Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích."

Transkript

1 Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.), Mgr. Olga Kociánová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda, JUDr. Josef Lipenský (18.20 hod.), PhDr. Petr Mužík (18.55 hod.), Marie Nechoďdomů, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D. (18.15 hod.), Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš. Omluveni: Romana Adamcová, Jiří Timura. Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha. Pro účely evidence hlasování: Adamcová (Ada), Doktor (Dok), Kociánová (Koc), Kohout Jindřich (KoJ), Kohout Václav (KoV), Krtová (Krt), Linda (Lin), Lipenský (Lip), Mužík (Muž), Nechoďdomů (Ned), Timura (Tim), Říha (Říh), Vejvančická (Vej), Veselák (Ves), Vondraš (Von). Hlasování pro (+), hlasování proti (-), zdržení se hlasování (0), nehlasováno (X). Usnesení uvedeno tučně kurzívou: omluven ZM Starosta na úvod přivítal všechny přítomné a uvedl, že 28. zasedání ZM Poběžovice bylo svoláno v souladu s právními předpisy, při zahájení je přítomno 9 zastupitelů a ZM je tedy usnášeníschopné. K přijetí závazných usnesení zastupitelstva je potřeba 8 hlasů. Poté seznámil zastupitele s navrženým programem jednání : Navržený program 28. jednání ZM: 1. Zpráva ověřovatelů zápisu z 27. ZM 2. Volba ověřovatelů zápisu z 28. ZM 3. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování 4. Rozpočtová opatření č. 01/2014 a č. 02/ Hospodaření města k Prodej, koupě a směna městského majetku 7. Refinancování závazků města 8. Modernizace MŠ Poběžovice - aktuální situace dotace 9. Vodohospodářský svazek obcí Domažlicko 10. Rozhodnutí o vyhlášení, či nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Poběžovice 11. Různé Starosta se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má k navrženému programu připomínky, či jej chce doplnit. Kohout Václav navrhl do bodu č. 11, Různé, vložit bod Projednání stavu komunikací ve městě. Nikdo žádnou další připomínku nevznesl. Hlasování o doplněném programu jednání 9:0:0 X X X X + X + X ZM schvaluje navržený a doplněný program 28. zasedání ZM. stránka 1

2 1. Zpráva ověřovatelů z 27. zasedání ZM. Starosta vyzval ověřovatele zápisu a usnesení z 27. ZM, Dagmar Krtovou, aby se vyjádřila ke znění zápisu z 27. ZM. Oslovená uvedla, že zápis odpovídá projednávaným skutečnostem, zápis a usnesení ZM jsou v souladu s průběhem jednání. Druhý ověřovatel, PhDr. Petr Mužík již dříve svým podpisem na dokumenty vyjádřil svůj souhlas s jejich zněním. Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl žádnou připomínku. Do jednání se v hod. dostavila Ing. Vejvančická Ph.D. - počet zastup.= 10. Hlasování o zápisu a usnesení z 27. ZM 10:0:0 X X X X + X ZM schvaluje zápis a usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad. 2. Volba ověřovatelů zápisu a usnesení a zapisovatele z 28. zasedání ZM. Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z 28. zasedání ZM Poběžovice byli paní Marie Nechoďdomů a Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D, a zapisovatelem Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ. Hlasování o ověřovatelích zápisu 8:0:2 X X X X 0 X ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 28. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Marii Nechoďdomů, Ing. Pavlínu Vejvančickou Ph.D. a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ Poběžovice. 3. Zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Starosta podal krátkou informaci o významu a podstatě práce agentury v Poběžovicích a předal slovo jejímu zástupci, Mgr. Michalu Kandlerovi. Mgr. Kandler uvedl, že agentura dříve působila především v lokalitách s vysokou koncentrací romské populace, kde byly problémy nejvyhrocenější, v současnosti se snaží řešit problémy všech občanů. Dosud pracovala asi ve 30 obcích a pomohla zrealizovat cca 100 projektů, které pomohla i finančně zajistit. Spolupráce s Poběžovicemi trvá zhruba od poloviny roku 2013, běží tedy ještě první rok a nejdelší spolupráce může trvat tři roky. Poté by měli být v obci někteří lidé schopni pokračovat v započaté činnosti již bez spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. V Poběžovicích agentura spolupracuje s městem, základní školou, firmou LB Minerals a některými důležitými institucemi v rámci okresu, aby její možnosti a záběr byly pokud možno co nejširší. Při řešení prevence kriminality se pracovní skupina v roce 2013 zaměřila na dva hlavní programy a to Vzdělávání v řešení zadluženosti a Prázdninový klub nejen o prázdninách, pro které se podařilo zajistit i finanční zdroje. V hodin přišel JUDr. Lipenský a počet zastupitelů = 11. Upřesnil, že v Poběžovicích není v současné době žádný závažný problém v oblasti kriminality, ale jde zde především o to, těmto problémům předcházet. Pro účelnou koordinaci všech svých kroků byl zpracován strategický plán, ve kterém jsou vytýčeny cíle, kterých se má dosáhnout, stanoveny konkrétní postupy jak jich dosáhnout, včetně organizačního, technického, či finančního zajištění. Poté postupně představil jednotlivé části strategického plánu a okomentoval jednotlivé oblasti jeho působení. Vondraš upozornil na to, že předkládaný strategický plán kalkuluje se zkvalitněním dopravní obslužnosti, zatímco Plzeňský kraj, jako zřizovatel navrhuje omezení spojů železniční dopravy. Ing. Kohout J. doplnil, že v oblasti dopravní obslužnosti by měl sehrát pozitivní roli např. autobus, který by město získalo a pomocí nějž by bylo následně schopno vyplnit některá hluchá místa ve spojích veřejné dopravy a zlepšit tak dopravní obslužnost. V hod. se dostavili PhDr. Mužík a p. Doktor - počet zastupitelů = 13. Ing. Linda se dotázal, zda existují statistiky o nezaměstnanosti, kriminalitě apod., aby bylo možno po určité době provést srovnání a vyhodnocení výsledků celé této aktivity? Starosta odpověděl, že konkrétní tabulky a počty, vztahující se k nezaměstnanosti a kriminalitě jsou zpracovány, nejedná se ale o materiál, který je k dispozici veřejnosti, neboť obsahuje citlivé údaje. Upozornil na problém poflakující se mládeže, jako na potencionální zdroj problémů drobné kriminality, či narušování veřejného pořádku. Prevencí pak může být zajištění podmínek pro všestrannou sportovní, či kulturní aktivitu, která by smysluplně vyplnila volný čas dětí a mládeže. Další oblastí, ve které má město problém je nedostatek malometrážních a tudíž laciných bytů. V současnosti jsou volné byty 4+1 o velikosti kolem m2, které jsou pro většinu žadatelů zbytečně drahé a naopak malých a levných bytů je nedostatek. V rámci spolupráce s stránka 2

3 agenturou bude město hledat možnosti úpravy některý svých objektů, či lokality na vybudování malometrážních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. I tuto iniciativu bude možné financovat z vyčleněných státních, či evropských zdrojů. Ing. Kohout J. dodal, že strategický plán ukazuje cestu, kterou by se město mohlo dát, ale bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda se tak stane nebo ne. Naskýtají se možnosti v rámci projektů získat zajímavé finanční prostředky k realizaci cílů strategického plánu. V současnosti se vytváří tým lidí, kteří by měli být schopní pracovat v budoucnu samostatně a pokračovat v cestě, na kterou se město zahájením spolupráce s agenturou vydalo. Starosta doplnil, že dopracovaný strategický plán bude poskytnut zastupitelům, aby se s ním mohli podrobně seznámit, podat své náměty, či připomínky a k jeho dalšímu projednání a eventuálnímu schválení bude předložen na jednom z následujících zasedání ZM, někdy v průběhu měsíce června Bude rovněž zpřístupněn veřejnosti na webových stránkách města. V hod. opustil jednání ZM Mgr. Kandler. 