REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/ dubna Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)"

Transkript

1 u cena 10 Kč číslo 1/ dubna REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6)

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 REVITALIZACE CENTRA OBCE strana 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA strana 7 KNIHOVNA strana 8 FOTBAL - ROZPIS ZÁPASŮ strana 9 OTÁZKY PRO STAROSTU strana 10 OTÁZKY PRO ČLENY RADY strana 11 RAFT CLUB/SDH BOHUŇOVICE strana 14 VZPOMÍNKY FR. KOTĚŠOVCE strana 18 ELEKTRIFIKACE ŽELEZNICE strana 20 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 22 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM strana 24 O B R A Z E M : Matičky 2015 BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. roč. Periodický tisk územního samosprávného celku. číslo 1/2015 vychází v Bohuňovicích dne 29. dubna Vychází 5krát ročně. Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Šéfredaktor, grafické zpracování: Mgr. Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková, Eva Dokoupilová, Mgr. Jana Divišová, RNDr. Josef Fryčák, Bc. Eva Keclíková, MUDr. František Kotěšovec, Mgr. Eva Králová, Ing. Jaroslav Nesvadba, Miloš Siegel, Radomír Staroštík ml., Mgr. Jiří Slepica, Ing. Jiří Petřek, Vladislava Ťuková, SDH Trusovice, SDH Bohuňovice a další. Obálka: Hlavička: red; Hlavní fotografie: ZŠ Bohuňovice (red); Malé fotografie: 1. (R. Staroštík ml.) ; 2. (red); Poslední strana: R. Staroštík ml.; Druhá strana: Matičky 2015 (zdroj FB-Ing. P. Čouková) Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 30. května 2015 Cena 10 Kč První letošní číslo Zpravodaje je konečně tady. Opožděně, ale přece V aktuálním čísle naleznete postřehy z již proběhlých akcí či z těch právě probíhajících. Aktuální záležitostí je bezesporu probíhající projekt Revitalizace centra obce. V obci je tak řada uzavírek, které komplikují a budou ještě nějakou dobu komplikovat pohyb a dopravu. Snad bude výsledek stát za to. Kultivovanějšího vzhledu se možná brzy dočká sokolovna v části Moravská Loděnice, kterou před více než staletím postavili naši předci. TJ Sokol Bohuňovice se podařilo získat dotaci na její rekonstrukci. Respektive na první část zateplení pláště budovy. Na rekonstrukci vnitřních prostor si tak potenciální uživatelé, sportovci budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Třeba je také zmínit aktuální informaci v otázce druhé dráhy letiště. Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany nyní, stejně jako obec Bohuňovice, žádá její odstranění z krajské plánovací dokumentace. I přesto, že naše sousední obec změnila k letišti názor, není ještě jasné, jak celá záležitost dopadne. Doufejme, že vyhraje zdravý rozum a krajští zastupitelé rozhodnou na podzim tohoto roku správně. Když jsme u těch vizí, jistě jste zaznamenali zprávu o plánované elektrifikaci železniční tratě Olomouc - Šumperk. Ministerstvo dopravy nedávno schválilo studii proveditelnosti. Začít by se mohlo již v roce O všem zmíněném se dočtete více na 20. straně Zpravodaje. Redakční rada položila také několik otázek nově zvolenému starostovi a dalším členům rady obce. Naše otázky (některé i více na tělo ) a odpovědi radních jsou pro Vás připraveny od strany 10. Pro příští vydání Zpravodaje se za Vás zeptáme dalších zastupitelů. Závěrem bych se chtěl ještě dotknout otázky zasahování politiků do médií. Například sílící tlak politiků na Českou televizi v posledních měsících je důkazem jakési usilovné snahy mít veřejnoprávní stanici pod řádnou kontrolou. Jaké by pak tato stanice mohla mít zpravodajství? (autor příspěvku: Michal Prutyszyn) Pokračování na straně 25 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Od minulého čísla zpravodaje č. 4/2014 proběhla dvě veřejné jednání zastupitelstva obce (Usnesení ZO č. 3 a usneseni RO č. 11 bude zveřejněno v příštím vydání). Rada obce jednala celkem desetkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 2 až po č. 11 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad 2. zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce 3. upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne ve vyrovnané výši ,-Kč 4. podání žádosti o dotaci na realizaci parkovacích