REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/ dubna Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)"

Transkript

1 u cena 10 Kč číslo 1/ dubna REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6)

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 REVITALIZACE CENTRA OBCE strana 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA strana 7 KNIHOVNA strana 8 FOTBAL - ROZPIS ZÁPASŮ strana 9 OTÁZKY PRO STAROSTU strana 10 OTÁZKY PRO ČLENY RADY strana 11 RAFT CLUB/SDH BOHUŇOVICE strana 14 VZPOMÍNKY FR. KOTĚŠOVCE strana 18 ELEKTRIFIKACE ŽELEZNICE strana 20 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 22 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM strana 24 O B R A Z E M : Matičky 2015 BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. roč. Periodický tisk územního samosprávného celku. číslo 1/2015 vychází v Bohuňovicích dne 29. dubna Vychází 5krát ročně. Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Šéfredaktor, grafické zpracování: Mgr. Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková, Eva Dokoupilová, Mgr. Jana Divišová, RNDr. Josef Fryčák, Bc. Eva Keclíková, MUDr. František Kotěšovec, Mgr. Eva Králová, Ing. Jaroslav Nesvadba, Miloš Siegel, Radomír Staroštík ml., Mgr. Jiří Slepica, Ing. Jiří Petřek, Vladislava Ťuková, SDH Trusovice, SDH Bohuňovice a další. Obálka: Hlavička: red; Hlavní fotografie: ZŠ Bohuňovice (red); Malé fotografie: 1. (R. Staroštík ml.) ; 2. (red); Poslední strana: R. Staroštík ml.; Druhá strana: Matičky 2015 (zdroj FB-Ing. P. Čouková) Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 30. května 2015 Cena 10 Kč První letošní číslo Zpravodaje je konečně tady. Opožděně, ale přece V aktuálním čísle naleznete postřehy z již proběhlých akcí či z těch právě probíhajících. Aktuální záležitostí je bezesporu probíhající projekt Revitalizace centra obce. V obci je tak řada uzavírek, které komplikují a budou ještě nějakou dobu komplikovat pohyb a dopravu. Snad bude výsledek stát za to. Kultivovanějšího vzhledu se možná brzy dočká sokolovna v části Moravská Loděnice, kterou před více než staletím postavili naši předci. TJ Sokol Bohuňovice se podařilo získat dotaci na její rekonstrukci. Respektive na první část zateplení pláště budovy. Na rekonstrukci vnitřních prostor si tak potenciální uživatelé, sportovci budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Třeba je také zmínit aktuální informaci v otázce druhé dráhy letiště. Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany nyní, stejně jako obec Bohuňovice, žádá její odstranění z krajské plánovací dokumentace. I přesto, že naše sousední obec změnila k letišti názor, není ještě jasné, jak celá záležitost dopadne. Doufejme, že vyhraje zdravý rozum a krajští zastupitelé rozhodnou na podzim tohoto roku správně. Když jsme u těch vizí, jistě jste zaznamenali zprávu o plánované elektrifikaci železniční tratě Olomouc - Šumperk. Ministerstvo dopravy nedávno schválilo studii proveditelnosti. Začít by se mohlo již v roce O všem zmíněném se dočtete více na 20. straně Zpravodaje. Redakční rada položila také několik otázek nově zvolenému starostovi a dalším členům rady obce. Naše otázky (některé i více na tělo ) a odpovědi radních jsou pro Vás připraveny od strany 10. Pro příští vydání Zpravodaje se za Vás zeptáme dalších zastupitelů. Závěrem bych se chtěl ještě dotknout otázky zasahování politiků do médií. Například sílící tlak politiků na Českou televizi v posledních měsících je důkazem jakési usilovné snahy mít veřejnoprávní stanici pod řádnou kontrolou. Jaké by pak tato stanice mohla mít zpravodajství? (autor příspěvku: Michal Prutyszyn) Pokračování na straně 25 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Od minulého čísla zpravodaje č. 4/2014 proběhla dvě veřejné jednání zastupitelstva obce (Usnesení ZO č. 3 a usneseni RO č. 11 bude zveřejněno v příštím vydání). Rada obce jednala celkem desetkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 2 až po č. 11 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad 2. zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce 3. upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne ve vyrovnané výši ,-Kč 4. podání