MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8"

Transkript

1 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2) 11;rvníden zverejnení: ol '7...;t-0(; posj;.dn,í d n tv r g~h~fq:.. Praha, dne Troja/p 1355/28 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný podle 117 odst. 1 písmo c/ zákona C. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky c.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební úrad") v územním rízení posoudil podle 37 stavebního zákona návrh na vydání rozhodnutí o umístení stavby, který dne podali MUNFORD a.s., IC , Bubenská 575/23, Praha 7, kterou zastupuje na základe plné moci AL TO CZ s.r.o., IC , Vyšehradská 49, Praha 2 (dále jen "navrhovatel") a na základe tohoto posouzení vydává podle 39 stavebního zákona a 4 vyhlášky C. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona, ve znení pozdejších predpisu rozhodnutí o umístení stavby Bytový dum Mazurská, Praha 8 -Troja, vc.pripojení a preložek inženýrských sítí a pripojení na komunikaci Na pozemcích parc. C. 1355/28, 1321/1 a 1355/9 v katastrálním území Troja se umistuje stavba bytového domu (pozemek parc. C. 1355/28), prípojka na verejný vodovod (pozemek parc. C. 1355/28), prípojka na verejnou jednotnou kanalizaci (pozemky parc. C. 1355/28 a 1321/1), prípojka teplovodu (pozemek parc.c. 1355/28), prípojka kabelu NN (pozemky parc.c. 1321/1 a 1355/9, preložka teplovodu (pozemky parc.c. 1355/28 a 1321/1), preložka vodovodu (pozemky parc.c. 1355/28 a 1321/1), preložka kabelu VN (pozemky parc.c. 1355/28 a 1355/9), preložka kabellunn (pozemky parc.c. 1355/28, 1321/1 a 1355/9), preložka kabelu verejného osvetlení - ELTODO (pozemky parc.c. 1355/28 a 1355/9), tri vjezdy do podzemních garáží (pozemek parc.c. 1355/28). Stavba Bytový dum Mazurská, Praha 8 - Troja, vc.pripojení a preložek inženýrských sítí a pripojení na komunikaci (dále jen "stavba") bude umístena podle dále uvedených podmínek na výše uvedených pozemcích pri ulicích Mazurská a Pomoranská v Praze 8, jak je zakresleno v overené dokumentaci (situacní výkres na podkladu katastrální mapy v merítku 1:1000 a dva doplnující výkresy v merítku 1:250, architektonická situace a koordinacní situace sítí, kde je umístení všech navrhovaných staveb též okótováno a výškove oznaceno), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží navrhovatel v souladu s ustanovením 4 odst. 3 vyhlášky C.132/1998 Sb. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

2 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 2 Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Na pozemku trojúhelníkového tvaru parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja v prostoru ohraniceném na západe ulicí Pomoranskou, na severu ulicí Mazurskou a na východe bezejmennou úcelovou komunikací bude umísten bytový dum nepravidelného pudorysného tvaru s 10 nadzemními podlažími, z cehož poslední dve budou ustupující, a se 3 podzemními podlažími. 2. Bytový dum bude umísten s temito maximálními délkovými rozmery: všechna 3 podzemní podlaží ve smeru sever-jih 48 m a ve smeru východ-západ 21 m, nadzemní podlaží 1.NP až 8.NP ve smeru sever-jih 49 m a ve smeru východ-západ 27 m, ustupující 9.nadzemní podlaží ve smeru sever-jih 41 m a ve smeru východ-západ 22 m, ustupující 10.nadzemní podlaží ve smeru sever-jih 21 m a ve smeru východ-západ 22 m. 3. Bytový dum bude umísten tak, že budou respektovány tyto odstupové vzdálenosti od hranic pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja: a) severní fasáda bude totožná se severní hranicí tohoto pozemku, b) východní fasáda bude umístena ve vzdálenosti min. 4,6 m od východní hranice tohoto pozemku, c) jihozápadní fasáda bude umístena ve vzdálenosti min. 5 m od jihozápadní hranice tohoto pozemku vyjma balkonu navržených na této fasáde v 2.NP až 8.NP, kde bude vzdálenost min. 3 m. 4. U bytového domu budou respektovány tyto výškové kóty ve výškovém systému Ba1t po vyrovnání (Bpv)- relativnívýškyvztaženyk úrovni:t 0,0: a) úroven:t 0,0 = úroven terénu pri vstupu do objektu ze severní strany...269,5 m n.m. b) úrovenpodlahy3. podzemníhopodlaží.max.