PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD"

Transkript

1 PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry.

2 Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi d kujeme Martinovi Seppovi, Týmu silni ní bezpe nosti, Petrovi Illkovi, Pavlín Blatné, eskému sdružení pro ob ti dopravních nehod a všem lidem se srdcem na pravém míst, kte í pomohli dobré v ci.

3 Obsah Obéééécné rady Úvodní slovo Psychologická pomoc Trestní ízení a další oblasti práva Pojistné Na co máte a nemáte nárok otázky kolem dávek V p ípad úmrtí O nada ním fondu Kontakty na psychology sociální oblast rehabilitace všeobecné sestry fyzioterapeuty Pr vodce pro ob ti dopravních nehod Auto i: Mgr. Barbora Vaní ková, Mgr. Robert J.H ebí ek. D kujeme za poskytnuté materiály eskému sdružení dopravních nehod a Libereckému kraji. Grafi cká úprava: Studio Illek Tisk: Cavoneri s.r.o. Náklad: ks Rok vydání 2011

4 Béééé, béééé Úvodní slovo Ro n se v Libereckém kraji p ihodí okolo ty tisíc dopravních nehod. ešení situací, jež nastanou v souvislosti s dopravní nehodou, není v ad p ípad otázkou pouze samotných p ímých ú astník, ale i jejich blízkých. Lidé pak bývají postaveni p ed problémy, s nimiž se v dosavadním život dosud nesetkali a jež mohou na první pohled p sobit nep ekonateln. Informace obsažené v této brožu e vám pomohou získat p ehled o krocích, které je pot eba podniknout: naleznete zde nap íklad rady z oblasti právního poradenství, údaje o možnostech sociální, psychologické a další pomoci i užite né kontakty na konkrétní instituce a organizace. Aktuální informace naleznete také na internetové adrese: Kdyby došlo na berany duc, nebudu už jenom béééé et! 3

5 Obéééécné rady Psychologická pomoc Zkušenost s dopravní nehodou asto p edstavuje výraznou psychickou zát ž pro p ímé ú astníky i jejich blízké okolí. Reakce organismu m že nastat nejenom bezprost edn po události, ale i v horizontu následujících 48 hodin. Lidé se tak mohou nacházet v útlumu, nebo naopak nastane stav nervového vybuzení. N kdy se stane, že lidé zp tn kv li svému jednání v krizové situaci poci ují stud a vlastní reakce posuzují velmi kriticky, což jim brání se s událostí vyrovnat a vlastn to pro n p edstavuje další zát ž. To se stává t eba v p ípad, kdy zasažený reaguje smíchem nebo obecn tak, jak by s istou hlavou rozhodn jednat necht l. M jte však na pam ti, že s podobným problémem se setká ada lidí, kte í se v podobné situaci ocitli, jedná se o reakci obvyklou a rozhodn není t eba se sám nad sebou pohoršovat a snažit se vzpomínku za každou cenu vyt snit, nebo mít dokonce pocit viny. Naopak je pot eba uv domit si, že to, jak se s tímto zážitkem vnit n vyrovnáte, m že mít vliv na kvalitu celého vašeho budoucího života anebo alespo vaše pocity a jednání ovliv ovat ješt adu m síc po události. Vždy je proto nejlepší poradit se s odborníkem a vyhledat psychologickou, p ípadn i psychiatrickou pomoc. P íklad: Po tom, co jsem se probrala, jsem zjistila, že kamarádka je v bezv domí a krvácí. V bec jsem nev d la, co d lat, usmívala jsem se, netušila jsem, co se d je, vypráví Klára. Až za dv hodiny se zni ehonic spustil plá, který jsem nemohla zastavit, p ipadala jsem si jako blázen. Až zp tn mi psycholožka vysv tlila, že je to úpln b žná reakce v tšiny lidí s podobným zážitkem, uzavírá s tím, že te už se cítí mnohem lépe, a koli se dlouho trápila pocitem, že taková reakce je trapná. Trestní ízení a další oblasti práva Potvrzení, doklad, tiskopis, formulá Stejn jako v ad dalších situací je i dopravní nehoda a úsp šné vy ešení všech jejích následk spojeno s nevyhnutelnou nutností vy ídit celou adu formalit. Pokud jste tak neu inili bezprost edn po nehod, nezapome te v c nahlásit Policii R. Došlo-li k poškození silnice, oplocení nemovitosti, zaparkovaných vozidel nebo obecn prosp šného za ízení, je ohlášení povinné. Nutné je rovn ž zkontrolovat, zda máte všechny pot ebné údaje od dalších ú astník události, a doplnit chyb jící. Založte si tedy složku nebo obálku, v níž nesmí chyb t potvrzení totožnosti dalších ú astník, v etn údaj z idi ského pr kazu a osv d ení o registraci vozidla. Zapište si i údaje o pojiš ovnách dalších ú astník, ísla pojistných smluv a nezapome te na registra ní zna ky 4

