Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milé mammahelpky, Milá dìvèata,"

Transkript

1 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006

2 SLOVO DO DUŠE Milé mammahelpky, Mám rád podzim, mám rád jeho barvy, vùni tlejícího listí. Rád pozoruji dlouhé ostré stíny vrhané sluneèními paprsky pøes koruny stromù s holými vìtvemi. Mám rád povalující se mlhu a rád vdechuji vlhký, osvìžující podzimní vzduch. Pozoruji pøírodu, která se chystá k zaslouženému odpoèinku. I modøín zhnìdl, jen zelený smrk se tyèí a vzkazuje, že se blíží Vánoce a konec roku. Èím a komu udìlat radost? Sám nemám žádná zvláštní pøání. Jsem rád, že jsem. Bilancuji ano, jsem. Zase mohu se svými bližními vychutnávat pohodu vánoèních svátkù. Kolik let po sobì si tuto radost uvìdomuji? Už to bude 10 let. Je to ještì málo, nebo hodnì? Na tom nesejde. Každý den je dar. Kolik jich ještì bude? Na tom taky nesejde. Jde o to, aby byly, a aby byly plné slunce, úsmìvù, radosti a spokojenosti. Do Nového roku si žádná zvláštní pøedsevzetí nedìlám. Chci být. Chci si vychutnat jaro, léto, podzim, a zase bilancovat ano, jsem. Chci, abyste také byly. Chci, abyste užily jak svátkù letošních, tak i dalších. Pøeji vám do nového roku ABYCHOM? BYLI. Váš Václav Pecha Milá dìvèata, K slovùm doktora Pechy opravdu nemám co dodat, cítím to stejnì a je mi v tuto chvíli také tak zvláštì na duši. Jen mé oslovení vás, co ten náš èasopísek ètete, se malinko se liší. Chtìla bych pøidat malý vzkaz vám všem, co jej právì držíte v ruce, a vidíte jej poprvé, nebo se kvám dostane jen obèas, náhodnì. Prostì vám, co nejste (zatím?) mammahelpkami. Víte, opravdu není nutné stát se èlenkou spolku, kde se scházejí ženy s touto nemocí. Èasto se právì toho obáváte že vás nìkdo bude nutit, abyste chodily nìkam pravidelnì, abyste se s takovou organizací nìjak identifikovaly, hlásily se k ní a co já vím, z èeho ještì máte obavy. A kvùli tìm obavám pøicházíte o moc pìkných i užiteèných vìcí. Když ale jednou zkusíte mezi mammahelpky zajít, bìhem krátké chvilky vás napadne: tolik vìcí jsem nemìla komu øíct, tolik vìcí jsem nevìdìla, tolikrát jsem se bála sama škoda, že jsem nezavolala èi nepøišla už dávno... Ètete ten bulletének a øíkáte si: tolik toho dìlají, tolik toho vymýšlejí, tolik toho zažily a pak vás tøeba napadne: tohle bych já nemohla, nedokázala, neumìla, vždy jsem to nikdy ani nedìlala, a vždy se zrovna léèím a je mi všelijak, a vždy jsem na to stará, a vždy tam nikoho neznám, a plno jiných pochybností se vám nad tím ètením honí hlavou Pøeju vám, milé ètenáøky, do nového roku, abyste našy sílu k jedinému rozhodnutí: a už zaklepete u našich dveøí, èi kdekoli jinde, nezùstaòte samy! (A potøebujete-li inspiraci, prohlídnìte si náš mammahelpský kalendáø, vymyslely a udìlaly jsme ho právì pro vás.) Jana Drexlerová 2

3 O rùžovém vyšívání LISTÁRNA Již jako malá holka jsem si ráda hrála s panenkami, na které jsem šila, pletla, háèkovala. Když se mi narodily dìti, pletla jsem zase, protože nic pìkného nebylo k dostání. Teï mám sice pìt vnouèat, ale s ruèními pracemi se u nich nechytám. Ani se nedivím. Koupené vìci, které jsou nyní k dostání, jsou mnohem pøíjemnìjší na nošení než pletené svetry a pøedevším nesrovnatelnì jednodušší na udržování. Nerada jenom sedím a koukám a plést nebo háèkovat jen tak bez užitku mì také nebaví. Proto mì naplòuje uspokojením projekt Rùžová výšivka. Má smysl mnì pøináší radost z práce a mammahelpkám i nìjaký užitek. Na letošních Martinských trzích jsme získali za výšivky 1 500,- Kè. Byla to naše první zkušenost a máme z toho velkou radost. Jana z Hradce CO SE DÌLO V MAMMA HELP CENTRECH? Než se vám pochlubí jednotlivá MH centra svými akcemi a aktivitami, chci se podìlit i já se svou radostí z kalendáøe Mamma HELPU na rok Má titul Nezùstávej sama a na jeho stránkách najdete 12 mammahelpek, s jejich dcerami, syny, manžely, pøáteli a kamarádkami, prostì s jejich Pátky na pustém ostrovì nemoci zvané rakovina. Vystavily své tváøe, odhalily své duše, nabídly svá tajemství pro vás, co se zatím ostýcháte nìkoho o pomoc požádat. Naše poselství mùžete mít dennì na oèích, nebo ho pøedáte dál a pomùže nìkomu z vašich blízkých. Pøijïte si pro kalendáø do všech MAMMA HELP CENTER, je krásný! Velký dík si zaslouží autoøi fotografií Valentina Stoytscheva, Adélka Kantùrková a Patrik Borecký, grafièka paní Štruncová, pan Tomáš Vávra a firma Roche a všichni, co se nechali vyfotografovat! Dva úspìchy v Hradci Projekt Využijte svého práva na preventivní prohlídky a naše první vítìzné tažení Ocenìní v podobì grantu T-mobilu a Nadace Via a pøidìlení ,- Kè pro nás znamenalo radost, ale èasem zaèala pøevažovat starost a obavy. Zvládneme to? Máme pøednášku dokonale pøipravenou? Nechybí v ní nìco podstatného? Nebudeme mít trému vystoupit pøed poèetným publikem? První zatìžkávací zkoušku jsme absolvovaly pøed odbornou porotou. Paní doktorka Paikertová se sestøièkami z hradeckého soukromého mamologického pracovištì, to 3

