MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8"

Transkript

1 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2) 11;rvníden zverejnení: ol '7...;t-0(; posj;.dn,í d n tv r g~h~fq:.. Praha, dne Troja/p 1355/28 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úrad mestské cásti Praha 8, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný podle 117 odst. 1 písmo c/ zákona C. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky c.55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební úrad") v územním rízení posoudil podle 37 stavebního zákona návrh na vydání rozhodnutí o umístení stavby, který dne podali MUNFORD a.s., IC , Bubenská 575/23, Praha 7, kterou zastupuje na základe plné moci AL TO CZ s.r.o., IC , Vyšehradská 49, Praha 2 (dále jen "navrhovatel") a na základe tohoto posouzení vydává podle 39 stavebního zákona a 4 vyhlášky C. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona, ve znení pozdejších predpisu rozhodnutí o umístení stavby Bytový dum Mazurská, Praha 8 -Troja, vc.pripojení a preložek inženýrských sítí a pripojení na komunikaci Na pozemcích parc. C. 1355/28, 1321/1 a 1355/9 v katastrálním území Troja se umistuje stavba bytového domu (pozemek parc. C. 1355/28), prípojka na verejný vodovod (pozemek parc. C. 1355/28), prípojka na verejnou jednotnou kanalizaci (pozemky parc. C. 1355/28 a 1321/1), prípojka teplovodu (pozemek parc.c. 1355/28), prípojka kabelu NN (pozemky parc.c. 1321/1 a 1355/9, preložka teplovodu (pozemky parc.c. 1355/28 a 1321/1), preložka vodovodu (pozemky parc.c. 1355/28 a 1321/1), preložka kabelu VN (pozemky parc.c. 1355/28 a 1355/9), preložka kabellunn (pozemky parc.c. 1355/28, 1321/1 a 1355/9), preložka kabelu verejného osvetlení - ELTODO (pozemky parc.c. 1355/28 a 1355/9), tri vjezdy do podzemních garáží (pozemek parc.c. 1355/28). Stavba Bytový dum Mazurská, Praha 8 - Troja, vc.pripojení a preložek inženýrských sítí a pripojení na komunikaci (dále jen "stavba") bude umístena podle dále uvedených podmínek na výše uvedených pozemcích pri ulicích Mazurská a Pomoranská v Praze 8, jak je zakresleno v overené dokumentaci (situacní výkres na podkladu katastrální mapy v merítku 1:1000 a dva doplnující výkresy v merítku 1:250, architektonická situace a koordinacní situace sítí, kde je umístení všech navrhovaných staveb též okótováno a výškove oznaceno), kterou po nabytí právní moci územního rozhodnutí obdrží navrhovatel v souladu s ustanovením 4 odst. 3 vyhlášky C.132/1998 Sb. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

