Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem"

Transkript

1 Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem Krajského úřadu Libereckého kraje, který je naším zřizovatelem. Krajský úřad svěřil budovy do správy Domova důchodců. Poslání zařízení: 1. Podpora klientů v soběstačnosti, v dovednostech, v sebeobsluze, v odpovědnosti za své chování, v samostatném rozhodování a seberealizaci. 2 Podpora při zvládání své závislosti na alkoholu a dovednosti žít s psychickou poruchou či podobným handicapem. 3 Snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů 4 Poskytnout klientům důstojnou službu dle individuálního plánu a Smlouvy o poskytování soc. služby. 5 Poskytovat kvalitní, efektivní službu v souladu se všemi právy, povinnostmi a standardy kvality soc. služeb. 6 Motivovat klienty k co nejmenší závislosti na službě, popřípadě podpořit klienta v odchodu do své domácnosti, nebo návazné služby. 7 V případě potřeby klienta, poskytnout možnost doživotního ubytování. Pro zachování soběstačnosti, rozvoj nebo udržení dovedností, sebeobsluhy, odpovědnosti za své chování, samostatné rozhodování a seberealizaci vytváříme a naplňujeme individuální plány klientů. Ty jsou sestavovány na základě osobní spolupráce s pracovníky v přímé péči, popř. rodinou apod. Klienti, kteří se v důsledku své osamělosti nebo finanční tísně apod. nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou motivováni k co nejsamostatnějšímu řešení této situace. V případě, že se podaří stav klienta díky rehabilitaci a péči zlepšit natolik, že přestane být závislý na poskytované službě, motivujeme obyvatele k odchodu do jiné služby, nebo do soukromí. Organizace poskytuje pobytové služby v budově odd. B v zadní části areálu zámku ve Sloupu v Čechách. Tyto služby jsou poskytovány od 6:30 do 19:00 dle harmonogramu služeb. Noční služba je zajištěna formou dohledu z jiných oddělení. (viz rozpis noční služby) Uživatelé žijí v jedno a dvoulůžkových pokojích, které si mohou zařídit drobným nábytkem dle svého vkusu a dle svých představ. K zachování jejich důstojnosti přispívá také pomoc při péči o zevnějšek. Obyvatelé domova mají k dispozici pedikérku, fyzioterapeutku nebo kadeřnici a mohou se také účastnit pravidelných bohoslužeb. Ve spolupráci s charitou a dalšími subjekty jsou pro ně zajištěny oděvy zdarma. Domov spolupracuje se dvěma dobrovolnickými centry v České Lípě, ty dodávají proškolené dobrovolníky. Sociální začleňování je zajištěno pravidelným kontaktem s veřejným životem. To vše se děje prostřednictvím výletů, setkání s žáky okolních škol, návštěv divadel, restaurací i sportovišť a pořádáním řady kulturních akcí v prostorách parku a bývalé konírny. 1

2 Klienti jsou chráněni před předsudky a negativním hodnocením závazkem zaměstnanců k mlčenlivosti, zaměstnaneckými supervizemi, vzděláváním zaměstnanců, poskytováním informací o chodu zařízení veřejnosti, kontaktem s rodinami klientů a pořádáním zmíněných kulturních akcí přístupných veřejnosti. Dále pak zaměstnanci studují kasuistiky klientů, aby lépe pochopili jejich životní situaci. Na týmových setkáních zaměstnanců se probírá jednání každého klienta. Tým se snaží najít nejlepší cestu, jak klienty podpořit a motivovat k aktivnímu způsobu života. Cílová skupina ( s kapacitou 20 lůžek): Muži od 50 let věku v plném invalidním nebo starobním důchodu v nepříznivé sociální situaci, trpící alkoholismem a takovými psychickými poruchami, které neomezují klienta v dodržování Pravidel bydlení. Klienti, kteří nejsou a nebyli závislí na drogách mimo alkoholu. Klienti, kteří se léčili, nebo léčí z alkoholismu a jsou odhodláni pracovat se svojí závislostí v souvislosti s Individuálním plánem a Smlouvou o poskytování služby. Klienti, kteří nejsou odkázáni při své mobilitě na pomoc druhé osoby. Klienti, kteří potřebují v rámci zlepšení svého stavu vykonávat samoobslužné aktivity a pracovní terapii. (dále jen klienti) 1. Oddělení B je otevřené oddělení s celodenní přítomností personálu noční služba je poskytována formou dohledu z ostatních odd. Plná noční služba je poskytována pouze každé tři noci v měsíci po výplatě důchodů. zrušeno od Odd. B je domov se zvláštním režimem. Kontraindikace poskytování služby: - dle zákona č. 108/2006 Sb. - nepřijímáme klienty stižené úplnou slepotou - neposkytujeme kompenzační pomůcky (zájemce o službu musí mít své pomůcky a musí je umět používat) - nepřijímáme klienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení - nepřijímáme žadatele, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití (např. z důvodu mentálního postižení, závislosti na drogách mimo alkoholu a tabáku, patologické agrese apod.) - oddělení B je bezbariérové pouze v přízemí lze přijmout klienta na inv. vozíku v případě, že bude volné místo v přízemí budovy a klient bude schopen samostatného pohybu na vozíku. - žadatel by měl být schopen pochopit základní Pravidla bydlení domácí řád 2

3 Ochrana práv uživatelů v DD Sloup v Čechách Právo na soukromí, právo bydlet Ubytování V domově jsou klienti ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Výjimkou je jeden třílůžkový pokoj, který vznikl na vlastní žádost obyvatel. Každý klient má k dispozici noční stolek a uzamykatelnou skříň. Každý klient má možnost zútulnit si pokoj osobními věcmi. Klíče od skříně a trezorku jsou ve dvou vyhotoveních jednu sadu vlastní klient, druhá je uložena na sesterně oddělení. Do osobních věcí personál klientovi může nahlížet dle Pravidel bydlení součást smlouvy o poskytování soc. služby. Podmínkou zařízení je, aby klient umožnil vstup personálu při kontrole přítomnosti alkoholu na oddělení, dále při kontrole udržování čistoty, při úklidu pokoje a při opravách a údržbě oddělení. Klient se prohlídky vždy účastní! Do zamčeného pokoje smí personál domova vstoupit jen ve výjimečných případech. Klient o tom musí být vždy informován předem. Pokud je klient náhle dlouhodobě hospitalizován a je nutné vstoupit do pokoje z výše uvedených důvodů, může personál pokoj otevřít za přítomnosti vedoucího oddělení. Zaměstnanci jsou povinni před vstupem do pokoje zaklepat. To neplatí při nočních kontrolách zdravotního stavu klientů. Klient však může tyto kontroly odmítnout. Klienti přijímají návštěvy ve společenské místnosti daného oddělení, nebo na svých pokojích (případně se souhlasem spolubydlícího). Ve výjimečných případech má vedení DD právo je omezit (např. protiepidemiologická opatření). Pokud zůstane klient uvězněn v zamčeném pokoji, visí na každém oddělení náhradní klíče, které v případě nouzové situace použije personál. Pokud dojde k tomu, že klíč bude zlomen v zámku, postupuje se následovně. Personál se pokusí dostat do pokoje skrz okno. V případě, že ani tak se do pokoje nedostane, musí vyrazit dveře. Po vyproštění zamčeného klienta se bude zjišťovat zavinění, vzniklé náklady za škodu hradí v plném rozsahu klient. Hygiena Na oddělení je hygienické zařízení společné vždy pro více klientů. Nesoběstačným klientům pomáhá v hygienické péči personál, přičemž je respektována jejich intimita (zákaz vstupu dalším osobám do prostoru koupelny, zástěny). Pokud je nutné klienta do koupelny vézt na vozíku, musí být zachována jeho důstojnost a intimita. To platí i při užívání WC křesel na pokojích. Koupelny jsou označeny cedulkou VOLNO/OBSAZENO. 3

