Integrace bývalých vězňů na pracovní trh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace bývalých vězňů na pracovní trh"

Transkript

1 Integrace bývalých vězňů na pracovní trh Lifelong Learning Programme Program Grundtvig Název projektu : Development of Ex-Prisoners Integration into the Labour Market DEPILM Zpráva Tato brožura je zkrácenou verzí podrobné projektové zprávy, obsahující vězeňské, zaměstnanecké a sociální nápravné systémy ve věznicích a metody resocializace vězňů a bývalých vězňů v zúčastněných zemích. Brožura je doplněna fotografiemi z mezinárodních projektových setkání.

2 OBSAH: 1. Předmluva 2. Úvod 3. Vězeňské systémy 4. Zaměstnávání bývalých vězňů 5. Příklady dobré praxe 3

3 1. Předmluva Myšlenka zúčastnit se projektu DEPILM vznikla z úvah maďarských, českých a litevských partnerů reprezentujících nevládní organizace se zkušenostmi s reintegrací sociálně vyloučených lidí. Rozhodující roli hrálo setkání Danguole Boguseviciene ředitelky SDMC s Andersem Carlbergem, spoluzakladatelem Fryshuset ve Švédsku, kde bylo potvrzeno, že by se filozofie Fryshusetu mohla shodovat s aspirací konceptu DEPILM. Výše uvedené je rozpracováno v knize The Generations Gap a treat to democracy od Anderse Calberga odkud jsou následující citace: Když jsme pracovali s kriminálními gangy z předměstí: skinheady, neonacisty a jinou marginalizovanou mládeží, jeden z našich hlavních cílů byl vždy najít společnou hrací plochu, místo kde by člověk mohl vést diskuzi, jako rovný s rovným. Chceme být přátele v tom smyslu, že zacházíme s mladými lidmi se stejným respektem, se kterým zacházíme s ostatními. Snažíme se být dospělí v tom, že se snažíme přemýšlet nad tím, kdo jsme my sami, jaké jsou naše zkušenosti, které poté využijeme k tomu, abychom jim mohli říct kudy cesta ven. Dánský filozof Soren Kierkegaar v jeho práci Till Eftertanke (Pro Rozhodnutí) formuloval lépe, než ostatní lidé, naše požadavky, nás, kteří se nazýváme dospělými. 5

4 Pokud chci uspět ve vedení druhého k danému cíli musím jej nejdříve najít, kde je a začít právě tam. Ten, kdo toto neučiní klame sám sebe když věří, že může pomoci ostatním. Chci-li někomu pomoci, musím tedy vědět více, než on, ale především musím, vědět to, co ví i on. Pokud toto nemohu učinit nepomáhá, pokud mohu a vím víc. Když nyní potřebuji ukázat, co vše mohu učinit je to proto, že jsem domýšlivý a pyšný a přeji si být opravdu obdivován ostatními více než jim pomáhat Všechna opravdová prospěšnost začíná s pokorou k tomu, komu mohu pomoci. A proto musím vidět, že pomáhání není přání ovládnout, ale sloužit. Jen tak pomohu ostatním Musíte vždy najít řešení v oblastech, kde problémy samotné jsou. Ne náhodou uspěli Exit a Easy street tam, kde úřady neuspěly. Tajemství úspěchu je v hledání vedení těch, kteří představují problém. Citace z knihy: The Generations Gap a treat to democracy Od Anderse Carlbergra 2. Úvod Integrace bývalých vězňů záleží na společnosti, rodině, sociální péči a ostatních faktorech, z nichž zaměstnanost je obyčejně podstatným elementem. Problém adaptace bývalých vězňů byl po dlouhou dobu přehlížen, jak státem, tak společností. Nahlížení na bývalé vězně jako na specificky zranitelnou sociální skupinu zasluhující si zvláštní pozornosti - nikoliv pouze dohled a kontrolu, nýbrž resocializaci a integraci do společnosti - je relativně nový koncept. Cíl této brožury je nastínit potřeby lidí propuštěných z výkonu trestu pro podporu jejich vstupu na pracovní trh, snížení jejich sociálního vyloučení a umožnění sociální integrace. Bývalí vězni mají obvykle výrazně více zdravotních problémů, duševních i tělesných v porovnání s obecnou populací, protože žijí ve ztížených podmínkách, ekonomicky nevýhodných, často zneužívající návykové látky, jako je alkohol a drogy. Statistiky kriminální a vězeňské populace účastnících se evropských států, jsou velmi různorodé, stejně tak jako zákony a způsoby řešení. Jednotlivci obvykle opouštějí věznici s nedostatkem zkušeností a zdrojů k získání zaměstnání i bydlení. Tím čelí riziku následného navrácení k trestné činnosti, což má negativní dopad na společnost. Nápravná zařízení jsou odpovědná za proces integrace během doby uvěznění. Nicméně po opuštění věznice se úloha přenáší na společnost politiky, zaměstnavatele, odbory, nevládní, dobrovolnické organizace a soukromé osoby, které hrají aktivní roli v reintegraci bývalých vězňů. Při opuštění nápravného zařízení obvykle bez práce, bez ubytování, bez řádného vzdělání, s přetrhanými vztahy s příbuznými a zejména s obrovskými dosud nesplacenými finančními závazky se osoba stane zátěží pro společnost, kvůli objektivním i subjektivním důvodům. Úspěšná adaptace je dosažena kombinací úsilí řady subjektů, včetně médií, společnosti, vládních i nevládních organizací. Takováto osoba, která již vykonala svůj trest, by se měla vrátit do společnosti a požívat stejný status, jaký měla předtím, než byla odsouzena. Odsouzená osoba, která byla vystavena vězeňskému prostředí, je stigmatizována, přitahuje negativní pocity a je často společností opovrhována. Často lze bývalé vězně rozpoznat podle jejich vzhledu - tetování, oblečení a chování - vyjadřování se nebo zálib. Sociální vyloučení bývalých vězňů je výrazem nerovné distribuce občanských práv (včetně ekonomických, sociálních a kulturních) mezi členy společnosti. Hlavním cílem politiky by mělo být řádné provádění, spravování a dohlížení na lidská práva ve společnosti. 6 7

