A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng"

Transkript

1 A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K

2 V patku 2323/14, Chodov, Praha 4, IČ akcionářům a představenstvu společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídleni ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Ověření jsme provedli v souladu sas Č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard prověření věcné správnosti údajů. Proto totvěření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. vztazích neobsahuje významné (matetiáin věcné nesprávnosii Ověření je omezeno především na vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cíleni získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích. společnosti L C.?. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedenéhvěření stanovisko k této zprávě o Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami OSOBAMI 2. ZPRÁVA O ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k ve všech významných (materiálních) ohledech všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce 3 jsou ve naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. závěrkou. 1. ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční Naším úkolem je vydat na základě provedenéhvěření výtok o souladu výroční zprávy súčetní Imag fot consukwg ACE K Infl

3 V Brně dne Autí# uzavřený investiční fond, a.s. za rok končící obsahuje významné (materuuni) nesprávnosti. k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti I.C.P. Invest, Na základě našehvěřeni jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly Přílohy; Výroční zpráva k Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti audito; oprávnění č oprávnění KAČR Č. 007 g. bor Cabicar Ptašmnského 4,60200 Brno K (tei hwig fot conikiiig AS2CE

4 Výroční zpráva 2012 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, as.

5 PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O VZTAZÍCH FiNANČNÍ ČÁST OBSAH 2 A O STAVU JEJtHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2013 OpravÍění KA ČR Č. 007 As2,CE ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČiNNOSTI SPOLEČNOSTI

6 Rozhodným obdobím se pro účely této Výroční zprávy rozumí účetní období od 1.ledna Sídlo společnosti: Praha 4, V Parku 2323/14, sč do 31. prosince Obchodní firma: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. Název společnosti: L Základní údaje o společnosti (dle výpisu z obchodního rejstříku) Oavněni A ČR Č. 007 CE 2. Údaje o změnách skutečnosti zapisovaných dbchodního rejstř došlo během rozhodnéhbdobí Clen dozorčí rady Ing. Richard Kneschk 18. října 2011 Předseda dozorčí rady JUDr. Ondřej Vislocký 18. října 2011 Člen dozorčí rady JUI)r. Vladimira Knoblochová 18. října 2011 DOZORČÍ RADA Předseda představenstva JUDr. Ondřej David, Ph.D. 18. října 2011 Clen představenstva Mgr. Petr Burzanovský 18. října 2011 Člen představenstva JUDr. Anita Davidová 18. října 2011 PňEDSTAVENSTVO Orgány společnosti v rozhodném období 20 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- KČ Akcie: Základní kapitál: Kč; splaceno 100% Základní kapitál: ič: DIČ: CZ Identifikační údaje: a byla zapsána dbchodního rejstříku dne Společnost byla založena v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem Vznik společnosti: A) TEXTOVÁ ČÁST - PROFIL společnosti

7 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku Společnost, jakožto fond kvalifikovaných investorů, se v rozhodném období věnovala své Činnosti zapsané v obchodním rjstřiku, a to kolektivnímu investování. Společnost v roce 2012 měla v majetku finanční prostředky na bankovním účtu a akcionář poskytl příplatky do společnosti. Hospodaření společnosti Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření společnosti poskytuje roční účetní závěrka roku za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince Hospodaření Společnosti skončilo v roce 2012 ztrátou ve výši 853 tis. Kč. Výsledky hospodaření investiční společnosti jsou ověřeny společností A8CE Audit, s. r. o., auditorské oprávnění vydané KACR pod č Aktiva Společnost vykázala v rozvaze k 31. prosinci 2012 aktiva v celkové výši tis. Kč. Pasiva Celková pasiva společnosti byla vykázána k 31. prosinci 2012v celkové výši tis Kč. Výhled pro rok 2013 V následujícím období se předpokládá, že společnost se bude dále věnovat kolektivnímu investování. V Praze dne Č j / Y - - ĺ / 2 předseda představenstva - místopředseda představenstva (ce \ČníčRčOQ7J

