Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upřesňující poznámka či odkazy I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH)"

Transkript

1 Pro audit ÚZ neziskových subjektů (NZS) platí obdobné zásady a postupy, jako pro audit podnikatelských subjektů. Auditor je povinen dodržovat základní etické principy. O auditu vede dokumentaci (spis). Důležité je přesné vymezení povinností auditora, protože někdy může být pověřen, vedle auditu, i jinými úkoly (např. ověření čerpání dotace) nebo zadavatel může požadovat jen ověření výsledovky. S NZS se musí auditor seznámit (nezbytné je porozumění právním předpisům, které upravují činnost NZS) a musí identifikovat rizika, kde by ÚZ mohla být významně zkreslena, ať již podvodem nebo chybou. Svoji činnost si auditor musí naplánovat (vč. určení hladin významnosti). Je povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace pomocí testů věcné správnosti a spolehlivosti. Auditor musí veškeré postupy přizpůsobit povaze dané ÚJ (tj. nelze automaticky přebírat vzorové formuláře uvedené např. v Příručce). Při kontrole dokumentace (spisu) k auditu ÚZ NZS se požije dotazník AUDIT ÚZ. Dotazník AUDIT NEZISK. je doplňkový. Jeho cílem je poskytnout kontrolorům kvality návod, pokud jde o právní předpisy a povinnost, resp. dobrovolnost auditu konkrétního NZS. I když NZS nejsou subjekty veřejného zájmu, některé z nich k nim mohou mít svojí povahou blízko (např. velké nadace, politické strany). Na zprávu auditora se často spoléhá veř Č. Kontrolní otázka Odkaz na ISA nebo na jiný předpis Upřesňující poznámka či odkazy Reference, popř. komentář Vyhodnocení postupu kontrolorem kvality ANO - NE - N/A I. POLITICKÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ (PSH) 1. předpisy upravujícími činnost politických stran (hnutí)? 424/1991Sb. Činnost PSH upravuje zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Prováděcí předpis: Vyhl. MF č. 273/2005 Sb.o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně. PSH se zapisují do rejstříku stran a hnutí, který vede MV ČR (www.mv.cz, záložka služby pro veřejnost). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ auditorem je povinné, a to i pro neparlamentní PSH Ověřil auditor, zda politická strana (hnutí), jejíž (jehož) závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané 17-20b zákona č. 424/1991 Sb.? Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční finanční zprávu politické strany (politického hnutí)? 17-20b zák. č. 424/1991 Sb. 18 zák. č. 424/1991 Sb. Paragrafy upravují hospodaření PSH (např. zákaz podnikání pro PSH vlastním jménem, zákaz přijímat dary a bezúplatná plnění od určitých subjektů, podmínky pro přiznání státního příspěvku - jde o stálý příspěvek a příspěvek na mandát). 18 zák. č. 424/1991 Sb.: PSH jsou povinny předložit každoročně do Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu (VFZ), která zahrnuje a) roční výkazy podle zvl. předpisů, b) zprávu auditora o ověření roční ÚZ s výrokem bez výhrad, c) přehled o celkových příjmech v členění podle 17 odst. 4 a o výdajích v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby, d) přehled o darech a dárcích s uvedením výše peněžitého daru, jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu dárce; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název, sídlo a IČ osoby, e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje Kč, uvede se zůstavitel, f) přehled o členech, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než Kč s uvedením výše tohoto příspěvku, jejich jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu. 4. Pokud jde o výroční finanční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověřenými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. A1

2 5. Ověřoval auditor také ÚZ obchodní společnosti či družstva, kde zakladatelem je PSH, jejíž (jehož) ÚZ ověřoval? 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb. Při kontrole kvality auditu PSH by měl být zkontrolován i spis k auditu subjektů, které byly PSH založeny (např. nakladatelství, tiskárna), pokud ÚZ těchto subjektů auditor ověřoval. 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb.: (3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost/družstvo nebo se účastnit jako společník/člen na již založené obchodní společnosti/družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti: a) provozování vydavatelství, nakladatelství, tiskáren, rozhlasového nebo televizního vysílání, b) publikační a propagační činnost, c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí/d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí. 6. doložkou ke standardu avšak s politické strany/hnutí? Zpráva auditora by měla být určena především členům politické strany. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. II. OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (OS) předpisy upravujícími činnost občanských sdružení? 83/1990 Sb. Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? Činnost OS upravuje zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Evidenci OS vede MV ČR (www.mv.cz, záložka služby pro veřejnost). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. V praxi jde jak o malé subjekty (různé spolky, kluby, centra, asociace, sdružení...), tak i o subjekty s celostátní působností (např. Český svaz ochránců přírody). Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li OS příjemcem dotace nebo daru. Subjektivitu mohou mít i organizační jednotky OS (např. jeho základní organizace, krajské výbory). Některá OS sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s občanského sdružení? Zpráva auditora by měla být určena především členům OS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A2