4 by mìlo být kritické publikum. Pøišla i dìvèata z posledního roèníku zdravotní školy a nìkolik dalších žen. Uvítaly jsme je a v krátkosti seznámily s projektem, pro koho, od koho, s kým, s jakým zámìrem i jak se chceme celému projektu vìnovat a požádaly o odborné i laické pøipomínky. Projekci prezentace zpracovala výbornì Alena, která se ujala i prùvodního slova kpromítání. I Jarka, aè s notnou dávkou trémy, se pustila odvážnì do vysvìtlování samovyšetøování. Paní doktorka pochvalnì ohodnotila zpracování a provedení pøednášky a nìkterými drobnými pøipomínkami i zkušenostmi z ordinace doplnila naše vìdomosti. Beseda, která se poté rozjela, byla neformální a spíše pøipomínala pøíjemné setkání. Teï už budeme sebejistìjší. Tak to jsme si jen myslely. Pøišel okamžik pravdy pøed neznámým publikem. Pøed dìvèaty ze ètvrtého roèníku gymnázia. Jak nás pøijmou? A hned dvì spojené tøídy, což znamenalo pøes ètyøicet dìvèat najednou. Zase se nám rozklepala kolena. Teï už víme, že zbyteènì. Všechno klaplo na jednièku, žádný zádrhel, sebejistota, pohodová atmosféra, bezvadné zvìdavé a zajímající se publikum. Pøíjemné paní uèitelky a zástupce øeditele se nám postarali o zázemí. S ukázkami samovyšetøování na modelu vydatnì pomohly i dvì velice šikovné a znalé studentky ze zdravotní školy (s podporou jejich paní uèitelky). Vìøíme a také jsme byly ujištìny, že dìvèata si z naší návštìvy odnesla potøebné znalosti, které mohou nìkdy pomoci jim èi jejich blízkým. Se zástupci gymnázia jsme dohodly další pøednášky zaèátkem pøíštího roku. Tak tøikrát hurá a šlo se spoleènì do pizzerie na oslavu. A už se blíží zase další termín. Tentokrát nás èeká vìkovì odlišné publikum, èlenky ès. svazu žen a pak, ještì v tomto roce, ženy z krajského úøadu. Držte nám paleèky a pìstièky a pøejte nám štìstí a úspìch pro dobrou vìc. A ještì trochu informací o Martinských trzích U nás v Hradci Králové se konaly letos poprvé v sobotu 11. listopadu jako náhrada za tradièní Mikulášské trhy. Poøádá je Hradecká kulturní a vzdìlávací spoleènost v prostorách Adalbertina. Je to pestrá nabídka rukodìlných prací (a letos poprvé i rùžových výšivek), vánoèních ozdob, dárkù, zkrátka výrobkù zruèných øemeslníkù a lákadel navozujících pøedvánoèní atmosféru. Samozøejmì také s vùní perníèkù, koláèkù a medoviny. Letošní svatý Martin, patron vojákù, koní, jezdcù, hus a vinaøù, nepøijel na bílém koni, jak by mìl uèinit podle starých poøekadel. Døíve k tomuto svátku patøila neodmyslitelnì dobøe vykrmená a upeèená husa. Podle legendy husy pøi kázání sv. Martina tolik kejháním rušily, že za to pykají na pekáèi. Jiná legenda zase øíká, že se sv. Martin pøed volbou biskupem ze skromnosti ukryl do husníku a husy ho svým kejháním prozradily. Rozdìlování husího masa na pekáèi mìlo urèené poøadí. Nejnižší sluha dostával køídlo, aby pøi práci lítal, vyšší sluha stehno, hospodáø nejlepší zbytek. Kùže z husích nohou se dávala do bot pod nohy, aby se nepotily a aby nerostla kuøí oka. (Máte nìkdo tento problém? Zde máte lék!) 4

5 Také døíve hanlivé pojmenování Martínek souvisí s dnem sv. Martina. V tento den vìtšina èeledínù a dìveèek mìnila službu a dostávala vyplacenu celoroèní mzdu. Nìkteøí ji hned propili a potom øádili. Proto pojmenování Martínek oznaèovalo èlovìka, který nezøízenì pije a v opilosti vyvádí a pùsobí škodu. Tolik k našim Martinským trhùm. Teï budeme pøát štìstí dìvèatùm z Brna, aby se jejich nabídka rùžových výšivek s pøispìním Arazímovy party stala takovou úspìšnou humoreskou. Renata Koutná Co se dìlo v Brnì v listopadu Celý mìsíc jsem horeènì pracovaly na pøípravách Rùžové výšivky. Cítily jsme ohromnou odpovìdnost za tuto akci i kvùli tomu, kolik lidí se k našemu vyšívání pøipojilo. A proto chci na tomto místì podìkovat všem dìvèatùm, která si taky vzala celou akci za svou. Celý brnìnský help, jako jeden muž se semknul. Škrobily jsme, žehlily, rámovaly, šily, batikovaly, ale co je dùležité, u všeho jsme se dobøe bavily. Byla to ohromnì tvùrèí práce a každá z nás se snažila do ní dát nìco z toho co umí a ovládá nebo alespoò radu. Vždy nápady, to je to, co se ve svìtì nejvíc prodává. Takže dìvèata z Brna obrovský dík!!! A zvláštní podìkování naší Pauline. Co ta všechno zvládá a umí. Nejradìji bychom si ji naklonovaly a jako vánoèní dárek ji poslaly i do ostatních helpù. A díky taky jejímu skvìlému manželovi Pavlovi, který si zahrál na èetníka licitátora. Svojí vtipností a šarmem dal celé akci potøebný nadhled a všichni jsme se ohromnì bavili. No a nakonec chci podìkovat Helèi a Zdence. Jsou to moje zlatíèka a co vám budu vykládat, mám prostì tøi pravé ruky. Zkrátka spolupracovat s tak skvìlými lidmi je radost. Ale nemyslete, že jsme nedìlaly nic jiného. Stihly jsme i ochutnávku chleba z domácí pekárny. Pauline nám upekla rovnou tøi druhy. Je vidìt, že už zná naši mlsnost. Talíøe byly za chvilku vymetené. A já se už tìším, až budu mít mezi svátky èas si její recepty vyzkoušet. Pauli, ten s tìmi rozinkami byl hhhhm mòam. No a o pøednášce o Mongolsku vám musíme napsat pøíštì nìco víc. Škoda, že naše cestovatelská okénka nemùžeme natáèet. Nìkdy jsou zajímavìjší, než Cestománie. Jana Zrnko Z Pøerova V øíjnu jsme poprvé pøipravovaly pøednášku pro více než sedmdesát sestøièek. Stálo nás to spoustu úsilí a napoprvé jsme mìly velkou trému a obavy, jak celá akce dopadne. Mìly jsme snahu prezentovat naši poradnu co nejlépe a podle reakcí posluchaèù myslím, že pøednáška mìla vcelku dobrý ohlas. 5

