Časopis přerovského děkanátu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory Charitní domov pro seniory Dětské okénko Stránka pro mládež Z Centra pro rodinu Ráj Zápisky ze Svaté země Poděkování Jen tak ve stručnosti Světec měsíce Slovo z Charity Přečetli jsme a doporučujeme Informace... a mnoho dalšího Pamatuj, člověče Vím, kdo jsem, jen se na to tak často snažím zapomenout Kéž mi postní doba připomene, co Kristus udělal pro mne. Abych se nemusel bát vzpomenout si, že jsem prach. Věřím totiž, že i mne jednou Bůh vzkřísí. Z prachu k životu. Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

2 Únor v liturgii Bratři a sestry, začíná měsíc únor, kdy letos slavíme začátek postní doby, 22. února už je popeleční středa, a také jednu důležitou vzpomínku. Sjednocujeme se v modlitbě a pamatujeme na všechny nemocné u příležitostí Světového dne nemocných a zároveň památky Panny Marie Lurdské. Před 154 lety 11. února 1858, na neobydleném místě zvaném Massabiellská jeskyně, spatřila Bernadetta Soubirous, prosté děvče z Lurd, světlo, a uvnitř tohoto světla mladou krásnou, nade vše krásnou paní. Tato paní se k ní láskyplně, něžně, uctivě a s důvěrou obrátila. Vykala mi (vypráví Bernadetta) Chcete mi prokázat laskavost tím, že sem následujících patnáct dní budete přicházet? (ptá se ta Paní) Dívala se na mne jako o- soba, která mluví s jinou osobou. Při tomto rozhovoru, během tohoto něžností zcela prostoupeného dialogu ji tato Paní pověřila, aby předala velmi jednoduché vzkazy o modlitbě, pokání a obrácení. Není divu, že Maria je krásná, takže při zjevení z 25. března 1858 oznamuje svoje jméno takto: Jsem Neposkvrněné Početí. Bernadetta je nejstarším dítětem velmi chudé rodiny, která nevlastní ani vědění, ani moc a má jen chatrné zdraví. Maria si ji vybírá, aby předávala její poselství obrácení, modlitby a pokání v plném souladu s Ježíšovými slovy: Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým Od roku 1858 začínalo v Lurdech přibývat poutníků, kteří byli velice překvapeni silou modlitby tohoto místa. Zároveň byli překvapeni tím, jak Bůh odpovídal na tyto modlitby a kolik se tam děje zázraků uzdravení. Proč vlastně Bůh činí zázraky? Proto, aby o něm člověk přestal pochybovat. Aby v něj uvěřil a znovu k němu upevnil svou důvěru. Proto se Maria zjevuje v Lurdech, Fatimě, La Salletě, aby lidem připomněla, že Bůh je. I letos jste zvaní na děkanátní pouť do Lourd a La Saletty, abychom si tyto událostí ještě jednou zopakovali a společně zažili krásu a duchovní bohatství poutních míst. V únoru taky začíná postní doba čas přípravy na Velikonoce. Doba postní má kající ráz. Věřící vycházejí spolu s Kristem na poušť a připravují se na ponoření do Kristovy smrti a vzkříšení. Podle přání II. vatikánského koncilu má vyjadřovat dvojí ráz: křest a pokání. Čekatelé křtu (katechumeni) se v ní mají připravit na iniciační svá Svátek Uvedení Páně do chrámu Světový den zasvěceného života Hromnice je lidový název svátku Uvedení Páně do chrámu, který se slaví 2. února. Připomíná obětování Ježíše v Jeruzalémském chrámě, při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši Světlo k osvícení národů Mesiáše (Lk 2,22-38). Mojžíšův zákon totiž předepisoval, že každý mužský prvorozenec musí být zasvěcen Bohu. Panna Maria a Josef s dítětem Ježíšem splnili tento předepsaný úkon a setkali se při tom se starcem Simeonem a prorokyní Annou (podle toho se též svátek ve východní církvi nazývá Hypapanté - setkání). Lidový název Hromnice vznikl kvůli svěcení svíček hromniček, které se rozsvěcely i při modlitbě za ochranu při bouřce. Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí. Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím. (Podle sv. Bernarda z Clairvaux) Sv. Blažej, biskup a mučedník Sv. Agáta, mučednice Sv. Apollonie, panna a mučednice Sv. Scholastika, řeholnice Panna Maria Lurdská Světový den nemocných Sv. Alexius a druhové, řeholníci Sv. Petr Damiani, kněz Popeleční středa Postní doba je cestou k setkání s Kristem, ponoření v Krista a obnovení života V postní době se vydáváme na cestu naslouchání Božímu slovu, modlitby a obrácení. Během 40 dní nám liturgie pomáhá opětovně prožít klíčové fáze tajemství naší spásy. Člověk byl stvořen, aby byl přítelem Boha. Avšak hřích narušil tento vztah důvěry a lásky a lidstvo se v důsledku toho stalo neschopným uskutečnit své původní povolání. Díky Kristově vykupitelské oběti jsme však byli vysvobozeni z moci zla. Pokřtěný, který v Kristu zemřel hříchu, se rodí k novému životu a znovu je obdařen důstojností dítěte Božího. Proto byl v prvotním křesťanském společenství křest považován za první vzkříšení. Postní doba je tedy již od samého začátku prožívána jako období bezprostřední přípravy na křest, který je slavnostně udělován během velikonoční noci. Celá postní doba je cestou k velkému setkání s Kristem, k tomuto ponoření v Krista a obnovení života. My už jsme pokřtěni, ale křest v našem životě často není moc účinný. Proto je postní doba i pro nás opětovným katechumenátem, v němž jdeme znovu vstříc našemu křtu, abychom jej znovu objevili a hluboce prožili, abychom se znovu skutečně stali křesťany. Postní doba je příležitostí k opětovné proměně v křesťany skrze neustálý proces vnitřní změny a pokroku v poznání a v lásce Kristově. Konverze nikdy není jen jediná a navždy, ale je to vnitřní cesta celého našeho života. Konverzi ale nelze omezovat jen na určitou dobu: je to každodenní cesta, která musí zahrnovat každý den našeho života. Postní doba je ale pro křesťana dobou vhodnou k usilovnějšímu tréninku hledání Boha a k otevírání srdce pro Krista. Strana 2 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

