Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)"

Transkript

1 Pro audit ÚZ neziskových subjektů (NZS) platí obdobné zásady a postupy, jako pro audit podnikatelských subjektů. Auditor je povinen dodržovat základní etické principy. O auditu vede dokumentaci (spis). Důležité je přesné vymezení povinností auditora, protože někdy může být pověřen, vedle auditu, i jinými úkoly (např. ověření čerpání dotace) nebo zadavatel může požadovat jen ověření výsledovky. S NZS se musí auditor seznámit (nezbytné je porozumění právním předpisům, které upravují činnost NZS) a musí identifikovat rizika, kde by ÚZ mohla být významně zkreslena, ať již podvodem nebo chybou. Svoji činnost si auditor musí naplánovat (vč. určení hladin významnosti). Je povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace pomocí testů věcné správnosti a spolehlivosti. Auditor musí veškeré postupy přizpůsobit povaze dané ÚJ (tj. nelze automaticky přebírat vzorové formuláře uvedené např. v Příručce). Při kontrole dokumentace (spisu) k auditu ÚZ NZS se požije dotazník AUDIT ÚZ. Dotazník AUDIT NEZISK. je doplňkový. Jeho cílem je poskytnout kontrolorům kvality návod, pokud jde o právní předpisy a povinnost, resp. dobrovolnost auditu konkrétního NZS. I když NZS nejsou subjekty veřejného zájmu, některé z nich k nim mohou mít svojí povahou blízko (např. velké nadace, politické strany). Na zprávu auditora se často spoléhá veř Č. Kontrolní otázka Odkaz na ISA nebo na jiný předpis Upřesňující poznámka či odkazy Reference, popř. komentář Vyhodnocení postupu kontrolorem kvality ANO - NE - N/A I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH) 1. předpisy upravujícími činnost politických stran (hnutí)? 424/1991Sb. Činnost PSH upravuje zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Prováděcí předpis: Vyhl. MF č. 273/2005 Sb.o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně. PSH se zapisují do rejstříku stran a hnutí, který vede MV ČR (www.mv.cz, záložka služby pro veřejnost). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ auditorem je povinné, a to i pro neparlamentní PSH Ověřil auditor, zda politická strana (hnutí), jejíž (jehož) závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané 17-20b zákona č. 424/1991 Sb.? Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční finanční zprávu politické strany (politického hnutí)? 17-20b zák. č. 424/1991 Sb. 18 zák. č. 424/1991 Sb. Paragrafy upravují hospodaření PSH (např. zákaz podnikání pro PSH vlastním jménem, zákaz přijímat dary a bezúplatná plnění od určitých subjektů, podmínky pro přiznání státního příspěvku - jde o stálý příspěvek a příspěvek na mandát). 18 zák. č. 424/1991 Sb.: PSH jsou povinny předložit každoročně do Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu (VFZ), která zahrnuje a) roční výkazy podle zvl. předpisů, b) zprávu auditora o ověření roční ÚZ s výrokem bez výhrad, c) přehled o celkových příjmech v členění podle 17 odst. 4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby, d) přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a IČ osoby, e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje Kč, uvede se zůstavitel, f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu. 4. Pokud jde o výroční finanční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověřenými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. A1

2 5. Ověřoval auditor také ÚZ obchodní společnosti či družstva, kde zakladatelem je PSH, jejíž (jehož) ÚZ ověřoval? 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. Při kontrole kvality auditu PSH by měl být zkontrolován i spis k auditu subjektů, které byly PSH založeny (např. nakladatelství, tiskárna), pokud ÚZ těchto subjektů auditor ověřoval. 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb.: (3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost/družstvo nebo se účastnit jako společník/člen na již založené obchodní společnosti/družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti: a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání, b) publikační a propagační činnost, c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí/d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí. 6. doložkou ke standardu avšak s politické strany/hnutí? Zpráva auditora by měla být určena především členům politické strany. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. II. OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (OS) předpisy upravujícími činnost občanských sdružení? 83/1990 Sb. Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? Činnost OS upravuje zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Evidenci OS vede MV ČR (www.mv.cz, záložka služby pro veřejnost). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. V praxi jde jak o malé subjekty (různé spolky, kluby, centra, asociace, sdružení...), tak i o subjekty s celostátní působností (např. Český svaz ochránců přírody). Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li OS příjemcem dotace nebo daru. Subjektivitu mohou mít i organizační jednotky OS (např. jeho základní organizace, krajské výbory). Některá OS sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s občanského sdružení? Zpráva auditora by měla být určena především členům OS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A2

