listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace z Regionálního operačního programu (dále jen ROP) pro oblast NUTS Jihozápad. Poslední finanční prostředky, které se podařilo z tohoto dotačního titulu získat, byly dotace v roce 2009 na rekonstrukci horní části Žižkova náměstí, dále na zkvalitnění výuky na ZŠ a na modernizaci budovy polikliniky. V současné době jsme byli úspěšní se dvěma projekty a máme podanou žádost na projekt třetí. VÝSTAVBA KOMUNIKACE IV. TŘÍDY TRHOVÉ SVINY OTĚVĚK O realizaci této akce jsme Vás informovali již v lednovém čísle, je součástí rozpočtu města na rok 2014 a nyní přidáváme aktuálním informace o stavu tohoto projektu. O podání žádosti o poskytnutí dotace rada města rozhodla v květnu loňského roku. Byli jsme úspěšní, obdrželi jsme oznámení o poskytnutí dotace a po schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace zastupitelstvem městem byla tato smlouva podepsána. Protože dotace z ROP jsou vypláceny až po dokončení akce, jedná město o možnosti překlenovacího úvěru s Komerční bankou. Nabídku KB projedná na svém jednání zastupitelstvo města. Nabídka KB je stejně jako v minulosti velice výhodná, město přesto využije i možnosti žádat o poskytnutí příspěvku na financování úroků z Grantového programu Jihočeského kraje Celkové náklady uvedené v žádosti jsou ,- Kč, z toho ,- Kč je vlastní stavba. Předpokládaná výše dotace je 85 %, část nákladů (za zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci) byla již městem uhrazena. Předpokládaný harmonogram realizace: Již je zpracována aktualizace PD (projektové dokumentace) a ve výběrovém řízení byl vybrán TDI (technický dozor investora) + BOZP ( bezpečnost a ochrana zdraví při práci) firma Stavební poradna, spol. s.r.o. (jde o povinné a uznatelné náklady). Do konce března bude na základě výběrového řízení, které vypíše Stavební poradna, s.r.o., vybrán dodavatel stavby. Samotná stavba by měla probíhat v rozmezí duben - září Po jejím ukončení, tzn. v říjnu, budeme žádat o proplacení dotace a po jejím obdržení bude zaplacen překlenovací úvěr. REKONSTRUKCE TKB NA MĚSTSKÝ ÚŘAD V roce 2009 byla podána žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Telecomu (dále jen TKB) na městský úřad. Tuto budovu odkoupilo město za velice výhodnou cenu. Důležité bylo i to, že se touto koupí vyřešilo vlastnictví části pozemků ve dvoře radnice a předešlo se tak možným sporům o přístup na pozemky města. Žádost o dotaci z hlediska přijatelnosti splnila sice kritéria pro podání žádosti, ale z důvodu velkého množství žadatelů byla v listopadu 2009 zařazena do seznamu náhradních projektů. Na počátku letošního roku přišlo z kanceláře ROP oznámení, že pokud zájem města o tento projekt trvá, bude akce financována v plné výši původních nákladů. Tuto nabídku, včetně závazku předfinancování projektu, projednalo zastupitelstvo města na svém jednání dne a realizace projektu byla schválena všemi přítomnými zastupiteli. Jedná se o kompletní přestavbu objektu pro potřeby městského úřadu (archivy, kancelářské prostory apod.). Předpokládané náklady v žádosti činily ,- Kč včetně kancelářského vybavení. Přislíbená dotace je 92,5 %, vlastní podíl by měl tedy činit cca ,- Kč. Financování akce je podobné jako u komunikace TS Otěvek - bude řešeno překlenovacím úvěrem, nabídku Komerční banky projedná zastupitelstvo města. I v tomto případě je možno požádat o dotaci na poskytnutí příspěvku na financování úroků z Grantového programu Jihočeského kraje. Vlastní podíl financování bude zařazen do návrhu rozpočetu města na rok Investiční oddělení připravilo povinné přílohy Smlouvy o poskytnutí dotace. Tato smlouva bude předložena ke schválení také zastupitelstvu města. Předpokládaný harmonogram prací: Během března a dubna bude zpracována prováděcí PD a aktualizace rozpočtu (uznatelné náklady). Proběhne také výběrové řízení na zajištění výběru dodavatele a na TDI + BOZP. Na květen je naplánováno výběrové řízení na dodavatele stavby a samotná stavba by měla být realizována v době od srpna 2014 do května V červnu 2015 by tedy měl být projekt ukončen a podána žádost o proplacení dotace. VÝSTAVBA KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (CHODNÍKU) V HUSOVĚ ULICI, TRHOVÉ SVINY Jednou z posledních možností, jak získat finanční prostředky z ROP v plánovacím období 2007 až 2013, které trvá až do 12/2015, je 31. výzva ROP, která byla vyhlášena na konci letošního února na výstavbu a rekonstrukci místních (Pokračování na další straně) Ročník XXIII AKTUÁLNÍ TÉMA Prameny a studánky Zveme Vás do divadla Africa Alive Prameny a studánky Prameny a studánky dary generacím, o něž musíme pečovat V Národním registru pramenů a studánek najdeme v katastru našeho města jen jeden záznam, který v roce 2010 zadal ing. Jiří Peltan jedná se o studánku u Svaté Trojice (na snímku, foto ing. Peltan), jiné přírodní vodní zdroje Trhovosvinenska popsány bohužel nejsou. Pojďme to tedy změnit... strana 9 Zveme Vás do divadla Duben je za dveřmi a s ním se vrací po roční pauze na jeviště Kulturního domu v T. Svinech Krajská přehlídka venkovských amatérských divadel. Od pátku 11. do neděle 13. dubna se divákům představí celkem šest souborů. strana 13 Africa Alive IYASA (Inkululeko Yabatsha School of Arts) Devítičlenná africká skupina studentů umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své v pořadí už dvanácté turné do Evropy. strana AFRICA ALIVE IYASA - Zimbabwe Trhové Sviny kulturní dům Středa 16. dubna :00

