Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace

2 Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační struktura VII. Poděkování partnerům SPS Jeseník

3 I. Úvodní slovo Vážení přátelé, rok opět velmi rychle uběhl a já si Vám dovoluji představit zprávu o činnosti naší organizace za rok Naleznete v ní souhrn informací o fungování Střediska pečovatelské služby Jeseník, p.o. v loňském roce. Na trhu sociálních služeb v regionu jsme jedinou organizací poskytující pečovatelskou službu ve městě Jeseníku a některých přilehlých obcích. I v tomto roce jsme seniorům a chronicky nemocným osobám poskytovali pečovatelskou službu mimo města Jeseníku rovněž v obcích Bělá pod Pradědem a Lipová - lázně. Všechny vyjmenované subjekty na provoz organizace přispěly ze svých rozpočtů, za což jim i touto cestou velmi děkuji. Jako každoročně na tomto místě musím vyjádřit svoje díky a obdiv pracovnicím v přímé péči, našim pečovatelkám. Práce v přímé péči s klienty, kteří patří do naší cílové skupiny, tedy se seniory a osobami s chronickým onemocněním, je velmi náročná nejen fyzicky, ale zejména psychicky. V dnešní době vysokých nároků, které jsme nuceni na pracovníky v přímé péči klást, cítím potřebu zvyšování prestiže profese sociálních pracovníků a pracovníků sociální péče. Tito pracovníci nejenže pomáhají klientům s chodem jejich domácností, ale musí být rovněž připraveni vyslechnout, poradit, tedy jsou i v roli jakýchsi terapeutů duše či zpovědníků. To však obnáší znalost celé řady dalších dovedností, minimálně základní znalosti z oborů psychologie, ošetřovatelství či příslušných zákonných norem. Stejný dík náleží i našim dobrovolnicím, které v loňském roce věnovaly klientům svůj volný čas. V Jeseníku dne Mgr. Jana Lacmanová, ředitelka

4 II. Představení organizace Název organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník, p. o. Datum vzniku Zřizovatel Olomoucký kraj Sídlo organizace Otakara Březiny 1370/2c, Jeseník IČ Telefon , Webové stránky Právní forma Příspěvková organizace Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložka číslo 751 III. Poslání a cíle organizace Posláním Střediska pečovatelské služby Jeseník, p. o. je umožňovat seniorům a dospělým občanům s chronickým onemocněním žít v domácím, pro ně přirozeném prostředí, podporovat je a pomáhat jim při zvládnutí běžných životních potřeb, které zájemce o službu vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu není schopen si zabezpečit sám. Poskytovat pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodily současně tři a více dětí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Dlouhodobé cíle sociální služby do roku Nadále zkvalitňovat a podporovat dobrovolnickou činnost a tím umožnit našim uživatelům smysluplné trávení volného času a zprostředkovat jim tak kontakt s vnějším prostředím. 2. Vytvářet podmínky pro kvalitní a tematické vzdělávání zaměstnanců v souladu s plány osobního rozvoje, požadavky a potřebami uživatelů. 3. Zefektivnit a zlepšit propagaci organizace a poskytovaných služeb na veřejnosti a tím zpřístupnit informace potenciálním uživatelům. 4. Vytvořit a zahájit program spolupráce s osobami, které pečují o své blízké tak, aby měli dostatek informací a dovedností k zajištění potřebné pomoci. Obecné cíle jsou vždy rozpracovány do dílčích cílů v koncepcích rozvoje organizace do roku 2016.

5 IV. Zpráva o činnosti Nadále poskytujeme služby na území města Jeseníku, obcí Bělá pod Pradědem a Lipová - lázně. V Lipové lázních v průběhu loňského roku přibýval počet klientů a k se zvýšil pracovní úvazek pečovatelky na sedm hodin denně. Jako každoročně touto cestou děkujeme Městu Jeseník a obcím Bělá pod Pradědem a Lipová - lázně, které na provoz pečovatelské služby přispívají ze svých rozpočtů. V roce 2014 se nám podařilo splnit další z cílů koncepce rozvoje Nadále zkvalitňovat dobrovolnickou činnost a tím umožnit našim uživatelům smysluplné trávení volného času a zprostředkovat jim kontakt s vnějším prostředím. Na základě několika jednání se zástupci Maltézské pomoci, o.p.s., pobočky v Olomouci, byla v Jeseníku zřízena jejich pobočka, kde byli převedeni dobrovolníci, kteří působili v naší organizaci u klientů. I nadále působí ve Středisku pečovatelské služby Jeseník, p. o., avšak jejich koordinátorem je již pracovník jesenické pobočky Maltézské pomoci o.p.s. Od této spolupráce si slibujeme kvalitnější servis pro dobrovolníky, neboť v organizaci jsme koordinátora dobrovolníků neměli. Práce související s dobrovolnictvím zajišťovala ředitelka, která však neměla pro tyto činnosti dostatek prostoru. Průběžně naplňujeme i další dlouhodobý cíl, kterým je Vytváření podmínek pro kvalitní a tematické vzdělávání zaměstnanců v souladu s plány osobního rozvoje, požadavky a potřebami uživatelů. Prostřednictvím úřadu práce se nám podařilo vzdělávání zaměstnanců financovat z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky tomu zaměstnanci mohli zdarma absolvovat akreditované vzdělávací programy Zvládání stresu prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích v rozsahu 8 hodin, Mnoho podob hněvu podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích v délce 8 hodin, Role emocí v komunikaci s klienty inspirace pozitivní psychologie v délce 8 hodin. Ze zmíněného projektu jsme v průběhu loňského roku čerpali ,-Kč. Klientům i nadále poskytujeme pečovatelskou službu formou základních činností daných zákonem č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění a rovněž činností fakultativních. Pečovatelskou službu jsme v loňském roce poskytli celkem 152 klientům. Do domácností bylo rozvezeno obědů,