zálivů u obou MŠ a křižovatku ulic Za Pilou, U Stavu a Pod Lipami (ke škole) z dotačního titulu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ II. Schvaluje 1. rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč 2. schvaluje záměr realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP 3. podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa. Zprávy z obce 4. schvaluje spolufinancování realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu 5. nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m 2 6. podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy školních dílen s výměnou oken a dveří a na zateplení budovy školní jídelny a družiny s výměnou oken a dveří a s rekuperací vzduchu. 7. členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Hana Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík 8. členy kontrolního výboru ve složení: Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík 9. příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje - integrovaný dopravní systém olomouckého kraje (IDSOK) ve výši 70,-Kč/obyvatel IV. Ukládá 1. radě obce přepracovat jednací řád zastupitelstva obce a předložit jej na nejbližším ZO T: příští zasedání ZO 2015 Na jednání č. 2 bylo přítomno: všech 15 členů zastupitelstva Výpis usnesení rady obce č. 2 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Informaci SMO (Svaz měst a obcí) ohledně Příručky pro člena zastupitelstva obce - Informaci k dopravní obslužnosti Olomouckého kraje - Souhlas ředitele KÚ se jmenováním pana Petra Šimši tajemníkem Obecního úřadu Bohuňovice Rada obce schválila: - Dar ve výši 1000,- Kč na nový baby- -box ve FN Olomouc - Dar ve výši 1600,- Kč nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM - Výši registračních poplatků včetně rodinných průkazů dle upraveného návrhu knihovnice p. Dokoupilové s platností od nového roku Podání žádosti o poskytnutí dotace z MK v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2015 ve výši 8.000,-Kč - Pokračování provozu televizního vysílání - infokanálu v naší obci, které pro nás zajišťuje Kabelová televize CZ s.r.o. - Nákup nové tiskárny Brother DCP- -L8450CDW - Dodatek č. 3 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce Bohuňovice a Dodatek č. 1 ke Směrnici Inventarizace majetku a závazků Výpis usnesení rady obce č. 3 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Návrh rozpočtových opatření před koncem roku 2014 v předloženém znění Rada obce schválila: - V souladu s pověřením zastupitelstva obce č. 1 rozpočtová opatření před koncem roku 2014 dle předloženého návrhu upravený rozpočet 7/2014 ve vyrovnané výši ,63Kč Výpis usnesení rady obce č. 4 konané dne Z OBCE Rada obce vzala na vědomí: - schválení rozpočtových opatření radou obce před koncem roku 2014 dle předloženého návrhu - usnesení PČR obvodní oddělení Šternberk o odložení trestní věci ohledně poškození obecního majetku - informaci o oznámení koncepce Národní plán povodí Dunaje a stanovisko KÚ Ol. kraje k této koncepci - dopisy zastupitele p. Michala Prutyszyna s tím, že mu na ně bude odpovězeno - jmenování pana Petra Šimši tajemníkem obecního úřadu a jeho rezignaci na mandát zastupitele s tím, že na uprázdněný mandát nastupuje od náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Jakub Cenkl BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE Rada obce schválila: - zařazení výstavby Splaškové kanalizace pro 13RD v lokalitě Lhotské etapa 1A v Bohuňovicích (Lhotka) do seznamu požadovaných akcí - cenovou nabídku firmy ELPREMONT elektromontáže s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby veřejné osvětlení Výmol a Na zahrádkách - uzavření smlouvy s Ing. Karlem Hrózem na činnost koordinátora BOZP pro akci Revitalizace centra obce dle předložené cenové nabídky - nákup vyvíječe páry o výkonu 18kW dle předložené nabídky v ceně cca ,-Kč (bez DPH) z důvodu havarijního stavu - dočasné použití prostředků z rezervního fondu ZŠ ve výši ,-Kč na krytí nákladů spojených s výplatou asistentů pedagoga Výpis usnesení rady obce č. 5 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - informaci o oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - avízo neinvestiční dotace na výkon přenesené státní správy obecního