Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory Charitní domov pro seniory Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Zápisky ze Svaté země Poděkování Jen tak ve stručnosti Světec měsíce Slovo z Charity Přečetli jsme a doporučujeme Informace... a mnoho dalšího Pamatuj, člověče Vím, kdo jsem, jen se na to tak často snažím zapomenout Kéž mi postní doba připomene, co Kristus udělal pro mne. Abych se nemusel bát vzpomenout si, že jsem prach. Věřím totiž, že i mne jednou Bůh vzkřísí. Z prachu k životu. Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

2 Únor v liturgii Bratři a sestry, začíná měsíc únor, kdy letos slavíme začátek postní doby, 22. února už je popeleční středa, a také jednu důležitou vzpomínku. Sjednocujeme se v modlitbě a pamatujeme na všechny nemocné u příležitostí Světového dne nemocných a zároveň památky Panny Marie Lurdské. Před 154 lety 11. února 1858, na neobydleném místě zvaném Massabiellská jeskyně, spatřila Bernadetta Soubirous, prosté děvče z Lurd, světlo, a uvnitř tohoto světla mladou krásnou, nade vše krásnou paní. Tato paní se k ní láskyplně, něžně, uctivě a s důvěrou obrátila. Vykala mi (vypráví Bernadetta) Chcete mi prokázat laskavost tím, že sem následujících patnáct dní budete přicházet? (ptá se ta Paní) Dívala se na mne jako o- soba, která mluví s jinou osobou. Při tomto rozhovoru, během tohoto něžností zcela prostoupeného dialogu ji tato Paní pověřila, aby předala velmi jednoduché vzkazy o modlitbě, pokání a obrácení. Není divu, že Maria je krásná, takže při zjevení z 25. března 1858 oznamuje svoje jméno takto: Jsem Neposkvrněné Početí. Bernadetta je nejstarším dítětem velmi chudé rodiny, která nevlastní ani vědění, ani moc a má jen chatrné zdraví. Maria si ji vybírá, aby předávala její poselství obrácení, modlitby a pokání v plném souladu s Ježíšovými slovy: Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým Od roku 1858 začínalo v Lurdech přibývat poutníků, kteří byli velice překvapeni silou modlitby tohoto místa. Zároveň byli překvapeni tím, jak Bůh odpovídal na tyto modlitby a kolik se tam děje zázraků uzdravení. Proč vlastně Bůh činí zázraky? Proto, aby o něm člověk přestal pochybovat. Aby v něj uvěřil a znovu k němu upevnil svou důvěru. Proto se Maria zjevuje v Lurdech, Fatimě, La Salletě, aby lidem připomněla, že Bůh je. I letos jste zvaní na děkanátní pouť do Lourd a La Saletty, abychom si tyto událostí ještě jednou zopakovali a společně zažili krásu a duchovní bohatství poutních míst. V únoru taky začíná postní doba čas přípravy na Velikonoce. Doba postní má kající ráz. Věřící vycházejí spolu s Kristem na poušť a připravují se na ponoření do Kristovy smrti a vzkříšení. Podle přání II. vatikánského koncilu má vyjadřovat dvojí ráz: křest a pokání. Čekatelé křtu (katechumeni) se v ní mají připravit na iniciační svá Svátek Uvedení Páně do chrámu Světový den zasvěceného života Hromnice je lidový název svátku Uvedení Páně do chrámu, který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši Světlo k osvícení národů Mesiáše (Lk 2,22-38). Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že každý mužský prvorozenec musí být zasvěcen Bohu. Panna Maria a Josef s dítětem Ježíšem splnili tento předepsaný úkon a setkali se při tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou (podle toho se též svátek ve východní církvi nazývá Hypapanté - setkání). Lidový název Hromnice vznikl kvůli svěcení svíček hromniček, které se rozsvěcely i při modlitbě za ochranu při bouřce. Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. (Podle sv. Bernarda z Clairvaux) Sv. Blažej, biskup a mučedník Sv. Agáta, mučednice Sv. Apollonie, panna a mučednice Sv. Scholastika, řeholnice Panna Maria Lurdská Světový den nemocných Sv. Alexius a druhové, řeholníci Sv. Petr Damiani, kněz Popeleční středa Postní doba je cestou k setkání s Kristem, ponoření v Krista a obnovení života V postní době se vydáváme na cestu naslouchání Božímu slovu, modlitby a obrácení. Během 40 dní nám liturgie pomáhá opětovně prožít klíčové fáze tajemství naší spásy. Člověk byl stvořen, aby byl přítelem Boha. Avšak hřích narušil tento vztah důvěry a lásky a lidstvo se v důsledku toho stalo neschopným uskutečnit své původní povolání. Díky Kristově vykupitelské oběti jsme však byli vysvobozeni z moci zla. Pokřtěný, který v Kristu zemřel hříchu, se rodí k novému životu a znovu je obdařen důstojností dítěte Božího. Proto byl v prvotním křesťanském společenství křest považován za první vzkříšení. Postní doba je tedy již od samého začátku prožívána jako období bezprostřední přípravy na křest, který je slavnostně udělován během velikonoční noci. Celá postní doba je cestou k velkému setkání s Kristem, k tomuto ponoření v Krista a obnovení života. My už jsme pokřtěni, ale křest v našem životě často není moc účinný. Proto je postní doba i pro nás opětovným katechumenátem, v němž jdeme znovu vstříc našemu křtu, abychom jej znovu objevili a hluboce prožili, abychom se znovu skutečně stali křesťany. Postní doba je příležitostí k opětovné proměně v křesťany skrze neustálý proces vnitřní změny a pokroku v poznání a v lásce Kristově. Konverze nikdy není jen jediná a navždy, ale je to vnitřní cesta celého našeho života. Konverzi ale nelze omezovat jen na určitou dobu: je to každodenní cesta, která musí zahrnovat každý den našeho života. Postní doba je ale pro křesťana dobou vhodnou k usilovnějšímu tréninku hledání Boha a k otevírání srdce pro Krista. Strana 2 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

