Tisková zpráva. 27. bezna Celoroní výsledky za rok Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion"

Transkript

1 Tisková zpráva 27. bezna 2008 Celoroní výsledky za rok 2007 Hodnota portfolia 2,4 miliardy 73% nárst obratu na 299 milion Zisk po pecenní 147 milion Upravený EBITDA 66 milion oproti 6 milionm v roce 2006 istý zisk (group share) 87,5 milion NAV na akcii 106 Nárst dividendy o 40 % na 1,4 na akcii 27. bezna 2008 schválilo pedstavenstvo spolenosti Orco konsolidovanou finanní závrku za rok

2 I) 2007: rok zvýšení ziskovosti A) 73% nárst obratu na 299,2 milion V milionech Zmna v % Developerská innost 192,8 124,3 55 % Pronájmy 66,1 19,9 233 % Hotely a residence 42,9 30,8 40 % Služby správy majetku 15,9 8,7 83 % Aktivity mezi segmenty -18,4-10,7 73 % Celkem 299,2 172,9 73 % 1) Developerská innost Výnosy z inností residenního developmentu dosáhly úrovn 192,8 milion (oproti odhadu 172,4 milion zveejnnému v lednu 2008) ve srovnání s 124,3 milion v roce Skupina významn zvýšila objem developerských aktivit; v roce 2007 bylo pedáno 1503 bytových jednotek (vetn 50 % jednotek prodaných z Košík Development). Rozdíl mezi odhadovanými hodnotami zveejnnými v lednu a výsledným obratem je zpsoben kritérii pro zjišování výnos IFRS, které spolenost Orco splnila zejména díky prodeji projektu Rudná II. 894 podepsaných budoucích smluv o koupi dává managementu skupiny Orco Property Group pro rok 2008 vysokou dvru v dosažení úplného roního cíle výnos z developerské innosti ve výši 197 milion revenue split by country 2007 revenue split by business line Million Euro Croatia 12,3 Czech Republic 151,9 Germany 79,9 Luxembourg 16,9 9,5 18,2 19,1 5,8-14,5 Hungary Poland Russia Slovakia Intersegment Million Euro , Development Renting 66,1 Mgt services 42,9 15,9 Hospitality Intersegment -18,4 2

3 2) Pronájmy Výnosy z pronájm dosáhly 66,1 milion (oproti 55,9 milion oznámeným v lednu) ve srovnání s 19,9 milion v roce Rozdíl mezi lednovými píjmy z pronájm a výslednými ísly je zpsoben naším podhodnocením výnos ze dvou hlavních akvizic v roce 2007 spoleností Molcom a GSG. Od té doby došlo k úprav tohoto píspvku: spolenost Molcom byla zakoupena v dubnu, generovaný výnos: 17,0 milion ; spolenost GSG byla zakoupena na konci ervna, generovaný výnos 19,7 milion. Nejvtší píspvek v Praze pedstavuje projekt Bubenská zakoupený v záí 2006 za 26,6 milion, který generoval 3,3 milion na výnosech z nájmu. Prmrná obsazenost zstává všeobecn na velmi vysoké úrovni 88 % (bez GSG). Podle jednotlivých sektor je míra obsazenosti 82 % pro kanceláské nemovitosti, 87 % pro obytné prostory, 91 % pro pronájmy obchodních prostor a 94 % pro logistiku a lehký prmysl. Pokles v míe obsazenosti v oblasti kanceláských prostor lze vysvtlit konsolidací GSG; je však vhodné zmínit skutenost, že obsazenost se již zvýšila z 68 % na 70 % a i nadále roste. Po zahrnutí GSG se míra obsazenosti kanceláského portfolia sníží na 72 %. Pi zapoítání plného pispní spoleností Molcom a GSG si skupina stanovila cíl dosáhnout 80 milion z pronájmu v roce ) Hotely a residence Výnosy z hotelových služeb dosáhly v roce ,9 milion ve srovnání s 30,8 milion v roce Sunani Hvar pispl 12,5 milion ve srovnání s 9,6 milion za pedchozí rok, a to i pes opoždné otevení projektu Amfora na konci ervence. Finanní výkonnost portfolia hotelnictví v roce 2007 (bez Sunani Hvar) zaznamenala významné zlepšení s hodnotami ADR 108,7 a Revpar 69,9 ve srovnání s 99,1 respektive 60,0 v roce Skupina má za cíl dosáhnout v roce milion pro pln spravované portfolio. Z dvodu spoleného ízení spoleností Orco a AIG bude obrat portfolia hotelnictví ve stední Evrop v roce 2008 integrován proporcionáln. Celkový obrat divize tak bude zvýšen o 17 milion, což odpovídá 50 % výnos spoleného podniku. Celkový cílový obrat je 40 milion. 4) Služby správy majetku Poplatky generované skupinou Endurance Funds dosáhly významného zvýšení na 6,3 milion (ve srovnání s 4,5 milion v roce 2006), což je dkazem rstu a síly této innosti. Zbývající výnosy v tomto segmentu inností pedstavují zejména výnosy mezi segmenty skupiny. Zastešující fond Endurance Fund je nyní rozdlen na 2 stávající podízené fondy (fond Office a Retail 1 a fond Residential) a 3 nové podízené fondy, které jsou otevené pro upisování: 3