4 Právo na respekt Oslovování Pokud si klient nepřeje jinak (písemně vyjádřeno v individuálním plánu), je personál povinen klientům vykat, jiné oslovení (např. dědo, babi, ) je nepřípustné. V případě, že si některý člen personálu všimne neuctivého oslovování klienta, je povinen to neprodleně oznámit vedoucímu oddělení nebo sociálnímu pracovníkovi, který prohřešek oznámí řediteli. Respektování volby klienta Viz. dále pravidlo svobodné volby; klient má právo činit svobodná rozhodnutí o všem, co se ho jakýmkoli způsobem dotýká, zaměstnanci podporují samostatné jednání klientů. V případě, že klient již není schopen rozumově posoudit důsledky svého jednání, a to je objektivně v rozporu s jeho zájmy, domov kontaktuje blízké osoby, případně zažádá soud o určení opatrovníka. Odd. B má specifická pravidla, která do určité míry omezují klienty. Je proto nezbytné, aby s nimi byl klient seznámen, dokázal je pochopit a dobrovolně je přijal stvrdil svým podpisem ve smlouvě. Partnerské soužití Zařízení respektuje případné partnerské vztahy mezi klienty domova. Odd. B předem deklaruje, že přijímá pouze muže. Vyplývá to z poptávky o službu ze strany žen. Pokud by se zvýšila poptávka ze strany žen, není vyloučeno že bude oddělení smíšené. Zatím je určeno pouze pro muže. Na oddělení není možné ubytovat partnera klienta, který sám není klientem domova. Právo svobodného pohybu Klienti mají možnost volně se pohybovat po areálu i mimo něj. Pokud je předpokládaná doba pobytu mimo zařízení delší, ohlásí klient svůj odchod službu konajícímu pracovníku. Odchod hlásí také v případě, že chce vynechat některé z hlavních jídel. Pokud tak neučiní, strava mu propadá a stravné nebude vráceno. Z důvodu odhlášení stravy je klient povinen oznámit také plánovaný dlouhodobý pobyt mimo zařízení. Hlavní brány zařízení se zamykají v letních měsících ve 21 hodin, v zimních ve 20 hodin.v případě, že se uživatel vrátí po této době, zazvoní a sestra v noční službě mu otevře. Doba nočního klidu je od 22 hodin do 6 hodin. Odd. B je nepřístupné z vnější strany bez klíče každý klient vlastní klíč od pokoje a hlavního vchodu, klientům byl také nabídnut klíč od branky, ale vzali si jej jen někteří jednotlivci viz zápisy ze setkání skupiny. Pokud se klient bez předchozí domluvy s personálem nevrátí do zařízení do 22 hodin, sloužící personál na oddělení je povinen zavolat na polici ČR do Nového Boru a tuto skutečnost ohlásit. Domov organizuje pro své klienty také řadu atraktivních programů včetně výletů mimo obec Sloup v Čechách (hrady, zámky, sportovní a kulturní akce apod.). Sami uživatelé mohou navrhovat místa, která by chtěli navštívit. Domov má pro tyto účely k dispozici dva automobily s celkovým počtem 14 míst + jedno místo pro vozíčkáře. 4

5 Ve výjimečných případech může být právo klientů na svobodný pohyb omezeno vedoucím oddělení (v případě kritické epidemiologické situace). Tehdy se nedoporučuje ani přecházet mezi jednotlivými odděleními, aby nedošlo k dalšímu šíření infekce. Personál může klientovy doporučit omezení vycházek pokud mu to evidentně nedovoluje jeho zdravotní stav riziko možnost opilosti, nepříčetnosti o tomto vždy provede zápis Hlášení o mimořádné události. Právo svobodné volby Volný čas Odd. B je domov se zvláštním režimem. Zvláštní režim spočívá v omezení užívání alkoholu, v aktivizaci a v udržení klientů ve zdraví. Rozsah, forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení. Vzhledem ke specifické cílové skupině, je třeba zachovat pevná pravidla, která jsou dobrovolně přijata každým jedincem. viz Pravidla bydlení. Klient sám rozhoduje o tom, jak bude trávit svůj volný čas (TV, poslech hudby, četba, návštěvy, procházky atd.). Spolu s klíčovým pracovníkem si domluví, kdy bude jaké aktivity vykonávat, čeho chce dosáhnout, za jak dlouho atd. (viz. individuální plánování). Personál domova dále zajišťuje další program, jako jsou kulturní akce, výlety, soutěže, taneční zábavy apod. Klienti si mohou z nabízených aktivit vybrat tu, která je jim nejbližší. Sami mohou také navrhovat další činnosti, kterých by se chtěli zúčastnit. v současné době převážně klienti navrhují akce, které se realizují. Lékař Lékařskou péči zajišťují dva nepraktičtí lékaři. Klienti se mohou rozhodnout, kterého lékaře budou navštěvovat. Bez doporučení lékaře domova nezajišťujeme doprovod na vyšetření. Pokud si klient (opatrovník) nebo jeho příbuzný vyjedná z vlastní iniciativy lékařské vyšetření mimo domov, zajistí si sám dopravu i doprovod na toto vyšetření. Pobyt v domově Klienti jsou do zařízení přijímáni na základě žádosti a smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tuto smlouvu podepisují osobně a ze své svobodné vůle poté, co se důkladně seznámili s jejím obsahem a se souvisejícími dokumenty (vnitřní předpisy domova) a tomuto obsahu porozuměli. Za klienta, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, podepisuje tuto smlouvu jeho opatrovník. Klientovi je smluvně zaručováno právo kdykoli ukončit pobyt v zařízení, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc, smlouvu však lze ukončit i dohodou. Zařízení může s klientem rozvázat smlouvu pouze v zákonem stanovených případech. Jedná se zejména o neplacení úhrady a o hrubé porušování povinností, vyplývajících z vnitřních pravidel domova. V tomto případě činí výpovědní doba 2 měsíce. 5

