POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ"

Transkript

1 POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1

2 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ PODPORY POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A PROJEDNÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY 11 6 STANOVENÍ VÝŠE PODPORY POSTUP PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY POSTUP PŘI ČERPÁNÍ A ZÚČTOVÁNÍ PODPORY 19 9 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH ZÁKONEM PŘÍPADY PŘEDČASNÉHO VRACENÍ PODPORY.. 22 STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 2

3 1 ÚVOD Přijetím zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), který nabyl účinnosti dnem 1. října 2005 a schválením nařízení vlády ze dne 9. listopadu 2005 č. 465/2005 Sb., vydaného na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů, byly vytvořeny podmínky pro poskytování státní podpory na výstavbu nájemních družstevních bytů do vlastnictví bytového družstva, jehož členové se budou na výstavbě finančně podílet, nejméně ve výši stanovené tímto zákonem, a stanou se nájemci takto postavených družstevních bytů. Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů zejména stanovuje postup a náležitosti při podání a vyřizování žádosti o poskytnutí podpory a pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, souhrn podmínek (zejména právních, organizačních a technických), za kterých bude podpora z finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení bytovým družstvům poskytována a postup při čerpání podpory. Metodika pro poskytování podpory ze Státního fondu rozvoje bydlení je určena pro nově založená i současná bytová družstva, která chtějí získat státní podporu podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ve formě dotace a zvýhodněného dlouhodobého úvěru na výstavbu družstevních bytů. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout bytovým družstvům či zakládajícím členům bytových družstev metodickou podporu při sestavování žádosti o podporu, při čerpání podpory a jejím finančním zúčtování, při dodržování dalších podmínek stanovených zákonem a při možném ukončení závazků bytového družstva plynoucích z poskytnuté podpory, dále při tvorbě stanov nově zakládaného bytového družstva tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů či při přizpůsobení stanov stávajícího bytového družstva těmto požadavkům. 2 ZÁKLADNÍ POJMY Definice základních pojmů zákona č. 378/2005 Sb. pro účely této metodiky: Bytový dům - stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. Za bytový dům se pro účely této metodiky považuje i rodinný dům a řadový dům. Družstevní byt - byt v bytovém domě ve vlastnictví bytového družstva, který je určen formou nájmu k uspokojování bytových potřeb člena bytového družstva, případně osoby žijící s ním v domácnosti. Výstavba družstevních bytů výstavba, kterou lze uskutečnit pouze některým ze tří uvedených způsobů: 1. výstavbou bytového domu s družstevními byty, nebo STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 3

4 2. změnou dokončené stavby bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, kterou vzniknou nové družstevní byty, nebo 3. změnou dokončené stavby jiné než je bytový dům, kterou vznikne bytový dům s družstevními byty z prostorů určených stavebním úřadem k jiným účelům než k bydlení. Pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů náklady, které se člení na: 1. náklady spojené se získáním pozemku, jedná-li se o výstavbu družstevních bytů formou výstavby bytového domu, nebo náklady spojené se získáním pozemku a bytového domu, jedná-li se o výstavbu družstevních bytů formou změny dokončené stavby bytového domu, kterou vzniknou nové družstevní byty, nebo náklady spojené se získáním pozemku a dokončené stavby, jedná-li se o výstavbu družstevních bytů formou změny dokončené stavby, kterou vznikne bytový dům s družstevními byty (např. kupní cena, daň z převodu nemovitostí, odměna advokátovi, resp. notáři, odměna znalci, správní poplatky a další účelně vynaložené náklady), a 2. stavební náklady spojené s výstavbou družstevních bytů, tzn. pořizovací cena bytového domu s družstevními byty a náklady úzce související s pořízením bytového domu s družstevními byty, které nelze zahrnout do pořizovací ceny bytového domu s družstevními byty dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (např. správní poplatky, náhradní výsadba zeleně). Pořizovací cena se stanoví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Rozpočtové náklady - předpokládané pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů. Dotace dotace na výstavbu družstevních bytů poskytnuta z finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, jejíž výše se stanoví jako součin počtu družstevních bytů a finanční částky stanovené nařízením vlády na jeden byt. Úvěr zvýhodněný úvěr na výstavbu družstevních bytů poskytnutý z finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, jehož výše se stanoví jako součin počtu družstevních bytů a finanční částky stanovené v nařízení vlády na jeden byt v závislosti na výši stavebních nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů. Podpora zahrnuje dotaci a úvěr poskytnuté z finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů na úhradu nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů. Podpora malého rozsahu (de minimis) - podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise Evropského společenství č. 1998/2006 ze dne , uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379 dne (které se používá od , do bylo poskytování podpory malého rozsahu upraveno Nařízením Komise STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 4