- 8,1 m c) úroven podlahy 1. nadzemního podlaží max. + 1,1 m d) úroven atiky nad 8.nadzemním podlaží.max. + 25,5 m e) úroven atiky nad 9.nadzemním podlaží.max. + 28,3 m, f) úroven atiky nad 1O.nadzemnímpodlaží... max. + 31,2 m. 5. Doprava v klidu bude rešena ve trech samostatne prístupných podzemních podlažích s garážovými stáními takto: a) v 1. podzemním podlaží 22 garážových stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, b) v 2. podzemním podlaží 27 garážových stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, c) v 3.podzemním podlaží 24 garážových stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, d) vjezd a výjezd do všech 3 podzemních podlažích bude samostatnými rampami s opernými zdmi z východní strany z bezejmenné úcelové komunikace situované na pozemku parc.c. 1355/9 v k.ú. Troja. e) rampa do 1. podzemního podlaží bude prímého tvaru, u vjezdu šíre min.6 m a vjezd bude z úrovne terénu. f) rampa do 2. podzemního podlaží bude s jedním obloukem. Sklon rampy bude cca 12 %. Šíre rampy min. 3 m. U vjezdu šíre rampy bude min. 5 m z duvodu umístení cekacích stání. g) rampa do 3. podzemního podlaží bude s jedním obloukem. Sklon rampy bude cca 12,9 %. Šíre rampy min. 3 m. U vjezdu šíre rampy bude min. 5 m z duvodu umístení cekacích stání. h) odvetrání všech trí podzemních garáží bude nucené nad strechu objektu. i) pro návštevníky bude umísteno na verejne prístupném míste pri východní hranici pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja 9 venkovních odstavných stání pro návštevníky, z cehož bude jedno uzpusobeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 6. Hlavní peší vstup do bytového domu bude ze severní strany. Únikový východ z bytového domu bude na stranu východní. 7. Pro nádoby na shromaždování tuhého komunálního odpadu z provozu domu bude vyhrazena samostatná místnost pri severovýchodním rohu domu tak, aby byla napojena na príjezdovou komunikaci a možnost odvozu odpadu. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

3 Cj: OY/P8/2006/0702/Ce/ Fasáda bytového domu bude rešena ve trech barevných odstínech omítky: bílé, stredne šedé a cervené. Okna na všech 4 fasádách budou doplnena balkony navrženými na západní, východní a jižní fasáde. Strechy u ustupujících podlaží budou rešeny jako terasy. Strecha nad 10. nadzemním podlažím bude plochá. 9. Preložky inženýrských sítí: a) preložka vodovodu profilu 300L v celkové délce cca 41 m bude provedena ze severovýchodní cásti pozemku parc.c. 1355/28 smerem severním v délce cca 7,5 m na pozemek parc.c. 1321/1, kde se zalomí smerem západním a po délce cca 25 m se znovu zalomí smerem jižním a napojí se na stávající trasu opet na pozemku parc.c. 1355/28, všechny pozemky v k.ú. Troja. b) preložka teplovodu DN 150 v celkové délce cca 51 m bude provedena u hranice pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja, kde se stávající trasa zalomí smerem severním a po cca 44 m se zalomí na pozemku parc.c. 1321/1 v k.ú. Troja západním smerem a napojí se na stávající teplovod. c) preložka stávajících kabelu VN: kabely VN vedené v tesné blízkosti umistovaného bytového domu na pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja se preloží z blízkosti objektu trafostanice C. TS 3144 do tesné blízkosti východní hranice pozemku parc.c. 1355/28 a u severovýchodního rohu pozemku se napojí na stávající kabely VN. Celková délka preložky kabelu VN bude cca 60 m. d) preložka stávajících kabelu NN: kabely NN vedené pod prostorem umistovaného bytového domu na pozemku parc.c. 1355/28v k.