Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích."

Transkript

1 Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.), Mgr. Olga Kociánová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda, JUDr. Josef Lipenský (18.20 hod.), PhDr. Petr Mužík (18.55 hod.), Marie Nechoďdomů, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D. (18.15 hod.), Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš. Omluveni: Romana Adamcová, Jiří Timura. Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha. Pro účely evidence hlasování: Adamcová (Ada), Doktor (Dok), Kociánová (Koc), Kohout Jindřich (KoJ), Kohout Václav (KoV), Krtová (Krt), Linda (Lin), Lipenský (Lip), Mužík (Muž), Nechoďdomů (Ned), Timura (Tim), Říha (Říh), Vejvančická (Vej), Veselák (Ves), Vondraš (Von). Hlasování pro (+), hlasování proti (-), zdržení se hlasování (0), nehlasováno (X). Usnesení uvedeno tučně kurzívou: omluven ZM Starosta na úvod přivítal všechny přítomné a uvedl, že 28. zasedání ZM Poběžovice bylo svoláno v souladu s právními předpisy, při zahájení je přítomno 9 zastupitelů a ZM je tedy usnášeníschopné. K přijetí závazných usnesení zastupitelstva je potřeba 8 hlasů. Poté seznámil zastupitele s navrženým programem jednání : Navržený program 28. jednání ZM: 1. Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. ZM 2. Volba ověřovatelů zápisu z 28. ZM 3. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování 4. Rozpočtová opatření č. 01/2014 a č. 02/ Hospodaření města k Prodej, koupě a směna městského majetku 7. Refinancování závazků města 8. Modernizace MŠ Poběžovice - aktuální situace dotace 9. Vodohospodářský svazek obcí Domažlicko 10. Rozhodnutí o vyhlášení, či nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Poběžovice 11. Různé Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má k navrženému programu připomínky, či jej chce doplnit. Kohout Václav navrhl do bodu č. 11, Různé, vložit bod Projednání stavu komunikací ve městě. Nikdo žádnou další připomínku nevznesl. Hlasování o doplněném programu jednání 9:0:0 X X X X + X + X ZM schvaluje navržený a doplněný program 28. zasedání ZM. stránka 1

