Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům."

Transkript

1 IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce na dodávky elektřiny a plynu i pro mimoňské domácnosti Program oslav Dnů města Mimoň Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Elektronická aukce i pro domácnosti Vážení občané, město Mimoň vám poprvé nabízí účast v elektronické aukci (dražbě) na dodávku elektřiny a plynu pro vaše domácnosti. Myšlenka zapojit i domácnosti do elektronických aukcí vychází z naší již čtyřleté dobré zkušenosti s výsledky takovýchto dražeb. (Soutěženy byly ceny silové elektřiny a telekomunikačních služeb. Úspora za uvedené období dosáhla částky cca ,- Kč, což představovalo asi 15% dosavadních nákladů.) Finanční úspory dosažené elektronickými aukcemi zúročují i městem založené příspěvkové organizace, které k takovémuto výběru dodavatelů přistoupily. Nyní bychom rádi své zkušenosti a pracovní čas nabídli vám, abychom tak alespoň trochu pomohli snížit tlak na vaše rodinné rozpočty. Účast na aukci je bezplatná a pokud by snad nakonec úspory nemělo být dosaženo, zůstává vaše domácnost u stávajícího dodavatele. Díky své účasti na elektronické aukci budete moci porovnat ceny elektřiny a plynu od početné skupiny licencovaných dodavatelů. A tak, zatímco zástupci společností, kteří často vaše domácnosti kontaktují s nabídkou zaručeně nejlepší ceny za výše zmiňované služby, vám v lepším případě pouze nabízejí porovnání nabídky dvou dodavatelů, elektronické aukce se v průměru účastní cca 15 subjektů. Samotné domácnosti nemají pro snížení ceny dobrou vyjednávací pozici, podaří-li se je však spojit dohromady, může být dosaženo opravdu zajímavé nabídky. Výsledkem elektronické aukce je aktuálně nejnižší nabízená cena garantovaná dodavatelem na jeden či dva roky. Rozho- Nový strategický plán rozvoje Mimoně Vedení města bude v druhé polovině r organizovat práce na novém strategickém plánu. V souvislosti s tím bude prováděn průzkum názorů a potřeb a budou předkládány návrhy jednotlivých částí dokumentu k připomínkám veřejnosti. Program rozvoje bude zpracovávat firma, která vzejde z výběrového řízení. Strategické plánovaní, i když se v obcích provádí, je poměrně novým prvkem nejen pro řadu občanů, ale i zastupitelů a vedení měst. Je ale důležitým nástrojem pro rozhodování o prioritách budoucích výdajů, pro komunikaci s veřejností a s podnikateli a pro soustředění úsilí a zdrojů na řešení klíčových problémů. Současně specifikuje cesty k minimalizaci negativních dopadů hrozeb a k využití příležitostí, které se očekávají. Pro období je strategický plán podmínkou pro čerpání dotací z EU fondů. Naše město mělo první program rozvoje zpracován v r. 2004, který byl podkladem pro dotační období EU V současné době takový program nemáme, i když dlouhodobé programové cíle specifikované v r trvají. Předpokladem kvalitního programu rozvoje města, který bude schvalovat zastupitelstvo, jsou společně sdílená vize a konkrétní cíle a schopnost tvořit a získávat finanční zdroje k realizaci. Vize je přání, které musí být vysloveno s odhodláním ho vyplnit. Je to přání stavu, kterého by mělo být dosaženo ve městě jako celku v dlouhodobém horizontu. Na jeho základě je možné specifikovat dílčí kroky vedoucí k postupnému naplnění. Nejde o to jasně formulovat, jak by měla vypadat ideální budoucnost. Hlavní pozornost je nutné směřovat k zásadním problémům města, na jejichž řešení se při plánování budoucnosti bude potřebné zaměřit. V případě našeho města jsou zásadními problémy zatížení dopravou, zejména tranzitní, a rozsáhlé stavební proluky. Do těchto oblastí by měly přednostně směřovat významné jednorázové výdaje, pro které bude nutné hledat finanční 2 dující podíl na ceně vzešlé z aukce má celkový předpokládaný odběr. Cenu ovlivňuje i ten fakt, že forma elektronické soutěže umožnuje účast i menším dodavatelům s nízkými náklady na administrativu a provoz společnosti a právě ti tlačí cenu dolů. Náš odhad úspory je cca 10-15% oproti vašim stávajícím nákladům, což vzhledem k aktuálním vysokým cenám těchto komodit není úspora jistě zanedbatelná. Další podrobnější informace vám v nejbližších dnech poskytneme prostřednictvím našich webových stránek, tisku, televize a městského rozhlasu. Předpokládáme, že s novou cenou elektřiny či plynu byste mohli své domácnosti vybavit již od října letošního roku v návaznosti na výpovědní doby vámi uzavřených smluv. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu zdroje. Významný je pokles zaměstnanosti v závislé činnosti díky krachu významných podniků. Řešení je nutné spatřovat v rozvoji živnostenského a malého podnikání, které jsou důležité i z hlediska příjmů města. Z hlediska příjmů města bude podstatně důležitější udržet stabilní počet obyvatel a počet dětí na základních a mateřských školách, od kterých se odvíjí rozhodující podíl opakovaných příjmů. Ze známých jednorázových finančních příležitostí se jedná o dotace z EU, které jsou plánovány na období Problematika města je ale daleko komplexnější a program rozvoje by neměl ponechat bez povšimnutí žádnou oblast. Musí být dokumentem, který bude zejména těm, kteří rozhodují o vynakládání financí, presentovat město jako celek. Vážným rizikem plánování budoucnosti jsou dynamické změny v okolním světě, které ovlivňují negativně ekonomiku státu. Ovládacím faktorem se stal zisk a boj o trhy. Závažným problémem je pokles konkurenceschopnosti, tvorba finančních zdrojů do státní sociální a veřejné sféry a udržení suverenity díky zadlužování v rámci globalizovaného světa. Z pohledu obcí a řadových občanů se jedná o stav nejistoty, který je umocněn neznalostí obecného východiska, na jehož základě by bylo možné postavit stabilnější prognózu budoucího vývoje. Za těchto podmínek leží na obcích velmi významná odpovědnost za udržení vlastní ekonomické odolnosti, stability kvality života občanů a sociální soudržnosti. Zatímco program rozvoje je dokument obecnější povahy (zpravidla se koncipuje na příštích cca let), na něj naváže akční plán, který specifikuje záměry aktuálně zvoleného zastupitelstva s mírným přesahem období jeho působnosti. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města

