmP Služby, projekty, znalecké posudky ZmP Cyklostezka ul. Dašická, Černá za Bory a Staročernsko - studie ZmP Služby, projekty, znalecké posudky ZmP Oprava krytu místní komunikace Bartoňova, Dubina - PD RmP Služby, projekty, znalecké posudky RmP Rekonstrukce zálivu Tesco ZmP Služby, projekty, znalecké posudky ZmP Rekonstrukce podchodu M116 u žel. zastávky pod nemocnicí 385 Závěrečný účet města Pardubic za rok

28 Aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2009 aktualizovaný rozpočet návrh změny rozpočtu město bez obvodů tis. Kč tis. Kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k ,7 286,5 2 Zálohový příděl v roce ,0 3 Úroky 3,0 4 Zdroje celkem 5 796,7 286,5 5 Výdaje celkem 5 796,7 286,5 6 Kapitálové životní pojištění zaměstnanců MmP 2 847, ,0 7 Pojištění zaměstnanců MmP 0, ,0 8 Kap. životní pojištění zam. MmP (za prosinec 2008) 193,1 9 Příspěvek na reprezentaci 55,0 10 Příspěvek na reprezentaci (za II. pololetí 2008) 27,3 11 Příspěvek na stravování zaměstnanců 2 001,0 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám 0,0 20,0 12 Úhrada za stravování pracovnic MJ Teplého 5,0 13 Náklady na činnost důchodců 20,0 14 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici 30,0 10,0 15 Poplatky 1,0 16 Kulturní a sportovní akce 617,3 17 Ozdravný program 0,0 106,5 18 Odměna při odchodu do důchodu 0,0 150,0 16 Zdroje - Výdaje 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

29 Aktualizace plánu podnikatelské činnosti města na rok 2009 Schválený plán Aktuální rozpočet Návrh změny město bez obvodů na rok 2009 na rok 2009 Finančního vypořádání Tržby celkem ,0 0,0 0, Odbor majetku a investic ,0 0,0 0,0 3 Zálohy na služby realitních kanceláří ,0 4 Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi ,0 5 Ostatní výnosy RK 5 000,0 6 Nájemné z objektu Divadelní čp ,0 7 Nájemné z nebytových prostor ,0 8 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka 800,0 9 Nájemné z nebytových prostor - areál letiště 210,0 10 Nájemné z nebytových prostor v bytových domech - zbyt. Jednotky 4 100,0 11 Nájemné z pozemků 7 000,0 12 Nájemné z bytů ve správě OMI 180,0 13 Úplaty z věcných břemen 600,0 14 Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech 1 000,0 15 Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení) 300,0 16 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (DZ) 1 470,0 17 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark) 695,0 18 Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP a.s. bez PaP 2 918,0 19 Tržby z Plaveckého areálu ve správě MRFP a.s. - nebytové prostory 1 860,0 20 Zálohy na služby - nebytové prostory PaP 6 500, Odbor životního prostředí 1 500,0 0,0 0,0 22 Tržby z prodeje dřeva 1 500,0 23 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice 0,0 24 Náklady celkem ,0 0,0 0, Odbor majetku a investic ,0 0,0 26 Platby za zálohované služby u realitních kanceláří ,0 27 Opravy a udržování bytových domů v kompetenci RK ,0 28 Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK 500,0 29 Ostatní náklady realitních kanceláří 7 000,0 30 Odměna realitních kanceláří 4 650,0 31 Opravy bytových domů celých v majetku města 5 000,0 32 Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU 2 000,0 33 Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, volné NP) 1 000,0 34 Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp ,0 35 Opravy a udržování objektů 4 500,0-500,0 36 Opravy a udržování areálu Hůrka 500,0 37 Oprava a udržování areálu letiště 50,0 38 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin 500,0 39 Ostatní platby 1 500,0 40 Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) 400,0 41 Údržba pozemků 200,0 42 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) 5 000,0-319, ,0 43 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (Skatepark) 50,0 44 Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení 0,0 45 Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s ,0 46 Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s ,0-467,0 47 Rezerva k odstranění havarijních případů 1 500,0 48 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti ,0 259, ,0 49 Opravy zbytkových NP s podílem města vč. vyúčt. Fondu oprav 1 500,0 50 Příspěvky do fondu oprav 1 100,0 51 Platby záloh za služby - nebytové prostory PaP 6 500,0 52 Mandátní smlouva s MRFP a.s ,0 53 Oprava střelnice v areálu pod Vinicí 0,0 60, Odbor životního prostředí 1 500,0 0,0 0,0 55 Pěstební činnost v městských lesích 1 500,0 56 Rozdíl výnosů a nákladů ,0 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

30 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet FV za rok 2008 údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 po změnách Městská policie , ,0 0,0 2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON , ,0 3 Náhrady mzdy za DNP 0,0 700, Odbor kanceláře tajemníka , ,0-314,0 5 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON , ,0-314,0 6 Odměny členů zastupitelstva 6 300, ,0 7 Náhrady mzdy za DNP 2 000, ,0 8 Odměny za práci v komisích a výborech 400,0 400, Odbor kanceláře magistrátu 5 392, ,0 0,0 10 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 327, ,0 11 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0, ,0 12 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 169,0 169,0 13 Příspěvek Elektr. a plyn. sdružení 0,0 0,0 14 Příspěvek Svazu historických sídel 90,0 90,0 15 Příspěvek Sdruž.měst pro cestovní ruch 90,0 90,0 16 Příspěvek Sdruž. správ. měst. kom. 30,0 30,0 17 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 360,0 360,0 18 Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO 4,0 4,0 19 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5,0 5,0 20 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5,0 5,0 21 Příspěvek asociaci European Cities Tourism 60,0 60,0 22 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 40,0 40,0 23 Program podpory cestovního ruchu 1 212, , Odbor ekonomický , ,0 0,0 25 Zvýšení základního jmění MRFP, a. s , ,0 26 Zvýšení základního jmění EBA, a..s. 0,0 0,0 27 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000, ,0 28 Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná , ,0 29 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 0, , Odbor sociálních věcí , ,0 0,0 30 Příspěvek na péči , ,0 31 Dávky sociální péče a dávky pomoci v HN , , Odbor komunitních služeb , , ,9 33 Příspěvek VČD na provoz , , ,9 34 Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk) 4 200, ,0 35 Dotace VČD na Festival smíchu 600,0 600,0 36 Dotace VČD na pořádání městského plesu 170,0 170,0 37 Příspěvek Komorní filharmonii na provoz , ,0 563,0 38 Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk) 2 500, ,0 39 Příspěvek KC Pardubice na provoz 5 150, ,0 40 Příspěvek KC Pardubice na provoz (Hronovická sc.) 1 200, ,0 41 Příspěvek KC Pardubice na provoz (Divadlo 29) 1 850, ,0 42 Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc 225,0 225,0 43 Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro 200,0 445,0 245,0 44 Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách 30,0 30,0 45 Dotace KC Pardubice na dožínky 65,0 65,0 46 Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti 65,0 65,0 47 Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion 35,0 60,0 25,0 48 Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion 20,0 30,0 10,0 49 Dotace KC Pardubice na Mezinárodní festival d 150,0 150,0 50 Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz 2 100, ,0 386,0 51 Příspěvek Pardubice Region Tour. na provoz (dot.) 2 100, ,0 52 Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky 1 000,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

31 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet FV za rok 2008 údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 po změnách 53 Dotace Pk na krajskou knihovnu 6 500, ,0 54 Program podpory kultury 5 421, ,0 291,0 55 Fond nájemného při PPK 0,0 0,0 56 Program podpory sportu , ,0 57 Prostředky na nájemné při PPS 3 400, ,0 58 Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice , ,0 59 Prostředky na nájemné Plaveckého areálu Pardubice 785,0 785,0 60 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 800,0 800,0 61 Dotace DS, a. s. na dostihy v roce ,0 0,0 62 Dotace DS, a. s. na Velkou cena m.pce - parkur.záv. 100,0 100,0 63 Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic 200,0 200,0 64 Dotace AVE KONTAKT na Czech open 500,0 500,0 65 Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přilbu města Pce 250,0 250,0 66 Dotace LTC Pce na Pardubickou Juniorku 100,0 100,0 67 Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pou 200,0 200,0 68 Dotace ATTACK MEDIA na FEBIOFEST ,0 200,0 69 Dotace na Městský půlmaratón ,0 100,0 70 Fond sociálních věcí 6 246,0 0,0 71 Fond zdravotní 0,0 0,0 72 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 0, ,0 740,0 73 Fond na nájemné při FSV 2 500,0 0,0 74 Prostředky na nájemné při PPvSaZO 0, ,0-740,0 75 Příspěvek SSmP na provoz , ,0 76 Příspěvek SSmP na provoz (dotace) , ,0 77 Příspěvky MŠ na provoz celkem: , ,0 78 Příspěvek MŠ Závodu míru 1 699, ,0 69,0 79 Příspěvek MŠ Ohrazenice 1 156, ,0 52,0 80 Příspěvek MŠ K Polabinám 981,0 981,0 81 Příspěvek MŠ Kamínek 533,0 533,0 82 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 964, ,0 205,0 83 Příspěvek MŠ Winterova 423,0 423,0 84 Příspěvek MŠ E. Košťála 1 105, ,0 85 Příspěvek MŠ Višňovka 1 037, ,0 86 Příspěvek MŠ Na Třísle 604,0 604,0 87 Příspěvek MŠ Srdíčko 936, ,0 88 Příspěvek MŠ Odborářů 1 503, ,0 22,0 89 Příspěvek MŠ Korálek 1 148, , ,0 90 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 143, ,0 91 Příspěvek MŠ Motýlek 873,0 873,0 92 Příspěvek MŠ Pastelka 873,0 873,0 93 Příspěvek MŠ Koníček 708,0 708,0 94 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 437,0 440,0 3,0 95 Příspěvek MŠ Kamarád 476,0 486,0 10,0 96 Příspěvek MŠ Mladých 773,0 773,0 97 Příspěvek MŠ Čtyřlístek 801,0 801,0 98 Příspěvek MŠ Gebauerova 988, ,0 51,0 99 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 169, ,0 100 Příspěvek MŠ Gorkého 779,0 779,0 101 Příspěvek MŠ Raisova 494,0 494,0 102 Příspěvek MŠ Dražkovice 354,0 354,0 103 Příspěvek MŠ Zvoneček 1 401, ,0 935,0 104 Příspěvek MŠ Duha 828,0 828,0 105 Příspěvek MŠ Doubek 783,0 784,0 1,0 106 Příspěvek MŠ Hostovice 297,0 447,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

32 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2009 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet FV za rok 2008 údaje jsou v tis. Kč na rok 2009 po změnách 107 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: , ,0 108 Příspěvek ZŠ J. Ressla 2 692, ,0 109 Příspěvek ZŠ Štefánikova 3 702, ,0 30,0 110 Příspěvek ZŠ Spořilov 2 311, ,0 111 Příspěvek ZŠ Studánka 4 359, ,0 112 Příspěvek ZŠ Svítkov 2 504, ,0 10,0 113 Příspěvek ZŠ Družstevní 3 316, ,0 114 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 5 556, ,0 115 Příspěvek ZŠ Závodu míru 3 633, ,0 116 Příspěvek ZŠ E. Košťála 3 520, ,0 493,0 117 Příspěvek ZŠ Staňkova 3 310, ,0 118 Příspěvek ZŠ Br. Veverkových 2 739, ,0 119 Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí 3 552, ,0 254,0 120 Příspěvek ZŠ Prodloužená 3 595, ,0 121 Příspěvek ZŠ Waldorfská 2 150, ,0 115,0 122 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice 1 268, ,0 123 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 2 446, ,0 72,0 124 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org , ,0 125 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz 1 160, ,0 126 Příspěvek DDM Alfa na provoz 1 876, ,0 127 Fond volného času 1 605,0 0,0 128 Program podpory volného času 0, ,0 129 Prostředky na nájemné při PPVČ 900,0 900,0 130 Příspěvek DRC na provoz 4 093, ,0 140,0 131 Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz 1 265, ,0 70, Odbor majetku a investic , ,0 0,0 127 Dotace MRFP, a.s. na správu sportovišť , ,0 128 Dotace MRFP, a. s. na provoz , ,0 129 Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám 1 500, ,0 130 Dar NRM na výkupy pozemků 5 000, , Odbor životního prostředí 573,0 573,0 0,0 131 Dotace Ekocentru Paleta na provoz 200,0 200,0 132 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 373,0 373, Odbor dopravy , ,0 0,0 134 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby , ,0 135 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP,a s , ,0 136 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. Služby 0,0 0,0 137 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 700,0 700,0 138 VÝDAJE CELKEM , , ,9 Závěrečný účet města Pardubic za rok

33 Statutární město Pardubice Závěrečný účet Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2009

34 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 Při zpracování Závěrečného účtu města Pardubic za rok 2008 bylo postupováno v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubice za rok 2008, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram projednávání : Finanční výbor Zastupitelstva města Pardubic Rada města Pardubic Zastupitelstvo města Pardubic Dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2008 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 1.6 do , a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic Závěrečný účet města Pardubic za rok

35 1. HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC (bez MO) 1 Kč ,2 tis. Rozpočtové hospodaření města Pardubic skončilo k zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši Kč ,2 tis.. Podrobné rozdělení viz. tabulka. Tabulka č. 1: Stavy na bankovních účtech k Bankovní účty Název účtu Konečný stav k /0100 Základní běžný účet KB , /0800 Základní běžný účet ČS , /0800 ZBÚ Komunitní plánování , /0800 ZBÚ Perníkové srdce ,97 Běžné účty celkem , /0800 ZBÚ MŠ Gorkého , /0800 ZBÚ ZŠ E. Košťála 107, /0800 ZBÚ MŠ Rosice 5 392, /0800 ZBÚ MŠ Motýlek 5 128, /0800 ZBÚ MŠ Zvoneček 107, /0800 ZBÚ MŠ Pospíšilovo nám. 106, /0800 ZBÚ Revitalizace zeleně DZ 142, /0800 ZBÚ MŠ Rumunská 106, /0710 Dotace SFDI 294, /2700 Úvěr ŽB , /4300 Čerpací úvěr Free zone , /0100 Sdružené prostředky , /0100 Sociální fond , /0100 Podnikatelská činnost , /0100 Fond Životního prostředí 2 145, /0100 Kauce na byty , /0800 FOMB , /0800 Úvěr na zimní stadion , /0300 BÚ k FRR 9 219, /0800 BÚ Účelového fondu 4 111, /2700 BÚ k FRR 5 527, /0100 Depozita ,49 BÚ účelové a dotační celkem ,70 Stav všech BÚ k ,20 Po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem ve výši Kč 4 844,4 tis. a s městskými obvody ve výši Kč 7 653,3 tis., činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2008 Kč ,0 tis.. Z přebytku rozpočtového hospodaření za rok 2008 byly v roce 2009 zapojeny finanční prostředky - ve schváleném rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč ,0 tis., v úpravě rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč ,0 tis. a v I. změně rozpočtu na rok 2009 ve výši Kč ,7 tis.. Převážná většina již zapojených finančních prostředků se týkala krytí investičních akcí započatých v roce Zbývající část přebytku rozpočtového hospodaření za rok 2008 je nutná pro krytí výdajů na základě smluv uzavřených v roce 2008, jako vlastní podíl k očekávaným dotacím v roce 2009 a dále k vytvoření rezervy jako reakce na probíhající hospodářskou krizi a s tím spojený očekávaný výpadek daňových příjmů v roce Přehled hospodaření jednotlivých MO viz. příloha č. 2 Závěrečný účet města Pardubic za rok

36 2. PŘÍJMY MĚSTA PARDUBIC (bez MO) Kč ,4 tis. V průběhu roku 2008 se příznivě vyvíjela příjmová část rozpočtu především v oblasti daňových a kapitálových příjmů. Ve skutečnosti roku 2008 došlo k navýšení daňových příjmů v porovnání s rokem 2007 o částku ve výši Kč ,6 tis.. Významný růst zaznamenala daň z přidané hodnoty o Kč ,8 tis. související především se zvýšením snížené sazby daně z 5 % na 9 %, naopak pokles o Kč 7 779,1 tis. u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků byl způsoben zavedením rovné 15 % daně z tzv. superhrubé mzdy. Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2008 částky Kč ,4 tis., tj. plnění na 85,87 % upraveného rozpočtu. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši Kč ,2 tis. (tj. 85,86 %), příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. (tj. 249,5 %) a příjmy Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč 1 302,7 tis. (tj. 110,87 %). Tabulka č..2: Příjmy města Pardubic (v tis. Kč) Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozdíl skutečnost a UR % z UR % nárůst skutečnosti 08/07 Příjmy v roce , , , , ,4 85,86 % 17,50 % Běžné příjmy , , , , ,3 94,49 % 14,52 % - vlastní daňové , , , , ,5 106,17 % 13,91 % - vlastní nedaňové , , , , ,8 45,19 % 21,06 % Kapitálové příjmy , , , , ,2 38,59 % 25,32 % Přijaté transfery , , , ,7-867,9 99,79 % 23,31 % - investiční ,6 0, , ,0 205,3 100,34 % 15,30 % - neinvestiční , , , , ,2 100,00 % 24,74 % Graf č. 1: Vybrané kategorie příjmů města Pardubic Vybrané kategorie příjmů města Pardubic za rok 2008 (v tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Závěrečný účet města Pardubic za rok

37 2.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2008 částky Kč ,7 tis. a překročily tak upravený rozpočet města o Kč ,5 tis., tj. plnění na 106,17 %. Příjmy z cizích daní Kč ,8 tis. Příjmy z cizích daní v celkové výši Kč ,8 tis. překročily upravený rozpočet o Kč ,8 tis., tj. plnění na 106,09 %. Tabulka č. 3: Příjmy z cizích daní (v tis. Kč) 2007 skutečnost 2008 schválený rozpočet (SR) 2008 upravený rozpočet (UR) 2008 skutečnost 2008 rozdíl skutečnost - UR 2008 % z UR % nárůst skutečnost 08/07 Příjmy z cizích daní , , , , ,8 106,09 % 13,49 % DPH , , , , ,3 96,52 % 20,97 % Daň z příjmů PO , , , , ,4 112,23 % 22,33 % DPFO z kapitál. výnosů , , , , ,7 162,85 % 28,10 % DPFO - závislá činnost , , , , ,9 105,73 % -3,36 % DPFO závis. činnost 1,5 % , , , ,5 865,5 104,08 % -5,94 % DPFO ze SVČ 30 % , , , , ,6 147,22 % 19,50 % DPFO ze SVČ , , , ,1-665,9 96,13 % 10,78 % Z nemovitostí , , , , ,9 106,13 % -2,08 % Zrušené daně 44,2 20,0 20,0 Daň z přidané hodnoty Kč ,9 tis. Celková výše příjmů z DPH, která byla na účet města zaslána v roce 2008 Finančním úřadem Pardubice, činila ,93 Kč. Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena na městské obvody (viz. tabulka č.4). Po transferu DPH na jednotlivé MO činily příjmy města Pardubic z DPH částku ve výši Kč ,7 tis. tj. 96,52 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst Kč ,8 tis., tj. 20,97 % upraveného rozpočtu. Tabulka č. 4: Přerozdělení DPH na MO (v Kč) Podíl na DPH dle statutu Transfer na náklady na životní prostředí Transfer na náklady na dopravu Spoluúčast MO na investičních akcích Zasláno na MO v průběhu roku 2008 Zasláno v rámci FV MO I. - Střed MO II. Polabiny MO III. - Studánka MO IV. - Pardubičky MO V. - Dukla MO VI. - Svítkov MO VII. Rosice n/l MO VIII. Hostovice Celkové finanční vypořádání s MO viz. tabulka na str Závěrečný účet města Pardubic za rok

38 Transfer z rozpočtů MO ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO do rozpočtu MmP dosáhl celkové výše Kč ,2 tis. v následujícím členění : MO I. Střed MO II. Polabiny MO III. Studánka MO IV. Pardubičky MO V. Dukla MO VI. Svítkov MO VII. Rosice nad Labem MO VIII. Hostovice Kč 8 601,0 tis. Kč 7 906,0 tis. Kč 6 565,0 tis. Kč 1 604,0 tis. Kč 6 626,0 tis. Kč 1 622,0 tis. Kč 1 971,2 tis. Kč 78,0 tis. Daň z příjmu fyzických osob Kč ,9 tis. Podíl na 20,59 % celostátním výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby ve výši Kč ,7 tis., tj. 162,85 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 3 608,0 tis. (28,10 %). Podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč ,9 tis., tj. 105,73 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles činí Kč 6 384,1 tis. (-3,36 %). Podíl na 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců ve výši Kč ,5 tis., tj. 104,08 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles činí Kč 1 395,0 tis. (-5,94 %). Podíl na 20,59 % ze 60 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši Kč ,1 tis., tj. 96,13 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 1 608,7 tis. (10,78 %). Podíl na 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele ve výši Kč ,6 tis., tj. 147,22 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč 7 064,1 tis. (19,50 %). Daň z příjmu právnických osob Kč ,4 tis. Podíl na 20,59 % celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši Kč ,4 tis., tj. 112,23 % upraveného rozpočtu. Meziroční nárůst činí Kč ,4 tis. (22,33 %). Daň z příjmu právnických osob za obce Kč ,0 tis. Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši. Daň z nemovitostí Kč ,9 tis. 100 % výnosu daně z nemovitostí, nacházejících se v katastru města ve výši Kč ,9 tis., tj. 106,13 % upraveného rozpočtu. Meziroční pokles činí Kč 903,1 tis. (-2,08 %). Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč ,0 tis. Poplatky z vybraných činností byly v roce 2008 vybrány v celkové výši Kč ,0 tis., tj. 119,73 % upraveného rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok

39 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy : Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši Kč 244,9 tis. tj. 59,71 % upraveného rozpočtu poplatky za znečišťování ovzduší ve výši Kč 2,0 tis., odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 26,3 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši Kč 216,6 tis.. Místní poplatky z vybraných činností a služeb ve výši Kč 6,4 tis. tj. 64,00 % upraveného rozpočtu. Jedná se o doplatky zrušených místních poplatků. Ostatní místní poplatky vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem městských obvodů. Správní poplatky byly vybrány ve výši Kč ,0 tis. tj. 121,74 % upraveného rozpočtu. Spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši Kč 1 835,1 tis. tj. 114,69 % upraveného rozpočtu. Odvod části výtěžku z provozování technických zařízení dosáhl výše Kč 704,6 tis. tj. 100,04 % upraveného rozpočtu. Celková částka odvodu výtěžku z provozování technických zařízení činila Kč 1 254,6 tis.. Z této částky byla část finančních prostředků převedena do rozpočtů městských obvodů: k MO II. Polabiny ve výši Kč 170,0 tis., k MO III. Studánka ve výši Kč 130,0 tis. a k MO V. Dukla ve výši Kč 250,0 tis Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly částky Kč ,2 tis., tj. plnění na 45,53 %. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši Kč ,9 tis. tj. plnění na 45,12 %, příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. (tj. 249,5 %) a příjmy Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč 1 302,7 tis. (tj. 110,87 %). Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč ,8 tis. Příjmy dosáhly celkové výše Kč ,8 tis.. Upravený rozpočet byl překročen o Kč 9 036,8 tis., tj. 120,81 %. Příjmy z vlastní činnosti města Pardubic ve výši Kč ,7 tis., příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. a příjmy FOMB ve výši Kč 26,6 tis.. Příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč ,2 tis. tj. 105,72 % upraveného rozpočtu, zahrnují příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši Kč ,0 tis. a příjmy z prodeje zboží ve výši Kč 27,2 tis.. Příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč ,4 tis. tj. 115,28 % upraveného rozpočtu. Zahrnují příjmy z pronájmu pozemků ve výši Kč 1 073,3 tis., příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši Kč ,9 tis., příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 124,8 tis. a příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč 683,4 tis.. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši Kč ,1 tis. tj. 197,15 % upraveného rozpočtu. Zahrnují příjmy z úroků města Pardubic ve výši Kč 8 138,8 tis. tj. plnění na 197,00 %, Sociálního fondu ve výši Kč 7,5 tis. a FOMB ve výši Kč 26,6 tis., realizovaných kurzových zisků ve výši Kč 24,8 tis. a příjmy z podílu na zisku a z dividend ve výši Kč 3 126,4 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

40 Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku zahrnují zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor budov škol a ostatních školních a zdravotnických zařízení ve výši Kč 1 660,6 tis., příjmy z provozování hřbitovů 3 214,7 tis., příjmy z reklam umístěných na zařízeních města a plateb za věcná břemena ve výši Kč 1 073,3 tis., příjmy z prodeje kolků a nábytku ve výši Kč 27,7 tis., příjmy z ubytoven Češkova ve výši Kč 1 500,5 tis. a Školská v Ohrazenicích ve výši Kč 1 467,4 tis., příjmy z Britského centra ve výši Kč 1 332,6 tis., příjmy z parkovacích automatů ve výši Kč ,6 tis.. Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených finančních prostředků. Volné prostředky jsou průběžně vyhodnocovány a v závislosti na cash-flow města je prováděno jejich zhodnocení krátkodobými úložkami na bankovní účty s vyšším úročením. Přijaté sankční platby a vratky transferů Kč ,4 tis. Sankční platby a pokuty byly přijaty ve výši Kč ,3 tis. tj. 134,95 % upraveného rozpočtu. Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Zvýšení příjmů rozpočtu u této položky je způsobeno převzetím kompetence bývalého OÚ u výběru pokut např. za dopravní přestupky. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání z minulých let ve výši Kč 2 593,1 tis. tj. 418,23 %. Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč ,9 tis. Příjmy z prodeje neinvestičního majetku ve výši Kč 779,5 tis. tj. 121,8 %, jednalo se o příjem za prodej dlažebních kostek. Ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč ,4 tis.. zahrnují neinvestiční sponzorské dary na Městské slavnosti ve výši Kč 100,0 tis., přijatý dar pro Britské centrum ve výši Kč 70,0 tis., dar od Britské rady na činnost Britského centra ve výši Kč 105,8 tis., příjmy od firmy Eko-Kom, a.s. v oblasti odpadového hospodářství ve výši Kč 4 950,8 tis., přijaté pojistné náhrady ve výši Kč 5 519,2 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol ve výši Kč 2 872,7 tis. a úhrady pohledávek, náhrad a příspěvků ve výši Kč 3 724,9 tis.. Přijaté splátky půjčených prostředků Kč ,9 tis. Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 8 000,0 tis., od EBA, a.s. ve výši Kč 4 000,0 tis., splátka půjčky od TJ Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 100,0 tis., od ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 200,0 tis., od Basketbalového klubu Pardubice ve výši Kč 440,0 tis. a od Klubu Hurá Kamarád ve výši Kč 82,9 tis.. Další půjčky jsou poskytovány z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně nahrazovány. Zahrnuje příjmy od obecně prospěšných společností ve výši Kč 494,7 tis. a od obyvatelstva ve výši Kč 781,4 tis Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2008 částku Kč ,8 tis. tj. plnění na 38,59 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč ,1 tis. překročily upravený rozpočet o Kč ,1 tis. tj. plnění na 112,99 %. Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč ,8 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč ,5 tis. z prodeje nebytových prostor ve výši Kč 7 630,7 tis., příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 175,0 tis. a dohoda o narovnání s BD Poseidon ve výši Kč ,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

41 Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši Kč 10,7 tis. tj. 97,1 % upraveného rozpočtu. Zahrnují příjmy z prodeje projektové dokumentace ve výši Kč 10,7 tis.. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů v celkové výši Kč ,0 tis. dosáhly výše upraveného rozpočtu tj. 100 % plnění. Zahrnují příjmy z prodeje akcií společností BWM, a.s. ve výši Kč 4 285,0 tis. a HC Moeller Pardubice, a.s. ve výši Kč ,0 tis Neinvestiční a investiční přijaté transfery 2 Celková výše přijatých investičních a neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje a státních fondů činila v roce 2008 Kč ,7 tis.. tj. plnění na 99,79 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,2 tis., který obsahuje část určenou k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši Kč ,2 tis. a příspěvek na žáky mateřských a základních škol ve výši Kč ,0 tis.. Vzhledem ke změnám v právní úpravě v sociální oblasti dotace na sociální dávky jsou od roku 2007 uvolňovány přímo z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dotace MPSV ČR - Příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč ,0 tis. a dotace na Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč tis.. Z celkové částky dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ve výši Kč ,0 tis., která byla dle rozhodnutí MPSV ČR zaslána na účet města Pardubic, byla část finančních prostředků převedena do rozpočtů městských obvodů : k MO I. Střed ve výši Kč 3 015,4 tis., k MO II Polabiny ve výši Kč 1 744,6 tis., k MO III. Studánka ve výši Kč 362,7 tis., k MO IV. Pardubičky ve výši Kč 219,4 tis., k MO V. Dukla ve výši Kč 1 918,6 tis., k MO VI. Svítkov ve výši Kč 1 261,8 tis. a k MO VII. Rosice nad Labem ve výši Kč 563,4 tis.. Ostatní neinvestiční transfery přijaté z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 9 315,8 tis. tj. plnění na 100 % - dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 7 389,0 tis., dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 1 923,2 tis., dotace na výdaje související s volbami do zastupitelstev krajů ve výši Kč 3,7 tis.. Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu ve výši Kč 3 737,1 tis. poskytnutých na kulturní aktivity města Pardubic Jazzconnexion a přehlídku dětských pěveckých sborů, na podporu symfonických orchestrů a profesionálních divadel, činnost odborného lesního hospodáře, na výsadbu melioračních zpevňujících dřevin, na zajištění bydlení na základě 69 zákona o azylu. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši Kč 1 813,6 tis. poskytnutých MMR ČR na odstranění škod po povodních, MK ČR na regeneraci MPR, MPSV ČR na posílení kompetencí sociálního pracovníka a Úřadem práce na aktivní politiku zaměstnanosti. Neinvestiční transfery od obcí ve výši Kč 4 379,6 tis. Příjmy na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., kdy jsou obce povinny hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ ve výši Kč 3 129,6 tis. a příspěvky od obcí na základě veřejnoprávních smluv ve výši Kč 1 250,0 tis.. 2 Podrobný přehled přijatých transferů v tabulce na str Závěrečný účet města Pardubic za rok

42 Neinvestiční transfer z MV ČR na program Koncepce prevence kriminality v Pardubicích ve výši Kč 50,0 tis. Neinvestiční transfery z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč ,9 tis. poskytnuté Východočeskému divadlu Pardubice, Komorní filharmonii, Kulturnímu centru, Pardubice Region Tourismu a Sociálním službám města Pardubic na provoz, ZŠ Erno Košťála na grantový projekt OP VK, na akce Perníkové srdce Čech, Festival smíchu a jiné kulturní aktivity. Investiční transfery z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši Kč 4 036,0 tis. na investiční akce oprava komunikace ul. Jiráskova, vybudování víceúčelového hřiště, rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem a vybudování parkovacích míst v ul. E. Košťála. Ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu Kč ,3 tis. poskytnuté MMR ČR na regeneraci panelových sídlišť Karla IV. a Dubina, výstavbu přístupové komunikace do Free zóny a MK ČR prostřednictvím Programu podpory regionálních kulturních zařízení na vybudování informačního centra Východočeského divadla Pardubice. Investiční přijaté transfery ze státních investičních fondů ve výši Kč 9 332,0 tis. poskytnuté na investiční akce Pardubice město bez bariér a výstavbu cyklistických stezek. Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. na investiční akce na území města Pardubic rekonstrukce komunikací, chodníků, stavební úpravy vnitrobloků, úprava školní družiny, modernizace a rekonstrukce dětských hřišť. Investiční transfery přijaté z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 368,7 tis. poskytnuté Sociálním službám města Pardubic na investice ve výši Kč 163,7 tis. a ZvŠ A. Krause na grantový projekt OP VK ve výši Kč 205,0 tis.. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ostatních vlastních fondů činily Kč ,6 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

43 3. VÝDAJE MĚSTA PARDUBIC (bez MO) Kč ,6 tis. Výdajová část rozpočtu byla čerpána bez významných výkyvů. Největší objem běžných výdajů přestavovaly výdaje na sociální dávky, dopravu a školství, kulturu a sport. Z kapitálových výdajů tvořily největší objem investiční akce. Příprava jednotlivých investičních akcí tj. předprojektová a projektová příprava, správní rozhodnutí, zadání veřejné zakázky a následná realizace byla zajišťována odborem investic a majetku. Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na schválení rozsahu akce a zajištění finančního krytí. Některé investiční akce, které jsou spolufinancovány z dotačních zdrojů a u nichž je schvalovací i realizační proces časově i organizačně náročnější, nebyly ukončeny v roce 2008 a jejich realizace bude pokračovat v roce Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši Kč ,0 tis.. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k výše Kč ,0 tis., z toho běžných výdajů Kč ,8 tis. a kapitálových výdajů Kč ,7 tis. (viz tabulka). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými, nedaňovými a kapitálovými příjmy. Skutečné čerpání výdajů města Pardubic k dosáhlo výše ,40 Kč. Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2008 v tis. Kč Skutečnost Schválený rozpočet (SR) Upravený rozpočet (UR) Skutečnost Rozdíl skutečnost - UR % k UR % nárůst skutečnost /07 Výdaje v daném roce , , , , ,9 70,58 % 10,9 % Běžné výdaje , , , , ,5 93,94 % 6,42 % Kapitálové výdaje , , , , ,4 42,47 % 26,25% Graf č. 2: Vybrané kategorie výdajů města Pardubic Vybrané kategorie výdajů města Pardubic za rok 2008 (v tis. Kč) Školství Sociální služby a zdravotnictví Doprava Kultura, sport a volný čas Ekologie a likvidace odpadů 2008 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Závěrečný účet města Pardubic za rok

44 Výdaje města Pardubic do sledovaných oblastí činností města Tabulka č. 6: Výdaje do sledovaných oblastí v letech Výdaje do oblastí % % % Podpora bydlení ,91 % ,52 % ,83 % Doprava ,53 % ,86 % ,67 % Sociální oblast ,45 % ,32 % ,55 % Školství ,51 % ,97 % ,63 % Sport a tělovýchova ,63 % ,68 % ,13 % Životní prostředí ,53 % ,75 % ,68 % Kultura ,73 % ,21 % ,20 % Průmyslová zóna ,58 % ,09 % 57 0,00 % Vnitřní správa MmP ,92 % ,03 % ,45 % Městská policie ,36 % ,46 % ,26 % Výdaje do oblastí celkem ,14 % ,89 % ,40 % Výdaje celkem Nárůst výdajů v oblasti Školství v roce 2008 je důsledkem realizace dotačních projektů na realizaci úspor energií v mateřských a základních školách jejichž zřizovatelem je město Pardubice. Výdaje v oblasti Doprava mají v roce 2007 klesající tendenci z důvodu velkého objemu investic do této oblasti v roce Nárůst se projevil opět v roce 2008 a to především z důvodu zvýšení počtu rekonstrukcí místních komunikací a mostů na území města. Nárůst výdajů v Sociální oblasti je způsoben změnou systému vyplácení dávek sociální péče od Nárůst výdajů v oblasti Životního prostředí je způsoben zvýšenými náklady v oblasti svozu komunálního odpadu, separovaného sběru a svozu nebezpečného odpadu. Graf. č. 3: Vývoj výdajů za období Vývoj výdajů města Pardubic dle jednotlivých oblastí (období ) (v tis. Kč) 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Podpora bydlení D oprava Sociální oblast Školství Sport a tělovýchova Životní prostředí ,5 435,6 102,9 117,5 91,6 48,8 93,0 8,1 219,9 46,4 134,7 56,9 253, ,0 318,7 218,0 93,1 62,6 63,4 96,3 14,6 187,4 46,2 154,9 33,5 193, ,3 380,9 275,3 142,9 76,1 69,5 91,9 0,6 184,8 48,4 156,1 45,8 0,0 Kultura Průmyslová zona Vnitřní správa Městská policie Ostatní výdaje MmP Daň z příjmů PO za obce Celkové výdaje MO Závěrečný účet města Pardubic za rok

45 Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků Skutečné čerpání výdajů rozpočtu je členěno podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V textové části je uveden souhrn finančního vypořádání jednotlivých správců rozpočtových položek. Podrobný přehled skutečných výdajů je uveden v tabulkové části. Správce rozpočtových prostředků 214 Městská policie Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků Městské policie činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,7 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,44 Kč, což představuje 98,92 % upraveného rozpočtu. Kč 7 696,6 tis. Provoz Městské policie : Z položky Provoz MP bylo celkem vynaloženo Kč 7 636,6 tis., (tj. 98,53 % upraveného rozpočtu) na : pitný režim Kč 27,8 tis., ochranné pomůcky Kč 28,8 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 13,9 tis., výstroj strážníků Kč 646,4 tis., publikace a předplatné tisku Kč 38,4 tis., DHM Kč 754,3 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 46,4 tis., všeobecný materiál Kč 606,2 tis., energie Kč 700,6 tis., PHM Kč 692,9 tis., poštovní služby Kč 2,0 tis., telekomunikační služby Kč 490,7 tis., služby peněžních ústavů, pojištění Kč 80,4 tis., nájemné Kč 564,3 tis., konzultační, poradenské a právní služby Kč 26,5 tis., školení a vzdělávání Kč 340,2 tis., ostatní služby Kč 720,9 tis., stravenky Kč 864,7 tis., opravy a udržování Kč 821,6 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč Kč 40,4 tis., cestovné Kč 120,8 tis., pohoštění Kč 6,8 tis., ostatní nákupy Kč 0,3 tis., věcné dary Kč 31,7 tis., kolky Kč 4,8 tis., platby daní a poplatků Kč 24,8 tis.. Kč 465,4 tis. Kapitálové životní pojištění : Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na KŽP. Kč ,9 tis. Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH : Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH. Kč 9 833,5 tis. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP : Sociální pojištění Kč 7 304,8 tis., zdravotní pojištění Kč 2 528,7 tis.. Kč 1 342,2 tis. Strojní investice : Z položky Strojní investice bylo celkem vynaloženo Kč 1 342,2 tis. (tj. 99,86 % upraveného rozpočtu) na : doplatek za rozšíření městského kamerového systému o kamerový bod na náměstí Legií Kč 118,5 tis., zakoupení dvou nových služebních vozidel a investice do stávajících vozidel Kč 853,8 tis., modernizace vnitřního záznamového zařízení Kč 97,0 tis. a zakoupení dvou nových služebních motocyklů zn. Honda Kč 272,9 tis.. Kč 751,9 tis. Informativní deskové měřiče : Finanční prostředky na pořízení 12 ks informativních deskových měřičů 1. fáze. Závěrečný účet města Pardubic za rok

46 Kč 160,2 tis. Nákup známek pro psy : Finanční prostředky na zakoupení známek pro psy pro celé město včetně městských obvodů. Kč 199,4 tis. Prevence kriminality : Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality na místní úrovni. Kč 35,8 tis. Projekt PPK - Probační a resocializační program : školení pracovníků Městské policie - dohody s lektory, propagační materiál. Sankční platba Kč 3,0 tis. Správce rozpočtových prostředků 314 Odbor kanceláře magistrátu Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 314 Odbor kanceláře magistrátu činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,48 Kč, což představuje 79,0 % upraveného rozpočtu. Kč 301,4 tis. Provoz a údržba zařízení staveb CO : Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO. Kč 293,3 tis. Provoz a údržba JSVV : Finanční prostředky na provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. Z investic byla hrazena modernizace SVOP ve výši Kč 162,0 tis.. Kč 145,3 tis. Požární ochrana : Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav a služeb, náklady za energie. Kč 3 327,0 tis. Dotace HZS Pardubického kraje : Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 327,0 tis. z toho Kč 2 271,0 tis. na investice a Kč 1 056,0 tis. na provoz. Kč 110,7 tis. Stavební investice na budovách MmP : Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP. Kč 8,0 tis. Stavební úpravy na cizích budovách : Finanční prostředky na drobné stavební investice na cizích budovách, kde je MmP v nájmu. Nákup cenin a kolků : Náklady dosáhly výše Kč 54,0 tis.. Kč 54,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

47 Kč 1 506,9 tis. Strojní investice : Finanční prostředky na opravy a obnovu vozového parku byla doplacena dodávka VW Caravella ve výši Kč 320,0 tis., zakoupeny tři vozy Škoda Fabia ve výši Kč 738,0 tis. (plánovaná obměna vozového parku), pro pracoviště odboru dopravy byl zakoupen vyvolávací systém ve výši Kč 300,0 tis.. Kč ,8 tis. Provoz MmP : Provozní výdaje MmP : zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání - Kč 327,0 tis., ochranné pomůcky - Kč 6,0 tis., pracovní oděvy - Kč 8,0 tis., knihy, učební pomůcky a tisk - Kč 358,0 tis., drobný hmotný majetek - Kč 1 218,0 tis., spotřební materiál a potraviny - Kč 2 186,0 tis.. Náklady na energie : vodné a stočné - Kč 237,0 tis., teplo a teplá voda - Kč 1 226,0 tis., plyn - Kč 7,0 tis. a elektrická energie - Kč 767,0 tis.. Výdaje na nákup pohonných hmot ve výši Kč 537,0 tis.. Náklady na služby : poštovné - Kč 3 239,0 tis., služby telekomunikací - Kč 3 149,0 tis., služby peněžních ústavů - Kč 26,0 tis., nájemné - Kč 1 459,0 tis., služby konzultační, poradenské a právní - Kč 284,0 tis., školení a vzdělávání - Kč 1 727,0 tis., ostatní služby - Kč 3 457,0 tis., náklady na stravné - Kč 2 250,0 tis., opravy a udržování - Kč 1 752,0 tis., cestovné - Kč 486,0 tis., poskytnuté náhrady - Kč 37,0 tis., platby daní a poplatků - Kč 16,0 tis.. Kč 1 157,4 tis. Provozní náklady budovy na náměstí Republiky : Náklady na energie a služby v budově na nám. Republiky č. 12. Kč 833,9 tis. Pohoštění : Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, při konání pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP a s tím související náklady. Kč 820,0 tis. Dary : Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města Pardubic na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty. Kč 169,6 tis. Služby spojené s prezentací města : Finanční prostředky na překlady, zajištění programu při kulturních akcích apod.. Kč 449,6 tis. Náklady související s Velkou pardubickou : Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcích souvisejících s Velkou pardubickou. Jednalo se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění. Kč 468,8 tis. Zahraniční služební cesty : Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitel a pracovníků města vč. ředitele Městské policie, konané především ve spolupráci s partnerskými městy. Kč 535,5 tis. Pronájem prostor v ČEZ ARÉNĚ : Finanční prostředky na pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních v ČEZ ARÉNĚ Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

