PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD"

Transkript

1 PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry.

2 Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi d kujeme Martinovi Seppovi, Týmu silni ní bezpe nosti, Petrovi Illkovi, Pavlín Blatné, eskému sdružení pro ob ti dopravních nehod a všem lidem se srdcem na pravém míst, kte í pomohli dobré v ci.

3 Obsah Obéééécné rady Úvodní slovo Psychologická pomoc Trestní ízení a další oblasti práva Pojistné Na co máte a nemáte nárok otázky kolem dávek V p ípad úmrtí O nada ním fondu Kontakty na psychology sociální oblast rehabilitace všeobecné sestry fyzioterapeuty Pr vodce pro ob ti dopravních nehod Auto i: Mgr. Barbora Vaní ková, Mgr. Robert J.H ebí ek. D kujeme za poskytnuté materiály eskému sdružení dopravních nehod a Libereckému kraji. Grafi cká úprava: Studio Illek Tisk: Cavoneri s.r.o. Náklad: ks Rok vydání 2011

4 Béééé, béééé Úvodní slovo Ro n se v Libereckém kraji p ihodí okolo ty tisíc dopravních nehod. ešení situací, jež nastanou v souvislosti s dopravní nehodou, není v ad p ípad otázkou pouze samotných p ímých ú astník, ale i jejich blízkých. Lidé pak bývají postaveni p ed problémy, s nimiž se v dosavadním život dosud nesetkali a jež mohou na první pohled p sobit nep ekonateln. Informace obsažené v této brožu e vám pomohou získat p ehled o krocích, které je pot eba podniknout: naleznete zde nap íklad rady z oblasti právního poradenství, údaje o možnostech sociální, psychologické a další pomoci i užite né kontakty na konkrétní instituce a organizace. Aktuální informace naleznete také na internetové adrese: Kdyby došlo na berany duc, nebudu už jenom béééé et! 3

5 Obéééécné rady Psychologická pomoc Zkušenost s dopravní nehodou asto p edstavuje výraznou psychickou zát ž pro p ímé ú astníky i jejich blízké okolí. Reakce organismu m že nastat nejenom bezprost edn po události, ale i v horizontu následujících 48 hodin. Lidé se tak mohou nacházet v útlumu, nebo naopak nastane stav nervového vybuzení. N kdy se stane, že lidé zp tn kv li svému jednání v krizové situaci poci ují stud a vlastní reakce posuzují velmi kriticky, což jim brání se s událostí vyrovnat a vlastn to pro n p edstavuje další zát ž. To se stává t eba v p ípad, kdy zasažený reaguje smíchem nebo obecn tak, jak by s istou hlavou rozhodn jednat necht l. M jte však na pam ti, že s podobným problémem se setká ada lidí, kte í se v podobné situaci ocitli, jedná se o reakci obvyklou a rozhodn není t eba se sám nad sebou pohoršovat a snažit se vzpomínku za každou cenu vyt snit, nebo mít dokonce pocit viny. Naopak je pot eba uv domit si, že to, jak se s tímto zážitkem vnit n vyrovnáte, m že mít vliv na kvalitu celého vašeho budoucího života anebo alespo vaše pocity a jednání ovliv ovat ješt adu m síc po události. Vždy je proto nejlepší poradit se s odborníkem a vyhledat psychologickou, p ípadn i psychiatrickou pomoc. P íklad: Po tom, co jsem se probrala, jsem zjistila, že kamarádka je v bezv domí a krvácí. V bec jsem nev d la, co d lat, usmívala jsem se, netušila jsem, co se d je, vypráví Klára. Až za dv hodiny se zni ehonic spustil plá, který jsem nemohla zastavit, p ipadala jsem si jako blázen. Až zp tn mi psycholožka vysv tlila, že je to úpln b žná reakce v tšiny lidí s podobným zážitkem, uzavírá s tím, že te už se cítí mnohem lépe, a koli se dlouho trápila pocitem, že taková reakce je trapná. Trestní ízení a další oblasti práva Potvrzení, doklad, tiskopis, formulá Stejn jako v ad dalších situací je i dopravní nehoda a úsp šné vy ešení všech jejích následk spojeno s nevyhnutelnou nutností vy ídit celou adu formalit. Pokud jste tak neu inili bezprost edn po nehod, nezapome te v c nahlásit Policii R. Došlo-li k poškození silnice, oplocení nemovitosti, zaparkovaných vozidel nebo obecn prosp šného za ízení, je ohlášení povinné. Nutné je rovn ž zkontrolovat, zda máte všechny pot ebné údaje od dalších ú astník události, a doplnit chyb jící. Založte si tedy složku nebo obálku, v níž nesmí chyb t potvrzení totožnosti dalších ú astník, v etn údaj z idi ského pr kazu a osv d ení o registraci vozidla. Zapište si i údaje o pojiš ovnách dalších ú astník, ísla pojistných smluv a nezapome te na registra ní zna ky 4

