KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017"

Transkript

1 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

2 ÚVOD Koncepce dalšího rozvoje Základní a Mateřské školy Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace vychází především z výsledků dosavadní činnosti a směřuje školu k dalším cílům nejen v oblasti vzdělávací, ale také i v oblasti výchovně vzdělávací i volnočasové. Chtěli bychom navázat a dále rozvíjet úspěchy, kterých škola postupně dosahuje. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ZŠ a MŠ Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, je úplnou základní školou s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je obec Boršice. Předmětem činnosti je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub a školní jídelna. Vzdělávací proces probíhá a nadále probíhat bude podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. Žáci s lehkým mentálním postižením jsou za pomoci asistentek vzděláváni podle ŠVP Škola pro život škola naděje. Děti v mateřské škole pracují podle ŠVP pro předškolní vzdělávání. Nedělitelnou součástí školy je i mateřská škola s kapacitou 90 žáků rozdělených do čtyř oddělení. Všem dětem i zaměstnancům školy byla k dispozici školní jídelna. Dětem pak nabízely své služby školní družina a školní klub. Ve školní družině bylo v provozu jedno oddělení. Na škole také působí Slovácká základní umělecká škola z Uherského Hradiště. Dětem nabízí výtvarný a hudební obor. Školu navštěvují v největším počtu žáci z Boršic, dále pak dojíždějí žáci ze Stříbrnic a Zlechova. Bylo by ideální nabízet žákům takové podmínky, aby se počet žáků z okolních obcí nesnižoval, ale naopak narůstal. OBLAST TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ Vzdělávací proces se prozatím odehrává ve třech samostatných budovách. I. stupeň je umístěn na tzv. dolní škole, II. stupeň na tzv. horní škole a MŠ sídlí částečně v samostatném objektu spolu se školní jídelnou a v objektu dolní školy, což je zapříčiněno momentálně vyšším počtem dětí v MŠ. Výuka tělesné výchovy probíhá v místním kulturním domě, což je absolutně nevyhovující. Na podzim tohoto roku však bude již dokončeno volnočasové centrum zahrnující tělocvičnu, tudíž bude možné výuku tělesné výchovy realizovat tam. Bylo by ideální ve spolupráci se zřizovatelem a popřípadě i za pomocí grantů a dotací vybudovat i venkovní sportovní areál. Dále bychom rádi zlepšili výuku pracovních dovedností, k čemuž prozatím nemáme vyhovující prostory. Školní pozemek je využíván k procvičování základů pěstitelských prací. 1

3 Je patrné, že škola nezaostává v materiálním dovybavování novými technologiemi. Do všech tříd byly pořízeny magneto-keramické bílé tabule, které umožňují kvalitní digitální projekci. S výjimkou jediné třídy byly takřka do všech učeben nainstalovány dataprojektory. Díky zapojení naší školy do projektu EU peníze školám Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost bylo možno vybavit všechny učitele kvalitními notebooky, díky kterým je možno připravovat a pak i prezentovat tzv. DUMy (digitální učební materiály). Vyučování je možno také zatraktivnit pomocí 4 interaktivních tabulí po dvou na každém stupni. Počítá se také s inovací výpočetní techniky pro žáky. Dále bychom rádi vybudovali další multifunkční učebnu, využitelnou pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů. Škola také ve školním roce přešla na informační systém Bakaláři, který umožňuje komplexní správu školní matriky, vedení třídních knih, tvorbu úvazků, rozvrhů, či klasifikace včetně internetové žákovské knížky. Webovská nástavba tohoto programu umožňuje např. i komunikaci s rodiči, kdy je možné např. omlouvat absenci žáka, zadávat úkoly apod. S prací v programu Bakaláři budou po proškolení pracovat všichni pedagogičtí pracovníci školy, aby bylo možno využívat všech jeho možností. Z ekonomického hlediska je problémem udržování tří poměrně vysoce energeticky náročných budov. Budovy jsou zastaralé, nezateplené s naprosto nevyhovujícími okny, díky nimž dochází k obrovským tepelným únikům. V létě 2013 konečně dojde k zateplení a výměně oken na dolní škole, což významně sníží její energetickou spotřebu. Budova MŠ a její materiálně-technické podmínky jsou na dobré úrovni. Školka snese srovnání se podobnými institucemi. Jediným jejím současným handicapem je kapacita. 56 míst již nějakou dobu nestačí a bylo tedy nutno umístit část dětí do prostor dolní školy. Školní jídelna je vybavena dobře vším potřebným zařízením, neumožňuje však prostorově vařit více jídel najednou. ZÁKLADNÍ CÍLE A FILOZOFIE ŠKOLY škola musí být místem, kde budou plně respektovány individuální odlišnosti každého dítěte i jeho osobnost se všemi jejími rysy, škola musí být místem, kde dochází k radostnému a aktivnímu poznávání v dnešní náročné a hektické době musí být u dětí vybudován pozitivní vztah ke vzdělání, dětem musí být jasné, že bez celoživotního vzdělávání v životě neobstojí, a proto potřebují osvojit si strategie učení, logické uvažování, aktivní přístup k řešení problémů, prostředky komunikace, respekt k práci druhých a především poznat své reálné schopnosti a možnosti, což velmi usnadní jejich profesní i životní orientaci škola je institucí výchovně vzdělávací, musí proto mít za cíl vychovat kulturního člověka hledajícího smysl a kvality života, tvořivého a mravně odpovědného, ekologicky myslícího, chápajícího hodnotu zdraví, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života 2