8 3.1. «lavní faktory, jež měly vliv na výsledek hospodaření investičního fondu: 3. Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti společnosti sídlo do 21. listopadu 2012: K Salině 669, Hrnčíře, Praha 4 sídld 21. listopadu 2012: V parku 2323/14, Chodov, 148 OO Praha 4 Změna sídla společnosti Opnh něnj A ČR Č Členové dozorčí rady nevlastní akcie společnosti Dozorčí rada JUDr. Ondřej David, předseda představenstva, vlastní 50 % akcií společnosti Představenstvo: představenstva a dozorčí rady 6. Údaje o počtu cenných papírů společnosti, které jsou v majetku členů Nepřijala v rozhodném období žádná plnění Dozorčí rada Nepřijali v rozhodném období žádná plnění Představenstvo v rozhodném období Členové představenstva a dozorčí rady 5. Údaje o všech peněžitých i nepeněžitých plněních, která od společnosti přijali LCJGros.r.o. 50% JUDr. Ondřej David 50 % Jméno Podíl 4. Úeoosobě, která niěla kvalifikovanou Ř poječnosti. z pravidelných plateb obhospodařující investiční společnosti a depozitáři. Výsledek hospodaření je tvořen zejména z příplatků akcionáře mimo základní kapitál a 2.1. Změny skutečností zapisovaných dbchodního rejstříku, ke kterým došlo v roce 2012

9 uvedena ve Finanční části této výroční zprávy Kompletní účetní závěrka investiční společnosti k , včetně zprávy auditora je 8. Údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát V rozhodném období nebyl ve společnosti zaměstnán žádný zaměstnanec. 6 AČE předseda představenstva ě1 představenstva EĹ VPrazedne Y další významné skutečnosti. přílohy k účetní závěrce, zprávu auditora a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetní závěrky za rok 2012, nenastaly žádné V souladu se Zákonem o účetnictví obsahuje tato Výroční zpráva též účetní závěrku včetně Další informace jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrce. Hodnoty uváděné v přílohách jsou uvedeny v tisících KČ. 9. Komentář k přílohám 7. Údaje o průměrném počtu zaniěstrnuiců společnosti

10 FINANČNÍ ČÁsT 1) Zpráva auditorak řádné účetní závěrce k 31.l ) Rozva1iak l2 3) Výkazziskůaztrátk3l ) Přflohakúčetní závěrce k ) Přehled o změnách vlastního kapitálu (ce

11 ACE hving for consultmg Zpráva nezávislého auditora věřeiť řádně účetní závěrky k společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. n.not K.tonIntmi1onl

12 Praha, IC akcionářům a představenstvu věření řádné účetní závěrky k společnosti LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem v V parku 2323/14, Chodov, ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA nemb.r,l K ic,t,,. ntn,atior, pro vyjádření našeho výroku. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ účetní závěrky. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních tuetod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzeni celkové prezentace tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i získali přiměřenou jistutu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. předpisy jsme povirim dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito Jauí odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme Odpovědnost auditora neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s Českými účetními předpisy, a za Statutární otgún společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. je odpovědný za sestavení Odpovědnost statutárníhrgánu účetní jednotky za účetní závěrku uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. vysvětlující informace. Udaje o společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. jsou přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další a.s., která se skládá zrozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a Provedli jsme audit přiložené účelní závěrky společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, hving for consuking ASCE

13 Pudle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. k a nákladů a výnosů a předpisy. výsledku jejiho hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními VÝROK AUDITORA kapitálu k , Příloha k účetní závěrce Přílohy: Rozvaha k , \Týkaz zisku a ztráty k , Přehled o změnách vlastního Ing. Leoš Kozohorský, jednatel Čnosti auditor, oprávnění Ptašínského 4, Brno oprávnění KAČR Č. 007 Ing. Libor Cabicar A8cCEAudit,s.to. L OprávněnI s Č. 007 V Brně dne ľ. K iw.wta Irving for cürisulting AS2,CE

