A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng"

Transkript

1 A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K

2 V patku 2323/14, Chodov, Praha 4, IČ akcionářům a představenstvu společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídleni ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Ověření jsme provedli v souladu sas Č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard prověření věcné správnosti údajů. Proto totvěření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. vztazích neobsahuje významné (matetiáin věcné nesprávnosii Ověření je omezeno především na vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cíleni získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích. společnosti L C.?. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedenéhvěření stanovisko k této zprávě o Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami OSOBAMI 2. ZPRÁVA O ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce 3 jsou ve naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. závěrkou. 1. ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční Naším úkolem je vydat na základě provedenéhvěření výtok o souladu výroční zprávy súčetní Imag fot consukwg ACE K Infl

3 V Brně dne Autí# uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící obsahuje významné (materuuni) nesprávnosti. k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti I.C.P. Invest, Na základě našehvěřeni jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly Přílohy; Výroční zpráva k Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti audito; oprávnění č oprávnění KAČR Č. 007 g. bor Cabicar Ptašmnského 4,60200 Brno K (tei hwig fot conikiiig AS2CE

4 Výroční zpráva 2012 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, as.

5 PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O VZTAZÍCH FiNANČNÍ ČÁST OBSAH 2 A O STAVU JEJtHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2013 OpravÍění KA ČR Č. 007 As2,CE ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČiNNOSTI SPOLEČNOSTI

6 Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1.ledna Sídlo společnosti: Praha 4, V Parku 2323/14, sč do 31. prosince Obchodní firma: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Název společnosti: L Základní údaje o společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku) Oavněni A ČR Č. 007 CE 2. Údaje o změnách skutečnosti zapisovaných dbchodního rejstř došlo během rozhodnéhbdobí Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk 18. října 2011 Předseda dozorčí rady JUDr. Ondřej Vislocký 18. října 2011 Člen dozorčí rady JUI)r. Vladimira Knoblochová 18. října 2011 DOZORČÍ RADA Předseda představenstva JUDr. Ondřej David, Ph.D. 18. října 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský 18. října 2011 Člen představenstva JUDr. Anita Davidová 18. října 2011 PňEDSTAVENSTVO Orgány společnosti v rozhodném období 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- KČ Akcie: Základní kapitál: Kč; splaceno 100% Základní kapitál: ič: DIČ: CZ Identifikační údaje: a byla zapsána dbchodního rejstříku dne Společnost byla založena v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem Vznik společnosti: A) TEXTOVÁ ČÁST - PROFIL společnosti

7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku Společnost, jakožto fond kvalifikovaných investorů, se v rozhodném období věnovala své Činnosti zapsané v obchodním rjstřiku, a to kolektivnímu investování. Společnost v roce 2012 měla v majetku finanční prostředky na bankovním účtu a akcionář poskytl příplatky do společnosti. Hospodaření společnosti Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření společnosti poskytuje roční účetní závěrka roku za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince Hospodaření Společnosti skončilo v roce 2012 ztrátou ve výši 853 tis. Kč. Výsledky hospodaření investiční společnosti jsou ověřeny společností A8CE Audit, s. r. o., auditorské oprávnění vydané KACR pod č Aktiva Společnost vykázala v rozvaze k 31. prosinci 2012 aktiva v celkové výši tis. Kč. Pasiva Celková pasiva společnosti byla vykázána k 31. prosinci 2012v celkové výši tis Kč. Výhled pro rok 2013 V následujícím období se předpokládá, že společnost se bude dále věnovat kolektivnímu investování. V Praze dne Č j / Y - - ĺ / 2 předseda představenstva - místopředseda představenstva (ce \ČníčRčOQ7J