3 III. CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI (CNS) 10. předpisy upravujícími činnost církví a náboženských společností? 3/2002 Sb. Činnost CNS upravuje zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Prováděcí předpis: Vyhl. MK č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zák. č. 3/2002 Sb. CNS se zapisují do rejstříku registrovaných CNS (př.: Církev římskokatolická, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi), do rejstříku evidovaných právnických osob (př.: farnosti, kláštery, sbory, farní charity, židovské obce, Diakonie a misie Církve československé husitské) nebo do rejstříku svazů církví a náboženských společností (př.: Ekumenická rada církví v České republice). Rejstříky vede MK ČR (www.mk.cz, záložka rejstříky a evidence). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li CNS (např. farní charita) příjemcem dotace nebo daru Ověřil auditor, zda církev a náboženská společnost, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané 27 zákona č. 3/2002 Sb.? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? 27 zák. č. 3/2002 Sb. Paragraf, a to velmi obecně, upravuje hospodaření CNS (druhy příjmů CNS, povinnost vést účetnictví). 27 odst. 4 zák. č. 3/2002 Sb.: 4) Příjmy CNS tvoří zejména a) příspěvky fyzických a právnických osob, b) příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností, c) úroky z vkladů, d) dary a dědictví, e) sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona, f) půjčky a úvěry, g) příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti, h) dotace. Některé CNS sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s církve/náboženské společnosti? Zpráva auditora by měla být určena především členům CNS či zřizovateli evidované právnické osoby. Např. zřizovatelem farních charit je příslušné arcibiskupství. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha (není-li požadován např. jen audit výsledovky). IV. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (BYTOVÝCH) JEDNOTEK (SVJ) 14. předpisy upravujícími činnost společenství vlastníků (bytových) jednotek? 72/1994 Sb. Činnost SVJ upravuje zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Evidenci SVJ vede příslušný soud (www.justice.cz). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. tehdy, je-li SVJ příjemcem dotace. Někdy jej požadují sami vlastníci bytů (členové SVJ). Příklad: Společenství č.p. 339 Lázně Kynžvart, SVJ Skupova 13, 15, 17, Olomouc. 15. doložkou ke standardu avšak s společenství vlastníků bytových jednotek? Zpráva auditora by měla být určena především členům SVJ. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. ÚZ se ukládá do sbírky listin - 21a ZoÚ (SVJ se zapisují do obchodního rejstříku). A3

4 V. HONEBNÍ SPOLEČENSTVA (HS) 16. předpisy upravujícími činnost honebních společenstev? 449/2001 Sb. Činnost HS upravuje zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Evidenci (registr) vede krajský úřad příslušný podle sídla sdružení. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není povinný ze zákona a většinou nebývá požadován. Příklad: Honební společenstvo Dolní Loučky, Honební společenstvo - Myslivecké sdružení v Přerově nad Labem. 17. doložkou ke standardu avšak s honebního společenstva? Zpráva auditora by měla být určena především členům HS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. VI. ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB (ZSPO) předpisy upravujícími činnost zájmových sdružení právnických osob? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? ISA 250, zák. č. 40/1964 Sb. Činnost ZSPO upravuje zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v 20f-21. Evidenci ZSPO vede krajský úřad příslušný podle sídla ZSPO. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Jde o obdobu občanských sdružení, kde členy jsou právnické osoby (různé asociace, sdružení, mikroregiony, svazy atd.) Audit není předepsán zákonem, ale může být požadován např. při poskytnutí dotace či daru. Příklad: Sdružení knihoven ČR, Mikroregion Odersko, Asociace penzijních fondů. Některá ZSPO sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s zájmového sdružení právnických osob? Zpráva auditora by měla být určena především členům ZSPO. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A4