žádosti o dotaci na realizaci parkovacích zálivů u obou MŠ a křižovatku ulic Za Pilou, U Stavu a Pod Lipami (ke škole) z dotačního titulu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ II. Schvaluje 1. rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč 2. schvaluje záměr realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP 3. podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa. Zprávy z obce 4. schvaluje spolufinancování realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu 5. nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m 2 6. podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy školních dílen s výměnou oken a dveří a na zateplení budovy školní jídelny a družiny s výměnou oken a dveří a s rekuperací vzduchu. 7. členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Hana Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík 8. členy kontrolního výboru ve složení: Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík 9. příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje - integrovaný dopravní systém olomouckého kraje (IDSOK) ve výši 70,-Kč/obyvatel IV. Ukládá 1. radě obce přepracovat jednací řád zastupitelstva obce a předložit jej na nejbližším ZO T: příští zasedání ZO 2015 Na jednání č. 2 bylo přítomno: všech 15 členů zastupitelstva Výpis usnesení rady obce č. 2 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Informaci SMO (Svaz měst a obcí) ohledně Příručky pro člena zastupitelstva obce - Informaci k dopravní obslužnosti Olomouckého kraje - Souhlas ředitele KÚ se jmenováním pana Petra Šimši tajemníkem Obecního úřadu Bohuňovice Rada obce schválila: - Dar ve výši 1000,- Kč na nový baby- -box ve FN Olomouc - Dar ve výši 1600,- Kč nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM - Výši registračních poplatků včetně rodinných průkazů dle upraveného návrhu knihovnice p. Dokoupilové s platností od nového roku Podání žádosti o poskytnutí dotace z MK v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2015 ve výši 8.000,-Kč - Pokračování provozu televizního vysílání - infokanálu v naší obci, které pro nás zajišťuje Kabelová televize CZ s.r.o. - Nákup nové tiskárny Brother DCP- -L8450CDW - Dodatek č. 3 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce Bohuňovice a Dodatek č. 1 ke Směrnici Inventarizace majetku a závazků Výpis usnesení rady obce č. 3 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Návrh rozpočtových opatření před koncem roku 2014 v předloženém znění Rada obce schválila: - V souladu s pověřením zastupitelstva obce č. 1 rozpočtová opatření před koncem roku 2014 dle předloženého návrhu upravený rozpočet 7/2014 ve vyrovnané výši ,63Kč Výpis usnesení rady obce č. 4 konané dne Z OBCE Rada obce vzala na vědomí: - schválení rozpočtových opatření radou obce před koncem roku 2014 dle předloženého návrhu - usnesení PČR obvodní oddělení Šternberk o odložení trestní věci ohledně poškození obecního majetku - informaci o oznámení koncepce Národní plán povodí Dunaje a stanovisko KÚ Ol. kraje k této koncepci - dopisy zastupitele p. Michala Prutyszyna s tím, že mu na ně bude odpovězeno - jmenování pana Petra Šimši tajemníkem obecního úřadu a jeho rezignaci na mandát zastupitele s tím, že na uprázdněný mandát nastupuje od náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Jakub Cenkl BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE Rada obce schválila: - zařazení výstavby Splaškové kanalizace pro 13RD v lokalitě Lhotské etapa 1A v Bohuňovicích (Lhotka) do seznamu požadovaných akcí - cenovou nabídku firmy ELPREMONT elektromontáže s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby veřejné osvětlení Výmol a Na zahrádkách - uzavření smlouvy s Ing. Karlem Hrózem na činnost koordinátora BOZP pro akci Revitalizace centra obce dle předložené cenové nabídky - nákup vyvíječe páry o výkonu 18kW dle předložené nabídky v ceně cca ,-Kč (bez DPH) z důvodu havarijního stavu - dočasné použití prostředků z rezervního fondu ZŠ ve výši ,-Kč na krytí nákladů spojených s výplatou asistentů pedagoga Výpis usnesení rady obce č. 5 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - informaci o oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - avízo