Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt."

Transkript

1 I. Shrnutí prospektu Oddíl A Úvod a upozornění Tento oddíl představuje shrnutí tohoto prospektu cenných papírů společnosti Photon Energy Investments N.V. (dále také jako PE Investments, emitent nebo společnost a společně s dceřinými společnostmi skupina PE Investments nebo koncern PE Investments ). Toto shrnutí se skládá z minimálních údajů, které se označují jako součásti informací. Tyto součásti informací jsou rozděleny do oddílů A E (A.1 E.7). Toto shrnutí obsahuje všechny součásti informací, které lze zahrnout do shrnutí pro tento typ cenného papíru a tohoto emitenta. Protože se některé součásti informací nemusí zmiňovat, mohou být v číslování součástí informací mezery. I když se součásti informací musí do shrnutí zahrnout vzhledem k druhu cenného papíru a vzhledem k emitentovi, je možné, že nemohly být poskytnuty žádné jednoznačné informace. V takovém případě se ve shrnutí uvádí krátký popis dané součásti informací s označením odpadá. A.1 Upozornění Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod k prospektu. Investor by se měl při rozhodování o investici do příslušných cenných papírů opírat o celkový prospekt. Pokud by se před soudem uplatňovaly nároky na základě informací uvedených v tomto prospektu, je možné, že by investor vystupující jako žalobce musel při aplikaci právních předpisů příslušného státu Evropského hospodářského prostoru nést náklady za překlad prospektu před zahájením procesu. Emitent, který převzal zodpovědnost za shrnutí včetně jeho překladu, může být činěn zodpovědný pouze v případě, že by shrnutí bylo zavádějící, nesprávné nebo protikladné, je-li čteno spolu s ostatními částmi prospektu, nebo je-li čteno spolu s ostatními částmi prospektu, avšak nepodává všechny nezbytné klíčové informace. A.2 Souhlas s používáním prospektu ze strany finančních zprostředkovatelů Emitent udělil na období od zveřejnění prospektu do předběžného konce platnosti nabídky, tedy do 31. ledna 2014, výslovný souhlas s tím, že finanční zprostředkovatelé, kterým bude povolení individuálně výslovně uděleno, mohou prospekt používat pro pozdější prodej další osobě nebo definitivní umístění dílčích dluhopisů na doručitele ve Spolkové republice Německo, v Republice Rakousko, v České republice, ve Slovenské republice a v Polské republice. I ve věci takovéhoto pozdějšího prodeje další osobě nebo definitivního umístění ze strany výše uvedených finančních zprostředkovatelů přebírá emitent ručení za obsah prospektu. Použití prospektu bylo již povoleno společnosti S Broker AG & Co. KG, Carl-Bosch-Str. 10, Wiesbaden, a dále Brokerjet Bank AG, Mariahilfer Strasse 121B, 1060 Wien. Platnost nabídky, při které může dojít k pozdějšímu prodeji další osobě nebo definitivnímu umístění, odpovídá platnosti nabídky podle prospektu, tedy období od 25. února 2013 nejpozději do 31. ledna Tento souhlas není vázán na žádné další podmínky. Informace o dalších finančních zprostředkovatelích, kterým bude používání prospektu výslovně povoleno v rámci výše uvedeného souhlasu a kteří byli v okamžiku schvalování prospektu neznámí, budou neprodleně zveřejněni na internetových stránkách emitenta (www.photonenergyinvestments.com). Pokud by emitent udělil jiný souhlas s používáním prospektu dalším finančním zprostředkovatelům, pak to rovněž neprodleně zveřejní na svých internetových stránkách. Pokud by to zákon předepisoval, pak by emitent v těchto případech ještě zveřejnil dodatek k prospektu podle 16 WpPG (zákon o cenných papírech). Pokud by finanční zprostředkovatel učinil nabídku, pak bude investory v okamžiku předložení nabídky informovat o podmínkách nabídky. 1

2 Oddíl B Emitent B.1 Právní a komerční označení emitenta Obchodní název společnosti zní Photon Energy Investments N.V.. Společnost vystupuje zejména pod komerčním obchodním označením Photon Energy Investments. Žádná jiná komerční označení se nepoužívají. B.2 Sídlo, právní forma, relevantní právní řád a země založení společnosti Společnost má sídlo v Amsterdamu, Nizozemí. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam, Nizozemí, pod č Společnost byla založena v Nizozemí. Společnost je akciovou společností podle nizozemského práva. Relevantní právní řád je právo Nizozemí. B.4b Všechny dosud známé trendy, které ovlivňují emitenta a odvětví, ve kterých je činný Od 30. června 2012 nedošlo k žádným významným změnám ve výhledech emitenta. Vývoj výnosů fotovoltaických elektráren v portfoliu emitenta ve 3. kvartálu 2012 převyšoval vývoj ve srovnatelném období roku Akvizicí dvou italských fotovoltaických elektráren v prosinci 2012 se výnosy emitenta od 1. kvartálu 2013 podle odhadu managementu ještě zlepší. Přetrvávající snižování cen fotovoltaických modulů a dalších komponentů pro stavbu fotovoltaických elektráren snížilo v průběhu roku 2012 investiční náklady. Pokračování tohoto vývoje lze podle názoru managementu emitenta očekávat v mírnější podobě i v roce 2013, takže by konkurenceschopnost elektřiny vyrobené z fotovoltaických elektráren měla nadále narůstat po celém světě. Protože kapitálové náklady představují dominantní nákladový faktor fotovoltaických projektů, má obecná a především dlouhodobá úroková úroveň spolu s investičními náklady rozhodující vliv na náklady na vyrobenou kilowatthodinu. Podle odhadu emitenta lze počítat s dlouhodobě nízkou úrokovou úrovní, což by se mělo pozitivně projevit zejména v nákladech na cizí kapitál. Podle názoru emitenta bude současně růst okruh finančních investorů, kteří vyhledávají dlouhodobé investiční projekty, např. důchodové pojišťovny či životní pojistky, kteří budou podporovat investice vlastního kapitálu do těchto aktiv. Největší faktor nejistoty ve fotovoltaickém odvětví je i nadále kromě potřeby cizího financování regulace, zejména v evropských zemích, ve kterých dosud vznikalo velké množství fotovoltaických elektráren na základě státem řízených podpůrných systémů (např. příplatky nebo zelené certifikáty). Český příklad retroaktivních opatření motivoval vlády, resp. energetické úřady ve Španělsku, Bulharsku a Řecku k podobným krokům. I ve Francii se zvažuje retroaktivní zdanění. V Itálii se také uvažuje o tom, že by mohlo dojít ke zdanění se zpětným účinkem, což by se negativně projevilo v hodnotě tamních fotovoltaických zařízení. České ministerstvo obchodu a průmyslu navíc oznámilo, že připravuje návrh zákona na prodloužení zvláštního odvodu, zavedeného původně na tři roky (2011 až 2013), který momentálně činí 26 % výnosů z prodeje elektrické energie fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v letech 2009 a Dosud nebyly k dispozici žádné detaily, nicméně prodloužení tohoto zvláštního odvodu by mělo negativní vliv na výnos, a tudíž i na hodnotu české části portfolia emitenta. Regulatorní riziko v Evropě umocňuje snahu managementu emitenta se zaměřit na mimoevropské trhy, ve kterých je elektřina vyrobená ve fotovoltaických elektrárnách již komerčně konkurenceschopná. B.5 Organizační struktura a pozice emitenta v rámci skupiny Emitent je jako 100% dceřiná společnost matky Photon Energy N.V. podnik skupiny Photon Energy a současně je meziholdingovou společností koncernu PE Investments. Koncern PE Investments je dílčí koncern v rámci koncernu Photon Energy. 2