2 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 2 Pro umístení a projektovou prípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Na pozemku trojúhelníkového tvaru parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja v prostoru ohraniceném na západe ulicí Pomoranskou, na severu ulicí Mazurskou a na východe bezejmennou úcelovou komunikací bude umísten bytový dum nepravidelného pudorysného tvaru s 10 nadzemními podlažími, z cehož poslední dve budou ustupující, a se 3 podzemními podlažími. 2. Bytový dum bude umísten s temito maximálními délkovými rozmery: všechna 3 podzemní podlaží ve smeru sever-jih 48 m a ve smeru východ-západ 21 m, nadzemní podlaží 1.NP až 8.NP ve smeru sever-jih 49 m a ve smeru východ-západ 27 m, ustupující 9.nadzemní podlaží ve smeru sever-jih 41 m a ve smeru východ-západ 22 m, ustupující 10.nadzemní podlaží ve smeru sever-jih 21 m a ve smeru východ-západ 22 m. 3. Bytový dum bude umísten tak, že budou respektovány tyto odstupové vzdálenosti od hranic pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja: a) severní fasáda bude totožná se severní hranicí tohoto pozemku, b) východní fasáda bude umístena ve vzdálenosti min. 4,6 m od východní hranice tohoto pozemku, c) jihozápadní fasáda bude umístena ve vzdálenosti min. 5 m od jihozápadní hranice tohoto pozemku vyjma balkonu navržených na této fasáde v 2.NP až 8.NP, kde bude vzdálenost min. 3 m. 4. U bytového domu budou respektovány tyto výškové kóty ve výškovém systému Ba1t po vyrovnání (Bpv)- relativnívýškyvztaženyk úrovni:t 0,0: a) úroven:t 0,0 = úroven terénu pri vstupu do objektu ze severní strany...269,5 m n.m. b) úrovenpodlahy3. podzemníhopodlaží.max.- 8,1 m c) úroven podlahy 1. nadzemního podlaží max. + 1,1 m d) úroven atiky nad 8.nadzemním podlaží.max. + 25,5 m e) úroven atiky nad 9.nadzemním podlaží.max. + 28,3 m, f) úroven atiky nad 1O.nadzemnímpodlaží... max. + 31,2 m. 5. Doprava v klidu bude rešena ve trech samostatne prístupných podzemních podlažích s garážovými stáními takto: a) v 1. podzemním podlaží 22 garážových stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, b) v 2. podzemním podlaží 27 garážových stání, z toho jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, c) v 3.podzemním podlaží 24 garážových stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, d) vjezd a výjezd do všech 3 podzemních podlažích bude samostatnými rampami s opernými zdmi z východní strany z bezejmenné úcelové komunikace situované na pozemku parc.c. 1355/9 v k.ú. Troja. e) rampa do 1. podzemního podlaží bude prímého tvaru, u vjezdu šíre min.6 m a vjezd bude z úrovne terénu. f) rampa do 2. podzemního podlaží bude s jedním obloukem. Sklon rampy bude cca 12 %. Šíre rampy min. 3 m. U vjezdu šíre rampy bude min. 5 m z duvodu umístení cekacích stání. g) rampa do 3. podzemního podlaží bude s jedním obloukem. Sklon rampy bude cca 12,9 %. Šíre rampy min. 3 m. U vjezdu šíre rampy bude min. 5 m z duvodu umístení cekacích stání. h) odvetrání všech trí podzemních garáží bude nucené nad strechu objektu. i) pro návštevníky bude umísteno na verejne prístupném míste pri východní hranici pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja 9 venkovních odstavných stání pro návštevníky, z cehož bude jedno uzpusobeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 6. Hlavní peší vstup do bytového domu bude ze severní strany. Únikový východ z bytového domu bude na stranu východní. 7. Pro nádoby na shromaždování tuhého komunálního odpadu z provozu domu bude vyhrazena samostatná místnost pri severovýchodním rohu domu tak, aby byla napojena na príjezdovou komunikaci a možnost odvozu odpadu. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

3 Cj: OY/P8/2006/0702/Ce/ Fasáda bytového domu bude rešena ve trech barevných odstínech omítky: bílé, stredne šedé a cervené. Okna na všech 4 fasádách budou doplnena balkony navrženými na západní, východní a jižní fasáde. Strechy u ustupujících podlaží budou rešeny jako terasy. Strecha nad 10. nadzemním podlažím bude plochá. 9. Preložky inženýrských sítí: a) preložka vodovodu profilu 300L v celkové délce cca 41 m bude provedena ze severovýchodní cásti pozemku parc.c. 1355/28 smerem severním v délce cca 7,5 m na pozemek parc.c. 1321/1, kde se zalomí smerem západním a po délce cca 25 m se znovu zalomí smerem jižním a napojí se na stávající trasu opet na pozemku parc.c. 1355/28, všechny pozemky v k.ú. Troja. b) preložka teplovodu DN 150 v celkové délce cca 51 m bude provedena u hranice pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja, kde se stávající trasa zalomí smerem severním a po cca 44 m se zalomí na pozemku parc.c. 1321/1 v k.ú. Troja západním smerem a napojí se na stávající teplovod. c) preložka stávajících kabelu VN: kabely VN vedené v tesné blízkosti umistovaného bytového domu na pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja se preloží z blízkosti objektu trafostanice C. TS 3144 do tesné blízkosti východní hranice pozemku parc.c. 1355/28 a u severovýchodního rohu pozemku se napojí na stávající kabely VN. Celková délka preložky kabelu VN bude cca 60 m. d) preložka stávajících kabelu NN: kabely NN vedené pod prostorem umistovaného bytového domu na pozemku parc.c. 1355/28v k.ú. Troja se preloží z blízkosti objektu trafostanicec. TS 3144 do tesné blízkosti spolecné hranice pozemku parc.c. 1355/28 a parc.c. 1355/9 a u severovýchodního rohu pozemku parc.c. 1355/28 se zalomí západním smerem pres pozemek parc.c. 1321/1, vše v k.ú. Troja, kde se napojí na stávající trasu. Celková délka preložky kabelu NN bude cca 95 m. e) preložka kabelu verejného osvetlení bude provedena v tesné blízkosti objektu trafostanice C.TS 3144 a celková délka této preložky bude cca 10m. 1O.Napojenína inženýrské síte: a) vodovodní prípojka profilu DN 100 o celkové délce cca 4 m bude umístena ze západní strany do bytového domu z trasy nové preložky vodovodu o profilu 300L. Vodomerná sestava bude v nice v 1. podzemním podlaží. b) prípojka jednotné kanalizace profilu DN 200 o celkové délce cca 17 m bude umístena ze západní strany bytového domu z trasy stávajícího radu o profilu DN 400. Revizní kanalizacní šachta prumeru 1 m bude umístena na pozemku parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja na trase kanalizace ve vzdálenosti cca 4 m od fasády. c) prípojka teplovodu DN 50 o celkové délce cca 5,5 m bude umístena z východní strany do bytového domu z trasy nové preložky teplovodu o profilu DN 150. Zaústena bude v místnosti technického zázemí v 1. podzemním podlaží. d) prípojka kabelu NN bude umístena ze severní strany bytového domu a zakoncena na fasáde bytového domu rozvodnou skríní SR z trasy nové preložky kabelu NN vedené podél severní fasády bytového domu. Prípojka kabelu NN bude o celkové délce cca 1 m. l1.v rízení o vydání stavebního povolení bude doložen podrobný hydro-inženýrsko-geologický pruzkum a na jeho základe bude oprávnenou osobou zpracován návrh zakládání objektu a statické zabezpecení stavební jámy tak, aby nedošlo k ohrožení stability sousedních staveb. 12.V rízení o vydání stavebního povolení bude predložen podrobný výpocet hluku ze stavební cinnosti vcetne návrhu eventuálních protihlukových opatrení, která zajistí dodržení hygienických limitu pro venkovní prostory i vnitrní chránené prostory okolních staveb. 13.Soucástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení bude projekt sadových úprav s druhovým urcením zelene nezastavených cástí pozemku výstavby, který bude predložen a projednán s dotceným orgánem státní správy, odborem životního prostredí ÚMC Praha Výkopy pro inženýrské síte budou na dobu nezbytne nutnou. Zarízení stavenište bude projednáno v samostatném slouceném územním a stavebním rízení na povolení docasné stavby. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

