Katedra církevních dějin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra církevních dějin"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS.

2 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Charitativní a sociální práce Zdeňka Plocová, DiS. Maltézský řád v Čechách Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. PhDr. Miloslav Pojsl 2010

3 Děkuji vedoucímu práce Prof. PhDr. Miloslavu Pojslovi za odborné vedení mé práce a za spolupráci. Dále mé poděkování patří členům řádu, především PhDr. Ursule hraběnce Czerninové, Ing. Tomáši Czerninovi, Margaretě hraběnce Waldsteim-Wartenberg a RNDr. Františku Skřivánkovi, kteří byli ochotni podělit se o informace a své životní osudy, ale i osudy svých kolegů, členů maltézského řádu, kteří již bohužel nejsou mezi námi a své osudy mi vyprávět již nemohli.

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Podpis autora práce

5 Obsah ÚVOD HISTORIE ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ... 3 SPIRITUALITA ŘÁDU... 4 KYPR, RHODOS... 5 MALTA... 6 VALLETTA NEMOCNICE, POSLÁNÍ ŘÁDU... 7 OD DĚJIN PO SOUČASNOST MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI V ČECHÁCH VZNIK JOHANITSKÝCH KOMEND V ČECHÁCH ŘÁD V OBDOBÍ HUSITSKÝCH VÁLEK A 18. STOLETÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A SANITNÍ SLUŽBA ŘÁD V 20. STOLETÍ ČESKÁ MALTÉZSKÁ POMOC OPUS MELITENSE BOHEMIAE ČESKÁ MALTÉZSKÁ POMOC PO ROCE POSLÁNÍ, CÍLE A ČINNOST ČMP LURDY POZVÁNÍ, PŘÍPRAVY A ODLET POUTNÍ MÍSTO LURDY LURDY A OSOBNÍ ZÁŽITKY Z VÝPRAV DO LURD SETKÁNÍ S ČLENY ŘÁDU HRABĚNKA DAISY WALDSTEIN-WARTENBERG BAILLI FRA KAREL PAAR ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ... 43

6 Shrnutí V bakalářské práci je zachycen všeobecný přehled historie řádu Maltézských rytířů, působení řádu v Čechách a jeho činnost prostřednictvím Maltézské pomoci, o. p. s., v neposlední řadě osobní zkušenost s péčí o nemocné v Lurdech a setkání s členy řádu. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. První kapitola se zabývá historií řádu Maltézských rytířů od vzniku řádu v 11. století pod názvem Johanité, Špitálníci svatého Jana nebo jako Špitální bratři po současnost. Ve druhé kapitole jsou zahrnuty informace o působení řádu Maltézských rytířů v Čechách. Třetí, stěžejní kapitola je zaměřena na vznik, vývoj a činnost České maltézské pomoci, kde mezi jednu z významnějších akcí patří pomoc dobrovolníků při pouti Suverénního řádu Maltézských rytířů do Lurd s nemocnými. V této kapitole je popsáno prostředí Lurd a osobní zkušenost a zážitky autorky práce s nemocnými v Lurdech. Poslední čtvrtá kapitola zachycuje životní příběhy dvou významných osobností řádu Maltézských rytířů paní hraběnku Daisy Waldstein-Wartenberg a velkopřevora řádu Frá Karla Paara se kterými se autorka osobně setkala.

7 Summary In my bachelor thesis I describe a general overview of the history of the Order of the Knights of Malta, an influence of the Order in Bohemia and its activity through the charitable trust Maltézká pomoc (Malteser International), and last but not least the personal experience with a nursing care in Lourdes and meeting the members of the Order.The thesis is divided into four main chapters. The first chapter deals with the history of the Order of the Knights of Malta from its establishment in the 11th century under the name of Knights of Malta or Hospitallers, up to these days. The second chapter includes information about activities of the Order of the Knights of Malta in Bohemia. The third, principal chapter is focused on the establishment, development and activity of the Czech branch of Malteser International Maltézká pomoc, one of the most significant actions of which is a help of volunteers during the pilgrimage of the Sovereign Order of the Knights of Malta to Lourdes accompanying the ill. In this chapter I describe the environment in Lurdes and my personal experience with nursery care in Lurdes. The last, fourth chapter captures the histories of two outstanding personalities of the Order of the Knights of Malta, countess Daisy Waldstein- Wartenberg and grand duke of the Order Frá Karel Paar both of whom I met in person.