6 Stížnosti Pravidlo pro podávání, vyřizování a evidenci stížností je součástí smlouvy o poskytování služby. Stěhování Klienti jsou při příjmu umístěni na předem dohodnutý pokoj. Chce-li být klient přestěhován na jiný pokoj, sepíše Žádost o stěhování. U nesoběstačných klientů může tento formulář vypsat personál či rodinný příslušník. Podrobné jsou pravidla pro stěhování rozepsána ve smlouvě. Ze své iniciativy může domov přemístit klienta na jiný pokoj pouze ve výjimečných případech. Sem patří nouzové a havarijní situace, kdy pobyt na daném pokoji není možný (např. stavební úpravy). Dále situace, kdy nastanou vážné neshody mezi spolubydlícími klienty, které není možno vyřešit jinak než jejich odloučením. Posledním případem je zhoršení zdravotního stavu klienta, kdy musí být přemístěn na oddělení s odpovídající péčí (také zlepší-li se jeho zdravotní stav natolik, že není nezbytná zvýšená péče, může být přestěhován na jiné oddělení). Právo na přiměřené riziko Domov podporuje klienty v zodpovědnosti za své jednání. Klient je samostatná osobnost, má právo rozhodovat o věcech, které se týkají jeho života a jednat dle svého uvážení, i v případě, že svým jednáním ohrožuje sám sebe (např. dieta, hygiena, hospodaření s financemi, zdravotní rizika). Nikdo není nucen dělat nic, co je v rozporu s jeho přesvědčením. Výjimkou jsou klienti zbavení způsobilosti k právním úkonům, za něž jedná v jejich zájmu opatrovník. Klient má právo odmítnout doporučení daná mu domovem, je však seznámen s možnými následky vyplývajícími z jeho chování. Pokud by svým jednáním ohrožoval chod domova nebo přímo spolubydlící, postupuje se dle Pravidel bydlení - domovního řádu. Právo hospodařit se svými penězi Klienti mají dle zákona č.108/2006 Sb. nárok na min. zůstatek důchodu 15%. Pokud by po zaplacení úhrady za pobyt činil tento zůstatek méně, úhrada se sníží o adekvátní částku. Zůstatek důchodu je v hotovosti vyplácen buď klientovi osobně, nebo na žádost klienta jeho rodinným příslušníkům. Pokud je zřejmé, že klient nezvládá hospodaření s penězi, či o to sám požádá, je ředitelem domova ustanoven pracovník, kterému klient na základě písemného pověření svěří své peníze. Pracovník vede o hospodaření sešit, kam zakládá všechny doklady o příjmech a výdajích dle platných směrnic. Všichni svéprávní klienti mají možnost sami rozhodnout o způsobu hospodaření se svými penězi. 6

7 Možné střety zájmů uživatelů a zaměstnanců DD Definování rizikových situací vyplývajících z běžného provozu DD. Oslovování viz. právo na respekt Hygiena Na oddělení je stanoven harmonogram koupání jednotlivých klientů, který vychází z Individuálního plánování. Tzn.,že každý klient si nasmlouvá min.2 dny v týdnu, provede celkovou hygienu těla. Klient se však samozřejmě může rozhodnout pro koupel i v jiný den. Pokud klient soustavně odmítá očistu těla, bude personálem edukován (poučen) o nezbytnosti udržovat hygienu a o možných zdravotních následcích. Podmínkou zařízení je, aby klient provedl celkovou hygienu těla min. 2x týdně. Nespolupracuje-li klient dlouhodobě a narušujeli tím život ostatních obyvatel, může to být důvod k ukončení poskytování sociální služby ze strany poskytovatele dle Smlouvy. Prádlo Klienti mají kvůli identifikaci své osobní prádlo označeno štítky se jménem. Prvních 72 štítků je klientovi přiděleno při přijetí zdarma, ostatní si již klienti hradí. Ztratí-li se klientovi některý kus ošacení, zaměstnanci prádelny ihned prádlo dohledají, případně je klientovi nahrazeno. Stejně tak i v případě jeho poškození či zničení způsobené zaměstnanci domova. Neoznačené ošacení se ukládá do skříně domova, kam mohou klienti kdykoli nahlédnout. Pokud má klient šatstvo v havarijním stavu a není sám schopen to posoudit, může mu šatník doplnit pověřený pracovník (např. po dohodě s osobami blízkými). Podávání stravy Čas vydávání stravy je v domově z provozních důvodů pevně stanoven. Rozpis je vyvěšen na dveřích hlavní zámecké jídelny a je zakotven v Pravidlech bydlení. Strava se podává 4x denně na jídelnách jednotlivých oddělení. Klienti oddělení B se stravují na jídelně zámku. Kam samostatně, nebo s doprovodem docházejí. Pouze klienti nemocní dostávají stravu přímo na pokoj. Složení stravy je takové, aby vyhovovalo zdravotnímu stavu klientů (diety). Pokud klient s předepsanou dietou vyžaduje normální stravu, je zdravotnickým personálem poučen o možných zdravotních následcích a potvrdí svým podpisem, že byl o rizicích náležitě informován. Strava se podává podle týdenního jídelníčku, který je vyvěšen na oddělení. Klienti mají možnost spolupodílet se na tvorbě jídelníčku na společných setkáních zaměstnanců a klientů, při setkání výboru obyvatel, nebo mohou být členy stravovací komise. 7

8 Porušování léčebného režimu, nedodržování dietního stravování, medikace, chování v rozporu s doporučením lékaře Personál provede edukaci klienta vysvětlí, proč je nutné dodržovat léčebný režim, jaké jsou možné komplikace v případě porušení, o tomto poučení provede zápis do dokumentace klienta. Klient podepíše, že byl edukován, a toto potvrzení má uloženo ve zdravotnické dokumentaci. Dále je však klientům ponecháno právo svobodně se rozhodovat o svém jednání. Aktivizace klientů Klienti dobrovolně žijí v úzkém společenství, které má jasný řád, pravidla, a klienti se výrazně podílejí na rozhodování uvnitř skupiny. Každý jednotlivec je součástí skupiny a je nutné aby dodržoval její pravidla. Život v domově se snaží maximálně přiblížit životu v běžné společnosti. Klienti zde žijí odpovědně, učí se respektovat a přijímat pravidla společnosti. Z běžného života vyplývá, že čím více se člověk dokáže o sebe postarat, jeho stupeň závislosti se snižuje. Naším posláním je mimo jiné motivovat klienty k co nejmenší závislosti na službě, popřípadě podpořit klienta v odchodu do své domácnosti. Klienti jsou podporováni v sebeobslužných činnostech, které se týkají běžného života. Například úklid, docházení za službami, osobní hygiena, sezónní údržba čistoty areálu apod. (viz Pravidla bydlení). Veškeré činnosti slouží k fyzické a duševní aktivizaci klientů. K udržování společenských návyků a pravidel. K odpovědnosti a možnosti seberealizace. K abstinenci alkoholu. Sociální pracovníci a PSP v zařízení organizují řadu aktivizačních programů, účast na nich je však zcela dobrovolná. Vychází z individuálního plánování péče s každým klientem. Tehdy si klient sám nebo za pomoci svého klíčového pracovníka určí, čím by se chtěl ve volném čase zabývat, jaký je jeho cíl, k němuž by chtěl dospět atd. Vše závisí pouze na svobodné vůli každého klienta. Stěhování viz. pravidlo o stěhování klientů. Vynucování si péče ze strany klientů Někteří klienti vyžadují poskytování služby i tehdy, jsou-li schopni se obsloužit sami (př. vyžadují pomoc s oblékáním, i když se dokáží obléci sami, chtějí vozit v kolečkovém křesle, ale jsou mobilní apod.) Všem klientům je poskytována péče podle stupně závislosti, do kterého byli zařazeni lékařem. Klienti jsou směřováni k co největší samostatnosti. Umění vést klienty k soběstačnosti je také součástí vzdělávání zaměstnanců. Nespokojenost s úrovní poskytované služby, stížnosti viz. pravidlo o stížnostech. Kouření V zařízení jsou vymezeny prostory pro kuřáky, na pokojích klientů není kouření dovoleno. Pokud bude některý klient opakovaně přistižen, že kouří mimo vymezené prostory, bude znečištěná místnost vymalována na náklady klienta. S klientem musí být ihned sepsáno hlášení o mimořádné události službu konajícím personálem. viz Pravidla bydlení 8