3 tosti (křest, biřmování, eucharistii) a věřící na obnovu svého křtu, když si jej připomenou a budou činit pokání. Tak se obě skupiny připraví na velikonoční slavnost. Postní doba plyne od Popeleční středy po čtyřicet dnů a končí na Zelený čtvrtek večer přede mší na památku Večeře Páně. Čtyřicetidenní půst (na památku 40denního postu Páně) se prosadil v Římě v 5. století a jeho začátek se stanovil na 1. postní neděli. Jelikož neděle není postní den a bylo třeba zachovat plných 40 dnů, přidaly se 4 dny před postní neděli, a tak se dospělo ke středě, která od 10. století zvykem udělování popelce na znamení pokání dostala název Popeleční". Od 6. st. jí začíná postní doba. Podle názvu je doba postní dobou postu, tj. zdrženlivosti od masa a újmy v jídle každý den, vyjma neděli, jak svědčí starokřesťanská praxe. Avšak dnes je půst jen na Popeleční středu a Velký pátek, proto obnovená postní liturgie vyzývá k jiným druhům postu: k horlivější modlitbě, ke skutkům lásky, k sebekázni, k duchovnímu obrácení. Avšak je zdůrazněna i druhá myšlenka postní doby: příprava na křest nebo jeho obnova. Jsou obnovena křestní evangelia", jež byla předčítána katechumenům (o Samaritánce, uzdravení slepce, vzkříšení Lazara), hlavně v cyklu A. Dnes se vztahují na všechny věřící, neboť během postní doby si celá církev spolu s katechumeny připomíná tajemství svého křestního zasvěcení. Popeleční středa je branou do postní doby, kdy se po evangeliu a promluvě světí popel a poznamenává se jím čelo věřících se slovy: Prach jsi a v prach se navrátíš", jež Bůh řekl Adamovi (Gen 3,19), nebo Čiňte pokání a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Původ tohoto obřadu je v praxi veřejného pokání raného středověku: kajícníci byli vyhnáni z církve obřadem, připomínajícím vyhnání Adama a Evy z ráje. Slova o popelu-prachu byla pak zhmotněna v poznamenání čel kajícníků. Popeleční středa je výbornou příležitostí k tomu, abychom si připomněli, na co zpravidla nechceme myslet nebo neradi myslíme. Základním cílem postní doby je osvobodit se od různých omezení, která se po řadu měsíců vršila v našem životě, abychom se mohli svobodně přibližovat k Bohu, a tak upevňovat láskyplný vztah se Stvořitelem. Církev připomíná tuto pravdu o pomíjivosti života, aby nám s ještě větší radostí oznámila na konci Velkého půstu, že zmrtvýchvstání Krista nám poskytuje šanci na něco mnohem krásnějšího, na věčný život. Ať čas, který je před námi, prožijeme v klidu a důvěře v Boží prozřetelnost P. Wojciech Zapiór Obrátit se znamená hledat Boha, jít s Bohem, chápavě následovat učení jeho Syna, Ježíše Krista. Obrácení není snaha o pouhou seberealizaci, protože člověk není architektem svého věčného údělu. Nejsme to my, kdo jsme učinili sami sebe. Máme vyšší určení. Obrácení znamená, že se nepovažujeme za stvořitele a autory nás samých. Konverze spočívá v tom, že svobodně a s láskou přijímáme závislost na Bohu, našem pravém Stvořiteli, závislost na lásce. To pak již není závislost, ale svoboda. Obrátit se znamená nesledovat jen vlastní osobní úspěch, který pomíjí, nýbrž opustit každou lidskou jistotu a jednoduše a s důvěrou následovat Pána, aby se Ježíš stal pro každého z nás mým vším ve všem. Kdo se od Něho nechá získat, nebojí se, že ztratí svůj život, protože On nás na Kříži miloval a vydal sebe samého pro nás. (Podle promluvy Benedikta XVI. při generální audienci na Popeleční středu 2007.) Sv. Polykarp, biskup a mučedník postní neděle Jaroslav Branžovský Bohoslužby na Svatém Hostýně. V zimním období (do 22. dubna 2012) jsou slouženy mše svaté takto: - ve všední dny 7:00, 9:15 hodin - v sobotu: 7:15, 9:15, 11:00 hodin - v neděli 7:15, 9:15, 11:00, 14:15 hodin V neděli ve 13:00 hodin je svátostné požehnání. Denně modlitba růžence v 18:45 hodin. Dny modliteb za jednotu křesťanů. I letos začátkem ledna jsme měli možnost účastnit se ekumenických modliteb za jednotu křesťanů. V Přerově mají tato společná setkávání věřících z různých křesťanských církví již mnohaletou tradici. Letošní společné modlitby se konaly ve dnech v prostorách Armády spásy, Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské. Petr Kulík, farář ČCE Strana 3 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

4 Ctnosti a neřesti Štědrost a lakomství V tomto únorovém čísle bych se rád věnoval ctnosti, kterou si moţná spojujeme hlavně s Vánocemi a touto ctností je štědrost. Snad logickým protipólem jí bude lakomství. Asi nejjednodušeji řečeno je štědrost ochota dávat. Kdyţ to lehce rozvedeme, jedná se o uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, lásku k bliţním, charitu, velkorysost. Aristoteles říkal, ţe štědrost je vyváţeným středem mezi rozhazovačností a lakotou. Jinými slovy je to potlačená chamtivost a egoismus, nepřítomnost ţádostivosti, neulpívání na vnímaném objektu. Obecně se štědrost spojuje s nouzí. Štědří lidé jsou vnímaví k nouzi druhých a snaţí se s ní něco dělat. Ještě před několika desítkami let to bylo jednodušší. Nouze znamenala, ţe dotyčný neměl co jíst, neměl střechu nad hlavou. Dnes je tomu jinak. Hlavním problémem je, ţe lidé, kteří jsou v nouzi, trpí mnohem podstatnějšími problémy neţ jen nedostatkem. Většinou jsou spoutáni závislostmi, takţe pomoci jim je těţké. Nechají se nakrmit, aby peníze ze sociálky mohli propít nebo naházet do výherního automatu. Ale my máme být štědří, ne naivní a hloupí. Dnes je třeba, aby naše pomoc byla mnohem komplexnější. A tak jsme nesmírně vděčni za lidi, kteří se takové sluţbě profesionálně věnují. Jestliţe se však jedná o profesionalitu, těţko zde můţeme hovořit o ctnosti jako takové. A je vůbec štědrost potřebná, kdyţ se dnes o všechny postará sociálka či charita? Motivací ke štědrosti nám můţe být, ţe jeden z nejzásadnějších aspektů Boha je to, ţe On je štědře dávající Bůh. Kdyţ štědře dáváme, jsme Bohu nejpodobnější. A navíc, na štědrost Bůh reaguje štědrostí. On je štědrý ve svém poţehnání a štědře činí náš ţivot šťastný. Štědrost totiţ proměňuje a změkčuje naše srdce. Mohli bychom tedy definovat přímou úměru: Čím jsme my štědřejší, tím je Bůh štědřejší k nám. Ale pozor, je to Boţí milost, ne obchod, kde si kupujeme Boţí přízeň! Takţe je to obrovská výzva, abychom byli štědří. Samozřejmě nejde jen o finanční štědrost. Jde o štědrost v odpouštění, v čase, v lásce. Takovou štědrost Bůh oplácí svou štědrostí. Štědrostí milosti a poţehnání. V podobenství o dělnících na vinici nám Jeţíš ukazuje, co to znamená štědrost. Hospodář z Jeţíšova podobenství, který ovšem představuje Boha, byl nadmíru velkorysý a štědrý. Bez váhání souhlasil, ţe dá prvním dělníkům denní mzdu poctivou sumu. V pracovních podmínkách té doby potřebovali dělníci zmíněnou částku, aby mohli svým rodinám koupit jídlo. Ţili ze dne na den. Proto měl hospodář vyplatit najatému člověku mzdu ještě téhoţ dne, neţ nad ním zapadne slunce. Hospodář jednal se svými dělníky více neţ slušně; ke kaţdé nové skupině, kterou najal, byl dokonce štědřejší neţ k té předchozí. Kaţdý dělník, bez ohledu na délku práce, dostal denní mzdu. Nedostal, kolik si zaslouţil podle odpracovaných hodin, ale tolik, kolik potřeboval, aby mohl ten den uţivit rodinu. Hospodář jim klidně mohl vyplatit pouze částku, kterou si vydělali, ale rozhodl se zaplatit jim podle jejich potřeb a ne podle jejich práce. Zaplatil podle milosti, ne podle dluhu. To je princip štědrosti. Nehledím na to, kolik či komu mám dát, ale dám, protoţe můţu, protoţe chci. Hospodář dělníky nenajal kvůli své, ale kvůli jejich potřebě. Představuje Boha, který si ve své velkorysosti uvědomuje naše potřeby a nepřestává je naplňovat. Bůh nás povolává do své sluţby, i kdyţ nás nepotřebuje. My potřebujeme Jeho. A Jeho odměna za naši sluţbu se nedá srovnávat s naším úsilím jak řekl Jeţíš Petrovi, dostaneme stokrát víc" (Mt 19:29). Ale podívejme se na štědrost i z opačné strany ze strany těch, kdo jsou obdarováni. Ne vţdy je štědrost přijímána s nadšením. Vědomí, ţe jsme si sami nevystačili, nás můţe zahanbit a někdy i pokořit. Vezměte si dělníky, kteří podle podobenství pracovali pouze jednu hodinu. Jak se cítili, kdyţ jim došlo, ţe dostali zaplaceno stejně jako ti, kteří pracovali dvanáct dlouhých hodin ve vedru? Cítili vděčnost za štědrý dar, který dostali, nebo vinu, protoţe si svou mzdu nezaslouţili? Pokud ţili podle filozofie skutků, jak to často děláme my, cítili se provinile. Zaţili velkorysou štědrost hospodáře, ale neradovali se z ní. Pokročme nyní k otázce neřesti lakomství. Lakota představuje pohlcující, vášnivou touhu po hmotném majetku, spojenou s egoistickým přáním nesdílet tento majetek s nikým jiným, naopak, nechat si ho výhradně pro sebe. Člověk, který získá to, po čem touţil a nemá ani zájem podniknout s nabytou věcí něco uţitečného, hřeší lakomstvím. Hlavně, ţe to mám. Ţe se na to uţ nikdy nepodívám, na tom nezáleţí. Vášnivá touha po vlastnění se nazývá chamtivost nebo hamiţnost. Lakomství je tedy hromadění bohatství, zatímco chamtivost je usilováním o bohatství. Lakomec dychtivě střeţí, co jiţ má, hamiţný člověk chce (touţí) ostatním jejich bohatství brát. Ten, kdo propadne hříchu lakomství, se stává jiným člověkem. Hnán svou vášní nemyslí na nic jiného neţ na vydělávání peněz nebo jiného vlastnictví - majetku. Existuje jedno velmi moudré přísloví, které vyjadřuje velkou pravdu: Střez se toho, co si vášnivě přeješ. Co spojuje lakotu a chamtivost? Obojí je projevem jednoho a téhoţ, příliš jednostranné ţivotní orientace. Povýšíme-li počítání na absolutní veličinu, která dává smysl našemu ţivotu, pak můţeme skončit buď jako hamouni, nebo jako škudlilo- Strana 4 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