6 Obéééécné rady vozidel. Nejlepším ešením, obzvláš je-li vozidlo registrováno v zahrani í, je po ídit si fotokopie všech dokument. Zárove m že být velmi praktické zapsat si veškeré informace z nehody, které máte dosud v pam ti a možná jste je zapomn li policii sd lit. Zapisujte si vše, co se vám vybaví, pot ebný m že být i vlastní ná rtek z místa, kde k situaci došlo. D ležité je také zaznamenávat si podrobnosti o vašem zdravotním stavu. Jelikož k jeho z horšení m že dojít i n kolik dní po nehod, shromaž ujte léka ské zprávy a zapisujte si i všechny p ekážky a omezení, které vám zran ní zp sobilo. Krom toho si ve te také soupis všech výdaj spojených s nehodou a jejími následky, v etn ušlé mzdy, respektive zisku. Chcete-li vymoci odškodn ní za újmu na zdraví, po ítejte s tím, že se neobejdete bez pomoci právníka! Své nároky na náhradu škody m žete uplatnit v trestním, ob ansko- íze- Béééééz právníka bych byla bééézradná! Takhle si m žu hodit kopyto p es kopyto, však on už to vy ídí. právním nebo speciálním ob anskoprávním ní. V rámci trestního ízení m že ob trest- ného inu uplatnit nárok na náhradu škody v rámci takzva- ného adhezního ízení. Adhezní znamenáže by mohlo být vedeno i o samot ale protože sou asn probíhá jiné (hlavní) ízení, lze v c projednat spole n s ním, a ušet it tak náklady. Poškozený však musí návrh na náhradu škody u init nejpozd ji na za átku hlavního lí ení, než za ne dokazování. Žalobu totiž p i trestním ízení podává státní stupce, poškozený ji sám podat nem že, zá- a musí se tedy se svým nárokem do zahájenéhho ízení p ipojit. Oproti ob anskému má trestní ízení adu výhod, p edevším není návrh na náhradu škody zpoplatn n a zasažený nemusí dokazovat, že se in, na jehož 5

7 Obéééécné rady základ mu vznikla škoda, skute n stal, protože tento in (dopravní nehoda) je samotným p edm tem trestního ízení a d kazy o n m p ekládá státní zástupce, p ípadn si je opat uje sám soud. Poškozený musí v tšinou pouze dokázat výši škody (ušlý p íjem, bolestné, hmotná škoda). Náhrady škody se m žete domáhat i v ob anském ízení, a to i v p ípad, že probíhá ízení trestní, oproti výše zmín nému postupu má ale adu nevýhod. Žalobu podejte u civilního soudu. Vylí it v ní musíte, co se stalo, jaká a jak vysoká vám vznikla škoda. Nutné je také dokázat, že existuje p í inná souvislost mezi nehodou a škodou (abyste pak neuplat ovali náhradu za zlomené žebro, které jste si p ivodili p i lyžování a ne p i autonehod ). Pokud nechcete nic zanedbat, obra te se na právníka. D ležité: v p ípad náhrady škody platí dvouletá proml ecí lh ta. Nebyly-li vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud. Myslela jsem si, že to vy ídím raz dva, ale zatímco ekám, narostlo na m vlny na t i svetry, patery ponožky a pon o pro strejdu Bééééd icha! Pojistné V televizních reklamách to vypadá, jako by nebylo v tšího pot šení než jednání s pojiš- ovnou. V realit se ale bohužel z rozbitého automobilu nový sám od sebe skute n nestane, a tak se na jednání rad ji po ádn p ipravte. P edevším si ut i te všechny získané dokumenty, abyste je pojiš ovn nemuseli dodávat postupn, a proces se tak mohl ihned rozb hnout. Nezapome te p edložit poznávací zna ku vozi- dla, které nehodu zp sobilo. Nutné je také zjistit identifika ní údaje viníka nehody, p ípadn vlastní- ka vozidla. íkáte, že p eci nejste žádný detektiv? Ani jím nemusíte být celý proces zabere n ko- 6