úřadu na r ve výši ,- Kč - výnos Tříkrálové sbírky konané v naší obci ve výši ,- Kč - závěrečné vyhodnocení akce Regenerace budovy ZŠ Bohuňovice s rekuperací vzduchu a protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP - závěrečné vyhodnocení akce malometrážní byt v uličce a protokol MMR o závěrečném vyhodnocení akce s hodnocením Bez závad - ukončení akce demontáž vedení starého rozhlasu včetně sloupů v obci Rada obce schválila: - zaplacení příspěvku do regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě na rok 2015 ve výši 3Kč/obyvatele - příspěvek na nákup nových knih do místní knihovny pro rok 2015 ve výši 30tis. Kč - příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy v r ve výši 3 750,- Kč - příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Domov důchodců v Července - podání žádosti o dotaci z MŠMT v Probíhající revitalizace okolo základní školy. programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - nákup myčky na mytí nádobí a skla SI- LANOS A670F do kuchyně kulturního domu Výpis usnesení rady obce č. 6 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - opakovanou žádost Renaty Hamplové o prodej části pozemku z p.č. 527/10 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že se jí bude dále zabývat - vydání stanoviska na podporu investiční akce k podání žádosti TJ Sokol Bohuňovice o dotaci z MŠMT - podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ - cenovou nabídku na provoz lokálního vysílání infokanálu s tím, že ji nevyužije a bude hledat jiné řešení - 1. návrh rozpočtu na rok RO bere na vědomí dopis F. Čouky postřehy ke kuchyni v KD s tím, že doplnění vybavení kuchyně bude konzultovat s odborníkem v gastro Rada obce schválila: - záměr pronájmu části konstrukce střechy vodojemu pro převaděč signálu pro bezdrátové sítě - plán rozpočtu SPOZ na rok nákup nábytku do knihovny na rok 2015 do výše 25tis. Kč foto: red - nákup obrazové sady Státní svátky - zpracování a podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce dopracování projektové dokumentace na místní komunikace po kanalizaci s agenturou RARSM a v rámci akce Revitalizace centra obce dodělání těchto souvisejících komunikací - zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP v oblasti podpory úspory energie a využívání odpadního tepla na zateplení a rekuperace budovy školní jídelny a dílen Rada obce zřizuje: - komisi sociální a kultury, komisi životního prostředí, komisi školskou, mládeže a sportu a komisi rozvoje obce. Výpis usnesení rady obce č. 7 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - podání žádosti JPOII a JPOV o poskytnutí příspěvku od KU na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí - žádost o nájem 300m 2 veřejného prostranství pro provozování pouťových atrakcí - žádost fotbalového oddílu TJ Sokol Bohuňovice o zakoupení sady dresů - podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na dopravně inženýrská 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce 2015 Rada obce schválila: - finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava - poskytnutí zálohy ve výši 20 tis.kč z příspěvku na činnost pro TJ Sokol Bohuňovice na rok Dodatek č. 4 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce - tvorbu webových stránek obce dle nabídky firmy WEBHOUSE, s.r.o. Jihlava v rozsahu dle diskuze - program 2. veřejného zasedání ZO - záměr zpracování Programu rozvoje obce ve spolupráci s komisemi rady - složení komise sociální a kultury: předsedkyně Jana Faltysová, členové: Michal Prutyszyn, Eva Dokoupilová, Zbyněk Cenkl, Adéla Faltysová, Jarmila Korytárová - uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na akci Revitalizace centra obce s autorem projektu RARSM - uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na objekt SO 801 PARK v rámci akce Revitalizace centra obce s autorem projektu Ateliér BONMOT, spol. s r.o. - úhradu projektových prací spojených s přípravou žádosti o dotaci na stavbu nové MŠ panu Ing.Arch. Jiřímu Kováříčkovi (Studio JKL) Rada obce doporučila: - zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku z p.č. 119/1 v k.