3 tosti (křest, biřmování, eucharistii) a věřící na obnovu svého křtu, když si jej připomenou a budou činit pokání. Tak se obě skupiny připraví na velikonoční slavnost. Postní doba plyne od Popeleční středy po čtyřicet dnů a končí na Zelený čtvrtek večer přede mší na památku Večeře Páně. Čtyřicetidenní půst (na památku 40denního postu Páně) se prosadil v Římě v 5. století a jeho začátek se stanovil na 1. postní neděli. Jelikož neděle není postní den a bylo třeba zachovat plných 40 dnů, přidaly se 4 dny před postní neděli, a tak se dospělo ke středě, která od 10. století zvykem udělování popelce na znamení pokání dostala název Popeleční". Od 6. st. jí začíná postní doba. Podle názvu je doba postní dobou postu, tj. zdrženlivosti od masa a újmy v jídle každý den, vyjma neděli, jak svědčí starokřesťanská praxe. Avšak dnes je půst jen na Popeleční středu a Velký pátek, proto obnovená postní liturgie vyzývá k jiným druhům postu: k horlivější modlitbě, ke skutkům lásky, k sebekázni, k duchovnímu obrácení. Avšak je zdůrazněna i druhá myšlenka postní doby: příprava na křest nebo jeho obnova. Jsou obnovena křestní evangelia", jež byla předčítána katechumenům (o Samaritánce, uzdravení slepce, vzkříšení Lazara), hlavně v cyklu A. Dnes se vztahují na všechny věřící, neboť během postní doby si celá církev spolu s katechumeny připomíná tajemství svého křestního zasvěcení. Popeleční středa je branou do postní doby, kdy se po evangeliu a promluvě světí popel a poznamenává se jím čelo věřících se slovy: Prach jsi a v prach se navrátíš", jež Bůh řekl Adamovi (Gen 3,19), nebo Čiňte pokání a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Původ tohoto obřadu je v praxi veřejného pokání raného středověku: kajícníci byli vyhnáni z církve obřadem, připomínajícím vyhnání Adama a Evy z ráje. Slova o popelu-prachu byla pak zhmotněna v poznamenání čel kajícníků. Popeleční středa je výbornou příležitostí k tomu, abychom si připomněli, na co zpravidla nechceme myslet nebo neradi myslíme. Základním cílem postní doby je osvobodit se od různých omezení, která se po řadu měsíců vršila v našem životě, abychom se mohli svobodně přibližovat k Bohu, a tak upevňovat láskyplný vztah se Stvořitelem. Církev připomíná tuto pravdu o pomíjivosti života, aby nám s ještě větší radostí oznámila na konci Velkého půstu, že zmrtvýchvstání Krista nám poskytuje šanci na něco mnohem krásnějšího, na věčný život. Ať čas, který je před námi, prožijeme v klidu a důvěře v Boží prozřetelnost P. Wojciech Zapiór Obrátit se znamená hledat Boha, jít s Bohem, chápavě následovat učení jeho Syna, Ježíše Krista. Obrácení není snaha o pouhou seberealizaci, protože člověk není architektem svého věčného údělu. Nejsme to my, kdo jsme učinili sami sebe. Máme vyšší určení. Obrácení znamená, že se nepovažujeme za stvořitele a autory nás samých. Konverze spočívá v tom, že svobodně a s láskou přijímáme závislost na Bohu, našem pravém Stvořiteli, závislost na lásce. To pak již není závislost, ale svoboda. Obrátit se znamená nesledovat jen vlastní osobní úspěch, který pomíjí, nýbrž opustit každou lidskou jistotu a jednoduše a s důvěrou následovat Pána, aby se Ježíš stal pro každého z nás mým vším ve všem. Kdo se od Něho nechá získat, nebojí se, že ztratí svůj život, protože On nás na Kříži miloval a vydal sebe samého pro nás. (Podle promluvy Benedikta XVI. při generální audienci na Popeleční středu 2007.) Sv. Polykarp, biskup a mučedník postní neděle Jaroslav Branžovský Bohoslužby na Svatém Hostýně. V zimním období (do 22. dubna 2012) jsou slouženy mše svaté takto: - ve všední dny 7:00, 9:15 hodin - v sobotu: 7:15, 9:15, 11:00 hodin - v neděli 7:15, 9:15, 11:00, 14:15 hodin V neděli ve 13:00 hodin je svátostné požehnání. Denně modlitba růžence v 18:45 hodin. Dny modliteb za jednotu křesťanů. I letos začátkem ledna jsme měli možnost účastnit se ekumenických modliteb za jednotu křesťanů. V Přerově mají tato společná setkávání věřících z různých křesťanských církví již mnohaletou tradici. Letošní společné modlitby se konaly ve dnech v prostorách Armády spásy, Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské. Petr Kulík, farář ČCE Strana 3 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

4 Ctnosti a neřesti Štědrost a lakomství V tomto únorovém čísle bych se rád věnoval ctnosti, kterou si moţná spojujeme hlavně s Vánocemi a touto ctností je štědrost. Snad logickým protipólem jí bude lakomství. Asi nejjednodušeji řečeno je štědrost ochota dávat. Kdyţ to lehce rozvedeme, jedná se o uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, lásku k bliţním, charitu, velkorysost. Aristoteles říkal, ţe štědrost je vyváţeným středem mezi rozhazovačností a lakotou. Jinými slovy je to potlačená chamtivost a egoismus, nepřítomnost ţádostivosti, neulpívání na vnímaném objektu. Obecně se štědrost spojuje s nouzí. Štědří lidé jsou vnímaví k nouzi druhých a snaţí se s ní něco dělat. Ještě před několika desítkami let to bylo jednodušší. Nouze znamenala, ţe dotyčný neměl co jíst, neměl střechu nad hlavou. Dnes je tomu jinak. Hlavním problémem je, ţe lidé, kteří jsou v nouzi, trpí mnohem podstatnějšími problémy neţ jen nedostatkem. Většinou jsou spoutáni závislostmi, takţe pomoci jim je těţké. Nechají se nakrmit, aby peníze ze sociálky mohli propít nebo naházet do výherního automatu. Ale my máme být štědří, ne naivní a hloupí. Dnes je třeba, aby naše pomoc byla mnohem komplexnější. A tak jsme nesmírně vděčni za lidi, kteří se takové sluţbě profesionálně věnují. Jestliţe se však jedná o profesionalitu, těţko zde můţeme hovořit o ctnosti jako takové. A je vůbec štědrost potřebná, kdyţ se dnes o všechny postará sociálka či charita? Motivací ke štědrosti nám můţe být, ţe jeden z nejzásadnějších aspektů Boha je to, ţe On je štědře dávající Bůh. Kdyţ štědře dáváme, jsme Bohu nejpodobnější. A navíc, na štědrost Bůh reaguje štědrostí. On je štědrý ve svém poţehnání a štědře činí náš ţivot šťastný. Štědrost totiţ proměňuje a změkčuje naše srdce. Mohli bychom tedy definovat přímou úměru: Čím jsme my štědřejší, tím je Bůh štědřejší k nám. Ale pozor, je to Boţí milost, ne obchod, kde si kupujeme Boţí přízeň! Takţe je to obrovská výzva, abychom byli štědří. Samozřejmě nejde jen o finanční štědrost. Jde o štědrost v odpouštění, v čase, v lásce. Takovou štědrost Bůh oplácí svou štědrostí. Štědrostí milosti a poţehnání. V podobenství o dělnících na vinici nám Jeţíš ukazuje, co to znamená štědrost. Hospodář z Jeţíšova podobenství, který ovšem představuje Boha, byl nadmíru velkorysý a štědrý. Bez váhání souhlasil, ţe dá prvním dělníkům denní mzdu poctivou sumu. V pracovních podmínkách té doby potřebovali dělníci zmíněnou částku, aby mohli svým rodinám koupit jídlo. Ţili ze dne na den. Proto měl hospodář vyplatit najatému člověku mzdu ještě téhoţ dne, neţ nad ním zapadne slunce. Hospodář jednal se svými dělníky více neţ slušně; ke kaţdé nové skupině, kterou najal, byl dokonce štědřejší neţ k té předchozí. Kaţdý dělník, bez ohledu na délku práce, dostal denní mzdu. Nedostal, kolik si zaslouţil podle odpracovaných hodin, ale tolik, kolik potřeboval, aby mohl ten den uţivit rodinu. Hospodář jim klidně mohl vyplatit pouze částku, kterou si vydělali, ale rozhodl se zaplatit jim podle jejich potřeb a ne podle jejich práce. Zaplatil podle milosti, ne podle dluhu. To je princip štědrosti. Nehledím na to, kolik či komu mám dát, ale dám, protoţe můţu, protoţe chci. Hospodář dělníky nenajal kvůli své, ale kvůli jejich potřebě. Představuje Boha, který si ve své velkorysosti uvědomuje naše potřeby a nepřestává je naplňovat. Bůh nás povolává do své sluţby, i kdyţ nás nepotřebuje. My potřebujeme Jeho. A Jeho odměna za naši sluţbu se nedá srovnávat s naším úsilím jak řekl Jeţíš Petrovi, dostaneme stokrát víc" (Mt 19:29). Ale podívejme se na štědrost i z opačné strany ze strany těch, kdo jsou obdarováni. Ne vţdy je štědrost přijímána s nadšením. Vědomí, ţe jsme si sami nevystačili, nás můţe zahanbit a někdy i pokořit. Vezměte si dělníky, kteří podle podobenství pracovali pouze jednu hodinu. Jak se cítili, kdyţ jim došlo, ţe dostali zaplaceno stejně jako ti, kteří pracovali dvanáct dlouhých hodin ve vedru? Cítili vděčnost za štědrý dar, který dostali, nebo vinu, protoţe si svou mzdu nezaslouţili? Pokud ţili podle filozofie skutků, jak to často děláme my, cítili se provinile. Zaţili velkorysou štědrost hospodáře, ale neradovali se z ní. Pokročme nyní k otázce neřesti lakomství. Lakota představuje pohlcující, vášnivou touhu po hmotném majetku, spojenou s egoistickým přáním nesdílet tento majetek s nikým jiným, naopak, nechat si ho výhradně pro sebe. Člověk, který získá to, po čem touţil a nemá ani zájem podniknout s nabytou věcí něco uţitečného, hřeší lakomstvím. Hlavně, ţe to mám. Ţe se na to uţ nikdy nepodívám, na tom nezáleţí. Vášnivá touha po vlastnění se nazývá chamtivost nebo hamiţnost. Lakomství je tedy hromadění bohatství, zatímco chamtivost je usilováním o bohatství. Lakomec dychtivě střeţí, co jiţ má, hamiţný člověk chce (touţí) ostatním jejich bohatství brát. Ten, kdo propadne hříchu lakomství, se stává jiným člověkem. Hnán svou vášní nemyslí na nic jiného neţ na vydělávání peněz nebo jiného vlastnictví - majetku. Existuje jedno velmi moudré přísloví, které vyjadřuje velkou pravdu: Střez se toho, co si vášnivě přeješ. Co spojuje lakotu a chamtivost? Obojí je projevem jednoho a téhoţ, příliš jednostranné ţivotní orientace. Povýšíme-li počítání na absolutní veličinu, která dává smysl našemu ţivotu, pak můţeme skončit buď jako hamouni, nebo jako škudlilo- Strana 4 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