8 Úvod Téma své bakalářské práce jsem nazvala Maltézský řád v Čechách. Touto prací navazuji na svoji absolventskou práci na CARITAS-VOŠ v Olomouci a rozšiřuji ji o další poznatky. Název mé absolventské práce zní Historie a současnost řádu Maltézských rytířů. Z této absolventské práce jsem použila některý nastudovaný materiál i do své současné bakalářské práce. Při psaní práce mi pomohly i rukopisné texty, které nebyly vydány knižně, např. práce pana RNDr. Františka Skřivánka. V této práci se chci zaměřit se na činnost řádu v Čechách od historie po současnost. K vybrání tohoto tématu mne přivedl hlavně můj osobní zážitek ze setkání s členy řádu a jejich bližší poznání. Naskytla se mi možnost osobně se účastnit výpravy do Lurd s Maltézskou pomocí v Praze a jako člen teamu se moci starat o nemocné po celou dobu pobytu Lurdech. Takto jsem navštívila Lurdy dvakrát a byl to pro mne tak velmi silný a nezapomenutelný zážitek, že jsem se rozhodla ve svém psaní o Maltézských rytířích pokračovat i ve své bakalářské práci. Popisuji zde vznik, historii a současnost řádu Maltézských rytířů, začátky řádu a jeho působení v Čechách, činnost Maltézské pomoci, o. p. s., charitativní a humanitární organizaci řádu. Chci se podělit se čtenáři mé práce o zjištěné poznatky, popsat konkrétní pomoc a její výsledky, kterou maltézská pomoc v Čechách poskytuje. V neposlední řadě, bych chtěla ve své práci přiblížit ony zmiňované Lurdy, jejich sílu, kterou mají na lidi, kteří je s vírou ve své uzdravení navštíví, a kterou jsem osobně zažila a hlavně viděla. Při návštěvě Lurd jako členka teamu jsem měla možnost nejen se osobně celodenně starat o nemocné klienty, ale i osobně mluvit a poznat čestné členy řádu. Je mi velkou ctí, že jsem se do Lurd mohla jako laik s výpravou Maltézské pomoci podívat a zažít si vlastní zkušenost s tímto řádem. Přestože se pohybuji a mám praxi v sociálních službách na různých postech 13 let, tato zkušenost se běžně v praxi pravděpodobně nedá zažít. Osm let jsem pracovala v pečovatelské službě. Od terénního pracovníka, dále v denním stacionáři a následně také v administrativě. Podstatnou část času jsem pobývala často s velmi postiženými klienty v jejich domácnostech. Tato práce přinášela mnohdy velmi náročnou fyzickou práci u klienta v domácnostech, spoustu nadějí, radosti, ale často i smutných událostí patřících k životu smrt. Často jsme byli jediní, kdo se o klienty 1

9 staral, jelikož rodina se stavěla k péči odmítavě. Pro tyto klienty, kteří se bez naší pomoci v domácím prostředí neobešli, jsme byli často jedinou veselejší událostí. Následně jsem dělala čtyři roky ergoterapeutku v domově pro seniory. Vymýšlela jsem pro klienty celodenní aktivizaci. Také zde byli klienti různě fyzicky a psychicky nemocní a ani tato práce nebyla snadná, tentokrát hlavně po psychické stránce. Pracovalo se i s ležícími klienty na lůžku. Mnohdy to byla velmi pomalá a náročná práce. Ale i tentokrát se po čase dostavily výsledky i u klientů, u kterých tomu část zdravotního personálu nevěřila. V současné době pracuji na postu sociálního pracovníka ve státní správě. Pracuji s klienty, kteří se dostali do tíživých finančních situací a dále s klienty, kteří potřebují péči oděné fyzické osoby. I tato práce je psychicky velmi náročná, jelikož každý jedinec a klient znamená individuálně řešenou konkrétní situaci. Myslím si, že v sociální oblasti mám celkem bohaté zkušenosti s prací s různorodými klienty, přesto, když jsem mohla sama zažít a zúčastnit se výprav do Lurd s Maltézskou pomocí a Maltézskými rytíři, být členem jejich teamu, byla to pro mne velká čest. Uplatnila jsem zde svoje zkušenosti při péči o nemocné klienty a spoustu nových zkušeností mi tyto výpravy přinesly. Ke zpracování této práce jsem použila metodu kompilace informací z nastudované literatury a metoda deskripce a rozhovoru. Cílem této práce je shrnutí vzniku, působení a činnost řádu Maltézských rytířů od historie po současnost se zaměřením na Čechy. Dále podchycení charitní a sociální činnosti řádu v Čechách a seznámení s péčí o nemocné v Lurdech. 2

