Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt."

Transkript

1 I. Shrnutí prospektu Oddíl A Úvod a upozornění Tento oddíl představuje shrnutí tohoto prospektu cenných papírů společnosti Photon Energy Investments N.V. (dále také jako PE Investments, emitent nebo společnost a společně s dceřinými společnostmi skupina PE Investments nebo koncern PE Investments ). Toto shrnutí se skládá z minimálních údajů, které se označují jako součásti informací. Tyto součásti informací jsou rozděleny do oddílů A E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny součásti informací, které lze zahrnout do shrnutí pro tento typ cenného papíru a tohoto emitenta. Protože se některé součásti informací nemusí zmiňovat, mohou být v číslování součástí informací mezery. I když se součásti informací musí do shrnutí zahrnout vzhledem k druhu cenného papíru a vzhledem k emitentovi, je možné, že nemohly být poskytnuty žádné jednoznačné informace. V takovém případě se ve shrnutí uvádí krátký popis dané součásti informací s označením odpadá. A.1 Upozornění Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod k prospektu. Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt. Pokud by se před soudem uplatňovaly nároky na základě informací uvedených v tomto prospektu, je možné, že by investor vystupující jako žalobce musel při aplikaci právních předpisů příslušného státu Evropského hospodářského prostoru nést náklady za překlad prospektu před zahájením procesu. Emitent, který převzal zodpovědnost za shrnutí včetně jeho překladu, může být činěn zodpovědný pouze v případě, že by shrnutí bylo zavádějící, nesprávné nebo protikladné, je-li čteno spolu s ostatními částmi prospektu, nebo je-li čteno spolu s ostatními částmi prospektu, avšak nepodává všechny nezbytné klíčové informace. A.2 Souhlas s používáním prospektu ze strany finančních zprostředkovatelů Emitent udělil na období od zveřejnění prospektu do předběžného konce platnosti nabídky, tedy do 31. ledna 2014, výslovný souhlas s tím, že finanční zprostředkovatelé, kterým bude povolení individuálně výslovně uděleno, mohou prospekt používat pro pozdější prodej další osobě nebo definitivní umístění dílčích dluhopisů na doručitele ve Spolkové republice Německo, v Republice Rakousko, v České republice, ve Slovenské republice a v Polské republice. I ve věci takovéhoto pozdějšího prodeje další osobě nebo definitivního umístění ze strany výše uvedených finančních zprostředkovatelů přebírá emitent ručení za obsah prospektu. Použití prospektu bylo již povoleno společnosti S Broker AG & Co. KG, Carl-Bosch-Str. 10, Wiesbaden, a dále Brokerjet Bank AG, Mariahilfer Strasse 121B, 1060 Wien. Platnost nabídky, při které může dojít k pozdějšímu prodeji další osobě nebo definitivnímu umístění, odpovídá platnosti nabídky podle prospektu, tedy období od 25. února 2013 nejpozději do 31. ledna Tento souhlas není vázán na žádné další podmínky. Informace o dalších finančních zprostředkovatelích, kterým bude používání prospektu výslovně povoleno v rámci výše uvedeného souhlasu a kteří byli v okamžiku schvalování prospektu neznámí, budou neprodleně zveřejněni na internetových stránkách emitenta (www.photonenergyinvestments.com). Pokud by emitent udělil jiný souhlas s používáním prospektu dalším finančním zprostředkovatelům, pak to rovněž neprodleně zveřejní na svých internetových stránkách. Pokud by to zákon předepisoval, pak by emitent v těchto případech ještě zveřejnil dodatek k prospektu podle 16 WpPG (zákon o cenných papírech). Pokud by finanční zprostředkovatel učinil nabídku, pak bude investory v okamžiku předložení nabídky informovat o podmínkách nabídky. 1