3 III. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI (CNS) 10. předpisy upravujícími činnost církví a náboženských společností? 3/2002 Sb. Činnost CNS upravuje zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Prováděcí předpis: Vyhl. MK č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zák. č. 3/2002 Sb. CNS se zapisují do rejstříku registrovaných CNS (př.: Církev římskokatolická, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi), do rejstříku evidovaných právnických osob (př.: farnosti, kláštery, sbory, farní charity, židovské obce, Diakonie a misie Církve československé husitské) nebo do rejstříku svazů církví a náboženských společností (př.: Ekumenická rada církví v České republice). Rejstříky vede MK ČR (www.mk.cz, záložka rejstříky a evidence). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li CNS (např. farní charita) příjemcem dotace nebo daru Ověřil auditor, zda církev a náboženská společnost, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané 27 zákona č. 3/2002 Sb.? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? 27 zák. č. 3/2002 Sb. Paragraf, a to velmi obecně, upravuje hospodaření CNS (druhy příjmů CNS, povinnost vést účetnictví). 27 odst. 4 zák. č. 3/2002 Sb.: 4) Příjmy CNS tvoří zejména a) příspěvky fyzických a právnických osob, b) příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností, c) úroky z vkladů, d) dary a dědictví, e) sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona, f) půjčky a úvěry, g) příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, h) dotace. Některé CNS sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s církve/náboženské společnosti? Zpráva auditora by měla být určena především členům CNS či zřizovateli evidované právnické osoby. Např. zřizovatelem farních charit je příslušné arcibiskupství. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha (není-li požadován např. jen audit výsledovky). IV. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (BYTOVÝCH) JEDNOTEK (SVJ) 14. předpisy upravujícími činnost společenství vlastníků (bytových) jednotek? 72/1994 Sb. Činnost SVJ upravuje zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Evidenci SVJ vede příslušný soud (www.justice.cz). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li SVJ příjemcem dotace. Někdy jej požadují sami vlastníci bytů (členové SVJ). Příklad: Společenství č.p. 339 Lázně Kynžvart, SVJ Skupova 13, 15, 17, Olomouc. 15. doložkou ke standardu avšak s společenství vlastníků bytových jednotek? Zpráva auditora by měla být určena především členům SVJ. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. ÚZ se ukládá do sbírky listin - 21a ZoÚ (SVJ se zapisují do obchodního rejstříku). A3

4 V. HONEBNÍ SPOLEČENSTVA (HS) 16. předpisy upravujícími činnost honebních společenstev? 449/2001 Sb. Činnost HS upravuje zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Evidenci (registr) vede krajský úřad příslušný podle sídla sdružení. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není povinný ze zákona a většinou nebývá požadován. Příklad: Honební společenstvo Dolní Loučky, Honební společenstvo - Myslivecké sdružení v Přerově nad Labem. 17. doložkou ke standardu avšak s honebního společenstva? Zpráva auditora by měla být určena především členům HS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. VI. ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB (ZSPO) předpisy upravujícími činnost zájmových sdružení právnických osob? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? ISA 250, zák. č. 40/1964 Sb. Činnost ZSPO upravuje zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v 20f-21. Evidenci ZSPO vede krajský úřad příslušný podle sídla ZSPO. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Jde o obdobu občanských sdružení, kde členy jsou právnické osoby (různé asociace, sdružení, mikroregiony, svazy atd.) Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. při poskytnutí dotace či daru. Příklad: Sdružení knihoven ČR, Mikroregion Odersko, Asociace penzijních fondů. Některá ZSPO sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s zájmového sdružení právnických osob? Zpráva auditora by měla být určena především členům ZSPO. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A4

