MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8"

Transkript

1 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2) 11;rvníden zverejnení: ol '7...;t-0(; posj;.dn,í d n tv r g~h~fq:.. Praha, dne Troja/p 1355/28 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný podle 117 odst. 1 písmo c/ zákona C. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky c.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební úrad") v územním rízení posoudil podle 37 stavebního zákona návrh na vydání rozhodnutí o umístení stavby, který dne podali MUNFORD a.s., IC , Bubenská 575/23, Praha 7, kterou zastupuje na základe plné moci AL TO CZ s.r.o., IC , Vyšehradská 49, Praha 2 (dále jen "navrhovatel") a na základe tohoto posouzení vydává podle 39 stavebního zákona a 4 vyhlášky C. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona, ve znení pozdejších predpisu rozhodnutí o umístení stavby Bytový dum Mazurská, Praha 8 -Troja, vc.pripojení a preložek inženýrských sítí a pripojení na komunikaci Na pozemcích parc. C. 1355/28, 1321/1 a 1355/9 v katastrálním území Troja se umistuje stavba bytového domu (pozemek parc. C. 1355/28), prípojka na verejný vodovod (pozemek parc. C. 1355/28), prípojka na verejnou jednotnou kanalizaci (pozemky parc. C. 1355/28 a 1321/1), prípojka teplovodu (pozemek parc.c. 1355/28), prípojka kabelu NN (pozemky parc.c. 1321/1 a 1355/9, preložka teplovodu (pozemky parc.c. 1355/28 a 1321/1), preložka vodovodu (pozemky parc.c. 1355/28 a 1321/1), preložka kabelu VN (pozemky parc.c. 1355/28 a 1355/9), preložka kabellunn (pozemky parc.c. 1355/28, 1321/1 a 1355/9), preložka kabelu verejného osvetlení - ELTODO (pozemky parc.c. 1355/28 a 1355/9), tri vjezdy do podzemních garáží (pozemek parc.c. 1355/28). Stavba Bytový dum Mazurská, Praha 8 - Troja, vc.pripojení a preložek inženýrských sítí a pripojení na komunikaci (dále jen "stavba") bude umístena podle dále uvedených podmínek na výše uvedených pozemcích pri ulicích Mazurská a Pomoranská v Praze 8, jak je zakresleno v overené dokumentaci (situacní výkres na podkladu katastrální mapy v merítku 1:1000 a dva doplnující výkresy v merítku 1:250, architektonická situace a koordinacní situace sítí, kde je umístení všech navrhovaných staveb též okótováno a výškove oznaceno), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží navrhovatel v souladu s ustanovením 4 odst. 3 vyhlášky C.132/1998 Sb. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

