Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)"

Transkript

1 Pro audit ÚZ neziskových subjektů (NZS) platí obdobné zásady a postupy, jako pro audit podnikatelských subjektů. Auditor je povinen dodržovat základní etické principy. O auditu vede dokumentaci (spis). Důležité je přesné vymezení povinností auditora, protože někdy může být pověřen, vedle auditu, i jinými úkoly (např. ověření čerpání dotace) nebo zadavatel může požadovat jen ověření výsledovky. S NZS se musí auditor seznámit (nezbytné je porozumění právním předpisům, které upravují činnost NZS) a musí identifikovat rizika, kde by ÚZ mohla být významně zkreslena, ať již podvodem nebo chybou. Svoji činnost si auditor musí naplánovat (vč. určení hladin významnosti). Je povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace pomocí testů věcné správnosti a spolehlivosti. Auditor musí veškeré postupy přizpůsobit povaze dané ÚJ (tj. nelze automaticky přebírat vzorové formuláře uvedené např. v Příručce). Při kontrole dokumentace (spisu) k auditu ÚZ NZS se požije dotazník AUDIT ÚZ. Dotazník AUDIT NEZISK. je doplňkový. Jeho cílem je poskytnout kontrolorům kvality návod, pokud jde o právní předpisy a povinnost, resp. dobrovolnost auditu konkrétního NZS. I když NZS nejsou subjekty veřejného zájmu, některé z nich k nim mohou mít svojí povahou blízko (např. velké nadace, politické strany). Na zprávu auditora se často spoléhá veř Č. Kontrolní otázka Odkaz na ISA nebo na jiný předpis Upřesňující poznámka či odkazy Reference, popř. komentář Vyhodnocení postupu kontrolorem kvality ANO - NE - N/A I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH) 1. předpisy upravujícími činnost politických stran (hnutí)? 424/1991Sb. Činnost PSH upravuje zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Prováděcí předpis: Vyhl. MF č. 273/2005 Sb.o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně. PSH se zapisují do rejstříku stran a hnutí, který vede MV ČR (www.mv.cz, záložka služby pro veřejnost). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ auditorem je povinné, a to i pro neparlamentní PSH Ověřil auditor, zda politická strana (hnutí), jejíž (jehož) závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané 17-20b zákona č. 424/1991 Sb.? Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční finanční zprávu politické strany (politického hnutí)? 17-20b zák. č. 424/1991 Sb. 18 zák. č. 424/1991 Sb. Paragrafy upravují hospodaření PSH (např. zákaz podnikání pro PSH vlastním jménem, zákaz přijímat dary a bezúplatná plnění od určitých subjektů, podmínky pro přiznání státního příspěvku - jde o stálý příspěvek a příspěvek na mandát). 18 zák. č. 424/1991 Sb.: PSH jsou povinny předložit každoročně do Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu (VFZ), která zahrnuje a) roční výkazy podle zvl. předpisů, b) zprávu auditora o ověření roční ÚZ s výrokem bez výhrad, c) přehled o celkových příjmech v členění podle 17 odst. 4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby, d) přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a IČ osoby, e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje Kč, uvede se zůstavitel, f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu. 4. Pokud jde o výroční finanční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověřenými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. A1

2 5. Ověřoval auditor také ÚZ obchodní společnosti či družstva, kde zakladatelem je PSH, jejíž (jehož) ÚZ ověřoval? 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. Při kontrole kvality auditu PSH by měl být zkontrolován i spis k auditu subjektů, které byly PSH založeny (např. nakladatelství, tiskárna), pokud ÚZ těchto subjektů auditor ověřoval. 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb.: (3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost/družstvo nebo se účastnit jako společník/člen na již založené obchodní společnosti/družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti: a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání, b) publikační a propagační činnost, c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí/d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí. 6. doložkou ke standardu avšak s politické strany/hnutí? Zpráva auditora by měla být určena především členům politické strany. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. II. OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (OS) předpisy upravujícími činnost občanských sdružení? 83/1990 Sb. Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? Činnost OS upravuje zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Evidenci OS vede MV ČR (www.mv.cz, záložka služby pro veřejnost). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. V praxi jde jak o malé subjekty (různé spolky, kluby, centra, asociace, sdružení...), tak i o subjekty s celostátní působností (např. Český svaz ochránců přírody). Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li OS příjemcem dotace nebo daru. Subjektivitu mohou mít i organizační jednotky OS (např. jeho základní organizace, krajské výbory). Některá OS sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s občanského sdružení? Zpráva auditora by měla být určena především členům OS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A2

