Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích."

Transkript

1 Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.), Mgr. Olga Kociánová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda, JUDr. Josef Lipenský (18.20 hod.), PhDr. Petr Mužík (18.55 hod.), Marie Nechoďdomů, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D. (18.15 hod.), Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš. Omluveni: Romana Adamcová, Jiří Timura. Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha. Pro účely evidence hlasování: Adamcová (Ada), Doktor (Dok), Kociánová (Koc), Kohout Jindřich (KoJ), Kohout Václav (KoV), Krtová (Krt), Linda (Lin), Lipenský (Lip), Mužík (Muž), Nechoďdomů (Ned), Timura (Tim), Říha (Říh), Vejvančická (Vej), Veselák (Ves), Vondraš (Von). Hlasování pro (+), hlasování proti (-), zdržení se hlasování (0), nehlasováno (X). Usnesení uvedeno tučně kurzívou: omluven ZM Starosta na úvod přivítal všechny přítomné a uvedl, že 28. zasedání ZM Poběžovice bylo svoláno v souladu s právními předpisy, při zahájení je přítomno 9 zastupitelů a ZM je tedy usnášeníschopné. K přijetí závazných usnesení zastupitelstva je potřeba 8 hlasů. Poté seznámil zastupitele s navrženým programem jednání : Navržený program 28. jednání ZM: 1. Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. ZM 2. Volba ověřovatelů zápisu z 28. ZM 3. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování 4. Rozpočtová opatření č. 01/2014 a č. 02/ Hospodaření města k Prodej, koupě a směna městského majetku 7. Refinancování závazků města 8. Modernizace MŠ Poběžovice - aktuální situace dotace 9. Vodohospodářský svazek obcí Domažlicko 10. Rozhodnutí o vyhlášení, či nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Poběžovice 11. Různé Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má k navrženému programu připomínky, či jej chce doplnit. Kohout Václav navrhl do bodu č. 11, Různé, vložit bod Projednání stavu komunikací ve městě. Nikdo žádnou další připomínku nevznesl. Hlasování o doplněném programu jednání 9:0:0 X X X X + X + X ZM schvaluje navržený a doplněný program 28. zasedání ZM. stránka 1

2 1. Zpráva ověřovatelů z 27. zasedání ZM. Starosta vyzval ověřovatele zápisu a usnesení z 27. ZM, Dagmar Krtovou, aby se vyjádřila ke znění zápisu z 27. ZM. Oslovená uvedla, že zápis odpovídá projednávaným skutečnostem, zápis a usnesení ZM jsou v souladu s průběhem jednání. Druhý ověřovatel, PhDr. Petr Mužík již dříve svým podpisem na dokumenty vyjádřil svůj souhlas s jejich zněním. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádnou připomínku. Do jednání se v hod. dostavila Ing. Vejvančická Ph.D. - počet zastup.= 10. Hlasování o zápisu a usnesení z 27. ZM 10:0:0 X X X X + X ZM schvaluje zápis a usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad. 2. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a zapisovatele z 28. zasedání ZM. Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z 28. zasedání ZM Poběžovice byli paní Marie Nechoďdomů a Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D, a zapisovatelem Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ. Hlasování o ověřovatelích zápisu 8:0:2 X X X X 0 X ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 28. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Marii Nechoďdomů, Ing. Pavlínu Vejvančickou Ph.D. a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ Poběžovice. 3. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Starosta podal krátkou informaci o významu a podstatě práce agentury v Poběžovicích a předal slovo jejímu zástupci, Mgr. Michalu Kandlerovi. Mgr. Kandler uvedl, že agentura dříve působila především v lokalitách s vysokou koncentrací romské populace, kde byly problémy nejvyhrocenější, v současnosti se snaží řešit problémy všech občanů. Dosud pracovala asi ve 30 obcích a pomohla zrealizovat cca 100 projektů, které pomohla i finančně zajistit. Spolupráce s Poběžovicemi trvá zhruba od poloviny roku 2013, běží tedy ještě první rok a nejdelší spolupráce může trvat tři roky. Poté by měli být v obci někteří lidé schopni pokračovat v započaté činnosti již bez spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. V Poběžovicích agentura spolupracuje s městem, základní školou, firmou LB Minerals a některými důležitými institucemi v rámci