2 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 2 Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Na pozemku trojúhelníkového tvaru parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja v prostoru ohraniceném na západe ulicí Pomoranskou, na severu ulicí Mazurskou a na východe bezejmennou úcelovou komunikací bude umísten bytový dum nepravidelného pudorysného tvaru s 10 nadzemními podlažími, z cehož poslední dve budou ustupující, a se 3 podzemními podlažími. 2. Bytový dum bude umísten s temito maximálními délkovými rozmery: všechna 3 podzemní podlaží ve smeru sever-jih 48 m a ve smeru východ-západ 21 m, nadzemní podlaží 1.NP až 8.NP ve smeru sever-jih 49 m a ve smeru východ-západ 27 m, ustupující 9.nadzemní podlaží ve smeru sever-jih 41 m a ve smeru východ-západ 22 m, ustupující 10.nadzemní podlaží ve smeru sever-jih 21 m a ve smeru východ-západ 22 m. 3. Bytový dum bude umísten tak, že budou respektovány tyto odstupové vzdálenosti od hranic pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja: a) severní fasáda bude totožná se severní hranicí tohoto pozemku, b) východní fasáda bude umístena ve vzdálenosti min. 4,6 m od východní hranice tohoto pozemku, c) jihozápadní fasáda bude umístena ve vzdálenosti min. 5 m od jihozápadní hranice tohoto pozemku vyjma balkonu navržených na této fasáde v 2.NP až 8.NP, kde bude vzdálenost min. 3 m. 4. U bytového domu budou respektovány tyto výškové kóty ve výškovém systému Ba1t po vyrovnání (Bpv)- relativnívýškyvztaženyk úrovni:t 0,0: a) úroven:t 0,0 = úroven terénu pri vstupu do objektu ze severní strany...269,5 m n.m. b) úrovenpodlahy3. podzemníhopodlaží.max.- 8,1 m c) úroven podlahy 1. nadzemního podlaží max. + 1,1 m d) úroven atiky nad 8.nadzemním podlaží.max. + 25,5 m e) úroven atiky nad 9.nadzemním podlaží.max. + 28,3 m, f) úroven atiky nad 1O.nadzemnímpodlaží... max. + 31,2 m. 5. Doprava v klidu bude rešena ve trech samostatne prístupných podzemních podlažích s garážovými stáními takto: a) v 1. podzemním podlaží 22 garážových stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, b) v 2. podzemním podlaží 27 garážových stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, c) v 3.podzemním podlaží 24 garážových stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, d) vjezd a výjezd do všech 3 podzemních podlažích bude samostatnými rampami s opernými zdmi z východní strany z bezejmenné úcelové komunikace situované na pozemku parc.c. 1355/9 v k.ú. Troja. e) rampa do 1. podzemního podlaží bude prímého tvaru, u vjezdu šíre min.6 m a vjezd bude z úrovne terénu. f) rampa do 2. podzemního podlaží bude s jedním obloukem. Sklon rampy bude cca 12 %. Šíre rampy min. 3 m. U vjezdu šíre rampy bude min. 5 m z duvodu umístení cekacích stání. g) rampa do 3. podzemního podlaží bude s jedním obloukem. Sklon rampy bude cca 12,9 %. Šíre rampy min. 3 m. U vjezdu šíre rampy bude min. 5 m z duvodu umístení cekacích stání. h) odvetrání všech trí podzemních garáží bude nucené nad strechu objektu. i) pro návštevníky bude umísteno na verejne prístupném míste pri východní hranici pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja 9 venkovních odstavných stání pro návštevníky, z cehož bude jedno uzpusobeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 6. Hlavní peší vstup do bytového domu bude ze severní strany. Únikový východ z bytového domu bude na stranu východní. 7. Pro nádoby na shromaždování tuhého komunálního odpadu z provozu domu bude vyhrazena samostatná místnost pri severovýchodním rohu domu tak, aby byla napojena na príjezdovou komunikaci a možnost odvozu odpadu. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

3 Cj: OY/P8/2006/0702/Ce/ Fasáda bytového domu bude rešena ve trech barevných odstínech omítky: bílé, stredne šedé a cervené. Okna na všech 4 fasádách budou doplnena balkony navrženými na západní, východní a jižní fasáde. Strechy u ustupujících podlaží budou rešeny jako terasy. Strecha nad 10. nadzemním podlažím bude plochá. 9. Preložky inženýrských sítí: a) preložka vodovodu profilu 300L v celkové délce cca 41 m bude provedena ze severovýchodní cásti pozemku parc.c. 1355/28 smerem severním v délce cca 7,5 m na pozemek parc.c. 1321/1, kde se zalomí smerem západním a po délce cca 25 m se znovu zalomí smerem jižním a napojí se na stávající trasu opet na pozemku parc.c. 1355/28, všechny pozemky v k.ú. Troja. b) preložka teplovodu DN 150 v celkové délce cca 51 m bude provedena u hranice pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja, kde se stávající trasa zalomí smerem severním a po cca 44 m se zalomí na pozemku parc.c. 1321/1 v k.ú. Troja západním smerem a napojí se na stávající teplovod. c) preložka stávajících kabelu VN: kabely VN vedené v tesné blízkosti umistovaného bytového domu na pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja se preloží z blízkosti objektu trafostanice C. TS 3144 do tesné blízkosti východní hranice pozemku parc.c. 1355/28 a u severovýchodního rohu pozemku se napojí na stávající kabely VN. Celková délka preložky kabelu VN bude cca 60 m. d) preložka stávajících kabelu NN: kabely NN vedené pod prostorem umistovaného bytového domu na pozemku parc.c. 1355/28v k.ú. Troja se preloží z blízkosti objektu trafostanicec. TS 3144 do tesné blízkosti spolecné hranice pozemku parc.c. 1355/28 a parc.c. 1355/9 a u severovýchodního rohu pozemku parc.c. 1355/28 se zalomí západním smerem pres pozemek parc.c. 1321/1, vše v k.ú. Troja, kde se napojí na stávající trasu. Celková délka preložky kabelu NN bude cca 95 m. e) preložka kabelu verejného osvetlení bude provedena v tesné blízkosti objektu trafostanice C.TS 3144 a celková délka této preložky bude cca 10m. 1O.Napojenína inženýrské síte: a) vodovodní prípojka profilu DN 100 o celkové délce cca 4 m bude umístena ze západní strany do bytového domu z trasy nové preložky vodovodu o profilu 300L. Vodomerná sestava bude v nice v 1. podzemním podlaží. b) prípojka jednotné kanalizace profilu DN 200 o celkové délce cca 17 m bude umístena ze západní strany bytového domu z trasy stávajícího radu o profilu DN 400. Revizní kanalizacní šachta prumeru 1 m bude umístena na pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja na trase kanalizace ve vzdálenosti cca 4 m od fasády. c) prípojka teplovodu DN 50 o celkové délce cca 5,5 m bude umístena z východní strany do bytového domu z trasy nové preložky teplovodu o profilu DN 150. Zaústena bude v místnosti technického zázemí v 1. podzemním podlaží. d) prípojka kabelu NN bude umístena ze severní strany bytového domu a zakoncena na fasáde bytového domu rozvodnou skríní SR z trasy nové preložky kabelu NN vedené podél severní fasády bytového domu. Prípojka kabelu NN bude o celkové délce cca 1 m. l1.v rízení o vydání stavebního povolení bude doložen podrobný hydro-inženýrsko-geologický pruzkum a na jeho základe bude oprávnenou osobou zpracován návrh zakládání objektu a statické zabezpecení stavební jámy tak, aby nedošlo k ohrožení stability sousedních staveb. 12.V rízení o vydání stavebního povolení bude predložen podrobný výpocet hluku ze stavební cinnosti vcetne návrhu eventuálních protihlukových opatrení, která zajistí dodržení hygienických limitu pro venkovní prostory i vnitrní chránené prostory okolních staveb. 13.Soucástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude projekt sadových úprav s druhovým urcením zelene nezastavených cástí pozemku výstavby, který bude predložen a projednán s dotceným orgánem státní správy, odborem životního prostredí ÚMC Praha Výkopy pro inženýrské síte budou na dobu nezbytne nutnou. Zarízení stavenište bude projednáno v samostatném slouceném územním a stavebním rízení na povolení docasné stavby. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