3 III. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI (CNS) 10. předpisy upravujícími činnost církví a náboženských společností? 3/2002 Sb. Činnost CNS upravuje zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Prováděcí předpis: Vyhl. MK č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zák. č. 3/2002 Sb. CNS se zapisují do rejstříku registrovaných CNS (př.: Církev římskokatolická, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi), do rejstříku evidovaných právnických osob (př.: farnosti, kláštery, sbory, farní charity, židovské obce, Diakonie a misie Církve československé husitské) nebo do rejstříku svazů církví a náboženských společností (př.: Ekumenická rada církví v České republice). Rejstříky vede MK ČR (www.mk.cz, záložka rejstříky a evidence). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li CNS (např. farní charita) příjemcem dotace nebo daru Ověřil auditor, zda církev a náboženská společnost, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané 27 zákona č. 3/2002 Sb.? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? 27 zák. č. 3/2002 Sb. Paragraf, a to velmi obecně, upravuje hospodaření CNS (druhy příjmů CNS, povinnost vést účetnictví). 27 odst. 4 zák. č. 3/2002 Sb.: 4) Příjmy CNS tvoří zejména a) příspěvky fyzických a právnických osob, b) příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností, c) úroky z vkladů, d) dary a dědictví, e) sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona, f) půjčky a úvěry, g) příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, h) dotace. Některé CNS sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s církve/náboženské společnosti? Zpráva auditora by měla být určena především členům CNS či zřizovateli evidované právnické osoby. Např. zřizovatelem farních charit je příslušné arcibiskupství. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha (není-li požadován např. jen audit výsledovky). IV. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (BYTOVÝCH) JEDNOTEK (SVJ) 14. předpisy upravujícími činnost společenství vlastníků (bytových) jednotek? 72/1994 Sb. Činnost SVJ upravuje zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Evidenci SVJ vede příslušný soud (www.justice.cz). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li SVJ příjemcem dotace. Někdy jej požadují sami vlastníci bytů (členové SVJ). Příklad: Společenství č.p. 339 Lázně Kynžvart, SVJ Skupova 13, 15, 17, Olomouc. 15. doložkou ke standardu avšak s společenství vlastníků bytových jednotek? Zpráva auditora by měla být určena především členům SVJ. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. ÚZ se ukládá do sbírky listin - 21a ZoÚ (SVJ se zapisují do obchodního rejstříku). A3

4 V. HONEBNÍ SPOLEČENSTVA (HS) 16. předpisy upravujícími činnost honebních společenstev? 449/2001 Sb. Činnost HS upravuje zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Evidenci (registr) vede krajský úřad příslušný podle sídla sdružení. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není povinný ze zákona a většinou nebývá požadován. Příklad: Honební společenstvo Dolní Loučky, Honební společenstvo - Myslivecké sdružení v Přerově nad Labem. 17. doložkou ke standardu avšak s honebního společenstva? Zpráva auditora by měla být určena především členům HS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. VI. ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB (ZSPO) předpisy upravujícími činnost zájmových sdružení právnických osob? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? ISA 250, zák. č. 40/1964 Sb. Činnost ZSPO upravuje zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v 20f-21. Evidenci ZSPO vede krajský úřad příslušný podle sídla ZSPO. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Jde o obdobu občanských sdružení, kde členy jsou právnické osoby (různé asociace, sdružení, mikroregiony, svazy atd.) Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. při poskytnutí dotace či daru. Příklad: Sdružení knihoven ČR, Mikroregion Odersko, Asociace penzijních fondů. Některá ZSPO sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s zájmového sdružení právnických osob? Zpráva auditora by měla být určena především členům ZSPO. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A4

