CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich naplňování Pavla Skácelová Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uživatelů Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této službě a jejich naplňování Téma práce: Očekávání uživatelů Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této službě a jejich naplňování Pavla Skácelová Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Herentin Olomouc 2013

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny pouţité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Olomouci dne 25. dubna 2013 Pavla Skácelová

4 Děkuji touto cestou Mgr. Vojtěchu Herentinovi za odborné vedení, konkrétní rady a pomoc při tvorbě této práce. Děkuji také dobrovolníkům a respondentům za jejich ochotu a vstřícnost. Ráda bych poděkovala také svým blízkým za podporu a trpělivost při psaní této práce, ale také během studia.

5 OBSAH ÚVOD Sociální služby Sociální sluţby pro seniory Potřeby starých lidí Role rodiny v prvotním zajištění potřeb seniora MaltézskÁ pomoc o.p.s Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc o.p.s Historické poslání Maltézská pomoc Centrum Olomouc SAS pro seniory a osoby se zdravotním postiţením Dobrovolnická služba v sociálních službách Dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické sluţbě Dobrovolnický program MP Centrum Olomouc senioři Práce s dobrovolníky v Maltézské pomoci - Centrum Olomouc Praktická část Cíl šetření Metoda šetření Výzkumný vzorek Zpracování dat Výsledky šetření Zhodnocení šetření a závěr ZÁVĚR Seznam pouţitých zkratek Seznam literatury Přílohy

6 ÚVOD Motivací ke zvolenému tématu byla moje dobrovolnická sluţba u Maltézské pomoci. Při této činnosti jsem získala mnoho cenných zkušeností a další motivaci pro práci v sociálních sluţbách. Z celého spektra cílových skupin v sociálních sluţbách mně nejvíce oslovila skupina seniorů. Stárnutí je přirozenou a nevyhnutelnou součástí ţivota. V současné době ve všech vyspělých zemích přibývá stárnoucí populace. Problematika ţivota seniorů se v moderních společnostech stala předmětem narůstajícího zájmu. Kaţdý z nás bude jednou starý. Pomoc ve stáří můţe poskytovat rodina, ve které senior ţil, pomoc můţe poskytovat nějaké zařízení, organizace sociálních sluţeb, jejichţ počet se poslední dobou zvyšuje. Pomoc by měla být zaměřena na kvalitu ţivota seniorů, která můţe být naplňována různými formami vedoucími současně k zajištění základních potřeb a podpoře autonomie seniorů, ale také smysluplnému proţití jejich volného času. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první kapitole jsou popsány jednotlivé typy sociálních sluţeb, kterých mohou senioři vyuţívat. Druhá kapitola se věnuje popisu potřeb starých lidí a roli rodiny v zajištění těchto potřeb. Třetí kapitola popisuje Maltézskou pomoc o.p.s., Maltézskou pomoc Centrum Olomouc jako jednu z pomáhajících společností, která svou činností poskytuje sociálně aktivizační sluţby pro seniory jako jedné ze skupin, kterým sluţby nabízí. Poslední kapitola je zaměřena na dobrovolnickou činnost v sociálních sluţbách, krátce na zákon o dobrovolnické sluţbě, dobrovolnický program Maltézské pomoci v Olomouci a práci s dobrovolníky. Cílem této práce je zjistit, jaká je spokojenost uţivatelů sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí Centrem Olomouc v porovnání s reálným průběhem sluţby. Praktická část práce se zabývá výše uvedeným cílem. Jako nástroj byla zvolena metoda kvantitativního šetření pomocí dotazníkového šetření. Výsledky šetření mohou poskytnout cenné informace, které bude moţno aplikovat v činnosti Maltézské pomoci Centru Olomouc, popřípadě vést ke zkvalitnění stávající nabídky sluţeb. Další moţné vyuţití informací z výstupů šetření je ve vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Maltézské pomoci, kteří uvedenou sluţbu poskytují. 5