5 vé. Peníze se člověku mohou stát jediným a posledním cílem, mohou se člověku stát bohem. A už jsme u prvního přikázání: Nebudeš mít jiných bohů mimo mne. Martin Luther trefně říkal, že Bůh je pro člověka to, co je pro něj nejzávažnější. Na co zavěsíš a spolehneš své srdce, to je tvůj Bůh. Mít Boha, znamená mít něco, na co srdce zcela spoléhá. Lakomství může začít docela nevinně: třeba úvahou, že se něco ještě vyplatí a něco jiného už ne. Dalším krokem myšlení v kategoriích vyplatí-nevyplatí, může být závěr, že se rozhodně nevyplatí investice do ostatních, ale jenom do toho, z čeho mám nějaký bezprostřední užitek já sám, tedy investice do vlastní osoby. Lakomství ale není totéž co šetrnost. Lakomství, stejně jako štědrost, se netýká jen peněz, ale také například času, neboť jsou lidé, za kterými nemůžete přijít, pokud se nenahlásíte dlouho dopředu. Svatá Terezička Ježíškova často nabízela svůj čas Pánu Ježíši, aby s ním naložil podle svého. Také ochoty sloužit, neboť jsou lidé ochotní sloužit do roztrhání těla. Udělají cokoliv, kromě toho, že by odstoupili a přenechali místo dalším. Dále duchovního života. Například už svatý Jan od Kříže upozorňuje, že existuje nenasytnost po duchovních knihách. Proti lakomství pomáhá rozlišit cíl a prostředky, nezapomenout, kde máme pravý poklad, věnovat se opačným ctnostem, být konkrétní v rozhodnutích. Neříkat: dám, až budu mít více, ale dám jedno procento z platu na potřebné a podobně. Uchopit a držet dokážu od narození, dělit jsem se musel naučit, teď cvičím pouštění. Lakomství a oheň, přikládaje neuhasíš. P. Libor Churý Živý růženec. Živý růženec vznikl v roce 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem Ti, kteří dělají nápravu. Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové Živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka Živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou Živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby. Živý růženec v přerovské farnosti V naší farnosti je do této modlitby zapojeno 60 lidí, což znamená tři růže po 20 lidech. Přestože se do Živého růžence může zapojit kdokoliv, tak u nás je toto společenství tvořeno až na jediného muže samými ženami, převážně v důchodovém věku. Do modlitby jsou zapojeni i staří a nemocní lidé, kteří jsou rádi, že mohou kromě trochy svého času obětovat třeba i svoje osobní utrpení. Každý člen dostane vždy v prosinci rozpis, ve kterém má na každý měsíc v roce určeno jedno tajemství růžence spolu s úmyslem, na který má při modlitbě zvlášť pamatovat. Tajemství jsou rozdělena tak, aby se členové jednotlivých růží pomodlili všechny čtyři růžence. Protože není pevně stanovena doba, kdy se modlit, může se každý z členů modlit v kteroukoli denní dobu, podle toho, kdy má čas. V naší farnosti má organizaci této modlitby na starosti paní Marta Pastorková, která tímto děkuje všem členům za pravidelnou celoroční modlitbu, a také za finanční příspěvek, který je použit na potřeby naší farnosti. I v tomto roce budou slouženy mše svaté za živé a zemřelé členy Živého růžence. Protože nikde není stanoven pevný počet členů nebo jednotlivých růží, zveme také Vás, kteří byste se chtěli svojí obětí nebo modlitbou připojit k tomuto společenství a spolu s Pannou Marií vyprošovat u našeho Pána potřebné milosti a dary, abyste se přihlásili u paní Pastorkové a zapojili se tak do další růže. Petr Káňa, jáhen Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 5

6 Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám. Ano, myslím, že to tak opravdu cítím. Již před několika lety jsem se díky P. Vladimírovi Jahnovi seznámila s mladou paní se zdravotním hendikepem. Téměř každý týden ji navštěvuji, někdy si jen povídáme o událostech, které se přihodily za dobu, co jsme se neviděly, jindy, pokud nám čas, sílu a počasí dovolí, vyjedeme s mechanickým vozíkem na procházku nebo pro duchovní povzbuzení na mši svatou. Čas, který spolu trávíme, nám vždy tak uběhne, že se ani nestačíme divit. Věřím, že pro moji přítelkyni, je to snad nepatrná pomoc a posila v nesení jejího kříže. Já vnímám čas, který spolu prožíváme, jako velké obohacení v životě. Mám možnost každý týden vžít se do situace, jaké to je, být odkázán na pomoc druhého, přehodnotit své starosti a zažít pocit vnitřního uspokojení, že se pokouším nežít život jen a jen pro sebe, ale i pro druhé Její rozzářený úsměv na tváři, kterým mne VŽDY přivítá, je pro mne tou nejkrásnější odměnou. Když jsem před časem v nedělních ohláškách slyšela výzvu k ochotným dobrovolníkům za účelem pomoci potřebným, cítila jsem touhu pokusit se zapojit. V září se konal v Olomouci na Biskupském náměstí v sále kurie kurz pro dobrovolníky v pastorační péči, pořádaný Maltézskou pomocí, o.p.s. Z našeho města Přerov se kurzu účastnilo asi 15 osob. V těchto dnech vzniká organizační tým, který připravuje zřízení Centra Maltézské pomoci v Přerově. Jako první aktivitu jsme si zvolili dobrovolnický program, jehož náplní je: 1. Pomoc osamoceným osobám, zvláště seniorům 2. Pomoc osobám se zdravotním postižením 3. Pomoc osobám pečujícím o dlouhodobě nemocné Cílem nabízené dobrovolnické služby je psychosociální pomoc potřebným. Naší snahou je podněcovat dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství a důvěra. Dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou a podle možností tráví čas různým způsobem (povídání, četba, vycházky, doprovod do města atd.). Role dobrovolníka má v této službě také povahu společníka, který podporuje osoby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba vstoupit nemohla. Maltézská pomoc, Centrum Přerov Centrum Sonus, Palackého 17a, Přerov V této době hledáme především dobrovolníky, kteří by byli ochotni Kontaktní den: úterý 16,00-17,00 hod. věnovat svůj čas a zapojit se do našeho programu pomoci potřebným. Tel A také vy, kteří naopak cítíte, že byste naší pomoci mohli využít, nebo máte ve svém okolí osobu, o které víte, že by jí naše aktivita mohla být prospěšná, kontaktujte nás. Zveme Vás na přednášku o Maltézské pomoci, pořádanou na Centru Sonus v Přerově dne v hodin. Je to možnost seznámit se blíže s historií, posláním a aktivitami organizace. Za organizační tým Maltézské pomoci v Přerově Te Deum z Domova pro seniory. Jitka Bílková Dne 17. ledna 2012 oslavila 104. narozeniny sestra v Kristu, paní Anežka Wönischová, žijící v Domově pro seniory v Přerově. Anežko naše milá, Bůh do vínku dal Ti dlouhý věk a Ty nás učíš jak milovat Boha, lidi a svět. Cesta ke šťastnému žití pro člověka je, že Boha věrně miluje. S radostí v srdci Ti vyprošujeme i nadále pevnou víru v Boha, věrné přátelé, kteří si umí pro Tebe najít čas, smysl pro humor ať Tě neopouští a zdraví ať Ti ještě pár let slouží. Za všechny příbuzné, přátelé a známé z farnosti sv. Vavřince v Přerově, za spolubydlící a pečující personál spolu s vedením Domova pro seniory přeje Alena Marie Cedidlová Strana 6 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

