PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD"

Transkript

1 PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry.

2 Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi d kujeme Martinovi Seppovi, Týmu silni ní bezpe nosti, Petrovi Illkovi, Pavlín Blatné, eskému sdružení pro ob ti dopravních nehod a všem lidem se srdcem na pravém míst, kte í pomohli dobré v ci.

3 Obsah Obéééécné rady Úvodní slovo Psychologická pomoc Trestní ízení a další oblasti práva Pojistné Na co máte a nemáte nárok otázky kolem dávek V p ípad úmrtí O nada ním fondu Kontakty na psychology sociální oblast rehabilitace všeobecné sestry fyzioterapeuty Pr vodce pro ob ti dopravních nehod Auto i: Mgr. Barbora Vaní ková, Mgr. Robert J.H ebí ek. D kujeme za poskytnuté materiály eskému sdružení dopravních nehod a Libereckému kraji. Grafi cká úprava: Studio Illek Tisk: Cavoneri s.r.o. Náklad: ks Rok vydání 2011

4 Béééé, béééé Úvodní slovo Ro n se v Libereckém kraji p ihodí okolo ty tisíc dopravních nehod. ešení situací, jež nastanou v souvislosti s dopravní nehodou, není v ad p ípad otázkou pouze samotných p ímých ú astník, ale i jejich blízkých. Lidé pak bývají postaveni p ed problémy, s nimiž se v dosavadním život dosud nesetkali a jež mohou na první pohled p sobit nep ekonateln. Informace obsažené v této brožu e vám pomohou získat p ehled o krocích, které je pot eba podniknout: naleznete zde nap íklad rady z oblasti právního poradenství, údaje o možnostech sociální, psychologické a další pomoci i užite né kontakty na konkrétní instituce a organizace. Aktuální informace naleznete také na internetové adrese: Kdyby došlo na berany duc, nebudu už jenom béééé et! 3

5 Obéééécné rady Psychologická pomoc Zkušenost s dopravní nehodou asto p edstavuje výraznou psychickou zát ž pro p ímé ú astníky i jejich blízké okolí. Reakce organismu m že nastat nejenom bezprost edn po události, ale i v horizontu následujících 48 hodin. Lidé se tak mohou nacházet v útlumu, nebo naopak nastane stav nervového vybuzení. N kdy se stane, že lidé zp tn kv li svému jednání v krizové situaci poci ují stud a vlastní reakce posuzují velmi kriticky, což jim brání se s událostí vyrovnat a vlastn to pro n p edstavuje další zát ž. To se stává t eba v p ípad, kdy zasažený reaguje smíchem nebo obecn tak, jak by s istou hlavou rozhodn jednat necht l. M jte však na pam ti, že s podobným problémem se setká ada lidí, kte í se v podobné situaci ocitli, jedná se o reakci obvyklou a rozhodn není t eba se sám nad sebou pohoršovat a snažit se vzpomínku za každou cenu vyt snit, nebo mít dokonce pocit viny. Naopak je pot eba uv domit si, že to, jak se s tímto zážitkem vnit n vyrovnáte, m že mít vliv na kvalitu celého vašeho budoucího života anebo alespo vaše pocity a jednání ovliv ovat ješt adu m síc po události. Vždy je proto nejlepší poradit se s odborníkem a vyhledat psychologickou, p ípadn i psychiatrickou pomoc. P íklad: Po tom, co jsem se probrala, jsem zjistila, že kamarádka je v bezv domí a krvácí. V bec jsem nev d la, co d lat, usmívala jsem se, netušila jsem, co se d je, vypráví Klára. Až za dv hodiny se zni ehonic spustil plá, který jsem nemohla zastavit, p ipadala jsem si jako blázen. Až zp tn mi psycholožka vysv tlila, že je to úpln b žná reakce v tšiny lidí s podobným zážitkem, uzavírá s tím, že te už se cítí mnohem lépe, a koli se dlouho trápila pocitem, že taková reakce je trapná. Trestní ízení a další oblasti práva Potvrzení, doklad, tiskopis, formulá Stejn jako v ad dalších situací je i dopravní nehoda a úsp šné vy ešení všech jejích následk spojeno s nevyhnutelnou nutností vy ídit celou adu formalit. Pokud jste tak neu inili bezprost edn po nehod, nezapome te v c nahlásit Policii R. Došlo-li k poškození silnice, oplocení nemovitosti, zaparkovaných vozidel nebo obecn prosp šného za ízení, je ohlášení povinné. Nutné je rovn ž zkontrolovat, zda máte všechny pot ebné údaje od dalších ú astník události, a doplnit chyb jící. Založte si tedy složku nebo obálku, v níž nesmí chyb t potvrzení totožnosti dalších ú astník, v etn údaj z idi ského pr kazu a osv d ení o registraci vozidla. Zapište si i údaje o pojiš ovnách dalších ú astník, ísla pojistných smluv a nezapome te na registra ní zna ky 4