5 vé. Peníze se člověku mohou stát jediným a posledním cílem, mohou se člověku stát bohem. A už jsme u prvního přikázání: Nebudeš mít jiných bohů mimo mne. Martin Luther trefně říkal, že Bůh je pro člověka to, co je pro něj nejzávažnější. Na co zavěsíš a spolehneš své srdce, to je tvůj Bůh. Mít Boha, znamená mít něco, na co srdce zcela spoléhá. Lakomství může začít docela nevinně: třeba úvahou, že se něco ještě vyplatí a něco jiného už ne. Dalším krokem myšlení v kategoriích vyplatí-nevyplatí, může být závěr, že se rozhodně nevyplatí investice do ostatních, ale jenom do toho, z čeho mám nějaký bezprostřední užitek já sám, tedy investice do vlastní osoby. Lakomství ale není totéž co šetrnost. Lakomství, stejně jako štědrost, se netýká jen peněz, ale také například času, neboť jsou lidé, za kterými nemůžete přijít, pokud se nenahlásíte dlouho dopředu. Svatá Terezička Ježíškova často nabízela svůj čas Pánu Ježíši, aby s ním naložil podle svého. Také ochoty sloužit, neboť jsou lidé ochotní sloužit do roztrhání těla. Udělají cokoliv, kromě toho, že by odstoupili a přenechali místo dalším. Dále duchovního života. Například už svatý Jan od Kříže upozorňuje, že existuje nenasytnost po duchovních knihách. Proti lakomství pomáhá rozlišit cíl a prostředky, nezapomenout, kde máme pravý poklad, věnovat se opačným ctnostem, být konkrétní v rozhodnutích. Neříkat: dám, až budu mít více, ale dám jedno procento z platu na potřebné a podobně. Uchopit a držet dokážu od narození, dělit jsem se musel naučit, teď cvičím pouštění. Lakomství a oheň, přikládaje neuhasíš. P. Libor Churý Živý růženec. Živý růženec vznikl v roce 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem Ti, kteří dělají nápravu. Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové Živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka Živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou Živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby. Živý růženec v přerovské farnosti V naší farnosti je do této modlitby zapojeno 60 lidí, což znamená tři růže po 20 lidech. Přestože se do Živého růžence může zapojit kdokoliv, tak u nás je toto společenství tvořeno až na jediného muže samými ženami, převážně v důchodovém věku. Do modlitby jsou zapojeni i staří a nemocní lidé, kteří jsou rádi, že mohou kromě trochy svého času obětovat třeba i svoje osobní utrpení. Každý člen dostane vždy v prosinci rozpis, ve kterém má na každý měsíc v roce určeno jedno tajemství růžence spolu s úmyslem, na který má při modlitbě zvlášť pamatovat. Tajemství jsou rozdělena tak, aby se členové jednotlivých růží pomodlili všechny čtyři růžence. Protože není pevně stanovena doba, kdy se modlit, může se každý z členů modlit v kteroukoli denní dobu, podle toho, kdy má čas. V naší farnosti má organizaci této modlitby na starosti paní Marta Pastorková, která tímto děkuje všem členům za pravidelnou celoroční modlitbu, a také za finanční příspěvek, který je použit na potřeby naší farnosti. I v tomto roce budou slouženy mše svaté za živé a zemřelé členy Živého růžence. Protože nikde není stanoven pevný počet členů nebo jednotlivých růží, zveme také Vás, kteří byste se chtěli svojí obětí nebo modlitbou připojit k tomuto společenství a spolu s Pannou Marií vyprošovat u našeho Pána potřebné milosti a dary, abyste se přihlásili u paní Pastorkové a zapojili se tak do další růže. Petr Káňa, jáhen Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 5

6 Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám. Ano, myslím, že to tak opravdu cítím. Již před několika lety jsem se díky P. Vladimírovi Jahnovi seznámila s mladou paní se zdravotním hendikepem. Téměř každý týden ji navštěvuji, někdy si jen povídáme o událostech, které se přihodily za dobu, co jsme se neviděly, jindy, pokud nám čas, sílu a počasí dovolí, vyjedeme s mechanickým vozíkem na procházku nebo pro duchovní povzbuzení na mši svatou. Čas, který spolu trávíme, nám vždy tak uběhne, že se ani nestačíme divit. Věřím, že pro moji přítelkyni, je to snad nepatrná pomoc a posila v nesení jejího kříže. Já vnímám čas, který spolu prožíváme, jako velké obohacení v životě. Mám možnost každý týden vžít se do situace, jaké to je, být odkázán na pomoc druhého, přehodnotit své starosti a zažít pocit vnitřního uspokojení, že se pokouším nežít život jen a jen pro sebe, ale i pro druhé Její rozzářený úsměv na tváři, kterým mne VŽDY přivítá, je pro mne tou nejkrásnější odměnou. Když jsem před časem v nedělních ohláškách slyšela výzvu k ochotným dobrovolníkům za účelem pomoci potřebným, cítila jsem touhu pokusit se zapojit. V září se konal v Olomouci na Biskupském náměstí v sále kurie kurz pro dobrovolníky v pastorační péči, pořádaný Maltézskou pomocí, o.p.s. Z našeho města Přerov se kurzu účastnilo asi 15 osob. V těchto dnech vzniká organizační tým, který připravuje zřízení Centra Maltézské pomoci v Přerově. Jako první aktivitu jsme si zvolili dobrovolnický program, jehož náplní je: 1. Pomoc osamoceným osobám, zvláště seniorům 2. Pomoc osobám se zdravotním postižením 3. Pomoc osobám pečujícím o dlouhodobě nemocné Cílem nabízené dobrovolnické služby je psychosociální pomoc potřebným. Naší snahou je podněcovat dobrovolníky k vytvoření konkrétního vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, aby tím bylo vytvořeno přátelství a důvěra. Dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou a podle možností tráví čas různým způsobem (povídání, četba, vycházky, doprovod do města atd.). Role dobrovolníka má v této službě také povahu společníka, který podporuje osoby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba vstoupit nemohla. Maltézská pomoc, Centrum Přerov Centrum Sonus, Palackého 17a, Přerov V této době hledáme především dobrovolníky, kteří by byli ochotni Kontaktní den: úterý 16,00-17,00 hod. věnovat svůj čas a zapojit se do našeho programu pomoci potřebným. Tel A také vy, kteří naopak cítíte, že byste naší pomoci mohli využít, nebo máte ve svém okolí osobu, o které víte, že by jí naše aktivita mohla být prospěšná, kontaktujte nás. Zveme Vás na přednášku o Maltézské pomoci, pořádanou na Centru Sonus v Přerově dne v hodin. Je to možnost seznámit se blíže s historií, posláním a aktivitami organizace. Za organizační tým Maltézské pomoci v Přerově Te Deum z Domova pro seniory. Jitka Bílková Dne 17. ledna 2012 oslavila 104. narozeniny sestra v Kristu, paní Anežka Wönischová, žijící v Domově pro seniory v Přerově. Anežko naše milá, Bůh do vínku dal Ti dlouhý věk a Ty nás učíš jak milovat Boha, lidi a svět. Cesta ke šťastnému žití pro člověka je, že Boha věrně miluje. S radostí v srdci Ti vyprošujeme i nadále pevnou víru v Boha, věrné přátelé, kteří si umí pro Tebe najít čas, smysl pro humor ať Tě neopouští a zdraví ať Ti ještě pár let slouží. Za všechny příbuzné, přátelé a známé z farnosti sv. Vavřince v Přerově, za spolubydlící a pečující personál spolu s vedením Domova pro seniory přeje Alena Marie Cedidlová Strana 6 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

