CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich naplňování Pavla Skácelová Olomouc 2013

2 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uživatelů Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této službě a jejich naplňování Téma práce: Očekávání uživatelů Sociálně aktivizační služby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této službě a jejich naplňování Pavla Skácelová Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Herentin Olomouc 2013

3 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny pouţité prameny a literaturu jsem uvedla v závěrečném seznamu. V Olomouci dne 25. dubna 2013 Pavla Skácelová

4 Děkuji touto cestou Mgr. Vojtěchu Herentinovi za odborné vedení, konkrétní rady a pomoc při tvorbě této práce. Děkuji také dobrovolníkům a respondentům za jejich ochotu a vstřícnost. Ráda bych poděkovala také svým blízkým za podporu a trpělivost při psaní této práce, ale také během studia.

5 OBSAH ÚVOD Sociální služby Sociální sluţby pro seniory Potřeby starých lidí Role rodiny v prvotním zajištění potřeb seniora MaltézskÁ pomoc o.p.s Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc o.p.s Historické poslání Maltézská pomoc Centrum Olomouc SAS pro seniory a osoby se zdravotním postiţením Dobrovolnická služba v sociálních službách Dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické sluţbě Dobrovolnický program MP Centrum Olomouc senioři Práce s dobrovolníky v Maltézské pomoci - Centrum Olomouc Praktická část Cíl šetření Metoda šetření Výzkumný vzorek Zpracování dat Výsledky šetření Zhodnocení šetření a závěr ZÁVĚR Seznam pouţitých zkratek Seznam literatury Přílohy

6 ÚVOD Motivací ke zvolenému tématu byla moje dobrovolnická sluţba u Maltézské pomoci. Při této činnosti jsem získala mnoho cenných zkušeností a další motivaci pro práci v sociálních sluţbách. Z celého spektra cílových skupin v sociálních sluţbách mně nejvíce oslovila skupina seniorů. Stárnutí je přirozenou a nevyhnutelnou součástí ţivota. V současné době ve všech vyspělých zemích přibývá stárnoucí populace. Problematika ţivota seniorů se v moderních společnostech stala předmětem narůstajícího zájmu. Kaţdý z nás bude jednou starý. Pomoc ve stáří můţe poskytovat rodina, ve které senior ţil, pomoc můţe poskytovat nějaké zařízení, organizace sociálních sluţeb, jejichţ počet se poslední dobou zvyšuje. Pomoc by měla být zaměřena na kvalitu ţivota seniorů, která můţe být naplňována různými formami vedoucími současně k zajištění základních potřeb a podpoře autonomie seniorů, ale také smysluplnému proţití jejich volného času. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V první kapitole jsou popsány jednotlivé typy sociálních sluţeb, kterých mohou senioři vyuţívat. Druhá kapitola se věnuje popisu potřeb starých lidí a roli rodiny v zajištění těchto potřeb. Třetí kapitola popisuje Maltézskou pomoc o.p.s., Maltézskou pomoc Centrum Olomouc jako jednu z pomáhajících společností, která svou činností poskytuje sociálně aktivizační sluţby pro seniory jako jedné ze skupin, kterým sluţby nabízí. Poslední kapitola je zaměřena na dobrovolnickou činnost v sociálních sluţbách, krátce na zákon o dobrovolnické sluţbě, dobrovolnický program Maltézské pomoci v Olomouci a práci s dobrovolníky. Cílem této práce je zjistit, jaká je spokojenost uţivatelů sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí Centrem Olomouc v porovnání s reálným průběhem sluţby. Praktická část práce se zabývá výše uvedeným cílem. Jako nástroj byla zvolena metoda kvantitativního šetření pomocí dotazníkového šetření. Výsledky šetření mohou poskytnout cenné informace, které bude moţno aplikovat v činnosti Maltézské pomoci Centru Olomouc, popřípadě vést ke zkvalitnění stávající nabídky sluţeb. Další moţné vyuţití informací z výstupů šetření je ve vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Maltézské pomoci, kteří uvedenou sluţbu poskytují. 5