8 3.1. «lavní faktory, jež měly vliv na výsledek hospodaření investičního fondu: 3. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti společnosti sídlo do 21. listopadu 2012: K Salině 669, Hrnčíře, Praha 4 sídld 21. listopadu 2012: V parku 2323/14, Chodov, 148 OO Praha 4 Změna sídla společnosti Opnh něnj A ČR Č Členové dozorčí rady nevlastní akcie společnosti Dozorčí rada JUDr. Ondřej David, předseda představenstva, vlastní 50 % akcií společnosti Představenstvo: představenstva a dozorčí rady 6. Údaje o počtu cenných papírů společnosti, které jsou v majetku členů Nepřijala v rozhodném období žádná plnění Dozorčí rada Nepřijali v rozhodném období žádná plnění Představenstvo v rozhodném období Členové představenstva a dozorčí rady 5. Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od společnosti přijali LCJGros.r.o. 50% JUDr. Ondřej David 50 % Jméno Podíl 4. Úeoosobě, která niěla kvalifikovanou Ř poječnosti. z pravidelných plateb obhospodařující investiční společnosti a depozitáři. Výsledek hospodaření je tvořen zejména z příplatků akcionáře mimo základní kapitál a 2.1. Změny skutečností zapisovaných dbchodního rejstříku, ke kterým došlo v roce 2012

9 uvedena ve Finanční části této výroční zprávy Kompletní účetní závěrka investiční společnosti k , včetně zprávy auditora je 8. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát V rozhodném období nebyl ve společnosti zaměstnán žádný zaměstnanec. 6 AČE předseda představenstva ě1 představenstva EĹ VPrazedne Y další významné skutečnosti. přílohy k účetní závěrce, zprávu auditora a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2012, nenastaly žádné V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku včetně Další informace jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce. Hodnoty uváděné v přílohách jsou uvedeny v tisících KČ. 9. Komentář k přílohám 7. Údaje o průměrném počtu zaniěstrnuiců společnosti

10 FINANČNÍ ČÁsT 1) Zpráva auditorak řádné účetní závěrce k 31.l ) Rozva1iak l2 3) Výkazziskůaztrátk3l ) Přflohakúčetní závěrce k ) Přehled o změnách vlastního kapitálu (ce

11 ACE hving for consultmg Zpráva nezávislého auditora věřeiť řádně účetní závěrky k společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. n.not K.tonIntmi1onl

12 Praha, IC akcionářům a představenstvu věření řádné účetní závěrky k společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v V parku 2323/14, Chodov, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA nemb.r,l K ic,t,,. ntn,atior, pro vyjádření našeho výroku. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ účetní závěrky. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních tuetod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzeni celkové prezentace tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i získali přiměřenou jistutu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. předpisy jsme povirim dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito Jauí odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme Odpovědnost auditora neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Českými účetními předpisy, a za Statutární otgún společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. je odpovědný za sestavení Odpovědnost statutárníhrgánu účetní jednotky za účetní závěrku uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. vysvětlující informace. Udaje o společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. jsou přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další a.s., která se skládá zrozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a Provedli jsme audit přiložené účelní závěrky společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, hving for consuking ASCE

13 Pudle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k a nákladů a výnosů a předpisy. výsledku jejiho hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními VÝROK AUDITORA kapitálu k , Příloha k účetní závěrce Přílohy: Rozvaha k , \Týkaz zisku a ztráty k , Přehled o změnách vlastního Ing. Leoš Kozohorský, jednatel Čnosti auditor, oprávnění Ptašínského 4, Brno oprávnění KAČR Č. 007 Ing. Libor Cabicar A8cCEAudit,s.to. L OprávněnI s Č. 007 V Brně dne ľ. K iw.wta Irving for cürisulting AS2,CE