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 komunikací. Zastupitelstvo města rozhodlo předložit do této výzvy žádost o dotaci na dokončení chodníku v Husově ulici, po pravé straně směrem na Borovany, od budovy učiliště po Pekárenskou ulici. V současné době je dokončena aktualizace PD a rozpočet projektu a připravuje se žádost o dotaci včetně všech povinných příloh. Termín pro podání žádosti je do Předpokládané náklady činí ,- Kč. Dotaci lze získat Zápis ve výši 85 % z uznatelných nákladů. V případě úspěšnosti dotace bude úhrada vlastního podílu zařazena do návrhu na rozpočet města na rok Ukončení výstavby se předpokládá do (nejzazší termín). Vzhledem k potřebnosti této komunikace doufáme, že i v případě této žádosti budeme úspěšní jako ve dvou výše uvedených případech. Ing. Ivana Božáková INFORMACE Z RADNICE z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. N. Holý Bustová Rada města souhlasí s koupí a doporučuje ZM schválit koupi pozemků parc. č o výměře 214 m 2, parc. č o výměře 84 m 2 a parc. č o výměře 9 m 2, vše v k.ú. TS od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město za celkovou cenu ,- Kč. (pro 6) souhlasí s umístěním dřevěné stavby o rozměrech 3x3 metry na pozemku parc. č. 326/17 v k.ú. T. Sviny, která nahradí bývalou buňku oddílu softbalu při TJ Spartak Trhové Sviny a ukládá SÚMM připravit smlouvu. (pro 6) nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. Č v k.ú. Otěvěk paní Ing. J. Rosecké, Hamry nad Sázavou, a doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku. (pro 6) nesouhlasí se žádostí o vybudování zábrany před domem v Trocnovské ulici č.p. 85 a ukládá Městské policii častější kontrolu parkování. (pro 6) vzala na vědomí nabídku na odkup pozemku parc. č. 846 o výměře m 2 v k.ú. TS od paní Ing. R. Kahounové, Trhové Sviny, a ukládá SÚMM jednat o ceně. (pro 6) na základě výběrového řízení rozhodla uzavřít smlouvu na pojištění majetku města s Českou pojišťovnou, která předložila nejvýhodnější nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy k ( pro 6) byla informována o výsledku výběrového řízení na pojištění majetku Tepelného hospodářství Města TS. souhlasí s předloženým návrhem rozdělení finančních prostředků z grantového programu Města Trhové Sviny Živé město Přidělené prostředky do 20 tis. Kč rada města schvaluje. Navržené finanční prostředky s částkou vyšší než 20 tis. budou předloženy ZM ke schválení. Návrh rozdělení dotací města T. Sviny "Živé město 2014" Subjekt žádá schváleno Horský maratón (TJ OB ČB) Kč Kč Silvestr. běh (TJ OB ČB) Kč Kč TS triatlon (B+H TT ČB) Kč Kč Mezinárodní letní hudební kurzy (ZUŠ) Kč Kč Novohradská flétna (ZUŠ) Kč Kč KPH při ZUŠ TS Kč Kč SDH TS Kč Kč SDH Todně Kč Kč SDH Rankov Kč Kč SDH Březí Kč Kč Český zahrádkářský svaz, z.o. TS Kč Kč Český svaz včelařů, z.o. TS Kč Kč Myslivecké sdružení TS Kč Kč Svaz postižených civilizačními chorobami Kč Kč Skautský oddíl Lesní záře TS Kč Kč Český svaz žen Kč Kč TJ Spartak TS Kč Kč * SK Rejta Kč Kč Odd.sálové kopané TS Kč Kč MC Človíček NEBOJSA Kč Kč * Domeček TS-Archa Kč Kč * Nazaret Kč Kč Česká maltézská pomoc Kč Kč Myslivecké sdruž. Újezd - Veselka Kč Kč Spolek přátel osady Sv. Trojice Kč Kč Jihočeská Podhoranka Kč CELKEM Kč Kč Překročeno o: Kč - *-toto je návrh rady města, o výši dotace rozhodne zastupitelstvo města nemá připomínek k předloženému návrhu smlouvy o poskytnutí příspěvku na LSPP v roce 2014 mezi Městem Trhové Sviny a Jihočeským krajem. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Příp. STL Trhové Sviny, Rejta P 329, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3912/6 k.ú. TS.(pro 6) vzala na vědomí informaci o vyhlášce o dani z nemovitosti a postupuje k projednání zastupitelstvu města. ( pro 6) vzala na vědomí připravovaná výběrová řízení a schválila vybrané firmy, které budou osloveny. (pro 6) souhlasí s koupí a doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků parc. č. 368/9 o výměře 889 m 2 a 1211/6 o výměře 30 m 2 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů od paní M. Hronkové, Lomec, za cenu stanovenou ZM v Bukvici, tj. 50,- Kč/m 2. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) z 6. jednání rady města, které se konalo ve středu Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,20 Kč. (pro 7) ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města doporučuje ZM uzavřít úvěrovou smlouvu ve výši Kč na rekonstrukci TKB na městský úřad v Trhových Svinech s Komerční bankou a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ , IČ: , zapsanou do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360, čímž město dodrží termíny a podmínky pro poskytnutí dotaci v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad Budějovice. (pro7) doporučuje ZM uzavřít úvěrovou smlouvu ve výši Kč na výstavbu místní komunikace IV. třídy Trhové Sviny - Otěvěk s Komerční bankou a.s sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ , IČ: , zapsanou do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360, čímž město dodrží termíny a podmínky pro poskytnutí dotaci v rámci 26. výzvy ROP NUTS II Jihozápad Budějovice. (pro7) doporučuje ZM souhlasit se zajištěním úvěrů ve výši Kč na rekonstrukci TKB na městský úřad v Trhových Svinech a ve výši Kč na výstavbu místní komunikace IV. třídy Trhové Sviny - Otěvěk zástavním právem k nemovitosti v/p věřitele Komerční banky a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ , IČ: , zapsanou do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360, k pozemku parc. č. st. 131/1 s budovou městského úřadu v Trhových Svinech. (pro7) schválila Vnitřní směrnici o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací. (pro7) (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA 3 doporučuje ZM vydat Změnu č.2 územního plánu Trhové Sviny včetně odůvodnění formou opatření obecné povahy, včetně rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. (pro7) souhlasí s prodejem a doporučuje ZM prodat garáž č.6 v lokalitě U Jatek pozemek parc. č. st o výměře 21 m 2, jehož součástí je stavba bez č.p./če, garáž paní Pavle Plematlové, České Budějovice, za cenu ,- Kč. (pro7) souhlasí s pronájmem garáže na pozemku parc.č. st v k.ú. Trhové Sviny a ukládá SÚMM zveřejnit záměr pronájmu. (pro7) schvaluje odměny za výkon činnosti při sňatečních a slavnostních obřadech dle předloženého návrhu s platností od (pro7) souhlasí s umístěním vodoměrné šachty na pozemku parc. č. 322/275 v k.ú. Trhové Sviny pro přípojku pana Josefa Kápla. Vodoměrná šachta a následná přípojka vody bude provedena dle platné normy ČSN a požadavků ČEVAK a.s. Umístění vodoměrné šachty bude odsouhlaseno odborem SÚMM. (pro7) souhlasí s předložením Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy a budoucí služebnosti inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) k projednání Zastupitelstvu města T. Sviny. (pro7) rozhodla na základě výběrového řízení uzavřít smlouvu na zajištění stavebních prací na akci Obnova kanalizace v parku u tenisových kurtů s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Budějovická 620, Rudolfov za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH a souhlasí s vyloučením firmy STAVEKO-SERVIS s.r.o., České Budějovice z důvodu nepředložení dokladů opravňujících k podnikání a nepodepsané smlouvy o dílo statutárním zástupcem. (pro7) vzala na vědomí informaci o zastavení řízení na odkup pozemku KN 1211/6 a 368/9 v k.ú. Bukvice a žádá majitele pozemku o vyjádření. (pro7) USNESENÍ rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Bukvice, K 983/4, Bukhanevich kabel NN, za úplatu ,- Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1209/14 v k.ú. Bukvice u TS. (pro7) vzala na vědomí návrh Směrnice ke schvalování účetní závěrky Města Trhové Sviny a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto směrnici. souhlasí s pořadím žadatelů o volný byt v DPS a s přidělením bytu v pořadí: paní Hošková Irena, pan Pavlík Václav. (pro7) souhlasí se snížením ceny kalendáře města pro rok 2014, a to na 50,- Kč/kus. (pro7) doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku parc. č. st. 111 o výměře 13 m 2 v k.ú. Otěvěk od Jihočeského kraje, České Budějovice. (pozemek pod autobusovou zastávkou ) - (pro7) souhlasí se směnou a doporučuje ZM směnit nově zaměřený pozemek parc. č. 1552/4 o výměře 197 m 2 v majetku města Trhové Sviny za nově zaměřené pozemky parc. č. 919/4 o výměře 8 m 2 a parc. č. 919/3 o výměře 23 m 2 v majetku pana Mgr. Jindřicha Dlouhého, Hrádek, s tím, že pan Mgr. Dlouhý doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků a ½ nákladů spojených s převodem v celkové ceně 8 800,- Kč. (pro7) prohlašuje, že komunikace IV. třídy (chodník) v Husově ulici, Trhové Sviny, postavená dle projektové dokumentace zpracované Ing. Josefem Marouškem, Ateliér DS, Čechova 59a, České Budějovice, bude zařazena do pasportu komunikací. (pro7) schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat (pro7) Mgr. V. Korčaková Domečkovský Ples dobré vůle z XVIII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 17. února 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech Přítomno: 17 zastupitelů Omluveni: Radomír Tomášek, Jaromír Polášek, Ing. Jiří Nepraš, Pavel Stodolovský, Marek Neužil Nepřítomen: Ing. Jiří Opekar Zastupitelstvo města Trhové Sviny schválilo Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v 26. kole výzvy oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na realizaci projektu Výstavba komunikace IV. třídy Trhové Sviny - Otěvěk, reg. č. CZ.1.14./1.5.00/ a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 17) schvaluje na základě Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů ze dne realizaci projektu Rekonstrukce TKB na městský úřad v Trhových Svinech, reg. č. CZ.1.14/2.3.00/ , na který město Trhové Sviny předložilo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v 6. kole výzvy v září 2009 a který byl zařazen do seznamu náhradních projektů. Zastupitelstvo města schvaluje zajištění financování projektu z vlastních prostředků z rozpočtu města. Současně schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování projektu, a to ve výši do ,- Kč. (pro 17) schválilo realizaci projektu Výstavba komunikace IV. třídy (chodníku) v Husově ulici,trhové Sviny, na který město Trhové Sviny předloží žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad do 31. výzvy. Zastupitelstvo města schvaluje zajištění financování projektu z vlastních prostředků z rozpočtu města. Současně schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování projektu, a to ve výši do ,- Kč. (pro 17) souhlasí se zařazením území obce Trhové Sviny pro roky do územní působnosti MAS Sdružení Růže. (pro 17) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 21/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,70 Kč. (pro 17) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 1/2014: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 17) Koncem prvního únorového týdne jsme si mohli přijít zatancovat do krásného tanečního sálu kulturního domu v Trhových Svinech na desátý Ples dobré vůle. Akci pořádal již tradičně v tomto období Domeček v Trhových Svinech, organizace, která se ve své činnosti zaměřuje na mladé lidi a osoby s handicapem. Předtančení obdivuhodně bravurně zvládla skupina neslyšících Blueberry, sledovali jsme v jejich provedení country tance a pak jsme jim zatleskali speciálním způsobem. Následovalo vystoupení handicapovaných tanečníků skupiny Kukačky, která trénuje pod vedením paní Marie Kabeláčové a je milým účastníkem domečkovského plesu již tradičně. Také jsme obdivovali orientální tance v provedení skupiny Karavana, nechyběly orientální šátky a kostýmy. Součástí plesu byla již tradičně tombola a losování vstupenek o ceny. Její výtěžek putuje na charitativní účely, související s prací Domečku. Také byli vyhlášeni dva Dobrovolníci roku Jan Pokorný za dlouholetou práci v rámci Vodáckého tábora a Iva Zettlová, která se již po deváté účastnila Křesťanského tábora Domečku jako zdravotník. Hudební stránku plesu zajišťovala a pro dobrou pohodu nám hrála skupina Life. Atmosféra byla jako vždy rodinná a uvolněná, a tak jsme se rozcházeli po druhé v noci s dobrým pocitem. Tak zase za rok A co je v těchto dnech na Domečku nového? Šatník - ošacující středisko - se přestěhovalo do podloubí přímo na Žižkovo náměstí 29, přijďte se podívat! Mgr. D. Nováková (pedag. prac. Domečku)