2 1. Zpráva ověřovatelů z 27. zasedání ZM. Starosta vyzval ověřovatele zápisu a usnesení z 27. ZM, Dagmar Krtovou, aby se vyjádřila ke znění zápisu z 27. ZM. Oslovená uvedla, že zápis odpovídá projednávaným skutečnostem, zápis a usnesení ZM jsou v souladu s průběhem jednání. Druhý ověřovatel, PhDr. Petr Mužík již dříve svým podpisem na dokumenty vyjádřil svůj souhlas s jejich zněním. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádnou připomínku. Do jednání se v hod. dostavila Ing. Vejvančická Ph.D. - počet zastup.= 10. Hlasování o zápisu a usnesení z 27. ZM 10:0:0 X X X X + X ZM schvaluje zápis a usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad. 2. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a zapisovatele z 28. zasedání ZM. Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z 28. zasedání ZM Poběžovice byli paní Marie Nechoďdomů a Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D, a zapisovatelem Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ. Hlasování o ověřovatelích zápisu 8:0:2 X X X X 0 X ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 28. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Marii Nechoďdomů, Ing. Pavlínu Vejvančickou Ph.D. a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ Poběžovice. 3. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Starosta podal krátkou informaci o významu a podstatě práce agentury v Poběžovicích a předal slovo jejímu zástupci, Mgr. Michalu Kandlerovi. Mgr. Kandler uvedl, že agentura dříve působila především v lokalitách s vysokou koncentrací romské populace, kde byly problémy nejvyhrocenější, v současnosti se snaží řešit problémy všech občanů. Dosud pracovala asi ve 30 obcích a pomohla zrealizovat cca 100 projektů, které pomohla i finančně zajistit. Spolupráce s Poběžovicemi trvá zhruba od poloviny roku 2013, běží tedy ještě první rok a nejdelší spolupráce může trvat tři roky. Poté by měli být v obci někteří lidé schopni pokračovat v započaté činnosti již bez spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. V Poběžovicích agentura spolupracuje s městem, základní školou, firmou LB Minerals a některými důležitými institucemi v rámci okresu, aby její možnosti a záběr byly pokud možno co nejširší. Při řešení prevence kriminality se pracovní skupina v roce 2013 zaměřila na dva hlavní programy a to Vzdělávání v řešení zadluženosti a Prázdninový klub nejen o prázdninách, pro které se podařilo zajistit i finanční zdroje. V hodin přišel JUDr. Lipenský a počet zastupitelů = 11. Upřesnil, že v Poběžovicích není v současné době žádný závažný problém v oblasti kriminality, ale jde zde především o to, těmto problémům předcházet. Pro účelnou koordinaci všech svých kroků byl zpracován strategický plán, ve kterém jsou vytýčeny cíle, kterých se má dosáhnout, stanoveny konkrétní postupy jak jich dosáhnout, včetně organizačního, technického, či finančního zajištění. Poté postupně představil jednotlivé části strategického plánu a okomentoval jednotlivé oblasti jeho působení. Vondraš upozornil na to, že předkládaný strategický plán kalkuluje se zkvalitněním dopravní obslužnosti, zatímco Plzeňský kraj, jako zřizovatel navrhuje omezení spojů železniční dopravy. Ing. Kohout J. doplnil, že v oblasti dopravní obslužnosti by měl sehrát pozitivní roli např. autobus, který by město získalo a pomocí nějž by bylo následně schopno vyplnit některá hluchá místa ve spojích veřejné dopravy a zlepšit tak dopravní obslužnost. V hod. se dostavili PhDr. Mužík a p. Doktor - počet zastupitelů = 13. Ing. Linda se dotázal, zda existují statistiky o nezaměstnanosti, kriminalitě apod., aby bylo možno po určité době provést srovnání a vyhodnocení výsledků celé této aktivity? Starosta odpověděl, že konkrétní tabulky a počty, vztahující se k nezaměstnanosti a kriminalitě jsou zpracovány, nejedná se ale o materiál, který je k dispozici veřejnosti, neboť obsahuje citlivé údaje. Upozornil na problém poflakující se mládeže, jako na potencionální zdroj problémů drobné kriminality, či narušování veřejného pořádku. Prevencí pak může být zajištění podmínek pro všestrannou sportovní, či kulturní aktivitu, která by smysluplně vyplnila volný čas dětí a mládeže. Další oblastí, ve které má město problém je nedostatek malometrážních a tudíž laciných bytů. V současnosti jsou volné byty 4+1 o velikosti kolem m2, které jsou pro většinu žadatelů zbytečně drahé a naopak malých a levných bytů je nedostatek. V rámci spolupráce s stránka 2