5 Věznice obecně jsou organizovány tak, aby řídily a kontrolovaly pachatele. Tento přístup způsobuje jejich marginalizaci a působí kontraproduktivně ve vztahu k dodržování pravidel společnosti a vytváří řadu dalších důležitých potřeb řešení. Je proto patrné, že je potřeba komplexního, synergického zásahu, který by měl být ideálně rozdělen mezi několik profesí a expertů, aby se dosáhlo řešení, které by mohlo být založeno na harmonické spolupráci mezi vzdělavateli a psychology nápravného zařízení, stejně tak jako učiteli, trenéry a pracovníky řady organizací, včetně sociálních pracovníků, mentorů a zaměstnaneckých konzultantů. 3. Vězeňské systémy Trestní soudnictví v Evropě je rozmanité, proto, co se týče přímého srovnávání jednotlivých zemí, je třeba postupovat s opatrností. Podle Eurostatu odrážejí kriminální statistiky trestných činů, policejních záznamů a dalších sledovaných ukazatelů trestního soudnictví rozdílnost právních systémů států EU. Státy EU vyvíjejí snahu harmonizovat trestně-právní systémy a snaží se sjednocovat definice trestných činů a ukládání trestů pro určité typy trestných činů. Mimoto, vzájemné uznávání soudních rozhodnutí by mělo být základním kamenem přeshraniční spolupráce v trestních věcech včetně dalších nástrojů. Litva V Litvě nesou odpovědnost za financování a podporování institucionálních aktivit bývalých vězňů orgány státního vězeňského systému. Mandát těchto institucí je pomáhat jednotlivcům v integraci do společenského života a poskytovat společenskou podporu vězňům podle jejich kompetencí. Po propuštění z vězení je odpovědnost přenesena na obce, které nemohou naplnit tyto činnosti, a to kvůli chybějícímu strukturovanému, specializovanému systému podpory. Obecně se sociální asistence omezuje na poskytování jednotlivých plateb, které pokryjí základní potřeby. Dlouhodobé problémy nejsou řešeny (zejména ubytování ). Zaměstnání (speciální pracoviště, veřejné práce, atd.) jsou dostupná pouze omezeně. Sociální integraci se věnují nevládní organizace. Sociální podnik je forma podnikání, která umožňuje podnikatelům zaměstnávat bývalé vězně (kteří byli vězněni déle než 6 měsíců) v systému podporovaného zaměstnání, což je zvláště určené pro ty, kteří mají problém se adaptovat na změny na pracovním trhu. Česká republika Legislativou je určuna následující struktura nápravných a rehabilitačních systémů, které jsou v České republice vyvinuty 1. Vězeňská služba ministerstva spravedlnosti ČR odpovídá za provoz vězeňských zařízení, zabezpečuje eskort vězňů a stanoví podmínky pro zaměstnávání, vzdělávání a rekvalifikaci odsouzených. 8 9