3 Příspěvek na bydlení V souvislosti se vzrůstajícími náklady na bydlení bych ráda předala ještě jednu praktickou informaci, o níž možná řada našich občanů, zvláště seniorů neví - a to o možnosti podat žádost o dávku státní sociální podpory - o příspěvek na bydlení (rozhoduje Úřad práce ČR). Na tuto dávku, kterou stát přispívá na náklady spojené s bydlením rodinám i jednotlivcům s nízkými příjmy, má nárok vlastník bytu nebo nájemce, který je v bytě přihlášený k trvalému pobytu. Další podmínkou je, že 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% příjmů je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Příspěvek je Zákaz podomního prodeje Zákaz podomního prodeje upravuje Tržní řád, který byl vydán Radou města Mimoň v měsíci březnu. Postih za podomní prodej pak určuje živnostenský zákon. Podomní prodej je jednou z forem přímého marketingu. Zabývají se jím firmy specializované na přímý prodej, zejména z oblasti kosmetiky, domácích spotřebičů nebo programů mobilních operátorů. Přímý prodej využívají i firmy z oblasti energetiky. Podle aktuálních informací pracují jen CO VÁS ZAJÍMÁ... Centrum LAMPA (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Centrum LAMPA, Husova 89, Mimoň Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum LAMPA v Mimoni podle 62 pracuje s rozšířenou působností v rámci Libereckého kraje a to v oblasti Mimoně a okolí a má v rámci jednotlivých sekcí aktivit tyto cíle: sociální poradenství v rámci prevence kriminality a dalších nežádoucích jevů v CS ve spolupráci se sociálním odborem a školami pro děti od 6-5 let v rámci Školního klubu doučování a pomoc s přípravou do školy, individuální přístup k žákovi podle jeho potřeb, podpora školní docházky a dále volnočasové aktivity pro tyto děti zlepšení školního prospěchu u dané cílové skupiny snížení počtu dětí přeřazených do ZŠ praktických v rámci volnočasových aktivit pro děti a mládež od let organizace volného času a preventivní působení na CS pro prevenci nežádoucích jevů - rozvoj tvůrčích dovedností a podpora nadaných dětí z dané cílové skupiny i ze strany vzdělávacích institucí dosažení smysluplného využívání volného času u dané cílové skupiny bez rozdílu národnosti v rámci zprostředkování zaměstnání mládeže zapojit CS do pracovního procesu, příklad dobré praxe pro CS i veřejnost vytvoření či zlepšení pozitivních kontaktů, vazeb a vztahů romských dětí s vrstevníky z majority Nabízené činnosti terénní pracovník Terénní práce budou dle zájmu osob, kterým bude služba poskytována a to v místě, které si určí ona sama. Terénní pracovník se dostaví na schůzku předem domluvenou klientem. V případě nutnosti lze schůzky domluvit popř. se setkat přímo na adrese: Centrum LAMPA, Husova 89, Mimoň (centrum je hned vedle Tesca v Mimoni) nebo domluvit schůzku přímo s terénními pracovníky: Romana Hanzlová , Jiří Hanzl Terénní práce jsou založeny na principu řešení problémů na místě s konkrétními osobami, ne od stolu úřadu. Naším názorem je, že je nutné přinést sociální služby do terénu, neboť osoba, která umí navštívit kancelář příslušné instituce, poskytující sociální služby, umí také využít jiných služeb, jako časově omezen, náleží nejdéle po dobu 84 měsíců v období posledních 10 kalendářních let. (Toto omezení neplatí, jde-li o byt zvláštního určení, je-li užíván osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje. Jde-li o byt, který užívá osoba, jíž byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu a kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.) V případě poradenství k tomuto příspěvku se neváhejte obrátit na Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních věcí, kde Vám pracovnice rády zodpoví všechny vaše dotazy. Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu v České republice v oblasti podomních nebo přímých prodejů stovky tisíc lidí a obliba tohoto způsobu prodeje mezi obyvateli pomalu roste. Tržní řád by měl být prvním opatřením na ochranu občanů. Bylo by vhodné, aby majitelé bytových domů vyvěsili Tržní řád v domech a tak předem upozornili prodejce, že podomní prodej je v domě zakázán. Zároveň nájemníci získají informaci na koho se obrátit v případě porušení tržního řádu. Eva Kolaříková, Správní odbor například úřad práce, odbor sociálních věcí apod., což v námi realizované terénní práci je cílový stav našeho klienta, tedy stav, kdy si umí sám pomoci v řešení své situace. Dalším důležitým úkolem je motivace vyloučených osob či osob ohrožených vyloučením k hledání zaměstnání a kladení důrazu na udržení zaměstnání. Tím dojde k zabránění dalšímu propadu osob a pozitivnímu vlivu na ostatní obyvatele lokality. Významným přínosem tohoto způsobu sociální pomoci je individuální přístup k řešení problémů osob ohrožených sociální vyloučeností. Základním úkolem terénních pracovníků bude zaměřit se na problém nezaměstnanosti. Za tímto účelem spolupracují s personalistou, který oslovuje podnikatelské subjekty a případné pracovní nabídky předává terénním pracovníkům. Ti rovněž sledují trh práce a poskytují nové informace o nabídkách svým klientům. Snahou je zajišťovat alespoň veřejně prospěšné práce, a tím napomáhat k překonání špatných pracovních návyků, pasivity a jednostranného využívání sociální politiky státu. S čím může terénní pracovník pomoci? sepisování žádostí, smluv a podání doprovod k úředním jednáním řešení dluhů na nájemném a službách a zajištění splátkových kalendářů řešení problémů v bytech a domech (pomoc při zajištění nutných oprav a stížnosti) pomoc při sepsání životopisu a zajištění pracovního místa řešení školní docházky organizace volného času dětí ve spolupráci s NZDM pomoc při řešení užívání návykových látek, kriminality a násilí v rodinách atd. Jsme tu pro vás: pondělí od do středa od do čtvrtek od do pátek od do Více na: tel Romana Hanzlová 3

4 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoci s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, ve čtvrtek 13. června 2013 od 10 do 12 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mob POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní: , (středa) od 8.00 do hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Taneční zábava pro seniory Středa 19. června 2013 od 16:00 h. Vstupné 40 Kč. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat na nám. 1. máje v pátek 21. června Setkání vícemístných kol Dovolujeme si vás pozvat na 33. ročník Setkání vícemístných kol, který se bude konat 29. června Start propagační jízdy je v 10 hod. od kulturního domu ve Velkém Grunově. Na velkou účast vícemístných a historických kol se těší pořadatelé. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání zastupitelstva je stanoveno na čtvrtek 27. června 2013 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Ohodnoťte sběrný dvůr Chodíte pravidelně na sběrný dvůr ve Vašem okolí? Máte možnost odložit tam vše, co potřebujete? Setkáváte se s ochotnou obsluhou? Vyhovuje Vám otevírací doba a je tam vždy uklizeno a pořádek? Pokud ANO, takový sběrný dvůr si zaslouží Vašich 5 hvězdiček. Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho ze tří slosování. V každém z nich mohou získat jeden z devíti USB flashdisků Maxell s kapacitou 32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket Black. Více na Letní dětský tábor se kvapem blíží Letní dětské tábory mají na ZŠ a MŠ Mírová dlouholetou tradici. V uplynulých letech to byly tábory na Bílém potoce, v Heřmanicích, na Sázavě a v Osečné. Pro ty letošní prázdniny jsme si vybrali malebné městečko poblíž Svitav. Tábor se bude konat v termínu od a cena je Kč. Co vás v průběhu tábora čeká? Spousta zábavy a dobrodružství, hry, výlety a také kamarádi. Už teď se na vás všechny, kteří se s námi rozhodnete zažít spousty legrace, moc a moc těšíme. Pokud se rozhodnete vyrazit za dobrodružstvím, řekněte o tomto bezva nápadu rodičům a ti nás mohou kontaktovat na telefonu Leinerová Marie Vítání občánků Matrika Městského úřadu Mimoň oznamuje tímto rodičům nově narozených dětí, aby se, pokud mají zájem se zúčastnit slavnostního obřadu Vítání občánků v obřadní síni na Městském úřadu v Mimoni, dostavili na matriku a předložili rodný list dítěte. Slavnostní obřad se uskuteční při nahlášení alespoň 8 dětí. Zprávy ze ZUŠ Základní umělecká škola v Mimoni bude pořádat dne od 13 do 17 hodin zápis dětí. Žádáme rodiče a zájemce o studium na naší škole, aby se v tomto termínu dostavili k zápisu. Volných míst není mnoho, proto prosím nenechávejte přihlášení na poslední chvíli. Těšíme se na setkání s vámi. Dále vás chceme pozvat na několik posledních aktivit naší školy v tomto školním roce. Dne pořádáme na hradě Houska festival komorní hudby, kde vystupují především dětské soubory z celé ČR. Ve čtvrtek máme Absolventský večer, který pořádáme od 17 hodin v naší škole a se můžete přijít podívat na závěrečné vystoupení naší školy do DK Ralsko od h. Petr Slavík, ředitel školy Občané Libereckého kraje mohou navrhnout osobnosti k udělení Pocty hejtmana LK Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje. Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek, celkem 42 osobnosti, které proslavili Liberecký kraj. Nyní máte i vy možnost navrhnout osobnost, která by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám svůj návrh. Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na a to nejpozději do konce června