4. Rozpočtová opatření č. 01/2014 a č. 02/2014. Starosta uvedl, že se jedná o rozpočtová opatření, která byla schválena RM. U rozpočtového opatření č. 01/ 2014 se jedná o změny mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů a stejně tak tomu je i u rozpočtových opatřeních č. 02/2014, kde se paragrafy nemění, ale tyto změny jsou předkládány zastupitelstvu na vědomí. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl dotaz. Odešel Vondraš, počet zastupitelů = 12. Hlasování o rozpočtových opatření č. 01/2014 a č. 02/ :0:0 X X X 4 ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 01/2014 schválená RM dne a rozpočtová opatření č. 02/2014 schválená RM dne Vrátil se Vondraš, počet zastupitelů = Hospodaření města k Starosta stručně okomentoval plnění rozpočtu a mimo jiné uvedl, že: Příjmy činily ,66 Kč (po konsolidaci ,66 Kč), výdaje činily ,23 Kč (po konsolidaci ,23 Kč) a financování činilo celkem ,43 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých závazků, tzn. splátky půjček a úvěrů činily ,79 Kč a změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech činila ,36 Kč. Závazky města: ,80 Kč, hlavně: a) neuhrazené faktury před splatností i po splatnosti ,80 Kč; b) splátka za pozemek společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč; c) splátka za pozemek ŘKF Poběžovice ve výši ,- Kč. Z toho byly celkové závazky města po lhůtě splatnosti ,00 Kč. Pohledávky města: ,27 Kč. Z toho byly pohledávky města po lhůtě splatnosti ,97 Kč. Celkově konstatoval, že se finanční situace města pomalu zlepšuje, v současnosti se hradí běžné faktury na termín splatnosti a v případě realizace prodeje pozemku firmě HESTI, dojde z těchto prostředků k úhradě dlouhodobých závazků města. Hlasování o informaci o hospodaření města k :0:0 5 ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k s příjmy ve výši ,66 Kč (po konsolidaci ,66 Kč), výdaji ve výši ,23 Kč (po konsolidaci ,23 Kč) a financováním ve výši ,43 Kč, přičemž závazky města k činily ,80 Kč (po lhůtě splatnosti ,00 Kč) a pohledávky města k činily ,27 Kč (po lhůtě splatnosti ,97 Kč). 6 ZM schvaluje předčasné jednorázové splacení závazků města po obdržení platby za prodávaný pozemek v průmyslové zóně, a to: a) závazek vůči společnosti Dieselworx s.r.o. ve výši ,- Kč (zůstatek k ) za vrácený pozemek v průmyslové zóně splatný na základě platné dohody o narovnání; b) závazek vůči Římskokatolické farnosti Poběžovice ve výši ,- Kč (zůstatek k ) za pozemek pod nově vybudovanou přeložkou komunikace II/195 na základě smlouvy kupní; stránka 3

4 c) závazek vůči České spořitelně a.s. ve výši ,- Kč (zůstatek k ) vyplývající ze smlouvy o úvěru č ze dne čerpaného na koupi malotraktoru a jeho příslušenství. 6. Prodej, koupě a směna městského majetku. Starosta informoval přítomné o: skutečnosti, že na minulém jednání ZM ( ) byl projednán a schválen prodej pozemků společnosti HESTI spol. s r.o., v průmyslové zóně. Na základě schváleného prodeje byla připravena kupní smlouva a odeslána právní zástupkyni ke kontrole. Ta doporučila městu vyvěsit záměr města vztahující se k tomuto prodeji znovu, neboť původní záměr byl schvalován již v roce 2008 jako soubor pozemků v průmyslové zóně. Tento postup o znovuvyvěšení záměru a znovuprojednání prodeje v ZM byl doporučen i s ohledem na podané trestní oznámení na jednání zastupitelů ze strany pana Královce ve věci jiného prodeje. Na minulém ZM byla schválena cena pro prodej ve výši 235,- Kč/m2 bez DPH. Záměr města prodat uvedené pozemky byl se souhlasem RM znovu