6 2. Probační a mediační služba se specializuje na vězně právě propuštěné (především ty s podmínečným propuštěním) a pokračuje v péči o ně, ve spojení s poskytovateli sociálních služeb, úřady práce a dalšími zejména neziskovými orga nizacemi. 3. Sociální pracovníci pomáhají lidem, kteří jsou společensky vyloučeni, či těm (mladí pachatelé, bývalí vězni), kteří čelí určitým krizovým situacím, přičemž si ve vztahu k nim zachovávají profesionální přístup, i když fakticky fungují jako jejich průvodci, advokáti, mentoři, kouči či přátelé. 4. Úřad práce je státní agentura, která monitoruje a hodnotí situaci na pracovním trhu a přijímá nástroje k ovlivnění poptávky a nabídky prací. Úřad práce spolupracuje s ve řejnými autoritami (lokálními, regionálními), orgány sociálního pojištění, orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnavateli a dalšími zúčastněnými subjekty v oblasti zaměstnanosti. Zajišťuje zaměstnání uchazečům o zaměstnání, vede evidenci volných pracovních míst a evidenci uchazečů o zaměstnání, registruje cizince a jejich povolení k zaměstnání a poskytuje poradenství. Kontroluje zaměstnavatele, včetně ukládání pokut. 5. Uvedený systém doplňují služby poskytované pracovníky a dobrovolníky nevládních neziskových organizací ve snaze překonávat stávající hrozby : - věznice v České republice jsou přeplněné; - obrovská zadluženost většiny vězňů, kteří opouštějí věznice po výkonu trestu, je natolik demotivující skutečností, že tyto osoby nemají snahu si hledat řádné oficiální zaměstnání a pokud pracují, tak na černo, aniž by odváděly daně a zákonné platby zdravotního a sociálního pojištění či dokonce splácely své předchozí dluhy; - podle současně platné legislativy je osoba se záznamem v trestním rejstříku vyloučena z výkonu některých pracovních funkcí či podnikání. Zaměstnavatelé pravidelně požadují při přijímání potenciálního zaměstnance jeho výpis z trestního rejstříku, což samozřejmě diskvalifikuje bývalé vězně; Kypr Věznice na Kypru v Nicosii se řídí Evropskými vězeňskými pravidly (Rada Evropy, Výbor ministrů, Doporučení Rec(2006)2 z ) doporučujícími standardy pro členské země EU. Věznice má tři sekce: 1. Uzavřená část vězení je prostor uvnitř věznice ohraničený zdmi, kde vězni žijí, pracují, pohybují se, a kde jsou přísnější bezpečnostní opatření. 2. Otevřená část vězení zahrnuje prostor i mimo zdi věznice, ale stále je to součást vězení, kde vězni žijí, pracují, pohybují se, a kde jsou bezpečnostní opatření mnohem uvolněnější. 3. Centrum poradenství a zaměstnávání mimo vězení - tato část je určena vězňům, kteří během dne pracují mimo věznici na svobodě a po práci se navracejí do vězení, kde přespávají. V této části věznice platí režim poloviční, kontrolované svobody. Cílem otevřené věznice a Centra poradenství a zaměstnávání mimo vězení je napomoci sociální rehabilitaci a začlenění vězňů do společnosti. Každý vězeň má stejné právo účastnit se různých pracovních programů, tělesného cvičení, všeobecného i odborného vzdělávání, kreativní činnosti i aktivního odpočinku, apod. Podle Vězeňského řádu, s výjimkou odsouzených na doživotí, platí, že : 1. Vězni jsou zasíláni do Otevřené části vězení, pokud prokázali vynikající chování a dokázali, že jsou spolehliví a pracovití. Klasifikaci provádí Výbor vězení, který též vězňům přiděluje odpovídající práci a poskytuje povolení k odchodu. 2. Posledním krokem k opětovnému začlenění do normálního prostředí je přechod vězňů z Otevřené části věznice do Centra poradenství a Zaměstnávání mimo vězení, kde vězni stráví zbytek trestu v podmínkách kontrolované svobody