6 Další prezentaci naší poradny jsme naplánovaly na 21. listopadu v nemocnici. Vìøíme, že i tam budeme úspìšné. Marta a Dáša, Pøerov A co v Praze? O víkendu 4.a 5. listopadu se na 3. LFUK v Praze konal semináø Na pomoc peèujícím, nemocným i postiženým. Semináø poøádala Ambulance pro poruchy pamìti FNKV pod vedením MUDr. Tamary Tošnerové a 3. LFUK ve spolupráci s Èeskou asociací peèovatelské služby a sdružením Hestia. Cílem semináøe bylo seznámení veøejnosti s možností terénní a ambulantní služby, pøedevším v péèi o starého èlovìka. Ve foyer jsme si mohli prohlédnout výstavu fotografií s prùvodními texty, fotografie dìl severoèeského akademického sochaøe Michaela Bílka a na stáncích se prezentovaly pomáhající agentury a organizace, vèetnì Mamma HELPu. První den vystoupili se svými pøíspìvky hlavnì pracovníci 3. LFUK, ministerstev a VZP. Nedìlní semináø byl vyhrazen pro zástupce nadací, agentur a center, kteøí nás seznamovali se svou èinností. Práci našeho sdružení pøedstavila Ida Bartošová, která v prezentaci popsala, jak funguje sí MH center. V našem stánku jsme nabízely propagaèní materiály a zájemci se mohli seznámit i s naším projektem Rùžová výšivka. Nìkteré pøíspìvky na semináøi byly velmi zajímavé. Mne zaujal pøíspìvek o maltézských dobrovolnících. Maltézská pomoc je humanitární organizace, která pùsobí v 7 diecézích ÈR a pomáhá všem potøebným bez rozdílu. Zajímavý byl též pøíspìvek o canisterapii s ukázkou živého canisterapeutického psa. Pes se využívá napø. pøi tzv. polohování tìsným kontaktem èlovìka se psem dochází k prohøívání nìkterých svalových skupin pøed rehabilitací. Takto vycvièení psy se svými psovody navštìvují osamocené seniory, ale i domovy dùchodcù. Další pøíspìvky se týkaly peèovatelských služeb, služby osobní asistence, hospicové péèe, chránìného bydlení, denních center atd. Myslím, že uspoøádat tento víkend byl skvìlý nápad. Anièka Zelená Celostátním porada všech mammahelpek, které pracují v MAMMA HELP CENTRECH, vèetnì nìkolika nových adeptek, které absolvovaly vstupní pohovor a úvodní školení pro laické terapeutky, se konala v pražském MH centru. Sjelo se nás 32, a vypadá to, že zaèínáme mít problém s místem k takové sešlosti! V rámci supervize s psycholožkou jsme probraly standardy poskytovaných služeb, a pak jsme celou nedìli hovoøily o tom, co se v každém centru povedlo èi nepovedlo letos, a co nás ve všech centrech èeká v roce Absolvovaly jsme 6

7 i školení k bezpeènosti práce, takže se u nás nemusíte nièeho obávat! Podìkovat musím hlavnì Hance Jírovcové, která se snažila všem zajistit støechu nad hlavou, nìco kjídlu, nìco kpití, nìco pro osvìžení ducha (divadlo) a vùbec se o tu spoustu lidí bezvadnì postarala. Rozešly jsme se s pøedsevzetím, že se vám i v roce 2007 bude v MH centrech v Praze, Brnì, Hradci Králové, Pøerove a novì i ve Zlínì a v Plzni líbit, a že si naše služby budete jen pochvalovat! Díky, holky, že jste ten maratón vydržely a pøežily ve zdraví. A držme si palce do nového roku vzájemnì! Jana Drexlerová Rùžové zpravodajství Benefièní prodej Rùžové výšivky v Brnì Dnem, kdy v Brnì vyvrcholila naše celoroèní práce na projektu Rùžová výšivka se stal 23. listopad. Jak se blížil, rostla naše pracovní aktivita ruku v ruce s napìtím, jak to vše zvládneme a jak budeme úspìšné pøi prodeji. A jak to dopadlo? Chtìla jsem vás trochu napínat, ale mám takovou radost, že vám to øeknu hned. Naprosto úúúúúúúúúúúúúúžasnì!!!!! Benefièní prodej zaèínal ve Vaòkovce od 9.00 a konèil v hodin. Náš stánek stál hned vedle pohádkového hradu a rozhodnì nedìlal ostudu rozzáøené Vaòkovce. Mnoho z vás nás tam navštívilo a koupilo si výšivku. Dìkujeme. Celý den jsme mluvily s lidmi, kteøí nás pøišli podpoøit a nìkdy se rozhovor svezl i k nemoci. Byly jsme mile pøekvapeny vstøícností lidí, kteøí k nám pøicházeli. Den rychle ubíhal a my všechny byly rozzáøené a š astné, že se nám tak daøí. Ani jsme v tu chvíli nevnímaly únavu. S prodejem nám pøijely pomoci i dìvèata z Kyjova a Pøerova. Okolo stánku panovala velká pohoda a že to bylo urèitì cítit daleko okolo, pøilákalo to další zájemce. S prodejem nám pomáhal i herec pan Martin Sláma, který hrál v seriálu èetnické humoresky. A co má èetník spoleèného s Rùžovou výšivkou? Dlouho jsme si v Brnì lámaly hlavu, jakou známou osobnost získat pro benefièní prodej. V dobì, kdy jsme tento problém øešily nás napadlo, že s Brnem úzce souvisí seriál Èetnické humoresky. Napøed jsme si myslely, že by se celá akce jmenovala Brnìnská pátraèka prodává Rùžovou výšivku, ale nesehnaly jsme povolení od ÈT. Tak jsme požádaly symbolického èetníka z Brna pana Slámu a ostatní herce ze seriálu. Nìkteøí se kvùli nìmu i k našemu stánku vrátili. Uniforma èetníka zaujala na první pohled. Nezastupitelná pomoc byla i od manželù Eissenwortových a jejich firmì Jorik. 7

8 Dodali nám materiál na vyšívání v hodnotì Kè. A paní Eissenwortová nám s dcerou pomáhala v zaèátcích, když jsme se uèily vyšívat. Celý den jsme mìly plné ruce práce a když se pøiblížil veèer, už jsme honem utíkaly do Cafe Práh, kam jsme mìly pozvané vzácné hosty na Spoleèenský veèer. Èestnými hosty veèera byli ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, prof. Jiøí Vorlíèek, pøedseda Èeské onkologické spoleènosti a MUDr. Šachlová pøedsedkynì Ligy proti rakovinì v Brnì. Pøítomné pacientky i lékaøe potìšilo zejména prohlášení ministra Julínka, že adjuvantní léèba pøípravkem Herceptin pro ženy s karcinomem prsu bude v indikovaných pøípadech dostupná v døívìjším termínu, než bylo pùvodnì avizováno. Spoleèenský veèer vyvrcholil dražbou nejkrásnìjších výšivek. Nejvìtší souboj se strhnul o obraz s tygry od Lanarte, který se jmenoval Mateøská láska a o kytici Kal. Benefièní akce ve prospìch sdružení Mamma HELP, vynesla za jediný den korun. A zase jako už tolikrát mì napadlo, že když sleduji televizní zprávy, žiju snad v jiné zemi, než o které mluví. Nevìøím, že lidé jsou lhostejní. Naopak jsou plní zájmu, pochopení a ochoty pomáhat tam, kde je to tøeba, napøíklad jako ženy, které si øíkají Køížek dìtem. Vyšily pro nás víc jak 55 vìcí a nìkteré z jejich výšivek se prodaly právì v dražbì. Benefièní prodej byl pro nás dùkazem, že ta celoroèní práce tolika i zcela neznámých lidí mìla smysl. Celkem se nám v centrech sešlo na 700 výšivek. Všem vám opravdu z celého srdce dìkujeme a vaší pomoci si moc vážíme. Tìsnì pøed celou akcí jsem mívala už i rùžové sny a pomalu mì jinak moje oblíbená rùžová zaèínala dìsit. Ale dnes, druhý den po celé akci už plánuju, co udìláme pøíští rok líp a proboha! Já se zaèínám tìšit. No nic, beru do ruky jehlu a jdu vyšívat. A co? No pøece velikonoèní motivy!!!! Moc vás všechny zdraví vaše Zrnko Rùžová v Praze Poslední støedu a ètvrtek v listopadu jsme koneènì absolvovaly náš pražský benefièní prodej Rùžové výšivky v pasáži ROKOKO, na který jsme èekaly skoro celý rok. Dìvèata v Brnì nasadila la ku vysoko a tak jsme byly moc š astné, když se naše tržba vyšplhala na korun. Navíc ve støedu veèer probìhla moc úspìšná dražba, kterou jsme vydìlaly dalších Kè. Pøedstavte si, že se vydražily všechny obrazy, které jsme v dražbì nabídly! Nejvyšší obnos, za velký obraz od firmy Lanarte, který nám darovala opìt brnìnská firma JORIK, byl Kè! K úspìchu dražby moc pøispìla Nora El-Lababidi, která profesionálnì i vtipnì pøedstavila nabízené obrazy a jejich autory. 8