6 Obéééécné rady vozidel. Nejlepším ešením, obzvláš je-li vozidlo registrováno v zahrani í, je po ídit si fotokopie všech dokument. Zárove m že být velmi praktické zapsat si veškeré informace z nehody, které máte dosud v pam ti a možná jste je zapomn li policii sd lit. Zapisujte si vše, co se vám vybaví, pot ebný m že být i vlastní ná rtek z místa, kde k situaci došlo. D ležité je také zaznamenávat si podrobnosti o vašem zdravotním stavu. Jelikož k jeho z horšení m že dojít i n kolik dní po nehod, shromaž ujte léka ské zprávy a zapisujte si i všechny p ekážky a omezení, které vám zran ní zp sobilo. Krom toho si ve te také soupis všech výdaj spojených s nehodou a jejími následky, v etn ušlé mzdy, respektive zisku. Chcete-li vymoci odškodn ní za újmu na zdraví, po ítejte s tím, že se neobejdete bez pomoci právníka! Své nároky na náhradu škody m žete uplatnit v trestním, ob ansko- íze- Béééééz právníka bych byla bééézradná! Takhle si m žu hodit kopyto p es kopyto, však on už to vy ídí. právním nebo speciálním ob anskoprávním ní. V rámci trestního ízení m že ob trest- ného inu uplatnit nárok na náhradu škody v rámci takzva- ného adhezního ízení. Adhezní znamenáže by mohlo být vedeno i o samot ale protože sou asn probíhá jiné (hlavní) ízení, lze v c projednat spole n s ním, a ušet it tak náklady. Poškozený však musí návrh na náhradu škody u init nejpozd ji na za átku hlavního lí ení, než za ne dokazování. Žalobu totiž p i trestním ízení podává státní stupce, poškozený ji sám podat nem že, zá- a musí se tedy se svým nárokem do zahájenéhho ízení p ipojit. Oproti ob anskému má trestní ízení adu výhod, p edevším není návrh na náhradu škody zpoplatn n a zasažený nemusí dokazovat, že se in, na jehož 5

7 Obéééécné rady základ mu vznikla škoda, skute n stal, protože tento in (dopravní nehoda) je samotným p edm tem trestního ízení a d kazy o n m p ekládá státní zástupce, p ípadn si je opat uje sám soud. Poškozený musí v tšinou pouze dokázat výši škody (ušlý p íjem, bolestné, hmotná škoda). Náhrady škody se m žete domáhat i v ob anském ízení, a to i v p ípad, že probíhá ízení trestní, oproti výše zmín nému postupu má ale adu nevýhod. Žalobu podejte u civilního soudu. Vylí it v ní musíte, co se stalo, jaká a jak vysoká vám vznikla škoda. Nutné je také dokázat, že existuje p í inná souvislost mezi nehodou a škodou (abyste pak neuplat ovali náhradu za zlomené žebro, které jste si p ivodili p i lyžování a ne p i autonehod ). Pokud nechcete nic zanedbat, obra te se na právníka. D ležité: v p ípad náhrady škody platí dvouletá proml ecí lh ta. Nebyly-li vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud. Myslela jsem si, že to vy ídím raz dva, ale zatímco ekám, narostlo na m vlny na t i svetry, patery ponožky a pon o pro strejdu Bééééd icha! Pojistné V televizních reklamách to vypadá, jako by nebylo v tšího pot šení než jednání s pojiš- ovnou. V realit se ale bohužel z rozbitého automobilu nový sám od sebe skute n nestane, a tak se na jednání rad ji po ádn p ipravte. P edevším si ut i te všechny získané dokumenty, abyste je pojiš ovn nemuseli dodávat postupn, a proces se tak mohl ihned rozb hnout. Nezapome te p edložit poznávací zna ku vozi- dla, které nehodu zp sobilo. Nutné je také zjistit identifika ní údaje viníka nehody, p ípadn vlastní- ka vozidla. íkáte, že p eci nejste žádný detektiv? Ani jím nemusíte být celý proces zabere n ko- 6

