REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/ dubna Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)"

Transkript

1 u cena 10 Kč číslo 1/ dubna REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6)

2 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY Z OBCE strana 3 REVITALIZACE CENTRA OBCE strana 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA strana 7 KNIHOVNA strana 8 FOTBAL - ROZPIS ZÁPASŮ strana 9 OTÁZKY PRO STAROSTU strana 10 OTÁZKY PRO ČLENY RADY strana 11 RAFT CLUB/SDH BOHUŇOVICE strana 14 VZPOMÍNKY FR. KOTĚŠOVCE strana 18 ELEKTRIFIKACE ŽELEZNICE strana 20 PŘÍSPĚVKY OBČANŮ strana 22 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM strana 24 O B R A Z E M : Matičky 2015 BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. roč. Periodický tisk územního samosprávného celku. číslo 1/2015 vychází v Bohuňovicích dne 29. dubna Vychází 5krát ročně. Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Šéfredaktor, grafické zpracování: Mgr. Michal Prutyszyn K vydání čísla dále přispěli: Jiří Baťa, Simona Indráková, Eva Dokoupilová, Mgr. Jana Divišová, RNDr. Josef Fryčák, Bc. Eva Keclíková, MUDr. František Kotěšovec, Mgr. Eva Králová, Ing. Jaroslav Nesvadba, Miloš Siegel, Radomír Staroštík ml., Mgr. Jiří Slepica, Ing. Jiří Petřek, Vladislava Ťuková, SDH Trusovice, SDH Bohuňovice a další. Obálka: Hlavička: red; Hlavní fotografie: ZŠ Bohuňovice (red); Malé fotografie: 1. (R. Staroštík ml.) ; 2. (red); Poslední strana: R. Staroštík ml.; Druhá strana: Matičky 2015 (zdroj FB-Ing. P. Čouková) Tiskne: FGP-studio v nákladu 500 ks Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 30. května 2015 Cena 10 Kč První letošní číslo Zpravodaje je konečně tady. Opožděně, ale přece V aktuálním čísle naleznete postřehy z již proběhlých akcí či z těch právě probíhajících. Aktuální záležitostí je bezesporu probíhající projekt Revitalizace centra obce. V obci je tak řada uzavírek, které komplikují a budou ještě nějakou dobu komplikovat pohyb a dopravu. Snad bude výsledek stát za to. Kultivovanějšího vzhledu se možná brzy dočká sokolovna v části Moravská Loděnice, kterou před více než staletím postavili naši předci. TJ Sokol Bohuňovice se podařilo získat dotaci na její rekonstrukci. Respektive na první část zateplení pláště budovy. Na rekonstrukci vnitřních prostor si tak potenciální uživatelé, sportovci budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Třeba je také zmínit aktuální informaci v otázce druhé dráhy letiště. Zastupitelstvo obce Bělkovice-Lašťany nyní, stejně jako obec Bohuňovice, žádá její odstranění z krajské plánovací dokumentace. I přesto, že naše sousední obec změnila k letišti názor, není ještě jasné, jak celá záležitost dopadne. Doufejme, že vyhraje zdravý rozum a krajští zastupitelé rozhodnou na podzim tohoto roku správně. Když jsme u těch vizí, jistě jste zaznamenali zprávu o plánované elektrifikaci železniční tratě Olomouc - Šumperk. Ministerstvo dopravy nedávno schválilo studii proveditelnosti. Začít by se mohlo již v roce O všem zmíněném se dočtete více na 20. straně Zpravodaje. Redakční rada položila také několik otázek nově zvolenému starostovi a dalším členům rady obce. Naše otázky (některé i více na tělo ) a odpovědi radních jsou pro Vás připraveny od strany 10. Pro příští vydání Zpravodaje se za Vás zeptáme dalších zastupitelů. Závěrem bych se chtěl ještě dotknout otázky zasahování politiků do médií. Například sílící tlak politiků na Českou televizi v posledních měsících je důkazem jakési usilovné snahy mít veřejnoprávní stanici pod řádnou kontrolou. Jaké by pak tato stanice mohla mít zpravodajství? (autor příspěvku: Michal Prutyszyn) Pokračování na straně 25 2 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