ú. Troja se preloží z blízkosti objektu trafostanicec. TS 3144 do tesné blízkosti spolecné hranice pozemku parc.c. 1355/28 a parc.c. 1355/9 a u severovýchodního rohu pozemku parc.c. 1355/28 se zalomí západním smerem pres pozemek parc.c. 1321/1, vše v k.ú. Troja, kde se napojí na stávající trasu. Celková délka preložky kabelu NN bude cca 95 m. e) preložka kabelu verejného osvetlení bude provedena v tesné blízkosti objektu trafostanice C.TS 3144 a celková délka této preložky bude cca 10m. 1O.Napojenína inženýrské síte: a) vodovodní prípojka profilu DN 100 o celkové délce cca 4 m bude umístena ze západní strany do bytového domu z trasy nové preložky vodovodu o profilu 300L. Vodomerná sestava bude v nice v 1. podzemním podlaží. b) prípojka jednotné kanalizace profilu DN 200 o celkové délce cca 17 m bude umístena ze západní strany bytového domu z trasy stávajícího radu o profilu DN 400. Revizní kanalizacní šachta prumeru 1 m bude umístena na pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja na trase kanalizace ve vzdálenosti cca 4 m od fasády. c) prípojka teplovodu DN 50 o celkové délce cca 5,5 m bude umístena z východní strany do bytového domu z trasy nové preložky teplovodu o profilu DN 150. Zaústena bude v místnosti technického zázemí v 1. podzemním podlaží. d) prípojka kabelu NN bude umístena ze severní strany bytového domu a zakoncena na fasáde bytového domu rozvodnou skríní SR z trasy nové preložky kabelu NN vedené podél severní fasády bytového domu. Prípojka kabelu NN bude o celkové délce cca 1 m. l1.v rízení o vydání stavebního povolení bude doložen podrobný hydro-inženýrsko-geologický pruzkum a na jeho základe bude oprávnenou osobou zpracován návrh zakládání objektu a statické zabezpecení stavební jámy tak, aby nedošlo k ohrožení stability sousedních staveb. 12.V rízení o vydání stavebního povolení bude predložen podrobný výpocet hluku ze stavební cinnosti vcetne návrhu eventuálních protihlukových opatrení, která zajistí dodržení hygienických limitu pro venkovní prostory i vnitrní chránené prostory okolních staveb. 13.Soucástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude projekt sadových úprav s druhovým urcením zelene nezastavených cástí pozemku výstavby, který bude predložen a projednán s dotceným orgánem státní správy, odborem životního prostredí ÚMC Praha Výkopy pro inženýrské síte budou na dobu nezbytne nutnou. Zarízení stavenište bude projednáno v samostatném slouceném územním a stavebním rízení na povolení docasné stavby. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

4 Cj: OV/P812006/0702/Ce/ V rízení o vydání stavebního povolení bude predloženo rešení provádení stavby zpracované tak, aby: a) v prubehu výstavby byly dodrženy zásady ochrany životního prostredí a negativní vlivy (hluk a prach) byly omezeny na minimum. Výkopové a stavební práce budou provádeny tak, aby nedošlo k narušení nebo zhoršení životního prostredí a škodám vlivem výstavby v její oblasti. b) po celou dobu realizace byl zajišten príjezd pohotovostních vozidel, prístup do všech objektu, k ulicním hydrantum, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpecný pruchod pro peší v dotcené oblasti po celou dobu provádených prací. c) byly dodrženy veškeré pripomínky a požadavky verejnoprávních orgánu a organizací k zabezpecení a kontrole plynulé a nezávadné realizace a provozu stavby. d) pri provádení stavby nebyl narušen provoz nebo nebylo poškozeno vedení elektronických komunikacních sítí (v souladu s 101 zákona c. 127/2005 Sb.). e) umistovanou stavbou nebyl ohrožen bezpecný a spolehlivý provoz stávajících plynárenských zarízení: - pri soubehu nebo krížení nových inženýrských sítí stavby s plynárenskými zarízeními a sítemi byly dodrženy požadavky CSN , CSN EN 12007, CSN EN a CSN EN 12179; - bez predchozího písemného souhlasu Pražské plynárenské a.s. nebyly