3 agenturou bude město hledat možnosti úpravy některý svých objektů, či lokality na vybudování malometrážních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. I tuto iniciativu bude možné financovat z vyčleněných státních, či evropských zdrojů. Ing. Kohout J. dodal, že strategický plán ukazuje cestu, kterou by se město mohlo dát, ale bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda se tak stane nebo ne. Naskýtají se možnosti v rámci projektů získat zajímavé finanční prostředky k realizaci cílů strategického plánu. V současnosti se vytváří tým lidí, kteří by měli být schopní pracovat v budoucnu samostatně a pokračovat v cestě, na kterou se město zahájením spolupráce s agenturou vydalo. Starosta doplnil, že dopracovaný strategický plán bude poskytnut zastupitelům, aby se s ním mohli podrobně seznámit, podat své náměty, či připomínky a k jeho dalšímu projednání a eventuálnímu schválení bude předložen na jednom z následujících zasedání ZM, někdy v průběhu měsíce června Bude rovněž zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách města. V hod. opustil jednání ZM Mgr. Kandler. 4. Rozpočtová opatření č. 01/2014 a č. 02/2014. Starosta uvedl, že se jedná o rozpočtová opatření, která byla schválena RM. U rozpočtového opatření č. 01/ 2014 se jedná o změny mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů a stejně tak tomu je i u rozpočtových opatřeních č. 02/2014, kde se paragrafy nemění, ale tyto změny jsou předkládány zastupitelstvu na vědomí. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl dotaz. Odešel Vondraš, počet zastupitelů = 12. Hlasování o rozpočtových opatření č. 01/2014 a č. 02/ :0:0 X X X 4 ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 01/2014 schválená RM dne a rozpočtová opatření č. 02/2014 schválená RM dne Vrátil se Vondraš, počet zastupitelů = Hospodaření města k Starosta stručně okomentoval plnění rozpočtu a mimo jiné uvedl, že: Příjmy činily ,66 Kč (po konsolidaci ,66 Kč), výdaje činily ,23 Kč (po konsolidaci ,23 Kč) a financování činilo celkem ,43 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých závazků, tzn. splátky půjček a úvěrů činily ,79 Kč a změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činila ,36 Kč. Závazky města: ,80 Kč, hlavně: a) neuhrazené faktury před splatností i po splatnosti ,80 Kč; b) splátka za pozemek společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč; c) splátka za pozemek ŘKF Poběžovice ve výši ,- Kč. Z toho byly celkové závazky města po lhůtě splatnosti ,00 Kč. Pohledávky města: ,27 Kč. Z toho byly pohledávky města po lhůtě splatnosti ,97 Kč. Celkově konstatoval, že se finanční situace města pomalu zlepšuje, v současnosti se hradí běžné faktury na termín splatnosti a v případě realizace prodeje pozemku firmě HESTI, dojde z těchto prostředků k úhradě dlouhodobých závazků města. Hlasování o informaci o hospodaření města k :0:0 5 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k s příjmy ve výši ,66 Kč (po konsolidaci ,66 Kč), výdaji ve výši ,23 Kč (po konsolidaci ,23 Kč) a financováním ve výši ,43 Kč, přičemž závazky města k činily ,80 Kč (po lhůtě splatnosti ,00 Kč) a pohledávky města k činily ,27 Kč (po lhůtě splatnosti ,97 Kč). 6 ZM schvaluje předčasné jednorázové splacení závazků města po obdržení platby za prodávaný pozemek v průmyslové zóně, a to: a) závazek vůči společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč (zůstatek k ) za vrácený pozemek v průmyslové zóně splatný na základě platné dohody o narovnání; b) závazek vůči Římskokatolické farnosti Poběžovice ve výši ,- Kč (zůstatek k ) za pozemek pod nově vybudovanou přeložkou komunikace II/195 na základě smlouvy kupní; stránka 3

