Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) zapůjčitele, osoby samostatně výdělečně činné, pana Vladimíra Holiše, IČ: , podnikatele evidovaného v živnostenském rejstříku, existující dle českého práva, se sídlem na adrese Scota Viatora 1266/5, Hodonín, který jako zapůjčitel zajišťuje a zprostředkovává formou zápůjček spotřebitelské a podnikatelské půjčky na území České republiky Orgánem dozoru nad dodržováním povinností o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, je česká obchodní inspekce Obchodní podmínky tvoří součást každé Smlouvy o zápůjčce, na jejímž základě zapůjčitel může vydlužiteli poskytnout za určitých podmínek zápůjčku ( Smlouva ). Smlouva je uzavřena poskytnutím Zápůjčky a uzavírá se prostředky komunikace na dálku, dle 1810, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Obchodních podmínek je rozhodující vždy ustanovení obchodních podmínek Zapůjčitel je oprávněn měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky. Pokud se Vydlužitel a Zapůjčitel nedohodnou jinak, tyto změny a doplnění se vztahují pouze na ty Zápůjčky, které byly poskytnuty na základě Žádosti o Zápůjčku podané Vydlužitelem až po těchto změnách či doplněních. Na poskytnutou Zápůjčku se vztahuje vždy verze Obchodních podmínek účinná ke dni podání Žádosti o tuto Zápůjčku. Podáním Žádosti o Zápůjčku Vydlužitel vždy souhlasí s účinnou verzí Obchodních podmínek. Účinná verze Obchodních podmínek je přístupná na Webových stránkách zapůjčitele, přičemž Vydlužitel obdrží účinnou verzi Obchodních podmínek po každé jejich změně v elektronické formě na svůj Uživatelský . Článek 2. - Výklad Následující výrazy použité ve Smlouvě, Obchodních podmínkách či korespondenci mezi Smluvními stranami s velkým počátečním písmenem mají následující význam: Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Pracovním dnem se rozumí každý den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků. Dnem poskytnutí Zápůjčky se rozumí den, kdy zapůjčitel zadal elektronický platební příkaz za účelem převodu částky Zápůjčky ze svého bankovního účtu na bankovní účet vydlužitele. Dobou čerpání se rozumí období 30 dnů, zvolené Vydlužitelem v Žádosti o Zápůjčku počínající dnem připsání zápůjčky na účet vydlužitele. Dnem splatnosti Zápůjčky se rozumí den, kdy musí být Zápůjčka a příslušný Poplatek připsány na bankovní účet Zapůjčitele. Tolerance jsou 2 dny 48 hodin. Odměnou se rozumí odměna zaplacená Vydlužitelem za poskytnutí Zápůjčky. Žádostí o Zápůjčku se rozumí žádost o poskytnutí Zápůjčky podaná Zapůjčiteli požadovanou formou a obsahující všechny požadované náležitosti. Zákonem o finančním arbitrovi se rozumí zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v účinném znění Zákonem o legalizaci výnosů z trestné činnosti se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění Zákonem o ochraně osobních údajů se rozumí č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Dlužnou částkou se rozumí částka Zápůjčky zvýšená o Poplatek, který se Vydlužitel zavázal zaplatit Zapůjčiteli za podmínek stanovených ve Smlouvě a v obchodních podmínkách. Zápůjčkou se rozumí jistina peněžité částky zápůjčky poskytnutá Vydlužiteli ze strany Zapůjčitele dle Smlouvy a obchodních podmínek. Bankovním účtem Vydlužitele se rozumí bankovní účet uvedený v záhlaví Smlouvy nebo jiný účet sdělený Vydlužitelem, na který poskytuje a převede Zapůjčitel Vydlužiteli Zápůjčku. Roční procentní sazbou nákladů (RPSN) se rozumí celkové náklady Zápůjčky nesené Vydlužitelem vyjádřené v procentech ze Zápůjčky, ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru.