4 rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami, se všemi právy a povinnostmi z uvedeného vyplývajícími zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, což je podmínkou kvalitního učení - vytvářet nabídku různých programů a aktivit, které umožní dětem rozšířit si své obzory využití aktivit nabízených školou je vždy na dětech a jejich rodičích za důležitý předpoklad úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu na škole považovat spolupráci zejména s rodičovskou, ale i občanskou veřejností, a to jak prostřednictvím individuálních konzultací, tak i občanských sdružení zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí KE SPLNĚNÍ TĚCHTO CÍLŮ JE POTŘEBNÉ: zabezpečit, aby výuka probíhající podle školního vzdělávacího programu byla využívána k propojení úsilí a zkušeností všech učitelů při vytvoření společného postupu k realizaci požadavků Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání na škole společně s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy působit na žáky, jejich rodiče, partnery školy při vysvětlování hlavních cílů nejen školního vzdělávacího programu zajistit, aby byly svobodně formulovány představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole a v případě vhodnosti a účelnosti nových představ zajistit jejich začlenění do výuky stanovovat jasné cíle při konkretizaci výchovné a vzdělávací strategie školy vzdělávací obsah upravovat s ohledem na potřeby žáků a podmínky školy, průběžně nově specifikovat očekávané výstupy a neustále konkretizovat výběr, rozčlenění a propojení učiva rozvíjet vnitřní motivaci žáků a vést je k objektivnímu sebehodnocení; zabezpečit smysluplnost učiva a všech činností, vytvořit podmínky k tomu, aby děti měly možnost vlivu na průběh výuky a vzdělávání ve výuce cizích jazyků se zejména zaměřit především na využití řečových dovedností, slovní zásoby a schopnosti komunikovat v běžných situacích. Dále se zaměřit na porozumění cizojazyčného ústního projevu, na práci s jednoduchým literárním textem, na takové formy práce jako cizí jazyk hrou (rozpočitadla, hry, písničky, básničky), čtení s porozuměním (využití časopisů, textů na internetu apod.), zvládnutí 3