2 Oddíl B Emitent B.1 Právní a komerční označení emitenta Obchodní název společnosti zní Photon Energy Investments N.V.. Společnost vystupuje zejména pod komerčním obchodním označením Photon Energy Investments. Žádná jiná komerční označení se nepoužívají. B.2 Sídlo, právní forma, relevantní právní řád a země založení společnosti Společnost má sídlo v Amsterdamu, Nizozemí. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam, Nizozemí, pod č Společnost byla založena v Nizozemí. Společnost je akciovou společností podle nizozemského práva. Relevantní právní řád je právo Nizozemí. B.4b Všechny dosud známé trendy, které ovlivňují emitenta a odvětví, ve kterých je činný Od 30. června 2012 nedošlo k žádným významným změnám ve výhledech emitenta. Vývoj výnosů fotovoltaických elektráren v portfoliu emitenta ve 3. kvartálu 2012 převyšoval vývoj ve srovnatelném období roku Akvizicí dvou italských fotovoltaických elektráren v prosinci 2012 se výnosy emitenta od 1. kvartálu 2013 podle odhadu managementu ještě zlepší. Přetrvávající snižování cen fotovoltaických modulů a dalších komponentů pro stavbu fotovoltaických elektráren snížilo v průběhu roku 2012 investiční náklady. Pokračování tohoto vývoje lze podle názoru managementu emitenta očekávat v mírnější podobě i v roce 2013, takže by konkurenceschopnost elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren měla nadále narůstat po celém světě. Protože kapitálové náklady představují dominantní nákladový faktor fotovoltaických projektů, má obecná a především dlouhodobá úroková úroveň spolu s investičními náklady rozhodující vliv na náklady na vyrobenou kilowatthodinu. Podle odhadu emitenta lze počítat s dlouhodobě nízkou úrokovou úrovní, což by se mělo pozitivně projevit zejména v nákladech na cizí kapitál. Podle názoru emitenta bude současně růst okruh finančních investorů, kteří vyhledávají dlouhodobé investiční projekty, např. důchodové pojišťovny či životní pojistky, kteří budou podporovat investice vlastního kapitálu do těchto aktiv. Největší faktor nejistoty ve fotovoltaickém odvětví je i nadále kromě potřeby cizího financování regulace, zejména v evropských zemích, ve kterých dosud vznikalo velké množství fotovoltaických elektráren na základě státem řízených podpůrných systémů (např. příplatky nebo zelené certifikáty). Český příklad retroaktivních opatření motivoval vlády, resp. energetické úřady ve Španělsku, Bulharsku a Řecku k podobným krokům. I ve Francii se zvažuje retroaktivní zdanění. V Itálii se také uvažuje o tom, že by mohlo dojít ke zdanění se zpětným účinkem, což by se negativně projevilo v hodnotě tamních fotovoltaických zařízení. České ministerstvo obchodu a průmyslu navíc oznámilo, že připravuje návrh zákona na prodloužení zvláštního odvodu, zavedeného původně na tři roky (2011 až 2013), který momentálně činí 26 % výnosů z prodeje elektrické energie fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a Dosud nebyly k dispozici žádné detaily, nicméně prodloužení tohoto zvláštního odvodu by mělo negativní vliv na výnos, a tudíž i na hodnotu české části portfolia emitenta. Regulatorní riziko v Evropě umocňuje snahu managementu emitenta se zaměřit na mimoevropské trhy, ve kterých je elektřina vyrobená ve fotovoltaických elektrárnách již komerčně konkurenceschopná. B.5 Organizační struktura a pozice emitenta v rámci skupiny Emitent je jako 100% dceřiná společnost matky Photon Energy N.V. podnik skupiny Photon Energy a současně je meziholdingovou společností koncernu PE Investments. Koncern PE Investments je dílčí koncern v rámci koncernu Photon Energy. 2