3 Struktura koncernu PE Investments: Photon Energy Investments N.V. Photon SK SPV 1 s.r.o. 50% 70% ATS Energy s.r.o. Slovensko Photon SK SPV 2 s.r.o. Photon SK SPV 3 s.r.o. SUN4ENERGY ZVB, s.r.o. SUN4ENERGY ZVC, s.r.o. 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 50% 50% Eco Plan 2 s.r.o. Eco Plan 3 s.r.o. Fotonika s.r.o. Solarpark Myjava s.r.o. Solarpark Polianka s.r.o. 100% Photon SPV 1 s.r.o. Onyx Energy s.r.o. Photon SPV 3 s.r.o. Onyx Energy projekt II s.r.o. Česko Photon SPV 8 s.r.o. Photon SPV 10 s.r.o. Exit 90 SPV s.r.o. Photon SPV 11 s.r.o. Photon SPV 4 s.r.o. Photon SPV 6 s.r.o. Itálie Photon IT SPV 1 s.r.l. 100% 100% Photon IT SPV 2 s.r.l. Společník je Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. se sídlem v Praze. Emitent však disponuje kupními opcemi na zisk podílů v SPV, a tudíž podle IAS 27 disponuje hospodářským vlastnictvím v SPV. V rámci koncernu PE Investments má emitent roli holdingové společnosti. Její činnost spočívá ve výběru (analýze investice, akvizice projektu), financování a realizace (investice do stavby) projektů fotovoltaických elektráren, které se obvykle realizují ve vlastní účelové společnosti (SPV) a poté se evidují jako dlouhodobá aktiva. Provoz fotovoltaických elektráren a výroba elektřiny probíhá v jednotlivých SPV. B.9 Prognózy nebo odhady zisku Odpadá, protože nejsou k dispozici žádné prognózy ani odhady zisku. B.10 Omezení ve výroku auditora Odpadá, protože výrok auditora k historickým finančním informacím neobsahuje žádná omezení auditora. B.12 Vybrané historické finanční informace Přehledy uvedené v tomto oddílu obsahují vybrané finanční informace z auditované mezitímní účetní závěrky emitenta za období od 1. června 2012 do 30. června Emitent byl založen 1. června Výkaz zisků a ztrát koncernu a výkaz kapitálového toku obsažené v mezitímní účetní závěrce koncernu k 30. červnu 2012 tudíž obsahují jen informace za období od 1. června 2012 do 30. června 2012, přičemž slovenské a české SPV byly zahrnuty do mezitímní účetní závěrky koncernu až od 12. června 2012, resp. 19. června

4 Vybrané finanční informace z rozvahy koncernu Rozhodný den TEUR (po auditu) Dlouhodobá aktiva Oběžná aktiva Pohledávky z obchodního styku Pokladní hotovost/vklady u úvěrových institucí Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Základní kapitál 45 Vlastní kapitál Bilanční součet Vybrané finanční informace z výkazu zisků a ztrát koncernu Období TEUR (po auditu) Tržby 712 Solární odvod -120 Výrobní spotřeba -181 Hrubý zisk 411 Ostatní provozní náklady -106 Provozní výsledek hospodaření 305 hospodaření Finanční výsledek -167 Výnosy z podílů 23 Výsledek před zdaněním 161 Daně z příjmu -22 Výsledek po zdanění 139 ( daní Ostatní výnosy (bez Celkový výsledek nákladů. Finanční výsledek se skládá z úrokových výnosů bez úrokových a finančních Ostatní výnosy (bez daní) vyplývají z nového hodnocení SPV v České a Slovenské republice provedené společností podle IAS 16, jejichž podíly, resp. kupní opce na podíly emitenta byly získány v červnu Vybrané finanční informace z přehledu o peněžních tocích Období TEUR (po auditu) Cashflow z provozní činnosti 0 Cashflow z investiční činnosti Cashflow z finanční činnosti 0 Výhledy emitenta se od 30. června 2012, tedy od data posledních auditovaných finančních informací, nikterak výrazně nezhoršily. Od 30. června 2012 došlo k těmto zásadním změnám finanční situace nebo obchodní pozice emitenta: Dne 9. listopadu 2012 navýšil emitent vydaný a splacený kapitál ve výši ,- EUR na ,- EUR převodem z ostatních kapitálových fondů. Pohledávky emitenta vůči českým SPV z půjček v celkové výši zhruba 16,7 mil. EUR (stav k 30. červnu 2012) byly splaceny emitentovi zatím ve výši 6,6 mil. EUR a ve výši 10 mil. EUR byla kapitalizovány. Zbývající část půjčky ve výši zhruba 0,1 mil. EUR byla převedena do tzv. účastnických půjček. Celkové pohledávky jsou ve vztahu k nárokům Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) podřízené a jsou v prospěch RLRE zastaveny. 4