6 Obéééécné rady vozidel. Nejlepším ešením, obzvláš je-li vozidlo registrováno v zahrani í, je po ídit si fotokopie všech dokument. Zárove m že být velmi praktické zapsat si veškeré informace z nehody, které máte dosud v pam ti a možná jste je zapomn li policii sd lit. Zapisujte si vše, co se vám vybaví, pot ebný m že být i vlastní ná rtek z místa, kde k situaci došlo. D ležité je také zaznamenávat si podrobnosti o vašem zdravotním stavu. Jelikož k jeho z horšení m že dojít i n kolik dní po nehod, shromaž ujte léka ské zprávy a zapisujte si i všechny p ekážky a omezení, které vám zran ní zp sobilo. Krom toho si ve te také soupis všech výdaj spojených s nehodou a jejími následky, v etn ušlé mzdy, respektive zisku. Chcete-li vymoci odškodn ní za újmu na zdraví, po ítejte s tím, že se neobejdete bez pomoci právníka! Své nároky na náhradu škody m žete uplatnit v trestním, ob ansko- íze- Béééééz právníka bych byla bééézradná! Takhle si m žu hodit kopyto p es kopyto, však on už to vy ídí. právním nebo speciálním ob anskoprávním ní. V rámci trestního ízení m že ob trest- ného inu uplatnit nárok na náhradu škody v rámci takzva- ného adhezního ízení. Adhezní znamenáže by mohlo být vedeno i o samot ale protože sou asn probíhá jiné (hlavní) ízení, lze v c projednat spole n s ním, a ušet it tak náklady. Poškozený však musí návrh na náhradu škody u init nejpozd ji na za átku hlavního lí ení, než za ne dokazování. Žalobu totiž p i trestním ízení podává státní stupce, poškozený ji sám podat nem že, zá- a musí se tedy se svým nárokem do zahájenéhho ízení p ipojit. Oproti ob anskému má trestní ízení adu výhod, p edevším není návrh na náhradu škody zpoplatn n a zasažený nemusí dokazovat, že se in, na jehož 5

7 Obéééécné rady základ mu vznikla škoda, skute n stal, protože tento in (dopravní nehoda) je samotným p edm tem trestního ízení a d kazy o n m p ekládá státní zástupce, p ípadn si je opat uje sám soud. Poškozený musí v tšinou pouze dokázat výši škody (ušlý p íjem, bolestné, hmotná škoda). Náhrady škody se m žete domáhat i v ob anském ízení, a to i v p ípad, že probíhá ízení trestní, oproti výše zmín nému postupu má ale adu nevýhod. Žalobu podejte u civilního soudu. Vylí it v ní musíte, co se stalo, jaká a jak vysoká vám vznikla škoda. Nutné je také dokázat, že existuje p í inná souvislost mezi nehodou a škodou (abyste pak neuplat ovali náhradu za zlomené žebro, které jste si p ivodili p i lyžování a ne p i autonehod ). Pokud nechcete nic zanedbat, obra te se na právníka. D ležité: v p ípad náhrady škody platí dvouletá proml ecí lh ta. Nebyly-li vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud. Myslela jsem si, že to vy ídím raz dva, ale zatímco ekám, narostlo na m vlny na t i svetry, patery ponožky a pon o pro strejdu Bééééd icha! Pojistné V televizních reklamách to vypadá, jako by nebylo v tšího pot šení než jednání s pojiš- ovnou. V realit se ale bohužel z rozbitého automobilu nový sám od sebe skute n nestane, a tak se na jednání rad ji po ádn p ipravte. P edevším si ut i te všechny získané dokumenty, abyste je pojiš ovn nemuseli dodávat postupn, a proces se tak mohl ihned rozb hnout. Nezapome te p edložit poznávací zna ku vozi- dla, které nehodu zp sobilo. Nutné je také zjistit identifika ní údaje viníka nehody, p ípadn vlastní- ka vozidla. íkáte, že p eci nejste žádný detektiv? Ani jím nemusíte být celý proces zabere n ko- 6