7 Všem vězňům je dána možnost pracovat, pokud je to možné, vybrat si i práci podle svého vlastního uvážení. Ve vězení jsou plně vybavené dílny, kde jsou vězni pod dohledem odborných školitelů motivováni a vedeni k tomu, aby si zlepšili úroveň svých dovedností tím, že zde pracují jako kuchaři, krejčí, tesaři, elektrikáři, knihaři, holiči, zahradníci, mechanici a také mají možnost pracovat na vězeňské farmě. Vedení věznice v zájmu zlepšování odborného vzdělávání spolupracuje s kyperským pracovním centrem a ministerstvem školství. Vězni jsou dále vedeni ke zlepšení úrovně svého vzdělání a odborné přípravy tím, že navštěvují výuku jak ve vězení, tak i mimo něj, nebo se účastní korespondenční kurzů. V případě potřeby mají vězni k dispozici služby psychologa a psychiatra, jsou jim nabízena osobní setkání, skupinové diskuse nebo setkání za přítomnosti členů jejich rodiny. Všem vězňům jsou umožněny pravidelné kontakty s jejich rodinami, možnosti přijímat návštěvy ve vězení i možnost navštěvovat členy rodiny mimo vězení s cílem usnadnit jejich sociální integraci do svobodné společnosti. Maďarsko Zákonem je Maďarská Vězeňská služba definovaná jako ozbrojená, donucovací agentura, vykonávající opatření v trestním řízení a tresty odnětí svobody a penalizaci neplatičů pokut. Vězeňská služba je podřízena Ministerstvu vnitra. Ministr vnitra je zodpovědný za Vězeňskou službu a řídí zaměstnávání vězňů ve společnostech s ručením omezeným, které jsou provozované Vězeňskou službou. Dohled nad zákonností vykonává úřad Státního zástupce. V souladu s platnými právními předpisy je celková kapacita zařízení nižší než počet ubytovaných vězňů, a proto jsou trestní instituce charakterizované jako přeplněné. V současné je době průměrná přeplněnost 139% procent. Z celkového personálu zaměstnaného v Maďarské Vězeňské službě je většina uniformována (důstojníci a poddůstojníci), zatímco někteří z nich pracují jako neuniformovaní úředníci nebo jako zaměstnanci na částečný úvazek. Dle zákona, jsou zadržovaní seskupeni do čtyř kategorií: obžalovaní ve vazbě odsouzení vězni omezení a tresty pro činy jiné než kriminální nucená psychiatrická léčba. Posláním služby je provádět všechny zákonem požadované povinnosti a přispět k veřejné bezpečnosti v Maďarsku. Zaměstnanci vězeňské služby zabezpečují : bezpečnost a pořádek ve věznicích humánní přístup a péči o odsouzené dostatek příležitostí k osobnímu rozvoji vězňů pro snížení recidivy dodržování zákonnosti během uvěznění. Švédsko Ministerstvo spravedlnosti odpovídá za vězeňskou politiku, ale nemá oprávnění zasahovat do každodenní práce věznic a probační služby, centrálně nebo regionálně. To je odpovědnost švédské Vězeňské a probační služby, v jejímž čele stojí vládou jmenovaný Generální ředitel a je rozdělena do šesti oblastí s věznicemi, vazebními věznicemi a probačními jednotkami. Styl řízení ve věznicích je spíše organický, než militaristický. Ozbrojené stráže zde neexistují. Ve velmi závažných případech neklidu, je kontaktována místní policie, která má pravomoc řešit situaci. Nicméně, stávky a další formy nepokojů se ve věznicích vyskytují velmi vzácně. Věznice mají přidělenou bezpečnostní klasifikaci od A do F. Hlavním důvodem pro různé úrovně zabezpečení je snaha umístit zločince do odpovídajícího typu vězení. Klasifikace je podle hodnocení rizika, které se provádí u všech vězňů. Věznice třídy A jsou uzpůsobeny pro vězně, kteří představují největší riziko, zatímco pro ostatní vězně je dostačující přiměřené zabezpečení. Ve věznicích třídy F, které jsou známé jako otevřená vězení, je úroveň zabezpečení velmi nízká. Sem bývají umisťovány osoby odsouzené za řízení v opilosti a za méně závažné trestné činy, ale též vězni odpykávající si poslední část trestu odnětí svobody. Podle švédského zákona o zacházení s vězni (Zákon č. SFS 1974:203, platné znění z ), je hlavním cílem trestu podpora a pomoc přizpůsobení se vězně komunitě (společnosti) a neutralizování škodlivých účinků trestu odnětí svobody. Vězeňská a probační služba má dva hlavní cíle. Přispět ke snížení kriminality a pracovat na zvýšení bezpečnosti ve společnosti. Za tím účelem pracují s odsouzenými osobami tak, aby mohli v budoucnu žít život bez páchání nových trestných činů. Kontakty s vnějším světem, pokud jde o návštěvy a dovolené, jsou poměrně liberální. Pravidelný kontakt s vnějším světem je vnímán jako důležitý prvek při působení na pachatele. Návštěvy mohou probíhat bez dozoru vězeňského dozorce. Vězňům jsou pravidelně poskytovány dovolené, nebo krátkodobá opuštění věznice. Průměrná délka běžné dovolené jsou tři dny. Prakticky všechny instituce mají studijní zázemí. Odsouzený může studovat předměty na úrovni povinné základní školní docházky i střední školy. Může též studovat vysokou školu prostřednictvím distančního studia