10 1 Historie řádu maltézských rytířů Maltézský řád je jedním z duchovních řádů, který vznikl v 11. století na území křesťanského jeruzalémského království ve Svaté zemi. Již od 6. století putovalo do této země značné množství poutníků, kteří chtěli navštívit všechna posvátná místa křesťanů. V roce 603 existoval v Jeruzalémě dům pro poutníky špitál 1 s kostelem Panny Marie. 2 Byly zde zajišťovány ubytovací, stravovací, ale také lékařské služby. Lékařská péče spočívala v základním zaopatření potravinami, vodou a v uspokojení nejzákladnějších potřeb poutníků. Tato péče pro některé poutníky znamenala zázrak přežití. Kolem roku 1048 převzali správu tohoto nevelkého špitálu kupci a námořníci z italského Amafi, přebudovali ho a rozšířili. V roce 1099, po dobytí Jeruzaléma křižáky, tento špitál, který se nacházel nedaleko Božího hrobu, neformálně spravovalo bratrstvo podle benediktinské řehole. 3 Zázemí v tomto špitále mohlo najít až 2000 nemocných, především z řad poutníků. Po příchodu křižáckých vojsk se špitální bratrstvo rychle rozmáhalo. Špitál byl zasvěcen významnému světci, Janu Křtiteli. 4 Došlo k rozšíření špitálu a k personálu se přidala řada rytířů křížové výpravy. Patřil mezi ně i Gérard, který zorganizoval špitální bratrstvo do společenství laických bratří. Tito bratři přijali řeholi svatého Augustina a do podvědomí lidí se dostali pod názvem Johanité, Špitálníci svatého Jana nebo jako Špitální bratři. Gérard první představený tohoto útulku, navázal na dřívější špitální služby poskytované poutníkům a zraněným z křížových válek a vytvořil organizaci, která si vedle charity vzala za úkol ochranu křesťanství a boj proti muslimům. 5 V roce 1113 potvrdil papež Paschal II. bratrstvo jako církevní řád, jehož patronem se stal svatý Jan 1 Špitál řidčeji také hospital z lat. hospitale je označení pro středověké, ale i pozdější útulky pro nemocné, přestárlé a chudé. Tento výraz se dodnes používá jako zastaralé nebo expresivní označení nemocnice nebo hospice. Špitály byly zřizovány zejména při klášterech, kde je provozovali mniši a řeholnice (členové špitálních bratrstev a řádů (hospitalitů), jako např. johanité, lazariáni nebo křižovníci). 2 Buben, Milan: Řád maltézských rytířů v historii a současnosti:praha1993, s Řehole obsahuje v 73 článcích návod, jak by měli řeholníci žít a chovat se ve společenství. Řehole obsahuje duchovní nauku o mnišství i praktické pokyny pro uspořádání života v komunitě. Projevuje se v ní Benediktova znalost lidských povah, jeho schopnost duchovního vedení i moudrého rozlišování věcí a situací. 4 Katechismus číslo paragrafu 523: Svatý Jan Křtitel je bezprostředním předchůdcem Páně, který byl poslán, aby mu připravil cestu. Jako prorok Nejvyššího Lk 1,76) převyšuje všechny ostatní proroky, je poslední z proroků, zahajuje evangelium; zdraví Kristův příchod už v lůně jeho matky a nachází potěšení v tom, že je ženichův přítel (Jan 3,29), kterého jak označí za Božího beránka, který snímá hříchy světa (Jan 1,29). Jde před Ježíšem v duchu a moci Eliášově (Lk 1,17) a vydává mu svědectví svým kázáním, svým křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí. 5 Skřivánek, František: Maltézský kostel Panny Marie pod řetězem. Praha 1991, s. 1. 3

11 Křtitel. Papež zaručil řádu právo svobodné volby představených řádu bez vměšování se církevních nebo světských autorit. V roce 1120, krátce po své smrti, byl zakladatel řádu Fra 6 Gérard, blahořečen. V té době začali do řádu vstupovat v hojném počtu šlechtici, jelikož obdivovali Fra Gérarda a z vděčnosti k jeho dílu milosrdenství. Druhým představeným řádu byl Fra Raymond du Puy. Jelikož muslimské nájezdy téměř neustávaly a situace v Jeruzalémě byla nestabilní, bylo třeba střežit poutníky na cestě od pobřeží ke svatým místům. V té době uskutečnil Fra Raymond du Puy transformaci řádu a přijal novou vojensko-rytířskou funkci. Přijetím vojenské role se řádu zvýšila prestiž a privilegia. 7 Ačkoliv rytíři byli omezeni příslibem jejich samotné chudoby, řád byl jako celek nesmírně bohatý. Rytíř mohl nakládat pouze s 1/5 svého majetku tak jak on sám chtěl, zbývající 4/5 svého bohatství musel odkázat řádu. Řád díky těmto darům mohl postavit vlastní hrady, mít své jezdecké oddíly a vznikla tak první stálá západní armáda. Řád rychle pronikal do evropských zemí, kde budoval celou síť útulků a komend. 8 Spiritualita řádu Spiritualita řádu se utvářela během vlády prvních dvou představených řádu. Tato spiritualita nezaznamenala do dnešní doby výrazných změn. Zpočátku byli johanité skutečně nadnárodním řádem s čtyřstupňovou správní organizací. Nejmenší sídelní a hospodářskou jednotkou byla komenda, několik komend tvořilo bailivu, v jejím čele stáli bailli (úředníci v rytířských řádech). Větší seskupení komend se nazývalo převorství v čele s generálním převorem a velkopřevorství v čele s velkopřevorem. 9 Členové, kteří pocházeli z celého křesťanského světa, byli rozděleni na bratry rytíře, řádové kaplany a sloužící (pomocné) bratry. U bratrů rytířů byla podmínka šlechtický původ. Měli vlastní finanční zdroje, v čele rytířů stál preceptor. 10 Velmistr Fra Raymond du Puy zavedl pro řád znak bílý osmihrotý kříž, který představoval osm 6 frater = bratr, dále jen Fra 7 Buben, c.d., s Komenda (z lat. comes druh, společník) nebo také komturie, komturství či komtura je označení pro středověké sídlo rytířského či křižovnického řádu, například templářů, johanitů, německých rytířů nebo křižovníků s červenou hvězdou, komenda a komturie je pak přeneseně i označení pro komunitu v dané komendě sídlící. V čele komend stál komtur. Komenda svým charakterem odráží výjimečnou pozici rytířských řádů jako kombinace mnišství a rytířství. Obsahuje části běžné pro klášter, například kapitulní síň, klášterní kostel, křížovou chodbu, refektář, ale přitom je opevněná a má charakter hradu, zahrnuje také dům komtura. Součástí komend byly také hospodářské objekty a špitál. 9 Buben, c. d., s Preceptor (latina, zastaralé) je domácí učitel nebo učitel vůbec, který vyzdvihuje určité tradice. 4