8 Obéééécné rady lik minut, zadáte-li SPZ do vyhledáva e na stránkách eské kancelá e pojistitel (www.ckp.cz). Získáte zde informace o pojistiteli automobilu a kontakt na n j. Se získanými dokumenty se už obra te p ímo na konkrétní pojiš ovnu, po níž m žete požadovat náhradu v cné škody, újmy na zdraví nebo škody vzniklé usmrcením (samostatná kapitola). Nárok máte i na náhradu ušlého zisku a náklad spojených se soudním procesem. Pokud vozidlo, jehož idi škodu zp sobil, nemá povinné ru ení, p ípadn jde o vozidlo zahrani ní, obracejte se p ímo na eskou kancelá pojistitel. Ta provozuje i informa ní centrum, kde získáte odpov di na p ípadné dotazy. D ležité: v p ípad pojistného pln ní platí ty letá proml ecí lh ta. Nebyly-li vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud. Na co máte a nemáte nárok otázky kolem dávek Ob dopravní nehody, kterou tato událost do asn vy adila z pracovního procesu, má samoz ejm jako kdykoli jindy p i vzniku do asné pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy a posléze nemocenské. Platí zde stejná pravidla i omezení jako v p ípadech, kdy do asná pracovní neschopnost nevznikla kv li úrazu. Další možnou dávkou je OŠET OVNÉ, které p ipadá v úvahu v p ípad, kdy je zasažený závislý na pé i n koho jiného. Na ošet ovné má nárok zam stnanec, který se stará o dít do 10 let v ku nebo o jiného nemocného lena rodiny, pokud to jeho stav vyžaduje. Týká se to však jen t ch len rodiny, kte í s ošet ujícím žijí v jedné domácnosti (výjimku tvo í d ti do 10 let, kde nap íklad soud rozhodl o st ídavé výchov ). Ošet ovné se rovn ž netýká osob samostatn výd le n inných (OSV ) nebo zam stnanc na dohodu o provedení práce (DPP). Podp r í doba m že trvat zpravidla 9 dn. Obra te se na svého ošet ujícího léka e, který vydává rozhodnutí o vzniku i ukon ení pot eby ošet ování. P i rozhodování v prvním stupni o v cech pojišt ní, vyplácení dávek a tak podobn je hlavním aktérem Okresní správa sociálního zabezpe ení (OSSZ) to se týká zam stnanc a OSV. D ležitým tématem jsou v p ípad dopravních nehod také ÚRAZY. O úraz p jde v p ípad nehody tehdy, když bude prokázána p ímá souvislost mezi nehodou a poškozením zdraví. Pojiš ovna pak vyjad uje v bodech, nakolik došlo ke snížení spole enského uplatn ní a zda je namíst odškodn ní bolestného. Týká se vás to tehdy, máte li sjednané životní nebo úrazové pojišt ní. Zvláštní význam mají úrazy pracovní. O tom, zda jde o pracovní úraz, rozhoduje zam stnavatel. Zam stnavatelé se n kdy snaží, aby byl úraz posuzován jinak než 7

9 Obéééécné rady jako pracovní. Pracovní úraz je ovšem defi nován pro všechny stejn zákoníkem práce, a vždy proto vyhledejte odbornou radu právníka. D ležité je v d t, že zodpov dnost za tzv. škodnou událost a její následek má zam stnavatel i tehdy, když on sám neporušil právní povinnost nebo p edpis. Zam stnavatel rovn ž musí do 5 dn sepsat záznam o pracovním úrazu, kopii odevzdat pojiš ovn a inspektorátu bezpe nosti práce. S pracovním úrazem souvisí nap. náhrada za ušlou mzdu, a to v n kterých p ípadech i po skon ení pracovní neschopnosti, rovn ž v p ípadech áste né nebo plné invalidity. Jednorázov se poskytuje náhrada za bolest a ztížení spole enského uplatn ní. Míru op t posuzuje léka pomocí bodového ohodnocení. Dále sem pat í i náhrada za náklady spojené s lé ením a náhrada v cné škody. Dále se p i škod na zdraví hradí pen žitým d chodem ztráta na výd lku, a to z pr m rného výd lku poškozeného, kterého p ed poškozením dosahoval. Náhrada za ztrátu na výd lku se hradí jednak po dobu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi nemocenskou a pr m rným výd lkem) a po skon ení pracovní neschopnosti nebo p i invalidit (rozdíl mezi pr m rným výd lkem p ed a po poškození s p i tením p ípadného invalidního d chodu). P i škod na zdraví se hradí i ú elné náklady spojené s lé ením, p i usmrcení spojené s poh bem. D ležité: v p ípad dohody o pracovní innosti (DP ) nebo pracovního vztahu na dobu ur itou vám náleží náhrada za ušlou mzdu jen do doby, kdy m l pracovní vztah skon it! Dále jsou zde DÁVKY D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ, kam pat í plný i áste ný invalidní d chod, d chod vdovský a sirot í. O vašem nároku na tyto dávky rozhoduje eská správa sociálního zabezpe ení ( SSZ) na základ posudku Posudkové komise MPSV, ovšem pokud s nimi nesouhlasíte (to se týká i snížení i odebrání d chodu), máte právo se obrátit na soud s žalobou je však t eba tak u init do dvou m síc od doru ení rozhodnutí. Obra te se na OSSZ, kde s vámi bude sepsána žádost o p iznání dávek d chodového pojišt ní. Pokud se výrazn sníží sob sta nost lov ka a jeho schopnost o sebe pe ovat, m že mít nárok na P ÍSP VEK NA PÉ I. ada lidí si ješt pamatuje na p ísp vek p i pé i o osobu blízkou, který m l podobný ú el a fungoval do roku Oproti n mu je tu jeden zásadní rozdíl: dnes je to p ímo lov k závislý na pomoci n koho dalšího, kdo o p ísp vek na pé i žádá, a sám rozhoduje, jakým zp sobem a od koho si pé i zajistí. Pokud se tedy ob dopravní nehody bude potýkat s takovými následky, že bude pot ebovat pé i n koho dalšího, m že o p ísp vek požádat. M že ur it, že si za získané prost edky zajistí pomoc n jaké organizace, která provozuje sociální služ- 8