8 Všichni vězni jsou povinni se zapojit do programu činností. Programy zahrnují tradiční práce, vzdělávání, odborné výukové, výchovné a léčebné programy, denní opouštění věznice z důvodu studia nebo práce mimo věznici během běžné pracovní doby a též pomocné práce ve věznici - kuchyňské povinnosti, stavební a všeobecná údržba, a konečně, odborný výcvik. Podle zákona má vězeň právo na vhodné volnočasové aktivity. O jakou činnost se jedná, je do značné míry na instituci, ve které vězeň svůj trest vykonává. Všichni vězni mají právo vyznávat svou víru a náboženství a provádět úkony s tímto vyznáním spojené, přičemž nezáleží na tom, o kterou konkrétní víru se jedná. Všichni nově přijatí vězni jsou přijímajícím úředníkem dotazováni na svůj zdravotní stav. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží jsou posíláni do vězeňského zdravotního zařízení. Bylo také vyvinuto několik léčebných programů pro vězně zneužívající drogy. Před propuštěním z vězení jsou přijata zvláštní opatření ke snížení rizika recidivy a k usnadnění integrace vězně do společnosti : Pracovní propustky: vězeň smí z důvodu práce trávit čas mimo věznici během pracovního dne, smí se účastnit vzdělávacích a odborných programů nebo organizovaných aktivit. Pečovatelská služba: vězeň má dovoleno strávit čas v léčebných zařízeních za účelem účasti na různých procedurách. Dům na půli cesty: Vězeň má možnost interakce v prostředí, které má ještě svobodnější režim než otevřené věznice při současné podpoře a pomoci ze strany Vězeňské a probační služby a dalších orgánů. Rozšířené pracovní propuštění: vězni je povoleno vykonávat trest doma za podmínek kontroly (např. elektronická kontrola). Vězeň musí pracovat, navštěvovat vzdělávací nebo odborné programy, přijímat léčbu nebo se účastnit organizovaných aktivit. Podmínečné propuštění je poslední součástí opatření, která mají usnadnit návrat do společnosti. Vězni, kteří mají trest delší než jeden měsíc, jsou zpravidla podmíněně propuštěni, když je jejich trest ze 2/3 vykonán. 4. Zaměstnávání bývalých vězňů Jedním z významných předpokladů sociální integrace bývalých vězňů je jejich zaměstnání. Většina z nich je v aktivním věku pro zaměstnanost, nicméně ztratili odborné dovednosti a pracovní návyky, stejně jako orientaci na trhu práce. Pracovní programy budou užitečné pouze pro ty z bývalých vězňů, kteří se vědomě rozhodli opustit trestnou činnost a jsou motivováni k ukončení své trestné činnosti. Adaptace bývalých vězňů na pracovní trh by měla začít v průběhu výkonu trestu za pomoci pracovního poradenství, školení a speciálních pracovních programů a pokračovat po propuštění pracovním zařazením. Vedení procesu integrace bývalých vězňů v individuálních případech hraje hlavní roli napříč úspěšnými programy zaměstnanosti. Tento proces zahrnuje individuální vedení osoby před nástupem do práce, podporu při nástupu a pokračující dohled po určitou dobu poté, co klient získal práci. Kromě toho, dohled nad jednotlivými případy vzbuzuje důvěru u potenciálních zaměstnavatelů

9 také negativně ovlivnit nově přijatého zaměstnance i ostatních zaměstnanců. Obojí je třeba pečlivě vážit z důvodu transparentnosti, otevřeného pracovního prostředí a demokratického vedení. 7. Zaměstnavatelé by měli spoléhat na standardní zásady a postupy při zaměstnávání osob s nedávným zápisem v rejstříku trestů. Náborový proces by měl být spravedlivý pro všechny kandidáty při respektování zásady rovných práv. 8. Management by měl vyvinout maximální úsilí pro rychlou adaptaci bývalého vězně tím, že jmenuje jednoho spolupracovníka, který mu bude mentorem poskytujícím mu zastoupení, dobrý příklad a rady ohledně hodnot a postojů. 9. V případě odhalení, že jeden ze zaměstnanců je bývalý vězeň, by si zaměstnavatel měl být vědom toho, že pokud nejsou přímo dotázáni, většina bývalých vězňů sama podrobnosti o své negativní minulosti nezveřejňuje. Nábor a umisťování na pracovní trh Studie a rozbory odhalují nedostatek důvěry a negativní stereotypy v přístupu vůči potenciálním zaměstnancům, bývalým vězňům. Následující příklady argumentace mohou překonat hlavní výhrady a otevřít pracovní obzor bývalých vězňů: 1. Mnoho osob je schopno dosáhnout vysokých profesních úspěchů a jsou vysoce motivováni. 2. Provádění rehabilitačních programů ve věznicích připravuje vězně na opětovné zařazení na trh práce, přispívá k rozvoji socializačních schopností a probouzí změny v chování a psychice odsouzených. 3. Důvěru, která podporuje změny v chování lze získat v průběhu zkušební doby v rámci státem dotovaného krátkodobého zaměstnání, v kontextu vzájemného porozumění. 4. Při výběru potenciálního zaměstnance je třeba zapojit kolegy analytiky, kteří vyhodnotí reakci ostatních zaměstnanců a zákazníků na nábor bývalého vězně a poukáží na možná rizika a jejich předcházení pomocí vnitropodnikové kontroly. 5. Zaměstnavatel je povinen zajistit přístup k citlivým informacím o kandidátovi s jeho informovaným souhlasem. Musí být otevřená výměna dat při respektování vyváženosti na jedné straně přístup k osobním údajům, na druhé straně otevřenost nezbytná pro nastolení vzájemné důvěry. 6. Zaměstnavatelé mohou zveřejnit informace o přítomnosti dříve trestaných osob ostatním pracovníkům organizace ve jménu důvěry týmu a otevřenosti. Na druhou stranu může takové rozhodnutí vézt ke zbytečnému napětí v rámci pracovního týmu a může Školení na pracovišti Vzdělávání a celoživotní učení je v Evropě považováno za nástroj osobního rozvoje, a to zejména pro ty jednotlivce, pro které je učení, odborné vzdělávání a školení hůře dostupné. Vězeňské programy odborného vzdělávání a přípravy jsou navrženy s ohledem na poptávku a nabídku na trhu a typicky se snaží poskytovat služby k zajištění pracovního místa pro bývalé vězně v kombinaci se službami monitoringu a odstraňování problémů, které by vedly ke ztrátě takového pracovního místa. Školení na pracovišti pro osoby, které opustily místa výkonu trestu, je složitá komplexní záležitost, která musí být ošetřena profesionálně vhodnými pracovníky vybavenými nejen 16 17

