CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich naplňování Pavla Skácelová Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uživatelů Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této službě a jejich naplňování Téma práce: Očekávání uživatelů Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této službě a jejich naplňování Pavla Skácelová Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Herentin Olomouc 2013

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny pouţité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Olomouci dne 25. dubna 2013 Pavla Skácelová

4 Děkuji touto cestou Mgr. Vojtěchu Herentinovi za odborné vedení, konkrétní rady a pomoc při tvorbě této práce. Děkuji také dobrovolníkům a respondentům za jejich ochotu a vstřícnost. Ráda bych poděkovala také svým blízkým za podporu a trpělivost při psaní této práce, ale také během studia.

5 OBSAH ÚVOD Sociální služby Sociální sluţby pro seniory Potřeby starých lidí Role rodiny v prvotním zajištění potřeb seniora MaltézskÁ pomoc o.p.s Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc o.p.s Historické poslání Maltézská pomoc Centrum Olomouc SAS pro seniory a osoby se zdravotním postiţením Dobrovolnická služba v sociálních službách Dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické sluţbě Dobrovolnický program MP Centrum Olomouc senioři Práce s dobrovolníky v Maltézské pomoci - Centrum Olomouc Praktická část Cíl šetření Metoda šetření Výzkumný vzorek Zpracování dat Výsledky šetření Zhodnocení šetření a závěr ZÁVĚR Seznam pouţitých zkratek Seznam literatury Přílohy

6 ÚVOD Motivací ke zvolenému tématu byla moje dobrovolnická sluţba u Maltézské pomoci. Při této činnosti jsem získala mnoho cenných zkušeností a další motivaci pro práci v sociálních sluţbách. Z celého spektra cílových skupin v sociálních sluţbách mně nejvíce oslovila skupina seniorů. Stárnutí je přirozenou a nevyhnutelnou součástí ţivota. V současné době ve všech vyspělých zemích přibývá stárnoucí populace. Problematika ţivota seniorů se v moderních společnostech stala předmětem narůstajícího zájmu. Kaţdý z nás bude jednou starý. Pomoc ve stáří můţe poskytovat rodina, ve které senior ţil, pomoc můţe poskytovat nějaké zařízení, organizace sociálních sluţeb, jejichţ počet se poslední dobou zvyšuje. Pomoc by měla být zaměřena na kvalitu ţivota seniorů, která můţe být naplňována různými formami vedoucími současně k zajištění základních potřeb a podpoře autonomie seniorů, ale také smysluplnému proţití jejich volného času. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první kapitole jsou popsány jednotlivé typy sociálních sluţeb, kterých mohou senioři vyuţívat. Druhá kapitola se věnuje popisu potřeb starých lidí a roli rodiny v zajištění těchto potřeb. Třetí kapitola popisuje Maltézskou pomoc o.p.s., Maltézskou pomoc Centrum Olomouc jako jednu z pomáhajících společností, která svou činností poskytuje sociálně aktivizační sluţby pro seniory jako jedné ze skupin, kterým sluţby nabízí. Poslední kapitola je zaměřena na dobrovolnickou činnost v sociálních sluţbách, krátce na zákon o dobrovolnické sluţbě, dobrovolnický program Maltézské pomoci v Olomouci a práci s dobrovolníky. Cílem této práce je zjistit, jaká je spokojenost uţivatelů sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí Centrem Olomouc v porovnání s reálným průběhem sluţby. Praktická část práce se zabývá výše uvedeným cílem. Jako nástroj byla zvolena metoda kvantitativního šetření pomocí dotazníkového šetření. Výsledky šetření mohou poskytnout cenné informace, které bude moţno aplikovat v činnosti Maltézské pomoci Centru Olomouc, popřípadě vést ke zkvalitnění stávající nabídky sluţeb. Další moţné vyuţití informací z výstupů šetření je ve vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Maltézské pomoci, kteří uvedenou sluţbu poskytují. 5

