A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng"

Transkript

1 A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K

2 V patku 2323/14, Chodov, Praha 4, IČ akcionářům a představenstvu společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídleni ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Ověření jsme provedli v souladu sas Č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard prověření věcné správnosti údajů. Proto totvěření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. vztazích neobsahuje významné (matetiáin věcné nesprávnosii Ověření je omezeno především na vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cíleni získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích. společnosti L C.?. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedenéhvěření stanovisko k této zprávě o Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami OSOBAMI 2. ZPRÁVA O ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce 3 jsou ve naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. závěrkou. 1. ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční Naším úkolem je vydat na základě provedenéhvěření výtok o souladu výroční zprávy súčetní Imag fot consukwg ACE K Infl

3 V Brně dne Autí# uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící obsahuje významné (materuuni) nesprávnosti. k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti I.C.P. Invest, Na základě našehvěřeni jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly Přílohy; Výroční zpráva k Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti audito; oprávnění č oprávnění KAČR Č. 007 g. bor Cabicar Ptašmnského 4,60200 Brno K (tei hwig fot conikiiig AS2CE

4 Výroční zpráva 2012 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, as.

5 PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O VZTAZÍCH FiNANČNÍ ČÁST OBSAH 2 A O STAVU JEJtHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2013 OpravÍění KA ČR Č. 007 As2,CE ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČiNNOSTI SPOLEČNOSTI

6 Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1.ledna Sídlo společnosti: Praha 4, V Parku 2323/14, sč do 31. prosince Obchodní firma: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Název společnosti: L Základní údaje o společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku) Oavněni A ČR Č. 007 CE 2. Údaje o změnách skutečnosti zapisovaných dbchodního rejstř došlo během rozhodnéhbdobí Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk 18. října 2011 Předseda dozorčí rady JUDr. Ondřej Vislocký 18. října 2011 Člen dozorčí rady JUI)r. Vladimira Knoblochová 18. října 2011 DOZORČÍ RADA Předseda představenstva JUDr. Ondřej David, Ph.D. 18. října 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský 18. října 2011 Člen představenstva JUDr. Anita Davidová 18. října 2011 PňEDSTAVENSTVO Orgány společnosti v rozhodném období 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- KČ Akcie: Základní kapitál: Kč; splaceno 100% Základní kapitál: ič: DIČ: CZ Identifikační údaje: a byla zapsána dbchodního rejstříku dne Společnost byla založena v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem Vznik společnosti: A) TEXTOVÁ ČÁST - PROFIL společnosti

7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku Společnost, jakožto fond kvalifikovaných investorů, se v rozhodném období věnovala své Činnosti zapsané v obchodním rjstřiku, a to kolektivnímu investování. Společnost v roce 2012 měla v majetku finanční prostředky na bankovním účtu a akcionář poskytl příplatky do společnosti. Hospodaření společnosti Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření společnosti poskytuje roční účetní závěrka roku za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince Hospodaření Společnosti skončilo v roce 2012 ztrátou ve výši 853 tis. Kč. Výsledky hospodaření investiční společnosti jsou ověřeny společností A8CE Audit, s. r. o., auditorské oprávnění vydané KACR pod č Aktiva Společnost vykázala v rozvaze k 31. prosinci 2012 aktiva v celkové výši tis. Kč. Pasiva Celková pasiva společnosti byla vykázána k 31. prosinci 2012v celkové výši tis Kč. Výhled pro rok 2013 V následujícím období se předpokládá, že společnost se bude dále věnovat kolektivnímu investování. V Praze dne Č j / Y - - ĺ / 2 předseda představenstva - místopředseda představenstva (ce \ČníčRčOQ7J

8 3.1. «lavní faktory, jež měly vliv na výsledek hospodaření investičního fondu: 3. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti společnosti sídlo do 21. listopadu 2012: K Salině 669, Hrnčíře, Praha 4 sídld 21. listopadu 2012: V parku 2323/14, Chodov, 148 OO Praha 4 Změna sídla společnosti Opnh něnj A ČR Č Členové dozorčí rady nevlastní akcie společnosti Dozorčí rada JUDr. Ondřej David, předseda představenstva, vlastní 50 % akcií společnosti Představenstvo: představenstva a dozorčí rady 6. Údaje o počtu cenných papírů společnosti, které jsou v majetku členů Nepřijala v rozhodném období žádná plnění Dozorčí rada Nepřijali v rozhodném období žádná plnění Představenstvo v rozhodném období Členové představenstva a dozorčí rady 5. Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od společnosti přijali LCJGros.r.o. 50% JUDr. Ondřej David 50 % Jméno Podíl 4. Úeoosobě, která niěla kvalifikovanou Ř poječnosti. z pravidelných plateb obhospodařující investiční společnosti a depozitáři. Výsledek hospodaření je tvořen zejména z příplatků akcionáře mimo základní kapitál a 2.1. Změny skutečností zapisovaných dbchodního rejstříku, ke kterým došlo v roce 2012