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 Co jste odbory, co jste dělaly? (II. část) Rok 2013 na jednotlivých odborech městského úřadu v Trhových Svinech Právní oddělení Právní oddělení i v loňském roce zajišťovalo právní službu v otázkách výkonu státní správy a samosprávy. Ve věcech samosprávy provádělo především kontrolu smluv uzavíraných městem, vypracovávalo smlouvy, připravovalo návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení, provádělo vymáhání pohledávek a zastupovalo město před soudy. V oblasti přenesené působnosti vedlo přestupková řízení ve věcech, které nejsou svěřeny jednotlivým odborům (veřejný pořádek, občanské soužití a majetek); zde došlo Odbor ekonomiky a školství oddělení investic Dotace 2013: Jihočeský kraj: Festival dechových hudeb Kč (celkové náklady Kč) SDH Rankov Kč (celkové náklady Kč) Přechod Žižkovo náměstí T.S Kč (celkové náklady ) Oprava střechy sportovní haly Kč (celkové náklady Kč) Oprava drobné sakrální architektury Kč (celkové náklady Kč) OPŽP Dodávka zametacího vozu Kč (celkové náklady Kč) SZIF Revitalizace návsi v Rankově Kč (celkové náklady Kč CELKEM ,- Kč OPŽP Operační program životního prostředí SZIF Státní zemědělský intervenční fond Realizovaná výběrová řízení 2013: Úprava ústředního topení MŠ Dodávka aeračních elementů na ČOV Nákup travního traktoru Oprava střechy sportovní haly celkové náklady ,- Kč celkové náklady ,- Kč celkové náklady ,- Kč celkové náklady ,- Kč (byla získána dotace z KÚ Jihočeského kraje ve výši ,- Kč) Obnova serverovny MěÚ T. Sviny celkové náklady ,- Kč Odvodňovací žlab Nově město celkové náklady ,- Kč Dodávka zametacího vozu MŠ mateřská škola ČOV čistička odpadních vod OP ŽP Operační program životního prostředí k nárůstu spisů postoupených od Policie ČR ze 108 v roce 2012 na 121 v roce 2013, projednávalo správní delikty a ukládalo pokuty, podílelo se na správě místních poplatků. Dále provádělo prověrky ke spolehlivosti žadatelů o vydání a prodloužení zbrojního průkazu a podávalo zprávy o přestupcích občanů orgánům činným v trestním řízení. Počet přijatých stížnosti se v loňském roce rovněž mírně zvýšil i když ne všechny stížnosti byly oprávněné. V současné době probíhají dvě soudní řízení, a to řízení o náhradu škody a řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Mgr. Markéta Procházková celkové náklady ,- Kč (dodávka se uskuteční v 03/2014, byla získána dotace z OPŽP ve výši ,- Kč) Ing. Ivana Božáková Odbor životního prostředí V současné době pracuje na odboru životního prostředí celkem 6 zaměstnanců, přičemž každý vykonává práci na svém úseku státní správa lesů a myslivosti, vodní hospodářství a rybářství, kácení stromů mimo les, ochrana přírody a krajiny, státní správa odpadového hospodářství a ovzduší. Úpravou a novelizací zákonů dochází, tak jako i na jiných odborech úřadu, k navyšování objemu práce ve všech agendách výkonu státní správy odboru životního prostředí. V průběhu roku 2013 byly Krajským úřadem České Budějovice, Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem zemědělství provedeny kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích životního prostředí. Výsledkem kontrol bylo konstatování, že činnost odboru je na velmi dobré úrovni. Koncem roku 2013 došlo na odboru životního prostředí k velké změně. Po patnácti letech odešel do důchodu pan Ing. František Hacker, kterému i touto cestou chceme poděkovat za jeho práci a přejeme mu hodně zdraví do dalších let. Moc nás těší, že se s ním budeme vídat alespoň na sběrném dvoře, který tak dobře vede. Na odbor nastoupil nový zaměstnanec, pan Ing. Vladimír Plachý, který se bude zabývat povolováním studní a domovních čistíren odpadních vod. Došlo k určité reorganizaci, kde kácení stromů mimo les bude vykonávat Ing. Renata Pospíšilová ve spolupráci s vedoucí odboru a agendu zemědělského půdního fondu bude vykonávat Mgr. Dagmar Horňáková. Bc. Iveta Roulová Odbor vnitřních věcí a obrany Součástí odboru VV a obrany je oddělení matrik a správních činností. Zde se rozšířila práce s doklady vydanými v cizině a matrika si musí poradit jak se sňatkem v Africe, rozvodem v Holandsku, tak i s úmrtím v Anglii či Indii. Matrika zaznamenala velký nárůst genealogických badatelů,- zvláště po odvysílání pořadu v ČT Tajemství rodu.také se zvýšil počet žádostí o pořízení občanských průkazů mimo pracoviště (nemohoucí klienti), počet žádostí rodičů o cestovní doklad pro malé děti(náročné focení miminek a malých dětí-přísné podmínky pro pořízení fotografie) a též se zvýšil počet případů žádostí o zrušení údajů trvalého pobytu. Odbor VV a obrany zajišťoval organizaci historicky prvních prezidentských voleb a předčasných voleb do Parlamentu ČR. Bez problémů proběhlo každoroční placení občanů za odpad (popelnice) i finanční operace (vstupenky a výplaty kapelám) při festivalu K.Valdaufa. Též byly zajišťovány nezbytné činnosti potřebné pro ochranu zdraví a majetku obyvatel při červnové povodni. Zaměstnanci odboru absolvovali různá školení z důvodu častého vydávání nových zákonů a vyhlášek.na pracovištích se dost často musí čelit nepříjemným klientům.našim heslem je být vstřícní a ochotní při jednání s občany. Zajímavá čísla: ve dvou ověřovacích knihách bylo ověřeno 1057 položek k trvalému pobytu přihlášeno 116 dospělých občanů matrika zapsala 45 sňatků, 27 rozvodů, sepsala 25 otcovství uvítáno 47 dětí do života blahopřání 3 devadesátiletým občanům opuštění mateřské školy 59 dětí předány výuční listy 34 učňům předáno 34 maturitních vysvědčení (Gymnázium a SOŠ) vydáno 2400 OP a 1000 cestovních dokladů skartováno 2000 OP a 600 cestovních dokladů ztráty a odcizení OP-200 ks a cestovních dokladů 40 ks (neustálý problém) Václav Heidinger Sociální odbor Novela Zákona o sociálně - právní ochraně dětí přinesla s sebou od roku 2013 posílení práv dětí a jejich biologických rodičů. S tím je spojena výrazně vyšší administrativa a náročnost terénní sociální práce. Mezi námi žijí děti, které z různých důvodů své doma nemají. Některé žijí sice ve své rodině, avšak jsou v ohrožení zdraví či zdravého vývoje, jiné žijí bez svých blízkých v ústavní péči. Jejich biologičtí rodiče ani příbuzní se o ně nemohou, nechtějí nebo nedokážou starat. Stát se má snažit pomoci (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA 5 rodičům vytvořit podmínky tak, aby o své dítě mohli řádně osobně pečovat. Teprve pokud selžou všechny způsoby pomoci rodině a ani mezi příbuznými se nenajde nikdo, kdo by se mohl o dítě starat, hledá se pro dítě další řešení. Alternativou tak poté může být přechodné nebo dlouhodobé umístění v náhradní rodinné péči. Pouze tehdy, když ani toto řešení nelze uskutečnit a nepodaří se nalézt vhodnou náhradní rodinu, je dítě umístěno v ústavní péči. Nově podporovanou formou pěstounství je pěstounská péče na přechodnou dobu, kdy je dítě pěstounem přijato na maximální dobu jednoho roku. Pěstoun je v takovém případě speciálně vyškolen k okamžitému přijetí dítěte a zajištění jeho komplexní péče Program pro seniory do doby, než tým odborníků pomůže původní rodině zajistit bezpečné prostředí pro návrat dítěte domů, nebo zajistí alternativní trvalé řešení jeho situace (například péči příbuzných, osvojení či dlouhodobou pěstounskou péči). Pěstounem se mohou stát ti, kteří se zvládnou starat o cizí dítě a dokážou ho citově přijmout i se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Jejich hlavní motivací musí být pomoc dítěti, nikoliv uspokojení vlastních potřeb. Dokážou dítě mít rádi, aniž by měli touhu jej vlastnit, respektují vztah dítěte k jeho původní biologické rodině. Chápou, že jsou jeho náhradním rodičem po dobu, kdy vlastní rodina dítěte péči o něj nezvládá ať je to pár měsíců, několik let nebo celé jeho Den je dlouhý, pokud jej trávíte doma. Sousedé se vzájemně neznají, nemají-li se kde potkat. Radost je poloviční, není-li se o ni s kým podělit. Těžká je odpověď na otázku Co je nového?, když je každý den jako ten předchozí. Kvalita života se odvíjí mimo jiné od naší spokojenosti. Nejde jen o zajištění základních potřeb, jakými je teplo, jídlo a pití, ale i o pocit sounáležitosti s druhými, přátelské vztahy, zážitky či možnost promluvy s druhým člověkem. Zaměstnaní lidé toto vše prožívají v rámci své práce, během svých aktivit. Senioři o takové možnosti přicházejí a nemají-li koníčky či vazby na lidi v okolí anebo jim v aktivitách brání zdravotní obtíže, těžko se s takovou situací vyrovnávají. Často prožívají pocity osamělosti a izolace. Psychika jde ruku v ruce s naším zdravím a tak při dlouhodobé frustraci častěji dochází k celkovému zhoršení našeho zdravotního stavu. Čím více zdravotních potíží senior má, tím méně může být aktivní. Začarovaný kruh. Toto vše se násobí ve chvíli, kdy se senior přestěhuje. Sousedské vztahy, mnohdy přátelské, jsou zpřetrhány. Ne každý se dokáže rychle a dostatečně adaptovat v novém bydlišti. Vztahy se navazují jen těžko, nebývá k nim mnoho příležitostí. Rodinní příslušníci jsou často zaneprázdnění a jejich víkendové návštěvy nemohou vyvážit osamělost prožívanou v ostatní dlouhé dny. Chceme přispět k zlepšení spokojenosti s kvalitou života seniorů u nás, a proto jsme zahájili projekt: Univerzita volného času aneb DPSka žije! Jednou týdně organizujeme dopolední program pro seniory v domech s pečovatelskou službou v Borovanech, Jílovicích, Ledenicích a Trhových Svinech. Senioři mají důvod k tomu vyjít ze svých domovů, seznámí se se sousedy, najdou společná témata k hovorům a zažijí pocit sounáležitosti. Setkání je otevřeno všem seniorům (nejen těm bydlícím v domě s pečovatelskou službou). Pravidelná dopoledne začínají vždy v 8:30 a účastníci se mohou těšit na drobné občerstvení (domácí pečivo, kávu, čaj). V rámci programu mohou vyzkoušet různé rukodělné techniky a vyrobit si s jejich pomocí malou dekoraci do svého domova či vytvořit milý dárek pro své blízké. Smyslem programu je umožnit seniorům prožívat plnohodnotně svůj volný čas, dát jim příležitost k vzájemnému seznámení se a přispět tak k jejich spokojenosti ze života. Těšíme se na všechny, kteří překonají ostych a pohodlí a přijdou mezi nás. M. Strapková, ARCHA Borovany, o. p. s. dětství. Jsou ochotni spolupracovat se sociální pracovnicí dítěte, případně dalšími odborníky. Je-li to pro dítě bezpečné, umožňují dítěti udržovat kontakt s jeho biologickou rodinou. Mnoho lidí se rozhodne stát pěstouny ve chvíli, kdy jejich vlastní děti opouští nebo již opustily hnízdo a oni se cítí ještě dostatečně silní k tomu, využít své rodičovské dovednosti pro další potřebné dítě. Je to období k pěstounství velmi vhodné, neboť takoví pěstouni již mají s výchovou vlastních dětí bohaté zkušenosti, které se jim mohou v péči o přijaté děti hodit. Navíc mají již naplněné vlastní rodičovské potřeby a nebudou do přijatých dětí promítat své ambice a vlastní sny. Charles Dickens: Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiným. V případě zájmu o tématiku pěstounství najdete bližší informace zde: Zelená linka: Facebook: Hledáme rodiče: Pěstouny Městský úřad Trhové Sviny Odbor sociálních věcí Mgr. Markéta Kubíčková Mgr. Marie Tomášková Mgr. Markéta Kubíčková, využito Příručky pro zájemce o pěstounství Já pěstoun AKTUÁLNĚ Univerzita volného času aneb DPSka žije! Máte dlouhou chvíli, chcete se setkat s lidmi a přátelsky si popovídat? Nebuďte sami, přijďte mezi nás. Každý týden pro vás pořádáme milé dopolední setkání. Těšit se můžete na přátelskou atmosféru, kávu, čaj i domácí pečivo. Každý čtvrtek v čase mezi 8:30 a 10:30 hod. v domě s pečovatelskou službou v Trhových Svinech. Seznámíte se s vašimi sousedy, najdete zde společná témata k hovorům. Dopolednem vás provede paní Hana Špačková, pečovatelka a sympatická autorka rozličných rukodělných výrobků. Na každém setkání si navíc budete moci vyzkoušet některé z rukodělných technik, vyrobit jednoduchou dekoraci do vašeho domova anebo milý dárek pro své blízké. Určitě přijďte, těšíme se na vás a na společně strávená dopoledne. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Ve středu 12. března bylo slavnostně uděleno státní občanství České republiky dřívější občance Slovenska paní Denise Blahové z Rychnova u Nových Hradů. Blahopřejeme! Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Pečovatelská služba (dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách) 7 DNÍ V TÝDNU, OD 7 00 DO HODIN vám pomáháme ke spokojenému životu doma. 50 korun za smysluplnou půlhodinu, 10 korun za dovážku oběda Více informací, ceník a hodnoty, které ctíme na Telefonní spojení: ,

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Program KIC na duben: čtvrtek 3. dubna od 18 hod. v loutkovém sále KD Zahrady severní Anglie, další výlet v teple a pohodlí za krásami zahrad severní Anglie, se zahradníkem na cestách, panem Ing. Pavlem Chloubou. Vstupné 35 Kč. sobota 12. dubna Horní Malše, Různice první letošní výlet s panem Milanem Koželuhem. Odjezd od budovy staré radnice v 9 hod., předpokládaný návrat v 17 hod.. Dospělí 200 Kč, studenti, senioři 150 Kč, děti do 15 let zdarma. úterý 15. dubna od 18 hod. v loutkovém sále KD Jižní Amerikou od Pacifiku k Atlantiku Na této cestě se podíváme na nejkrásnější vodopády Jižní Ameriky, ale také na náhorní plošinu Altiplano v Bolívii a Peru. K nezapomenutelným návštěvám patří i cesta do stříbrné hory v Potosí, nebo známe obrazce v Nazce. A bude toho ještě víc... Vstupné 70 Kč, senioři a studenti 35 Kč. HORNÍ MALŠI A RŮZNICI Vynikající čajový dýchánek s Jakubem Vavřinou Dne 6. března uspořádalo KIC Trhové Sviny v klubovně kulturního domu čajový dýchánek. Přednášejícím byl majitel Dobré čajovny v Českých Budějovicích pan Jakub Vavřina. Po pár minutách a prvním šálku čaje jsme poznali, že pan Vavřina je velký znalec, nadšenec a profesionál v oblasti přípravy čajů, jejich pěstování, sběru i nákupu. Jeho bohaté cestovatelské zkušenosti jsme měli možnost sledovat na fotkách z Číny, včetně odborného výkladu o pěstování čaje, sběru čajových lístečků, třídění dle kvality, sušení a nakonec správné přípravě šálku čaje. Během toho všeho nám pan Vavřina pravidelně doléval naše čajové mističky pokaždé jiným druhem čerstvě připraveného čaje. Byl to velmi příjemně strávený večer plný velmi zajímavých chutí a informací, po kterém mohu návštěvu Dobré čajovny jen doporučit. Text a foto Jaroslav Salcer sobota 19. dubna Velikonoční putování se zajíčkem. Třetí ročník akce věnované dětem. Start mezi hod. v KIC Trhové Sviny, Žižkovo nám 92, cíl Buškův hamr. Cestou Vás bude čekat spousta úkolů a hádanek. V cíli dostane každý drobnou odměnu. O hudební doprovod se od 15:30 do 16:30 postarají Luboš Hrdlička a Zbyněk Mikuláš. Vstupné zdarma. šf Ètvrtý termín a tøetí pokus! Male je u Dolního Pøíbrání jedinou øekou Novohradských hor meandrující v pùvodním korytì. Její pøítok Rùznice je nejhortìjím tokem celých hor, navíc témìø neznámým. Výprava je nároèná na obutí, místy je terén obtínì schùdný. Celkem 12 km. prùvodce a moná pes Joná 9.00 odjezd autobusu od staré radnice pøedpokládaný návrat dospìlí 200 Kè, dùchodci a studenti 150 Kè, dìti zdarma Rada města schválila snížení ceny našeho kalendáře na 50 Kč. Možnost zakoupení v KIC! Tradiční VI. hasičský ples SDH Trhové Sviny "Hoří, má panenko!" I tak by se dal stručně shrnout letošní ples trhosvinenských hasičů. A není to míněno vůbec ve zlém. Přesně naopak! Příprav plesu se jako každoročně ujalo několik skalních a spolehlivých členů sboru. Přibližně měsíc před plesem byl jasný program. Výrazných změn oproti předchozím ročníkům ples nedoznal, snad kromě obměny kapely. Letos padla volba na skupinu Obzor z nedalekých Borovan. A dnes už můžeme říct, že to rozhodně nebyl krok vedle. Jako každý rok nás podpořili naši sponzoři, kteří nám dodali věcné ceny do tomboly, za což jim opět patří velké díky. Zahájení plesu se ujal náš nový starosta Karel Polák ml., následovalo "předtančení" v podobě ohňové show skupiny Cetare, a pak už nic nebránilo tomu, aby zábava propukla v plném proudu. Parket se začal plnit rychlostí blesku, kapela hrála jednu písničku za druhou, a kdyby zábavu nepřerušila půlnoční soutěž, která se neočekávaně protáhla a jejíž průběh nápadně připomínal organizování soutěže ve výše zmíněném českém filmu, tancovalo by se snad bez přestávky pořád. Zábava plynula až neuvěřitelně hladce a klidně, bez jakýchkoli zádrhelů. Svou zásluhu na tom má také pan Vretos, jehož obsluhující tým se o účastníky plesu staral s neuvěřitelnou péčí a navíc s úsměvem. Že se ples vydařil, o tom svědčí i fakt, že když zahrála kapela v půl čtvrté ranní poslední písničku, byl parket stále plný a domů se nikomu nechtělo. Už teď se těšíme na příští rok a vy, milí přátelé hasičského sportu a hasičů obecně, se těště také, protože tentokráte budete protancovávat střevíce rovnou na Valentýna. Informace: Dne se bude konat tradiční hasičská soutěž. Bc. Dita Steinbauerová, DiS (SDH TS)