7 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V průběhu stáří dochází k mnoha změnám, při kterých můţe být ovlivněna soběstačnost, coţ se můţe týkat péče o domácnost, sebeobsluhy. V takových situacích senior očekává pomoc od svého okolí. Pokud toto nemůţe být zajištěno rodinou, přáteli, hledá senior pomoc další formou. Pomoc vyhledávají také příbuzní a blízcí seniora. Společenskou formou pomoci jsou sociální sluţby, kterých lze vyuţít nebo je kombinovat tak, aby senior mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Vymezení pojmu sociální sluţby Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění vymezuje sociální sluţbou činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Zákon dále uvádí, ţe rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí vycházet z individuálně určených potřeb, má na osoby působit aktivně, podporovat jejich rozvoj a samostatnost, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při poskytování sociálních sluţeb musí být zachována lidská práva a základní svobody osob. Tento zákon rozlišuje tři typy sociálních sluţeb. Sociální poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. Dále jsou v zákonu uvedeny další náleţitosti související s poskytováním sociálních sluţeb, jako je problematika příspěvku na péči, typologie sociálních sluţeb a podmínky jejich činnosti, financování, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. 1.1 Sociální služby pro seniory Senioři, stejně jako všichni ostatní lidé, pro které je sociální sluţba určena, mohou vyuţít všech tří základních typů sociálních sluţeb (sociální poradenství, sluţby sociální péče, sluţby sociální prevence) a zároveň i forem (pobytových, ambulantních, terénních). Základní poradenství je součástí poskytování všech druhů sociálních sluţeb. Poskytované informace přispívají k řešení nepříznivé sociální situace. V rámci odborného poradenství pro různé sociální skupiny i pro seniory, bývá častá i moţnost půjčování kompenzačních pomůcek. Sluţbami, které se podstatnou měrou podílejí na 6

8 zajištění fyzické a psychické soběstačnosti a zapojení do běţného ţivota podle zákona 108/2006 Sb. jsou: Osobní asistence, je sluţba, terénní, poskytovaná osobám se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje (Zákon o sociálních sluţbách, 39). Pečovatelská sluţba je ambulantní nebo terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 40). Průvodcovské a předčitatelské sluţby jsou terénní nebo ambulantní sluţby poskytované osobám, jejichţ schopnosti jsou sníţeny z důvodu věku nebo zdravotního postiţení v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záleţitosti. Sluţby mohou být poskytovány téţ jako součást jiných sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 42). Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní a pobytové sluţby poskytované osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem sluţby je umoţnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (Zákon o sociálních sluţbách, 44). Centra denních sluţeb poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby (Zákon o sociálních sluţbách, 45). Denní stacionáře poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro týdenní stacionáře platí totéţ, ovšem sluţby poskytují pobytové (Zákon o sociálních sluţbách, 46 47). Domovy pro seniory poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (Zákon o sociálních sluţbách, 49). 7

9 Domovy se zvláštním reţimem poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislostí na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Reţim v těchto zařízeních je při poskytování sociálních sluţeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob (Zákon o sociálních sluţbách, 50). Zabránění vzniku sociálního vyloučení napomáhají také sluţby sociální prevence (Zákon o soc. sluţbách, 53), např. sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením. Mohou být ambulantní nebo i terénní, poskytované seniorům v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením. Sociální rehabilitace směřuje k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běţných výkonů důleţitých pro samostatný ţivot s vyuţitím zachovaných schopností, potenciálů, a kompetencí. Poskytuje se terénně, ambulantně nebo formou pobytových sluţeb v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 70). 8