9 uvedena ve Finanční části této výroční zprávy Kompletní účetní závěrka investiční společnosti k , včetně zprávy auditora je 8. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát V rozhodném období nebyl ve společnosti zaměstnán žádný zaměstnanec. 6 AČE předseda představenstva ě1 představenstva EĹ VPrazedne Y další významné skutečnosti. přílohy k účetní závěrce, zprávu auditora a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2012, nenastaly žádné V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku včetně Další informace jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce. Hodnoty uváděné v přílohách jsou uvedeny v tisících KČ. 9. Komentář k přílohám 7. Údaje o průměrném počtu zaniěstrnuiců společnosti

10 FINANČNÍ ČÁsT 1) Zpráva auditorak řádné účetní závěrce k 31.l ) Rozva1iak l2 3) Výkazziskůaztrátk3l ) Přflohakúčetní závěrce k ) Přehled o změnách vlastního kapitálu (ce

11 ACE hving for consultmg Zpráva nezávislého auditora věřeiť řádně účetní závěrky k společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. n.not K.tonIntmi1onl

12 Praha, IC akcionářům a představenstvu věření řádné účetní závěrky k společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v V parku 2323/14, Chodov, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA nemb.r,l K ic,t,,. ntn,atior, pro vyjádření našeho výroku. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ účetní závěrky. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních tuetod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzeni celkové prezentace tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i získali přiměřenou jistutu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. předpisy jsme povirim dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito Jauí odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme Odpovědnost auditora neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Českými účetními předpisy, a za Statutární otgún společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. je odpovědný za sestavení Odpovědnost statutárníhrgánu účetní jednotky za účetní závěrku uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. vysvětlující informace. Udaje o společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. jsou přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další a.s., která se skládá zrozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a Provedli jsme audit přiložené účelní závěrky společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, hving for consuking ASCE

13 Pudle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k a nákladů a výnosů a předpisy. výsledku jejiho hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními VÝROK AUDITORA kapitálu k , Příloha k účetní závěrce Přílohy: Rozvaha k , \Týkaz zisku a ztráty k , Přehled o změnách vlastního Ing. Leoš Kozohorský, jednatel Čnosti auditor, oprávnění Ptašínského 4, Brno oprávnění KAČR Č. 007 Ing. Libor Cabicar A8cCEAudit,s.to. L OprávněnI s Č. 007 V Brně dne ľ. K iw.wta Irving for cürisulting AS2,CE

14 Účetní jednotka 1CR vcst uzavřený investiční fond. a.s. Sídlo: V parku Chodov, Praha 4 Ičo: Předmět podnikáni: kolektivní investováni Okamžik sestaveni Ůč2ávěrky: 28. února 2013 ROZVAHA k 31. proaincl 2012 tis.kč Pomámka Bruto Korekce Netto AKTIVA I Pokladní hotovost a vklady ti centrálních bank 10 O O O O 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 13 O O O O přijímané centrální bankou k refinancování O O v tom: a) vydané vládními institucemi O O O O b)ostatní O O O O 3 Pohledávky za bankami a družstnvníini záložnami D v tom: a) splatné na požádání 224 O b)ostatnlpohledávky O O O O 4 Pohledávky za nebankovními subjekty O O v tom: a) splatné na požádáni O O O O b) ostatní pohledávky O O 5 Dluhové cenné papíry 14 O O O O vtom: a) vydané vládními institucemi O O O O b) vydané ostatními osobami O O O O 6 Akcie. podílové listy aostatni podíly 15 O O O O.7 Účasti s podstatným v)ivcm O O ztoho:vbankách O O O Q 8 Účestisrozhodujiclmvlivern 16 O O O Q ztohu:vbankách O O O O 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 O O O O z toho: a) zřizovací výdaje O () O O b)goodwill O O O O c)ostalní O O O O 10 Dlouhodobý hmotný majetek 18 O O O O z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost O O O O b)ostatní O O O O 11 Ostatntaktiva 19 O O O O 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu O O 13 Nákladyapř(jmypříštlchobdobf 20 O O O O Aktiva celkem (