7 Charitní domov pro seniory. Milí farníci, dovolte, abychom vám představily náš nápad, myšlenku či projekt, který spojil pár nadšenců v myšlence pomoci vybudovat Charitní domov pro seniory s následnou péčí v našem městě. Známé rčení praví, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se umí postarat o své slabé, tedy i staré občany. Toto rčení, platné v každé době, se dotýká samozřejmě i nás, našich rodin ve farnosti i celé společnosti. Často nejde o neochotu se postarat o naše blízké, nemocné a přestárlé občany, ale strach o materiální zabezpečení našich rodin, často početnějších, nás nutí plnit pracovní povinnosti na úkor jedné ze základních povinností tj. postarat se o naše staré, nemocné a nemohoucí rodiče. Protože nabídka této služby, tedy domov pro seniory, je v našem městě velmi nedostatečně pokrytá, položili jsme si otázku, jestli charita není sub- Seznam kněží. jekt, který by mohl s přispěním farnosti takové zařízení vybudovat. Proto jsme začaly podnikat řadu kroků, se kterými vás chceme seznámit. Na schůzi charitní rady jsme jí předložily náš návrh, charitní radu nápad zaujal, ale členové rady nás upozornili na možné finanční úskalí. Projekt by podpořila, pokud budou dostatečné finanční zdroje. Navštívily jsme pana primátora Ing. Lajtocha, který nám nabídl pomoc formou vytipování možného objektu k přebudování na domov pro seniory, vše je v jednání. Navštívily jsme také ředitele Arcidiecézní charity Olomouc pana Keprta, který nám dal řadu dobrých rad a podnětů, ale sám nás upozornil na finanční náročnost projektu a velmi malou podporu od krajského úřadu a MPSV. Co ale určitě potřebujeme nejvíce je Boží pomoc, a také podpora a pomoc celé naší farnosti. Takové dílo se nedá budovat bez pomoci a podpory farníků. Tato pomoc může mít různou formu. Nejdůležitější je modlitba, abychom poznali, jestli se toto dílo má vůbec uskutečnit, dále je to finanční pomoc, nabídka různých parcel, starých a nevyužitých domů, a také dobrá a konkrétní rada, ať je jakákoliv. Abychom se mohly vydat na naší cestě dál, moc Vás prosíme o konkrétní odezvu, nápad, podporu, ohlas, na to, co se chystáme vybudovat. Zajímá nás Váš názor a podněty. Konkrétní ohlasy můžete posílat na internetovou adresu: nebo tel: Jitka Tomigová: , Jitka Přidalová: , Eva Bernardová: , Marta Šťastná: , případně nám napište: Oblastní charita Přerov, 9. května 82, Přerov Za všechnu pomoc a odezvu děkuje JT, JP, EB, MŠ Vážení a milí čtenáři, rádi bychom v našem děkanátním časopise otevřeli novou rubriku, která by se věnovala Vašim vzpomínkám na zemřelé kněze, kteří působili v Přerově od konce 2. světové války do současnosti. Chtěli bychom Vás vyzvat, máte-li na ně nějakou vzpomínku či fotografii s nimi a chtěli byste se s ostatními čtenáři o ní podělit, neváhejte a zašlete ji na faru v Přerově. Vaše vzpomínky a příspěvky rádi uveřejníme. Jistě si zavzpomínají i ostatní. Uvádíme seznam zemřelých kněží, kteří v Přerově působili jako děkani, faráři, administrátoři, kooperátoři či jako katecheté. Letopočty uvedené za jmény jsou data jejich působení v Přerově. Faráři a administrátoři: Josef Složil, děkan od do Josef Veselý, administrátor od do František Boráň, koop., admistrátor od do František Goldmann, administrátor od do Karel Hradilík, administrátor od do Alois Stanislav Cindler C.Fr.SS. provisor, děkan od do Jiří Norbert Viačka SDS, děkan od do Josef Prášek, děkan od do Kooperátoři a katechetové: (V Přerově býval kaplan a 2 kooperátoři, 3-5 katechetů a nejméně jeden kněz na odpočinku, působící jako ředitel (spirituál) Školských sester, pozn. Z. Mollinová) Stanislav Boršek od do Jan Drexler, katecheta a koop. od do Jan Ertl, profesor náboženství od do Alois Škrabal, katecheta od do Alois Čáp, redaktor, správce KNP od 1919 do Jan Sovka, prof. náboženství od 1936 do Jaroslav Kostera, koop. od do ThDr. Vladimír Kryštovský, prof. náboženství od do Mons. Ferdinand Bílek, koop. od do , ThLic. Florián Oral, koop. od do Alois Zatloukal, koop. od do Ludvík Kuksa, kooperátor od do Martin Bogár, spirituál Šířavských sester od Mons. ThDr. PhDr. Felix Hoblík, od do 1945 Šimon (Simeon) Zapletal, od února 1944 do Mons. ThDr. Leopold Dýmal, od 1950 do 1951 ThDr. František Kubíček, koop. od do Doc. ThDr. František Janhuba, koop. od do Mgr. Miloš Michna, koop. od do Mons. ThDr. Vojtěch Tkadlčík, koop. od do Bohuslav Soušek SJ, koop. od do Cyril Juroška SDB, koop. od do Antonín Rochla SDB, koop. od do Patrik Josef Kalabis OFM, koop. od do Ján Bittner SDB, koop. od do Josef Botek, koop. od do Čeněk Mazal, od do Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Všechny vánoční výzdoby se z ulice ztratily, nikomu již nesvítí na balkoně, nebo v okně vánoční svíčky. Možná jen ojediněle v oknech uvidíme večer ozářený stromeček. Když vejdete do kostela BETLÉM tam je, ale již nesvítí. Proč tam, ale stále stojí? Že by jej někdo neměl čas schovat? Určitě ne, ještě je tu jeden svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, nebo lidově se mu říká HROMNICE. Je to již čtyřicet dní, kdy se slavilo Narození Pána Ježíše. Na Hromnice si připomínáme, jak svatý Josef a Panna Maria přináší malého Ježíše do chrámu, aby ho podle zákona obětovali Hospodinu. V tento den se žehnají svíce, neboť Simeon, když držel v náručí dítě Ježíše, řekl, že je světlo, jež bude zjevením pohanům. V kostele se ten den naposledy rozsvítí Betlém a vánoční stromy a mohou se hrát a zpívat koledy. POPELEČNÍ STŘEDA ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ Na maškarním bále schováme obličej za nějakou masku, chceme být jednou jiní. Půst ale znamená dívat se za masku. PŮST je šance odložit masku a převlek a podívat se sám sobě do tváře, objevit sám sebe. Kdo jsem? Bůh nás zná, má každého rád takového jaký je. Chce nám také pomoci a ukázat cesty, jak najít svou pravou tvář. K tomu může sloužit postní doba. Určitě již máte své opuštěné místo, poušť pro sebe. Čas karnevalů! Slovo karneval vzniklo v 17. století z latinského carnevale. Jeho původy mohou být dva. První z časů antického Říma, kdy se při otevření plavební sezony tahaly po městě káry a na nich makety lodí (carrus navalis). Druhé vzniklo odvozením od slova carne = maso a levare = odebrat odebrání masa, protože byl čas před půstem a poslední možnost se dosyta najíst masa. Lidé se radovali, vyváděli jako malé děti a každá nezbednost byla povolena. Masky skrývaly tváře jindy vážných a úctyhodných občanů, kteří se při karnevalu vyřádili do sytosti. V některých státech trvají karnevalové průvody a veselice i několik dní. Zvyk karnevalů, fašanků a maškarních veselic se v tradici zachoval i u nás. Určitě jste již zkusili ten tajemný pocit, kdy v pečlivě připravované a před ostatními utajované masce vklouznete do sálu a snažíte se co nejdéle být nepoznáni. A jestli ne, tak jste zváni. Radost a veselost patří k životu. Vždycky však musíme znát míru žertíků, vtipů a vyvádění. Toto maskování a skrývání tváře patří jen karnevalu. Poučení i ve veselí v každodenním životě nám má zůstat pravdivá tvář bez masky, ta která je upřímná a přátelská. Jen málo školáků v naší farnosti se chodí radovat s námi, a tak vás všechny zvu na KARNEVAL v neděli 19. února v 15, 30 hod na Sonus. Všechny vás, kteří se umíte radovat, zveme na POCHOVÁVÁNÍ BASY v sobotu 18. února 19,30 hodin na Sonus. Minulý rok se nám podařilo připravit velice pěkný program, ale musím poznamenat, že na snahu mladých lidí obohatit život ve farnosti jste zapomněli. Tento rok je nás méně a to tím, že studenti maturují a odjíždějí. Přesto vás zveme na zábavu a prosíme, vezměte si masky. Když překonáte pohodlí, dozvíte se něco o masopustu, snad se nám podaří průvod s medvědem, a tak si připravte pár sladkostí. Zatančíme si, zasoutěžíme a na závěr POCHOVÁME BASU. Kdo by nám chtěl ještě pomoci při tanci Moravské besedy, nebo při přípravě, může se přidat každou neděli v hodin na Sonusu. DOBA POSTNÍ Je to doba přípravy na největší křesťanské svátky na Velikonoce. Doba postní začíná na Popeleční středu a trvá celkem 40 dní + 5 postních nedělí. Liturgickou barvou je fialová je to barva neveselá, spíše až smutná. Stejně tak doba postní je dobou usebrání, kdy se člověk má více věnovat modlitbě. Svatý Nilus říká, že Modlitba toho, kdo se postí, je jako orel, vznášející se povětřím, zatímco modlitba nestřídmého je obtěžkána přílišnou přesyceností a klesá dolů. Půst se také pojí s odříkáním jak přílišné zábavy, tak i jídla. Nemyslí se tím, že by člověk musel hladovět, ale je vhodné se vzdát nějakých sladkostí či oblíbených jídel. Takto ušetřené peníze je možné věnovat potřebným a chudým jako postní almužnu. Liba Strana 8 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