8 Obéééécné rady lik minut, zadáte-li SPZ do vyhledáva e na stránkách eské kancelá e pojistitel (www.ckp.cz). Získáte zde informace o pojistiteli automobilu a kontakt na n j. Se získanými dokumenty se už obra te p ímo na konkrétní pojiš ovnu, po níž m žete požadovat náhradu v cné škody, újmy na zdraví nebo škody vzniklé usmrcením (samostatná kapitola). Nárok máte i na náhradu ušlého zisku a náklad spojených se soudním procesem. Pokud vozidlo, jehož idi škodu zp sobil, nemá povinné ru ení, p ípadn jde o vozidlo zahrani ní, obracejte se p ímo na eskou kancelá pojistitel. Ta provozuje i informa ní centrum, kde získáte odpov di na p ípadné dotazy. D ležité: v p ípad pojistného pln ní platí ty letá proml ecí lh ta. Nebyly-li vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud. Na co máte a nemáte nárok otázky kolem dávek Ob dopravní nehody, kterou tato událost do asn vy adila z pracovního procesu, má samoz ejm jako kdykoli jindy p i vzniku do asné pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy a posléze nemocenské. Platí zde stejná pravidla i omezení jako v p ípadech, kdy do asná pracovní neschopnost nevznikla kv li úrazu. Další možnou dávkou je OŠET OVNÉ, které p ipadá v úvahu v p ípad, kdy je zasažený závislý na pé i n koho jiného. Na ošet ovné má nárok zam stnanec, který se stará o dít do 10 let v ku nebo o jiného nemocného lena rodiny, pokud to jeho stav vyžaduje. Týká se to však jen t ch len rodiny, kte í s ošet ujícím žijí v jedné domácnosti (výjimku tvo í d ti do 10 let, kde nap íklad soud rozhodl o st ídavé výchov ). Ošet ovné se rovn ž netýká osob samostatn výd le n inných (OSV ) nebo zam stnanc na dohodu o provedení práce (DPP). Podp r í doba m že trvat zpravidla 9 dn. Obra te se na svého ošet ujícího léka e, který vydává rozhodnutí o vzniku i ukon ení pot eby ošet ování. P i rozhodování v prvním stupni o v cech pojišt ní, vyplácení dávek a tak podobn je hlavním aktérem Okresní správa sociálního zabezpe ení (OSSZ) to se týká zam stnanc a OSV. D ležitým tématem jsou v p ípad dopravních nehod také ÚRAZY. O úraz p jde v p ípad nehody tehdy, když bude prokázána p ímá souvislost mezi nehodou a poškozením zdraví. Pojiš ovna pak vyjad uje v bodech, nakolik došlo ke snížení spole enského uplatn ní a zda je namíst odškodn ní bolestného. Týká se vás to tehdy, máte li sjednané životní nebo úrazové pojišt ní. Zvláštní význam mají úrazy pracovní. O tom, zda jde o pracovní úraz, rozhoduje zam stnavatel. Zam stnavatelé se n kdy snaží, aby byl úraz posuzován jinak než 7

9 Obéééécné rady jako pracovní. Pracovní úraz je ovšem defi nován pro všechny stejn zákoníkem práce, a vždy proto vyhledejte odbornou radu právníka. D ležité je v d t, že zodpov dnost za tzv. škodnou událost a její následek má zam stnavatel i tehdy, když on sám neporušil právní povinnost nebo p edpis. Zam stnavatel rovn ž musí do 5 dn sepsat záznam o pracovním úrazu, kopii odevzdat pojiš ovn a inspektorátu bezpe nosti práce. S pracovním úrazem souvisí nap. náhrada za ušlou mzdu, a to v n kterých p ípadech i po skon ení pracovní neschopnosti, rovn ž v p ípadech áste né nebo plné invalidity. Jednorázov se poskytuje náhrada za bolest a ztížení spole enského uplatn ní. Míru op t posuzuje léka pomocí bodového ohodnocení. Dále sem pat í i náhrada za náklady spojené s lé ením a náhrada v cné škody. Dále se p i škod na zdraví hradí pen žitým d chodem ztráta na výd lku, a to z pr m rného výd lku poškozeného, kterého p ed poškozením dosahoval. Náhrada za ztrátu na výd lku se hradí jednak po dobu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi nemocenskou a pr m rným výd lkem) a po skon ení pracovní neschopnosti nebo p i invalidit (rozdíl mezi pr m rným výd lkem p ed a po poškození s p i tením p ípadného invalidního d chodu). P i škod na zdraví se hradí i ú elné náklady spojené s lé ením, p i usmrcení spojené s poh bem. D ležité: v p ípad dohody o pracovní innosti (DP ) nebo pracovního vztahu na dobu ur itou vám náleží náhrada za ušlou mzdu jen do doby, kdy m l pracovní vztah skon it! Dále jsou zde DÁVKY D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ, kam pat í plný i áste ný invalidní d chod, d chod vdovský a sirot í. O vašem nároku na tyto dávky rozhoduje eská správa sociálního zabezpe ení ( SSZ) na základ posudku Posudkové komise MPSV, ovšem pokud s nimi nesouhlasíte (to se týká i snížení i odebrání d chodu), máte právo se obrátit na soud s žalobou je však t eba tak u init do dvou m síc od doru ení rozhodnutí. Obra te se na OSSZ, kde s vámi bude sepsána žádost o p iznání dávek d chodového pojišt ní. Pokud se výrazn sníží sob sta nost lov ka a jeho schopnost o sebe pe ovat, m že mít nárok na P ÍSP VEK NA PÉ I. ada lidí si ješt pamatuje na p ísp vek p i pé i o osobu blízkou, který m l podobný ú el a fungoval do roku Oproti n mu je tu jeden zásadní rozdíl: dnes je to p ímo lov k závislý na pomoci n koho dalšího, kdo o p ísp vek na pé i žádá, a sám rozhoduje, jakým zp sobem a od koho si pé i zajistí. Pokud se tedy ob dopravní nehody bude potýkat s takovými následky, že bude pot ebovat pé i n koho dalšího, m že o p ísp vek požádat. M že ur it, že si za získané prost edky zajistí pomoc n jaké organizace, která provozuje sociální služ- 8