4 Cj: OV/P812006/0702/Ce/ V rízení o vydání stavebního povolení bude predloženo rešení provádení stavby zpracované tak, aby: a) v prubehu výstavby byly dodrženy zásady ochrany životního prostredí a negativní vlivy (hluk a prach) byly omezeny na minimum. Výkopové a stavební práce budou provádeny tak, aby nedošlo k narušení nebo zhoršení životního prostredí a škodám vlivem výstavby v její oblasti. b) po celou dobu realizace byl zajišten príjezd pohotovostních vozidel, prístup do všech objektu, k ulicním hydrantum, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpecný pruchod pro peší v dotcené oblasti po celou dobu provádených prací. c) byly dodrženy veškeré pripomínky a požadavky verejnoprávních orgánu a organizací k zabezpecení a kontrole plynulé a nezávadné realizace a provozu stavby. d) pri provádení stavby nebyl narušen provoz nebo nebylo poškozeno vedení elektronických komunikacních sítí (v souladu s 101 zákona c. 127/2005 Sb.). e) umistovanou stavbou nebyl ohrožen bezpecný a spolehlivý provoz stávajících plynárenských zarízení: - pri soubehu nebo krížení nových inženýrských sítí stavby s plynárenskými zarízeními a sítemi byly dodrženy požadavky CSN , CSN EN 12007, CSN EN a CSN EN 12179; - bez predchozího písemného souhlasu Pražské plynárenské a.s. nebyly do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL plynovodu a prípojek umistovány objekty zarízení stavenište, konstrukce, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jerábové dráhy a sklady; - bez predchozího písemného souhlasu a vytycení odborem provozu a výstavby plynárenských zarízení Pražské plynárenské a.s. nebylo ve vzdálenosti menší než 1 m od provozovaných STL plynovodu a prípojek navrženo provádení stavebních cinností a zemních prací. Rozhodnutí o námitkách: Námitka úcastníka rízení Mestské cásti Praha 8 zastoupené oddelením architekta OV MC Praha 8 uplatnená pri ústním jednání dne týkající se snížení podlažnosti domu o 2 podlaží se zamítá. Úcastníci rízení na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního rádu): MUNFORD a.s., Bubenská 575/23,17000 Praha 7 Oduvodnení: Dne podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístení výše uvedené stavby. Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potrebnými pro jeho rádné posouzení, byl navrhovatel dne vyzván k doplnení návrhu a rízení bylo prerušeno. Návrh byl doplnen dne Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu zvlášt rozsáhlou s velkým poctem úcastníku rízení, bylo podle 36, odst. 4 stavebního zákona oznámení zahájení územního rízení jeho úcastníkum rízení doruceno verejnou vyhláškou (zverejneno na úrední desce ÚMC Praha 8 od do ) Soucasne byla urcena lhuta pro uplatnení námitek úcastníku rízení do doby konání ústního jednání, tj. do dne s upozornením, že k pozdeji podaným námitkám a pripomínkám nebude prihlédnuto. Dotcené orgány státní správy byly o zahájení územního rízení a konání ústního jednání informovány opatrením ze dne Úcastníci rízení byli pouceni, že do podkladu rozhodnutí mohou nahlížet na stavebním úrade v úredních dnech a úredních hodinách. Možnosti nahlížení do spisu využil pouze zástupce úcastníka rízení Pražské teplárenské a.s. pan Milan Mašín dne Pracovište: Na Košínce 502/1, Praha 8 - Líben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