6 pečovatelky u klientů strávily v přímé péči i s fakultativními činnostmi hodin. Služby poskytuje stále 7 pečovatelek, pět pracuje na plný pracovní úvazek, jedna na úvazek 6 hodin denně a v obci Lipová - lázně je výše úvazku upravována dle počtu klientů, nyní již delší dobu 7 hodin denně. V loňském roce se objevilo více žádostí zájemců o službu stávajících klientů nebo rodinných příslušníků o poskytování služeb o víkendech a svátcích. Na tyto požadavky jsme však byli schopni kladně reagovat až od počátku roku Přehled poskytnutých fakultativní činnosti Název úkonu Celkový čas /km Počet klientů Tržby Odvozy uživatelů autem 1598 km ,- Společnost hodin ,- Půjčovna komp. pomůcek 51410,- Pedikúra 82x ,- Dohled nad užitím léků 14 hodin ,- Odvoz komp. pomůcky 20 km 2 260,- Celkem 88617,-Kč Přehled poskytnutých základních činností Název úkonu Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - Pomoc a podpora při podávání jídla a pití - Pomoc při oblékání a svlékání - Pomoc při prostorové orientaci - Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Počet klientů Počet setkání Jed n. Počet Hodnota Cena Celkem: Pomoc při osobní hygieně - Pomoc při úkonech osobní hygieny - Pomoc při základní péči o vlasy a nehty - Pomoc při použití WC Celkem: Poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy - Dovoz nebo donáška jídla - Pomoc při přípravě jídla a pití - Příprava a podání jídla a pití ks Celkem: Pomoc při zajištění chodu domácnosti - Běžný úklid a údržba domácnosti

7 - Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti - Topení v kamnech včetně donášky topiva - Běžné nákupy - Pochůzky - Praní a žehlení lož. prádla - Praní a žehlení os. prádla kg. kg Celkem: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Doprovázení dospělých min Celkem: Celkem základní činnosti Tržby celkem V posledních několika letech jsou často vedeny diskuze, jak spočítat či určit vytíženost pečovatelek pracovnic v přímé péči, aby byla pracovní doba efektivně využitá. V terénní službě, jakou je pečovatelská služba, lze jen velmi obtížně hodnotit podle některých kritérií, jako je například počet klientů, u nichž pracovnice za den služby poskytne či výše úhrad za poskytnuté služby. Pečovatelská služba je terénní službou, kdy pracovnice dochází do domácností klientů a má svá specifika. Proto při hodnocení efektivity a využití pracovní doby je potřeba brát v potaz řadu faktorů. V první řadě je to vzdálenost mezi jednotlivými domácnostmi, určující dobu pracovnice strávenou při přesunech. Druhý faktor, který nelze opomenout, je rozsah a četnost nasmlouvaných úkonů u přidělených klientů. Proto se může stát, že pracovnice, která pečuje o tři klienty, k nimž dochází 3x denně, má za poskytnuté služby vyšší úhrady než pracovnice pečující o osm klientů, kde jsou služby poskytovány 2x týdně. V organizaci již třetím rokem sledujeme vytíženost pečovatelek. V odborných kruzích jsou vedeny debaty, kde byla navržena jako efektivní doba přímé péče u klienta na hodiny denně. Zbytek pracovní doby tvoří čas určený k přesunům mezi jednotlivými klienty, nezbytná administrativa, porady, příprava na semináře. Z výše uvedeného vyplývá, že v naší organizaci je průměrná doba přímé péče za rok hodin. Průměrná doba strávená v přímé péči na jednu pečovatelku Měsíc Hodiny Je to způsobeno menšími vzdálenostmi, které pracovnice zdolávají při přesunech mezi jednotlivými domácnostmi, ale do určité míry i organizací práce (například doba přesunu k dalšímu klientovi je již využita k nákupu či pochůzce poskytnutými dalším klientům). Je proto třeba brát na zřetel rovněž rozlohu jednotlivých měst a obcí, kde jsou služby poskytovány, zda pracovnice chodí pěšky, či používají k přesunům jízdní kola či auta. Dalším faktorem je čas, který tráví administrativou, tzn., zda kromě výkazů práce a průběhu služeb pracovnice vytvářejí individuální plány, což je časově náročnější. V naší organizaci jsme zvolili jiný způsob, kde sociální pracovnice je v roli koordinátorky individuálního plánování, k jejímž kompetencím patří i tvorba individuálních plánů a plánů péče. Pracovnice v přímé péči pečovatelky jsou