7 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V průběhu stáří dochází k mnoha změnám, při kterých můţe být ovlivněna soběstačnost, coţ se můţe týkat péče o domácnost, sebeobsluhy. V takových situacích senior očekává pomoc od svého okolí. Pokud toto nemůţe být zajištěno rodinou, přáteli, hledá senior pomoc další formou. Pomoc vyhledávají také příbuzní a blízcí seniora. Společenskou formou pomoci jsou sociální sluţby, kterých lze vyuţít nebo je kombinovat tak, aby senior mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Vymezení pojmu sociální sluţby Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění vymezuje sociální sluţbou činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Zákon dále uvádí, ţe rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí vycházet z individuálně určených potřeb, má na osoby působit aktivně, podporovat jejich rozvoj a samostatnost, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při poskytování sociálních sluţeb musí být zachována lidská práva a základní svobody osob. Tento zákon rozlišuje tři typy sociálních sluţeb. Sociální poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. Dále jsou v zákonu uvedeny další náleţitosti související s poskytováním sociálních sluţeb, jako je problematika příspěvku na péči, typologie sociálních sluţeb a podmínky jejich činnosti, financování, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. 1.1 Sociální služby pro seniory Senioři, stejně jako všichni ostatní lidé, pro které je sociální sluţba určena, mohou vyuţít všech tří základních typů sociálních sluţeb (sociální poradenství, sluţby sociální péče, sluţby sociální prevence) a zároveň i forem (pobytových, ambulantních, terénních). Základní poradenství je součástí poskytování všech druhů sociálních sluţeb. Poskytované informace přispívají k řešení nepříznivé sociální situace. V rámci odborného poradenství pro různé sociální skupiny i pro seniory, bývá častá i moţnost půjčování kompenzačních pomůcek. Sluţbami, které se podstatnou měrou podílejí na 6

8 zajištění fyzické a psychické soběstačnosti a zapojení do běţného ţivota podle zákona 108/2006 Sb. jsou: Osobní asistence, je sluţba, terénní, poskytovaná osobám se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje (Zákon o sociálních sluţbách, 39). Pečovatelská sluţba je ambulantní nebo terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 40). Průvodcovské a předčitatelské sluţby jsou terénní nebo ambulantní sluţby poskytované osobám, jejichţ schopnosti jsou sníţeny z důvodu věku nebo zdravotního postiţení v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záleţitosti. Sluţby mohou být poskytovány téţ jako součást jiných sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 42). Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní a pobytové sluţby poskytované osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem sluţby je umoţnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (Zákon o sociálních sluţbách, 44). Centra denních sluţeb poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby (Zákon o sociálních sluţbách, 45). Denní stacionáře poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro týdenní stacionáře platí totéţ, ovšem sluţby poskytují pobytové (Zákon o sociálních sluţbách, 46 47). Domovy pro seniory poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (Zákon o sociálních sluţbách, 49). 7

9 Domovy se zvláštním reţimem poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislostí na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Reţim v těchto zařízeních je při poskytování sociálních sluţeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob (Zákon o sociálních sluţbách, 50). Zabránění vzniku sociálního vyloučení napomáhají také sluţby sociální prevence (Zákon o soc. sluţbách, 53), např. sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením. Mohou být ambulantní nebo i terénní, poskytované seniorům v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením. Sociální rehabilitace směřuje k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běţných výkonů důleţitých pro samostatný ţivot s vyuţitím zachovaných schopností, potenciálů, a kompetencí. Poskytuje se terénně, ambulantně nebo formou pobytových sluţeb v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 70). 8