5 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 5 o výsledku ústního jednání konaného dne byl sepsán protokol a podepsána prezencní listina zúcastnených. Strucná charakteristika stavby: Funkce a kapacita stavby: bytový dum s 10 nadzemními podlažími s 82 byty, poslední dve podlaží ustupující; 3 podzemní podlaží se 73 garážovými stáními; 9 venkovních odstavných stání; preložky teplovodu, vodovodu, kabelu VN a NN; prípojky vodovodu, jednotné kanalizace, elektro NN a teplovodu. Projektant: Ing.arch. David Cais, autorizovaný architekt, císlo autorizace CKA 02878, C.A.I.S architekti S.LO.,Praha 7, Kostelní 4, IC Zahájení výstavby: neuvedeno Ukoncení výstavby: neuvedeno Umístení stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru h1.m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva h1.m. Prahy c ze dne a vyhláškou c. 32/1999 Sb., h1.m. Prahy, o závazné cásti územního plánu h1.m. Prahy, ve znení pozdejších predpisu, nebot plocha, na kterou se stavba umistuje, je urcena pro funkcní využití území ciste obytné (OC), s nímž je navržená funkce v souladu. Pro danou plochu nejsou stanoveny regulativy prostorového usporádání s prirazenými koeficienty míry využití území. Predložená dokumentace k územnímu rízení je v souladu s vyhláškou c. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpecujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, projektant navrhl rešení celého objektu s výjimkou mezonetových bytu v posledních podlažích jako bezbariérové. Vstup do objektu je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zajišten od hlavního vstupu do úrovne 1. nadzemního podlaží vyrovnávací plošinou a v celém objektu od 3.PP do 9.NP jsou navrženy dva výtahy, z cehož je jeden evakuacní. Pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace je v podzemních garážových podlaží vyhrazeno 5 stání a na povrchu 1 stání uzpusobených pro tyto osoby. V cásti "poucení úcastníku" pak stavební úrad pripomíná povinnost zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v souladu s citovanou vyhláškou. Navrhovaná stavba se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem. Tato skutecnost nezakládá povinnost provádet povinná technická opatrení proti pronikání radonu z podloží do vnitrního prostoru budovy v souladu s 6 atomového zákona c. 18/1997 Sb. a normy CSN Ochrana staveb proti radonu v podloží. Podle doloženého predbežného inženýrskogeologického posouzení zájmového území se pri navrhovanéhloubce založení 6-9 m pod terénem bude jednat o staveništese složitýmizákladovými pomery. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka c. 11 ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle sdelení Katastrálního úradu pro hlavní mesto Prahu nebude touto stavbou dotcen zemedelský pudní fond. Stavební úrad zajistil vzájemný soulad predložených stanovisek dotcených orgánu státní správy vyžadovaných zvláštními predpisy, zabezpecil plnení požadavku vlastníku sítí technického vybavení k napojení na ne a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Navrhovaná stavba vyhovuje obecným technickým požadavkum na výstavbu v hl.m. Praze, stanoveným vyhláškou c. 26/1999 Sb. h1.m. Prahy,. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znení pozdejších predpisu (dálejen vyhláška OTPP), zejména jev souladu:. s cl. 4, odst. 1: stávající urbanistický i architektonický charakter prostredí umístení nové stavby o 10 nadzemních podlažích z cehož jsou poslední 2 ustupující umožnuje. Umístení stavby bytového domu a jeho zaclenení do území respektujeomezení vyplývajícíz právních predpisu Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