7 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V průběhu stáří dochází k mnoha změnám, při kterých můţe být ovlivněna soběstačnost, coţ se můţe týkat péče o domácnost, sebeobsluhy. V takových situacích senior očekává pomoc od svého okolí. Pokud toto nemůţe být zajištěno rodinou, přáteli, hledá senior pomoc další formou. Pomoc vyhledávají také příbuzní a blízcí seniora. Společenskou formou pomoci jsou sociální sluţby, kterých lze vyuţít nebo je kombinovat tak, aby senior mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Vymezení pojmu sociální sluţby Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v platném znění vymezuje sociální sluţbou činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Zákon dále uvádí, ţe rozsah a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí vycházet z individuálně určených potřeb, má na osoby působit aktivně, podporovat jejich rozvoj a samostatnost, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při poskytování sociálních sluţeb musí být zachována lidská práva a základní svobody osob. Tento zákon rozlišuje tři typy sociálních sluţeb. Sociální poradenství, sluţby sociální péče a sluţby sociální prevence. Dále jsou v zákonu uvedeny další náleţitosti související s poskytováním sociálních sluţeb, jako je problematika příspěvku na péči, typologie sociálních sluţeb a podmínky jejich činnosti, financování, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. 1.1 Sociální služby pro seniory Senioři, stejně jako všichni ostatní lidé, pro které je sociální sluţba určena, mohou vyuţít všech tří základních typů sociálních sluţeb (sociální poradenství, sluţby sociální péče, sluţby sociální prevence) a zároveň i forem (pobytových, ambulantních, terénních). Základní poradenství je součástí poskytování všech druhů sociálních sluţeb. Poskytované informace přispívají k řešení nepříznivé sociální situace. V rámci odborného poradenství pro různé sociální skupiny i pro seniory, bývá častá i moţnost půjčování kompenzačních pomůcek. Sluţbami, které se podstatnou měrou podílejí na 6

8 zajištění fyzické a psychické soběstačnosti a zapojení do běţného ţivota podle zákona 108/2006 Sb. jsou: Osobní asistence, je sluţba, terénní, poskytovaná osobám se sníţenou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje (Zákon o sociálních sluţbách, 39). Pečovatelská sluţba je ambulantní nebo terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postiţení a rodinám s dětmi, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 40). Průvodcovské a předčitatelské sluţby jsou terénní nebo ambulantní sluţby poskytované osobám, jejichţ schopnosti jsou sníţeny z důvodu věku nebo zdravotního postiţení v oblasti orientace nebo komunikace a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záleţitosti. Sluţby mohou být poskytovány téţ jako součást jiných sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 42). Odlehčovací sluţby jsou terénní, ambulantní a pobytové sluţby poskytované osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem sluţby je umoţnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek (Zákon o sociálních sluţbách, 44). Centra denních sluţeb poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby (Zákon o sociálních sluţbách, 45). Denní stacionáře poskytují ambulantní sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Pro týdenní stacionáře platí totéţ, ovšem sluţby poskytují pobytové (Zákon o sociálních sluţbách, 46 47). Domovy pro seniory poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (Zákon o sociálních sluţbách, 49). 7

9 Domovy se zvláštním reţimem poskytují pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislostí na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Reţim v těchto zařízeních je při poskytování sociálních sluţeb přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob (Zákon o sociálních sluţbách, 50). Zabránění vzniku sociálního vyloučení napomáhají také sluţby sociální prevence (Zákon o soc. sluţbách, 53), např. sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením. Mohou být ambulantní nebo i terénní, poskytované seniorům v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postiţením ohroţeným sociálním vyloučením. Sociální rehabilitace směřuje k dosaţení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běţných výkonů důleţitých pro samostatný ţivot s vyuţitím zachovaných schopností, potenciálů, a kompetencí. Poskytuje se terénně, ambulantně nebo formou pobytových sluţeb v centrech sociálně rehabilitačních sluţeb (Zákon o sociálních sluţbách, 70). 8