3 Od minulého čísla zpravodaje č. 4/2014 proběhla dvě veřejné jednání zastupitelstva obce (Usnesení ZO č. 3 a usneseni RO č. 11 bude zveřejněno v příštím vydání). Rada obce jednala celkem desetkrát. Usnesení zastupitelstva včetně zápisů z jednání a úplný výčet všech usnesení rady od č. 2 až po č. 11 najdete na webu obce (www.bohunovice.cz). Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 2 dne Z a s t u p i t e l s t v o o b c e po projednání: I. Bere na vědomí 1. složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad 2. zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce 3. upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne ve vyrovnané výši ,-Kč 4. podání žádosti o dotaci na realizaci parkovacích zálivů u obou MŠ a křižovatku ulic Za Pilou, U Stavu a Pod Lipami (ke škole) z dotačního titulu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ II. Schvaluje 1. rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč 2. schvaluje záměr realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP 3. podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa. Zprávy z obce 4. schvaluje spolufinancování realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu 5. nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m 2 6. podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy školních dílen s výměnou oken a dveří a na zateplení budovy školní jídelny a družiny s výměnou oken a dveří a s rekuperací vzduchu. 7. členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Hana Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík 8. členy kontrolního výboru ve složení: Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík 9. příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje - integrovaný dopravní systém olomouckého kraje (IDSOK) ve výši 70,-Kč/obyvatel IV. Ukládá 1. radě obce přepracovat jednací řád zastupitelstva obce a předložit jej na nejbližším ZO T: příští zasedání ZO 2015 Na jednání č. 2 bylo přítomno: všech 15 členů zastupitelstva Výpis usnesení rady obce č. 2 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Informaci SMO (Svaz měst a obcí) ohledně Příručky pro člena zastupitelstva obce - Informaci k dopravní obslužnosti Olomouckého kraje - Souhlas ředitele KÚ se jmenováním pana Petra Šimši tajemníkem Obecního úřadu Bohuňovice Rada obce schválila: - Dar ve výši 1000,- Kč na nový baby- -box ve FN Olomouc - Dar ve výši 1600,- Kč nadačnímu fondu RAFAEL DĚTEM - Výši registračních poplatků včetně rodinných průkazů dle upraveného návrhu knihovnice p. Dokoupilové s platností od nového roku Podání žádosti o poskytnutí dotace z MK v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2015 ve výši 8.000,-Kč - Pokračování provozu televizního vysílání - infokanálu v naší obci, které pro nás zajišťuje Kabelová televize CZ s.r.o. - Nákup nové tiskárny Brother DCP- -L8450CDW - Dodatek č. 3 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce Bohuňovice a Dodatek č. 1 ke Směrnici Inventarizace majetku a závazků Výpis usnesení rady obce č. 3 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - Návrh rozpočtových opatření před koncem roku 2014 v předloženém znění Rada obce schválila: - V souladu s pověřením zastupitelstva obce č. 1 rozpočtová opatření před koncem roku 2014 dle předloženého návrhu upravený rozpočet 7/2014 ve vyrovnané výši ,63Kč Výpis usnesení rady obce č. 4 konané dne Z OBCE Rada obce vzala na vědomí: - schválení rozpočtových opatření radou obce před koncem roku 2014 dle předloženého návrhu - usnesení PČR obvodní oddělení Šternberk o odložení trestní věci ohledně poškození obecního majetku - informaci o oznámení koncepce Národní plán povodí Dunaje a stanovisko KÚ Ol. kraje k této koncepci - dopisy zastupitele p. Michala Prutyszyna s tím, že mu na ně bude odpovězeno - jmenování pana Petra Šimši tajemníkem obecního úřadu a jeho rezignaci na mandát zastupitele s tím, že na uprázdněný mandát nastupuje od náhradník z kandidátní listiny téže volební strany pan Jakub Cenkl BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 3