12 evangelních ctností. Kříž je emblémem řádu dodnes. v heraldické terminologii je nazván tento kříž křížem maltézským. 11 Kypr, Rhodos V roce 1187 byl dobyt Jeruzalém sultánem Saladinem a johanité byli nuceni přenést své sídlo na pevný hrad Margat a poté do Akkonu. Posledním velmistrem ve Svaté zemi byl Fra Jean de Villiers. Dne dobyl egyptský sultán Al-Ašuf Akru poslední křižáckou pevnost Akkon ve Svaté zemi. Johanité se uchýlili na Kypr, kde se rozhodli zůstat s myšlenkou boje proti šíření islámu. Řád vybudoval válečné loďstvo a s pomocí janovských kupců s ním v letech dobyl na byzantské říši strategické souostroví Rhodos při jihozápadním pobřeží Malé Asie. Na něm Johanité, kteří si začali říkat rhodští rytíři, založili hospodářsky a politicky silný stát. Ten byl až do začátku 16. století významným opěrným bodem křesťanské Evropy proti turecké expanzi ve východním Středomoří. V 15. století čelil řád výrazným útokům Turků. V roce 1506 přišel útok egyptských Osmanů a osudný nápor na Štědrý den roku 1522, kdy už nebyla obrana možná, byli rytíři nuceni čestně kapitulovat. Sultán velkoryse povolil, aby velmistr se všemi vojenskými poctami opustil dne Rhodos. 12 Sultán velmistrovi navíc povolil odvést z ostrova řádový archiv a poklad včetně nejcennějších relikvií 13 řádu obrazu Panny Marie z hory Philermos 14, pravé třísky z Kristova Kříže a pravé ruky svatého Jana Křtitele. Zbytek řádového loďstva s velmistrem a konventem vytrvale hledal nová útočiště. 11 Takzvaný Maltézský kříž (dnes bílý osmišpičatý kříž na červeném poli) je znakem Řádu satého Jana v Jeruzalémě (dnes Maltézský řád). Maltézský kříž je jako symbol používán zejména Maltézským řádem a Řádem Johanitů, mimo to i dobročinnými organizacemi, které byly těmito řády založeny. Červená barva pozadí byla zavedena až roku 1259; do té doby nosili rytíři přehozy barvy černé. Osm špiček kříže má symbolizovat osm blahoslavení z kázání na hoře (Nový zákon, evangelium Matoušovo), o čemž měl rozhodnout druhý velmistr řádu, Raymond du Provence. Forma kříže se během doby značně měnila, což vyplývá jak ze soudobých kreseb, tak i z reliéfů na různých stavbách a ze zobrazení na mincích. Dnešní forma pochází zřejmě z 15. resp. 16. století. 12 Buben, c. d., s Pojem relikvie (ostatky) označuje zejména tělesné pozůstatky světců, ale také předměty s životem svatých spojené (např. zbytky jejich šatů a jiných osobních předmětů). Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a někdy je jim přičítána zázračná moc. 14 Titul Panna Maria z Philermosu je odvozen od svatyně na hoře Philermos na Rhodu, kde byla asi od roku 1000 po Kristu uchovávána mariánská ikona přenesená sem z Jeruzaléma. Jejím autorem byl podle zbožné tradice svatý Lukáš. Ikona byla předmětem zvláštního kultu tamního obyvatelstva a po příchodu johanitů (později Maltézských rytířů) na Rhodos počátkem 14. století se stala předmětem úcty také tohoto řádu, který ikonu po odchodu z Rhodu přenesl na Maltu. Svátek své řádové patronky si Maltézští rytíři připomínají 8. září z vděčnosti na památku ukončení tureckého obléhaní Malty v den Narození Panny Marie roku

13 Malta Po vyhnání řádu z Rhodu roku 1522 se rytíři řádu usídlili na Maltě, která jim byla věnována jako svobodné a suverénní léno na věčné časy. Začínají zde budovat opevnění, částečně za finanční pomoci římsko-německého císaře Karla V. 15 Smyslem nebylo jen vybudovat nový styčný bod pro řád, ale chránit západní Středomoří před sílícími výpady osmánské říše a jejích vazalů na severním africkém pobřeží a s nimi spojených pirátů. Přibližně po roce 1540 byla turecká a arabská vojska stále aktivnější i v západní části Středozemního moře. Pod dojmem těchto přepadů urychlovali rytíři budování opevnění maltského souostroví, které pro tyto účely poskytovalo navíc i výbornou strategickou polohu. Značnou roli zde hraje v roce 1558 zvolený velmistr řádu Jean Parisot de la Valette. Ten se zasazuje zejména o urychlenou stavbu opevnění v přístavu. Mimo pevnost St. Elmo se jednalo o opevnění městeček Senglea a Birgu, vjezd do přístavu byl chráněn i napříč natáhnutým řetězem, částečně i několika palisádami 16, které měly zamezit vylodění bojovníků. Světovou proslulost si řád vydobyl hrdinskou obranou Malty v roce 1565, jejíž obležení trvalo téměř celé čtyři měsíce. 17 Pod velením velkovezíra Mustafy 18 se před pobřežím Malty shromažďuje flotila, která má 140 galér 19 s muži v posádce. Obrana se skládala pouze z asi 700 rytířů a z 8500 maltských bojovníků. Útok osmánského vojska se nejprve soustředil na pevnost, St. Elmo 20, která byla vystavena silné dělostřelbě. Dne 6. června 1565 padla část opevnění, 23. června 1565 následoval další útok, končící dobytím pevnosti. Obě strany utrpěly těžké ztráty. 15 Císař Karel V. věnuje johanitům Maltu jako léno. Johanité se zde r usazují (jsou pak nadále známi i jako Maltézští rytíři resp. Maltézský řád) a mají chránit Evropu před vpádem Osmánců. 16 Dřevěné kůly, které jsou zaraženy do země vedle sebe v těsné blízkosti. Palisáda může být doplněna příkopem a může být i několik metrů vysoká. Dřevo bylo dostupný materiál a stavba byla poměrně jednoduchá a rychlá. 17 Roku 1565 byla Malta, tehdy pod nadvládou Maltézského řádu, obléhána osmánským vojskem. Po dlouhém obležení (Great Siege), které trvalo od 19. května do 8. září 1565, se rytíři řádu prosadili a udrželi si maltské souostroví na dalších 233 let. 18 Kara Mustafa ( prosince 1683) byl turecký velkovezír a vojevůdce. 19 Galéra je typ lodi veslice s pomocným oplachtěním. Byla využívána pro obchodní i válečné účely. Galéra konstrukčně vycházela z lodí antického světa. Jednalo se o nízkou, m dlouhou štíhlou loď, s ponorem 1,5 2 m. Byla poháněna jednou řadou vesel, u kterých ale sedělo několik veslařů. Galéry mívaly i stěžně, na něž se napínaly pomocné plachty. Plachty byly obvykle trojúhelníkové, latinského typu. Válečné galéry byly obvykle vybaveny klounem pro prorážení nepřátelské lodi. Tento kloun také někdy sloužil jako most pro útok vojáků na dobývanou loď. 20 Pevnost St. Elmo je jedna z prvních pevností, které rytíři řádu svatého Jana po příjezdu na Maltu postavili. Dokončena byla roku Ve sklepení se dalo skladovat až pět tisíc tun potravin, a tak je chránit jak před deštěm a před sluncem. 6