10 2 POTŘEBY STARÝCH LIDÍ Nutnost uspokojování potřeb je provázena od narození aţ po smrt člověka.,,staří lidé potřebují v ţivotě uspokojovat všechny potřeby stejně jako kaţdý z nás. Nejsou důleţité jen fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek ), ale také potřeby psychologického rázu (pocit bezpečí, udrţování vztahů, nezávislost, smysl ţivota). Všechny lidské potřeby tvoří celek, který spojuje fyzickou a psychickou a sociální stránku člověka, jeţ jsou od sebe neoddělitelné. (Pichaud, 1998, s. 41) Podle Trachtové je potřeba projevem nedostatku, deficitu nebo strádání. Po jeho odstranění dochází ke zlepšení stavu člověka a jeho spokojenosti (Trachtová, 2001, s. 10).,,Potřebou se nerozumí pouze něco, co člověku chybí, ale také a hlavně to, k čemu člověk skrze ni směřuje. Potřeba je projevem bytostného přání. (Pichaud, 1998, s. 36) Malíková (2011, s. 167) píše, ţe potřebami lidí se zabývalo mnoho autorů, vzniklo mnoho škál potřeb. Mezi nejvýznamnější a nejrozšířenější patří Maslowova pyramida Maslowova hierarchie potřeb, která doznala mnoho úprav. Dále tatáţ autorka uvádí, ţe základním prvním stupněm Maslowovy pyramidy potřeb jsou fyziologické potřeby. Pro starého člověka jsou právě fyziologické potřeby těmi nejdůleţitějšími nejvíce prioritními. Jedná se o potřeby dýchání, jídla, vylučování, spánku, tělesné integrity, fyzické aktivity, pohlavního styku, regulace teploty (Malíková, 2011, s. 168). Podle Vágnerové (2007, s. 413) je druhým stupněm potřeba bezpečí. Zejména u starších lidí se jeví jako nejdůleţitější potřeba psychického bezpečí a citové jistoty, která závisí ve značné míře na okolí, na poskytované péči a dostupnosti této péče. Pichaud (1998, s. 38) tvrdí, ţe potřebu bezpečí lze rozdělit na tři stupně. Jedním z nich je potřeba ekonomického zabezpečení. Pokud mají senioři nedostatek finančních prostředků na ţivobytí, můţe se u nich projevit úzkost a strach z budoucnosti. Podobný názor sdílí i Sýkorová (2007, s. 126), finanční soběstačnost, samostatnost a nezávislost na druhých je pro seniory velice důleţitá. Potřeby fyzického bezpečí zahrnují strach z pádu, zejména u hůře se pohybujících seniorů, u kterých bývá sníţená pohyblivost a jistota z pohybu. Toto můţe být nahrazeno pouţíváním různých kompenzačních pomůcek nebo dopomocí rodinných příslušníků, pečovatelky. Poslední oblastí je potřeba psychického bezpečí. Zahrnuje 9

11 pocit jistoty, nemít strach, necítit se ztracený. Vytvoření orientačních bodů v ţivotě seniora (jídlo, sledování televize, nákupy, návštěva rodinných příslušníků, příchod pečovatele), to vše přispívá k pocitu bezpečí (Pichaud, 1998, s. 38). Potřeby sociální jsou třetím stupněm Maslowovy pyramidy potřeb. Vágnerová (2007, s. 413) uvádí, ţe potřeba sociálního kontaktu a citové vazby je velmi důleţitá pro starší seniory. Tito jsou hodně závislí na vztazích s nejbliţšími lidmi, je pro ně důleţité patřit k nějaké skupině, zejména k rodině. Potřeba vyjadřovat se a být vyslechnut je poslední z řady sociálních potřeb. Komunikace je velice důleţitá v lidském ţivotě. Potřeba komunikace se u různých lidí liší.,,mít moţnost s někým mluvit, rozmlouvat, konverzovat, vyjádřit svůj názor, sdělit své myšlenky. (Pichaud, 1998, s. 39),,Být dobře ţiven informacemi znamená zaţít pocit naplnění svého ţivota. A mít také právo vyptávat se a dostávat potřebné informace, kterým rozumím. (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 73) Některý ze seniorů má velkou potřebu mluvit, jiný zase jen naslouchat, získávat nové poznatky. Předposledním stupněm pyramidy je potřeba autonomie.,,představy seniorů o autonomii obsahují svobodu, resp. samostatnost v názorech, v rozhodování, jednání a odpovědností za ně a emocionální nezávislost. (Sýkorová, 2007, s. 87) Tato potřeba existuje i v pozdním stáří, ovšem mění se její obsah. Staří lidé chtějí rozhodovat o tom, co je pro ně zvládnutelné a dostupné (Vágnerová, 2007, s. 414). Nejvyšším bodem pyramidy je potřeba seberealizace. Tato potřeba je autorkou hodnocena jako jednoznačně nejvyšší potřeba, která vyţaduje snahu o naplnění záměrů a představ jedince. Při potřebě seberealizace jedinec realizuje vlastní potenciál, chce něco dokázat, potřeba seberealizace je úzce svázána se spiritualitou hledáním sebe sama, smyslu ţivota (Malíková, 2011, s ). Kaţdý vidí smysl ţivota v něčem jiném. Pro někoho je to rodina, pro dalšího práce, pro někoho víra. 10