4 Cj: OV/P812006/0702/Ce/ V rízení o vydání stavebního povolení bude predloženo rešení provádení stavby zpracované tak, aby: a) v prubehu výstavby byly dodrženy zásady ochrany životního prostredí a negativní vlivy (hluk a prach) byly omezeny na minimum. Výkopové a stavební práce budou provádeny tak, aby nedošlo k narušení nebo zhoršení životního prostredí a škodám vlivem výstavby v její oblasti. b) po celou dobu realizace byl zajišten príjezd pohotovostních vozidel, prístup do všech objektu, k ulicním hydrantum, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpecný pruchod pro peší v dotcené oblasti po celou dobu provádených prací. c) byly dodrženy veškeré pripomínky a požadavky verejnoprávních orgánu a organizací k zabezpecení a kontrole plynulé a nezávadné realizace a provozu stavby. d) pri provádení stavby nebyl narušen provoz nebo nebylo poškozeno vedení elektronických komunikacních sítí (v souladu s 101 zákona c. 127/2005 Sb.). e) umistovanou stavbou nebyl ohrožen bezpecný a spolehlivý provoz stávajících plynárenských zarízení: - pri soubehu nebo krížení nových inženýrských sítí stavby s plynárenskými zarízeními a sítemi byly dodrženy požadavky CSN , CSN EN 12007, CSN EN a CSN EN 12179; - bez predchozího písemného souhlasu Pražské plynárenské a.s. nebyly do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL plynovodu a prípojek umistovány objekty zarízení stavenište, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jerábové dráhy a sklady; - bez predchozího písemného souhlasu a vytycení odborem provozu a výstavby plynárenských zarízení Pražské plynárenské a.s. nebylo ve vzdálenosti menší než 1 m od provozovaných STL plynovodu a prípojek navrženo provádení stavebních cinností a zemních prací. Rozhodnutí o námitkách: Námitka úcastníka rízení Mestské cásti Praha 8 zastoupené oddelením architekta OV MC Praha 8 uplatnená pri ústním jednání dne týkající se snížení podlažnosti domu o 2 podlaží se zamítá. Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního rádu): MUNFORD a.s., Bubenská 575/23,17000 Praha 7 Oduvodnení: Dne podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístení výše uvedené stavby. Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potrebnými pro jeho rádné posouzení, byl navrhovatel dne vyzván k doplnení návrhu a rízení bylo prerušeno. Návrh byl doplnen dne Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zvlášt rozsáhlou s velkým poctem úcastníku rízení, bylo podle 36, odst. 4 stavebního zákona oznámení zahájení územního rízení jeho úcastníkum rízení doruceno verejnou vyhláškou (zverejneno na úrední desce ÚMC Praha 8 od do ) Soucasne byla urcena lhuta pro uplatnení námitek úcastníku rízení do doby konání ústního jednání, tj. do dne s upozornením, že k pozdeji podaným námitkám a pripomínkám nebude prihlédnuto. Dotcené orgány státní správy byly o zahájení územního rízení a konání ústního jednání informovány opatrením ze dne Úcastníci rízení byli pouceni, že do podkladu rozhodnutí mohou nahlížet na stavebním úrade v úredních dnech a úredních hodinách. Možnosti nahlížení do spisu využil pouze zástupce úcastníka rízení Pražské teplárenské a.s. pan Milan Mašín dne Pracovište: Na Košínce 502/1, Praha 8 - Líben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