7 Charitní domov pro seniory. Milí farníci, dovolte, abychom vám představily náš nápad, myšlenku či projekt, který spojil pár nadšenců v myšlence pomoci vybudovat Charitní domov pro seniory s následnou péčí v našem městě. Známé rčení praví, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se umí postarat o své slabé, tedy i staré občany. Toto rčení, platné v každé době, se dotýká samozřejmě i nás, našich rodin ve farnosti i celé společnosti. Často nejde o neochotu se postarat o naše blízké, nemocné a přestárlé občany, ale strach o materiální zabezpečení našich rodin, často početnějších, nás nutí plnit pracovní povinnosti na úkor jedné ze základních povinností tj. postarat se o naše staré, nemocné a nemohoucí rodiče. Protože nabídka této služby, tedy domov pro seniory, je v našem městě velmi nedostatečně pokrytá, položili jsme si otázku, jestli charita není sub- Seznam kněží. jekt, který by mohl s přispěním farnosti takové zařízení vybudovat. Proto jsme začaly podnikat řadu kroků, se kterými vás chceme seznámit. Na schůzi charitní rady jsme jí předložily náš návrh, charitní radu nápad zaujal, ale členové rady nás upozornili na možné finanční úskalí. Projekt by podpořila, pokud budou dostatečné finanční zdroje. Navštívily jsme pana primátora Ing. Lajtocha, který nám nabídl pomoc formou vytipování možného objektu k přebudování na domov pro seniory, vše je v jednání. Navštívily jsme také ředitele Arcidiecézní charity Olomouc pana Keprta, který nám dal řadu dobrých rad a podnětů, ale sám nás upozornil na finanční náročnost projektu a velmi malou podporu od krajského úřadu a MPSV. Co ale určitě potřebujeme nejvíce je Boží pomoc, a také podpora a pomoc celé naší farnosti. Takové dílo se nedá budovat bez pomoci a podpory farníků. Tato pomoc může mít různou formu. Nejdůležitější je modlitba, abychom poznali, jestli se toto dílo má vůbec uskutečnit, dále je to finanční pomoc, nabídka různých parcel, starých a nevyužitých domů, a také dobrá a konkrétní rada, ať je jakákoliv. Abychom se mohly vydat na naší cestě dál, moc Vás prosíme o konkrétní odezvu, nápad, podporu, ohlas, na to, co se chystáme vybudovat. Zajímá nás Váš názor a podněty. Konkrétní ohlasy můžete posílat na internetovou adresu: nebo tel: Jitka Tomigová: , Jitka Přidalová: , Eva Bernardová: , Marta Šťastná: , případně nám napište: Oblastní charita Přerov, 9. května 82, Přerov Za všechnu pomoc a odezvu děkuje JT, JP, EB, MŠ Vážení a milí čtenáři, rádi bychom v našem děkanátním časopise otevřeli novou rubriku, která by se věnovala Vašim vzpomínkám na zemřelé kněze, kteří působili v Přerově od konce 2. světové války do současnosti. Chtěli bychom Vás vyzvat, máte-li na ně nějakou vzpomínku či fotografii s nimi a chtěli byste se s ostatními čtenáři o ní podělit, neváhejte a zašlete ji na faru v Přerově. Vaše vzpomínky a příspěvky rádi uveřejníme. Jistě si zavzpomínají i ostatní. Uvádíme seznam zemřelých kněží, kteří v Přerově působili jako děkani, faráři, administrátoři, kooperátoři či jako katecheté. Letopočty uvedené za jmény jsou data jejich působení v Přerově. Faráři a administrátoři: Josef Složil, děkan od do Josef Veselý, administrátor od do František Boráň, koop., admistrátor od do František Goldmann, administrátor od do Karel Hradilík, administrátor od do Alois Stanislav Cindler C.Fr.SS. provisor, děkan od do Jiří Norbert Viačka SDS, děkan od do Josef Prášek, děkan od do Kooperátoři a katechetové: (V Přerově býval kaplan a 2 kooperátoři, 3-5 katechetů a nejméně jeden kněz na odpočinku, působící jako ředitel (spirituál) Školských sester, pozn. Z. Mollinová) Stanislav Boršek od do Jan Drexler, katecheta a koop. od do Jan Ertl, profesor náboženství od do Alois Škrabal, katecheta od do Alois Čáp, redaktor, správce KNP od 1919 do Jan Sovka, prof. náboženství od 1936 do Jaroslav Kostera, koop. od do ThDr. Vladimír Kryštovský, prof. náboženství od do Mons. Ferdinand Bílek, koop. od do , ThLic. Florián Oral, koop. od do Alois Zatloukal, koop. od do Ludvík Kuksa, kooperátor od do Martin Bogár, spirituál Šířavských sester od Mons. ThDr. PhDr. Felix Hoblík, od do 1945 Šimon (Simeon) Zapletal, od února 1944 do Mons. ThDr. Leopold Dýmal, od 1950 do 1951 ThDr. František Kubíček, koop. od do Doc. ThDr. František Janhuba, koop. od do Mgr. Miloš Michna, koop. od do Mons. ThDr. Vojtěch Tkadlčík, koop. od do Bohuslav Soušek SJ, koop. od do Cyril Juroška SDB, koop. od do Antonín Rochla SDB, koop. od do Patrik Josef Kalabis OFM, koop. od do Ján Bittner SDB, koop. od do Josef Botek, koop. od do Čeněk Mazal, od do Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Všechny vánoční výzdoby se z ulice ztratily, nikomu již nesvítí na balkoně, nebo v okně vánoční svíčky. Možná jen ojediněle v oknech uvidíme večer ozářený stromeček. Když vejdete do kostela BETLÉM tam je, ale již nesvítí. Proč tam, ale stále stojí? Že by jej někdo neměl čas schovat? Určitě ne, ještě je tu jeden svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, nebo lidově se mu říká HROMNICE. Je to již čtyřicet dní, kdy se slavilo Narození Pána Ježíše. Na Hromnice si připomínáme, jak svatý Josef a Panna Maria přináší malého Ježíše do chrámu, aby ho podle zákona obětovali Hospodinu. V tento den se žehnají svíce, neboť Simeon, když držel v náručí dítě Ježíše, řekl, že je světlo, jež bude zjevením pohanům. V kostele se ten den naposledy rozsvítí Betlém a vánoční stromy a mohou se hrát a zpívat koledy. POPELEČNÍ STŘEDA ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ Na maškarním bále schováme obličej za nějakou masku, chceme být jednou jiní. Půst ale znamená dívat se za masku. PŮST je šance odložit masku a převlek a podívat se sám sobě do tváře, objevit sám sebe. Kdo jsem? Bůh nás zná, má každého rád takového jaký je. Chce nám také pomoci a ukázat cesty, jak najít svou pravou tvář. K tomu může sloužit postní doba. Určitě již máte své opuštěné místo, poušť pro sebe. Čas karnevalů! Slovo karneval vzniklo v 17. století z latinského carnevale. Jeho původy mohou být dva. První z časů antického Říma, kdy se při otevření plavební sezony tahaly po městě káry a na nich makety lodí (carrus navalis). Druhé vzniklo odvozením od slova carne = maso a levare = odebrat odebrání masa, protože byl čas před půstem a poslední možnost se dosyta najíst masa. Lidé se radovali, vyváděli jako malé děti a každá nezbednost byla povolena. Masky skrývaly tváře jindy vážných a úctyhodných občanů, kteří se při karnevalu vyřádili do sytosti. V některých státech trvají karnevalové průvody a veselice i několik dní. Zvyk karnevalů, fašanků a maškarních veselic se v tradici zachoval i u nás. Určitě jste již zkusili ten tajemný pocit, kdy v pečlivě připravované a před ostatními utajované masce vklouznete do sálu a snažíte se co nejdéle být nepoznáni. A jestli ne, tak jste zváni. Radost a veselost patří k životu. Vždycky však musíme znát míru žertíků, vtipů a vyvádění. Toto maskování a skrývání tváře patří jen karnevalu. Poučení i ve veselí v každodenním životě nám má zůstat pravdivá tvář bez masky, ta která je upřímná a přátelská. Jen málo školáků v naší farnosti se chodí radovat s námi, a tak vás všechny zvu na KARNEVAL v neděli 19. února v 15, 30 hod na Sonus. Všechny vás, kteří se umíte radovat, zveme na POCHOVÁVÁNÍ BASY v sobotu 18. února 19,30 hodin na Sonus. Minulý rok se nám podařilo připravit velice pěkný program, ale musím poznamenat, že na snahu mladých lidí obohatit život ve farnosti jste zapomněli. Tento rok je nás méně a to tím, že studenti maturují a odjíždějí. Přesto vás zveme na zábavu a prosíme, vezměte si masky. Když překonáte pohodlí, dozvíte se něco o masopustu, snad se nám podaří průvod s medvědem, a tak si připravte pár sladkostí. Zatančíme si, zasoutěžíme a na závěr POCHOVÁME BASU. Kdo by nám chtěl ještě pomoci při tanci Moravské besedy, nebo při přípravě, může se přidat každou neděli v hodin na Sonusu. DOBA POSTNÍ Je to doba přípravy na největší křesťanské svátky na Velikonoce. Doba postní začíná na Popeleční středu a trvá celkem 40 dní + 5 postních nedělí. Liturgickou barvou je fialová je to barva neveselá, spíše až smutná. Stejně tak doba postní je dobou usebrání, kdy se člověk má více věnovat modlitbě. Svatý Nilus říká, že Modlitba toho, kdo se postí, je jako orel, vznášející se povětřím, zatímco modlitba nestřídmého je obtěžkána přílišnou přesyceností a klesá dolů. Půst se také pojí s odříkáním jak přílišné zábavy, tak i jídla. Nemyslí se tím, že by člověk musel hladovět, ale je vhodné se vzdát nějakých sladkostí či oblíbených jídel. Takto ušetřené peníze je možné věnovat potřebným a chudým jako postní almužnu. Liba Strana 8 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