5 přiměřeného písemného projevu (vytvářet možnosti navazování korespondence se školami v zahraničí), na získávání zahraničních lektorů pro výuku cizích jazyků postupně seznamovat už předškolní děti s cizím jazykem formou hry zajistit provázanost výuky cizích jazyků na Společný evropský referenční rámec pro jazyky; pro hodnocení a sebehodnocení úrovně výuky využívat Evropského jazykového portfolia začátkem každého školního roku organizovat besedy ředitele školy s dětmi, v nichž se seznamují s cíli školy na daný školní rok a zároveň o nich diskutovat s možností je zpřesnit, pozměnit a doplnit podle svých představ usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů a vytváření příjemného a podnětného prostředí ve škole, v němž je vztah k dětem chápán a uplatňován jako vztah k partnerům a účastníkům vzdělávání a umožňuje jim učit se spolu a jeden od druhého pozitivně ovlivňovat zdraví dětí jako stav jejich tělesné, duševní a sociální pohody. Do každodenní práce školy zařazovat takové aktivity, které děti povedou k pozitivním změnám postojů k sobě a svému okolí, k vytváření vztahů s lidmi na základě důvěry a úcty, k osvojení dovedností řešit problémy a zvládat stres i k dodržování životosprávy vést žáky k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v životě při hodnocení práce dětí nezdůrazňovat, co neumějí klást důraz na aktivitu, snahu a pokrok, poskytovat dětem příležitosti zažít každodenní úspěch. Na práci s chybou se zaměřovat jako na jev se zpětnou vazbou, nechápat jí negativně, ale jako výzvu k rozvoji naučit děti pracovat s chybou jako přirozenou součástí získávání poznatků a vědomostí podle přísloví Žádný učený z nebe nespadl! při práci s textem se zaměřit na jeho kritické čtení a vnímání, na chápaní podstaty a objasňování cílů a pravidel psaného sdělení a identifikování základních orientačních prvků v textu zapojením školy do programu Socrates prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti dětí a vztahy s dalšími evropskými zeměmi, v této souvislosti se také zaměřit na poznání zvyků, kultury, způsobu myšlení, pochopení a respektování jejich odlišností naučit děti pracovat s informacemi, umět je vyhledávat a hledat mezi nimi souvislosti. naučit děti umět rozlišit manipulaci pomocí zavádějících informací vést je k samostatné práci, umět si poradit se zadanými úkoly a zpracovávat samostatné projekty. Každá vyučovací hodina musí být kvalitní, pro děti zajímavá, mít přívětivou pracovní atmosférou zaměřit pozornost na prohlubování počítačové gramotnosti dětí, umožnit dětem získávat praktické a teoretické znalosti v ovládání výpočetní techniky a zlepšit tak 4

6 jejich orientaci ve světě informací. Naučit je pracovat s internetem jako zdrojem informací a získat tak cennou dovednost učit se dále rozšiřovat a zkvalitňovat výuku informatiky, využití ICT techniky v ostatních předmětech i zajištění přístupnosti osobních počítačů a internetu pro žáky mimo vlastní výuku zkvalitňovat a neustále inovovat vybavení školy ICT technologiemi důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi dětí, využívat metodu projektového vyučování. Ve třídách I. stupně zavést Den plný zábavy, kdy žáci nemusí nosit do školy učebnice. Tento den bude sloužit k uvolnění přísunu nových informací. Výuka bude převážně soustředěna na estetické předměty výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Tyto dny zároveň koncipovat jako projekty se zaměřením na určité téma, zařazovat do těchto dnů exkurze, tematické vycházky a návštěvy různých kulturních akcí. Žákům II. stupně nabídnout projektové dny, kdy se výuka ve všech předmětech bude točit kolem jediného tématu. prostřednictvím ekologické výchovy zvyšovat povědomí o globálních problémech světa a místa svého působení, vychovávat ke globálnímu myšlení a odpovědnosti a promítání environmentálního chování do rozhodování o svých dalších aktivitách. Postupně zapojit všechny žáky a následně rodičovskou veřejnost do třídění odpadu. Do vyučování zařazovat přírodovědné přednášky, exkurze a návštěvy expozic v muzeích. Zapojit se do celostátních ekologických projektů a zabezpečit nabídku ekologických kroužků, volitelných předmětů a soutěží typu Poznej a chraň! TSTTK apod. nabídkou širokého okruhu volitelných předmětů ve všech ročnících druhého stupně podporovat diferenciaci zájmů žáků. Tím umožnit větší respektování individuálních studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vést žáky k osobní odpovědnosti za vlastní výběr předmětů. Do učebního plánu zařazovat volitelné předměty na základě zájmu žáků práci školní družiny a školního klubu zaměřit zejména na volnočasové aktivity v zájmových kroužcích, které povedou k získávání vhodných vědomostí a dovedností, prostřednictvím hry probouzet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie, vést děti k aktivnímu odpočinku neustále zkvalitňovat vybavení odborných pracoven tak, aby dítěti práce v nich vytvářela prostor pro co nejsnazší získávání vědomostí a dovedností. Dosáhnout takového stavu, aby v každé třídě byla interaktivní tabule a osobní počítač s připojením k internetu. Ve všech třídách na prvním stupni vytvořit relaxační koutky, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a relaxaci ve všech prostorách školy, k tomu využít i tělocvičny a školní zahrady za důležitou součást vzdělávací, ale především výchovné činnosti školy považovat aktivní využití volného času dětí v zájmových útvarech, které svým obsahem navazují na výuku a zároveň slouží jako prevence patologických jevů. Jedná se zejména o 5

