Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala: Vladimíra Kočárníková Čelákovice 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Unhošť Vladimíra Kočárníková

3 Poděkování: Děkuji Bc. Dagmar Martínkové za velmi cenné podněty, připomínky a odborné rady, za laskavost a trpělivost při vypracování této absolventské práce.

4 Obsah ÚVOD Cíl absolventské práce Hlavní cíl: Dílčí cíle: Teoretická část Stáří a jeho problematické oblasti Gerontologie Patopsychologie Demografická data Problematika propuštění klienta z akutního lůžka nemocnice Evropská charta práva pacientů seniorů Zdravotní a sociální péče Zdravotní následná lůžková péče Léčebna dlouhodobě nemocných Rehabilitační zařízení Hospic Zdravotní služby terénní Home Care domácí zdravotní péče Domácí Hospic Sociální služby Sociální služby ambulantní a terénní Sociální poradenství Osobní asistence Pečovatelská služba Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Centra denních služeb Stacionáře denní Tísňová péče Odlehčovací služby Respitní pobyty... 21

5 2.9.3 Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Praktická část Metodologie Grafické údaje hospitalizovaných klientů Dotazníkové šetření a jeho grafické zpracování Diskuze ZÁVĚR RESUMÉ BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY:... 38

6 ÚVOD Stáří se má vždycky ctít Latinské přísloví Téma absolventské práce jsem zvolila na základě dlouhodobé praxe ve zdravotnictví a různých oblastech sociální práce. Zkušenosti všeobecné sestry, získané u lůžka nemocného, byly při výkonu mé současné práce sociálního pracovníka v nemocnici zásadním atributem. Klíčovým posláním sociální práce v nemocniční péči je péče o rizikové klienty, kteří jsou hospitalizováni na akutním nebo následném lůžku a je plánováno jejich propuštění. Spektrum klientů je zaměřeno převážně na staré a chronicky nemocné, kteří jsou handicapováni omezením nebo ztrátou soběstačnosti. Profesionálním zhodnocením zdravotního stavu a vytvořením zdravotně sociálního plánu s důrazem na schopnosti a individuální potřeby klienta je zásadním a často nelehkým úkolem. Zdravotně sociální péče o křehké seniory je provázena i mnoha etickými problémy a dilematy a je limitována i legislativně ze strany zdravotně sociálního systému. Téma stáří je dosud v naší společnosti vytlačované na okraj a nevěnuje se mu náležitá pozornost. Je vyzdvihován kult mládí a perfekcionismus. Vlivem rozvoje a pokroku se prodlužuje věk, změnilo se prostředí, podmínky, ale změnily se také postoje k léčbě nemoci, stoupá počet psychosomatických onemocnění. V mezilidských vztazích je znát lhostejnost a nedostatek zájmu o nemocného člověka jako takového. Často si neuvědomujeme, že také zestárneme a teprve až s vlastní nemohoucností a neschopností sebepéče začínáme přemýšlet o své budoucnosti a možnosti řešení. Domnívám se, že zabezpečení zdravotně sociální péče o klienta při propuštění z nemocnice je zodpovědným úkolem pro všechny zúčastněné. Návaznost na terénní síť zdravotních a sociálních služeb u klienta je sice poměrně rozšířená, ale stále ji vnímám jako nedostačující pro možnost kvalitního fungování seniora s větším handicapem v domácím prostředí. Další rezervy v péči o seniory vidím i v kvalitě následné lůžkové péče, kdy je největší důraz stále kladen na ošetřovatelskou péči, zanedbávány jsou ergoterapeutické praktiky se zdůrazněním na nácvik soběstačnosti a tedy možnost návratu do domácího prostředí. 1

7 Přesto, že péči o seniory jsme si zvykli rozdělovat na péči zdravotní a sociální, potřeby seniorů samotných jsou velmi často natolik komplexní, že je třeba zajistit nejen oba typy služeb (zdravotní i sociální), ale zejména garantovat jejich návaznost a propojenost. To je zatím největším problémem, protože dosavadní systém zdravotnictví a sociální péče není nikterak propojený, a to ani v této citlivé oblasti. [HOLMEROVÁ, JURAŠKOVÁ, ZIKMUNDOVÁ, 2003, s. 31] V teoretické části absolventské práce vysvětlím základní klíčové pojmy, které se týkají, problematiky stáří, a doložím na základě statistických údajů demografické studie pro základní vhled. Popíši stávající situaci zdravotních i sociálních terénních služeb v domácím prostředí a možnosti následné lůžkové péče se zaměřením na aktuální zdravotně sociální situaci klienta. Praktickou část věnuji kvantitativnímu výzkumu, který jsem zaměřila na zmapování současných zdravotních i sociálních terénních služeb, jejich dostatečnost a kvalitu. Výzkumný vzorek je však pouze rámcovým a demonstračním pohledem na tuto složitou problematiku. V závěru práce zhodnotím dle výzkumu a dostupných teoretických zdrojů, zda jsou nabízené možnosti zdravotních i sociálních terénních služeb dostačující, kde jsou klientem vnímány rezervy, a pokusím se o reflexi možného řešení na základě připravovaného zákona o dlouhodobé péči, který je předmětem mnoha diskuzí. 2

8 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl: Hlavním cílem je zmapovat povědomí klientů o nabízených zdravotně sociálních službách, zda jsou dostatečné a jaké další služby postrádají pro důstojný život v přirozeném prostředí. 1.2 Dílčí cíle: Dílčími cíli jsou zpracování dotazníku pro kvantitativní výzkum, vypracování přehledu a analýza výzkumu. 3

9 2. Teoretická část 2.1 Stáří a jeho problematické oblasti Stáří je fyziologický, nezvratný proces, který probíhá u každého člověka neustále a pozvolna. Nespolehlivým ukazatelem hranice je věk. Vždy je třeba vycházet ze subjektivních pocitů jednotlivce. Výsledkem stárnutí je stáří. Definic stárnutí je mnoho. Většina lidí považuje začátek stáří s odchodem do penze. Obvykle se proto rozlišuje stáří kalendářní, sociální a biologické. [Kalvach a kol. 2004, s. 47] Kalendářní stáří je jednoznačně dané, je odvozeno od data narození let: mladí senioři problematika penzionování, volného času, aktivit, seberealizace let: staří senioři problematika adaptace, tolerance zátěže, specifického stonání, osamělosti 85 a více let: velmi staří senioři problematika soběstačnosti a zabezpečenosti. [Kalvach a spol. 2004, s. 47] Sociální stáří je změna, která nastává v momentě, kdy si člověk uvědomí, že stárne. Obvykle při odchodu do starobního důchodu, kdy je změněn životní styl, ekonomické zajištění, dochází ke ztrátě blízkých lidí a nastává jiná sociální role. Biologické stáří jsou změny daného jedince. Výraz biologický věk poukazuje na objektivní stav tělesného vývoje či degenerace u daného seniora. Není přesně stanoveno, co by mělo vyjadřovat a vymezovat. Dochází k oslabení a zpomalení všech funkcí, odolnosti vůči zátěži bývá snížená, taktéž psychomotorické tempo, pokles imunity, zhoršené vnímání (zrak, chuť, čich, hmat, sluch). 4