10 Obéééécné rady by, ale m že se také rozhodnout, že o n j bude pe ovat n jaká blízká osoba nebo n kdo další. Své rozhodnutí však musí oznámit p edem v žádosti. Jak se to d lá? Žádost se podává na speciálním formulá i u místn p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Sociální pracovník potom prov í, do jaké míry pot ebuje žadatel pomoc p i úkonech pé e o vlastní osobu a sob sta nosti (provede tzv. sociální šet ení), a pak se obrátí na okresní správu sociálního zabezpe ení, kde zdravotní stav posoudí posudkový léka až pak vydá ú ad rozhodnutí o tom, zda a v jaké výši mu p ísp vek na pé i náleží. Pokud s rozhodnutím ú adu nesouhlasíte, m žete se odvolat ke krajskému ú adu. Pro t žce zdravotn postižené ob any také existují tzv. mimo ádné výhody, které jim mají usnadnit život týkají se nap íklad r zných slev v p eprav. Žádost o mimo ádné výhody se podává op t na obecním ú adu obce s rozší enou p sobností, jejich stupe se odvozuje od posouzení zdravotního stavu posudkovým léka em OSSZ. Mimo ádné výhody I. stupn osv d uje pr kaz TP, II. stupe osv d uje pr kaz ZTP a ke III. stupni se váže pr kaz ZTP/P. Držitel m mimo ádných výhod II. a III. stupn lze p i spln ní dalších podmínek poskytnout p ísp vek na provoz motorového vozidla. Ú ad rovn ž m že poskytnout na základ doporu ení odborného léka e p ísp vek na opat ení zvláštních pom cek (nap íklad svislé i šikmé schodiš ové plošiny). Ob an m s t žkým postižením nosného a pohybového aparátu lze p iznat i p ísp vek na úpravu bytu nebo zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla. V p ípad úmrtí Pokud p i dopravní nehod zem el n kdo z vašich blízkých, nemáte jist myšlenky na ešení praktických problém. Následující ádky se vám p esto budou snažit usnadnit situaci, v níž jste se náhle ocitli. Uplatnit m žete nap íklad právo na poh ebné, pro n ž je stanovena fi xní ástka 5000 korun. Osoba, která vypravuje poh eb, má nárok na dávku státní sociální podpory, pokud se jedná o úmrtí nezaopat eného dít te nebo rodi e nezaopat eného dít te. Jednalo-li se o pracovní úraz, poskytuje poh ebné ve stejné výši zam stnavatel. Zam stnavatel zárove hradí náklady na výživu poz stalých, pokud jim byla do té doby ze strany zem elého poskytována. D dic m p ísluší i náhrada v cné škody, k níž došlo v dob úmrtí. Manželovi nebo nezaopat ené manželce p ísluší také jednorázové odškodn ní ve výši korun pro každého z len rodiny. Ob anský zákoník zárove stanoví, jaké jednorázové odškodn ní náleží poz stalým osob samostatn výd le n inných. V tomto p ípad hradí ástku viník nehody. Manželovi nebo manželce náleží K, dít ti K, rodi i K, 9

11 Obéééécné rady rodi m p i ztrát nenarozeného dít te K, sourozenci K, osob blízké K. Poz stalí mohou rovn ž zažádat o vdovský, vdovecký i sirot í d chod, jehož základní státem stanovená vým ra iní 2170 korun m sí n. Druhou složku celkové ástky tvo í u manžela nebo manželky 50 procent ze starobního, invalidního nebo áste n invalidního d chodu, který v dob úmrtí zesnulý pobíral. U dít te je základní ástka stejná, druhá ást se vypo ítává ze stejného základu, tvo í však 40 procent. Nárok na vdovský i sirot í d chod je podmín n adou ukazatel, mezi n ž pat í pot ebná doba pojišt ní, v k, p vodní vým ra n kterého z d chod, pé e o dít, rodi e ve spole né domácnosti a další. O svém konkrétním p ípadu se informujte u pracovníka n kterého z dále uvedených ú ad (strana 13). 10