2 Poskytnutím Zápůjčky se rozumí provedení elektronického příkazu Zapůjčitele k úhradě za účelem převodu částky představující Zápůjčku z účtu Zapůjčitele na účet Vydlužitele. ovou adresou Vydlužitele se rozumí ová adresa uvedená ve Smlouvě nebo sdělená Vydlužitelem v Žádosti o Zápůjčku nebo jinak sdělená Zapůjčiteli. Webovými stránkami Zapůjčitele, se rozumí webové stránky, jejichž prostřednictvím požádal Klient o Zápůjčku, výhradně webové stránky na adrese Bankovní účet Zapůjčitele znamená bankovní účet č / 2010 Zápůjčka splacena. vedený u Fio banky a.s., na který musí být Telefonním číslem Zapůjčitele se rozumí telefonní číslo uvedené na Webových stránkách zapůjčitele, na kterém lze zažádat o poskytnutí Zápůjčky. Článek 3. - Žádost o Zápůjčku 3.1. Vydlužitel podává Žádost o Zápůjčku prostřednictvím formuláře na Webových stránkách Zapůjčitele, pouze prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele nebo telefonicky na Telefonním čísle Zapůjčitele, uvedeném na webových stránkách Před dokončením Žádosti o Zápůjčku Vydlužitel obdrží následující dokumenty: Formulář žádosti o zápůjčku ve vztahu k požadované Zápůjčce, aktuální znění Obchodních podmínek a v případě kladně vyřízené Žádosti o Zápůjčku rovněž návrh Smlouvy. Dokončení a podání Žádosti o Zápůjčku je podmíněno odsouhlasením uvedených dokumentů, čímž Klient činí v případě první Žádosti o Zápůjčku návrh na uzavření Smlouvy nebo v případě další Žádosti o Zápůjčku návrh ke změně Smlouvy, pokud došlo ke změně Obchodních podmínek. Tyto dokumenty jsou k dispozici na Webových stránkách Zapůjčitele a dále budou vždy zaslány na ový Klienta. Je-li Žádost o zápůjčku podávána telefonicky, dojde k odsouhlasení uvedených dokumentů, pisemným odesláním podkadů nebo ovým potvrzením ze strany zapůjčitele. Vydlužitel může podání Žádosti o Zápůjčku kdykoliv přerušit a po prostudování obdržených dokumentů podání Žádosti o Zápůjčku dokončit. Smlouva je uzavřena nebo změny Obchodních podmínek přijata okamžikem poskytnutí Zápůjčky, která je předmětem Žádosti o Zápůjčku Bezprostředně po podání Žádosti o Zápůjčku oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele a dále písemně nebo na ový účet Vydlužitele, alternativně telefonicky, zda mu Zápůjčku poskytne, nebo zda její poskytnutí odepře. V případě telefonické Žádosti o Zápůjčku smí Zapůjčitel požadovat také zaslání kopií dalších dokumentů Vydlužitele nezbytných pro jeho identifikaci či vyhodnocení schopnosti s Vydlužitele splatit Zápůjčku. Zápůjčka bude poskytnuta bankovním převodem na bankovní účet Vydlužitele do 3 Pracovních dnů ode dne, kdy byl Vydlužitel informován o poskytnutí Zápůjčky V případě poskytnutí Zápůjčky zašle Zapůjčitel písemně nebo na ový účet Vydlužitele oboustranně uzavřenou Smlouvu, a aktuální znění Obchodních podmínek. Podmínkou poskytnutí Zápůjčky je, že Zapůjčitel obdrží Smlouvu a obchodní podmínky v písemné nebo elektronické podobě, s řádně vyjádřeným souhlasem Klienta. V případě jakékoliv další Zápůjčky zašle Zapůjčitel na ový účet Vydlužitele před dokončením Žádosti o Zápůjčku informace ve vztahu k poskytované Zápůjčce a aktuální znění Obchodních podmínek Bezprostředně po podání Žádosti o Zápůjčku oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím SMS nebo ové zprávy, zda mu Zápůjčku poskytne anebo zda její poskytnutí odepře. V kladném případě zašle Zapůjčitel informaci ve vztahu k požadované Zápůjčce a