10 2 POTŘEBY STARÝCH LIDÍ Nutnost uspokojování potřeb je provázena od narození aţ po smrt člověka.,,staří lidé potřebují v ţivotě uspokojovat všechny potřeby stejně jako kaţdý z nás. Nejsou důleţité jen fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek ), ale také potřeby psychologického rázu (pocit bezpečí, udrţování vztahů, nezávislost, smysl ţivota). Všechny lidské potřeby tvoří celek, který spojuje fyzickou a psychickou a sociální stránku člověka, jeţ jsou od sebe neoddělitelné. (Pichaud, 1998, s. 41) Podle Trachtové je potřeba projevem nedostatku, deficitu nebo strádání. Po jeho odstranění dochází ke zlepšení stavu člověka a jeho spokojenosti (Trachtová, 2001, s. 10).,,Potřebou se nerozumí pouze něco, co člověku chybí, ale také a hlavně to, k čemu člověk skrze ni směřuje. Potřeba je projevem bytostného přání. (Pichaud, 1998, s. 36) Malíková (2011, s. 167) píše, ţe potřebami lidí se zabývalo mnoho autorů, vzniklo mnoho škál potřeb. Mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější patří Maslowova pyramida Maslowova hierarchie potřeb, která doznala mnoho úprav. Dále tatáţ autorka uvádí, ţe základním prvním stupněm Maslowovy pyramidy potřeb jsou fyziologické potřeby. Pro starého člověka jsou právě fyziologické potřeby těmi nejdůleţitějšími nejvíce prioritními. Jedná se o potřeby dýchání, jídla, vylučování, spánku, tělesné integrity, fyzické aktivity, pohlavního styku, regulace teploty (Malíková, 2011, s. 168). Podle Vágnerové (2007, s. 413) je druhým stupněm potřeba bezpečí. Zejména u starších lidí se jeví jako nejdůleţitější potřeba psychického bezpečí a citové jistoty, která závisí ve značné míře na okolí, na poskytované péči a dostupnosti této péče. Pichaud (1998, s. 38) tvrdí, ţe potřebu bezpečí lze rozdělit na tři stupně. Jedním z nich je potřeba ekonomického zabezpečení. Pokud mají senioři nedostatek finančních prostředků na ţivobytí, můţe se u nich projevit úzkost a strach z budoucnosti. Podobný názor sdílí i Sýkorová (2007, s. 126), finanční soběstačnost, samostatnost a nezávislost na druhých je pro seniory velice důleţitá. Potřeby fyzického bezpečí zahrnují strach z pádu, zejména u hůře se pohybujících seniorů, u kterých bývá sníţená pohyblivost a jistota z pohybu. Toto můţe být nahrazeno pouţíváním různých kompenzačních pomůcek nebo dopomocí rodinných příslušníků, pečovatelky. Poslední oblastí je potřeba psychického bezpečí. Zahrnuje 9

11 pocit jistoty, nemít strach, necítit se ztracený. Vytvoření orientačních bodů v ţivotě seniora (jídlo, sledování televize, nákupy, návštěva rodinných příslušníků, příchod pečovatele), to vše přispívá k pocitu bezpečí (Pichaud, 1998, s. 38). Potřeby sociální jsou třetím stupněm Maslowovy pyramidy potřeb. Vágnerová (2007, s. 413) uvádí, ţe potřeba sociálního kontaktu a citové vazby je velmi důleţitá pro starší seniory. Tito jsou hodně závislí na vztazích s nejbliţšími lidmi, je pro ně důleţité patřit k nějaké skupině, zejména k rodině. Potřeba vyjadřovat se a být vyslechnut je poslední z řady sociálních potřeb. Komunikace je velice důleţitá v lidském ţivotě. Potřeba komunikace se u různých lidí liší.,,mít moţnost s někým mluvit, rozmlouvat, konverzovat, vyjádřit svůj názor, sdělit své myšlenky. (Pichaud, 1998, s. 39),,Být dobře ţiven informacemi znamená zaţít pocit naplnění svého ţivota. A mít také právo vyptávat se a dostávat potřebné informace, kterým rozumím. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 73) Některý ze seniorů má velkou potřebu mluvit, jiný zase jen naslouchat, získávat nové poznatky. Předposledním stupněm pyramidy je potřeba autonomie.,,představy seniorů o autonomii obsahují svobodu, resp. samostatnost v názorech, v rozhodování, jednání a odpovědností za ně a emocionální nezávislost. (Sýkorová, 2007, s. 87) Tato potřeba existuje i v pozdním stáří, ovšem mění se její obsah. Staří lidé chtějí rozhodovat o tom, co je pro ně zvládnutelné a dostupné (Vágnerová, 2007, s. 414). Nejvyšším bodem pyramidy je potřeba seberealizace. Tato potřeba je autorkou hodnocena jako jednoznačně nejvyšší potřeba, která vyţaduje snahu o naplnění záměrů a představ jedince. Při potřebě seberealizace jedinec realizuje vlastní potenciál, chce něco dokázat, potřeba seberealizace je úzce svázána se spiritualitou hledáním sebe sama, smyslu ţivota (Malíková, 2011, s ). Kaţdý vidí smysl ţivota v něčem jiném. Pro někoho je to rodina, pro dalšího práce, pro někoho víra. 10