do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL plynovodu a prípojek umistovány objekty zarízení stavenište, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jerábové dráhy a sklady; - bez predchozího písemného souhlasu a vytycení odborem provozu a výstavby plynárenských zarízení Pražské plynárenské a.s. nebylo ve vzdálenosti menší než 1 m od provozovaných STL plynovodu a prípojek navrženo provádení stavebních cinností a zemních prací. Rozhodnutí o námitkách: Námitka úcastníka rízení Mestské cásti Praha 8 zastoupené oddelením architekta OV MC Praha 8 uplatnená pri ústním jednání dne týkající se snížení podlažnosti domu o 2 podlaží se zamítá. Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního rádu): MUNFORD a.s., Bubenská 575/23,17000 Praha 7 Oduvodnení: Dne podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístení výše uvedené stavby. Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potrebnými pro jeho rádné posouzení, byl navrhovatel dne vyzván k doplnení návrhu a rízení bylo prerušeno. Návrh byl doplnen dne Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zvlášt rozsáhlou s velkým poctem úcastníku rízení, bylo podle 36, odst. 4 stavebního zákona oznámení zahájení územního rízení jeho úcastníkum rízení doruceno verejnou vyhláškou (zverejneno na úrední desce ÚMC Praha 8 od do ) Soucasne byla urcena lhuta pro uplatnení námitek úcastníku rízení do doby konání ústního jednání, tj. do dne s upozornením, že k pozdeji podaným námitkám a pripomínkám nebude prihlédnuto. Dotcené orgány státní správy byly o zahájení územního rízení a konání ústního jednání informovány opatrením ze dne Úcastníci rízení byli pouceni, že do podkladu rozhodnutí mohou nahlížet na stavebním úrade v úredních dnech a úredních hodinách. Možnosti nahlížení do spisu využil pouze zástupce úcastníka rízení Pražské teplárenské a.s. pan Milan Mašín dne Pracovište: Na Košínce 502/1, Praha 8 - Líben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

5 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 5 o výsledku ústního jednání konaného dne byl sepsán protokol a podepsána prezencní listina zúcastnených. Strucná charakteristika stavby: Funkce a kapacita stavby: bytový dum s 10 nadzemními podlažími s 82 byty, poslední dve podlaží ustupující; 3 podzemní podlaží se 73 garážovými stáními; 9 venkovních odstavných stání; preložky teplovodu, vodovodu, kabelu VN a NN; prípojky vodovodu, jednotné kanalizace, elektro NN a teplovodu. Projektant: Ing.arch. David Cais, autorizovaný architekt, císlo autorizace CKA 02878, C.A.I.S architekti S.LO.,Praha 7, Kostelní 4, IC Zahájení výstavby: neuvedeno Ukoncení výstavby: neuvedeno Umístení stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru h1.m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva h1.m. Prahy c ze dne a vyhláškou c. 32/1999 Sb., h1.m. Prahy, o závazné cásti územního plánu h1.m. Prahy, ve znení pozdejších predpisu, nebot plocha, na kterou se stavba umistuje, je urcena pro funkcní využití území ciste obytné (OC), s nímž je navržená funkce v souladu. Pro danou plochu nejsou stanoveny regulativy prostorového usporádání s prirazenými koeficienty míry využití území. Predložená dokumentace k územnímu rízení je v souladu s vyhláškou c. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpecujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, projektant navrhl rešení celého objektu s výjimkou mezonetových bytu v posledních podlažích jako bezbariérové. Vstup do objektu je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zajišten od hlavního vstupu do úrovne 1. nadzemního podlaží vyrovnávací plošinou a v celém objektu od 3.PP do 9.NP jsou navrženy dva výtahy, z cehož je jeden evakuacní. Pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace je v podzemních garážových podlaží vyhrazeno 5 stání a na