4 Z OBCE Rada obce schválila: - zařazení výstavby Splaškové kanalizace pro 13RD v lokalitě Lhotské etapa 1A v Bohuňovicích (Lhotka) do seznamu požadovaných akcí - cenovou nabídku firmy ELPREMONT elektromontáže s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a realizaci stavby veřejné osvětlení Výmol a Na zahrádkách - uzavření smlouvy s Ing. Karlem Hrózem na činnost koordinátora BOZP pro akci Revitalizace centra obce dle předložené cenové nabídky - nákup vyvíječe páry o výkonu 18kW dle předložené nabídky v ceně cca ,-Kč (bez DPH) z důvodu havarijního stavu - dočasné použití prostředků z rezervního fondu ZŠ ve výši ,-Kč na krytí nákladů spojených s výplatou asistentů pedagoga Výpis usnesení rady obce č. 5 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - informaci o oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - avízo neinvestiční dotace na výkon přenesené státní správy obecního úřadu na r ve výši ,- Kč - výnos Tříkrálové sbírky konané v naší obci ve výši ,- Kč - závěrečné vyhodnocení akce Regenerace budovy ZŠ Bohuňovice s rekuperací vzduchu a protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze SFŽP - závěrečné vyhodnocení akce malometrážní byt v uličce a protokol MMR o závěrečném vyhodnocení akce s hodnocením Bez závad - ukončení akce demontáž vedení starého rozhlasu včetně sloupů v obci Rada obce schválila: - zaplacení příspěvku do regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě na rok 2015 ve výši 3Kč/obyvatele - příspěvek na nákup nových knih do místní knihovny pro rok 2015 ve výši 30tis. Kč - příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy v r ve výši 3 750,- Kč - příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Domov důchodců v Července - podání žádosti o dotaci z MŠMT v Probíhající revitalizace okolo základní školy. programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - nákup myčky na mytí nádobí a skla SI- LANOS A670F do kuchyně kulturního domu Výpis usnesení rady obce č. 6 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - opakovanou žádost Renaty Hamplové o prodej části pozemku z p.č. 527/10 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že se jí bude dále zabývat - vydání stanoviska na podporu investiční akce k podání žádosti TJ Sokol Bohuňovice o dotaci z MŠMT - podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ - cenovou nabídku na provoz lokálního vysílání infokanálu s tím, že ji nevyužije a bude hledat jiné řešení - 1. návrh rozpočtu na rok RO bere na vědomí dopis F. Čouky postřehy ke kuchyni v KD s tím, že doplnění vybavení kuchyně bude konzultovat s odborníkem v gastro Rada obce schválila: - záměr pronájmu části konstrukce střechy vodojemu pro převaděč signálu pro bezdrátové sítě - plán rozpočtu SPOZ na rok nákup nábytku do knihovny na rok 2015 do výše 25tis. Kč foto: red - nákup obrazové sady Státní svátky - zpracování a podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce dopracování projektové dokumentace na místní komunikace po kanalizaci s agenturou RARSM a v rámci akce Revitalizace centra obce dodělání těchto souvisejících komunikací - zpracování a podání žádosti o dotaci z OPŽP v oblasti podpory úspory energie a využívání odpadního tepla na zateplení a rekuperace budovy školní jídelny a dílen Rada obce zřizuje: - komisi sociální a kultury, komisi životního prostředí, komisi školskou, mládeže a sportu a komisi rozvoje obce. Výpis usnesení rady obce č. 7 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - podání žádosti JPOII a JPOV o poskytnutí příspěvku od KU na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí - žádost o nájem 300m 2 veřejného prostranství pro provozování pouťových atrakcí - žádost fotbalového oddílu TJ Sokol Bohuňovice o zakoupení sady dresů - podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na dopravně inženýrská 4 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