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA 7 Z HISTORIE Patnáctý březen Emila Háchy v dokumentech a svědectvích 15. březen 1939 patří k neblahým datům našich dějin. Zároveň úzce souvisí s tragickým osudem našeho významného rodáka JUDr. Emila Háchy. K letošnímu 75. výročí nacistické okupace Čech a Moravy bude jistě v médiích mnoho různých výkladů a mnoho vykladačů nás zahrne svými úvahami. Pamětníků už je poskrovnu. Sáhněme proto raději k dobovým dokumentům a svědectvím, které se týkají Háchova berlínského podpisu. Obrázek si tak může udělat každý sám. 1/ Osobní záznam Emila Háchy z 20. března 1939, v němž popisuje jednání s Hitlerem v Berlíně Jednalo se o tajný zápis, o němž se Němci po celou dobu okupace nedozvěděli. Byl nalezen až po válce v trezoru prezidentské kanceláře: mezi 1-2 h. noční dostalo se mi sdělení, že říšský kancléř mě očekává V říšské kanceláři, kam mě doprovázel, kromě státního ministra Meissnera, ministr Dr. Chvalkovský, byl jsem v nádvoří přijat s vojenskými poctami a ihned potom říšským kancléřem, který přišel mně vstříc a jemuž jsem řekl, že si vážím osobního setkání s nejmocnějším státníkem naší doby. Říšský kancléř pozval mě pak, abych po jeho pravé straně usedl ve velkém kruhu předních osobností říše, mezi nimiž byli: generál polní maršálek Goering, ministr von Ribbentrop, generál von Keitel a mimo jiné státní ministr Meissner. Zahájil jsem svůj projev slovy, jimž jsem omluvil svou hlasovou indispozici způsobenou cestou a uvedl, že, osoba v politickém životě dosud neznámá, pokládám za vhodné, abych se představil jako bývalý správní soudce, který přijal funkci hlavy státu, když bylo rozhodujícími činiteli apelováno na jeho národní a občanskou povinnost. Při tom jsem podotkl, že jsem až dosud stál opodál politického života našeho státu a že s představiteli dřívějšího režimu neměl jsem jiných styků než ryze oficiálních Po té přešel jsem k otázce slovenské, jejíž stav jsem až do té chvíle považoval za jediný motiv své berlínské cesty; uvedl jsem, že mezi Čechy a Slováky bylo nesnadno sjednat bližší vzájemné pochopení Potom odmítl jsem slovenské výtky, že propuštěním slovenské vlády a jmenováním vlády nové na Slovensku dopustil jsem se neústavního činu. Řekl jsem, že jsem příliš právník a příliš starý soudce než abych byl neústavního aktu schopen K tomu jsem poznamenal, že jsem přesvědčen, že i říšský kancléř učiní se Slováky své vlastní zkušenosti. V dalším svém projevu řekl jsem, že jsme si vědomi, že osud českého národa je položen do rukou říšského kancléře, že však hledím na to s plnou důvěrou, poněvadž je mně známo hluboké porozumění říšského kancléře Dravci a jejich oběti. Noční jednání v Novém říšském kancléřství 15. března Zleva sedí čs. ministr zahraničí František Chvalkovský, prezident E. Hácha, A. Hitler, H. Göring, Ribbentrop a Keitel. Foto: Bundesarchiv. pro národnost, v němž vidím záruku,, aby český národ žil a úplně se vyžil. Říšský kancléř na to odpověděl, že jeho úmyslem vskutku je, aby český národ nerušeně žil a že nejde mu o jeho odnárodnění. Potom prohlásil, že dnešního dne o 6. h ranní překročí říšské vojsko naše hranice a narazí-li na odpor, že jej bezohledně zlomí. Vím, řekl dále, že i mne to bude státi velké oběti na životech, ale výsledek že nemůže být pochybný. V průběhu svého projevu řekl kancléř výslovně: Meine Entschlüsse sind unabänderlich /Má rozhodnutí jsou nezměnitelná F.S./. Odpověděl jsem, že při krátké době několika hodin pochybuji, že mám možnost, abych jako vrchní velitel branné moci zabránil skutkům obranným Po té byl rozhovor přerušen a já jsem s ministrem Chvalkovským odebral se vedlejší místnosti, odkud jsme dosáhli telefonického spojení s ministrem národní obrany a později s celou vládou. Za mého pobytu v této místnosti dostavil se ke mně osobní lékař poln. maršálka Goeringa prof. Dr. Morel, který mě požádal, abych mu dovolil vyšetřit můj tep a shledav, že je nepravidelný, nabídl mně injekci. Zprvu jsem odmítl, poněvadž jsem necítil žádné potřeby lékařského zákroku, ale k Morelově opětovnému naléhání jsem se konečně podrobil, načež mi Morel dal injekci z hroznového cukru Armádnímu generálu Syrovému jsem telefonicky oznámil, jaká je situace a dal jsem mu přesný rozkaz, aby nařídil posádkám, aby německému vojsku nekladly odpor. Po té informoval jsem telefonicky předsedu vlády a po nějaké chvíli dostalo se mi jeho odpovědi, že vláda,, béře můj postup na vědomí a že s ním souhlasí. Potom byli jsme pozváni do úřadovny říšského kancléře, kde mně bylo předloženo k podpisu prohlášení V konceptu tomto bylo uvedeno, že činím své prohlášení jménem svým a jménem vlády, k čemuž jsem poznamenal, že ústavně nejsem oprávněn prohlášení činit také jménem vlády, s čímž ministr Ribbentrop vyžádav si dříve souhlas říšského kancléře se spokojil. Ještě dříve, než jsme byli pozváni k podpisu tohoto prohlášení k říšskému kancléři, řekl mi Goering skoro doslovně toto: Mám těžký úřad. Bylo by mi nesmírně líto, kdybych musel zničit toto krásné město /tzn. Prahu F.S./. Ale musel bych to provést, aby Angličané a Francouzi věděli, že moje letectvo je schopno vykonat stoprocentní práci. Oni totiž tomu nechtějí stále věřit a já bych jim chtěl o tom podat důkaz /v Háchově záznamu jsou tato Göringova slova v němčině F.S./. Řekl jsem, že nemohu zaručit, že veškeré posádky budou v krátké době který nám zbývá, zpraveny o rozkazu, který jsem vydal ministru národní obrany. Goering na to odpověděl, že má na mysli organizovaný odpor Když jsme pak v kancléřově úřadovně prohlášení podepsali, rozloučil se s námi říšský kancléř a páni jeho družiny, načež jsme mezi 5. a 6. h. ranní říšskou kancelář opustili Z projevu kancléřova vybavuje se mně ještě výrok, jímž prohlásil, že narazí-li na odpor, učiní konec - dann mach ich Schluss /Dokumenty z historie československé politiky , 2. díl, Praha 1966, s / 2/ Svědectví Hitlerova tlumočníka Paula Schmidta o jednání v Berlíně : Rozprava ve vlastním slova smyslu to nebyla. Jednalo se spíše o jedinou velkou obžalobu Čechů ze strany Hitlera, jenž zde zopakoval celý rejstřík hříchů, který již podrobně vyložil během sudetské krize. I v novém Československu prý pod povrchem stále žije Benešův duch. To nemá být žádný výraz nedůvěry vůči Háchovi Pro ochranu Říše je však nezbytné, aby sama převzala protektorát nad zbytkem Československa Hitler přednesl své vývody částečně velmi temperamentně. Mluvit o Češích a o Benešovi s klidem, to v jeho případě asi vůbec nešlo (Pokračování na další straně)