14 Osmánské vojsko ztratilo asi vojáků, z obránců pevnosti přežilo bitvu jen 9 rytířů, kteří byli popraveni. Poté se osmánské vojsko soustředilo na obléhání Birgu s pevností St. Angelo a Senglea s baštou St. Michaels. Dne 15. července 1565 došlo po delší dělostřelbě k útoku na obě opevnění, které z počátku za velkých ztrát ztroskotalo. Až 7. srpna 1565 se podařilo dobýt baštu St. Michaels, ze které se však krátce nato muselo osmánské vojsko stáhnout. Začátkem září 1565 přišla konečně dlouho očekávaná posila. Pod velením španělského vicekrále přistává ze Sicílie vypravená flotila s muži na palubě. Osmánské vojsko se sice flotile postavilo, avšak vysíleno dlouhými a těžkými boji nakonec podlehlo. Dne 8. září 1565 se menší části osmánského vojska podařil útěk. Celkové ztráty na osmánské straně obnášely okolo mužů, kteří byli zabiti či zraněni. Na straně obránců bylo kolem 5000 mrtvých a zraněných, mezi nimi 200 řádových rytířů. Než dorazila španělská posila, byla Malta obhajována jen asi 800 obránci. Půl roku poté byl položen základní kámen na výstavbu nového konventního města Valletta 21. Na počest vítězství nad Turky, byl konvent Birgu přejmenován na Vittoriosa. Koncem 16. století platila Malta jako nejlépe opevněný ostrov Středozemního moře. Valletta nemocnice, poslání řádu Valletta nebyla budována pouze jako pevnost, ale jako město, které v případě nouze mohlo ochránit místní obyvatele i s dobytkem nebo stoupence řádu, kterých na ostrov přicházelo stále více. Dne došlo u přístavu Lepanto 22 k rozhodující námořní bitvě, kde Turci utrpěli drtivou porážku, a tím byla definitivně zlomena jejich vláda ve Středomoří. Při vší světské slávě řád Maltézských rytířů nezapomínal na své původní špitální povolání. V La Vallettě vybudoval rozsáhlý špitál, který snesl srovnání s nejlepšími v Evropě. Sacra Infermeria měla více jak 600 lůžek a byla známá v celé Evropě. Víra členů řádu Maltézské rytíře zavazovala k tomu, opatřit a starat se o nemocného ať již je nemocný jakéhokoli vyznání a víry. Pečovalo se také o otroky. Jedinou výjimku tvořili katolíci, ti byli umisťováni na speciální samostatná lůžka. Pacienti byli ošetřováni členy řádu. Nad personálem nemocnice stál vždy vrchní lé- 21 Valletta, také La Valletta, je hlavní město ostrovního státu Malta ležící na východním pobřeží mezi zálivy Grand Harbour na jihu a Marsamxett Harbour. Město bylo založeno během tureckých přepadů ostrova v 16. století velmistrem johanitů Jeanem de la Valette a je vystavěno převážně z kamene. 22 Bitva u Lepanta byla poslední velkou bitvou veslových lodí. Proběhla 7. října 1571 u řeckého ostrova Naupaktos (Lepanto). Střetla se v ní loďstva Svaté ligy a osmanské říše. Bitva skončila vítězstvím Svaté ligy. 7