48 Kč 1 269,1 tis. Komunikace s veřejností : Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města. Kč 276,1 tis. Smlouva s Media marketing services, a.s. : Jedná se o smlouvu s Media marketing services, a.s., na základě které dochází k zápočtu původních pohledávek za Rádiem Life a pohledávek za poskytnuté reklamní služby. Jedná se o účetní operaci, při které jsou prostředky převáděny z hlavní do podnikatelské činnosti. Kč 109,9 tis. Prezentace v partnerském městě Merano : Náklady na každoroční prezentace města v partnerském Meranu doprava, občerstvení, nákup pohárů, propagace a ostatní služby. Kč 156,7 tis. Veletrhy, výstavy a konference : Finanční prostředky na zajištění propagace na veletrzích v Berlíně, Waregemu, Varšavě a Brně. Kč 330,8 tis. Partnerská města v Evropě : Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy náklady na ubytování zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a jiné služby. Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem : Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch Příspěvek Sdružení správců městských komunikací Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci EURO EQUUS Kč 169,4 tis. Kč 90,1 tis. Kč 88,3 tis. Kč 30,0 tis. Kč 357,0 tis. Kč 5,0 tis. Kč 53,2 tis. Kč 39,9 tis. Kč 20,9 tis. Náklady řízení a právních zastoupení : Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a právních zastoupení města Pardubic v soudních sporech včetně úhrad soudních poplatků. Kč 206,0 tis. Prezentační CD a DVD : Náklady související s vydáním prezentačního CD a DVD o Pardubicích. Kč 1 218,2 tis. Podpora cestovního ruchu : Finanční prostředky na podporu a rozvoj cestovního ruchu - upomínkové předměty, kalendáře, inzerce, překlady, letáky k akcím pořádaných v Pardubicích Kč 40,6 tis. Činnost grantové komise : Finanční prostředky na tisk brožury Průvodce certifikovanými zařízeními. Závěrečný účet města Pardubic za rok

49 Kč ,9 tis. Výpočetní technika : Z celkového rozpočtu Kč ,0 tis. bylo vyčerpáno Kč ,9 tis., z toho náklady na provoz dosáhly výše Kč 9 274,1 tis. a investice Kč 2 157,0 tis. Provozní výdaje : náklady na nákup drobné výpočetní techniky do 40 tis. Kč vč. technického zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek aj.) Kč 2 317,0 tis., spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) Kč 1 747,0 tis., služby radiokomunikací a telekomunikací (domény) Kč 91,0 tis., služby pošt Kč 22,0 tis., pronájem kopírky, optického kabelu Kč 745,0 tis., technická podpora, servisní činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby Kč 3 274,0 tis., opravy a udržování výpočetní techniky Kč 467,0 tis.. Náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického zhodnocení činily Kč 611,0 tis.. Investiční výdaje : investice do software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 932,0 tis. (z toho na nákup software objednávkový systém NO-BELL bylo použito Kč 238,0 tis.), investice do výpočetní techniky nad 40 tis. Kč (stroje a zařízení) Kč 1 129,0 tis. a investice do budov a staveb (metropolitní síť) Kč 96,0 tis.. Kč 313,3 tis. Fond cestovního ruchu : Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu : Obchodní akademie Kč 17,0 tis., AVE Kontakt Kč 50,0 tis., Klub českých turistů Kč 7,0 tis., Východočeské muzeum Kč 47,0 tis., Dostihový spolek Kč 150,0 tis., Pardubice Region Tourism Kč 42,0 tis.. Kč 218,8 tis. Mimosoudní vyrovnání s paní Daškovou : Finanční prostředky na vyrovnání s paní Daškovou. Kč 3,7 tis. Náklady na krajské volby - dotace : Finanční prostředky na předpokládané náklady související s konáním voleb do krajských zastupitelstev. Kč 57,2 tis. Investoři (související s průmyslovou zónou) : Finanční prostředky na zpracování videí a tisk fotomap a jiné služby. Kč 751,2 tis. Rekonstrukce budovy Perštýnské nám. 1,3,4 : Finanční prostředky na vybavení zasedací místnosti RmP v budově MmP na Perštýnském náměstí. Kč 99,8 tis. Dotace Národnímu hřebčínu Kladruby nad Labem : Finanční prostředky na opravu historického kočáru. Kč 105,5 tis. Organizační zajištění oslav 90. výročí vzniku ČSR : Finanční prostředky na zajištění slavnostní přehlídky, historického programu, moderování a jiné služby související s oslavami vzniku ČSR. Kč 447,2 tis. Dotace na úhradu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí : Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí. Kč 228,5 tis. Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce - dotace : Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí. Závěrečný účet města Pardubic za rok

50 Správce rozpočtových prostředků 598 Odbor ekonomický Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 598 Ekonomický odbor činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,96 Kč, což představuje 82,0 % upraveného rozpočtu. Kč 2 781,7 tis. Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) : Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu. Kč 17,4 tis. Platba daně z nemovitostí mimo katastr města : Jedná se o úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici). Kč ,0 tis. Platba dně z příjmů právnických osob za obce : Jedná se o úhradu daně v případě, že je poplatníkem obec. Kč 2 180,3 tis. Odvod DPH v souvislosti s prodejem pozemků a nemovitostí : Jedná se o odvod DPH za prodej pozemkové parcely ve Starých Čívicích ve výši Kč 53,2 tis. a prodej nemovitosti v ul. Na Spravedlnosti ve výši Kč 2 127,1 tis.. Kč 1 944,0 tis. Platba úroků stávajících úvěrů a půjček : Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách. Kč 314,8 tis. Finanční operace úhrada poplatků a provizí : Platby za poplatky a provize tuzemským i zahraničním bankovním ústavům. Kč 330,1 tis. Náhrady za soudní exekutory : Platby soudním exekutorům v případech, kdy není dlužná částka vymožena. Kč 34,0 tis. Audit, ekonomické poradenství : Náklady na případné dílčí ověření hospodaření města auditorskou firmou za rok 2008 a daňové, ekonomické a právní poradenství. Kč 2 750,2 tis. Dotace občanům na nákup Seniorpasu : Dotace pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,- Kč na osobu na nákup Seniorpasu. Kč 350,0 tis. Dotace Pardubické plavební a.s. na provoz : Jedná se o plnění usnesení ZmP č. 182/2004 Z ze dne Kč ,0 tis. Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. : Navýšení základního kapitálu společnosti MRFP, a.s., souvisí s usnesením ZmP č. 219/2004 ze dne Závěrečný účet města Pardubic za rok

51 Kč ,0 tis. Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. : Navýšení základního kapitálu společnosti EBA, a.s.. Kč 1 900,0 tis. Zvýšení základního kapitálu Služby města Pardubic, a.s. : Navýšení základního kapitálu společnosti Služby města Pardubic, a.s.. Kč ,0 tis. Půjčka VaK a.s. na akci Labe Loučná : Dohodnutá forma spolufinancování této investiční akce ze strany města Pardubic. Kč 12,0 tis. Strategický plán : Náklady spojené s realizací závěrů a úkolů strategického plánu města včetně analýzy podnikatelského prostředí. Kč 922,3 tis. Náklady na zpracování projektů EU : Každoročně vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU. Kč 5 000,0 tis. Půjčka České abylimpijské asociaci na investice : Finanční prostředky na výplatu druhé části půjčky schválené usnesením ZmP č Z/2008. Dotace ZŠ Studánka : Finanční prostředky na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU. Kč 70,0 tis. Kč 70,0 tis. Dotace ZvŠ A. Krause : Finanční prostředky na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU. Kč 2 000,0 tis. Dotace Dostihovému spolku, a.s. : Fnanční prostředky na provoz Dostihového spolku, a.s.. Kč 1,0 tis. Pokuta a náklady správního řízení : Finanční prostředky na zaplacení pokuty ve správním řízení v předchozím období. Poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů z EU Pronájmy NP v multifunkční aréně právní rozbor Kč 358,5 tis. Kč 133,3 tis. Kč 285,6 tis. Kontrola hospodaření řízených příspěvkových organizací v odboru komunitních služeb Kč 15,5 tis. Vratky vymožených sociálních dávek a výživného za rok 2007 : Jedná se o finanční prostředky z vymožených sociálních dávek a výživného za rok 2007, které nebyly použity v běžném roce na výplatu sociálních dávek a byly odvedeny do státního rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok

52 Kč 5 453,2 tis. Vratka nevyčerpaných dotací ze Státního rozpočtu za rok 2007 : Jedná se o finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2007 vrácené prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice do státního rozpočtu : Dotace na sociální dávky Kč 3 887,0 tis., dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Kč 1 528,0 tis., dotace na terénní sociální pracovníky Kč 14,2 tis., dotace na zabezpečení služby Czech Point Kč 16,0 tis., vrácené sociální dávky Kč 2,0 tis., dotace na komunální volby Kč 7,0 tis.. Kč 144,6 tis. Vratka přeplatku dotace : Jedná se o vratku nevyčerpané účelové dotace na posílení kompetencí sociálního pracovníka včetně úroků. Kč 1,0 tis. Převod mylné platby do rozpočtu MO V. : Jedná se o převod finančních prostředků za poplatek ze psů, který byl zaslán na účet MmP. Spor s paní J. Královou : Jedná se o zaplacení pokuty za zveřejnění osobních údajů. Kč 1,5 tis. Náklady na ocenění společnosti HC Moeller Pardubice, a.s. Kč 220,2 tis. Kč 957,0 tis. Rezerva Rady města : Podrobný rozpis čerpání rezervy rady, rezervy primátora a rezerv náměstků je uveden v tabulkové části. Správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,45 Kč, což představuje 42,5 % upraveného rozpočtu. Kč 82,9 tis. Údržba neudržovaných neveřejných pozemků : Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města : vnitrobloky (ul. Winterova a Br. Veverků), ul. Labská, pozemky za krematoriem a v k.ú. Dražkovice. Kč 4 930,4 tis. Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené : Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města od soukromých příp. právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně znaleckých posudků a nákupu kolků. Kč 2 300,0 tis. Výkupy pozemků Flaveko Trade spol. s.r.o. : Finanční prostředky na výkup pozemků pro budoucí bytovou výstavbu v k.ú. Pardubice (sjednocení území). Kč 1 584,6 tis. Výkupy pozemků Tesing TP komplet spol. s.r.o. : Finanční prostředky na výkup pozemků pro budoucí bytovou výstavbu v k.ú. Pardubice (sjednocení území). Závěrečný účet města Pardubic za rok

53 Kč 2 517,0 tis. Výkupy pozemků v MŠ Ohrazenice - doplatek : Finanční prostředky na doplatek kupní ceny pozemku dle směnné smlouvy se společností Synthesia, a.s. za směnu pozemků v areálu MŠ Ohrazenice pozemek pod objektem + zahrada. Kč 819,3 tis. Platby za objednané služby údržba hřbitovů : Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, které jsou ve správě SmP, a.s. (Lány na Důlku, Rosice nad Labem, Pardubičky a Hostovice). Kč 3 501,0 tis. Platby za objednané služby provoz hřbitovů : Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města včetně služeb s nájmem spojené. Kč 24,6 tis. Východočeské divadlo Pardubice objekt dílen : Finanční prostředky na odstranění revizního záznamu z revize tlakové nádoby výměna vzdušníku a jeho propojení včetně nutných oprav na zařízení kompresní stanice stlačeného vzduchu. Kč 122,7 tis. KD Hronovická : Finanční prostředky na opravy podlah po pojistné události (vytopení objektu). Kč 284,0 tis. Odměna provozovateli WC na tř. Míru vč. pronájmu : Odměna provozovateli veřejných WC na Třídě Míru včetně platby za pronájem objektu. Kč ,0 tis. Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice a.s. : Dotace MRFP, a.s. na krytí provozních nákladů multifunkční arény. Kč 4,0 tis. Dopravní hřiště Dukla : Finanční prostředky na opravu elektrokotle ústředního topení. Kč 99,7 tis. Úprava hrací plochy a okolí letního stadionu : Finanční prostředky na úpravu hrací plochy a okolí Letního stadionu (převod z fondu sportu). Kč 15,0 tis. Úprava tělocvičny Judoklubu v areálu J. Palacha : Finanční prostředky na úpravu tělocvičny Judoklubu Pardubice dělící příčky v NP J. Palacha 324 (převod z fondu sportu). Kč 130,0 tis. Zabezpečení požární ochrany bytových objektů : Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města Pardubice ve správě realitních kanceláří, provedení kontrol těsnosti spojů plynových rozvodů. Kč 100,0 tis. Vratky kupních cen za prodej bytů : Vrácení složené zálohy na koupi bytu Na Spravedlnosti čp Závěrečný účet města Pardubic za rok

54 Kč 427,5 tis. Opravy a provoz památek (nemovitosti) : Finanční prostředky na opravy nemovitých památek v majetku města. Kč 2 399,3 tis. Hrazení energií bývalých budov školních zařízení : Finanční prostředky na hrazení energií v budově U Josefa čp. 118, Gorkého čp. 867, Pospíšilovo náměstí čp a Jungmannova čp Kč 100,0 tis. Rekonstrukce střelnice v objektu U Josefa čp. 118 : Finanční prostředky na opravu střelnice Městské policie v objektu Labské hotelové školy. Kč 135,8 tis. Náklady na veřejné dražby bytových a nebytových prostor : Finanční prostředky na zveřejnění dražeb a výběrových řízení, znalecké posudky. Kč 150,2 tis. Odměna soudním znalcům : Finanční prostředky za posudky soudních znalců k privatizaci bytů. Kč 3 713,6 tis. Provoz a údržba ubytovny Češkova čp : Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici náklady na energie ve výši Kč 1 078,0 tis., náklady na ostatní služby ve výši Kč 1 699,0 tis., běžné opravy ve výši Kč 937,0 tis.. Kč 2 789,7 tis. Provoz a údržba ubytovny Školská čp. 228 : Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytonvy v ulici Školská v Ohrazenicích náklady na energie ve výši Kč 1 403,0 tis., náklady na ostatní služby ve výši Kč 1 147,0 tis., běžné opravy ve výši Kč 239,7 tis.. Kč 95,6 tis. Technická pomoc : Finanční prostředky na zpracování geometrického plánu k dokončené stavbě Dražkovice (Maping), nájem Lesy ČR k provozu a stavbě cyklistické stezky Černá za Bory a Doubravice. Kč 41,7 tis. Basketbalová hala Dukla : Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace k rekonstrukci sportovního areálu (Arch. Mudruňka) k podání žádosti o dotaci na akci Basketbalová hala Dukla projekt SÚ a příst. č. 3, et.ii. a III.). Kč ,0 tis. Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (půjčka z FPB) : Dar Nadaci dle darovací smlouvy. Kč 5 000,0 tis. Dotace Nadaci pro rozvoj města Pardubic na investice : Dotace Nadaci na výstavbu nafukovací sportovní haly na Dukle. Kč 282,6 tis. Knihovna v Rosicích : Finanční prostředky na dokončení stavebních prací (Swent) realizace stavby dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok

55 Kč 104,7 tis. Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace : Finanční prostředky na planografické práce a tisky pro OMI (PPP, Intercopy), úprava PD na ZŠ E. Košťála (Protherm). Kč 32,1 tis. Revitalizace Tyršových sadů - studie : Finanční prostředky na zpracování studie v rámci podání žádosti o dotaci v roce 2009 (Rulík). Kč 8 206,0 tis. Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD : Finanční prostředky na přípravné projekční práce k rekonstrukci studie (Code), projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení (Code), PD parkoviště (Code), inženýrská činnost k územnímu a stavebnímu řízení (V+N), EIA (Bajer), ostatní náklady (Česká pošta). Kč 1 060,5 tis. Vnitrobloky Dukla, Višňovka PD (převod z roku 2007) : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na jednotlivé části území Dukly a Višňovky (CZ St. Holding). Kč 1 127,7 tis. Realizace úspory energií školských zařízení PD I. etapa (převod) : Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací v rámci dotačního programu úspory energií I. et. přeúčtování na jednotlivé organizace : MŠ Holého ve výši Kč 173,1 tis., MŠ J. Ressla ve výši Kč 48,2 tis., MŠ Gorkého ve výši Kč 174,3 tis., MŠ Sluneční ve výši Kč 281,1 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 116,6 tis., ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 234,4 tis.. Kč 223,2 tis. Příprava a administrace projektů Úspory energií II. et. : Finanční prostředky na zpracování žádostí dotačního programu úspory energií (První regionální rozvojová), příprava výběrových řízení (Stavební poradna, Raven) přeúčtování na jednotlivé organizace : ZŠ E. Košťála ve výši Kč 56,0 tis., MŠ J. Ressla ve výši Kč 41,7 tis., MŠ Gorkého ve výši Kč 41,7 tis., MŠ Sluneční ve výši Kč 42,1 tis., MŠ Holého ve výši Kč 41,7 tis.. Kč 525,4 tis. Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD : Finanční prostředky na doplatek projektové dokumentace (PVJ Konsult), odborný posudek (Kovář), geodetické práce (Geoding). Kč 480,0 tis. Rekonstrukce Plaveckého areálu související náklady před realizací : Finanční prostředky na náklady zřízení odběrného místa elektrické energie (ČEZ). Kč 6 152,3 tis. Výstavba bytového objektu J. Palacha II. et. : Finanční prostředky na dokončení výstavby bytového domu z roku 2007 (Vestap), přípojka elektrické energie (ČEZ). Kč 7 642,4 tis. Metropolitní optická síť : Finanční prostředky na dokončení výstavby optické sítě z roku Kč 6 940,5 tis. Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I.) : Finanční prostředky na dokončení realizace akce. Závěrečný účet města Pardubic za rok

56 Kč 6 853,2 tis. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5C : Finanční prostředky na dokončení realizace dotační akce Dubina lokalita 5C etapa D (Skanska) vlastní prostředky obce ve výši Kč 2 853,2 a dotace ve výši Kč 4 000,0 tis.. Realizace dokončena. Kč 6,0 tis. Rekonstrukce zálivů MHD Globus : Finanční prostředky na úhradu geometrického plánu (Maping). Realizace akce přesunuta do roku Kč 218,8 tis. ZŠ Závodu míru realizace úspory energií : Splátkový kalendář za úsporná opatření od r do roku 2009 (Testprog). Realizace akce dokončena. Kč 4 436,1 tis. Rekonstrukce budovy radnice čp. 3,4 (převod z roku 2007) : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2007 (Metherm), úprava EZS (Omikomplex), projektová dokumentace (Stavoprojekt, PPP). Kč 7 953,4 tis. Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského (převod) : Finanční prostředky na stavební práce (Ch+T), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 4 783,6 tis. Cyklistická stezka Hůrka (převod) : Finanční prostředky na stavební práce na cyklistické stezce. Realizace akce dokončena. Kč 4 869,1 tis. Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (převod) : Finanční prostředky na dokončení realizace východní část (Skanska). Kč 50,0 tis. Regenerace panelového sídliště Dubina (převod) : Finanční prostředky na uvolnění pozastávky k realizaci z roku 2007 (Bauset) lokalita 5 A. Kč 100,0 tis. Oprava zatrubnění vodoteče v Dražkovicích : Finanční prostředky na uvolnění pozastávky k realizaci z roku 2007 (Agrostav). Kč 1 172,0 tis. Oprava zatrubnění příkopu ve Starých Čívicích : Finanční prostředky na stavební práce (Agrostav) - čerpání dotace ve výši Kč 1 171,0 tis., čerpání vlastního podílu obce ve výši Kč 1,0 tis. Realizace akce dokončena. Kč ,2 tis. Rekonstrukce stavby Nadchod u Tesca M111 : Finanční prostředky na stavební práce (Skanska), ostatní náklady (Česká pošta, Maping). Realizace akce dokončena. Kč ,5 tis. Rekonstrukce Benešova náměstí : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku 2007 (Ch + T), ostatní náklady (Česká pošta). Závěrečný účet města Pardubic za rok

57 Kč 871,6 tis. Cyklistické stezky : Finanční prostředky na přípravné práce před realizací CS Jesničánky Nemošice (Celní úřad, Stránský, ČEZ, Maping, Jošt), CS Staré Čívice (Novotný, Prodin), CS Doubravice (Celní úřad), Závodu míru (Maping), CS Pražská (Indesing), CS Medlešice (Jošt). Kč ,1 tis. Rekonstrukce komunikace Branecká : Finanční prostředky na stavební práce (Bauset), ČEZ, projektová dokumentace (Hybský, Šejnoha), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 2 295,5 tis. Skatepark pro mládež Závodu míru (převod z MO) : Finanční prostředky na stavební práce pojízdný chodník (K+N), projektová dokumentace (Prodin), doplnění odvodnění (Domec), rozšíření kamerového systému (Alimex). Realizace akce dokončena. Kč ,0 tis. Vybudování cyklostezky do Černé za Bory : Finanční prostředky za realizaci akce dotace ve výši Kč 3 875,0 tis., vlastní podíl obce (autorský dozor HD) ve výši Kč 3 264,9 tis., výkupy pozemků (KES, Kostelecký, Adámková, Sedlákovi, Čepro) vč. znaleckých posudků (Jošt) ve výši Kč 4 823,8 tis., projektová dokumentace (Highway design) a ostatní náklady (přeložka ČEZ, geometrický plán Maping, Česká pošta, Jošt) ve výši Kč 359,3 tis.. Kč 103,3 tis. Stavební úpravy ZŠ Gorkého Waldorfská PD a real. : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace vč. AD (Staněk). Kč 1 602,5 tis. Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 800,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 802,5 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 295,2 tis. Vybudování nových parkovacích míst E. Košťála : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 295,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 181,2 tis. Pořízení víceúčelového veřejného sportovního hřiště Za Milion : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 800,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 381,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 3 030,8 tis. Rekonstrukce komunikace Jiráskova ul. : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 2 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 030,8 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 263,4 tis. Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 236,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 27,4 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 3 698,1 tis. Obchodně informační centrum VČD : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 2 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 698,1 tis.. Realizace akce dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok

58 Kč 6 065,6 tis. MŠ Rosice nad Labem realizace úspor energie I. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 3 357,6 tis., předfinancování dotace ve výši Kč 2 708,0 tis.. Realizace akce dokončena. Po vyhodnocení akce bude poskytnuta dotace ve výši uznatelných nákladů. Kč 5 453,8 tis. MŠ Motýlek realizace úspor energie I. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 1 975,8 tis., předfinancování dotace ve výši Kč 3 478,0 tis.. Realizace akce dokončena. Po vyhodnocení akce bude poskytnuta dotace ve výši uznatelných nákladů. Kč 6 817,8 tis. MŠ Gorkého - realizace úspor energie I. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 3 040,8 tis., předfinancování dotace ve výši Kč 3 777,0 tis.. Realizace akce dokončena. Po vyhodnocení akce bude poskytnuta dotace ve výši uznatelných nákladů. Kč 0,5 tis. MŠ Rumunská realizace úspor energie II. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 0,5 tis.. Realizace akce v roce Kč 0,5 tis. MŠ Pospíšilovo náměstí realizace úspor energie II. et. : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 0,5 tis.. Realizace akce v roce Kč 5 453,8 tis. MŠ Benešovo náměstí realizace úspor energie II. et. : Finanční prostředky na předrealizační práce (rekonstrukce střechy) vlastní podíl obce ve výši Kč 5 022,6 tis.. Realizace akce v roce Kč 3 051,8 tis. Cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 053,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 859,0 tis., projektová dokumentace a ostatní náklady ve výši Kč 139,8 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 2 328,2 tis. Cyklistická stezka Ohrazenice : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 917,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 1 411,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 5 666,7 tis. Pardubice město bez bariér : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 3 487,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 2 179,7 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 2 939,3 tis. Střed města stavební úpravy vnitrobloku ul. Dašická a Ke Kamenci : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 2 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 939,3 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 383,5 tis. Polabiny okolí kpt. Bartoše čp : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 383,5 tis.. Realizace akce dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok

59 Kč 1 058,1 tis. Dubina oprava chodníku v ul. Dašická : Finanční prostředky na realizaci akce vlastní podíl obce ve výši Kč 1 058,1 tis.. Dotace nebyla poskytnuta. Realizace akce dokončena. Kč 8 130,7 tis. Pardubičiy rekonstrukce místní komunikace K Hřebčinci : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 5 700,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 2 430,7 tis.. Dokončení víceprací v roce Kč 1 567,4 tis. Dukla dětské hřiště : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 300,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 267,4 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 234,0 tis. Modernizace sportovního hřiště u MŠ v Hostovicích : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 234,0 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 2 434,7 tis. Svítkov rekonstrukce chodníků v ul. Kostnická : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 1 993,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 441,7 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 108,2 tis. Rosice ul. Školní : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 997,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 111,2 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 1 200,0 tis. Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště : Finanční prostředky na realizaci akce předfinancování dotace ve výši Kč 1 200,0 tis.. Dokončení realizace akce v roce Kč ,9 tis. Regenerace panelového sídliště Karla IV. : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 4 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 7 372,9 tis.. Realizace akce dokončena. Kč ,8 tis. Regenerace lokality ul. Družstevní : Finanční prostředky na realizaci akce dotace ve výši Kč 6 000,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 7 371,8 tis.. Dokončení realizace akce v roce Kč 244,6 tis. Instalace kamerového systému ul. Husova čp : Finanční prostředky na realizaci akce. Dokončení realizace akce v roce Kč 95,7 tis. VČD úprava vzduchotechniky a ÚT : Finanční prostředky na stavební práce (Domec). Realizace akce dokončena. Kč 50,0 tis. Areál koupaliště Cihelna oprava bazénu : Finanční prostředky na uvolnění pozastávky k realizaci akce z roku 2007 (Agrostav). Realizace akce dokončena. Kč 1 892,7 tis. MŠ Lány na Důlku : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace ve výši Kč 198,7 tis., realizace akce ve výši Kč 1 674,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

60 Kč 7 793,0 tis. Realizace úspor energií školních zařízení II. et PD. : MŠ Ke Kamenci ve výši Kč 150,0 tis., MŠ Rumunská ve výši Kč 611,7 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 404,6 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 416,5 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 238,0 tis., MŠ Grussova ve výši Kč 297,5 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 525,4 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 420,9 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 170,1 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 416,5 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 297,5 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 604,7 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 1 374,5 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 1 034,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 831,1 tis.. Kč 594,7 tis. Rekonstrukce čerpací stanice v podchodu M605 Svítkov : Finanční prostředky na rekonstrukci čerpací stanice stavební práce (ABK). Realizace akce dokončena. Kč 3 077,8 tis. Místní komunikace Kokešova Chotkova : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku Realizace akce dokončena. Kč 1 733,1 tis. Chodníky ul. Nemošická : Finanční prostředky na dokončení realizace akce z roku Realizace akce dokončena. Kč 1 206,1 tis. Demolice školky ve Starých Čívicích : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Bauset). Realizace akce dokončena. Kč 1 115,7 tis. Osvětlení hokejbalového hřiště Polabiny II. : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Elreg). Realizace akce dokončena. Kč 77,3 tis. Pardubice město bez bariér trasa II. : Finanční prostředky na dokončení realizace víceprací akce z roku Realizace akce dokončena. Kč 59,5 tis. Studie umístění a návrh mola P-boat : Finanční prostředky na zpracování studie (Transconsult). Kč 1 720,8 tis. Přestavba domova pro seniory rekonstrukce objektu čp PD : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Arch. Mudruňka). Kč 4 966,7 tis. Rekonstrukce mostu M411 Nemošice K Hřebčinci : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Bauset), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 5 202,0 tis. Rekonstrukce mostu M410 Nemošice - Mnětická : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Ch + T), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Dokončení akce v roce Závěrečný účet města Pardubic za rok

61 Kč 5 000,8 tis. Rekonstrukce mostu M103 Na Ležánkách : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Ch + T), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Dokončení realizace akce v roce Kč 167,8 tis. Pardubice město bez bariér trasa III. projektová dokumentace : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin) k realizaci akce. Kč 1 543,7 tis. Oprava povrchu komunikace v Holandské ulici : Finanční prostředky na přípravu akce dotace ve výši Kč 700,0 tis., vlastní podíl obce ve výši Kč 843,7 tis.. Realizace akce dokončena. Kč 3 400,0 tis. Vybudování systému varování a vyrozumění na území MO III. : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Satturn). Realizace akce dokončena. Kč 3 700,0 tis. Kruhová křižovatka v ul. S.K.Neumanna : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Miros), přeložka elektrické energie (ČEZ), ostatní náklady (Česká pošta). Dokončení realizace akce v roce Kč 639,0 tis. Projektová dokumentace úpravy komunikace v rámci projektu Labe - Loučná : Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací Teplého Staňkova (Prodin), Čs. Armády Lexova (Prodin), Staňkova Demokratické mládeže (Prodin), Gorkého (Highw.design). Realizace akce v roce Kč 160,7 tis. Projektová dokumentace úpravy komunikace křižovatky Na Drážce - Blahoutova : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin), odběrné místo el. Energie (ČEZ), správní poplatek (KÚ). Kč 7,0 tis. Projektová dokumentace rekonstrukce mostu M801 v Hostovicích : Finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace (Topcon servis), znalecké posudky (Jošt), nájem pozemku (Povodí Labe). Kč 330,6 tis. Osvětlení přechodů pro chodce : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace včetně realizace přechodů Černá za Bory, Dašická, Kyjevská (Edir, Elex) realizace akcí dokončena. PD Hostovice realizace akce v roce Kč 107,1 tis. Příprava a administrace dotačních projektů SFŽP : Finanční prostředky na administraci a příprava žádostí o dotace ze SFŽP kanalizace Staročernsko a Hůrka (3Lstudio). Kč 21,0 tis. Zřízení pamětní desky J. Kašpara v budově hlavního nádraží ČD : Finanční prostředky na zřízení pamětní desky. Realizace akce dokončena. Závěrečný účet města Pardubic za rok

62 Kč 9 518,6 tis. Rekonstrukce komunikace ul. K Vinici včetně kanalizace : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace vč. AD (M.I.S.), stavební práce (K+N), ostatní náklady. Realizace akce dokončena. Kč 103,0 tis. Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova čp. 44 : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace (Hybský), odběrné místo el. energie (ČEZ). Kč 4 927,9 tis. Chodník v Ohrazenicích : Finanční prostředky na realizaci akce chodník u cyklostezky Ohrazenice stavební práce (Ch+T). Realizace akce dokončena. Kč 7 343,8 tis. ZŠ Prodloužená odstranění havarijního stavu : Finanční prostředky na realizaci akce odstranění havarijního stavu podlah objektu a tělocvičny stavební práce (Staveko), ostatní náklady (Česká pošta). Realizace akce dokončena. Kč 742,9 tis. Rekonstrukce vnitrobloků Dukla fáze č. 4 a 5 : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Ingbau). Realizace akce dokončena. Kč 2 834,2 tis. Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace Doubravice : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Agrostav). Realizace akce dokončena. Kč 1 502,4 tis. MŠ Ohrazenice odstranění havarijního stavu střechy : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Křenek). Realizace akce dokončena. Kč 399,8 tis. Generel sportovní vybavenosti měst Pardubice Hradec Králové : Finanční prostředky na realizaci akce zpracování projektu (Stavební projekty). Dokončení akce v roce Kč 499,8 tis. Rekonstrukce místní komunikace v ul. Pichlova Jilemnického - PD : Finanční prostředky na realizaci akce projektová dokumentace na akci v ul. Pichlova (Prodin) a Jilemnického (Ch+T). Kč 3 738,1 tis. Cyklostezka Hůrka Počáply II. et. : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Miros). Realizace akce dokončena. Kč 507,0 tis. Propojení mostku a stávající komunikace Free Zone Staré Čívice : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Miros). Realizace akce dokončena. Kč 5 184,5 tis. Pojištění veškerého majetku města : Finanční prostředky na pojištění veškerého majetku města Pardubic včetně pojištění motorových vozidel (povinné ručení i havarijní pojištění, spoluúčast u pojistné události). Závěrečný účet města Pardubic za rok

63 Kč 1 727,1 tis. Rekonstrukce zálivů MHD ul. Kyjevská : Finanční prostředky na realizaci akce stavební práce (Bauset). Realizace akce dokončena. Kč 147,4 tis. Výstavba, provoz a údržba JSVV : Finanční prostředky na zahájení stavebních prací v MO VII. Svítkov. Kč 5 500,0 tis. ZŠ Družstevní odstranění havarijního stavu : Finanční prostředky na opravu střechy poškozené vichřicí (Recosa s.r.o., Futuro v.o.s.). Kč 432,5 tis. Správa majetku : Finanční prostředky na správu majetku města Pardubic zahrnují výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a odd. GP u majetko-právních vypořádání a prodeje nemovitostí ve výši Kč 166,8 tis., platby za pronajaté pozemky, budovy včetně věcných břemen ve výši Kč 117,6 tis., nákup kolků pro vklad nemovitostí do KÚ včetně kolků pro privatizaci BF ve výši Kč 41,1 tis., přeplatek kupní ceny pozemků ve výši Kč 107,0 tis.. Kč 199,6 tis. Areál letního koupaliště Cihelna : Finanční prostředky na technické zhodnocení majetku města nájemcem instalace tobogánu. Kč 37,3 tis. Oprava městského rozhlasu : Finanční prostředky na opravu městského rozhlasu v ul. Palackého a v Dražkovicích. Kč 3 506,0 tis. Dotace Dostihovém spolku na krytí nákladů zvýšené spotřeby energií : Finanční prostředky na krytí nákladů zvýšené spotřeby energií v areálu Dostihového závodiště. Kč ,7 tis. Velká údržba a investice školních zařízení : Finanční prostředky na úhradu faktur dle mandátní smlouvy za provádění havarijních oprav (Metherm v.o.s. Pardubice) a za další opravy, údržbu a drobné investice v objektech škol v majetku města. Kč 609,2 tis. Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení : Finanční prostředky na údržbu a investice AD Centrum, K-Centrum, Seniorcentrum, Klubovna u Marka, Ratolest a Dětské rehabilitační centrum. Kč 885,8 tis. Technické zhodnocení majetku města nájemcem - ZŠ E. Košťála : Finanční zhodnocení majetku města ZŠ E. Košťála pavilon D, nájemcem Lion Teleservices. Kč 427,0 tis. Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor : Finanční prostředky z vyúčtování služeb roce 2007 nájemcům nebytových prostor, zejména v budovách škol. Zelená brána - provoz : Finanční prostředky na údržbu a opravy Zelené brány. Kč 140,8 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

64 Kč 307,6 tis. Velká údržba azylových domů : Finanční prostředky na opravu střešních oken v azylovém domě Na Spravedlnosti čp Kč 1 100,0 tis. Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám : Finanční prostředky na již schválené dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám na základě usnesení ZmP č. 443 z roku 2001 ve výši Kč 50 tis. na bytovou jednotku. Kč 1 320,0 tis. Energetické audity : Finanční prostředky na zpracování energetických auditů v rámci dotačního titulu realizace úspory energií školských zařízení MŠ Raisova ve výši Kč 41,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 57,0 tis., MŠ Grossova ve výši Kč 57,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 57,0 tis., MŠ Rumunská ve výši Kč 73,0 tis., MŠ Ke Kamenci ve výši Kč 48,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 33,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 65,0 tis., MŠ Závodu míru ve výši Kč 54,0 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 86,0 tis. ZŠ Staňkova ve výši Kč 88,0 tis., ZŠ Benešovo nám. ve výši Kč 86,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 76,0 tis. ZŠ Družstevní ve výši Kč 89,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 120,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 125,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 94,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 71,0 tis.. Kč 951,7 tis. Investiční dotace Univerzitě Pardubice : Finanční prostředky na úpravu komunikací v areálu Univerzity Pardubice a rekonstrukci cyklostezky a chodníku v Cihelně. Správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,0 Kč, což představuje 87,2 % upraveného rozpočtu. Kč ,3 tis. Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON : Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce a odstupné. Jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek Městské jesle Teplého a Rómské středisko a náklady na kapitálové životní pojištění ve výši Kč 203,8 tis.. Kč 5 174,6 tis. Členové zastupitelstva odměny : Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. Kč ,0 tis. Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů : Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 25 % Kč ,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a zastupitelů ve výši Kč 8 764,0 tis.. Kč 369,5 tis. Odměny a dary za práci v komisích a výborech výplata odměn a darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města. Závěrečný účet města Pardubic za rok

65 Kč 110,7 tis. Implementace systémů řízení kvality : Na základě požadavku vedení města Pardubic zabývat se procesním řízením v rámci Magistrátu města, je zaváděn systém řízení kvality. V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity. Kč 236,3 tis. Náklady soudních řízení : Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP. Kč 3 906,7 tis. Sociálně-právní ochrana dětí : Náklady na mzdy byly čerpány ve výši Kč 2 894,0 tis., sociální pojištění ve výši Kč 752,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 260,7 tis.. Kč 1 694,7 tis. Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb : Náklady jsou tvořeny mzdou oddělení sociálních dávek. Správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,6 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,0 Kč, což představuje 96,6 % upraveného rozpočtu. Kč 98,8 tis. Údržba veřejné zeleně : Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména za pletí, výsadbu keřů včetně likvidace a odvozu plevele v průmyslové zóně v Čívicích a za práce spojené s údržbou lesoparku na Dukle. Kč 20,3 tis. Ekologická výchova a osvěta : Finanční prostředky na ekologickou výchovu soutěž dětí základních škol ve sběru plastových lahví PET. Kč 200,0 tis. Dotace na provoz Ekocentru Paleta : V souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008 byl Ekocentru Paleta vyplacen příspěvek na provoz ve výši Kč 200,0 tis.. Kč 334,0 tis. Program podpory ekologické výchovy a osvěty : Z programu podpory bylo vyplaceno Kč 334,0 tis. na programy schválené RmP, celkem bylo podpořeno 30 projektů předložených 17 subjekty. Kč 121,4 tis. Deratizace veřejného prostranství : Finanční prostředky na deratizaci veřejných ploch s výskytem hlodavců. Kč 133,8 tis. Omezení populace holubů : Finanční prostředky vynakládané na omezování populace holubů. Kč ,8 tis. Svoz a likvidace komunálního odpadu : Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města prostřednictvím SmP, a.s.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

66 Kč ,6 tis. Separovaný sběr : Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP a.s.. Celkem bylo od občanů sebráno 833 t skla, 721 t plastů, 815 t papíru 24 t kovu a 11 t tetrapacku. Kč 1 655,3 tis. Úklid stanovišť kontejnerů TKO : Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO. Kč 1 801,3 tis. Svoz nebezpečných odpadů : Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze separačních dvorů. Kč 292,0 tis. Údržba skládky KO Dražkovice : Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se zejména o sekání plochy skládky ve výši Kč 192,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a jejich asanační čerpání. Kč 1 278,6 tis. Veterinární činnost : Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice ve výši Kč 1 137,0 tis.. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče. Zbylá část finančních prostředků byla vynaložena na sběr kadaverů na území města, který zajišťují SmP, a.s.. Kč 30,3 tis. Správa městských lesů : Finanční prostředky na činnost v městských lesích mimo činnost Lesní společnosti a.s.. Částka zahrnuje geodetické práce v k.ú. Opočínek vytýčení hranice a tisk lesnických map. Kč 345,2 tis. Provoz dokončených vodohospodářských děl : Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čívice (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy) a Kč 56,0 tis. za technicko bezpečnostní dohled. Kč 200,0 tis. Měření Zdravotním ústavem : Finanční prostředky placené Krajskému zdravotnímu ústavu za měření faktorů životního prostředí. Kč 75,0 tis. Činnost Mysliveckého spolku : Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice osvětová činnost, provoz bažantnice v Dřítči, pořádání výstav, provoz střelnice. Kč 682,9 tis. Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) : Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty v plné výši dotací. Kč 76,6 tis. Oprava a udržování majetku ve správě OŽP : Finanční prostředky na opravy majetku města jednalo se o opravu kanalizační šachty v Doubravicích. Závěrečný účet města Pardubic za rok

67 Kč 331,7 tis. Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu : Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů. Kč 36,0 tis. Mobilní protipovodňové hrazení - provoz : Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností na k.ú. města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a stacionárním protipovodňovým zařízením. Kč 54,1 tis. Likvidace černých skládek : Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích. Jednalo se zejména o sběr odpadu podél komunikací Pardubice Sezemice a Pardubice Dašice a likvidaci černých skládek v lesích v obcích Spojil, Zminný, Opočínek, Svítkov a u Dostihového závodiště a ploché dráhy. Kč 2,4 tis. Odkup vodohospodářských děl : Finanční prostředky určené na odkoupení dokončených vodohospodářských děl od soukromých investorů odkup díla vybudovaného v rámci ZTV pro rodinné domy v Pardubicích Svítkově na základě smlouvy podepsané dne Kč 103,5 tis. Zpracování PD na opravu kanalizace v Doubravicích : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Kč 105,9 tis. Zpracování PD EIA : Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace EIA Spojilský odpad protipovodňová opatření na Spojilském potoce. Kč 51,2 tis. Kanalizace Mnětice : Finanční prostředky na vybudování monitoringu funkční přečerpávací stanice automatické sledování hladiny a zajištění přenosu dat z čerpací stanice. Kč 86,9 tis. Pěstební činnost v městských lesích (dotace) : Finanční prostředky zaslané prostřednictvím krajského úřadu Pardubice na výchovu lesních porostů, štěpkování klestu a vyklízení a přibližování dřeva koněm. Kč 14,2 tis. Výsadba melioračních dřevin (dotace) : Finanční prostředky zaslané prostřednictvím krajského úřadu Pardubice z MZe ČR na náklady spojené s výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, které je Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou pravomocí, povinen zabezpečit. Správce rozpočtových prostředků 1211 Stavební úřad Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1211 Stavební úřad činil Kč 7 910,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 8 760,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,86 Kč, což představuje 23,3 % upraveného rozpočtu. Kč 30,6 tis. Potřeby podle stavebního zákona : Finanční prostředky na náklady soudních řízení. Závěrečný účet města Pardubic za rok

68 Kč 1 816,6 tis. Průzkumné a projektové práce : Finanční prostředky průzkumné a projektové práce zpracování územně analytických podkladů ve výši Kč 357,0 tis., terénní průzkumy ve výši Kč 232,6 tis., práce v rámci VI. změn ve výši Kč 995,0 tis., práce v rámci IX. změn ve výši Kč 108,0 tis., posouzení dopadů rozvojových záměrů letiště ve výši Kč 105,0 tis., aj.. Kč 194,0 tis. Náklady související s DTMMP : Finanční prostředky na náklady související s digitálně technickou mapou města Pardubic práce a služby v rámci údržby DTMMP ve výši Kč 99,0 tis., reambulance mapových listů ve výši Kč 95,0 tis.. Správce rozpočtových prostředků 1327 Odbor dopravy Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1327 Odbor dopravy činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,40 Kč, což představuje 96,1 % upraveného rozpočtu. Kč ,0 tis. Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby : Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy. Kč 2 000,0 tis. Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPMP, a.s. : Finanční prostředky na obnovu vozového parku Dopravního podniku, a.s.. Kč 500,0 tis. Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob : Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob. Kč 149,4 tis. Výdaje na program BESIP : Finanční prostředky na školení a praktický výcvik referentských řidičů MmP ve výši Kč 36,4 tis. a dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty ve výši Kč 113,0 tis.. Kč 52,5 tis. Odtah motorových vozidel : Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný odtah motorového vozidla z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací. Kč 107,3 tis. Služby, projekty znalecké posudky : Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných SmP a.s. v rámci správy a údržby komunikací, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů MO. Náklady na geodetické práce firmy Geovap ve výši Kč 5,0 tis., rozborové práce a zpracování koncepce placeného stání na MK - Ing. Horský ve výši Kč 96,3 tis., dopravní zpravodajství ABA ve výši Kč 6,0 tis.. Kč 300,0 tis. Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s. : Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