4 c) závazek vůči České spořitelně a.s. ve výši ,- Kč (zůstatek k ) vyplývající ze smlouvy o úvěru č ze dne čerpaného na koupi malotraktoru a jeho příslušenství. 6. Prodej, koupě a směna městského majetku. Starosta informoval přítomné o: skutečnosti, že na minulém jednání ZM ( ) byl projednán a schválen prodej pozemků společnosti HESTI spol. s r.o., v průmyslové zóně. Na základě schváleného prodeje byla připravena kupní smlouva a odeslána právní zástupkyni ke kontrole. Ta doporučila městu vyvěsit záměr města vztahující se k tomuto prodeji znovu, neboť původní záměr byl schvalován již v roce 2008 jako soubor pozemků v průmyslové zóně. Tento postup o znovuvyvěšení záměru a znovuprojednání prodeje v ZM byl doporučen i s ohledem na podané trestní oznámení na jednání zastupitelů ze strany pana Královce ve věci jiného prodeje. Na minulém ZM byla schválena cena pro prodej ve výši 235,- Kč/m2 bez DPH. Záměr města prodat uvedené pozemky byl se souhlasem RM znovu zveřejněn na úřední desce od do Na základě těchto skutečností je třeba zrušit původní usnesení ZM o prodeji a přijmout nové. Hlasování o prodeji pozemků b průmyslové zóně firmě HESTI 13:0:0 7 ZM revokuje své usnesení č. ZM ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 664/39 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/165 dle KN o výměře 6 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/166 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/172 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/173 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/177 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/178 dle KN o výměře 19 m2, druh pozemku trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1076/1 dle KN o výměře 571 m2, druh pozemku trvalý travní porost (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 664/39 dle KN o celkové výměře m2), vše v k.ú. Poběžovice, společnosti HESTI spol. s r.o., se sídlem K Hájům 946/10, Praha 5 za cenu 235,- Kč/m2 bez DPH a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. tom, že zastupitelé byli na minulém jednání ZM ( ) informováni, že Město Poběžovice obdrželo dne žádost p. Petra Řehoře a p. Kateřiny Turkové, bytem Plzeňská 142, Třemošná o prodej souboru pozemků v k.ú. Ohnišťovice. Vlastní B soupis pozemků a důvody žádosti o prodej jsou uvedeny v dopise ze dne , A B který byl součástí materiálu na minulé jednání ZM. Na základě rozhodnutí ZM ze dne byl zpracován podklad pro projednání definitivního záměru prodat tento soubor pozemků. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků je navrhována pro prodej cena 80,- Kč za 1 m2 u pozemků, které tvoří funkční celek k domu a jsou v intravilánu obce (A); u ostatních pozemků mimo intravilán obce, které netvoří funkční celek k domu (B) je navrhována cena 10,- Kč za 1 m2. JUDr. Lipenský dodal, že při prodeji zemědělských pozemků se kupní cena pohybuje do 10.-Kč/m2 a jakákoli vyšší cena je spekulativní. Ing. Kohout J. oponoval, že v tomto případě se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí se zahradou u domu žadatele a cena může být tudíž vyšší. Hlasování o záměru města prodat pozemky v Ohnišťovicích 12:1:0 X X stránka 4

5 9 ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 943/5 dle KN o výměře 250 m2, druh pozemku zahrada; p.č. 943/4 dle KN o výměře 80 m2, druh pozemku zahrada; části pozemků část p.č. 1415/2 dle KN o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace (dle připraveného GP p.č. 1415/3 KN), část p.č. 943 dle PK o výměře 235 m2 /díl g)/; část p.č. 938/2 dle KN, o výměře 55 m2, druh pozemku orná půda /díl f)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 156 m2 /díl d)/ (dle připraveného GP tvoří díly g, f, d parcelu p.č. 938/4 KN) a část p.č. 942 dle KN o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha (dle připraveného GP p.č. 942 KN), které tvoří funkční celek k rodinnému domu, vše v k.ú. Ohnišťovice, o celkové výměře 938 m2, a to za cenu 80,- Kč/m2 a záměr města prodat části pozemků část p.č. 938/2 dle KN, o výměře m2, druh pozemku orná půda /díl a)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 793 m2 /díl b)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 68 m2 /díl c)/ (dle připraveného GP tvoří díly a, b, c parcelu p.č. 938/2 KN); část p.č. 939 dle GP o výměře 603 m2 / díl m)/ (dle připraveného GP tvoří díl m parcelu p.č. 938/3 KN); část p.č. 942 dle KN o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha /díl e)/; část p.č. 943/7 dle KN o výměře 224 m2, druh pozemku ostatní plocha - neplodná půda /díl k)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 39 m2 /díl h)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 158 m2 /díl j)/ (dle připraveného GP tvoří díly e, k, h, j parcelu p.č. 943/7 KN), které jsou mimo intravilán obce a netvoří funkční celek k rodinnému domu, vše v k.ú. Ohnišťovice, o celkové výměře m2, a to za cenu 10,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a náklady na vyhotovení geometrického plánu. skutečnosti, že na minulém jednání ZM ( ) byl schválen záměr města prodat část pozemku p.č. 665/1 dle KN o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Sedlec u Poběžovic. Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu 15 dní od do na úřední desce města. Jediným zájemcem o prodej uvedeného pozemku je žadatel p. Miroslav Čáslavský, bytem Budovatelů 381, Poběžovice. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků byla schválena cena pro prodej cena 80,- Kč za 1 m2. Hlasování o prodeji pozemku v Sedleci 13:0:0 10 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 665/1 dle KN (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 665/4 dle KN) o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha, v k.ú. Sedlec u Poběžovic za cenu 80,- Kč za 1 m2 panu Miroslavovi Čáslavskému, bytem Budovatelů 381, Poběžovice s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. V souvislosti s realizací tohoto prodeje je ZM předkládána ke schválení koupě části pozemku p.č. st. 38 dle KN o výměře 65 m2 a části pozemku p.č. st. 44 dle KN o výměře 6 m2 (dle nového připraveného GP se jedná o parcelu p.č. 762 dle KN o celkové výměře 71 m2), které jsou ve vlastnictví žadatelovy sestry, paní Hany Kitzbergerové, bytem Baarova 387, Domažlice a jsou součástí veřejného prostranství. Cena pro koupi je stejná (tedy 80,- Kč/m2 a podíl na vyhotovení GP je 1/2 nákladů. Hlasování o koupi pozemku v Sedleci 13:0:0 11 ZM schvaluje koupi části pozemku p.č. st. 38 dle KN o výměře 65 m2, druh pozemku zastavěná plocha a části pozemku p.č. st. 44 dle KN o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 762 dle KN o celkové výměře 71 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha), v k.ú. Sedlec u Poběžovic za cenu 80,- Kč za 1 m2 od paní Hany Kitzbergerové, bytem Baarova 387, stránka 5