9 Modlitby mládeže Tento pátek proběhla nová příležitost pro mládež k setkání s Bohem a poté i spolu navzájem. Jak k tomu došlo? V lednu v pátek třináctého jsme se sešli v kostele sv. Vavřince k adoraci pod vedením otce Libora. Modlitby a tiché rozjímání prolínal kytarový doprovod a naše hlasy. Po duchovní stravě jsme byli pozváni na faru na čaj a sušenky. Bylo příjemné se na chvíli zastavit, ztišit a zamyslet se. Další taková příležitost se Vám naskýtá 10. února 2012 v kostele sv. Vavřince. Logicky založení lidé si jistě všimli časové pravidelnosti. Tyto adorace jsou pro mladé duchem a pro ty, kteří se cítí jako mládež. Jste srdečně zváni každý druhý pátek v měsíci v 19:30 ke společné modlitbě. Za všechny přítomné Klára Po stopách lovců mamutů V sobotu jsme se s ministranty vypravili do Předmostí, navštívit a prozkoumat místa, která jsou spojena s legendárními příběhy slavných lovců mamutů. Abychom všechno co nejlépe poznali, nechali jsme se vést naučnou vlastivědnou stezkou Předmostím až do pravěku. K vidění toho byla spousta. Navštívili jsme třeba vrch Hradisko, což je pověstí opředené místo, kde byly nalezeny nástroje člověka Homo sapiens neandertalensis z doby před tisíci lety. Nebo místo kousek pod Hradiskem U sv. Vojtěcha, k němuž se váže zajímavá pověst, kterou si na tomto místě můžete přečíst. Zajímavá byla také školní alejka a školní amfiteátr, kde jsme dobývali obsazenou pevnost, nebo Čekyňský kopec, ze kterého byl krásný výhled do okolí a nakonec také návštěva u mamutíka Toma, který se s námi za všechny mamuty i lovce symbolicky rozloučil. Během cesty byl také čas na nějaké hry a samozřejmě na setkání s Pánem při modlitbě. Děkuji všem, kteří jste přišli, zvlášť také našemu průvodci Tomáši Dostalovi, a těším se na další akci pro ministranty, kterou bude v sobotu 18. února florbalový turnaj v Kojetíně. Petr Káňa, jáhen Jednodenní duchovní obnovy pro mládež hledající své životní povolání probíhají vždy druhou sobotu v měsíci (není-li určeno jinak) od října do června. Začátek je v 9:45 a závěr v 16:30. Na obnovu je možné přijít bez objednání. Obnovu vede P. Pavel Havlát OM příp. další hosté. Termíny: , , , , 9. 6., , , Slovo kaplana pro mládež Jak napovídá titulní stránka i úvodník otce Vojtěcha, pomalu se nám přibližuje postní doba. Období to sebezáporu, modlitby, snahy o větší přiblížení se Bohu a hlubšímu pochopení tajemství naší spásy, která spočívá v kříži Pána Ježíše. Aby se nám to přibližování a chápání lépe dařilo, je dobré se otevřít i novým impulsům a najít si čas na jejich zpracování. Postní doba nám takových impulsů nabízí celou řadu. Může to být častější návštěva mše svaté, modlitba křížové cesty, duchovní obnova, postní předsevzetí. Rád bych proto upozornil alespoň na některé hromadnější akce, kterých můžete v postní době využít. V Přerově bude příležitost ke ztišení a modlitbě při jednodenní duchovní obnově v sobotu 25. února. Více informací najdete na konkrétním plakátku na jiném místě časopisu. Další příležitost ryze mládežnickou - budete mít o víkendu na Arše v Rajnochovicích a na Přístavu v Rajnochovicích. A ještě jednu pozvánku bych pro vás měl. Chystá se děkanátní setkání mládeže. Setkání našeho děkanátu proběhne poněkud netradičně. Bude v sobotu 24. března, tedy už týden před Květnou nedělí. Je to posunuté z toho důvodu, že v tomto termínu jede náš děkanát na Hostýn, abychom se zde společně modlili za obnovu rodin a za duchovní povolání. A tak jsme si řekli, že bychom se i jako mládež mohli k těmto modlitbám připojit. Před společnými modlitbami bychom si udělali vlastní setkání, které by vyvrcholilo v Hostýnské bazilice. Je to pro nás krásná příležitost uvědomit si, že nejsme v našem hledání povolání a v naší touze po šťastné rodině sami, ale že jsou to věci, které leží na srdci i mnoha starším a starým. Společná modlitba nás pak může vést i ke společným snahám, jak žít i naše mezigenerační vztahy otevřeně, pravdivě a láskyplně. Podrobnosti o děkanátním setkání mládeže se dozvíte v dalším čísle Slova pro každého a na plakátcích. Nicméně datum je již jasné. P. Libor Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 9