10 5. Příklady dobré praxe Neexistují žádné mechanismy sociální podpory pro vstup na trh práce, které by mohly sjednotit všechny prostředky a zdroje, které jsou k dispozici a které by měly pod kontrolou vznikající problémy. Toto omezení se však snaží překonávat neziskový sektor, zejména nevládní a církevní dobrovolnické organizace. odborností a dovednostmi ve vedení týmu, ale také pedagogickými kompetencemi. Toto lze provádět za účasti externích poradců, mentorů specializujících se na podporu prosociálních dovedností (např. sociální pracovníci, psychologové), kteří se zaměřují nejen na překonávání nedostatků v kvalifikaci, ale také na odstraňování agresivních postojů, výsměchu, atd., a na řešení konfliktů. Skupinová výuka by mohla pomoci ušetřit čas a organizační zdroje, přesto však má některé podstatné nevýhody, může snížit motivaci účastníků a kvalitu vzdělávání. Proto se doporučuje individuální poradenství pro zaměstnance bývalé vězně za pomoci honorovaných a předem proškolených mentorů. Správně strukturované poradenské mentorinkové programy mohou poskytnout uspokojivé výsledky při integraci bývalých vězňů na pracovní trh. V USA, Velké Británii a Maďarsku opatření založená na mentorinku zvýšila úspěšnost probíhajících rehabilitačních programů. Bylo zjištěno, že asi 60 procent účastníků poradenských programů obdrželo pracovní příležitosti. Mentor je profesionální školitel odbornosti, který uplatňuje své speciální znalosti a jeho úkolem je prostřednictvím své pedagogické činnosti zlepšovat kvalitu produkce firmy a rozvíjet kariéru zaměstnanců. Mentorem může být buď zaměstnanec společnosti nebo externí sociální pracovník, psycholog nebo jiný odborník. Skupinová výuka, individuální trénink nebo metody samo-výuky jsou účinné pouze u motivovaných zaměstnanců. Kombinovaný přístup skupinového a individuálního tréninku se doporučuje pro osoby, které znovu vstupují na trh práce po odchodu z místa výkonu trestu. Skupinová výuka se více používá v případě najímání větší skupiny zaměstnanců. Skupinová výuka bývá kombinována s rozvojem pro-sociálních dovedností. Litevská nevládní podpora V Litvě pomáhají bývalým vězňům se znovu začleněním do společnosti, hájením jejich práv, a zlepšením jejich dovedností prostřednictvím účasti v konkrétních projektech především diecézní charity (Caritas Diocesece), charitativní a kulturní společnost Evangelické Luterské církve Sandora, křesťanské charitativní fondy Samarija a Laikas. Stejně jako další organizace zastupují zájmy svých členů. Nevládní organizace a projekty v České republice V České republice za péči o odsouzené a jejich přípravu na propuštění a začlenění se do společnosti odpovídají pracovníci státních institucí v gesci ministerstva spravedlnosti, práce a sociálních věcí. Jejich činnost významně doplňují externí subjekty církve a nevládní dobrovolnické organizace : a) Sdružení pro probaci a mediaci v justici nynější název Rubikon je občanské sdružení, které pomáhá vězňům nalézat řešení pro odstranění zadluženosti, motivuje k nalezení vhodného zaměstnání a začlenění se do společnosti, podporuje konstruktivní řešení konfliktů v komunitě jako nástroj pro prevenci kriminality. b) Český helsinský výbor monitoruje legislativu týkající se lidských a občanských práv se zvláštním důrazem na Vězeňskou službu a trestní soudnictví, práva vězňů a zadržených, rovné příležitosti pro ženy a muže, trh práce, spory, uprchlíky, policii. c) Mosty je název psychologického centra; dalším projektem je Job club, kam mají přístup bývalí vězni a kde pod dohledem odborného konzultanta mohou použít kancelářské vybavení klubu včetně PC, internetu, telefonu a mohou prostudovat noviny a inzerci za účelem hledání si zaměstnání d) Česká katolická charita poskytuje pomoc prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. e) Diakonie poskytuje sociální, zdravotnické, vzdělávací a pastorační služby 18 19