aktuální znění Obchodních podmínek písemně na adresu nebo na ový účet Vydlužitele. Vydlužitel má následně 6 hodin k potvrzení své Žádosti o Zápůjčku prostřednictvím zaslání textové zprávy na Zapůjčitele. Zapůjčitel poskytne Zápůjčku neprodleně poté, nejpozději však následující pracovní den Zapůjčitel je oprávněn odepřít Poskytnutí Zápůjčky zejména pokud: (a) Žádost o Zápůjčku není v souladu se Smlouvou; (b) je schopnost Vydlužitele splatit zápůjčku vyhodnocena jako nedostatečná; (c) Vydlužitel nesplatil předchozí Zápůjčku řádně a včas; (d) jedna ze Smluvních stran ukončila Smlouvu v souladu s Článkem 9 Obchodních podmínek V případě, že je Poskytnutí Zápůjčky zamítnuto z důvodu negativního vyhodnocení Vydlužitele zvláště pak jeho schopnosti splatit zápůjčku, je Zapůjčitel povinen Vydlužiteli výsledek vyhodnocení oznámit a informovat ho o podkladech použitých Zapůjčitelem pro posouzení schopnosti Vydlužitele splatit zápůjčku. Článek 4. - Poplatky a náklady 4.1. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Zápůjčky v případě délky čerpání - 30 dnů jsou uvedeny v tabulce níže. Zz,>Wj:<KE>/E Z'/^dZh doba zápůjčky 30 dní sazba úroku

3 Výše zápůjčky tolerance splatnosti 2 dny - 48 h. 17 % měs. < dd jistina v Kč odměna poskytovatele za cyklus RPSN % < Kč 170,- Kč 865,00% dddd< dded < ded < Kč 250,- Kč 865,00% dddd< dddd < ddd < Kč 340,- Kč 865,00% dddd< dddd < ddd < Kč 425,- Kč 865,00% dddd< dedd < ddd < Kč 510,- Kč 865,00% dddd< dddd < ddd < Kč 595,- Kč 865,00% dddd< dded < ded < Kč 680,- Kč 865,00% dddd< deed < eed < Kč 765,- Kč 865,00% dddd< dded < eed < Kč 850,- Kč 865,00% dddd< dedd < edd < d de 4.2. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Zápůjčky v případě délky čerpání - 60 dnů jsou uvedeny v tabulce níže. Zz,>Wj:<KE>/E Z'/^dZh ed E dd ed d de del < dd < d ZW^El < dddd< dedlded < lddd < dee edl dddd< dddd < ded < dddd< dddlddd < lded < dee edl dddd< dded < ddd < dddd< dddlddd < leed < dee edl dddd< deed < ddd < dddd< dddlddd < ledd < dee edl dddd< dddd < ddd < dddd< dddlded < leed < dee edl dddd< deed < ddd < dddd< dedlded < ldddd < dee edl dddd< dedd < ded < dddd< eedledd < ldddd < dee edl dddd< dddd < eed < dddd< eedledd < ldded < dee edl dddd< deed < eed < dddd< eddledd < ldedd < dee edl dddd< eedd < edd < d dd ed d de 4.3. Poplatky a náklady spojené s Poskytnutím Zápůjčky v případě délky čerpání - 90 dnů jsou uvedeny v tabulce níže. Zz,>Wj:<KE>/E Z'/^dZh ed E ed ed d de ddl < dd < d ZW^El < dddd< dedldedlddd < lded < ddde del dddd< dded < ded < dddd< dddldddlddd < ledd < ddde del dddd< dddd < ddd < dddd< dddldddlddd < leed < ddde del dddd< deed < ddd < dddd< dddldddlded < ldddd < ddde del dddd< dedd < ddd < dddd< dddldedlddd < ldddd < ddde del dddd< dddd < ddd < dddd< dedldedlddd < ldeed < ddde del dddd< dded < ded < dddd< eedleddledd < ldedd < ddde del dddd< dedd < eed < dddd< eedleddleed < ldded < ddde del dddd< eeed < eed < dddd< eddleddledd < ldddd < ddde del dddd< eddd < edd < d dd ed ed d de 4.4. Vydlužitel může nést dodatečné náklady v souvislosti s realizací Smlouvy, konkrétně náklady služeb třetích osob, jejichž výše nemůže Zapůjčitel ovlivnit, například náklady bankovních převodů, internetového připojení, telefonických hovorů nebo textových zpráv. Článek 5. - Splacení Zápůjčky 5.1. Zápůjčka musí být společně s Poplatkem připsána na Bankovní účet Zapůjčitele nejpozději 48 hodin po termínu splatnosti zápůjčky.