9 Pøi prodeji v pasáži nás letos podpoøily Štìpánka Dufková, Vlasta Žehrová, Stanislava Jachnická a stejnì jako vloni Veronika Freimanová, díky níž jsme získaly hodnì penìz hlavnì od lidí, co procházeli pasáží naveèer do divadla. Velkou radost jsem mìla osobnì taky z toho, že letos se pøi prodeji za ty dva dny vystøídalo víc jak tøicet mammahelpek, a žádná se neostýchala oslovovat kolemjdoucí a výšivky nabízet. Všem dìvèatùm moc dìkujeme! Hned za týden se vyskytla další pøíležitost k prodeji výšivky a to na Mikulášském benefièním bazaru poøádaném Nadací VIZE 97 manželù Havlových, v bývalém kostele Pražská køižovatka. Atmosféra tam byla už opravdu pøedvánoèní, prodávala tam øada jiných neziskových organizací, hlavnì výrobky z chránìných dílen, a tak jsme si i my nesly domù plno pìkných dárkù. Navíc jsme mìly opìt pøíležitost pøedstavit Rùžovou výšivku v televizi. Za odpoledne jsme vydìlaly nìco pøes korun, a máme radost, že pøíští rok s námi VIZE 97 bude opìt na prodej poèítat. Když pøipoèteme pár desítek jednotlivì prodaných výšivek, je výtìžek Rùžové výšivky v Praze v roce 2006 pøes ,- Kè. Chci podìkovat všem, kdo k takovému úspìchu pøispìly a pomohly nám tak. A zvláštní podìkování si zaslouží Marcela Mejstøíková, která všechny výšivky v Praze zarámovala a pøipravila k prodeji. Od loòska nepøekonanou nejlepší pražskou vyšívaèkou je opìt Lída Pavlová. Hanka Jírovcová Tøiadvacet dialogù o rakovinì Strastiplná cesta po dlouhém, úzkém mostì aneb jak pøekonat rakovinu Knížka Tøiadvacet dialogù byla napsána pro všechny, kdo onemocnìli zhoubným nádorem, a pro všechny, komu onemocnìl nìkdo blízký. Aby se lidé v této situaci umìli zorientovat, aby mohli sami posoudit svou pozici v nemoci, aby se mohli na základì pravdivých informací svobodnì rozhodnout. Je psána formou rozhovorù s pøítelem, jehož žena touto nemocí právì prochází. Èást VII. O kontinuální péèi. O rehabilitaci, o dalších problémech a potøebách, které mùže èlovìk s nádorem mít. Jak na to reagovat s nabídkou péèe? Dnešní setkání s povídáním o onkologii, o nemocných, o léèení, o sledování nemocných a o tom, co se dìje kolem tohoto procesu dobrého, ale i špatného, bude 9

10 poslední, oznámil jsem Liborovi. Myslíš, že jsi už øekl všechno? No to zdaleka ne, musel jsem pøiznat, ale øekl jsem toho dost, aby ses mohl zorientovat a hlavnì z toho mohl udìlat praktické závìry pro své osobní problémy. Nepøetržitá péèe, která nastupuje po ukonèení onkologické léèby se stává procesem, který prostupuje všemi aspekty individuálního života. Zamìøuje se nejenom na nádor, èi jeho lokalitu, ale na celou osobu a na pomoc nauèit se jak žít s nemocí. Jednou její èástí je i rehabilitace. Rehabilitace Odborníci souhlasí s tím, že by rehabilitace mìla zaèít èasnì, tzn. již v dobì stanovení diagnózy anebo pøi vypracovávání léèebného postupu, nikoliv až po ukonèení léèby. Informace, které zdravotníci získávají bìhem diagnostického a léèebného stadia, jsou životnì dùležité pro plánování vhodného rehabilitaèního programu pro nemocného. Znalost, jak se napø. nemocný adaptoval v minulosti, umožòuje èlenùm týmu pøedvídat a minimalizovat vliv pooperaèních tìlesných zmìn. Další faktory, napø. vìk, povolání, sociální pozadí, prostøedí domova a rodiny, jsou-li zvažovány v kombinaci s typem a stadiem nádoru a oèekávanou neschopností (pokud nìjaká bude), mohou být využity pøi výbìru jednoho z následujících obecných principù rehabilitace: preventivní jestliže lze pøedpokládat urèitou neschopnost a vhodná pøíprava mùže redukovat její vliv, posilòující jestliže se oèekává, že nemocný bude mít pouze minimální nebo reziduální handicap, podpùrný jestliže nemocný bude muset tolerovat probíhající onemocnìní anebo pøetrvávající neschopnost, ale mùže sám udìlat vhodné kroky pro zvládnutí svých problémù a zlepšit svùj celkový každodenní stav, paliativní jestliže je pøi pokroèilé nemoci a základní neschopnosti možnost korekce. Podle tìchto obecných pøístupù si mùže nemocný, rodina a léèebný tým stanovit specifiètìjší cíle: napøíklad podpùrný pøístup mùže být vybrán pro ženu, která se podrobuje amputaci prsu, a tím ji pomoci znovu získat a udržet si pozitivní pocit ženskosti. Týmová koncepce zdravotní péèe je ideální pro naplnìní rehabilitaèních potøeb nemocného jak v nemocnici, tak doma. Všichni èlenové týmu by se mìli úèastnit plánování, aby jednotliví zdravotníci mohli posilovat u nemocného cíle stanovené skupinou. Samotný proces rehabilitace zaèíná mnohem døíve než si to nemocný uvìdomuje, a je podmínìn jeho základními potøebami. Když lékaøi rozhodnou, že nemocný je vzhledem ke svému momentálnímu zdravotnímu stavu schopen již zvládnout nìkteré sebeobsluhující úkony, napø. sám se najíst by s pomocí podpùrných pomùcek nebude ho sestra krmit, ale nauèí ho pomùcky používat. Jestliže se má nemocný nauèit péèi o sebe a znovu získat nezávislost, je nutné mu pomoci, ale ne tak, aby jej lidé kolem øídili. Mìl by dìlat vše podle svých momentálních možností, rodina by mìla 10