5 Dne 12. listopadu 2012 byly uzavřeny rámcové smlouvy s RLRE ohledně refinancování půjček poskytnutých skupinou RLRE českým SPV. Následně by měly být půjčky poskytnuté ze strany RLRE, resp. Raiffeisen FinCorp (zbývající půjčka včetně naběhlých úroků: přibližně 31 mil. EUR, doba trvání: převážně do 1. ledna 2016, úroková sazba: Pribor navýšena o 5,45, resp. 6,45 %) nahrazeny nejpozději do 31. prosince 2012 novými půjčkami subjektu skupiny Raiffeisen (půjčky cizího financování) s trváním do 1. ledna 2021 a s fixní úrokovou sazbou 5,19 %. Půjčky cizího financování v celkové nominální částce okolo 36,8 mil. EUR byly mezitím skupinou Raiffeisen vyplaceny příslušným českým SPV a v celkové výši 31 mil. EUR byly použity na úplné odstranění zbývající půjčky RLRE/Raiffeisen FinCorp a k částečnému splacení podřízených půjček emitenta. K písemné fixaci nových smluv o půjčkách s příslušnou SPV dosud nedošlo. Emitent dne 13. prosince 2012 získal dvě SPV v Itálii, každou s jedním fotovoltaickým střešním zařízením (kapacita celkem 1,25 MWp), za celkovou kupní cenu 170 TEUR a oběma SPV poskytl dne 17. prosince 2012 půjčku ve výši 910 TEUR (doba trvání: 5 let, úroková sazba: 3 % p.a.) k vyrovnání závazků. Zbývající závazky obou SPV (převážně vůči podnikům skupiny Photon Energy) činí zhruba 2,9 mil. EUR. Reálná hodnota (Fair Value), stanovená emitentem podle metody DCF, činí pro obě SPV celkem TEUR. Emitent předčasně splatil částku 2,95 mil. EUR z půjčky v původní výši 3,2 mil. EUR poskytnuté od společnosti Photon Energy N.V. V lednu 2013 šest slovenských SPV předčasně splatilo půjčky poskytnuté UniCredit Bank Slovakia a.s. ve výši 634 TEUR. Tato částka již tudíž není k dispozici pro případnou výplatu dividend emitentovi. Emitent uzavřel 22. ledna 2013 dohodu společníků s Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, ohledně společné, momentálně zakládané společnosti Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent se na společnosti PEINA podílí 85 %. Zavázal se, že společnosti PEINA do 31. března 2013 poskytne rámcovou půjčku ve výši až 10 mil. kanadských dolarů (zhruba 7,4 mil. EUR), která bude odvolatelná a v souladu s budoucími usneseními investičního výboru společnosti PEINA a bude určena pro konkrétní tranže vázané na projekty, a to s úrokovou sazbou ve výši jednoho měsíčního Euriboru plus 300 bazických bodů. To vše za předpokladu, že příslušné prostředky mohou být získány dluhopisem, který je předmětem tohoto prospektu. B.13 Popis všech událostí z posledního období, které jsou ve značné míře relevantní pro hodnocení platební schopnosti emitenta Dne 9. listopadu 2012 navýšil emitent vydaný a splacený kapitál ve výši ,- EUR na ,- EUR převodem z ostatních kapitálových fondů. Pohledávky emitenta vůči českým SPV z půjček v celkové výši zhruba 16,7 mil. EUR (stav k 30. červnu 2012) byly splaceny emitentovi zatím ve výši 6,6 mil. EUR a ve výši 10 mil. EUR byla kapitalizovány. Zbývající část půjčky ve výši zhruba 0,1 mil. EUR byla převedena do tzv. účastnických půjček. Celkové pohledávky jsou ve vztahu k nárokům Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) podřízené a jsou v prospěch RLRE zastaveny. Dne 12. listopadu 2012 byly uzavřeny rámcové smlouvy s RLRE ohledně refinancování půjček poskytnutých skupinou RLRE českým SPV. Následně by měly být půjčky poskytnuté ze strany RLRE, resp. Raiffeisen FinCorp (zbývající půjčka včetně naběhlých úroků: přibližně 31 mil. EUR, doba trvání: převážně do 1. ledna 2016, úroková sazba: Pribor navýšena o 5,45, resp. 6,45 %) nahrazeny nejpozději do 31. prosince 2012 novými půjčkami subjektu skupiny Raiffeisen (půjčky cizího financování) s trváním do 1. ledna 2021 a s fixní úrokovou sazbou 5,19 %. Půjčky cizího financování v celkové nominální částce okolo 36,8 mil. EUR byly mezitím skupinou Raiffeisen vyplaceny příslušným českým SPV a v celkové výši 31 mil. EUR byly použity na úplné odstranění zbývající půjčky RLRE/Raiffeisen FinCorp a k částečnému splacení podřízených půjček emitenta. K písemné fixaci nových smluv o půjčkách s příslušnou SPV dosud nedošlo. Emitent dne 13. prosince 2012 získal dvě SPV v Itálii, každou s jedním fotovoltaickým střešním zařízením (kapacita celkem 1,25 MWp), za celkovou kupní cenu 170 TEUR a oběma SPV poskytl dne 17. prosince 2012 půjčku ve výši 910 TEUR (doba trvání: 5 let, úroková sazba: 3 % p.a.) k vyrovnání závazků. Zbývající závazky obou SPV (převážně vůči podnikům 5