6 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 6 chránících verejné zájmy. Umístení stavby odpovídá rovnež požadavkum na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostredí, nebot stavba nevnáší do území vlivy, které by negativne ovlivnily okolní zástavbu, o cemž svedcí i kladná stanoviska orgánu hygieny a ochrany životního prostredí. Umístením stavby a jejím následným provozem nebude nad prípustnou míru obtežováno okolí ani bezpecnost a plynulost na prilehlých komunikacích. s cz. 4, odst. 2 a 11: napojení stavby na komunikaci a technickou infrastrukturu odpovídá funkcnímu využití území a míre zastavenosti pozemku tak, jak je stanoveno územním plánem hl.m. Prahy. s ci. 7, odst. 1: pozemek urcený k zástavbe bytovým domem svými vlastnostmi, polohou, tvarem a velikostí umožnuje realizaci navrhované stavby a její bezpecné užívání. s cz. 8, odst.1, 2 a 8: vzájemné odstupy stavby bytového domu od sousedící zástavby splnují zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostredí, hygienické, požární ochrany, bezpecnosti, požadavky na denní osvetlení a oslunení a na zachování pohody bydlení. Odstup stavby od stávající zástavby i odstupy od prilehlých komunikací jsou dostatecné. s cz. 1O, odst. 3: doprava v klidu odpovídá velikosti, funkci i poloze stavby, její soucástí jsou i návštevnická stání v odpovídajícím poctu. V garážích objektu bude umísteno 73 stání, což odpovídá kategorizacní skladbe bytu. s ci. 13, odst. 1: architektonické ztvárnení i konstrukcní rešení navrhované stavby je v souladu se stávající zástavbou mestského typu a vhodným zpusobem reaguje na její charakter a strukturu. s cz. 13, odst. 3, 4 a 5: architektonické ztvárnení i konstrukcní a materiálové rešení je v souladu s umístením stavby, její funkcí, životností a provozem po realizaci stavby. s ci. 23, odst. 2 a 4: podle doložené svetelné technické studie zpracované Ing. Janem Kankou Ph.D. v únoru 2006 pri porovnání hodnot cinitele denní osvetlenosti se stavem se stavem stávající zástavby nedochází ke zhoršení. Navržený objekt všem požadavkum na normové hodnoty vyhoví a nebude nadmerne stínit stávajícím objektum. - s ci. 50, odst. 3: u navrhovaného bytového domu je zajišteno ukládání smesných komunálních odpadu na vlastním pozemku. Ukládání trídeného komunálního odpadu je rešeno obcí v rámci celé lokality na stanovišti s verejným prístupem. Návrh byl doložen temito doklady o projednání:. MHMP, odb. kultury, památ. péce a cestovního ruchu, c.j. MHMP 16317/2006/Šam ze dne ,. MHMP odbor ochrany prostredí, c.j. MHMP /2005/00PNI ze dne ,. MHMP odbor krizového rízení, c.j. MHMP /2005 ze dne , MHMP odbor správy majetku, c.j. OSM/264160/05NP/Sed ze dne , MHMP odbor dopravy, c.j. MHMP /2005/DOP-04/Ka ze dne , ÚMC Praha 8, odbor dopravy, c,j. OD/2005/2146 ze dne , ÚMC Praha 8, odbor životního prostredí, c.j. OZP/2005!l716 ze dne , ÚMC Praha 8, odbor životního prostredí, c,j. OZP!2005/1752 ze dne , právní moc dne , ÚMC Praha 8, vodoprávní úrad, c.j. OV/2005/5109/Po ze dne , Útvar rozvoje hl.m. Prahy, c.j. URM 9933/05 ze dne , Hygienická stanice hl.m. Prahy, c.j. 6296/05/P-s/HK ze dne , HZS hl.m. Prahy, c.j. HSAA /0DZS-2005 ze dne , Sdružení pro životní prostredí zdravotne postižených v CR, c,j. 05/LS/122 ze dne , Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu, c.j. 3153/3.32/05/15.7 ze dne , PolicieCR,dopravníinspektorát,c.j. PSP-1851/D ze dne , CR-Státní energetická inspekce, c.j / /Pe ze dne , TSKhl.m.Prahy,svodnákomise,c,j. 113/06/220Neze dne , TSK hl.m. Prahy, odbor koordinace, c,j. 13/06/260/Sa ze dne , IROP, inženýrská a realitní organizace Praha, c,j. PGS/84/06 ze dne , Povodí V1tavyst.p., závod Dolní Vltava, provozní stredisko, c.j. 260/263/17615/5914/05 ze dne ,. Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., svodná komise, c.j /100130/1PE13/3126 ze dne ,. PVK a.s., technický útvar, c.j. PVK 33826/0TPC/05 ze dne ,. PVS a.s., úsek rozvoje, c.j. 8748/05/2/02/Po ze dne , Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