10 2.1.2 Gerontologie Vědní disciplina, která se zabývá stárnutím a stářím se nazývá gerontologie. Gerontologie experimentální se věnuje otázkám, jak a proč živé organizmy stárnou. Gerontologie sociální se zabývá vzájemným vztahem mezi starým člověkem a společností. Klinická gerontologie - geriatrie je lékařský obor, který se zaměřuje na specializovanou zdravotní péči nemocným seniorům. Zajišťuje komplexní přístup, koordinovanou týmovou péči - lékařskou, ošetřovatelskou, rehabilitační a sociální. Dobré zdraví je podmínkou, aby starší občané mohli být nadále sociálně i ekonomicky užiteční společnosti, a aby se mohli těšit z uspokojivé kvality života. Většina starších občanů je schopna vést aktivní a nezávislý život. Avšak s přibývajícím věkem mají senioři častěji fyzické i psychické obtíže a častěji přichází zhoršení zdravotního stavu. [HOLMEROVÁ, JURAŠKOVÁ, ZIKMUNDOVÁ, 2003, s. 22] Na akutní lůžko nemocnice bývají přijati senioři z mnoha zdravotních důvodů. Nejčastějším průvodním projevem je polymorbidita. Jedná se obvykle o sdružování nemocí buď v souvislosti na sebe navazujících, nebo dochází k řetězení chorob, kdy jedna vyvolává druhou. Také cévní mozková příhoda, která vzniká náhle, kdy jsou postiženy mozkové cévy, je nemoc mnohdy závažná a problematická. Velmi vážné jsou úrazy u seniorů v souvislosti s jejich zdravotním stavem, což má za následek horší výsledky a vyšší náklady na léčbu. [BENEŠOVÁ, 2003] Podle funkční zdatnosti, rizikovosti a potřeby zdravotnických služeb mohou být senioři rozděleni do několika skupin: Zdatní senioři - nepotřebují žádnou péči od druhých, bez ohledu na věk. Nezávislí senioři - zvládají aktivity denního života, nevyžadují podporu rodiny ani úkony pečovatelské služby. Avšak v mimořádných situacích pomoc potřebují. Křehký senior - potřebuje ošetřovatelskou pomoc od rodiny a úkony Pečovatelské služby. Obvykle nezvládají nejmenší zátěžové situace. 5

11 Závislí senioři - nezvládají běžnou sebeobsluhu a vyžadují ošetřovatelskou a sociální péči. Tento typ seniorů je zcela závislí na pomoci druhé osoby v souvislosti s trvalým upoutáním na lůžku Patopsychologie Jedná se psychologii nemocných, zabývá se duševním životem tělesně nemocného člověka a psychologickými činiteli, kteří ovlivňují průběh a léčbu choroby. Příčiny duševních poruch jsou četné a složité, často se kombinuje více škodlivých faktorů. Norma - za normální bývá považováno to, co je v dané společnosti a situaci obvyklé. [VÁGNEROVÁ, 1999] Jde tedy o všeobecně závazné pravidla (statistická, biologická, přírodní, sociální, etická, náboženská, právní). Patologie - nezdravá odchylka, nezdravá abnormalita. V současné době mezi velmi závažné duševní nemoci ve stáří je Alzheimerova choroba. Vyvíjí se pozvolně a jednotlivé příznaky se objevují pomalu a nenápadně. Je to onemocnění, kdy postupná degenerace mozkové kůry vede k těžké duševní poruše se ztrátou paměti a poruchami řeči. Končí rozpadem duševního života a osobnosti. Její výskyt stoupá v populaci lidí starších než šedesát let. Symptomy tohoto syndromu se rozvíjejí různou rychlostí do proměnlivé hloubky. V průběhu onemocnění dochází k degradaci osobnosti a postupnému snižování schopnosti sebeobsluhy. Alzheimerova choroba je plíživé onemocnění, které má ranou formu a pozdní formu. Raná forma začíná ve věku do 60 let a probíhá 6-8 let. Pozdní forma začíná ve věku nad 60 let, má delší průběh. Prvním příznakem je porucha paměti (zapomínání běžných denních událostí), objevuje se porucha řeči (obsahové stránky řeči, klinický dojem je afázie), vznikají apraxie (porucha hybnosti, neobratnost, nemotornost), alexie (neschopnost pochopit smysl čteného textu), akalkulie (neschopnost zvládat početní úkony). Komplexní porucha paměti má za následek ztrátu schopnosti orientovat se v čase a v prostoru, logicky uvažovat, schopnosti porozumět verbálnímu sdělení a změny nálad mohou být prudší. 6

12 2.2 Demografická data Pro validní doložení alarmujícího nárůstu stárnoucí populace můžeme použít výňatky z Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 8 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let (ve srovnání s v roce 2006) a téměř tři miliony osob starších 65 let (31,3 %)1). Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy 2) (oproti 73,4 let pro muže a 79,7 let pro ženy v roce 2006). Předpokládá se, že v období let 2000 až 2050 se v hospodářsky vyspělých zemích zvýší podíl lidí ve věku 80 a více let třikrát, avšak počet stoletých a starších 15,5 krát3). Úhrnná plodnost v prvé polovině roku 2007 činila 1,4 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku a překonala tak hranici 1,3 považovanou za velmi nízkou úroveň. Plodnost však stále zůstává na nízké, v dlouhodobém pohledu prostou reprodukci populace nezajišťující úrovni. (Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří), dostupné na: [http://www.mpsv.cz/cs/5045] Národní program přípravy na stárnutí dále zdůrazňuje význam podmíněnosti demografického vývoje ekonomickými i sociálními změnami. Na těchto faktorech tedy musí být závislá další politická strategie se zaměřením na vytvoření mezigenerační soudržnosti a integrací stárnoucí populace do společnosti. Jak uvádí strom života (pro grafickou prezentaci je znázorněna struktura podle věku a pohlaví kdy se používá dvojitý histogram věková pyramida. Na pravé straně je zobrazen počet mužů v určité věkové kategorii a na levé straně počet žen v téže věkové kategorii), jedná se o absolutní počty osob různých rodinných stavů v jednotlivých věkových skupinách. V České republice k žilo osob. Ženy v populaci mírně převažovaly. Představovaly 51 % celkové populace. Od věkové skupiny let je patrný nárůst podílu ovdovělých žen. Pro srovnání, u mužů se ovdovělí přes 5 procent dostávají až ve věku let. Ve věku let se podíl ovdovělých žen dostal na druhé místo, hned za vdané. U mužů k obdobnému trendu došlo až ve věku let. Ve věku v rozmezí let žije nadpoloviční většina žen v 7