8 Obéééécné rady lik minut, zadáte-li SPZ do vyhledáva e na stránkách eské kancelá e pojistitel (www.ckp.cz). Získáte zde informace o pojistiteli automobilu a kontakt na n j. Se získanými dokumenty se už obra te p ímo na konkrétní pojiš ovnu, po níž m žete požadovat náhradu v cné škody, újmy na zdraví nebo škody vzniklé usmrcením (samostatná kapitola). Nárok máte i na náhradu ušlého zisku a náklad spojených se soudním procesem. Pokud vozidlo, jehož idi škodu zp sobil, nemá povinné ru ení, p ípadn jde o vozidlo zahrani ní, obracejte se p ímo na eskou kancelá pojistitel. Ta provozuje i informa ní centrum, kde získáte odpov di na p ípadné dotazy. D ležité: v p ípad pojistného pln ní platí ty letá proml ecí lh ta. Nebyly-li vaše nároky zaplaceny, obra te se na soud. Na co máte a nemáte nárok otázky kolem dávek Ob dopravní nehody, kterou tato událost do asn vy adila z pracovního procesu, má samoz ejm jako kdykoli jindy p i vzniku do asné pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy a posléze nemocenské. Platí zde stejná pravidla i omezení jako v p ípadech, kdy do asná pracovní neschopnost nevznikla kv li úrazu. Další možnou dávkou je OŠET OVNÉ, které p ipadá v úvahu v p ípad, kdy je zasažený závislý na pé i n koho jiného. Na ošet ovné má nárok zam stnanec, který se stará o dít do 10 let v ku nebo o jiného nemocného lena rodiny, pokud to jeho stav vyžaduje. Týká se to však jen t ch len rodiny, kte í s ošet ujícím žijí v jedné domácnosti (výjimku tvo í d ti do 10 let, kde nap íklad soud rozhodl o st ídavé výchov ). Ošet ovné se rovn ž netýká osob samostatn výd le n inných (OSV ) nebo zam stnanc na dohodu o provedení práce (DPP). Podp r í doba m že trvat zpravidla 9 dn. Obra te se na svého ošet ujícího léka e, který vydává rozhodnutí o vzniku i ukon ení pot eby ošet ování. P i rozhodování v prvním stupni o v cech pojišt ní, vyplácení dávek a tak podobn je hlavním aktérem Okresní správa sociálního zabezpe ení (OSSZ) to se týká zam stnanc a OSV. D ležitým tématem jsou v p ípad dopravních nehod také ÚRAZY. O úraz p jde v p ípad nehody tehdy, když bude prokázána p ímá souvislost mezi nehodou a poškozením zdraví. Pojiš ovna pak vyjad uje v bodech, nakolik došlo ke snížení spole enského uplatn ní a zda je namíst odškodn ní bolestného. Týká se vás to tehdy, máte li sjednané životní nebo úrazové pojišt ní. Zvláštní význam mají úrazy pracovní. O tom, zda jde o pracovní úraz, rozhoduje zam stnavatel. Zam stnavatelé se n kdy snaží, aby byl úraz posuzován jinak než 7

9 Obéééécné rady jako pracovní. Pracovní úraz je ovšem defi nován pro všechny stejn zákoníkem práce, a vždy proto vyhledejte odbornou radu právníka. D ležité je v d t, že zodpov dnost za tzv. škodnou událost a její následek má zam stnavatel i tehdy, když on sám neporušil právní povinnost nebo p edpis. Zam stnavatel rovn ž musí do 5 dn sepsat záznam o pracovním úrazu, kopii odevzdat pojiš ovn a inspektorátu bezpe nosti práce. S pracovním úrazem souvisí nap. náhrada za ušlou mzdu, a to v n kterých p ípadech i po skon ení pracovní neschopnosti, rovn ž v p ípadech áste né nebo plné invalidity. Jednorázov se poskytuje náhrada za bolest a ztížení spole enského uplatn ní. Míru op t posuzuje léka pomocí bodového ohodnocení. Dále sem pat í i náhrada za náklady spojené s lé ením a náhrada v cné škody. Dále se p i škod na zdraví hradí pen žitým d chodem ztráta na výd lku, a to z pr m rného výd lku poškozeného, kterého p ed poškozením dosahoval. Náhrada za ztrátu na výd lku se hradí jednak po dobu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi nemocenskou a pr m rným výd lkem) a po skon ení pracovní neschopnosti nebo p i invalidit (rozdíl mezi pr m rným výd lkem p ed a po poškození s p i tením p ípadného invalidního d chodu). P i škod na zdraví se hradí i ú elné náklady spojené s lé ením, p i usmrcení spojené s poh bem. D ležité: v p ípad dohody o pracovní innosti (DP ) nebo pracovního vztahu na dobu ur itou vám náleží náhrada za ušlou mzdu jen do doby, kdy m l pracovní vztah skon it! Dále jsou zde DÁVKY D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ, kam pat í plný i áste ný invalidní d chod, d chod vdovský a sirot í. O vašem nároku na tyto dávky rozhoduje eská správa sociálního zabezpe ení ( SSZ) na základ posudku Posudkové komise MPSV, ovšem pokud s nimi nesouhlasíte (to se týká i snížení i odebrání d chodu), máte právo se obrátit na soud s žalobou je však t eba tak u init do dvou m síc od doru ení rozhodnutí. Obra te se na OSSZ, kde s vámi bude sepsána žádost o p iznání dávek d chodového pojišt ní. Pokud se výrazn sníží sob sta nost lov ka a jeho schopnost o sebe pe ovat, m že mít nárok na P ÍSP VEK NA PÉ I. ada lidí si ješt pamatuje na p ísp vek p i pé i o osobu blízkou, který m l podobný ú el a fungoval do roku Oproti n mu je tu jeden zásadní rozdíl: dnes je to p ímo lov k závislý na pomoci n koho dalšího, kdo o p ísp vek na pé i žádá, a sám rozhoduje, jakým zp sobem a od koho si pé i zajistí. Pokud se tedy ob dopravní nehody bude potýkat s takovými následky, že bude pot ebovat pé i n koho dalšího, m že o p ísp vek požádat. M že ur it, že si za získané prost edky zajistí pomoc n jaké organizace, která provozuje sociální služ- 8