6 skupiny Photon Energy) činí zhruba 2,9 mil. EUR. Reálná hodnota (Fair Value), stanovená emitentem podle metody DCF, činí pro obě SPV celkem TEUR. Emitent předčasně splatil částku 2,95 mil. EUR z půjčky v původní výši 3,2 mil. EUR poskytnuté od společnosti Photon Energy N.V. V lednu 2013 šest slovenských SPV předčasně splatilo půjčky poskytnuté UniCredit Bank Slovakia a.s. ve výši 634 TEUR. Tato částka již tudíž není k dispozici pro případnou výplatu dividend emitentovi. Emitent uzavřel 22. ledna 2013 dohodu společníků s Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, ohledně společné, momentálně zakládané společnosti Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent se na společnosti PEINA podílí 85 %. Zavázal se, že společnosti PEINA do 31. března 2013 poskytne rámcovou půjčku ve výši až 10 mil. kanadských dolarů (zhruba 7,4 mil. EUR), která bude odvolatelná a v souladu s budoucími usneseními investičního výboru společnosti PEINA a bude určena pro konkrétní tranže vázané na projekty, a to s úrokovou sazbou ve výši jednoho měsíčního Euriboru plus 300 bazických bodů. To vše za předpokladu, že příslušné prostředky mohou být získány dluhopisem, který je předmětem tohoto prospektu. B.14 Závislost emitenta na jiných podnicích koncernu PE Investments Popis skupiny Photon Energy a koncernu PE Investments a informace o pozici emitenta v rámci skupiny Photon Energy a koncernu PE Investments jsou uvedeny v bodu B.5 tohoto shrnutí. Z hlediska společenského práva je emitent závislý na svém jediném akcionáři, společnosti Photon Energy N.V. a za ní stojícími nepřímými akcionáři, Georg Hotar a Michael Gartner. Dále téměř všechny služby v souvislosti s obchodní činností emitenta vykonávají sesterské společnosti v rámci skupiny Photon Energy. Protože tyto služby mohou být poskytovány i nezávislým třetím osobám, neexistuje bezprostřední závislost na ostatních společnostech skupiny Photon Energy. Příjmy získává emitent převážně z plateb úroků z půjček (půjček v rámci společnosti) od svých SPV a z rozdělování zisku, takže je v tomto smyslu závislý na svých SPV. B.15 Popis hlavních činností emitenta V emitentovi je sdružena zásadní část portfolia fotovoltaických elektráren skupiny Photon Energy. Společnost momentálně drží podíly, resp. opce na podíly v celkem 23 účelových společnostech(spv) s celkem 25 fotovoltaickými elektrárnami v Česku, na Slovensku a v Itálii. Společnost tudíž jedná jako držitel podílů ve fotovoltaických zařízeních i jako výrobce trvale produkované elektřiny prostřednictvím svých SPV. Předmět obchodní činnosti emitenta je investiční analýza, akvizice projektů, investice do stavebnictví, vedení účetního stavu a řízení portfolia fotovoltaických elektráren. Cílem společnosti je dále rozšiřovat fotovoltaické portfolio zřizováním a provozem dalších fotovoltaických elektráren. B.16 Ovládací poměry Georg Hotar a Michael Gartner mají momentálně ve Photon Energy N.V. podíl 48,33 % (Georg Hotar), resp. 51,67 % (Michael Gartner), tedy nepřímo celkem 100 % akcií společnosti. Tudíž společně nepřímo disponují takovým počtem hlasů, který zaručuje ovládající vliv na společnost. Protože se u Photon Energy N.V. v zásadě mohou přijímat usnesení prostou většinou hlasů, může ovládající vliv vykonávat i sám pan Gartner. Opatření k zabránění kontroly neexistují. B.17 Rating PE Investments (koncern) byl ohodnocen společností Creditreform Rating AG, Neuss, ratingem BB-. Jedná se o podnikový rating. Pro samotný dluhopis nebyl rating stanoven a ani se žádný neplánuje. Creditreform Rating AG definuje rating BB- takto: uspokojivá bonita, střední riziko insolvence. 6

7 Oddíl C Cenné papíry C.1 Popis druhu nabízených cenných papírů Nabízí se cenný papír s pevným úročením k financování podniku v sekuritizované formě. Jedná se o obligaci formou dluhopisu na doručitele o celkovém objemu 40 mil. EUR. Obligace je rozdělena na navzájem rovnocenných dílčích dluhopisů na doručitele se jmenovitou částkou ve výši vždy 1.000,00 EUR ( dílčí dluhopisy na doručitele ). Veřejná nabídka probíhá výhradně prostřednictvím emitenta (vlastní emise) ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, Česku, na Slovensku a v Polsku ( Veřejná nabídka ). Krom toho dochází k neveřejné nabídce vybraným investorům ve Spolkové republice Německo a v dalších evropských státech ( neveřejná nabídka ). C.2. Měna emise cenných papírů Dílčí dluhopisy na doručitele se nabízejí v EUR. C.5 Omezení volné přenositelnosti dílčích dluhopisů na doručitele Věřitel může své dílčí dluhopisy na doručitele zcela nebo částečně převést na třetí osoby, postoupit je, zatížit je nebo odkázat i před uplynutím doby trvání bez souhlasu emitenta. Přenositelnost dílčích dluhopisů na doručitele není omezena. C.8 Popis práv spojených s cennými papíry včetně pořadí a omezení těchto práv Investor má jako věřitel vůči emitentovi právo požadovat platby úroků z dluhopisu. Dále má právo na konci doby trvání požadovat od emitenta vrácení příslušné částky dluhopisu (nominální). Předčasná řádná výpověď ze strany věřitele není možná. Za určitých předpokladů jsou věřitelé podle podmínek půjčky oprávněni podat mimořádnou výpověď svých dílčích dluhopisů na doručitele a požadovat neprodlené splacení svých dílčích dluhopisů. Dílčí dluhopisy na doručitele a platby úroků zakládají bezprostřední, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné závazky emitenta, které jsou na stejné úrovni mezi sebou navzájem a se všemi ostatními nepodřízenými a nezajištěnými závazky emitenta, pokud podle zákona nejsou prioritní. Šíření tohoto prospektu a nabídka dílčích dluhopisů na doručitele popsaných v tomto prospektu mohou být za určitého právního řádu omezeny. Osoby, které tento prospekt mají k dispozici, musí omezení zohlednit. C.9 Úroky a výnos Dílčí dluhopisy na doručitele se úročí od začátku doby trvání dne 12. března 2013 (včetně) do 11. března 2018 (včetně) úrokovou sazbou ve výši 8,00 % ročně podle jmenovité částky. Úroky se vypočítávají podle metody pro výpočet úroků ACT/ACT (ICMA). Úroky jsou splatné čtvrtletně zpětně dne 12. června, 12. září, 12. prosince a 12. března (dny výplaty úroků). Pokud den výplaty úroků připadne na den, který není pracovním bankovním dnem, pak je den výplaty úroků nejbližší následující pracovní bankovní den. První úroky nabíhají 12. března 2013 (včetně) a tento cyklus končí 11. června 2013 (včetně). Poslední úrokový cyklus dluhopisu začíná 12. prosince 2017 (včetně) a končí 11. března 2018 (včetně). Splacení kapitálu z dluhopisu za jmenovitou hodnotu probíhá první pracovní bankovní den po konci doby trvání převodem investorovi. Při výpočtu individuálního výnosu za celou dobu musí investor zohlednit rozdíl mezi částkou splacení včetně zaplacených úroků a původně zaplacenou jmenovitou částkou plus případné naběhlé úroky a dále dobu dluhopisu a transakční náklady. Příslušnou čistý výnos dluhopisu lze stanovit až na konci doby trvání, protože závisí na případných nezbytných individuálních transakčních nákladech (např. depozitní poplatky bance pověřené investorem). 7