13 manželství. První věkovou kategorií mužů, kdy podíl ženatých klesl pod 50 %, je věk let (48 % mužů v tomto věku bylo stále ženatých). Od 75 let věku je nadpoloviční většina žen ovdovělých. Ve vyšším věku je typické vyšší zastoupení žen ovdovělých a osamělých. Z výše uvedených údajů jednoznačně vyplývá nejen nárůst stárnoucí populace, ale také nárůst ovdovělých seniorů ve vyšší věkové kategorii. Tyto údaje zcela jistě ukazují na nutnost změny pohledu v oblasti zdravotní i sociální politiky. Graf č. 1 Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu k zdroj: 2.3 Problematika propuštění klienta z akutního lůžka nemocnice Pobyt v nemocnici na akutním lůžku je ukončen v případě stabilizace zdravotního stavu, to znamená zvládnutí diagnostických a léčebných postupů choroby. U seniora, který byl již předtím limitován důsledky chronické nemoci nebo určitým stupněm poruchy mobility, není stabilizace zdravotního stavu jednoznačným předpokladem pro návrat do přirozeného prostředí. 8

14 Společnost chápe pobyt v nemocnici jako místo, kde se má léčit a uzdravovat. Dlouhodobá, následná péče pro mnohé znamená ztrátu pocitu bezpečí, jistoty a sociálního zázemí. Rodina je základ, na který senior spoléhá. A tak jako on pečoval o své děti, předpokládá totéž od nich. Starý člověk je ovlivněn genetickými předpoklady, tím, co v životě prožil a prostředím ve kterém žije. [VENGLÁŘOVÁ, 2007] Když pomine péče na akutním lůžku v nemocnici, je obvykle zapotřebí 24 hodinová ošetřovatelská péče, která je spojena s nezbytným nácvikem soběstačnosti. Rodina najednou musí řešit péči o seniora, mnohdy zcela nesoběstačného a bez předchozích zkušeností je postavena do role pečujících. Plán propuštění, který je založen na spolupráci s rodinou, musí respektovat nejen potřeby pacienta samotného, ale i potřeby pečující rodiny. Rodina musí být na péči dostatečně připravena a motivována, pacient musí být vybaven kompenzačními pomůckami a musí být upraveno domácí prostředí. [MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005, s. 168] Základem je tedy včasná komunikace nejen s klientem, ale také s jeho příbuznými nejčastěji jeho nejbližší rodinou. Za slovem rodina se skrývají všichni členové rodiny. Rodinu tedy tvoří komplexní systém jednotlivých prvků a vzájemných vztahů mezi nimi. Všichni tito lidé však nezaujímají vzhledem ke starému rodiči stejnou pozici. [PICHAUD, THAREAUOVÁ, 1998, s. 70] K řešení této situace je poskytováno základní sociální poradenství. Ze sociálního šetření vyplyne, jaké uvedené služby nebo péči klient využíval a případně pomoci zprostředkovat a navrhnout se zřetelem na zdravotní stav, další řešení. Vše se děje za souhlasu klienta. Jestliže jeho zdravotní stav nedovolí, se k daným podmínkám vyjádřit, je situace složitější. Pokud je ustanoven opatrovník o následné péči klienta, rozhoduje on (v souladu se Zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb., dle 34 písm. b, odst. 8. Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez 9

15 souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem podle 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právních úkonům, pokud je známa. [http://zdravotni.praha.eu/public/81/9b/8c/ _ _374.pdf] V případě, že klient byl přijat do nemocnice a nepodepsal pro svůj zdravotní stav souhlas s hospitalizací (ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., s platností od , postupuje se dle 40, kdy Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin hospitalizaci pacienta podle 38 odst. 1 písm. b) a c); obdobně se postupuje, jestliže pacient nebo zákonný zástupce pacienta souhlas odvolal a nadále existují důvody pro hospitalizaci bez souhlasu,, dle 38 (1) Pacienta lze bez jeho souhlasu nebo v případě nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat, jestliže b) ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo c) jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas. [http://zdravotni.praha.eu/public/81/9b/8c/ _ _374.pdf] Ihned první den pobytu klienta, který nepodepsal pro svůj zdravotní stav souhlas s hospitalizací, nemocniční zařízení zahajuje tzv. Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí do ústavu zdravotnické péče a držení v ústavu zdravotnické péče (zkráceně označované jako detenční řízení, což nijak nesouvisí s tzv. detenčními ústavy pro duševně narušené pachatele trestné činnosti). V tomto řízení musí soud do 7 dnů od toho, co došlo k omezení osobní svobody nemocného, rozhodnout, zda byl nemocný přijat ze zákonných důvodů. Pakliže je výrok soudu kladný a nemocný je omezen ve styku s vnějším světem, musí soud do 3 měsíců od vyhlášení tohoto rozhodnutí, rozhodnout o přípustnosti dalšího držení v ústavu zdravotnické péče. 10

16 Zdravotníky staví tento stav do obtížné situace, kdy nemají dostatečnou jistotu, jak mohou pacienty omezit v jejich právech. Klienti jsou ve stejné situaci, pouze z opačného pohledu. Je tedy žádoucí, navrhnout optimální podmínky pro všechny zúčastněné, ve spolupráci s celým týmem zdravotnického personálu. Sociální práce se starými lidmi musí být prováděna kvalitně i v případě, že klient má závažný problém s komunikací v důsledku svého zdravotního postižení. [MATOUŠEK, KOLÁĆKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005, s. 164] V případě situace, kdy klient rozumí sdělení, ale nezvládne, tuto skutečnost potvrdit svým podpisem nastává řešení dle zákona 372/2011 Sb., 34 (7). Jestliže zdravotní stav pacienta nedovoluje vyjádření souhlasu, odvolání souhlasu nebo vyslovení nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb požadovaným způsobem, zdravotnický pracovník zaznamená nepochybný projev vůle pacienta do zdravotnické dokumentace o něm vedené, uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zdravotní důvody bránící pacientovi ve vyjádření požadovaným způsobem; záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek. [http://zdravotni.praha.eu/public/81/9b/8c/ _ _374.pdf] Zvládnutí situace za pomoci terénních služeb bývá komplikované v souvislosti s jejich zdravotní a sociální provázaností s akcentem na finanční možnosti klienta. Často senioři tyto sociální služby z různých důvodů odmítají, (nedostatek financí, bariéra, stud) a spoléhají na pomoc své rodiny a vlastní sílu. Tak se také mnozí klienti do nemocnice opakovaně vrací, protože nezvládli náročnost,,každodenní skutečnosti. V současné době již není samozřejmé, že příbuzní budou o svého seniora pečovat. Někdy vázne komunikace, neochota a nezájem spolupracovat, vlivem rozpadlých rodin, neodpuštěných starých křivd, obava o ztrátu zaměstnání dospělých dětí, kteří jsou sami na začátku předdůchodového věku, řešení bytové a finanční situace. Když není možný návrat do přirozeného prostředí, je z výše uvedených důvodů, nezbytná možnost dočasného umístění v dalším zdravotnickém zařízení následné péče. Mnohdy členové rodiny trpí pocity viny, výčitkami a duševními traumaty, že nezvládli péči o svého blízkého. 11