6 Domažlice s tím, že město jako kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. Faktu, že město obdrželo dne nabídku na bezúplatný převod pozemku p.č. 513/14 dle KN o výměře 130 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovic u Domažlic, ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Tento pozemek se nachází u bytového domu č.p. 20 v Agustinově ul. a jedná se pozemek, který sousedí s dalšími pozemky ve vlastnictví města a je proto vhodné nabídku na bezúplatný převod přijmout. Hlasování o bezúplatném převodu pozemku 13:0:0 12 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 513/14 dle KN o výměře 130 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 do vlastnictví Města Poběžovice a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu. 7. Refinancování závazků města. Starosta informoval přítomné o tom, že město splácí několik úvěrů, resp. závazků (Kanlizace Čistá Radbuza), které byly uzavřeny před několika lety, kdy byla situace na bankovním trhu podstatně jiná než dnes a proto v současnosti nastavené parametry úvěrů nejsou pro město výhodné. Z toho důvodu se vedení města rozhodlo oslovit p. Lukáše Petríka, který pracuje jako finanční poradce, aby zjistil možnosti refinancování současných splácených závazků města Poběžovice a připravil podklady pro uskutečnění výběrového řízení. Závazky navržené do refinancování (stav k ): a) úvěr u KB v částce ,21 Kč což je doplatek na vlastní prostředky akce Modernizace MŠ Poběžovice, b) úvěr u KB v částce ,21 Kč, jedná se o nedoplatek dotace na Modernizaci MŠ Poběžovice, o jehož výši, či prominutí se bude usilovně jednat, c) úvěr na Čistou Radbuzu v částce ,23 Kč + sankce ve výši Kč. Mimo to se ještě uvažovalo o zahrnutí hypotéky u ČS za dům č.p. 50 v částce ,28 Kč, kde ale dojde od k výrazné změně úrokové sazby, v souladu s aktuální situací na finančním trhu a proto nebude zahrnuta do refinancování, případně se bude tento závazek refinancovat samostatně. Poté starosta předal slovo p. Petríkovi. Petrík podrobně vysvětlil analýzu současné finanční situace města, seznámil přítomné s kroky, které byly podniknuty pro získání potřebných informací a popsal stav příprav k vyhotovení zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Seznámil přítomné s důvody pro změnu již v minulosti schválených podmínek pro zadání řízení, kterými mimo jiné jsou plovoucí kurz úrokové sazby a možnost jeho zafixování ve vhodný okamžik a to vše bez sankčních poplatků. Samostatné dokumenty pro vyhlášení výběrového řízení by měly být hotovy začátkem příštího týdne a pokud bude v té podobě zastupitelstvem schválen, bude vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, při němž bude osloveno několik finančních domů k podání nabídky na refinancování závazků města. Jednání opustil p. Doktor a počet zastupitelů = 12. Hlasování o revokaci usnesení 12:0:0 X X X ZM revokuje své usnesení č. ZM Do jednání se vrátil p. Doktor a počet zastupitelů = 13. Hlasování o parametrech výběrového řízení na refinancování 13:0:0 14 ZM schvaluje parametry pro zadání výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby (nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách) Poskytnutí investičního úvěru pro město Poběžovice na konsolidaci úvěrů stránka 6