11 f) Armáda spásy poskytuje pomoc bezdomovcům, starým a nemocným občanům a sociálně znevýhodněným osobám včetně vězňů po propuštění z výkonu trestu g) Za branou je občanské sdružení poskytující odbornou pomoc vězňům, osobám propuštěným z výkonu trestu a jejich rodinným příslušníkům a zprostředkovává kontakty na vhodné zaměstnavatele, azylová zařízení, ubytovny apod., a poskytuje poradenství v obtížných sociálních situacích. h) Centrum pro podporu zaměstnání je nevládní organizace, která v rámci projektu na podporu zaměstnávání bývalých vězňů administruje finanční pobídky pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají bývalé vězně. Dotovanou mzdu dostává zaměstnanec bývalý vězeň jedenkrát týdně za předpokladu, že předloží účtenky za nákupy provedené v předešlém týdnu. Smyslem je, naučit, respektive obnovit u těchto osob finanční gramotnost a schopnost samostatného hospodaření. i) Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, provozuje Domov pro seniory, který je propojen s ženskou věznicí. Již od r (s nucenou přestávkou v období komunismu) zde řádové sestry provozují unikátní projekt pracovní terapie, kdy pomáhají a dohlížejí na vězenkyně, které na principu otevřené věznice pracují jako pečovatelky o nemocné a starší osoby a vykonávají další související činnosti. j) Nová šance, Ostrava je nevládní organizace, která sídlí v Ostravě-Koblov v bývalých kasárnách. Armáda opustila tyto prostory v r ve vybydleném stavu. Občanské sdružení Nová šance Ostrava získalo tyto budovy včetně pozemku a využívá je pro svůj projekt Integrace a resocializace bývalých vězňů, bezdomovců a osob opouštějících psychiatrické léčení, které nemají kam jít. Ubytovna má kapacitu 20 míst. Je zde též společenská místnost a kaple. Vybavení, nábytek získalo sdružení darem od sponzorů. Přes své kontakty na místní restaurace a pekárny získává každodenní polévku a chléb, ošacení získává darem od místních občanů. Sdružení zprostředkovává časově omezenou práci pro své klienty. Z důvodu velké zadluženosti je velmi obtížné motivovat klienty, aby si hledali zaměstnání. Klienti pracují přímo v areálu na opravě budov a na pozemku, podle svých schopností. V průběhu pobytu ve vězení mnozí ztratili pracovní návyky, proto je nemožné je ihned po propuštění zaměstnat. Předseda sdružení Nová šance, Ostrava říká : Naši klienti i přes svou kriminální historii mohou pomáhat a pomáhají mnoha lidem. Vedeme je k tomu. Začátky byly těžké, nechápali, proč by měli někomu zadarmo pomáhat, ale to se postupně změnilo. Byli jsme požádáni invalidními osobami (Rehabilitačním zařízením v Hrabyni) abychom jim pomohli při uskutečňování výletů vozíčkářů. Naši klienti při pomoci těmto handicapovaným osobám zjistili, jak je těžké žít s tělesným omezením, a že mohou být svým způsobem šťastní, neboť na rozdíl od vozíčkářů, nejsou závislí na pomoci druhých. Když jsme začínali v r. 1991, mnoho lidí bylo proti nám, měli obavu ze sousedů kriminálníků. Avšak během uplynulé doby se nám podařilo navázat vztah s místní komunitou, zejména s místní farností, takže lidé sem chodí a najímají si naše klienty na drobné práce. Švédsko Ve Švédsku jsou následující zářné příklady: a) Exit je celostátní organizace, která pomáhá jednotlivcům opustit prostředí bílé nadřazenosti (nacionalistická, rasistická, extrémistická hnutí) a začlenit se do většinové společnosti. Exit poskytuje konzultace školám, zařízením sociálních služeb, policii - a vychovává odborníky, kteří přicházejí do styku s příslušníky těchto hnutí, a zabývá se rozvojem metodiky v této oblasti. Rehabilitace pokrývá celou škálu potřeb, od motivace, přes individuální podporu, aktivity pro výcvik spolupráce a sociálních dovedností, aby se učili, jak zvládat zkoušky, důvěru, samostatné bydlení, rodičovskou podporu. b) Fryshuset je nadace, jejíž vize je založena na přesvědčení, že podpora, důvěra, zodpovědnost a porozumění jsou nezbytné k tomu, aby mladí lidé rozvíjeli své vrozené schopnosti a našli cestu do společnosti. Fryshuset provozuje rozsáhlý školní areál s učebnami a množstvím zařízení pro mimoškolní aktivity (multifunkční tělocvičnu, skateboardové hřiště, baletní sál, zkušebny pro začínající rockové kapely, disko-klub, atd.) Maďarsko V Maďarsku se problematikou reintegrace bývalých vězňů do společnosti a zejména vstupem na pracovní trh zabývá několik organizací prostřednictvím svých projektů : a) Projekt ToolBook - Příručka pro zaměstnavatele, kteří jsou ochotni akceptovat bývalé vězně; b) Projekt Zahradníkem v parku nápravného zařízení Állampuszta, středisko vzdělávání dospělých a oficiální zkouškové centrum pro Střední maďarský region; c) PROGRAM ZMĚNY projekt pro zvýšení šance na opětovné začlenění do společnosti a na trh práce pro propuštěné mladé bývalé vězně; d) Projekt Recyklace domácí a průmyslově použité textilie, s cílem podpořit vlastní knowhow recyklace domácí a průmyslově použité textilie s využitím pouze lidské energie, projekt posiluje spolupráci skupin a jednotlivců e) Projekt Host Village Tarnabod závod s nakládáním odpadů poskytuje dlouhodobé možnosti práce a bydlení pro osoby bez přístřeší a rodiny, s cílem přispět k jejich znovu začlenění do společnosti. Důležitým prvkem programu je rozvíjení místní komunity, posílení stávající sociální služby, sociální sítě a vytvoření nové pracovní možnosti. Projekt je realizován maďarskou organizací Maltézská pomoc - bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženství, politické či jiné přesvědčení - pouze na základě a v rozsahu potřebnosti