8 Jméno zástupce majitelů dlužních titulů Odpadá, protože emitent dosud nejmenoval společného zástupce věřitelů. C.10 Derivátové komponenty Odpadá, protože dluhopis při platbě úroků nemá derivátové komponenty. C.11 Povolení k obchodu Emitent plánuje, že výhledově od 12. března 2013 zahrne dílčí dluhopisy na doručitele do Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board. Emitent neplánuje povolení nebo začlenění dílčích dluhopisů na doručitele do obchodu na organizovaném trhu, nicméně si vyhrazuje možnost takovéhoto povolení nebo začlenění. Oddíl D Rizika D.2 Výčet centrálních rizik, která se týkají emitenta U níže uvedených rizik se jedná o zásadní rizika: Skupina PE Investments je jako provozovatel fotovoltaických zařízení závislá na ekonomickém vývoji fotovoltaického trhu, na příslušných regulačních rámcových podmínkách a na podpoře fotovoltaiky v různých zemích. Zákonné úpravy se mohou měnit krátkodobě, dokonce i se zpětnou účinností a mohou vést k nižším příjmům z výroby elektřiny. Zejména existuje riziko, že odvod solárního poplatku ve výši 26 % z příjmů z výroby elektřiny, zavedený v Česku a platný pro české SPV skupiny PE Investments, bude prodloužen i po roce 2013 v nezměněné či pozměněné formě. U emise dluhopisů nelze zaručit minimální objem upsání, a tudíž ani žádný konkrétní výnos emisí. Není proto vyloučeno, že čistý výnos emisí, který je cílem uvedení dílčích dluhopisů do oběhu, nebude dostatečný pro realizaci strategie růstu emitenta v plném rozsahu. Krom toho existuje riziko, že se emitentovi nepodaří nebo vůbec nepodaří v dostatečné míře získat cizí financování pro své fotovoltaické elektrárny za přijatelných podmínek v požadované výši a na požadovaná období, aby mohl realizovat plánované několikanásobné použití svého kapitálu, a tím i svou strategii financování a růstu na příslušném trhu. Úspěšná realizace obchodní strategie a podnikatelských cílů a s tím spojený úspěch skupiny PE Investments jsou ve značné míře závislé na znalostech, zkušenostech a kontaktech managementu, zejména (nepřímých) akcionářů a členů představenstva, Georga Hotara a Michaela Gartnera. Existuje riziko, že se při odchodu jednoho ze členů představenstva zhorší dynamika obchodního vývoje a/nebo dojde ke ztrátě důležitého know-how. Dále existuje riziko, že odejdou pracovníci v klíčových pozicích v sesterských společnostech emitenta a/nebo že se těmto společnostem v budoucnu nepodaří získat kvalifikované odborníky a vedoucí pracovníky za přijatelných podmínek a v dostatečném rozsahu. Vzhledem ke stávající částečné identitě společníků, resp. jednatelů emitenta a jeho sesterských společností a vzhledem k dalším propojením právního a ekonomického rázu mezi emitentem a podniky skupiny Photon Energy existuje v zásadě riziko konfliktu zájmů. Výkony, a tudíž i výnosy operativních podniků skupiny PE Investments závisí na meteorologických podmínkách na příslušné lokaci fotovoltaické elektrárny. Existuje riziko, že se v budoucnu klimatické podmínky změní a nenastanou předpokládané povětrnostní podmínky a že se prognózy o počtu hodin slunečního svitu ukážou jako nesprávné. Výpadky tržeb mohou nastat i z důvodu zastavení provozu fotovoltaických elektráren, např. na základě administrativních opatření, výpadků nebo odpojení sítě nebo tím, že provozovatelé sítě nasadí ztráty vedení výše, než se předpokládá. Navíc mohou být podniky skupiny PE Investments vystaveny rizikům na základě sezónních kolísání výnosů z fotovoltaických elektráren. 8

9 Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny rizikům vyplývajícím z konkurence s ostatními postupy výroby elektřiny z jiných obnovitelných energetických zdrojů i z konkurence s tradičními zdroji energie. Redukce tržních cen tradičních výrobců energie by mohla vést k menší ekonomické atraktivitě energie vzniklé ve fotovoltaických elektrárnách. Existuje riziko, že skupina PE Investments nezíská dostatek ekonomicky atraktivních projektů fotovoltaických elektráren a nebude je moci realizovat, což poškodí rozvoj portfolia a růst skupiny PE Investments. Existují rizika v souvislosti se stávajícím externím financováním slovenského a českého portfolia. Koncentrací financování na jednu banku v dané zemi existuje jistá závislost na daném finančním institutu. V případě českých SPV existuje vzájemné zajištění a provázaní projektů, takže každá SPV je prostřednictvím svých poskytnutých záruk spoluručitelkou za závazky ostatních SPV a poskytnutí jednotlivých záruk je vyloučeno. Refinancování bankovních půjček českých SPV sjednané 12. listopadu 2012 bylo sice vyplaceno, ale dosud nebylo definitivně písemně stanoveno, takže existuje riziko, že refinancování neproběhne za takových příznivých podmínek, které RLRE přislíbila. Existuje riziko, že podniky skupiny PE Investments nebo Photon Energy N.V. budou porušovat závazky/vedlejší závazky ze stávajících smluv o půjče a smluv o spolupráci s bankami nebo nebudou dodržovat jiné podmínky, což povede k navýšení úrokové sazby nebo k mimořádné výpovědi smlouvy o půjčce a/nebo v případě českých SPV může v nejzazším případě dojít i ke ztrátě kupních opcí. Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny rizikům v souvislosti se zřizováním fotovoltaických elektráren. Zejména může dojít k nedostatkům při stavební činnosti nebo u používaných komponentů, na které (již) případně neplatí záruka. Totéž platí pro fotovoltaické elektrárny, které již jsou součástí portfolia emitenta. Navíc existuje riziko, že se nepodaří napojení fotovoltaické elektrárny na stávající síť. V tomto případě může dojít k tomu, že nebude možné prosadit nároky na náhradu škody vůbec nebo ne v plném rozsahu. Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny technickým rizikům vyplývajícím z dlouhodobého výkonu solárních modulů a z omezené životnosti technických komponentů. Rizika dále vyplývají z techniky a údržby fotovoltaických zařízení. Riziko spočívá i v tom, že by zařízení mohla být zničena jiným způsobem, např. nepříznivými povětrnostními podmínkami, zemětřesením, krádeží, vandalismem nebo jiným působením násilí. V důsledku nepravidelností v dodávce elektrického proudu může dojít k situaci, že přívod zpeněžitelného proudu bude omezen. Prodlevy při realizaci projektu mohou vést k pozdějšímu uvedení fotovoltaické elektrárny do provozu. V důsledku toho by mohla být snížena státní podpora nebo by nemusela být poskytnuta vůbec. V případě přerušení by mohlo dojít ke ztrátě již zaplacených splátek. Existuje riziko, že v rámci procesů Due Diligence dojde při volbě budoucích projektů fotovoltaických elektráren k chybám nebo nebudou identifikována rizika nebo budou špatně vyhodnocena. Při chybách externích poradců navíc není vždy zajištěno, že budou moci být postiženi. Existuje riziko chybných odhadů u akvizic projektů fotovoltaických elektráren, přičemž chyby mohou být způsobeny převážně nesprávnými východisky ekonomické kalkulace. Skupina PE Investments a emitent mohou být vystaveni rizikům v souvislosti s uzavřením smluv s trne akceptovanými podmínkami o dodávce a výkupu elektrické energie s tržními subjekty (Power Purchase Agreements). Emitent podléhá rizikům ve vztahu ke své holdingové činnosti. Ekonomický úspěch záleží zejména na majetkových poměrech a výnosech a na ekonomickém úspěchu SPV i na příslušných platbách úroků z půjček (mezi společníky) a/nebo rozdělení zisku. Existuje riziko, že se přebytky ze slovenských SPV budou muset použít na předčasné splacení cizích půjček, takže nebudou k dispozici pro rozdělení zisku emitentovi, a může dojít i k omezeným výplatám od českých nebo italských SPV. 9