12 2.1 Role rodiny v prvotním zajištění potřeb seniora Pod pojmem rodina si lze představit blízké, rodiče, děti, prarodiče.,,dobře fungující rodina poskytuje všem členům pocit bezpečí, pochopení a vzájemnou pomoc v případě potřeby. Panuje zde přirozená úcta ke starším, ale i respekt a podpora práv a nároků mladších členů rodiny. Souţití všech členů rodiny je postaveno na demokratických principech, solidaritě, a především lásce (rodičovské, sourozenecké, dětí a vnuků k rodičům, prarodičům). (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 80) Trpišovská a kol. (2000, s. 36) uvádí, ţe rodina plní funkci biologickou, zároveň i společenskou. Členy rodiny spojuje vzájemné souţití, pomoc, morální zodpovědnost. Podle Kalvacha (1997, s. 127) k základním lidským potřebám patří být pozitivně přijímán, někam patřit. Realitou ţivota je, ţe někteří senioři potřebují péči, ať uţ dočasnou, či trvalou. Dále uvádí, ţe oporou lidem s ohroţenou soběstačností je rodina, stát, obec, sousedé, komunitní programy.,,pod pojmem integrovaná komunitní péče bychom si měli spíše představovat propojenost a dostupnost nejrůznějších sluţeb a aktivit bez ohledu na jejich povahu. Zdůrazňování role rodiny, domácí ošetřovatelské péče, seniorských center, komunitní péče, sousedských vztahů je plně v souladu s představami o zásadách péče o osoby s ohroţenou či zkrácenou soběstačností. (Kalvach, 1997, s ) Rheinwaldová (1999, s. 10) tvrdí, ţe péče o občany, kteří se nemohou o sebe starat sami, patří k morálním povinnostem zdravých a produktivních osob. V minulosti tomu tak bylo. V první polovině 20. století bylo zcela normálním jevem společné souţití více generací, a to zejména na venkově, kde býval systém výměnků, kde doţívala starší generace, podporována svými potomky. Staří lidé se těšívali váţnosti a úctě. Podle Klevetové, Dlabalové (2008, s. 80) generační souţití řeší problém opuštěnosti starých lidí. Pokud jsou prarodiče zdraví, pomáhají svým dětem s výchovou vnoučat, vykonávají běţné domácí práce. Naopak, pokud oni potřebují, starají se o ně jejich dospělé děti nebo vnoučata. Je to taková spolupráce v rodině. Sýkorová (2007, s. 167) k tomu udává, ţe dospělé děti pomáhají starším rodičům při namáhavých domácích pracech, s běţným chodem domácnosti, zprostředkovávají styk s úřady, údrţbou bytu, domu. 11