neinvestiční dotace na výkon přenesené státní správy obecního úřadu na r ve výši ,- Kč - výnos Tříkrálové sbírky konané v naší obci ve výši ,- Kč - závěrečné vyhodnocení akce Regenerace budovy ZŠ Bohuňovice s rekuperací vzduchu a protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP - závěrečné vyhodnocení akce malometrážní byt v uličce a protokol MMR o závěrečném vyhodnocení akce s hodnocením Bez závad - ukončení akce demontáž vedení starého rozhlasu včetně sloupů v obci Rada obce schválila: - zaplacení příspěvku do regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě na rok 2015 ve výši 3Kč/obyvatele - příspěvek na nákup nových knih do místní knihovny pro rok 2015 ve výši 30tis. Kč - příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy v r ve výši 3 750,- Kč - příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Domov důchodců v Července - podání žádosti o dotaci z MŠMT v Probíhající revitalizace okolo základní školy. programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - nákup myčky na mytí nádobí a skla SI- LANOS A670F do kuchyně kulturního domu Výpis usnesení rady obce č. 6 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - opakovanou žádost Renaty Hamplové o prodej části pozemku z p.č. 527/10 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že se jí bude dále zabývat - vydání stanoviska na podporu investiční akce k podání žádosti TJ Sokol Bohuňovice o dotaci z MŠMT - podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ - cenovou nabídku na provoz lokálního vysílání infokanálu s tím, že ji nevyužije a bude hledat jiné řešení - 1. návrh rozpočtu na rok RO bere na vědomí dopis F. Čouky postřehy ke kuchyni v KD s tím, že doplnění vybavení kuchyně bude konzultovat s odborníkem v gastro Rada obce schválila: - záměr pronájmu části konstrukce střechy vodojemu pro převaděč signálu pro bezdrátové sítě - plán rozpočtu SPOZ na rok nákup nábytku do knihovny na rok 2015 do výše 25tis. Kč foto: red - nákup obrazové sady Státní svátky - zpracování a podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce dopracování projektové dokumentace na místní komunikace po kanalizaci s agenturou RARSM a v rámci akce Revitalizace centra obce dodělání těchto souvisejících komunikací - zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP v oblasti podpory úspory energie a využívání odpadního tepla na zateplení a rekuperace budovy školní jídelny a dílen Rada obce zřizuje: - komisi sociální a kultury, komisi životního prostředí, komisi školskou, mládeže a sportu a komisi rozvoje obce. Výpis usnesení rady obce č. 7 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - podání žádosti JPOII a JPOV o poskytnutí příspěvku od KU na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí - žádost o nájem 300m 2 veřejného prostranství pro provozování pouťových atrakcí - žádost fotbalového oddílu TJ Sokol Bohuňovice o zakoupení sady dresů - podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na dopravně inženýrská 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce 2015 Rada obce schválila: - finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava - poskytnutí zálohy ve výši 20 tis.kč z příspěvku na činnost pro TJ Sokol Bohuňovice na rok Dodatek č. 4 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce - tvorbu webových stránek obce dle nabídky firmy WEBHOUSE, s.r.o. Jihlava v rozsahu dle diskuze - program 2. veřejného zasedání ZO - záměr zpracování Programu rozvoje obce ve spolupráci s komisemi rady - složení komise sociální a kultury: předsedkyně Jana Faltysová, členové: Michal Prutyszyn, Eva Dokoupilová, Zbyněk Cenkl, Adéla Faltysová, Jarmila Korytárová - uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na akci Revitalizace centra obce s autorem projektu RARSM - uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na objekt SO 801 PARK v rámci akce Revitalizace centra obce s autorem projektu Ateliér BONMOT, spol. s r.o. - úhradu projektových prací spojených s přípravou žádosti o dotaci na stavbu nové MŠ panu Ing.Arch. Jiřímu Kováříčkovi (Studio JKL) Rada obce doporučila: - zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku z p.č. 119/1 v k.