10 Obéééécné rady by, ale m že se také rozhodnout, že o n j bude pe ovat n jaká blízká osoba nebo n kdo další. Své rozhodnutí však musí oznámit p edem v žádosti. Jak se to d lá? Žádost se podává na speciálním formulá i u místn p íslušného obecního ú adu obce s rozší enou p sobností. Sociální pracovník potom prov í, do jaké míry pot ebuje žadatel pomoc p i úkonech pé e o vlastní osobu a sob sta nosti (provede tzv. sociální šet ení), a pak se obrátí na okresní správu sociálního zabezpe ení, kde zdravotní stav posoudí posudkový léka až pak vydá ú ad rozhodnutí o tom, zda a v jaké výši mu p ísp vek na pé i náleží. Pokud s rozhodnutím ú adu nesouhlasíte, m žete se odvolat ke krajskému ú adu. Pro t žce zdravotn postižené ob any také existují tzv. mimo ádné výhody, které jim mají usnadnit život týkají se nap íklad r zných slev v p eprav. Žádost o mimo ádné výhody se podává op t na obecním ú adu obce s rozší enou p sobností, jejich stupe se odvozuje od posouzení zdravotního stavu posudkovým léka em OSSZ. Mimo ádné výhody I. stupn osv d uje pr kaz TP, II. stupe osv d uje pr kaz ZTP a ke III. stupni se váže pr kaz ZTP/P. Držitel m mimo ádných výhod II. a III. stupn lze p i spln ní dalších podmínek poskytnout p ísp vek na provoz motorového vozidla. Ú ad rovn ž m že poskytnout na základ doporu ení odborného léka e p ísp vek na opat ení zvláštních pom cek (nap íklad svislé i šikmé schodiš ové plošiny). Ob an m s t žkým postižením nosného a pohybového aparátu lze p iznat i p ísp vek na úpravu bytu nebo zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla. V p ípad úmrtí Pokud p i dopravní nehod zem el n kdo z vašich blízkých, nemáte jist myšlenky na ešení praktických problém. Následující ádky se vám p esto budou snažit usnadnit situaci, v níž jste se náhle ocitli. Uplatnit m žete nap íklad právo na poh ebné, pro n ž je stanovena fi xní ástka 5000 korun. Osoba, která vypravuje poh eb, má nárok na dávku státní sociální podpory, pokud se jedná o úmrtí nezaopat eného dít te nebo rodi e nezaopat eného dít te. Jednalo-li se o pracovní úraz, poskytuje poh ebné ve stejné výši zam stnavatel. Zam stnavatel zárove hradí náklady na výživu poz stalých, pokud jim byla do té doby ze strany zem elého poskytována. D dic m p ísluší i náhrada v cné škody, k níž došlo v dob úmrtí. Manželovi nebo nezaopat ené manželce p ísluší také jednorázové odškodn ní ve výši korun pro každého z len rodiny. Ob anský zákoník zárove stanoví, jaké jednorázové odškodn ní náleží poz stalým osob samostatn výd le n inných. V tomto p ípad hradí ástku viník nehody. Manželovi nebo manželce náleží K, dít ti K, rodi i K, 9

11 Obéééécné rady rodi m p i ztrát nenarozeného dít te K, sourozenci K, osob blízké K. Poz stalí mohou rovn ž zažádat o vdovský, vdovecký i sirot í d chod, jehož základní státem stanovená vým ra iní 2170 korun m sí n. Druhou složku celkové ástky tvo í u manžela nebo manželky 50 procent ze starobního, invalidního nebo áste n invalidního d chodu, který v dob úmrtí zesnulý pobíral. U dít te je základní ástka stejná, druhá ást se vypo ítává ze stejného základu, tvo í však 40 procent. Nárok na vdovský i sirot í d chod je podmín n adou ukazatel, mezi n ž pat í pot ebná doba pojišt ní, v k, p vodní vým ra n kterého z d chod, pé e o dít, rodi e ve spole né domácnosti a další. O svém konkrétním p ípadu se informujte u pracovníka n kterého z dále uvedených ú ad (strana 13). 10