5 HISTORIE Na Bezdězu Z Mimoně na Bezděz není daleko. Po několik desetiletí tu byla jakási přepážka, která obě místa od sebe vzdalovala. Jít pěšky po stopách poutníků, kteří v 18. století v hojném počtu putovali z Mimoně k P. Marii Bezdězské, bylo prakticky od roku 1948 nemožné. Vlastně ani Černá Matka Boží už netrůnila od roku 1782 v kapli kdysi královského hradu, nýbrž se ukrývala v kostele sv. Bartoloměje v Doksech. V době slávy poutního místa mířily na posvátnou horu zejména mimoňské ženy, matky malých dětí, protože panovala víra, že Božská Máti ochrání novorozence od nemocí, jako třeba byl už dávno zapomenutý, ale dříve velmi rozšířený psotník. Děti, které rodičkám zemřely brzy po porodu, ještě nekřtěné, byly prostřednictvím svých matek smiřovány s Bohem. Na Bezděz se v polovině 18. století dostavovalo až padesát tisíc poutníků. Hora Bezděz se mimoňským poněkud ztrácí. Z města samého na dohled není. Vystoupíme-li však na kostelní věž, pozorujeme, jak je blízko, skoro na dosah. V 19. století prožíval vztah Mimoňských k Bezdězu proměnu. Romantičtí poutníci, v čele s Máchou, vnímali Ralsko a Bezděz jako spojující body kulturní krajiny přehlížející obrovský hvozd Hradčanských stěn. Z druhé strany, z Českodubska, pozorovala stýkající se siluetu těchto vrchů i Karolina Světlá. Bezděz byl pro generaci Čechů i německy hovořících obyvatel kolem roku 1848 opět hradem královským, vypovídajícím o velikosti a slávě českého království a především o vrcholu národních dějin v době Karla IV., mocného středoevropského vladaře. Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867 se Čechy cítily náhle poněkud odstrčeny. Práva Koruny české byla odvozována od historických dokladů a zvláště od státnických aktů Karla IV. Téma zemské svrchovanosti, spravedlivé konstituce a snesitelné vzájemné existence národů v Čechách bylo v Mimoni velmi živé. Město jako rozvíjející se středisko průmyslové výroby řešilo postupně i otázku dělnickou, která vstupovala pozvolna do politického zápasu. Rok 1868 byl rokem táborů lidu. Říp, Bezděz, Mužský, alespoň tato tři místa připomínáme jako body občanských shromáždění volajících po územní samosprávě Čech a národnostním vyrovnání Čechů a Němců v naší vlasti. Právě toto poslední téma bylo základním bodem shromáždění pod hradem Bezděz, kde se 21. června 1868 sešlo asi dvacet tisíc lidí a přímo z Mimoně sem připutoval početný zástup. Účastníci vyslechli projev rodáka z blízké Stráže pod Ralskem Viléma Gablera ( ) významného publicisty, pedagoga a politika z roku Gabler vyšel z prostředí německého a dobře se naučil česky. Po celý život česky publikoval. Již před rokem 1848 byl v úzkých přátelských vztazích s Karlem Havlíčkem Borovským a byl spoluredaktorem Národních novin. Na Bezdězu promluvil česky a německy o otázkách, které jsem výše nadnesl v tomto textu. V tomto smyslu byla i přijata bezdězská rezoluce. Tábor lidu byl jednou z událostí, která pomohla mimoňskou veřejnost vtáhnout do víru moderní politiky, dobré, horší i špatné, tak jak do hry vstupovaly další společenské skupiny a prosazovaly své zájmy. Rostly i vlivy mezinárodní. Ladislav Smejkal Vycházky po zaniklých obcích v Ralsku Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí pokračuje v pořádání vycházek do zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Šestá z této řady a první v letošním roce se uskutečnila v neděli 7. dubna Tentokrát byly na programu obce Holičky a Náhlov. V Náhlově byl v 10 hodin sraz a v budově muzea nejdříve proběhla prezentace obrázků s vyprávěním o životě v Holičkách paní Jany Havlíkové, která více než 40 účastníků následně přímo v terénu zaniklou obcí provedla. Navštívili jsme hřbitov, dozvěděli jsme se, kde stála kaplička, hostince, škola, kovárna. Vrátili jsme se do Náhlova na malé občerstvení a při něm se vyprávění o této obci ujal Ing. Polakovič. Spolu s několika bývalými usedlíky vzpomínali na sportování v Náhlově - hrál se zde ping-pong, v zimě se sáňkovalo, lyžovalo. V létě se sbírali borůvky a houby - na vlastní oči jich viděl plný valník. Vzácný dokument přinesl pan Mráz: plakát z roku 1934, kterým zve náhlovský Sokol na tělocvičnou akademii s taneční zábavou. Při vycházce Náhlovem jsme pak zašli také k domu, kde kdysi fungovalo malé kino, a prohlédli jsme si interiér opravené kaple. Jako střípky se skládají dohromady vzpomínky, dokumenty a postupně znovu vyvstává obraz života v těchto místech. Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se dalších akcí, pro informace zajděte na Pozvánka Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí zve členy i ostatní zájemce na pravidelnou schůzku, která se uskuteční v pondělí 10. června 2013 v hodin v zasedací místnosti (2. patro) Městského úřadu v Jablonném v Podj. Téma přednášky: Dvousté výročí návštěvy císaře Napoleona I. v Jablonném r Přednášet bude Bc. Jaroslav Slabý Doksy a Staré Splavy v průvodcích z minulého století , Památník K. H. Máchy, Doksy Doksy a Staré Splavy dosáhly lázeňské a rekreační proslulosti až po první světové válce. V průvodcích z dvacátých a třicátých let se o Doksech píše jako o Severočeských jezerních lázních nebo Severočeské riviéře. V propagačních materiálech je upozorňováno na možnost rekreace na pobřeží Velkého jezera se šatnami a pobřežními koši. Městské lázně, založené v roce 1906 nabízely hostům různé druhy zdravotních koupelí, rašelinové zábaly pro léčbu nervových chorob, onemocnění žaludku a střev, chudokrevnosti, nemocí kloubů, srdce a ženských nemocí. Doksy a Staré Splavy byly označovány za perlu severních Čech a byly zmiňovány i v publikaci "Tschechoslovakische Kurorte", vydané v Karlových Varech v roce 1931, jako jedny z významných československých lázní. Vystaveny jsou např. publikace německy píšícího lékaře a vlastivědného pracovníka Franze Hantschla, rodáka z Chotovic u Nového Boru. Ve své době byla velmi populární kniha Dubské Švýcarsko, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1936 Bohumil Kinský. 5