14 Účetní jednotka 1CR vcst uzavřený investiční fond. a.s. Sídlo: V parku Chodov, Praha 4 Ičo: Předmět podnikáni: kolektivní investováni Okamžik sestaveni Ůč2ávěrky: 28. února 2013 ROZVAHA k 31. proaincl 2012 tis.kč Pomámka Bruto Korekce Netto AKTIVA I Pokladní hotovost a vklady ti centrálních bank 10 O O O O 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 13 O O O O přijímané centrální bankou k refinancování O O v tom: a) vydané vládními institucemi O O O O b)ostatní O O O O 3 Pohledávky za bankami a družstnvníini záložnami D v tom: a) splatné na požádání 224 O b)ostatnlpohledávky O O O O 4 Pohledávky za nebankovními subjekty O O v tom: a) splatné na požádáni O O O O b) ostatní pohledávky O O 5 Dluhové cenné papíry 14 O O O O vtom: a) vydané vládními institucemi O O O O b) vydané ostatními osobami O O O O 6 Akcie. podílové listy aostatni podíly 15 O O O O.7 Účasti s podstatným v)ivcm O O ztoho:vbankách O O O Q 8 Účestisrozhodujiclmvlivern 16 O O O Q ztohu:vbankách O O O O 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 O O O O z toho: a) zřizovací výdaje O () O O b)goodwill O O O O c)ostalní O O O O 10 Dlouhodobý hmotný majetek 18 O O O O z toho: a) pozemky a budovy pro provozní činnost O O O O b)ostatní O O O O 11 Ostatntaktiva 19 O O O O 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu O O 13 Nákladyapř(jmypříštlchobdobf 20 O O O O Aktiva celkem (

15 tisků Poznámka PASIVA Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 21 O O v tom: a) splatné na požádáni O O b) ostatní závazky O O 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 22 O O v tam: a) splatná na požádáni O O vtom:ůsporná O O b) ottami závazky O O 3 Závazky z dluhových cenných papírů 23 O O v tom: a) emitovaná dluhové cenné papliy O O b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů O O 4 Ostatní pasiva Výnosy avýdaje příštích období 25 O O 6 Rezervy 26 O O v tom: a) na důchody a podobné závazky O O b)nadaně O O c)ostatnl O O 7 Podřízené závazky S Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál ODO 9 Emisníážio 27 O O 10 Rzzervní fondy a ostatní fondy ze zisku 28 O O v tom: a) povinné rezervní fondy O Ó b) ostatní rezervní fondy O O c) ostatní fondy ze zisku O O d) rizikové fandy O O I 1 Rezervni fond na nové ocenění O O 12 Kapitálovéfondy O 13 Oceůovaci rozdíly 29 -l ztoho: a)zmajetkuazávazků -l b) ze zajitfovacích derivátů O O c)zpřepočtu účastí O O 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích obdobl O 15 Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál I 945 Pasiva celkem (McE \flčflíč 007