10 2 POTŘEBY STARÝCH LIDÍ Nutnost uspokojování potřeb je provázena od narození aţ po smrt člověka.,,staří lidé potřebují v ţivotě uspokojovat všechny potřeby stejně jako kaţdý z nás. Nejsou důleţité jen fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek ), ale také potřeby psychologického rázu (pocit bezpečí, udrţování vztahů, nezávislost, smysl ţivota). Všechny lidské potřeby tvoří celek, který spojuje fyzickou a psychickou a sociální stránku člověka, jeţ jsou od sebe neoddělitelné. (Pichaud, 1998, s. 41) Podle Trachtové je potřeba projevem nedostatku, deficitu nebo strádání. Po jeho odstranění dochází ke zlepšení stavu člověka a jeho spokojenosti (Trachtová, 2001, s. 10).,,Potřebou se nerozumí pouze něco, co člověku chybí, ale také a hlavně to, k čemu člověk skrze ni směřuje. Potřeba je projevem bytostného přání. (Pichaud, 1998, s. 36) Malíková (2011, s. 167) píše, ţe potřebami lidí se zabývalo mnoho autorů, vzniklo mnoho škál potřeb. Mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější patří Maslowova pyramida Maslowova hierarchie potřeb, která doznala mnoho úprav. Dále tatáţ autorka uvádí, ţe základním prvním stupněm Maslowovy pyramidy potřeb jsou fyziologické potřeby. Pro starého člověka jsou právě fyziologické potřeby těmi nejdůleţitějšími nejvíce prioritními. Jedná se o potřeby dýchání, jídla, vylučování, spánku, tělesné integrity, fyzické aktivity, pohlavního styku, regulace teploty (Malíková, 2011, s. 168). Podle Vágnerové (2007, s. 413) je druhým stupněm potřeba bezpečí. Zejména u starších lidí se jeví jako nejdůleţitější potřeba psychického bezpečí a citové jistoty, která závisí ve značné míře na okolí, na poskytované péči a dostupnosti této péče. Pichaud (1998, s. 38) tvrdí, ţe potřebu bezpečí lze rozdělit na tři stupně. Jedním z nich je potřeba ekonomického zabezpečení. Pokud mají senioři nedostatek finančních prostředků na ţivobytí, můţe se u nich projevit úzkost a strach z budoucnosti. Podobný názor sdílí i Sýkorová (2007, s. 126), finanční soběstačnost, samostatnost a nezávislost na druhých je pro seniory velice důleţitá. Potřeby fyzického bezpečí zahrnují strach z pádu, zejména u hůře se pohybujících seniorů, u kterých bývá sníţená pohyblivost a jistota z pohybu. Toto můţe být nahrazeno pouţíváním různých kompenzačních pomůcek nebo dopomocí rodinných příslušníků, pečovatelky. Poslední oblastí je potřeba psychického bezpečí. Zahrnuje 9

11 pocit jistoty, nemít strach, necítit se ztracený. Vytvoření orientačních bodů v ţivotě seniora (jídlo, sledování televize, nákupy, návštěva rodinných příslušníků, příchod pečovatele), to vše přispívá k pocitu bezpečí (Pichaud, 1998, s. 38). Potřeby sociální jsou třetím stupněm Maslowovy pyramidy potřeb. Vágnerová (2007, s. 413) uvádí, ţe potřeba sociálního kontaktu a citové vazby je velmi důleţitá pro starší seniory. Tito jsou hodně závislí na vztazích s nejbliţšími lidmi, je pro ně důleţité patřit k nějaké skupině, zejména k rodině. Potřeba vyjadřovat se a být vyslechnut je poslední z řady sociálních potřeb. Komunikace je velice důleţitá v lidském ţivotě. Potřeba komunikace se u různých lidí liší.,,mít moţnost s někým mluvit, rozmlouvat, konverzovat, vyjádřit svůj názor, sdělit své myšlenky. (Pichaud, 1998, s. 39),,Být dobře ţiven informacemi znamená zaţít pocit naplnění svého ţivota. A mít také právo vyptávat se a dostávat potřebné informace, kterým rozumím. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 73) Některý ze seniorů má velkou potřebu mluvit, jiný zase jen naslouchat, získávat nové poznatky. Předposledním stupněm pyramidy je potřeba autonomie.,,představy seniorů o autonomii obsahují svobodu, resp. samostatnost v názorech, v rozhodování, jednání a odpovědností za ně a emocionální nezávislost. (Sýkorová, 2007, s. 87) Tato potřeba existuje i v pozdním stáří, ovšem mění se její obsah. Staří lidé chtějí rozhodovat o tom, co je pro ně zvládnutelné a dostupné (Vágnerová, 2007, s. 414). Nejvyšším bodem pyramidy je potřeba seberealizace. Tato potřeba je autorkou hodnocena jako jednoznačně nejvyšší potřeba, která vyţaduje snahu o naplnění záměrů a představ jedince. Při potřebě seberealizace jedinec realizuje vlastní potenciál, chce něco dokázat, potřeba seberealizace je úzce svázána se spiritualitou hledáním sebe sama, smyslu ţivota (Malíková, 2011, s ). Kaţdý vidí smysl ţivota v něčem jiném. Pro někoho je to rodina, pro dalšího práce, pro někoho víra. 10