4 Office 2, Industrial & Logistics a Healthcare. Další podízený fond Infrastructure momentáln prochází procesem schválení. Držiteli jednotek fond jsou investoi tídy AAA v celém svt. Skupina Orco Property Group má v každém fondu pozici správce aktiv a ve vtšin fond má vyhrazeno mezi 5 až 20 % vlastního kapitálu. V roce 2008 oekává skupina strmý nárst zvýšení pispní fond Endurance k obratu v hodnot 30 milion. B) Zisk po pecenní 147,4 milion Tento zisk po pecenní zahrnuje pouze pecenní investiního majetku a pozemk. Probíhající developerské projekty, majetek ve výstavb a hotely (vše cenno podle náklad) byly z výpot vyloueny. Mezi hlavními píspvky k zisku po pecenní lze zmínit GSG s 28,2 milion, Leipziger Platz (Wertheim) 19,5 milion, Haus Cumberland s 16,2 milion, Bubny s 7,9 milion a Na Poíí (Palác Archa v Praze ) 3,0 milion. C) Upravený EBITDA 66,1 milion Upravený výsledek EBITDA pedstavuje 66,1 milion pi tržbách 299,2 milion (oproti 5,6 milion v roce 2006 pi obratu 172,9 milion ). Rst upraveného EBITDA byl mnohem vyšší než u obratu, což ukazuje na významné zlepšení provozní ziskovosti. K tomuto trendu pispívají ti pilíe. Upravený EBITDA developerské innosti se zvýšil z negativního pispní -3,9 milion v roce 2006 na 19,5 milion, což dokazuje zlepšení naší developerské marže a dosažení lepší rovnováhy mezi objemem dodávek a investicemi do nových projekt. Kapitálový zisk z prodeje 25 % ze ty residenních developerských projekt do fondu Endurance Residential rovnž pispl k tomuto vývoji 6,2 milion. Upravený EBITDA portfolia pronájm má hodnotu 32,1 milion oproti 4,8 milion v roce Z hlediska provozu existují dva hlavní píspvky k tomuto zlepšení: GSG s 8,2 milion (6 msíc konsolidace) a Molcom s 5,6 milion (9 msíc konsolidace). V neprovozním ohledu zahrnuje tato hodnota istý zisk z prodeje Pier Eins a prodej aktiv z portfolia Vinohrady (viz bod IV). Upravený EBITDA inností správy majetku má hodnotu 13 milion ve srovnání s 8 miliony v roce D) Nákladové úroky 66,3 milion Nákladové úroky 66,3 milion (18,1 milion v roce 2006) zahrnují opravy IFRS bezhotovostních úrok v hodnot 20,1 milion (6,8 milion v roce 2006). 4