16 z toho: úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků a podobné výnosy S - Poznámka Předmět podnikáni: kolektivní investování Okamžik sestaveni Ůč závěrky: 28. února 2013 Sídlo: V parku Chodov, Praha 4 IČO: investiční fond. as. Účelni jednotka: ICP. bwest, uzavřený - ji 23 Daň z I 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z minwřádré činnostipředzdaněnbn O O 21 Mimořádné náklady 9 O O 20 Mimořádné výnosy O O 4 Výnosy z poplatků u provizi 5 7 Ostatní provozní výnosy 7 9 Správní náklady 8 14 Rozpuštěni opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 15 Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícíma podstatným 19 Zisk nebo ztráta za účetní období: bážné činnosti předzdančnbn ab) sociální a zdravotní pojištěni c) ostatnl výnosy z akcii a podílů c) použití opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) tvorba opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku e) tvorba opravných položek k dlouhodobému nehmotnému majetku c) odpisy pohledávek apobledávek ze záru1c ztráty z post. pohledávek b) tvorba rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku d) odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vtom: a) odpisy dlouhodobého hmotného majetku hmotnému a nehmotnému majetku Ii Odpisy, tvorba a použiti rezerva opravných položek k dlouhodobému b) použiti opravných položek k dlouhodobému hmotnému majetku a nehmotnému majetku IS Podíl na ziscích nebo ztrátách účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem o o 17 Tvorba a použití ostatních opravných položek c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek b) použiti opravných položek k pohledávkám apohledávkám ze záruk to Rozpuštěni rezerva opravných položek k dlouhodobému hmotnému 12 Rozpuštěni opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 13 Odpisy, tvorba a použiti opravných položek a rezerv k pohledávkám 16 Tvorba a rozpuštěni ostatních rezerv O O vlivem vlivem b) tvorba rezerv za záruky b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem Ostatní provozní náklady 7 b) ostatní správní náklady vtom: a) výnosy z účasti s podstatným vlivem 7 vtom: a) použiti rezerv k dlouhodobému hmotnému majetku vtom: a) použiti rezerv k pohledávkám a zárukám vtom: a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 3 Výnosy z kcij a podílů z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů z toho: aa) mzdy a platy z dříve odepsaných pohledávek a zárukám 2 Náklady na úroky a podobné náklady 4 5 Náklady na poplatky a provize 5 6 Zisk nebo ztráta z finančních operaci 6 v tom: a) náklady na zaměstnance o O o O o O o O o O o O o O o O o () o O o O 0 O zsrok2ol2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

17 tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ráta) Základní Vlastni Emisní Rezerv. Kapitál. Oceůov. Zisk Celkem za rok PŘEULED O ZMĚNÁCB VLASTNÍHO Kp rálu Předmět podnikání: kolektivní investování Okamžik sestavení úč závěrky: 28. února 2013 Ičo: Sldlo: V parku 2323/14, Chodov, Praha 4 A1CE R Č. 007 čistý zisk/ztráta za účetní období O O O O O O Zůstatek k (I O O Ostatníziněny O O O O O O O O Opravy zásadních chyb O O O O O (I O O Převody do fondů O O 0 O 1) O O O Sníženi základního kapitálu O O O O O O O O Změny účetních metod O O O O O O O (I Převody do fondů O O O O O O Sníženi základního kapitálu O O O O O O O O Opravyzásadnlcbchyb O 0 O O O O O O Emiseakcií O 0 O O O O O O Čistý zisk/ztráta za účelni obdobi 0 O O O O O Zůstatekkl.l O 0 O (J Zůstatek k3l O 0 O O Ostztnizměny O O O O O O O O Emise akcií O (I O O O O nezahrnuté do HV O O O O O -l 724 O Dividendy O O O O O O 1) O Nákupy vlastních akcií O O 0 O O O Ü O nezahrnutá do HV O O O () (I O O O Změny účetních metod O O O O O O Q O Kursové rozdíly a oceňovaní rozdíly Použiti fondů O O O O O O O O Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly Dividendy O O O O O O O O Použiti fondů O O O O O O O O Nákupy vlastních akcii O O O O O O 0 (1 Zůstatekkl O (I O O O O (J O fond, as. Účetní jednotka I.C.P. Invest, uzavřený investiční