15 kař, který navštěvoval nemocnici nejméně jednou týdně a obcházel všechny doktory. Pro větší renomé nemocnic byla většina nástrojů vyrobena z vysoce kvalitního stříbra. Samozřejmostí byly základní zásady hygieny, které byly pečlivě sledovány a dodržovány. Řádoví chirurgové zde zvládali náročné operace, které se týkaly například vyndávání kamenů z močového měchýře, odstraňování šedého zákalu z oka stejně dobře jako amputace končetin nebo léčba ran. Nemocnice měla možnost transportovat nemocné do budovy přímo z lodí. Bylo zde 11 sálů, největší sál byl přes 150 metrů dlouhý, dále lékárna, prádelna, sklad prádla, knihovna, kaple, byty pro zaměstnance. Řád Maltézských rytířů není misionářský řád, který si dává za úkol, kázat slovo Boží, obracet nevěřící na víru a zlepšovat morálku. Tím se zásadně odlišuje od jiných mladších řádů. Řád rytířů se neomezuje jen na zdokonalování náboženského života, ale je navíc aktivní ve vykonávání víry. Chrání ty, jež jsou Kristu nejblíže chudí, slabí a nemocní. Heslo Suverénního řádu Maltézských rytířů zní: Tuitio fidei, obsequium pauperum, ochrana víry a péče o chudé. 23 Toto heslo a cesta je pro členy vždy aktuální. Maltézští rytíři se snažili a snaží plnit cíle a úkoly, stanovené jejich zakladateli, prostředky přizpůsobenými době. V každé době budou existovat chudí, slabí, nemocní, ale také i nepřátelé křesťanství, kteří brání křesťanům ve výkonu jejich náboženství. 24 Od dějin po současnost Dějiny řádu zaznamenaly období vzestupu, prodlev a úpadků. Velký vrchol zažil řád v období křížových výprav. Později založením suverénního státu na Rhodu a Maltě. Hrdinská byla obrana obou ostrovů. V roce 1798 přistál na Maltě Napoleon 25. Pod zástěrkou, že chce pouze doplnit zásoby před cestou do Egypta, se dostal až do hlavního města a následně Maltu obsadil. Velmistr řádu před ním prakticky okamžitě kapituloval. Jako důvod uvedl, že členové řádu nesmí pozvednout meč proti jiným křes- 23 Bailli Fra Karel E. Paar: Zpravodaj Českého Velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů a České maltézské pomoci: Praha 15/ Waldstein-Wantenberg, Berthold., Ein leben für den orden, Napoleon Bonaparte (15. srpna 1769 Ajaccio, Korsika 5. května 1821 Longwood House na ostrově Svatá Helena) byl francouzský generál a císař ( Napoleon I.) ( a 1815), jeden z největších vojevůdců v historii lidstva. 8

16 ťanům. Po roce 1798, řád živořil. Hlavní činnost řádu se poté přesunula do Ruska, kde car Pavel I. 26 poskytl azyl poměrně početné skupině rytířů. Ti ho z vděčnosti poté zvolili velmistrem. Toto rozhodnutí však nebylo nikdy oficiálně schváleno církví. Od 1805 řád neměl velmistra, jen náměstka. Řád ztrácel jednu provincii za druhou. 27 Řád neměl trvalé sídlo své vrcholné administrativy. Obnova postupovala pouze pomalu. V Itálii byla zřízena tři velkopřevorství, v roce 1834 přesídlilo představenstvo řádu do Říma, ale chyběli zde rytíři a kněží, kteří byli zavázáni slibem. Jelikož řád neměl dostatečné množství majetku, nemohl si rytíře a kněží vydržovat. Rok 1870 lze považovat za rok opětného znovuzrození řádu a jeho českého velkopřevorství. V roce 1872 byla obnovena hodnost velmistra a řád nabyl opět na významu. V 19. Století vznikly nové řádové sbory a do drobných válek mohly být v té době nasazovány maltézské sanitní čety, které pečovaly o raněné. Dvacáté století nebylo pro řád obdobím rozkvětu a plného obnovení činnosti řádu, jehož suverenita byla uznávána postupně několika státy. Následky první světové války opět zvrátily rozvoj řádu zpět. Následovala hospodářská krize 28, národnostní boje, politická nejistota. Po příchodu Hitlera 29 do Rakouska byl řád v této zemi zakázán. Řád rozdělil staré velkopřevorství na české a rakouské, aby se zabránilo nepříznivým následkům pro ČSR. Toto opatření velmi nepomohlo. V roce 1939 obsadil Hitler ČSR a řád rozpustil. V letech 1945 a 1950 následovalo krátké oživení politické situace, ale řádu neposkytovalo téměř žádné další možnosti. Řádu byla opět zakázána činnost. Přes všechny zákazy činnosti dokázal řád i po toto období udržet kontinuitu. V Rakousku a ostatním západním světě se řád rozvíjel i nadále svobodně a brzy se rozšířil do celé Evropy, Severní a Jižní Ameriky a také do Austrálie. Další organizace vznikly na Filipínách a Libyi. Pomocné služby řádu poskytovaly pomoc nejen ve vlastních zemích, ale při katastrofách v zahraničí. Řád se zabýval potíráním lepry 26 Pavel I. (1.října března 1801) byl panovníkem Ruska v letech V letech 1810 a 1811 zrušila například pruská vláda braniborskou balivu a všechny jí podřízené konventy. Řádové statky se staly majetkem pruského státu. 28 Velká hospodářská krize je označení pro velký propad akcií na americké burze a následovný hospodářský kolaps v roce V důsledku tohoto krachu se de facto zhroutily ekonomiky po celém světě mimo SSSR. Velká hospodářská krize byla překonána až v polovině 30. let 20. století a všeobecně se soudí, že právě ona byla jednou z hlavních příčin druhé světové války. 29 Adolf Hitler (20. dubna dubna 1945) byl německý nacistický politik, vůdce Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), od 30. ledna 1933 do své smrti německý kancléř, od března téhož roku vybavený diktátorskými pravomocemi, od roku 1934 rovněž hlava státu. Jakožto Vůdce (německy Führer) vybudoval v Německu militaristický totalitní stát, byl odpovědný za genocidu některých skupin obyvatelstva, zejména holokaust Židů, vyvražďování postižených a brutální pronásledování dalších skupin osob. 9