4 5.2. Před termínem splatnosti Zápůjčky vyhotoví Zapůjčitel vyúčtování a zašle jej Vydlužiteli. Vyúčtování je posíláno pouze pro informativní účely na uživatelský Vydlužitele. Skutečnost, že vyúčtování nebylo doručeno přede Dnem splatnosti Zápůjčky, nezbavuje Vydlužitele jeho povinnosti splatit Zápůjčku včas Pokud připadne poslední den splatnosti Zápůjčky na den pracovního klidu nebo státní svátek, musí být Zápůjčka splacena první následující Pracovní den Vydlužitel je v případě splacení Zápůjčky povinen uvést variabilní symbol platby, který je uveden na vyúčtování obdrženém Vydlužitelem před splatností Zápůjčky na Uživatelský účet Pokud Zapůjčitel obdrží platbu, která nemůže být identifikována kvůli opomenutí Vydlužitele uvést požadované údaje, splacení Zápůjčky nastane až náležitou identifikací platby zapůjčitelem Pokud Vydlužitelem zaplacená částka nepokrývá celou výši Dlužné částky, je Zapůjčitel oprávněn započíst plnění na svoji pohledávku v následujícím pořadí: odměna zapůjčitele, jistina Zápůjčky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náklady vymáhání plnění v soudním řízení a ostatní náklady Pokud zapůjčitel obdrží plnění přesahující Dlužnou částku, zapůjčitel vrátí přeplatek Vydlužiteli do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne splacení Zápůjčky elektronickým bankovním převodem na bankovní účet Vydlužitele. Přeplatky nepřesahující 10 Kč jsou nevratné Vydlužitel není oprávněn k započtení jakékoliv své pohledávky proti pohledávce Zapůjčitele Článek 6. - Předčasné splacení Zápůjčky 6.1. Vydlužitel je oprávněn předčasně splatit Zápůjčku nebo její část kdykoliv během Doby splácení. Zapůjčitel nebude požadovat náhradu nákladů nezbytných a účelně vynaložených v přímé souvislosti s předčasným splacením (poplatek za předčasné splacení). Vydlužitel je povinen oznámit Zapůjčiteli předem částku předčasného splacení a datum, ke kterému bude předčasné splacení provedeno Předčasným splacením zápůjčky se nemění výše odměny zapůjčitele, sjednaná ve smlouvě. Článek 7. - Prodlení při splácení Zápůjčky 7.1. Zapůjčitel monitoruje včasné splácení Zápůjček Pokud bude Vydlužitel v prodlení se splacením Zápůjčky nebo zaplacením Odměny, Zapůjčitel je oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů V případě prodlení Vydlužitele se splacením Zápůjčky nebo zaplacením odměny je Zapůjčitel rovněž oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši dle odst obchodních podmínek 7.4. Po uplynutí 30 -ti kalendářních dnů od Data splatnosti Zápůjčky je Zapůjčitel při prodlení Vydlužitele oprávněn vymáhat splacení Zápůjčky v soudním řízení nebo postoupit svoji pohledávku za Vydlužitelem. Náklady na vymáhání splacení Zápůjčky v soudním řízení nese Vydlužitel. Pokud Vydlužitel nesplní svoji povinnost vrátit zapůjčiteli poskytnuté peněžní prostředky a zaplatit odměnu zapůjčitele řádně a včas, je povinen zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu v minimální výši 170,- Kč za každý, i započatý měsíc prodlení s plněním této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná 48 hodin, po okamžiku vypršení termínu splatnosti V případě nikoliv řádného a/nebo nikoliv včasného splacení úvěru a v případě uplatnění pohledávky návrhem na zahájení soudního řízení zapůjčitelem, sjednávají smluvní strany, že Vydlužitel je povinen uhradit zapůjčiteli veškeré náklady spojené s vymožením pohledávky, v minimální výši 1 200,- Kč Smluvní strany se mohou za účelem možného mimosoudního řešení sporů obrátit na finančního arbitra ve smyslu Zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Na finančního arbitra se může Vydlužitel obrátit jako spotřebitel v případě sporu z této smlouvy Smluvní strany se dle 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že příslušným k projednání sporu je Okresní soud v místě bydliště zapůjčitele. Článek 8. prodloužení termínu splatnosti Zápůjčky 8.1. Vydlužitel může podat žádost o prodloužení termínu splatnosti Zápůjčky prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele dále zasláním žádosti na nebo telefonicky na číslo , nejpozději 3 kalendářní dny přede Dnem splatnosti Zápůjčky. V případě podání žádosti o refinancování Zápůjčky se Klient neocitne v prodlení se splacením Zápůjčky ani refinancované zápůjčky, ledaže je jeho žádost zamítnuta. V takovém,případě je