9 Modlitby mládeže Tento pátek proběhla nová příležitost pro mládež k setkání s Bohem a poté i spolu navzájem. Jak k tomu došlo? V lednu v pátek třináctého jsme se sešli v kostele sv. Vavřince k adoraci pod vedením otce Libora. Modlitby a tiché rozjímání prolínal kytarový doprovod a naše hlasy. Po duchovní stravě jsme byli pozváni na faru na čaj a sušenky. Bylo příjemné se na chvíli zastavit, ztišit a zamyslet se. Další taková příležitost se Vám naskýtá 10. února 2012 v kostele sv. Vavřince. Logicky založení lidé si jistě všimli časové pravidelnosti. Tyto adorace jsou pro mladé duchem a pro ty, kteří se cítí jako mládež. Jste srdečně zváni každý druhý pátek v měsíci v 19:30 ke společné modlitbě. Za všechny přítomné Klára Po stopách lovců mamutů V sobotu jsme se s ministranty vypravili do Předmostí, navštívit a prozkoumat místa, která jsou spojena s legendárními příběhy slavných lovců mamutů. Abychom všechno co nejlépe poznali, nechali jsme se vést naučnou vlastivědnou stezkou Předmostím až do pravěku. K vidění toho byla spousta. Navštívili jsme třeba vrch Hradisko, což je pověstí opředené místo, kde byly nalezeny nástroje člověka Homo sapiens neandertalensis z doby před tisíci lety. Nebo místo kousek pod Hradiskem U sv. Vojtěcha, k němuž se váže zajímavá pověst, kterou si na tomto místě můžete přečíst. Zajímavá byla také školní alejka a školní amfiteátr, kde jsme dobývali obsazenou pevnost, nebo Čekyňský kopec, ze kterého byl krásný výhled do okolí a nakonec také návštěva u mamutíka Toma, který se s námi za všechny mamuty i lovce symbolicky rozloučil. Během cesty byl také čas na nějaké hry a samozřejmě na setkání s Pánem při modlitbě. Děkuji všem, kteří jste přišli, zvlášť také našemu průvodci Tomáši Dostalovi, a těším se na další akci pro ministranty, kterou bude v sobotu 18. února florbalový turnaj v Kojetíně. Petr Káňa, jáhen Jednodenní duchovní obnovy pro mládež hledající své životní povolání probíhají vždy druhou sobotu v měsíci (není-li určeno jinak) od října do června. Začátek je v 9:45 a závěr v 16:30. Na obnovu je možné přijít bez objednání. Obnovu vede P. Pavel Havlát OM příp. další hosté. Termíny: , , , , 9. 6., , , Slovo kaplana pro mládež Jak napovídá titulní stránka i úvodník otce Vojtěcha, pomalu se nám přibližuje postní doba. Období to sebezáporu, modlitby, snahy o větší přiblížení se Bohu a hlubšímu pochopení tajemství naší spásy, která spočívá v kříži Pána Ježíše. Aby se nám to přibližování a chápání lépe dařilo, je dobré se otevřít i novým impulsům a najít si čas na jejich zpracování. Postní doba nám takových impulsů nabízí celou řadu. Může to být častější návštěva mše svaté, modlitba křížové cesty, duchovní obnova, postní předsevzetí. Rád bych proto upozornil alespoň na některé hromadnější akce, kterých můžete v postní době využít. V Přerově bude příležitost ke ztišení a modlitbě při jednodenní duchovní obnově v sobotu 25. února. Více informací najdete na konkrétním plakátku na jiném místě časopisu. Další příležitost ryze mládežnickou - budete mít o víkendu na Arše v Rajnochovicích a na Přístavu v Rajnochovicích. A ještě jednu pozvánku bych pro vás měl. Chystá se děkanátní setkání mládeže. Setkání našeho děkanátu proběhne poněkud netradičně. Bude v sobotu 24. března, tedy už týden před Květnou nedělí. Je to posunuté z toho důvodu, že v tomto termínu jede náš děkanát na Hostýn, abychom se zde společně modlili za obnovu rodin a za duchovní povolání. A tak jsme si řekli, že bychom se i jako mládež mohli k těmto modlitbám připojit. Před společnými modlitbami bychom si udělali vlastní setkání, které by vyvrcholilo v Hostýnské bazilice. Je to pro nás krásná příležitost uvědomit si, že nejsme v našem hledání povolání a v naší touze po šťastné rodině sami, ale že jsou to věci, které leží na srdci i mnoha starším a starým. Společná modlitba nás pak může vést i ke společným snahám, jak žít i naše mezigenerační vztahy otevřeně, pravdivě a láskyplně. Podrobnosti o děkanátním setkání mládeže se dozvíte v dalším čísle Slova pro každého a na plakátcích. Nicméně datum je již jasné. P. Libor Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 9