10 Obéééécné rady by, ale m že se také rozhodnout, že o n j bude pe ovat n jaká blízká osoba nebo n kdo další. Své rozhodnutí však musí oznámit p edem v žádosti. Jak se to d lá? Žádost se podává na speciálním formulá i u místn p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Sociální pracovník potom prov í, do jaké míry pot ebuje žadatel pomoc p i úkonech pé e o vlastní osobu a sob sta nosti (provede tzv. sociální šet ení), a pak se obrátí na okresní správu sociálního zabezpe ení, kde zdravotní stav posoudí posudkový léka až pak vydá ú ad rozhodnutí o tom, zda a v jaké výši mu p ísp vek na pé i náleží. Pokud s rozhodnutím ú adu nesouhlasíte, m žete se odvolat ke krajskému ú adu. Pro t žce zdravotn postižené ob any také existují tzv. mimo ádné výhody, které jim mají usnadnit život týkají se nap íklad r zných slev v p eprav. Žádost o mimo ádné výhody se podává op t na obecním ú adu obce s rozší enou p sobností, jejich stupe se odvozuje od posouzení zdravotního stavu posudkovým léka em OSSZ. Mimo ádné výhody I. stupn osv d uje pr kaz TP, II. stupe osv d uje pr kaz ZTP a ke III. stupni se váže pr kaz ZTP/P. Držitel m mimo ádných výhod II. a III. stupn lze p i spln ní dalších podmínek poskytnout p ísp vek na provoz motorového vozidla. Ú ad rovn ž m že poskytnout na základ doporu ení odborného léka e p ísp vek na opat ení zvláštních pom cek (nap íklad svislé i šikmé schodiš ové plošiny). Ob an m s t žkým postižením nosného a pohybového aparátu lze p iznat i p ísp vek na úpravu bytu nebo zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla. V p ípad úmrtí Pokud p i dopravní nehod zem el n kdo z vašich blízkých, nemáte jist myšlenky na ešení praktických problém. Následující ádky se vám p esto budou snažit usnadnit situaci, v níž jste se náhle ocitli. Uplatnit m žete nap íklad právo na poh ebné, pro n ž je stanovena fi xní ástka 5000 korun. Osoba, která vypravuje poh eb, má nárok na dávku státní sociální podpory, pokud se jedná o úmrtí nezaopat eného dít te nebo rodi e nezaopat eného dít te. Jednalo-li se o pracovní úraz, poskytuje poh ebné ve stejné výši zam stnavatel. Zam stnavatel zárove hradí náklady na výživu poz stalých, pokud jim byla do té doby ze strany zem elého poskytována. D dic m p ísluší i náhrada v cné škody, k níž došlo v dob úmrtí. Manželovi nebo nezaopat ené manželce p ísluší také jednorázové odškodn ní ve výši korun pro každého z len rodiny. Ob anský zákoník zárove stanoví, jaké jednorázové odškodn ní náleží poz stalým osob samostatn výd le n inných. V tomto p ípad hradí ástku viník nehody. Manželovi nebo manželce náleží K, dít ti K, rodi i K, 9

11 Obéééécné rady rodi m p i ztrát nenarozeného dít te K, sourozenci K, osob blízké K. Poz stalí mohou rovn ž zažádat o vdovský, vdovecký i sirot í d chod, jehož základní státem stanovená vým ra iní 2170 korun m sí n. Druhou složku celkové ástky tvo í u manžela nebo manželky 50 procent ze starobního, invalidního nebo áste n invalidního d chodu, který v dob úmrtí zesnulý pobíral. U dít te je základní ástka stejná, druhá ást se vypo ítává ze stejného základu, tvo í však 40 procent. Nárok na vdovský i sirot í d chod je podmín n adou ukazatel, mezi n ž pat í pot ebná doba pojišt ní, v k, p vodní vým ra n kterého z d chod, pé e o dít, rodi e ve spole né domácnosti a další. O svém konkrétním p ípadu se informujte u pracovníka n kterého z dále uvedených ú ad (strana 13). 10

12 Ahoj, já jsem Pepina O nada ním fondu P edstavte si, že p ijdete do místnosti, která je plná milovník ovcí. Asi jsem se zab hl do n jakého klubu ba, pomyslíte si vcelku logicky, ale ouha. To jste jen natrefi li na setkání dobrovolník nada ního fondu Pepina. Všichni dohromady se snažíme pomáhat naší maskotce ove ce Pepin. Pro práv jí? Protože je na p ežvýkavce až p ekvapiv vtipná, zná celou partu zp vák, herc, moderátor a adu dalších lidí, kte í umí zajímavé v ci a neváhají se o n pod lit s obecenstvem. Pomáháme Pepin, jelikož jakožto stádní zví e je velmi družná a solidární, podporuje lidi v t žkých sociálních i rodinných situacích, starší a nemocné, d ti v ústavní výchov nebo ty, co pocházejí z problémových rodin. A koli Pepina chodí v krásných ervených šati kách, moc dob e si ov domuje, že nejsou na sv t jen p kn vyfi knuté ovce, a tak je p ipravena pomoci konkrétním lidem a vyslechnout jejich p íb h a problémy kdykoliv. Když se jednou cestou na Ješt d p imotala do hrozivé dopravní situace, hned se b žela zakladatele fondu Rudy Kubíka a jeho kamarádky Milušky Bittnerové zeptat, pro na sebe lidi v t ch plechovkách tak vr í? A tak te pomáhá za vydatného p isp ní Libereckého kraje ob tem dopravních nehod na Liberecku. Pepina se zkrátka hrne do všeho a my ji máme rádi, protože se ze sebe nesnaží d lat n jakou svatou ovci a n které nápady si snad souká až z kopyta. Všechno ale vymýšlí hlavn proto, že chce nám lidem pomoci. Snad pom že i touto brožurkou s radami pro všechny ú astníky dopravních nehod a jejich blízké. Další moje p íhody najdete na 11