5 Vydlužitel v prodlení ode dne, který následuje po dni, kdy mu zamítnutí jeho žádosti bylo oznámeno. Termín splatnosti Zápůjčky může být prodloužen o 2 x 30 kalendářních dní Bezprostředně po podání žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky oznámí Zapůjčitel Vydlužiteli prostřednictvím Webových stránek Zapůjčitele a Uživatelského účtu, zda mu prodloužení termínu splatnosti Zápůjčky umožní, nebo zda mu prodloužení splatnosti odepře. 8.3.Zapůjčitel je oprávněn odepřít refinancování Zápůjčky zejména pokud: (a) Žádost o prodloužení splatnosti Zápůjčky není v souladu se Smlouvou; (b) je schopnost Vydlužitele splatit refinancovanou Zapůjčku vyhodnocena jako nedostatečná Podmínkou prodloužení splatnosti, je zaplacení odměny zapůjčitele splatné za doposud čerpanou Zápůjčku na Bankovní účet Zapůjčitele, a to do 24 hodin po schválení prodloužení doby splatnosti. Pokud Vydlužitel neuhradí odměnu v uvedené lhůtě 24 hodin nebo neprokáže, podání bankovního příkazu k úhradě odměny zapůjčitele, ruší se příslib prodloužení splatnosti a celá Zápůjčka s odměnou zapůjčitele je následující pracovní den splatná Prodloužení doby splatnosti Zápůjčky má stejné účinky jako poskytnutí nové Zápůjčky Vydlužiteli. Toto prodloužení doby splatnosti Zápůjčky se poskytuje na stejnou Dobu 30 kalendářních dní. Maximální délka doby prodloužení splatnosti je 2 x 30 kalendářních dní Doba prodloužení splatnosti počíná následovně: (a) pokud Zapůjčitel obdrží plnění v souladu s odst. 8.4 nejpozději v Den splatnosti Zápůjčky, počíná prodloužení Doby splatnosti, následující Den po přijetí tohoto plnění Zapůjčitelem. (b) pokud Zapůjčitel obdrží plnění v souladu s odst. 8.4 první den po Dni splatnosti Zápůjčky, počíná prodloužení Doby splatnosti, následující den po přijetí tohoto plnění Zapůjčitelem Prodloužení zápůjčky, na dobu přesahující 90 dní, mohou strany sjednat individuálně, pouze po vzájemné dohodě, formou číslovaných dodatků k příslušné smlouvě. Na prodloužení zápůjčky na dobu přesahující 90 dní, není právní nárok. Článek 9. - Odstoupení a ukončení Smlouvy 9.1. Vydlužitel může odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu, do 14 kalendářních dnů od podepsání Smlouvy nebo po obdržení potvrzení o tom, že mu bude Zápůjčka poskytnuta. V případě odstoupení od Smlouvy, není Vydlužitel povinen zaplatit zapůjčiteli žádnou odměnu ani žádné další náklady Jestliže vydlužitel od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy odstoupí, po okamžiku přijetí zápůjčky na svůj účet, je povinen vrátit během následujících 24 hodin po podání žádosti o odstoupení od smlouvy jistinu zapůjčené částky zapůjčiteli a navíc uhradit 100,- Kč, slovy jednosto korun českých, jako odstupné za zápůjčku, kterou zapůjčiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, především nákladů spojených se zpracováním žádosti o zápůjčku, v souvislosti s uzavíráním smlouvy a s převodem finančních prostředků na účet vydlužitele V případě odstoupení od Smlouvy je Vydlužitel povinen odeslat zapůjčiteli podepsané oznámení na formuláři, který je k dispozici na Webových stránkách Zapůjčitele. Odstoupení se považuje za včasné, pokud do konce lhůty pro odstoupení Klient odešle oznámení o odstoupení na ový účet Zapůjčitele Smlouva se uzavírá na dobu 30 kalendářních dní 9.5. Zapůjčitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou Vydlužitel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv s 14 denní výpovědní lhůtou, ustanovení odst. 9.1 tím není dotčeno Zapůjčitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: (a) jsou jakékoliv údaje poskytnuté Vydlužitelem nepravdivé nebo nemohou být zapůjčitelem ověřeny; nebo (b) je Vydlužitel se zaplacením odměny více jak 30 kalendářních dnů v prodlení Odstoupení od Smlouvy dle odst. 9.7(a) má za následek, že se Zápůjčka stává splatnou do 24 hod Výpověď Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou nezbavuje Vydlužitele povinnosti splatit všechny Zápůjčky a všechny Poplatky z nich za podmínek stanovených Smlouvou Smluvní strany se dohodly, že marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění, jež je označená jako konečná, nemá za následek automatické odstoupení od Smlouvy Vydlužitel je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené Vydlužitelem v žádosti o zápůjčku jsou Zapůjčitelem považovány za správné.