povrchu 1 stání uzpusobených pro tyto osoby. V cásti "poucení úcastníku" pak stavební úrad pripomíná povinnost zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v souladu s citovanou vyhláškou. Navrhovaná stavba se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem. Tato skutecnost nezakládá povinnost provádet povinná technická opatrení proti pronikání radonu z podloží do vnitrního prostoru budovy v souladu s 6 atomového zákona c. 18/1997 Sb. a normy CSN Ochrana staveb proti radonu v podloží. Podle doloženého predbežného inženýrskogeologického posouzení zájmového území se pri navrhovanéhloubce založení 6-9 m pod terénem bude jednat o staveništese složitýmizákladovými pomery. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka c. 11 ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle sdelení Katastrálního úradu pro hlavní mesto Prahu nebude touto stavbou dotcen zemedelský pudní fond. Stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených stanovisek dotcených orgánu státní správy vyžadovaných zvláštními predpisy, zabezpecil plnení požadavku vlastníku sítí technického vybavení k napojení na ne a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Navrhovaná stavba vyhovuje obecným technickým požadavkum na výstavbu v hl.m. Praze, stanoveným vyhláškou c. 26/1999 Sb. h1.m. Prahy,. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znení pozdejších predpisu (dálejen vyhláška OTPP), zejména jev souladu:. s cl. 4, odst. 1: stávající urbanistický i architektonický charakter prostredí umístení nové stavby o 10 nadzemních podlažích z cehož jsou poslední 2 ustupující umožnuje. Umístení stavby bytového domu a jeho zaclenení do území respektujeomezení vyplývajícíz právních predpisu Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

6 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 6 chránících verejné zájmy. Umístení stavby odpovídá rovnež požadavkum na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostredí, nebot stavba nevnáší do území vlivy, které by negativne ovlivnily okolní zástavbu, o cemž svedcí i kladná stanoviska orgánu hygieny a ochrany životního prostredí. Umístením stavby a jejím následným provozem nebude nad prípustnou míru obtežováno okolí ani bezpecnost a plynulost na prilehlých komunikacích. s cz. 4, odst. 2 a 11: napojení stavby na komunikaci a technickou infrastrukturu odpovídá funkcnímu využití území a míre zastavenosti pozemku tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy. s ci. 7, odst. 1: pozemek urcený k zástavbe bytovým domem svými vlastnostmi, polohou, tvarem a velikostí umožnuje realizaci navrhované stavby a její bezpecné užívání. s cz. 8, odst.1, 2 a 8: vzájemné odstupy stavby bytového domu od sousedící zástavby splnují zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostredí, hygienické, požární ochrany, bezpecnosti, požadavky na denní osvetlení a oslunení a na zachování pohody bydlení. Odstup stavby od stávající zástavby i odstupy od prilehlých komunikací jsou dostatecné. s cz. 1O, odst. 3: doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby, její soucástí jsou i návštevnická stání v odpovídajícím poctu. V garážích objektu bude umísteno 73 stání, což odpovídá kategorizacní skladbe bytu. s ci. 13, odst. 1: architektonické ztvárnení i konstrukcní rešení navrhované stavby je v souladu se stávající zástavbou mestského typu a vhodným zpusobem reaguje na její charakter a strukturu. s cz. 13, odst. 3, 4 a 5: architektonické ztvárnení i konstrukcní a materiálové rešení je v souladu s umístením stavby, její funkcí, životností a provozem po realizaci stavby. s ci. 23, odst. 2 a 4: podle doložené svetelné technické studie zpracované Ing. Janem Kankou Ph.D. v únoru 2006 pri porovnání hodnot cinitele denní osvetlenosti se stavem se stavem stávající zástavby nedochází ke zhoršení. Navržený