17 v Africe, Asii a Jižní Americe. 30 Neustále i v současné době přicházejí žádosti k řádu o pomoc, to je způsobeno nepředpojatou pomocí řádu všem lidem trpícím nouzí bez ohledu na národnost a náboženské vyznání. Pomocné prostředky a zkušenosti, má tento řád díky svým mezinárodním vztahům. Řád se tyto žádosti, vzhledem ke své řeholi, snaží uspokojovat. V současné době má řád čtyřicet národních sdružení, z nichž je osmnáct v Evropě, osmnáct v Americe, dvě v Asi, jedno v Africe a jedno v Austrálii Waldstein-Wantenberg, Berthold. Maltézský řád dnes. Janov nad Nisou: 1995, s Tamtéž, s

18 2 Maltézští rytíři v Čechách V roce 1147 se český kníže Vladislav II. vydal bojovat, s velkým počtem českých a moravských pánů ve vojsku, do svaté země proti Saracénům. Tato II. křížová výprava nedopadla šťastně a Vladislav II. se po roce vrátil zpět do Prahy. Vladislav II. se však při své výpravě do zámoří setkal s Raymondem du Puy, který byl představený johanitů. Seznámil se zde s činností tohoto nového řádu. Jeho dojmy musely být velmi silné, protože se rozhodl řád uvést do Čech. 32 Vznik johanitských komend v Čechách První johanitská komenda byla zřízena v roce 1158 na základě podnětu vyšehradského probošta a kancléře Gervasia. Ten byl vynikajícím Vladislavovým diplomatem. 33 Král Vladislav na výstavbu daroval potřebné pozemky. Centrem byl chrám Matky Boží pod řetězem. Označení ukazovalo na skutečnost, že chrám byl první budova na této straně pražského mostu. 34 Z jedné strany chrámu v Praze přistavěli rytíři budovu komendy pro laické řádové rytíře a konvent pro duchovní. Z druhé strany chrámu byl přistavěn špitál s útulkem pro nemocné, tak aby se svatyně nacházela uprostřed. Špitál pečoval o poutníky a pocestné, kteří přicházeli do tehdejšího města. Vše bylo obehnáno hradbami a tam, kde nebyly chráněny Čertovkou, vodním ramenem Vltavy, byly vyhloubeny vodní příkopy. Do takto opevněného areálu, v kterém se nacházely ještě další obytné a hospodářské stavby, mlýn a hřbitov, vedly nejméně tři brány přes vodní příkop. Brána nejblíže kamenného Juditina mostu přes Vltavu, dnes Karlův most, se uzavírala před ruchem na předmostí řetězem. Proto je chrám nazván chrám Matky Boží pod řetězem. 35 V roce 1182 byl špitál i kostel zasvěcen svatému Janu. Díky přízni feudálů mohl řád zakládat i další komendu v Manětíně ( ). Zde měly zastoupení také johanitky (již před rokem 1182). Byly to vdovy po těch, které Pán povolával k sobě i během bojů za svatou věc. Často tyto ženy zasvětily svůj další život službě právě o nemocné a mnohé z těchto žen nalezly své místo 32 Buben, c. d., s Pořízka, Jiří: Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě Olomouc: 2002, s Buben, c. d., s Skřivánek, Maltézský kostel, c. d., s. 1 11

19 mezi johanitkami, ženskou odnoží řádu Maltézských rytířů. 36 Hlavním posláním řeholnic byla péče o nemocné ve špitálech. Obě sídla zanikla během husitských válek. Johanitky pobývaly také ve Velkém Boru. Následně byly budovány komendy ve Stříbře, Kadani, kde byl vystavěn kostel zasvěcený Panně Marii, byl zde provozován špitál 37 ( ), Ploskovicích a Kladsku (1184). Díky zvláštní přízni rodu Bavorů ze Strakonic, získali johanité v roce 1243 část bavorského hradu ve Strakonicích, který se tak stal nejstarším řádovým rytířským hradem na sever od Alp. Tento hrad byl sídlem řádu až do 20. Století, kdy musel být z hospodářských důvodů prodán. České velkopřevorství mělo později komendy v Mladé Boleslavi ( ), ve Světlé pod Ještědem 38 ( ) a v Žitavě. Komenda v Žitavském kraji se stala centrem duchovním, špitálním, ale i hospodářským, a která proslula také svou školou. Určitým specifikem žitavské komendy bylo, že nikdy neměla rytíře, pouze duchovní. Ve 12. a 13. století se řád dále šířil ve Slezku Velký Týnec (1170), Hrobníky (1280), Kladsko (1184), Makov a Opolí (1224) a další. Úkolem řádového osídlování nebyla v té době pouze péče o nemocné a pocestné, ale i ochrana cest, stavba kostelů a jejich duchovní správa. Takto vznikly i řádové fary, kterých je do dnešní doby mnoho zachováno. Typickými komendami spojenými s péčí o nemocné byly Strakonice, Mladá Boleslav, Brno a Opava. Komendy měly různé úkoly, z důvodu této různosti byly obsazovány rytíři pro ochranu cest, kněžími pro duchovní službu a sloužícími bratry pro péči o nemocné. Tam kde johanité přímo nehospodařili, zajišťovali alespoň duchovní správu. Síť slezských komend a far se špitály a školkami doprovázená statky a vesnicemi a také užitky jejich částí, vytvářela do husitských válek ojedinělé zemské soustředění řádu johanitů. 39 Ve 14. století působilo v pražském konventu devatenáct kněží a deset rytířů, kteří se společně starali o školu a starobinec. V roce 1301 obdržel převor pražského kostela Panny Marie pod řetězem od papeže Bonifáce III. právo pontifikálií. 40 V roce 36 Dachovský, Karel: Zpravodaj Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů a České maltézské pomoci. Praha 20/2007, s Skřivánek, František: Rytířský řád johanitů v severních Čechách. Praha: 1998, s Uváděno ve starších pramenech, nacházela se v dnešním Českém Dubu, kde jsou v současné době odkryty zbytky řádové komendy 39 Skřivánek, František: Rytíři svatého Jana Jeruzalémského u nás. Praha1995, s Biskupské insignie, odznaky a roucha 12