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 Monstrózní budova Nového říšského kancléřství v Berlíně byla zprovozněna pouhé dva měsíce před Háchovou návštěvou. Vše tu bylo zaměřeno na efekt. Objekt byl zničen na konci války a dnes už ho tedy v německé metropoli nenajdete. Na obrázkuje hlavní vstup do kancléřství. Foto: Bundesarchiv. Hácha a Chvalkovský seděli ve svých židlích jako zkamenělí, zatímco Hitler mluvil. Jen z jejich očí se dalo poznat, že jsou to živí lidé. Musela to pro ně být obzvlášť těžká rána slyšet z Hitlerových úst, že nastal konec jejich země. Z Prahy ještě odjížděli s nadějí, že budou moci s Hitlerem jednat Bylo překvapující, jak se tento starý pán přes všechna rozčilení při rozhovoru s Hitlerem ještě držel zpříma. Vstup německých vojsk je neodvratný, řekl Hitler. Jestli chcete zabránit krveprolévání, pak bude nejlepší, když okamžitě zavoláte do Prahy Mezitím mluvil Göring s Háchou v jiné místnosti říšského kancléřství Sotva /se obnovilo telefonické spojení do Prahy F.S./, slyšel jsem na chodbě otevřenými dveřmi Göringa, jak hlasitě volal profesora Morella, Hitlerova osobního lékaře. Hácha dostal záchvat, sděloval Göring vzrušeně, snad se mu nic nestane, a dodal pak zadumaně, pro takového starého muže to byl asi namáhavý den. Jestli se teď s Háchou něco stane, pomyslel jsem si v přestávkách mezi telefonními rozhovory, pak si zítra celý svět řekne, že byl v říšském kancléřství zabit. Šel jsem znovu do místnosti, ve které seděli Hácha a Göring. když jsem vstoupil, bavili se spolu jen velmi potichu. Na Háchovi na pohled již téměř vůbec nebylo poznat, že dostal záchvat. Zdálo se, že ho Morellova injekce postavila na nohy Poté jsem se v sekretariátu staral o čistopis prohlášení /v němž se pravilo, že prezident vkládá osud českého národa a české země s důvěrou do rukou Vůdce Německé říše, že Vůdce vezme český národ pod ochranu a zajistí mu autonomní vývoj F.S./ Ve 3 hodiny 55 minut ráno 15. března byl tento text, který měl Hitler již předem připravený, podepsán jím a Háchou a dále Ribbentropem a Chvalkovským. Že bude konce Československa současně úvodem k finis germaniae, to si zřejmě uvědomoval jen málokdo ze zúčastněných /Paul Schmidt: Paměti Hitlerova tlumočníka , Brno 1997, s ; v originále Statist auf diplomatischer Bühne , Bonn 1949/ 3/ Záznam spisovatele Karla Horkého z 25. dubna E.Hácha jej tehdy přijal na Pražském hradě u příležitosti spisovatelových šedesátin. K.Horký si rozmluvu s prezidentem o berlínské noci ze 14. na 15. března 1939 zaznamenal a v roce 1946 zápis poskytl jako materiál k procesu s protektorátní vládou. Záznam zveřejnil poprvé historik T.Pasák v roce 1990: Vy se ptáte, jestli mi hrozili. Promiňte, to je moc slabé slovo a není v tomto případě ani správné. Hrozby člověk vydrží, ale přijde na okolnosti a přijde také na to, kdo hrozí a jak hrozí. (Bezděčně se podíval ku dveřím a ztlumil poněkud hlas). Můžete vydržet Hitlerovo řvaní, protože, kdo řve, nemusí ještě uvnitř být ďábel. Ale on tam byl také Göring, víte, ten žoviální Göring s tou svou bodrou tváří, kterou znáte tak dobře z fotografií. Nuže, když napětí dostoupilo vrcholu, když jsem byl vyčerpán, Děkujeme našemu Vůdci, sděluje text německé propagandistické pohlednice z prosince Vyjadřovala nadšení sudetských Němců z připojení k Říši. 15. březen 1939 toto euforii ještě vystupňoval. Archiv F. Slípky. už div ne mrtev, ale ještě pořád se držel, vzal mne ten dobrák za ruku, přátelsky si mne odvedl stranou a měkce, říkám Vám, on mi jakoby měkce domlouval, je-li opravdu třeba a nutno, aby celá ta krásná historická Praha, das wunderschöne Prag, byla v několika hodinách srovnána se zemí, aby do povětří vyletělo to všechno, Hradschin i dóm, zkrátka alles, alles Alles in die Luft, Herr Staatspresident, a to všechno jenom proto, že nechcete nebo nemůžete pochopit Führera, který si přeje, aby tisíce mladých českých lidí neztratilo svůj život v marném odporu zbytečně. A ten člověk, který mi tohle říkal, držel mne stále za paži, představte si, on se usmíval, on to in die Luft říkal tak mazlivě a díval se mi přitom do očí jako nějaká ženská. To však není to hlavní. Teď Vám něco řeknu: jak se tak na mne díval, právě na těch jeho usměvavých očích jsem poznal, že to není řeč do větru. Poznal jsem, že se mnou mluví ďábel, který je schopen svou hrozbu splnit Po několika okamžicích mlčení president Hácha se klidným hlasem zase vrátil ku své berlínské noci. A potom tedy, dokončoval svá slova, jsem podepsal. Teprv potom, se známými Vám výhradami, jsem podepsal. A podepsal jsem to sám za sebe a v sázce byla jen má vlastní čest, protože, jak je Vám známo, ani náš parlament, ani náš národ neměl s tím co činit. V tom bylo moje berlínské vítězství. Čím jsem v té strašné noci platil a ještě snad jednou budu platit, to je, laskavě mi prominete, čistě má věc Na tu věc se člověk musí dívat ze zorného úhlu věčnosti Řekněte mi: co jsem já, Emil Hácha? Z tohoto úhlu věčnosti jsem docela obyčejný člověk, jenž se jednou obrátí v prach tak jako každý jiný. Národ to nepodepsal, podepsal to, rozumíte mi, jenom neblahý jednotlivec, jen ten nešťastný Hácha. A tím je dáno, že to pro nás není dějinná poskvrna. Českému historiku, doufám, bude kdy jenom příjemno, bude-li moci s klidným svědomím napsat: To jsme tenkrát neudělali my, to na vlastní účet spáchal jenom nějaký Hácha. Zkrátka, pouze osobní poskvrna. Poručeno Bohu, já už jako starý člověk ji nějak unesu a plně jsem se s tím vyrovnal. Aspoň za svého života. A v hrobě člověk vydrží mnoho. Prozatím ještě, jak vidíte, Svatý Vít stojí na svém místě, také Karlův most stojí, Hradčany nejsou v luftě a statisíce našich mladých lidí ještě dýchají a žijí. Snad to všecko je dnes pro někoho jen maličkost Již jsme stáli, když se dotkl mé paže a řekl: Jaký bude konec? Jako konec všeho, co je postaveno na hrubé síle a na lži. Oni to však vůbec nedělají dobře, a kdyby tu byl Bismarck, byl by to asi on první, který by jim vypočítal na pěti prstech, že takhle se Velkoněmecko nedělá, že jdou na svět s muzikou, na kterou to všecko musejí nakonec prohrát. A tak to také určitě dopadne, v tom je má víra pevnější skály. Srdečně Vám přeji k Vašemu jubileu, abyste se toho ve zdraví dočkal. /Tomáš Pasák: Neznámé svědectví k 15. březnu 1939, Dějiny a současnost, č.2, 1990, s / Připravil Mgr. F. Slípka

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA 9 Karnevalový rej v režii školky Již se stalo tradicí, že naše mateřská škola pořádá karneval v sále KD v Trhových Svinech. Ten letošní se konal od 9,30 hodin. Maminky pečlivě připravují masky pro své děti. Paní učitelky zase soutěže, program a zábavu. Na karnevalu byli pak viděni např. Bob a Bobek, Maková panenka, motýl Emanuel, princezny, vodníci, berušky a mnoho dalších masek. Naši zábavu jsme zahájili promenádou, abychom si všichni mohli prohlédnout kostýmy svých kamarádů. Tančili jsme a zpívali s Inkou Rybářovou, zahráli si na muzikanty, zadováděli na skákacích míčích a vyzkoušeli svou zručnost při namotávání papírových šašků. Celá akce se dětem i nám povedla. Děti byly spokojené při plnění jednotlivých úkolů i při tanci. Všechno proběhlo v klidu a v pohodě, v radostné atmosféře. Účast na těchto akcích MŠ je vždy velká, vzhledem k tomu, že jsme dvě mateřské školy, sešlo se tentokrát asi 180 dětí. Poděkování patří všem maminkám za přípravu masek, paní učitelkám za pestrý program a především panu Čajanovi a panu Schwarzmüllerovi za přípravu sálu, ozvučení a osvětlení. Ahoj karnevale a zase někdy příště. Ivana Pařízková, vedoucí učitelka MŠ Beruška Z NAŠICH ŠKOL Foto: Jiřina Vojtěchová a Markéta Holečková Beruška a Čtyřlístek zvou k zápisu Mateřské školy Beruška a Čtyřlístek oznamují občanům, že ve dnech od 8.30 do a od do hod., se v MŠ Čtyřlístek, Školní 684, Trhové Sviny, uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. K zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. V průběhu zápisu se mohou rodiče se svými dětmi seznámit s prostředím obou mateřských škol Prameny a studánky dary generacím, o něž musíme pečovat Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének čisté vody je mnohdy malý zázrak, ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy trmácel krajinou. To platilo od pradávna, zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou mnohého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají ještě po mnoho let. V moderní uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná láhev, však význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká (a mnohdy nepomůže ani úprava vody). Po staletí udržované studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci rozsáhlých pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to velká škoda, voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy. Pramen je vlastně nijak neupravený (přírodní) výtok vody v přírodě, studánka je již lidskou činností upravený pramének (tedy třeba vyzděný, zastřešený, s odtokem). Celorepublikový Národní registr pramenů a studánek (seznam registrovaných studánek najdete na stránkách se snaží ve spolupráci s veřejností hledat a podchytit všechny veřejně přístupné přírodní zdroje, jako jsou prameny či studánky, aby lidé věděli, kde ve svém okolí nebo třeba na výletě najdou chladivé osvěžení. Již v roce 1999 spustili Mladí ochránci přírody projekt Zachraňme studánky. Princip programu spočívá v převzetí patronátu nad některou ze studánek a hlavně v péči o ni - čištění, úpravy okolí, rozbory vody, informační kampaň v okolí. Národní registr spuštěný v roce 2008 je tak jistým rozšířením projektu Zachraňme studánky s cílem zapojit do péče o vodní zdroje širokou veřejnost. Chcete se také přidat? Pokud v přírodě objevíte přirozený a volně přístupný zdroj vody (studánku, pramének), pokuste se zjistit jeho přesné umístění (nejlépe GPS souřadnice - třeba dle internetu) a vyfoťte jej (zdokumentujte jeho současný stav). Zkontrolujte, zda tento zdroj již není podchycen v Národním registru pramenů a studánek a pokud není, doplňte jej do registru. Již tím pomůžete podchytit mizející významné prvky naší krajiny. Chcete-li přírodě opravdu pomoci, převezměte nad studánkou či praménkem patronát. Pokuste se zjistit, zda tomuto přírodnímu zdroji vody již místní nějak neříkají (pamětníci, hajný, staré mapy). Nezapomeňte zjistit majitele pozemku, na kterém studánka leží. O vaší případné činnosti (pokud přesahuje pouhé vyčištění zdroje) by měl určitě vědět. Kontaktujte koordinátora akce (Mladí ochránci přírody) - všem zájemcům bude zaslána kromě jiného přihláška k zapojení do celostátní akce Zachraňme studánky! Formulář je možné si stáhnout a vytisknout. Upravte okolí studánky a celkově ji zvelebte. Bylo by dobré založit si kroniku studánky a zaznamenávat do ní všechny její proměny (určitě ji nezapomeňte vyfotit před a po úpravách). A až se studánka pod vašima rukama znovu narodí, určitě si zaslouží, abyste ji v případě neznámého názvu i pojmenovali. Pečujte o zdroj vody alespoň několik let. Tak se kromě stálé pravidelné péče najde čas i pro pozorování a zkoumání. Hlavně však nezapomeňte pečlivě dokumentovat svoji práci. Odměnou za vynaložené úsilí bude zejména dobrý pocit z konkrétní užitečné práce pro naši přírodu. Trhové Sviny a okolí V Národním registru pramenů a studánek najdeme v katastru našeho města jen jeden záznam, který v roce 2010 zadal ing. Jiří Peltan jedná se o studánku u Svaté Trojice (na snímku, foto ing. Peltan), jiné přírodní vodní zdroje Trhovosvinenska popsány bohužel nejsou. Pojďme to tedy změnit... Petra Vicková, s použitím podkladů z