ú. Moravská Loděnice o výměře cca 480 m 2 dle žádosti Lakva s.r.o. pro podnikatelské účely v souladu s územní studií - zastupitelstvu obce schválit záměr realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa v předpokládaných nákladech na realizaci tis. Kč za podpory dotace z ROP - zastupitelstvu obce schválit podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa - zastupitelstvu obce schválit spolufinancování realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa do výše 30% předpokládaných způsobilých výdajů, t.j. do výše tis. Kč i případných nezpůsobilých výdajů, které momentálně nejsou evidovány, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu - zastupitelstvu obce schválit nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m 2 - zastupitelstvu obce schválit rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč - zastupitelstvu obce schválit prioritní akce na rok zastupitelstvu obce schválit prodloužení platnosti usnesení ZO č. 1 ze dne Čl. III. bod 2 do dalšího veřejného zasedání v r následujícího po novele nařízení vlády k odměňování zastupitelů - zastupitelstvu obce schválit aktualizaci vyhlášky - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 8 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - žádost Bytového družstva META (panelový dům) s tím, že prověříme aktuální stav na místě - žádost občanů o zařazení kanalizace a následnou úpravu místní komunikace v ulici Ke hřbitovu do priorit roku 2015 s tím, že bylo odpovězeno na ZO č a že se pokusí získat dotaci na kanalizaci v průběhu roku nabídku prezentace obce v připravované malované mapě Olomoucka - prezentaci Kapličky v obci s tím, že schvaluje navržený postup prací - podnět ke stanovení jasných pravidel pro přijímání dětí do MŠ Bohuňovice s tím, že v současnosti platná pravidla odpovídají aktuálním požadavkům a legislativě - přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajským úřadem Olomouckého kraje se závěrem, že při přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Rada obce schválila: - plán odpisů ZŠ a MŠ Bohuňovice a výsledek hospodaření za rok 2014 včetně převedení HV do rezervního fondu - dar Charitě Bohuňovice na rok 2015 ve výši 4.000,-Kč - příspěvek pro Klub setkávání na rok 2015 ve výši 5.000,-Kč - uzavření smlouvy s Ing. arch. Kovaříčkem na zpracování projektové dokumentace na akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích (zateplení dílen a ŠJ) - uzavření smlouvy s GHC regio s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z OPŽP na akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích (zateplení dílen a ŠJ) - uzavření smlouvy o dílo č. 15/2015 s BM asistent s.r.o. na přípravu podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci k projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice II. etapa Výpis usnesení rady obce č. 9 konané dne Rada obce schválila: - příspěvek na ošetřovatelskou službu Charity Šternberk pro rok 2015 ve výši 4.000,- Kč - příspěvek na pečovatelskou službu Charity Šternberk pro rok 2015 ve výši 1.000,- Kč - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.č. 183/11 a 183/12 v k.ú. Trusovice do majetku obce na základě výzvy Státního pozemkového úřadu - smlouvu o zprostředkování kulturního programu pro setkání seniorů v září 2015 s Uměleckou a hudební agenturou ARTUM - Mgr. Dana Chytilová - složení komise životního prostředí: předseda Josef Mojžíš, DiS., členové: Jaroslav Kotek, Mgr. Jitka Stužková, Mgr. Anna Grúzová, DiS., Ing. Vladimíra Gadasová - složení komise školské, mládeže a sportu: předsedkyně Mgr. Iveta Nováková, členové: Mgr. Karel Machala, Mgr. Ladislav Král, Jiří Jaroš, Oldřich Weidinger - složení komise rozvoje obce: předsedkyně Bc. Eva Keclíková, členové: Mgr. Jiří Slepica, Ing. Jiří Petřek, RNDr. Josef Fryčák, Radomír Staroštík, Mgr. Jitka Stužková - vyhlášení XV. kola výběru žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem ukončení příjmu žádostí 18. května nákup tiskárny Brother DCP-8250DN BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE Revitalizace centra obce Bohuňovice harmonogram březen - červen 2015 Výpis usnesení rady obce č. 10 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - žádosti o úpravu územní studie Obytná zóna Bohuňovice Lhotské s tím, že se žádostmi bude zabývat v souvislosti s její aktualizací - závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok účetní závěrku obce za rok 2014 Rada obce schválila: - příspěvek 1000,-Kč na charitativní akci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež v září 2015 v Mořkově - účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok uzavření smlouvy s Dipl. Ing. Petrem Poštulkou na zhotovení projektové dokumentace stavby na chybějící kanalizační stoky Rada obce doporučila: - zastupitelstvu obce schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad - zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bohuňovice sestavenou k za účetní období od do Z dostupných informací zpracovala redakční rada Zpravodaje Probíhající revitalizace okolo KD. foto: red 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Vánoční besídka žáků ZŠ Bohuňovice Dne se v Kulturním domě Bohuňovice uskutečnila již tradičně vánoční besídka žáků základní školy. Tentokrát se na akci nemalou měrou podílela Rada rodičů. Chci poděkovat touto cestou všem rodičům, kteří obětavě přichystali samotný sál, ať již navozili a seřadili židle, vyzdobili vlastními výtvory pódium, maminky napekly a připravily z vlastních zásob občerstvení, zařídily a přichystaly prodejní výstavku, uvařily pro děti i dospělé dva druhy punče, dokonce pomáhaly pedagogům hlídat děti ve vedlejších prostorách, tak i za samotný průběh. Rodiče také vše po ukončení akce uklízeli a dávali do původního stavu. Peníze, které se vydělaly, jsou přece pro všechny děti na škole, proto nikdo z rodičů neváhal obětovat svůj volný čas. Chtěla bych poděkovat touto cestou také učitelům, kteří s dětmi poctivě nacvičovali veškerá vystoupení. Mé osobní poděkování patří hlavně panu učiteli Machalovi, paní učitelce Dokoupilové, paní učitelce Tiefenbachové, kteří přímo ŠKOLA pomáhali v sále, a také paní zástupkyni, která se vší noblesou besídku uváděla. Mgr. Eva Králová Školní družina a svátek Tří králů Svátek Tří králů 6.1. byl posledním dnem vánočního období, kdy se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal : My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám Také některé děti naší školní družiny se zúčastnily této charitativní akce Tříkrálové sbírky a chodily se zpěvem po naší obci. Ve ŠD jsme si všichni tuto koledu rádi zazpívali a připomněli jsme si historii vzniku této tradice. Vysvětlili jsme si, co znamená pojem charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) dobročinná akce na pomoc lidem v nouzi. Také jsme si vysvětlili, co vlastně znamenají písmena K + M + B, která se píší na dveře křídou. Nejsou to počáteční písmena jmen Třech králů, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského Christus mansionen benedicat = Kristus požehnej tomuto domu. Abychom si vše lépe představili, navštívili jsme kostel Sv.Jana Křtitele, kde se dětem moc líbil Betlém s Ježíškem i vánoční výzdoba. Společně s panem farářem J. Sedláčkem a p. učitelkou náboženství si děti zopakovaly historii o narození Ježíška a dozvěděly se další zajímavosti o našem kostele v Bohuňovicích. Celou akci provázela krásná zimní atmosféra, protože začalo sněžit a tak si děti konečně užily také sníh. Velké poděkování patří panu faráři a p.učitelce, kteří se dětem věnovali a umožnili nám návštěvu kostela. Už se těšíme na další akci Noc kostelů, která se koná , při které si můžeme prohlédnout místa v kostele běžně nepřístupná. Za ŠD ved.vychovatelka J. Zbraňková Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016 Ve dnech probíhal na Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice zápis do první třídy. Paní učitelky prvního stupně připravily vše potřebné, aby hravou formou prověřily školní zralost budoucích prvňáčků. Žáci naší školy, pod vedením svých třídních učitelek, vyrobili malé dárky. Po ukončení zkoušky si každý budoucí prvňáček mohl vybrat něco z připravených dárků, jako upomínku na tento den. K zápisu se s rodiči dostavilo celkem 42 předškoláků. V současné době je přijato 37 prvňáčků, jejichž školní zralost odpovídala přijetí do základní školy. Pět žádostí nebylo ještě rozhodnuto. O jejich přijetí, či nepřijetí se rozhodne do konce měsíce května. Z počtu přijatých žáků vyplývá, že příští školní rok 2015/2016 se na základní škole otevřou dvě první třídy. Mgr. J. Divišová