12 2.1 Role rodiny v prvotním zajištění potřeb seniora Pod pojmem rodina si lze představit blízké, rodiče, děti, prarodiče.,,dobře fungující rodina poskytuje všem členům pocit bezpečí, pochopení a vzájemnou pomoc v případě potřeby. Panuje zde přirozená úcta ke starším, ale i respekt a podpora práv a nároků mladších členů rodiny. Souţití všech členů rodiny je postaveno na demokratických principech, solidaritě, a především lásce (rodičovské, sourozenecké, dětí a vnuků k rodičům, prarodičům). (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 80) Trpišovská a kol. (2000, s. 36) uvádí, ţe rodina plní funkci biologickou, zároveň i společenskou. Členy rodiny spojuje vzájemné souţití, pomoc, morální zodpovědnost. Podle Kalvacha (1997, s. 127) k základním lidským potřebám patří být pozitivně přijímán, někam patřit. Realitou ţivota je, ţe někteří senioři potřebují péči, ať uţ dočasnou, či trvalou. Dále uvádí, ţe oporou lidem s ohroţenou soběstačností je rodina, stát, obec, sousedé, komunitní programy.,,pod pojmem integrovaná komunitní péče bychom si měli spíše představovat propojenost a dostupnost nejrůznějších sluţeb a aktivit bez ohledu na jejich povahu. Zdůrazňování role rodiny, domácí ošetřovatelské péče, seniorských center, komunitní péče, sousedských vztahů je plně v souladu s představami o zásadách péče o osoby s ohroţenou či zkrácenou soběstačností. (Kalvach, 1997, s ) Rheinwaldová (1999, s. 10) tvrdí, ţe péče o občany, kteří se nemohou o sebe starat sami, patří k morálním povinnostem zdravých a produktivních osob. V minulosti tomu tak bylo. V první polovině 20. století bylo zcela normálním jevem společné souţití více generací, a to zejména na venkově, kde býval systém výměnků, kde doţívala starší generace, podporována svými potomky. Staří lidé se těšívali váţnosti a úctě. Podle Klevetové, Dlabalové (2008, s. 80) generační souţití řeší problém opuštěnosti starých lidí. Pokud jsou prarodiče zdraví, pomáhají svým dětem s výchovou vnoučat, vykonávají běţné domácí práce. Naopak, pokud oni potřebují, starají se o ně jejich dospělé děti nebo vnoučata. Je to taková spolupráce v rodině. Sýkorová (2007, s. 167) k tomu udává, ţe dospělé děti pomáhají starším rodičům při namáhavých domácích pracech, s běţným chodem domácnosti, zprostředkovávají styk s úřady, údrţbou bytu, domu. 11