11 poskytovat pouze doplòkovou pomoc, a zdravotníci by mìli pomáhat jak nemocnému, tak jeho rodinì. V této koncepci je zøejmý závìr, aby nemocný co nejdøíve opustil submisivní roli nemocného a zaèal dìlat svá vlastní rozhodnutí. Vše, co nemocný udìlá pro sebe sám, i kdyby to mìlo být jen obrácení v posteli bez cizí pomoci, mu mùže pomoci najít a znovu získat pocit nezávislosti. I když po nìkterých chirurgických výkonech je tøeba pøi rekonvalescenci dohled kvalifikovaného fyzioterapeuta, mnozí nemocní mohou zvyšovat svou tìlesnou aktivitu i sami. Se souhlasem lékaøe lze nemocnému poskytnout psané materiály, kde je podrobnì popsáno cvièení, postupnì v sestavách, které lze zaèít cvièit ještì na lùžku v nemocnici a pokraèovat s nimi po propuštìní z nemocnice doma s cílem co nejdøíve dosáhnout plné tìlesné aktivity. (seriál pøipravuje Ida, s laskavým souhlasem autora, èásteènì zkráceno a upraveno) Jak máme z našich MH center zkušenosti, ženy, které byly ještì v nemocnici pouèeny o nutnosti co nejdøíve rozcvièit rameno a ruku na operované stranì, a domù si odnášely brožurky na cvièení, byly lépe pøipraveny na následnou onkologickou léèbu. Pøi rùzných vyšetøeních a také pøi ozaøování je èasto tøeba vydržet v poloze, která nerehabilitované ruce dìlá problémy. Nemluvì o tom, že je velmi dobré se i nauèit a pravidelnì provádìt cviky na podporu lymfatického systému jako prevence vzniku otokù. Pokud nevíte jak na to, poraïte se s fyzioterapeutem nebo požádejte o materiály u nás v centrech. Marta Herceptin v adjuvantní léèbì èasného stádia rakoviny prsu Tiskem probìhly informace o výsledcích klinických studií a o schválení léèby èasného stádia HER2-pozitivní rakoviny prsu Herceptinem. Zde si povíme více o HER2, Herceptinu a výsledcích studií. Co je HER2? Buòky se svým okolím komunikují prostøednictvím biochemických signálù. K pøijímání tìchto signálù slouží receptory na povrchu buòky (nebo i uvnitø buòky, jak je tomu u hormonálních receptorù). Biochemickým signálem aktivovaný receptor pak uvnitø buòky odstartuje øadu složitých pochodù, které vedou napøíklad k rùstu buòky. HER2 je jeden z mnoha typù takových receptorù. Zatím není známo, že by sám byl aktivován nìjakým signálem, spolupracuje však s ostatními receptory skupiny HER na aktivaci bunìèných pochodù. 11

12 Pokud je buòka "vyprovokována" k nadmìrné produkci HER2, mùže pøijímat více biochemických signálù a je tedy více stimulována k rùstu, který mùže vyústit až do vzniku nádoru. Co je HER2 pozitivita a jak se stanovuje? HER2 pozitivita se stanovuje ve vzorku nádorové tkánì. Patolog vyšetøuje, zda je na povrchu nádorových bunìk pøítomen (exprimován) ve zvýšené míøe (overexprimován) receptor HER2. Pøi metodì nazývané imunohistochemie (IHC) je receptor obarven a stanovena míra jeho pøítomnost (exprese). Zhodnocení IHC 3+ je považováno za pozitivitu HER2, IHC 2+ je nejasný výsledek, pøi kterém je doporuèeno ovìøení další metodou. IHC 1+ a 0 je výsledek negativní. Pøi metodì nazvané fluorescenèní in situ hybridizace (FISH) je vyšetøován poèet kopií pro HER2 receptor v nádorových buòkách. Zvýšení poètu genù (amplifikace) je nazývána FISH pozitivitou HER2. Rùzné práce udávají, že asi % nádorù prsu je HER2-pozitivních. Co je HERCEPTIN? Herceptin je umìle pøipravená a vyrábìná protilátka proti receptoru HER2. Tím, že se na tento receptor naváže, znemožní, aby spolupracoval s dalšími receptory a omezí tak možnost buòky pøijímat biochemické signály. Herceptin je tedy úèinný pouze u nádorù HER2-pozitivních. Léèba pokroèilého onemocnìní V Èeské republice je Herceptin používán od roku 2001 k léèbì rakoviny prsu s metastázami, a to buï samotný (po pøedchozí chemoterapii) nebo èastìji v kombinaci s chemoterapií. Léèeno tak je nebo bylo již nìkolik stovek nemocných. Adjuvantní léèba Adjuvantní léèba je zajiš ující pooperaèní léèba, jejímž cílem je snížení rizika, že se nemoc navrátí a tím zvýšení pravdìpodobnosti úplného vyléèení. Ve svìtì probìhly ètyøi velké studie, do kterých bylo zaøazeno asi pacientek po operaci rakoviny prsu. Ve studii HERA byl Herceptin podáván po ukonèení "standardní" chemoterapie a pøípadné radioterapie po dobu jednoho roku a porovnány výsledky této skupiny nemocných, se skupinou, která již po chemoterapii a radioterapii dále léèena nebyla (v obou skupinách byla podávána hormonální léèba pøi pozitivitì hormonálních receptorù). Pøi léèbì Herceptinem došlo (ve srovnání s kontrolní skupinou) ke zlepšení parametru, který se nazývá Pøežití bez známek onemocnìní, který hodnotí, zda pacientka žije bez události, tedy bez recidivy nádoru, èi bez vzniku jiného, druhotného nádoru, èi zda nezemøela z jiných pøíèin. Pøi porovnání rizik události vychází, že léèba Herceptinem takové riziko snižuje o 36 %. Po tøech letech bylo v kontrolní skupinì 73,4 % nemocných bez události, ve skupinì léèené Herceptinem to bylo 80,6 % nemocných, které mají nadále šanci na úplné vyléèení rakoviny. Tyto výsledky, publi- 12

13 kované v letošním roce, jsou ovlivnìny tím, že z etických dùvodù byla i nemocným v kontrolní skupinì nabídnuta možnost léèby Herceptinem a využilo ji více než 50 % pacientek (vìtšina zbývajících již mìla pøíliš velký odstup od ukonèení chemoterapie). V loòském roce byly zveøejnìny rovnìž data zbývajících tøí studií, které rovnìž prokázaly významné zlepšení výsledkù pøi léèbì Herceptinem. Bezpeènost léèby Pøi prvních studiích (u metastatické rakoviny) docházelo k projevùm poškození srdce. Pøi rozboru pøíèin bylo zjištìno, že k takovému poškození dochází zejména v pøípadì, že Herceptin je podáván souèasnì s léky ze skupiny antracyklinù (doxorubicin, epirubicin). Sám Herceptin zøejmì zmìny na srdci nevyvolává, ale brání nápravì škod, které jsou zpùsobeny jinými vlivy. Pøed léèbou Herceptinem je proto provedeno dùkladné vyšetøení srdce a nemocným s rizikem není Herceptin podáván. Kontroly srdce se provádìjí rovnìž v prùbìhu léèby Herceptinem, pokud jsou známky poškození srdce, léèba se pøeruší nebo ukonèí. V pøevážné vìtšinì pøípadù dojde po pøíslušné léèbì k úpravì srdeèní funkce a mnohdy je možno pokraèovat i v podávání Herceptinu. Ve všech studiích byl vliv Herceptinu na srdce peèlivì sledován na nezávislé komise hodnotí rizika jako pøijatelná. Jak se Herceptin podává Herceptin se podává v podobì infúze, první dávka po dobu 90 minut, další po dobu 30 minut, a to buï každý týden, ve studiích u èasného karcinomu prsu 1x za tøi týdny. Kdo mùže být Herceptinem léèen Nezbytnou podmínkou je HER2 pozitivita nádoru. Zjistìte si tedy zda je Vás nádor HER2 pozitivní. Léèba je vylouèena pøi nìkterých onemocnìních srdce. Ve studii nebyl podáván ženám (a ani v praxi nebude) s nádorem, který není vìtší než 1 cm, pokud nejsou souèasnì postiženy uzliny. Nadále mùže být Herceptin podáván i u metastatického HER2 pozitivního nádoru. Léèba Herceptinem stojí kolem 1 milinonu korun za rok, lze tedy pøedpokládat, že pojiš ovna stanoví omezující kriteria. Herceptin je možno podávat ve vybraných centrech (zpravidla jde o Fakultní nebo krajské nemocnice), nemocné z menších oddìlení musí být kléèbì odeslány do tìchto center. Investujme do svých kostí Když jsme byly vyzvány k úèasti na konferenci Kvalita kostí a kvalita života, poøádané na konci øíjna Ligou proti osteoporóze, nezaváhaly jsme ani na chvíli a hbitì potvrdily naši úèast. 13