5 VII. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI (OPS) 21. předpisy upravujícími činnost obecně prospěšných společností? 248/1995Sb. Činnost OPS upravuje zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. OPS se zapisují do obchodního rejstříku (www.justice.cz). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit: 19 zák. č. 248/1995 Sb. (2) Řádnou a mimořádnou ÚZ musí mít ověřenu auditorem OPS, které a) jsou příjemci dotací/jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je ÚZ sestavována, jeden milion Kč, nebo b) ve výši čistého obratu překročily deset milionů Kč. Např. soukromé školy mají mnohdy formu OPS. Příklad: Maltézská pomoc, o.p.s., Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. aj. 22. Ověřil auditor, zda obecně prospěšná společnost, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 248/1995 Sb.? 17, 19 odst. 1, 22 zák. č. 248/1995 Sb. Paragrafy upravují hospodaření OPS (např. zákaz účasti OPS na podnikání jiných osob, povinnost důsledně oddělovat náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy spojené se správnou OPS). 22 upravuje, kdy OPS může pozbýt různých daňových zvýhodnění Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu obecně prospěšné společnosti? Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s obecně prospěšné společnosti? zák. č. 248/1995 Sb. 20 zák. č. 248/1995 Sb.: (1) OPS vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu (VZ) v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účet. období. Účelem VZ je informovat o činnosti a hospodaření OPS. (2) OPS uloží do 30 dnů po schválení správní radou VZ. V zakládací listině nebo ve statutu OPS může být stanoven další způsob zveřejňování VZ. (3) Vyjdou-li po zveřejnění VZ najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je OPS povinna tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit; pro zveřejnění opravy VZ platí obdobně odst. 2. Náležitosti VZ: 21 zák. č. 248/1995 Sb. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena správní radě OPS. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Kompletní VZ (včetně zprávy auditora a ÚZ) se zveřejňuje uložením do sbírky listin - viz 21a ZoÚ (OPS se zapisují do obchodního rejstříku). A5

6 VIII. NADACE A NADAČNÍ FONDY (NNF), ZAHRANIČNÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY (ZNNF) 26. předpisy upravujícími činnost nadací (nadačních fondů)? 227/1997Sb. Činnost NNF upravuje zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. NNF se zapisují do obchodního rejstříku (www.justice.cz.) Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit: 24 odst. 2 zák. č. 504/2002 Sb.: Roční ÚZ nadace (povinně vytváří nadační jmění) musí být ověřena auditorem. Roční ÚZ nadačního fondu (nevytváří povinně nadační jmění) musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných NF převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek NF je vyšší než 3 mil. Kč. Příklad: Nadace Jedličkova ústavu, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových atd. 27. Ověřil auditor, zda nadace (nadační fond), jejíž (jehož) závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 227/1997 Sb.? zák. č. 227/1997 Sb. Tyto paragrafy upravují použití majetku NNF (účelové použití majetku, nutno vycházet z nadační listiny/ze statutu NNF), oddělené vykazování nákladů souvisejících se správnou NNF a nadačních příspěvků, zákaz poskytnutí nadačního příspěvku členům orgánů NNF nebo revizorovi, NNF se nesmí podílet na financování činnosti politických stran a hnutí atd. 28. Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu nadace (nadačního fondu)? 25 zák. č. 227/1997 Sb. 25 odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb.: Nadace nebo nadační fond vypracovává výroční zprávu (VZ) ve lhůtě, kterou stanoví správní rada, popřípadě statut NNF, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok, popřípadě doba od vzniku NNF do konce kalendářního roku, v němž NNF vznikl, jde-li o první VZ. Náležitosti a zveřejnění VZ: viz 25 odst. 2 a 26 zák. č. 227/1997 Sb Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? předpisy upravujícími činnost zahraničních nadací (zahraničních nadačních fondů)? ISA 250, 27 zák. č. 227/1997 Sb. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Postavení zahraničních nadací a nadačních fondů upravuje 27 zák. č. 227/1997 Sb. Jde o organizační složku ZNNF, pro kterou platí obdobné povinnosti, jako pro tuzemské nadace a nadační fondy. Příklad: Nadace Penta, organizační složka (zřizovatelem je Nadácia Penta z Bratislavy). 31. doložkou ke standardu avšak s nadace/nadačního fondu? Zpráva auditora by měla být určena správní radě NNF, popř.. zřizovateli (u zahraniční nadace). Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Kompletní VZ (včetně zprávy auditora a ÚZ) se zveřejňuje uložením do sbírky listin - viz 21a ZoÚ (NNF se zapisují do obchodního rejstříku). A6