13 Se změnou ţivotního stylu došlo ke změně v oblasti přímé péče rodinných příslušníků o své rodiče a prarodiče. Mladí rodiče pracují, ve zbývajícím čase se starají o své děti (Rheinwaldová, 1999,s.10). Do problému vstupuje také otázka bydlení. Jednak postupně mizí snaha o vícegenerační bydlení a také velmi mladé rodiny většinou nedisponují dostatečně velkými prostorami, do kterých byť přechodně by umístili příbuzného seniorského věku, který potřebuje pomoc. Dalším trendem doby je prodluţování produktivního věku, z čehoţ vyplývá, ţe i mladší senioři jsou ještě plně zapojeni do pracovního procesu. Obzvláště tato skupina má obavy zůstat se svým starým rodičem doma, protoţe vyhlídky na opětovné zapojení do práce např. po padesátém pátém roce jsou mizivé. Klevetová, Dlabalová (2008, s. 81) uvádí, ţe generace prarodičů stále častěji ţije samostatně, při čemţ dochází k citovému oslabení, začíná váznout komunikace mezi generacemi, v rodině. Zůstává pouze u návštěv, krátkodobých pobytů vnoučat, příleţitostných a slavnostních rodinných setkání. Lidé, kteří ztratili soběstačnost odcházejí ţít do domovů pro seniory či podobných zařízení, kde nachází důstojné bydlení, zdravotní péči, motivaci k ţivotu, bavit se, mít se na co a z čeho těšit (Rheinwaldová, 1999, s. 10). V současné době poptávka po umístění seniorů do různých typů zařízení převyšuje nabídku. Narůstá potřeba vzniku většího počtu zařízení, organizací, společností zajišťujících tuto péči. Rodinám, které se rozhodnou poskytnout tuto péči starým rodičům se nabízí několik moţností pomoci a to pomoc v oblasti zdravotní péče a vyuţití sociálních sluţeb. Také Maltézská pomoc o.p.s., jíţ se ve své práci věnuji blíţe, je jednou z mnoha společností, které poskytují v rámci sociálních sluţeb pomoc seniorům a pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou, a to zejména pomocí při naplňování sociálních potřeb. 12

14 3 MALTÉZSKÁ POMOC O.P.S. Tato kapitola bude zaměřena na popis a vymezení pojmu obecně prospěšné společnosti, Maltézskou pomoc, její charakteristiku, historii, poslání. V další části bude představeno Olomoucké centrum Maltézské pomoci. 3.1 Obecně prospěšná společnost,,obecně prospěšné společnosti (dále jen o.p.s.) jsou typem organizace občanské společnosti, jejímţ hlavním posláním je poskytování obecně prospěšných sluţeb. Do českého právního řádu byly zakotveny zákonem č. 248/1995 Sb., O obecně prospěšných společnostech. (Skovajsa, 2010, s. 198),,O.p.s. je právnickou osobou, je zaloţena za účelem poskytování obecně prospěšných sluţeb za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek, přičemţ platí, ţe její výsledek hospodaření nesmí být pouţit ve prospěch ani zakladatelů ani zaměstnanců o.p.s., ale musí být vţdy pouţit na poskytování sluţeb, pro které byla společnost zřízena. (Růţičková, 2006, s. 20) Autorka dále uvádí, ţe o.p.s. můţe být zaloţena jak fyzickou osobou, tak i právnickou osobou, státem. Společnost vzniká uzavřením zakládací listiny. Zakládací listina se zakladatelem zahrnuje název a sídlo, druhy poskytovaných sluţeb, popřípadě cenu nebo způsob jejího stanovení, podmínky poskytování sluţeb, dobu na jakou se zakládá, způsob jednání rady (Růţičková, 2010, s. 20). O.p.s. vzniká zápisem v rejstříku u příslušného soudu (Skovajsa, 2010, s. 201). Podle 9 Zákona o obecně prospěšných společnostech je statutárním orgánem ředitel, kterého jmenuje správní rada. Dále je to správní rada a dozorčí rada jako kontrolní orgán (Zákon o obecně prospěšných společnostech, 10, 15). 3.2 Maltézská pomoc o.p.s.,,maltézská pomoc o.p.s. je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetrţité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím (Maltézská pomoc). 13