14 Sloganem Svìtového dne osteoporózy na r je Bone apetit, tedy zamìøení na zdravou výživu, jakožto prevenci osteoporózy. A tak se pokusím shrnout aktuální informace, které jsme získaly od renomovaných osob jako je MUDr. Z. Kalvach, prof. MUDr. J. Štìpán se svými kolegynìmi MUDr. Michalskou a MUDr. Weicheteovou i MUDr. Matoulek z rekondièního centra v Salmovské ulici. Žádná pøednáška jistì nenahradí lékaøskou péèi pøi stanovení diagózy, ale informovaný pacient ví, že základem je i spoluodpovìdnost za vlastní zdraví, mj. respektováním zásad zdravého životního stylu, prevencí a o osteoporóze (øídnutí kostí) to platí víc než kdekoliv jinde! Øada z nás po dobu pìti let po skonèení léèby užívá cytostatika typu Aridimex-u, která právì kvalitì kostí bohužel pøíliš neprospívají a tak co dìlat? 1) Konzumujte vápník, který je nedílnou souèástí léèby osteoporózy. Nároky na denní pøísun vápníku jsou dokonce u starších osob vìtší než u mladších. Tabulka s pøesnými hodnotami bude v pražském centru Mammahelpu k dispozici všem, ale pro zajímavost nejvìtšími dodavateli vápníku do našich tìl jsou brokolice, zelené fazolky, mléèné zakysané produkty, jogurty, semínka sezamu, oøechy, švestky, bílá èi mléèná èokoláda. 2) Vitamín D jeho nedostatek zpùsobuje a prohlubuje nejen osteoporózu, ale i revmatickou artritidu nebo cukrovku. V létì pøísun sluníèka po dobu 20 minut již postaèí, ale v podzimních èi zimních èasech je doporuèováno konzumovat vitamin D formou tabletek. 3) Pohyb O dùležitosti zvýšení fyzické aktivity hovoøil MUDr. M. Matoulek a jeho fyzioterapeutky z rekondièního centra VŠTJ Medicína (Salmovská 5, Praha 2, tel , nìkteré z nás tam chodí cvièit!). O chvále pohybu už jedna z nás psala, tak to vyzkoušejte i Vy! Staèí na uvedený telefon zavolat a domluvit si individuální cvièení za ceny opravdu lidové. Opakovanì bylo zdùrazòováno, že cvièení nejen posiluje zádové svaly, ale preventivnì se pøedchází oslabování obratlù a zlomeninám ve stáøí. A tak dìvèata cviète a choïte v nenároèné krajinì na vycházky tøeba s naší Hankou Jírovcovou, a jste dlouho fit! 4) Úprava krevního tlaku Nadmìrná spotøeba alkoholu je prokazatelnì spojena s poklesem tvorby kostí, stejnì i nadmìrné solení zvyšuje ztráty vápníku z organizmu! Dalším rizikem je kouøení, které mùže negativnì ovlivnit tvorbu kostní hmoty, zejména když je spojeno s nevhodnou výživou a nízkou fyzickou aktivitou. V diskuzi byla øada dotazù, jak osteoporózu léèit. Volba úèinné léèby však patøí výhradnì do rukou lékaøù a pøednášející z Osteocentra, 3. interní kliniky 1. LF a VFN z Prahy jsou pøipraveni zodpovìdìt další dotazy a nové pacienty pøijmout na základì pøedchozího doporuèení od praktických lékaøù. Takto specializovaných pracoviš je už naštìstí v rámci ÈR celá øada. Jen tímto postupem se objektivnì posoudí, který lék je pro Vás nejvhodnìjší. Kontakty na závìr, kdybyste náhodou také potøebovaly nabízených služeb využít: Liga proti osteoporóze, Lékaøský dùm ÈSL JEP, Sokolská 31, Praha 2 14

15 Více Vám však pøeji, a Vám Vaše nožky dlouho hbitì bìhají jak zamlada, a neopustí Vás dobrá nálada! Hanka Šabatová Diagnostické metody a jaký je mezi nimi rozdíl Mamografie rentgenologické vyšetøení prsu, zobrazující prsní žlázu, je zatím jediná metoda schopná odhalit nádor v dobì, kdy ještì není hmatný a neprojevuje se žádnými klinickými pøíznaky. Preventivní mamografie ženám do 40 let se preventivní mamografie nedoporuèuje. Na nìkterých pracovištích posílají lékaøi pacientky tìchto vìkových kategorií napøed na ultrazvukové vyšetøení. Zhoubné nádory se totiž u nich vyskytují ménì èasto a kromì toho mívají hustší prsní tkáò, kterou mamograf tak dobøe nezobrazí. Výjimku dìlají jen u pacientek z vysoce rizikových skupin nebo mají-li rakovinu prsu v rodinì. Digitální mamograf Masarykùv onkologický ústav jako jediné pracovištì v republice (!) má k dispozici tento pøístroj, který je schopen daleko pøesnìji diagnostikovat novotvary, než klasické rtg pøístroje a ultrazvuky. Digitální mamografie nepoužívá se pro prevenci, ale v pøípadì, že je tøeba upøesnit nález z klasického vyšetøení. Prsní tkáò se pøi ní nezobrazuje na film jako u rentgenových pøístrojù, ale prostøednictvím poèítaèe se snímek pøenáší na vysoce kontrastní monitor. Lékaø z nìj má k dispozici velmi kvalitní snímky a navíc si mùže obraz èi jeho èást zvìtšit èi zdùraznit, což u klasické mamografie není možné (se snímkem lze manipulovat tak, jak to známe z práce s fotografií v poèítaèi). U digitálního snímkování nehrozí, že by se snímek nepodaøil jako u klasického snímkování a musel se opakovat. Další výhodou je, že snímky si mohou odborníci posílat elektronickou poštou a konzultovat je. Snadný pøenos snímku jim znaènì ulehèí práci a urychlí diagnostiku. Sonografie objeví-li se na mamogramu podezøelý nález, lékaø pošle pacientku na sonografické neboli ultrazvukové vyšetøení. To prokáže, jestli jde o novotvar, který je dùvodem ke znepokojení. Spolehlivost v diagnostice se u nejmodernìjších pøístrojù blíží mamografii, pøedevším u nádorù nad 1 centimetr. Magnetická rezonance tato speciální zobrazovací metoda se používá jen výjimeènì tam, kde obvyklé vyšetøovací metody selhávají. Nejèastìji jde o pøípady, kdy není možné rozlišit jizevnatou tkáò od nádoru. Je vhodná také pøi podezøení na nádor nebo pøi porušení silikonové protézy u žen po plastické zvìtšovací operaci prsu. Vyšetøení magnetickou rezonancí se provádí na vybraných pracovištích, která mají kromì pøístroje také speciální vybavení pro vyšetøení prsu. V souèasné dobì jsou u nás tøi. Core-cut biopsie jedna z metod biopsie neboli biopsie silnou jehlou, vyžaduje místní umrtvení a trvá asi pùl hodiny. Lékaø jehlu do prsu zavede pomocí mechanismu 15