7 (závazků) s tím že konsolidace se bude týkat pouze závazků vyplývajících z projektu Modernizace MŠ Poběžovice a z projektu Čistá Radbuza, splatnost úvěru bude do roku 2024 včetně, nabídnutá úroková sazba bude pohyblivá (1M + marže banky), zajištění prostřednictvím budoucích rozpočtových příjmů města a vybranými nemovitostmi ve vlastnictví města Poběžovice. Součástí nabídky uchazeče bude návrh na zajištění úrokové sazby na finančním trhu. 8. Modernizace MŠ Poběžovice. Starosta připomněl, že na minulých jednáních ZM byli zastupitelé informování o aktuální situaci ve věci neproplacení části dotace projektu Modernizace MŠ Poběžovice (korekce ve výši 25% uplatněných způsobilých výdajů). K byla proplacena pouze část dotace nevyplaceno zůstalo ,75 Kč. Situace byla nakonec na doporučení projednávána s advokátní kanceláří advokát JUDr. Jakub Stránský. Po dohodě s advokátem bylo dohodnuto, že další konkrétní postup vůči poskytovateli dotace bude zvolen po obdržení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který na základě podnětu poskytovatele dotace, prověřoval zakázku Modernizace MŠ Poběžovice Stavební práce. V současné době má město k dispozici Oznámení výsledku šetření podnětu ze strany ÚOHS, které obdrželo dne V tomto oznámení je uvedeno, že nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. To znamená, že město v zakázce nepochybilo a že nebylo tudíž diskriminační v kvalifikačních předpokladech, což bylo zdůvodnění pro provedení 25%-ní korekce. V této věci bylo rovněž v posledním měsíci jednáno s představiteli Plzeňského kraje resp. členy Výboru regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. V nejbližších dnech bude připraven písemný materiál s žádostí o přešetření postupu ve věci korekce a neproplacení části dotace, který bude odeslán poskytovateli dotace Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. Současně je s bankou (KB a.s.) projednána možnost prodloužení splatnosti úvěru v případě, že do nebude zbytek dotace proplacen a současně by nebylo uzavřeno výběrové řízení na banku na refinancování závazků města, a to do Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka. Starosta objasnil, proč se tento bod projednává opakovaně, když byl projednán na minulém ZM. Uvedl, že na jednání ZM dne bylo projednáno a schváleno založení Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD). Vzhledem k tomu, že schvalovací proces v některých obcích se zdržel a od vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ) je třeba dokumenty projednat znovu a přijmout nová usnesení. Hlasování o Vodohospodářském svazku obcí 13:0:0 15 ZM revokuje svá usnesení č. ZM , č. ZM , č. ZM , č. ZM ZM souhlasí se vznikem dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice a současně schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě které vstupuje město Poběžovice do tohoto svazku a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 17 Schvaluje Stanovy Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice. 18 Pověřuje zastupováním města v dobrovolném svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice Mgr. Hynka Říhu, nar , bytem Šandova 275, Poběžovice. 19 Schvaluje Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi městem Poběžovice a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 10. Rozhodnutí o vyhlášení, či nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Poběžovice. Starosta sdělil zastupitelům, že město se chystalo v případě ředitele Základní školy Poběžovice postupovat jako v případě ředitelky MŠ Poběžovice, kdy vyhlášení konkurzu bylo možné po uplynutí šestiletého funkčního období a v té době vstoupila v platnost novela školského zákona (č. 561/2004 Sb.), neboli zákon č. 472/2011 Sb., který v čl. II, Přechodná ustanovení mimo jiné říká, že řediteli, který vykonává funkci ředitele školského zařízení nepřetržitě po dobu 3-6 let, končí výkon práce na daném prastránka 7