15 V současné době v České republice rozvíjí svou činnost jiţ 11 center Maltézské pomoci, a to v Brně, České Lípě, Českých Budějovicích, Mělníce, Olomouci, Otrokovicích, Pardubicích, Praze, Přerově, Uherském Hradišti, Ţatci, jejichţ činnost koordinuje centrální kancelář v Praze. Aktivně v ní působí přes 350 lidí zaměstnanců, dále smluvní dobrovolníci a externí spolupracovníci. Základním cílem Maltézské pomoci je sluţba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bliţnímu. Jedná se o pomoc osobám v začlenění se do ţivota společnosti v rámci fyzických a psychických moţností konkrétního jedince, zmírňování jejich sociální izolace. Sluţba je poskytovaná v prostředí, které je blízké klientovi. Maltézská pomoc rovněţ nabízí i asistenční sluţbu, pečuje o mládeţ, nemocné, osoby se zdravotním postiţením, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, starající se o příbuzné, u nichţ je Alzheimerova choroba, děti s kombinovaným postiţením, poutníky s postiţením, lidi postiţené přírodními katastrofami a další, kteří pomoc potřebují (Maltézská pomoc) Historické poslání Maltézská pomoc o.p.s. byla zaloţena Suverénním řádem Maltézských rytířů Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Řád jiţ 900 let nepřetrţitě pomáhá trpícím. Na území České republiky je její hlavní činností pomoc potřebným. Posláním Maltézské pomoci je řádové motto v překladu:,,obrana víry a pomoc potřebným (Maltézská pomoc).,,začátkem 12. století se skupina mladých rytířů a kněţí rozhodla slouţit Kristu tím, ţe se dá do sluţeb chudých, nemocných a nuzných lidí a bude bránit křesťanství a církev proti tehdy útočnému islámu. Tato organizace, jeţ se brzy stala řádem, se rychle rozšířila po celé Evropě a asi v roce 1150 přišli první řádoví kněţí také do Prahy. Zde vznikla na tehdejším okraji města, blízko mostu přes Vltavu, její první a nejstarší komenda v Čechách a na Moravě. (Waldstein Wartenberg, 1995, s. 3) Bradford (1996, s. 255) uvádí, ţe úkolem řádu byla nejen péče o nemocné a pocestné, ale i ochrana cest a kostelů, jejich duchovní správa. Došlo ke vzniku mnoho far, ve kterých se starali o nemocné. Řádové špitály byly ve Strakonicích, Brně, Opavě. Pojmenování Maltézští rytíři získali po roce 1530, kdy se dostali na Maltu (Waldstein Wartenberg, 1995, s. 3). 14

16 ,,Husitské války znamenaly pro řád pohromu, protoţe část jejich statků vydrancovali husité, část byla zastavena králem, který potřeboval peníze na vydrţování ţoldnéřského vojska. (Buben, 1993, s. 34) Obnova nastala v polovině 15. století, ovšem jen v malé míře, pro nedostatek financí (Waldstein Wartenberg, 1995, s.4). Pro představeného Řádu maltézských rytířů byl v Čechách od roku 1626 zaveden titul velkopřevor (magnes prior). V souvislosti s prusko rakouskou válkou došlo k výraznému oţivení řádu, zejména na poli zdravotní péče. Za obnovitele slávy velkopřevorství lze označit velkopřevora Othenio Lichnovsky Werdenberga, který spolu s lékařem Jaromírem sv. p. von Mundy vytvořili sanitní sluţby na evropských bojištích a v lazaretních vlacích (Buben, 1993, s. 35).,,Z Českého a rakouského velkopřevorství rovněţ vznikla iniciativa k vybudování kostela a nemocnice ve svaté zemi v Tantaru (mezi Jeruzalémem a Betlémem), čímţ se Řád po dlouhé době vrátil do míst vzniku. Velkopřevorství se o tato zařízení staralo aţ do druhé světové války. (Bradford, 1996, s. 258) Docházelo k postupné mezinárodní obnově řádu, jehoţ suverenita byla uznávána několika státy. Následky 1. světové války, hospodářská krize, politická nejistota, vrátily rozvoj řádu zpět. V roce 1938 po vstupu Hitlera do rakouska, kde byl řád zakázán, vznikla dvě samostatná velkopřevorství české a rakouské. V roce 1939 po vpádu Hitlera do ČSR byl řád rozpuštěn. K mírnému rozvoji činnosti došlo mezi léty 1945 a 1950 (Waldstein Wartenberg, 1995, s.5). Poté došlo násilnému ukončení činnosti římsko- katolických řádů a kongregací, veškerý zbylý majetek řádu odňat, jeho činnost zakázána. Rytíři i řádoví kněţí, navzdory věznění i permanentnímu šikanování a sledování, pokračovali dál ilegálně ve svých činnostech a aktivitách. K obnovení činnosti Řádu maltézských rytířů došlo po listopadových událostech v roce 1989, oficiálně k tomu došlo dne , v předvečer návštěvy Sv. Otce Jana Pavla II. V Praze (Buben, 1993, s. 36). Svou činností tak řád navázal na své historické a charitativní poslání, došlo k zaloţení neziskové pomáhající organizace řádu, Maltézské pomoci, o.p.s. 15