10 Ohlédnutí za adventními dny: Jedna z dobrých příleţitostí pro manţele, jak strávit čas spolu jako pár, dát si večeři, kafíčko a sladkost, a přitom se zabývat důleţitými otázkami svého manţelství, je zaţít kurz MANŢELSKÉ VEČERY. Znamená to zajít si spolu osmkrát na rande, popovídat si (nazvěte si to, jak je Vám libo) a znovu zaţít se svou manţelkou či manţelem, ţe patříme k sobě. Manţelské večery jsou velmi praktické - nabízejí nové informace a podněty, jak utvářet stále hezký vztah muţe a ţeny dávají moţnost osvojit si důleţité dovednosti a dobré návyky, abychom se v manţelství cítili přijímáni a milováni - ale hlavně, dovolují nám najít si čas na toho druhého, naslouchat, sdělovat si názory, přání, poznávat, jak se měníme a klidně se i znovu do sebe zamilovat. Manţelské večery vznikly v Anglii v roce 1996 a dnes se konají ve více neţ 28 státech světa. U nás v ČR probíhají na mnoha místech od roku Témata osmi večerů jsou: Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Manţelská sexualita, Láska v akci a Slavnostní závěrečný večer. Kaţdý večer začíná večeří, následuje promluva z DVD filmu k danému tématu, a pak si manţelé spolu v soukromí (u kaţdého stolu jeden pár) povídají a řeší radosti i problémy svého vztahu. V pozadí hraje hudba, podává se čaj a zákusek. Skupinová diskuse není součástí programu. Centrum pro rodinu Ráj uspořádalo kurz jiţ po sedmé, a to na faře v Kokorách, kde tento kurz právě probíhá. Další kurz začne 23. dubna 2012 v klubu Stodola v Pavlovicích. Můţete se přihlásit i vy. Petr Školoud Adventní cukrárnička v rajské Stodole Po tři adventní neděle měl kaţdý moţnost zajít do Stodoly, kde se podávaly lahodné deserty i něco dobrého k snědku nebo k pití. Příjemné posezení s přáteli i rodinou, biliár, společenské hry, prostor na hraní pro děti, tvoření z marcipánu. To vše jste mohli proţít u teplého krbu v naší cukrárničce. Jak se vám u nás líbilo? Jana Lehká Preventivní besedy na základních školách Podzimní měsíce pro mě znamenaly kromě mého studia také docházku do jiných škol neţ té mojí v Brně. Ve školách, které jsem navštívila, pracovaly usměvavé paní učitelky, všude visely barevné obrázky a po chodbách se proháněly děti o dost menší, neţ mí spoluţáci. Bylo příjemné se tu vyskytovat. V průběhu tří měsíců jsem navštívila pět základních škol našeho okresu - ZŠ Radslavice, Prosenice, Bochoř, Rokytnice a přerovskou ZŠ U Tenisu, a to za účelem realizace besed z preventivního programu Etické otázky všedního dne. Tento cyklus besed, který vyvinulo zlínské centrum pro rodinu, má dětem slouţit k osobnostnímu rozvoji, podpoře zdravých mezilidských a především rodinných vztahů a prevenci patologických společenských jevů jako šikana, zneuţívání alkoholu a drog či kouření. Pro kaţdou třídu jsem připravila a zrealizovala 2 3 interaktivní dvouhodinové besedy plné aktivit, her, příběhů, modelových situací a dalšího. Program byl díky finanční podpoře z projektu Ţivot je dobrodruţství, povídej! pro školy realizován zdarma a letošní podzim jím prošlo přibliţně 250 ţáků z výše zmiňovaných škol. Petra Školoudová 14. února od 17 hodin DEN PRO MANŢELSTVÍ v Pavlovicích u Př. v novém klubu Stodola ve dvoře CPR Ráj za kostelem. Klubový večer s lidmi, kteří věří, ţe manţelství má pořád smysl, beseda s Alenkou a Vláďou Večeřovými na téma: ROZUMÍME SI? ANEB CESTY K LEPŠÍ KOMUNIKACI V MANŢELSTVÍ, bohaté občerstvení, příjemná hudba, tombola, překvapení večera. Příspěvek 100 Kč na pár (rodiny v tíţivé finanční situaci mohou poţádat o slevu). Vaše děti si můţete vzít s sebou, zajistíme jim bohatý doprovodný program v budově fary (příspěvek 50 Kč/dítě, 80 Kč/sourozenci). Je nutné se předem přihlásit, nejpozději do 7.2. KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ jak být milujícím rodičem, který se nebojí dávat svým dětem hranice i povzbuzení - od 29. února v Ráji v Pavlovicích - středy h po dobu 9 týdnů (s výjimkou svatého týdne). Příspěvek na kurz je 800 Kč pro jednotlivce nebo 1000 Kč pro manţelský pár. Hlídání dětí moţné. Přihlášky do DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI V OÁZE V PŘEDMOSTÍ 1x týdně ve čtvrtek od 9 do 12 hodin 2x měsíčně besedy z různých oblastí ţivota. V týdnech mimo besedy bude běţný program pro maminky s dětmi Radovánek. Příspěvek 50 Kč na rodinu JAK ŘEŠIT PROBLÉMY V RODINĚ - Mgr. Darina Skokanová rodinná a manţelská poradkyně z Poradny pro rodinu v Přerově, ZDRAVÝ ŢIVOTNÍ STYL - Věra Zapletalová, 8.2. ZDRAVÁ CHODIDLA, ZÁRUKA ZDRAVÍ - Zdeňka Machalová z Holešova Vás seznámí s revolučním objevem, biomechanickou aktivní vloţkou do obuvi, jejíţ vynálezcem je pan Josef Hanák. KLUB MAMINEK na faře v Domaţelicích bude aţ v jarních měsících SETKÁNÍ CHLAPŮ modlitba, sdílení, bubnování liché středy 15.2., POSTNÍCH 24 HODIN PRO ŢENY na téma MATEŘSTVÍ bude v Ráji v Pavlovicích. Přednášky Františky Böhmové, svátost smíření, mše svatá, osobní rozhovory. Více na přihlášky a info na tel.: nebo na: Hana Školoudová Strana 10 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

11 Díky tomu, že jsme tu tvořili jakési společenství, ať už s Janem, nebo ostatními mladými lidmi, kteří tu pracovali jako dobrovolníci, nebo studenti, tak jsem se zamyslel nad vztahy mezi lidmi. Uvědomoval jsem si, jak je důležité mít vztahy s druhými lidmi. Že se ve vztahu můžeme vzájemně obohacovat, pomáhat si, být si oporou, držet se, nebo vzájemně obrušovat hrany. Lidské vztahy jsou ale mnohdy nestálé vyvíjí se, bývají přerušené odloučením... Ke vztahu zve i Bůh. Vztah vyžaduje odpovědnost jednoho vůči druhému mně má jít ve vztahu o druhého, o jeho dobro. Lidské vztahy často taky bolí ať už je to třeba to odloučení. Vztah s Bohem je ale trvalý můžu ho rozvíjet, růst v něm. Bůh mě volá ke vztahu. Já musím ale o tento vztah taky stát a být v něm aktivní. Sobota Dnes jsme se vypravili opět do Galileje, kam musela sestra Miriam jet pro jednu svoji spolusestru. A protože byla sobota a většina z nás měla volno, tak se vzalo větší auto a jelo nás tak osm, včetně dvou kněží, kteří tam pak zůstávali. Díky nim jsme slavili mši svatou za krásného počasí pod širým nebem u kostela na Hoře blahoslavenství. Odtud jsme pokračovali do Tabghy, místa, kde došlo k zázračnému nasycení zástupů, když Ježíš rozmnožil pět chlebů a dvě ryby pro tisíce lidí (např. Lk 9,10-17). Tento zázrak připomíná známá mozaika pod obětním stolem v místním kostele. Zde jsem si také víc uvědomil, že i dnes lidé často hladoví po lásce, vztazích, štěstí a jak se snaží najít nasycení ve věcech tohoto světa, v penězích, majetku, alkoholu, zábavě, místo aby ho hledali u Toho, který dokáže opravdu nasytit lidské srdce, aby nehladovělo (Jan 6,35). Večer po návratu jsme s Janem nechávali dojmy z prožitého dne doznít při procházce nočním jeruzalémským starým městem. Při ní jsme narazili na skupinu mladých židovských děvčat, která studovala na židovských ortodoxních školách. To znamenalo, že většina těchto velice živě zpívajících studentek se za pár let vdá a budou ženami v klasických ortodoxních rodinách, kde by se měly starat především o domácnost a výchovu dětí a jejich postavení bude mnohdy velmi odlišné od toho, na jaké jsme v naší kultuře zvyklí my. A zde jsem si pak uvědomil, že to, co pro mě může být někdy těžko pochopitelné, je potřeba naučit se respektovat. Protože to, co se mně, člověku žijícímu v západní kultuře může zdát bláznivé nebo špatné, může být pro člověka žijícího v jiné kultuře a společnosti normální a já do toho nemůžu jen tak vstoupit a chtít mu vnutit vlastní životní styl. I na tomto jsem si tak trochu víc uvědomil, že je potřeba respektu k jiným kulturám. Neděle Dnes jsme byli na mši svaté v kostele u Salvátora, který stojí v jeruzalémském starém městě. Patří místní komunitě františkánů a v té záplavě nejrůznějších budov a památek z doby starověku, nebo z dob, kdy byl Jeruzalém pod vládou křižáckých nebo arabských panovníků, působil tento kostel trochu jako rarita, protože byl postavený, myslím, v barokním stylu a tak, jak jsme na to zvyklí z našich zemí. Odpoledne jsme se pak vydali na místo, které se jmenuje sv. Jan na poušti. Je to místo v kopci, nedaleko Ain Karim. Stojí zde malý klášter, a jak napovídá název, tak se jedná o místo, kde údajně žil Jan Křtitel, než vystoupil před Izrael. Zde jsem se také dozvěděl, že slovo poušť neznamená jenom nějakou holou pláň, nebo plochu, kde je písek, ale je to označení pro jakékoliv opuštěné místo. Každý z nás tak občas prožívá, nebo může prožívat, jak se také říká, svoji poušť. Také jsme navštívili vesnici Abu Gosh, kde stojí starobylý kostel z dob křižáků, postavený nad místem, kde byla Archa úmluvy, předtím, než ji David slavnostně přenesl do Jeruzaléma (2Sam 6,11-15). Kostel je uvnitř vyzdoben freskami, které byly odkryty teprve před pár lety a je zajímavé, že lidské postavy mají zničené obličeje. To je prý z dob, kdy se kostela zmocnili Arabové, kteří, podobně jako ortodoxní Židé, nezobrazují obličeje. Petr Káňa, jáhen Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 11