17 Naproti tomu, někteří blízcí příbuzní se domnívají, že svým nemocným pomohou nejlépe tím, když jim zajistí následnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, ale ne vždy, je to z lékařského hlediska nutností, klient je schopen pobytu v domácím prostředí s adekvátním sociálním i zdravotním zabezpečením s důrazem na jeho silnější motivaci k nácviku soběstačnosti. Setkávám se také s lidmi, kteří nikoho blízkého již nemají. Stává se tak, u bezdětných manželů, kdy jeden z partnerů zemře a oni zůstanou sami a nejbližší příbuzní jsou obvykle již vzdálení příbuzní. Senior je tak odkázán na pomoc a péči zdravotníků a ošetřovatelů. Z výše uvedených faktů je zřejmé, že každá z uvedených situací vyžaduje odlišné řešení Evropská charta práva pacientů seniorů Jak vyplývá z uvedeného dokumentu (dle doporučení Evropské sekce mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti. Tato výsadní listina je připomenutí a uznání důstojnosti, kterou mají požívat starší občané se sníženou soběstačností, připomenutí a uznání jejich práv), kdy v bodě 9 při propuštění z nemocnice, je žádoucí a nutné aby bylo rozhodnuto o optimálním způsobu další péče, která bude odpovídat jeho potřebám, má právo podílet se na tomto rozhodování sám či prostřednictvím rodiny. Dále je nutné, aby byl informován a poučen o své rekonvalescenci a rehabilitaci. Pokud si přeje setrvat v domácím prostředí je důležité tuto skutečnost odborně a komplexně posoudit. [http://www.helpnet.cz/seniori/dokumenty-tykajici-se-senioru/364-3] 2.4 Zdravotní a sociální péče Zdravotní a sociální péče spolu velmi úzce souvisí a nelze ji oddělovat, máme-li na paměti chronicky nemocné seniory. Tito staří lidé očekávají nejen ošetření, ale také pomoc při sebepéči ve svém domácím prostředí. Zdravotní služby jsou financovány zdravotními pojišťovnami, Sociální služby zajišťují poskytovatelé sociálních služeb na základě smluvního vztahu. Zdravotní a sociální péče velmi úzce spolu souvisí a vzájemně se doplňují. Lidé tak od zdravotní péče očekávají nejen ošetření, ale také 12

18 léčbu ve svém domácím prostředí. Sociální služby zajišťují poskytovatelé sociálních služeb na základě smluvního vztahu. Poskytnutá pomoc a podpora vždy musí zachovávat lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb člověka a je posilována jeho schopnost sociálního začlenění. Bezplatné sociální poradenství je poskytováno v souvislosti s možností řešení jejich nepříznivé sociální situace. V současnosti je již několik organizací, které tyto dvě služby paralelně provádějí. Oprávnění k poskytování sociální služby lze pouze na základě rozhodnutí o registraci. O registraci rozhoduje místně příslušný krajský úřad. V případě, kdy je zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhoduje o registraci uvedené Ministerstvo. Krajský úřad vede rovněž registr poskytovatelů, který v jeho elektronické podobě spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. [MATOUŠEK, 2007] V dalších kapitolách se budu věnovat možnostem zdravotní i sociální péče terénního i pobytového typu a popíši rozdílná specifika jednotlivých služeb Zdravotní následná lůžková péče Následná péče se poskytuje v souladu s koncepcí oboru geriatrie cílevědomě tak rozvíjí projekt úspěšného stárnutí. Důvodem k umístění na lůžko následné péče je vždy zdravotní stav klienta, nikoliv jeho sociální situace. Proto je tedy třeba hledat optimální řešení. Následná péče je lůžkové zařízení, které poskytuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro klienty, (seniory a zdravotně postižené), kde není nutný další pobyt na akutním lůžku. Je možný také léčebný pobyt pro klienty, kteří jsou v domácí péči, u kterých došlo ke zhoršení soběstačnosti a mobility na doporučení praktického lékaře Léčebna dlouhodobě nemocných Zajišťuje komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a paliativní péči dospělým klientům, bez rozdílu věku. Senioři často potřebují delší dobu k uzdravení, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Poskytování této péče je vázáno pouze na provádění kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Je zde zajištěna stálá lékařská služba. O délce pobytu rozhoduje vždy zdravotní stav klienta. Důraz je kladen na obnovu 13

19 soběstačnosti v takové míře, aby se klient mohl vrátit do domácího prostředí. Pobyt je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale některá zařízení jsou nestátní a proto klienti na uvedenou službu připlácí Rehabilitační zařízení Rehabilitační zařízení poskytuje komplexní, odbornou, péči v lůžkovém zařízení, se zaměřením na intenzivní poúrazovou a pooperační rehabilitaci. Dále na prevenci chronických onemocnění. Odborná péče je poskytována také klientům s interní a neurologickou diagnózou. Je preferován aktivní přístup k rehabilitaci. Zahrnuje soubor reálných léčebných postupů, jejichž cílem je zlepšení sebeobsluhy a mobility klientů, zmírnění široké škály obtíží, docílení dlouhodobé stabilizace zdravotního stavu. Do uvedeného zařízení nemohou být přijati klienti s neschopností aktivní spolupráce, nezájmem či trvalé imobility (kdy již nelze očekávat zlepšení stavu a bylo již dosaženo funkčního maxima). Taktéž nejsou indikovány sociální hospitalizace, kdy je nedostatečné sociální zázemí pacienta. Proto je tedy třeba hledat optimální řešení. Rehabilitační zařízení mají kvalitně technicky a personálně vybavené pracoviště léčebné rehabilitace včetně možnosti aplikace širokého spektra léčebných procedur lázeňského typu. Pobyty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, po předchozím schválení revizním lékařem, dané pojišťovny klienta, jako léčebně rehabilitační pobyt, nebo je možnost tzv. samopláteckých pobytů v rámci prevence nebo standardního pobytu Hospic Jedná se o lůžkové zařízení, které poskytuje zdravotní péči a sociální služby. Je zaměřen pro klienty bez omezení věku, obvykle s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu. Je určen pro ty, klienty, jejichž život se chýlí ke konci a není možná péče v domácím prostředí. Je zde poskytována paliativní péče, jejímž cílem je snížení nebo odstranění bolesti a jiných nepříjemných fyzických projevů. Péče je prováděna multidisciplinárním týmem. Mezi principy hospicové péče patří skutečnost, že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích svého života nezůstane umírající člověk osamocen. 14