17 3.2.2 Maltézská pomoc Centrum Olomouc Centrum Maltézské pomoci v Olomouci zahájilo svou činnost v září roku V současné době sídlí na adrese Wurmova 7. Činnost zahájila s jedním zaměstnancem a deseti dobrovolníky. Nyní má 25 zaměstnanců (kmenových zaměstnanců a zaměstnanců pracujících na dohodu), kteří koordinují činnost více neţ 189ti dobrovolníků. Mezi stěţejní aktivity patří sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, vzdělávání seniorů. Zaměření dobrovolnických programů je závislé na dobrovolnické sluţbě. Jedná se o tyto programy: pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postiţením, pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postiţených, sociálně aktivizační programy pro děti a mládeţ a podporu rodiny, dopisování s vězni, pomoc zdravotně postiţeným při jednorázových akcích (Maltézská pomoc) SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační sluţba Maltézské pomoci v Olomouci je registrovaná od roku Je realizovaná dobrovolníky, kteří jsou do navazujícího dobrovolnického programu zapojeni. K této sluţby vyuţívalo 34 klientů. Sluţba je určena pro osoby osamocené nebo ohroţené sociálním vyloučením z důvodu svého stáří, zdravotního stavu nebo postiţení (senioři, osoby s tělesným postiţením, osoby s kombinovaným postiţením, osoby s mentálním postiţením, osoby se zdravotním postiţením), a to ve věku od 11ti do 80ti let. Posláním je pomoc a podpora výše zmiňovaných osob ţijících v Olomouci a okolí, zkvalitnění jejich ţivota a rozvoje dané osobnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, rozvoj nebo udrţení stávajících osobních schopností a dovedností, pomoc se začleňováním do běţného ţivota při zohlednění psychického a fyzického stavu v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je psychosociální pomoc, vytrţení ze samoty nebo odloučenosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora při naplňování ţivota klientů zájmovými, vzdělávacími nebo volnočasovými aktivitami. Dalším z cílů je trvalý rozvoj osobnosti s důrazem na zodpovědnost a samostatnost 16

18 klientů, poradenství a pomoc v běţném ţivotě, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Sluţba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uţivatele, bez úhrady, je zaměřena na individuální potřeby a důstojnost klienta. Podílejí se na ní dobrovolníci, kteří dochází za klientem do domácnosti nebo pobytového zařízení (Maltézská pomoc). 17