5 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 5 o výsledku ústního jednání konaného dne byl sepsán protokol a podepsána prezencní listina zúcastnených. Strucná charakteristika stavby: Funkce a kapacita stavby: bytový dum s 10 nadzemními podlažími s 82 byty, poslední dve podlaží ustupující; 3 podzemní podlaží se 73 garážovými stáními; 9 venkovních odstavných stání; preložky teplovodu, vodovodu, kabelu VN a NN; prípojky vodovodu, jednotné kanalizace, elektro NN a teplovodu. Projektant: Ing.arch. David Cais, autorizovaný architekt, císlo autorizace CKA 02878, C.A.I.S architekti S.LO.,Praha 7, Kostelní 4, IC Zahájení výstavby: neuvedeno Ukoncení výstavby: neuvedeno Umístení stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru h1.m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva h1.m. Prahy c ze dne a vyhláškou c. 32/1999 Sb., h1.m. Prahy, o závazné cásti územního plánu h1.m. Prahy, ve znení pozdejších predpisu, nebot plocha, na kterou se stavba umistuje, je urcena pro funkcní využití území ciste obytné (OC), s nímž je navržená funkce v souladu. Pro danou plochu nejsou stanoveny regulativy prostorového usporádání s prirazenými koeficienty míry využití území. Predložená dokumentace k územnímu rízení je v souladu s vyhláškou c. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpecujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, projektant navrhl rešení celého objektu s výjimkou mezonetových bytu v posledních podlažích jako bezbariérové. Vstup do objektu je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zajišten od hlavního vstupu do úrovne 1. nadzemního podlaží vyrovnávací plošinou a v celém objektu od 3.PP do 9.NP jsou navrženy dva výtahy, z cehož je jeden evakuacní. Pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace je v podzemních garážových podlaží vyhrazeno 5 stání a na povrchu 1 stání uzpusobených pro tyto osoby. V cásti "poucení úcastníku" pak stavební úrad pripomíná povinnost zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v souladu s citovanou vyhláškou. Navrhovaná stavba se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem. Tato skutecnost nezakládá povinnost provádet povinná technická opatrení proti pronikání radonu z podloží do vnitrního prostoru budovy v souladu s 6 atomového zákona c. 18/1997 Sb. a normy CSN Ochrana staveb proti radonu v podloží. Podle doloženého predbežného inženýrskogeologického posouzení zájmového území se pri navrhovanéhloubce založení 6-9 m pod terénem bude jednat o staveništese složitýmizákladovými pomery. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka c. 11 ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle sdelení Katastrálního úradu pro hlavní mesto Prahu nebude touto stavbou dotcen zemedelský pudní fond. Stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených stanovisek dotcených orgánu státní správy vyžadovaných zvláštními predpisy, zabezpecil plnení požadavku vlastníku sítí technického vybavení k napojení na ne a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Navrhovaná stavba vyhovuje obecným technickým požadavkum na výstavbu v hl.m. Praze, stanoveným vyhláškou c. 26/1999 Sb. h1.m. Prahy,. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znení pozdejších predpisu (dálejen vyhláška OTPP), zejména jev souladu:. s cl. 4, odst. 1: stávající urbanistický i architektonický charakter prostredí umístení nové stavby o 10 nadzemních podlažích z cehož jsou poslední 2 ustupující umožnuje. Umístení stavby bytového domu a jeho zaclenení do území respektujeomezení vyplývajícíz právních predpisu Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