3 Struktura koncernu PE Investments: Photon Energy Investments N.V. Photon SK SPV 1 s.r.o. 50% 70% ATS Energy s.r.o. Slovensko Photon SK SPV 2 s.r.o. Photon SK SPV 3 s.r.o. SUN4ENERGY ZVB, s.r.o. SUN4ENERGY ZVC, s.r.o. 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 50% 50% Eco Plan 2 s.r.o. Eco Plan 3 s.r.o. Fotonika s.r.o. Solarpark Myjava s.r.o. Solarpark Polianka s.r.o. 100% Photon SPV 1 s.r.o. Onyx Energy s.r.o. Photon SPV 3 s.r.o. Onyx Energy projekt II s.r.o. Česko Photon SPV 8 s.r.o. Photon SPV 10 s.r.o. Exit 90 SPV s.r.o. Photon SPV 11 s.r.o. Photon SPV 4 s.r.o. Photon SPV 6 s.r.o. Itálie Photon IT SPV 1 s.r.l. 100% 100% Photon IT SPV 2 s.r.l. Společník je Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. se sídlem v Praze. Emitent však disponuje kupními opcemi na zisk podílů v SPV, a tudíž podle IAS 27 disponuje hospodářským vlastnictvím v SPV. V rámci koncernu PE Investments má emitent roli holdingové společnosti. Její činnost spočívá ve výběru (analýze investice, akvizice projektu), financování a realizace (investice do stavby) projektů fotovoltaických elektráren, které se obvykle realizují ve vlastní účelové společnosti (SPV) a poté se evidují jako dlouhodobá aktiva. Provoz fotovoltaických elektráren a výroba elektřiny probíhá v jednotlivých SPV. B.9 Prognózy nebo odhady zisku Odpadá, protože nejsou k dispozici žádné prognózy ani odhady zisku. B.10 Omezení ve výroku auditora Odpadá, protože výrok auditora k historickým finančním informacím neobsahuje žádná omezení auditora. B.12 Vybrané historické finanční informace Přehledy uvedené v tomto oddílu obsahují vybrané finanční informace z auditované mezitímní účetní závěrky emitenta za období od 1. června 2012 do 30. června Emitent byl založen 1. června Výkaz zisků a ztrát koncernu a výkaz kapitálového toku obsažené v mezitímní účetní závěrce koncernu k 30. červnu 2012 tudíž obsahují jen informace za období od 1. června 2012 do 30. června 2012, přičemž slovenské a české SPV byly zahrnuty do mezitímní účetní závěrky koncernu až od 12. června 2012, resp. 19. června

4 Vybrané finanční informace z rozvahy koncernu Rozhodný den TEUR (po auditu) Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Pohledávky z obchodního styku Pokladní hotovost/vklady u úvěrových institucí Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Základní kapitál 45 Vlastní kapitál Bilanční součet Vybrané finanční informace z výkazu zisků a ztrát koncernu Období TEUR (po auditu) Tržby 712 Solární odvod -120 Výrobní spotřeba -181 Hrubý zisk 411 Ostatní provozní náklady -106 Provozní výsledek hospodaření 305 hospodaření Finanční výsledek -167 Výnosy z podílů 23 Výsledek před zdaněním 161 Daně z příjmu -22 Výsledek po zdanění 139 ( daní Ostatní výnosy (bez Celkový výsledek nákladů. Finanční výsledek se skládá z úrokových výnosů bez úrokových a finančních Ostatní výnosy (bez daní) vyplývají z nového hodnocení SPV v České a Slovenské republice provedené společností podle IAS 16, jejichž podíly, resp. kupní opce na podíly emitenta byly získány v červnu Vybrané finanční informace z přehledu o peněžních tocích Období TEUR (po auditu) Cashflow z provozní činnosti 0 Cashflow z investiční činnosti Cashflow z finanční činnosti 0 Výhledy emitenta se od 30. června 2012, tedy od data posledních auditovaných finančních informací, nikterak výrazně nezhoršily. Od 30. června 2012 došlo k těmto zásadním změnám finanční situace nebo obchodní pozice emitenta: Dne 9. listopadu 2012 navýšil emitent vydaný a splacený kapitál ve výši ,- EUR na ,- EUR převodem z ostatních kapitálových fondů. Pohledávky emitenta vůči českým SPV z půjček v celkové výši zhruba 16,7 mil. EUR (stav k 30. červnu 2012) byly splaceny emitentovi zatím ve výši 6,6 mil. EUR a ve výši 10 mil. EUR byla kapitalizovány. Zbývající část půjčky ve výši zhruba 0,1 mil. EUR byla převedena do tzv. účastnických půjček. Celkové pohledávky jsou ve vztahu k nárokům Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) podřízené a jsou v prospěch RLRE zastaveny. 4