ú. Moravská Loděnice o výměře cca 480 m 2 dle žádosti Lakva s.r.o. pro podnikatelské účely v souladu s územní studií - zastupitelstvu obce schválit záměr realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa v předpokládaných nákladech na realizaci tis. Kč za podpory dotace z ROP - zastupitelstvu obce schválit podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa - zastupitelstvu obce schválit spolufinancování realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa do výše 30% předpokládaných způsobilých výdajů, t.j. do výše tis. Kč i případných nezpůsobilých výdajů, které momentálně nejsou evidovány, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu - zastupitelstvu obce schválit nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m 2 - zastupitelstvu obce schválit rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč - zastupitelstvu obce schválit prioritní akce na rok zastupitelstvu obce schválit prodloužení platnosti usnesení ZO č. 1 ze dne Čl. III. bod 2 do dalšího veřejného zasedání v r následujícího po novele nařízení vlády k odměňování zastupitelů - zastupitelstvu obce schválit aktualizaci vyhlášky - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 8 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - žádost Bytového družstva META (panelový dům) s tím, že prověříme aktuální stav na místě - žádost občanů o zařazení kanalizace a následnou úpravu místní komunikace v ulici Ke hřbitovu do priorit roku 2015 s tím, že bylo odpovězeno na ZO č a že se pokusí získat dotaci na kanalizaci v průběhu roku nabídku prezentace obce v připravované malované mapě Olomoucka - prezentaci Kapličky v obci s tím, že schvaluje navržený postup prací - podnět ke stanovení jasných pravidel pro přijímání dětí do MŠ Bohuňovice s tím, že v současnosti platná pravidla odpovídají aktuálním požadavkům a legislativě - přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajským úřadem Olomouckého kraje se závěrem, že při přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Rada obce schválila: - plán odpisů ZŠ a MŠ Bohuňovice a výsledek hospodaření za rok 2014 včetně převedení HV do rezervního fondu - dar Charitě Bohuňovice na rok 2015 ve výši 4.000,-Kč - příspěvek pro Klub setkávání na rok 2015 ve výši 5.000,-Kč - uzavření smlouvy s Ing. arch. Kovaříčkem na zpracování projektové dokumentace na akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích (zateplení dílen a ŠJ) - uzavření smlouvy s GHC regio s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z OPŽP na akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích (zateplení dílen a ŠJ) - uzavření smlouvy o dílo č. 15/2015 s BM asistent s.r.o. na přípravu podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci k projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice II. etapa Výpis usnesení rady obce č. 9 konané dne Rada obce schválila: - příspěvek na ošetřovatelskou službu Charity Šternberk pro rok 2015 ve výši 4.000,- Kč - příspěvek na pečovatelskou službu Charity Šternberk pro rok 2015 ve výši 1.000,- Kč - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.č. 183/11 a 183/12 v k.ú. Trusovice do majetku obce na základě výzvy Státního pozemkového úřadu - smlouvu o zprostředkování kulturního programu pro setkání seniorů v září 2015 s Uměleckou a hudební agenturou ARTUM - Mgr. Dana Chytilová - složení komise životního prostředí: předseda Josef Mojžíš, DiS., členové: Jaroslav Kotek, Mgr. Jitka Stužková, Mgr. Anna Grúzová, DiS., Ing. Vladimíra Gadasová - složení komise školské, mládeže a sportu: předsedkyně Mgr. Iveta Nováková, členové: Mgr. Karel Machala, Mgr. Ladislav Král, Jiří Jaroš, Oldřich Weidinger - složení komise rozvoje obce: předsedkyně Bc. Eva Keclíková, členové: Mgr. Jiří Slepica, Ing. Jiří Petřek, RNDr. Josef Fryčák, Radomír Staroštík, Mgr. Jitka Stužková - vyhlášení XV. kola výběru žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem ukončení příjmu žádostí 18. května nákup tiskárny Brother DCP-8250DN BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE Revitalizace centra obce Bohuňovice harmonogram březen - červen 2015 Výpis usnesení rady obce č. 10 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - žádosti o úpravu územní