10 Existuje riziko, že emitent bude muset financovat konečné splátky splatné 1. ledna 2021 pro splacení půjček českých SPV ve výši až 14,9 mil. EUR. Navíc existuje riziko, že nezajištěné půjčky poskytnuté italským SPV ve výši 910 TEUR odpadnou. Emitent by mohl být navíc vystaven rizikům z případných budoucích ručení nebo záruk pro své SPV. Emitent by mohl být vystaven rizikům v souvislosti s novým oceněním českých a slovenských SPV podle auditované mezitímní závěrky koncernu k 30. červnu Mohly by se dodatečně projevit zejména příliš pozitivní nebo chybné odhady či východiska nového hodnocení, kdy by neplánované snížení hodnoty ocenění bylo nezbytné. Interní hodnocení vzniklé při akvizici italských SPV by se mohlo ukázat jako příliš vysoké, a akvizice by se tak jevila jako ekonomicky nevýhodná. Existuje riziko, že se emitentovi nepodaří vstup na trh v zemích, kde o to usiluje, nebo se vstup na trh nepodaří v požadovaném časovém rámci nebo se podaří jen částečně. Není ani jisté, že budou k dispozici další trhy pro budování portfolia fotovoltaických elektráren, které by byly rovnocenné z hlediska ke vstupu na trh a/nebo rámcových podmínek. Rozšíření portfolia skupiny PE Investments do dalších zemí může být nepříznivě ovlivněno řadou faktorů, např. obecnými politickými, ekonomickými, infrastrukturními, právními a daňovými rámcovými podmínkami, neočekávanými změnami politických a regulačních podmínek a tarifů, recesemi, omezenou ochranou duševního vlastnictví, potížemi při obsazování a řízení pozic v zahraničních dceřiných společnostech nebo státní podporou konkurenčním podnikům. Dále mohou při vstupu na nové trhy nastat ztráty související s průnikem na tyto trhy. Povolení, schválení, koncese atd. nezbytné pro obchodní činnost podniků skupiny PE Investments mohou být odvolány, vzaty zpět nebo mohou být dodatečně zatíženy vedlejšími ustanoveními a/nebo nařízeními. Navíc mohou vzniknout i nové požadavky na povolení. Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny úrokovému riziku v souvislosti s financováním svých projektů fotovoltaických elektráren. Podniky skupiny PE Investments podléhají měnovým rizikům. Podniky skupiny PE Investments mohou být vystaveny riziku inflace. V případě fotovoltaických elektráren, které nepodléhají státem řízené podpoře, existuje riziko, že cena vykupované elektřiny spadne, a pak se sníží i výnosnost příslušné elektrárny. Existuje riziko, že se (nepřímá) struktura akcionářů a kontrolní poměry emitenta změní tak, že dojde ke zhoršení obchodního vývoje skupiny PE Investments. Navíc existuje riziko, že emitent bude muset v tomto případě rychle splatit věřiteli 50 % nebo více ze zbývajícího obligačního kapitálu z důvodu opce na splacení. Emitent by mohl být vystaven rizikům v souvislosti s akvizicí svého současného portfolia, zejména vzhledem k neprokázané právní držbě a chybějícím zárukám ze strany prodávajícího. Existuje riziko, že poplatky za management nebo rozvoj nebudou moci být emitentem generovány v plánovaném rozsahu. Podniky skupiny PE Investments jsou vystaveny rizikům vyplývajících z klesajících tržních cen za fotovoltaické elektrárny. Podniky skupiny PE Investments by mohly být vystaveny rizikům v souvislosti s porušením zákonů a předpisů o životním prostředí nebo v souvislosti s ekologickými riziky vážícími se k jim patřícím, resp. jimi používaným pozemkům. U jedné SPV v Česku navíc hrozí rizika vyplývající z rekultivované skládky odpadů nacházející se na pozemku a ze skutečnosti, že by se znovu mohlo začít s těžbou vápence, která na pozemku probíhala dříve. Existuje riziko, že se složitá situace v oblasti fotovoltaiky negativně odrazí na obchodní činnosti skupiny PE Investments. Podniky skupiny PE Investments by mohly být vystaveny rizikům na základě chybějící, nedostatečné nebo za nepřiměřených podmínek poskytované pojistné ochrany. 10