ředitelka BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 KNIHOVNA Lovci perel v bohuňovické knihovně Naše knihovna se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o čtenářskou hru pro dětské čtenáře. Úkolem čtenáře - Lovce perel - bylo přečíst označenou knihu - perlorodku. Ke každé knize byly připraveny otázky a za správné zodpovězení dostal soutěžící odměnu perlu. Perlu dostal čtenář i za vypracování otázek ke knihám, které nebyly označeny jako perlorodky. Každý účastník měl v knihovně svou šňůrku, na kterou si perly navlékal. Nejvíce se do soutěže zapojovali žáci z tříd. Soutěžily i děti z mateřských škol. Na otázky odpovídaly společně s rodiči nebo ke knize nakreslily obrázek. Hra v naší knihovně probíhala od 1. února do 20. prosince Pro dětské čtenáře bylo nachystáno 106 knih perlorodek. Počet přihlášených dětí: 54 Počet zapojených dětí: 51 Počet nasbíraných perel: 296 Nejlepší sběrači perel v naší knihovně: 1. místo: Zdráhalová Karolina 24 perel 2. místo: Baťa Bonifác 21 perel 3. místo: Machalová Nela 19 perel 4. místo: Johanesová Klára 18 perel 5. místo: Gartner Jan 15 perel Pro velký úspěch hry Lovci perel budeme v soutěži pokračovat i v příštím roce. Eva Dokoupilová knihovna Bohuňovice POZVÁNKA Namaluj pohádku Výstavka výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Bohuňovice v knihovně Půjčovní doba: Pondělí: hod. Úterý: hod. Pátek: hod. březen květen 2015 Máte nějaké nápady, podněty, připomínky k našemu obecnímu zpravodaji? Napište nám! 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 SV. FLORIÁN/FOTBAL Sv. Florián Rozpis zápasů jaro 2015 I.A třída sk. "B" muži 2014/2015 NE :00 Sokol Bohuňovice TJ Maletín SO :00 SK Řetězárna Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Olpa Jindřichov ST :00 Sokol Troubelice Sokol Bohuňovice SO :30 Granitol Moravský Beroun Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Štíty SO :30 Sokol Leština Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice FK Jeseník NE :30 SK Loštice Sokol Bohuňovice NE :00 Slovan Černovír Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice SK Bludov III. třída 2014/2015 NE :00 Hraničné Petrovice Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Drahanovice Sokol Bohuňovice B Zdroj: (red) NE :00 Sokol Bohuňovice B Sokol Slavonín SO :00 SK Náměšť B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B TJ Těšetice PÁ :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Bouzov SO :30 FK Přáslavice Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B 1. FC Olešnice NE :30 Sokol Příkazy Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B FK Hlubočky NE :30 Sokol Bohuňovice B FC Dolany B NE :30 Sokol Mladeč Sokol Bohuňovice B BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 OTÁZKY PRO STAROSTU OTÁZKY PRO STAROSTU Redakční rada Bohuňovického zpravodaje položila v lednu t. r. několik otázek starostovi obce Mgr. Jiřímu Slepicovi. Pane starosto, koncem listopadu jste byl zvolen do čela naší obce, kdy jste po dvaceti letech v této funkci vystřídal Vašeho předchůdce. Co Vás vedlo k tomu ucházet se o funkci starosty obce touha po moci, finance nebo představa, že máte veřejnosti co nabídnout? Nebyla to ani touha po moci ani finance, ale především výsledky voleb, ve kterých jsem kandidoval na 1. místě našeho volebního uskupení a moje následné vlastní rozhodnutí po volbách. V zastupitelstvu obce jste již od roku 1994, tedy šesté volební období. Jistě je Vás možné považovat za komunálního matadora. V minulém funkčním období jste po roce práce v zastupitelstvu a radě obce z nějakého důvodu překvapivě rezignoval na pozici místostarosty i na své členství v zastupitelstvu obce. Nechcete alespoň okrajově seznámit občany s důvody Vašeho překotného odchodu a říci něco o důvodech Vašeho opětovného návratu do komunální politiky? Nepovažuji se za komunálního matadora. V roce 2011 jsem rezignoval a rozhodně ne překotně kvůli tomu, že jsem v pracovně právním vztahu přehlédl novelu zákona o bankách, což ale neznamenalo porušení dalších zákonů v souvislosti s funkcí zastupitele. Přesto jsem tak učinil. V těchto komunálních volbách se v Bohuňovicích objevil patrně nový trend, a sice opuštění značek politických stran. Vznikla tak řada nových, či