studie Obytná zóna Bohuňovice Lhotské s tím, že se žádostmi bude zabývat v souvislosti s její aktualizací - závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok účetní závěrku obce za rok 2014 Rada obce schválila: - příspěvek 1000,-Kč na charitativní akci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež v září 2015 v Mořkově - účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok uzavření smlouvy s Dipl. Ing. Petrem Poštulkou na zhotovení projektové dokumentace stavby na chybějící kanalizační stoky Rada obce doporučila: - zastupitelstvu obce schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad - zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bohuňovice sestavenou k za účetní období od do Z dostupných informací zpracovala redakční rada Zpravodaje Probíhající revitalizace okolo KD. foto: red 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Vánoční besídka žáků ZŠ Bohuňovice Dne se v Kulturním domě Bohuňovice uskutečnila již tradičně vánoční besídka žáků základní školy. Tentokrát se na akci nemalou měrou podílela Rada rodičů. Chci poděkovat touto cestou všem rodičům, kteří obětavě přichystali samotný sál, ať již navozili a seřadili židle, vyzdobili vlastními výtvory pódium, maminky napekly a připravily z vlastních zásob občerstvení, zařídily a přichystaly prodejní výstavku, uvařily pro děti i dospělé dva druhy punče, dokonce pomáhaly pedagogům hlídat děti ve vedlejších prostorách, tak i za samotný průběh. Rodiče také vše po ukončení akce uklízeli a dávali do původního stavu. Peníze, které se vydělaly, jsou přece pro všechny děti na škole, proto nikdo z rodičů neváhal obětovat svůj volný čas. Chtěla bych poděkovat touto cestou také učitelům, kteří s dětmi poctivě nacvičovali veškerá vystoupení. Mé osobní poděkování patří hlavně panu učiteli Machalovi, paní učitelce Dokoupilové, paní učitelce Tiefenbachové, kteří přímo ŠKOLA pomáhali v sále, a také paní zástupkyni, která se vší noblesou besídku uváděla. Mgr. Eva Králová Školní družina a svátek Tří králů Svátek Tří králů 6.1. byl posledním dnem vánočního období, kdy se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal : My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám Také některé děti naší školní družiny se zúčastnily této charitativní akce Tříkrálové sbírky a chodily se zpěvem po naší obci. Ve ŠD jsme si všichni tuto koledu rádi zazpívali a připomněli jsme si historii vzniku této tradice. Vysvětlili jsme si, co znamená pojem charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) dobročinná akce na pomoc lidem v nouzi. Také jsme si vysvětlili, co vlastně znamenají písmena K + M + B, která se píší na dveře křídou. Nejsou to počáteční písmena jmen Třech králů, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského Christus mansionen benedicat = Kristus požehnej tomuto domu. Abychom si vše lépe představili, navštívili jsme kostel Sv.Jana Křtitele, kde se dětem moc líbil Betlém s Ježíškem i vánoční výzdoba. Společně s panem farářem J. Sedláčkem a p. učitelkou náboženství si děti zopakovaly historii o narození Ježíška a dozvěděly se další zajímavosti o našem kostele v Bohuňovicích. Celou akci provázela krásná zimní atmosféra, protože začalo sněžit a tak si děti konečně užily také sníh. Velké poděkování patří panu faráři a p.učitelce, kteří se dětem věnovali a umožnili nám návštěvu kostela. Už se těšíme na další akci Noc kostelů, která se koná , při které si můžeme prohlédnout místa v kostele běžně nepřístupná. Za ŠD ved.vychovatelka J. Zbraňková Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016 Ve dnech probíhal na Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice zápis do první třídy. Paní učitelky prvního stupně připravily vše potřebné, aby hravou formou prověřily školní zralost budoucích prvňáčků. Žáci naší školy, pod vedením svých třídních učitelek, vyrobili malé dárky. Po ukončení zkoušky si každý budoucí prvňáček mohl vybrat něco z připravených dárků, jako upomínku na tento den. K zápisu se s rodiči dostavilo celkem 42 předškoláků. V současné době je přijato 37 prvňáčků, jejichž školní zralost odpovídala přijetí do základní školy. Pět žádostí nebylo ještě rozhodnuto. O jejich přijetí, či