okresu, aby její možnosti a záběr byly pokud možno co nejširší. Při řešení prevence kriminality se pracovní skupina v roce 2013 zaměřila na dva hlavní programy a to Vzdělávání v řešení zadluženosti a Prázdninový klub nejen o prázdninách, pro které se podařilo zajistit i finanční zdroje. V hodin přišel JUDr. Lipenský a počet zastupitelů = 11. Upřesnil, že v Poběžovicích není v současné době žádný závažný problém v oblasti kriminality, ale jde zde především o to, těmto problémům předcházet. Pro účelnou koordinaci všech svých kroků byl zpracován strategický plán, ve kterém jsou vytýčeny cíle, kterých se má dosáhnout, stanoveny konkrétní postupy jak jich dosáhnout, včetně organizačního, technického, či finančního zajištění. Poté postupně představil jednotlivé části strategického plánu a okomentoval jednotlivé oblasti jeho působení. Vondraš upozornil na to, že předkládaný strategický plán kalkuluje se zkvalitněním dopravní obslužnosti, zatímco Plzeňský kraj, jako zřizovatel navrhuje omezení spojů železniční dopravy. Ing. Kohout J. doplnil, že v oblasti dopravní obslužnosti by měl sehrát pozitivní roli např. autobus, který by město získalo a pomocí nějž by bylo následně schopno vyplnit některá hluchá místa ve spojích veřejné dopravy a zlepšit tak dopravní obslužnost. V hod. se dostavili PhDr. Mužík a p. Doktor - počet zastupitelů = 13. Ing. Linda se dotázal, zda existují statistiky o nezaměstnanosti, kriminalitě apod., aby bylo možno po určité době provést srovnání a vyhodnocení výsledků celé této aktivity? Starosta odpověděl, že konkrétní tabulky a počty, vztahující se k nezaměstnanosti a kriminalitě jsou zpracovány, nejedná se ale o materiál, který je k dispozici veřejnosti, neboť obsahuje citlivé údaje. Upozornil na problém poflakující se mládeže, jako na potencionální zdroj problémů drobné kriminality, či narušování veřejného pořádku. Prevencí pak může být zajištění podmínek pro všestrannou sportovní, či kulturní aktivitu, která by smysluplně vyplnila volný čas dětí a mládeže. Další oblastí, ve které má město problém je nedostatek malometrážních a tudíž laciných bytů. V současnosti jsou volné byty 4+1 o velikosti kolem m2, které jsou pro většinu žadatelů zbytečně drahé a naopak malých a levných bytů je nedostatek. V rámci spolupráce s stránka 2

3 agenturou bude město hledat možnosti úpravy některý svých objektů, či lokality na vybudování malometrážních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. I tuto iniciativu bude možné financovat z vyčleněných státních, či evropských zdrojů. Ing. Kohout J. dodal, že strategický plán ukazuje cestu, kterou by se město mohlo dát, ale bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda se tak stane nebo ne. Naskýtají se možnosti v rámci projektů získat zajímavé finanční prostředky k realizaci cílů strategického plánu. V současnosti se vytváří tým lidí, kteří by měli být schopní pracovat v budoucnu samostatně a pokračovat v cestě, na kterou se město zahájením spolupráce s agenturou vydalo. Starosta doplnil, že dopracovaný strategický plán bude poskytnut zastupitelům, aby se s ním mohli podrobně seznámit, podat své náměty, či připomínky a k jeho dalšímu projednání a eventuálnímu schválení bude předložen na jednom z následujících zasedání ZM, někdy v průběhu měsíce června Bude rovněž zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách města. V hod. opustil jednání ZM Mgr. Kandler. 4. Rozpočtová opatření č. 01/2014 a č. 02/2014. Starosta uvedl, že se jedná o rozpočtová opatření, která byla schválena RM. U rozpočtového opatření č. 01/ 2014 se jedná o změny mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů a stejně tak tomu je i u rozpočtových opatřeních č. 02/2014, kde se paragrafy nemění, ale tyto změny jsou předkládány zastupitelstvu na vědomí. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl dotaz. Odešel Vondraš, počet zastupitelů = 12. Hlasování o rozpočtových opatření č. 01/2014 a č. 02/ :0:0 X X X 4 ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 01/2014 schválená RM dne a rozpočtová opatření č. 02/2014 schválená RM dne Vrátil se Vondraš, počet zastupitelů = Hospodaření města k Starosta stručně okomentoval plnění rozpočtu a mimo jiné uvedl, že: Příjmy činily ,66 Kč (po konsolidaci ,66 Kč), výdaje činily ,23 Kč (po konsolidaci ,23 Kč) a financování činilo celkem ,43 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých závazků, tzn. splátky půjček a úvěrů činily ,79 Kč a změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činila ,36 Kč. Závazky města: ,80 Kč, hlavně: a) neuhrazené faktury před splatností i po splatnosti ,80 Kč; b) splátka za pozemek společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč; c) splátka za pozemek ŘKF Poběžovice ve výši ,- Kč. Z toho byly celkové závazky města po lhůtě splatnosti ,00 Kč. Pohledávky města: ,27 Kč. Z toho byly pohledávky města po lhůtě splatnosti ,97 Kč. Celkově konstatoval, že se finanční situace města pomalu zlepšuje, v současnosti se hradí běžné faktury na termín splatnosti a v případě realizace prodeje pozemku firmě HESTI, dojde z těchto prostředků k úhradě dlouhodobých závazků města. Hlasování o informaci o hospodaření města k :0:0 5 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k s příjmy ve výši ,66 Kč (po konsolidaci ,66 Kč), výdaji ve výši ,23 Kč (po konsolidaci ,23 Kč) a financováním ve výši ,43 Kč, přičemž závazky města k činily ,80 Kč (po lhůtě splatnosti ,00 Kč) a pohledávky města k činily ,27 Kč (po lhůtě splatnosti ,97 Kč). 6 ZM schvaluje předčasné jednorázové splacení závazků města po obdržení platby za prodávaný pozemek v průmyslové zóně, a to: a) závazek vůči společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč (zůstatek k ) za vrácený pozemek v průmyslové zóně splatný na základě platné dohody o narovnání; b) závazek vůči Římskokatolické farnosti Poběžovice ve výši ,- Kč (zůstatek k ) za pozemek pod nově vybudovanou přeložkou komunikace II/195 na základě smlouvy kupní; stránka 3

4 c) závazek vůči České spořitelně a.s. ve výši ,- Kč (zůstatek k ) vyplývající ze smlouvy o úvěru č ze dne čerpaného na koupi malotraktoru a jeho příslušenství. 6. Prodej, koupě a směna městského majetku. Starosta informoval přítomné o: skutečnosti, že na minulém jednání ZM ( ) byl projednán a schválen prodej pozemků společnosti HESTI spol. s r.o., v průmyslové zóně. Na základě schváleného prodeje byla připravena kupní smlouva a odeslána právní zástupkyni ke kontrole. Ta doporučila městu vyvěsit záměr města vztahující se k tomuto prodeji znovu, neboť původní záměr byl schvalován již v roce 2008 jako soubor pozemků v průmyslové zóně. Tento postup o znovuvyvěšení záměru a znovuprojednání prodeje v ZM byl doporučen i s ohledem na podané trestní oznámení na jednání zastupitelů ze strany pana Královce ve věci jiného prodeje. Na minulém ZM byla schválena cena pro prodej ve výši 235,- Kč/m2 bez DPH. Záměr města prodat uvedené pozemky byl se souhlasem RM znovu zveřejněn na úřední desce od do Na základě těchto skutečností je třeba zrušit původní usnesení ZM o prodeji a přijmout nové. Hlasování o prodeji pozemků b průmyslové zóně firmě HESTI 13:0:0 7 ZM revokuje své usnesení č. ZM ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 664/39 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/165 dle KN o výměře 6 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/166 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/172 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/173 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/177 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/178 dle KN o výměře 19 m2, druh pozemku trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1076/1 dle KN o výměře 571 m2, druh pozemku trvalý travní porost (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 664/39 dle KN o celkové výměře m2), vše v k.ú. Poběžovice, společnosti HESTI spol. s r.o., se sídlem K Hájům 946/10, Praha 5 za cenu 235,- Kč/m2 bez DPH a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. tom, že zastupitelé byli na minulém jednání ZM ( ) informováni, že Město Poběžovice obdrželo dne žádost p. Petra Řehoře a p. Kateřiny Turkové, bytem Plzeňská 142, Třemošná o prodej souboru pozemků v k.ú. Ohnišťovice. Vlastní B soupis pozemků a důvody žádosti o prodej jsou uvedeny v dopise ze dne , A B který byl součástí materiálu na minulé jednání ZM. Na základě rozhodnutí ZM ze dne byl zpracován podklad pro projednání definitivního záměru prodat tento soubor pozemků. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků je navrhována pro prodej cena 80,- Kč za 1 m2 u pozemků, které tvoří funkční celek k domu a jsou v intravilánu obce (A); u ostatních pozemků mimo intravilán obce, které netvoří funkční celek k domu (B) je navrhována cena 10,- Kč za 1 m2. JUDr. Lipenský dodal, že při prodeji zemědělských pozemků se kupní cena pohybuje do 10.-Kč/m2 a jakákoli vyšší cena je spekulativní. Ing. Kohout J. oponoval, že v tomto případě se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí se zahradou u domu žadatele a cena může být tudíž vyšší. Hlasování o záměru města prodat pozemky v Ohnišťovicích 12:1:0 X X stránka 4