12 Kypr Podstatnou pomoc při reintegraci bývalých vězňů do společnosti poskytují : a) Ministerstvo spravedlnosti: jako Průvodce pro sociální indukci a rehabilitaci propuštěných z vězení, kterému je svěřena pomoc při opětovném začleňování vězňů do společnosti. b) Oddělení věznice, které vydává příručky pro rodiny vězňů : Udržet kontakt, Příprava na propuštění, a Mluvíme s dětmi. c) Sociální odbor / Rodinní poradci, kteří poskytují poradenství a podporu rodinným příslušníkům, kteří zažili domácí násilí. d) Nevládní organizace zaměřené na osvětu v oblasti domácího násilí, které poskytují ochranu a přístřeší obětem domácího násilí, jako např.: Sdružení pro prevenci domácího násilí, APANEMI - Centrum pro informace a podporu žen a PIK - Kyperské centrum Observatoře rovnosti. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Tento dokument byl publikován v rámci projektu Development of Ex-Prisoners Integration into the Labour Market, který je realizován s podporou Evropského společenství v rámci programu Grundtvig. Obsah tohoto dokumentu nemusí striktně odpovídat postojům Evropského společenství. Všechny citované dokumenty a názory zaznamenali partneři projektu a neměly by být v žádném případě interpretovány jako oficiální postoje Evropské komise nebo jakýchkoliv jiných oficiálních organizací. Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu shromáždili autoři z různých zdrojů a mohou se měnit bez následného upozorňování. Autoři neposkytují žádné záruky pokud jde o kvalitu, obsah, úplnost nebo adekvátnost takových informací a údajů. I když bylo věnováno patřičné úsilí kvalitativní a obsahové stránce, nebudou autoři na sebe brát jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé užíváním této informace nebo spoléháním na ni. Copyright , autorské právo pro partnery projektu Development of Ex-Prisoners Integration into the Labour Market. Všechna práva vyhrazena. Tuto brožuru můžete užívat pro nekomerční, osobní nebo výukové účely. 22

13

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SDRU ENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010

SDRU ENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010 SDRUENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ), je nevládní nezisková organizace založená v roce 1994. SPJ iniciuje a rozvíjí nové metody

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society)

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI. LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V LOTYŠSKU SOUČASNÁ SITUACE A ZKUŠENOSTI LOTYŠSKÁ SPOLEČNOST PRO AUTISMUS (Latvian Autism Society) Jaké je to v Lotyšsku? - V Lotyšsku dosud existuje jen několik málo podporovaných

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

(ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Volné pracovní místo: vedoucí útvaru komunikační podpory Oddělení: oddělení pro kapacity a komunikaci v oblasti veřejného zdraví Referenční číslo: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS) Evropské středisko pro prevenci

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 17. Agentury práce a jejich činnosti Mgr. Zuzana Válková

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více