69 Kč 3 992,6 tis. Odměna DPmP a.s. za provoz placeného stání : Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. 20 % z tržeb z parkovacích automatů. Kč ,8 tis. Čištění a zimní údržba komunikací : Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní údržby. Čištění komunikací ve výši Kč ,7 tis., zimní údržba ve výši Kč 3 837,1 tis.. Kč 8 685,5 tis. Správa a údržba komunikací : Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací. Smlouva se SmP, a.s. ve výši Kč 7 016,8 tis., zajištění provozu podchodů a podjezdů v Pardubicích (ABK) ve výši Kč 1 568,5 tis., oprava ostrůvku v ul. Hradecká (SmP, a.s.) ve výši Kč 21,9 tis., svislé a vodorovné dopravní značení v ul. Bělehradská (Fa. Lorenc) ve výši Kč 76,4 tis., záloha na elektrickou energii ČEZ Prodej s.r.o. ve výši Kč 1,9 tis.. Kč 1 173,0 tis. Světelná signalizační zařízení : Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s.. Kč 183,7 tis. Úpravy SSZ nad rámec údržby : Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení. Oprava směrové šipky na křižovatce K2 ve výši Kč 45,4 tis., prohlídky SSZ OPTICOM ve výši Kč 86,8 tis. a úprava SSZ křižovatky K2 ve výši Kč 51,5 tis.. Kč ,0 tis. Provoz a údržba veřejného osvětlení : Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic. Kč 31,8 tis. Opravy parkovacích automatů : Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Oprava parkovacího automatu na Sukově třídě ve výši Kč 22,0 tis. a jeho přeprogramování firmou Activ s.r.o. ve výši Kč 9,8 tis.. Kč 185,6 tis. Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení : Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikací na území města Pardubic. Kč 74,0 tis. Odstraňování bariér na komunikacích : Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu v souladu s Koncepcí bezbariérovosti Pardubic. Kč 80,0 tis. Rekonstrukce stavby Nadchod u Tesca M111 : Finanční prostředky na rekonstrukci nadchodu u obchodního domu Tesco, který spojuje nově vybudovaný AFI Palace s ul. Palackého. Kč 53,3 tis. Osvětlení přechodu pro chodce na silnici I/36, odbočka na Doubravice : Finanční prostředky na vybudování osvětlení přechodu pro chodce. Závěrečný účet města Pardubic za rok

70 Správce rozpočtových prostředků 1734 Odbor komunitních služeb Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 1734 Odboru komunitních služeb činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,5 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,62 Kč, což představuje 97,77 % upraveného rozpočtu. Kč ,0 tis. Východočeské divadlo Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice v roce 2008 dosáhly celkové výše Kč ,0 tis. a zahrnují : finanční prostředky z rozpočtu města Pardubice - příspěvek na provoz ve výši Kč ,0 tis. a dotace na pořádání Městského plesu ve výši Kč 170,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje příspěvek na provoz ve výši Kč 5 820,0 tis. a dotace na Grand festival smíchu ve výši Kč 500,0 tis., dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 14,0 tis.. Kč 150,0 tis. Dotace MF IFAS na IFAS : Finanční prostředky poskytnuté Mezinárodnímu festivalu akademických sborů IFAS na pořádání akce IFAS. Kč ,0 tis. Komorní filharmonie Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté KF Pardubice na provoz dosáhly v roce 2008 celkové výše Kč ,0 tis. a zahrnují : finanční prostředky z rozpočtu města Pardubice příspěvek na provoz ve výši Kč ,0 tis., z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz ve výši Kč 2 600,0 tis. a ze státního rozpočtu dotace na provoz ve výši Kč 560,0 tis.. Kč 8 410,0 tis. Kulturní centrum Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté KC Pardubice na provoz dosáhly v roce 2008 celkové výše Kč 8 410,0 tis. a zahrnují : Finanční prostředky z rozpočtu města příspěvek na provoz KC ve výši Kč 5 080,0 tis., příspěvek na provoz Hronovické scény ve výši Kč 1 120,0 tis., příspěvek na provoz Divadla 29 ve výši Kč 1 665,0 tis., finanční prostředky ze státního rozpočtu dotace na provoz KC ve výši Kč 360,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz KC ve výši Kč 185,0 tis.. Kč 530,0 tis. Dotace Kulturnímu centru Pardubice na kulturní akce : Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města KC Pardubice na kulturní akce pořádané v roce 2008 na území města zahrnují : dotace na festival Pardubické hudební jaro ve výši Kč 200,0 tis., dotace na Perštýnskou noc ve výši Kč 160,0 tis., dotace na festival Cizinci v Čechách ve výši Kč 45,0 tis., dotace na dožínky ve výši Kč 30,0 tis., dotace na Mikulášské slavnosti ve výši Kč 40,0 tis., dotace na Jazzconnexion ve výši Kč 35,0 tis., dotace na Elektroconnexion ve výši Kč 20,0 tis.. Kč 4 570,0 tis. Pardubice Region Tourism : Finanční prostředky poskytnuté P.R.T. na provoz dosáhly v roce 2008 celkové výše Kč 4 570,0 tis. a zahrnují : finanční prostředky z rozpočtu města příspěvek na provoz P.R.T. ve výši Kč 2 300,0 tis. a příspěvek na investice ve výši Kč 70,0 tis., finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz ve výši Kč 2 200,0 tis.. Kč 101,7 tis. Provoz Evropského spolkového domu : Finanční prostředky na zabezpečení provozu Evropského spolkového domu zálohové platby na energie ve výši Kč 33,7 tis., nákup nábytku do kanceláře ve výši Kč 39,8 tis., nákup DDHM ve výši Kč 15,6 tis., aj.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

71 Kč 1 103,9 tis. Provoz Britského centra : Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra nákup knih a učebnic ve výši Kč 272,5 tis., výuka angličtiny v kurzech pro veřejnosti ve výši Kč 441,0 tis., zálohové platby na služby a energie ve výši Kč 50,0 tis., nákup nábytku do učeben ve výši Kč 101,8 tis., pronájem učeben v Domě techniky ve výši Kč 119,0 tis. aj.. Kč 960,0 tis. Festival Jaro : Finanční prostředky na zabezpečení jarní části městských slavností Ostrovy ve výši Kč 700,0 tis., Zrcadlo umění ve výši Kč 260,0 tis.. Kč 884,0 tis. Městské slavnosti : Finanční prostředky na zabezpečení Pardubických městských slavností v roce 2008 Petr Burian SPYTFIRE Velká ohňostrojová show ve výši Kč 164,1 tis., KC Pardubice organizační zajištění průběhu městských slavností ve výši Kč 707,0 tis.. Kč 510,6 tis. Ostatní kultura : Finanční prostředky na zabezpečení kulturních akcí na území města Pardubice v tom zahrnuto např. : Iuventus Cantans Štědrovečerní mše na Perštýnském náměstí ve výši Kč 5,0 tis., ČEZ Prodej elektrická energie v Tyršových sadech ve výši Kč 18,0 tis., záležitosti matriky ve výši Kč 29,0 tis., Herčík Pavel výroba zlatých přívěšků na vítání občánků ve výši Kč 70,0 tis., Sdružení ochrany spotřebitelů poradenství ve výši Kč 47,8 tis.. Kč 346,2 tis. Perníkové srdce Čech : Finanční prostředky z rozpočtu města jako podíl na projektu EU v tom zahrnuto : MAXX Creative Communication zhotovení propagačních materiálů projektu ve výši Kč 313,0 tis.. Kč 1 400,0 tis. Příspěvek na obnovu MPR : Finanční prostředky na obnovu Městské památkové rezervace a kulturních památek v celkové výši Kč 1 400,0 tis. z toho z rozpočtu města ve výši Kč 1 000,0 tis. a ze státního rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis.. Kč 6 500,0 tis. Dotace na provoz krajské knihovny : Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji na provoz krajské knihovny. Kč 4 545,4 tis. Fond kultury : Finanční prostředky z fondu kultury byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí. Kč 48,0 tis. Fond na nájemné při FK : Finanční prostředky určené na nájemné pro organizace, kterým bylo zvýšeno nájemné za nebytové prostory. Kč 3 398,1 tis. Fond na nájemné při fondu sportu : Finanční prostředky určené na nájemné pro organizace, kterým bylo zvýšeno nájemné za nebytové prostory. Kč ,0 tis. Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice : Finanční prostředky na dotace na nájemné ledové plochy v ČEZ Aréně. Závěrečný účet města Pardubic za rok

72 Kč ,0 tis. Fond sportu : Finanční prostředky z fondu sportu byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu sportovních aktivit podle pravidel stanovených pro poskytování dotací z Fondu sportu. Z fondu jsou dotovány mzdy správců městských sportovišť. Kč 32,8 tis. Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z FS) : Finanční prostředky na náklady spojené s každoročním vyhlašováním nejlepších sportovců, v tom např. Majer Pavel výroba diplomů ve výši Kč 20,0 tis., ČSTV Pardubice ceny pro sportovce ve výši Kč 12,8 tis.. Kč 785,0 tis. Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice : Finanční prostředky na dotace na nájemné v Plaveckém areálu Pardubice. Kč 600,0 tis. Dotace OS HC Pardubice : Finanční prostředky poskytnuté občanskému sdružení HC Pardubice na činnost mládeže. Kč 741,8 tis. Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) : Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s.. Dotace TJ Sokol Pardubice Dotace HC SKP Pardubice Seniorcentrum - provoz Kluby důchodců - příspěvky : Finanční prostředky na dopravu na výlety klubů. Kč 59,5 tis. Kč 59,5 tis. Kč 144,4 tis. Kč 37,2 tis. Kč 347,1 tis. Kluby důchodců - provoz : Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců nákup spotřebního zboží ve výši Kč 12,0 tis., platba za služby ve výši Kč 236,8 tis., zálohové platby za služby a energie ve výši Kč 91,6 tis.. Kč 2 400,0 tis. Ostatní dotace : Finanční prostředky na dotace organizacím města Pardubic na pořádání sportovních akcí v Pardubicích : dotace DS, a.s na dostihy v roce 2008 ve výši Kč 1 000,0 tis., na parkurové závody Velká cena města Pardubic ve výši Kč 100,0 tis. a na dostihové závody Velká cena města Pardubic ve výši Kč 200,0 tis., dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech Open ve výši Kč 200,0 tis., dotace AMK ZP Pardubice na motocyklové závody Zlatá přilba ve výši Kč 300,0 tis., dotace LTC Pardubice na tenisový turnaj Pardubická juniorka ve výši Kč 100,0 tis., dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť 2008 ve výši Kč 200,0 tis., dotace ATTACK MEDIA na filmový festival FEBIOFEST 2008 ve výši Kč 200,0 tis., dotace na Městský půlmaratón 2008 ve výši Kč 100,0 tis.. Kč 1 253,7 tis. Prevence kriminality obecně + dotace ze SR : Finanční prostředky byly použity na letní tábory, víkendové pobyty, na projekt Klub rómských maminek, konání turnajů v malé kopané, provoz specializovaného klubu a dotace neziskovým organizacím. Dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. byla použita ve výši Kč 40,0 tis. na nákup notebooku a částka ve výši Kč 10,0 tis. byla vyúčtována a vrácena do státního rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok

73 Kč 61,5 tis. Obecní pohřby : Finanční prostředky na zajištění a vystavení pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných. Kč 3 758,0 tis. Fond sociálních věcí : V průběhu roku 2008 bylo z fondu sociálních věcí vyčerpáno Kč 3 758,0 tis.. Mezi největší příjemce finančních prostředků z fondu sociálních věcí patřila občanská sdružení : SKP CENTRUM ve výši Kč 1 400,0 tis., Laxus ve výši Kč 728,0 tis., Péče o duševní zdraví ve výši Kč 400,0 tis., Sdružení pro ranou péči ve výši Kč 200,0 tis. a TyfloCentrum Pardubice ve výši Kč 168,0 tis.. Fond sociálních věcí (převod z roku 2007) : Jedná se o likvidační zůstatek Nadace tíseň, který při vyčerpání nebude již obnoven. V průběhu roku 2008 byly finanční prostředky ve výši Kč 57,0 tis. přesunuty k Městské policii Pardubice na nákup 5 ks přístrojů Danius. Kč 1 470,4 tis. Fond na nájemné pro Fondu sociálních věcí : Dotace z fondu nájemného při FSV byly určeny organizacím poskytujícím sociální služby v Pardubicích, které své služby provozují nebo poskytují v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Pro rok 2008 bylo stanoveno nájemné na Kč 471/m 2 a max. podpora ve výši 75 % nájemného. Mezi příjemce dotace patřila občanská sdružení Péče o duševní zdraví, Sdružení pro ranou péči, Centrum pro zdravotně postižené, Most do života, SKP CEDR, SKP CENTRUM, Česká abilympijská asociace, Svítání, Laxus, Krajská nemocnice Pardubice, SPID handicap a TyfloCentrum. Kč 748,0 tis. Odměna SKP za provoz ADM (hrazeno z FSV) : Finanční prostředky na odměnu SKP za provoz azylového domu pro muže dle uzavřené smlouvy. Kč 980,0 tis. Odměna SKP za provoz ADŽ (hrazeno z FSV) : Finanční prostředky na odměnu SKP za provoz azylového domu pro ženy dle uzavřené smlouvy. Kč 213,9 tis. Romské středisko - provoz : Finanční prostředky byly především použity na nákup služeb, učebních pomůcek a úhrada energií, došlo k menším úpravám a opravám na vybavení střediska, v letních měsících byl uspořádán letní tábor pro děti z Romského střediska. Kč 24,8 tis. Společenský klub - provoz : Finanční prostředky byly použity na nákup hudebních, sportovních a výtvarných pomůcek, nákup služeb, pořádání a účast při fotbalových utkáních a turnajích., úhrady za elektřinu aj.. Kč 23,3 tis. Náklady na terénní sociální pracovníky : V roce 2008 město Pardubice neobdrženo dotaci na terénní sociální pracovníky, z tohoto důvodu byl čerpán pouze obecní podíl. Z něj bylo vyčerpáno Kč 23,3 tis. na provozní náklady jízdné, telekomunikační služby, kancelářské potřeby, školení a supervizi. Kč 279,6 tis. Zdravotní fond : V průběhu roku 2008 bylo ze zdravotního fondu bylo vyčerpáno Kč 279,6 tis.. Mezi největší příjemce finančních prostředků ze zdravotního fondu patřila tato občanská sdružení : RESCUE PARDUBICE ve výši Kč 44,0 tis., Rodinné Integrační Centrum ve výši Kč 39,7 tis., Sdružení pro ranou péči ve výši Kč 37,0 tis., Most do života ve výši Kč 25,7 tis., TyfloCentrum ve výši Kč 24,2 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

74 Kč 251,1 tis. Komunitní plánování dotace EU : Finanční prostředky na druhý projekt komunitního plánování, hrazený z prostředků EU. Na tomto projektu se město Pardubice podílí vlastními prostředky v rozsahu 8 % (cca 250 tis. Kč). Prostředky z EU budou proplaceny zpětně po ukončení etapy, tudíž je potřeba je předfinancovat. V roce 2007 byla ukončena I. etapa, uznatelné výdaje byly z prostředků EU proplaceny ve výši Kč 435,0 tis., vlastní podíl pro rok 2007 činil Kč 129,0 tis.. Celkem bylo vyčerpáno Kč 564,0 tis. na nákup služeb metodologickou pomoc při procesech komunitního plánování, mzdy koordinátora a vedoucích pracovních skupin, služby školení a vzdělávání. V roce 2008 obdrželo město Pardubice částku ve výši Kč 1 081,0 tis., z níž bylo vyčerpáno Kč 251,1 tis.. Kč 161,3 tis. Posílení kompetencí sociálního pracovníka : Jedná se o dotaci z Evropského sociálního fondu na projekt, který byl zahájen v březnu roku 2006 a pokračoval až do února V průběhu roku 2007 probíhala stěžejní část projektu samotné vzdělávání sociálních pracovníků. Vzdělávání zajišťovala společnost CC Systems, která si služby fakturovala. Veškeré výdaje projektu byly 100 % kryty dotací. V roce 2008 byl projekt ukončen a dobíhaly poslední platby mzdy koordinátora, manažera, ekonoma projektu, zpracování materiálů pro závěrečnou konferenci, občerstvení pro závěrečnou konferenci a provozní výdaje. V roce 2008 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši Kč 161,3 tis.. Nevyčerpané finanční prostředky byly vyúčtovány a vráceny do státního rozpočtu. Kč ,0 tis. Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz : Tuto příspěvkovou organizaci město Pardubice zřizuje od roku Příspěvek zřizovatele v roce 2008 činil Kč ,0 tis.. Kč 7 500,0 tis. Sociální služby města Pardubic dotace : Kromě zřizovací listiny se významně podílí na chodu a řízení organizace Dohoda o převodu činností, majetku a práv a povinností uzavřená mezi Pardubickým krajem, Sociálními službami města Pardubic, a.s. a městem Pardubice. Z této dohody vyplývá každoroční povinnost poskytnout dotaci na dofinancování 50 % nepokrytých výdajů příjmy ze státního rozpočtu, úhrady od zdravotních pojišťoven a klientů v roce 2008 tato povinnost byla plněna ve výši Kč 7 500,0 tis.. Kč 163,8 tis. Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na investice : Finanční prostředky na dofinancování investiční akce nástavba domova důchodců. Kč 5 000,0 tis. Dotace Pardubické nemocnici na investice : Finanční prostředky na nákup celotělového počítačového tomografu. Vyúčtování dotace proběhne v roce Kč 5 000,0 tis. Dotace o.s. Smíření na výstavbu zařízení Hospic Chrudim : Investiční dotace na akci Výstavba a vybavení zařízení Hospic Chrudim. Kč ,0 tis. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací - ZŠ : ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 487,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 088,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 074,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 3 256,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 494,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 3 758,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 5 912,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 657,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 3 778,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 2 900,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 2 345,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 3 211,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 407,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 1 334,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 971,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 272,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

75 Kč ,0 tis. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací - MŠ : MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 069,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 565,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 018,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 552,0 tis., MŠ Pospíšilovo nám. ve výši Kč 837,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 372,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 145,0 tis., MŠ Benešovo nám. ve výši Kč 883,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 659,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 814,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 387,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 067,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 071,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 760,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 707,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 598,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 455,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 721,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 730,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 957,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 217,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 812,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 355,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 363,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 954,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 779,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 601,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 242,0 tis.. ZvŠ Artura Krause příspěvek na provoz DDM Alfa příspěvek na provoz Kč 815,0 tis. Kč 1 550,0 tis. Kč 122,0 tis. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací dotace z Pardubického kraje : ZŠ Staňkova ve výši Kč 10,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 47,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 18,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 18,0 tis., ZvŠ A. Krause ve výši Kč 29,0 tis.. Kč 535,0 tis. Příspěvek na investice příspěvkových organizací MŠ : MŠ Motýlek ve výši Kč 135,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 40,0 tis., MŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 350,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 10,0 tis.. Kč 2 244,0 tis. Příspěvek na investice příspěvkových organizací ZŠ : ZŠ Staňkova ve výši Kč 20,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 370,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 324,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 215,0 tis, ZŠ Studánka ve výši Kč 205,0 tis., ZŠ Br. Veverků ve výši Kč 246,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 164,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 700,0 tis.. Kč 20,7 tis. Náklady spojené s ukončením Školy v Příchovicích : Jedná se o uhrazené penále z pozdě odeslaných odvodů DPH a DPPO Finančnímu úřadu. Kč 14,0 tis. Dotace od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti : ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 7,0 tis., Dětské rehabilitační centrum ve výši Kč 7,0 tis.. Kč 892,1 tis. Dotace EU na grantový projekt : ZŠ E. Košťála ve výši Kč 253,7 tis., ZvŠ A. Krause ve výši Kč 638,4 tis.. Kč 1 040,4 tis. Fond volného času : V průběhu roku 2008 z fondu volného času bylo vyčerpáno Kč 1 040,4 tis.. Mezi největší příjemce finančních prostředků z fondu volného času patřila tato občanská sdružení : Selesiánské středisko ve výši Kč 89,0 tis., DDM Štolbova ve výši Kč 68,0 tis., DDM Delta ve výši Kč 58,0 tis., Pionýrské centrum ve výši Kč 126,0 tis., odměny nejlepším studentům ve výši Kč 49,0 tis.. Závěrečný účet města Pardubic za rok

76 Kč 642,7 tis. Fond na nájemné při fondu volného času : Největším příjemcem dotace na nájemné bylo občanské sdružení Svítání ve výši Kč 392,0 tis.. Kč 219,4 tis. Náklady spojené s oceněním pedagogů : Finanční prostředky na ocenění nejlepších pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Kč 651,9 tis. Záležitosti předškolní a školní výchovy : Finanční prostředky zahrnují výdaje na nájemné ve výši Kč 244,0 tis., ostatní služby a platby za tisk plakátů, plavby parníkem, dovoz stravy aj. ve výši Kč 408,0 tis.. Dětské rehabilitační centrum příspěvek na provoz Ratolest příspěvek na provoz Městské jesle - Teplého příspěvek na provoz Kč 4 013,0 tis. Kč 1 249,0 tis. Kč 79,2 tis. Správce rozpočtových prostředků 6131 Odbor sociálních věcí Schválný rozpočet na rok 2008 správce rozpočtových prostředků 6131 Odbor sociálních věcí činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis.. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,00 Kč, což představuje 99,5 % upraveného rozpočtu. Kč ,0 tis. Dotace MPSV příspěvek na péči : Finanční prostředky z MPSV ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám obdrželo město Pardubice ve výši Kč ,0 tis., vyčerpána byla částka ve výši Kč ,0 tis.. Dotace byla vyúčtována a rozdíl ve výši Kč 53,0 tis. byl vrácen do státního rozpočtu. Kč ,0 tis. Dotace MPSV dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN : Finanční prostředky z MPSV ČR na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi obdrželo město Pardubice (včetně MO) v celkové výši Kč ,0 tis., vyčerpána byla částka ve výši Kč ,0 tis.. Dotace byla vyúčtována a rozdíl ve výši Kč 1 695,0 tis. byl vrácen do státního rozpočtu. Finanční prostředky byly použity především na příspěvek na provoz motorového vozidla ve výši Kč ,1 tis., na opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla ve výši Kč 4 815,3 tis., příspěvek na zvláštní péči kompenzační pomůcky ve výši Kč 4 469,4 tis., na úpravu bezbariérového bytu ve výši Kč 556,0 tis., příspěvek na živobytí ve výši Kč 1 717,2 tis.. Kč 1,1 tis. Náhrada za odvedenou vratku sociální dávky z roku 2003 : Vymožený příspěvek na výživu z roku 2003, který byl odveden na účet Domova dětí Kostelec nad Orlicí pro nezletilého. Kč 15,0 tis. Návštěvy dětí v ústavních zařízeních : Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních. Závěrečný účet města Pardubic za rok