6 Článek Doručování Pokud Smlouva nestanoví jinak, musí být veškerá korespondence související se Smlouvou doručena druhé Smluvní straně prostřednictvím u, nebo držitelem poštovní licence (zvoleným odesílatelem). Jakékoliv dokumenty dle Smlouvy mohou Smluvní strany vyhotovit v elektronické formě a/nebo k jejich doručení použít ovou adresu jedné ze stran Veškerá korespondence Zapůjčitele Vydlužiteli bude vždy odeslána na elektronickou adresu Vydlužitele. Tím však není dotčena možnost Zapůjčitele používat vedle ového účtu zároveň jiné způsoby doručování, a to zejména na žádost Vydlužitele Korespondence je doručena: a. v případě doručení em okamžikem přijetí do ového serveru příjemce; b. v případě doručení na ový účet, odesláním zprávy na ový účet příjemce; c. v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím poštovní služby, dojitím zásilky do sféry příjemce Pokud je doručováno více způsoby, považuje se korespondence za doručenou okamžikem, kdy byla podle některého ze způsobů v odst doručena nejdříve. Článek Ochrana osobních údajů Ochranu osobních údajů Vydlužitele fyzické osoby upravuje Zákon o ochraně osobních údajů Vydlužitel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: křestní jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, ová adresa, pohlaví, bankovní spojení, státní občanství, rodinný stav, počet dětí majících trvalé bydliště na stejné adrese jako Vydlužitel, informace týkající se příjmů a výdajů Vydlužitele, údaje o pracovně právních vztazích Vydlužitele, údaje tykající se rozhodnutí úvěrových institucí, podaných úvěrových žádostí a poskytnutých úvěrů, IP adresa, kterou Vydlužitel použil pro navštívení Webové stránky Zapůjčitele a taktéž informace vztahující se k fakturaci a vymáháni pohledávek, jako i jiné údaje poskytnuté Vydlužitelem související se Smlouvou (dále jen osobní údaje ) Vydlužitel souhlasí se zpracováním osobních údajů ze strany Zapůjčitele za účelem poskytování Zápůjček a související správy Zápůjček (včetně jakýchkoli úkonů v souvislosti s domáháním se či převodem práv), ověření identity Vydlužitele, ověření, že Vydlužitel nemá žádné dluhy a že Vydlužitel má pravidelný příjem, jiných informací o majetkových poměrech a posouzení schopnosti Vydlužitele splácet Zápůjčku. Vydlužitel dále vyslovuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů Zapůjčitele za účelem fakturace, vymáhání pohledávek, vytváření analýz a zpracování pro statistické a marketingové účely. Vydlužitel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou používány a zpracovávány (v rámci Zákaznického registru) také k účelu řízení, správy a rozvoje klientských vztahů, pro analytické a statistické účely a pro výrobu, poskytování a rozvoj informačních služeb. Vydlužitel si je vědom a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být použity pro statistické a marketingové účely, vytváření studií trhu a organizaci marketingové soutěže nejenom ze strany Zapůjčitele, ale také jeho partnery Osobní údaje můžou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či posuzováním Žádostí o Zápůjčku, v souvislosti s ověřováním, že Vydlužitel nemá žádné dluhy postihující jeho pravidelný příjem a v souvislosti s vyhledáváním dalších informací o majetkových poměrech Vydlužitele a posuzování schopnosti Vydlužitele splácet Zápůjčku, a v souvislosti s předáváním osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování solventnosti nositele těchto osobních údajů Vydlužitel si je vědom, že jeho osobní údaje Zapůjčitel získal jak sdělením od Vydlužitele samotného, tak z veřejných zdrojů zejména z insolventních rejstříku, ale také ze zdrojů jiných. Vydlužitel souhlasí s tím, aby si Zapůjčitel osobní údaje od těchto jiných zdrojů, vyžádal Vydlužitel se zavazuje poskytovat své osobní údaje správně a pravdivě a informovat Zapůjčitele o jakýchkoliv změnách. Vydlužitel je oprávněn k přístupu