14 Účetní jednotka 1CR vcst uzavřený investiční fond. a.s. Sídlo: V parku Chodov, Praha 4 Ičo: Předmět podnikáni: kolektivní investováni Okamžik sestaveni Ůč2ávěrky: 28. února 2013 ROZVAHA k 31. proaincl 2012 tis.kč Pomámka Bruto Korekce Netto AKTIVA I Pokladní hotovost a vklady ti centrálních bank 10 O O O O 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 13 O O O O přijímané centrální bankou k refinancování O O v tom: a) vydané vládními institucemi O O O O b)ostatní O O O O 3 Pohledávky za bankami a družstnvníini záložnami D v tom: a) splatné na požádání 224 O b)ostatnlpohledávky O O O O 4 Pohledávky za nebankovními subjekty O O v tom: a) splatné na požádáni O O O O b) ostatní pohledávky O O 5 Dluhové cenné papíry 14 O O O O vtom: a) vydané vládními institucemi O O O O b) vydané ostatními osobami O O O O 6 Akcie. podílové listy aostatni podíly 15 O O O O.7 Účasti s podstatným v)ivcm O O ztoho:vbankách O O O Q 8 Účestisrozhodujiclmvlivern 16 O O O Q ztohu:vbankách O O O O 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 O O O O z toho: a) zřizovací výdaje O () O O b)goodwill O O O O c)ostalní O O O O 10 Dlouhodobý hmotný majetek 18 O O O O z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost O O O O b)ostatní O O O O 11 Ostatntaktiva 19 O O O O 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu O O 13 Nákladyapř(jmypříštlchobdobf 20 O O O O Aktiva celkem (

15 tisků Poznámka PASIVA Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 O O v tom: a) splatné na požádáni O O b) ostatní závazky O O 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 O O v tam: a) splatná na požádáni O O vtom:ůsporná O O b) ottami závazky O O 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 O O v tom: a) emitovaná dluhové cenné papliy O O b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů O O 4 Ostatní pasiva Výnosy avýdaje příštích období 25 O O 6 Rezervy 26 O O v tom: a) na důchody a podobné závazky O O b)nadaně O O c)ostatnl O O 7 Podřízené závazky S Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál ODO 9 Emisníážio 27 O O 10 Rzzervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 O O v tom: a) povinné rezervní fondy O Ó b) ostatní rezervní fondy O O c) ostatní fondy ze zisku O O d) rizikové fandy O O I 1 Rezervni fond na nové ocenění O O 12 Kapitálovéfondy O 13 Oceůovaci rozdíly 29 -l ztoho: a)zmajetkuazávazků -l b) ze zajitfovacích derivátů O O c)zpřepočtu účastí O O 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích obdobl O 15 Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál I 945 Pasiva celkem (McE \flčflíč 007

16 z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků a podobné výnosy S - Poznámka Předmět podnikáni: kolektivní investování Okamžik sestaveni Ůč závěrky: 28. února 2013 Sídlo: V parku Chodov, Praha 4 IČO: investiční fond. as. Účelni jednotka: ICP. bwest, uzavřený - ji 23 Daň z I 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z minwřádré činnostipředzdaněnbn O O 21 Mimořádné náklady 9 O O 20 Mimořádné výnosy O O 4 Výnosy z poplatků u provizi 5 7 Ostatní provozní výnosy 7 9 Správní náklady 8 14 Rozpuštěni opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 15 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 19 Zisk nebo ztráta za účetní období: bážné činnosti předzdančnbn ab) sociální a zdravotní pojištěni c) ostatnl výnosy z akcii a podílů c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) odpisy pohledávek apobledávek ze záru1c ztráty z post. pohledávek b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku hmotnému a nehmotnému majetku Ii Odpisy, tvorba a použiti rezerva opravných položek k dlouhodobému b) použiti opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku a nehmotnému majetku IS Podíl na ziscích nebo ztrátách účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem o o 17 Tvorba a použití ostatních opravných položek c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek b) použiti opravných položek k pohledávkám apohledávkám ze záruk to Rozpuštěni rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 13 Odpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkám 16 Tvorba a rozpuštěni ostatních rezerv O O vlivem vlivem b) tvorba rezerv za záruky b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem Ostatní provozní náklady 7 b) ostatní správní náklady vtom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem 7 vtom: a) použiti rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku vtom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám vtom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 3 Výnosy z kcij a podílů z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů z toho: aa) mzdy a platy z dříve odepsaných pohledávek a zárukám 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 5 Náklady na poplatky a provize 5 6 Zisk nebo ztráta z finančních operaci 6 v tom: a) náklady na zaměstnance o O o O o O o O o O o O o O o O o () o O o O 0 O zsrok2ol2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