5 9 ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 943/5 dle KN o výměře 250 m2, druh pozemku zahrada; p.č. 943/4 dle KN o výměře 80 m2, druh pozemku zahrada; části pozemků část p.č. 1415/2 dle KN o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace (dle připraveného GP p.č. 1415/3 KN), část p.č. 943 dle PK o výměře 235 m2 /díl g)/; část p.č. 938/2 dle KN, o výměře 55 m2, druh pozemku orná půda /díl f)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 156 m2 /díl d)/ (dle připraveného GP tvoří díly g, f, d parcelu p.č. 938/4 KN) a část p.č. 942 dle KN o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha (dle připraveného GP p.č. 942 KN), které tvoří funkční celek k rodinnému domu, vše v k.ú. Ohnišťovice, o celkové výměře 938 m2, a to za cenu 80,- Kč/m2 a záměr města prodat části pozemků část p.č. 938/2 dle KN, o výměře m2, druh pozemku orná půda /díl a)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 793 m2 /díl b)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 68 m2 /díl c)/ (dle připraveného GP tvoří díly a, b, c parcelu p.č. 938/2 KN); část p.č. 939 dle GP o výměře 603 m2 / díl m)/ (dle připraveného GP tvoří díl m parcelu p.č. 938/3 KN); část p.č. 942 dle KN o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha /díl e)/; část p.č. 943/7 dle KN o výměře 224 m2, druh pozemku ostatní plocha - neplodná půda /díl k)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 39 m2 /díl h)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 158 m2 /díl j)/ (dle připraveného GP tvoří díly e, k, h, j parcelu p.č. 943/7 KN), které jsou mimo intravilán obce a netvoří funkční celek k rodinnému domu, vše v k.ú. Ohnišťovice, o celkové výměře m2, a to za cenu 10,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a náklady na vyhotovení geometrického plánu. skutečnosti, že na minulém jednání ZM ( ) byl schválen záměr města prodat část pozemku p.č. 665/1 dle KN o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Sedlec u Poběžovic. Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu 15 dní od do na úřední desce města. Jediným zájemcem o prodej uvedeného pozemku je žadatel p. Miroslav Čáslavský, bytem Budovatelů 381, Poběžovice. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků byla schválena cena pro prodej cena 80,- Kč za 1 m2. Hlasování o prodeji pozemku v Sedleci 13:0:0 10 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 665/1 dle KN (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 665/4 dle KN) o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha, v k.ú. Sedlec u Poběžovic za cenu 80,- Kč za 1 m2 panu Miroslavovi Čáslavskému, bytem Budovatelů 381, Poběžovice s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. V souvislosti s realizací tohoto prodeje je ZM předkládána ke schválení koupě části pozemku p.č. st. 38 dle KN o výměře 65 m2 a části pozemku p.č. st. 44 dle KN o výměře 6 m2 (dle nového připraveného GP se jedná o parcelu p.č. 762 dle KN o celkové výměře 71 m2), které jsou ve vlastnictví žadatelovy sestry, paní Hany Kitzbergerové, bytem Baarova 387, Domažlice a jsou součástí veřejného prostranství. Cena pro koupi je stejná (tedy 80,- Kč/m2 a podíl na vyhotovení GP je 1/2 nákladů. Hlasování o koupi pozemku v Sedleci 13:0:0 11 ZM schvaluje koupi části pozemku p.č. st. 38 dle KN o výměře 65 m2, druh pozemku zastavěná plocha a části pozemku p.č. st. 44 dle KN o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 762 dle KN o celkové výměře 71 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha), v k.ú. Sedlec u Poběžovic za cenu 80,- Kč za 1 m2 od paní Hany Kitzbergerové, bytem Baarova 387, stránka 5