6 KNIHOVNA V. ročník Pasování na rytíře řádu čtenářského ve školním roce 2012/2013 Jako už v několika uplynulých letech, tak i letos v mimoňské knihovně probíhala celoroční akce Pasování na rytíře řádu čtenářského. Dětské oddělení mimoňské knihovny spolupracovalo s místními základními školami a jejich prvňáčky. Pravidelně jsme se s prvňáčky a jejich učitelkami scházeli v knihovně, děti dostaly čtenářské deníčky, do kterých jim rodiče zapisovali, kolik toho spolu s dětmi přečetli. Z toho plyne, že se snažíme zapojit i rodiče, aby se svými dětmi četli a věnovali jim tak něco málo ze svého času. Všem rodičům, kteří se do této akce zapojili, patří náš velký dík, protože pochopili, že čtení a předčítání pro své děti není ztracený čas, ale naopak čas velmi dobře investovaný. Děti se po celý školní rok o své čtenářské deníčky vzorně staraly, a proto jsme mohli na konci akce vybrat z každé třídy několik výherců. Těmi pro letošní rok jsou: Za ZŠ a MŠ Ralsko to jsou: 1.A - Viktorka Novotná za pěkné obrázky a za 6960 načtených minut. 1.B - Eliška Nováková za 4230 načtených minut a Kateřina Šimíčková za pěkné obrázky. Za ZŠ a MŠ Mírová to jsou: 1.A - František Novák za 3717 načtených minut a Adélka Šimůnková za pěkné obrázky. 1.B - Emma Různarová za 1155 načtených minut a Anežka Marinská za pěkné obrázky. Letošní slavnostní pasování probíhalo ve dnech a v dětském oddělení mimoňské knihovny. Přišli se na nás podívat i rodiče prvňáčků a i přesto, že naše prostory nejsou moc velké, jsme se sem všichni vešli a nálada byla slavností, jak se sluší a patří na slavnostní pasování na rytíře. Děkujeme Ing. Stanislavu Balounovi za předávání diplomů, Vojtovi Sukovatému za ztvárnění prince a Aničce Novákové a Libušce Urubové za ztvárnění královny. Děkuji pedagogům ze ZŠ, dětem i rodičům za skvělou spolupráci a doufám, že v ní budeme i nadále pokračovat. Pasované děti najdou své fotky na našem profilu na FB. Přeji krásné léto a pohodové prázdniny plné zážitků a těším se na další spolupráci. Miroslava Jesínková, dětské oddělení MěK Mimoň Prázdninová výpůjční doba v Městské knihovně Platí od 1. července do 1. září 2013 (mimo uzavírky) Oddělení pro dospělé PO ST Oddělení pro děti a mládež ÚT ČT hod a hod a hod. zavřeno POZOR! Od 22. července do 4. srpna je knihovna ZAVŘENÁ! Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky, em nebo prostřednictvím on-line vstupu do čtenářského konta na Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami a dovolenými vrátit nebo prodloužit! 3. Týden čtení dětem v rámci projektu Celé Česko čte dětem (literárně výtvarná soutěž) Mimoňská knihovna dětské oddělení se zapojuje do 3. týdne čtení dětem, který se uskuteční v týdnu od 1. do 7. června U nás si tento týden prodloužíme až do konce školního roku. Během měsíce června Vás čeká v dětském oddělení několik portrétů našich českých spisovatelů, kteří se budou těšit, že podle jejich obrázků určíte i jejich totožnost. Aby to děti neměly tak těžké, tak u každého autora bude připravena na ukázku jedna jeho publikace. Děti si pak budou moci vyzkoušet, jak se tvoří obálka na knihu. Vše potřebné děti obdrží v knihovně v dětském oddělení a z odevzdaných prací vylosujeme tři výherce. Této soutěže se mohou zúčastnit nejen registrovaní čtenáři knihovny, ale i všichni ostatní do 15 let, které tato akce natolik osloví, že se půjdou do naší knihovny podívat. Nové knihy Watersová Sarah: Náklonnost Román z prostředí viktoriánského Londýna a jeho ženských věznic. Margaret Priorová, mladá dáma z lepší společnosti, má před sebou ušlechtilý úkol. Coby dobročinná návštěvnice bude docházet do Millbanku, nejponuřejší ženské věznice v Londýně, a stýkat se s tamními trestankyněmi. Skeptická a nešťastná Margaret, zotavující se z pokusu o sebevraždu, vidí v ženách z Millbanku jen prosté ubožačky, dokud se neseznámí se Selinou Dawesovou. Kovařík Petr, Frajerová Blanka: Putování s knihou - Putování s knihou vás zve na cesty do míst, kde se odehrávají některá významná česká literární díla 19. a 20. století. Podíváme se tak například do Poláčkova Rychnova nad Kněžnou, Škvoreckého Náchoda, Hrabalova Nymburka či Baarova Klenčí, projdeme se Prahou Jakuba Arbese i Brnem Jiřího Mahena, navštívíme Demlův Tasov, Jiráskovu Litomyšl, Hronov Egona Hostovského. Šámal Martin: Emil Holub - Cestovatel, etnograf, sběratel - Dr. Emil Holub ( ) je bezpochyby naším nejslavnějším cestovatelem 19. století. Letos si připomínáme 110. výročí jeho úmrtí. Kniha vychází ve spolupráci s Národním muzeem. 6

7 KULTURA 7

8 KULTURA Pozvánky do Městského muzea Výstava: Po stopách starých Germánů Výstava bude zahájena v sobotu v 1. patře Městského muzea. Můžete se těšit na výrobky lité z bronzu, hrčířství, zhutnění železa, výrobky textilní a kožené. Součástí výstavy jsou dva panely, kde budete moci shlédnout krátký informační spot. Výstava bude k vidění od Výstava: Autorský šperk V pátek od 17 hod. se v Městském muzeu v Mimoni uskuteční vernisáž k výstavě šperků výtvarné skupiny NATĚLO. Uvidíte vinuté perly Karolíny Kopřivové, skleněné šperky Anny Mikešové a Šárky Zikmundové, ručně tkané šperky z korálků od Evy Ranšové a umělecky zpracované šperky z drahých kovů, skla a kamenů od Bohdany Vydrové. Jako host se na výstavě představí akademická sochařka Antonie Jankovcová svými malovanými, skleněnými obrazy. Výstava bude k vidění od do Informační centrum v Mimoni Pro návštěvníky informačního centra máme k dispozici letáčky zdarma, ve kterých najdete například cyklotrasy, cyklo mapu, mapu města, turistické trasy, památky. Zakoupit si můžete turistické známky, vizitky, pohledy, dřevěné pohledy a upomínkové předměty jako například keramický zvoneček se znakem města či knoflík pro štěstí. Proto neváhejte a navštivte informační centrum. Těšíme se na Vaši návštěvu! Pozvánky DDM Vážka Šmoulí branný den Termín: , hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Pamatujete si branné dny ze školy? S trochou nadsázky, humoru a formou hry jsme si dovolili pro vás připravit jejich obdobu. Pokud se rozhodnete k nám zavítat, určitě nebudete litovat - čekají vás nejrůznější dovednostní hry, testy fyzické zdatnosti a opravdu velká spousta legrace. Dámský večer Termín: , od 18 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Vstupné po potvrzeném přihlášení: 50,- Kč Vstupné bez přihlášení: 80,- Kč Milé dámy, zveme vás na další z příjemných večerů, tentokrát ve znamení tzv. falešného patchworku. Novinkou je již minule zběžně odzkoušená Hadrárna (výměna či prodej vlastního, již nenošeného oblečení) a přivítáme také naši oblíbenou masérku, paní Veroniku Myslivečkovou. Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí. Pyžamová disko párty Ahoj, prázdniny! Termín: , hodin Místo: hospoda U Lva, Mimoň Zveme vás na oslavu konce školního roku - pyžamovou disko párty s prima programem pro všechny. Místo kostýmů si vezměte pyžamo! Vstupné: 20,- Kč Hudební recitál: Duo Naši (folkrock, cikánské písničky), skupina Záskok (country) a jako host ROBERT MOUCHA (skupina Fešáci) s manželkou Termín: , od 20 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Vstupné: 50,- Kč Srdečně vás zveme na druhý hudební recitál v našem DDM Vážka. Vstupenky v předprodeji v DDM Vážka. Léto s Vážkou Tábory, pobytové akce a příměstské tábory vám DDM Vážka letos nabízí velmi pestré. Veškeré podrobnosti k těmto akcím najdete jak na tak na našem facebookovém profilu DDM Vážka - a samozřejmě informace poskytujeme i osobně v DDM Vážka v Nádražní ulici či na telefonu nebo u Těšíme se na vaši hojnou účast a spokojenost Příměstský tábor MAŽORETKY Příměstský tábor na kolech Týden v borůvčí Vodácký putovní tábor po řece Berounce Ekologický příměstský tábor Kromě těchto aktivit bude DDM Vážka v určených dnech otevřen pro širokou veřejnost. Za mírný poplatek se můžete zúčastnit např. výtvarné dílny, nenáročného výletu, exkurze, apod. O dalších podrobnostech vás budeme informovat pomocí našeho webu Facebooku a plakátů. 8