5 II) NAV: dva zpsoby výpotu Portfolio bylo spoleností DTZ ocenno na 2,4 miliard. Spolenost Orco bude od této chvíle publikovat dva zpsoby výpotu hodnoty istých aktiv. Pi prvním zpsobu je ocenní projekt v oblasti nemovitostí a majetku našich kótovaných úastí u spoleností Orco Germany a Sunani Hvar spoleností DTZ nahrazeno tržní cenou vlastnných podíl. Tento zpsob poskytuje vtší volatilitu a odráží finanní pístup k urení hodnoty istých aktiv. V prosinci 2007 byla finanní hodnota istých aktiv na akcii 106,3 ve srovnání s 99,4 na konci roku Druhý zpsob je založen výhradn na ocenní portfolia a pedstavuje urení hodnoty istých aktiv z pohledu nemovitostí. Hodnota istých aktiv na akcii z pohledu nemovitostí je 91,7 oproti 77,9 na konci roku Evolution of NAV/ share NAV/ share in EUR Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec No.of shares in Million NAV portfolio (in /share) NAV portfolio & shares (in /share) No. of shares in Million III) Úvrové financování Pomr úvr k hodnot je 49,0 % vetn akvizice spolenosti GSG s výrazným podílem úvru. Zámrem spolenosti Orco je udržení tohoto pomru pod hranicí 50 %. Náklady na úvr pedstavují 4,84 %. Bez finanních závazk je cena úvru 5,83 %. Podíl úvr s pevnými úroky (po zohlednní odvozených úrok) pedstavuje 80 %. istý výnos z pjek (vydání nových bankovních úvr bez zahrnutí splátek a refinancování s výjimkou rozdíl vyplývajících ze smnných kurz a variací objemu) pedstavuje 747 milion ve srovnání s 359 miliony v roce Mezironí nárst istých vyplacených úrok má hodnotu 42 milion. Celkový dluh pedstavuje milion ve srovnání s 651 milionem v roce Hotovost a hotovostní ekvivalenty spolenosti Orco inily k závru roku milion. Tato ástka spolen s výnosem z prodej dokonených ke konci roku 2007 a prodej chystaných v roce 2008 poskytují managementu spolenosti Orco vysokou dvru ve 5

6 schopnost financovat kapitálové náklady pro rok 2008 bez nutnosti využití istého jmní i trhu s obligacemi. IV) Prodej majetku a inností Další provozní píjem (30,9 milion ve srovnání s 2,8 milion ) zahrnuje zejména zisk z ásteného nebo úplného prodeje investiního majetku a poboek; podrobnosti jsou uvedeny dále. A) Rezidenní projekty prodané fondu Endurance Residential Fund Spolenost Orco prodala 25 % z následujících ty rezidenních projekt fondu Endurance Residential: Praga (eská republika), Zlota, Szczeczin a Josefoslaw (Polsko). Finanní výnos z této transakce má hodnotu 23 milion a generuje zisk 6,2 milion. V lednu 2008 skupina rovnž prodala 25 % z pátého rezidenního developmentu, Benice, 15 km od Prahy, s výnosem 8,6 milion. Financování tchto developerských projekt bude rozdleno pomrn na základ procentuálního podílu vlastnictví. B) Hotelnictví, spolený podnik s AIG Kapitálový zisk generovaný prodejem 50 % portfolia hotelnictví spolenému podniku se spoleností AIG má hodnotu 18,6 milion. Hodnota výnosu pedstavuje 50 milion pro rok C) Pier Eins Duisburg V prosinci prodala skupina kanceláskou budovu Pier Eins v Duisburgu s výnosem 27 milion, o 8 % vyšším oproti tržní hodnot, a se ziskem 5,9 %. Tato transakce pedstavuje schopnost skupiny nakládat s využitým majetkem a realizovat kapitálový zisk. Z tržního pohledu je tento obchod rovnž dkazem zájmu investor o dobe spravovaný majetek. D) Vinohrady V roce 2007 zahájila spolenost Orco prodej rezidenního portfolia v pražských Vinohradech postupným prodejem bytových jednotek. Do prosince 2007 došlo k prodeji 21 jednotek a podpisu dalších 25 budoucích kupních smluv. Prodej zbývajících jednotek je oekáván do konce roku Byty jsou aktuáln prodávány za ceny podle ohodnocení DTZ. E) Výhled do roku 2008 Zámrem skupiny pro rok 2008 je pokraování v programu selektivního prodeje rezidenního i komerního majetku. Program bude zahrnovat využitá logistická a komerní aktiva a bude odpovídat istému finannímu výnosu skupiny v hodnot 80 milion. Tato strategie umožní skupin perozdlit vlastní kapitál na projekty s vyšší tvorbou hodnoty. 6