5 Z OBCE opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce 2015 Rada obce schválila: - finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč pro Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava - poskytnutí zálohy ve výši 20 tis.kč z příspěvku na činnost pro TJ Sokol Bohuňovice na rok Dodatek č. 4 ke Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců obce - tvorbu webových stránek obce dle nabídky firmy WEBHOUSE, s.r.o. Jihlava v rozsahu dle diskuze - program 2. veřejného zasedání ZO - záměr zpracování Programu rozvoje obce ve spolupráci s komisemi rady - složení komise sociální a kultury: předsedkyně Jana Faltysová, členové: Michal Prutyszyn, Eva Dokoupilová, Zbyněk Cenkl, Adéla Faltysová, Jarmila Korytárová - uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na akci Revitalizace centra obce s autorem projektu RARSM - uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na objekt SO 801 PARK v rámci akce Revitalizace centra obce s autorem projektu Ateliér BONMOT, spol. s r.o. - úhradu projektových prací spojených s přípravou žádosti o dotaci na stavbu nové MŠ panu Ing.Arch. Jiřímu Kováříčkovi (Studio JKL) Rada obce doporučila: - zastupitelstvu obce schválit prodej části pozemku z p.č. 119/1 v k.ú. Moravská Loděnice o výměře cca 480 m 2 dle žádosti Lakva s.r.o. pro podnikatelské účely v souladu s územní studií - zastupitelstvu obce schválit záměr realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa v předpokládaných nákladech na realizaci tis. Kč za podpory dotace z ROP - zastupitelstvu obce schválit podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa - zastupitelstvu obce schválit spolufinancování realizace projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa do výše 30% předpokládaných způsobilých výdajů, t.j. do výše tis. Kč i případných nezpůsobilých výdajů, které momentálně nejsou evidovány, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu - zastupitelstvu obce schválit nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m 2 - zastupitelstvu obce schválit rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč - zastupitelstvu obce schválit prioritní akce na rok zastupitelstvu obce schválit prodloužení platnosti usnesení ZO č. 1 ze dne Čl. III. bod 2 do dalšího veřejného zasedání v r následujícího po novele nařízení vlády k odměňování zastupitelů - zastupitelstvu obce schválit aktualizaci vyhlášky - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohuňovice Výpis usnesení rady obce č. 8 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - žádost Bytového družstva META (panelový dům) s tím, že prověříme aktuální stav na místě - žádost občanů o zařazení kanalizace a následnou úpravu místní komunikace v ulici Ke hřbitovu do priorit roku 2015 s tím, že bylo odpovězeno na ZO č a že se pokusí získat dotaci na kanalizaci v průběhu roku nabídku prezentace obce v připravované malované mapě Olomoucka - prezentaci Kapličky v obci s tím, že schvaluje navržený postup prací - podnět ke stanovení jasných pravidel pro přijímání dětí do MŠ Bohuňovice s tím, že v současnosti platná pravidla odpovídají aktuálním požadavkům a legislativě - přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Krajským úřadem Olomouckého kraje se závěrem, že při přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Rada obce schválila: - plán odpisů ZŠ a MŠ Bohuňovice a výsledek hospodaření za rok 2014 včetně převedení HV do rezervního fondu - dar Charitě Bohuňovice na rok 2015 ve výši 4.000,-Kč - příspěvek pro Klub setkávání na rok 2015 ve výši 5.000,-Kč - uzavření smlouvy s Ing. arch. Kovaříčkem na zpracování projektové dokumentace na akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích (zateplení dílen a ŠJ) - uzavření smlouvy s GHC regio s.r.o. na přípravu žádosti o dotaci z OPŽP na akci Energetické úspory vedlejších budov Základní školy v Bohuňovicích (zateplení dílen a ŠJ) - uzavření smlouvy o dílo č. 15/2015 s BM asistent s.r.o. na přípravu podkladů nezbytných pro podání žádosti o dotaci k projektu Revitalizace centra obce Bohuňovice II. etapa Výpis usnesení rady obce č. 9 konané dne Rada obce schválila: - příspěvek na ošetřovatelskou službu Charity Šternberk pro rok 2015 ve výši 4.000,- Kč - příspěvek na pečovatelskou službu Charity Šternberk pro rok 2015 ve výši 1.000,- Kč - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.č. 183/11 a 183/12 v k.ú. Trusovice do majetku obce na základě výzvy Státního pozemkového úřadu - smlouvu o zprostředkování kulturního programu pro setkání seniorů v září 2015 s Uměleckou a hudební agenturou ARTUM - Mgr. Dana Chytilová - složení komise životního prostředí: předseda Josef Mojžíš, DiS., členové: Jaroslav Kotek, Mgr. Jitka Stužková, Mgr. Anna Grúzová, DiS., Ing. Vladimíra Gadasová - složení komise školské, mládeže a sportu: předsedkyně Mgr. Iveta Nováková, členové: Mgr. Karel Machala, Mgr. Ladislav Král, Jiří Jaroš, Oldřich Weidinger - složení komise rozvoje obce: předsedkyně Bc. Eva Keclíková, členové: Mgr. Jiří Slepica, Ing. Jiří Petřek, RNDr. Josef Fryčák, Radomír Staroštík, Mgr. Jitka Stužková - vyhlášení XV. kola výběru žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem ukončení příjmu žádostí 18. května nákup tiskárny Brother DCP-8250DN BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 5