77 4. FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) 4.1. Financování vlastní zdroje Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v celkové výši (+) Kč ,8 tis. představuje příděl do sociálního fondu ve výši Kč 4 900,0 tis., finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2007 představuje částku ve výši Kč 6 602,8 tis. a vypořádání z minulých let mezi obcemi ve výši Kč 291,5 tis Financování návratné zdroje Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2008 (-) Kč ,4 tis. a zahrnovalo splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjček ve výši Kč ,4 tis. a dlouhodobých přijatých půjček ze SFŽP ve výši Kč 860,0 tis.. 5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 3 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic Tvorba a použití Sociálního fondu se řídí Pravidly hospodaření sociálního fondu a je navíc upravena Kolektivní smlouvou uzavřenou dne nabývající účinnosti dnem S prostředky Fondu oprav a modernizace bytového fondu je nakládáno podle Pravidel o použití prostředků oprav a modernizace bytového fondu schválených Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 664 Z/2005 dne FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Finanční vypořádání řeší operace, které se týkají hospodaření roku Jedná se o finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem za rok 2008, které se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypřádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Dalším předmětem finančního vypořádání je vyúčtování vztahu rozpočtu města a jednotlivých rozpočtu městských obvodů. 3 Podrobný přehled hospodaření Sociálního fondu a FOMB na str Závěrečný účet města Pardubic za rok

78 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a rozpočty jednotlivých ministerstev Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynů Krajského úřadu Pardubického kraje a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52/2008 ze dne 25.února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Na základě čj. KrÚ 1054/2009 ze dne 14.ledna 2009 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 bylo ve stanoveném termínu dne 27.ledna 2008 předloženo vyúčtování účelových neinvestičních prostředků na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na výplatu příspěvku na péči, které město v průběhu roku obdrželo. Na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu MV ČR z Programu prevence kriminality pro rok 2008 bylo ke dni 31.ledna 2009 provedeno vyúčtování poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Program prevence kriminality. Na základě čj. KrÚ 2027/2009 ze dne 21.ledna 2009 Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2008 bylo ve stanoveném termínu dne 22.ledna 2009 předloženo vyúčtování účelových investičních dotací z kapitoly Operace státních finančních aktiv a dne 26.ledna 2009 vyúčtování účelových dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa na dotaci na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb a dotaci na sociálně-právní ochranu dětí. Na základě čj. KrÚ 2027/2009 ze dne 21.ledna 2009 Finanční vypořádání s kapitolou všeobecná pokladní správa bylo dne 28.ledna 2009 předloženo vyúčtování účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zároveň žádost o dokrytí zvýšených výdajů města Pardubic. Na základě čj. KrÚ 1503/2009 OF ze dne 14.ledna 2009 Finanční vypořádání za rok 2008 s ostatními ministerstvy bylo dne 15.ledna 2009 předloženo vyúčtování neinvestičních a investičních dotací. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu bylo z přebytku hospodaření odvedeno celkem Kč 4 793,2 tis., a to : Dne 21.ledna příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 53,0 tis. a dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 1 695,0 tis. Dne 28.ledna 2009 vratka dotace na Program prevence kriminality ve výši Kč 10,1 tis. Dne 28.ledna 2009 vratka dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 3 035,1 tis. Z rozpočtu Pardubického kraje a státního rozpočtu byla na základě čj. 8694/2009 ze dne 25.února 2009 převedena částka ve výši Kč 363,0 tis. na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Zastupitelstva kraje. Odvod dne 29.ledna 2009 za vymožené výživné a sociální dávky činil celkem ,- Kč vymožené výživné ,- Kč (MO 8 090,- Kč) vymožené sociální dávky ,- Kč (MO ,- Kč) Závěrečný účet města Pardubic za rok

79 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo na přelomu ledna a února Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků z rozpočtu Pardubického kraje na náklady spojené s volbami do krajských zastupitelstev v roce 2008 a dotace na dávky sociální péče pro zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi, jejichž přebytek byl odveden do státního rozpočtu. V květnu 2009 městské obvody předložily výkazy hospodaření za rok Z rozpočtů jednotlivých MO bylo stanoveno k odvodu celkem Kč 2 164,2 tis. : Nedočerpané finanční prostředky na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN v celkové výši Kč 2 164,0 tis. Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem Kč 9 817,5 tis. : Podíl na dani z přidané hodnoty za měsíc prosinec 2008 ve výši Kč 7 539,6 tis. Podíl na dlužném nájemném pozemků z minulých let (za rok 2007) ve výši Kč 203,8 tis., 25 % podíl skutečně vybraného nájemného z pozemků za rok 2008 ve výši Kč 2 050,0 tis. a 50 % z příjmů z reklamních zařízení na pozemcích města, nacházejících se na území městských obvodů za prosinec 2008 ve výši Kč 11,6 tis.. Dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008 ve výši Kč 6,5 tis.. Pojistné plnění od pojišťovny náhrada za škodu v ul. Bělehradská ve výši Kč 6,0 tis.. 7. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací 4 zřizovaných městem a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Příspěvkové organizace Mateřské školy a Základní školy, Kulturní centrum Pardubice, Komorní filharmonie a Sociální služby města Pardubic, a.s. skončily v roce 2008 s kladným hospodářským výsledkem, který byl, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozdělen do fondů jednotlivých organizací. Ztráta příspěvkové organizace VČD Pardubice byla způsobena zejména zrušením některých objednaných divadelních představení na konci roku 2008 a bude pokryta z rezervního fondu organizace. Ztráta organizace Pardubice Region Tourism bude rozložena do dvou let. V roce 2009 bude 50 % část pokryta z rezervního fondu organizace a 50 % část z prostředků zřizovatele odbor OKS. V roce 2010 budou prostředky zřizovatele vyrovnány z kladného výsledku hospodaření organizace za rok Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok Přehled hospodaření příspěvkových organizací viz. příloha 3 5 Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města viz. příloha 4 Závěrečný účet města Pardubic za rok

80 8. MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ Na základě usnesení vlády České republiky č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí ze dne 12.listopadu 2008, bylo zrušeno usnesení vlády ČR ze dne 14.dubna 2004 č. 346, o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a vstoupila tak v platnost nová pravidla sledování zadluženosti obcí. I přesto, že usnesení o dluhové službě bylo zrušeno, některá ministerstva při stanovování podmínek využití poskytovaných dotací a požadavků na strukturu předložených podkladů při podání žádostí mohou předložení výpočtu ukazatele Dluhové služby nadále vyžadovat. Tabulka č. 7: Ukazatel dluhové služby za rok 2008 Stav k Daňové příjmy (po konsolidaci) ,38 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) ,00 Přijaté dotace - finanční vztah ,00 Dluhová základna ,38 Úroky ,92 Splátky jistin a dluhopisů ,00 Splátky leasingu 0,00 Dluhová služba ,92 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 0,97 % Tabulka č. 8: Vývoj ukazatele dluhové služby za roky Rok Ukazatel dluhové služby 1,13 % 3,86 % 2,76 % 1,78 % 1,33 % 1,25 % Od 1.ledna 2009 Ministerstvo financí bude provádět monitoring hospodaření obcí pomoci soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů a to poprvé za rozpočtový rok Monitoring hospodaření města Pardubic vychází z údajů k 31.prosince 2008 za město Pardubice a jím zřizované příspěvkové organizace. Tabulka č. 9: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi Uhrazené splátky Příjmy celkem dluhopisů a Počet obyvatel Úroky po konsolidaci půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby v % , , , ,27 0,78 Rozvaha aktiv a pasiv Cizí zdroje a PNFV Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům v % , , , , , ,74 2,22 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV v % Zadluženost CZ a PNFV na 1. obyvatele Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita (current ratio) ,32 3, , ,37 4,74 Závěrečný účet města Pardubic za rok

81 9. PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK Přehled rozpočtových opatřeních schválených v roce 2008 Zastupitelstvem města Pardubic případně Radou města Pardubic v rozsahu : Schválení změny rozpočtu je dle 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je v kompetenci Zastupitelstva města. Schválení některých rozpočtových opatření je dle usnesení ZmP č Z/2008 ze dne s odkazem na 102 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Rady města. 10. ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedl Finanční odbor Krajského úřadu Pardubice v termínu a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání včetně rozvahy, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu a přílohy k účetní závěrce je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok Podrobný přehled rozpočtových opatření za rok 2008 viz. tabulka v příloze 2 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok str Závěrečný účet města Pardubic za rok

82 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k k v Kč 1.Příjmy běžné - daňové , ,24 11.Daně z příjmů ,19 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,26 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. pož. (1,5% zam.) ,17 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti ,65 z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. bydl.) ,68 z příjmů FO z kapitálových výnosů ,71 doplatky z předchozích let ,00 z příjmů právnických osob ,72 z příjmů právnických osob za obce ,00 12.Daň z přidané hodnoty ,93 13.Poplatky a daně z vybraných činností , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ,94 poplatky za znečišťování ovzduší ,00 odvody za odnětí zemědělské půdy ,95 poplatek za odnětí lesní půdy , Místní poplatky z vybraných činností a služeb ,00 ostatní (doplatky zrušených) , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb ,00 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení ,00 odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO II) ,00 odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO III) ,00 odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO V) ,00 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti , Správní poplatky ,00 za provozování živností ,00 ostatní ,00 15.Majetkové daně ,18 z nemovitosti ,18 2.Příjmy běžné - nedaňové ,08 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací , Příjmy z vlastní činnosti ,00 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého ,00 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů ,00 odbor kanceláře magistrátu - ostatní příjmy ,00 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova ,00 odbor majetku a investic - ubytovna Školská Ohrazenice ,00 odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra ,00 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů ,00 ostatní nedaňové příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu majetku ,92 Závěrečný účet města Pardubic za rok

83 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k k v Kč odbor majetku a investic - provozování hřbitovů ,00 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova - nájem ,00 odbor majetku a investic - ubytovna Školská Ohrazenice - nájem ,00 odbor majetku a investic - pronájem budov škol ,27 odbor majetku a investic - zvýšený pronájem budov škol ,00 odbor majetku a investic - příjmy z reklam.ploch a věcných břemen ,65 ostatní nedaňové příjmy z pronájmu , Příjmy z úroků a realizace fin. majetku ,74 z úroků ,11 z podílu na zisku a dividend ,00 realizované kurzové zisky ,63 22.Přijaté sankční platby, pokuty ,80 22.Přijaté vratky transferů z minulých období ,58 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př , přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti a festival Jaro , přijatý dar pro Britské centrum , přijaté pojistné náhrady , příjmy od firmy EKO-KOM a.s , příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) , náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školních bytů , ostatní nedaňové příjmy , dar od Britské rady na činnost Britského centra , ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města, MP) , ostatní nedaňové příjmy (pohledávky, náhrady, příspěvky, poplatky) , ostatní ned. příjmy (před. výše dotace SDV) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na sociální dávky) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na soc.právní ochranu dětí) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace od PK) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace od PK pro SSmP na prov.) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na terénní soc.prac.) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na posílení komp.s.prac.) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na kom.plán) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na Perníkové srdce Čech) , ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na živ.prostř.) ,00 ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na provoz imisních mon. St.) ,00 předpokládaná dotace na náklady související s krajskými volbami ,00 předpokládaná dotace na provoz VČD - Festival smíchu ,00 předpokládaná dotace z ÚP - ZŠ Benešovo nám. - aktivní politika zam ,00 předpokládaná dotace z ÚP - VČD - aktivní politika zam ,00 předpokládaná dotace z ÚP - DRC - aktivní politika zam ,00 očekávaná dotace - Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok

84 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k k v Kč očekávaná dotace - Vybudování park.míst E. Košťála ,00 očekávaná dotace - pořízení víceúčel.veřejného hřiště Za Milion ,00 očekávaná dotace - Oprava komunikace Jiráskova ,00 očekávaná dotace - Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice Rosice , očekávaná dotace - ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie I.et , očekávaná dotace - MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie I.et , očekávaná dotace - MŠ Motýlek - realizace úspor energie I.et , očekávaná dotace - MŠ Gorkého - realizace úspor energie I.et , očekávaná dotace - MŠ Zvoneček - realizace úspor energie I.et , očekávaná dotace - MŠ Rumunská - realizace úspor energie II.et , očekávaná dotace - MŠ Pospíšilovo nám. - realizace úspor energie II.et , očekávaná dotace - ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie II.et , očekávaná dotace - ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energie II.et , očekávaná dotace -ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie II.et ,00 očekávaná dotace - Cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice ,00 očekávaná dotace - Cyklistická stezka Ohrazenice ,00 očekávaná dotace - Pardubice město bez bariér ,00 očekávaná dotace - Oprava mostků ,00 očekávaná dotace - Cyklistická stezka Černá za Bory ,00 očekávaná dotace - Obchodně informační centrum VČD ,00 24.Přijaté splátky půjček , splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč tis.) , splátka půjčka EBA, a. s. (Kč tis.) , splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) , splátka půjčky Sdružení PAMAKO (Kč tis.) , splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) , splátka půjčky SKP - Centrum Pardubice (Kč tis.) , splátka půjčky ZŠ Benešovo náměstí (Kč tis.) , splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč tis.) , splátka půjčky Klub Hurá kamarád (Kč tis.) ,90 3.Příjmy kapitálové , Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní ,60 pozemků ,60 pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice ,00 bytů ,00 nebytových prostor a pozemků ve správě BO ,00 ostatních nemovitostí ve správě OMI ,00 dohoda o narovnání s BD Poseidon ,00 ostatního investičního majetku , Ostatní investiční příjmy ,00 přijaté příspěvky a dary na investice ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok

85 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k k v Kč ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace na investice ,00 očekávaná dotace - Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště ,00 příjmy z prodeje projektové dokumentace ,00 ostatní investiční příjmy - přepokládaný úvěr obecně , Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů ,00 příjmy z prodeje akcií HC Moeller Pardubice a.s ,00 příjmy z prodeje akcií BWM a.s ,00 4.Přijaté dotace ,03 41.Přijaté dotace běžné , Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně ,60 souhrnný dotační vztah ,00 dotace na sociální dávky ,00 dotace MPSV - příspěvek na péči ,00 dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN - převod MO I., V., VII ,00 dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ,00 dotace na úhradu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním krajských voleb ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO I ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO II ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO III ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO IV ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO V ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO VI ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO VII ,00 dotace na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb MO VIII ,00 dotace z MK ČR - KC Pardubice na Jazzconnexion ,00 dotace na uměleckou činnost VČD ,00 dotace z MMR ČR na opravu zatrubnění příkopu ve St. Čívicích ,00 dotace na kulturní aktivity KC Pardubice - přehlídka dětských sborů ,00 dotace na uměleckou činnost KF ,00 dotace z MK ČR - regenerace MPR ,00 dotace z MPSV ČR na posílení kompetencí sociálního pracovníka ,60 dotace z Mze na činnost odborného lesního hospodáře ,00 dotace z Mze na výsadbu melioračních dřevin ,00 dotace z Úřadu práce pro VČD na aktivní politiku zaměstnanosti ,00 dotace z Úřadu práce pro DRC - aktivní politika zaměstnanosti ,00 dotace z Úřadu práce pro ZŠ Benešovo nám. - aktivní politika zaměstnanosti ,00 dotace MV ČR na prevenci kriminality ,00 dotace na rozvoj obce , Neinvest. dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů ,00 převody mezi rozpočty obcí ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok

86 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k k v Kč převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - KC Pardubice ,00 dotace z rozpočtu PK - pro P.R.T ,00 dotace z rozpočtu PK - na kulturní aktivity ,00 dotace z rozpočtu PK - na festival smíchu (VČD + KC) ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz monit.stan ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo V) ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo VII) ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na komunitní plánování ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro SSmP na provoz ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje - do oblasti školství ,00 dotace z rozpočtu Pard. kraje - na obnovu a výchovu porostů ,00 dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro Sbor dobrovolných hasičů MO VIII ,00 dotace z rozpočtu Pard. kraje - na Perníkové srdce Čech , Převody z vlastních fondů ,43 z fondu hospodářské činnosti ,00 z ostatních fondů a účtů města , Neinvestiční dotace ze zahraničí ,00 0,00 dotace z Evropského sociálního fondu na projekt vzdělávání ,00 dotace z Evropské komise na zahraniční služební cestu , Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv ,00 42.Přijaté dotace kapitálové , Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně ,00 dotace z MMR ČR na regeneraci panel.sídl.dubina - etapa D ,00 dotace z MMR ČR na výstavbu přístupové komunikace prům.zona ,00 dotace z MK ČR na vybavení knihovny MO VII ,00 dotace z MK ČR na vybavení knihovny MO VII (převod MO VII.) ,00 dotace MMR ČR na regeneraci panelového sídliště Karla IV ,00 dotace MF ČR na regeneraci lokality ul. Družstevní ,00 dotace z MF ČR na stavební úpravy vnitrobloku Dašická a Ke Kamenci ,00 dotace z MF ČR - oprava chodníku v ul. Dašická ,00 dotace z MF ČR - okolí kpt. Bartoše ,00 dotace z MF ČR - rekonstrukce komunikace K Hřebčinci ,00 dotace z MF ČR - přístupový chodník K Silu ,00 dotace z MF ČR - Dukla - dětské hřiště ,00 dotace z MF ČR - modernizace sportovního hřiště u MŠ Hostovice ,00 dotace z MF ČR - rekonstrukce chdníků v ul. Kostnická ,00 dotace z MF ČR - Rosice - úprava parku v Ohrazenicích ,00 dotace z MF ČR - ul. Školní ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok

87 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů PŘÍJMY Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna Fin. Vypořádání Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 na rok 2008 na rok 2008 za rok rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k k v Kč dotace ze SFŽP - revitalizace zeleně v areálu DZ ,00 dotace MK ČR - obchodně informační centrum VČD ,00 Dotace - stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého ,00 Dotace - cyklistická stezka Jesničánky - Nemošice ,00 Dotace - cyklistická stezka Ohrazenice ,00 Dotace - cyklistická stezka Černá za Bory ,00 Dotace - Pardubice město bez bariér , Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a regionů ,00 dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro SSmP na investice , Investiční dotace od veřejných rozpočtů - obcí a krajů ,00 dotace - vybudování nových parkovacích míst E. Košťála ,00 MF ČR na pořízení sportovního hřiště Za Milion ,00 MF ČR na rekonstrukci ul. Jiráskova ,00 MF ČR na rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice Rosice ,00 CELKEM PŘÍJMY ,95 FINANCOVÁNÍ , Krátkodobé financování ,68 změna stavu na bankovních účtech ,68 v tom zapoj. prostř. - NEVYČERP.PROSTŘEDKY (z r. 2007) ,00 - PŘÍJMY Z PRODEJE AKCIÍ PARAMO,a.s ,00 - FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2007) ,00 - VRATKA PŮJČEK DO FPB ,00 - FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2008) ,00 - PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU ,00 -změna stavu na bankovních účtech ,00 - FV s městskými obvody , Dlouhodobé financování - půjčky ,00 dlouhodobé přijaté úvěry bankovní , Dlouhodobé financování - splátky ,00 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní ,00 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP , Dlouhodobé financování - splátky ,00 dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA ,00 ZDROJE CELKEM ,27 Závěrečný účet města Pardubic za rok

88 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč Městská policie , ,44 2 Provoz MP vč. DDH , ,35 3 Provoz MP vč. DDH (z roku 2007) , ,00 4 Provoz MP - kapitálové životní pojištění , ,00 5 Nákup známek pro psy pro celé město , ,50 6 Strojní investice , ,99 7 Stavební investice ,0 0,00 8 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) , ,00 9 Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) , ,00 10 Podíl obce na dotaci ze SR - prevence kriminality ,0 0,00 11 Projekt PPK - Probační a resocializační program , ,50 12 Pořízení informativních deskových měřičů , ,10 13 Platba sankční platby , ,00 14 Prevence kriminality , , Odbor kanceláře magistrátu , ,48 16 Provoz a údržba zařízení staveb CO , ,80 17 Provoz a údržba JSVV , ,00 18 Požární ochrana , ,48 19 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz , ,00 20 Dotace HZS Pardubického kraje na investice , ,00 21 Dotace na vybavení SDH SH ČMS Pardubice ,0 0,00 22 Činnost orgánů krizového řízení ,0 0,00 23 Stavební investice na budovách MmP , ,50 24 Stavební investice na cizích budovách , ,00 25 Strojní investice , ,00 26 Provoz MmP , ,74 27 Nákup cenin - kolků , ,00 28 Provozní náklady budovy na nám. Republiky , ,70 29 Pohoštění , ,51 30 Dary , ,46 31 Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) , ,00 32 Náklady související s Velkou pardubickou , ,40 33 Zahraniční služební cesty , ,23 34 Komunikace s veřejností , ,50 35 Smlouva s Media marketing services, a.s. (záp.pohl.) , ,50 36 Pronájem prostor v ČEZ Aréně , ,00 37 Prezentace v partnerském městě Merano , ,84 38 Veletrhy, výstavy, konference , ,00 39 Účast města na Exporeal v Mnichově ,0 0,00 40 Partnerská města v Evropě , ,89 41 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR , ,20 42 Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení ,0 0,00 43 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl , ,00 44 Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