a k opravě svých osobních údajů, které jsou zpracovávány v databázích Zapůjčitele. Vydlužitel je také oprávněn obdržet informace o účelu, rozsahu a prostředcích zpracování jejich osobních údajů, dále pak informace o tom od kdy jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jaký je obsah těchto údajů. Vydlužitel je oprávněn podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů v případě, kdy Zapůjčitel zamýšlí zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely, nebo je chce převést na jiného správce osobních údajů Pokud údaje Vydlužitele poskytnuté Zapůjčiteli nejsou správné nebo u nich došlo ke změnám (zejména: ová adresa, bydliště, zaměstnavatel, výše hrubého měsíčního příjmu, mobilní telefonní číslo nebo číslo bankovního účtu), bude Vydlužitel vyzván k poskytnutí údajů před každým dalším podáním Žádosti o Zápůjčku. Změna údajů není zpoplatněna Vydlužitel potvrzuje, že své osobní údaje předává dobrovolně Osobní údaje budou zpracovávány po neurčitou dobu, nejméně však po dobu trvání povinností vyplývajících ze Smlouvy a maximálně pak po dobu 12 měsíců po poslední transakci Vydlužitele. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

7 V případě podezření Vydlužitele, že zapůjčitel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromí nebo v rozporu s právem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, je Vydlužitel oprávněn požadovat od Zapůjčitele vysvětlení a požadovat po Zapůjčiteli či zpracovateli nápravu závadného stavu. Dále je Vydlužitel oprávněn požadovat zablokování, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů. Pokud je požadavek Vydlužitele dle předchozí věty shledán důvodným, Zapůjčitel či zpracovatel vadu odstraní. Pokud Zapůjčitel či zpracovatel pochybí, je uživatel oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Vydlužitele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Pokud Vydlužitel požaduje informace o zpracování svých osobních údajů, je zapůjčitel povinen mu tyto informace poskytnout. Za poskytnutí těchto informací je Zapůjčitel oprávněn požadovat náhradu, nepřesahující náklady na poskytnutí těchto informací Vydlužitel souhlasí s přijímáním reklamních materiálů týkajících se zapůjčitele, obchodních partnerů Zapůjčitele, které budou doručovány em nebo za použití jiných forem přímého marketingu. Tento souhlas může Vydlužitel kdykoliv odvolat. Vydlužitel také souhlasí s tím, aby byl kontaktován ze strany zapůjčitele, za účelem správy a vymáhání pohledávek Zapůjčitele za Vydlužitelem. Potvrzuji svůj souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami:

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění.

Zákonem o spotřebitelském úvěru se rozumí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění. Obchodní podmínky pro zápůjčky účinné od 1. 11. 2014. Článek 1. - Rozsah působnosti Obchodních podmínek a jejich změny 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x]

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU S ECSP KÓDEM [x] datum [x] Společnost ECVI group s.r.o., IČO: 24839817, se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky

Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky L715 Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro půjčky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Smlouva o půjčce na refinancování nebo smlouva o půjčce (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají Equa bank

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY PŮJČKA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY ZUNO BANK AG, organizační složka OBSAH 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky pro půjčky. poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností RM Investing Group s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o Půjčce uzavírané mezi společností RM Investing

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více