5 VII. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS) 21. předpisy upravujícími činnost obecně prospěšných společností? 248/1995Sb. Činnost OPS upravuje zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. OPS se zapisují do obchodního rejstříku (www.justice.cz). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit: 19 zák. č. 248/1995 Sb. (2) Řádnou a mimořádnou ÚZ musí mít ověřenu auditorem OPS, které a) jsou příjemci dotací/jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je ÚZ sestavována, jeden milion Kč, nebo b) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč. Např. soukromé školy mají mnohdy formu OPS. Příklad: Maltézská pomoc, o.p.s., Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. aj. 22. Ověřil auditor, zda obecně prospěšná společnost, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 248/1995 Sb.? 17, 19 odst. 1, 22 zák. č. 248/1995 Sb. Paragrafy upravují hospodaření OPS (např. zákaz účasti OPS na podnikání jiných osob, povinnost důsledně oddělovat náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy spojené se správnou OPS). 22 upravuje, kdy OPS může pozbýt různých daňových zvýhodnění Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu obecně prospěšné společnosti? Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s obecně prospěšné společnosti? zák. č. 248/1995 Sb. 20 zák. č. 248/1995 Sb.: (1) OPS vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu (VZ) v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účet. období. Účelem VZ je informovat o činnosti a hospodaření OPS. (2) OPS uloží do 30 dnů po schválení správní radou VZ. V zakládací listině nebo ve statutu OPS může být stanoven další způsob zveřejňování VZ. (3) Vyjdou-li po zveřejnění VZ najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je OPS povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit; pro zveřejnění opravy VZ platí obdobně odst. 2. Náležitosti VZ: 21 zák. č. 248/1995 Sb. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena správní radě OPS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Kompletní VZ (včetně zprávy auditora a ÚZ) se zveřejňuje uložením do sbírky listin - viz 21a ZoÚ (OPS se zapisují do obchodního rejstříku). A5

6 VIII. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NNF), ZAHRANIČNÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY (ZNNF) 26. předpisy upravujícími činnost nadací (nadačních fondů)? 227/1997Sb. Činnost NNF upravuje zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. NNF se zapisují do obchodního rejstříku (www.justice.cz.) Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit: 24 odst. 2 zák. č. 504/2002 Sb.: Roční ÚZ nadace (povinně vytváří nadační jmění) musí být ověřena auditorem. Roční ÚZ nadačního fondu (nevytváří povinně nadační jmění) musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných NF převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek NF je vyšší než 3 mil. Kč. Příklad: Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových atd. 27. Ověřil auditor, zda nadace (nadační fond), jejíž (jehož) závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 227/1997 Sb.? zák. č. 227/1997 Sb. Tyto paragrafy upravují použití majetku NNF (účelové použití majetku, nutno vycházet z nadační listiny/ze statutu NNF), oddělené vykazování nákladů souvisejících se správnou NNF a nadačních příspěvků, zákaz poskytnutí nadačního příspěvku členům orgánů NNF nebo revizorovi, NNF se nesmí podílet na financování činnosti politických stran a hnutí atd. 28. Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu nadace (nadačního fondu)? 25 zák. č. 227/1997 Sb. 25 odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb.: Nadace nebo nadační fond vypracovává výroční zprávu (VZ) ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, popřípadě statut NNF, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku NNF do konce kalendářního roku, v němž NNF vznikl, jde-li o první VZ. Náležitosti a zveřejnění VZ: viz 25 odst. 2 a 26 zák. č. 227/1997 Sb Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? předpisy upravujícími činnost zahraničních nadací (zahraničních nadačních fondů)? ISA 250, 27 zák. č. 227/1997 Sb. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Postavení zahraničních nadací a nadačních fondů upravuje 27 zák. č. 227/1997 Sb. Jde o organizační složku ZNNF, pro kterou platí obdobné povinnosti, jako pro tuzemské nadace a nadační fondy. Příklad: Nadace Penta, organizační složka (zřizovatelem je Nadácia Penta z Bratislavy). 31. doložkou ke standardu avšak s nadace/nadačního fondu? Zpráva auditora by měla být určena správní radě NNF, popř.. zřizovateli (u zahraniční nadace). Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Kompletní VZ (včetně zprávy auditora a ÚZ) se zveřejňuje uložením do sbírky listin - viz 21a ZoÚ (NNF se zapisují do obchodního rejstříku). A6