9 Omezování svobodného pohybu viz. právo svodobného pohybu Zvířata v DD Klienti si nemohou s sebou do domova libovolně přinášet zvířata. Vždy záleží na předchozí domluvě s vedením domova a na schválení skupiny. Podmínkou je, že se klient o tato zvířata dokáže plně postarat, zajistit plnou péči včetně očkování apod. Klient je majitelem zvířete a odpovídá za něj v plném rozsahu. Zvíře je povinen nahlásit na příslušném obecním úřadě. Rizika vyplývající z probíhajících interpersonálních vztahů A, Rizikové situace vyplývající ze vztahů mezi jednotlivými klienty 1) Verbální agrese klienta zaměřená na jiného klienta (skupinu klientů) či agrese skupiny klientů směrem k jednomu/několika klientům. Fyzická agrese klienta zaměřená na jiného klienta, případně na větší počet různých klientů. Fyzické napadení jednoho či více klientů skupinou jiných klientů je méně pravděpodobné, i když ne nemožné. 2) Klient domova může způsobit majetkovou škodu jinému klientovi domova (zničení, ztráta, odcizení) 3) donášení alkoholu a jiných drog do areálu domova 4) podporování ostatních klientů v užívání návykových látek alkoholu, drog 5) užívání alkoholu a jiných drog v areálu domova 6) přítomnost klienta v areálu domova pod vlivem alkoholu, drog 7) odmítnutí orientační dechové zkoušky při podezření klientovi opilosti 8) verbální a fyzické napadání personálu, klientů, osob a zvířat v domově i mimo něj. 9) sexuální obtěžování personálu, klientů, osob a zvířat. 10) prokázaná krádež 11) kouření mimo místa, kde je to dovoleno 12) vědomé ničení majetku domova a majetku ostatních klientů 13) neplacení stanovené úhrady a porušování Smlouvy 14) zneužití služeb personálu B, Rizikové situace vyplývající ze vztahů mezi klienty a zaměstnanci domova 1, Verbální a/nebo fyzická agrese klienta zaměřená na zaměstnance. 2, Verbální a/nebo fyzická agrese zaměstnance zaměřená na klienta. 3, Klient může způsobit škodu na majetku zaměstnance nebo na majetku domova. 4, Zaměstnanec domova může způsobit majetkovou škodu klientovi. 9

10 Abychom se vyvarovali těchto problémů, zaměstnanci věnují majetku Klientů náležitou péči. Klienti mají možnost zamykat své skříně a stolky. Zaměstnanci používají pouze prostředky nezbytné pro výkon jejich povolání, nosí předepsaný pracovní oděv. 5, Klient nerespektuje nařízení zaměstnanců domova vycházejících z Pravidel bydlení - domovního řádu a smlouvy. Řešení ze strany zaměstnance Přítomný personál zhodnotí vzniklou situaci a snaží se jí vyřešit domluvou. Dále na setkání skupiny. V krajních případech volá Policii ČR. O události sepisuje Mimořádné hlášení. V případě způsobené majetkové škody klient tuto škodu nahradí. Dále viz. Pravidla bydlení. Řešení ze strany klienta Klient má možnost si stěžovat na verbální či fyzickou agresi, popř. upozornit na majetkovou škodu způsobenou zaměstnancem nebo jiným klientem dle pravidla o podávání stížností. Má právo svolat skupinu za přítomnosti personálu. Může zavolat Policii ČR. V případě prokázané majetkové škody způsobené zaměstnancem či jiným klientem, mu je tato dotyčnými uhrazena. Klient má možnosti podávání stížností jako každý jiný občan ČR. Rizika vyplývající z běžného provozu Klienti jsou jednak sami ohroženi určitými možnými rizikovými situacemi, jednak tyto situace mohou sami zapříčinit. Pády, úrazy: U klientů již často bývá porušena rovnováha, připojují se závratě, problémy s koordinací atd. Důsledkem toho může být pád (z postele, židle, vozíku či při chůzi) a následný úraz, který může mít nejvážnější důsledky. Toto nebezpečí hrozí zejména na kluzkých podkladech, např. v koupelně, v zimně na náledí, pod vlivem alkoholu apod. Řešení: Bezbariérové vstupy, protiskluzové podložky, zábrany na postelích, sypání chodníků v zimě, kompenzační pomůcky, doprovázení klientů, dodržení abstinence, pohyb v areálu pouze ve střízlivém stavu Infekční choroby: Domov je zařízení s velkým počtem klientů, v zařízeních tohoto typu hrozí v případě výskytu některé z infekčních chorob epidemie. To pak dále klade velké nároky jak na zdraví klientů, tak na personál. Řešení: Sterilní materiál, očkování personálu (chřipka, hepatitida typu B), prevence, dodržování hygienických předpisů, dodržování hygieny klientů 10