7 zájmové útvary se zaměřením na tělovýchovu a sport, estetiku, dramatickou výchovu, cizí jazyk nebo rozšiřování kulturního rozhledu. vést žáky k samostatnému organizování nejrůznějších akcí v době mimo vyučování, umožňovat jim realizovat jejich vlastní nápady, jejich tvořivost podněcovat organizováním nejrůznějších anket či formou Burzy nápadů v práci školy s talentovanými a nadanými dětmi se společně s učiteli zaměřit na jejich vyhledávání, zapojování talentovaných jedinců do olympiád a soutěží, do práce v zájmových útvarech a na jejich seberealizaci při vypracovávání odborných projektů a samostatných prací; úspěšné reprezentanty školy v nejrůznějších soutěžích oceňovat na jejich setkáních spojeným s krátkým posezením a drobným občerstvením navázat na tradici školní sportovní ligy na prvním stupni formou projektového vyučování, těchto zkušeností využít i na druhém stupni, organizovat celoroční turnaje v nejrůznějších aktivitách nejen sportovních k prohloubení poznání žáků a vytváření lepších vztahů v třídním kolektivu uskutečňovat akce, kdy má třída se svým učitelem čas jen sama na sebe zvyšovat pocit hrdosti na školu prostřednictvím vytvořené symboliky školy (školní píseň, školní vlajka, školní znak apod.) v rámci výchovného poradenství zajišťovat poskytování odborných a poradenských služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu na škole, zabezpečovat odbornou péči o děti sociálně znevýhodněné a se specifickými poruchami učení i realizaci systému profesní orientace a výchovy k volbě povolání při probírání učiva u žáků sociálně znevýhodněných a se specifickými poruchami učení zabezpečit tempo odpovídající věku a individuálním dovednostem a schopnostem, k tomu využít individuálních vzdělávacích programů, v maximální míře využívat názorných učebních pomůcek, k tomu využívat práci asistentů a spolupracovat s příslušnými neziskovými organizacemi např. Maltézská pomoc apod. preventivně předcházet výchovným problémům vytipováním problémových dětí, spoluprací s rodinou i důsledným sledováním školní docházky. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klást především důraz na pozitivní využívání volného času dětí OBLAST VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ Dnešní vzdělávání se musí přizpůsobit potřebám člověka 21. století potřebě zvládat informační explozi, orientovat se ve světě techniky, účastnit se aktivně života ve svobodné společnosti, žít bez problémů v multikulturní společnosti, dorozumět se v prostoru EU i být připraven na řešení praktických situací různého druhu. Proto se hlavním cílem vzdělávání stává rozvoj těch životních dovedností, které jsou pro dnešní svět klíčové - např. umět se učit, komunikovat, umět řešit problémy, umět 6