6 Domažlice s tím, že město jako kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. Faktu, že město obdrželo dne nabídku na bezúplatný převod pozemku p.č. 513/14 dle KN o výměře 130 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovic u Domažlic, ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Tento pozemek se nachází u bytového domu č.p. 20 v Agustinově ul. a jedná se pozemek, který sousedí s dalšími pozemky ve vlastnictví města a je proto vhodné nabídku na bezúplatný převod přijmout. Hlasování o bezúplatném převodu pozemku 13:0:0 12 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 513/14 dle KN o výměře 130 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 do vlastnictví Města Poběžovice a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu. 7. Refinancování závazků města. Starosta informoval přítomné o tom, že město splácí několik úvěrů, resp. závazků (Kanlizace Čistá Radbuza), které byly uzavřeny před několika lety, kdy byla situace na bankovním trhu podstatně jiná než dnes a proto v současnosti nastavené parametry úvěrů nejsou pro město výhodné. Z toho důvodu se vedení města rozhodlo oslovit p. Lukáše Petríka, který pracuje jako finanční poradce, aby zjistil možnosti refinancování současných splácených závazků města Poběžovice a připravil podklady pro uskutečnění výběrového řízení. Závazky navržené do refinancování (stav k ): a) úvěr u KB v částce ,21 Kč což je doplatek na vlastní prostředky akce Modernizace MŠ Poběžovice, b) úvěr u KB v částce ,21 Kč, jedná se o nedoplatek dotace na Modernizaci MŠ Poběžovice, o jehož výši, či prominutí se bude usilovně jednat, c) úvěr na Čistou Radbuzu v částce ,23 Kč + sankce ve výši Kč. Mimo to se ještě uvažovalo o zahrnutí hypotéky u ČS za dům č.p. 50 v částce ,28 Kč, kde ale dojde od k výrazné změně úrokové sazby, v souladu s aktuální situací na finančním trhu a proto nebude zahrnuta do refinancování, případně se bude tento závazek refinancovat samostatně. Poté starosta předal slovo p. Petríkovi. Petrík podrobně vysvětlil analýzu současné finanční situace města, seznámil přítomné s kroky, které byly podniknuty pro získání potřebných informací a popsal stav příprav k vyhotovení zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Seznámil přítomné s důvody pro změnu již v minulosti schválených podmínek pro zadání řízení, kterými mimo jiné jsou plovoucí kurz úrokové sazby a možnost jeho zafixování ve vhodný okamžik a to vše bez sankčních poplatků. Samostatné dokumenty pro vyhlášení výběrového řízení by měly být hotovy začátkem příštího týdne a pokud bude v té podobě zastupitelstvem schválen, bude vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, při němž bude osloveno několik finančních domů k podání nabídky na refinancování závazků města. Jednání opustil p. Doktor a počet zastupitelů = 12. Hlasování o revokaci usnesení 12:0:0 X X X ZM revokuje své usnesení č. ZM Do jednání se vrátil p. Doktor a počet zastupitelů = 13. Hlasování o parametrech výběrového řízení na refinancování 13:0:0 14 ZM schvaluje parametry pro zadání výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby (nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách) Poskytnutí investičního úvěru pro město Poběžovice na konsolidaci úvěrů stránka 6

7 (závazků) s tím že konsolidace se bude týkat pouze závazků vyplývajících z projektu Modernizace MŠ Poběžovice a z projektu Čistá Radbuza, splatnost úvěru bude do roku 2024 včetně, nabídnutá úroková sazba bude pohyblivá (1M + marže banky), zajištění prostřednictvím budoucích rozpočtových příjmů města a vybranými nemovitostmi ve vlastnictví města Poběžovice. Součástí nabídky uchazeče bude návrh na zajištění úrokové sazby na finančním trhu. 8. Modernizace MŠ Poběžovice. Starosta připomněl, že na minulých jednáních ZM byli zastupitelé informování o aktuální situaci ve věci neproplacení části dotace projektu Modernizace MŠ Poběžovice (korekce ve výši 25% uplatněných způsobilých výdajů). K byla proplacena pouze část dotace nevyplaceno zůstalo ,75 Kč. Situace byla nakonec na doporučení projednávána s advokátní kanceláří advokát JUDr. Jakub Stránský. Po dohodě s advokátem bylo dohodnuto, že další konkrétní postup vůči poskytovateli dotace bude zvolen po obdržení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který na základě podnětu poskytovatele dotace, prověřoval zakázku Modernizace MŠ Poběžovice Stavební práce. V současné době má město k dispozici Oznámení