13 Se změnou ţivotního stylu došlo ke změně v oblasti přímé péče rodinných příslušníků o své rodiče a prarodiče. Mladí rodiče pracují, ve zbývajícím čase se starají o své děti (Rheinwaldová, 1999,s.10). Do problému vstupuje také otázka bydlení. Jednak postupně mizí snaha o vícegenerační bydlení a také velmi mladé rodiny většinou nedisponují dostatečně velkými prostorami, do kterých byť přechodně by umístili příbuzného seniorského věku, který potřebuje pomoc. Dalším trendem doby je prodluţování produktivního věku, z čehoţ vyplývá, ţe i mladší senioři jsou ještě plně zapojeni do pracovního procesu. Obzvláště tato skupina má obavy zůstat se svým starým rodičem doma, protoţe vyhlídky na opětovné zapojení do práce např. po padesátém pátém roce jsou mizivé. Klevetová, Dlabalová (2008, s. 81) uvádí, ţe generace prarodičů stále častěji ţije samostatně, při čemţ dochází k citovému oslabení, začíná váznout komunikace mezi generacemi, v rodině. Zůstává pouze u návštěv, krátkodobých pobytů vnoučat, příleţitostných a slavnostních rodinných setkání. Lidé, kteří ztratili soběstačnost odcházejí ţít do domovů pro seniory či podobných zařízení, kde nachází důstojné bydlení, zdravotní péči, motivaci k ţivotu, bavit se, mít se na co a z čeho těšit (Rheinwaldová, 1999, s. 10). V současné době poptávka po umístění seniorů do různých typů zařízení převyšuje nabídku. Narůstá potřeba vzniku většího počtu zařízení, organizací, společností zajišťujících tuto péči. Rodinám, které se rozhodnou poskytnout tuto péči starým rodičům se nabízí několik moţností pomoci a to pomoc v oblasti zdravotní péče a vyuţití sociálních sluţeb. Také Maltézská pomoc o.p.s., jíţ se ve své práci věnuji blíţe, je jednou z mnoha společností, které poskytují v rámci sociálních sluţeb pomoc seniorům a pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou, a to zejména pomocí při naplňování sociálních potřeb. 12

14 3 MALTÉZSKÁ POMOC O.P.S. Tato kapitola bude zaměřena na popis a vymezení pojmu obecně prospěšné společnosti, Maltézskou pomoc, její charakteristiku, historii, poslání. V další části bude představeno Olomoucké centrum Maltézské pomoci. 3.1 Obecně prospěšná společnost,,obecně prospěšné společnosti (dále jen o.p.s.) jsou typem organizace občanské společnosti, jejímţ hlavním posláním je poskytování obecně prospěšných sluţeb. Do českého právního řádu byly zakotveny zákonem č. 248/1995 Sb., O obecně prospěšných společnostech. (Skovajsa, 2010, s. 198),,O.p.s. je právnickou osobou, je zaloţena za účelem poskytování obecně prospěšných sluţeb za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek, přičemţ platí, ţe její výsledek hospodaření nesmí být pouţit ve prospěch ani zakladatelů ani zaměstnanců o.p.s., ale musí být vţdy pouţit na poskytování sluţeb, pro které byla společnost zřízena. (Růţičková, 2006, s. 20) Autorka dále uvádí, ţe o.p.s. můţe být zaloţena jak fyzickou osobou, tak i právnickou osobou, státem. Společnost vzniká uzavřením zakládací listiny. Zakládací listina se zakladatelem zahrnuje název a sídlo, druhy poskytovaných sluţeb, popřípadě cenu nebo způsob jejího stanovení, podmínky poskytování sluţeb, dobu na jakou se zakládá, způsob jednání rady (Růţičková, 2010, s. 20). O.p.s. vzniká zápisem v rejstříku u příslušného soudu (Skovajsa, 2010, s. 201). Podle 9 Zákona o obecně prospěšných společnostech je statutárním orgánem ředitel, kterého jmenuje správní rada. Dále je to správní rada a dozorčí rada jako kontrolní orgán (Zákon o obecně prospěšných společnostech, 10, 15). 3.2 Maltézská pomoc o.p.s.,,maltézská pomoc o.p.s. je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetrţité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím (Maltézská pomoc). 13