15 tisků Poznámka PASIVA Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 O O v tom: a) splatné na požádáni O O b) ostatní závazky O O 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 O O v tam: a) splatná na požádáni O O vtom:ůsporná O O b) ottami závazky O O 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 O O v tom: a) emitovaná dluhové cenné papliy O O b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů O O 4 Ostatní pasiva Výnosy avýdaje příštích období 25 O O 6 Rezervy 26 O O v tom: a) na důchody a podobné závazky O O b)nadaně O O c)ostatnl O O 7 Podřízené závazky S Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál ODO 9 Emisníážio 27 O O 10 Rzzervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 O O v tom: a) povinné rezervní fondy O Ó b) ostatní rezervní fondy O O c) ostatní fondy ze zisku O O d) rizikové fandy O O I 1 Rezervni fond na nové ocenění O O 12 Kapitálovéfondy O 13 Oceůovaci rozdíly 29 -l ztoho: a)zmajetkuazávazků -l b) ze zajitfovacích derivátů O O c)zpřepočtu účastí O O 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích obdobl O 15 Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál I 945 Pasiva celkem (McE \flčflíč 007

16 z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků a podobné výnosy S - Poznámka Předmět podnikáni: kolektivní investování Okamžik sestaveni Ůč závěrky: 28. února 2013 Sídlo: V parku Chodov, Praha 4 IČO: investiční fond. as. Účelni jednotka: ICP. bwest, uzavřený - ji 23 Daň z I 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z minwřádré činnostipředzdaněnbn O O 21 Mimořádné náklady 9 O O 20 Mimořádné výnosy O O 4 Výnosy z poplatků u provizi 5 7 Ostatní provozní výnosy 7 9 Správní náklady 8 14 Rozpuštěni opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 15 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 19 Zisk nebo ztráta za účetní období: bážné činnosti předzdančnbn ab) sociální a zdravotní pojištěni c) ostatnl výnosy z akcii a podílů c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) odpisy pohledávek apobledávek ze záru1c ztráty z post. pohledávek b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku hmotnému a nehmotnému majetku Ii Odpisy, tvorba a použiti rezerva opravných položek k dlouhodobému b) použiti opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku a nehmotnému majetku IS Podíl na ziscích nebo ztrátách účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem o o 17 Tvorba a použití ostatních opravných položek c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek b) použiti opravných položek k pohledávkám apohledávkám ze záruk to Rozpuštěni rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 13 Odpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkám 16 Tvorba a rozpuštěni ostatních rezerv O O vlivem vlivem b) tvorba rezerv za záruky b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem Ostatní provozní náklady 7 b) ostatní správní náklady vtom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem 7 vtom: a) použiti rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku vtom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám vtom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 3 Výnosy z kcij a podílů z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů z toho: aa) mzdy a platy z dříve odepsaných pohledávek a zárukám 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 5 Náklady na poplatky a provize 5 6 Zisk nebo ztráta z finančních operaci 6 v tom: a) náklady na zaměstnance o O o O o O o O o O o O o O o O o () o O o O 0 O zsrok2ol2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

17 tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ráta) Základní Vlastni Emisní Rezerv. Kapitál. Oceůov. Zisk Celkem za rok PŘEULED O ZMĚNÁCB VLASTNÍHO Kp rálu Předmět podnikání: kolektivní investování Okamžik sestavení úč závěrky: 28. února 2013 Ičo: Sldlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 A1CE R Č. 007 čistý zisk/ztráta za účetní období O O O O O O Zůstatek k (I O O Ostatníziněny O O O O O O O O Opravy zásadních chyb O O O O O (I O O Převody do fondů O O 0 O 1) O O O Sníženi základního kapitálu O O O O O O O O Změny účetních metod O O O O O O O (I Převody do fondů O O O O O O Sníženi základního kapitálu O O O O O O O O Opravyzásadnlcbchyb O 0 O O O O O O Emiseakcií O 0 O O O O O O Čistý zisk/ztráta za účelni obdobi 0 O O O O O Zůstatekkl.l O 0 O (J Zůstatek k3l O 0 O O Ostztnizměny O O O O O O O O Emise akcií O (I O O O O nezahrnuté do HV O O O O O -l 724 O Dividendy O O O O O O 1) O Nákupy vlastních akcií O O 0 O O O Ü O nezahrnutá do HV O O O () (I O O O Změny účetních metod O O O O O O Q O Kursové rozdíly a oceňovaní rozdíly Použiti fondů O O O O O O O O Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly Dividendy O O O O O O O O Použiti fondů O O O O O O O O Nákupy vlastních akcii O O O O O O 0 (1 Zůstatekkl O (I O O O O (J O fond, as. Účetní jednotka I.C.P. Invest, uzavřený investiční