89 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 45 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací , ,00 46 Příspěvek do Regionální rozvojové agentury , ,00 47 Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení 4 4 0,0 0,00 48 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5 5 0,0 0,00 49 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5 5 5, ,00 50 Příspěvek asociaci European Cities Tourism , ,00 51 Příspěvek asociaci EURO EQUUS , ,00 52 Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl , ,05 53 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) , ,61 54 Výpočetní technika - programové vybavení , ,00 55 prezentační CD a DVD , ,00 56 Podpora cestovního ruchu , ,97 56 Činnost grantové komise , ,00 57 Fond cestovního ruchu , ,00 58 Mimosoudní vyrovnání s paní Daškovou , ,00 59 Předpokládané náklady související s krajskými volbami - dotace , ,00 60 Investoři (v souvislosti s prům. zónou) , ,00 61 Rekonstrukce Pernštýnské nám. 1, 3, , ,50 62 Dotace Národnímu hřebčínu Kladruby n/l. na opravu kočáru , ,00 63 Organizační zajištění oslav 90. výročí vzniku ČSR , ,00 64 Dotace na úhradu v oblasti sociální ochrany dětí , ,45 65 Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce , , Odbor ekonomický , ,96 67 Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) , ,00 68 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města , ,00 69 Platba daně z příjmů právnických osob za obce , ,00 70 Odvod DPH v souvislosti s prodejem nemovitosti v ul. Na Spr , ,36 71 Odvod DPH v souvislosti s prodejem pozemkové parcely ve St.Čivicích 53, ,93 72 MO III - spor s paní Janou Královou 1, ,00 73 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček , ,37 74 Finanční operace - úhrada poplatků a provizí , ,73 75 Náklady na soudní exekutory , ,00 76 Poplatky SCP ,0 0,00 77 Audit, ekonomické poradenství , ,50 78 Dotace občanům na nákup Seniorpasu , ,00 79 Dotace Pardubické plavební, a.s. na provoz , ,00 80 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s , ,00 81 Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s , ,00 82 Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná , ,00 83 Investoři (v souvislosti s prům. zónou) ,0 0,00 84 Strategický plán , ,00 85 Náklady na zpracování projektů EU , ,00 86 Poradenství v oblasti získávání fin. zdrojů z EU , ,00 87 Pronájmy NP v multifunkční aréně-právní rozbor , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

90 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 88 Kontrola hospodaření řízených příspěvkových org. v odboru OKS , ,00 89 Dotace o. s. Babybox pro odložené děti - Statim , ,00 90 Bezúročná půjčka Sociálním službám města Pardubic ,0 0,00 91 Půjčka HC SKP Pardubice ,0 0,00 91 Bezúročná půjčka ZŠ Studánka na projekt EU ,0 0,00 89 Bezúročná půjčka ZvŠ A. Krause na projekt EU ,0 0,00 90 Bezúročná půjčka ZŠ E. Košťála na projekt EU ,0 0,00 91 Bezúročná půjčka ZŠ Družstevní na projekt EU ,0 0,00 92 Bezúročná půjčka ZŠ Waldorfská na projekt EU ,0 0,00 93 Bezúročná půjčka ZŠ Ohrazenice na projekt EU ,0 0,00 94 Půjčka České abilympijské asociaci na investice , ,00 95 Dotace ZŠ Studánka na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU , ,00 96 Dotace ZvŠ A. Krause na přípravu žádosti o dotaci z fondu EU , ,00 97 Dotace Dostihovému spolku a.s na provoz , ,00 98 Zvýšení základního jmění Služby města Pardubice a.s , ,00 99 Ekonomické vyhodnocení činnosti provozovaných spol. MRFP a.s ,0 0, Pokuta a náklady správního řízení v předchozím období , , Vratka nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu na rok , , Vratky vymožených sociálních dávek a výživného , , Vratka přeplatku dotace vč. úroků na posílení komp.soc.prac , , Převod mylné platby do rozpočtu MO V - Dukla , , Náklady na ocenění společnosti HC Moeller Pardubice, a. s , , Rezerva Rady města Pardubic (vč. rezerv primátora a náměstků) ,0 0, Dotace Labská hotelová škola - projekt Leonardo da Vinci , , Dar SKP Centrum - galavečer Den D ve VČD 25 25, , Dotace Český svaz bojovníků za svobodu - zájezd do Lidic 10 10, , Dar IHC Bonfire - mládežnický In line hokej 15 15, , Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda 50 50, , Dar Amnesty International - akce "Úmluvy o právech dítěte" 4 3, , Dotace Rybářský sportovní klub 20 20, , Dotace Společnost pro plánování rodiny - "16 kongres sex. výchovy" 50 50, , Dar Sportovní gymnázium Dašická - MČR v kanoistickém maratonu 10 10, , Dar Klub přátel Pardubicka - překlad publikace "Pardubický perník" 20 20, , Dar ZŠ Prodloužená výročí založení ZŠ 5 5, , Dotace Obec spisovatelů - "Agresivita a násilí v jazyce, literatuře " 50 50, , Dotace Trikam - Nestlé Life In Line bruslení 20 20, , Dotace Svaz diabetiků - IV. Celostátní výstava pro diabetiky 5 5, , Dar Dětský domov Hrochův Týnec 10 0,0 0, Dotace Studio PRESS - setkání seniorů pilotů a pilotek 4 3, , Dar Zvolánek Jiří - Grand Prix v řešení křížovek 5 5, , Dar Rodičovské centrum Dubínek - novoroční setkání 30 30, , Dotace Komorní filharmonie - Asociace symfonických orchestrů ČR 10 10, , Dar Janákův sbor selských jízd - krajský přebor v drezúře koní 10 10, , Dar Trunec Václav - folklorní skupina Trdlo 20 20, ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

91 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 128 Dar Vydavatelství Peška - publikace o svěcení zvonů Sv. Bartoloměje 10 10, , Dotace Agentura M-P-S let Zlaté přilby - slavnostní večer 35 35, , Dotace Východočeská tiskárna - kalendář "Od května do května" 20 20, , Dar Mandys Martin - nalezení a úschova kroniky Pardubic 20 20, , Dotace o.s. BC Pardubice - sportovní činnost boxeři 10 10, , Dar Státní zdravotní ústav - Den zdraví 10 10, , Obec spisovatelů - východočeský umělecký maraton 10 10, , Dotace Univerzita Pardubice - Vědecká konference - specializace ve zdravotnictví 5 5, , Dotace univerzita Pardubice - Konference - Aktuální otázky sociální politiky 5 5, , Dar Svaz zdravotně postižených esperantistů 5 5, , Dar ADRA - humanitární pomoc Keni 5 5, , Dotace Šmíd Pavel - THEO - derniéra výstavy Fr. Kyncla 5 5, , Dotace Vojtěch Kyncl - publikace Ležáky 5 5, , Dar Chalupníčková Iva - sportovní aerobic 10 10, , Dotace Veselý Jiří - MATRIX - Den pro onkologické pacienty 5 5, , Dar Hlásný Vojtěch - cesta do Iránu na historickém motocyklu 5 5, , Dar Mandys Martin - nalezení a úschova kroniky Pardubic 5 5, , Dar LDN Rybitví 10 10, , Dotace Okresní myslivecký spolek - Memoriál Fr. Bajera 5 5, , Dar TJ Lokomotiva - turnaj vozíčkářů ve stolním tenise 5 5, , Dotace 79 Promotion - koncert Daniela Landy 2 2, , Dar Dětské centrum Veská 11 11, , Dotace Svaz diabetiků 5 5, , Dar Domov pod Kuňkou 8 8, , Dar Barbora Němcová - soustředění taneční skupiny Hroch 5 5, , Dotace ZUŠ Havlíčkova - Pardubická Arabeska 5 5, , Dar Mazal Václav - VČD x Sklep - fotbalový turnaj 5 5, , Dar Carmina - vánoční koncert 1 1, , Dar Delta Softal - Pohár vítězů pohárů 5 5, , Dotace Eribos - Golfový turnaj na DZ 3 3, , Dar Zelená Markéta - Bowling pro Dětský domov Pardubice 2 2, , Úhrada nákladů MP - nohejbal 3 3, , Úhrada nákladů MmP - memoriál V. Ježka - fotbalový turnaj 2 2, , Úhrada nákladů MmP - hokejový turnaj v Holandsku 5 5, , Dotace Continuo - Zahradní slavnosti 5 5, , Dotace 79 Promotion - vystoupení Lord of the Dance 2 2, , Dar Oblastní charita - Tříkrálové dny 8 8, , Dar Barek Stanislav - "Kytara napříč žánry" 5 5, , Dotace Univerzita Pardubice - výstava Jana Patočky 7 7, , Dar Dětský domov Pardubice - adventní koncert v Husově Sboru 10 10, , Dar TJ Lokomotiva - turnaj vozíčkářů ve stolním tenise 5 5, , Dar MŠ Brožíkova výročí založení MŠ 2 2, , Dar Delta Softal - Pohár vítězů pohárů 5 5, , Dar Raška Vlastimil FOTO - kalendář na rok , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

92 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 172 Dar Dětské centrum Veská 5 5, , Dotace Český střelecký svaz - Cena Pardubic v brokové střelbě 5 5, , Dotace Vojtěch Kyncl - publikace Ležáky 10 10, , Dotace Asociace průvodců - exkurze průvodců do Pardubic 2 2, , Úhrada nákladů - Pardubická 9 5 5, , Úhrada nákladů MmP - Florbalový turnaj 3 2, , Úhrada nákladů MmP - hokejový turnaj v Holandsku 5 5, , Dotace Golf Club Pardubice - golfový turnaj v Lázních Bohdaneč 7 0,0 0, Dar Raft Club Chrudim - Festival sportu 5 4, , Dar FK Junior - vybevení pro mládežnickou kopanou 5 5, , Dar Dětské centrum Veská 2 2, , Dotace Svaz českých filatelistů 5 5, , Dar Golf Club Svobodné Hamry - společenský večer 5 5, , Dotace Spolek historie železniční dopravy - Parní víkend 4 4, , Dotace Virginia - soustředění taneční skupiny 5 5, , Dar ŠK Rapid - zajištění šachového turnaje 6 6, , Dotace Okresní myslivecký spolek - Přeborník pardubického kraje 5 5, , Úhrada nákladů - MP - Pardubická 9 3 2, , Úhrada nákladů MmP - memoriál V. Ježka - fotbalový turnaj 5 5, , Rezerva rozpočtu obecně ,0 0, Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města ,0 0, Zůstatek fondu podpory bydlení ,0 0, Odbor majetku a investic , , Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize , , Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene , , Odměna provozovateli WC na tř. Míru na provoz vč. pronájmu , , Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci , , Pojištění veškerého majetku města , , nové produkty pojištění od roku ,0 0, Údržba neudržovaných neveřejných pozemků , , Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené , , Výkup pozemků - dopl.v MŠ Ohrazenice, směnná smlouva Synthesia, a.s , , Výkupy pozemků - Flaveko Trade spol. s r.o , , Výkupy pozemků - od společnosti Tesing TP komplet s.r.o , , Odkoupení pozemků pro výstavbu sídla Krajského soudu ,0 0, Platba za objed. služby - údržba hřbitovů , , Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) , , Správa objektů OMI ,0 0, Východočeské divadlo - objekt dílen , , KD Hronovická , , Technické zhodnocení majetku města nájemcem - areál Cihelna , , Technické zhodnocení majetku města nájemcem , , Energetické audity ,0 0, MŠ Raisova (org. 3705) , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

93 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 216 MŠ Odborářů (org. 3715) , , MŠ Grusova (org. 3716) , , MŠ Brožíkova (org. 3717) , , MŠ Rumunská (org. 3725) , , MŠ Ke Kamenci (org. 3730) , , MŠ Ohrazenice (org. 3734) , , MŠ Pospíšilovo náměstí (org. 3737) , , MŠ Závodu míru (org. 3738) , , ZŠ J. Ressla (org. 3744) , , ZŠ Staňkova (org. 3746) , , ZŠ Benešovo náměstí (org. 3748) , , ZŠ Svítkov (org. 3751) , , ZŠ Družstevní (org. 3752) , , ZŠ Prodloužená (org. 3753) , , ZŠ Npor. Eliáše (org. 3754) , , ZŠ Ohrazenice (org. 3756) , , ZŠ Spořilov (org. 3757) , , Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice, a.s ,0 0, na provoz multifunkční arény , , Velká údržba a investice školních zařízení , , Hrazení energií bývalých budov školních zařízení , , Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor , , Vratky kupních cen za prodej bytů , , Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení , , Opravy a provoz památek (movitosti) ,0 0, Opravy a provoz památek (nemovitosti) , , Zajištění provozu objektu Na Spravedlnosti - II. etapa ,0 0, Zajištění provozu objektu J. Palacha - II. etapa , , Investiční akce bytových domů (FPB) ,0 0, Zabezpečení požární ochrany bytových objektů , , Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB) , , Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB) , , Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p , , Provoz a údržba ubytovny Školská č.p , , Ubytovna Školská čp vratka přeplatku nájemci NP ,0 0, Velká údržba azylových domů , , Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB) , , Technická pomoc , , Basketbalová hala Dukla - projekt SÚ a příst. - č. 3, et. II a III , , Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (půjčka z FPB) , , Dotace Nadaci pro rozvoj města Pardubice na investice , , Oprava městského rozhlasu , , Oprava uvítacích tabulí ,0 0, Dopravní hřiště Dukla , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

94 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 260 Rekonstrukce střelnice v objektu U Josefa č.p , , Správa objektů OMI (J. Palacha zpracování PD) ,0 0, Městský stadion na Dukle - úprava bývalého skateparku ,0 0, Úprava hrací plochy a okolí Letního stadionu , , Úprava tělocvičny Judoklubu Pce v areálu J. Palacha , , Úprava rozvodu vody a závlah v areálu Ohrazenice ,0 0, Knihovna v Rosicích , , Předrealizační příprava na významné akce ,0 0, Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace , , Revitalizace Tyršových sadů - studie , , Pěší zóna Třída Míru - PD (půjčka z FPB) ,0 0, Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD , , Vnitrobloky Dukla, Višňovka - PD (převod z r. 2007) , , Realizace úspory en. škol. zařízení - PD 1.etapa (převod) ,0 0, MŠ Holého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ J. Ressla - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Gorkého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Sluneční - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Prodloužená - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady ,0 0, ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , Příprava a administrace projektů - dotační titul Úspory energií II.et , , ZŠ E. Košťála - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ J. Ressla - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Gorkého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Sluneční - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Holého - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady ,0 0, ZŠ Benešovo náměstí - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady ,0 0, Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD (převod) , , Rekonstrukce Plaveckého areálu - souvis. nákl. před realizací , , Akce rozestavěné nebo schválené z r , Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) , , Metropolitní optická síť (půjčka z FPB) , , Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I) , , Regenerace panel. sídl. Dubina - lok. 5C (půjčka z FPB) , , Regenerace panel. sídl. Dubina - etapa D - dotace , , Rekonstrukce zálivů MHD Globus (půjčka z FPB) , , ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií , , Rekonstrukce budovy radnice č.p. 3, 4 (převod z r. 2007) , , Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského (převod) , , Cyklistická stezka - Hůrka (převod) , , Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (převod) , , Regenerace panelového sídliště Dubina (převod) , , Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích , , Oprava zatrubnění příkopu ve Starých Čívicích (dotace) , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

95 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 306 Oprava zatrubnění příkopu ve Starých Čívicích 1 1 1,0 970, Prioritní akce v roce , Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M111" , , Rekonstrukce Benešova nám , , Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa ,0 0, Cyklistické stezky , , Rekonstrukce komunikace Branecká , , Výstavba vod. a kan. v Hostovicích - (I. etapa vodovod) ,0 0, Realizace VO podél cyklistické stezky v ul. Poděbradská ,0 0, Realizace VO podél cyklostezky v ul. Poděbradská - převod na MO VII ,0 0, Skatepark pro mládež - Závodu míru roz. díla (převod z MO) , , Akce kryté předpokládanou dotací ,0 0, Finanční podíl města na očekávaných dotacích ,0 0, Oprava mostků - dotace ,0 0, Oprava mostků - vlastní zdroje ,0 0, Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - dotace , , Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - vlastní podíl , , Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - výkupy pozemků , , Vybudování cyklostezky do Černé za Bory - PD a ost. nákl , , Stavební úpravy ZŠ Gorkého 1981 (Waldorfská) PD a real , , Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého - dotace , , Stavební úpravy školní družiny ZŠ Gorkého - vlastní podíl , , Vybudování nových park. míst u č.p E.Košťála - dotace , , Vybudování nových park. míst u č.p E.Košťála - vl. zdroje , , Pořízení víceúčel. veřejného sport. hřiště "Za Milion" - dotace , , Pořízení víceúčel. veřejného sport. hřiště "Za Milion" - vl. zdroje , , Rekonstrukce komunikace Jiráskova ul. - dotace , , Rekonstrukce komunikace Jiráskova ul. - vlastní zdroje , , Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích n/l - dotace , , Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Rosicích n/l - vl. zdroje , , Obchodně informační centrum VČD - dotace , , Obchodně informační centrum VČD - vlastní zdroje , , ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et. - dotace ,0 0, ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje ,0 0, MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie - I. et. - dotace ,0 0, MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje , , MŠ Rosice n/l - realizace úspor energie - I. et. - předfin. dot , , MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. - dotace ,0 0, MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje , , MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. - předfinan. dot , , MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. - dotace ,0 0, MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje , , MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. - předfin. dot , , MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et. - dotace ,0 0, MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et. - vlastní zdroje ,0 0, MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. etapa - dotace ,0 0, MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. etapa - vlastní zdroje ,5 450,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

96 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 353 MŠ Pospíšilovo nám.- realizace úspor energie - II. etapa - dotace ,0 0, MŠ Pospíšilovo nám.- realizace úspor energie - II. etapa - vl.zdroje ,5 450, ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie - II. etapa - dotace ,0 0, ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie - II. etapa - vl. zdroje , , ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. etapa - dotace ,0 0, ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. etapa - vl. zdroje ,0 0, ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. etapa - dotace ,0 0, ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - II. etapa - vl. zdroje ,0 0, MŠ J. Ressla - realizace úspor energie - I. etapa - vlastní zdroje ,0 0, Cyklistická stezka Nemošice - dotace , , Cyklistická stezka Nemošice - vl. zdroje , , Cyklistická stezka Nemošice - PD a ostatní nákl , , Cyklistická stezka Ohrazenice - dotace , , Cyklistická stezka Ohrazenice - vlastní zdroje , , Pardubice - město bez bariér - dotace , , Pardubice - město bez bariér - vlastní zdroje , , Střed města - stav. úpravy vnitrobl. ul. Dašická a Ke Kam. - dot , , Střed města - stav. úpravy vnitrobl. ul. Dašická a Ke Kam. - vl.zdr , , Polabiny - okolí Kpt. Bartoše č.p dotace , , Polabiny - okolí Kpt. Bartoše č.p vl. zdroje , , Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - dotace ,0 0, Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - vl. zdroje , , Pardubičky - rekonstrukce místní komunikace K Hřebčinci - dot , , Pardubičky - rekonstrukce místní komunikace K Hřebčinci - vl.zdr , , Pardubičky - přístupový chodník v ul. K Silu - dot ,0 0, Pardubičky - přístupový chodník v ul. K Silu - vl. zdr ,0 0, Dukla - dětské hřiště - dotace , , Dukla - dětské hřiště - vl. zdroje , , Modernizace sportovního hřiště u MŠ v Hostovicích - dotace , , Modernizace sportovního hřiště u MŠ v Hostovicích - vl..zdroje , , Svítkov - rekonstrukce chodníků v ul. Kostnická - dotace , , Svítkov - rekonstrukce chodníků v ul. Kostnická - vl. zdroje , , Rosice - úprava parku v Ohrazenicích - dotace ,0 0, Rosice - úprava parku v Ohrazenicích - vl. zdroje ,0 0, Rosice - ul. Školní - dotace , , Rosice - ul. Školní - vl. zdroje , , Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště - dotace ,0 0, Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště - vlastní zdroje ,0 0, Revitalizace zeleně na Dostihovém závodišti - předfin. dotace , , Regenerace panelového sídliště Karla IV. - dotace , , Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje , , Regenerace lokality ul. Družstevní (dotace) , , Regenerace lokality ul. Družstevní , , Instalace kamerového systému ul. Husova č.p , , VČD úprava vzduchotechniky a ÚT , , Areál koupaliště Cihelna oprava bazénu , , MŠ Lány na Důlku PD , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