13 Ahoj, já jsem Pepina KONTAKTY NA PSYCHOLOGY Druh a rozsah poskytované zdravotní pé e v oboru klinický psycholog: V oboru klinická psychologie provádí pé i preventivní, diagnostickou, lé ebnou, neodkladnou, rehabilita ní a dispenzární. Mgr. Bohdana Ka enová 28. íjna Turnov GSM: Mgr. Jan Knop Jáchymovská 385/ Liberec GSM: Mgr. Na a Kravcivová Hrn í ská 2985 GSM: PhDr. Jind iška Lejsková Kostelní 10/ Liberec tel.: GSM: MUDr. Jana Machanderová Palackého 2640/24 tel.: MUDr. Jana Machanderová Jáchymovská 385/ Liberec Mgr. Ing. Jitka Mlezivová Liberecká 677/15 GSM: Mgr. Petr Moos Klášterní 117/ Liberec GSM: Mgr. Adriana Náhliková Špidlenova Semily GSM: PhDr. Veronika Nováková Purky ova 1849 GSM: SPIRÁLA s.r.o. Na Šumav 1509/ Jablonec nad Nisou tel.: SPIRÁLA s.r.o. PhDr. Ivana Hrdá 28. íjna Turnov 12

14 KONTAKTY NA SOCIÁLNÍ OBLAST Popis innosti sociálních odbor m stských ú ad odbor sociálních v cí vydává pro ob any s t žkým zdravotním postižením pr kazy mimo ádných výhod a parkovací pr kazy, dále t mto ob an m poskytuje sociální dávky p ísp vek na pé i, p ísp vek na zvláštní pom cky, p ísp vek na úpravu bytu, p ísp vek na zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla, p ísp vek na provoz motorového vozidla a další. M stský ú ad eská Lípa Kontaktní osoba: Kv tuše Rusínková, Ludmila Rozehnalová nám. T. G. Masaryka 1 Tel.: , M stský ú ad Turnov Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kocourová Dvo ákova Turnov M stský ú ad Jilemnice Kontaktní osoba: Mgr. Jind iška Vydrová Masarykovo nám Jilemnice Tel.: M stský ú ad Semily Kontaktní osoba: Alena Housová Husova Semily Tel.: M stský ú ad Nový Bor Kontaktní osoba: Bc. Milan Reichert nám. Míru Nový Bor Tel.: M stský ú ad Frýdlant Kontaktní osoba: Bc. Dušan Václaví ek, Bc. Lucie Andršová nám. T. G. Masaryka Frýdlant Tel.: , M stský ú ad Železný Brod Kontaktní osoba: Eva Sasková nám. 3 kv tna Železný Brod Tel.: M stský ú ad Tanvald Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Tomšová Palackého Tanvald Tel.: M stský ú ad Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Rýžaková, Bc. Alena Beršíková Mírové nám. 3100/ Jablonec nad Nisou Tel.: , Magistrát m sta Liberec Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Šebková, Mgr. Martina Hendrychová t. 1. máje 108/ Liberec Tel.: ,

15 Kontakty na sociální oblast Ú ad práce R kontaktní pracovišt Liberec Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pot šilová, Mgr. Eva Friedrichová Dr. Milady Horákové 580/ Liberec IV-Perštýn Tel.: , , Ú ad práce m že zam stnavatel m, kte í provád jí rekvalifi kaci svých zam stnanc v zájmu jejich dalšího pracovního uplatn ní, hradit pln nebo áste n náklady spojené s touto inností. Rekvalifi - kace se uskute uje v pracovní dob a je p ekážkou v práci na stran zam stnance; za tuto dobu p ísluší zam stnanci náhrada mzdy ve výši pr m rného výd lku. Mimo pracovní dobu se rekvalifi kace uskute uje jen pokud je to nezbytné vzhledem ke zp sobu jejího zabezpe ení. Asociace zam stnavatel zdravotn postižených eské republiky Kontaktní osoba: Ing. Karel RYCHTÁ, Ing. Lucie BRAN ÍKOVÁ Jind išská Praha 1 Tel.: , GSM: , Tel.: Jde o zájmové sdružení s více než stovkou podnikatel a ostatních zam stnavatel, kte í zam stnávají nadpolovi ní podíl spolupracovník se zdravotním postižením, nebo se na podpo e jejich zam stnávání významn podílejí. Svým len m nabízí informace z první ruky, zastoupení skupinových zájm, podporu v obtížných situacích, možnost vým ny zkušeností a vzájemné komunikace, platformu pro formulaci spole ných stanovisek a priorit. Podporuje spolupráci uvnit asociace na národní i regionální úrovni; spolupracuje také s dalšími partnery podnikateli, sdruženími, vzd lávacími i dalšími organizacemi, pokud to prosp je spole ným zájm m len. Ob anské sdružení D.R.A.K. Kontaktní osoba: Ladislav Ko ínek, Bc. Lenka Bobvošová Obla ná 450/ Liberec 5 Tel.: Ob anské sdružení D.R.A.K. poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a terénní programy. Centrum interven ních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p ísp vková organizace Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Brát Tanvaldská Liberec 30 Tel.: Organizace poskytuje sociální služby: Odborné sociální poradenství (poradny v eské Líp, Turnov, Jilemnici, Jablonci nad Nisou a Liberci) a Telefonickou krizovou pomoc s p sobností pro celý LK. 14