7 V) Hodnota akvizic za rok 2007 je 891 milion V roce 2007 provedla skupina akvizice v hodnot 891 milion ve všech osmi zemích, v nichž skupina psobí. Vedle spolenosti GSG, která je nejvtší a díky níž je Orco Germany prvním soukromým vlastníkem komerního majetku v Berlín, stojí za zmínku první akvizice spolenosti v Rusku (Molcom a Otrada). Budovy a pozemky Zem Investice (v milionech ) Budovy 719,7 GSG Nmecko 378,0 Molcom Rusko 92,0 Gebauer Höfe Nmecko 42,9 Orco House Lucembursko 31,2 Mostecká R 21,0 Hradanská R 21,2 City Gate Slovensko 21,0 Dunaj Slovensko 18,9 Další budovy Všechny zem 93,5 Pozemky 171,0 Wertheim Nmecko 78,9 Otrada Rusko 41,3 Origo Maarsko 9,2 Ostatní pozemky Všechny zem 41,6 Celkem 890,7 Otrada, rozsáhlý rezidenní projekt v blízkosti Moskvy o velikosti nkolika hektar. Orco Property Group chystá výstavbu luxusních nízkopodlažních obytných dom ve tyech fázích. Spolenost Orco se zúastní druhé fáze s 60% podílem na spoleném podniku s místním partnerem. Orco House, budova v Capellen v Lucembursku, je první dležitou investicí na lucemburském trhu s nemovitostmi. Budova poskytne m 2 a 250 parkovacích míst. S výjimkou 470 m 2 je budova pronajímána výhradn prvotídním nájemcm. ást budovy slouží jako sídlo podnikového vedení skupiny Orco Property Group. Pozemek pro nemovitosti na námstí Leipziger Platz v Berlín, obecn oznaovaný jako Wertheim, pokroil k další fázi vývoje. V roce 2007 spolenost Orco Germany a Senátní úad pro urbanistický rozvoj v Berlín vyhlásili urbanistickou soutž o hlavní projekt. 18. bezna 2008 porota udlila první cenu návrhu berlínské architektonické spolenosti Kleihues + Kleihues. Kvalifikovaný hlavní projekt bude nakonec pravdpodobn vytvoen pro m 2 (oproti pvodn oekávaným m 2 ). Spolenost Orco Germany plánuje následující konkrétní využití místa: 55 % pro nákupní a zábavní prostory, 30 % obytné prostory, 15 % kanceláské prostory a 760 parkovacích míst. Výstavba je chystána na jaro 2009, dokonení je plánováno v polovin roku V roce 2007 byl získán pozemek za 78,9 milion, který k prosinci 2007 generoval zisk po pecenní ve výši 19,5 milion. Celkové oekávané kapitálové výdaje na projekt iní 300 milion. 7

8 VI) Nárst dividendy o 40 % na 1,4 na akcii Pedstavenstvo navrhne akcionám na valném shromáždní zvýšení dividendy o 40 % na hodnotu 1,40 na akcii. Platbu lze provést podle pání akcioná v hotovosti i v akciích. Rozhodný den je 29. dubna VII) Výpis z finanní závrky k 31. prosinci 2007 (v tisících ) A) Konsolidovaný zisk a ztráta V tisících Prosinec 2007 Bez auditu Prosinec 2006 Výnos istý zisk v reálné hodnot z investiního majetku Ostatní provozní výnosy Odbytové náklady Odmny zamstnancm Amortizace, opravné položky a rezervy Výsledek z obchodních inností 0 Ostatní provozní náklady Provozní výsledek Úrokové výdaje Zisk z úrok Výsledek mnové výmny Ostatní finanní výsledky Finanní výsledek Zisk ped zdanním Da z píjm istý zisk Pipadající na menšinové podíly Pipadající na skupinu B) Konsolidovaná rozvaha Majetek, v tisících Jmní a závazky Prosinec Prosinec Prosinec Prosinec Bez auditu Bez auditu DLOUHODOBÁ AKTIVA ISTÉ JMNÍ Nehmotná aktiva Vlastní kapitál akcioná Investiní majetek Menšinové podíly Majetek, podnik a zaízení Hotely a vlastní budovy ZÁVAZKY Píslušenství budov Dlouhodobé závazky Majetek ve výstavb Obligace Finanní závazky Finanní aktiva Rezervy Derivativní nástroje Odložené daové pohledávky Odložené daové závazky BŽNÁ AKTIVA Bžné závazky Zásoby Finanní závazky Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Další pohledávky Zálohy Derivativní nástroje Rezervy Krátkodobá finanní aktiva Derivativní nástroje Hotovost a hotovostní Ostatní krátkodobé závazky ekvivalenty Vyhrazeno pro prodej Vyhrazeno pro prodej CELKEM CELKEM