staronových, politických uskupení pod hlavičkou nezávislých kandidátů. Vy jste kandidoval za volební uskupení Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice. Proč jste se rozhodli s Jiřím Petřekem po těch letech opustit značku ODS? A proč zrovna tento název? O názvu volebního uskupení nerozhodovali jedinci ale všech 15 kandidátů. Po svém zvolení jste řekl, že bude těžké a složité navázat na práci dnes již bývalého starosty. Jste tedy schopen vystoupit ze stínu Vašeho předchůdce? A budou vůbec oblasti, které by bylo záhodno posoudit a prosazovat zcela odlišně? Jsou dle Vašeho názoru takové úseky ve vedení obce, které pod vaším vedením doznají nějaké změny? Změny se již odehrály ve vedení obce, když jsem v prosinci jmenoval tajemníkem pana Petra Šimšu. Na ustavující schůzi zastupitelstva z vaší strany také padlo, že chcete i nadále pokračovat ve financování obce za pomocí dotací a zaměřit se na věci, které unikly pozornosti. Dotace s sebou mimo pozitivní stránky přinášejí i celou řadu negativ. Problém je spatřován v tom, že dotace křiví systém. Také úspěšní nemusí být zrovna ti, kteří chtějí vybudovat skutečně něco užitečného a potřebného, ale naopak ti, kdo umí sepsat žádost o dotace. Nemyslíte si, že se zde kvůli čerpání dotací v minulých letech realizovaly některé projekty, které byly na úkor pro obec potřebnějších staveb a záležitostí? Že se peníze utratily jinde, než to bylo skutečně pro obec potřebné? Abychom mohli dotace čerpat je třeba je nejdříve získat. Nemyslím si, že bychom v minulosti za pomocí dotací udělali něco zbytečného. Nikdy jsme v souvislosti s dotacemi neproinvestovali všechny volné/disponibilní prostředky z rozpočtu schváleného na daný rok, tudíž se financovaly i další akce. Ani jsme se v souvislosti s dotacemi nezadlužili. Jaké projekty by se dle Vaší vize mohly díky evropským dotacím, případně na základě vyhlášení konkrétních výzev, v budoucnu v obci realizovat? Konkrétní výzvy do budoucna nejsou vyjasněny, stanovují se podle toho, jaké jsou vyhlášeny programy a oblasti. Do budoucna bychom určitě měli opravit zbývající místní komunikace po kanalizaci, opravit dosud neopravené kanalizace a obecní budovy, památky atd. Obec Bohuňovice vlastní poměrně rozsáhlý majetek. Ze stavu některých obecních budov je zřejmé, že obec není schopna se o vše náležitě postarat. Za objekty, které vyžadují rekonstrukci, lze jistě považovat ZUŠ, školní jídelnu, mateřské školy, hřbitov, kapličky Lze jmenovat i budovy, které nejsou v majetku obce, ale jsou s obcí významně spjaty a to minimálně po historické stránce kostel, sokolovna Jaké je dle vašeho názoru řešení? Otázka již dopředu podsouvá čtenářům názor, nevím zda názor šéfredaktora nebo redakční rady časopisu, že obec není schopna se postarat o svůj majetek. Tento názor já nesdílím. Je samozřejmě třeba majetek obce opravovat, ale nejde to udělat naráz, ale postupně, a pokud to půjde, tak za pomoci získání dotací, protože jedině tak můžeme opravit/udělat více akcí najednou bez zatížení rozpočtu obce, protože namísto 100% výdajů na akci zaplatíme při spolufinancování například výdaje v rozmezí 10-50%. Ohledně opravy fasády kostela jsem už v prosinci mluvil s panem farářem Jiřím Sedláčkem. Sokolovna je záležitostí TJ Sokol a její valné hromady, k jakému řešení se přikloní. J. Slepica: V souvislosti s výsledkem referenda o druhé dráze letiště jsme udělali vše, co bylo třeba... Jaké veřejné prostranství považujete v Bohuňovicích za nejhezčí? Těžko vybrat nějaké nejhezčí, každý jsme vyrůstali v různých částech obce a každý tak měl to svoje nejhezčí, nejoblíbenější místo. Dle zákona starosta zastupuje obec navenek. Plní úkoly, uložené mu zastupitelstvem a radou. Nemělo by podle vás v naší obci dojít ke změně dosavadního egoistického pojetí vedení obce, kdy starosta, z určité moci, dané mu touto funkcí, prosazoval své názory 10 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009.

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009. Èervenec-srpen 07 08 / 2009 Ročník XIII. Napajedla vrací pomoc Koncert skupiny Aventis na nádvoří radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc obcím postižených letošní

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více