16 Kontakty na sociální oblast Poradny poskytují odborné služby a pomoc p i ešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztah formou poradenství a terapie. Posláním Linky d v ry Liberec je poskytovat telefonickou krizovou pomoc na p echodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví i života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou do asn nemohou ešit vlastními silami. Nabízí dle pot eb uživatele kvalifi kovan a situaci p im en telefonickou krizovou pomoc, dlouhodobou podporu osobám, kte í se ocitli v obtížné životní situaci, prožívající tíse i samotu. Dále poskytuje psychosociální poradenství, zajiš uje spolupráci jednotlivých pomáhajících institucí, informace o službách a kontaktech a distribuci do navazujících za ízení. Mezi základní formy poskytovaných služeb pat í telefonický rozhovor, hovory p es aplikaci skype a internetové poradenství. Asociace rodi a p átel zdravotn postižených d tí v R, o.s. Klub Jablonec n. Nisou Kontaktní osoba: Bohuslava Zikmundová Budovatel 3271/19 1 GSM: Za ízení poskytující sociální službu Sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi sídlí na adrese Emilie Floriánové 1736/8, 1. Na základ kontaktu ze strany klienta ( i doporu ení SPC, zdravotnických za ízení, ú ad i spec. škol) i depistáže v terénu je poskytována pomoc rodinám se zdravotn postiženými d tmi a mládeží. Nabízeno je sociální poradenství, pomoc p i zajiš ování dalších sociálních služeb, zprost edkování kontakt s pot ebnými institucemi, volno asové a vzd lávací aktivity, jiná podporá v závislosti na pot ebách rodiny se ZP dít tem i hendikepovaným jiné v kové kategorie. Sou ástí služby je P j ovna invalidních vozík a kompenza ních pom cek pro d ti, mládež, dosp lé a seniory (ceník je k dispozici v za ízení) a dále zajiš ování dopravy zdravotn postižených d tí a mládeže do školních za ízení v regionu tzv. Sociálním automobilem uzp sobeným pro p epravu imobilních osob. Poradna NRZP R pro Liberecký kraj Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kroll Zahradní 415/ Liberec XI-R žodol I GSM: Odborné sociální poradenství poskytované v Poradn NRZP R pro Liberecký kraj je poskytováno osobám z ad osob se zdravotním postižením a senior, které mají potíže s uplat ováním i obhajobou svých práv a jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo sociální izolací. Ú elem poradenství je tyto negativní dopady odvrátit. Poradenství je poskytováno i rodinným p íslušník m a osobám z blízkého sociálního okolí výše jmenovaných osob na území celé R rodi m d tí se zdravotním postižením, opatrovník m, osobám pe ujícím aj. ESY HANDICAP HELP, o.s. Kontaktní osoba: Lenka Zimmermannová (p edseda Rady sdružení), Simona Nováková Rumunská 655/ Liberec 1 Tel.: Ob anské sdružení je poskytovatelem t chto sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní asistence, odleh ovací služby, sociální rehabilitace (poskytována v Liberci a Novém M st pod Smrkem). Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifi kované sociální 15