11 Skupina PE Investments nedisponuje vlastními systémem rizikového managementu, ale je zahrnuta do systému rizikového managementu skupiny Photon Energy. Tento systém by se mohl projevit jako nedostatečný. Podniky skupiny PE Investments by mohly být vystaveny daňovým rizikům. Zejména by mohlo dojít k doplatkům daně na základě daňových kontrol podniku. Existuje riziko zániku užívacích práv ke značce Photon Energy. Navíc by mohla být skupina PE Investments vystavena rizikům v souvislosti se značkou Photon, která již byla v některých zemích zaregistrována na třetí osobu. Existuje riziko zániku začlenění do skupiny Photon Energy, čímž by došlo ke zhoršení nebo zániku nákladových výhod a/nebo synergických efektů. Emitent by mohl být vystaven rizikům z dlouhodobého zpomalení celosvětové konjunktury a zhoršení obecné ekonomické situace. Stávky, přírodní katastrofy, teroristické útoky nebo jiné případy vyšší moci by mohly zhoršit obchodní činnost skupiny PE Investments. D.3 Údaje o centrálních rizicích, která se týkají dílčích dluhopisů na doručitele Dodržování platebních závazků ze strany emitenta záleží na jeho bonitě. S akvizicí dílčích dluhopisů na doručitele je obecně spojeno riziko částečné nebo dokonce úplné ztráty kapitálové investice a úrokových nároků. Prodejnost dílčích dluhopisů na doručitele by mohla být výrazně omezena nebo dokonce znemožněna. Hlavně není zajištěno, že dílčí dluhopisy na doručitele budou zahrnuty do Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board nebo že po zahrnutí i zahrnuty zůstanou. Dále není zajištěno, že po zahrnutí dílčích dluhopisů na doručitele do Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board bude existovat likvidní sekundární trh. Existuje riziko, že kurs dílčích dluhopisů na doručitele bude podléhat silnému kolísání a že investoři při prodeji před koncem doby trvání utrpí ztráty. Dílčí dluhopisy na doručitele nejsou zajištěny. Oproti tomu již emitent, resp. jeho SPV poskytli četné záruky ve prospěch třetích osob a i nadále jsou oprávněni kdykoli poskytnout záruky k předmětům ve svém majetku ve prospěch třetích osob, pokud se nejedná o záruky za závazky z kapitálového trhu. Existuje riziko, že v případě insolvence nebudou pro rozdělení k dispozici žádné nebo téměř žádné prostředky z insolvenční podstaty a věřitelům nebudou zaplaceny jejich pohledávky nebo budou zaplaceny jen v malé míře. Prodej dalších dluhopisů by mohl mít za následek, že by dosud vydané dílčí dluhopisy na doručitele měly nižší tržní hodnotu kvůli takto způsobené větší nabídce. S výjimkou záruky vlastním kapitálem v 8 odst. 3h) podmínek obligace neexistují žádná zákonná, smluvní nebo jiná omezení ve vztahu k celkové výši závazků, které může emitent nebo jeho dceřiné společnosti přijmout. Každé přijetí dodatečného zadlužení může snížit částku, kterou obdrží majitel dílčích dluhopisů v případě likvidace nebo insolvence emitenta. Zhoršení, přerušení nebo zrušení ratingu emitenta se může negativně projevit na tržní hodnotě dílčích dluhopisů na doručitele, takže by prodej dílčích dluhopisů na doručitele před ukončením doby trvání měl za následek ztrátu. Tržní cena dílčích dluhopisů na doručitele by se mohla snížit v důsledku změn tržních úroků, takže by investoři mohli dostat nižší rizikovou prémii, než jakou očekávají. Investoři by také mohli utrpět ztrátu při prodeji před koncem doby trvání. Majitelé nabízených dílčích dluhopisů na doručitele nemají právo na spoluúčast při podnikatelském rozhodování emitenta. Investoři nemají vliv na používání získaných prostředků ani nárok vůči emitentovi na konkrétní použití získaného kapitálu. Podmínky dluhopisu by se mohly změnit většinovým usnesením věřitelů. 11

12 Nelze vyloučit budoucí nepříznivé změny daňových zákonů a předpisů nebo změny pojetí správy financí. To může emitentovi, jeho SPV, ale i investorům způsobit značné neplánované daňové zatížení. V případě dluhopisů se smluvně pevně stanovenou dobou trvání, jako je tomu v tomto případě, hrozí inflace, v jejímž důsledku může majitel dílčích dluhopisů na doručitele utrpět ztrátu. Investorům nepřísluší právo na řádnou výpověď dílčích dluhopisů na doručitele, takže investoři před vypršením doby trvání dílčích dluhopisů na doručitele nemají nárok na splacení použitého kapitálu. Platební místa mimo Spolkovou republiku Německo neexistují. Pro investory s bydlištěm nebo s bankovním spojením v zahraničí existuje riziko dodatečných nákladů, daní nebo poplatků. Transakční náklady mohou snížit šance na zisk z dílčích dluhopisů na doručitele. Při financování dílčích dluhopisů na doručitele z cizích prostředků se může stát, že investor musí cizí prostředky odvést zpět, i když tak jeho investice zcela nebo částečně zanikne. Dílčí dluhopisy na doručitele nejsou zajištěny systémem zajištění investic. Oddíl E Nabídka E.2b Důvody nabídky, stanovení účelu výnosů, odhad čistých výnosů Emitentovi připadá v rámci nabídky dílčích dluhopisů na doručitele při úplném umístění za jmenovitou hodnotu hrubý výnos emisí ve výši až 40 mil. EUR mínus odbytové, marketingové a správní náklady, které nese emitent. Tyto emisní náklady v případě úplného umístění činí až 6,9 % hrubého výnosu z emisí. Emitent má v úmyslu čistý výnos z nabídky dílčích dluhopisů na doručitele (v případě umístění všech dílčích dluhopisů na doručitele za jmenovitou hodnotu minimálně 37,24 mil. EUR) použít takto: akvizice, financování a realizace dalších projektů fotovoltaických elektráren v Kanadě, USA a Austrálii, akvizice, financování a realizace dalších projektů fotovoltaických elektráren v Rumunsku a Turecku. Pro účely akvizice, financování a realizace dalších projektů fotovoltaických elektráren se výnos emisí přednostně použije na projekty v Kanadě, USA a Austrálii. Projekty se volí na základě posouzení ziskovosti, přičemž při stejné ziskovosti se upřednostní australský trh. V Kanadě a USA se prostředky použijí pro akvizice, financování a realizaci fotovoltaických elektráren nepřímo přes dceřinou společnost Photon Energy Investments North America N.V., která je momentálně zakládána spolu s Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, a které emitent poskytuje rámcovou půjčku mezi společníky ve výši až 10 mil. kanadských dolarů (zhruba 7,4 mil. EUR), pokud ovšem bude dosaženo příslušného výnosu emisí. Emitent si vyhrazuje právo použít výnos emisí dále také pro akvizice, financování a realizaci fotovoltaických elektráren na ostatních trzích, které se v budoucnu ukáží jako slibné. 12