18 LC..P. IČO: Příloha řádné účetní závěrky (V celých tis. Kč) Invest, uzavřený investiční fond, k a.s. 1. VÝCHODISKA PRO PfÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. (, Investiční Fond nebo Fond ) byl založen podle zakladatelské listiny ze dne , v souladu se zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem a se zákonem Č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění. Investiční Fond byl zapsán dbchodního rejstříku dne 23. března Povoleni k činnosti Investičního Fondu ve smyslu ustanovení 64 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů obdržela společnost od Ceské národní banky dne a právní moci nabylo dne Předmět podnikání společnosti - Činnost podle ust. 64a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, vykonávaná na zákadě rozhodnuti České národní banky čj. 2011/2290/570 Sp. 2011/34/571 ze dne Fond svěřil obhospodařování svého majetku společnosti AMISTA investiční společnost, as. Sídlo společnosti (Investičního Fondu): V parku 2323/14, Praha 4 Chodov PSC Česká republika Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2012 Představenstvo Předseda představenstva JUDr. Ondřej David, Ph.D. od 8. listopadu 2011 Člen představenstva JUDr. Anita Davidová od 8. listopadu 2011 Člen představenstva Mgr. Petr Burzanovský od8. listopadu 2011 Dozorčí rada Předseda dozorčí rady JUDr. Ondřej Vislocký od 8. listopadu 2011 Člen dozorčí rady JUDr. Vladimíra Knoblochová od 8. listopadu 2011 Člen dozorčí rady Ing. Richard Knescbk od 8. listopadu 2011

19 (v celých tis. Kč) 1. VÝCHODISKA PRO PĎÍPRAVU ÚČETNí ZÁVĚRKY (pokračováni) Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v Ceské republice. Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Tato účetní závěrka je připravená v souladu s vyhláškou Č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá Příloha řádné účetní závěrky k Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. o výkonu funkce depozitáře, jejíž poslední znění bylo podepsáno dne 20. dubna 2011 (, depozitář ). V průběhu roku 2012 Fond podnikal v oblasti kolektivního investování v České republice podle zákona Č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 2 Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Česká spořitelna, a.s. vykonává funkci depozitáře a poskytuje služby podle Smlouvy Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv nad úmvní výnosu dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých investic do nemovitostí a podílů nemovitostních společností a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů. Fond se řídí svým statutem. Akcie Fondu mohou být pořizovány pouze kvalifikovanými investory ve smyslu ustanovení 56 zákona jsou bankami a jinými finančními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce. IČO: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond,

20 převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo (a) Den uskutečnění účetního případu Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 2. DŮLEŽITÉ ÚČETNÍ METODY (V celých tis. Kč) Příloha řádné účetní závěrky k oak; míře účasti na vlastním kapitálu podíkwého Fondu, pokud se jedná o 99rČasn Upravená hodnota cenného papíru se rovná míře účasti na vlastním kapitálu sp eěno QE jedn Neru-li mozné stanovit reálnou hodnotou jako ti-zni cenu (napr. společnost neprokz atni u je možné cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenné íru. -.. V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemi OECD, pokud jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. Reálná hodnota používaná prceněni cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená ke dni stanoveni reálné hodnoty, pokud společnost prokáže, že za tržní cenu je možné cenný papír prodat. oceňovány reálnou hodnotou. Následně jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly držené v portfoliu Fondu účtovány v pořizovací ceně. v pořizovací ceně zahrnující poměrnou část diskontu nebo ážia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou Při pořízení jsou státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry účtovány Do portfolia do splatnosti mohou být zařazeny pouze dluhové cenné papíry. c) cenných papírů držených do splatnosti, b) realizovatelných cenných papírů, d) dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. a) cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, Státní pokladniční poukázky, dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie včetně podílových listů a ostatních podílů jsou klasifikovány podle záměru Fondu do portfolia: (b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly Finanční aktivum nebo jelio část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody defhiované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. pevné termínové a opční operace jsou od okamžiku sjednání obchodu dkamžiku vypořádání obchodu zaúčtovány na podrozvahových účtech. Účetní případy nákupu a prodeje řinančuích aktiv s obvyklým terminem dodání (spotové operace) a dále inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. IČO: I.CP. Invest, uzavřený investiční fond, as.