objekt všem požadavkum na normové hodnoty vyhoví a nebude nadmerne stínit stávajícím objektum. - s ci. 50, odst. 3: u navrhovaného bytového domu je zajišteno ukládání smesných komunálních odpadu na vlastním pozemku. Ukládání trídeného komunálního odpadu je rešeno obcí v rámci celé lokality na stanovišti s verejným prístupem. Návrh byl doložen temito doklady o projednání:. MHMP, odb. kultury, památ. péce a cestovního ruchu, c.j. MHMP 16317/2006/Šam ze dne ,. MHMP odbor ochrany prostredí, c.j. MHMP /2005/00PNI ze dne ,. MHMP odbor krizového rízení, c.j. MHMP /2005 ze dne , MHMP odbor správy majetku, c.j. OSM/264160/05NP/Sed ze dne , MHMP odbor dopravy, c.j. MHMP /2005/DOP-04/Ka ze dne , ÚMC Praha 8, odbor dopravy, c,j. OD/2005/2146 ze dne , ÚMC Praha 8, odbor životního prostredí, c.j. OZP/2005!l716 ze dne , ÚMC Praha 8, odbor životního prostredí, c,j. OZP!2005/1752 ze dne , právní moc dne , ÚMC Praha 8, vodoprávní úrad, c.j. OV/2005/5109/Po ze dne , Útvar rozvoje hl.m. Prahy, c.j. URM 9933/05 ze dne , Hygienická stanice hl.m. Prahy, c.j. 6296/05/P-s/HK ze dne , HZS hl.m. Prahy, c.j. HSAA /0DZS-2005 ze dne , Sdružení pro životní prostredí zdravotne postižených v CR, c,j. 05/LS/122 ze dne , Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu, c.j. 3153/3.32/05/15.7 ze dne , PolicieCR,dopravníinspektorát,c.j. PSP-1851/D ze dne , CR-Státní energetická inspekce, c.j / /Pe ze dne , TSKhl.m.Prahy,svodnákomise,c,j. 113/06/220Neze dne , TSK hl.m. Prahy, odbor koordinace, c,j. 13/06/260/Sa ze dne , IROP, inženýrská a realitní organizace Praha, c,j. PGS/84/06 ze dne , Povodí V1tavyst.p., závod Dolní Vltava, provozní stredisko, c.j. 260/263/17615/5914/05 ze dne ,. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., svodná komise, c.j /100130/1PE13/3126 ze dne ,. PVK a.s., technický útvar, c.j. PVK 33826/0TPC/05 ze dne ,. PVS a.s., úsek rozvoje, c.j. 8748/05/2/02/Po ze dne , Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

7 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 7. Pražská plynárenská a.s., odbor merení a rešení plynofikace, c.j. 3314/ /La/ORP/05 ze dne , Pražská energetika a.s., odd. plánování síte, c.j. S2112/227-05/S 1841 ze dne , Pražská energetika a.s., odd. správní agenda RZ, cj. S21110/No ze dne ,... Pražská teplárenská a.s., obchodní úsek, cj. OÚ/1823/06/Epu ze dne , ELTODO Citelum S.r.o., správní divize, c.j. EC 0400/5091/06 ze dne , Úrad pro civilní letectví CR, letište Ruzyne, cj / ze dne , Rízení letového provozu CR, centrum logistiky, c.j. CL/725/06 ze dne ,. Ceské radiokomunikace a.s., c.j. ÚTS/P18193/05/DH ze dne , GTS Novera a.s., bez c.j., bez data, CEPS a.s., provozní správa Stred, c.j. 337/2400/06 ze dne , Karneval Media s.r.o., c.j. R01595/2005 ze dne Ṙazítky na situacích se vyjádrili: Sloane Park Property trust a.s., ze dne ,. T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne ,. Memorex Telex Communications CZ a.s., ze dne ,. CentroNet a.s., ze dne ,. TSK 620 správce rídících systému dopravy, cj. 1081/620/2005 ze dne ,. Kolektory Praha a.s., ze dne ,. CEZnet a.s., c.j ze dne ,. STE-sdelovací dálkové kabely, ze dne , TlSCALI Telekomunikace CR S.r.o., ze dne , InWay a.s., ze dne , VUSS Praha, c.j. ÚP ze dne , Ministerstvo vnitra CR, ze dne , DP hl.m. Prahy a.s., ze dne , kpnqwest, výstavba tras, ze dne , GTS Novera a.s., ze dne , T-Systems PragoNet a.s., c.j /05-8 ze dne , Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s., ze dne , Eurotel Praha spol. s r.o., cj. 2621/05 ze dne , SITEL spol. s r.o., c.j ze dne , RWE Energy Customer Services CZ a.s., c.j. 2562/05 ze dne , DP hl.m. Prahy a.s., c.j. 852/05 ze dne , Oskar Mobil a.s., ze dne , CD Telematika a.s., ze dne , UPC Ceská republika a.s., ze dne , ETEL S.r.o., ze dne , Pražská energetika a.s., ze dne , ELTODO Citelum S.r.o.,ze dne... PVK a.s., mapový podklad ze dne ,. Pražská plynárenská a.s., ze dne ,. Ceský Telecom a.s., ze dne ,. Pražská teplárenská a.s., ze dne Souhlas vlastníku pozemku podle 38 stavebního zákona: Pozemek parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja pro umístení bytového domuje ve vlastnictví navrhovatele. Pozemky parc.c. 1321/1 a parc.c. 1355/9 v k.