6 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 6 chránících verejné zájmy. Umístení stavby odpovídá rovnež požadavkum na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostredí, nebot stavba nevnáší do území vlivy, které by negativne ovlivnily okolní zástavbu, o cemž svedcí i kladná stanoviska orgánu hygieny a ochrany životního prostredí. Umístením stavby a jejím následným provozem nebude nad prípustnou míru obtežováno okolí ani bezpecnost a plynulost na prilehlých komunikacích. s cz. 4, odst. 2 a 11: napojení stavby na komunikaci a technickou infrastrukturu odpovídá funkcnímu využití území a míre zastavenosti pozemku tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy. s ci. 7, odst. 1: pozemek urcený k zástavbe bytovým domem svými vlastnostmi, polohou, tvarem a velikostí umožnuje realizaci navrhované stavby a její bezpecné užívání. s cz. 8, odst.1, 2 a 8: vzájemné odstupy stavby bytového domu od sousedící zástavby splnují zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostredí, hygienické, požární ochrany, bezpecnosti, požadavky na denní osvetlení a oslunení a na zachování pohody bydlení. Odstup stavby od stávající zástavby i odstupy od prilehlých komunikací jsou dostatecné. s cz. 1O, odst. 3: doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby, její soucástí jsou i návštevnická stání v odpovídajícím poctu. V garážích objektu bude umísteno 73 stání, což odpovídá kategorizacní skladbe bytu. s ci. 13, odst. 1: architektonické ztvárnení i konstrukcní rešení navrhované stavby je v souladu se stávající zástavbou mestského typu a vhodným zpusobem reaguje na její charakter a strukturu. s cz. 13, odst. 3, 4 a 5: architektonické ztvárnení i konstrukcní a materiálové rešení je v souladu s umístením stavby, její funkcí, životností a provozem po realizaci stavby. s ci. 23, odst. 2 a 4: podle doložené svetelné technické studie zpracované Ing. Janem Kankou Ph.D. v únoru 2006 pri porovnání hodnot cinitele denní osvetlenosti se stavem se stavem stávající zástavby nedochází ke zhoršení. Navržený objekt všem požadavkum na normové hodnoty vyhoví a nebude nadmerne stínit stávajícím objektum. - s ci. 50, odst. 3: u navrhovaného bytového domu je zajišteno ukládání smesných komunálních odpadu na vlastním pozemku. Ukládání trídeného komunálního odpadu je rešeno obcí v rámci celé lokality na stanovišti s verejným prístupem. Návrh byl doložen temito doklady o projednání:. MHMP, odb. kultury, památ. péce a cestovního ruchu, c.j. MHMP 16317/2006/Šam ze dne ,. MHMP odbor ochrany prostredí, c.j. MHMP /2005/00PNI ze dne ,. MHMP odbor krizového rízení, c.j. MHMP /2005 ze dne , MHMP odbor správy majetku, c.j. OSM/264160/05NP/Sed ze dne , MHMP odbor dopravy, c.j. MHMP /2005/DOP-04/Ka ze dne , ÚMC Praha 8, odbor dopravy, c,j. OD/2005/2146 ze dne , ÚMC Praha 8, odbor životního prostredí, c.j. OZP/2005!l716 ze dne , ÚMC Praha 8, odbor životního prostredí, c,j. OZP!2005/1752 ze dne , právní moc dne , ÚMC Praha 8, vodoprávní úrad, c.j. OV/2005/5109/Po ze dne , Útvar rozvoje hl.m. Prahy, c.j. URM 9933/05 ze dne , Hygienická stanice hl.m. Prahy, c.j. 6296/05/P-s/HK ze dne , HZS hl.m. Prahy, c.j. HSAA /0DZS-2005 ze dne , Sdružení pro životní prostredí zdravotne postižených v CR, c,j. 05/LS/122 ze dne , Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu, c.j. 3153/3.32/05/15.7 ze dne , PolicieCR,dopravníinspektorát,c.j. PSP-1851/D ze dne , CR-Státní energetická inspekce, c.j / /Pe ze dne , TSKhl.m.Prahy,svodnákomise,c,j. 113/06/220Neze dne , TSK hl.m. Prahy, odbor koordinace, c,j. 13/06/260/Sa ze dne , IROP, inženýrská a realitní organizace Praha, c,j. PGS/84/06 ze dne , Povodí V1tavyst.p., závod Dolní Vltava, provozní stredisko, c.j. 260/263/17615/5914/05 ze dne ,. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., svodná komise, c.j /100130/1PE13/3126 ze dne ,. PVK a.s., technický útvar, c.j. PVK 33826/0TPC/05 ze dne ,. PVS a.s., úsek rozvoje, c.j. 8748/05/2/02/Po ze dne , Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