15 V současné době v České republice rozvíjí svou činnost jiţ 11 center Maltézské pomoci, a to v Brně, České Lípě, Českých Budějovicích, Mělníce, Olomouci, Otrokovicích, Pardubicích, Praze, Přerově, Uherském Hradišti, Ţatci, jejichţ činnost koordinuje centrální kancelář v Praze. Aktivně v ní působí přes 350 lidí zaměstnanců, dále smluvní dobrovolníci a externí spolupracovníci. Základním cílem Maltézské pomoci je sluţba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bliţnímu. Jedná se o pomoc osobám v začlenění se do ţivota společnosti v rámci fyzických a psychických moţností konkrétního jedince, zmírňování jejich sociální izolace. Sluţba je poskytovaná v prostředí, které je blízké klientovi. Maltézská pomoc rovněţ nabízí i asistenční sluţbu, pečuje o mládeţ, nemocné, osoby se zdravotním postiţením, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, starající se o příbuzné, u nichţ je Alzheimerova choroba, děti s kombinovaným postiţením, poutníky s postiţením, lidi postiţené přírodními katastrofami a další, kteří pomoc potřebují (Maltézská pomoc) Historické poslání Maltézská pomoc o.p.s. byla zaloţena Suverénním řádem Maltézských rytířů Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Řád jiţ 900 let nepřetrţitě pomáhá trpícím. Na území České republiky je její hlavní činností pomoc potřebným. Posláním Maltézské pomoci je řádové motto v překladu:,,obrana víry a pomoc potřebným (Maltézská pomoc).,,začátkem 12. století se skupina mladých rytířů a kněţí rozhodla slouţit Kristu tím, ţe se dá do sluţeb chudých, nemocných a nuzných lidí a bude bránit křesťanství a církev proti tehdy útočnému islámu. Tato organizace, jeţ se brzy stala řádem, se rychle rozšířila po celé Evropě a asi v roce 1150 přišli první řádoví kněţí také do Prahy. Zde vznikla na tehdejším okraji města, blízko mostu přes Vltavu, její první a nejstarší komenda v Čechách a na Moravě. (Waldstein Wartenberg, 1995, s. 3) Bradford (1996, s. 255) uvádí, ţe úkolem řádu byla nejen péče o nemocné a pocestné, ale i ochrana cest a kostelů, jejich duchovní správa. Došlo ke vzniku mnoho far, ve kterých se starali o nemocné. Řádové špitály byly ve Strakonicích, Brně, Opavě. Pojmenování Maltézští rytíři získali po roce 1530, kdy se dostali na Maltu (Waldstein Wartenberg, 1995, s. 3). 14

16 ,,Husitské války znamenaly pro řád pohromu, protoţe část jejich statků vydrancovali husité, část byla zastavena králem, který potřeboval peníze na vydrţování ţoldnéřského vojska. (Buben, 1993, s. 34) Obnova nastala v polovině 15. století, ovšem jen v malé míře, pro nedostatek financí (Waldstein Wartenberg, 1995, s.4). Pro představeného Řádu maltézských rytířů byl v Čechách od roku 1626 zaveden titul velkopřevor (magnes prior). V souvislosti s prusko rakouskou válkou došlo k výraznému oţivení řádu, zejména na poli zdravotní péče. Za obnovitele slávy velkopřevorství lze označit velkopřevora Othenio Lichnovsky Werdenberga, který spolu s lékařem Jaromírem sv. p. von Mundy vytvořili sanitní sluţby na evropských bojištích a v lazaretních vlacích (Buben, 1993, s. 35).,,Z Českého a rakouského velkopřevorství rovněţ vznikla iniciativa k vybudování kostela a nemocnice ve svaté zemi v Tantaru (mezi Jeruzalémem a Betlémem), čímţ se Řád po dlouhé době vrátil do míst vzniku. Velkopřevorství se o tato zařízení staralo aţ do druhé světové války. (Bradford, 1996, s. 258) Docházelo k postupné mezinárodní obnově řádu, jehoţ suverenita byla uznávána několika státy. Následky 1. světové války, hospodářská krize, politická nejistota, vrátily rozvoj řádu zpět. V roce 1938 po vstupu Hitlera do rakouska, kde byl řád zakázán, vznikla dvě samostatná velkopřevorství české a rakouské. V roce 1939 po vpádu Hitlera do ČSR byl řád rozpuštěn. K mírnému rozvoji činnosti došlo mezi léty 1945 a 1950 (Waldstein Wartenberg, 1995, s.5). Poté došlo násilnému ukončení činnosti římsko- katolických řádů a kongregací, veškerý zbylý majetek řádu odňat, jeho činnost zakázána. Rytíři i řádoví kněţí, navzdory věznění i permanentnímu šikanování a sledování, pokračovali dál ilegálně ve svých činnostech a aktivitách. K obnovení činnosti Řádu maltézských rytířů došlo po listopadových událostech v roce 1989, oficiálně k tomu došlo dne , v předvečer návštěvy Sv. Otce Jana Pavla II. V Praze (Buben, 1993, s. 36). Svou činností tak řád navázal na své historické a charitativní poslání, došlo k zaloţení neziskové pomáhající organizace řádu, Maltézské pomoci, o.p.s. 15