5 VII. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS) 21. předpisy upravujícími činnost obecně prospěšných společností? 248/1995Sb. Činnost OPS upravuje zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. OPS se zapisují do obchodního rejstříku (www.justice.cz). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit: 19 zák. č. 248/1995 Sb. (2) Řádnou a mimořádnou ÚZ musí mít ověřenu auditorem OPS, které a) jsou příjemci dotací/jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je ÚZ sestavována, jeden milion Kč, nebo b) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč. Např. soukromé školy mají mnohdy formu OPS. Příklad: Maltézská pomoc, o.p.s., Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. aj. 22. Ověřil auditor, zda obecně prospěšná společnost, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 248/1995 Sb.? 17, 19 odst. 1, 22 zák. č. 248/1995 Sb. Paragrafy upravují hospodaření OPS (např. zákaz účasti OPS na podnikání jiných osob, povinnost důsledně oddělovat náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy spojené se správnou OPS). 22 upravuje, kdy OPS může pozbýt různých daňových zvýhodnění Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu obecně prospěšné společnosti? Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s obecně prospěšné společnosti? zák. č. 248/1995 Sb. 20 zák. č. 248/1995 Sb.: (1) OPS vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu (VZ) v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účet. období. Účelem VZ je informovat o činnosti a hospodaření OPS. (2) OPS uloží do 30 dnů po schválení správní radou VZ. V zakládací listině nebo ve statutu OPS může být stanoven další způsob zveřejňování VZ. (3) Vyjdou-li po zveřejnění VZ najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je OPS povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit; pro zveřejnění opravy VZ platí obdobně odst. 2. Náležitosti VZ: 21 zák. č. 248/1995 Sb. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena správní radě OPS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Kompletní VZ (včetně zprávy auditora a ÚZ) se zveřejňuje uložením do sbírky listin - viz 21a ZoÚ (OPS se zapisují do obchodního rejstříku). A5

6 VIII. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NNF), ZAHRANIČNÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY (ZNNF) 26. předpisy upravujícími činnost nadací (nadačních fondů)? 227/1997Sb. Činnost NNF upravuje zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. NNF se zapisují do obchodního rejstříku (www.justice.cz.) Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit: 24 odst. 2 zák. č. 504/2002 Sb.: Roční ÚZ nadace (povinně vytváří nadační jmění) musí být ověřena auditorem. Roční ÚZ nadačního fondu (nevytváří povinně nadační jmění) musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných NF převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek NF je vyšší než 3 mil. Kč. Příklad: Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových atd. 27. Ověřil auditor, zda nadace (nadační fond), jejíž (jehož) závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 227/1997 Sb.? zák. č. 227/1997 Sb. Tyto paragrafy upravují použití majetku NNF (účelové použití majetku, nutno vycházet z nadační listiny/ze statutu NNF), oddělené vykazování nákladů souvisejících se správnou NNF a nadačních příspěvků, zákaz poskytnutí nadačního příspěvku členům orgánů NNF nebo revizorovi, NNF se nesmí podílet na financování činnosti politických stran a hnutí atd. 28. Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu nadace (nadačního fondu)? 25 zák. č. 227/1997 Sb. 25 odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb.: Nadace nebo nadační fond vypracovává výroční zprávu (VZ) ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, popřípadě statut NNF, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku NNF do konce kalendářního roku, v němž NNF vznikl, jde-li o první VZ. Náležitosti a zveřejnění VZ: viz 25 odst. 2 a 26 zák. č. 227/1997 Sb Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? předpisy upravujícími činnost zahraničních nadací (zahraničních nadačních fondů)? ISA 250, 27 zák. č. 227/1997 Sb. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Postavení zahraničních nadací a nadačních fondů upravuje 27 zák. č. 227/1997 Sb. Jde o organizační složku ZNNF, pro kterou platí obdobné povinnosti, jako pro tuzemské nadace a nadační fondy. Příklad: Nadace Penta, organizační složka (zřizovatelem je Nadácia Penta z Bratislavy). 31. doložkou ke standardu avšak s nadace/nadačního fondu? Zpráva auditora by měla být určena správní radě NNF, popř.. zřizovateli (u zahraniční nadace). Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Kompletní VZ (včetně zprávy auditora a ÚZ) se zveřejňuje uložením do sbírky listin - viz 21a ZoÚ (NNF se zapisují do obchodního rejstříku). A6