7 IX. VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE (VVI) 32. předpisy upravujícími činnost veřejných výzkumných institucí? 341/2005 Sb. Činnost VVI upravuje zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Jejich hlavní činností je výzkum. Zřizovatelem je ČR (nejčastěji Akademie věd české republiky) nebo územní samosprávný celek. VVI se zapisuje do rejstříku VVI, který vede MŠMTV: (záložka rejstříky). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ auditorem je dle 29 odst. 4 zák. č. 341/2005 Sb. povinné. Příklad: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.centrum dopravního výzkumu, v. v. i.ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 33. Ověřil auditor, zda veřejná výzkumná instituce, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 341/2005 Sb.? zák. č. 341/2005 Sb. Paragrafy upravují hospodaření VVI (např. rozpočet, fondy, účetnictví, výroční zprávu) Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu VVI? Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s veřejné výzkumné instituce? 30 zák. č. 341/2005 Sb. 30 Zák. č. 341/2005 Sb.: (1) VVI vypracovává a po schválení radou instituce zveřejňuje výroční zprávu (VZ), a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. (2) První VZ po svém vzniku zveřejní VVI nejpozději do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku VVI. Pouze v případě, že činnost VVI v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok. (3) VZ zveřejňuje VVI prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných VVI a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. (4) Obsah VZ. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena zřizovateli VVI. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Výroční zprávu zveřejňuje VVI prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku VVI a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. A7

8 X. VYSOKÉ ŠKOLY (VŠ) 37. předpisy upravujícími činnost vysokých škol? 111/1998 Sb. Činnost VŠ upravuje zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Existují veřejné VŠ (příloha č. 1 zákona, např. Universita Karlova v Praze), soukromé VŠ (např. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) a státní VŠ (Příloha č. 2 zákona, např. Policejní akademie České republiky v Praze). Přehled VŠ: (vzdělávání-vysoké školství-virtuální mapa sekce VŠ). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ zákon o VŠ přímo nenařizuje, ale přesto mu (např. soukromé VŠ) často podléhají, neboť mají formu o.p.s, a.s. nebo s.r.o. 38. Ověřil auditor, zda vysoká škola, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje povinnosti předepsané zejm resp zákona č. 111/1998 Sb.? zák. č. 111/1998 Sb. Tyto paragrafy upravují povinnosti VŠ a jejich hospodaření. 20 odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb.: Veřejná VŠ účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním platí pro veřejnou VŠ obecné předpisy o účetnictví. 39. Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠ? 21 a 42 zák. č. 111/1998 Sb. Povinnost vypracovat tyto zprávy a jejich obsah upravují 21 a 42 zákona č. 561/2004 Sb. 21 odst. 3: VZ o hospodaření veřejné VŠ obsahuje mimo jiné: a) roční ÚZ a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, b) výrok auditora k roční ÚZ, pokud byla auditorem ověřena, c) přehled o peněžních příjmech a výdajích, d) přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů, e) vývoj a konečný stav fondů, f) stav a pohyb majetku a závazků, g) úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových a ostatních Pokud jde o výroční zprávu o činnosti a o hospodaření, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s vysoké školy? ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena zřizovateli, resp. vlastníkům VŠ. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. VZ by měla být zveřejněna (např. na internetových stránkách VŠ nebo v obchodním rejstříku). 21 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.: VZ o činnosti a VZ o hospodaření, dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a výsledky hodnocení činnosti veřejné VŠ musí být veřejně přístupné. 42 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.: VZ o činnosti a VZ o hospodaření, dlouhodobý záměr soukromé VŠ a výsledky hodnocení činnosti soukromé VŠ musí být veřejně přístupné. A8