7 IX. VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE (VVI) 32. předpisy upravujícími činnost veřejných výzkumných institucí? 341/2005 Sb. Činnost VVI upravuje zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Jejich hlavní činností je výzkum. Zřizovatelem je ČR (nejčastěji Akademie věd české republiky) nebo územní samosprávný celek. VVI se zapisuje do rejstříku VVI, který vede MŠMTV: (záložka rejstříky). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ auditorem je dle 29 odst. 4 zák. č. 341/2005 Sb. povinné. Příklad: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.centrum dopravního výzkumu, v. v. i.ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 33. Ověřil auditor, zda veřejná výzkumná instituce, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje zejm. povinnosti předepsané zákona č. 341/2005 Sb.? zák. č. 341/2005 Sb. Paragrafy upravují hospodaření VVI (např. rozpočet, fondy, účetnictví, výroční zprávu) Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu VVI? Pokud jde o výroční zprávu, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s veřejné výzkumné instituce? 30 zák. č. 341/2005 Sb. 30 Zák. č. 341/2005 Sb.: (1) VVI vypracovává a po schválení radou instituce zveřejňuje výroční zprávu (VZ), a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok. (2) První VZ po svém vzniku zveřejní VVI nejpozději do 6 měsíců od počátku kalendářního roku následujícího po vzniku VVI. Pouze v případě, že činnost VVI v roce jejího vzniku je kratší než 6 měsíců, prodlužuje se tato lhůta o 1 rok. (3) VZ zveřejňuje VVI prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku veřejných VVI a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. (4) Obsah VZ. ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena zřizovateli VVI. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. Výroční zprávu zveřejňuje VVI prostřednictvím jejího uložení ve sbírce listin rejstříku VVI a zároveň prostřednictvím veřejné informační sítě. A7

8 X. VYSOKÉ ŠKOLY (VŠ) 37. předpisy upravujícími činnost vysokých škol? 111/1998 Sb. Činnost VŠ upravuje zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Existují veřejné VŠ (příloha č. 1 zákona, např. Universita Karlova v Praze), soukromé VŠ (např. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) a státní VŠ (Příloha č. 2 zákona, např. Policejní akademie České republiky v Praze). Přehled VŠ: (vzdělávání-vysoké školství-virtuální mapa sekce VŠ). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ zákon o VŠ přímo nenařizuje, ale přesto mu (např. soukromé VŠ) často podléhají, neboť mají formu o.p.s, a.s. nebo s.r.o. 38. Ověřil auditor, zda vysoká škola, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje povinnosti předepsané zejm resp zákona č. 111/1998 Sb.? zák. č. 111/1998 Sb. Tyto paragrafy upravují povinnosti VŠ a jejich hospodaření. 20 odst. 5 zák. č. 111/1998 Sb.: Veřejná VŠ účtuje v soustavě podvojného účetnictví, ve kterém je povinna důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovou činností. V ostatním platí pro veřejnou VŠ obecné předpisy o účetnictví. 39. Má auditor ve své dokumentaci založenu výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VŠ? 21 a 42 zák. č. 111/1998 Sb. Povinnost vypracovat tyto zprávy a jejich obsah upravují 21 a 42 zákona č. 561/2004 Sb. 21 odst. 3: VZ o hospodaření veřejné VŠ obsahuje mimo jiné: a) roční ÚZ a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, b) výrok auditora k roční ÚZ, pokud byla auditorem ověřena, c) přehled o peněžních příjmech a výdajích, d) přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů, e) vývoj a konečný stav fondů, f) stav a pohyb majetku a závazků, g) úplný objem nákladů v členění na náklady pro plnění činností doplňkových a ostatních Pokud jde o výroční zprávu o činnosti a o hospodaření, je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? doložkou ke standardu avšak s vysoké školy? ISA Auditor je povinen seznámit se s ostatními informacemi, aby identifikoval případné významné/mater. nesoulady s auditovanou ÚZ. ISA Auditor je povinen učinit vhodná ujednání s vedením/osobami pověř enými správou a řízením ÚJ s cílem získat ostatní informace ještě před datem zprávy auditora. Pokud není možné získat veškeré ostatní informace ještě před datem zprávy auditora, je auditor povinen seznámit se s ostatními informacemi co možná nejdříve. ISA Pokud při seznámení se s ostatními informacemi auditor identifikuje významné/mater. nesoulady, je povinen určit, zda auditovaná ÚZ nebo ostatní informace vyžadují úpravu. Zpráva auditora by měla být určena zřizovateli, resp. vlastníkům VŠ. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. VZ by měla být zveřejněna (např. na internetových stránkách VŠ nebo v obchodním rejstříku). 21 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.: VZ o činnosti a VZ o hospodaření, dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a výsledky hodnocení činnosti veřejné VŠ musí být veřejně přístupné. 42 odst. 4 zák. č. 111/1998 Sb.: VZ o činnosti a VZ o hospodaření, dlouhodobý záměr soukromé VŠ a výsledky hodnocení činnosti soukromé VŠ musí být veřejně přístupné. A8