11 Individuální rizika: Vzhledem k věku, zdravotnímu stavu a životní stylu klientů je nutno počítat s poruchami orientace, paměti či možností úrazu. Může dojít k tomu, že klient opustí zařízení (procházka, nákup) a nevrátí se zapomene na cestu, zabloudí, má nehodu, opije se. Řešení: Možná rizika jsou zaznamenána v osobních kartách. Tyto informace slouží personálu k předcházení zmiňovaným rizikovým situací. Požár: Někteří klienti v domově jsou kuřáci. Může dojít k tomu, že klient odhodí nedopalek do koše na odpadky, spadne mu do postele apod. a následně vznikne požár. Ten může vzniknout také nevhodným používáním rychlovarné konvice apod. Řešení: vyhrazené prostory pro kuřáky, hasicí přístroje na odděleních, evakuační plán, školení BZOP Poranění při aktivitách a pracovní terapii: Součástí aktivizace klientů je pracovní terapie, funkce a činnosti, aktivity apod., při nichž se může stát, že dojde ke zranění. Ke zranění může dojít také tehdy, pohybuje li se klient mimo domov vycházka, výlet apod. Řešení: dohled zaměstnanců, opatrnost při činnosti, možnost ošetření, poskytnutí první pomoci, zavolání RZS. Chyba při podávání léků: Během lékování pro obyvatele domova může dojít k záměně léků klientů. Řešení: Okamžitě po zjištění této skutečnosti musí personál informovat jak klienta tak vedoucí ošetřovatelského úseku, nebo SZP sloužící na oddělení, která rozhodne o dalších krocích (např. převozu do nemocnice apod.) Autoagrese: Jak již bylo řečeno výše, může se stát, že klient napadne jiného obyvatele domova. Může ale nastat také situace, kdy se klient stane nebezpečným sám sobě, například v důsledku zhoršení zdravotního stavu, ve stavech deprese apod. Toto jednání může mít ty nejzávažnější důsledky. Řešení: předcházení podobným situacím pozorováním změn v chování klientů, vytváření důvěry mezi zaměstnanci a klienty (toto téma je také obsahem pravidelných supervizí), popř. medikace, návštěvy odborných lékařů (psychiatr, psycholog) Postup při zjištění porušování práv uživatelů DZR Personál Zaměstnanci domova jsou povinni zabezpečit klientům nejvyšší možnou kvalitu služby. Musí dbát na to, aby práva uživatelů nebyla ohrožena. Při zjištění, že zaměstnanec tato práva porušil, příp. porušuje, musí být zajištěna náprava. Situaci prošetřuje ředitel domova, případně 11

12 další odborníci ( staniční sestra, u závažných činů Policie ČR). Dle závažnosti porušení práv uživatelů se přistupuje k následujícím sankcím: Pohovor nadřízeného s pracovníkem, domluva Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Snížení osobního ohodnocení Ukončení pracovního poměru Ve velmi závažných případech (krádež, fyzické či psychické týrání, napadení, úmyslné ublížení na zdraví) okamžité propuštění Uživatelé Klienti jsou při přijetí do DZR seznámeni s právy a povinnostmi, která v zařízení mají, s pravidly, jež je třeba dodržovat. Tato pravidla jsou vytýčena v Pravidlech bydlení, domácím a provozním řádu domova a klienti se je podpisem Smlouvy o poskytnutí sociální péče zavazují dodržovat. Pokud dojde k tomu, že uživatel dohodnutá ustanovení porušuje, může domov přistoupit k následujícím sankcím: Pohovor klienta se sociálním pracovníkem, vedoucím oddělení, případně ředitelem domova, napomenutí, domluva (vysvětlení, jaké chování se od klienta očekává), Svolání a řešení na setkání Skupiny odd. B viz Pravidla bydlení Udělení podmínečného vyloučení Ukončení pobytu klienta dle uzavřené smlouvy s klientem. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena. Vnitřní pravidla pro přijímání darů Darování je právní úkon, kterým dárce něco bezúplatně přenechává nebo slibuje přenechat obdarovanému. Dar může mít podobu peněz, ostatních věcí movitých, nemovitostí, práv apod. Předmět daru není právními předpisy striktně vymezen. Drobné dary od klientů zaměstnancům domova: Pokud je personálu klientem nabídnut dar v hodnotě do 100,- Kč, může ho zaměstnanec přijmout s tím, že je povinen zapsat tuto skutečnost do tzv. Knihy darů. Knihy darů jsou uloženy na sesternách jednotlivých oddělení. Pokud je personálu klientem nabídnut dar v hodnotě přesahující 100,- Kč může ho zaměstnanec přijmout pouze po konzultaci se svým nadřízeným, s tím, že je v případě přijetí daru opět povinen zapsat tuto skutečnost do Knihy darů. Dary klientů organizaci: Pokud klient nabídne organizaci dar, řeší jeho přijmutí vnitropodniková směrnice č

13 Jednání se zájemcem o sociální službu Pro přijetí do DZR Sloup v Čechách je potřeba vyplnit Žádost o umístění, jejíž součástí je také Vyjádření lékaře. Podané žádosti jsou obodovány komisí složenou ze sociálních pracovníků a vedoucích zdravotního úseku dle kritérií, kterými jsou: Cílová skupina zda žadatel spadá do cílové skupiny uživatelů Stupeň závislosti dle kritéria příspěvku na péči Míra osamělosti zda se o žadatele může postarat rodina či nikoli, jestli využívá služeb jiného zařízení (např. DPS) apod. Datum podání žádosti Bydliště nebo rodinné vazby v Libereckém kraji Přímý kontakt se zájemcem nebo osobami jemu blízkými Pokud žadatel, nebo osoby jemu blízké navštíví DZR, jsou domovem provedeni (průvodcem je sociální pracovník nebo zástupce vedení domova) a zároveň jsou jim poskytnuty informace o ceně, rozsahu služeb a domovním řádu (jedná se o informace obsažené ve Smlouvě o poskytování sociální služby). Zájemce o službu je informován o kritériích přijetí do DZR a počtu žadatelů zařazených do databáze domova. Jsou mu poskytnuty formuláře Žádost o umístění a Vyjádření lékaře k žádosti o umístění. Sociální pracovník rovněž poskytne zájemci o službu informace o možném využití příspěvku na péči a dodá kontakty na další organizace v regionu, které poskytují podobné služby. Poštovní a elektronická korespondence Sociální pracovníci komunikují se zájemci o službu také formou dopisů a ů. (Obsahově se tato komunikace shoduje s bodem 1.) Veškeré informace o zařízení jsou zájemcům k dispozici také na webových stránkách organizace Telefonický kontakt Se zájemcem o službu lze jednat také telefonicky. Se zájemcem komunikuje sociální pracovník. Pokud ten není přítomen, poskytne základní informace zástupce vedení domova.(obsahově se tato komunikace shoduje s bodem 1) Zájemci jsou před podáním žádosti o umístění do domova požádáni, aby veškeré změny týkající se žádosti v budoucnu nahlásili. Po obodování žádosti dle kritérií organizace (viz Bodové hodnocení žadatele) a zařazení do databáze žadatelů je se zájemci o umístění komunikováno dle pořadí v databázi - pokud lze na základě umístění v databázi předpokládat, že je u zájemce o službu reálné přijetí do domova v kratší době, dojednává se (telefonicky) se zájemcem tzv. sociální šetření. 13