17 Kontakty na sociální oblast služby osobám s p evládajícím t lesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální mí e zvládat pobyt v p irozeném domácím prost edí. ELVA HELP o.s. Kontaktní osoba: Jana Chocholoušová (p edseda), Andrea Tvrdá Palachova 504/ Liberec 1 GSM: ELVA HELP o.s. poskytuje sociální služby odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace. Tato obsahuje soubor specifických inností zam ený na nácvik pot ebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob sta nosti v nejvyšší možné mí e s ohledem na jejich dlouhodob nep íznivý zdravotní stav. Poradenství je poskytováno zejména formou terénní poradny, tedy nonstop po telefonické domluv dále pak p evážn na adrese momentálního pobytu klienta, další možnost p es skype a nebo poštu se závazkem dodací lh ty na vy ízení dotazu klienta, vycházíme tak z poptávky a možností naší cílové skupiny, zárove b žn dostupných možností komunika ních médií. D ob anské sdružení Kontaktní osoba: Ing. Romana Lakomá (p edsedkyn Rady sdružení), Bc. Ludmila Žánová (místop edsedkyn Rady sdružení) Švermova 32/ Liberec 10 Tel.: , Posláním je asistovat všem klient m p i ešení jejich tíživých životních situací. Poradna, poskytující sociální službu Odborné sociální poradenství, má zajiš ovat, aby ob ané netrp li neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjád it ú inn své pot eby; na základ analýzy problém ob an upozor ovat p íslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na ne ešené problémy ob an, a tím p ispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování ú ad na místní a celostátní úrovni. Cílovou skupinou jsou ob ané, kte í se dostali obtížné životní situace a nedokáží ji ešit vlastními silami. Ob anské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovišt m sociální pé e, nestanovují sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psycholog a rodinných poradc a nep ebírají funkci informa ních kancelá í p i okresních ú adech. Všem t mto specializovaným pracovištím naopak uleh ují práci, protože slouží pro ob any v nesnázích, kte í nev dí, kam se obrátit o pomoc, jako ur ité distribu ní centrum, a p ispívají tak k efektivn jšímu fungování státní správy. CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Kontaktní osoba: Jaroslav Leško ( editel), Helena Latislavová (p edseda výkonného výboru) Zahradní 415/ Liberec 1 Tel.: CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ poskytuje tyto typy sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní asistence a odleh ovací služby. Odborné sociální poradenství je poskytováno jako specializovaná odborná innost, která pomáhá uživateli služby lépe se orientovat v náro né životní situaci a podporuje ho v nalezení strategie sm ující ke zlepšení kvality jeho života. Odleh ovací 16

18 Kontakty na sociální oblast služba poskytuje sociální pé i osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, o které je jinak pe ováno v jejich p irozeném sociálním prost edí. Cílem služby je umožnit pe ující osob nezbytný odpo inek a as na vy ízení vlastních záležitostí. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v p irozeném sociálním prost edí osob a p i innostech, které osoba pot ebuje. Rytmus Liberec, o.p.s. Kontaktní osoba: Ing. Antónia Dech arová ( editelka) Palachova 504/ Liberec 1 Tel.: , GSM: Sociální rehabilitace je zam ena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností lov ka, aby mohl využívat b žné spole enské zdroje a fungovat v p irozeném prost edí, zejména v oblasti zam stnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a spole enského života. Sociální rehabilitace je provád na metodou podporovaného zam stnávání. Rodina24 Kontaktní osoba: Eliška Pokorná (výkonná editelka), Michaela Hloucalová (vedoucí osobní asistence) nám. Kyjevské 592/ Liberec 6 GSM: , GSM: Rodina24 poskytuje sociální službu osobní asistence. Na základ zdravotního a psychického stavu klienta, jeho pot eb, p ání a zájm je projednána volba nejvhodn jšího asistenta/asistentky s vedoucí asistence a sociální pracovnicí. Klienti si sami ur ují pr b h poskytované služby pod podmínkou, že bude zachováno bezpe í jeho asistenta/asistentky. Cílem služby je zajistit sob sta nost klienta v té nejvyšší mí e, kterou mu dovoluje jeho aktuální fyzický a psychický stav a jeho aktivní zapojování do b žného života. Kancelá se nachází v Nerudov ul..p. 17, Jablonec n. N. MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. Kontaktní osoba: Simona Svobodová ( editelka), Mgr. Ladislava Star evi ová Generála Svobody 83/ Liberec 1 Tel.: , GSM: Služby osobní asistence jsou poskytovány dle asových pot eb a požadavk klient, zahrnují pomoc p i sebeobsluze (hygiena, strava, oblékání, ), nácvik dovedností pro zvládnutí sebepé e, pomoc p i chodu domácnosti, asistenci u d tí ve školách, možnost dovozu ob d i dietního typu, doprovod p i návšt v léka e, školských za ízení a ú ad a zap j ení kompenza ních pom cek. 17

19 Kontakty na sociální oblast Maltézská pomoc Kontaktní osoba: Bc. Hana Denizová Dubická GSM: Cílem služby sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je psychosociální pomoc senior m a zdravotn postiženým osobám. Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vylou ením z d vod svého stá í, zdravotního stavu nebo postižení. DIAKONIE DUBÁ Kontaktní osoba: Michal Exner (výkonný editel) Dlouhá 87/ Dubá Tel.: , GSM: , Pobytová služba sociální rehabilitace sm uje k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to bu ve vlastním bezbariérovém byt, rodin i jiném vhodném za ízení, které bude schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Aktivní p íprava uživatel na budoucí samostatný život probíhá ú astí v nejr zn jších programech, kurzech a aktivitách. Doba pobytu v za ízení sociální rehabilitace Diakonie Dubá je asov omezená a pohybuje se v rozmezí od 1 do 3 rok. Pouze v p ípad, že uživatel služby do této doby nebude mít zajišt no bydlení i bude pot ebovat delší p ípravu bude tato doba individuáln prodloužena na nezbytný as. Denní a pobytové sociální služby, p ísp vková organizace Kontaktní osoba: Bc. Ilona Hummelová ( editelka) Hradecká eská Lípa 6 Tel.: Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením se poskytuje dosp lým, t lesn postiženým ob an m, kte í nevyžadují celodenní zdravotní pé i, ale jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Základní poskytované innosti: ubytování v jednol žkový pokojích, zprost edkování stravy, pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu, pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprost edkovávání aktiviza ních inností, zprost edkovávání kontaktu se spole enským prost edím, pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována na adrese Jižní 1970/29, 1. D tské centrum Semily Kontaktní osoba: Ivana Pavlatová ( editelka) Na Olešce Semily Tel.: Denní stacioná je zcela bezbariérové za ízení ur ené pro d ti od jednoho roku v ku do ukon ení vzd lávání v nižším stupni speciální školy, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poslá- 18