výsledku šetření podnětu ze strany ÚOHS, které obdrželo dne V tomto oznámení je uvedeno, že nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. To znamená, že město v zakázce nepochybilo a že nebylo tudíž diskriminační v kvalifikačních předpokladech, což bylo zdůvodnění pro provedení 25%-ní korekce. V této věci bylo rovněž v posledním měsíci jednáno s představiteli Plzeňského kraje resp. členy Výboru regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. V nejbližších dnech bude připraven písemný materiál s žádostí o přešetření postupu ve věci korekce a neproplacení části dotace, který bude odeslán poskytovateli dotace Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. Současně je s bankou (KB a.s.) projednána možnost prodloužení splatnosti úvěru v případě, že do nebude zbytek dotace proplacen a současně by nebylo uzavřeno výběrové řízení na banku na refinancování závazků města, a to do Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka. Starosta objasnil, proč se tento bod projednává opakovaně, když byl projednán na minulém ZM. Uvedl, že na jednání ZM dne bylo projednáno a schváleno založení Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD). Vzhledem k tomu, že schvalovací proces v některých obcích se zdržel a od vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ) je třeba dokumenty projednat znovu a přijmout nová usnesení. Hlasování o Vodohospodářském svazku obcí 13:0:0 15 ZM revokuje svá usnesení č. ZM , č. ZM , č. ZM , č. ZM ZM souhlasí se vznikem dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice a současně schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě které vstupuje město Poběžovice do tohoto svazku a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 17 Schvaluje Stanovy Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice. 18 Pověřuje zastupováním města v dobrovolném svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice Mgr. Hynka Říhu, nar , bytem Šandova 275, Poběžovice. 19 Schvaluje Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi městem Poběžovice a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 10. Rozhodnutí o vyhlášení, či nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Poběžovice. Starosta sdělil zastupitelům, že město se chystalo v případě ředitele Základní školy Poběžovice postupovat jako v případě ředitelky MŠ Poběžovice, kdy vyhlášení konkurzu bylo možné po uplynutí šestiletého funkčního období a v té době vstoupila v platnost novela školského zákona (č. 561/2004 Sb.), neboli zákon č. 472/2011 Sb., který v čl. II, Přechodná ustanovení mimo jiné říká, že řediteli, který vykonává funkci ředitele školského zařízení nepřetržitě po dobu 3-6 let, končí výkon práce na daném prastránka 7

8 covním místě vedoucího zaměstnance dnem a v čl. I, 166 odst.3) uvedeného zákona se mimo jiné uvádí, že:...nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Tato změna zákona unikla pozornosti vedení města a termín vyhlášení konkursu v polovině roku 2013 marně prošel. Další možnost k vyhlášení konkursu v souladu s výše uvedeným právním předpisem bude tedy až v roce Funkční 6-ti leté období ředitele končí dnem Ing. Kohout J. řekl, že pokud je situace takováto, nemá cenu o tomto bodu dál jednat a aktuální situaci respektovat. 11. Různé. Starosta informoval zastupitele o: vyjádření Policie ČR, ve kterém informuje město Poběžovice, že trestní stíhání ve věci žaloby p. Jaroslava Královce na postup zastupitelstva při prodeji pozemků za hřbitovem bylo po prošetření předložených materiálů zastaveno. Hlasování o informaci od Policie ČR 13:0:0 20 ZM bere na vědomí vyrozumění Policie ČR o založení věci trestního oznámení na jednání členů Zastupitelstva města Poběžovice, související s prodejem pozemků společnosti HESTI, ad acta, které na zastupitele podal p. Jaroslav Královec, bytem Smetanova 309, Poběžovice neboť ze strany policie nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly podezření na spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 trestního zákoníku, případně jiného trestného činu, podle zvláštní části trestního zákoníku a nebyly shledány důvody pro zahájení úkonů trestního řízení. Blížící se 21. řádné valné hromadě firmy CHVAK, a.s., Domažlice, která se uskuteční dne , a na kterou je třeba delegovat zástupce města Poběžovice. Navrhl, aby