5 Dne 12. listopadu 2012 byly uzavřeny rámcové smlouvy s RLRE ohledně refinancování půjček poskytnutých skupinou RLRE českým SPV. Následně by měly být půjčky poskytnuté ze strany RLRE, resp. Raiffeisen FinCorp (zbývající půjčka včetně naběhlých úroků: přibližně 31 mil. EUR, doba trvání: převážně do 1. ledna 2016, úroková sazba: Pribor navýšena o 5,45, resp. 6,45 %) nahrazeny nejpozději do 31. prosince 2012 novými půjčkami subjektu skupiny Raiffeisen (půjčky cizího financování) s trváním do 1. ledna 2021 a s fixní úrokovou sazbou 5,19 %. Půjčky cizího financování v celkové nominální částce okolo 36,8 mil. EUR byly mezitím skupinou Raiffeisen vyplaceny příslušným českým SPV a v celkové výši 31 mil. EUR byly použity na úplné odstranění zbývající půjčky RLRE/Raiffeisen FinCorp a k částečnému splacení podřízených půjček emitenta. K písemné fixaci nových smluv o půjčkách s příslušnou SPV dosud nedošlo. Emitent dne 13. prosince 2012 získal dvě SPV v Itálii, každou s jedním fotovoltaickým střešním zařízením (kapacita celkem 1,25 MWp), za celkovou kupní cenu 170 TEUR a oběma SPV poskytl dne 17. prosince 2012 půjčku ve výši 910 TEUR (doba trvání: 5 let, úroková sazba: 3 % p.a.) k vyrovnání závazků. Zbývající závazky obou SPV (převážně vůči podnikům skupiny Photon Energy) činí zhruba 2,9 mil. EUR. Reálná hodnota (Fair Value), stanovená emitentem podle metody DCF, činí pro obě SPV celkem TEUR. Emitent předčasně splatil částku 2,95 mil. EUR z půjčky v původní výši 3,2 mil. EUR poskytnuté od společnosti Photon Energy N.V. V lednu 2013 šest slovenských SPV předčasně splatilo půjčky poskytnuté UniCredit Bank Slovakia a.s. ve výši 634 TEUR. Tato částka již tudíž není k dispozici pro případnou výplatu dividend emitentovi. Emitent uzavřel 22. ledna 2013 dohodu společníků s Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, ohledně společné, momentálně zakládané společnosti Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent se na společnosti PEINA podílí 85 %. Zavázal se, že společnosti PEINA do 31. března 2013 poskytne rámcovou půjčku ve výši až 10 mil. kanadských dolarů (zhruba 7,4 mil. EUR), která bude odvolatelná a v souladu s budoucími usneseními investičního výboru společnosti PEINA a bude určena pro konkrétní tranže vázané na projekty, a to s úrokovou sazbou ve výši jednoho měsíčního Euriboru plus 300 bazických bodů. To vše za předpokladu, že příslušné prostředky mohou být získány dluhopisem, který je předmětem tohoto prospektu. B.13 Popis všech událostí z posledního období, které jsou ve značné míře relevantní pro hodnocení platební schopnosti emitenta Dne 9. listopadu 2012 navýšil emitent vydaný a splacený kapitál ve výši ,- EUR na ,- EUR převodem z ostatních kapitálových fondů. Pohledávky emitenta vůči českým SPV z půjček v celkové výši zhruba 16,7 mil. EUR (stav k 30. červnu 2012) byly splaceny emitentovi zatím ve výši 6,6 mil. EUR a ve výši 10 mil. EUR byla kapitalizovány. Zbývající část půjčky ve výši zhruba 0,1 mil. EUR byla převedena do tzv. účastnických půjček. Celkové pohledávky jsou ve vztahu k nárokům Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) podřízené a jsou v prospěch RLRE zastaveny. Dne 12. listopadu 2012 byly uzavřeny rámcové smlouvy s RLRE ohledně refinancování půjček poskytnutých skupinou RLRE českým SPV. Následně by měly být půjčky poskytnuté ze strany RLRE, resp. Raiffeisen FinCorp (zbývající půjčka včetně naběhlých úroků: přibližně 31 mil. EUR, doba trvání: převážně do 1. ledna 2016, úroková sazba: Pribor navýšena o 5,45, resp. 6,45 %) nahrazeny nejpozději do 31. prosince 2012 novými půjčkami subjektu skupiny Raiffeisen (půjčky cizího financování) s trváním do 1. ledna 2021 a s fixní úrokovou sazbou 5,19 %. Půjčky cizího financování v celkové nominální částce okolo 36,8 mil. EUR byly mezitím skupinou Raiffeisen vyplaceny příslušným českým SPV a v celkové výši 31 mil. EUR byly použity na úplné odstranění zbývající půjčky RLRE/Raiffeisen FinCorp a k částečnému splacení podřízených půjček emitenta. K písemné fixaci nových smluv o půjčkách s příslušnou SPV dosud nedošlo. Emitent dne 13. prosince 2012 získal dvě SPV v Itálii, každou s jedním fotovoltaickým střešním zařízením (kapacita celkem 1,25 MWp), za celkovou kupní cenu 170 TEUR a oběma SPV poskytl dne 17. prosince 2012 půjčku ve výši 910 TEUR (doba trvání: 5 let, úroková sazba: 3 % p.a.) k vyrovnání závazků. Zbývající závazky obou SPV (převážně vůči podnikům 5