12 Ahoj, já jsem Pepina O nada ním fondu P edstavte si, že p ijdete do místnosti, která je plná milovník ovcí. Asi jsem se zab hl do n jakého klubu ba, pomyslíte si vcelku logicky, ale ouha. To jste jen natrefi li na setkání dobrovolník nada ního fondu Pepina. Všichni dohromady se snažíme pomáhat naší maskotce ove ce Pepin. Pro práv jí? Protože je na p ežvýkavce až p ekvapiv vtipná, zná celou partu zp vák, herc, moderátor a adu dalších lidí, kte í umí zajímavé v ci a neváhají se o n pod lit s obecenstvem. Pomáháme Pepin, jelikož jakožto stádní zví e je velmi družná a solidární, podporuje lidi v t žkých sociálních i rodinných situacích, starší a nemocné, d ti v ústavní výchov nebo ty, co pocházejí z problémových rodin. A koli Pepina chodí v krásných ervených šati kách, moc dob e si ov domuje, že nejsou na sv t jen p kn vyfi knuté ovce, a tak je p ipravena pomoci konkrétním lidem a vyslechnout jejich p íb h a problémy kdykoliv. Když se jednou cestou na Ješt d p imotala do hrozivé dopravní situace, hned se b žela zakladatele fondu Rudy Kubíka a jeho kamarádky Milušky Bittnerové zeptat, pro na sebe lidi v t ch plechovkách tak vr í? A tak te pomáhá za vydatného p isp ní Libereckého kraje ob tem dopravních nehod na Liberecku. Pepina se zkrátka hrne do všeho a my ji máme rádi, protože se ze sebe nesnaží d lat n jakou svatou ovci a n které nápady si snad souká až z kopyta. Všechno ale vymýšlí hlavn proto, že chce nám lidem pomoci. Snad pom že i touto brožurkou s radami pro všechny ú astníky dopravních nehod a jejich blízké. Další moje p íhody najdete na 11

13 Ahoj, já jsem Pepina KONTAKTY NA PSYCHOLOGY Druh a rozsah poskytované zdravotní pé e v oboru klinický psycholog: V oboru klinická psychologie provádí pé i preventivní, diagnostickou, lé ebnou, neodkladnou, rehabilita ní a dispenzární. Mgr. Bohdana Ka enová 28. íjna Turnov GSM: Mgr. Jan Knop Jáchymovská 385/ Liberec GSM: Mgr. Na a Kravcivová Hrn í ská 2985 GSM: PhDr. Jind iška Lejsková Kostelní 10/ Liberec tel.: GSM: MUDr. Jana Machanderová Palackého 2640/24 tel.: MUDr. Jana Machanderová Jáchymovská 385/ Liberec Mgr. Ing. Jitka Mlezivová Liberecká 677/15 GSM: Mgr. Petr Moos Klášterní 117/ Liberec GSM: Mgr. Adriana Náhliková Špidlenova Semily GSM: PhDr. Veronika Nováková Purky ova 1849 GSM: SPIRÁLA s.r.o. Na Šumav 1509/ Jablonec nad Nisou tel.: SPIRÁLA s.r.o. PhDr. Ivana Hrdá 28. íjna Turnov 12

14 KONTAKTY NA SOCIÁLNÍ OBLAST Popis innosti sociálních odbor m stských ú ad odbor sociálních v cí vydává pro ob any s t žkým zdravotním postižením pr kazy mimo ádných výhod a parkovací pr kazy, dále t mto ob an m poskytuje sociální dávky p ísp vek na pé i, p ísp vek na zvláštní pom cky, p ísp vek na úpravu bytu, p ísp vek na zakoupení, opravu i zvláštní úpravu motorového vozidla, p ísp vek na provoz motorového vozidla a další. M stský ú ad eská Lípa Kontaktní osoba: Kv tuše Rusínková, Ludmila Rozehnalová nám. T. G. Masaryka 1 Tel.: , M stský ú ad Turnov Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kocourová Dvo ákova Turnov M stský ú ad Jilemnice Kontaktní osoba: Mgr. Jind iška Vydrová Masarykovo nám Jilemnice Tel.: M stský ú ad Semily Kontaktní osoba: Alena Housová Husova Semily Tel.: M stský ú ad Nový Bor Kontaktní osoba: Bc. Milan Reichert nám. Míru Nový Bor Tel.: M stský ú ad Frýdlant Kontaktní osoba: Bc. Dušan Václaví ek, Bc. Lucie Andršová nám. T. G. Masaryka Frýdlant Tel.: , M stský ú ad Železný Brod Kontaktní osoba: Eva Sasková nám. 3 kv tna Železný Brod Tel.: M stský ú ad Tanvald Kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Tomšová Palackého Tanvald Tel.: M stský ú ad Jablonec nad Nisou Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Rýžaková, Bc. Alena Beršíková Mírové nám. 3100/ Jablonec nad Nisou Tel.: , Magistrát m sta Liberec Kontaktní osoba: Mgr. Jolana Šebková, Mgr. Martina Hendrychová t. 1. máje 108/ Liberec Tel.: ,