nepřijetí se rozhodne do konce měsíce května. Z počtu přijatých žáků vyplývá, že příští školní rok 2015/2016 se na základní škole otevřou dvě první třídy. Mgr. J. Divišová ředitelka BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 KNIHOVNA Lovci perel v bohuňovické knihovně Naše knihovna se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o čtenářskou hru pro dětské čtenáře. Úkolem čtenáře - Lovce perel - bylo přečíst označenou knihu - perlorodku. Ke každé knize byly připraveny otázky a za správné zodpovězení dostal soutěžící odměnu perlu. Perlu dostal čtenář i za vypracování otázek ke knihám, které nebyly označeny jako perlorodky. Každý účastník měl v knihovně svou šňůrku, na kterou si perly navlékal. Nejvíce se do soutěže zapojovali žáci z tříd. Soutěžily i děti z mateřských škol. Na otázky odpovídaly společně s rodiči nebo ke knize nakreslily obrázek. Hra v naší knihovně probíhala od 1. února do 20. prosince Pro dětské čtenáře bylo nachystáno 106 knih perlorodek. Počet přihlášených dětí: 54 Počet zapojených dětí: 51 Počet nasbíraných perel: 296 Nejlepší sběrači perel v naší knihovně: 1. místo: Zdráhalová Karolina 24 perel 2. místo: Baťa Bonifác 21 perel 3. místo: Machalová Nela 19 perel 4. místo: Johanesová Klára 18 perel 5. místo: Gartner Jan 15 perel Pro velký úspěch hry Lovci perel budeme v soutěži pokračovat i v příštím roce. Eva Dokoupilová knihovna Bohuňovice POZVÁNKA Namaluj pohádku Výstavka výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Bohuňovice v knihovně Půjčovní doba: Pondělí: hod. Úterý: hod. Pátek: hod. březen květen 2015 Máte nějaké nápady, podněty, připomínky k našemu obecnímu zpravodaji? Napište nám! 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 SV. FLORIÁN/FOTBAL Sv. Florián Rozpis zápasů jaro 2015 I.A třída sk. "B" muži 2014/2015 NE :00 Sokol Bohuňovice TJ Maletín SO :00 SK Řetězárna Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Olpa Jindřichov ST :00 Sokol Troubelice Sokol Bohuňovice SO :30 Granitol Moravský Beroun Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Štíty SO :30 Sokol Leština Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice FK Jeseník NE :30 SK Loštice Sokol Bohuňovice NE :00 Slovan Černovír Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice SK Bludov III. třída 2014/2015 NE :00 Hraničné Petrovice Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Drahanovice Sokol Bohuňovice B Zdroj: (red) NE :00 Sokol Bohuňovice B Sokol Slavonín SO :00 SK Náměšť B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B TJ Těšetice PÁ :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Bouzov SO :30 FK Přáslavice Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B 1. FC Olešnice NE :30 Sokol Příkazy Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B FK Hlubočky NE :30 Sokol Bohuňovice B FC Dolany B NE :30 Sokol Mladeč Sokol Bohuňovice B BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 OTÁZKY PRO STAROSTU OTÁZKY PRO STAROSTU Redakční rada Bohuňovického zpravodaje položila v lednu t. r. několik otázek starostovi obce Mgr. Jiřímu Slepicovi. Pane starosto, koncem listopadu jste byl zvolen do čela naší obce, kdy jste po dvaceti letech v této funkci vystřídal Vašeho předchůdce. Co Vás vedlo k tomu ucházet se o funkci starosty obce touha po moci, finance nebo představa, že máte veřejnosti co nabídnout? Nebyla to ani touha po moci ani finance, ale především výsledky voleb, ve kterých jsem kandidoval na 1. místě našeho volebního uskupení a moje následné vlastní rozhodnutí po volbách. V zastupitelstvu obce jste již od roku 1994, tedy šesté volební období. Jistě je Vás možné považovat za komunálního matadora. V minulém funkčním období jste po roce práce v zastupitelstvu a radě obce z nějakého důvodu překvapivě rezignoval na pozici místostarosty i na své členství v zastupitelstvu obce. Nechcete alespoň okrajově seznámit občany s důvody Vašeho překotného odchodu a říci něco o důvodech Vašeho opětovného návratu do komunální politiky? Nepovažuji se za komunálního matadora. V roce 2011 jsem rezignoval a rozhodně ne překotně kvůli tomu, že jsem v pracovně právním vztahu přehlédl novelu zákona o bankách, což ale neznamenalo porušení dalších zákonů