97 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 400 MŠ Lány na Důlku - realizace , , Realizace úspor energií školních zařízení - PD - II etapa ,0 0, MŠ Ke Kamenci - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Rumunská - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ nábřeží Závodu míru - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Raisova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Odborářů - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Grussova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Brožíkova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Pospíšilovo náměstí - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , MŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Spořilov - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ J. Ressla - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Svítkov - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Staňkova - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Družstevní - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , ZŠ Ohrazenice - realizace úspory energie - PD a ostatní náklady , , Rekonstrukce budovy radnice Pernštýnské nám. č.p ,0 0, Rekonstrukce čerpací stanice vpodchodu M 605 Svítkov , , Místní komunikace Kokešova Chotkova , , Chodníky ul. Nemošická , , Demolice školky ve Starých Čívicích , , Osvětlení hokejbalového hřiště Polabiny II , , Pardubice město bez bariér trasa , , Zelená brána PD a sanace zdiva ,0 0, Studie umístění a návrh mola P-boat , , DZ (využití areálu, odkanal. stájí, dopl. neopr. odb. el.) , , Dotace dostihovému spolku na krytí nákladů zvýšené spotřeby energií , , Regulace termoventilů vobjektech ZŠ a MŠ PD ,0 0, Odkoupení pozemků vkú Popkovice od p.oldřicha Kuřátka ,0 0, Přestavba domova pro seniory - rekonstr. v objektu č.p PD , , Rekonstrukce mostu M411 Nemošice - K Hřebčinci , , Rekonstrukce mostu M410 Nemošice - Mnětická , , Rekonstrukce mostu M 103 Na Ležánkách , , Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší přes I/37 v Ohrazenicích ,0 0, Pardubice bez barier - trasa 3 - PD , , Pardubice město bez bariér - trasa 4 - PD ,0 0, Oprava povrchu komunikace v Holandské ulici , , Oprava povrchu komunikace v Holandské ulici (dotace) , , Vybudování systému varování a vyrozumění naúzemí MO III , , Kruhová křižovatka v ul. S.K.Neumanna , , PD úpravy kom. v rámci projektu Labe - Loučná , , PD úpravy komunikace křižovatky Na Drážce - Blahoutova , , PD rekonstrukce mostu M 801 v Hostovicích , , Odstranění havarijního stavu tribuny B na dostihovém závodišti ,0 0, Studie území u hřbitova v Pardubičkách (u kostela Sv. Jiljí) ,0 0, Osvětlení přechodů pro chodce , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

98 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 447 Příprava a administrace dotačních projektů SFŽP , , Cyklostezka mechu a perníku - PD ,0 0, Zelená brána - provoz , , Demolice objektu č.p. 852 na křiž. ul. Teplého - J. Palacha - PD ,0 0, Zřízení pamětní desky J. Kašpara v budově hlavního nádr. ČD , , Úprava prostranství Památníku Zámeček - PD ,0 0, Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - zpracování GP ,0 0, Přeplatek kupní ceny pozemků , , Rekonstrukce komunikace ul. K Vinici vč. kanalizace , , Příprava a administrace dotačních akcí (úspory en. škol.zař.-iii.et.) ,0 0, Pasportizace majetku města ,0 0, Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP - Štrossova č.p , , Chodník v Ohrazenicích (u cyklostezky Ohrazenice) , , ZŠ Prodloužená - odstranění havarijního stavu podlah obj. a těl , , Rekonstrukce vnitrobloků Dukla - fáze č. 4 a 5 - realizace , , Rekonstrukce havarijní kanalizace v Doubravicích , , ZŠ Družstevní č.p odstranění havarijního stavu , , MŠ Ohrazenice - odstranění havarijního stavu střechy , , Rekonstrukce terasy domu v ul. Bělehradská č.p ,0 0, Generel sport. vybavenosti měst Pardubice - Hradec Králové , , Rekonstrukce MK v ul. Pichlova - Jilemnického - PD , , Cyklostezka Hůrka - Počáply, II. etapa , , Rekonstrukce místní komunikace Svítkov, Na Štěpnici ,0 0, Propojení mostku a stávající komunikace Free zone Staré Čívice , , Rekonstrukce zálivů MHD ul. Kyjevská, Pardubice , , Rekonstrukce zálivů MHD nám. Republiky, Pardubice ,0 0, Dotace Univerzitě Pce na rekonstr. cyklost. a chodníku v Cihelně , , Ubytovna Školská - nouzové osvětlení a požární odvětrání schodiště ,0 0, Výstavba, provoz a údržba JSVV , , Zřízení chodníku v ul. Dubové návrší v Pardub. Dubina - PD ,0 0, Rekonstrukce místní komunikace v Nemošicích, Na Rybníku - PD ,0 0, Kancelář tajemníka , , Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON , , Kapitálové životní pojištění , , Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast , , Členové zastupitelstva - odměny , , Odměny a dary za práci v komisích a výborech , , Zavádění CAF ,0 0, Implementace systémů řízení kvality , , Náklady soudních řízení , , Sociálně-právní ochrana dětí , , Ostatní platby za práci provedenou jinde ,0 0, Příspěvek na výkon SS v oblasti SS pro obce , , Odbor komunitních služeb , , Východočeské divadlo - příspěvek na provoz , , Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk) , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

99 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 493 Dotace VČD na Festival smíchu , , Dotace VČD na pořádání městského plesu , , Dotace VČD z ÚP , , Komorní filharmonie - příspěvek na provoz , , Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk) , , Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace SR) , , KC Pardubice - příspěvek na provoz , , KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická) , , KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29) , , KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace ze SR) , , KC Pardubice - příspěvek na provoz (dotace z Pk) , , Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc , , Dotace KC Pardubice na IFAS ,0 0, Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro , , Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách , , Dotace KC Pardubice na dožínky , , Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti , , Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion , , Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion , , Dotace Mezinárodnímu festivalu ak.sborů IFAS na IFAS , , Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz , , Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk) , , Pardubice Region Tourism - příspěvek investice , , Provoz Evropského spolkového domu , , Provoz Britského centra , , Dar pro Britské centrum ,0 0, Festival jaro - Ostrovy /Islands , , Městské slavnosti , , Ostatní kultura , , Perníkové srdce Čech (dotace EU) , , Opravy památek (movitosti) ,0 0, Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek , , Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu , , Fond kultury , , Fond nájemného při fondu kultury , , Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců městských sportovišť) , , Fond nájemného při fondu sportu , , Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu) , , Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice , , Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice , , Dotace občanskému sdružení HC Pardubice na činnost mládeže , , Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) , , Dotace TJ Sokol Pardubice I , , Dotace HC SKP Pardubice , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

100 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 537 Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě Dotace DS, a. s. na dostihy v roce , , Dotace DS, a.s. na Velkou cena města Pardubic - parkurové závody , , Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic ,0 0, Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open , , Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice , , Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku , , Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť , , Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST , , Dotace o. s. Smíření na výstavbu Hospic Chrudim , , Dotace na Městský půlmaratón , , Kluby důchodců - provoz , , Kluby důchodců - příspěvky , , Obecní pohřby , , Prevence kriminality - obecně , , Prevence kriminality - obecně (dotace ze SR) ,0 0, Seniorcentrum - provoz , , Fond sociálních věcí , , Fond sociálních věcí (převod z r. 2007) ,0 0, Fond na nájemné při FSV , , Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z FSV) , , Odměna SKP na provozování ADŽ (hrazeno z FSV) , , Rómské středisko - provoz , , Společenský klub - provoz , , Fond zdravotní , , Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace ze SR) ,0 0, Náklady na terénní sociální pracovníky (obec) , , Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz , , Příspěvek Soc. službám města Pardubic na provoz (dotace) , , Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na investice , , Komunitní plánování (dotace EU) , , Komunitní plánování (dotace z Pk) ,0 0, Posílení individuálních kompetencí soc. pr. (dotace EU) , , MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz MŠ - Závodu míru , , MŠ - Ohrazenice , , MŠ - K Polabinám , , MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) , , MŠ - Pospíšilovo náměstí , , MŠ - Wintrova , , MŠ - Erno Košťála , , MŠ - Benešovo náměstí vč. MŠ Češkova , , MŠ - Na Třísle , , MŠ - Srdíčko (L. Matury) , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

101 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 581 MŠ - Odborářů , , MŠ - Korálek (Rumunská) , , MŠ - Klubíčko (Grusova) , , MŠ - Motýlek (J. Ressla) , , MŠ - Pastelka (Družstevní) , , MŠ - Koníček (Bulharská) , , MŠ - Rosice nad Labem , , MŠ - Kamarád (Teplého) , , MŠ - Mladých , , MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice , , MŠ - Gebauerova , , MŠ - Brožíkova , , MŠ - Sluníčko (Gorkého) , , MŠ - Raisova , , MŠ - Dražkovice , , MŠ - Zvoneček (Sluneční) , , MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) , , MŠ - Doubek (Svítkov, Lány na Důlku) , , MŠ - Hostovice , , ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem ZŠ - J.Ressla , , ZŠ - Štefánikova , , ZŠ - Spořilov , , ZŠ - Studánka , , ZŠ - Svítkov , , ZŠ - Družstevní , , ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova , , ZŠ - Závodu míru , , ZŠ - Erno Košťála , , ZŠ - Staňkova , , ZŠ - Br. Veverků , , ZŠ - Benešovo náměstí , , ZŠ - Prodloužená , , ZŠ - Waldorfská , , ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory , , ZŠ - Ohrazenice , , Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací ,0 0, ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz , , DDM Alfa - příspěvek na provoz , , Příspěvek ZŠ Staňkova na provoz (dotace z Pk) , , Příspěvek ZŠ Studánka na provoz (dotace z Pk) , , Příspěvek ZŠ Závodu míru na provoz (dotace z Pk) , , Příspěvek ZŠ Ohrazenice na provoz (dotace z Pk) , , Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz (dotace z Pk) , ,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

102 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 625 Příspěvek MŠ Motýlek (J. Ressla) na investice , , Příspěvek ZŠ Staňkova na investice , , Příspěvek ZŠ Prodloužená na investice , , Příspěvek MŠ Mladých na investice , , Příspěvek MŠ Benešovo nám. na investice , , Příspěvek ZŠ E. Košťála na investice , , Příspěvek ZŠ Spořilov na investice , , Příspěvek ZŠ Studánka na investice , , Příspěvek ZŠ Br. Veverků na investice , , Příspěvek ZŠ Štefánikova na investice , , Příspěvek ZŠ Npor. Eliáše na investice , , Příspěvek MŠ Wintrova na investice , , Fond volného času , , Fond na nájemné při FVČ , , Záležitosti předškolní a školní výchovy , , Strojní investice (všechny školní zařízení) ,0 0, Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz , , Ratolest - příspěvek na provoz , , Městské jesle Teplého - provoz , , Náklady související s ukončením Školy v Příchovicích , , Náklady související s oceněním pedagogů u příležitosti Dne učitelů , , Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek - dotace , , Dotace od ÚP - politika zaměstnanosti ZŠ E. Beneše , , Dotace od ÚP - politika zaměstnanosti Dětské rehabilitační centrum , , Dotace Pardubické krajské nemocnice a.s. na investice , , Dotace PK - ZŠ Dubina - Erno Košťála - grantový projekt , , Dotace PK - ZvŠ A. Krause - grantový projekt , , Seniorcentrum 0 0 1, , Odbor životního prostředí , , Údržba veřejné zeleně , , Ekologická výchova a osvěta , , Dotace na provoz Ekocentra Paleta , , Fond ekologické osvěty a výchovy , , Deratizace veřejného prostranství , , Omezení populace holubů , , Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu , , Platba za objed. služby - separovaný sběr , , Platba za objed. služby - úklid stanovišť kontejnerů TKO , , Platba za objed. služby - svoz nebez. odpadů , , Údržba skládky KO u Dražkovic , , Veterinární činnost , , Správa městských lesů , , Lesní hospodářské osnovy (dotace) ,0 0, Provoz dokončených vodohospodářských děl , ,60 Závěrečný účtet města Pardubic rok

103 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 669 Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu v Pardubicích , , Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod ,0 0, Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku , , Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace) , , Opravy a udržování majetku ve správě OŽP , , Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů , , Pasport starých kanalizací na území MO VI ,0 0, Mobilní protipovodňové hrazení - provoz , , Odstraňování černých skládek , , Odkup vodohospodářských děl od soukromých investorů , , Zpracování PD na opravu kanalizace v Doubravicích , , Omezení populace holubů ,0 0, Zpracování PD EIA protipovodňová opatření na Spoj. potoce , , Kanalizace Mnětice - vybudování monitoringu funkč. přečerp. st , , Předpokl. dotace na provoz imisních monitorovacích stanic , , Převod dotace na provoz imisní monitorovací stanice do MO V , , Převod dotace na provoz imisní monitorovací stanice do MO VII , , Dotace Pk - pěstební činnost v městských lesích , , Dotace MZe - úhrada nákladů na výsadbu melior. a zpev. dřevin , , Stavební úřad , , Potřeby podle stavebního zákona , , Průzkumné a projektové práce (rozpracované) , , Průzkumné a projektové práce (plánované) ,0 692 Náklady související s DTMMP , , Odbor dopravy , , Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby , , Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s , , Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 0 0,0 0, v souvislosti s přepravou handicapovaných osob , , Výdaje na program BESIP , , Odtah vozidel , , Informační systém - opravy, údržba ,0 0, Služby, projekty, znalecké posudky , , Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s , , Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zim.úd , , Platba za objed. služby - správa a údržba kom , , Platba za objed. služby - svět.sign. zař , , Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby , , Platba za objed.služby - provoz a údržba VO , , Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání , , Opravy parkovacích automatů , , Platba parkovného v parkovacím domě ,0 0, Rozšíření využití Pardubické karty ,0 0, Fond dopravy ,0 0,00 Závěrečný účtet města Pardubic rok

104 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubic k VÝDAJE Schválený rozpočet Úprava rozpočtu První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu na rok 2008 k v tis. Kč k v Kč 713 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení , , Integrovaný dopravní systém ,0 0, Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD ,0 0, Odstraňování bariér na komunikacích , , Osvětlení přechodů pro chodce ,0 0, Opravy cyklostezek ,0 0, Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M111" , , Osvětlení přechodu pro chodce na sil. I/36, odboč. Doubravice , , Odbor sociálních věcí , , Sociální dávky - město bez obvodů ,0 0, Dotace MPSV - příspěvek na péči , , Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN , , Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN Náklady spojené s lékařským vyšetřením 2 2 0,0 0, Náhrada za odvedenou vratku sociální dávky z roku , , Návštěvy dětí v ústavních zařízeních , , Přísp. na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce ,0 0, Dotace na úhradu v oblasti sociální ochrany dětí ,0 0, VÝDAJE CELKEM , ,21 Závěrečný účtet města Pardubic rok

105 Vyhodnocení podnikatelské činnosti za rok 2008 Schválený plán První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální plán Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 vč. ostatních úprav na rok 2008 roku Tržby celkem , Odbor majetku a investic ,4 3 Nájemné z nebytových prostor ,2 4 Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně - usnesení RmP ,0 5 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka ,0 6 Nájemné z nebytových prostor - areál letiště ,0 7 Nájemné z pozemků ,2 8 Nájemné z bytů ve správě OMI ,0 9 nájemné z bytů - správa vojenského bytového fondu 12/ ,0 10 Nájemné z nebytových prostor v bytových domech ve správě OMI ,0 11 Tržby z věcných břemen a antén ,0 12 Ostatní výnosy OMI ,0 13 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (DZ) ,0 14 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (ZP) 0 0 0,0 15 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark) , Ekonomický odbor ,5 17 Ostatní výnosy - úroky , Odbor kanceláře magistrátu ,3 19 Ostatní výnosy - nájem , Odbor komunitních služeb ,9 21 Tržby ze smluv o reklamě ,7 22 Ostatní tržby z pronájmů , Odbor životního prostředí ,3 24 Tržby z prodeje dřeva ,8 25 Ostatní výnosy ,8 26 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice ,7 27 Náklady celkem , Odbor majetku a investic ,4 29 Opravy bytových domů celých v majetku města ,0 30 Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku EU ,0 31 Platby za záloh. služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, volné NP) ,0 32 Opravy a udržování objektů ,2 33 Příspěvky do fondu oprav a zálohy na služby SVJ ,0 Závěrečný účet města Pardubic rok

106 Vyhodnocení podnikatelské činnosti za rok 2008 Schválený plán První změna FV za rok 2007 Druhá změna Třetí změna Aktuální plán Skutečnost údaje jsou v tis. Kč na rok 2008 vč. ostatních úprav na rok 2008 roku Opravy a udržování areálu Hůrka ,0 35 Oprava a udržování areálu letiště ,0 36 Oprava zbytkových NP s podílem města přes OMI ,2 37 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin ,0 38 Oprava střešní krytiny NP J. Zajíce č.p ,0 39 Ostatní platby ,0 40 Ostatní platby - odpis pohledávek ,0 41 Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) ,0 42 Údržba pozemků ,0 43 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (DZ) ,0 44 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (ZP) 0 0 0,0 45 Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OMI (Skatepark) ,0 46 Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení ,0 47 Rezerva k odstranění havarijních případů ,0 48 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti ,0 49 Opravy a udržování sportovních areálů z fondu sportu u OMI ,0 50 Dostihové závodiště - oprava oplocení 0 0 0,0 51 Dostihové závodiště - oprava tribuny "B" , Ekonomický odbor ,3 53 Ostatní náklady - bankovní účty , Odbor komunitních služeb ,0 55 Náklady na propagaci při Městských slavnostech , Odbor životního prostředí ,4 57 Pěstební činnost v městských lesích ,4 58 Hospodářský výsledek ,3 Závěrečný účet města Pardubic rok

107 Výkaz zisku a ztráty k Vedlejší hospodářská činnost odborů Magistrátu města Pardubic Hlavní činnost Hospodářská činnost č. účtu název ukazatele tis. Kč tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 1 087, Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 511 Opravy a udržování 8 110, Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby , Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 295, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 2 435, Úroky 546 Dary 549 Jiné ostatní náklady 24, Odpisy DHM a DNM 556 Tvorba zákonných rezerv tř. 5 Náklady celkem 0, , Tržby za vlastní výrobky 2 469, Tržby z prodeje služeb , Tržby za prodané zboží 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 330, Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 6, Úroky 578, Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 273, Tržby z prodeje DHM a DNM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 Tržby z prodeje materiálu 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 691 Příspěvky a dotace na provoz tř. 6 Výnosy celkem 0, ,41 Výsledek hospodaření před zdaněním 0, , Daň z příjmů 595 Dodatačné odvody daně z příjmů Hospodářský výsledek za účetní období 0, ,35 Závěrečný účet města Pardubic rok

108 Licence: S00B XCRGUA61 / G61 ( :47 / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: Název: Statut. město Pardubice UCS: Statutární město Pardubice NS: Vedlejší hosp.činnost Struktura nákladů dle účtových skupin Struktura výnosů dle účtových skupin Porovnání nákladů a výnosů po zdanění 50-Spotřebované nákupy ,70 51-Služby ,87 52-Osobní náklady 0,00 53-Daně a poplatky ,00 54-Ostatní náklady ,20 55-Odpisy, prodaný maj., rezervy a opr. položky 0,00 59-Daň z příjmů 0,00 Náklady ,77 60-Tržby za vlastní výkony a za zboží ,85 61-Změny stavu vnitroorganiz. zásob 0,00 62-Aktivace 0,00 64-Ostatní výnosy ,08 65-Tržby z prodeje maj., rezervy a opr. položky 0,00 69-Příspěvky a dotace na provoz 0,00 Výnosy , :14:48 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 2 Závěrečný účet města Pardubic rok

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 1 PŘÍJMY Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 888 100,2 13 863,8 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009

Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009 Návrh rozpočtu fondu oprav a modernizace byt. fondu na rok 2009 město bez obvodů návrh rozpočtu tis.kč 1 Očekávaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008 1 671 2 Splátky z rozpočtu města 0 3 Splátky od fyzických

Více

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. úpravy R

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. úpravy R Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. úpravy R 1 PŘÍJMY I. úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 831 958,6 0,0 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO údaje jsou v tis. Kč REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZ MO Celkové zdroje rozpočtu 1 972 625,1 Celkové rozpočtu 1 972 625,1 Celkové saldo rozpočtu 0,0 Běžný rozpočet

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů)

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Pernštýnské nám. 1, 530

Více

Schválený rozpočet města na rok 2008

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 Požadavky Požadavky Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu 1 214 - Městská policie 46 386 42 730 46 146 46 053 2

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů)

Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013. (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2013 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu Pernštýnské nám. 1, 530

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 (bez městských obvodů) ZmP 14. 12. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK

Více

Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014

Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014 Městská část Praha 7 Odbor majetku Rozborová zpráva hospodářské činnosti, úseku zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) MČ Praha 7 za 1. pololetí roku 2014 V Praze dne: 11.08.2014 Zpracoval:

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis.

Příjmy. 1. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok příjmy daňové ,8-812, ,8. Schválený rozpočet na r před 1. změnou v tis. MO Pardubice V na rok 2011 Příjmy příjmy daňové 23 605,8-812,0 22 793,8 DPH - podíl na sdílených daních 12 940,8-1 212,0 11 728,8 DPH - podíl na státní správě 10 370,5 0,0 10 370,5 DPH - podíl na živ.prostředí

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 24.2.2014 v elektronické podobě dne: 24.2.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 1. 12. 2014

Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 1. 12. 2014 Statutární město Pardubice Rozpočet města Pardubic na rok 2015 (bez městských obvodů) Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 4 Zpráva pro schůzi Rady města Pardubic dne 1.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK 2014 1. Finanční hospodaření obce v roce 2014 Zastupitelstvo Obce Struhařov projednalo návrh rozpočtu na rok 2014 dne 11.12.2013. Návrh rozpočtu

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.2.2016 v elektronické podobě dne: 18.2.2016 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005

Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 Závěrečný účet města Nová Paka za rok 2005 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.1. Plnění rozpočtu příjmů tabulka 1.2. Plnění rozpočtu výdajů tabulka 1.3. Dotační fond, hospodaření v roce 2005 - tabulka

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8

Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne Rozpočet města úprava č. 8 Podklad 2. 3 pro jednání ZM 24/2013 dne 25. 9. 2013 Rozpočet města 2013 - úprava č. 8 Předkládá: Ing. Josef Pátek - starosta Zpracoval: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Příjmy Daňové příjmy DPPO za obce

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh závěrečného účtu města Rabí za rok 2012 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010

Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo

Více

N á v r h. Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,75Kč

N á v r h. Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,75Kč N á v r h Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2015. Závěrečný účet roku 2015 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem

Více