12 2.1 Role rodiny v prvotním zajištění potřeb seniora Pod pojmem rodina si lze představit blízké, rodiče, děti, prarodiče.,,dobře fungující rodina poskytuje všem členům pocit bezpečí, pochopení a vzájemnou pomoc v případě potřeby. Panuje zde přirozená úcta ke starším, ale i respekt a podpora práv a nároků mladších členů rodiny. Souţití všech členů rodiny je postaveno na demokratických principech, solidaritě, a především lásce (rodičovské, sourozenecké, dětí a vnuků k rodičům, prarodičům). (Klevetová, Dlabalová, 2008, s. 80) Trpišovská a kol. (2000, s. 36) uvádí, ţe rodina plní funkci biologickou, zároveň i společenskou. Členy rodiny spojuje vzájemné souţití, pomoc, morální zodpovědnost. Podle Kalvacha (1997, s. 127) k základním lidským potřebám patří být pozitivně přijímán, někam patřit. Realitou ţivota je, ţe někteří senioři potřebují péči, ať uţ dočasnou, či trvalou. Dále uvádí, ţe oporou lidem s ohroţenou soběstačností je rodina, stát, obec, sousedé, komunitní programy.,,pod pojmem integrovaná komunitní péče bychom si měli spíše představovat propojenost a dostupnost nejrůznějších sluţeb a aktivit bez ohledu na jejich povahu. Zdůrazňování role rodiny, domácí ošetřovatelské péče, seniorských center, komunitní péče, sousedských vztahů je plně v souladu s představami o zásadách péče o osoby s ohroţenou či zkrácenou soběstačností. (Kalvach, 1997, s ) Rheinwaldová (1999, s. 10) tvrdí, ţe péče o občany, kteří se nemohou o sebe starat sami, patří k morálním povinnostem zdravých a produktivních osob. V minulosti tomu tak bylo. V první polovině 20. století bylo zcela normálním jevem společné souţití více generací, a to zejména na venkově, kde býval systém výměnků, kde doţívala starší generace, podporována svými potomky. Staří lidé se těšívali váţnosti a úctě. Podle Klevetové, Dlabalové (2008, s. 80) generační souţití řeší problém opuštěnosti starých lidí. Pokud jsou prarodiče zdraví, pomáhají svým dětem s výchovou vnoučat, vykonávají běţné domácí práce. Naopak, pokud oni potřebují, starají se o ně jejich dospělé děti nebo vnoučata. Je to taková spolupráce v rodině. Sýkorová (2007, s. 167) k tomu udává, ţe dospělé děti pomáhají starším rodičům při namáhavých domácích pracech, s běţným chodem domácnosti, zprostředkovávají styk s úřady, údrţbou bytu, domu. 11