10 Ohlédnutí za adventními dny: Jedna z dobrých příleţitostí pro manţele, jak strávit čas spolu jako pár, dát si večeři, kafíčko a sladkost, a přitom se zabývat důleţitými otázkami svého manţelství, je zaţít kurz MANŢELSKÉ VEČERY. Znamená to zajít si spolu osmkrát na rande, popovídat si (nazvěte si to, jak je Vám libo) a znovu zaţít se svou manţelkou či manţelem, ţe patříme k sobě. Manţelské večery jsou velmi praktické - nabízejí nové informace a podněty, jak utvářet stále hezký vztah muţe a ţeny dávají moţnost osvojit si důleţité dovednosti a dobré návyky, abychom se v manţelství cítili přijímáni a milováni - ale hlavně, dovolují nám najít si čas na toho druhého, naslouchat, sdělovat si názory, přání, poznávat, jak se měníme a klidně se i znovu do sebe zamilovat. Manţelské večery vznikly v Anglii v roce 1996 a dnes se konají ve více neţ 28 státech světa. U nás v ČR probíhají na mnoha místech od roku Témata osmi večerů jsou: Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Manţelská sexualita, Láska v akci a Slavnostní závěrečný večer. Kaţdý večer začíná večeří, následuje promluva z DVD filmu k danému tématu, a pak si manţelé spolu v soukromí (u kaţdého stolu jeden pár) povídají a řeší radosti i problémy svého vztahu. V pozadí hraje hudba, podává se čaj a zákusek. Skupinová diskuse není součástí programu. Centrum pro rodinu Ráj uspořádalo kurz jiţ po sedmé, a to na faře v Kokorách, kde tento kurz právě probíhá. Další kurz začne 23. dubna 2012 v klubu Stodola v Pavlovicích. Můţete se přihlásit i vy. Petr Školoud Adventní cukrárnička v rajské Stodole Po tři adventní neděle měl kaţdý moţnost zajít do Stodoly, kde se podávaly lahodné deserty i něco dobrého k snědku nebo k pití. Příjemné posezení s přáteli i rodinou, biliár, společenské hry, prostor na hraní pro děti, tvoření z marcipánu. To vše jste mohli proţít u teplého krbu v naší cukrárničce. Jak se vám u nás líbilo? Jana Lehká Preventivní besedy na základních školách Podzimní měsíce pro mě znamenaly kromě mého studia také docházku do jiných škol neţ té mojí v Brně. Ve školách, které jsem navštívila, pracovaly usměvavé paní učitelky, všude visely barevné obrázky a po chodbách se proháněly děti o dost menší, neţ mí spoluţáci. Bylo příjemné se tu vyskytovat. V průběhu tří měsíců jsem navštívila pět základních škol našeho okresu - ZŠ Radslavice, Prosenice, Bochoř, Rokytnice a přerovskou ZŠ U Tenisu, a to za účelem realizace besed z preventivního programu Etické otázky všedního dne. Tento cyklus besed, který vyvinulo zlínské centrum pro rodinu, má dětem slouţit k osobnostnímu rozvoji, podpoře zdravých mezilidských a především rodinných vztahů a prevenci patologických společenských jevů jako šikana, zneuţívání alkoholu a drog či kouření. Pro kaţdou třídu jsem připravila a zrealizovala 2 3 interaktivní dvouhodinové besedy plné aktivit, her, příběhů, modelových situací a dalšího. Program byl díky finanční podpoře z projektu Ţivot je dobrodruţství, povídej! pro školy realizován zdarma a letošní podzim jím prošlo přibliţně 250 ţáků z výše zmiňovaných škol. Petra Školoudová 14. února od 17 hodin DEN PRO MANŢELSTVÍ v Pavlovicích u Př. v novém klubu Stodola ve dvoře CPR Ráj za kostelem. Klubový večer s lidmi, kteří věří, ţe manţelství má pořád smysl, beseda s Alenkou a Vláďou Večeřovými na téma: ROZUMÍME SI? ANEB CESTY K LEPŠÍ KOMUNIKACI V MANŢELSTVÍ, bohaté občerstvení, příjemná hudba, tombola, překvapení večera. Příspěvek 100 Kč na pár (rodiny v tíţivé finanční situaci mohou poţádat o slevu). Vaše děti si můţete vzít s sebou, zajistíme jim bohatý doprovodný program v budově fary (příspěvek 50 Kč/dítě, 80 Kč/sourozenci). Je nutné se předem přihlásit, nejpozději do 7.2. KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ jak být milujícím rodičem, který se nebojí dávat svým dětem hranice i povzbuzení - od 29. února v Ráji v Pavlovicích - středy h po dobu 9 týdnů (s výjimkou svatého týdne). Příspěvek na kurz je 800 Kč pro jednotlivce nebo 1000 Kč pro manţelský pár. Hlídání dětí moţné. Přihlášky do DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI V OÁZE V PŘEDMOSTÍ 1x týdně ve čtvrtek od 9 do 12 hodin 2x měsíčně besedy z různých oblastí ţivota. V týdnech mimo besedy bude běţný program pro maminky s dětmi Radovánek. Příspěvek 50 Kč na rodinu JAK ŘEŠIT PROBLÉMY V RODINĚ - Mgr. Darina Skokanová rodinná a manţelská poradkyně z Poradny pro rodinu v Přerově, ZDRAVÝ ŢIVOTNÍ STYL - Věra Zapletalová, 8.2. ZDRAVÁ CHODIDLA, ZÁRUKA ZDRAVÍ - Zdeňka Machalová z Holešova Vás seznámí s revolučním objevem, biomechanickou aktivní vloţkou do obuvi, jejíţ vynálezcem je pan Josef Hanák. KLUB MAMINEK na faře v Domaţelicích bude aţ v jarních měsících SETKÁNÍ CHLAPŮ modlitba, sdílení, bubnování liché středy 15.2., POSTNÍCH 24 HODIN PRO ŢENY na téma MATEŘSTVÍ bude v Ráji v Pavlovicích. Přednášky Františky Böhmové, svátost smíření, mše svatá, osobní rozhovory. Více na přihlášky a info na tel.: nebo na: Hana Školoudová Strana 10 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

11 Díky tomu, že jsme tu tvořili jakési společenství, ať už s Janem, nebo ostatními mladými lidmi, kteří tu pracovali jako dobrovolníci, nebo studenti, tak jsem se zamyslel nad vztahy mezi lidmi. Uvědomoval jsem si, jak je důležité mít vztahy s druhými lidmi. Že se ve vztahu můžeme vzájemně obohacovat, pomáhat si, být si oporou, držet se, nebo vzájemně obrušovat hrany. Lidské vztahy jsou ale mnohdy nestálé vyvíjí se, bývají přerušené odloučením... Ke vztahu zve i Bůh. Vztah vyžaduje odpovědnost jednoho vůči druhému mně má jít ve vztahu o druhého, o jeho dobro. Lidské vztahy často taky bolí ať už je to třeba to odloučení. Vztah s Bohem je ale trvalý můžu ho rozvíjet, růst v něm. Bůh mě volá ke vztahu. Já musím ale o tento vztah taky stát a být v něm aktivní. Sobota Dnes jsme se vypravili opět do Galileje, kam musela sestra Miriam jet pro jednu svoji spolusestru. A protože byla sobota a většina z nás měla volno, tak se vzalo větší auto a jelo nás tak osm, včetně dvou kněží, kteří tam pak zůstávali. Díky nim jsme slavili mši svatou za krásného počasí pod širým nebem u kostela na Hoře blahoslavenství. Odtud jsme pokračovali do Tabghy, místa, kde došlo k zázračnému nasycení zástupů, když Ježíš rozmnožil pět chlebů a dvě ryby pro tisíce lidí (např. Lk 9,10-17). Tento zázrak připomíná známá mozaika pod obětním stolem v místním kostele. Zde jsem si také víc uvědomil, že i dnes lidé často hladoví po lásce, vztazích, štěstí a jak se snaží najít nasycení ve věcech tohoto světa, v penězích, majetku, alkoholu, zábavě, místo aby ho hledali u Toho, který dokáže opravdu nasytit lidské srdce, aby nehladovělo (Jan 6,35). Večer po návratu jsme s Janem nechávali dojmy z prožitého dne doznít při procházce nočním jeruzalémským starým městem. Při ní jsme narazili na skupinu mladých židovských děvčat, která studovala na židovských ortodoxních školách. To znamenalo, že většina těchto velice živě zpívajících studentek se za pár let vdá a budou ženami v klasických ortodoxních rodinách, kde by se měly starat především o domácnost a výchovu dětí a jejich postavení bude mnohdy velmi odlišné od toho, na jaké jsme v naší kultuře zvyklí my. A zde jsem si pak uvědomil, že to, co pro mě může být někdy těžko pochopitelné, je potřeba naučit se respektovat. Protože to, co se mně, člověku žijícímu v západní kultuře může zdát bláznivé nebo špatné, může být pro člověka žijícího v jiné kultuře a společnosti normální a já do toho nemůžu jen tak vstoupit a chtít mu vnutit vlastní životní styl. I na tomto jsem si tak trochu víc uvědomil, že je potřeba respektu k jiným kulturám. Neděle Dnes jsme byli na mši svaté v kostele u Salvátora, který stojí v jeruzalémském starém městě. Patří místní komunitě františkánů a v té záplavě nejrůznějších budov a památek z doby starověku, nebo z dob, kdy byl Jeruzalém pod vládou křižáckých nebo arabských panovníků, působil tento kostel trochu jako rarita, protože byl postavený, myslím, v barokním stylu a tak, jak jsme na to zvyklí z našich zemí. Odpoledne jsme se pak vydali na místo, které se jmenuje sv. Jan na poušti. Je to místo v kopci, nedaleko Ain Karim. Stojí zde malý klášter, a jak napovídá název, tak se jedná o místo, kde údajně žil Jan Křtitel, než vystoupil před Izrael. Zde jsem se také dozvěděl, že slovo poušť neznamená jenom nějakou holou pláň, nebo plochu, kde je písek, ale je to označení pro jakékoliv opuštěné místo. Každý z nás tak občas prožívá, nebo může prožívat, jak se také říká, svoji poušť. Také jsme navštívili vesnici Abu Gosh, kde stojí starobylý kostel z dob křižáků, postavený nad místem, kde byla Archa úmluvy, předtím, než ji David slavnostně přenesl do Jeruzaléma (2Sam 6,11-15). Kostel je uvnitř vyzdoben freskami, které byly odkryty teprve před pár lety a je zajímavé, že lidské postavy mají zničené obličeje. To je prý z dob, kdy se kostela zmocnili Arabové, kteří, podobně jako ortodoxní Židé, nezobrazují obličeje. Petr Káňa, jáhen Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 11