7 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 7. Pražská plynárenská a.s., odbor merení a rešení plynofikace, c.j. 3314/ /La/ORP/05 ze dne , Pražská energetika a.s., odd. plánování síte, c.j. S2112/227-05/S 1841 ze dne , Pražská energetika a.s., odd. správní agenda RZ, cj. S21110/No ze dne ,... Pražská teplárenská a.s., obchodní úsek, cj. OÚ/1823/06/Epu ze dne , ELTODO Citelum S.r.o., správní divize, c.j. EC 0400/5091/06 ze dne , Úrad pro civilní letectví CR, letište Ruzyne, cj / ze dne , Rízení letového provozu CR, centrum logistiky, c.j. CL/725/06 ze dne ,. Ceské radiokomunikace a.s., c.j. ÚTS/P18193/05/DH ze dne , GTS Novera a.s., bez c.j., bez data, CEPS a.s., provozní správa Stred, c.j. 337/2400/06 ze dne , Karneval Media s.r.o., c.j. R01595/2005 ze dne Ṙazítky na situacích se vyjádrili: Sloane Park Property trust a.s., ze dne ,. T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne ,. Memorex Telex Communications CZ a.s., ze dne ,. CentroNet a.s., ze dne ,. TSK 620 správce rídících systému dopravy, cj. 1081/620/2005 ze dne ,. Kolektory Praha a.s., ze dne ,. CEZnet a.s., c.j ze dne ,. STE-sdelovací dálkové kabely, ze dne , TlSCALI Telekomunikace CR S.r.o., ze dne , InWay a.s., ze dne , VUSS Praha, c.j. ÚP ze dne , Ministerstvo vnitra CR, ze dne , DP hl.m. Prahy a.s., ze dne , kpnqwest, výstavba tras, ze dne , GTS Novera a.s., ze dne , T-Systems PragoNet a.s., c.j /05-8 ze dne , Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s., ze dne , Eurotel Praha spol. s r.o., cj. 2621/05 ze dne , SITEL spol. s r.o., c.j ze dne , RWE Energy Customer Services CZ a.s., c.j. 2562/05 ze dne , DP hl.m. Prahy a.s., c.j. 852/05 ze dne , Oskar Mobil a.s., ze dne , CD Telematika a.s., ze dne , UPC Ceská republika a.s., ze dne , ETEL S.r.o., ze dne , Pražská energetika a.s., ze dne , ELTODO Citelum S.r.o.,ze dne... PVK a.s., mapový podklad ze dne ,. Pražská plynárenská a.s., ze dne ,. Ceský Telecom a.s., ze dne ,. Pražská teplárenská a.s., ze dne Souhlas vlastníku pozemku podle 38 stavebního zákona: Pozemek parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja pro umístení bytového domuje ve vlastnictví navrhovatele. Pozemky parc.c. 1321/1 a parc.c. 1355/9 v k.ú. Troja pro uložení prípojek inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, teplovodu, kabelu NN a telefonu), preložek inženýrských sítí (vodovodu, teplovodu, kabelu NN, kabelu VN a kabelu verejného osvetlení) a pripojení trí príjezdových ramp do podzemních garáží jsou ve vlastnictví Hlavního mesta Prahy, za které vyjádril svuj souhlas se stavbou Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku stanoviskem c.j. OSM/264160/05NP/Sed dne Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