20 Kontakty na sociální oblast ním stacioná e je poskytování sociálních služeb d tem se zdravotním postižením nebo d tem z nep íznivého sociálního prost edí tak, aby u nich docházelo k p irozenému, nenásilnému a v asnému za le ování do spole nosti. Snahou a posláním denního stacioná e je individuální zkvalitn ní života každého dít te a tím i jeho rodin. D tské centrum poskytuje také služby zdravotní a rehabilita ní. BOHEMIA HELP o.p.s. Kontaktní osoba: Bc. Jitka Koutníková Svobody 223/ Liberec 15 GSM: BOHEMIA HELP, o. p. s. je nestátní zdravotnické za ízení, které krom domácí zdravotní pé e poskytuje i sociální služby pe ovatelskou službu. Nabídka spole nosti obsahuje komplexní ošet ovatelskou pé i o staré a chronicky nemocné, následnou pé i v období po prob hlé hospitalizaci, kdy je pot eba zajistit ješt další odbornou pomoc, paliativní a hospicovou pé i, poradenství, zajišt ní nezbytných formalit na ú adech apod. Nem žu to béééééééé ení zastavit! 19

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

Právo sociálního zabezpe ení

Právo sociálního zabezpe ení Právo sociálního zabezpe ení Sociální pé e (pomoc) podle právní úpravy ú inné od 1.1.2012 JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociální pé e nahradil pojem chudinská pé e prosazuje se pojem sociální pomoc

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Ob anské sdružení Fokus Mladá Boleslav CÍLE SLUŽEB zvýšení kvality života klient, zvýšení jejich nezávislosti, snížení pot eby psychiatrické rehabilitace, zvládnutí

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

Helena Šafránková 1.11.2011

Helena Šafránková 1.11.2011 Helena Šafránková 1.11.2011 Právní úprava Jednotná kontaktní místa Činnosti JKM Podnikání v EU Přeshraniční poskytování služeb x usazení Regulované a neregulované povolání OSVČ přeshraniční poskytování

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK

Datum konání: 13. února 2008 Místo konání: zasedací místnost č. dveří 328, 3. patro KÚ LK Příloha č. 5 Přehled výběrových řízení dle zákona o veřejném zdravotním pojištění vyhlášených Krajským úřadem Libereckého kraje v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013 v oboru všeobecná sestra domácí zdravotní

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH : Pe ovatelská služba, organiza ní složka m sta ( kontakt) Organiza ní zajišt ní.. innost pe ovatelské služby. Finance. Domy s

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Povinný subjekt: Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Třída Tomáše

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Služby pro oběti trestných činů - Most

Služby pro oběti trestných činů - Most Služby pro - Most Služba Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt Popis služby Dostupnost Oběti trestných činů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

11. Působení stážistů a dobrovolníků

11. Působení stážistů a dobrovolníků 11. Působení stážistů a dobrovolníků Označení dokumentu Vlastník: Mgr. Pavel Říčan Datum: 30. 10. 2011 Připomínkoval: Management Datum: 20. 12. 2012 Vydal: Mgr. Anna Šimonová Datum: 01. 01. 2013 Podpis:

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk íslo jednací: MUVPK-OD 34166/17-KAV Spisová zna ka: 6204/2017

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Projekt pod záštitou Nadace Syner. Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence

Projekt pod záštitou Nadace Syner. Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence Budou mít i děti se zdravotním postižením stejné příležitosti jako děti zdravé? Projekt pod záštitou Nadace Syner Adámek Procházka klient v MŠ Motýlek Evička Fialová osobní asistence 05.11.20.2010 ESY

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš

M STO VIMPERK. Vymezení zpoplatn ných parkoviš M STO VIMPERK Na ízení. 2/2011, o vymezení zp sobu využití pozemních komunikací v ásti území m sta Vimperk ve smyslu ust. 23 zákona. 13/1997 Sb., v platném zn ní. Rada m sta Vimperk vydává svým usnesením.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název

STANOVY. ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení. Název STANOVY ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení l. 1 Název l. 2 Sídlo Sídlo právnické osoby: Plze, Podmostní 1, PS 301 12 l. 3 Právní postavení (1)

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Kancelář hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967 e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz,

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY POSLÁNÍ DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více