12 Poděkování. Velké poděkování patří našemu děkanovi otci Pavlu Hofírkovi, který 15. ledna 2012 uspořádal setkání biřmovanců z roku 2004 na Sonusu v Přerově. Bylo to milé setkání a vzpomínání na tento pro nás biřmovance velký den. Setkání se zúčastnili také P. Jaroslav Kníchal a P. Ondřej Jirout, kteří si na nás také udělali čas. Po úvodním připomenutí průběhu přípravy a samotného biřmování se vytvořila velmi srdečná a přátelská atmosféra při vzpomínkách jednotlivých biřmovanců. Tímto se nám potvrdilo, jak prospěšná jsou pro naši víru podobná setkání. Velké díky nás účastníků patří děkanovi P. Pavlu Hofírkovi a P. Jaroslavu Kníchalovi i P. Ondřeji Jiroutovi. účastníci setkání 40DA Čtyřicet dnů bez alkoholu, akce zvláště vhodná pro postní dobu, běží také letos. Více na internetu: Na této adrese se můžete také přihlásit. Charitní domov seniorů v Přerově? Na jiném místě v časopise se dočtete o záměru zřídit v Přerově charitní domov pro seniory. Farnost tento projekt může podpořit svojí modlitbou a aktivitou jednotlivých věřících. V této chvíli jde na prvním místě o to, zda je dostatečný počet těch, kdo o takový domov seniorů skutečně stojí a kdo jsou ochotni pro to také něco konkrétního udělat. Přihlásit se můžete u členů přípravného týmu. Také se modleme za dar moudrosti pro ty, kdo o tomto projektu budou rozhodovat. Maltézská pomoc V Přerově zakládáme pobočku organizace Maltézská pomoc, která se nám představí při přednášce v úterý 7. února 2012 v 16:00 na Sonusu. Jsem přesvědčen, že opravdový křesťanský život a duchovní růst se projevuje také tím, že člověk touží dát více ze svého života do služby druhým. Tato větší otevřenost vůči druhým se může realizovat různými způsoby, ale Maltézskou pomoc vítám jako jeden zcela konkrétní způsob, jak podstatným způsobem darovat čas bližnímu a tím vlastně i Bohu samotnému. Věřím, že i v naší farnosti se najdou ti, kdo se s nadšením do této služby zapojí. Navracení církevního majetku Vrácení církevního majetku sice ještě neschválil parlament a není jisté, jak toto hlasování dopadne; osobně to vidím tak 50/50. Přesto je třeba se postupně připravovat na variantu, že zákon schválen bude a jednotlivé církevní subjekty, tedy i farnosti našeho děkanátu, budou muset jmenovitě a konkrétně o každý jednotlivý pozemek či budovu požádat. Proto budeme potřebovat v každé farnosti jednoho ochotného farníka, který by si tuto věc vzal na starost. Dále prosíme pamětníky o informace, které pole, lesy či budovy apod. dříve patřily církvi, a které by tak připadaly v úvahu pro restituce. Děkuji. P. Pavel Hofírek Farní ples v Přerově Strana 12 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

13 Rok 2011 Přerov Předmostí Celkový stav na začátku roku Stav účtu na začátku roku Dluhy k 1. lednu Příjmy roku Sbírky Dary Příjmy za církevní činnosti 34 1 Příspěvek státu, biskupství atd Nájmy a ostatní příjmy Půjčky - Příjem Výdaje roku Bohoslužebné výdaje 40 3 Mzdové výdaje Režijní výdaje Opravy Odeslané sbírky Na potřeby diecéze , ,- Havarijní fond , ,- Na seminář , ,- Na církevní školství , ,- Na charitu , ,- Svatopetrský haléř , ,- Na misie , ,- Na Svatou zemi 3.202, ,- Postní almužna 9.250, ,- TV NOE , ,- Dary a charitativní výdaje 2 2 Nákup majetku a ostatní výdaje Půjčky - Výdej Celkový stav na konci roku Stav účtu na konci roku Dluhy k 31. prosinci Rok 2011 Přehled pastoračních údajů a financí za rok 2011 vidíte v tabulkách. K některým údajům dále uvádím hlavní položky. Částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tisících korun. Rok 2011 Přerov Předmostí Křty 52 2 Svatby 5 1 Pohřby 56 6 Přerov Náboženství Dluhy k : splátky střechy fary 306, půjčky od farníků 718. Příspěvek státu, biskupství: město Přerov 100. Režijní výdaje: topení 256, vodné-stočné-dešťová voda 80, tisk časopisu 24, elektřina 116, telefon a internet 10, Katolický týdeník 33, poplatky bance 3. Opravy: splátky střechy fary 306, opravy svítidel v kostele 11, oprava topení na Sonusu 16, oprava zavěšení zvonu 10. Nákup majetku a ostatní výdaje: kopírka 35, stoly na faru 13, katechetické pomůcky 20. Dary a charitativní výdaje: dar Centru pro rodinu děkanátu Přerov v Pavlovicích 2. Dluhy k : půjčky od farníků 455. Předmostí Dluhy k : půjčky od farníků 293. Příspěvek státu, biskupství: kraj 345, ministerstvo kultury 150. Režijní výdaje: plyn 47, elektřina 36, vodné-stočné-dešťová voda 7, poplatky bance 2. Opravy: varhany 465, výmalba presbytáře 230, oprava topení na faře 10, tepelná izolace na faře 8. Dary a charitativní výdaje: dar Centru pro rodinu děkanátu Přerov v Pavlovicích 2. Nákup majetku a ostatní výdaje: lavičky na kůr 10, na tisk časopisu 7. Dluhy k : půjčky od farníků 363. Stav účtu na konci roku: z toho na kapli v Dluhonicích 44. Poděkování za rok 2011 Děkuji všem farníkům, kteří v minulém roce přispívali do sbírek nebo svými dary a půjčkami pomohli našim farnostem. Děkuji také za dotace Ministerstvu kultury, Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Přerov. V Přerově se nám v loňském roce podařilo dokončit splácení střechy fary a také vybrat peníze na vrácení většiny půjček farníkům. Do tohoto roku jsme vstoupili už jen s malým mínusem ,- Kč. V roce 2012 nemáme plánované žádné větší akce, ale chtěli bychom připravit projekt na opravu fasády kaple sv. Jiří a uvidíme, jaké jiné případné opravy budou letos nutné. V Předmostí je prakticky dokončena oprava farního kostela a varhan a na uzavření této akce nám zbývá vybrat už jen ,- Kč. Další větší akce letos neplánujeme a uvidíme, co přinese tento rok. Otázky a odpovědi Na výzvu z minulého čísla se zatím objevilo jen jedno téma (křížení rukou při pozdravení pokoje), což na založení nové rubriky je příliš málo. Pokud tedy ještě někoho napadá otázka, na kterou by se rád dočetl odpověď v našem časopise, tak neváhejte a otázky nám pošlete. Vzpomínka na přerovské kněze Dostal se k nám do redakce návrh na zavedení rubriky, ve které bychom si připomínali kněze, kteří v Přerově působili a už zemřeli. Základní životopisné údaje o většině z nich sice máme, ale ty většinou o povaze a osobnosti jednotlivých kněží mnoho neřeknou. Proto prosíme o zaslání osobních vzpomínek a příběhů, co jste s kněžími zažili, včetně fotografií. Mohli bychom tak doplnit farní kroniku a tyto vzpomínky otisknout také v časopise. Seznam kněží najdete na straně 7. Ekumenické modlitby Tři lednová ekumenická modlitební setkání byla radostná. Scházelo se nás hodně, padesát až šedesát, a atmosféra byla srdečná zvláště při neformálním posezení po bohoslužbách. Při sbírkách se vybralo 4.008,- Kč, což bylo tradičně předáno Dennímu stacionáři. Děkuji všem, kdo se na lednové ekumeně podíleli. P. Pavel Hofírek Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 13