8 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 8 Úcastníci rízení - další dotcené osoby ( 27 odst. 2 a odst. 3 správního rádu): Jsou uvedeni v následujícím odstavci. Pri vymezování okruhu úcastníku rízení dospel stavební úrad k záveru, že v daném prípade toto právní postavení podle 34 odst. 1 stavebního zákona prísluší vedle navrhovatele a vlastníka pozemku výstavby parc. c. 1355/28 v k.ú. Troja pouze vlastníkum sousedních pozemku parc. c. 1321/1, 1324/29 a 1355/9 v k.ú. Troja (HI.m. Praha), parc.c. 1355/6 v k.ú. Troja (IROP, inž. a reai. organizace) a objektu obcanské vybavenosti na nem situovaným (Pražská teplárenská a.s.), parc.c. 1320/8 v k.ú. Troja (HI.m. Praha se sverenou správou MC Praha 8), parc.c. 1355/4 a objektu na tomto pozemku situovaným c.p. 468 v k.ú. Troja (Bytové družstvo U Pentlovky, družstvo + 51.fYzických osob-vlastníku bytových jednotek), parc. c. 1355/5 a objektu na tomto pozemku situovaným c.p. 469 v k.ú. Troja (44.fYzickýchosob-vlastníku bytových jednotek). Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím prímo dotcena. Dále podle 34 odst. 3 stavebního zákona je úcastníkem každého územního rízení obec (HI.m. Praha, zastoupena v rízení Útvarem rozvoje mesta) a ten, komu zvláštní zákon toto postavení priznává. Zvláštním zákonem je v tomto prípade zákon c. 131/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších predpisu, který v 18 odst. 1 písmo i) obsahuje oprávnení mestské cásti (zde Mestská cást Praha 8) vystupovat jako úcastník územního rízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území této mestské cásti. Zvláštním zákonem je v tomto prípade i zákon c. 458/2000 Sb., "energetický zákon", ve znení pozdejších predpisu, který v 94, odst. 2 priznává oprávnení CR - Státní energetické inspekci vystupovat jako jeden z úcastníku územního rízení i jako dotcený orgán státní správy. Vyporádání s vyjádreními úcastníku k podkladum rozhodnutí:. Úcastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádrili. Vyporádání s návrhy a námitkami úcastníku:. Úcastník rízení Mestská cást Praha 8 zastoupená oddelením architekta OV MC Praha 8 uplatnil pri ústním jednání dne námitku ve znení: "Na základe Rady Mestské cásti Prahy 8 konané dne byla projednána uvedená dokumentace pro územní rízení s nesouhlasným stanoviskem a na této Rade byl vznesen požadavek na snížení uvedeného bytového domu o 2 podlaží". Stanovisko stavebního úradu: SÚ se v územním rízení zabýval mimo jiné otázkou souladu navrhované stavby s vyhláškou OTPP z urbanistického a architektonického hlediska tak, jak ukládají ci. 4, odst. 1 a ci. 13, odst. 1 této vyhlášky. Stávající zástavba v okolí navrhované stavby je stabilizovaná, na jihu 13 podlažní souvislá zástavba tvorená 15 sekcemi panelových bytových domu, pri západu tvorí zástavbu sedm soliterních 8 podlažních bytových domu soustredených podél komunikace U Pentlovky. Na severu je situovaná nízkopodlažní zástavba základní školy, z východu jsou nezastavené pozemky tvorící pruhled až k objektu polikliniky situované u komunikace Lodžská. Bytový dum je navrhován jako zakoncení a optické uzavrení prostoru podél komunikace Mazurská a navrhovanými 10 podlažími, z cehož z jižní strany jsou dve ustupující, tvorí plynulé dotvorení urbanistických vztahu této lokality. Architektonické ztvárnení celého navrhovaného bytového domu vhodne reaguje na charakter stávající zástavby. Z hlediska posouzení výškového usporádání navrhované stavby, dospel SÚ k záveru, že stavba ani svým nejvyšším bodem (plochou strechou nad lo. nadzemním podlažím) zástavbu na jižní strane lokality neprevyšuje, a i dve ustupující podlaží na jižní strane navrhovaného bytového domu tvorí plynulý prechod od stávající 8 podlažní zástavby situované západním Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

9 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 9 smerem. Dále SÚ prihlédl ke skutecnosti, že navrhovaná stavba je vhodne do již existující zástavby zaclenena i z duvodu, že všechny stavby, stávající i umistovaná, mají jednotný architektonický výraz menený pouze v detailech, zejména ploché strechy a lodžie soustredené nad sebou. Na základe výše uvedených skutecností dospel SÚ k záveru, že stavba je s ustanoveními vyhlášky OTPP rešícími urbanistická a architektonická hlediska v souladu, a z tohoto duvodu námitku úcastníka rízení Mestské cásti Praha 8 zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poucení úcastníku:. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úradu. Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je správní orgán na náklady úcastníka.. Územní rozhodnutí má podle 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhute bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úradu doruceno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od zámeru, k nemuž se rozhodnutí vztahuje.. Projektové rešení bude splnovat požadavky stanovené vyhláškou c. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpecující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.. Umistovaná stavba obsahuje cásti, které podléhají samostatnému projednání ve stavebním rízení se speciálním stavebním úradem.. Stavební povolení speciálního stavebního úradu je možno vydat až po vydání predchozího souhlasu podle 120 stavebního zákona. O tento souhlas stavebník požádá u stavebního úradu, který vydal zmenu rozhodnutí o umístení stavby. Poplatek: Správní poplatek podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a/ ve výši 1000,- Kc byl zaplacen dne Príloha: a) overená dokumentace - situace lx 1:1000 a 2x 1:250 (podle 4 odst. 3 vyhlášky c. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebníhozákona, ve znení pozdejších predpisu) - bude predána po nabytí právní moci rozhodnutí: navrhovateli; ÚMC Praha 8 - OV-OA; a URM, odd. evidence ÚRo b) neoverenádokumentace- situace1xl: 1000a 2x 1:250- budepredánaurm,odd. evidenceúro Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