6 skupiny Photon Energy) činí zhruba 2,9 mil. EUR. Reálná hodnota (Fair Value), stanovená emitentem podle metody DCF, činí pro obě SPV celkem TEUR. Emitent předčasně splatil částku 2,95 mil. EUR z půjčky v původní výši 3,2 mil. EUR poskytnuté od společnosti Photon Energy N.V. V lednu 2013 šest slovenských SPV předčasně splatilo půjčky poskytnuté UniCredit Bank Slovakia a.s. ve výši 634 TEUR. Tato částka již tudíž není k dispozici pro případnou výplatu dividend emitentovi. Emitent uzavřel 22. ledna 2013 dohodu společníků s Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, ohledně společné, momentálně zakládané společnosti Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent se na společnosti PEINA podílí 85 %. Zavázal se, že společnosti PEINA do 31. března 2013 poskytne rámcovou půjčku ve výši až 10 mil. kanadských dolarů (zhruba 7,4 mil. EUR), která bude odvolatelná a v souladu s budoucími usneseními investičního výboru společnosti PEINA a bude určena pro konkrétní tranže vázané na projekty, a to s úrokovou sazbou ve výši jednoho měsíčního Euriboru plus 300 bazických bodů. To vše za předpokladu, že příslušné prostředky mohou být získány dluhopisem, který je předmětem tohoto prospektu. B.14 Závislost emitenta na jiných podnicích koncernu PE Investments Popis skupiny Photon Energy a koncernu PE Investments a informace o pozici emitenta v rámci skupiny Photon Energy a koncernu PE Investments jsou uvedeny v bodu B.5 tohoto shrnutí. Z hlediska společenského práva je emitent závislý na svém jediném akcionáři, společnosti Photon Energy N.V. a za ní stojícími nepřímými akcionáři, Georg Hotar a Michael Gartner. Dále téměř všechny služby v souvislosti s obchodní činností emitenta vykonávají sesterské společnosti v rámci skupiny Photon Energy. Protože tyto služby mohou být poskytovány i nezávislým třetím osobám, neexistuje bezprostřední závislost na ostatních společnostech skupiny Photon Energy. Příjmy získává emitent převážně z plateb úroků z půjček (půjček v rámci společnosti) od svých SPV a z rozdělování zisku, takže je v tomto smyslu závislý na svých SPV. B.15 Popis hlavních činností emitenta V emitentovi je sdružena zásadní část portfolia fotovoltaických elektráren skupiny Photon Energy. Společnost momentálně drží podíly, resp. opce na podíly v celkem 23 účelových společnostech(spv) s celkem 25 fotovoltaickými elektrárnami v Česku, na Slovensku a v Itálii. Společnost tudíž jedná jako držitel podílů ve fotovoltaických zařízeních i jako výrobce trvale produkované elektřiny prostřednictvím svých SPV. Předmět obchodní činnosti emitenta je investiční analýza, akvizice projektů, investice do stavebnictví, vedení účetního stavu a řízení portfolia fotovoltaických elektráren. Cílem společnosti je dále rozšiřovat fotovoltaické portfolio zřizováním a provozem dalších fotovoltaických elektráren. B.16 Ovládací poměry Georg Hotar a Michael Gartner mají momentálně ve Photon Energy N.V. podíl 48,33 % (Georg Hotar), resp. 51,67 % (Michael Gartner), tedy nepřímo celkem 100 % akcií společnosti. Tudíž společně nepřímo disponují takovým počtem hlasů, který zaručuje ovládající vliv na společnost. Protože se u Photon Energy N.V. v zásadě mohou přijímat usnesení prostou většinou hlasů, může ovládající vliv vykonávat i sám pan Gartner. Opatření k zabránění kontroly neexistují. B.17 Rating PE Investments (koncern) byl ohodnocen společností Creditreform Rating AG, Neuss, ratingem BB-. Jedná se o podnikový rating. Pro samotný dluhopis nebyl rating stanoven a ani se žádný neplánuje. Creditreform Rating AG definuje rating BB- takto: uspokojivá bonita, střední riziko insolvence. 6