20 Je vítán a umožněn intenzivní a nerušený kontakt s partnerem nebo rodinou kdykoliv. Snahou všech kvalifikovaných pracovníků je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi. Je zajišťována podpora a sociální poradenství blízkým příbuzným. Přijetí nevyléčitelně nemocného klienta do hospice je podmíněno jeho právoplatným informovaným souhlasem. Hospic je nestátním lůžkovým zařízením, které poskytuje hospicovou péči definovanou v zákoně o zdravotní péči. Většina z nich má navázanou smlouvu o hrazení zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům pouze úzce specifikovanou zdravotní péči. Vzhledem k tomu, že hospic poskytuje svým klientům péči širšího rázu, připlácí si klient za tyto služby, jež zdravotní pojišťovna neproplácí. 2.6 Zdravotní služby terénní Zdravotní péče je poskytovaná v domácím prostředí, samostatně pracujícími zdravotními sestrami, dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011, 10 Sb Home Care domácí zdravotní péče Home Care, lze definovat jako odbornou zdravotní péči, která zajišťuje maximální rozsah, dostupnost a kvalitu klientům v jejich vlastním prostředí. Tuto péči provádějí zdravotní sestry, které mají tzv.: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky (dle zákona 105/2011Sb., O nelékařských zdravotnických povoláních). Péče je poskytována na základě ordinace lékaře, v maximálním rozsahu 3 hodin denně, v souvislosti se zdravotním stavem klienta. Také rehabilitační ošetřování je nedílnou součástí ošetřovatelské péče, kterou některá zařízení domácí zdravotní péče vykonávají. Služba se poskytuje bezúplatně a je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Celkově je v České republice více než 450 agentur domácí péče. V současnosti některé agentury Home Care, mají se zdravotní pojišťovnou smluvně ustanovený tzv. signální kód, podle vyhlášky MZ ČR č. 411/2011, (06349 signální kód - ošetřovatelská péče o pacienta v terminálním stavu), který je alternativou tam, kde není v dostupnosti Domácí Hospic. 15

21 2.6.2 Domácí Hospic Jedná se o specializovanou paliativní péči určenou pro pacienty v domácím prostředí s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu. Tato služba zaručuje, že umírající klient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude respektována jeho lidská důstojnost, v posledních chvílích života nezůstane osamocen, budou uspokojeny jeho bio-psycho-sociální a spirituální potřeby. Je poskytována všestranná podpora rodině odborně školený personálem. Tato péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění, ale také dle smluvního ujednání si klient připlácí. 2.7 Sociální služby Sociální služba je komplexní soubor činností, která zajišťuje pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Tato služba je zajišťována ve smyslu Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon vymezuje sociální služby pobytové, ambulantní a terénní. Provádění zákona je upraveno vyhláškou 505/2006 Sb. Příspěvek na péči zavedl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Klientovi tak dává možnost nákupu sociálních služeb. Je určen pro ty klienty, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče o vlastní osobu a při soběstačnosti, lze jej tedy použít k platbě úkonům sociální služby. O příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého bydliště. Žadatel o příspěvek požádá písemnou formou. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou posudkovou službou ČSSZ (LPS ČSSZ), podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou aktuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetření. Podle stupně závislosti je vypláceno 800,-Kč ,-Kč měsíčně. Příspěvek náleží přímo osobě zdravotně postižené nebo seniorovi, nikoliv poskytovateli sociálních služeb. 16

22 2.8 Sociální služby ambulantní a terénní Ambulantní služba je taková, kdy klient dochází nebo je doprovázen nebo dopravován do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní služba je poskytována klientovi v domácím prostředí Sociální poradenství Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Poskytuje se všem osobám, které se octly v nepříznivé sociální situaci. Uvedené informace přispívající k jejímu řešení nebo k jejímu předcházení. Jsou nabídnuty možnosti, výběru a druhu sociálních služeb podle potřeb klienta. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba se poskytuje bezúplatně. S tímto poradenstvím je možno se setkat ve výše uvedených centrech, na příslušných obecních úřadech a také v zařízeních poskytujících sociální a zdravotní služby Osobní asistence Tato služba je určena pro klienty, převážně seniory a tělesně postižené, kteří jsou ve svém domácím prostředí a vyžadují pomoc s některými úkony běžného života. Je vysoce individualizovaná. Výhodou je, že služba není časově omezena, nevýhodou je, relativně vysoká úhrada. Nejčastější úkon je péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Domnívám se, že osobní asistence je moderní služba, která dopomáhá klientům k naplnění jejich reálných cílů. Z vlastní praxe však vím, že senioři tuto službu nevyužívají z finančních důvodů. 17

23 2.8.3 Pečovatelská služba Pečovatelská služba poskytuje komplex služeb převážně pro seniory, zdravotně postižené a děti v jejich domácím prostředí, včetně domácností v domech zvláštního určení a v zařízeních centra pečovatelských služeb. Reaguje tak na skutečné potřeby klienta, dle zdravotního stavu, respektuje jeho individualitu a zachovává jeho důstojnost. Služba se poskytuje za úplatu dle smluvních podmínek. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. [http://www.mpsv.cz/cs/9] Předmět a účel činností pečovatelské služby je dán vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Některá zařízení poskytují také nadstandardní (fakultativní) úkony. Pečovatelská služba je nejvíce využívána. Mezi nejžádanější úkony pečovatelské služby se jedná o zajištění stravy, kdy jsou obědy rozváženy v termonosičích, přímo do domácího prostředí, pomoc při osobní hygieně, drobný nákup, malý úklid a další. Zachovat si vlastní životní styl, ve svém domácím prostředí je cílem Pečovatelské služby Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba Podstatou uvedené služby je pomoc klientovi osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Poskytuje se seniorům a osobám se zdravotním postižením. Služba se poskytuje za úplatu, dle smluvního ujednání. S tímto typem služby jsem se za celou dobu své praxe nesetkala. Není mi známo, že by ji někdo z klientů využíval nebo ji potřeboval Centra denních služeb Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s denním pobytem. Služba je určena seniorům nebo lidem se zdravotním postižením se sníženou soběstačností, osobám pohyblivým nebo částečně imobilním. Je zde poskytována individuální péče s cílem zlepšit kvalitu života nebo alespoň zachovat co 18