14 Sociální šetření Zahrnuje část zdravotní a sociální. Účastní se jej vždy jeden vedoucí zdravotního úseku a jeden sociální pracovník. Součástí sociálního šetření je zjištění představ, požadavků a osobních cílů žadatele. Obsah šetření je v bodech shrnut ve formuláři Anamnéza zájemce o službu. Výstupem ze šetření je rovněž tzv. Zápis ze sociálního šetření, kde je shrnut aktuální psychický a somatický stav žadatele z pohledu vedoucího zdravotního úseku a sociálního pracovníka a je zde nastíněno, na které oddělení se s žadatelem má počítat. Vždy je kladena otázka, zda má žadatel představu o DZR a zda má opravdový zájem o ubytování v této službě. Přednostní přijetí Klienti jsou motivováni k samostatnému rozhodování a sebeobsluze. Pokud se během služby zlepší zdravotní a psychický stav natolik, že existuje reálná možnost samostatného bydlení, nabízí sociální pracovník klientovi možnost odchodu do soukromí, nebo možnost využití vhodnější sociální služby např. DPS. Klientům, kteří se sami rozhodnou o odchodu a tím umožní přijetí potřebnějšího žadatele, zaručujeme v případě opětovného zvýšení závislosti na pomoci druhé osoby přednostní přijetí zpět. Postup při odmítnutí zájemce o sociální službu Zařízení může odmítnout uzavřít smlouvu se zájemcem o sociální službu pouze z důvodů stanovených zákonem. Jedná se o případy, kdy zařízení neposkytuje tu sociální službu, o kterou zájemce žádá, pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby a pokud přijetí vylučuje žadatelův zdravotní stav. Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb jsou stanoveny ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. v platném znění. Žadatel je s důvodem odmítnutí seznámen. Pravidlo pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby Klienti jsou přijímání na základě žádosti a uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby. V průběhu sociálního šetření uvědomí sociální pracovník zájemce o umístění o tom, že je nutné tuto smlouvu podepsat. Zájemce má možnost se se smlouvou i všemi jejími přílohami předem seznámit. S ohledem na jeho zdravotní stav mu může být smlouva nahlas přečtena nebo vytisknuta dostatečně velkým písmem. K uzavírání smlouvy může být v některých případech přizvána blízká osoba. Smlouvy jsou vyhotoveny ve standardním provedení. Smlouva je uzavírána vždy písemně. Jsou v ní uvedeny všechny náležitosti tak, jak si je předem zájemce a zařízení sjednají (úhrada, přesné místo ubytování, úprava a vybavení pokoje atd.) Za zařízení je osobou pověřenou jejím podpisem ředitel, případně jeho zástupce. 14

15 Při uzavírání smlouvy dojedná sociální pracovník se zájemcem o službu, jaká bude forma a rozsah poskytované služby, stanoví se osobní cíle, jichž chce zájemce prostřednictvím zařízení dosáhnout. K tomuto účelu sociální pracovník ve spolupráci se SZP a rodinou sestaví předběžný individuální plán klienta. Po měsíci pobytu klienta v zařízení sestaví určený klíčový pracovník s klientem pevný IP. Smlouva se uzavírá na zkušební dobu dvou měsíců, po té je prodloužena na dobu neurčitou. V případě, že se během zkušební doby prokáže, že klient není způsobilý k pobytu v zařízení, smlouva se neprodlužuje. Smlouva obsahuje také ujednání o možnosti jejího vypovězení. Klient může smlouvu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc, ale lze smlouvu ukončit i dohodou. Zařízení může smlouvu vypovědět jen v zákonem stanovených případech, výpovědní doba v tomto případě činí 2 měsíce. Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, jednu obdrží klient, druhá je uložena v jeho spise u sociálního pracovníka. Obě kopie jsou opatřeny přelepkami s razítkem domova. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze se souhlasem obou stran, a to formou písemných dodatků. Tyto dodatky mají stejné náležitosti jako samotná smlouva, tj. podpis ředitele či jeho zástupce, podpis klienta, dvě kopie. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Zájemce o službu zbavený způsobilosti k právním úkonům Je-li zájemce o poskytnutí služby zbavený způsobilosti k právním úkonům, jedná sociální pracovník domova s jeho opatrovníkem. Ten také za zájemce podepisuje smlouvu. Je-li opatrovníkem stanoven zaměstnanec domova (týká se zejména stávajících klientů), musí být klientovi stanoven tzv. kolizní opatrovník, který bude zastupovat klienta ve všech záležitostech týkajících se smlouvy o poskytnutí sociální služby. V případě, že zájemce o službu nemá opatrovníka, ale jeho zdravotní stav vylučuje porozumění obsahu smlouvy, je mu stanoven tzv. správní opatrovník. Jedná se o zaměstnance sociálního odboru městského úřadu místně příslušného trvalému bydlišti zájemce. Dokumentace klientů Každý klient má při nástupu do zařízení založeny osobní spisy. Ty se skládají z části zdravotní, ošetřovatelské a sociální. V první zdravotní části jsou založeny veškeré informace, týkající se zdravotního stavu klienta. Tato část dokumentace je uložena u vedoucí zdravotního úseku, a to v uzamykatelných skříních. Nahlížet do této dokumentace mohou pouze osoby přesně vymezené zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, par. 67b, v platném znění. V ošetřovatelské části dokumentace jsou informace týkající se péče o klienta. Také tato část je uložena na oddělení a přístup do ní mají všichni zaměstnanci v přímé péči, tj. sociální pracovníci, PSP, zdravotní sestry. Spadají sem Individuální plány, Osobní karty, Přijímací 15

16 protokoly, Ošetřovatelské anamnézy a Anamnézy zájemce o službu. Dokumentaci si také vede fyzioterapeutka. Sociální dokumentace obsahuje veškeré další informace týkající se klienta, které nesouvisejí se zdravotním stavem. Je to zejména žádost o umístění, smlouva o poskytnutí sociální služby, výměr důchodu, informace z úřadů (ČSSZ, MěÚ, soud atd), složní listy cenných věcí a vkladních knížek, příspěvky na péči, soupis pozůstalosti, dokumenty týkající se osob zbavených způsobilosti. Tato část spisu je uložena u sociální pracovnice. Občanské průkazy a kartičky zdravotních pojišťoven jsou dle rozhodnutí klienta buď umístěny na sesterně nebo si je dotyčný ponechává u sebe. Údaje o klientech existují také v elektronické podobě, a to v programu IS Cygnus. V zařízení je využívána počítačová síť. Přístup k údajům mají vedoucí oddělení, sociální pracovníci a ředitel domova. Každý má přiděleno osobní heslo, pod nímž se přihlašuje do programu. Zde může pracovat jen s těmi údaji, které jsou nezbytné pro jeho práci. Ostatní data jsou chráněna a dotyčný k nim nemá přístup. Dokumentace o osobě po ukončení služby je uložena archivářkou dle skartačního řádu. Do archivu se předávají také veškeré již nepoužívané dokumenty týkající se stávajících klientů (např. sešity o hospodaření s penězi klientů), výpočty úhrad, příspěvků na péči, uzávěrky finančních depozit klientů apod. Rozsah osobních a citlivých údajů Domov získává od klientů data různého charakteru (osobní a citlivé údaje), které zpracovává a uchovává dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Domov důchodců zpracovává, uchovává a předává osobní, citlivé údaje v systému odpovídajícímu organizačnímu, provoznímu, domácímu řádu a dalším vnitřním předpisům. Pověření zaměstnanci domova pracují s osobními a citlivými údaji pouze k určenému účelu, mají stanoveny prostředky a způsoby jak zpracovávat tyto data. S danými údaji pracují jen nezbytnou dobu, kterou potřebují k danému účelu. Domov v maximální míře zabezpečuje spravování osobních a citlivých údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich nesprávnému nakládání či zneužívání (uzamčené pořadače, počítač chráněné hesly).všichni pověření zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Tito zaměstnanci mají za špatné nakládání s osobními údaji trestněprávní odpovědnost. 16