13 Se změnou ţivotního stylu došlo ke změně v oblasti přímé péče rodinných příslušníků o své rodiče a prarodiče. Mladí rodiče pracují, ve zbývajícím čase se starají o své děti (Rheinwaldová, 1999,s.10). Do problému vstupuje také otázka bydlení. Jednak postupně mizí snaha o vícegenerační bydlení a také velmi mladé rodiny většinou nedisponují dostatečně velkými prostorami, do kterých byť přechodně by umístili příbuzného seniorského věku, který potřebuje pomoc. Dalším trendem doby je prodluţování produktivního věku, z čehoţ vyplývá, ţe i mladší senioři jsou ještě plně zapojeni do pracovního procesu. Obzvláště tato skupina má obavy zůstat se svým starým rodičem doma, protoţe vyhlídky na opětovné zapojení do práce např. po padesátém pátém roce jsou mizivé. Klevetová, Dlabalová (2008, s. 81) uvádí, ţe generace prarodičů stále častěji ţije samostatně, při čemţ dochází k citovému oslabení, začíná váznout komunikace mezi generacemi, v rodině. Zůstává pouze u návštěv, krátkodobých pobytů vnoučat, příleţitostných a slavnostních rodinných setkání. Lidé, kteří ztratili soběstačnost odcházejí ţít do domovů pro seniory či podobných zařízení, kde nachází důstojné bydlení, zdravotní péči, motivaci k ţivotu, bavit se, mít se na co a z čeho těšit (Rheinwaldová, 1999, s. 10). V současné době poptávka po umístění seniorů do různých typů zařízení převyšuje nabídku. Narůstá potřeba vzniku většího počtu zařízení, organizací, společností zajišťujících tuto péči. Rodinám, které se rozhodnou poskytnout tuto péči starým rodičům se nabízí několik moţností pomoci a to pomoc v oblasti zdravotní péče a vyuţití sociálních sluţeb. Také Maltézská pomoc o.p.s., jíţ se ve své práci věnuji blíţe, je jednou z mnoha společností, které poskytují v rámci sociálních sluţeb pomoc seniorům a pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou, a to zejména pomocí při naplňování sociálních potřeb. 12

14 3 MALTÉZSKÁ POMOC O.P.S. Tato kapitola bude zaměřena na popis a vymezení pojmu obecně prospěšné společnosti, Maltézskou pomoc, její charakteristiku, historii, poslání. V další části bude představeno Olomoucké centrum Maltézské pomoci. 3.1 Obecně prospěšná společnost,,obecně prospěšné společnosti (dále jen o.p.s.) jsou typem organizace občanské společnosti, jejímţ hlavním posláním je poskytování obecně prospěšných sluţeb. Do českého právního řádu byly zakotveny zákonem č. 248/1995 Sb., O obecně prospěšných společnostech. (Skovajsa, 2010, s. 198),,O.p.s. je právnickou osobou, je zaloţena za účelem poskytování obecně prospěšných sluţeb za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek, přičemţ platí, ţe její výsledek hospodaření nesmí být pouţit ve prospěch ani zakladatelů ani zaměstnanců o.p.s., ale musí být vţdy pouţit na poskytování sluţeb, pro které byla společnost zřízena. (Růţičková, 2006, s. 20) Autorka dále uvádí, ţe o.p.s. můţe být zaloţena jak fyzickou osobou, tak i právnickou osobou, státem. Společnost vzniká uzavřením zakládací listiny. Zakládací listina se zakladatelem zahrnuje název a sídlo, druhy poskytovaných sluţeb, popřípadě cenu nebo způsob jejího stanovení, podmínky poskytování sluţeb, dobu na jakou se zakládá, způsob jednání rady (Růţičková, 2010, s. 20). O.p.s. vzniká zápisem v rejstříku u příslušného soudu (Skovajsa, 2010, s. 201). Podle 9 Zákona o obecně prospěšných společnostech je statutárním orgánem ředitel, kterého jmenuje správní rada. Dále je to správní rada a dozorčí rada jako kontrolní orgán (Zákon o obecně prospěšných společnostech, 10, 15). 3.2 Maltézská pomoc o.p.s.,,maltézská pomoc o.p.s. je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetrţité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím (Maltézská pomoc). 13