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 r. SKLAD BOROVANY Nabízíme Vám uhlí hnedé èerné brikety koks štípané palivové drevo drevené brikety Nad 20 qrozvoz UHLÍ ZDARMA složení uhlí pásovým dopravníkem PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU okrasných kaèírku, mulèovací kury zeminy pro trávníky , Otevírací doba a rozvoz Po - Pá hod. WELLNESS HOTEL REZIDENCE Nové Hrady Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice pokojská (na částečný pracovní úvazek) pomocná kuchařka (na částečný pracovní úvazek, praxe kuchařky výhodou) masér/masérka (na částečný pracovní úvazek) INZERCE Po ukončení činnosti pohřební služby POPP a převzetí pronájmu hřbitovní kaple jsme otevřeli na nové adrese: ul. Nové město 180, Trhové Sviny - 50 metrů od Žižkova náměstí směr na Nové Hrady naproti fotoatelieru paní Julie Jandové OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá 7:30-15:30 - po tel. dohodě nepřetržitě BORŠOV NAD VLTAV Nabízíme Vám u hnedé Obraťte se na nás s důvěrou èerné brikety kok více informací na: štípané palivové drev drevené brikety Prodej slepiček Nad hřbitovní 20 kaple qrozvoz jsme otevřeli UHLÍ na nové ZDAR složení adrese: ul. uhlí Nové pásovým město 180, Trhové dopravník Sviny PRODEJ OTEVÍRACÍ DOBA: A DOVOZ po-pá 7:30-15:30 PÍSKU, - po tel. dohodě DRTÍ nepřetržitě Ve středu 2. dubna 2014 a ŠTE okrasných kaèírku, mulèovací ku Trhové Sviny Kompletní - u benziny nabídka pohřebních PapOil - služeb hod. Nemusíte nikam jezdit a objíždět pohřební zeminy službu, úřady, pro nemocnice. trávníky Veškeré záležitosti nechte nás postačí jedna schůzka V sobotu dubna , veškeré typy pohřbů a rozloučení - možnost splátek bez navýšení ceny Ledenice - parkoviště u rest. Na plácku hod. Otevírací doba a rozv Po - Pá ho za pohřební službu Memory s.r.o. Věra Trajerová a Jaroslav Hajný Nepřetržitá linka pro převoz zesnulých a bezplatná informační linka: více informací na: Oddlužení (osobní bankrot) ochrana před exekucemi TJ SPARTAK TRHOVÉ SVINY oddíl sportovní gymnastiky pořádá 18. ročník r. Kompletní nabídka pohřebních služeb. Nemusíte nikam jezdit a objíždět pohřební službu, úřady, nemocnice. Veškeré záležitosti nechte na nás postačí jedna schůzka - veškeré typy pohřbů a rozloučení - možnost splátek bez navýšení ceny - kremace bez obřadu - možnost projednání přímo u Vás doma - Abyste nemuseli absolvovat psychicky náročnou cestu do nemocnice, vyzvedneme a doručíme Vám na zákl. plné moci osobní věci zesnulého. - poradna a aktivní právní a ekonomická pomoc v případě smrtelné nehody nebo pracovního úrazu za pohřební službu Memory s.r.o. Věra Trajerová a Jaroslav Hajný Nepřetržitá linka pro převoz zesnulých a bezplatná informační linka: Ve chvílích nejtěžších jsme Vám blíž Po ukončení činnosti pohřební služby POPP a převzetí pronájmu Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,tetra hnědá a Dominant žíhaný,černý,modrý,žlutý, kropenatý a bílý.stáří : týdnů.cena ,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,ale - 50 metrů téměř od Žižkova dospělé náměstí slepičky směr pouze na našeho Nové Hrady chovu! Prodej se uskuteční: naproti fotoalelieru paní Julie Jandové - kremace bez obřadu - možnost projednání přímo u Vás doma - Abyste nemuseli absolvovat psychicky náročnou cestu do nemocnice, vyzvedneme a doručíme Vám Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena Kč/ks na zákl. plné moci osobní věci zesnulého. - poradna a aktivní právní Případné a ekonomická bližší informace pomoc v případě : Po-Pá smrtelné nehody 16.00hod nebo pracovního úrazu Obraťte se na nás s důvěrou tel.: , , Jedinou legální cestou, jak se zbavit dluhů, je možnost využít oddlužení podle insolvenčního zákona. Pokud se rozhodnete pro oddlužení - osobní bankrot, rádi Vám poradíme, vypracujeme návrh na oddlužení s právní garancí a provedeme Vás celým procesem. Konzultace ZDARMA! Telefon: (stačí prozvonit nebo zaslat SMS); ve sportovní gymnastice za podpory Jihočeského kraje Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat na tel případně mailem na Datum a čas: sobota od 9:00 hod Místo konání: sportovní hala Trhové Sviny, Tovární ulice

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA 11 UPOZORNĚNÍ Vážení čtenáři, z důvodu velkého množství aktuálních informací se románu na pokračování Těžák dočkáte až v příštím čísle. Za pochopení děkuje redakce. Pan 165 cm vysoký, středoškolák, hledá přítelkyni ve věku kolem 50 let. Telefon: Novinky ve fondu knihovny Prodám zahradu v Trhových Svinech v příjemné lokalitě (parcelní č. 266/1 plus dva malinké přiléhající pozemky 260/19 a 260/20) o výměře 1900 m2. Zahrada je vhodná jako stavební parcela (popř. dvě parcely). Elektřina je zavedena a na zahradě je studna. Přednost má rychlé a seriózní jednání s odpovídající nabídkou a bezprostředním zaplacením celé ceny. Cena dohodou. Jan Kovář, tel.: Lauren, Christina: Božský cizinec Rychtecká, Karolína: Divoký leknín Bauer, Jan: K výšinám císařského trůnu Probst, Jennifer: Manželská past Cook, Robin: Nano Čermáková, Dana: Pábitel Jiří Menzel Flynn, Gillian: Temné kouty Erben, Václav: Trapný konec rytíře Bartoloměje Menzel, Jiří: Rozmarná léta Ti, kdo si oblíbili audioknihy, budou jistě rádi, že jsme je pro vás vypůjčili v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Nyní jsou k dispozici tyto zvukové knihy: Gabriel García Márquez: Sto roků samoty Alexandre Dumas: Hrabě Monte Christo George Orwell: 1984 Marcela Dudová

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 KULTURA PROGRAM KINA OD 1. DO 30. DUBNA 2014 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie čtvrtek v hod. NOE Americký barevný dobrodružný film v českém znění (134 min.) Konec světa právě začíná Hrají: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Emma Watson a další Vstupné: 120,- Kč pátek v hod. NOE Americký barevný dobrodružný film v českém znění (134 min.) Konec světa právě začíná Hrají: Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Emma Watson a další Vstupné: 150,- Kč sobota v hod. ZVONILKA A PIRÁTI Americká barevná animovaná pohádka v českém znění (78 min.) Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti Vstupné: 155,- Kč Děti: 135,- Kč neděle v hod. ZVONILKA A PIRÁTI Americká barevná animovaná pohádka v českém znění (78 min.) Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti Vstupné: 120,- Kč Děti: 100,- Kč sobota v hod neděle v hod. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Česká barevná kemedie režiséra Karla Janáka (100 min.) Když se to nepovede, tak se nezbláznit Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta a další Vstupné: 120,- Kč pondělí v hod. KLUB POSLEDNÍ NADĚJE Americké barevné drama (117 min.) Za svůj život musíš bojovat. Film podle skutečného příběhu oceněný třemi OSCARY Hrají: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Denis O Hare a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod. KOLEJE OSUDU Americké barevné životopisné drama (116 min.) Colin Firth a Nicole Kidman září v silném příběhu pomsty a lásky. Hrají: Nicole Kidman, Colin Firth, Stellan Skarsgard a další Vstupné: 100,- Kč V PÁTEK 11. A V SOBOTU KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL neděle v hod. TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA Český barevný cestovatelský dokument Dana Přibáně (98 min.) kilometrů napříč Jižní Amerikou až na konec světa. Dan Přibáň = Pohlreich českého cestování." Vstupné: 80,- Kč pondělí v hod. YVES SAINT LAURENT Francouzský barevný životopisný film (106 min.) Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský, nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších návrhářů světa módy. Hrají: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Lebon a další Vstupné: 100,- Kč středa v 8.15 hod. BELLA A SEBASTIAN Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ (104 min.) Francouzský barevný dobrodružný film v českém znění Vstupné: 50,- Kč středa v hod. NĚŽNÉ VLNY Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (114 min.) Česká barevná komedie Vstupné: 50,- Kč čtvrtek v hod. CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA Americké barevné akční sci-fi v českém znění (136 min.) Od tvůrců filmu Avengers Hrají: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan a další Vstupné: 120,- Kč pátek v hod. CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA Americké barevné akční sci-fi v českém znění (136 min.) Od tvůrců filmu Avengers Hrají: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan a další Vstupné: 155,- Kč čtvrtek v hod. POMPEJE Americký barevný katastrofický velkofilm v českém znění (105 min.) Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh Hrají: Kit Harington, Emily Browning, Kiefer Sutherland a další Vstupné: 90,- Kč pátek v hod. POMPEJE Americký barevný katastrofický velkofilm v českém znění (105 min.) Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh Hrají: Kit Harington, Emily Browning, Kiefer Sutherland a další Vstupné: 140,- Kč sobota v hod. RIO 2 N Americká barevná animovaná komedie v českém znění (92 min.) Vítejte v džungli! Vstupné: 150,- Kč Děti: 130,- Kč neděle v hod. RIO 2 Americká barevná animovaná komedie v českém znění (92 min.) Vítejte v džungli! Vstupné: 125,- Kč Děti: 100,- Kč sobota v hod neděle v hod. BABOVŘESKY 2 Repríza Česká barevná komedie (110 min.) Komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková a další Vstupné: 80,- Kč pondělí v hod. a v hod. VEJŠKA Repríza Česká barevná komedie režiséra Tomáše Vorla (85 min.) Kultovní film Gympl pokračuje Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Filip Vorel, David Vávra, Petr Čtvrtníček, Marie Kružíková a další Vstupné: 90,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. DLOUHÁ CESTA DOLŮ Britská barevná komedie (96 min.) Film natočený na motivy stejnojmenného bestselleru Nicka Hornbyho. Hrají: Pierce Brosnan, Toni Collete, Imogen Poots, Rosamund Pike, Sam Neil a další Vstupné: 100,- Kč DIVADLA sobota v hod neděle v hod. POJEDEME K MOŘI Repríza Český barevný rodinný film režijní debut Jiřího Mádla (90 min.) Film o dospívání a o odvaze dospět. ČÁST FILMU SE NATÁČELA U VELKÉHO RYBNÍKA V TRHOVÝCH SVINECH Hrají: Ondřej Vetchý, Lucie Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava Pokorná, Michaela Majerníková, Miroslav Táborský a další Vstupné: 100,- Kč sobotav hod.!!! V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH ČINGISCHÁNA (160 min.) Na koňském hřbetu putujte z Mongolska přes střední Asii až do Evropy, stejnou cestou jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob, Čingischána. Kompletní 4 díly australského dobrodružného cestopisného filmu. Projekce na přání návštěvníků filmového festivalu Expediční kamera. Ocenění: MHFF - Nejlepší cestopisný film Vstupné: 60,- Kč neděle v hod pondělí v hod. TRANSCENDENCE Americký barevný mysteriózní sci-fi thriller (129 min.) Tvůrci kultovních hitů Počátek a Temný rytíř přináší do kin další filmovou událost Hrají: Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Kate Mara, Morgan Freeman a další Vstupné: 100,- Kč SÁL KD TRHOVÉ SVINY pondělí v 9.45 hod. SPLNĚNÁ PŘÁNÍ Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ (69 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč pondělí ve hod. ŠMOULOVÉ 2 Filmové představení pro děti ZŠ (105 min.) Americká barevná animovaná komedie v českém znění Vstupné: 50,- Kč KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL TRHOVÉ SVINY 2014 Program: od 11. do pátek od hod. Divadelní společnost Podkova Kovářov uvádí veselou pohádku pro malé i velké diváky JAK DOSTAL KUBA MARJÁNKU ZA ŽENU Pohádkový příběh nás přenese na vesnický rynek s cukrárnou a hospodou. Cukrářka i hostinský jsou vyhlášenými lakomci, nepřejí lásce Kuby a Marjánky, na níž si myslí i hostinský pátek od hod. Divadelní soubor ŽAS Homole uvádí hru NAŠE LUCERNA Režisérka a autorka ŽASu Stanislava Kočvarová sáhla po notoricky známém klasickém díle Aloise Jiráska. S použitím libreta Hanuše Jelínka k opeře Lucerna připravila pro ŽAS představení, které odpovídá složení a poetice spolku. (Pokračování na další straně)