19 4 DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH,,Sociální sluţby představují velice široký vějíř činností, které ovšem spojuje docela stručně vyjádřitelný cíl sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. (Šimková, 2011, s. 15) Podobně jako ve zdravotnictví, tak i dobrovolnictví pomáhá naplňovat základní potřeby klienta, týkající se lidského kontaktu a umoţňuje jim účastnit se aktivit, které jsou pro ně kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu bez doprovodu nedostupné. V sociálních sluţbách dobrovolníci přispívají k posilování sebedůvěry a sebeúcty klienta (Kořínková, 2011, s. 5). Černá uvádí, ţe dobrovolníci přinášejí do sociální práce svou ţivotní zkušenost a podílejí se na zkvalitňování sociálních sluţeb individuálním přístupem (Černá, 2011, s. 5). Tošner se Sozanskou (2002, s. 47) tvrdí, ţe dobrovolnictví přináší dobrovolníkům nové záţitky, zkušenosti, přátele, moţnost být někomu uţitečným. Titíţ autoři uvádí, ţe dobrovolnictví je konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, dobrovolníkovi dává pocit smysluplnosti a je obohacením v mezilidských vztazích (Tošner, Sozanská, 2002, s. 18).,,Dobrovolníci mohou v sociálních sluţbách zastat mnoho uţitečné práce, zejména v bezprostředním kontaktu s klientem. Vnášejí do nich nadšení, vysokou angaţovanost, pruţnost, neformálnost, osobní přístup ke klientům. (Matoušek, 2003, s. 61) 4.1 Dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické službě,,dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v kaţdé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti i všech náboţenství. (Tošner, Sozanská, 2002, s. 23) Dále autoři uvádí, ţe dobrovolnictví je svobodně a dobrovolně zvolená aktivita ve prospěch druhých. Dobrovolník poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti, 18

20 a to bezplatně (Tošner, Sozanská, 2002, s ). Rok 2001 byl Mezinárodním rokem dobrovolníků. V tomto roce se začalo pracovat na právní úpravě dobrovolnictví (Tošner, Sozanská, 2002, s. 31). K vstoupil v České republice v platnost zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě. V jednotlivých paragrafech zákona jsou vymezeny pojmy dobrovolnická sluţba, dobrovolník. Zákon rozlišuje organizace vysílající dobrovolníky a organizace přijímající dobrovolníky. Vysílající organizace musí mít akreditaci Ministerstva vnitra České republiky. Musí uzavírat písemné smlouvy, jak s dobrovolníky, tak i s přijímajícími organizacemi. Dále je zde zakotveno pojištění dobrovolníka za škodu, škodu na majetku nebo zdraví, které dobrovolník způsobí nebo eventuelně sám utrpí (Zákon o dobrovolnické sluţbě). 4.2 Dobrovolnický program MP Centrum Olomouc senioři Cílem nabízené dobrovolnické sluţby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiţeným občanům. Snaţí se o vytvoření kvalitního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem, který by mohl přejít v přátelství, ať uţ v domácím prostředí či pobytovém zařízení. Dobrovolník stojí v pozici společníka, který podporuje daného klienta ve společenských aktivitách. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou, se kterou tráví volný čas různým způsobem povídáním, četbou, sledováním televize, poslechem rozhlasu, hudby, společnými procházkami, doprovodem do města, na různé akce. Program v Olomouci je realizován ve spolupráci s Domovem pro seniory Pohoda ve Chválkovicích a s osamocenými seniory a osobami se zdravotním postiţením (Maltézská pomoc) Práce s dobrovolníky v Maltézské pomoci - Centrum Olomouc Dobrovolníkem se můţe stát kdokoliv, kdo chce věnovat svůj čas potřebným. Podle pravidel práce s dobrovolníky MP, o.p.s. koordinátor sociální sluţby (sociální pracovník) seznámí dobrovolníka s podmínkami dobrovolnické sluţby. Zájemce musí být zdravotně způsobilý, musí doloţit výpis z Rejstříku trestů. Posléze je s dobrovolníkem sepsána smlouva, podle zákona o dobrovolnické sluţbě je dobrovolník 19

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V RÁMCI NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŢ DIAKONIE ČCE - STŘEDISKA ZÁPADNÍ ČECHY DIPLOMOVÁ

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální prevence nezaměstnanosti v okresu Prachatice se zaměřením na grantový projekt "Perspektiva propojení práce a péče o děti" Téma práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici.

Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Dagmar Gajdůšková Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Vedoucí práce: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 2010 Prohlášení

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více