16 s pružinkou, který se podobá pistoli, pøièemž zavádìní kontroluje, obvykle ultrazvukem, ménì èasto mamografem nebo pouze hmatem. Pøi tomto typu biopsie lze odebrat kompaktní tkáò a výsledek se pacientka stejnì jako u aspiraèní cytologie (tenkou jehlou) dozví asi za tøi dny, na nìkterých pracovištích dokonce i døíve. Vakuová biopsie nejnovìjší, vysoce spolehlivá metoda, pøi které se do odbìrové jehly nasává vzorek podtlakem. Její pøednost v porovnání s jinými technikami spoèívá v tom, že lze z jednoho vpichu odebrat vìtší poèet vysoce kvalitních vzorkù. Vyšetøení se provádí ambulantnì v místní anestezii a odbìr tkánì speciální jehlou je øízen obvykle pomocí ultrazvukové sondy. Mammotom pøístroj pro vakuovou biopsii. První byl veden do provozu koncem roku 2001 v Plzni, dnes je jich v republice jen nìkolik (Brno MOÚ, DTC Praha, Nový Jièín, Plzeò, Zlín) Samovyšetøení prsù vzhledem ktomu, že screening (skríning), tzn. metoda preventivního vyšetøování a vyhledávání èasných forem nemoci nebo odchylek, není u nás zatím zcela zažitý a možná ještì velmi dlouho potrvá, než si ženy na nìj zvyknou, bude samovyšetøení asi ještì léta hrát dùležitou roli v èasné diagnostice. Žena je schopna si nahmatat útvar už kolem jednoho centimetru, což je z medicínského hlediska velmi dobré! Hanka Šabatová Výzva: Prosím všechny mammahelpky, aby do nových MH center nabídly vybavení, které jim v tuto chvíli leží doma ladem. Pokud vám Ježíšek pøinesl novou lednièku, vysavaè, televizi, peøiny a povleèení, jistì se nám ve Zlínì a v Plzni hodí! Dìkuji vám! máma helpu Jana ZAPIŠTE SI DO DIÁØE Program MHC Praha ü Kurz asertivity 5. hodina ü Artedílna Quilling, romantické ozdoby, dekorace z papíru a pøírodních materiálù ü Cestovatelské okénko o své cestì na Island vypráví Marta Hynková ü Beseda s paní Štìpánkou Zavøelovou, autorkou knihy Nestìžuj si ü :00 Kurz asertivity 6. hodina 16

17 ü :00 Babinec vítejte v roce 2007! (POZOR: Kurz asertivity již není rozdìlen do dvou skupin!) Tìlocvièna Rehabilitaèní cvièení s Helenou, pondìlí a Rehabilitaèní cvièení s gumou dle dr. Smíška, úterý Jóga s Irenou, ètvrtek a Internetová kavárna/èajovna Mammanetka Úterý, støeda: (S obsluhou, pro zaèáteèníky v práci s PC a internetem) Pondìlí, ètvrtek, pátek: (Bez obsluhy, pro pokroèilé) Pozor: Provoz v Mammanetce zaèíná od druhého týdne v lednu! Vycházka s Hankou V sobotu vycházka do Prùhonického parku Sraz u stanice metra C Opatov v 9:30, odjezd autobusu è. 324 v 9:45 Program MHC Brno ü Nauèíme se novì, zajímavì a levnì balit dárky. Mùžete si je donést a rovnou zabalit. Uvidíte, je to nádhera. ü Cestovatelské okénko povídání o Kubì, spojíme s vánoèní a silvestrovskou besídkou HAWAY PÁRTY vše co k ní patøí. Exotické koktejly, kostýmy a poøádná RUMBA! Už se na vás tìšíme!!! ü Malování na sklo. Ozdobíme si sklenièky a lahve. ü Artedílna se Štìpánkou co se všechno dá vyrobit z korálkù. ü Beseda s lymfoterapeutkou. ü Ochutnávka èajù a nìco málo o nich. ü Babinec. Kurz Asertivita v rodinných a partnerských vztazích s PhDr. T. Novákem bude každé pondìlí od od Cvièení Také v prosinci budeme ve støedu od cvièit s Míšou. 17

18 Program MHC Hradec Králové ü Vánoèní besídka ü Vítání Nového roku ü Grafologie, tajemství písma ü Voda a trávicí systém èlovìka Gratulace: tìm z nás, které oslaví své narozeniny v lednu Alexandra P.(60) a Zdenka O. 2.1., Dagmar V., Ing. Iva U., Jana Š. a Marie K. 3.1., Zdeòka H. 4.1., Zuzana E. 5.1., Zuzana Š. 6.1., Milena K. 7.1., Ing. Eva Ø , Jarmila J , Zdeòka M , Ivona V., Jiøina K. a Vìra O , Markéta N , Kamila M , Evženie Š. 18., Helena O , Kateøina M. a Zuzana K , Dagmar L. a Milada W , Eva Ch. 24., Ilona Ch , Alena P , Danuše P a v únoru Danuše L. 2.2., Zdeòka K. 4.2., Danuška H., Dáša L. a Vìra M. 5.2., Jaroslava Ch. a Lenka D. 6.2., Lenka B. 7.2., Helena D. 9.2., Melita K , Alena P , Ivana K. a Ivanka P , Zdenka H , Helena H.(60) a Marie G , Jana S., Claudie P. a Silvie P , Hana M , Jana D , Ing. Vlasta J , Ludmila B., Marie S. a Marie V.(55) 22.2., Helena B , Ivana M.(55) a Jana M , Ladislava Š. a Ludmila P , Alena A. a RNDr. Soòa P , Blažena P.(70), Jana P.(55) a Jaroslava J Obsah bulletinu MAMMA HELP! rok 2006 Odborné èlánky èíslo strana Význam vyšetøení HER 2 u nádoru prsu: MUDr. F. Nový Mamární screening v ÈR v letech 2003 a Proè se léèím jinak, než moje známá se stejným onemocnìním: Mgr. Tomáš Vávra 3 15 Antiangiogenní léèba: Mgr. Tomáš Vávra