ú. Troja pro uložení prípojek inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, teplovodu, kabelu NN a telefonu), preložek inženýrských sítí (vodovodu, teplovodu, kabelu NN, kabelu VN a kabelu verejného osvetlení) a pripojení trí príjezdových ramp do podzemních garáží jsou ve vlastnictví Hlavního mesta Prahy, za které vyjádril svuj souhlas se stavbou Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku stanoviskem c.j. OSM/264160/05NP/Sed dne Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

8 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 8 Úcastníci rízení - další dotcené osoby ( 27 odst. 2 a odst. 3 správního rádu): Jsou uvedeni v následujícím odstavci. Pri vymezování okruhu úcastníku rízení dospel stavební úrad k záveru, že v daném prípade toto právní postavení podle 34 odst. 1 stavebního zákona prísluší vedle navrhovatele a vlastníka pozemku výstavby parc. c. 1355/28 v k.ú. Troja pouze vlastníkum sousedních pozemku parc. c. 1321/1, 1324/29 a 1355/9 v k.ú. Troja (HI.m. Praha), parc.c. 1355/6 v k.ú. Troja (IROP, inž. a reai. organizace) a objektu obcanské vybavenosti na nem situovaným (Pražská teplárenská a.s.), parc.c. 1320/8 v k.ú. Troja (HI.m. Praha se sverenou správou MC Praha 8), parc.c. 1355/4 a objektu na tomto pozemku situovaným c.p. 468 v k.ú. Troja (Bytové družstvo U Pentlovky, družstvo + 51.fYzických osob-vlastníku bytových jednotek), parc. c. 1355/5 a objektu na tomto pozemku situovaným c.p. 469 v k.ú. Troja (44.fYzickýchosob-vlastníku bytových jednotek). Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím prímo dotcena. Dále podle 34 odst. 3 stavebního zákona je úcastníkem každého územního rízení obec (HI.m. Praha, zastoupena v rízení Útvarem rozvoje mesta) a ten, komu zvláštní zákon toto postavení priznává. Zvláštním zákonem je v tomto prípade zákon c. 131/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších predpisu, který v 18 odst. 1 písmo i) obsahuje oprávnení mestské cásti (zde Mestská cást Praha 8) vystupovat jako úcastník územního rízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území této mestské cásti. Zvláštním zákonem je v tomto prípade i zákon c. 458/2000 Sb., "energetický zákon", ve znení pozdejších predpisu, který v 94, odst. 2 priznává oprávnení CR - Státní energetické inspekci vystupovat jako jeden z úcastníku územního rízení i jako dotcený orgán státní správy. Vyporádání s vyjádreními úcastníku k podkladum rozhodnutí:. Úcastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádrili. Vyporádání s návrhy a námitkami úcastníku:. Úcastník rízení Mestská cást Praha 8 zastoupená oddelením architekta OV MC Praha 8 uplatnil pri ústním jednání dne námitku ve znení: "Na základe Rady Mestské cásti Prahy 8 konané dne byla projednána uvedená dokumentace pro územní rízení s nesouhlasným stanoviskem a na této Rade byl vznesen požadavek na snížení uvedeného bytového domu o 2 podlaží". Stanovisko stavebního úradu: SÚ se v územním rízení zabýval mimo jiné otázkou souladu navrhované stavby s vyhláškou OTPP z urbanistického a architektonického hlediska tak, jak ukládají ci. 4, odst. 1 a ci. 13, odst. 1 této vyhlášky. Stávající zástavba v okolí navrhované stavby je stabilizovaná, na jihu 13 podlažní souvislá zástavba tvorená 15 sekcemi panelových bytových domu, pri západu tvorí zástavbu sedm soliterních 8 podlažních bytových domu soustredených podél komunikace U Pentlovky. Na severu je situovaná nízkopodlažní zástavba základní školy, z východu jsou nezastavené