7 Oddíl C Cenné papíry C.1 Popis druhu nabízených cenných papírů Nabízí se cenný papír s pevným úročením k financování podniku v sekuritizované formě. Jedná se o obligaci formou dluhopisu na doručitele o celkovém objemu 40 mil. EUR. Obligace je rozdělena na navzájem rovnocenných dílčích dluhopisů na doručitele se jmenovitou částkou ve výši vždy 1.000,00 EUR ( dílčí dluhopisy na doručitele ). Veřejná nabídka probíhá výhradně prostřednictvím emitenta (vlastní emise) ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, Česku, na Slovensku a v Polsku ( Veřejná nabídka ). Krom toho dochází k neveřejné nabídce vybraným investorům ve Spolkové republice Německo a v dalších evropských státech ( neveřejná nabídka ). C.2. Měna emise cenných papírů Dílčí dluhopisy na doručitele se nabízejí v EUR. C.5 Omezení volné přenositelnosti dílčích dluhopisů na doručitele Věřitel může své dílčí dluhopisy na doručitele zcela nebo částečně převést na třetí osoby, postoupit je, zatížit je nebo odkázat i před uplynutím doby trvání bez souhlasu emitenta. Přenositelnost dílčích dluhopisů na doručitele není omezena. C.8 Popis práv spojených s cennými papíry včetně pořadí a omezení těchto práv Investor má jako věřitel vůči emitentovi právo požadovat platby úroků z dluhopisu. Dále má právo na konci doby trvání požadovat od emitenta vrácení příslušné částky dluhopisu (nominální). Předčasná řádná výpověď ze strany věřitele není možná. Za určitých předpokladů jsou věřitelé podle podmínek půjčky oprávněni podat mimořádnou výpověď svých dílčích dluhopisů na doručitele a požadovat neprodlené splacení svých dílčích dluhopisů. Dílčí dluhopisy na doručitele a platby úroků zakládají bezprostřední, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni mezi sebou navzájem a se všemi ostatními nepodřízenými a nezajištěnými závazky emitenta, pokud podle zákona nejsou prioritní. Šíření tohoto prospektu a nabídka dílčích dluhopisů na doručitele popsaných v tomto prospektu mohou být za určitého právního řádu omezeny. Osoby, které tento prospekt mají k dispozici, musí omezení zohlednit. C.9 Úroky a výnos Dílčí dluhopisy na doručitele se úročí od začátku doby trvání dne 12. března 2013 (včetně) do 11. března 2018 (včetně) úrokovou sazbou ve výši 8,00 % ročně podle jmenovité částky. Úroky se vypočítávají podle metody pro výpočet úroků ACT/ACT (ICMA). Úroky jsou splatné čtvrtletně zpětně dne 12. června, 12. září, 12. prosince a 12. března (dny výplaty úroků). Pokud den výplaty úroků připadne na den, který není pracovním bankovním dnem, pak je den výplaty úroků nejbližší následující pracovní bankovní den. První úroky nabíhají 12. března 2013 (včetně) a tento cyklus končí 11. června 2013 (včetně). Poslední úrokový cyklus dluhopisu začíná 12. prosince 2017 (včetně) a končí 11. března 2018 (včetně). Splacení kapitálu z dluhopisu za jmenovitou hodnotu probíhá první pracovní bankovní den po konci doby trvání převodem investorovi. Při výpočtu individuálního výnosu za celou dobu musí investor zohlednit rozdíl mezi částkou splacení včetně zaplacených úroků a původně zaplacenou jmenovitou částkou plus případné naběhlé úroky a dále dobu dluhopisu a transakční náklady. Příslušnou čistý výnos dluhopisu lze stanovit až na konci doby trvání, protože závisí na případných nezbytných individuálních transakčních nákladech (např. depozitní poplatky bance pověřené investorem). 7