9 C) Shrnutí konsolidovaného pehledu o finanních tocích V tisících Prosinec 2007 Bez auditu Prosinec 2006 ISTÝ PENŽNÍ TOK Z PROVOZNÍCH INNOSTÍ ISTÝ PENŽNÍ TOK PRO INVESTICE ISTÝ PENŽNÍ TOK Z FINANCOVÁNÍ ISTÝ NÁR ST PENŽNÍHO TOKU Hotovost a hotovostní ekvivalenty na zaátku období Hotovostní rozdíl pi smn HOTOVOST A HOTOVOSTNÍ EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBÍ Další informace získáte na webu nebo na následujících kontaktech: Lucembursko Paíž Praha Luc Leroi Séverine Farjon Aleš Vobruba Tel: Tel: Tel:

10 *** Skupina Orco Property Group je pední investor, developer a správce majetku na stedoevropském trhu s nemovitostmi a ubytovacími službami, Vsouasnosti spravuje aktiva ve výši pibližn 2,5 miliardy. Orco Property Group je veejná spolenost se sídlem v Lucembursku psobící ve stední Evrop od roku 1991, jejíž akcie jsou kótovány na burze Euronext a na burzách v Praze, Varšav a Budapešti. Nemovitostní portfolio Orco Property Group zahrnuje IPB Real, MaMaison Hotels & Apartments, Viterra Development, Gewerbesiedlungs- Gesellschaft mbh (GSG), Orco Real Estate, Orco MOLCOM a další nemovitý majetek. Orco Property Group psobí v nkolika zemích, vetn eské republiky, Maarska, Polska, Ruska, Chorvatska, Nmecka a Slovenska. Orco Property Group trvale analyzuje možnosti investic v nových oblastech. Orco Property Group rovnž spravuje fond Endurance Real Estate Fund, lucemburský regulovaný, uzavený spolený fond (fonds commun de placement fonds d investissement spécialisé), který slouží jako zastešující fond šesti podízených fond zamených na akvizice v oblasti nemovitostí na trzích s prostory pro kanceláské, rezidenní, prmyslové a logistické využití a prostory pro zdravotnictví. 10

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2010 Výroční zpráva 1

2010 Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2010 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce 2010 6 Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Část A Úvod a výstrahy

Část A Úvod a výstrahy Veřejná společnost s ručením omezeným (société anonyme) s aktuálním akciovým kapitálem 145 203 164,60 a zapsaným akciovým kapitálem 473 582 861,50 Sídlo: 42 rue de la Vallée, L-2661 Lucemburk Číslo zápisu

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G.

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. DEVELOPERSKÁ HRA NA CITY 19. 2. 2007 Cílová cena 1938 CZK Úvodní doporučení: koupit Základní informace Datum 19. 2. 2007

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ

PRUDKÝ RŮST ROČNÍCH VÝSLEDKŮ SUEZ ENVIRONNEMENT TOUR CB21 16, PLACE DE L'IRIS 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX TEL +33 (0)1 58 81 23 23 FAX +33 (0)1 58 81 25 09 WWW.SUEZ- ENVIRONNEMENT.COM TISKOVÁ ZPRÁVA 9. února 2011 ZRYCHLENÍ ČINNOSTÍ

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více