24 nejdéle ve stávající fázi soběstačnosti, při zachování lidské důstojnosti. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajišťuje výchovně vzdělávací a aktivizační programy, kontakt se společenským prostředím, terapeutické činnosti a posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu na základě smlouvy. Některá zařízení poskytují také nadstandardní úkony např. doprava klienta z domova a zpět. Služba v denním centru je poskytována za velmi dobré spolupráce rodiny. Tato služba je využívaná a oblíbená Stacionáře denní Denní stacionář, zajišťuje denní pobyt klientů. Poskytuje ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům a lidem hendikepovaným. Těm, kteří vyžadují pomoc druhé osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Respektuje se jejich osobnost, vyznání. Služby v denním stacionáři jsou žádány. Tato služba je využívaná a oblíbená. Ovšem pro mnoho klientů, z důvodu dopravy, (velké vzdálenosti) není realizovatelná. Týdenní stacionář je využíván spíš příležitostně. Služba se poskytuje za úplatu dle smluvního ujednání Tísňová péče Tísňová péče je ojedinělá, komplexní sociální služba, která umožňuje okamžitý kontakt mezi člověkem v tísni a dispečinkem. Jedná se o osobní, moderní, bezdrátový, 19

25 bezpečnostní systém. Uživatelská stanice, kterou má klient u sebe nebo ve své blízkosti je napojena na centrální zařízení. Bezdrátovým tlačítkem, které má klient neustále u sebe, může aktivovat celý systém a ten jej spojí pomocí hlasitého telefonu s dispečerem z kterékoliv části bytu, aniž by dotyčný musel k telefonu. V případě potřeby, kvalifikovaný personál zajistí další péči nebo pomoc. Tato služba je poskytována nepřetržitě celých 24 hodin. Uvedená péče dodává seniorům a zdravotně postiženým pocit jistoty a bezpečí v běžném životě. Také rodině přináší jistotu, že je senior v pořádku. Služba tísňové péče, je poměrně oblíbená, ale pro některé skupiny obyvatel finančně nedostupná. 2.9 Sociální služby pobytové Pobytové služby jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb nebo je možnost umístění na sociálním lůžku ve zdravotnických zařízeních - 52 zák. 108/2006 Sb. Indikací pro přijetí do uvedeného zařízení je stabilizovaný zdravotní stav, který nevyžaduje stálou lékařskou péči, ale zůstává potřeba trvalé ošetřovatelské péče. Lékařská péče je zajištěna 1x týdně, v případě změny zdravotního stavu aktuálně dle potřeby. Služba je zde poskytována celoročně pro osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení. Obvykle do doby než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Jedná se tedy o zajišťování sociálních podmínek vedoucích k propuštění klienta do domácího prostředí nebo podání žádosti o umístění do zařízení, kde je poskytována sociální pobytová služba. Klient sociálního lůžka si hradí sám doplatky na léky a zdravotnické pomůcky, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Má-li klient čerpající sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče přiznán některý ze stupňů závislosti s příspěvkem na péči, je tento příspěvek v souladu se zákonem v plném rozsahu využíván k zajištění zde poskytované sociální pomoci. Ošetřovatelská péče je hrazena příspěvkem na péči v plné výši. 20

26 Následná sociální péče je hrazena v režimu vícezdrojového financování, kde vedle příspěvků státu a plateb ze zdravotního pojištění, hradí osoba čerpající tuto službu ubytování a stravu dle 18 vyhl. 505/2006 Sb Odlehčovací služby Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. [http://www.mpsv.cz/cs/9#sszp] Posláním Odlehčovacích služeb je umožnit osobě, která celodenně pečuje o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením odlehčení. Tyto osoby jsou obvykle rodinní příslušníci. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace v nemocnici atd.) Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí. Úhrady za sociální služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro všechny poskytovatele sociálních služeb podle stejných pravidel. Za ošetřovatelskou péči je vybírána úhrada podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, maximálně do výše přiznaného příspěvku na péči. V případě, že by klientovi po úhradě pobytu a stravy nezůstalo z jeho příjmů k dispozici alespoň 15% kapesného, je úhrada snížena a rozdíl může doplatit osoba blízká Respitní pobyty Respitní pobyty mají za úkol pomoci rodinám, které dlouhodobě celodenně pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením, nemocnou (ale ve stabilizovaném 21

27 stavu), zejména seniora. Jedná o odlehčovací pobyt pro osoby, o něž dlouhodobě pečují osoby blízké, kterým krátkodobé povinnosti či okolnosti brání v této péči. Umožňuje klientům dočasný (nikoli trvalý) pobyt pod odborným zdravotním dohledem. V zařízení respitní péče není k dispozici stálá lékařská služba. Klient i po nástupu do zařízení zůstává v péči registrujícího praktického lékaře, který v rámci návštěvní služby zajišťuje návštěvy u lůžka, v případě zhoršení zdravotního stavu předepisuje potřebné léky, pleny atd. Úhrada za poskytované služby, stravu a ubytování je dána dle smluvního ujednání Domov pro seniory Je určen pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby při naplňování jejich potřeb. Jedná se o pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu. Cílem je udržovat soběstačnost po co nejdelší dobu, podporovat pohodu a spokojenost, aby mohli žít běžným způsobem života Domov se zvláštním režimem Jde taktéž o pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu. Klienti, kteří z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti, orientačních a paměťových schopností potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout rodinnými příslušníky, ani jiným typem sociální služby je určeno uvedené zařízení. Zde je kladen důraz na individuální přístup, vzájemný respekt, svobodnou vůli a rozhodnutí každého klienta. 22