9 RŮZNÉ Tip na výlet Tip na výlet - K pramenu Nisy Tip na výlet z Jablonce nad Nisou přes rozhlednu Nisanka k pramenu Nisy a do Smržovky, případně zpět. Vycházku můžeme začít v Jabloneckých Pasekách buď na Paseckém náměstí, nebo u vlakové zastávky. Doprovázet nás budou zelené značky. U železniční zastávky přejdeme trať a kolem domova důchodců stoupáme na Kynast. Na místě domova se dříve nacházely vodoléčebné lázně, založené v roce 1893 Adolfem Tischerem. Díky tomu mohla obec od roku 1894 používat oficiální název Bad Schlag (Lázně Paseky). K sanatoriu patřil i rozlehlý park s několika nápadnými žulovými památníky. Ty stojí v neudržované zahradě dosud, bohužel se již nedá určit, komu byly věnovány. Název Kynast byl v minulosti používán pro horský hřbítek táhnoucí se od Pasek ke Smržovce. Stejný název nesla i oblíbená restaurace, která byla na okraji lesa postavena počátkem 20. století (v současnosti mimo provoz). Na další cestě se nám postupně otevírají rozhledy do dalekého okolí. Zanedlouho dojdeme na křižovatku cest, kde stojí obnovený Feixův kříž. Postavili ho zde bratři Feixové v roce 1829 na památku jejich zesnulého otce (1824). V roce 2011 proběhla celková oprava této kulturní památky; zasloužila se o ni obec Nová Ves nad Nisou a Novoveský okrašlovací spolek. Pohodlnou hřebenovou cestou pokračujeme k rozhledně Nisanka. V nadmořské výšce 676 m stojí od roku 2006 telekomunikační stožár, který se podařilo díky nápaditému projektu architekta Ivana Vorla vhodně spojit s vyhlídkovou věží. O rok později byla vyhlídka otevřena pro veřejnost. Věž rozhledny je vysoká 35 m, přičemž její ochoz se nachází ve výšce 24 m, tedy rovných 700 metrů nad mořem. Další podrobnosti (včetně přístupnosti) najdeme na Zelené značky nyní klesnou k silnici, na kterou přijdeme v místě zvaném U Třech lip (boží muka). Tady se vydáme krátce doprava po silnici k pramenu Nisy. Prameniště bylo zvelebeno již v roce 1930, později však bylo místo zanedbáno. O důstojnou obnovu se i v tomto případě postarala obec Nová Ves nad Nisou s Novoveským okrašlovacím spolkem. V roce 2010 proběhly zatím poslední významné úpravy, obnovena byla i zcizená pamětní deska. Od pramenu můžeme sledovat místní značení Smržovského vyhlídkového okruhu. Přivede nás nejprve k Parkhotelu, odkud pokračuje městským lesoparkem a kolem Hartwigova pramenu, který nese jméno místního lékaře Hartwiga Weisskopfa. Postupně sestoupíme na Lidické náměstí, kde od roku 2001 stojí na kašně socha Venuše. Jen pár minut je to odtud na smržovské náměstí T. G. Masaryka, nad kterým najdeme nádraží ČD. Zbude-li nám čas, doporučujeme návštěvu Muzea místní historie v Zámečku - budově s číslem popisným 1. zdroj: OKOLNÍ AKCE Chudák Harpagon Ve čtvrtek 6. června 2013 od hod., Jiráskovo divadlo Česká Lípa. Dramatické vyprávění o stařičkém človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život tím, že po něm něco chtějí. Zejména peníze. A človíček nerad dává a nedá a nedá V titulní roli Josef Dvořák. Režie Josef Dvořák a Radka Stupková. Vstupné 350 Kč. Více na Prachy Ve středu 12. června 2013 od 19 hod. uvede Městské divadlo v Novém Boru situační komedii, jejíž hrdinové se díky nečekanému nálezu kufříku plného peněz ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále se vršících lží, úskoků, výmluv a dokonce i vydírání. Vidina bohatství rozmetá nejen poklidný život spořádaného manželského páru, ale vtáhne do hry i další aktéry... Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Nela Boudová, Saša Rašilov. Vstupné 290 Kč. Více na Kundratická lávka 2013 V sobotu 15. června 2013 od hodin proběhne v Osečné - Lázních Kundraticích tradiční Kundratická lávka 2013, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři. Po lávce proběhne silová soutěž pro dospělé v gumě a poté celkové vyhodnocení. Svatovítská pouť 2013 V sobotu a v neděli června 2013 proběhne tradiční Svatovítská pouť. Místo konání: plocha v Lázních Kundraticích. Více na ONE KURDE SCHOW Ve čtvrtek 20. června 2013 proběhne v KD Crystal v České Lípě zábavná show Rudy z Ostravy. Vstupné 220 Kč. Více na Mistrovství světa Mogul Supermoto Czech Republic Ve dnech na autodromu v Sosnové proběhne ve dnech Mistrovství světa v supermotu MOGUL SUPERMOTO WORLD CHAMPIONSHIP - Czech Republic. Více na 9

10 RŮZNÉ Konala se burza V úterý uspořádal Městský úřad v Mimoni, Správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí, již třetí burzu dětského ošacení. Tentokrát bylo v nabídce především jarní a letní dětské ošacení, ale i hračky a doplňky pro děti. Prodávat přišlo celkem 10 maminek a to nejen z Mimoně, ale i z nedalekého okolí. Veřejnost byla o burze informována letáčky, místním rozhlasem, ale i zřízením tzv. události na sociální síti. Zájem nakupujících byl především v dopoledních hodinách, účast nakupujících maminek, ale i babiček nás mile překvapila, z dosud uspořádaných burz byla jednoznačně nejvyšší. Na své si ale přišly i samotné děti, v odpoledních hodinách totiž přišly nakupovat i ony samotné, mohly pořídit dresy oblíbených sportovních hráčů již za 2,- Kč. Nakoupit se dalo oblečení jak pro miminka, botičky pro nejmenší, moderní šatičky či rifle pro malé parádnice, ale i maminky chlapečků si jistě vybraly. Ceny se pohybovaly opravdu velmi nízko. Nezbývá tak než dodat, že bychom v této tradici rádi pokračovali a i na podzim uspořádali další burzu pro místní maminky. Oddělení rodiny a sociálních věcí Kontejnery na trávu, plevel a listí Kontejnery pro uložení posekané trávy a jiného odpadu ze zahrad (listí, plevel apod.) bez větví budou opět občanům k dispozici od května 2013 vždy o víkendech a to od pátku odpoledne do pondělí dopoledne. Termíny a stanoviště dle níže uvedeného rozpisu: Do přistavených kontejnerů nesmí být odkládány větve! Ty mohou občané uložit na ploše před areálem Zahradnictví Mimoň, p.o. (Mijana) ve Skřivánčí ulici v Mimoni. Trávu ze zahrad mohou občané také odvézt (zdarma do 200 kg) do kompostárny SAP Mimoň na Borečku. Odbor VDZaŽP Sbírka ošacení Dne 13. a 15. května proběhla v našem městě, tak jako již každoročně, sbírka ošacení pro Diakonii Broumov. Občané města měli možnost donést věci, které chtěli darovat. Překvapilo nás, že i přes skutečnost, že po našem městě byly nainstalovány kontejnery na nepotřebné oblečení, donesli občané velký počet pytlů a krabic s obnošeným šatstvem, porcelánem a dalšími věcmi. Děkujeme všem dárcům, kteří se do této sbírky zapojili a pomohli tak hlavně lidem, kteří naši pomoc potřebují a jsou za ni vděčni. Oddělení rodiny a sociálních věcí Výzva Dovolujeme si upozornit, že Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí uskuteční dne již pátý ročník Oslav Horních vsí v Náhlově. Rádi bychom přivítali bývalé ale i současné obyvatele, rodáky, potomky, pamětníky ze zaniklých obcí bývalého VVP-Ralsko a uskutečnili vzájemné setkání, kdy by na programu byla přednáška, beseda, diskuze o žití v těchto obcích. Samozřejmě jsou zváni přátelé, příznivci, kterým je tato oblast blízká. Jedná se o tyto obce: Ploužnice, Kuřívody, Židlov, Hradčany, Boreček, Krupá, Svébořice, Hvězdov, Nový Dvůr, Holičky, Náhlov, Černá Novina, Česká Novina, Kracmanov, Jabloneček, Okna, Proseč, Prosička, Medný, Ostroh, Zábělce, Krby, Palohlavy, Křída, Chlum, Strážov, Nová Hospoda, Pytlíkovský a Zourovský mlýn. Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se nám zájemci - účastníci přihlásili. Přihlásit se můžete pomocí webového formuláře na nebo přímo na níže uvedených mailových adresách, či telefonních číslech: Špačková Lenka Suchomelová Blažena Ordinační hodiny červen 2013 sobota 8.6. MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle 9.6. MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel neděle MUDr. Marina Taranová Tovární Vrch 78, Doksy, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel sobota MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa, tel