zveřejněn na úřední desce od do Na základě těchto skutečností je třeba zrušit původní usnesení ZM o prodeji a přijmout nové. Hlasování o prodeji pozemků b průmyslové zóně firmě HESTI 13:0:0 7 ZM revokuje své usnesení č. ZM ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 664/39 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/165 dle KN o výměře 6 m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/166 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/172 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/173 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/177 dle KN o výměře m2, druh pozemku trvalý travní porost, části pozemku p.č. 664/178 dle KN o výměře 19 m2, druh pozemku trvalý travní porost a části pozemku p.č. 1076/1 dle KN o výměře 571 m2, druh pozemku trvalý travní porost (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 664/39 dle KN o celkové výměře m2), vše v k.ú. Poběžovice, společnosti HESTI spol. s r.o., se sídlem K Hájům 946/10, Praha 5 za cenu 235,- Kč/m2 bez DPH a pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy. tom, že zastupitelé byli na minulém jednání ZM ( ) informováni, že Město Poběžovice obdrželo dne žádost p. Petra Řehoře a p. Kateřiny Turkové, bytem Plzeňská 142, Třemošná o prodej souboru pozemků v k.ú. Ohnišťovice. Vlastní B soupis pozemků a důvody žádosti o prodej jsou uvedeny v dopise ze dne , A B který byl součástí materiálu na minulé jednání ZM. Na základě rozhodnutí ZM ze dne byl zpracován podklad pro projednání definitivního záměru prodat tento soubor pozemků. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků je navrhována pro prodej cena 80,- Kč za 1 m2 u pozemků, které tvoří funkční celek k domu a jsou v intravilánu obce (A); u ostatních pozemků mimo intravilán obce, které netvoří funkční celek k domu (B) je navrhována cena 10,- Kč za 1 m2. JUDr. Lipenský dodal, že při prodeji zemědělských pozemků se kupní cena pohybuje do 10.-Kč/m2 a jakákoli vyšší cena je spekulativní. Ing. Kohout J. oponoval, že v tomto případě se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí se zahradou u domu žadatele a cena může být tudíž vyšší. Hlasování o záměru města prodat pozemky v Ohnišťovicích 12:1:0 X X stránka 4

5 9 ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 943/5 dle KN o výměře 250 m2, druh pozemku zahrada; p.č. 943/4 dle KN o výměře 80 m2, druh pozemku zahrada; části pozemků část p.č. 1415/2 dle KN o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace (dle připraveného GP p.č. 1415/3 KN), část p.č. 943 dle PK o výměře 235 m2 /díl g)/; část p.č. 938/2 dle KN, o výměře 55 m2, druh pozemku orná půda /díl f)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 156 m2 /díl d)/ (dle připraveného GP tvoří díly g, f, d parcelu p.č. 938/4 KN) a část p.č. 942 dle KN o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha (dle připraveného GP p.č. 942 KN), které tvoří funkční celek k rodinnému domu, vše v k.ú. Ohnišťovice, o celkové výměře 938 m2, a to za cenu 80,- Kč/m2 a záměr města prodat části pozemků část p.č. 938/2 dle KN, o výměře m2, druh pozemku orná půda /díl a)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 793 m2 /díl b)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 68 m2 /díl c)/ (dle připraveného GP tvoří díly a, b, c parcelu p.č. 938/2 KN); část p.č. 939 dle GP o výměře 603 m2 / díl m)/ (dle připraveného GP tvoří díl m parcelu p.č. 938/3 KN); část p.č. 942 dle KN o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha /díl e)/; část p.č. 943/7 dle KN o výměře 224 m2, druh pozemku ostatní plocha - neplodná půda /díl k)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 39 m2 /díl h)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 158 m2 /díl j)/ (dle připraveného GP tvoří díly e, k, h, j parcelu p.