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA sobota od hod. Divadelní ochot. soubor SUD Suchdol nad Lužnicí uvádí pohádku EDUDANT A FRAUCIMOR na motivy stejnojmenného románu Karla Poláčka napsaly Anna a Lenka Cvrčkovy sobota od hod. Divadelní a osvětový spolek Fikar z Nadějkova uvádí pohádkovou veselohru KOUZELNÉ RUKAVICE Kouzelné rukavice jsou moderní verzí pohádky o Hloupém Honzovi, který žije v kouzelném království. To se ovšem pokrokový král snaží změnit ve sportovní velmoc sobota od hod. Ražický hravý spolek uvádí uvádí bláznivou komedii Marca Camolettiho NA SPRÁVNÉ ADRESE Odkvétající kabaretní hvězda Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí hned expozice hry neděle od hod. Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě uvádí veselou pohádku ŽENICH PRO ČERTICI ANEB SEDMIMÍLOVÉ BOTY Pohádka Ženich pro čertici je klasickou pohádkou, ve které dobro zvítězí nad zlem. Zlo však není prezentováno peklem, ale králem Tonemám I. a jeho pobočnicí hraběnkou. Vstupné: 50,- Kč celá přehlídka Děti a studenti zdarma Divadelní přehlídka je realizována za finanční podpory Jihočeského kraje z programu Podpora přehlídek a soutěží úterý od hod. Divadlo Palace uvádí DAN GORDON: CENA ZA NĚŽNOST Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film. Hra stejně jako film zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Hrají: Jana Janěková, Alexej Pyško, Jitka Čvančarová, Jan Kačer, Daniela Choděrová, Marcela Holubcová Překlad: Pavel Dominik, Režie: Viktorie Čermákova Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Zveme Vás do divadla Duben je za dveřmi a s ním se vrací po roční pauze na jeviště Kulturního domu v T. Svinech Krajská přehlídka venkovských amatérských divadel. Od pátku 11. do neděle 13. dubna se divákům představí celkem šest souborů. Divadelní maratón zahájí v pátek od hod. Divadelní spolek Podkova z Kovářova veselou pohádkou pro malé i velké diváky Jak dostal Kuba Marjánku za ženu. Ve stejný den od hod. se představí ŽAS Homole s hrou Naše lucerna. Tentokrát režisérka a autorka ŽASu Stanislava Kočvarová sáhla po notoricky známém klasickém díle Aloise Jiráska. S použitím libreta Hanuše Jelínka k opeře Lucerna připravila pro ŽAS představení, které odpovídá složení a poetice spolku. V sobotu dopoledne od hod. si připravilo Suchdolské divadlo hru Edudant a Francimor, kterou na motivy stejnojmenného románu Karla Poláčka napsaly Anna a Lenka Cvrčkovy. Dalším souborem v sobotním programu bude Fikar Nadějkov, který od hod. uvede veselou pohádku Jaroslava Žáka a Miloše Stránského Kouzelné rukavice. Posledním souborem druhého dne divadelní přehlídky bude v podvečer od hod. Ražický hravý spolek. Pro diváky si připravil dobře známou bláznivou komedii Marca Camolettiho Na správné adrese. Jako poslední soubor v programu celé přehlídky, Divadelní soubor Rolnička z Hořic na Šumavě uvede v neděli od hod. pohádku H. Lisické a J. M. Bourka Ženich pro čertici aneb Sedmimílové boty. Vstupné je symbolických 50,- Kč na celou divadelní přehlídku. Vstupenka zahrnuje všechna představení. Děti a studenti mají, jako v předešlých letech, vstup zdarma. Věříme, že si z bohaté nabídky představení vyberete a těšíme se na Vaší návštěvu. Úplný program divadelní přehlídky bude zveřejněn koncem března na internetových stránkách města MěKS a na plakátech. F. Herbst SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY Taneční sál KD T. Sviny pátek od hod. PARKÁN Taneční večer s rockovou skupinou Parkán KONCERTY Vstupné: 130,- Kč v předprodeji 150,- Kč na místě Taneční sál KD T. Sviny středa od hod. AFRICA ALIVE IYASA INKULULEKO YABATSHA SCHOOL OF ARTS BULAWAYO Taneční vystoupení studentů ze ZIMBABWE Představení Africa alive spojuje svět tradiční africké lidové hudební a taneční kultury se současným životem na africké vesnici, ale i ve větších městech. O zcela novou choreografii se postaral umělecký vedoucí souboru, pan Innocent Dube. Vstupné: 100,- Kč Z důvodu onemocnění interpreta se akustický koncert koncert Kamil Střihavka & Leaders přesouvá na pátek 18. dubna. Zakoupené lístky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení. Vybíráme z dubnového programu kina AFRICA ALIVE Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Kulturní dům T. Sviny tel V dubnu uvede kino v T. Svinech tři filmy, které stojí za pozornost. První z nich je cestovatelský dokument Dana Přibáně Trabantem až na konec světa o kilometrů dlouhé dobrodružné cestě napříč Jižní Amerikou. V našem kině bude k vidění v neděli od hod. Někteří naši spoluobčané se vloni v létě zúčastnili, jako komparz, na Velkém rybníce natáčení filmu známého herce, tentokrát v roli režiséra, Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Film uvádíme v našem kině v sobotu 26. a v neděli vždy od hod. a někdo se může v jednotlivých záběrech filmu poznat. Pravidelní návštěvníci Filmového festivalu Expediční kamera si určitě vzpomenou na první dva díly skvělého australského filmového cestopisu V kůži vlka po stopách Čingischána. Máme dobrou zprávu. Pořadatelům festivalu se podařilo zajistit práva i ke zbylým dvěma dílům a tak mají milovníci dobrodružství možnost vidět film kompletní. Vydejme se tedy v sobotu od hod. z Mongolska přes střední Asii až do Evropy, stejnou cestou, jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob, Čingischána. Ocenění: MHFF - Nejlepší cestopisný film Ještě upozorňujeme, že vzhledem k délce filmu (cca 160 ) je začátek posunutý na hod.!!! IYASA (Inkululeko Yabatsha School of Arts) ZIMBABWE AFRICA Europe Tour 2014 Trhové Sviny středa 16. dubna 2014 od hod. Devítičlenná africká skupina studentů umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své v pořadí už dvanácté turné do Evropy. Přiváží opět představení plná písní, tanců, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou kulturou, která vás uchvátí svým spádem, provedením a svou bezprostředností. Představení Africa alive spojuje svět tradiční africké lidové hudební a taneční kultury se současným životem na africké vesnici, ale i ve větších městech. O zcela novou choreografii se postaral umělecký vedoucí souboru, pan Innocent Dube. (Pokračování na další straně)

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 Kristem na kříži zaplatila majitelka místního penzionu Marie paní Neužilová. Veliké díky a Pán Bůh zaplať pro všechny shora uvedené subjekty! Správce sousední tvrze potom během jarních měsíců kromě běžné údržby, spočívající zejména v se- Ernst Wohlschläger přebírá pamětní rožmberskou růži z rukou děkana Webera. kání trávy, musel Studenti a učitelé soukromé provést i terénní úpravy po před- sochou ležícího, zemřelého umělecké školy ze loňském znovuvystavění poško- Krista. Pod kruchtou byl rovněž zimbabwského Bulawaya, zené ohradní zdi ve východní řádně vyčištěn prostor bývalého která byla založena v roce části kostela a po čerstvém výkopu vstupu na kůr kostela. Zejména 1998 jako taneční a divadelní propojení a uzemnění obou zásyp za třemi dochovanými toči- škola a má v současnosti kostelních hromosvodů. V létě tými schody. V něm byla nalezena 60 učitelů a žáků, pak došlo i na zhotovení ochran- spousta středověkých keramic- nalezli v minulých letech ného rámu s ocelovou síťovinou kých střepů. v Jindřichově Hradci do jižního vstupu k zamezení Stěžejní událostí roku 2013 byla svůj druhý domov, pobyt vletu ptáků do interiéru kostela ale slavnostní Českoněmecká na jihu Čech považují a k jejich případnému zdejšímu mše svatá spojená se setkáním vždy za nejkrásnější část hnízdění. Tímto se také změnilo současných i původních obyvatel turné po Evropě a těší se odvětrávání vnitřních prostor. Již naší obce i jejího bezprostředního na setkání s mnoha přáteli, se tak neděje hlavním východním okolí a také se znovu- vy- obdivovateli a fanoušky, vstupem pod věží, ale tímsvěcením kostela. Datum této které si u nás při minulých to jižním, bočním. Zároveň byly slávy nebylo vybráno vystoupeních získali. opatřeny nátěrem kovářskou náhodně, poněvadž uplynulý rok Navíc můžete proniknout do fascinujících rytmů afrických bubnů černí i obě vchodové vstupní mříže, byl rokem pětisetletého výro- a magického kouzla tradičních tanců při workshopu určeném především spolu s mříží okna v sakristii. čí od zásadní přestavby kostela dětem, ale i stále mladým dospělým. V tomto prostoru pak byly během a jeho rozšíření o neobvyklou Svou návštěvou některého z pořadů skupiny IYASA podpoříte rozvoj září očištěny a ošetřeny (lignofix čtvrtou loď, jak o tom svědčí umělecké školy v Bulawayu a umožníte vzdělání v tomto oboru několika proti dřevokaznému hmyzu) i šat- znovuobjevený písemný záznam africkým dětem. ní skříň na ornáty, máry, drobné nad vítězným obloukem Maister Žumberský kostel v roce 2013 sesle a stoličky, spolu s pozůstatky skříněk po barokní, značně 1513 v podobě XIII. Mistr Jan Hans zu Schweinicz a letopočet poškozené kredenci. Z prostoru z Trhových Svinů byl vedoucím pod kůrem sem byl také přemístěn stavebníkem, který řídil tyto prá- a očištěn pseudogotický, ce a který nám po sobě zanechal světlou barvou (imitující fládrování) na tomto neobvyklém místě hodzející natřený malý oltářík, pocháně cennou památku a hlavně onu zřejmě z nějaké kaple v okolí dataci. Před samotnou bohosluž- (Zaječí pramen v Kamenské bou v 15 hod. proběhla v místním hoře?) a dle pamětníků po válce penzionu i recepce s krátkými sloužící zejména o Velikonocích promluvami a hudební vložkou. jako Boží hrob s vystavovanou Bohužel se jí účastnila pouze část I po ukončení zásadních stavebních úprav kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku v letech probíhaly práce v jeho interiéru i v následujícím roce Jednalo se zejména o zhotovení nových dřevěných roštů pod dvě řady původních kostelních lavic. Ty samotné také byly dokonale zrestaurovány a vynikly na nich boční květinové rokokové vyřezávané květinové dekory, které se neopakují. Toto zde probíhalo v počátečních měsících loňského roku a lze jen kvitovat předešlé rozhodnutí o návratu pouze oněch původních lavic. Takto totiž zůstal volný celý prostor pod kruchtou, kam byly v minulosti přidány další, nepůvodní lavice a interiér kostela jimi byl značně předimenzován. Pak následovalo kompletní jednoduché očištění vnitřního mobiliáře. Za použití těch nejjednodušších čisticích prostředků, tudíž pomocí vody, saponátu, vysavače a leštěnky byly vyčištěny všechny tři oltáře, kazatelna i dřevěné zábradlí kůru. Zejména ve vrcholcích oltářů u pseudogotických ozdob byly odstraněny nánosy stoletého prachu. Všechen tento mobiliář se ale stejně bude muset v nejbližší budoucnosti restaurovat. Již po tomto zásahu ale velice prokoukl. Restaurovat bude nutno nejen jednotlivé dřevěné díly oltářů, ale i jejich obrazy. Úspěšně také v roce 2013 probíhalo restaurování jednotlivých zastavení křížové cesty. Po samotnými restaurátory sponzorsky zhotoveném osmém zastavení se našli další donátoři a podařilo se opravit celkem tři ze zbývajících třinácti obrazů, přičemž šesté zastavení sponzorovala paní Schumacherová z Německa na památku svých rodičů ze Žáru a Božejova. Jedenácté bylo financováno z rozpočtu obce Žár, která pravidelně v posledních letech na kostel finančně přispívá. A konečně stěžejní dvanácté zastavení s právě ukřižovaným Zrestaurované kostelní lavice v severní části lodi kostela