8 covním místě vedoucího zaměstnance dnem a v čl. I, 166 odst.3) uvedeného zákona se mimo jiné uvádí, že:...nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Tato změna zákona unikla pozornosti vedení města a termín vyhlášení konkursu v polovině roku 2013 marně prošel. Další možnost k vyhlášení konkursu v souladu s výše uvedeným právním předpisem bude tedy až v roce Funkční 6-ti leté období ředitele končí dnem Ing. Kohout J. řekl, že pokud je situace takováto, nemá cenu o tomto bodu dál jednat a aktuální situaci respektovat. 11. Různé. Starosta informoval zastupitele o: vyjádření Policie ČR, ve kterém informuje město Poběžovice, že trestní stíhání ve věci žaloby p. Jaroslava Královce na postup zastupitelstva při prodeji pozemků za hřbitovem bylo po prošetření předložených materiálů zastaveno. Hlasování o informaci od Policie ČR 13:0:0 20 ZM bere na vědomí vyrozumění Policie ČR o založení věci trestního oznámení na jednání členů Zastupitelstva města Poběžovice, související s prodejem pozemků společnosti HESTI, ad acta, které na zastupitele podal p. Jaroslav Královec, bytem Smetanova 309, Poběžovice neboť ze strany policie nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly podezření na spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 trestního zákoníku, případně jiného trestného činu, podle zvláštní části trestního zákoníku a nebyly shledány důvody pro zahájení úkonů trestního řízení. Blížící se 21. řádné valné hromadě firmy CHVAK, a.s., Domažlice, která se uskuteční dne , a na kterou je třeba delegovat zástupce města Poběžovice. Navrhl, aby jím byl Ing. Jindřich Kohout a náhradníkem starosta. Hlasování o zástupci města na ŘVH CHVAK, Domažlice 12:0:1 X X ZM deleguje zástupce města Poběžovice na jednání 21. řádné valné hromady společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., Domažlice, která se bude konat dne , Ing. Jindřicha Kohouta, nar , bytem Drahotínská 223, Poběžovice, a náhradníkem Mgr. Hynka Říhu, nar , bytem Šandova 275, Poběžovice. Povinnosti města, vyplývající z nové platné legislativy, která ukládá obcím mít zpracovaný nový územní plán do roku Tato změna vychází i z potřeby změny stávajícího, která v mnoha případech již neodpovídá současným potřebám města. Tato problematika byla projednána v Radě města Poběžovice, která doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit pořízení nového ÚP, aby mohly být učiněny kroky k zahájení legislativního procesu, vedoucího k přijetí nového územního plánu města Poběžovice a jeho částí. Aby mohl být proces zahájen, je třeba přijmout dvě usnesení. Prvním je schválení pořízení ÚP a druhým volba jednoho ze zastupitelů, který bude spolupracovat za město s pořizovatelem ÚP, kterým je MěÚ Domažlice, jako obec III. typu, tedy obec s rozšířenou působností. Navrhl, aby tímto prostředníkem mezi městem a MěÚ Domažlice byl Ing. Jindřich Kohout. Nikdo ze zastupitelů neprotestoval, ani nepřišel s jiným návrhem. Hlasování o pořízení nového ÚP města Poběžovice 13:0:0 22 ZM schvaluje pořízení nového Územního plánu města Poběžovice (včetně místních částí Sedlec, Zámělíč, Ohnišťovice, Šitboř, Šibanov, Sezemín). Hlasování o spolupracovníku města při tvorbě ÚP 12:0:1 X X ZM určuje pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města Poběžovice, člena zastupitelstva Ing. Jindřicha Kohouta, nar , bytem Drahotínská 223, Poběžovice. stránka 8