č. 943/7 KN), které jsou mimo intravilán obce a netvoří funkční celek k rodinnému domu, vše v k.ú. Ohnišťovice, o celkové výměře m2, a to za cenu 10,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a náklady na vyhotovení geometrického plánu. skutečnosti, že na minulém jednání ZM ( ) byl schválen záměr města prodat část pozemku p.č. 665/1 dle KN o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Sedlec u Poběžovic. Záměr byl vyvěšen po zákonnou dobu 15 dní od do na úřední desce města. Jediným zájemcem o prodej uvedeného pozemku je žadatel p. Miroslav Čáslavský, bytem Budovatelů 381, Poběžovice. V souladu se schválenou Směrnice města č. 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků byla schválena cena pro prodej cena 80,- Kč za 1 m2. Hlasování o prodeji pozemku v Sedleci 13:0:0 10 ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 665/1 dle KN (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 665/4 dle KN) o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha, v k.ú. Sedlec u Poběžovic za cenu 80,- Kč za 1 m2 panu Miroslavovi Čáslavskému, bytem Budovatelů 381, Poběžovice s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. V souvislosti s realizací tohoto prodeje je ZM předkládána ke schválení koupě části pozemku p.č. st. 38 dle KN o výměře 65 m2 a části pozemku p.č. st. 44 dle KN o výměře 6 m2 (dle nového připraveného GP se jedná o parcelu p.č. 762 dle KN o celkové výměře 71 m2), které jsou ve vlastnictví žadatelovy sestry, paní Hany Kitzbergerové, bytem Baarova 387, Domažlice a jsou součástí veřejného prostranství. Cena pro koupi je stejná (tedy 80,- Kč/m2 a podíl na vyhotovení GP je 1/2 nákladů. Hlasování o koupi pozemku v Sedleci 13:0:0 11 ZM schvaluje koupi části pozemku p.č. st. 38 dle KN o výměře 65 m2, druh pozemku zastavěná plocha a části pozemku p.č. st. 44 dle KN o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 762 dle KN o celkové výměře 71 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha), v k.ú. Sedlec u Poběžovic za cenu 80,- Kč za 1 m2 od paní Hany Kitzbergerové, bytem Baarova 387, stránka 5

6 Domažlice s tím, že město jako kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva a 1/2 nákladů na vyhotovení geometrického plánu. Faktu, že město obdrželo dne nabídku na bezúplatný převod pozemku p.č. 513/14 dle KN o výměře 130 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovic u Domažlic, ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Tento pozemek se nachází u bytového domu č.p. 20 v Agustinově ul. a jedná se pozemek, který sousedí s dalšími pozemky ve vlastnictví města a je proto vhodné nabídku na bezúplatný převod přijmout. Hlasování o bezúplatném převodu pozemku 13:0:0 12 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 513/14 dle KN o výměře 130 m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Poběžovice u Domažlic, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 do vlastnictví Města Poběžovice a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu. 7. Refinancování závazků města. Starosta informoval přítomné o tom, že město splácí několik úvěrů, resp. závazků (Kanlizace Čistá Radbuza), které byly uzavřeny před několika lety, kdy byla situace na bankovním trhu podstatně jiná než dnes a proto v současnosti nastavené parametry úvěrů nejsou pro město výhodné. Z toho důvodu se vedení města rozhodlo oslovit p. Lukáše Petríka, který pracuje jako finanční poradce, aby zjistil možnosti refinancování současných splácených závazků města Poběžovice a připravil podklady pro uskutečnění výběrového řízení. Závazky navržené do refinancování (stav k ): a) úvěr u KB v částce ,21 Kč což je doplatek na vlastní prostředky akce