18 LC..P. IČO: Příloha řádné účetní závěrky (V celých tis. Kč) Invest, uzavřený investiční fond, k a.s. 1. VÝCHODISKA PRO PfÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo Fond ) byl založen podle zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem Č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění. Investiční Fond byl zapsán dbchodního rejstříku dne 23. března Povoleni k činnosti Investičního Fondu ve smyslu ustanovení 64 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů obdržela společnost od Ceské národní banky dne a právní moci nabylo dne Předmět podnikání společnosti - Činnost podle ust. 64a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, vykonávaná na zákadě rozhodnuti České národní banky čj. 2011/2290/570 Sp. 2011/34/571 ze dne Fond svěřil obhospodařování svého majetku společnosti AMISTA investiční společnost, as. Sídlo společnosti (Investičního Fondu): V parku 2323/14, Praha 4 Chodov PSC Česká republika Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2012 Představenstvo Předseda představenstva JUDr. Ondřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 Člen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Člen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od8. listopadu 2011 Dozorčí rada Předseda dozorčí rady JUDr. Ondřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Člen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Člen dozorčí rady Ing. Richard Knescbk od 8. listopadu 2011

19 (v celých tis. Kč) 1. VÝCHODISKA PRO PĎÍPRAVU ÚČETNí ZÁVĚRKY (pokračováni) Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá Příloha řádné účetní závěrky k Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 20. dubna 2011 (, depozitář ). V průběhu roku 2012 Fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice podle zákona Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 2 Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Česká spořitelna, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úmvní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení 56 zákona jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. IČO: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond,

20 převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo (a) Den uskutečnění účetního případu Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (V celých tis. Kč) Příloha řádné účetní závěrky k oak; míře účasti na vlastním kapitálu podíkwého Fondu, pokud se jedná o 99rČasn Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu sp eěno QE jedn Neru-li mozné stanovit reálnou hodnotou jako ti-zni cenu (napr. společnost neprokz atni u je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenné íru. -.. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemi OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. Reálná hodnota používaná prceněni cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanoveni reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. oceňovány reálnou hodnotou. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu účtovány v pořizovací ceně. v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. c) cenných papírů držených do splatnosti, b) realizovatelných cenných papírů, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Finanční aktivum nebo jelio část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody defhiované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu dkamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Účetní případy nákupu a prodeje řinančuích aktiv s obvyklým terminem dodání (spotové operace) a dále inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. IČO: I.CP. Invest, uzavřený investiční fond, as.

21 (c) Majetek jako Investiční příiitost cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv zrněny bezrizikových úrokových sazeb, ato podle jednotlivých cenných papírů. K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto (V celých tis. Kč) Příloha řádné (ičetní závěrky k Oceňování je prováděno dle * 43, vyhlášky Č. 194/201 lsb., kdy: 1 Reálná hodnota investic do nemovitostí je primérně stanovena porovnávací meto K1 nemovitostí, které byly v období od posledního stanovení reálné hodnoty v dané to itě prodány ajeji Následné oceňování je provedeno: Oceňování je řešeno 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., kteiý stanoví Oceňovací rozdíly při uplatnění Z důvodu trvalého snížení hodnoty oceňují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvláštního právního předpisu. výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Změny ocenění tohoto majetku se evidují v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se vykáže se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. (1) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové Fondy, Investiční Fondy a penzijní Fondy (2) V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého - majetku, ü reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku Následné oceňování K rozvahovému dni Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečníhcenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. Počáteční ocenění Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativníc Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení Základním hlediskem investic do nemovitostí je: leasingů leasingů Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: nemovitosti k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými Majetek jako Investiční příležitost jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Prcenění rozvahami jsou vykazovány jakceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu IČO: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