28 3. Praktická část Praktická část absolventské práce je založena na kvantitativním výzkumu, který je prováděn formou dotazníkového šetření. Dotazník obsahoval 12 otázek (viz příloha). Výše uvedená teoretická část je sestavena z popisu jednotlivých možností využití zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí, praktická část obsahuje grafické zpracování výsledků výstupů a analytický závěr ve kterém vypracuji statistická údaje v souvislosti s propuštěním klienta z akutního lůžka zdravotnického zařízení Metodologie Pro statistické zpracování výzkumu jsem určila jako hlavní cíl vztahující se k danému tématu zjistit jaké je povědomí občanů o nabízených službách, zda jsou uvedené služby dostatečné a jaké naopak postrádají a jaké využívají. Pro zjištění potřebných informací jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Jako zdroj dat jsem použila anonymní dotazník pro seniory. Během měsíce ledna března 2012 jsem je distribuovala na vybraných odděleních Ústřední vojenské nemocnice Fakultní vojenské nemocnice v Praze, se svolením náměstkyně pro nelékařské profese Mgr. Lenky Gutové, MBA. Zaměřila jsem se na komunikující, orientované respondenty. Výhodou uvedeného dotazníku byla otevřenost, ale nevýhodou mohlo být někdy nepochopení otázky. Z tohoto důvodu jsem opakovaně ověřovala srozumitelnost daného dotazu. Časová náročnost pro jeho vyplnění byla zcela individuální v souvislosti se zdravotním stavem klienta. V úvodu jsem každému respondentovi vysvětlila účel a na závěr jsem poděkovala za vyplnění dotazníku. 3.2 Grafické údaje hospitalizovaných klientů Následující data byla shromážděna v období ledna března 2012 v Ústřední vojenské nemocnici Fakultní vojenské nemocnici u klientů, u kterých bylo provedeno sociální šetření. Tyto statistické údaje jsem do absolventské práce zařadila pro ukázku alarmujících údajů ve smyslu nejvyššího počtu propuštěných klientů do zařízení 23

29 následné péče, nejvíce Léčebny dlouhodobě nemocných. Tento statistický fakt nutí k zamyšlení právě nad problematikou terénních služeb a vybízí k cílové otázce celé práce. Graf č. 2 - Překlady klientů na následná lůžka Z celkového počtu 245 klientů bylo přeloženo na lůžka následné péče jiné zařízení akutní lůžko dle spádové oblasti 9 rehabilitační zařízení 6 návrat zpět do Domova pro seniory 3 hospic 29 Home care 6 Pečovatelská služba 26 - všeobecných dotazů 33 nevyřešené přechází do dalšího měsíce dubna Překlady na následná lůžka Celkem klientů přeloženo - následná lůžka nevyřešené - přechází do dalšího měsíce všeobecné dotazy Pečovatelská služba Home Care hospic domov pro seniory rehabilitace jiné zařízení Jak vyplývá z uvedených údajů nejčastější je využití lůžek následné péče. Nejžádanější zařízení jsou pouze s platbou regulačního poplatku. Součástí Ústřední vojenské nemocnice je Léčebna dlouhodobě nemocných a Oddělení následné péče s rehabilitačními lůžky. Tato oddělení jsou velmi žádaná pro svoji dostupnost v areálu nemocnice. Všem žadatelům nelze vyhovět v souvislosti s preferencí následné péče pro válečné veterány dle zákona 170/2002 Sb. Jiná zařízení, 24

30 kde obvykle jsou podávány žádosti o lůžkovou následnou péči: Léčebna dlouhodobě nemocných, Chittussiho ul. 1, Praha 6 zřizovatelem je Úřad městské části Praha 6. Je velmi využívaná pro svoji dostupnost v rámci Prahy 6. Další zařízení je Městská nemocnice následné péče, K Moravině 6, Praha 9 zřizovatelem je Magistrát hlavního města Praha. Vyhledávaná následná péče je v Domově sv. Karla Boromejského v Praze Řepích, v případě volné kapacity je možné umístění na tzv. ošetřovatelském lůžku v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Vlašské ul. 36, Praha 1. V rámci spádové oblasti je možno využít např. Léčebnu dlouhodobě nemocných při Fakultní nemocnici v Praze 5 Motol. Je zcela samozřejmostí, že příbuzní chtějí mít svého seniora v blízkosti svého bydliště, aby jej mohli často navštěvovat. Z mé zkušenosti vyplývá, že svojí kapacitou jsou pražská zařízení následné péče zcela nedostačující. Proto je tedy někdy nezbytné požádat o mimopražské zařízení následné péče. Přijetí je obvykle snadnější pro svoji volnější kapacitu. V souvislosti s finanční situací klienta a jeho příbuzných je možné využití zařízení následné péče za úplatu. Např. Klinika na Košíku, Tesaříkova ul. 4, Praha 10, Léčebna dlouhodobě nemocných, Oblouková ul. 7, Praha 10, Léčebna dlouhodobě nemocných, Kubelíkova ul. 16, Praha 3. Jiné zařízení akutního lůžka v rámci spádové oblasti jedná se obvykle o klienty, kteří byli hospitalizováni v Ústřední vojenské nemocnici Fakultní vojenské nemocnici, na tzv: akutním lůžku, kde jim byla poskytnuta neodkladná zdravotní péče a po zaléčení byli přemístěni v rámci svého trvalého bydliště. Rehabilitační zařízení je obvyklé pro klienty komunikující s vyhovujícím psychickým stavem a s potencionálem k návratu do běžného života. Časté je využití Oddělení rehabilitace v rámci Ústřední vojenské nemocnice, dále pak Rehabilitační kliniky na Malvazinkách, U Malvazinky 5, Praha 5, Rehabilitační oddělení v nemocnici sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1, Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, Stoliňská 920, Praha Horní Počernice. Hospicové zařízení v Praze se jedná o dvě zařízení: Hospic Štrasburk, Bohnická 12, Praha Bohnice, Hospic Štrasburk, Malovická 2, Praha 4, a mimopražské zařízení s relativní dostupností do Prahy - Hospic Dobrého pastýře, Sokolská 584, Čerčany. 25