17 tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ráta) Základní Vlastni Emisní Rezerv. Kapitál. Oceůov. Zisk Celkem za rok PŘEULED O ZMĚNÁCB VLASTNÍHO Kp rálu Předmět podnikání: kolektivní investování Okamžik sestavení úč závěrky: 28. února 2013 Ičo: Sldlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 A1CE R Č. 007 čistý zisk/ztráta za účetní období O O O O O O Zůstatek k (I O O Ostatníziněny O O O O O O O O Opravy zásadních chyb O O O O O (I O O Převody do fondů O O 0 O 1) O O O Sníženi základního kapitálu O O O O O O O O Změny účetních metod O O O O O O O (I Převody do fondů O O O O O O Sníženi základního kapitálu O O O O O O O O Opravyzásadnlcbchyb O 0 O O O O O O Emiseakcií O 0 O O O O O O Čistý zisk/ztráta za účelni obdobi 0 O O O O O Zůstatekkl.l O 0 O (J Zůstatek k3l O 0 O O Ostztnizměny O O O O O O O O Emise akcií O (I O O O O nezahrnuté do HV O O O O O -l 724 O Dividendy O O O O O O 1) O Nákupy vlastních akcií O O 0 O O O Ü O nezahrnutá do HV O O O () (I O O O Změny účetních metod O O O O O O Q O Kursové rozdíly a oceňovaní rozdíly Použiti fondů O O O O O O O O Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly Dividendy O O O O O O O O Použiti fondů O O O O O O O O Nákupy vlastních akcii O O O O O O 0 (1 Zůstatekkl O (I O O O O (J O fond, as. Účetní jednotka I.C.P. Invest, uzavřený investiční

18 LC..P. IČO: Příloha řádné účetní závěrky (V celých tis. Kč) Invest, uzavřený investiční fond, k a.s. 1. VÝCHODISKA PRO PfÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo Fond ) byl založen podle zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem Č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění. Investiční Fond byl zapsán dbchodního rejstříku dne 23. března Povoleni k činnosti Investičního Fondu ve smyslu ustanovení 64 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů obdržela společnost od Ceské národní banky dne a právní moci nabylo dne Předmět podnikání společnosti - Činnost podle ust. 64a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, vykonávaná na zákadě rozhodnuti České národní banky čj. 2011/2290/570 Sp. 2011/34/571 ze dne Fond svěřil obhospodařování svého majetku společnosti AMISTA investiční společnost, as. Sídlo společnosti (Investičního Fondu): V parku 2323/14, Praha 4 Chodov PSC Česká republika Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2012 Představenstvo Předseda představenstva JUDr. Ondřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 Člen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Člen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od8. listopadu 2011 Dozorčí rada Předseda dozorčí rady JUDr. Ondřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Člen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Člen dozorčí rady Ing. Richard Knescbk od 8. listopadu 2011

19 (v celých tis. Kč) 1. VÝCHODISKA PRO PĎÍPRAVU ÚČETNí ZÁVĚRKY (pokračováni) Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá Příloha řádné účetní závěrky k Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 20. dubna 2011 (, depozitář ). V průběhu roku 2012 Fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice podle zákona Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 2 Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Česká spořitelna, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úmvní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení 56 zákona jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. IČO: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond,

20 převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo (a) Den uskutečnění účetního případu Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (V celých tis. Kč) Příloha řádné účetní závěrky k oak; míře účasti na vlastním kapitálu podíkwého Fondu, pokud se jedná o 99rČasn Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu sp eěno QE jedn Neru-li mozné stanovit reálnou hodnotou jako ti-zni cenu (napr. společnost neprokz atni u je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenné íru. -.. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemi OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. Reálná hodnota používaná prceněni cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanoveni reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. oceňovány reálnou hodnotou. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu účtovány v pořizovací ceně. v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. c) cenných papírů držených do splatnosti, b) realizovatelných cenných papírů, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Finanční aktivum nebo jelio část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody defhiované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu dkamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Účetní případy nákupu a prodeje řinančuích aktiv s obvyklým terminem dodání (spotové operace) a dále inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. IČO: I.CP. Invest, uzavřený investiční fond, as.