9 XI. ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY (SPO) předpisy upravujícími činnost školských právnických osob? Ověřil auditor, zda školská právnická osoba, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje povinnosti předepsané zejm zákona č. 561/2004 Sb.? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? 111/1998 Sb zák. č. 561/2004 Sb. Většina škol má formu příspěvkové organizace zřízené krajem či obcí. Činnost SPO, kde zřizovatelem jsou jiné osoby (např. církve) upravuje zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon. Evidence: rejstřík SPO (www.msmt.cz, zadat rejstřík školských právnických osob). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ zákon nenařizuje. Příklad: Arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, Domov mládeže při FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Paragrafy upravují hospodaření SPO. 139: (1) SPO vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů. SPO je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. (2) SPO v účetnictví důsledně odděluje příjmy a výdaje hlavní činnosti od příjmů a výdajů činnosti doplňkové. Mnohé SPO sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s školské právnické osoby? Zpráva auditora by měla být určena především zřizovateli ŠPO. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. XII. ORGANIZACE S MEZINÁRODNÍM PRVKEM (OMP) 46. předpisy upravujícími činnost organizací s mezinárodním prvkem? 116/1985 Sb. Jde o nevládní organizace založené buď v ČR nebo v zahraničí. Jejich postavení upravuje zák. č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem.. Příklad: Greenpeace Česká republika, Ústav mezinárodních vztahů. 47. Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? Mnohé OMP sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s organizace s mezinárodním prvkem? Zpráva auditora by měla být určena především zřizovateli OMP. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A9

10 XIII. SOUPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 49. Zde uveďte závady, připomínky a doporučení, které by měly být uvedeny ve zprávě o kontrole kvality ( 24 odst. 9 ZoA). Poznámka: lze uvést i na zvláštní, samostatný list. 24 odst. 9: O kontrole kvality vyhotoví osoba provádějící kontrolu kvality zprávu, ve které uvede zjištěné nedostatky a doporučí způsob a lhůtu pro jejich odstranění, a tuto zprávu s auditorem projedná. Výňatek z 12 Dozorčího řádu KA ČR: Osoby provádějící kontrolní činnost jsou povinny vést o průběhu kontrolní činnosti spis. Osoby pověřené kontrolní činností zařadí do spisu veškeré písemné podklady a doklady předložené kontrolovaným subjektem či třetí osobou, které v souvislosti s kontrolní činností obdržely a které jsou důležité k prokázání učiněných závěrů z kontrolní činnosti. 24 odst. 9 ZoA A10

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka Čl. 1 Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond kardinála Miloslava Vlka (dále jen "nadační fond"). Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Sídlem

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně

Finanční řízení vazby na účetnictví a daně INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Finanční řízení vazby na účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba auditor, soudní znalec ředitel společnosti AUDITIA, spol. sr.o., a znaleckého ústavu,

Více

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 3/2012 strana 2 IAS 1 ZÁSADNÍ NOVELA Obsah 1. Úvod...3 2. Obecná charakteristika

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Základní informace pro hospodáře TJ,SK

Základní informace pro hospodáře TJ,SK Základní informace pro hospodáře TJ,SK TJ,SK = OBČANSKÉ SDRUŽENÍ = PRÁVNICKÁ OSOBA Vznik občanského sdružení upravuje zákon 83/1990 SB. ze dne 27.3.1990 o sdružování občanů viz. příloha č. 1 Nová TJ, SK

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti

STATUT obecně prospěšné společnosti STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více