8 spolupracovat s ostatními, být odpovědný za své jednání a chování. Jde o vědomosti, dovednosti a osobnostní vlastnosti, které jsou široce využitelné, umožňují uplatnění v širokém spektru povolání, rychlou rekvalifikaci a adaptaci na změny. Nabytí těchto dovedností by se pak mělo projevit v produktivitě práce, v zaměstnanosti a v konkurenceschopnosti na evropském trhu práce. Zpřístupnění vzdělávání je třeba vnímat nejen z hlediska srovnatelných možností pro žáky s různými zdravotními a sociálními podmínkami, ale i z hlediska uplatnění postupů, jak žáky vtáhnout do aktivní účasti na vzdělávání. Základem musí být příznivé prostředí pro vzdělávání a motivace k učení jako celoživotní nezbytnosti. Základním cílem dlouhodobé koncepce naší školy je motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání, budování partnerských vztahů na všech úrovních učitel žák rodič vedení školy i rozvíjení vzájemné spolupráce. Vzdělávání ve škole probíhá podle vzdělávacího programu Škola pro život, jehož nedílnou součástí je i program Škola naděje, podle něhož jsou vyučováni žáci s lehčím mentálním postižením a ŠVP pro předškolní vzdělávání. Tyto ŠVP jsou koncipovány s ohledem na potřeby žáků a možnosti školy. Průběžně jsou a budou i nadále konzultovány a doplňovány. V dnešní době je nutno dbát na kvalitní výuku cizích jazyků. V současnosti je posílena výuka Aj již od 2. ročníku a dále pak 2 hodinami na II. stupni formou semináře. Od školního roku 2013/2014 budeme v souladu se změnami v RVP ZV uskutečňovat povinnou výuku druhého cizího jazyka němčiny. V případě zájmu žáků i jejich rodičů bude snahou školy zajistit i výuku jiného cizího jazyka. Od školního roku 2014/2015 plánujeme zavést výuku anglického jazyka od první třídy. Už ve školním roce 2013/2014 budeme s cizím jazykem seznamovat naše předškoláky. Nedílnou součástí moderní doby a tedy i školy je i výuka IT. Výuka tohoto předmětu na naší škole je rovněž posílena a za výsledky, kterých naši žáci dosahují, není potřeba se stydět. I toto bychom rádi zachovali a pochopitelně i dále rozvíjeli. Je proto v plánu modernizovat počítačovou učebnu. Během minulých pěti let došlo k markantnímu zlepšení výsledků ve vzdělávání. Dokládá to mimo jiné i neustále se zvyšující úspěšnost našich žáků v testování společností SCIO, kde se nám každým rokem daří dosahovat lepších výsledků, které nás řadí do lepší poloviny škol v této republice. Také názory žáků a rodičů na školu se v průběhu posledních let zlepšily, což dokazuje i mapa školy. Dále je nutno vést žáky k rozšíření obzoru vnímání všeho kolem nás. Budeme se i nadále snažit zvyšovat čtenářskou gramotnost našich žáků a učit je pracovat nejen s informací jako 7

9 takovou, ale i s jejím zdrojem. Tyto schopnosti žáci zúročí ve výstupních pracích, které pak sami prezentují. Stejně tak, jako se věnujeme žákům slabším, je potřeba se věnovat i žákům dobrým a poskytnout jim možnosti seberealizace podle jejich vlastních schopností. Nedílnou součástí je také medializace našich úspěchů ať už formou školního časopisu, který vychází formou občasníku, tak i Boršického zpravodaje či kabelové televize, aby se informace o dění ve školy dostaly do všech koutů obce. Stranou nesmí pochopitelně zůstat ani webovské stránky školy. Nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu je také vedení žáků ke kázni a k zodpovědnosti za své vlastní činy. Učitel, potažmo ředitel školy, by měl mít u svých žáků autoritu vybudovanou nikoliv na strachu, ale na vzájemné důvěře. Každý pedagogický pracovník musí žáka motivovat k dalšímu sebezdokonalování. Je nutné si uvědomit, že spokojený a psychický vyrovnaný žák je více než polovina pedagogického úspěchu. Také je nutno dbát na maximální kvalifikovanost učitelského sboru. V současné době se dá říci, že není potřeba zásadních změn, učitelé jsou pro svou práci kvalifikováni. Jediným předmětem, který se u nás vyučuje nekvalifikovaně, je fyzika. Nicméně bude i tak kladen maximální důraz na DVPP. Pedagogický sbor je rozdělen rovnoměrně, co se týče věku i pohlaví. Vztahy mezi pracovníky jsou dobré po stránce kolegiální i pracovní. Ke změnám pravděpodobně bude docházet v MŠ v souvislosti s úbytkem dětí, kdy školka bude zredukována na 3 oddělení. SPORTOVNÍ AKTIVITY Je nutné si uvědomit, v jakém zdravotním stavu se nachází současná mladá generace. Ke zlepšení tohoto nelichotivého stavu je nutno zasadit se o zlepšení fyzické kondice našich žáků. K tomu by mělo vést prohlubování sportovních aktivit v hodinách TV i mimo ni. V souvislosti s dokončovaným volnočasovým centrem s tělocvičnou se nabízí možnost markantního zvýšení úrovně tělesné výchovy i možnost pořádat nejrůznější sportovní akce, turnaje a závody. Dále je zde možnost sportovně-vlastivědných akcí, ať už jedno- či vícedenních. Tyto akce jsou také vynikající možností pro navázání užšího vztahu se žáky. Je mi jasné, že se jedná o poměrně finančně náročné akce, ale je zde možnost získávání peněz z různých grantů, ať už na krajské či republikové úrovni. Tyto akce je pochopitelně možné také medializovat např. v rámci mikroregionu. PROTIDROGOVÁ PREVENCE A PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Otázka zneužívání návykových látek je ožehavým tématem dnešní doby. Prakticky na všech stupních škol se s touto tématikou setkáváme. Je nutno si uvědomit, že nelze při řešení této problematiky postupovat osamoceně. Je proto nutno spolupracovat s PPP, zřizovatelem, výchovným poradcem, peer aktivisty, PČR i externími pracovníky. Je možno účastnit se různých akcí, besed apod. 8