12 Ahoj, já jsem Pepina O nada ním fondu P edstavte si, že p ijdete do místnosti, která je plná milovník ovcí. Asi jsem se zab hl do n jakého klubu ba, pomyslíte si vcelku logicky, ale ouha. To jste jen natrefi li na setkání dobrovolník nada ního fondu Pepina. Všichni dohromady se snažíme pomáhat naší maskotce ove ce Pepin. Pro práv jí? Protože je na p ežvýkavce až p ekvapiv vtipná, zná celou partu zp vák, herc, moderátor a adu dalších lidí, kte í umí zajímavé v ci a neváhají se o n pod lit s obecenstvem. Pomáháme Pepin, jelikož jakožto stádní zví e je velmi družná a solidární, podporuje lidi v t žkých sociálních i rodinných situacích, starší a nemocné, d ti v ústavní výchov nebo ty, co pocházejí z problémových rodin. A koli Pepina chodí v krásných ervených šati kách, moc dob e si ov domuje, že nejsou na sv t jen p kn vyfi knuté ovce, a tak je p ipravena pomoci konkrétním lidem a vyslechnout jejich p íb h a problémy kdykoliv. Když se jednou cestou na Ješt d p imotala do hrozivé dopravní situace, hned se b žela zakladatele fondu Rudy Kubíka a jeho kamarádky Milušky Bittnerové zeptat, pro na sebe lidi v t ch plechovkách tak vr í? A tak te pomáhá za vydatného p isp ní Libereckého kraje ob tem dopravních nehod na Liberecku. Pepina se zkrátka hrne do všeho a my ji máme rádi, protože se ze sebe nesnaží d lat n jakou svatou ovci a n které nápady si snad souká až z kopyta. Všechno ale vymýšlí hlavn proto, že chce nám lidem pomoci. Snad pom že i touto brožurkou s radami pro všechny ú astníky dopravních nehod a jejich blízké. Další moje p íhody najdete na 11

13 Ahoj, já jsem Pepina KONTAKTY NA PSYCHOLOGY Druh a rozsah poskytované zdravotní pé e v oboru klinický psycholog: V oboru klinická psychologie provádí pé i preventivní, diagnostickou, lé ebnou, neodkladnou, rehabilita ní a dispenzární. Mgr. Bohdana Ka enová 28. íjna Turnov GSM: Mgr. Jan Knop Jáchymovská 385/ Liberec GSM: Mgr. Na a Kravcivová Hrn í ská 2985 GSM: PhDr. Jind iška Lejsková Kostelní 10/ Liberec tel.: GSM: MUDr. Jana Machanderová Palackého 2640/24 tel.: MUDr. Jana Machanderová Jáchymovská 385/ Liberec Mgr. Ing. Jitka Mlezivová Liberecká 677/15 GSM: Mgr. Petr Moos Klášterní 117/ Liberec GSM: Mgr. Adriana Náhliková Špidlenova Semily GSM: PhDr. Veronika Nováková Purky ova 1849 GSM: SPIRÁLA s.r.o. Na Šumav 1509/ Jablonec nad Nisou tel.: SPIRÁLA s.r.o. PhDr. Ivana Hrdá 28. íjna Turnov 12

14 KONTAKTY NA SOCIÁLNÍ OBLAST Popis innosti sociálních odbor m stských ú ad odbor sociálních v cí vydává pro ob any s t žkým zdravotním postižením pr kazy mimo ádných výhod a parkovací pr kazy, dále t mto ob an m poskytuje sociální dávky p ísp vek na pé i, p ísp vek na zvláštní pom cky, p ísp vek na úpravu bytu, p ísp vek na zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla, p ísp vek na provoz motorového vozidla a další. M stský ú ad eská Lípa Kontaktní osoba: Kv tuše Rusínková, Ludmila Rozehnalová nám. T. G. Masaryka 1 Tel.: , M stský ú ad Turnov Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kocourová Dvo ákova Turnov M stský ú ad Jilemnice Kontaktní osoba: Mgr. Jind iška Vydrová Masarykovo nám Jilemnice Tel.: M stský ú ad Semily Kontaktní osoba: Alena Housová Husova Semily Tel.: M stský ú ad Nový Bor Kontaktní osoba: Bc. Milan Reichert nám. Míru Nový Bor Tel.: M stský ú ad Frýdlant Kontaktní osoba: Bc. Dušan Václaví ek, Bc. Lucie Andršová nám. T. G. Masaryka Frýdlant Tel.: , M stský ú ad Železný Brod Kontaktní osoba: Eva Sasková nám. 3 kv tna Železný Brod Tel.: M stský ú ad Tanvald Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Tomšová Palackého Tanvald Tel.: M stský ú ad Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Rýžaková, Bc. Alena Beršíková Mírové nám. 3100/ Jablonec nad Nisou Tel.: , Magistrát m sta Liberec Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Šebková, Mgr. Martina Hendrychová t. 1. máje 108/ Liberec Tel.: ,