19 Co je to klinická studie aneb Mám se stát pokusným králíkem I.: MUDr. F. Nový 6 16 Co je to klinická studie aneb Mám se stát pokusným králíkem II.: MUDr. F. Nový 9 11 Balancování mezi bolestivými otoky a touhou cvièit: Susan Berger (pøeklad Rùžena Metlièková) 9 14 Co je to klinická studie aneb Mám se stát pokusným králíkem III.: MUDr. F. Nový Seriál Tøiadvacet dialogù o rakovinì (MUDr. Pavel Odváøka, PhD.) Èást I. - Zazvonil telefon Èást II. - O tom, co je to oddálení èi zpoždìní 3 13 Èást III. - Povídání o stanovení diagnózy a o tom, jak na to nemocní reagují 4 12 Èást IV. - Jak posuzovat reakce nemocných na rakovinu, z èeho pramení strach 5 13 Èást V. - Povídání o ozaøování èili radioterapii 6 14 Èást VI. - O tom, co je to chemoterapie a jak mùže na nemocného pùsobit 9 8 Èást VII. - O tom, s jakými strachy mohou žít nemocní po ukonèení léèby Co znamená, když se øekne (Hanka Šabatová) Probiotika, Insulin, Makrobiotika: Receptor, Imunita, Autoimunita Vitamíny, Provitamíny, Antivitamíny, Vitageny, Vitamíny-A,D,E,K 4 16 Vitamíny rozpustné ve vodì - B1, B2, B3, B5, B6, B12 Generický lék, Generická firma, Inovativní lék, Klinické zkoušky, Originální lék, Patentová ochrana, Preklinické zkoušky, Placebo 9 13 Antiestrogen, Biopsie, Cytostatika, Excese, Hormonální léèba, Chemoterapie, Chirurgická léèba, Ablace, Odstranìní lymfatických uzlin, Lumpectomie, Kvadrantectomie, Ozaøování, Punkèní biopsie, Rekonstrukce Slovo do duše Milé mammahelpky: Jana Drexlerová Dopis kamarádce: Ilona 3 2 Slovo úvodem: Zrnko 3 3 Proè jsem èlenkou Mamma HELPu: Rùžena Metlièková 4 2 Milé mammahelpky: MUDr. Václav Pecha

20 Dva pøátelé: Marta Metelková 6 2 Prázdniny: Vaše Zrnko Jitka Kluèinová 9 2 Nebojte se mluvit o rakovinì prsu (I): Pauline Iványiová, MSc, MH Brno 10 2 K èemu je také dobré vyšívání: Jitka Kluèinová 11 2 Nebojte se mluvit o rakovinì prsu (II): Pauline Iványiová, MSc, MH Brno Rùžové zpravodajství 11 3 Rùžová výšivka je odstartována Postup vyšívání ve zkratce 3 11 Jak vyšívat knižní záložky 4 11 První prodejní akce letošního roku, velikonoèní motivy ve firmì Hawlett Packard 5 12 S Rùžovou výšivkou na prázdniny 6 12 Pytlíèky, jehelníèky, voòavá pøáníèka a záložky Blíží se dny našich benefièních prodejù 9 6 Vyšívám, vyšíváš, vyšíváme je to jako lavina Je to tu - benefièní prodej Rùžové výšivky! Listárna Milé obìtavé pøítelkynì: Majka Sekaninová Duben 2005: Ivana Vlková Je jaro: Marta Zvonaøová 3 4 Milé mammahelpky: Renata Koutná 3 5 Dvì výstavy v Hradci Králové: Rùžena 4 3 Na sluníèku je 22 oc: Marta 4 4 Jsme jedna krevní skupina:slávka Lebrová 4 5 Ještì mi není 40 let: Monika P 5 5 Pøed chvílí jsem doèetla dubnové èíslo našeho bulletinu: Zdena Odehnalová 5 6 Milá Rùženko: Renata Koutná 6 3 Podìkování od Kristy z New Yorku: Krista Gottlieb 6 4 Milé mammahelpky: Alèa z Hradce Propluly jsme spolu peøejí: Jana a Jarka z Hradce Ahoj mammahelpky!!!: Hana Honzáková 9 3 Chorvatsko Jelsa - rekondièní pobyt Aliance: Hanka Jírovcová 10 5 Rekondièní pobyty Mùj první rekondièní pobyt ve Štìpánovì: Anna 5 4 Malá Skála, èerven 2006: Helena Dvoøáková

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR

1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR zlom1-23.qxd 21.2.2027 08:58 StrÆnka 1 1 2 / 2006 LEDEN / ÚNOR Novinky v novém roce l Listárna l Rùžové zpravodajství Co se dìlo v MH centrech l Tøiadvacet dialogù o rakovinì Mamární screening v ÈR l Programy

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Nebojte se mluvit o rakovinì prsu Rùžové zpravodajství l Seriál Tøiadvacet dialogù Co je to klinická studie? l Slovníèek pojmù l Recepty

Nebojte se mluvit o rakovinì prsu Rùžové zpravodajství l Seriál Tøiadvacet dialogù Co je to klinická studie? l Slovníèek pojmù l Recepty 10 / 2006 ØÍJEN Nebojte se mluvit o rakovinì prsu Rùžové zpravodajství l Seriál Tøiadvacet dialogù Co je to klinická studie? l Slovníèek pojmù l Recepty SLOVO DO DUŠE Minulý, poprázdninový úvodník pojala

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

K èemu je také dobré vyšívání

K èemu je také dobré vyšívání 11 / 2006 LISTOPAD K èemu je také dobré vyšívání l Nebojte se mluvit o rakovinì Projekt Nezùstávej sama l Spolu proti rakovinì prsu 2006 Benefièní prodeje Rùžové výšivky je tady Nová MH CENTRA: Zlín a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Vážení přátelé, Představujeme se:

Vážení přátelé, Představujeme se: V obsahu a významu slova beseda proklamovaly spolky nutnost i možnost kontaktů, setkání, diskuse, prezentace různých názorů, ale i spolupráce, pochopení i vzájemného porozumění a úcty. Vážení přátelé,

Více

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje I. INFORMACE Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Budeme se zajímat o léčbu bolesti? Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.

Budeme se zajímat o léčbu bolesti? Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. Budeme se zajímat o léčbu bolesti? Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. Mamma HELP Mamma HELP je největším sdružením žen s rakovinou prsu v ČR, s celostátní působností Vznikl

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2001 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, TACENT: SATIS LAUDANT -

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY

KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY a Univerzitní centrum chirurgické anatomie poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory KURZ MIKROCHIRURGICKÉ SUTURY BRNO 26.-27.3.2010 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Drahé nové kamarádky, chtìla bych Vám moc podìkovat za Vaše dáreèky na rozlouèenou.

Drahé nové kamarádky, chtìla bych Vám moc podìkovat za Vaše dáreèky na rozlouèenou. 6 / 2006 ÈERVEN Co se dìlo v Centrech l Rùžové zpravodajství l Kvìtinový den Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Co je to klinická studie Rekondice l Jak jsem se pro Mamma HELP stala manekýnkou SLOVO DO DUŠE

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více