v souvislosti s funkcí zastupitele. Přesto jsem tak učinil. V těchto komunálních volbách se v Bohuňovicích objevil patrně nový trend, a sice opuštění značek politických stran. Vznikla tak řada nových, či staronových, politických uskupení pod hlavičkou nezávislých kandidátů. Vy jste kandidoval za volební uskupení Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice. Proč jste se rozhodli s Jiřím Petřekem po těch letech opustit značku ODS? A proč zrovna tento název? O názvu volebního uskupení nerozhodovali jedinci ale všech 15 kandidátů. Po svém zvolení jste řekl, že bude těžké a složité navázat na práci dnes již bývalého starosty. Jste tedy schopen vystoupit ze stínu Vašeho předchůdce? A budou vůbec oblasti, které by bylo záhodno posoudit a prosazovat zcela odlišně? Jsou dle Vašeho názoru takové úseky ve vedení obce, které pod vaším vedením doznají nějaké změny? Změny se již odehrály ve vedení obce, když jsem v prosinci jmenoval tajemníkem pana Petra Šimšu. Na ustavující schůzi zastupitelstva z vaší strany také padlo, že chcete i nadále pokračovat ve financování obce za pomocí dotací a zaměřit se na věci, které unikly pozornosti. Dotace s sebou mimo pozitivní stránky přinášejí i celou řadu negativ. Problém je spatřován v tom, že dotace křiví systém. Také úspěšní nemusí být zrovna ti, kteří chtějí vybudovat skutečně něco užitečného a potřebného, ale naopak ti, kdo umí sepsat žádost o dotace. Nemyslíte si, že se zde kvůli čerpání dotací v minulých letech realizovaly některé projekty, které byly na úkor pro obec potřebnějších staveb a záležitostí? Že se peníze utratily jinde, než to bylo skutečně pro obec potřebné? Abychom mohli dotace čerpat je třeba je nejdříve získat. Nemyslím si, že bychom v minulosti za pomocí dotací udělali něco zbytečného. Nikdy jsme v souvislosti s dotacemi neproinvestovali všechny volné/disponibilní prostředky z rozpočtu schváleného na daný rok, tudíž se financovaly i další akce. Ani jsme se v souvislosti s dotacemi nezadlužili. Jaké projekty by se dle Vaší vize mohly díky evropským dotacím, případně na základě vyhlášení konkrétních výzev, v budoucnu v obci realizovat? Konkrétní výzvy do budoucna nejsou vyjasněny, stanovují se podle toho, jaké jsou vyhlášeny programy a oblasti. Do budoucna bychom určitě měli opravit zbývající místní komunikace po kanalizaci, opravit dosud neopravené kanalizace a obecní budovy, památky atd. Obec Bohuňovice vlastní poměrně rozsáhlý majetek. Ze stavu některých obecních budov je zřejmé, že obec není schopna se o vše náležitě postarat. Za objekty, které vyžadují rekonstrukci, lze jistě považovat ZUŠ, školní jídelnu, mateřské školy, hřbitov, kapličky Lze jmenovat i budovy, které nejsou v majetku obce, ale jsou s obcí významně spjaty a to minimálně po historické stránce kostel, sokolovna Jaké je dle vašeho názoru řešení? Otázka již dopředu podsouvá čtenářům názor, nevím zda názor šéfredaktora nebo redakční rady časopisu, že obec není schopna se postarat o svůj majetek. Tento názor já nesdílím. Je samozřejmě třeba majetek obce opravovat, ale nejde to udělat naráz, ale postupně, a pokud to půjde, tak za pomoci získání dotací, protože jedině tak můžeme opravit/udělat více akcí najednou bez zatížení rozpočtu obce, protože namísto 100% výdajů na akci zaplatíme při spolufinancování například výdaje v rozmezí 10-50%. Ohledně opravy fasády kostela jsem už v prosinci mluvil s panem farářem Jiřím Sedláčkem. Sokolovna je záležitostí TJ Sokol a její valné hromady, k jakému řešení se přikloní. J. Slepica: V souvislosti s výsledkem referenda o druhé dráze letiště jsme udělali vše, co bylo třeba... Jaké veřejné prostranství považujete v Bohuňovicích za nejhezčí? Těžko vybrat nějaké nejhezčí, každý jsme vyrůstali v různých částech obce a každý tak měl to svoje nejhezčí, nejoblíbenější místo. Dle zákona starosta zastupuje obec navenek. Plní úkoly, uložené mu zastupitelstvem a radou. Nemělo by podle vás v naší obci dojít ke změně dosavadního egoistického pojetí vedení obce, kdy starosta, z určité moci, dané mu touto funkcí, prosazoval své názory 10 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 15. ÚNORA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více