7 IX. VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE (VVI) 32. předpisy upravujícími činnost veřejných výzkumných institucí? 341/2005 Sb. Činnost VVI upravuje zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Jejich hlavní činností je výzkum. Zřizovatelem je ČR (nejčastěji Akademie věd české republiky) nebo územní samosprávný celek. VVI se zapisuje do rejstříku VVI, který vede MŠMTV: (záložka rejstříky). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ auditorem je dle 29 odst. 4 zák. č. 341/2005 Sb. povinné. Příklad: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.centrum dopravního výzkumu, v. v. i.ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 33. Ověřil auditor, zda veřejná výzkumná instituce, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 341/2005 Sb.? zák. č. 341/2005 Sb. Paragrafy upravují hospodaření VVI (např. rozpočet, fondy, účetnictví, výroční zprávu) Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu VVI? Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s veřejné výzkumné instituce? 30 zák. č. 341/2005 Sb. 30 Zák. č. 341/2005 Sb.: (1) VVI vypracovává a po schválení radou instituce zveřejňuje výroční zprávu (VZ), a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. (2) První VZ po svém vzniku zveřejní VVI nejpozději do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku VVI. Pouze v případě, že činnost VVI v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok. (3) VZ zveřejňuje VVI prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných VVI a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. (4) Obsah VZ. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena zřizovateli VVI. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Výroční zprávu zveřejňuje VVI prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku VVI a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. A7

8 X. VYSOKÉ ŠKOLY (VŠ) 37. předpisy upravujícími činnost vysokých škol? 111/1998 Sb. Činnost VŠ upravuje zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Existují veřejné VŠ (příloha č. 1 zákona, např. Universita Karlova v Praze), soukromé VŠ (např. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) a státní VŠ (Příloha č. 2 zákona, např. Policejní akademie České republiky v Praze). Přehled VŠ: (vzdělávání-vysoké školství-virtuální mapa sekce VŠ). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ zákon o VŠ přímo nenařizuje, ale přesto mu (např. soukromé VŠ) často podléhají, neboť mají formu o.p.s, a.s. nebo s.r.o. 38. Ověřil auditor, zda vysoká škola, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje povinnosti předepsané zejm resp zákona č. 111/1998 Sb.? zák. č. 111/1998 Sb. Tyto paragrafy upravují povinnosti VŠ a jejich hospodaření. 20 odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb.: Veřejná VŠ účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním platí pro veřejnou VŠ obecné předpisy o účetnictví. 39. Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠ? 21 a 42 zák. č. 111/1998 Sb. Povinnost vypracovat tyto zprávy a jejich obsah upravují 21 a 42 zákona č. 561/2004 Sb. 21 odst. 3: VZ o hospodaření veřejné VŠ obsahuje mimo jiné: a) roční ÚZ a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, b) výrok auditora k roční ÚZ, pokud byla auditorem ověřena, c) přehled o peněžních příjmech a výdajích, d) přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů, e) vývoj a konečný stav fondů, f) stav a pohyb majetku a závazků, g) úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových a ostatních Pokud jde o výroční zprávu o činnosti a o hospodaření, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s vysoké školy? ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena zřizovateli, resp. vlastníkům VŠ. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. VZ by měla být zveřejněna (např. na internetových stránkách VŠ nebo v obchodním rejstříku). 21 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.: VZ o činnosti a VZ o hospodaření, dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a výsledky hodnocení činnosti veřejné VŠ musí být veřejně přístupné. 42 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.: VZ o činnosti a VZ o hospodaření, dlouhodobý záměr soukromé VŠ a výsledky hodnocení činnosti soukromé VŠ musí být veřejně přístupné. A8