9 XI. ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY (SPO) předpisy upravujícími činnost školských právnických osob? Ověřil auditor, zda školská právnická osoba, jejíž závěrku ověřuje, dodržuje povinnosti předepsané zejm zákona č. 561/2004 Sb.? Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? 111/1998 Sb zák. č. 561/2004 Sb. Většina škol má formu příspěvkové organizace zřízené krajem či obcí. Činnost SPO, kde zřizovatelem jsou jiné osoby (např. církve) upravuje zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon. Evidence: rejstřík SPO (www.msmt.cz, zadat rejstřík školských právnických osob). Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Ověření ÚZ zákon nenařizuje. Příklad: Arcibiskupské gymnasium v Kroměříži, Domov mládeže při FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. Paragrafy upravují hospodaření SPO. 139: (1) SPO vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů. SPO je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání. (2) SPO v účetnictví důsledně odděluje příjmy a výdaje hlavní činnosti od příjmů a výdajů činnosti doplňkové. Mnohé SPO sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s školské právnické osoby? Zpráva auditora by měla být určena především zřizovateli ŠPO. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. XII. ORGANIZACE S MEZINÁRODNÍM PRVKEM (OMP) 46. předpisy upravujícími činnost organizací s mezinárodním prvkem? 116/1985 Sb. Jde o nevládní organizace založené buď v ČR nebo v zahraničí. Jejich postavení upravuje zák. č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem. Účetní postupy: Vyhl. MF č. 504/2002 Sb. Audit není předepsán zákonem.. Příklad: Greenpeace Česká republika, Ústav mezinárodních vztahů. 47. Pokud jde o výroční zprávu (či jiný obdobný dokument), je přezkoumatelné, zda auditor postupoval v souladu s ISA 720? Mnohé OMP sestavují výroční zprávu či jiný obdobný dokument dobrovolně, např. na základě svých stanov/statutů. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Dále viz otázka č doložkou ke standardu avšak s organizace s mezinárodním prvkem? Zpráva auditora by měla být určena především zřizovateli OMP. Přílohou zprávy musí být kompletní ÚZ, tj. rozvaha, výsledovka a příloha. A9

10 XIII. SOUPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 49. Zde uveďte závady, připomínky a doporučení, které by měly být uvedeny ve zprávě o kontrole kvality ( 24 odst. 9 ZoA). Poznámka: lze uvést i na zvláštní, samostatný list. 24 odst. 9: O kontrole kvality vyhotoví osoba provádějící kontrolu kvality zprávu, ve které uvede zjištěné nedostatky a doporučí způsob a lhůtu pro jejich odstranění, a tuto zprávu s auditorem projedná. Výňatek z 12 Dozorčího řádu KA ČR: Osoby provádějící kontrolní činnost jsou povinny vést o průběhu kontrolní činnosti spis. Osoby pověřené kontrolní činností zařadí do spisu veškeré písemné podklady a doklady předložené kontrolovaným subjektem či třetí osobou, které v souvislosti s kontrolní činností obdržely a které jsou důležité k prokázání učiněných závěrů z kontrolní činnosti. 24 odst. 9 ZoA A10

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D.

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D. ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH Štěpán Pecháček, Ph.D. Studie č. 1.217 květen 2011 PI 1.217 2 Obsah: OBECNĚ... 3 LITVA... 3 ESTONSKO... 3 LOTYŠSKO... 4 VYMEZENÍ POLITICKÝCH

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III.

Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti včetně závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace III. 2 Obsah: A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru (str. 4)

Více