17 Typ osobního údaje účel Kdo sbírá údaje Jméno,příjmení,RČ., rozhodnutí soudů exekuce,opatrovnictví, evidence VK Jméno,příjmení,datum narození,rodné číslo, zdravotní stav Jméno,příjmení,dieta Jméno,příjmení, rodné číslo Jméno,příjmení, rodné číslo Jméno,příjmení, datum narození Jméno,příjmení Sociální Žádost o přijetí do domova identifikace klienta Přehled klientů pro stravování,přehled pobytu mimo zařízení Přehled úhrad,přeplatků, nedoplatků,výplat kapesného Přehled o zálohách a vyúčtování úhrad za léky Soupis věcí při nástupu Identifikacejmenovka Sociální dokumentace: Sociální pracovník Sociální pracovníci vedoucí sestry Pracovníci přímé péče ve službě Sociální pracovníci Sociální pracovníci, vedoucí sestry Pracovníci přímé péče Pracovníci v přímé péči Kdo s nimi pracuje Kde jsou uloženy legislativa Sociální pracovník Ekonomka Lékař,ředitel, sociální pracovníci ved.sestry,rhb sestra Ved.sestra Ved.strav.provozu Sociální pracovnice skladnice Sociální pracovníci Ekonomka Sociální pracovníci, vedoucí sestry Pracovníci přímé péče, Soc.pracovníci Pracovníci v přímé péči,prádelna,jídelna V kanceláři soc.pracovníka Před přijetím-kancelář soc.pracovníka Po nástupu-část soc.spisu část.zdrav. dokum. Kancelář ved.strav. provozu kopie-ved.sestra Kancelář soc.pracovníka, Program IS CYGNUS Kancelář soc.pracovníka kancelář-ved.sester pracovna sester příslušného úseku Chodby,jídelny,prádelna Zákon o ochraně os. údajů 101/2000Sb Zákon o ochraně os. údajů 101/2000Sb 101/2000Sb 101/2000Sb 101/2000Sb 101/2000Sb Typ osob.údaje Jméno,příjmení, datum narození, rodné číslo Jméno,příjmení, rodné číslo, anamnéza Ošetřovatelská dokumentace: účel Kdo sbírá údaje Kdo s nimi pracuje Kde jsou uloženy legislativa Inf.o klientovi v průběhu poskyt.péče, formuláře spojené s poskyt. služby(viz stand.č.5) Informace o klientovi v průběhu poskytování služby (os.karty,hlášení..) Soc.pracovníci,ved.sestry,SZP, pracovníci přímé péče ve službě Pracov. přímé péče ve službě, SZP,ved.sestry Soc.pracovníci, ved.sestry,szp, ředitel,pracovníci přímé péče ve službě Soc.pracovníci,SZP, pracovníci přímé péče ved.sestry Pracovny jednotlivých oddělení Pracovny jednotlivých oddělení 101/2000 Sb. 101/2000 Sb. 17

18 Zdravotnická dokumentace: Typ osob.údaje Účel Kdo sbírá údaje Kdo s nimi pracuje Jméno,příjmení, rodné číslo,zdr.stav, diagnóza,anamnéza Jméno,příjmení, Rodné číslo,zdr.stav, Diagnóza,anamnéza Jméno,příjmení, Rodné číslo, zdr.stav.,diagnóza Informace o zdrav.stavu,výsledky vyšetření,apod Vykazování pro zdr. pojišťovnu Informace o poskytnuté RHB péči Lékaři,ved.sestry,SZP, pracovníci přímé peče ve službě Lékaři,ved.sestry, SZP,fyzioterapeuti Kde jsou uloženy Uzamčené kartotéky na jednotlivých pracov. sester (přístup pouze SZP) Ved.sestry,SZP,fyzioterap. Ved.sestry,lékaři Pracovna ved.sester Pracovna fyzioter. Fyzioterapeut,SZP poskyt. ošetř.rhb Fyzioterapeut,SZP, Ved.sestry,lékaři Pracovna fyzioterapeuta,zdr.dokum. legislativa Zákon 20/1966 Sb Vyhl.385/2006 Sb Zákon 20/1966 Sb Vyhl.385/2006 Sb Zákon 20/1966 Sb Vyhl.385/2006 Elektronická dokumentace: Typ osob. údaje účel Kdo sbírá údaje Kdo pracuje s údaji Jméno,příjmení,rozh.soudů, exekuce,opatrovnictví, rodné číslo,kontakt.osoby, editace úč.stavů na VK Jméno,příjmení,RČ., Zdr.stav,diagnózy Jméno,příjmení, Rodné číslo Sociální Zdravotní záznamy, Vykazování pro poj. Přehled o zálohách a vyúčtování úhrad za léky Sociální pracovníci, Sociální pracovníci, Kde jsou uloženy Program IS CYGNUS Ved.sestry Ved.sestry Program IS CYGNUS Přístup pouze ved.ses. Ved.sestry, Soc.pracovník Ved.sestry, Soc.pracovník Program IS CYGNUS legislativa 101/2000 Sb. Zákon 20/1966 Sb. Vyhl.385/2006 S. 101/2000 Sb. 18