jím byl Ing. Jindřich Kohout a náhradníkem starosta. Hlasování o zástupci města na ŘVH CHVAK, Domažlice 12:0:1 X X ZM deleguje zástupce města Poběžovice na jednání 21. řádné valné hromady společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., Domažlice, která se bude konat dne , Ing. Jindřicha Kohouta, nar , bytem Drahotínská 223, Poběžovice, a náhradníkem Mgr. Hynka Říhu, nar , bytem Šandova 275, Poběžovice. Povinnosti města, vyplývající z nové platné legislativy, která ukládá obcím mít zpracovaný nový územní plán do roku Tato změna vychází i z potřeby změny stávajícího, která v mnoha případech již neodpovídá současným potřebám města. Tato problematika byla projednána v Radě města Poběžovice, která doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit pořízení nového ÚP, aby mohly být učiněny kroky k zahájení legislativního procesu, vedoucího k přijetí nového územního plánu města Poběžovice a jeho částí. Aby mohl být proces zahájen, je třeba přijmout dvě usnesení. Prvním je schválení pořízení ÚP a druhým volba jednoho ze zastupitelů, který bude spolupracovat za město s pořizovatelem ÚP, kterým je MěÚ Domažlice, jako obec III. typu, tedy obec s rozšířenou působností. Navrhl, aby tímto prostředníkem mezi městem a MěÚ Domažlice byl Ing. Jindřich Kohout. Nikdo ze zastupitelů neprotestoval, ani nepřišel s jiným návrhem. Hlasování o pořízení nového ÚP města Poběžovice 13:0:0 22 ZM schvaluje pořízení nového Územního plánu města Poběžovice (včetně místních částí Sedlec, Zámělíč, Ohnišťovice, Šitboř, Šibanov, Sezemín). Hlasování o spolupracovníku města při tvorbě ÚP 12:0:1 X X ZM určuje pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města Poběžovice, člena zastupitelstva Ing. Jindřicha Kohouta, nar , bytem Drahotínská 223, Poběžovice. stránka 8

9 Hlasování o povinnosti RM připravit zad. dokum. ke schválení 13:0:0 24 ZM ukládá RM připravit ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na Pořízení nového územního plánu města Poběžovice. Kohout V. upozornil přítomné na velmi špatný stav části komunikací ve městě, včetně náměstí Míru. Starosta souhlasil a navrhl, aby byli do Poběžovic pozváni zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k jednání s několika zastupiteli, na kterém se vyjasní možnosti nápravy současného stavu. Hlasování o jednání o opravě komunikací ve městě 13:0:0 25 ZM ukládá starostovi vyzvat zástupce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k jednání se zastupiteli města o stavu komunikací, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, ve městě Poběžovice, s termínem do Starosta poté ještě informoval zastupitele o: průběhu komplexních pozemkových úprav na okolních obcích probíhající instalaci nových herních prvků na dětském hřišti plánovaném postavení starých herních prvků v Šitboři do probíhající opravě propadlé kanalizační šachty v Ohnišťovicích plánovaném dokončení akce zatrubnění vodoteče v Sedleci, kde se počítá se zahájením prací v příštím týdnu a budou k některým pracím využiti externí pracovníci, aby se termín skončení akce co nejvíce urychlil a bylo vše hotovo do místní pouti. Nechoďdomů se zeptala, zda již byla ve městě provedena deratizace kanalizační sítě? Starosta odpověděl, že deratizace se provádí pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim a jarní část letošní deratizace již proběhla. Vždy trvá nějaký čas, než jsou všechny návnady hlodavci sežrány, takže účinek tohoto opatření se projeví s mírným zpožděním. Nikdo další již neměl nic do diskuze a tak starosta poděkoval za účast a jednání ukončil. Dne zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice. Ověřovatelé:.. Marie Nechoďdomů... Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D. Mgr. Hynek Říha, starosta Pavel Veselák, místostarosta stránka 9

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Usnesení z 31. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 17. října 2011 od 16:00 do 19:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Usnesení z 31. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 17. října 2011 od 16:00 do 19:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice Usnesení z 31. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 17. října 2011 od 16:00 do 19:30 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více