20 1393 se řádový konvent stal svědkem scény, kdy se na neutrální půdě sešli vznětlivý král Václav IV. a arcibiskup Jan z Jenštejna. Král metropolitu urážel a ponižoval. 41 Následně se na arcibiskupa rozhněval a obětí tohoto hněvu byl arcibiskupův generální vikář Jan Nepomucký 42, který se stal mučedníkem. Generální převor Markold z Vrutic byl pak později na Karlštejně zavražděn. V roce 1402 vykoupil řád světskou polovinu hradu i panství ve Strakonicích. 43 Řád v období husitských válek Strakonický mistr-představený johanitů v Čechách se v čele rytířského a královského vojska střetl s husity u Sudoměře. 44 Starý způsob válečnictví, založený na osobní statečnosti, podlehl nové Žižkově taktice a strategii boje. Rozvoj činnosti řádu byl přerušen husitskými bouřemi. V květnu roku 1420 byla zničena pražskými hejtmany johanitská komenda na Malé Straně a konvent lehl popelem. Naštěstí byli členové řádu včas varováni a přesunuli se do Strakonic na panství rodu Bavorů, příznivců johanitů. Stihli si vzít sebou i řádové cennosti a naštěstí nikdo z řádu nezahynul. Části statků johanitů byly drancovány husity, část byla zastavena králem, který potřeboval peníze pro vydržování žoldáků. Nedostatek peněz přinutil řád zastavovat a následně prodávat další statky. Řád tak ztratil Kounice, Orlov s Orlovicemi a Ivanovice. Stav řádu byl po skončení husitských válek v Čechách velmi žalostný. Husitské války a následné období, které bylo poznamenáno rozvratem dosavadní církevní organizace. Majetek řádu se ztenčil na Strakonice a fary na ně vázané, Prahu, Pičín a Opavu. V roce 1512 přiznal papež Julius II. strakonickým převorům právo pontifikálií 45, ale jen do doby znovuzřízení pražského konventu. V roce 1519 byl v Praze opraven kostel, který byl opětovně zničen ohněm v roce Opraven byl jen chrám a kůr, v prostoru nedokončené chrámové lodi za vstupní bránou a věžemi vznikl řádový hřbitov. Čeští rytíři se také, sice pouze v malém počtu, zúčastnili obrany Malty 41 Buben, c. d., s Sv. Jan Nepomucký ( )Působil jako farář u sv. Havla v Praze, později se stal generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna. Byl zpovědníkem královny Žofie. Pro věrné plnění povinností a neprozrazení zpovědního tajemství byl králem Václavem IV. mučen a utopen ve Vltavě. 43 Buben, c. d., s První větší vítězné střetnutí husitů s panským vojskem a strakonickými johanity. 45 Slovem pontifikálie v církevní praxi označujeme insignie velekněze (odznaky s roucha), v prostředí katolické cirkve se jedná také o činnosti, které provádí biskup během bohoslužby. 13

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o.

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. Výroční zpráva Českého velkopřevorství za rok 2009 Vedení Českého velkopřevorství Velkopřevor a předseda mezinárodní řádové vlády J.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze FRANTIŠEK SKŘIVÁNEK

Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze FRANTIŠEK SKŘIVÁNEK Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze FRANTIŠEK SKŘIVÁNEK Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého velkopřevorství Maltézských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Rozvoj potenciálu človeka bez domova

Rozvoj potenciálu človeka bez domova Príspevok z 5. ročníka medzinárodnej konferencie Rozvoj potenciálu človeka bez domova 30. 5. a 31. 5. 2013 Park Hotel Tartuf, Beladice Konferenciu zorganizovalo a spolufinancovalo o.z. ProA prúdu, vydavateľ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Střípky z historie záchranné služby v Rakousku Uhersku. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Střípky z historie záchranné služby v Rakousku Uhersku. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Střípky z historie záchranné služby v Rakousku Uhersku MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Josefinum V druhé polovině 18. století se v Rakousku věnuje větší pozornost vojenskému zdravotnictví. Roku 1784 byla totiž

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více