17 3.2.2 Maltézská pomoc Centrum Olomouc Centrum Maltézské pomoci v Olomouci zahájilo svou činnost v září roku V současné době sídlí na adrese Wurmova 7. Činnost zahájila s jedním zaměstnancem a deseti dobrovolníky. Nyní má 25 zaměstnanců (kmenových zaměstnanců a zaměstnanců pracujících na dohodu), kteří koordinují činnost více neţ 189ti dobrovolníků. Mezi stěţejní aktivity patří sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, vzdělávání seniorů. Zaměření dobrovolnických programů je závislé na dobrovolnické sluţbě. Jedná se o tyto programy: pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postiţením, pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postiţených, sociálně aktivizační programy pro děti a mládeţ a podporu rodiny, dopisování s vězni, pomoc zdravotně postiţeným při jednorázových akcích (Maltézská pomoc) SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační sluţba Maltézské pomoci v Olomouci je registrovaná od roku Je realizovaná dobrovolníky, kteří jsou do navazujícího dobrovolnického programu zapojeni. K této sluţby vyuţívalo 34 klientů. Sluţba je určena pro osoby osamocené nebo ohroţené sociálním vyloučením z důvodu svého stáří, zdravotního stavu nebo postiţení (senioři, osoby s tělesným postiţením, osoby s kombinovaným postiţením, osoby s mentálním postiţením, osoby se zdravotním postiţením), a to ve věku od 11ti do 80ti let. Posláním je pomoc a podpora výše zmiňovaných osob ţijících v Olomouci a okolí, zkvalitnění jejich ţivota a rozvoje dané osobnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, rozvoj nebo udrţení stávajících osobních schopností a dovedností, pomoc se začleňováním do běţného ţivota při zohlednění psychického a fyzického stavu v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je psychosociální pomoc, vytrţení ze samoty nebo odloučenosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora při naplňování ţivota klientů zájmovými, vzdělávacími nebo volnočasovými aktivitami. Dalším z cílů je trvalý rozvoj osobnosti s důrazem na zodpovědnost a samostatnost 16

18 klientů, poradenství a pomoc v běţném ţivotě, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Sluţba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uţivatele, bez úhrady, je zaměřena na individuální potřeby a důstojnost klienta. Podílejí se na ní dobrovolníci, kteří dochází za klientem do domácnosti nebo pobytového zařízení (Maltézská pomoc). 17