8 Jméno zástupce majitelů dlužních titulů Odpadá, protože emitent dosud nejmenoval společného zástupce věřitelů. C.10 Derivátové komponenty Odpadá, protože dluhopis při platbě úroků nemá derivátové komponenty. C.11 Povolení k obchodu Emitent plánuje, že výhledově od 12. března 2013 zahrne dílčí dluhopisy na doručitele do Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board. Emitent neplánuje povolení nebo začlenění dílčích dluhopisů na doručitele do obchodu na organizovaném trhu, nicméně si vyhrazuje možnost takovéhoto povolení nebo začlenění. Oddíl D Rizika D.2 Výčet centrálních rizik, která se týkají emitenta U níže uvedených rizik se jedná o zásadní rizika: Skupina PE Investments je jako provozovatel fotovoltaických zařízení závislá na ekonomickém vývoji fotovoltaického trhu, na příslušných regulačních rámcových podmínkách a na podpoře fotovoltaiky v různých zemích. Zákonné úpravy se mohou měnit krátkodobě, dokonce i se zpětnou účinností a mohou vést k nižším příjmům z výroby elektřiny. Zejména existuje riziko, že odvod solárního poplatku ve výši 26 % z příjmů z výroby elektřiny, zavedený v Česku a platný pro české SPV skupiny PE Investments, bude prodloužen i po roce 2013 v nezměněné či pozměněné formě. U emise dluhopisů nelze zaručit minimální objem upsání, a tudíž ani žádný konkrétní výnos emisí. Není proto vyloučeno, že čistý výnos emisí, který je cílem uvedení dílčích dluhopisů do oběhu, nebude dostatečný pro realizaci strategie růstu emitenta v plném rozsahu. Krom toho existuje riziko, že se emitentovi nepodaří nebo vůbec nepodaří v dostatečné míře získat cizí financování pro své fotovoltaické elektrárny za přijatelných podmínek v požadované výši a na požadovaná období, aby mohl realizovat plánované několikanásobné použití svého kapitálu, a tím i svou strategii financování a růstu na příslušném trhu. Úspěšná realizace obchodní strategie a podnikatelských cílů a s tím spojený úspěch skupiny PE Investments jsou ve značné míře závislé na znalostech, zkušenostech a kontaktech managementu, zejména (nepřímých) akcionářů a členů představenstva, Georga Hotara a Michaela Gartnera. Existuje riziko, že se při odchodu jednoho ze členů představenstva zhorší dynamika obchodního vývoje a/nebo dojde ke ztrátě důležitého know-how. Dále existuje riziko, že odejdou pracovníci v klíčových pozicích v sesterských společnostech emitenta a/nebo že se těmto společnostem v budoucnu nepodaří získat kvalifikované odborníky a vedoucí pracovníky za přijatelných podmínek a v dostatečném rozsahu. Vzhledem ke stávající částečné identitě společníků, resp. jednatelů emitenta a jeho sesterských společností a vzhledem k dalším propojením právního a ekonomického rázu mezi emitentem a podniky skupiny Photon Energy existuje v zásadě riziko konfliktu zájmů. Výkony, a tudíž i výnosy operativních podniků skupiny PE Investments závisí na meteorologických podmínkách na příslušné lokaci fotovoltaické elektrárny. Existuje riziko, že se v budoucnu klimatické podmínky změní a nenastanou předpokládané povětrnostní podmínky a že se prognózy o počtu hodin slunečního svitu ukážou jako nesprávné. Výpadky tržeb mohou nastat i z důvodu zastavení provozu fotovoltaických elektráren, např. na základě administrativních opatření, výpadků nebo odpojení sítě nebo tím, že provozovatelé sítě nasadí ztráty vedení výše, než se předpokládá. Navíc mohou být podniky skupiny PE Investments vystaveny rizikům na základě sezónních kolísání výnosů z fotovoltaických elektráren. 8