15 Kontakty na sociální oblast Ú ad práce R kontaktní pracovišt Liberec Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pot šilová, Mgr. Eva Friedrichová Dr. Milady Horákové 580/ Liberec IV-Perštýn Tel.: , , Ú ad práce m že zam stnavatel m, kte í provád jí rekvalifi kaci svých zam stnanc v zájmu jejich dalšího pracovního uplatn ní, hradit pln nebo áste n náklady spojené s touto inností. Rekvalifi - kace se uskute uje v pracovní dob a je p ekážkou v práci na stran zam stnance; za tuto dobu p ísluší zam stnanci náhrada mzdy ve výši pr m rného výd lku. Mimo pracovní dobu se rekvalifi kace uskute uje jen pokud je to nezbytné vzhledem ke zp sobu jejího zabezpe ení. Asociace zam stnavatel zdravotn postižených eské republiky Kontaktní osoba: Ing. Karel RYCHTÁ, Ing. Lucie BRAN ÍKOVÁ Jind išská Praha 1 Tel.: , GSM: , Tel.: Jde o zájmové sdružení s více než stovkou podnikatel a ostatních zam stnavatel, kte í zam stnávají nadpolovi ní podíl spolupracovník se zdravotním postižením, nebo se na podpo e jejich zam stnávání významn podílejí. Svým len m nabízí informace z první ruky, zastoupení skupinových zájm, podporu v obtížných situacích, možnost vým ny zkušeností a vzájemné komunikace, platformu pro formulaci spole ných stanovisek a priorit. Podporuje spolupráci uvnit asociace na národní i regionální úrovni; spolupracuje také s dalšími partnery podnikateli, sdruženími, vzd lávacími i dalšími organizacemi, pokud to prosp je spole ným zájm m len. Ob anské sdružení D.R.A.K. Kontaktní osoba: Ladislav Ko ínek, Bc. Lenka Bobvošová Obla ná 450/ Liberec 5 Tel.: Ob anské sdružení D.R.A.K. poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a terénní programy. Centrum interven ních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p ísp vková organizace Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Brát Tanvaldská Liberec 30 Tel.: Organizace poskytuje sociální služby: Odborné sociální poradenství (poradny v eské Líp, Turnov, Jilemnici, Jablonci nad Nisou a Liberci) a Telefonickou krizovou pomoc s p sobností pro celý LK. 14

16 Kontakty na sociální oblast Poradny poskytují odborné služby a pomoc p i ešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztah formou poradenství a terapie. Posláním Linky d v ry Liberec je poskytovat telefonickou krizovou pomoc na p echodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví i života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou do asn nemohou ešit vlastními silami. Nabízí dle pot eb uživatele kvalifi kovan a situaci p im en telefonickou krizovou pomoc, dlouhodobou podporu osobám, kte í se ocitli v obtížné životní situaci, prožívající tíse i samotu. Dále poskytuje psychosociální poradenství, zajiš uje spolupráci jednotlivých pomáhajících institucí, informace o službách a kontaktech a distribuci do navazujících za ízení. Mezi základní formy poskytovaných služeb pat í telefonický rozhovor, hovory p es aplikaci skype a internetové poradenství. Asociace rodi a p átel zdravotn postižených d tí v R, o.s. Klub Jablonec n. Nisou Kontaktní osoba: Bohuslava Zikmundová Budovatel 3271/19 1 GSM: Za ízení poskytující sociální službu Sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi sídlí na adrese Emilie Floriánové 1736/8, 1. Na základ kontaktu ze strany klienta ( i doporu ení SPC, zdravotnických za ízení, ú ad i spec. škol) i depistáže v terénu je poskytována pomoc rodinám se zdravotn postiženými d tmi a mládeží. Nabízeno je sociální poradenství, pomoc p i zajiš ování dalších sociálních služeb, zprost edkování kontakt s pot ebnými institucemi, volno asové a vzd lávací aktivity, jiná podporá v závislosti na pot ebách rodiny se ZP dít tem i hendikepovaným jiné v kové kategorie. Sou ástí služby je P j ovna invalidních vozík a kompenza ních pom cek pro d ti, mládež, dosp lé a seniory (ceník je k dispozici v za ízení) a dále zajiš ování dopravy zdravotn postižených d tí a mládeže do školních za ízení v regionu tzv. Sociálním automobilem uzp sobeným pro p epravu imobilních osob. Poradna NRZP R pro Liberecký kraj Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kroll Zahradní 415/ Liberec XI-R žodol I GSM: Odborné sociální poradenství poskytované v Poradn NRZP R pro Liberecký kraj je poskytováno osobám z ad osob se zdravotním postižením a senior, které mají potíže s uplat ováním i obhajobou svých práv a jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo sociální izolací. Ú elem poradenství je tyto negativní dopady odvrátit. Poradenství je poskytováno i rodinným p íslušník m a osobám z blízkého sociálního okolí výše jmenovaných osob na území celé R rodi m d tí se zdravotním postižením, opatrovník m, osobám pe ujícím aj. ESY HANDICAP HELP, o.s. Kontaktní osoba: Lenka Zimmermannová (p edseda Rady sdružení), Simona Nováková Rumunská 655/ Liberec 1 Tel.: Ob anské sdružení je poskytovatelem t chto sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní asistence, odleh ovací služby, sociální rehabilitace (poskytována v Liberci a Novém M st pod Smrkem). Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifi kované sociální 15