15 Kontakty na sociální oblast Ú ad práce R kontaktní pracovišt Liberec Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pot šilová, Mgr. Eva Friedrichová Dr. Milady Horákové 580/ Liberec IV-Perštýn Tel.: , , Ú ad práce m že zam stnavatel m, kte í provád jí rekvalifi kaci svých zam stnanc v zájmu jejich dalšího pracovního uplatn ní, hradit pln nebo áste n náklady spojené s touto inností. Rekvalifi - kace se uskute uje v pracovní dob a je p ekážkou v práci na stran zam stnance; za tuto dobu p ísluší zam stnanci náhrada mzdy ve výši pr m rného výd lku. Mimo pracovní dobu se rekvalifi kace uskute uje jen pokud je to nezbytné vzhledem ke zp sobu jejího zabezpe ení. Asociace zam stnavatel zdravotn postižených eské republiky Kontaktní osoba: Ing. Karel RYCHTÁ, Ing. Lucie BRAN ÍKOVÁ Jind išská Praha 1 Tel.: , GSM: , Tel.: Jde o zájmové sdružení s více než stovkou podnikatel a ostatních zam stnavatel, kte í zam stnávají nadpolovi ní podíl spolupracovník se zdravotním postižením, nebo se na podpo e jejich zam stnávání významn podílejí. Svým len m nabízí informace z první ruky, zastoupení skupinových zájm, podporu v obtížných situacích, možnost vým ny zkušeností a vzájemné komunikace, platformu pro formulaci spole ných stanovisek a priorit. Podporuje spolupráci uvnit asociace na národní i regionální úrovni; spolupracuje také s dalšími partnery podnikateli, sdruženími, vzd lávacími i dalšími organizacemi, pokud to prosp je spole ným zájm m len. Ob anské sdružení D.R.A.K. Kontaktní osoba: Ladislav Ko ínek, Bc. Lenka Bobvošová Obla ná 450/ Liberec 5 Tel.: Ob anské sdružení D.R.A.K. poskytuje tyto sociální služby: odborné sociální poradenství, sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi, sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a terénní programy. Centrum interven ních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p ísp vková organizace Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Brát Tanvaldská Liberec 30 Tel.: Organizace poskytuje sociální služby: Odborné sociální poradenství (poradny v eské Líp, Turnov, Jilemnici, Jablonci nad Nisou a Liberci) a Telefonickou krizovou pomoc s p sobností pro celý LK. 14

16 Kontakty na sociální oblast Poradny poskytují odborné služby a pomoc p i ešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztah formou poradenství a terapie. Posláním Linky d v ry Liberec je poskytovat telefonickou krizovou pomoc na p echodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví i života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou do asn nemohou ešit vlastními silami. Nabízí dle pot eb uživatele kvalifi kovan a situaci p im en telefonickou krizovou pomoc, dlouhodobou podporu osobám, kte í se ocitli v obtížné životní situaci, prožívající tíse i samotu. Dále poskytuje psychosociální poradenství, zajiš uje spolupráci jednotlivých pomáhajících institucí, informace o službách a kontaktech a distribuci do navazujících za ízení. Mezi základní formy poskytovaných služeb pat í telefonický rozhovor, hovory p es aplikaci skype a internetové poradenství. Asociace rodi a p átel zdravotn postižených d tí v R, o.s. Klub Jablonec n. Nisou Kontaktní osoba: Bohuslava Zikmundová Budovatel 3271/19 1 GSM: Za ízení poskytující sociální službu Sociáln aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi sídlí na adrese Emilie Floriánové 1736/8, 1. Na základ kontaktu ze strany klienta ( i doporu ení SPC, zdravotnických za ízení, ú ad i spec. škol) i depistáže v terénu je poskytována pomoc rodinám se zdravotn postiženými d tmi a mládeží. Nabízeno je sociální poradenství, pomoc p i zajiš ování dalších sociálních služeb, zprost edkování kontakt s pot ebnými institucemi, volno asové a vzd lávací aktivity, jiná podporá v závislosti na pot ebách rodiny se ZP dít tem i hendikepovaným jiné v kové kategorie. Sou ástí služby je P j ovna invalidních vozík a kompenza ních pom cek pro d ti, mládež, dosp lé a seniory (ceník je k dispozici v za ízení) a dále zajiš ování dopravy zdravotn postižených d tí a mládeže do školních za ízení v regionu tzv. Sociálním automobilem uzp sobeným pro p epravu imobilních osob. Poradna NRZP R pro Liberecký kraj Kontaktní osoba: Mgr. Martin Kroll Zahradní 415/ Liberec XI-R žodol I GSM: Odborné sociální poradenství poskytované v Poradn NRZP R pro Liberecký kraj je poskytováno osobám z ad osob se zdravotním postižením a senior, které mají potíže s uplat ováním i obhajobou svých práv a jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo sociální izolací. Ú elem poradenství je tyto negativní dopady odvrátit. Poradenství je poskytováno i rodinným p íslušník m a osobám z blízkého sociálního okolí výše jmenovaných osob na území celé R rodi m d tí se zdravotním postižením, opatrovník m, osobám pe ujícím aj. ESY HANDICAP HELP, o.s. Kontaktní osoba: Lenka Zimmermannová (p edseda Rady sdružení), Simona Nováková Rumunská 655/ Liberec 1 Tel.: Ob anské sdružení je poskytovatelem t chto sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní asistence, odleh ovací služby, sociální rehabilitace (poskytována v Liberci a Novém M st pod Smrkem). Hlavním posláním ESY HANDICAP HELP, o.s. je poskytovat odborné a kvalifi kované sociální 15