21 (c) Majetek jako Investiční příiitost cenným papírům jsou tvořeny v částce, která odráží pouze změnu rizikovosti emitenta, nikoliv zrněny bezrizikových úrokových sazeb, ato podle jednotlivých cenných papírů. K dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti se tvoří opravné položky. Opravné položky k těmto (V celých tis. Kč) Příloha řádné (ičetní závěrky k Oceňování je prováděno dle * 43, vyhlášky Č. 194/201 lsb., kdy: 1 Reálná hodnota investic do nemovitostí je primérně stanovena porovnávací meto K1 nemovitostí, které byly v období od posledního stanovení reálné hodnoty v dané to itě prodány ajeji Následné oceňování je provedeno: Oceňování je řešeno 68a), vyhlášky 501/2002 Sb., kteiý stanoví Oceňovací rozdíly při uplatnění Z důvodu trvalého snížení hodnoty oceňují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvláštního právního předpisu. výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Změny ocenění tohoto majetku se evidují v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se vykáže se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. (1) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové Fondy, Investiční Fondy a penzijní Fondy (2) V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého - majetku, ü reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku Následné oceňování K rozvahovému dni Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečníhcenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. Počáteční ocenění Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronajmutí na jeden nebo více operativníc Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení Základním hlediskem investic do nemovitostí je: leasingů leasingů Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: nemovitosti k datu účetní závěrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni a veškeré změny reálné hodnoty v době mezi jednotlivými Majetek jako Investiční příležitost jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Prvotní ocenění investice je na základě pořizovacích nákladů včetně transakčních nákladů. Prcenění rozvahami jsou vykazovány jakceňovací rozdíl ve vlastním kapitálu IČO: I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

22 I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, as. ICO Příloha řádné účetní závěrky k (V celých tis. Kč) významné charakteristiky jsou srovnatelné s nemovitostí, jejíž hodnota se stanoví. Charakteristiky výmainné prcenění dané nemovitosti a vymezení lokality se stanoví v souladu se standardy pro oceňování a se souhlasem depozitáře. Pokud není možné provést porovnání s nemovitostmi se srovnatelnými charakteristikami, vychází se při oceněni z cen prodávaných nemovitostí v odlišných lokalitách a s odlišnými charakteristikami, upravených tak, aby zohledňovaly veškeré tytdlišnosti; z odhadu diskontovaných peněžních toků (výnosová metoda) založeného na spolehlivém odhadu budoucích peněžních toků, doložený podmínkami všech existujících nájemních a jiných smluv a (pokud je to možné) externími doklady, jako jsou například běžné tržní nájmy z obdobných nemovitostí ve stejné lokalitě a stejném stavu, a při použití diskontních sazeb, které odrážejí běžné tržní odhady nejistot ve výši a načasování peněžních toků. Fond pro určení reálné hodnoty nemovitostí využívá znalecké posudky, v nichž je oceněni stanoveno na základě výše popsaných principů. Do doby prvního stanovení reálné hodnoty nemovitosti podle výše uvedenéhdstavce se reálná hodnota stanoví jako pořizovací cena nemovitosti. (d) Ostatní aktiva Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek z obchodního styku, které jsou po splatnosti a) ne déle než 90 dní, se sníží o 10 % b) ne déle než 180 dní, se sníží o 30 % c) ne déle než 360 dní, se sníží 066 % d) déle než 360 dní, se sníží o 100 %. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlužníkem se sníží o 100 % jestliže proti dlužníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení, které dosud neskončilo, nebo soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahraničního práva. (e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravně položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány v položce Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek určených k investování na základě předpokladu vymožení a) plně vymožitelné, se sníží o O % b) zažalované, se sníží o 50 % c) částečně vymožitelné, se sníží o 70 % d) v insolvencí, se sníží o 80 % e) nevymožitelné, se sníží o 100 %. Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozčlenit, zpracuje se pro zjištění reálné hodnoty znalecký posudek. (f) Přepočet cizí měny Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovartým 1i k datu účetní závěrky. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v eně je ve výkazu zisku a ztráty jako Zisk nebo ztráta z finančních operací Optá Vnční ČR. 007

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

PROSPERITA - OPF globální

PROSPERITA - OPF globální PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2007 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu, 751, 735 14 Orlová, Lutyně www.prosperita.com Výroční zpráva za

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více