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 STRANA 15 Obálka jubilejního sborníku 500 let farního kostela sv. Jana Křtitele v Žumberku pozvaných hostí. K nejvýznamnějším z české části patřil státní tajemník úřadu vlády ČR pro evropské záležitosti PhDr. Belling Ph.D., generální vikář biskupství českobudějovického Mons. Pintíř, bývalý vícehejtman a nyní zastupitel Jihočeského kraje Ing. Štangl a konečně i ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Ing. Ouroda, Ph.D. Z německé strany je nutno zmínit zejména delegaci krajanského spolku Glaube und Heimat v čele s jeho předsedou Weberem, ale i oba ředitele Česko - německého fondu budoucnosti PhDr. Brusse a Dr. Jelínka. Před k prasknutí zaplněným kostelem byla slavnostní mše velice působivě podbarvována hudebním doprovodem bavorského, téměř rodinného hudebního uskupení Ruperta Filsera, člena našeho spolku pro podporu kostela. Mši sloužil přímo světící biskup diecéze Mons. Paďour. V jejím závěru byl oceněn náš předseda spolku Ernst Wohlschläger pamětní rožmberskou pětilistou růží ze strany vojenského kaplana a výše zmíněného předsedy spolku Glaube und Heimat Webera, za příkladné rozvíjení Česko - německých vztahů, oproštěných od traumat minulosti a s výhledem na vzájemnou přátelskou budoucí spolupráci. Při této příležitosti je nutno zmínit i dojemné poděkování a vzájemný projev sympatií mezi restaurátorem Hamsíkem a starou paní Schumacherovou, první sponzorkou křížové cesty z řad široké veřejnosti. A za zmínku stojí i sice pozdní, ale přeci jenom přítomnost Daniela Hermana, tehdy před volbami do Parlamentu ČR lídra kandidátky KDU-ČSL v Praze, dnes dokonce ministra kultury ČR! Prohlédl si kostel, sousední tvrz a účastnil se i přátelského posezení v novém reprezentativním prostoru nedalekého penzionu. Tam pokračovali vzájemné debaty při popíjení místního výborného piva a při poslechu hudebního uskupení našich bavorských přátel. K celé této slávě ještě jedna důležitá poznámka. Podařilo se k ní připravit a vydat jubilejní sborník, mapující průběh rekonstrukce chrámu i s přesahem v podobě historických textů o interiéru, majitelích Žumberka a o další perspektivě využití opraveného kostela. Text sborníku je přibližně z jedné poloviny německý a z druhé český, stěžejní části jsou pak vzájemně přeloženy. Případným zájemcům je k dispozici v pokladně zdejší tvrze. Co dodat závěrem? Podařilo se nám také v roce 2013 navázat přátelské vztahy s podobným uskupením, starajícím se o kostel v nedalekém Klení. Členové tamního sdružení zde byli v prosinci na prohlídce a pro cenné rady. Oni jsou teprve na začátku celkové rekonstrukce, přičemž se tam již spousta práce vykonala a další zcela jistě bude následovat. V odborném periodiku Průzkumy památek 1/2013 vyšel článek Mgr. Pavelce, ředitele územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích, o freskách v našem kostele Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a Institutio Christianae Religionis. Konečně také po třech letech byla obnovena tradice setkání místních i chalupářů na Štědrý den uvnitř chrámu, spojená se čtením z písma liturgie, modlitbou a přátelským povídáním u dobrého vína na zahřátí a s projevy vánočních i novoročních blahopřání. Do roku 2014 se také na obci v Žáru podařilo dohodnout navýšení příspěvku pro náš kostel tak, že se za výslednou sumu zrestaurují další dva obrazy křížové cesty a jeden se zaplatí i z peněz české skupiny spolku. Opětovné Pán Bůh zaplať a veliké díky starostovi i zastupitelům! Roman Josefík Foto (archiv R. Josefíka) Informace z vinařského klubu Na ochutnávce 3. března představoval svá vína pan Hrabal z Velkých Bílovic. Jako jeden z mála z této oblasti vyrábí pravý sekt, který zraje pomocí kvasnic přímo v láhvích. Založením sektárny si sklepmistr Miroslav Hrabal splnil svůj sen. Vždy měl představu, že bude jednou tvořit sekty tradiční metodou kvašením v láhvi. Vinařská oblast Morava je díky chladnějšímu podnebí přímo předurčena k produkci sektů. Základem šumivých vín jsou hrozny sbírané ručně. Pečlivě se dbá na to, aby hrozny byly zdravé a vyzrálé. Na korku a etiketě může používat označení Morava s.o., jelikož sekty jsou z vinic výhradně z Moravy. Odrůdy Ryzlink rýnský, Chardonnay a Rulandské modré jsou z vinařské obce Jevišovka a Ryzlink vlašský z vlastní vinice. Vše jsou to vinice více jak 25 let staré. Zrání sektů na kvasnicích trvá minimálně 9 měsíců, ale podle druhu hroznů může být tato doba až dvojnásobná. Kromě sektu jsme měli možnost ochutnat dalších asi 11 vzorků vín z rodinného vinařství. Odpověď na hádanku z minulého čisla: Na obrázku se nacházel dekantér na víno. K čemu vlastně slouží taková dekantace? DEKANTACE v obecném smyslu je oddělení tekuté fáze od pevné. Většinou je tento termín užíván u otevírání déle uložených vín, kde se na dně lahví vytvořil sediment. Láhev se otevře a víno se přes něj přelije do karafy nebo přímo do skleniček. Dekantér na obrázku má po bocích Venturiho trubice, kterými víno při přelévání s sebou strhává vzduch. Ten víno provzdušní a tím pomůže nejen rozvinout vůni, ale také odstraní zbytky kysličníku siřičitého používaného ke konzervaci. Rozdíl v chuti a vůni byl při testování velmi dobře poznat. Závěrem mi opět dovolte vás pozvat na příští ochutnávku z vinařství Tanzberg Mikulov, která se uskuteční v pondělí 7. dubna v klubovně SOU. Text a foto Jaroslav Salcer Biskup Mons. Paďour, generální vikář Mons. Pintíř a kapitulní kanovník Ehrl během slavnostní bohoslužby.

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2014 TEEBALLová zimní sezona u konce Letošní softballová zima nebyla vůbec nudná. Každý měsíc jsme měli v programu herní přípravu, a tak jsme absolvovali čtyři přípravné zápasy se Sokolem Hluboká nad Vltavou a v pražských Bohnicích čtyři turnajové zápasy s místními kluby v rámci Joudrs Indoor Cup pro smíšená družstva do 10 let. Žáci pak v únoru, v kategorii do 13 let, jako nově poskládané družstvo s věkovým průměrem 11,4 let vybojovalo skvělé 6. místo z deseti přítomných družstev extraligové úrovně žáků a žákyň. Tyto možnosti jsou nám dány díky početné členské základně a atraktivitě školního kroužku softbalu, nově v podobě teeball pro děti do 10 let. Tento školní kroužek krom klasické účasti na školní lize prvně vstoupí i do baseballového teeballu bronzový pohár, který bude probíhat na Hluboké a první tři družstva mají právo postupu do stříbrného poháru. V softbalové větvi teeballu nás bude čekat úžasných pět kol v rámci 2. ligy a to v Pardubicích, Praze Joudrs, H.Brodě, Praze Spectrum a na Hluboké. První kolo v Chomutově si kvůli finančním podmínkám nemůžeme dovolit, a tak věříme, že baseballový bronzový pohár bude správnou volbou pro dubnové období teeballu. Naší novou aktivitou pak byla snaha pořádání jednoho kola 2. ligy teeballu v Trhových Svinech na travnaté fotbalové ploše. Ta se ovšem nesetkala s pochopením zástupců kopané resp. se snahou najít kompromisní řešení, které by vyhovovalo potřebám komise mládeže České softballové asociace. Pochopení jsme sice našli u funkcionářů kopané v nedalekých Borovanech, kteří byli ochotni najít variantu řešení, včetně překladů svých vlastních Na výlety do Novohradských hor i za hranice Nejen pro návštěvníky našeho regionu, ale i pro místní obyvatele jsme vydali ve spolupráci s informačními centry v regionu turistickou mapu Novohradska, Borovanska a Trhovosvinenska (1 : ), ve které jsou zvýrazněny místní zajímavosti. Najdete zde zákresy všech naučných stezek, výletních cílů pro děti, technický i přírodních zajímavostí i muzeí. Na své si přijdou i milovníci historie, pro které jsme připravili přehled hradů, zámků, tvrzí, klášterů i poutních míst. Ani sportovci nepřijdou zkrátka. V mapě je vyznačena trasa maratonu Silva Nortica Run, která je značena i v terénu, trasa Via Verde propojující české i rakouské výletní cíle pro pěší, cyklisty i lyžaře. V mapě jsou uvedeny i kontakty na půjčovny kol a cykloopravny v regionu mezi Třeboní a Velešínem, Českými Budějovicemi a jižní hranicí s Rakouskem. A když přijdou deštivé mraky, potěší návštěvníky snad našeho regionu odkazy na kryté bazény. Mapu vydala Místní akční skupina Sdružení Růže s podporou programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR , V rámci projektu Spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradských hor II a nabízí je prostřednictvím informačních center a ve své kanceláři za 20 Kč. Zuzana Guthová zápasů mládeže, přesto finanční stránka s tím spojená nám nedovolila přijmout toto řešení. Na poslední chvíli, což znamenalo čtyři hodiny před vypršením termínu pro přihlášení, jsme si plácli s Hlubokou, která nám vyšla vstříc za podmínek účasti vlastního družstva v tomto kole. Na konci února nám sportovně technická Nakupovat! Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. SPORT Členové Teeball družstva před zahájením jarní části sezony softbalu 2014 Jak já nemám rád nakupování. Ne, že bych byl skrblík nebo soběstačný zemědělec nebo, nedejbože, ultravegan, který nejí nic, co vrhá stín. Jenom mi připadá, že naléhavost až agresivita prodejců se stále více podobá tržnici někde v Pandžábu. Ovšem samozřejmě s evropskými rekvizitami. Velké hypermarkety se snaží maximalizovat čas spotřebitele v něm strávený. Všimli jste si někdy, že v takovém obchodě nenajdete hodiny? A jak je tam útulně. V létě osvěžující chládek, v zimě příjemné teplo. Objevují se už i lavičky. Ale okna, ta se neobjeví nikdy. To, aby člověk neviděl, že už se setmělo, že už přestalo pršet, že venku běží čas. Jednou jsem měl možnost bavit se s mladíkem, jehož přímou pracovní náplní je vymýšlení a realizace takovýchto nenápadných skutečností s jasným cílem. Zdržet, zmást, ovlivnit. A někdy v ten moment komise přiřkla pořadatelství včetně možnosti účasti hlubockého družstva. Nyní nás však čeká přechod na venkovní hřiště a ukázání všem, co jsme dělali v průběhu letošní zimní přípravy. Za SC Pigs Trhové Sviny coach žáků Dušan Hanzal jsem pochopil, že budovy z kvádrů plné nevtíravé hudby, thymolinových úsměvů, slevových, bonusových a zákaznických kartiček jsou pro mě nepřátelské území. Proto chodím, do velkých hypermarketů zásadně v zimní bundě, sytý a nevyčůraný. To abych se tam nezdržel déle, než je nezbytné. A především ale vždycky s napsaným nákupním lístkem. Nevěřili byste, jak dobrodružné je neodchýlit se od seznamu ani jednou jedinou položkou. Poprvé, když se mi toto povedlo, měl jsem ze sebe takovou radost, že jsem si málem za odměnu koupil Fidorku. Ještě, že ve Svinech žádné válečné území tohoto druhu není. Jedinou starost, kterou mám, když tady jdu nakoupit je, aby mi nevypadl kapesník. Nakupovat totiž chodím převážně v teplákách. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Adam Zluky Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského)

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pátek 13.2. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny (s dřívějším odchodem p. Pavla Stodolovského) Program jednání: 1. Rozpočtové

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Procházková, Ing. Král, Ing. Božáková, Ing. Kunz Program jednání:

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.1.2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. N.Holý Bustová Program jednání: 1. Sdružení místních samospráv-petice

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová Program

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.1. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I.Božáková, Ing. V.Král, Ing. M. Rojdl, Ing. Jiří Šimek fa GPN T.S,

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin.

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 4. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. Výběrové řízení na dodavatele stavby

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více