15 V současné době v České republice rozvíjí svou činnost jiţ 11 center Maltézské pomoci, a to v Brně, České Lípě, Českých Budějovicích, Mělníce, Olomouci, Otrokovicích, Pardubicích, Praze, Přerově, Uherském Hradišti, Ţatci, jejichţ činnost koordinuje centrální kancelář v Praze. Aktivně v ní působí přes 350 lidí zaměstnanců, dále smluvní dobrovolníci a externí spolupracovníci. Základním cílem Maltézské pomoci je sluţba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bliţnímu. Jedná se o pomoc osobám v začlenění se do ţivota společnosti v rámci fyzických a psychických moţností konkrétního jedince, zmírňování jejich sociální izolace. Sluţba je poskytovaná v prostředí, které je blízké klientovi. Maltézská pomoc rovněţ nabízí i asistenční sluţbu, pečuje o mládeţ, nemocné, osoby se zdravotním postiţením, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, starající se o příbuzné, u nichţ je Alzheimerova choroba, děti s kombinovaným postiţením, poutníky s postiţením, lidi postiţené přírodními katastrofami a další, kteří pomoc potřebují (Maltézská pomoc) Historické poslání Maltézská pomoc o.p.s. byla zaloţena Suverénním řádem Maltézských rytířů Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Řád jiţ 900 let nepřetrţitě pomáhá trpícím. Na území České republiky je její hlavní činností pomoc potřebným. Posláním Maltézské pomoci je řádové motto v překladu:,,obrana víry a pomoc potřebným (Maltézská pomoc).,,začátkem 12. století se skupina mladých rytířů a kněţí rozhodla slouţit Kristu tím, ţe se dá do sluţeb chudých, nemocných a nuzných lidí a bude bránit křesťanství a církev proti tehdy útočnému islámu. Tato organizace, jeţ se brzy stala řádem, se rychle rozšířila po celé Evropě a asi v roce 1150 přišli první řádoví kněţí také do Prahy. Zde vznikla na tehdejším okraji města, blízko mostu přes Vltavu, její první a nejstarší komenda v Čechách a na Moravě. (Waldstein Wartenberg, 1995, s. 3) Bradford (1996, s. 255) uvádí, ţe úkolem řádu byla nejen péče o nemocné a pocestné, ale i ochrana cest a kostelů, jejich duchovní správa. Došlo ke vzniku mnoho far, ve kterých se starali o nemocné. Řádové špitály byly ve Strakonicích, Brně, Opavě. Pojmenování Maltézští rytíři získali po roce 1530, kdy se dostali na Maltu (Waldstein Wartenberg, 1995, s. 3). 14

16 ,,Husitské války znamenaly pro řád pohromu, protoţe část jejich statků vydrancovali husité, část byla zastavena králem, který potřeboval peníze na vydrţování ţoldnéřského vojska. (Buben, 1993, s. 34) Obnova nastala v polovině 15. století, ovšem jen v malé míře, pro nedostatek financí (Waldstein Wartenberg, 1995, s.4). Pro představeného Řádu maltézských rytířů byl v Čechách od roku 1626 zaveden titul velkopřevor (magnes prior). V souvislosti s prusko rakouskou válkou došlo k výraznému oţivení řádu, zejména na poli zdravotní péče. Za obnovitele slávy velkopřevorství lze označit velkopřevora Othenio Lichnovsky Werdenberga, který spolu s lékařem Jaromírem sv. p. von Mundy vytvořili sanitní sluţby na evropských bojištích a v lazaretních vlacích (Buben, 1993, s. 35).,,Z Českého a rakouského velkopřevorství rovněţ vznikla iniciativa k vybudování kostela a nemocnice ve svaté zemi v Tantaru (mezi Jeruzalémem a Betlémem), čímţ se Řád po dlouhé době vrátil do míst vzniku. Velkopřevorství se o tato zařízení staralo aţ do druhé světové války. (Bradford, 1996, s. 258) Docházelo k postupné mezinárodní obnově řádu, jehoţ suverenita byla uznávána několika státy. Následky 1. světové války, hospodářská krize, politická nejistota, vrátily rozvoj řádu zpět. V roce 1938 po vstupu Hitlera do rakouska, kde byl řád zakázán, vznikla dvě samostatná velkopřevorství české a rakouské. V roce 1939 po vpádu Hitlera do ČSR byl řád rozpuštěn. K mírnému rozvoji činnosti došlo mezi léty 1945 a 1950 (Waldstein Wartenberg, 1995, s.5). Poté došlo násilnému ukončení činnosti římsko- katolických řádů a kongregací, veškerý zbylý majetek řádu odňat, jeho činnost zakázána. Rytíři i řádoví kněţí, navzdory věznění i permanentnímu šikanování a sledování, pokračovali dál ilegálně ve svých činnostech a aktivitách. K obnovení činnosti Řádu maltézských rytířů došlo po listopadových událostech v roce 1989, oficiálně k tomu došlo dne , v předvečer návštěvy Sv. Otce Jana Pavla II. V Praze (Buben, 1993, s. 36). Svou činností tak řád navázal na své historické a charitativní poslání, došlo k zaloţení neziskové pomáhající organizace řádu, Maltézské pomoci, o.p.s. 15