11 RŮZNÉ Žáci ze ZŠ Mírová se zapojili do projektu Zdravý týden Více jak 160 žáků II. stupně se na ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni zapojilo do projektu Zdravý týden. Záštitu nad projektem, který byl rozdělen do několika bloků, převzala Všeobecná zdravotní pojišťovna, která tuto akci podpořila finančně a Nadační fond Albert. Cílem projektu bylo seznámit žáky se zdravým životním stylem a upozornit je na rizika, která jsou s nezdravou výživou a s nedostatkem pohybu spojena. Jak již bylo zmíněno, projekt byl rozdělen do několika na sebe navazujících bloků: Blok, který byl zaměřen na zdravou výživu, vedla zkušená lektorka Laura Frýdlová z Nadačního fondu Albert, který pro školy pořádá program Zdravá pětka. Děti si ve školní kuchyňce připravily zdravé svačinky a nápoje. V průběhu přípravy jídla si žáci vedli velmi obratně. V dalším bloku jsme se zaměřili na prevenci zubního kazu. Právě tato problematika je u žáků staršího školního věku stále aktuální. Blok byl složen nejen z teoretických znalostí, ale také z části praktické, kde si žáci pomocí indikátoru plaku ukázali místa, která jsou riziková pro výskyt zubního kazu a dále se naučili správné techniky čištění zubů. V projektu byly také začleněny pohybové aktivity. Starší žáci navštívili posilovnu. Zde nám majitel pan Fořt vyšel vstříc a dětem umožnil vstup zcela zdarma. Mladší žáci se pohybovým aktivitám věnovali v tělocvičně, kde pro ně učitelé připravili blok pohybových dovedností a kruhový trénink. Žáci se dále vážili, měřili a počítali si svůj BMI. Sobotní výlet do ZOO v Děčíně se vydařil Slunečné květnové sobotní dopoledne přímo lákalo k výletu. Více jak dvě desítky dětí ze ZŠ a MŠ Mírová vyrazily vlakem do ZOO v Děčíně a bylo nač se dívat. Cesta vlakem utekla jak voda a my stojíme pod obrovitým kopcem, na jehož konci je náš cíl zoologická zahrada. Atletické úspěchy žáků ZŠ a MŠ Mírová Čtyři dubnové středy byly na atletickém stadionu v České Lípě vyhrazeny 18. ročníku Ligy škol. Soutěž probíhá v šesti atletických disciplínách, kdy umístění je bodováno od 1. do 10. místa podle pořadí. Letošního ročníku se zúčastnili i tři členové atletického kroužku při naší škole: sestry Hana a Mirka Perutkovy a Radoslav Kapral. Do vývoje soutěže všichni tři výrazně zasáhli. Nejlépe si vedla v kategorii elévky (10-11 let) Mirka Perutková. Vyhrála nejen pět z šesti disciplín, ale dokonce jeden rekord soutěže překonala (skok daleký cm), jeden vyrovnala (běh na 60 m - 9,1 sekund) a k jednomu se výrazně přiblížila (skok vysoký cm). Celkově svou kategorii vyhrála s výrazným náskokem. Vzhledem k tomu, že mezi dětmi dochází k nárůstu dětské obezity, byla součástí projektu i přednáška o obezitě a zhlédnutí naučného filmu. V průběhu projektu byl také dán prostor relaxačním technikám a výtvarné dílně, na které si děti vytvořily trička s logem zdravého životního stylu. Na závěr patří poděkování všem partnerům, kteří celou akci podpořili: VZP, Nadační fond Albert a pan Fořt - posilovna Mimoň. Již nyní se těšíme na další spolupráci. Leinerová Marie Dozvěděli jsme se, že zahrada byla otevřena před více jak šedesáti lety a v současné době se zde chová přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 druzích. Ze zástupců živočišné říše můžeme jmenovat například medvědy grizzly, kapybary, rysa ostrovida či kočku rybářskou. V Ptačím domě, který je součástí ZOO, si mohou milovníci ptactva prohlédnout papoušky kakadu či volně poletující pěvce z Indonésie. Součástí zahrady je i několik interaktivních zařízení, které prohlídku zahrady obohacují a návštěvníci ji tak mohou vnímat všemi smysly. V areálu ZOO je dále k dispozici velký průlezovým hrad, opičí lanová dráha či horolezecká stěna. No, a protože nám po procházce zahradou zbyla ještě spousta volného času, navštívili jsme také jednu z děčínských cukráren a osvěžili se sladkou vanilkovou zmrzlinou. Den se nám rychle přehoupl do odpoledních a hodin a na nás už čekala jen cesta vlakem domů. Výlet se opravdu vydařil a sluníčko bezva náladu a příjemnou atmosféru jen podtrhlo. Už teď se těšíme na další sobotní výlet, tentokrát do Litoměřic na Mezinárodní výstavu psů. Leinerová Marie Hana Perutková v kategorii 8-9 let podávala solidní výkony. Ač o rok mladší než její soupeřky, ve všech disciplínách bodovala - nejvíc ve sprintu a skoku do výšky. Celkově obsadila 6. místo. Své první atletické závody absolvoval v kategorii let Radoslav Kapral. Účastnil se jen čtyř disciplín. I když i on patří ve své kategorii k těm mladším, vždy se umístil nejhůře do 10. místa a celkově skončil 11. Nejvíce se mu dařilo ve sprintu a v hodu míčkem. Ač školu reprezentovali jen 3 žáci (počet závodníků z jedné školy nebyl omezen), ze 17 škol našeho okresu obsadili naši žáci 8. místo. Nelze než poblahopřát. M.Z. 11