17 Kontakty na sociální oblast služby osobám s p evládajícím t lesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální mí e zvládat pobyt v p irozeném domácím prost edí. ELVA HELP o.s. Kontaktní osoba: Jana Chocholoušová (p edseda), Andrea Tvrdá Palachova 504/ Liberec 1 GSM: ELVA HELP o.s. poskytuje sociální služby odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace. Tato obsahuje soubor specifických inností zam ený na nácvik pot ebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob sta nosti v nejvyšší možné mí e s ohledem na jejich dlouhodob nep íznivý zdravotní stav. Poradenství je poskytováno zejména formou terénní poradny, tedy nonstop po telefonické domluv dále pak p evážn na adrese momentálního pobytu klienta, další možnost p es skype a nebo poštu se závazkem dodací lh ty na vy ízení dotazu klienta, vycházíme tak z poptávky a možností naší cílové skupiny, zárove b žn dostupných možností komunika ních médií. D ob anské sdružení Kontaktní osoba: Ing. Romana Lakomá (p edsedkyn Rady sdružení), Bc. Ludmila Žánová (místop edsedkyn Rady sdružení) Švermova 32/ Liberec 10 Tel.: , Posláním je asistovat všem klient m p i ešení jejich tíživých životních situací. Poradna, poskytující sociální službu Odborné sociální poradenství, má zajiš ovat, aby ob ané netrp li neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjád it ú inn své pot eby; na základ analýzy problém ob an upozor ovat p íslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na ne ešené problémy ob an, a tím p ispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování ú ad na místní a celostátní úrovni. Cílovou skupinou jsou ob ané, kte í se dostali obtížné životní situace a nedokáží ji ešit vlastními silami. Ob anské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovišt m sociální pé e, nestanovují sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psycholog a rodinných poradc a nep ebírají funkci informa ních kancelá í p i okresních ú adech. Všem t mto specializovaným pracovištím naopak uleh ují práci, protože slouží pro ob any v nesnázích, kte í nev dí, kam se obrátit o pomoc, jako ur ité distribu ní centrum, a p ispívají tak k efektivn jšímu fungování státní správy. CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Kontaktní osoba: Jaroslav Leško ( editel), Helena Latislavová (p edseda výkonného výboru) Zahradní 415/ Liberec 1 Tel.: CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ poskytuje tyto typy sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní asistence a odleh ovací služby. Odborné sociální poradenství je poskytováno jako specializovaná odborná innost, která pomáhá uživateli služby lépe se orientovat v náro né životní situaci a podporuje ho v nalezení strategie sm ující ke zlepšení kvality jeho života. Odleh ovací 16