13 E.3 Podmínky nabídky Níže je uveden přehled zásadních podmínek dluhopisu: Emitent: Celková jmenovitá hodnota: Doba trvání: Nabídka: Veřejná nabídka přes emitenta: Veřejný odprodej: Neveřejná nabídka vybraným investorům: Selling Agent: Platnost nabídky: Photon Energy Investments N.V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemí do ,00 EUR 12. března 2013 až 11. března 2018 (5 let) Veřejná nabídka ve Spolkové republice Německo, v Rakousku, Česku, na Slovensku a v Polsku Dílčí dluhopisy na doručitele se nabízí prostřednictvím emitenta. Žádost o úpis se stáhne na internetových stránkách emitenta (www.photonenergyinvestments.com) a vytiskne se. Dílčí dluhopisy na doručitele se dále nabízejí prostřednictvím veřejného odprodeje, při kterém emitent od zahrnutí dílčích dluhopisů na doručitele do Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board veřejně odprodá dílčí dluhopisy na doručitele dle svobodného uvážení přes platební místo a specialistu na dluhopisy na Frankfurtské burze cenných papírů jménem finanční komise na Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board. Krom výše uvedeného může dojít k neveřejné nabídce vybraným investorům ve Spolkové republice Německo a v dalších evropských zemích. Umístění dílčích dluhopisů na doručitele mohou podporovat Selling Agents (i přímé banky a depotní banky). Dílčí dluhopisy na doručitele se budou veřejně nabízet výhledově od 25. února 2013, a sice: (i) pro upsání přes emitenta od 25. února 2013 do 31. ledna 2014 (včetně), a (ii) v rámci veřejného odprodeje od zahrnutí dílčích dluhopisů na doručitele do Open Market německé burzy Deutsche Börse AG (volný obchodní styk na Frankfurtské burze cenných papírů) v Quotation Board, výhledově 12. března 2013, do 31. ledna 2014 (včetně), nejpozději však do úplného umístění dluhopisu. Emitent je kdykoli oprávněn zkrátit platnost nabídky. Platnost nabídky u Veřejné nabídky se každopádně zkrátí a skončí před vypršením výše uvedených lhůt nejpozději v ten burzovní den, kdy poptávka po emitovaném cenném papíru bude vyšší než nabídka. Emisní cena: Jmenovitá hodnota: Při upisování přes emitenta činí výstupní cena za každý dílčí dluhopis na doručitele 100 % jmenovité hodnoty dílčích dluhopisů na doručitele, tudíž 1.000,00 EUR plus případné naběhlé úroky od 12. března Při akvizici ve Veřejném odprodeji odpovídá výstupní cena burzovní ceně stanovené na Frankfurtské burze cenných papírů pro příslušný prodej a případným naběhlým úrokům za akvizice od 12. března Dílčí dluhopisy na doručitele se prodávají ve jmenovité hodnotě po 13

14 1.000,- EUR. Úročení: Úrokové období: Splatnost úroků: Minimální upsaná částka: Splacení: Pořadí: Platební místo: Práva na výpověď: WKN/ISIN/Burzovní zkratka: 8,00 % p.a. Čtvrtletně Vždy 12. června, 12. září, 12. prosince a 12. března kalendářního roku nebo pokud se nejedná o pracovní bankovní den, pak následující pracovní bankovní den (den výplaty úroků); první den výplaty úroků je 12. červen Minimální upsaná částka je 1.000,- EUR. Dílčí dluhopisy se splatí za svou jmenovitou hodnotu 12. března 2018, pokud již dříve nedošlo k úplnému nebo částečnému splacení nebo odkoupení zpět. Dílčí dluhopisy na doručitele a platby úroků jsou nezajištěné a prioritní závazky emitenta, které jdou navzájem rovnocenné a jsou rovnocenné i ke všem ostatním nezajištěným a prioritním závazkům emitenta, pokud nejsou prioritní podle zákona. Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, Am Markt 14-16, Bremen. Emitent je za určitých předpokladů oprávněn zvolit jako platební místo jinou banku. Předběžná řádná výpověď ze strany investorů není možná. Za určitých předpokladů jsou ovšem investoři oprávněni k mimořádné výpovědi (mj. Cross-Default, blokování rozdělení zisku, Change-of-Control, nedodržení kvóty vlastního kapitálu /poměr vlastního kapitálu k součtu vlastního kapitálu a úročeného cizího kapitálu/ v koncernu ve výši 25 %). WKN: A1HELE, ISIN: DE000A1HELE2, burzovní zkratka PEI1 Pro Veřejnou nabídku se předpokládá tento časový plán: 8. února února února února března března března března ledna 2014 Schválení prospektu Spolkovým úřadem pro dohled nad finančními službami (BaFin) Zveřejnění schváleného prospektu na internetových stránkách společnosti Začátek Veřejné nabídky Začátek lhůty pro upisování přes emitenta (s výhradou zkrácení a pokud Veřejná nabídka nebude předčasně ukončena) Konec lhůty pro upisování bez naběhlých úroků Začátek doby trvání dluhopisu Předběžné zahrnutí dluhopisu k obchodu na Open Market / Quotation Board na Frankfurtské burze cenných papírů Předběžný začátek lhůty pro Veřejný odprodej (s výhradou zkrácení a pokud Veřejná nabídka nebude předčasně ukončena) Konec Veřejné nabídky (pokud Veřejná nabídka nebude ukončena 14

15 předčasně) 5. února března 2018 Zveřejnění výsledku Veřejné nabídky na internetových stránkách emitenta (pokud bude Veřejná nabídka předčasně ukončena, proběhne zveřejnění během pěti pracovních bankovních dní po ukončení Veřejné nabídky ) Konec doby trvání dluhopisu E.4 Střety zájmů (Přímí a nepřímí) akcionáři emitenta mají zájem na emisi, protože v případě pozitivního vývoje emitenta dojde k navýšení hodnoty podílu na emitentovi. Krom toho má výhradní akcionář Photon Energy N.V. ještě jednu zbývající pohledávku vůči emitentovi ve výši zhruba 300 TEUR splatnou 1. ledna 2014 a převzal záruky za různé platební závazky českých SPV vůči RLRE, takže má Photon Energy N.V. ekonomický zájem na úspěšné realizaci emise, z čehož se může vyvinout střet zájmů. Zúčastněná prodejní místa mají vlastní zájem na zisku odměn a provizí, které dostávají za úspěšnou prodejní činnost. Jiné konflikty zájmů, které by pro nabídku byly relevantní, neexistují. E.7 Posouzení výdajů, které emitent nebo nabízející účtuje investorovi Ze strany emitenta se investorovi neúčtují žádné náklady ani poplatky v souvislosti s akvizicí zde nabízených dílčích dluhopisů na doručitele. 15

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2010 30.6.2010 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více