9 Hlasování o povinnosti RM připravit zad. dokum. ke schválení 13:0:0 24 ZM ukládá RM připravit ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na Pořízení nového územního plánu města Poběžovice. Kohout V. upozornil přítomné na velmi špatný stav části komunikací ve městě, včetně náměstí Míru. Starosta souhlasil a navrhl, aby byli do Poběžovic pozváni zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k jednání s několika zastupiteli, na kterém se vyjasní možnosti nápravy současného stavu. Hlasování o jednání o opravě komunikací ve městě 13:0:0 25 ZM ukládá starostovi vyzvat zástupce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k jednání se zastupiteli města o stavu komunikací, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, ve městě Poběžovice, s termínem do Starosta poté ještě informoval zastupitele o: průběhu komplexních pozemkových úprav na okolních obcích probíhající instalaci nových herních prvků na dětském hřišti plánovaném postavení starých herních prvků v Šitboři do probíhající opravě propadlé kanalizační šachty v Ohnišťovicích plánovaném dokončení akce zatrubnění vodoteče v Sedleci, kde se počítá se zahájením prací v příštím týdnu a budou k některým pracím využiti externí pracovníci, aby se termín skončení akce co nejvíce urychlil a bylo vše hotovo do místní pouti. Nechoďdomů se zeptala, zda již byla ve městě provedena deratizace kanalizační sítě? Starosta odpověděl, že deratizace se provádí pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim a jarní část letošní deratizace již proběhla. Vždy trvá nějaký čas, než jsou všechny návnady hlodavci sežrány, takže účinek tohoto opatření se projeví s mírným zpožděním. Nikdo další již neměl nic do diskuze a tak starosta poděkoval za účast a jednání ukončil. Dne zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice. Ověřovatelé:.. Marie Nechoďdomů... Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D. Mgr. Hynek Říha, starosta Pavel Veselák, místostarosta stránka 9

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25.4.2012 od 17,00 hodin do 19,15 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Poběžovicích.

Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25.4.2012 od 17,00 hodin do 19,15 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Poběžovicích. Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25.4.2012 od 17,00 hodin do 19,15 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 14. 9. 2012 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni: Kubánek Jaroslav, Kučavík Martin, Ivanický Eduard, Říha Václav a Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 2. zasedání ze dne 17.12. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 15 Omluven 0 Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/31/2/14 +3/ -11/ Z1 Mgr.Zdeněk Žalud, PhD. Návrh na doplnění 1. Mgr.Zdeněk

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 16. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 10. července 2008 od 19:00 do 20:45 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Zápis z 16. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 10. července 2008 od 19:00 do 20:45 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Zápis z 16. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 10. července 2008 od 19:00 do 20:45 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Přítomni zastupitelé: Mgr. Hynek Říha (starosta), RNDr. Karel

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě konaného dne od hodin v kulturní místnosti OÚ

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě konaného dne od hodin v kulturní místnosti OÚ Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kout na Šumavě konaného dne 14.5.2014 od 19.00 hodin v kulturní místnosti OÚ Přítomni: 9 členů ZO 10 občanů obce Je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, ZO je

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 25.09.2017 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil : starosta obce Ing. Klabouch Vladislav Přítomno: 5 členů

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 6. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 19. 10. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec konaného dne 10. 11. 2015 místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Srubec přítomní zastupitelé: paní Lenka Malá, paní Martina Rossmannová,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Žehuň č.13 ze dne 29.10. 2012 Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík, Ing.O.Jedlička, J.Urbanová O.Heřmanský Občané: dle prezenční listiny PROGRAM:

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 15 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 8.10.2014, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Winzberger Omluven: Lacina

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 26.8.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera, Radka Marková, Mgr. Dagmar Žbánková, Milan Horváth, JUDr. Lucie Plochová přítomna od 17,05 hod.

Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera, Radka Marková, Mgr. Dagmar Žbánková, Milan Horváth, JUDr. Lucie Plochová přítomna od 17,05 hod. Zápis č.18/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 13.3.2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Ze zasedání se omluvil zastupitel Ing. Marek Světlík. Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 15. prosince 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více