17 Kontakty na sociální oblast služby osobám s p evládajícím t lesným a kombinovaným handicapem a umožnit jim v maximální mí e zvládat pobyt v p irozeném domácím prost edí. ELVA HELP o.s. Kontaktní osoba: Jana Chocholoušová (p edseda), Andrea Tvrdá Palachova 504/ Liberec 1 GSM: ELVA HELP o.s. poskytuje sociální služby odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace. Tato obsahuje soubor specifických inností zam ený na nácvik pot ebných dovedností osoby se zdravotním postižením sm ujících k dosažení samostatnosti a sob sta nosti v nejvyšší možné mí e s ohledem na jejich dlouhodob nep íznivý zdravotní stav. Poradenství je poskytováno zejména formou terénní poradny, tedy nonstop po telefonické domluv dále pak p evážn na adrese momentálního pobytu klienta, další možnost p es skype a nebo poštu se závazkem dodací lh ty na vy ízení dotazu klienta, vycházíme tak z poptávky a možností naší cílové skupiny, zárove b žn dostupných možností komunika ních médií. D ob anské sdružení Kontaktní osoba: Ing. Romana Lakomá (p edsedkyn Rady sdružení), Bc. Ludmila Žánová (místop edsedkyn Rady sdružení) Švermova 32/ Liberec 10 Tel.: , Posláním je asistovat všem klient m p i ešení jejich tíživých životních situací. Poradna, poskytující sociální službu Odborné sociální poradenství, má zajiš ovat, aby ob ané netrp li neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjád it ú inn své pot eby; na základ analýzy problém ob an upozor ovat p íslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na ne ešené problémy ob an, a tím p ispívat k rozvoji a zlepšení služeb a fungování ú ad na místní a celostátní úrovni. Cílovou skupinou jsou ob ané, kte í se dostali obtížné životní situace a nedokáží ji ešit vlastními silami. Ob anské poradny nenahrazují odborné poradny a nemají výkonnou pravomoc. Neposkytují právní poradenství, nejsou odborným pracovišt m sociální pé e, nestanovují sociální dávky, neposkytují odborné služby klinických psycholog a rodinných poradc a nep ebírají funkci informa ních kancelá í p i okresních ú adech. Všem t mto specializovaným pracovištím naopak uleh ují práci, protože slouží pro ob any v nesnázích, kte í nev dí, kam se obrátit o pomoc, jako ur ité distribu ní centrum, a p ispívají tak k efektivn jšímu fungování státní správy. CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. Kontaktní osoba: Jaroslav Leško ( editel), Helena Latislavová (p edseda výkonného výboru) Zahradní 415/ Liberec 1 Tel.: CENTRUM PRO ZDRAVOTN POSTIŽENÉ poskytuje tyto typy sociálních služeb: odborné sociální poradenství, osobní asistence a odleh ovací služby. Odborné sociální poradenství je poskytováno jako specializovaná odborná innost, která pomáhá uživateli služby lépe se orientovat v náro né životní situaci a podporuje ho v nalezení strategie sm ující ke zlepšení kvality jeho života. Odleh ovací 16