10 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 10 Toto rozhodnutí musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úrední desce ÚMC Praha 8. Vyvešeno dne: r/.1.~.1t.:..~.~..~ Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí rozhodnutí. Dorucí se: Úcastníci rízení - dorucuje se verejnou vyhláškou na: - úrední desku ÚMC Praha 8, Zenklova 35,18048 Praha 8 (ke zverejnení po dobu 15 dnu). Obycejne: 1. MUNFORD a.s., Bubenská 575/23, Praha 7 Doporucene do vlastních rukou: 2. ALTO CZ s.r.o., Vyšehradská 49, Praha 2 Obycejne: 3. ÚMC Praha 8, OV-OA, Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben 4. URM-evidence ÚR pí. Faktorová, Hradcanské nám. 8, Praha 1 + príloha b) Co: spis, evidence, referent, ved. OV, OKS-zde Za správnost vyhotovení odpovídá Cekotová Libuše, Ing.arch. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 018601/2011/OV.Hen Praha, dne 26.1.2012 Č.jedn.: MCP8 007936/2012 Dolní Chabry/p 967/2 Vyřizuje: Ivona

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany

MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany Vyrizuje: Martina Vetrovská Tel: 284 028 182 E-mail: vetrovska@letnanv.cz C.j. MC18

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 018606/14/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha Č. j.: 002332/15/OVDŽP

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY Č.j.: P10-083260/2010/01 Vyřizuje: Ing. Hrubá Telefon: 267 093 585 V Praze, dne 29.11.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městská část Praha 10 - odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 6186/296/5/08/Br-UR Vyřizuje: Ing.arch. Iva Brádlerová

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

+ND16Y117381S+ ROZHODNUTÍ MC05 6711/2011. Naše č.j. OUR.Sliv.p.1178/1-63139/09-No-UR

+ND16Y117381S+ ROZHODNUTÍ MC05 6711/2011. Naše č.j. OUR.Sliv.p.1178/1-63139/09-No-UR Městská část Praha 5 Úřad městské části Praha 5 Odbor stavební úřad nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 telefon 257 000+linka, fax 257 000 109 e-mail osu@praha5.cz, www.praha5.cz IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Odbor výstavby - stavební úrad. C.j.: SÚ/3451/2006/hav Kolín, dne 15. února 1007

Odbor výstavby - stavební úrad. C.j.: SÚ/3451/2006/hav Kolín, dne 15. února 1007 MESTSKÝ ÚRAD KOLíN Odbor výstavby - stavební úrad Pošt. adresa: Karlovonámestí 78,280 12 KolínI sídlo odboru: Zámecká 160 KolínI Toto rozhodnut[ nabylo právnf moci dnem: C.j.: SÚ/3451/2006/hav Kolín, dne

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

ROZHODNUTÍ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 013566/14/OVDŽP/Mh Vyřizuje Praha Č. j.: 003923/15/OVDŽP

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MESTSKÁ CÁST PRAHA 18. Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany. MC 18/186/2008/0VÚR/Já

MESTSKÁ CÁST PRAHA 18. Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany. MC 18/186/2008/0VÚR/Já MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany Vyrizuje:JOSEFJÁCHYM Tel.: 284028 187 E-mail: jachym@letnany.cz C.j.: PID: MC 18/186/2008/0VÚR/Já

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 017556/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. ě.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-S0/1896/2012/Bu Spis: 804/2012/UR 4 Uherské Hradiště: 4. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ÚZEM Í ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o umístění stavby

ÚZEM Í ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o umístění stavby 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MLYSP000SEM8 Úřad městyse Lysice stavební úřad Horní náměstí 157) 679 71 Lysice tel.: 516472 211, fax.: 516472 210 e-mail: stavebni@obec.lvsice.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 038549/2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 005777/2011/OV/Ko Značka: P-2015/Dej Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr Kontaktní spojení: 220 189 871 / mkondr@praha6.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více