6 Z OBCE Revitalizace centra obce Bohuňovice harmonogram březen - červen 2015 Výpis usnesení rady obce č. 10 konané dne Rada obce vzala na vědomí: - žádosti o úpravu územní studie Obytná zóna Bohuňovice Lhotské s tím, že se žádostmi bude zabývat v souvislosti s její aktualizací - závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok účetní závěrku obce za rok 2014 Rada obce schválila: - příspěvek 1000,-Kč na charitativní akci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež v září 2015 v Mořkově - účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok uzavření smlouvy s Dipl. Ing. Petrem Poštulkou na zhotovení projektové dokumentace stavby na chybějící kanalizační stoky Rada obce doporučila: - zastupitelstvu obce schválit celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad - zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bohuňovice sestavenou k za účetní období od do Z dostupných informací zpracovala redakční rada Zpravodaje Probíhající revitalizace okolo KD. foto: red 6 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

7 Vánoční besídka žáků ZŠ Bohuňovice Dne se v Kulturním domě Bohuňovice uskutečnila již tradičně vánoční besídka žáků základní školy. Tentokrát se na akci nemalou měrou podílela Rada rodičů. Chci poděkovat touto cestou všem rodičům, kteří obětavě přichystali samotný sál, ať již navozili a seřadili židle, vyzdobili vlastními výtvory pódium, maminky napekly a připravily z vlastních zásob občerstvení, zařídily a přichystaly prodejní výstavku, uvařily pro děti i dospělé dva druhy punče, dokonce pomáhaly pedagogům hlídat děti ve vedlejších prostorách, tak i za samotný průběh. Rodiče také vše po ukončení akce uklízeli a dávali do původního stavu. Peníze, které se vydělaly, jsou přece pro všechny děti na škole, proto nikdo z rodičů neváhal obětovat svůj volný čas. Chtěla bych poděkovat touto cestou také učitelům, kteří s dětmi poctivě nacvičovali veškerá vystoupení. Mé osobní poděkování patří hlavně panu učiteli Machalovi, paní učitelce Dokoupilové, paní učitelce Tiefenbachové, kteří přímo ŠKOLA pomáhali v sále, a také paní zástupkyni, která se vší noblesou besídku uváděla. Mgr. Eva Králová Školní družina a svátek Tří králů Svátek Tří králů 6.1. byl posledním dnem vánočního období, kdy se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal : My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám Také některé děti naší školní družiny se zúčastnily této charitativní akce Tříkrálové sbírky a chodily se zpěvem po naší obci. Ve ŠD jsme si všichni tuto koledu rádi zazpívali a připomněli jsme si historii vzniku této tradice. Vysvětlili jsme si, co znamená pojem charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) dobročinná akce na pomoc lidem v nouzi. Také jsme si vysvětlili, co vlastně znamenají písmena K + M + B, která se píší na dveře křídou. Nejsou to počáteční písmena jmen Třech králů, jak se lidově traduje, ale zkratka latinského Christus mansionen benedicat = Kristus požehnej tomuto domu. Abychom si vše lépe představili, navštívili jsme kostel Sv.Jana Křtitele, kde se dětem moc líbil Betlém s Ježíškem i vánoční výzdoba. Společně s panem farářem J. Sedláčkem a p. učitelkou náboženství si děti zopakovaly historii o narození Ježíška a dozvěděly se další zajímavosti o našem kostele v Bohuňovicích. Celou akci provázela krásná zimní atmosféra, protože začalo sněžit a tak si děti konečně užily také sníh. Velké poděkování patří panu faráři a p.učitelce, kteří se dětem věnovali a umožnili nám návštěvu kostela. Už se těšíme na další akci Noc kostelů, která se koná , při které si můžeme prohlédnout místa v kostele běžně nepřístupná. Za ŠD ved.vychovatelka J. Zbraňková Zápis do 1. třídy na školní rok 2015/2016 Ve dnech probíhal na Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice zápis do první třídy. Paní učitelky prvního stupně připravily vše potřebné, aby hravou formou prověřily školní zralost budoucích prvňáčků. Žáci naší školy, pod vedením svých třídních učitelek, vyrobili malé dárky. Po ukončení zkoušky si každý budoucí prvňáček mohl vybrat něco z připravených dárků, jako upomínku na tento den. K zápisu se s rodiči dostavilo celkem 42 předškoláků. V současné době je přijato 37 prvňáčků, jejichž školní zralost odpovídala přijetí do základní školy. Pět žádostí nebylo ještě rozhodnuto. O jejich přijetí, či nepřijetí se rozhodne do konce měsíce května. Z počtu přijatých žáků vyplývá, že příští školní rok 2015/2016 se na základní škole otevřou dvě první třídy. Mgr. J. Divišová ředitelka BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 7