7 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 7. Pražská plynárenská a.s., odbor merení a rešení plynofikace, c.j. 3314/ /La/ORP/05 ze dne , Pražská energetika a.s., odd. plánování síte, c.j. S2112/227-05/S 1841 ze dne , Pražská energetika a.s., odd. správní agenda RZ, cj. S21110/No ze dne ,... Pražská teplárenská a.s., obchodní úsek, cj. OÚ/1823/06/Epu ze dne , ELTODO Citelum S.r.o., správní divize, c.j. EC 0400/5091/06 ze dne , Úrad pro civilní letectví CR, letište Ruzyne, cj / ze dne , Rízení letového provozu CR, centrum logistiky, c.j. CL/725/06 ze dne ,. Ceské radiokomunikace a.s., c.j. ÚTS/P18193/05/DH ze dne , GTS Novera a.s., bez c.j., bez data, CEPS a.s., provozní správa Stred, c.j. 337/2400/06 ze dne , Karneval Media s.r.o., c.j. R01595/2005 ze dne Ṙazítky na situacích se vyjádrili: Sloane Park Property trust a.s., ze dne ,. T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne ,. Memorex Telex Communications CZ a.s., ze dne ,. CentroNet a.s., ze dne ,. TSK 620 správce rídících systému dopravy, cj. 1081/620/2005 ze dne ,. Kolektory Praha a.s., ze dne ,. CEZnet a.s., c.j ze dne ,. STE-sdelovací dálkové kabely, ze dne , TlSCALI Telekomunikace CR S.r.o., ze dne , InWay a.s., ze dne , VUSS Praha, c.j. ÚP ze dne , Ministerstvo vnitra CR, ze dne , DP hl.m. Prahy a.s., ze dne , kpnqwest, výstavba tras, ze dne , GTS Novera a.s., ze dne , T-Systems PragoNet a.s., c.j /05-8 ze dne , Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s., ze dne , Eurotel Praha spol. s r.o., cj. 2621/05 ze dne , SITEL spol. s r.o., c.j ze dne , RWE Energy Customer Services CZ a.s., c.j. 2562/05 ze dne , DP hl.m. Prahy a.s., c.j. 852/05 ze dne , Oskar Mobil a.s., ze dne , CD Telematika a.s., ze dne , UPC Ceská republika a.s., ze dne , ETEL S.r.o., ze dne , Pražská energetika a.s., ze dne , ELTODO Citelum S.r.o.,ze dne... PVK a.s., mapový podklad ze dne ,. Pražská plynárenská a.s., ze dne ,. Ceský Telecom a.s., ze dne ,. Pražská teplárenská a.s., ze dne Souhlas vlastníku pozemku podle 38 stavebního zákona: Pozemek parc.c. 1355/28 v k.ú. Troja pro umístení bytového domuje ve vlastnictví navrhovatele. Pozemky parc.c. 1321/1 a parc.c. 1355/9 v k.ú. Troja pro uložení prípojek inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, teplovodu, kabelu NN a telefonu), preložek inženýrských sítí (vodovodu, teplovodu, kabelu NN, kabelu VN a kabelu verejného osvetlení) a pripojení trí príjezdových ramp do podzemních garáží jsou ve vlastnictví Hlavního mesta Prahy, za které vyjádril svuj souhlas se stavbou Magistrát hl.m. Prahy, odbor správy majetku stanoviskem c.j. OSM/264160/05NP/Sed dne Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

8 Cj: OV/P8/2006/0702/Ce/5 8 Úcastníci rízení - další dotcené osoby ( 27 odst. 2 a odst. 3 správního rádu): Jsou uvedeni v následujícím odstavci. Pri vymezování okruhu úcastníku rízení dospel stavební úrad k záveru, že v daném prípade toto právní postavení podle 34 odst. 1 stavebního zákona prísluší vedle navrhovatele a vlastníka pozemku výstavby parc. c. 1355/28 v k.ú. Troja pouze vlastníkum sousedních pozemku parc. c. 1321/1, 1324/29 a 1355/9 v k.ú. Troja (HI.m. Praha), parc.c. 1355/6 v k.ú. Troja (IROP, inž. a reai. organizace) a objektu obcanské vybavenosti na nem situovaným (Pražská teplárenská a.s.), parc.c. 1320/8 v k.ú. Troja (HI.m. Praha se sverenou správou MC Praha 8), parc.c. 1355/4 a objektu na tomto pozemku situovaným c.p. 468 v k.ú. Troja (Bytové družstvo U Pentlovky, družstvo + 51.fYzických osob-vlastníku bytových jednotek), parc. c. 1355/5 a objektu na tomto pozemku situovaným c.p. 469 v k.ú. Troja (44.fYzickýchosob-vlastníku bytových jednotek). Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím prímo dotcena. Dále podle 34 odst. 3 stavebního zákona je úcastníkem každého územního rízení obec (HI.m. Praha, zastoupena v rízení Útvarem rozvoje mesta) a ten, komu zvláštní zákon toto postavení priznává. Zvláštním zákonem je v tomto prípade zákon c. 131/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších predpisu, který v 18 odst. 1 písmo i) obsahuje oprávnení mestské cásti (zde Mestská cást Praha 8) vystupovat jako úcastník územního rízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území této mestské cásti. Zvláštním zákonem je v tomto prípade i zákon c. 458/2000 Sb., "energetický zákon", ve znení pozdejších predpisu, který v 94, odst. 2 priznává oprávnení CR - Státní energetické inspekci vystupovat jako jeden z úcastníku územního rízení i jako dotcený orgán státní správy. Vyporádání s vyjádreními úcastníku k podkladum rozhodnutí:. Úcastníci se k podkladum rozhodnutí nevyjádrili. Vyporádání s návrhy a námitkami úcastníku:. Úcastník rízení Mestská cást Praha 8 zastoupená oddelením architekta OV MC Praha 8 uplatnil pri ústním jednání dne námitku ve znení: "Na základe Rady Mestské cásti Prahy 8 konané dne byla projednána uvedená dokumentace pro územní rízení s nesouhlasným stanoviskem a na této Rade byl vznesen požadavek na snížení uvedeného bytového domu o 2 podlaží". Stanovisko stavebního úradu: SÚ se v územním rízení zabýval mimo jiné otázkou souladu navrhované stavby s vyhláškou OTPP z urbanistického a architektonického hlediska tak, jak ukládají ci. 4, odst. 1 a ci. 13, odst. 1 této vyhlášky. Stávající zástavba v okolí navrhované stavby je stabilizovaná, na jihu 13 podlažní souvislá zástavba tvorená 15 sekcemi panelových bytových domu, pri západu tvorí zástavbu sedm soliterních 8 podlažních bytových domu soustredených podél komunikace U Pentlovky. Na severu je situovaná nízkopodlažní zástavba základní školy, z východu jsou nezastavené pozemky tvorící pruhled až k objektu polikliniky situované u komunikace Lodžská. Bytový dum je navrhován jako zakoncení a optické uzavrení prostoru podél komunikace Mazurská a navrhovanými 10 podlažími, z cehož z jižní strany jsou dve ustupující, tvorí plynulé dotvorení urbanistických vztahu této lokality. Architektonické ztvárnení celého navrhovaného bytového domu vhodne reaguje na charakter stávající zástavby. Z hlediska posouzení výškového usporádání navrhované stavby, dospel SÚ k záveru, že stavba ani svým nejvyšším bodem (plochou strechou nad lo. nadzemním podlažím) zástavbu na jižní strane lokality neprevyšuje, a i dve ustupující podlaží na jižní strane navrhovaného bytového domu tvorí plynulý prechod od stávající 8 podlažní zástavby situované západním Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel. sekretariát: , fax:

9 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 9 smerem. Dále SÚ prihlédl ke skutecnosti, že navrhovaná stavba je vhodne do již existující zástavby zaclenena i z duvodu, že všechny stavby, stávající i umistovaná, mají jednotný architektonický výraz menený pouze v detailech, zejména ploché strechy a lodžie soustredené nad sebou. Na základe výše uvedených skutecností dospel SÚ k záveru, že stavba je s ustanoveními vyhlášky OTPP rešícími urbanistická a architektonická hlediska v souladu, a z tohoto duvodu námitku úcastníka rízení Mestské cásti Praha 8 zamítl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poucení úcastníku:. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího stavebního úradu. Odvolání se podává s potrebným poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a aby každý úcastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úcastník potrebný pocet stejnopisu, vyhotoví je správní orgán na náklady úcastníka.. Územní rozhodnutí má podle 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhute bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úradu doruceno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od zámeru, k nemuž se rozhodnutí vztahuje.. Projektové rešení bude splnovat požadavky stanovené vyhláškou c. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpecující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.. Umistovaná stavba obsahuje cásti, které podléhají samostatnému projednání ve stavebním rízení se speciálním stavebním úradem.. Stavební povolení speciálního stavebního úradu je možno vydat až po vydání predchozího souhlasu podle 120 stavebního zákona. O tento souhlas stavebník požádá u stavebního úradu, který vydal zmenu rozhodnutí o umístení stavby. Poplatek: Správní poplatek podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písmo a/ ve výši 1000,- Kc byl zaplacen dne Príloha: a) overená dokumentace - situace lx 1:1000 a 2x 1:250 (podle 4 odst. 3 vyhlášky c. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebníhozákona, ve znení pozdejších predpisu) - bude predána po nabytí právní moci rozhodnutí: navrhovateli; ÚMC Praha 8 - OV-OA; a URM, odd. evidence ÚRo b) neoverenádokumentace- situace1xl: 1000a 2x 1:250- budepredánaurm,odd. evidenceúro Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 - Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

10 CJ: OV/P8/2006/0702/Ce/5 10 Toto rozhodnutí musí být vyvešeno po dobu 15 dnu na úrední desce ÚMC Praha 8. Vyvešeno dne: r/.1.~.1t.:..~.~..~ Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvešení a sejmutí rozhodnutí. Dorucí se: Úcastníci rízení - dorucuje se verejnou vyhláškou na: - úrední desku ÚMC Praha 8, Zenklova 35,18048 Praha 8 (ke zverejnení po dobu 15 dnu). Obycejne: 1. MUNFORD a.s., Bubenská 575/23, Praha 7 Doporucene do vlastních rukou: 2. ALTO CZ s.r.o., Vyšehradská 49, Praha 2 Obycejne: 3. ÚMC Praha 8, OV-OA, Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben 4. URM-evidence ÚR pí. Faktorová, Hradcanské nám. 8, Praha 1 + príloha b) Co: spis, evidence, referent, ved. OV, OKS-zde Za správnost vyhotovení odpovídá Cekotová Libuše, Ing.arch. Pracovište: Na Košince 502/1, Praha 8 -Liben tel. referent: tel.sekretariát: , fax:

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 084979/2011 V Praze dne: 14.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 047544/2011/OV/Kot Značka: D-540/Vok Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

ROZHODNUTÍ. POVOLENÍ VÝJIMKY Z VYHLÁŠKY OTPP a ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. povoluje

ROZHODNUTÍ. POVOLENÍ VÝJIMKY Z VYHLÁŠKY OTPP a ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. povoluje MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 007261/2012/OV.La Praha, dne 27.3.2012 Č.jedn.: MCP8 039685/2012 Dolní Chabry/p 72/6 Vyřizuje: Ing.

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 94/2011 OV 10 V Uhříněvsi dne: 5.1.2010 Spis. zn.: MC22 1160/2010 OV 10 Vyřizuje: Ing. František Roder

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 049721/2012/OV.La Praha, dne 29.5.2012 Č.jedn.: MCP8 072897/2012 Dolní Chabry/p 1302 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - oddělení dopravních staveb Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 128681/2012/OV.Bau Praha, dne 28.11.2012 Č.jedn.: MCP8 153658/2012 Ďáblice/p

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/19586/1131/6/2009/Ko Vyřizuje: Ivana Konvalinová

Více

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16

/ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn.ze dne Naše č.j. 021697110VDŽPlMk Vyřizuje Praha ng.arch. Marie Kastlová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 018601/2011/OV.Hen Praha, dne 26.1.2012 Č.jedn.: MCP8 007936/2012 Dolní Chabry/p 967/2 Vyřizuje: Ivona

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: 17.9.2012 Spis.zn.: OV/3751/2012-He Č.j.: OV/24139/12 HEL Vyřizuje: Jaroslava Helebrantová E-mail: helebrantova.jaroslava@kralovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 061375/2011/OV.La Praha, dne 25.4.2012 Č.jedn.: MCP8 048565/2012 Dolní Chabry/p 1233/95 Vyřizuje:

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/1242/OST/13 May V Rokycanech: 8.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4501/2011/Bi Č. J.: 0291/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 829/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 135/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

ROZHODNUTÍ. z m ě n u r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. na stavbu: "Pekařka - Rezidence Pod Skálou" Praha, Libeň

ROZHODNUTÍ. z m ě n u r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. na stavbu: Pekařka - Rezidence Pod Skálou Praha, Libeň MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - Odbor územního rozvoje a výstavby - Zenklova 35, 180 48 Praha 8 Spis. zn.: MCP8 099392/2016/OV.Be Praha, dne 3.11.2016 Č.jedn.: MCP8 143344/2016 Libeň/p 2442/65

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4654/2011/Bi Č. J.: 0850/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00844/11/P 01393/11/SÚ Prchalová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/2017/2013 So Sokolík Václav

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.:   Datum: SU/2017/2013 So Sokolík Václav Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 083683/2011 V Praze dne: 8.9.2011 SPIS. ZN.: SZ MCP6 062405/2011/OV/Kot Značka: P-2016/Dej Vyřizuje: Ing. Stanislava Kotásková Kontaktní

Více

S t a v b a o b s a h u j e : STL přípojka plynu pro rodinný dům. STL přípojka zemního plynu LPE 25 v délce 3,5 m s napojením na distribuční plynovod

S t a v b a o b s a h u j e : STL přípojka plynu pro rodinný dům. STL přípojka zemního plynu LPE 25 v délce 3,5 m s napojením na distribuční plynovod Městský úřad Třebíč Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/10836/2009/Jd V Třebíči dne 25.01.2010 Č.j.: OV 10836/2009-45939/09/Jd

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 65927/2014/OÚR/HKo ÚMČ P15 13151/2015/OST/HKo Ing. arch.

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 591/11 Vrdy, dne: 11. 5. 2011 Spis zn: 96/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

R O Z H O D N U T Í O U M Í S T

R O Z H O D N U T Í O U M Í S T M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Č. j. : 17737/972/08/Ma-R Vyřizuje: Mazáčková (tel.

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360

ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad BUDIŠOV 360 ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV Stavební úřad 675 03 BUDIŠOV 360 Č.j.: UMB 449/1-12/8 Č.j. žadatele: ----- Vyřizuje: Ing. Kristýna Hortová Tel.: 568 875 891 Fax: 568 875 100 E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více