19 4 DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH,,Sociální sluţby představují velice široký vějíř činností, které ovšem spojuje docela stručně vyjádřitelný cíl sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. (Šimková, 2011, s. 15) Podobně jako ve zdravotnictví, tak i dobrovolnictví pomáhá naplňovat základní potřeby klienta, týkající se lidského kontaktu a umoţňuje jim účastnit se aktivit, které jsou pro ně kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu bez doprovodu nedostupné. V sociálních sluţbách dobrovolníci přispívají k posilování sebedůvěry a sebeúcty klienta (Kořínková, 2011, s. 5). Černá uvádí, ţe dobrovolníci přinášejí do sociální práce svou ţivotní zkušenost a podílejí se na zkvalitňování sociálních sluţeb individuálním přístupem (Černá, 2011, s. 5). Tošner se Sozanskou (2002, s. 47) tvrdí, ţe dobrovolnictví přináší dobrovolníkům nové záţitky, zkušenosti, přátele, moţnost být někomu uţitečným. Titíţ autoři uvádí, ţe dobrovolnictví je konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, dobrovolníkovi dává pocit smysluplnosti a je obohacením v mezilidských vztazích (Tošner, Sozanská, 2002, s. 18).,,Dobrovolníci mohou v sociálních sluţbách zastat mnoho uţitečné práce, zejména v bezprostředním kontaktu s klientem. Vnášejí do nich nadšení, vysokou angaţovanost, pruţnost, neformálnost, osobní přístup ke klientům. (Matoušek, 2003, s. 61) 4.1 Dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické službě,,dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v kaţdé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti i všech náboţenství. (Tošner, Sozanská, 2002, s. 23) Dále autoři uvádí, ţe dobrovolnictví je svobodně a dobrovolně zvolená aktivita ve prospěch druhých. Dobrovolník poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti, 18

20 a to bezplatně (Tošner, Sozanská, 2002, s ). Rok 2001 byl Mezinárodním rokem dobrovolníků. V tomto roce se začalo pracovat na právní úpravě dobrovolnictví (Tošner, Sozanská, 2002, s. 31). K vstoupil v České republice v platnost zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě. V jednotlivých paragrafech zákona jsou vymezeny pojmy dobrovolnická sluţba, dobrovolník. Zákon rozlišuje organizace vysílající dobrovolníky a organizace přijímající dobrovolníky. Vysílající organizace musí mít akreditaci Ministerstva vnitra České republiky. Musí uzavírat písemné smlouvy, jak s dobrovolníky, tak i s přijímajícími organizacemi. Dále je zde zakotveno pojištění dobrovolníka za škodu, škodu na majetku nebo zdraví, které dobrovolník způsobí nebo eventuelně sám utrpí (Zákon o dobrovolnické sluţbě). 4.2 Dobrovolnický program MP Centrum Olomouc senioři Cílem nabízené dobrovolnické sluţby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiţeným občanům. Snaţí se o vytvoření kvalitního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem, který by mohl přejít v přátelství, ať uţ v domácím prostředí či pobytovém zařízení. Dobrovolník stojí v pozici společníka, který podporuje daného klienta ve společenských aktivitách. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou, se kterou tráví volný čas různým způsobem povídáním, četbou, sledováním televize, poslechem rozhlasu, hudby, společnými procházkami, doprovodem do města, na různé akce. Program v Olomouci je realizován ve spolupráci s Domovem pro seniory Pohoda ve Chválkovicích a s osamocenými seniory a osobami se zdravotním postiţením (Maltézská pomoc) Práce s dobrovolníky v Maltézské pomoci - Centrum Olomouc Dobrovolníkem se můţe stát kdokoliv, kdo chce věnovat svůj čas potřebným. Podle pravidel práce s dobrovolníky MP, o.p.s. koordinátor sociální sluţby (sociální pracovník) seznámí dobrovolníka s podmínkami dobrovolnické sluţby. Zájemce musí být zdravotně způsobilý, musí doloţit výpis z Rejstříku trestů. Posléze je s dobrovolníkem sepsána smlouva, podle zákona o dobrovolnické sluţbě je dobrovolník 19

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2013 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek Veřejný závazek Odlehčovací služby O.s.Dolly upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ pracovní skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY POSKYTOVATELÉ Centrum pro zdravotně postižené CSS Lidická Prostějov Český

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 6 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Vymezení typických

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více