14 Sv. Alexius a druhové Kolem roku 1233 se sedm vážených občanů italské Florencie usídlilo nedaleko města na horu Monte Senario, s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Už dříve se stali členy jednoho mariánského sdružení, které podporovalo sirotky, zajatce, chudé a nemocné. Chtěli zasvětit svůj život Bohu a službě potřebným lidem. Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky. Založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti, který obdržel název Služebníci Panny Marie čili servité. Určili si i svůj řeholní oděv a roku 1304 byl jejich řád slavnostně potvrzen. Dožil se toho ale jen jeden z nich - Alexis Falconieri, kterému bylo v té době již 110 let. Jeho druhové se jmenovali: Aideus Amidei, Menatus dell Antella, Hugo Lippi - Ugoccioni, Bonfilius Monaldi, Bonajuncta Manetti a Sosteneus di Sosteno. Kromě Alexeje, který chtěl zůstat pouhým řeholním bratrem, všichni byli vysvěceni na kněze. Roku 1888 byli svatořečeni papežem Lvem XIII. Jejich památku slavíme 17. února. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v jižní Africe, v Austrálii a v Americe - je jich kolem 900. Patří mezi žebravé řády. Tyto řády nejsou vázány na jedno místo - například klášter, ale konají svou práci hlavně tam, kde jich je nejvíc zapotřebí. Mezi tyto řády patří například i dominikáni, františkáni, bosí Augustiniáni, obutí karmelitáni, bosí karmelitáni, milosrdní bratři a další. Jaroslav Branžovský Zúčastněná obec / město Částka Beňov Bochoř Brodek u Přerova Císařov Citov Čechy Domaželice Dřevohostice Hradčany Horní Moštěnice Ivaň Klopotovice Kokory Křtomil Lipová Líšná Majetín Nahošovice Pavlovice Prosenice Přerov - Dluhonice Kč, Čekyně 695 Kč, Žeravice Kč, Henčlov Kč, Újezdec Kč, Lověšice 6 084Kč, Popovice Kč, Předmostí Kč Přestavlky Radkovy Radkova Lhota Radslavice Radvanice Rokytnice Říkovice Sušice Stará Ves Tovačov Troubky Tučín Turovice Věžky Vlkoš Želatovice Celkem Tříkrálová sbírka 2012 Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí Kč, což je přibližně o 5 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 37 obcí. V samotném Přerově koledovalo 38 skupinek a výtěžek činil ,-Kč. Celkem se v olomoucké arcidiecézi vybralo Kč a za celou Českou republiku Kč. Vybraná částka byla odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65%. Oblastní charita Přerov chce finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou do tíživé životní situace, a také na koupi pomůcek pro paliativní péči (péče o umírající). Náš velký dík patří všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a dětem z farností, vedoucím skupinek, studentům, dětem a učitelkám z Církevní mateřské školy v Přerově, bez jejichž pomoci a spolupráce by sbírka nebyla možná. Děkujeme také všem, kdo nepřehlédli naši výzvu, neváhali otevřít svá srdce a přispěli do kasiček koledníků. Martina Krejčířová Přečetli jsme a doporučujeme. Kněžské osobnosti Jan Graubner Medailony kněží olomoucké arcidiecéze 20. století V roce 2010 vyšla v nakladatelství Matice Cyrilometodějské kniha Kněžské osobnosti, na které několik let pracoval otec arcibiskup. Představuje nám 48 kněží, kteří působili v olomoucké arcidiecézi ve 20. století a nějakým významným způsobem se zapsali do historie. Například P. Antonín Cyril Stojan, rodák z nedalekého Beňova, arcibiskup olomoucký, nebo jeho nástupci, P. Stanislav Zela a P. Josef Karel Matocha, pronásledovaní komunisty. U některých kněží nás možná udiví jejich angažovanost ve veřejném životě. Může to být i výzvou pro nás. Myslím, že to byl sv. Jan Bosco, který prohlásil, že zlo vítězí, protože dobří lidé mlčí. Kniha se čte velmi lehce a určitě nás obohatí. V dnešní době, kdy podle průzkumu se povolání kněze netěší velké oblibě, to je velké povzbuzení. Kniha má 220 stran, cena 247 Kč. Je možné si ji zapůjčit ve farní knihovně. Jaroslav Branžovský Strana 14 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

15 Fotografie z Tříkrálové sbírky Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Svatá zpověď na začátek postní doby Stará Ves Víkendová duchovní obnova, viz str. 6 Sobota :00 Centrum Sonus Jednodenní postní duchovní obnova Pondělí :30 Centrum Sonus O svátostech s jáhnem Středa :00 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie: P. Jan Linhart 17:00 Fara v Pavlovicích Začátek kurzu Efektivní rodičovství CPR Ráj Setkání chlapů Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 9:00 Fara v Přerově Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání Čtvrtek :00 Fara v Předmostí Přednáška CPR v Oáze 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé a příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Fara v Přerově Setkání křesťanských učitelů, viz str. 12 Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Pondělí :30 Centrum Sonus O svátostech s jáhnem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 17:00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:30 Fara v Přerově Organizační schůzka spolupracovníků akce Noc kostelů v Přerově Pátek Fara v Pavlovicích Duchovní obnova CPR pro ženy V postní době budou pobožnosti Křížové cesty v Přerově takto: V kostele sv. Vavřince v pátek v 17:15 a v kostele sv. Michala na Šířavě v neděli ve 14:30. V kostele sv. Magdalény v Předmostí v pondělí v 17:15 a v neděli ve 14:30. Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 15

16 Sob n Postní celodenní duchovní obnova v Přerově v centru Sonus bude v sobotu 25. února 2012 od 9:00 a povede ji P. Pavel Hofírek. Téma: Radostný půst - Nejoblíbenější liturgická doba? Přihlašování v zákristiích přerovských kostelů a na faře v Přerově (50,- Kč).. Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 9:00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :00 Centrum Sonus Setkání biřmovaných v roce :00 Centrum Sonus Schůzka animátorů mládeže děkanátu 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Úterý :00 Centrum Sonus Přednáška o Maltézské pomoci 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání 19:00 Fara v Přerově Schůzka katechetů děkanátu Čtvrtek :00 Fara v Předmostí Přednáška CPR v Oáze 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé a příprava na biřmování dospělých 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek :30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitba mládeže Pondělí :00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu 17:30 Centrum Sonus O svátostech s jáhnem Úterý :00 Fara v Pavlovicích Den pro manželství Středa CPR Ráj Setkání chlapů Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Kojetín Akce pro ministranty 19:30 Centrum Sonus O masopustu Divadelní kroužek Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:30 Centrum Sonus Karneval pro děti 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání společenství seniorů Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa Popeleční středa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 9:00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Fara v Předmostí Přednáška CPR v Oáze 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé a příprava na biřmování dospělých 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Libor Churý, jáhen Petr Káňa, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka březnového čísla je 22. února Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNICE, UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň LEDEN - ÚNOR 2012 Svornost a jednota, předmět naděje církve a lidstva, jsou ještě daleko: nicméně jsou

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více