Modernizace MŠ Poběžovice, b) úvěr u KB v částce ,21 Kč, jedná se o nedoplatek dotace na Modernizaci MŠ Poběžovice, o jehož výši, či prominutí se bude usilovně jednat, c) úvěr na Čistou Radbuzu v částce ,23 Kč + sankce ve výši Kč. Mimo to se ještě uvažovalo o zahrnutí hypotéky u ČS za dům č.p. 50 v částce ,28 Kč, kde ale dojde od k výrazné změně úrokové sazby, v souladu s aktuální situací na finančním trhu a proto nebude zahrnuta do refinancování, případně se bude tento závazek refinancovat samostatně. Poté starosta předal slovo p. Petríkovi. Petrík podrobně vysvětlil analýzu současné finanční situace města, seznámil přítomné s kroky, které byly podniknuty pro získání potřebných informací a popsal stav příprav k vyhotovení zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Seznámil přítomné s důvody pro změnu již v minulosti schválených podmínek pro zadání řízení, kterými mimo jiné jsou plovoucí kurz úrokové sazby a možnost jeho zafixování ve vhodný okamžik a to vše bez sankčních poplatků. Samostatné dokumenty pro vyhlášení výběrového řízení by měly být hotovy začátkem příštího týdne a pokud bude v té podobě zastupitelstvem schválen, bude vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, při němž bude osloveno několik finančních domů k podání nabídky na refinancování závazků města. Jednání opustil p. Doktor a počet zastupitelů = 12. Hlasování o revokaci usnesení 12:0:0 X X X ZM revokuje své usnesení č. ZM Do jednání se vrátil p. Doktor a počet zastupitelů = 13. Hlasování o parametrech výběrového řízení na refinancování 13:0:0 14 ZM schvaluje parametry pro zadání výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby (nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách) Poskytnutí investičního úvěru pro město Poběžovice na konsolidaci úvěrů stránka 6

7 (závazků) s tím že konsolidace se bude týkat pouze závazků vyplývajících z projektu Modernizace MŠ Poběžovice a z projektu Čistá Radbuza, splatnost úvěru bude do roku 2024 včetně, nabídnutá úroková sazba bude pohyblivá (1M + marže banky), zajištění prostřednictvím budoucích rozpočtových příjmů města a vybranými nemovitostmi ve vlastnictví města Poběžovice. Součástí nabídky uchazeče bude návrh na zajištění úrokové sazby na finančním trhu. 8. Modernizace MŠ Poběžovice. Starosta připomněl, že na minulých jednáních ZM byli zastupitelé informování o aktuální situaci ve věci neproplacení části dotace projektu Modernizace MŠ Poběžovice (korekce ve výši 25% uplatněných způsobilých výdajů). K byla proplacena pouze část dotace nevyplaceno zůstalo ,75 Kč. Situace byla nakonec na doporučení projednávána s advokátní kanceláří advokát JUDr. Jakub Stránský. Po dohodě s advokátem bylo dohodnuto, že další konkrétní postup vůči poskytovateli dotace bude zvolen po obdržení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který na základě podnětu poskytovatele dotace, prověřoval zakázku Modernizace MŠ Poběžovice Stavební práce. V současné době má město k dispozici Oznámení výsledku šetření podnětu ze strany ÚOHS, které obdrželo dne V tomto oznámení je uvedeno, že nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. To znamená, že město v zakázce nepochybilo a že nebylo tudíž diskriminační v kvalifikačních předpokladech, což bylo zdůvodnění pro provedení 25%-ní korekce. V této věci bylo rovněž v posledním měsíci jednáno s představiteli Plzeňského kraje resp. členy Výboru regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. V nejbližších dnech bude připraven písemný materiál s žádostí o přešetření postupu ve věci korekce a neproplacení části dotace, který bude odeslán poskytovateli dotace Úřadu regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad. Současně je s bankou (KB a.s.) projednána možnost