8 KNIHOVNA Lovci perel v bohuňovické knihovně Naše knihovna se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o čtenářskou hru pro dětské čtenáře. Úkolem čtenáře - Lovce perel - bylo přečíst označenou knihu - perlorodku. Ke každé knize byly připraveny otázky a za správné zodpovězení dostal soutěžící odměnu perlu. Perlu dostal čtenář i za vypracování otázek ke knihám, které nebyly označeny jako perlorodky. Každý účastník měl v knihovně svou šňůrku, na kterou si perly navlékal. Nejvíce se do soutěže zapojovali žáci z tříd. Soutěžily i děti z mateřských škol. Na otázky odpovídaly společně s rodiči nebo ke knize nakreslily obrázek. Hra v naší knihovně probíhala od 1. února do 20. prosince Pro dětské čtenáře bylo nachystáno 106 knih perlorodek. Počet přihlášených dětí: 54 Počet zapojených dětí: 51 Počet nasbíraných perel: 296 Nejlepší sběrači perel v naší knihovně: 1. místo: Zdráhalová Karolina 24 perel 2. místo: Baťa Bonifác 21 perel 3. místo: Machalová Nela 19 perel 4. místo: Johanesová Klára 18 perel 5. místo: Gartner Jan 15 perel Pro velký úspěch hry Lovci perel budeme v soutěži pokračovat i v příštím roce. Eva Dokoupilová knihovna Bohuňovice POZVÁNKA Namaluj pohádku Výstavka výtvarných prací dětí ZŠ a MŠ Bohuňovice v knihovně Půjčovní doba: Pondělí: hod. Úterý: hod. Pátek: hod. březen květen 2015 Máte nějaké nápady, podněty, připomínky k našemu obecnímu zpravodaji? Napište nám! 8 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