31 Do Domova pro seniory se navrátilo z akutních lůžek zpět 6 klientů. Do Domova pro seniory Elišky Purkyňové, Šolínova ul. 3, Praha 6 zpět byli přijati 4 klienti a do Domova pro válečné veterány 2 klienti. Domácí hospicová péče byla uplatněna v jednom případě. Velmi citlivý přístup a dobré zkušenosti jsou s agenturou Cesta domů, z Prahy 7. Jedná se o tým speciálně školených pracovníků, kteří poskytují paliativní péči v domácím prostředí. Denní stacionář byl využit u jednoho klienta. Jednalo se o Denní stacionář v Domově svatého Karla Boromejského v Praze Řepích. Služby osobního asistenta poskytované občanským sdružením Hewer se sídlem v Praze využila pouze jedna klientka. Osobní asistenci také nabízí Maltézská pomoc, o.p.s. s dostupností v Praze. Dobrá spolupráce je také s občanským sdružením Melius v Praze. Domácí péči Home Care, využilo 29 klientů. Zejména o agenturu Home Care Service a Supplies, s r.o., Patočkova ul. 77, Praha 6, která má také možnost poskytovat sociální služby v rámci své organizace Clematis byl zvýšený zájem. Pečovatelská služba byla zajištěna pro 6 klientů, z tohoto počtu byly pouze 2 noví žadatelé. Zájem o tuto službu byl u dalších 15- ti klientů, ale z důvodů nevyřízení Příspěvku na péči ať již zamítnutí, či teprve nové podání žádosti a jeho dlouhodobé vyřízení klienty odrazuje. Dotazy se týkaly informací v souvislosti s podáním příspěvku na péči, průkazu osoby se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, zajištění přeposlání starobního důchodu a možností využití zdravotních a sociálních služeb. Zbývajících 33 nevyřešených klientů přechází do dalšího měsíce. 3.3 Dotazníkové šetření a jeho grafické zpracování Celkem jsem rozdala 60 dotazníků. Někteří respondenti reagovali okamžitě a jiní chtěli čas na rozmyšlenou. Návratnost byla 90% - zpět jsem obdržela 54 dotazníků, které jsem použila k dalšímu zpracování. Dotazník byl sestaven 12 otázek. První tři otázky byly zaměřeny na věk, pohlaví a život v domácím prostředí. Následujících 7 26

32 otázek jsou uzavřené, to znamená, že respondent měl možnost označit pouze jednu odpověď: ano ne. V závěru byl ponechán prostor pro odpovědi, zda jsou respondenti ochotni si připlatit za sociální služby nebo od koho očekávají pomoc při své stávající situaci a jaké služby by si představovali. Získané odpovědi jsem zpracovala manuálně, kdy každý dotazník byl, vyhodnocen jednotlivě a uvedené odpovědi jsem zaznamenala, a sečetla zvlášť. Po té jsem vytvořila grafické znázornění. Výsledky dotazníkového šetření jsem zobrazila v jednotlivých grafech a tabulkách. Pro přehlednost byly hodnoty zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Graf č. 3 Pohlaví dle 54 respondentů Ženy 34 = 63 % Rozdělení dle pohlaví Muži 20 = 37 % 37% 63% Ženy Muži Z uvedeného grafu vyplývá převaha žen seniorek (63%) nad muži seniory (37%). Graf č. 4 - Rozdělení respondentů dle věku věk = 18 = 47,9 % věk = 14 = 40,9 % věk 85 a více = 11,1 % Rozdělení dle věku 11,1% 47,9% 40,9% věk věk věk 85 a více Z grafu je patrné, že největší věkovou skupinou (necelá polovina 47,9%) jsou senioři ve věku let, početná je také věková skupina let (40,9%) a nejmenší věkovou skupinou jsou senioři ve věku od 85 let a více (11,1%). 27

33 Graf č. 5 - Rodinné zázemí Sám x sama - 36 = 66,7 % S partnerem x partnerkou - 11= 20,4 % S dcerou x synem, vnučkou x vnukem 6 = 11,1% Jeden muž byl vdovec a žije v Domově pro seniory. Odpovídá 1,9%. Rodinné zázemí Osamoceně S partnery S dětmi nebo vnoučaty Ovdověle 20,4% 1,9% 11,1% 66,7% Na uvedeném výstižném grafu je patrné, že 66,7% dotázaných žije osamoceně, 20,4% s partnerem, 11,1% je v domácnosti s dětmi nebo vnoučaty a jeden muž byl vdovec a žije v Domově pro seniory. 28

34 Graf č. 6 Využití sociálně zdravotních služeb Níže uvedený graf znázorňuje využití sociálně zdravotních služeb v procentech ve vztahu k 54 respondentům. Využití sociálně zdravotních služeb Příspěvek na péči Využití pečovatelské služby Pojem Tísňová péče Využití HomeCare Osobní asistence Možnost připlatit si za služby soc. péče Denní stacionář 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Z 54 respondentů využívá Příspěvek na péči 36 respondentů, tedy 68,5%, Pečovatelskou službu 32 respondentů, celkem 40,7%, Agenturu domácí péče Home Care zná a využívá 8 respondentů, což je 14,9%. Denní stacionář využil 1 respondent a další o něj požádal. Osobní asistenci uvedlo 5 respondentů, tedy 9,3%. Tady je nutno uvést, že senioři mnohdy pracovníky sociálních služeb, označují jako osobní asistenty, vzhledem k tomu, že uvedené úkony jim poskytuje stále stejný pracovník. Z uvedených agentur osobních asistentů, uvedla pouze jedna respondentka přesnou specifikaci. Tísňovou péči zná a využívá 10 respondentů, což je 18,6%. Jak vyplývá z uvedených údajů, městská část Praha 6 na systém tísňového volání přispívá prostřednictvím finančního příspěvku. Vybavení bytu klienta zařízením systému tísňového volání ( Kč v případě připojení na pevnou telefonní linku v domácnosti, v případě zvolení 29

35 Senior Inspectu Kč) hradí prostřednictvím finančního příspěvku Městská část Praha 6. Měsíční poplatek za tísňovou péči ve výši 400 Kč si každý klient hradí sám (případně z příspěvku na péči z důvodu ztráty soběstačnosti). [http://www.sestka.cz/index.php?clanek=3192] Na dotaz připlatit si sociální služby odpovědělo kladně 5 respondentů, což je 9,3% dotazovaných. Většina respondentů - 85,2% si přejí být propuštěna z akutního lůžka, zpět do svého domácího prostředí s možností využití ambulantních a terénních služeb, včetně rehabilitačních. Bez ohledu na svůj zdravotní stav či možnosti a dostupnosti péče. Graf č. 7 - Očekávání pomoci z celkového počtu 54 respondentů Od rodiny a přátel - 46 = 85,2% Od soc. pracovníka - 5 = 9,3% Od lékaře 0 = 0% Bezradní jsou - 3 = 5,6% Očekávání pomoci 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Od rodiny a přátel Od soc. Pracovníka Bezradní Od lékaře Výše uvedený graf zobrazuje že 85,2% očekává pomoc a péči od svých blízkých tedy z počtu 54 respondentů se jedná o 46 dotazovaných. Pouze 5 respondentů, tedy 9,3% očekává pomoc a zajištění další následné péče od sociálního pracovníka. Bezradných respondentů je 5,6% tedy 3 klienti. 30

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení. Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz)

Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení. Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz) Podpora pečujících z pohledu sociální práce ve zdravotnickém zařízení Bc. Dagmar Martinková (dagmar.martinkova@uvn.cz) 25.6.2015 Zdravotně sociální práce v ÚVN Praha Komplexní zdravotní, sociální, psychická

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více