9 Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny rizikům vyplývajícím z konkurence s ostatními postupy výroby elektřiny z jiných obnovitelných energetických zdrojů i z konkurence s tradičními zdroji energie. Redukce tržních cen tradičních výrobců energie by mohla vést k menší ekonomické atraktivitě energie vzniklé ve fotovoltaických elektrárnách. Existuje riziko, že skupina PE Investments nezíská dostatek ekonomicky atraktivních projektů fotovoltaických elektráren a nebude je moci realizovat, což poškodí rozvoj portfolia a růst skupiny PE Investments. Existují rizika v souvislosti se stávajícím externím financováním slovenského a českého portfolia. Koncentrací financování na jednu banku v dané zemi existuje jistá závislost na daném finančním institutu. V případě českých SPV existuje vzájemné zajištění a provázaní projektů, takže každá SPV je prostřednictvím svých poskytnutých záruk spoluručitelkou za závazky ostatních SPV a poskytnutí jednotlivých záruk je vyloučeno. Refinancování bankovních půjček českých SPV sjednané 12. listopadu 2012 bylo sice vyplaceno, ale dosud nebylo definitivně písemně stanoveno, takže existuje riziko, že refinancování neproběhne za takových příznivých podmínek, které RLRE přislíbila. Existuje riziko, že podniky skupiny PE Investments nebo Photon Energy N.V. budou porušovat závazky/vedlejší závazky ze stávajících smluv o půjče a smluv o spolupráci s bankami nebo nebudou dodržovat jiné podmínky, což povede k navýšení úrokové sazby nebo k mimořádné výpovědi smlouvy o půjčce a/nebo v případě českých SPV může v nejzazším případě dojít i ke ztrátě kupních opcí. Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny rizikům v souvislosti se zřizováním fotovoltaických elektráren. Zejména může dojít k nedostatkům při stavební činnosti nebo u používaných komponentů, na které (již) případně neplatí záruka. Totéž platí pro fotovoltaické elektrárny, které již jsou součástí portfolia emitenta. Navíc existuje riziko, že se nepodaří napojení fotovoltaické elektrárny na stávající síť. V tomto případě může dojít k tomu, že nebude možné prosadit nároky na náhradu škody vůbec nebo ne v plném rozsahu. Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny technickým rizikům vyplývajícím z dlouhodobého výkonu solárních modulů a z omezené životnosti technických komponentů. Rizika dále vyplývají z techniky a údržby fotovoltaických zařízení. Riziko spočívá i v tom, že by zařízení mohla být zničena jiným způsobem, např. nepříznivými povětrnostními podmínkami, zemětřesením, krádeží, vandalismem nebo jiným působením násilí. V důsledku nepravidelností v dodávce elektrického proudu může dojít k situaci, že přívod zpeněžitelného proudu bude omezen. Prodlevy při realizaci projektu mohou vést k pozdějšímu uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu. V důsledku toho by mohla být snížena státní podpora nebo by nemusela být poskytnuta vůbec. V případě přerušení by mohlo dojít ke ztrátě již zaplacených splátek. Existuje riziko, že v rámci procesů Due Diligence dojde při volbě budoucích projektů fotovoltaických elektráren k chybám nebo nebudou identifikována rizika nebo budou špatně vyhodnocena. Při chybách externích poradců navíc není vždy zajištěno, že budou moci být postiženi. Existuje riziko chybných odhadů u akvizic projektů fotovoltaických elektráren, přičemž chyby mohou být způsobeny převážně nesprávnými východisky ekonomické kalkulace. Skupina PE Investments a emitent mohou být vystaveni rizikům v souvislosti s uzavřením smluv s trne akceptovanými podmínkami o dodávce a výkupu elektrické energie s tržními subjekty (Power Purchase Agreements). Emitent podléhá rizikům ve vztahu ke své holdingové činnosti. Ekonomický úspěch záleží zejména na majetkových poměrech a výnosech a na ekonomickém úspěchu SPV i na příslušných platbách úroků z půjček (mezi společníky) a/nebo rozdělení zisku. Existuje riziko, že se přebytky ze slovenských SPV budou muset použít na předčasné splacení cizích půjček, takže nebudou k dispozici pro rozdělení zisku emitentovi, a může dojít i k omezeným výplatám od českých nebo italských SPV. 9

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více