8 asistentkami individuálního plánování a mají za úkol úzce se sociální pracovnicí spolupracovat a předávat jí všechny informace potřebné k vytvoření zmíněných dokumentů. V loňském roce se nám podařilo práci pečovatelek zefektivnit nákupem dvou jízdních kol, čímž se opět zkrátila doba přesunů mezi domácnostmi klientů. Jízdní kola jsme mohli zakoupit díky finančnímu daru firmy CAMPA-NET, s r.o. z Jeseníku, za což jim i touto cestou děkujeme. Pracovní úvazek pečovatelky v Lipové lázních jsme mohli zvýšit rovněž díky dostatečnému vozovému parku, kde máme jeden osobní automobil určen pro poskytování služeb v této vesnici. První rok zavedení pečovatelské služby v obci Lipová - lázně pečovatelka chodila pešky nebo se přesunovala autobusem. Od doby, kdy má k dispozici automobil, může služby poskytnout většímu počtu klientů a v rozsahu, jako je to u klientů v Jeseníku a v Bělé pod Pradědem (například může zajistit odvozy klientů, provádět velké nákupy).

9 V. Zpráva o hospodaření Příjmy Kč 1. Provozní dotace obce ,- 2. Výnosy z prodeje služeb ,- 3. Úroky 34,- 4. Zúčtování fondů, ostatní příjmy ,- 5. Provozní dotace MPSV ,- 6. Dotace na odpisy a provoz zřizovatel ,-Pracovní 7. Dotace z úřadu práce ,- Příjmy celkem ,- Výdaje Kč 1. Spotřeba materiálu, nákup DDM ,- 2. Opravy a udržování ,- 3. Energie ,- 4. Cestovné 8.139,- 5. Ostatní služby ,- 6. Mzdové náklady - kmenoví zaměstnanci ,- - OON ,- 7. Sociální a zdravotní pojištění ,- 8. Zákonné sociální náklady ,- 9. Ostatní osobní náklady ,- 10. Jiné ostatní náklady 2.060,- 11. Náklady na reprezentaci 3.945,- 12. Odpisy DHM ,- Výdaje celkem ,- Hospodářský výsledek 0 Přijaté finanční dary p. Balcarová 1000,-Kč Dar na provoz organizace p. Staňková 1000,-Kč Podpora dobrovolnictví p. Fedorová 800,-Kč Podpora dobrovolnictví Campa-Net, s.r.o ,-Kč Nákup dvou jízdních kol a rozvoj dobrovolnictví Ester Weisová 2540,-Kč Nákup kompenzační pomůcky Seduca Cz, s.r.o ,-Kč Nákup notebooku

10 Kontroly provedené v organizaci v roce 2014 Od do proběhla kontrola zřizovatele předmětem kontroly bylo plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 88 písm. h) a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb. Zjištěné nedostatky byly odstraněny v termínu daném v Protokolu o kontrole. Dne byla provedena kontrola OSSZ v Jeseníku. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. VI. Organizační struktura v roce 2014 Ředitelka organizace Ekonomická pracovnice, zástupkyně ředitelky Sociální pracovnice Pečovatelky V roce 2014 bylo v organizaci zaměstnáno 10 zaměstnanců Ředitelka Ekonomická pracovnice Sociální pracovnice Pečovatelky 1 úvazek 1 úvazek 1 úvazek 5 plných úvazků 1 x 0.6 úvazek v Jeseníku 1 x 0.7 úvazek v Lipové - lázních

11 VII. Poděkování spolupracovníkům a partnerům Děkujeme všem svým spolupracovníkům, partnerům a příznivcům, kteří projevují podporu a pomoc v naší práci: Zřizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje Město Jeseník Obec Bělá pod Pradědem Obec Lipová - lázně Maltézská pomoc o.p.s., pobočka Olomouc Campanet, a.s. Zdeňka Weisová, Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník, p.o. je členem České asociace pečovatelské služby Výroční zprávu zpracovalo: Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Výroční zpráva za rok 2009. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Úvodní slovo ředitele 3 Úvodní slovo ředitele 4 Základní informace 4 Charakteristika činnosti 6 Sociální péče v pěti registrovaných službách

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření za rok 2013 Centrum sociální pomoci Litoměřice příspěvková organizace Dlouhá 75, 410 22 Lovosice Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 1 Slovo ředitele společnosti Rok 2013 byl jedním z mnoha dalších

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více