17 3.2.2 Maltézská pomoc Centrum Olomouc Centrum Maltézské pomoci v Olomouci zahájilo svou činnost v září roku V současné době sídlí na adrese Wurmova 7. Činnost zahájila s jedním zaměstnancem a deseti dobrovolníky. Nyní má 25 zaměstnanců (kmenových zaměstnanců a zaměstnanců pracujících na dohodu), kteří koordinují činnost více neţ 189ti dobrovolníků. Mezi stěţejní aktivity patří sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, vzdělávání seniorů. Zaměření dobrovolnických programů je závislé na dobrovolnické sluţbě. Jedná se o tyto programy: pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postiţením, pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postiţených, sociálně aktivizační programy pro děti a mládeţ a podporu rodiny, dopisování s vězni, pomoc zdravotně postiţeným při jednorázových akcích (Maltézská pomoc) SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociálně aktivizační sluţba Maltézské pomoci v Olomouci je registrovaná od roku Je realizovaná dobrovolníky, kteří jsou do navazujícího dobrovolnického programu zapojeni. K této sluţby vyuţívalo 34 klientů. Sluţba je určena pro osoby osamocené nebo ohroţené sociálním vyloučením z důvodu svého stáří, zdravotního stavu nebo postiţení (senioři, osoby s tělesným postiţením, osoby s kombinovaným postiţením, osoby s mentálním postiţením, osoby se zdravotním postiţením), a to ve věku od 11ti do 80ti let. Posláním je pomoc a podpora výše zmiňovaných osob ţijících v Olomouci a okolí, zkvalitnění jejich ţivota a rozvoje dané osobnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, rozvoj nebo udrţení stávajících osobních schopností a dovedností, pomoc se začleňováním do běţného ţivota při zohlednění psychického a fyzického stavu v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je psychosociální pomoc, vytrţení ze samoty nebo odloučenosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora při naplňování ţivota klientů zájmovými, vzdělávacími nebo volnočasovými aktivitami. Dalším z cílů je trvalý rozvoj osobnosti s důrazem na zodpovědnost a samostatnost 16

18 klientů, poradenství a pomoc v běţném ţivotě, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí. Sluţba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uţivatele, bez úhrady, je zaměřena na individuální potřeby a důstojnost klienta. Podílejí se na ní dobrovolníci, kteří dochází za klientem do domácnosti nebo pobytového zařízení (Maltézská pomoc). 17

19 4 DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH,,Sociální sluţby představují velice široký vějíř činností, které ovšem spojuje docela stručně vyjádřitelný cíl sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. (Šimková, 2011, s. 15) Podobně jako ve zdravotnictví, tak i dobrovolnictví pomáhá naplňovat základní potřeby klienta, týkající se lidského kontaktu a umoţňuje jim účastnit se aktivit, které jsou pro ně kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu bez doprovodu nedostupné. V sociálních sluţbách dobrovolníci přispívají k posilování sebedůvěry a sebeúcty klienta (Kořínková, 2011, s. 5). Černá uvádí, ţe dobrovolníci přinášejí do sociální práce svou ţivotní zkušenost a podílejí se na zkvalitňování sociálních sluţeb individuálním přístupem (Černá, 2011, s. 5). Tošner se Sozanskou (2002, s. 47) tvrdí, ţe dobrovolnictví přináší dobrovolníkům nové záţitky, zkušenosti, přátele, moţnost být někomu uţitečným. Titíţ autoři uvádí, ţe dobrovolnictví je konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, dobrovolníkovi dává pocit smysluplnosti a je obohacením v mezilidských vztazích (Tošner, Sozanská, 2002, s. 18).,,Dobrovolníci mohou v sociálních sluţbách zastat mnoho uţitečné práce, zejména v bezprostředním kontaktu s klientem. Vnášejí do nich nadšení, vysokou angaţovanost, pruţnost, neformálnost, osobní přístup ke klientům. (Matoušek, 2003, s. 61) 4.1 Dobrovolnictví a zákon o dobrovolnické službě,,dobrovolnictví není v lidské společnosti něčím novým, v kaţdé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti i všech náboţenství. (Tošner, Sozanská, 2002, s. 23) Dále autoři uvádí, ţe dobrovolnictví je svobodně a dobrovolně zvolená aktivita ve prospěch druhých. Dobrovolník poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti, 18