12 HASIČI, POLICIE Hasiči radí občanům: Jak se zachránit z hořící domácnosti Podle současných statistických údajů vzniká nejvíce atd.), nejlépe namočeným. Chraňte si dýchací cesty kusem látky (kapesník, pyžamo požárů domácností v nočních Pohybujte se při zemi, kde je nejčistší vzduch a je nejlépe a brzkých ranních hodinách. vidět. Noční požáry jsou velmi V noci nerozsvěcujte světla, zvláště pokud je cítit plyn. nebezpečné zvláště proto, že Před otevřením dveří zkontrolujte hřbetem ruky, zda je v tuto dobu v domech velké není horká klika nebo jejich povrch. množství spících osob, u kterých klesá běžné vnímání Pokud dveře nejsou horké, upozorněte ostatní členy i schopnost se správně a rychle rozhodovat v případě vzniku domácnosti a společně okamžitě opusťte byt. Pomozte nebezpečné situace. malým dětem a osobám se sníženou pohyblivostí. Jedním z výborných pomocníků, kteří mohou spícímu Pokud jsou dveře horké, nikdy je neotvírejte, protože člověku zachránit život, pokud v domácnosti vypukne požár, může za nimi hořet. Ucpěte mezery pod dveřmi (dekou, je autonomní hlásič požáru (kouře). Jedná se o přístroj, peřinou atd.), aby dovnitř pronikalo co nejméně toxického který včas detekuje vznikající požár (přítomnost kouře) kouře a přesuňte se k oknu, kde budete moci dýchat čerstvý a vyvolá poplach. Cena protipožárních hlásičů je ve srovnání vzduch. s hodnotou majetku v domácnosti a lidského života zanedbatelná. Pohybuje se od cca 200 do 2000 Kč za jeden kus. Jejich případně volejte z okna o pomoc a vyvěste z okna kus Zavolejte telefonem na tísňovou linku 150 nebo 112, jednoduchá konstrukce (obvykle 2 hmoždinky, napájení na 2 světlé látky, abyste na sebe upozornili záchranáře. tužkové baterie) umožňuje namontování svépomocí. Hlásiče se umisťují na stropy, v ideálním případě všech místností v panelových domech. Upozornit na sebe můžete i boucháním do topení, zejména v bytě (v domě). V případě montáže pouze jednoho hlásiče Jste-li v přízemí a můžete bezpečně vyskočit, opusťte v bytě ho umístěte na strop do centrální místnosti, např. do místnost oknem. chodby, kam ústí jednotlivé místnosti bytu. Důležité je také Nikdy se nevracejte zpět do hořícího bytu nebo domu, kupovat výrobek se srozumitelným návodem k instalaci můžete tím ohrozit sebe na životě. Domácím mazlíčkům a použití v českém jazyce, nejlépe od českého výrobce. pomohou přivolaní hasiči. Co dělat, když doma ucítíte kouř? autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátor preventivně výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje Den s policií a ostatními složkami IZS Sobota 15. června 2013 od 10 do 16 hod. na Autodromu Sosnová Policie České republiky - Územní odbor Česká Lípa, Město Česká Lípa, Městská policie Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje Vás zvou na již 12. ročník akce Den s policií a ostatními složkami IZS. Je pro Vás zajištěna kyvadlová doprava firmou MIROBUS s.r.o. z konečné autobusu - Špičák Dlouhá, další zastávka je u KD Crystal, odtud na autodrom Sosnová a zpět. Jízdné je zdarma. Maltézská pomoc také ve Vašem městě poskytuje dobrovolnickou službu Obecně prospěšná společnost Maltézská pomoc poskytuje dobrovolnickou službu seniorům a zdravotně postiženým. Maltézská pomoc při své činnosti vychází z tradice řádu Maltézských rytířů - poskytuje službu trpícím a potřebným. Služba je poskytována v domech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory, také v LDN v České Lípě, Novém Boru, Zákupech, Mimoni, Sloupu v Čechách a v Domově Mařenice. Dobrovolníci mohou také, v případě zájmu, docházet do jednotlivých domácností. Dalším zařízením, které by dobrovolníky přivítalo, je Domov v Kytlici. V centru v České Lípě, které zde bylo založeno již v roce 2006, se můžete zapojit do výše zmíněného dobrovolnického projektu. Je nutné projít proškolením a doložit Program: 10:30 ukázka práce policejních psovodů se speciálně vycvičenými služebními psy 11:00 ukázka činnosti krajské pořádkové jednotky Policie ČR a jednotky pro eskorty nebezpečných osob (Věznice Stráž pod Ralskem) ukázka činnosti pražské jízdní policie 13:00 zásah příslušníků hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby a policistů při simulované dopravní nehodě 13:30 ukázka práce policejních psovodů se speciálně vycvičenými služebními psy 14:30 ukázka činnosti krajské pořádkové jednotky Policie ČR a jednotky pro eskorty nebezpečných osob (Věznice Stráž pod Ralskem) Pro děti je připraven skákací hrad, miniautíčka, minibiky, soutěže o ceny v jízdě na kolech. Všechny atrakce jsou k dispozici zdarma. bezúhonnost. Výdaje v souvislosti s dobrovolnictvím jsou hrazeny. Dobrovolník je při své činnosti společníkem klienta - hovoří spolu, společně čtou či poslouchají hudbu, případně sledují filmy, chodí na procházky a podobně. Činnost dobrovolníka přináší nové zkušenosti, poznání nových lidí, případně možnost dalšího profesního směřování. Zájemci jsou u nás vítáni! Adresa Centra: Dubická 2189, areál Farní charity, Česká Lípa. Telefon:

13 SPORT Šotokan karate Mimoň pomoc při úklidu řeky Ploučnice dne Dne od 10:00 hodin proběhl úklid řeky Ploučnice za účasti mimoňských karatistů pod dohledem trenéra Milana Kristla. Vedoucím akce byl šéf mimoňských vodáků a podnikatel pan Krejbich. Akce proběhla z náměstí Mimoně na Boreček, kde mají vybudované zázemí vodáci ze všech koutů naší republiky. Cestu jsme absolvovali na kajacích a podle břehů a ve vodě jsme se snažili sesbírat veškeré odpadky, které sem vhodili lidé z různého okolí. Nikdy bych nevěřil, jak lze rychle naplnit přistavené velké kontejnery na odpad a taktéž rozmanitost odpadků z našich domovů. Hradčanský Hornettlon Rozhovor s Ondřejem Litresitsem, ředitelem závodu Dobrý den Ondřeji, mohl byste čtenářům představit Hornettlon? Dobrý den, Hornettlon je velmi zajímavý a výjimečný závod, kterého se může zúčastnit každý i rekreační sportovec, který absolvuje triatlonové disciplíny, plavání 500 m, horské kolo 20 km a běh 5 km. Pokud by to nebylo v jeho silách, může spojit síly s kamarády a závod absolvovat štafetovým způsobem v týmu. Pokud by sehnali i bruslaře tak mohou závodit v kvadriatlonu. Takže závod je trialon / kvadriatlonový? Ano, ale jednotlivci mohou pouze triatlon. Týmy mohou obě disciplíny. Aha, a závodníků by mělo být jako disciplín? Ano mělo, ale minimální počet jsou dva, kteří by se měli v disciplínách střídat. V čem je Hornettlon výjimečný? V kombinaci triatlonu a kvadriatlonu, v možnosti absolvování závodu týmy, v překrásné přírodě Hradčanských rybníků a odlehlosti, která dává závodu zvláštní nádech. Tou odlehlostí myslíte co? Všechny tratě jsou mimo silnice a většina vede lesem či lesními cestami. I Hradčanské letiště je o víkendu bez aut. Kdy a kdy se závod odehrává? Start je naplánován na 11. hodinu. Akreditace bude otevřena 8:30. Centrum závodu je v restauraci Na pláži, v Hradčanech. Registrovat se mohou závodníci na našem webu Hodně informací a zajímavostí z příprav najdou také na facebooku /hornettlon/ Je nutné se registrovat předem? Tuto informaci nedokážu nyní říct. Máme závod připravený pro 150 závodníků. Pokud tuto kapacitu naplníme online registrací tak na místě nebude možné se registrovat. V opačném případě přihlášení na místě bude možné. Výhodou online registraci je, že závodník získá originální přívěsek, guláš a nápoj. Navíc prvních 90 plně registrovaných závodníku získá tašku plnou užitečných věcí. Jak závod probíhá? Start závodu je plánovaný na 11:00, kdy se začíná plaváním. Plave se v Hradčanském rybníku - po absolvování 500 m se jednotlivci převléknou na kolo a týmy předají štafetu na horské kolo. Trať kola vede lesem, kolem rybníku, přes Malou a Velkou Bukovou na letiště. Trať je dlouhá cca 20 km. Na letišti je další depo, ve kterém jednotlivci vymění kolo za Po akci jsme se sešli k výbornému občerstvení a teplému guláši a nemohu taktéž zapomenout na výborné klobásy a pivo, což zajistil výše jmenovaný garant akce pan Krejbich. Pana Krejbicha znám osobně, je to velký fanda vodáctví a taktéž s naším oddílem spolupracuje ve formě sponzorství. Chci tímto říci, že si jeho práce vážím, ať již ve formě spolupráce s mládeží, ale taktéž vytváří mnoho pracovních míst pro naše občany. Chtěl bych mu tímto za náš oddíl moc poděkovat za velmi příjemný den a taktéž zkušenost, kterou nám všem mohl předat. Příští rok tedy může opětovně s naší pomocí při úklidu řeky počítat. Za oddíl karate Mimoň: trenér Kristl Milan běžecké boty a vydají se na 5 km úsek, který vede po většinu v lese. Kvadriatlonový tým na letišti předá štafetu na in-line brusle. Bruslaři ujedou 11km a předají štafetu běžci, který doběhne do cíle u restaurace Na pláži. Po doběhnutí posledního závodníka bude vyhlášení výsledků, vyhlášení prémií, které jsou pro letošní rok novinkou a předání cen. Co Vás vedlo k pořádání takové závodu? Jsem aktivní rekreační sportovec a rád bych poměřil sily s ostatními, ale profi závody jsou na mě příliš moc. Tak jsem si řekl, že zkusím závod pro rekreační sportovce uspořádat. Jaké máte plány do budoucna se závodem? Plány jsou jednoduché, pořádat další ročníky a závod zdokonalit. Chtěli bychom zvýšit kapacitu a rozšít kategorie. Co byste chtěl vzkázat čtenářům na závěr rozhovoru? Jestli čtenáře náš závod aspoň trochu oslovil nebo by si podobný závod chtěli vyzkoušet, rádi je uvítáme na startu. Ideální pro vyzkoušení je postavit tým a podělit se o závod s kamarády. Sportovní léto TJ Jiskra V měsíci červnu finišují veškeré soutěže fotbalových týmů TJ Jiskra. Mládežníci vesměs bojují o první místa ve svých oblastních soutěžích. Pravidelně hrají mistrovské zápasy nyní družstva mladší a starší přípravky, mladších a starších žáků. Nejmladší předpřípravka se mimo tréninků zúčastnila svých prvních turnajů v České Lípě a Novém Boru, v Mimoni je plánován turnaj těch nejmenších na neděli 9. června. Trenérům mládežnických týmu Martinovi Vocáskovi, Marku Steinfestovi, Pavlu Krejčíkovi, Marku Šámalovi a Petru Hruškovi patří velký dík za jejich obětavou práci v jejich volném čase. A mužstvo dospělých pod vedením Slávka Najmana atakuje první příčku krajské I. A třídy, veteránský tým B mužů pod taktovkou Zdeňka Rovného bojuje v okresní 3. třídě. Na neděli 23. června je plánován tradiční míčový víceboj dvojic pro děti od 8 do 15 let, dospělácký 14. ročník sedmiboje je naplánován na 19. a V průběhu léta bude upřesněn termín nohejbalového turnaje Bulldog cup a na sklonku prázdnin bude uspořádán 3. ročník Mimoňského triatlonu. V rámci triatlonového dne proběhnou dopolední dětské duatlonové závody (kolo, běh) a po poledni odstartuje závod dospělých. Václav Konopiský 13

14 INZERCE 14

15 INZERCE Řádková inzerce Prodám spacák, d 195 cm, š 65 cm, mat. duté vlákno 100% polyester -10 / + 25 C, nový. Stan zn. Rock- Rail/Švýcarsko, váha 1,5 kg, rozměry 100x130x230 cm, mat. 100% polyester, nový. Kytara Španělka, válbuk 80x50x18 cm, nový. Skříňka se SZRC + police do koupelny, nové. Katalogy + přír. na st. traktory. Tel.: Prodám šicí šlapací stroj + různé nové nitě + jehly, funkční, nepouž. Mlýnek na mák, kov. Kuchyň. váha, porcel. Mísa na polévku míšeň, různé barev. Číše, ryby, figurky, hrníčky, talíře pozlacené broušené značk. orig. Skříňka do koupelny nová. Řezn. vál (dub) nový. Tel.:

16 Umění? Nikoliv, vandalismus NO COMMENT Proč je trnem v oku snaha města pečovat o památky a vzhled města? Město Mimoň se každoročně snaží zvelebovat nejenom místní památky, ale rovněž pečovat o vzhled města. V minulých letech byla opravena část ohradní zdi v zámeckém parku a konečně tato památka dostala důstojný vzhled, jaký si zaslouží. Tato oprava byla z pohledu běžného občana nákladná - stála bezmála půl milionu korun. Již minulý rok, těsně po dokončení opravy další části zdi, se nám jeden či více sprejerů na této zdi zvěčnil způsobem, který je zavrženíhodný a navíc demotivující mít jakoukoliv další snahu vynakládat další prostředky do vzhledu města. Tento čin byl nahlášen Policii ČR, jako trestný čin poškozování cizí věci. Vzhledem k tomu, že pachatel nebyl dopaden, muselo náklady s opravou uhradit město Mimoň a to částkou kolem 10 tis. Kč. Není to velká částka vzhledem k městskému rozpočtu, ale když vezmete v úvahu, že se vám někdo zvěční na nové fasádě vašeho domu, tak už je to velký zásah do rodinného rozpočtu. Toto si nikdo z těchto lidí, kteří se sprejerstvím zabývají, neuvědomuje. Je to pro ně adrenalin, vzrušení a pro některé i umění. O tom co je a co není umění, nechám úvahu na Vás. Je faktem, že některé výtvory jsou zdařilé a označení umění si zaslouží, ale o většině lze pochybovat. V neděli nad ránem nám opět sprejeři přichystali překvapení. Výsledek jejich práce je vidět na přiloženém obrázku a nepotřebuje žádný komentář. Opět nás čeká zbytečná práce, kvůli několika vandalům a městský rozpočet přijde o částku převyšující 10 tis. Kč. I v tomto případě byl čin nahlášen Policii ČR a městu nezbývá nic jiného než čekat, zda bude pachatel dopaden. Jen pro úplnost je potřeba sdělit, že tímto konáním se pachatel dopouští trestného činu poškozování cizí věci podle 228 odst. 1 a 2 trestního řádu se sazbou odnětím svobody v trvání až jeden rok. Pavel Škubal, Odbor rozvoje města Uzávěrka pro zasílání příspěvků do letního dvojčísla je 20. června 2013 Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Náklad: 900 ks Ročník: XXXV, č. 6 poř. číslo 308/ červen Datum vytištění: 31. května 2013 Vychází dne: 3. června 2013 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakcní rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit ci upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

17 INZERCE

18 INZERCE

19 INZERCE

20 INZERCE

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PROPOZICE. 2. kolo OIP, Speedskating club Otrokovice. z.s.,

PROPOZICE. 2. kolo OIP, Speedskating club Otrokovice. z.s., PROPOZICE 2. kolo OIP, 25.06.2016 Pořadatel: Organizátor: Speedskating club Otrokovice. z.s., ve spolupráci s ČSKB Speedskating club Otrokovice. z.s., e-mail: sscotrokovice@seznam.cz Ředitel závodu: Hlavní

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Praha bez předsudků 2010

Praha bez předsudků 2010 V Praze dne 11. 2. 2010 Vážení přátelé, sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů Sport bez předsudků 2010, který letos probíhá již 7. rokem, si Vás a Vaši základní

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 11. září 2016 BENEŠOVSKÁ DESÍTKA závod je započítáván do seriálu Běžec Podblanicka 3. ročník 11. září 2016 (neděle) Místo konání: Masarykovo nám., Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny a úschovna:

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více