9 XI. ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY (SPO) předpisy upravujícími činnost školských právnických osob? Ověřil auditor, zda školská právnická osoba, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje povinnosti předepsané zejm zákona č. 561/2004 Sb.? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? 111/1998 Sb zák. č. 561/2004 Sb. Většina škol má formu příspěvkové organizace zřízené krajem či obcí. Činnost SPO, kde zřizovatelem jsou jiné osoby (např. církve) upravuje zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon. Evidence: rejstřík SPO (www.msmt.cz, zadat rejstřík školských právnických osob). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ zákon nenařizuje. Příklad: Arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, Domov mládeže při FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Paragrafy upravují hospodaření SPO. 139: (1) SPO vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů. SPO je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. (2) SPO v účetnictví důsledně odděluje příjmy a výdaje hlavní činnosti od příjmů a výdajů činnosti doplňkové. Mnohé SPO sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s školské právnické osoby? Zpráva auditora by měla být určena především zřizovateli ŠPO. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. XII. ORGANIZACE S MEZINÁRODNÍM PRVKEM (OMP) 46. předpisy upravujícími činnost organizací s mezinárodním prvkem? 116/1985 Sb. Jde o nevládní organizace založené buď v ČR nebo v zahraničí. Jejich postavení upravuje zák. č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem.. Příklad: Greenpeace Česká republika, Ústav mezinárodních vztahů. 47. Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? Mnohé OMP sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s organizace s mezinárodním prvkem? Zpráva auditora by měla být určena především zřizovateli OMP. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A9

10 XIII. SOUPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 49. Zde uveďte závady, připomínky a doporučení, které by měly být uvedeny ve zprávě o kontrole kvality ( 24 odst. 9 ZoA). Poznámka: lze uvést i na zvláštní, samostatný list. 24 odst. 9: O kontrole kvality vyhotoví osoba provádějící kontrolu kvality zprávu, ve které uvede zjištěné nedostatky a doporučí způsob a lhůtu pro jejich odstranění, a tuto zprávu s auditorem projedná. Výňatek z 12 Dozorčího řádu KA ČR: Osoby provádějící kontrolní činnost jsou povinny vést o průběhu kontrolní činnosti spis. Osoby pověřené kontrolní činností zařadí do spisu veškeré písemné podklady a doklady předložené kontrolovaným subjektem či třetí osobou, které v souvislosti s kontrolní činností obdržely a které jsou důležité k prokázání učiněných závěrů z kontrolní činnosti. 24 odst. 9 ZoA A10

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 V Praze dne 2.února 2010 Č.j. 25458-09-26 Metodický pokyn k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

STATUT Nadačního fondu NABLA

STATUT Nadačního fondu NABLA STATUT Nadačního fondu NABLA Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Název a sídlo nadačního fondu: Nadační fond NABLA Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba 1.2 Statut Nadačního fondu NABLA je závazným vnitřním

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2015

SMĚRNICE č. 1 / 2015 Obec Nadějkov SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nadějkov O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion P o d c h l u m í Předseda svazku: PhDr.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012

Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Příloha k vyhlášce č. 273 /2005 Sb. Výroční finanční zpráva politické strany / politického hnutí podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Podatelna PSP ČR

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 5 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU 1 Obce a města zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ

VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ VÝCHODISKA K POSKYTOVÁNÍ AUDITORSKÝCH SLUŽEB U NESTÁTNÍCH NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍ Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 3/2012 strana 2 IAS 1 ZÁSADNÍ NOVELA Obsah 1. Úvod...3 2. Obecná charakteristika

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 13. května 2008 Povinné přílohy pro všechny projekty Prezentace

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery

Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Povinné přílohy k projektové žádosti pro české partnery 20. února 2008 1 Povinné přílohy pro všechny projekty 1.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky KOMORA AUDITORŮ ČR č. osvědčení 154 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky za ověřované období od 1.1.2008

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2013

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobratice, IČ 00577057 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GK04S Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866, IČ:

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení

Statut Nadačního fondu Adygine. Preambule. Část 1 Úvodní ustanovení Statut Nadačního fondu Adygine Preambule Nadační fond Adygine je nezávislou, nevýdělečnou, samostatnou právnickou osobou založenou pro dosahování obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem č. 227/97

Více