20 a to bezplatně (Tošner, Sozanská, 2002, s ). Rok 2001 byl Mezinárodním rokem dobrovolníků. V tomto roce se začalo pracovat na právní úpravě dobrovolnictví (Tošner, Sozanská, 2002, s. 31). K vstoupil v České republice v platnost zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě. V jednotlivých paragrafech zákona jsou vymezeny pojmy dobrovolnická sluţba, dobrovolník. Zákon rozlišuje organizace vysílající dobrovolníky a organizace přijímající dobrovolníky. Vysílající organizace musí mít akreditaci Ministerstva vnitra České republiky. Musí uzavírat písemné smlouvy, jak s dobrovolníky, tak i s přijímajícími organizacemi. Dále je zde zakotveno pojištění dobrovolníka za škodu, škodu na majetku nebo zdraví, které dobrovolník způsobí nebo eventuelně sám utrpí (Zákon o dobrovolnické sluţbě). 4.2 Dobrovolnický program MP Centrum Olomouc senioři Cílem nabízené dobrovolnické sluţby je psychosociální pomoc seniorům a zdravotně postiţeným občanům. Snaţí se o vytvoření kvalitního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem, který by mohl přejít v přátelství, ať uţ v domácím prostředí či pobytovém zařízení. Dobrovolník stojí v pozici společníka, který podporuje daného klienta ve společenských aktivitách. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou, se kterou tráví volný čas různým způsobem povídáním, četbou, sledováním televize, poslechem rozhlasu, hudby, společnými procházkami, doprovodem do města, na různé akce. Program v Olomouci je realizován ve spolupráci s Domovem pro seniory Pohoda ve Chválkovicích a s osamocenými seniory a osobami se zdravotním postiţením (Maltézská pomoc) Práce s dobrovolníky v Maltézské pomoci - Centrum Olomouc Dobrovolníkem se můţe stát kdokoliv, kdo chce věnovat svůj čas potřebným. Podle pravidel práce s dobrovolníky MP, o.p.s. koordinátor sociální sluţby (sociální pracovník) seznámí dobrovolníka s podmínkami dobrovolnické sluţby. Zájemce musí být zdravotně způsobilý, musí doloţit výpis z Rejstříku trestů. Posléze je s dobrovolníkem sepsána smlouva, podle zákona o dobrovolnické sluţbě je dobrovolník 19

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé,

VÝROČNÍ ZPRÁVA INKANO PÍSEK. Úvodní slovo předsedkyně sdružení. Váţení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 INKANO PÍSEK Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2006. Je v ní shrnuta činnost ze všech

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INKANO PÍSEK o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 INKANO PÍSEK o. s. Úvodní slovo předsedkyně sdružení Váţení přátelé, do rukou se Vám dostává Výroční zpráva občanského sdruţení INKANO Písek za rok 2007. Je v ní shrnuta činnost ze

Více

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít

Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít Organizační řád a propozice soutěţe SAPERE vědět, jak ţít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE SAPERE vědět, jak ţít Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe SAPERE vědět, jak ţít (1) Soutěţ SAPERE vědět, jak ţít (dále jen

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Oblast Etnické menšiny Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení dotazníkového šetření Oblast Etnické menšiny Duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA

2 / 2011. Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO CHARAKTERISTIKA STÁŘÍ. Pečovatelská služba senioři ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA ZPRÁVY CHARITY ODBORNÁ PŘÍLOHA 2 / 2011 Pečovatelská služba SENIOŘI ÚVODNÍ SLOVO Lidé v seniorském věku jsou tématem, na které se můţeme dívat z mnoha hledisek. Faktem je, ţe tato skupina naší populace

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Informace o sociální službě

Informace o sociální službě Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, 35301 Mariánské

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více