pozemky tvorící pruhled až k objektu polikliniky situované u komunikace Lodžská. Bytový dum je navrhován jako zakoncení a optické uzavrení prostoru podél komunikace Mazurská a navrhovanými 10 podlažími, z cehož z jižní strany jsou dve ustupující, tvorí plynulé dotvorení urbanistických vztahu této lokality. Architektonické ztvárnení celého navrhovaného bytového domu vhodne reaguje na charakter stávající zástavby. Z hlediska posouzení výškového usporádání navrhované stavby, dospel SÚ k záveru, že stavba ani svým nejvyšším bodem (plochou strechou nad lo. nadzemním podlažím) zástavbu na jižní strane lokality neprevyšuje, a i dve ustupující podlaží na jižní strane navrhovaného bytového domu tvorí plynulý prechod od stávající 8 podlažní zástavby situované západním Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

9 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 9 smerem. Dále SÚ prihlédl ke skutecnosti, že navrhovaná stavba je vhodne do již existující zástavby zaclenena i z duvodu, že všechny stavby, stávající i umistovaná, mají jednotný architektonický výraz menený pouze v detailech, zejména ploché strechy a lodžie soustredené nad sebou. Na základe výše uvedených skutecností dospel SÚ k záveru, že stavba je s ustanoveními vyhlášky OTPP rešícími urbanistická a architektonická hlediska v souladu, a z tohoto duvodu námitku úcastníka rízení Mestské cásti Praha 8 zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poucení úcastníku:. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úradu. Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je správní orgán na náklady úcastníka.. Územní rozhodnutí má podle 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhute bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úradu doruceno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od zámeru, k nemuž se rozhodnutí vztahuje.. Projektové rešení bude splnovat požadavky stanovené vyhláškou c. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpecující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.. Umistovaná stavba obsahuje cásti, které podléhají samostatnému projednání ve stavebním rízení se speciálním stavebním úradem.. Stavební povolení speciálního stavebního úradu je možno vydat až po vydání predchozího souhlasu podle 120 stavebního zákona. O tento souhlas stavebník požádá u stavebního úradu, který vydal zmenu rozhodnutí o umístení stavby. Poplatek: Správní poplatek podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a/ ve výši 1000,- Kc byl zaplacen dne Príloha: a) overená dokumentace - situace lx 1:1000 a 2x 1:250 (podle 4 odst. 3 vyhlášky c. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebníhozákona, ve znení pozdejších predpisu) - bude predána po nabytí právní moci rozhodnutí: navrhovateli; ÚMC Praha 8 - OV-OA; a URM, odd. evidence ÚRo b) neoverenádokumentace- situace1xl: 1000a 2x 1:250- budepredánaurm,odd. evidenceúro Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

10 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 10 Toto rozhodnutí musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úrední desce ÚMC Praha 8. Vyvešeno dne: r/.1.~.1t.:..~.~..~ Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí rozhodnutí. Dorucí se: Úcastníci rízení - dorucuje se verejnou vyhláškou na: - úrední desku ÚMC Praha 8, Zenklova 35,18048 Praha 8 (ke zverejnení po dobu 15 dnu). Obycejne: 1. MUNFORD a.s., Bubenská 575/23, Praha 7 Doporucene do vlastních rukou: 2. ALTO CZ s.r.o., Vyšehradská 49, Praha 2 Obycejne: 3. ÚMC Praha 8, OV-OA, Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben 4. URM-evidence ÚR pí. Faktorová, Hradcanské nám. 8, Praha 1 + príloha b) Co: spis, evidence, referent, ved. OV, OKS-zde Za správnost vyhotovení odpovídá Cekotová Libuše, Ing.arch. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více