21 (c) Majetek jako Investiční příiitost cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv zrněny bezrizikových úrokových sazeb, ato podle jednotlivých cenných papírů. K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto (V celých tis. Kč) Příloha řádné (ičetní závěrky k Oceňování je prováděno dle * 43, vyhlášky Č. 194/201 lsb., kdy: 1 Reálná hodnota investic do nemovitostí je primérně stanovena porovnávací meto K1 nemovitostí, které byly v období od posledního stanovení reálné hodnoty v dané to itě prodány ajeji Následné oceňování je provedeno: Oceňování je řešeno 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., kteiý stanoví Oceňovací rozdíly při uplatnění Z důvodu trvalého snížení hodnoty oceňují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvláštního právního předpisu. výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Změny ocenění tohoto majetku se evidují v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se vykáže se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. (1) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové Fondy, Investiční Fondy a penzijní Fondy (2) V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého - majetku, ü reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku Následné oceňování K rozvahovému dni Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečníhcenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. Počáteční ocenění Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativníc Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení Základním hlediskem investic do nemovitostí je: leasingů leasingů Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: nemovitosti k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými Majetek jako Investiční příležitost jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Prcenění rozvahami jsou vykazovány jakceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu IČO: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

22 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, as. ICO Příloha řádné účetní závěrky k (V celých tis. Kč) významné charakteristiky jsou srovnatelné s nemovitostí, jejíž hodnota se stanoví. Charakteristiky výmainné prcenění dané nemovitosti a vymezení lokality se stanoví v souladu se standardy pro oceňování a se souhlasem depozitáře. Pokud není možné provést porovnání s nemovitostmi se srovnatelnými charakteristikami, vychází se při oceněni z cen prodávaných nemovitostí v odlišných lokalitách a s odlišnými charakteristikami, upravených tak, aby zohledňovaly veškeré tytdlišnosti; z odhadu diskontovaných peněžních toků (výnosová metoda) založeného na spolehlivém odhadu budoucích peněžních toků, doložený podmínkami všech existujících nájemních a jiných smluv a (pokud je to možné) externími doklady, jako jsou například běžné tržní nájmy z obdobných nemovitostí ve stejné lokalitě a stejném stavu, a při použití diskontních sazeb, které odrážejí běžné tržní odhady nejistot ve výši a načasování peněžních toků. Fond pro určení reálné hodnoty nemovitostí využívá znalecké posudky, v nichž je oceněni stanoveno na základě výše popsaných principů. Do doby prvního stanovení reálné hodnoty nemovitosti podle výše uvedenéhdstavce se reálná hodnota stanoví jako pořizovací cena nemovitosti. (d) Ostatní aktiva Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek z obchodního styku, které jsou po splatnosti a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 % b) ne déle než 180 dní, se sníží o 30 % c) ne déle než 360 dní, se sníží 066 % d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 % jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva. (e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravně položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování na základě předpokladu vymožení a) plně vymožitelné, se sníží o O % b) zažalované, se sníží o 50 % c) částečně vymožitelné, se sníží o 70 % d) v insolvencí, se sníží o 80 % e) nevymožitelné, se sníží o 100 %. Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozčlenit, zpracuje se pro zjištění reálné hodnoty znalecký posudek. (f) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovartým 1i k datu účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v eně je ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací Optá Vnční ČR. 007

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a.s. Pololetní zpráva k 30. červnu 2013 Účetní závěrka ROZVAHA k 30. 6. 2013 AKTIVA k 30. 6. 2013 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 310

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007

ING Bank N.V., organizační složka. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2007 ROZVAHA k 31. prosinci 2007 Obchodní firma: ING Bank N. V. organizační složka Sídlo: Nádražní 344/25, Praha 5 IČO: 492 798 66 Předmět podnikání: Banka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006

www.ing.cz ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 www.ing.cz 2006 ING Bank N.V., organizační složka Zpráva auditora a účetní uzávěrka k 31. prosinci 2006 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/1a 186 00 Praha 8 Česká republika Telephone: + 420 222

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více