22 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, as. ICO Příloha řádné účetní závěrky k (V celých tis. Kč) významné charakteristiky jsou srovnatelné s nemovitostí, jejíž hodnota se stanoví. Charakteristiky výmainné prcenění dané nemovitosti a vymezení lokality se stanoví v souladu se standardy pro oceňování a se souhlasem depozitáře. Pokud není možné provést porovnání s nemovitostmi se srovnatelnými charakteristikami, vychází se při oceněni z cen prodávaných nemovitostí v odlišných lokalitách a s odlišnými charakteristikami, upravených tak, aby zohledňovaly veškeré tytdlišnosti; z odhadu diskontovaných peněžních toků (výnosová metoda) založeného na spolehlivém odhadu budoucích peněžních toků, doložený podmínkami všech existujících nájemních a jiných smluv a (pokud je to možné) externími doklady, jako jsou například běžné tržní nájmy z obdobných nemovitostí ve stejné lokalitě a stejném stavu, a při použití diskontních sazeb, které odrážejí běžné tržní odhady nejistot ve výši a načasování peněžních toků. Fond pro určení reálné hodnoty nemovitostí využívá znalecké posudky, v nichž je oceněni stanoveno na základě výše popsaných principů. Do doby prvního stanovení reálné hodnoty nemovitosti podle výše uvedenéhdstavce se reálná hodnota stanoví jako pořizovací cena nemovitosti. (d) Ostatní aktiva Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek z obchodního styku, které jsou po splatnosti a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 % b) ne déle než 180 dní, se sníží o 30 % c) ne déle než 360 dní, se sníží 066 % d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 % jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva. (e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravně položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování na základě předpokladu vymožení a) plně vymožitelné, se sníží o O % b) zažalované, se sníží o 50 % c) částečně vymožitelné, se sníží o 70 % d) v insolvencí, se sníží o 80 % e) nevymožitelné, se sníží o 100 %. Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozčlenit, zpracuje se pro zjištění reálné hodnoty znalecký posudek. (f) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovartým 1i k datu účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v eně je ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací Optá Vnční ČR. 007

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ROZVAHA k (tis. Kč)

ROZVAHA k (tis. Kč) Účetní závěrka Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. ROZVAHA k 30. 4. 2016 (tis. Kč) Označ. AKTIVA Poznámka Účetní jednotka: Wine Investment Partners, investiční

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD DO

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD DO CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ OD 1.11.214 DO 31.8.216 Deloitte. DeloitteAudits.ro. Nile House Karolinská 654/2 186 Praha 8- Karlín Česká republika ZPRÁVA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 886,60 117 180,01 410 416,55 338 114,68

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015

Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 17 758,40 180 167,54 636 503,39 535 527,46

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 31. 12. 2015 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 28 083,52 258 966,64 907 483,97 786 323,30

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 9. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 13 208,87 41 754,13 102 028,72 122 138,98

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř) Důchodové fondy (2. pilíř) 30. 6. 2016 Označení Č.ř. Důchodové fondy Fond státních dluhopisů Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 41 913,43 199 469,84 635 633,94 595 600,98

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA k30. červnu 2015. tis. Kč 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014 31.12.2013 Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto AKTIVA

ROZVAHA k30. červnu 2015. tis. Kč 30.6.2015 30.6.2015 30.6.2015 31.12.2014 30.6.2014 31.12.2013 Brutto Korekce Netto Netto Netto Netto AKTIVA MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30. ČERVNU 2015 Název fondu: Sídlo: Právní forma: IČO: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 akciová společnost 284 60 120 Součásti účetní závěrky: Rozvaha V ýkaz zisku a ztráty Přehled

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002

Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2002 OBSAH 1. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY...3 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY...3 3. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD...5 4. FINANČNÍ NÁSTROJE TRŽNÍ RIZIKO...6 5. FINANČNÍ NÁSTROJE ÚVĚROVÉ RIZIKO...8 6. POHLEDÁVKY

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Pololetní zpráva ke 30.6.2003

Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Pololetní zpráva ke 30.6.2003 Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Ulice: nám.hrdinů 1635/4 Obec: Praha 4

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI

NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI D eloitte CENTRAL uzavřený investiční fond a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Deloitte. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti CENTRAL uzavřený investiční fond a.s. Deloitte

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více