12 Poděkování. Velké poděkování patří našemu děkanovi otci Pavlu Hofírkovi, který 15. ledna 2012 uspořádal setkání biřmovanců z roku 2004 na Sonusu v Přerově. Bylo to milé setkání a vzpomínání na tento pro nás biřmovance velký den. Setkání se zúčastnili také P. Jaroslav Kníchal a P. Ondřej Jirout, kteří si na nás také udělali čas. Po úvodním připomenutí průběhu přípravy a samotného biřmování se vytvořila velmi srdečná a přátelská atmosféra při vzpomínkách jednotlivých biřmovanců. Tímto se nám potvrdilo, jak prospěšná jsou pro naši víru podobná setkání. Velké díky nás účastníků patří děkanovi P. Pavlu Hofírkovi a P. Jaroslavu Kníchalovi i P. Ondřeji Jiroutovi. účastníci setkání 40DA Čtyřicet dnů bez alkoholu, akce zvláště vhodná pro postní dobu, běží také letos. Více na internetu: Na této adrese se můžete také přihlásit. Charitní domov seniorů v Přerově? Na jiném místě v časopise se dočtete o záměru zřídit v Přerově charitní domov pro seniory. Farnost tento projekt může podpořit svojí modlitbou a aktivitou jednotlivých věřících. V této chvíli jde na prvním místě o to, zda je dostatečný počet těch, kdo o takový domov seniorů skutečně stojí a kdo jsou ochotni pro to také něco konkrétního udělat. Přihlásit se můžete u členů přípravného týmu. Také se modleme za dar moudrosti pro ty, kdo o tomto projektu budou rozhodovat. Maltézská pomoc V Přerově zakládáme pobočku organizace Maltézská pomoc, která se nám představí při přednášce v úterý 7. února 2012 v 16:00 na Sonusu. Jsem přesvědčen, že opravdový křesťanský život a duchovní růst se projevuje také tím, že člověk touží dát více ze svého života do služby druhým. Tato větší otevřenost vůči druhým se může realizovat různými způsoby, ale Maltézskou pomoc vítám jako jeden zcela konkrétní způsob, jak podstatným způsobem darovat čas bližnímu a tím vlastně i Bohu samotnému. Věřím, že i v naší farnosti se najdou ti, kdo se s nadšením do této služby zapojí. Navracení církevního majetku Vrácení církevního majetku sice ještě neschválil parlament a není jisté, jak toto hlasování dopadne; osobně to vidím tak 50/50. Přesto je třeba se postupně připravovat na variantu, že zákon schválen bude a jednotlivé církevní subjekty, tedy i farnosti našeho děkanátu, budou muset jmenovitě a konkrétně o každý jednotlivý pozemek či budovu požádat. Proto budeme potřebovat v každé farnosti jednoho ochotného farníka, který by si tuto věc vzal na starost. Dále prosíme pamětníky o informace, které pole, lesy či budovy apod. dříve patřily církvi, a které by tak připadaly v úvahu pro restituce. Děkuji. P. Pavel Hofírek Farní ples v Přerově Strana 12 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

13 Rok 2011 Přerov Předmostí Celkový stav na začátku roku Stav účtu na začátku roku Dluhy k 1. lednu Příjmy roku Sbírky Dary Příjmy za církevní činnosti 34 1 Příspěvek státu, biskupství atd Nájmy a ostatní příjmy Půjčky - Příjem Výdaje roku Bohoslužebné výdaje 40 3 Mzdové výdaje Režijní výdaje Opravy Odeslané sbírky Na potřeby diecéze , ,- Havarijní fond , ,- Na seminář , ,- Na církevní školství , ,- Na charitu , ,- Svatopetrský haléř , ,- Na misie , ,- Na Svatou zemi 3.202, ,- Postní almužna 9.250, ,- TV NOE , ,- Dary a charitativní výdaje 2 2 Nákup majetku a ostatní výdaje Půjčky - Výdej Celkový stav na konci roku Stav účtu na konci roku Dluhy k 31. prosinci Rok 2011 Přehled pastoračních údajů a financí za rok 2011 vidíte v tabulkách. K některým údajům dále uvádím hlavní položky. Částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tisících korun. Rok 2011 Přerov Předmostí Křty 52 2 Svatby 5 1 Pohřby 56 6 Přerov Náboženství Dluhy k : splátky střechy fary 306, půjčky od farníků 718. Příspěvek státu, biskupství: město Přerov 100. Režijní výdaje: topení 256, vodné-stočné-dešťová voda 80, tisk časopisu 24, elektřina 116, telefon a internet 10, Katolický týdeník 33, poplatky bance 3. Opravy: splátky střechy fary 306, opravy svítidel v kostele 11, oprava topení na Sonusu 16, oprava zavěšení zvonu 10. Nákup majetku a ostatní výdaje: kopírka 35, stoly na faru 13, katechetické pomůcky 20. Dary a charitativní výdaje: dar Centru pro rodinu děkanátu Přerov v Pavlovicích 2. Dluhy k : půjčky od farníků 455. Předmostí Dluhy k : půjčky od farníků 293. Příspěvek státu, biskupství: kraj 345, ministerstvo kultury 150. Režijní výdaje: plyn 47, elektřina 36, vodné-stočné-dešťová voda 7, poplatky bance 2. Opravy: varhany 465, výmalba presbytáře 230, oprava topení na faře 10, tepelná izolace na faře 8. Dary a charitativní výdaje: dar Centru pro rodinu děkanátu Přerov v Pavlovicích 2. Nákup majetku a ostatní výdaje: lavičky na kůr 10, na tisk časopisu 7. Dluhy k : půjčky od farníků 363. Stav účtu na konci roku: z toho na kapli v Dluhonicích 44. Poděkování za rok 2011 Děkuji všem farníkům, kteří v minulém roce přispívali do sbírek nebo svými dary a půjčkami pomohli našim farnostem. Děkuji také za dotace Ministerstvu kultury, Olomouckému kraji a Statutárnímu městu Přerov. V Přerově se nám v loňském roce podařilo dokončit splácení střechy fary a také vybrat peníze na vrácení většiny půjček farníkům. Do tohoto roku jsme vstoupili už jen s malým mínusem ,- Kč. V roce 2012 nemáme plánované žádné větší akce, ale chtěli bychom připravit projekt na opravu fasády kaple sv. Jiří a uvidíme, jaké jiné případné opravy budou letos nutné. V Předmostí je prakticky dokončena oprava farního kostela a varhan a na uzavření této akce nám zbývá vybrat už jen ,- Kč. Další větší akce letos neplánujeme a uvidíme, co přinese tento rok. Otázky a odpovědi Na výzvu z minulého čísla se zatím objevilo jen jedno téma (křížení rukou při pozdravení pokoje), což na založení nové rubriky je příliš málo. Pokud tedy ještě někoho napadá otázka, na kterou by se rád dočetl odpověď v našem časopise, tak neváhejte a otázky nám pošlete. Vzpomínka na přerovské kněze Dostal se k nám do redakce návrh na zavedení rubriky, ve které bychom si připomínali kněze, kteří v Přerově působili a už zemřeli. Základní životopisné údaje o většině z nich sice máme, ale ty většinou o povaze a osobnosti jednotlivých kněží mnoho neřeknou. Proto prosíme o zaslání osobních vzpomínek a příběhů, co jste s kněžími zažili, včetně fotografií. Mohli bychom tak doplnit farní kroniku a tyto vzpomínky otisknout také v časopise. Seznam kněží najdete na straně 7. Ekumenické modlitby Tři lednová ekumenická modlitební setkání byla radostná. Scházelo se nás hodně, padesát až šedesát, a atmosféra byla srdečná zvláště při neformálním posezení po bohoslužbách. Při sbírkách se vybralo 4.008,- Kč, což bylo tradičně předáno Dennímu stacionáři. Děkuji všem, kdo se na lednové ekumeně podíleli. P. Pavel Hofírek Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 13