19 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Každý klient i zaměstnanec má možnost aktivně se podílet na jeho provozu, činnosti, má právo se svobodně vyjadřovat ke všem otázkám, které se ho jakýmkoli způsobem dotýkají. K tomu, aby toto právo bylo naplněno, slouží zejména možnost podávání stížností, podnětů a připomínek. Klienti i zaměstnanci mají k dispozici několik způsobů, jak mohou s případnými podněty či připomínkami vystoupit. Vyjadřovat se mohou ústně nebo písemně (jak anonymně, tak pod svým jménem), případně prostřednictvím svého zástupce. Možnosti podání podnětů, připomínek a stížností: Osobně ústně, nebo písemně personálu na oddělení, vedoucímu oddělení, řediteli domova. Setkání skupiny odd. B skupinové setkání všech klientů DZR a zaměstnanců DZR minimálně 1x za 14. dní. Klienti zde mají možnost otevřené diskuse a možnost podávání návrhů, připomínek, sdělení, stížností, pochval apod. Na skupině je možné hlasovat o návrzích. viz Pravidla bydlení Schránky důvěry - na každém oddělení domova je umístěna kovová schránka, do které mohou klienti (případně zaměstnanci) vhazovat své návrhy. Na schránce je zřetelně vyznačeno štítkem, k jakému účelu slouží a o její existenci jsou klienti i zaměstnanci informováni. Tato schránka je pravidelně kontrolována a vybírána sociálním pracovníkem. Setkání obyvatel a zaměstnanců koná se jednou měsíčně; klienti či zaměstnanci zde mohou přímo předestřít své návrhy k projednání ostatním. Výbor obyvatel schází se nepravidelně, v případně aktuální potřeby. Personál domova klienti se mohou obracet na pracovníky sociální péče (nejen klíčové), sociální pracovníky, ale také na vedoucí zaměstnance (vrchní sestra, ředitel domova). K tomuto účelu slouží mimo jiné pravidelné rozhovory klientů se sociálními pracovníky (jednou za měsíc). Zaměstnanci domova mohou své podněty a připomínky uplatňovat také na pravidelných pracovních poradách. Blízké osoby klientů stížnosti se mohou řešit skrze zástupce rodiny nebo přátele klientů, opatrovníka nebo také lékaře. Klienti mají možnost si stěžovat také na jiných místech, např: - zřizovateli domova (Krajskému úřadu Libereckého kraje: sociální odbor, U jezu 642/2a, Liberec 2). - Policii České republiky - MPSV ČR : Na Poříčním právu 1, Praha 2 - své rodině, známým a příbuzným - Obecnímu úřadu : Komenského 234, Sloup v Čechách - apod. 19

20 Špatně komunikující klienti: V případě, že klient již není schopen se verbálně vyjádřit a působí na personál nebo blízké osoby nespokojeným dojmem, probírá se jeho chování a možnosti vedoucí ke zlepšení stavu na každodenních setkáních zaměstnanců (při předávání služeb). Problémy klientů s komunikací jsou popsány v Osobních kartách. K podnětům a připomínkám se vyjadřují zaměstnanci, do jejichž kompetence spadají (zdravotnický personál, sociální pracovníci, kuchaři, pradleny apod.), případně ostatní klienti. Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně v co nejkratší době. Pokud to vyžaduje zdravotní stav stěžovatele (klienta), sociální pracovník mu vyřízení stížností objasní tak, aby mu klient porozuměl. Pokud stížnost podává v zájmu klienta jiná osoba, je vyřízení předáno jak jí, tak uživateli.všechny stížnosti a kopie rozhodnutí jsou evidovány u ředitele domova. Stížnosti zaměstnanců Zaměstnanci domova si mohou také stěžovat jak na uživatele, tak na jiného zaměstnance apod. Stížnost na uživatele musí být podána vždy písemně formou Hlášení o mimořádné události. Hlášení i vyřízení žádosti se eviduje u ředitele domova a v kartě klienta u soc. pracovníka. Pokud se týká stížnost trestné činnosti klienta, předá vedení domova případ Policii ČR. Jiná stížnost může být podána ústně i písemně; stížnost vždy vyřizuje zaměstnanec nadřízený tomu, proti němuž stížnost směřuje. Stížnost se podává vedení domova. V případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti se může každý odvolat - k nadřízeným orgánům (KÚ, MPSV ČR), k nezávislým orgánům : - Český helsinský výbor : Jelení 5, Praha 1 - veřejný ochránce lidských práv : Údolní 39, Brno - občanská poradna : Ještědská 58, Liberec 7 Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně a to ve lhůtě 14-ti dnů. Pokud dojde k překročení časového limitu, musí být stěžovatel informován o důvodu prodlevy. Seznámí klienta a zaměstnance s pravidly pro podávání, vyřizování a evidenci stížností Klient je s pravidly pro podávání stížností seznámen při podpisu Smlouvy o poskytnutí služby (pravidlo je přílohou č. 4) a tato pravidla jsou mu připomínána v průběhu jeho pobytu v zařízení na různých setkáních a během osobních rozhovorů se sociálním pracovníkem a vedením domova. Zaměstnanci jsou povinni se seznámit s Pravidly bydlení domovním řádem a Smlouvou o poskytnutí služby, jejichž součástí je mimo jiné i pravidlo o podávání, vyřizování a evidenci stížností. 20

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku.

57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 57 Azylové bydlení Pobytová služba, poskytovaná pro území města Rumburk a Šluknovského výběžku. Poskytovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení, Křižíkova 918/32,

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování

Domácí řád. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje. 2. Stravování Domácí řád Tento domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života v našem Domově. Je závazný pro všechny uživatele i zaměstnance Domova. 1. Vybavení pokoje, změna pokoje, úklid pokoje

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty

Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Domovní řád Chráněného bydlení Vejprty Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S.K.Neumanna 842/2 43191 Vejprty Služba je poskytována na adrese. Chráněné bydlení Vejprty Vysoká 936/11 Vejprty

Více

pan(paní),., narozen(a), současné bydliště:, v textu této smlouvy dále jen uživatel,

pan(paní),., narozen(a), současné bydliště:, v textu této smlouvy dále jen uživatel, Smlouva o poskytnutí sociální služby Domov sv. Zity - chráněné bydlení, Městské charity v Plzni, Sladkovského 16, Plzeň, 326 00 podle 88 písm. i) a 51 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění Městská charita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Č.: 290/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Č.: 290/2016 1) Pan (paní)... (jméno a příjmení),... (datum a místo narození), bydliště... (adresa), v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160, fax: 241 433 587,

Více

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby v Domově seniorů Vidim Proč je směrnice vydávána Nejen klient sociální služby, ale každý člověk musí

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v í r a j í Pan/í : nar.: Trvalý pobyt: v textu této smlouvy dále jen klient a 2) Město Kouřim, se sídlem Mírové náměstí

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní bydliště: narozena: (v textu této smlouvy dále jen "Klient") zastoupen

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9

Pravidla pro poskytování Pečovatelské služby Střediskem sociálních služeb MČ Praha 9 Název vnitřního dokumentu: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby Počet stran: 7 Schváleno dne: 1. 1. 2017 Účinnost od: 1. 1. 2017 Schválil: Mgr. Michaela Žáčková ředitelka Zrušeno dne: Pravidla

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Odlehčovací služba Sociální rehabilitace ambulantní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok )

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. /PS/20.. ( Rok ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají mezi sebou Pan(í).. nar... bytem.. v textu této smlouvy dále jen uživatel a Město Rokycany Pečovatelská

Více

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně

VZOROVÁ SMLOUVA! Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v sociálně terapeutické dílně Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní).. bydliště:. narozen (a): (v textu této smlouvy dále jen "Klient")

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Vnitřní řád služby denního stacionáře (dále DS)

Vnitřní řád služby denního stacionáře (dále DS) Vnitřní řád služby denního stacionáře (dále DS) Vnitřní řád střediska SSMP Denního pobytu, služby denního stacionáře, představuje soubor pravidel, která jsou uživatelé, zákonní zástupci/opatrovníci a zaměstnanci

Více