18 Kontakty na sociální oblast služba poskytuje sociální pé i osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, o které je jinak pe ováno v jejich p irozeném sociálním prost edí. Cílem služby je umožnit pe ující osob nezbytný odpo inek a as na vy ízení vlastních záležitostí. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v p irozeném sociálním prost edí osob a p i innostech, které osoba pot ebuje. Rytmus Liberec, o.p.s. Kontaktní osoba: Ing. Antónia Dech arová ( editelka) Palachova 504/ Liberec 1 Tel.: , GSM: Sociální rehabilitace je zam ena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností lov ka, aby mohl využívat b žné spole enské zdroje a fungovat v p irozeném prost edí, zejména v oblasti zam stnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a spole enského života. Sociální rehabilitace je provád na metodou podporovaného zam stnávání. Rodina24 Kontaktní osoba: Eliška Pokorná (výkonná editelka), Michaela Hloucalová (vedoucí osobní asistence) nám. Kyjevské 592/ Liberec 6 GSM: , GSM: Rodina24 poskytuje sociální službu osobní asistence. Na základ zdravotního a psychického stavu klienta, jeho pot eb, p ání a zájm je projednána volba nejvhodn jšího asistenta/asistentky s vedoucí asistence a sociální pracovnicí. Klienti si sami ur ují pr b h poskytované služby pod podmínkou, že bude zachováno bezpe í jeho asistenta/asistentky. Cílem služby je zajistit sob sta nost klienta v té nejvyšší mí e, kterou mu dovoluje jeho aktuální fyzický a psychický stav a jeho aktivní zapojování do b žného života. Kancelá se nachází v Nerudov ul..p. 17, Jablonec n. N. MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. Kontaktní osoba: Simona Svobodová ( editelka), Mgr. Ladislava Star evi ová Generála Svobody 83/ Liberec 1 Tel.: , GSM: Služby osobní asistence jsou poskytovány dle asových pot eb a požadavk klient, zahrnují pomoc p i sebeobsluze (hygiena, strava, oblékání, ), nácvik dovedností pro zvládnutí sebepé e, pomoc p i chodu domácnosti, asistenci u d tí ve školách, možnost dovozu ob d i dietního typu, doprovod p i návšt v léka e, školských za ízení a ú ad a zap j ení kompenza ních pom cek. 17

19 Kontakty na sociální oblast Maltézská pomoc Kontaktní osoba: Bc. Hana Denizová Dubická GSM: Cílem služby sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je psychosociální pomoc senior m a zdravotn postiženým osobám. Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vylou ením z d vod svého stá í, zdravotního stavu nebo postižení. DIAKONIE DUBÁ Kontaktní osoba: Michal Exner (výkonný editel) Dlouhá 87/ Dubá Tel.: , GSM: , Pobytová služba sociální rehabilitace sm uje k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to bu ve vlastním bezbariérovém byt, rodin i jiném vhodném za ízení, které bude schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Aktivní p íprava uživatel na budoucí samostatný život probíhá ú astí v nejr zn jších programech, kurzech a aktivitách. Doba pobytu v za ízení sociální rehabilitace Diakonie Dubá je asov omezená a pohybuje se v rozmezí od 1 do 3 rok. Pouze v p ípad, že uživatel služby do této doby nebude mít zajišt no bydlení i bude pot ebovat delší p ípravu bude tato doba individuáln prodloužena na nezbytný as. Denní a pobytové sociální služby, p ísp vková organizace Kontaktní osoba: Bc. Ilona Hummelová ( editelka) Hradecká eská Lípa 6 Tel.: Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením se poskytuje dosp lým, t lesn postiženým ob an m, kte í nevyžadují celodenní zdravotní pé i, ale jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Základní poskytované innosti: ubytování v jednol žkový pokojích, zprost edkování stravy, pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu, pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprost edkovávání aktiviza ních inností, zprost edkovávání kontaktu se spole enským prost edím, pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována na adrese Jižní 1970/29, 1. D tské centrum Semily Kontaktní osoba: Ivana Pavlatová ( editelka) Na Olešce Semily Tel.: Denní stacioná je zcela bezbariérové za ízení ur ené pro d ti od jednoho roku v ku do ukon ení vzd lávání v nižším stupni speciální školy, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poslá- 18

20 Kontakty na sociální oblast ním stacioná e je poskytování sociálních služeb d tem se zdravotním postižením nebo d tem z nep íznivého sociálního prost edí tak, aby u nich docházelo k p irozenému, nenásilnému a v asnému za le ování do spole nosti. Snahou a posláním denního stacioná e je individuální zkvalitn ní života každého dít te a tím i jeho rodin. D tské centrum poskytuje také služby zdravotní a rehabilita ní. BOHEMIA HELP o.p.s. Kontaktní osoba: Bc. Jitka Koutníková Svobody 223/ Liberec 15 GSM: BOHEMIA HELP, o. p. s. je nestátní zdravotnické za ízení, které krom domácí zdravotní pé e poskytuje i sociální služby pe ovatelskou službu. Nabídka spole nosti obsahuje komplexní ošet ovatelskou pé i o staré a chronicky nemocné, následnou pé i v období po prob hlé hospitalizaci, kdy je pot eba zajistit ješt další odbornou pomoc, paliativní a hospicovou pé i, poradenství, zajišt ní nezbytných formalit na ú adech apod. Nem žu to béééééééé ení zastavit! 19

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více