14 Sv. Alexius a druhové Kolem roku 1233 se sedm vážených občanů italské Florencie usídlilo nedaleko města na horu Monte Senario, s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Už dříve se stali členy jednoho mariánského sdružení, které podporovalo sirotky, zajatce, chudé a nemocné. Chtěli zasvětit svůj život Bohu a službě potřebným lidem. Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky. Založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti, který obdržel název Služebníci Panny Marie čili servité. Určili si i svůj řeholní oděv a roku 1304 byl jejich řád slavnostně potvrzen. Dožil se toho ale jen jeden z nich - Alexis Falconieri, kterému bylo v té době již 110 let. Jeho druhové se jmenovali: Aideus Amidei, Menatus dell Antella, Hugo Lippi - Ugoccioni, Bonfilius Monaldi, Bonajuncta Manetti a Sosteneus di Sosteno. Kromě Alexeje, který chtěl zůstat pouhým řeholním bratrem, všichni byli vysvěceni na kněze. Roku 1888 byli svatořečeni papežem Lvem XIII. Jejich památku slavíme 17. února. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v jižní Africe, v Austrálii a v Americe - je jich kolem 900. Patří mezi žebravé řády. Tyto řády nejsou vázány na jedno místo - například klášter, ale konají svou práci hlavně tam, kde jich je nejvíc zapotřebí. Mezi tyto řády patří například i dominikáni, františkáni, bosí Augustiniáni, obutí karmelitáni, bosí karmelitáni, milosrdní bratři a další. Jaroslav Branžovský Zúčastněná obec / město Částka Beňov Bochoř Brodek u Přerova Císařov Citov Čechy Domaželice Dřevohostice Hradčany Horní Moštěnice Ivaň Klopotovice Kokory Křtomil Lipová Líšná Majetín Nahošovice Pavlovice Prosenice Přerov - Dluhonice Kč, Čekyně 695 Kč, Žeravice Kč, Henčlov Kč, Újezdec Kč, Lověšice 6 084Kč, Popovice Kč, Předmostí Kč Přestavlky Radkovy Radkova Lhota Radslavice Radvanice Rokytnice Říkovice Sušice Stará Ves Tovačov Troubky Tučín Turovice Věžky Vlkoš Želatovice Celkem Tříkrálová sbírka 2012 Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí Kč, což je přibližně o 5 tisíc víc než v loňském roce. Letos koledovalo celkem 151 skupinek ze 37 obcí. V samotném Přerově koledovalo 38 skupinek a výtěžek činil ,-Kč. Celkem se v olomoucké arcidiecézi vybralo Kč a za celou Českou republiku Kč. Vybraná částka byla odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do Přerova vrátí 65%. Oblastní charita Přerov chce finanční prostředky získané ze sbírky využít na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou do tíživé životní situace, a také na koupi pomůcek pro paliativní péči (péče o umírající). Náš velký dík patří všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a dětem z farností, vedoucím skupinek, studentům, dětem a učitelkám z Církevní mateřské školy v Přerově, bez jejichž pomoci a spolupráce by sbírka nebyla možná. Děkujeme také všem, kdo nepřehlédli naši výzvu, neváhali otevřít svá srdce a přispěli do kasiček koledníků. Martina Krejčířová Přečetli jsme a doporučujeme. Kněžské osobnosti Jan Graubner Medailony kněží olomoucké arcidiecéze 20. století V roce 2010 vyšla v nakladatelství Matice Cyrilometodějské kniha Kněžské osobnosti, na které několik let pracoval otec arcibiskup. Představuje nám 48 kněží, kteří působili v olomoucké arcidiecézi ve 20. století a nějakým významným způsobem se zapsali do historie. Například P. Antonín Cyril Stojan, rodák z nedalekého Beňova, arcibiskup olomoucký, nebo jeho nástupci, P. Stanislav Zela a P. Josef Karel Matocha, pronásledovaní komunisty. U některých kněží nás možná udiví jejich angažovanost ve veřejném životě. Může to být i výzvou pro nás. Myslím, že to byl sv. Jan Bosco, který prohlásil, že zlo vítězí, protože dobří lidé mlčí. Kniha se čte velmi lehce a určitě nás obohatí. V dnešní době, kdy podle průzkumu se povolání kněze netěší velké oblibě, to je velké povzbuzení. Kniha má 220 stran, cena 247 Kč. Je možné si ji zapůjčit ve farní knihovně. Jaroslav Branžovský Strana 14 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

15 Fotografie z Tříkrálové sbírky Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Svatá zpověď na začátek postní doby Stará Ves Víkendová duchovní obnova, viz str. 6 Sobota :00 Centrum Sonus Jednodenní postní duchovní obnova Pondělí :30 Centrum Sonus O svátostech s jáhnem Středa :00 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie: P. Jan Linhart 17:00 Fara v Pavlovicích Začátek kurzu Efektivní rodičovství CPR Ráj Setkání chlapů Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 9:00 Fara v Přerově Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově na duben, květen a červen 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání Čtvrtek :00 Fara v Předmostí Přednáška CPR v Oáze 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé a příprava dospělých na biřmování 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Sobota :00 Fara v Přerově Setkání křesťanských učitelů, viz str. 12 Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje Pondělí :30 Centrum Sonus O svátostech s jáhnem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 17:00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:30 Fara v Přerově Organizační schůzka spolupracovníků akce Noc kostelů v Přerově Pátek Fara v Pavlovicích Duchovní obnova CPR pro ženy V postní době budou pobožnosti Křížové cesty v Přerově takto: V kostele sv. Vavřince v pátek v 17:15 a v kostele sv. Michala na Šířavě v neděli ve 14:30. V kostele sv. Magdalény v Předmostí v pondělí v 17:15 a v neděli ve 14:30. Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012 Strana 15

16 Sob n Postní celodenní duchovní obnova v Přerově v centru Sonus bude v sobotu 25. února 2012 od 9:00 a povede ji P. Pavel Hofírek. Téma: Radostný půst - Nejoblíbenější liturgická doba? Přihlašování v zákristiích přerovských kostelů a na faře v Přerově (50,- Kč).. Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 9:00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 16:30 Fara v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :00 Centrum Sonus Setkání biřmovaných v roce :00 Centrum Sonus Schůzka animátorů mládeže děkanátu 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Úterý :00 Centrum Sonus Přednáška o Maltézské pomoci 16:00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 18:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s přípravou na přijímání 19:00 Fara v Přerově Schůzka katechetů děkanátu Čtvrtek :00 Fara v Předmostí Přednáška CPR v Oáze 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé a příprava na biřmování dospělých 19:00 Centrum Sonus Setkání s rodiči přípravy dětí na přijímání 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek :30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitba mládeže Pondělí :00 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu 17:30 Centrum Sonus O svátostech s jáhnem Úterý :00 Fara v Pavlovicích Den pro manželství Středa CPR Ráj Setkání chlapů Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Biblická hodina s kaplanem 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Kojetín Akce pro ministranty 19:30 Centrum Sonus O masopustu Divadelní kroužek Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:30 Centrum Sonus Karneval pro děti 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání společenství seniorů Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa Popeleční středa Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí 18:00 9:00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Fara v Předmostí Přednáška CPR v Oáze 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé a příprava na biřmování dospělých 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Libor Churý, jáhen Petr Káňa, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka březnového čísla je 22. února Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 18, Číslo 2, Únor 2012

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

M Ě S T O P Ř E R O V. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008

M Ě S T O P Ř E R O V. N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008 M Ě S T O P Ř E R O V N A Ř Í Z E N Í M Ě S T A P Ř E R O V A č. 2/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Více