9 SV. FLORIÁN/FOTBAL Sv. Florián Rozpis zápasů jaro 2015 I.A třída sk. "B" muži 2014/2015 NE :00 Sokol Bohuňovice TJ Maletín SO :00 SK Řetězárna Sokol Bohuňovice NE :00 Sokol Bohuňovice Olpa Jindřichov ST :00 Sokol Troubelice Sokol Bohuňovice SO :30 Granitol Moravský Beroun Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice Sokol Štíty SO :30 Sokol Leština Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice FK Jeseník NE :30 SK Loštice Sokol Bohuňovice NE :00 Slovan Černovír Sokol Bohuňovice NE :30 Sokol Bohuňovice SK Bludov III. třída 2014/2015 NE :00 Hraničné Petrovice Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Drahanovice Sokol Bohuňovice B Zdroj: (red) NE :00 Sokol Bohuňovice B Sokol Slavonín SO :00 SK Náměšť B Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B TJ Těšetice PÁ :30 Sokol Bohuňovice B Sokol Bouzov SO :30 FK Přáslavice Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B 1. FC Olešnice NE :30 Sokol Příkazy Sokol Bohuňovice B NE :30 Sokol Bohuňovice B FK Hlubočky NE :30 Sokol Bohuňovice B FC Dolany B NE :30 Sokol Mladeč Sokol Bohuňovice B BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ / 9

10 OTÁZKY PRO STAROSTU OTÁZKY PRO STAROSTU Redakční rada Bohuňovického zpravodaje položila v lednu t. r. několik otázek starostovi obce Mgr. Jiřímu Slepicovi. Pane starosto, koncem listopadu jste byl zvolen do čela naší obce, kdy jste po dvaceti letech v této funkci vystřídal Vašeho předchůdce. Co Vás vedlo k tomu ucházet se o funkci starosty obce touha po moci, finance nebo představa, že máte veřejnosti co nabídnout? Nebyla to ani touha po moci ani finance, ale především výsledky voleb, ve kterých jsem kandidoval na 1. místě našeho volebního uskupení a moje následné vlastní rozhodnutí po volbách. V zastupitelstvu obce jste již od roku 1994, tedy šesté volební období. Jistě je Vás možné považovat za komunálního matadora. V minulém funkčním období jste po roce práce v zastupitelstvu a radě obce z nějakého důvodu překvapivě rezignoval na pozici místostarosty i na své členství v zastupitelstvu obce. Nechcete alespoň okrajově seznámit občany s důvody Vašeho překotného odchodu a říci něco o důvodech Vašeho opětovného návratu do komunální politiky? Nepovažuji se za komunálního matadora. V roce 2011 jsem rezignoval a rozhodně ne překotně kvůli tomu, že jsem v pracovně právním vztahu přehlédl novelu zákona o bankách, což ale neznamenalo porušení dalších zákonů v souvislosti s funkcí zastupitele. Přesto jsem tak učinil. V těchto komunálních volbách se v Bohuňovicích objevil patrně nový trend, a sice opuštění značek politických stran. Vznikla tak řada nových, či staronových, politických uskupení pod hlavičkou nezávislých kandidátů. Vy jste kandidoval za volební uskupení Zodpovědně a slušně pro Bohuňovice. Proč jste se rozhodli s Jiřím Petřekem po těch letech opustit značku ODS? A proč zrovna tento název? O názvu volebního uskupení nerozhodovali jedinci ale všech 15 kandidátů. Po svém zvolení jste řekl, že bude těžké a složité navázat na práci dnes již bývalého starosty. Jste tedy schopen vystoupit ze stínu Vašeho předchůdce? A budou vůbec oblasti, které by bylo záhodno posoudit a prosazovat zcela odlišně? Jsou dle Vašeho názoru takové úseky ve vedení obce, které pod vaším vedením doznají nějaké změny? Změny se již odehrály ve vedení obce, když jsem v prosinci jmenoval tajemníkem pana Petra Šimšu. Na ustavující schůzi zastupitelstva z vaší strany také padlo, že chcete i nadále pokračovat ve financování obce za pomocí dotací a zaměřit se na věci, které unikly pozornosti. Dotace s sebou mimo pozitivní stránky přinášejí i celou řadu negativ. Problém je spatřován v tom, že dotace křiví systém. Také úspěšní nemusí být zrovna ti, kteří chtějí vybudovat skutečně něco užitečného a potřebného, ale naopak ti, kdo umí sepsat žádost o dotace. Nemyslíte si, že se zde kvůli čerpání dotací v minulých letech realizovaly některé projekty, které byly na úkor pro obec potřebnějších staveb a záležitostí? Že se peníze utratily jinde, než to bylo skutečně pro obec potřebné? Abychom mohli dotace čerpat je třeba je nejdříve získat. Nemyslím si, že bychom v minulosti za pomocí dotací udělali něco zbytečného. Nikdy