10 Dalším bodem je prevence šikany. Je nutno si uvědomit, že šikana již mnohdy začíná na I. stupni, ba dokonce už i v předškolním věku. Škola má vypracovaný kvalitní preventivní plán proti šikaně, který potřeba dále rozvíjet. Šikaně je třeba především předcházet. K tomu může napomoci i kvalitní skladba mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit. Velmi důležité je také rozvíjení vztahů založených na důvěře mezi žáky a učiteli. Chceme také obnovit činnost žákovského parlamentu, jehož činnost byla v minulých letech víceméně pouze formální. Je třeba žáky vést k samostatnosti a k tomu, aby se nebáli přijmout za svou i zodpovědnost, která z rozhodnutí vyplývá. SPOLUPRÁCE S RODIČI, VEŘEJNOSTÍ, ZŘIZOVATELEM K řádnému fungování školy je důležitá vzájemná spolupráce všech učitelů, vedení školy s rodiči, veřejností a neposlední řadě se zřizovatelem. Rodič musí ve škole vidět partnera, jehož úkolem je pomoci mu ve výchově a vzdělávání jeho potomka. Partnera, na kterého je možné se kdykoliv obrátit. Rodič má právo být co nejvíce informován o dění ve škole, o výsledcích práce svých potomků, o výsledcích práce celé školy, ale i o problémech a o způsobech jejich odstraňovaní. Spolupráce se zřizovatelem je snad nejdůležitější podmínkou pro zdárný chod školy. Zřizovateli jsou nejvíce známy možnosti a potřeby v obci a je na škole, aby v rámci svých možností byla zřizovateli nápomocna. Zřizovatel by měl být informován o dění ve škole a o výsledcích, jichž škola dosáhla, či případně i o nezdarech. Samozřejmostí je také účelné, hospodárné i průhledné hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Škola by se také měla zapojit do organizace a pomoci při organizaci různých kulturních a společenských akcí. Žáci i učitelé by měli být do takových akcí zapojení, což by prospělo dobrému jménu školy a jeho šíření. ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Mezi důležité úkoly školy patří i získávání finančních i materiálních prostředků nad rámec základních prostředků přidělených státem i obcí. Jednou z možností je oslovování sponzorů. Sponzory je třeba hledat především mezi místními, popřípadě regionálními podniky a podnikateli. Další možností je udržování kontaktů s bývalými absolventy školy. Důležitou možností je také získávat prostředky pomocí grantů od různých nadací, agentur a kraje. Neméně důležité je důsledné šetření a optimalizace cen odebíraného zboží a služeb. Je třeba vyhledat nejlevnější dodávky energií a využívat moderních metod optimalizace nákladů. K šetření je třeba vést a vychovávat i žáky. 9

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více