prodloužení splatnosti úvěru v případě, že do nebude zbytek dotace proplacen a současně by nebylo uzavřeno výběrové řízení na banku na refinancování závazků města, a to do Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka. Starosta objasnil, proč se tento bod projednává opakovaně, když byl projednán na minulém ZM. Uvedl, že na jednání ZM dne bylo projednáno a schváleno založení Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka (VSOD). Vzhledem k tomu, že schvalovací proces v některých obcích se zdržel a od vstoupil v platnost nový občanský zákoník (NOZ) je třeba dokumenty projednat znovu a přijmout nová usnesení. Hlasování o Vodohospodářském svazku obcí 13:0:0 15 ZM revokuje svá usnesení č. ZM , č. ZM , č. ZM , č. ZM ZM souhlasí se vznikem dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice a současně schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění, na základě které vstupuje město Poběžovice do tohoto svazku a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 17 Schvaluje Stanovy Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice. 18 Pověřuje zastupováním města v dobrovolném svazku obcí Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice Mgr. Hynka Říhu, nar , bytem Šandova 275, Poběžovice. 19 Schvaluje Smlouvu o půjčce akcií uzavíranou mezi městem Poběžovice a Vodohospodářským svazkem obcí Domažlicka se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 10. Rozhodnutí o vyhlášení, či nevyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Poběžovice. Starosta sdělil zastupitelům, že město se chystalo v případě ředitele Základní školy Poběžovice postupovat jako v případě ředitelky MŠ Poběžovice, kdy vyhlášení konkurzu bylo možné po uplynutí šestiletého funkčního období a v té době vstoupila v platnost novela školského zákona (č. 561/2004 Sb.), neboli zákon č. 472/2011 Sb., který v čl. II, Přechodná ustanovení mimo jiné říká, že řediteli, který vykonává funkci ředitele školského zařízení nepřetržitě po dobu 3-6 let, končí výkon práce na daném prastránka 7

8 covním místě vedoucího zaměstnance dnem a v čl. I, 166 odst.3) uvedeného zákona se mimo jiné uvádí, že:...nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. Tato změna zákona unikla pozornosti vedení města a termín vyhlášení konkursu v polovině roku 2013 marně prošel. Další možnost k vyhlášení konkursu v souladu s výše uvedeným právním předpisem bude tedy až v roce Funkční 6-ti leté období ředitele končí dnem Ing. Kohout J. řekl, že pokud je situace takováto, nemá cenu o tomto bodu dál jednat a aktuální situaci respektovat. 11. Různé. Starosta informoval zastupitele o: vyjádření Policie ČR, ve kterém informuje město Poběžovice, že trestní stíhání ve věci žaloby p. Jaroslava Královce na postup zastupitelstva při prodeji pozemků za hřbitovem bylo po prošetření předložených materiálů zastaveno. Hlasování o informaci od Policie ČR 13:0:0 20 ZM bere na vědomí vyrozumění Policie ČR o založení věci trestního oznámení na jednání členů Zastupitelstva města Poběžovice, související s prodejem pozemků společnosti HESTI, ad acta, které na zastupitele podal p. Jaroslav Královec, bytem Smetanova 309, Poběžovice neboť ze strany policie nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly podezření na spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 trestního zákoníku, případně jiného trestného činu, podle zvláštní části trestního zákoníku a nebyly shledány důvody pro zahájení úkonů trestního řízení. Blížící se 21. řádné valné hromadě firmy CHVAK, a.s., Domažlice, která se uskuteční dne , a na kterou je třeba delegovat zástupce města Poběžovice. Navrhl, aby jím byl Ing. Jindřich Kohout a náhradníkem starosta. Hlasování o zástupci města na ŘVH CHVAK, Domažlice 