jsme v souvislosti s dotacemi neproinvestovali všechny volné/disponibilní prostředky z rozpočtu schváleného na daný rok, tudíž se financovaly i další akce. Ani jsme se v souvislosti s dotacemi nezadlužili. Jaké projekty by se dle Vaší vize mohly díky evropským dotacím, případně na základě vyhlášení konkrétních výzev, v budoucnu v obci realizovat? Konkrétní výzvy do budoucna nejsou vyjasněny, stanovují se podle toho, jaké jsou vyhlášeny programy a oblasti. Do budoucna bychom určitě měli opravit zbývající místní komunikace po kanalizaci, opravit dosud neopravené kanalizace a obecní budovy, památky atd. Obec Bohuňovice vlastní poměrně rozsáhlý majetek. Ze stavu některých obecních budov je zřejmé, že obec není schopna se o vše náležitě postarat. Za objekty, které vyžadují rekonstrukci, lze jistě považovat ZUŠ, školní jídelnu, mateřské školy, hřbitov, kapličky Lze jmenovat i budovy, které nejsou v majetku obce, ale jsou s obcí významně spjaty a to minimálně po historické stránce kostel, sokolovna Jaké je dle vašeho názoru řešení? Otázka již dopředu podsouvá čtenářům názor, nevím zda názor šéfredaktora nebo redakční rady časopisu, že obec není schopna se postarat o svůj majetek. Tento názor já nesdílím. Je samozřejmě třeba majetek obce opravovat, ale nejde to udělat naráz, ale postupně, a pokud to půjde, tak za pomoci získání dotací, protože jedině tak můžeme opravit/udělat více akcí najednou bez zatížení rozpočtu obce, protože namísto 100% výdajů na akci zaplatíme při spolufinancování například výdaje v rozmezí 10-50%. Ohledně opravy fasády kostela jsem už v prosinci mluvil s panem farářem Jiřím Sedláčkem. Sokolovna je záležitostí TJ Sokol a její valné hromady, k jakému řešení se přikloní. J. Slepica: V souvislosti s výsledkem referenda o druhé dráze letiště jsme udělali vše, co bylo třeba... Jaké veřejné prostranství považujete v Bohuňovicích za nejhezčí? Těžko vybrat nějaké nejhezčí, každý jsme vyrůstali v různých částech obce a každý tak měl to svoje nejhezčí, nejoblíbenější místo. Dle zákona starosta zastupuje obec navenek. Plní úkoly, uložené mu zastupitelstvem a radou. Nemělo by podle vás v naší obci dojít ke změně dosavadního egoistického pojetí vedení obce, kdy starosta, z určité moci, dané mu touto funkcí, prosazoval své názory 10 / BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 5. Předkládá: Rada Olomouckého kraje Zpracoval: RNDr. Ivan Kosatík náměstek hejtmana Ing. Jiří Juřena vedoucí ekonomického odboru Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konané dne 24.6.2004 Rozpočet

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. listopadu 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zápis ze 17. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 9. 11. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

OBEC Tučapy IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

OBEC Tučapy IČ Závěrečný účet obce za rok Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů OBEC Tučapy IČ 00253049 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC TUČAPY, Tučapy 19, 391 26

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21. 6. 2016 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František, Mgr. Petra Kněžourová Nepřítomní:

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 9.zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 17. prosince 2014

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 17. prosince 2014 U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 17. prosince 2014 Usnesení č. 20/14 ZM p o t v r z u j e složení slibu zastupitele PharmDr. Miloslava Vrzala a vznik mandátu Zastupitele

Více

Zápis. z 22. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 22. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: - Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. - Ing. Vladimír Elšík - Lenka Hostýnková - Mgr. Miroslav Králík - Ing. Alexander Krejčí - Radek Matěj - Radoslav Němeček Zapisovatelka: L. Hostýnková Omluven: -- Zápis

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

, do hod ,- Kč

, do hod ,- Kč Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova Účel podpory

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více