18 Kontakty na sociální oblast služba poskytuje sociální pé i osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, o které je jinak pe ováno v jejich p irozeném sociálním prost edí. Cílem služby je umožnit pe ující osob nezbytný odpo inek a as na vy ízení vlastních záležitostí. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku, chronického onemocn ní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez asového omezení, v p irozeném sociálním prost edí osob a p i innostech, které osoba pot ebuje. Rytmus Liberec, o.p.s. Kontaktní osoba: Ing. Antónia Dech arová ( editelka) Palachova 504/ Liberec 1 Tel.: , GSM: Sociální rehabilitace je zam ena na posilu osobních kompetencí, schopností a dovedností lov ka, aby mohl využívat b žné spole enské zdroje a fungovat v p irozeném prost edí, zejména v oblasti zam stnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a spole enského života. Sociální rehabilitace je provád na metodou podporovaného zam stnávání. Rodina24 Kontaktní osoba: Eliška Pokorná (výkonná editelka), Michaela Hloucalová (vedoucí osobní asistence) nám. Kyjevské 592/ Liberec 6 GSM: , GSM: Rodina24 poskytuje sociální službu osobní asistence. Na základ zdravotního a psychického stavu klienta, jeho pot eb, p ání a zájm je projednána volba nejvhodn jšího asistenta/asistentky s vedoucí asistence a sociální pracovnicí. Klienti si sami ur ují pr b h poskytované služby pod podmínkou, že bude zachováno bezpe í jeho asistenta/asistentky. Cílem služby je zajistit sob sta nost klienta v té nejvyšší mí e, kterou mu dovoluje jeho aktuální fyzický a psychický stav a jeho aktivní zapojování do b žného života. Kancelá se nachází v Nerudov ul..p. 17, Jablonec n. N. MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s. Kontaktní osoba: Simona Svobodová ( editelka), Mgr. Ladislava Star evi ová Generála Svobody 83/ Liberec 1 Tel.: , GSM: Služby osobní asistence jsou poskytovány dle asových pot eb a požadavk klient, zahrnují pomoc p i sebeobsluze (hygiena, strava, oblékání, ), nácvik dovedností pro zvládnutí sebepé e, pomoc p i chodu domácnosti, asistenci u d tí ve školách, možnost dovozu ob d i dietního typu, doprovod p i návšt v léka e, školských za ízení a ú ad a zap j ení kompenza ních pom cek. 17

19 Kontakty na sociální oblast Maltézská pomoc Kontaktní osoba: Bc. Hana Denizová Dubická GSM: Cílem služby sociáln aktiviza ní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením je psychosociální pomoc senior m a zdravotn postiženým osobám. Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vylou ením z d vod svého stá í, zdravotního stavu nebo postižení. DIAKONIE DUBÁ Kontaktní osoba: Michal Exner (výkonný editel) Dlouhá 87/ Dubá Tel.: , GSM: , Pobytová služba sociální rehabilitace sm uje k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to bu ve vlastním bezbariérovém byt, rodin i jiném vhodném za ízení, které bude schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Aktivní p íprava uživatel na budoucí samostatný život probíhá ú astí v nejr zn jších programech, kurzech a aktivitách. Doba pobytu v za ízení sociální rehabilitace Diakonie Dubá je asov omezená a pohybuje se v rozmezí od 1 do 3 rok. Pouze v p ípad, že uživatel služby do této doby nebude mít zajišt no bydlení i bude pot ebovat delší p ípravu bude tato doba individuáln prodloužena na nezbytný as. Denní a pobytové sociální služby, p ísp vková organizace Kontaktní osoba: Bc. Ilona Hummelová ( editelka) Hradecká eská Lípa 6 Tel.: Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením se poskytuje dosp lým, t lesn postiženým ob an m, kte í nevyžadují celodenní zdravotní pé i, ale jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Základní poskytované innosti: ubytování v jednol žkový pokojích, zprost edkování stravy, pomoc p i zvládání b žných úkon pé e o vlastní osobu, pomoc p i osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprost edkovávání aktiviza ních inností, zprost edkovávání kontaktu se spole enským prost edím, pomoc p i uplat ování práv, oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována na adrese Jižní 1970/29, 1. D tské centrum Semily Kontaktní osoba: Ivana Pavlatová ( editelka) Na Olešce Semily Tel.: Denní stacioná je zcela bezbariérové za ízení ur ené pro d ti od jednoho roku v ku do ukon ení vzd lávání v nižším stupni speciální školy, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poslá- 18

20 Kontakty na sociální oblast ním stacioná e je poskytování sociálních služeb d tem se zdravotním postižením nebo d tem z nep íznivého sociálního prost edí tak, aby u nich docházelo k p irozenému, nenásilnému a v asnému za le ování do spole nosti. Snahou a posláním denního stacioná e je individuální zkvalitn ní života každého dít te a tím i jeho rodin. D tské centrum poskytuje také služby zdravotní a rehabilita ní. BOHEMIA HELP o.p.s. Kontaktní osoba: Bc. Jitka Koutníková Svobody 223/ Liberec 15 GSM: BOHEMIA HELP, o. p. s. je nestátní zdravotnické za ízení, které krom domácí zdravotní pé e poskytuje i sociální služby pe ovatelskou službu. Nabídka spole nosti obsahuje komplexní ošet ovatelskou pé i o staré a chronicky nemocné, následnou pé i v období po prob hlé hospitalizaci, kdy je pot eba zajistit ješt další odbornou pomoc, paliativní a hospicovou pé i, poradenství, zajišt ní nezbytných formalit na ú adech apod. Nem žu to béééééééé ení zastavit! 19

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více