12:0:1 X X ZM deleguje zástupce města Poběžovice na jednání 21. řádné valné hromady společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s., Domažlice, která se bude konat dne , Ing. Jindřicha Kohouta, nar , bytem Drahotínská 223, Poběžovice, a náhradníkem Mgr. Hynka Říhu, nar , bytem Šandova 275, Poběžovice. Povinnosti města, vyplývající z nové platné legislativy, která ukládá obcím mít zpracovaný nový územní plán do roku Tato změna vychází i z potřeby změny stávajícího, která v mnoha případech již neodpovídá současným potřebám města. Tato problematika byla projednána v Radě města Poběžovice, která doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit pořízení nového ÚP, aby mohly být učiněny kroky k zahájení legislativního procesu, vedoucího k přijetí nového územního plánu města Poběžovice a jeho částí. Aby mohl být proces zahájen, je třeba přijmout dvě usnesení. Prvním je schválení pořízení ÚP a druhým volba jednoho ze zastupitelů, který bude spolupracovat za město s pořizovatelem ÚP, kterým je MěÚ Domažlice, jako obec III. typu, tedy obec s rozšířenou působností. Navrhl, aby tímto prostředníkem mezi městem a MěÚ Domažlice byl Ing. Jindřich Kohout. Nikdo ze zastupitelů neprotestoval, ani nepřišel s jiným návrhem. Hlasování o pořízení nového ÚP města Poběžovice 13:0:0 22 ZM schvaluje pořízení nového Územního plánu města Poběžovice (včetně místních částí Sedlec, Zámělíč, Ohnišťovice, Šitboř, Šibanov, Sezemín). Hlasování o spolupracovníku města při tvorbě ÚP 12:0:1 X X ZM určuje pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu města Poběžovice, člena zastupitelstva Ing. Jindřicha Kohouta, nar , bytem Drahotínská 223, Poběžovice. stránka 8

9 Hlasování o povinnosti RM připravit zad. dokum. ke schválení 13:0:0 24 ZM ukládá RM připravit ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na Pořízení nového územního plánu města Poběžovice. Kohout V. upozornil přítomné na velmi špatný stav části komunikací ve městě, včetně náměstí Míru. Starosta souhlasil a navrhl, aby byli do Poběžovic pozváni zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k jednání s několika zastupiteli, na kterém se vyjasní možnosti nápravy současného stavu. Hlasování o jednání o opravě komunikací ve městě 13:0:0 25 ZM ukládá starostovi vyzvat zástupce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k jednání se zastupiteli města o stavu komunikací, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, ve městě Poběžovice, s termínem do Starosta poté ještě informoval zastupitele o: průběhu komplexních pozemkových úprav na okolních obcích probíhající instalaci nových herních prvků na dětském hřišti plánovaném postavení starých herních prvků v Šitboři do probíhající opravě propadlé kanalizační šachty v Ohnišťovicích plánovaném dokončení akce zatrubnění vodoteče v Sedleci, kde se počítá se zahájením prací v příštím týdnu a budou k některým pracím využiti externí pracovníci, aby se termín skončení akce co nejvíce urychlil a bylo vše hotovo do místní pouti. Nechoďdomů se zeptala, zda již byla ve městě provedena deratizace kanalizační sítě? Starosta odpověděl, že deratizace se provádí pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim a jarní část letošní deratizace již proběhla. Vždy trvá nějaký čas, než jsou všechny návnady hlodavci sežrány, takže účinek tohoto opatření se projeví s mírným zpožděním. Nikdo další již neměl nic do diskuze a tak starosta poděkoval za účast a jednání ukončil. Dne zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice. Ověřovatelé:.. Marie Nechoďdomů... Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D. Mgr. Hynek Říha, starosta Pavel Veselák, místostarosta stránka 9

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více