5 Evropského společenství č. 69/2001 ze dne ), o použití článků 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství na podporu de minimis, která nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Komisi ES a jejíž celková výše poskytnutá jednomu příjemci v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR v přepočtu kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Pověřená právnická osoba právnická osoba, která provádí pro Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond) některé činnosti spojené s poskytováním podpory, zejména vedení účelově vázaného účtu, evidenci pohledávek vznikajících z poskytnutého úvěru z prostředků Fondu a evidenci jeho splátek. Obchodní firma pověřené právnické osoby je zveřejněna na internetových stránkách Fondu na adrese Účelově vázaný účet - účet bytového družstva u pověřené právnické osoby, určený pro poskytování podpory. 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů určuje podmínky, které musí bytové družstvo jako příjemce podpory splňovat (především úpravou svých poměrů ve stanovách) s cílem zajistit naplnění hlavního záměru, kterým je podpora výstavby nájemních bytů do vlastnictví bytového družstva za finanční participace jeho členů (budoucích nájemců družstevních bytů) na výstavbě. Příjemcem podpory z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu družstevních nájemních bytů může být pouze bytové družstvo založené na dobu neurčitou, jehož stanovy musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů. O podporu může žádat nejen nové, ale i kterékoli existující bytové družstvo, jestliže přizpůsobí své právní poměry požadavkům taxativně vyjmenovaným v zákoně č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů a zapracuje je do svých stanov, jež představují základní vnitrodružstevní dokument. Postavení a právní poměry bytového družstva, které bude příjemcem podpory se řídí ustanoveními obchodního zákoníku o družstvu. Avšak úprava některých záležitostí upravovaných stanovami družstva musí být v případě bytového družstva, které bude příjemcem podpory, přizpůsobena požadavkům zákona č. 378/2005 Sb. Členství v bytovém družstvu, které je příjemcem podpory 1). Členem účastnícím se na výstavbě družstevních bytů může být jedině zletilá fyzická osoba (požadavek zletilosti nemusí být splněn, jde-li o přechod členských práv a povinností děděním), která se kromě splacení základního členského vkladu ve výši určené stanovami zavázala také ke splacení dalšího členského vkladu (jímž se podílí na výstavbě družstevních bytů) ve výši podle stanov, minimálně však ve výši 20 % pořizovacích nákladů družstevního bytu, jehož má být nájemcem. Závazek ke splacení dalšího členského vkladu (tedy nikoliv jen splacení základního či vstupního členského vkladu ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku) je podmínkou pro vznik členství spojeného s účastí na výstavbě podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, neboť další členský vklad je určen na STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 5

6 finanční participaci člena bytového družstva na bytové výstavbě uskutečňované podle zákona 378/2005 Sb. Podmínkou pro účast člena bytového družstva, které se účastní na výstavbě družstevních bytů podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, na této výstavbě je také zákaz účasti na další výstavbě družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona v jiném bytovém družstvu a zákaz být nájemcem více než jednoho družstevního bytu postaveného s podporou podle tohoto zákona. Čestné prohlášení o tom, že na straně člena či uchazeče o členství nejsou tyto překážky, je povinnou součástí členské přihlášky. Nepravdivé prohlášení je důvodem k vyloučení člena z bytového družstva. Zálohovou výši dalšího členského vkladu předběžně stanoví usnesení členské schůze nejpozději den před podáním žádosti Fondu podle rozpočtových nákladů, přičemž rozpočtové náklady připadající na konkrétní družstevní byt (a tedy na konkrétního člena, který bude nájemcem tohoto družstevního bytu) se vypočtou z rozpočtových nákladů podle poměru podlahové plochy konkrétního družstevního bytu k podlahovým plochám všech družstevních bytů postavených s podporou podle tohoto zákona v bytovém domě. V praxi je nezbytné rozlišit podle zákona č. 378/2005 Sb.: a) finanční zúčtování poskytnuté podpory mezi Státním fondem rozvoje bydlení a bytovým družstvem jako příjemcem podpory (provádí se nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci výstavby družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona a řídí se ustanoveními smlouvy o poskytnutí podpory, přičemž bytové družstvo musí toto zúčtování ověřit auditorem) b) následné vyúčtování výstavby družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona ve vztahu mezi bytovým družstvem a členy účastnícími se na této výstavbě, přičemž v souladu s tímto vyúčtováním se usnesením členské schůze stanoví konečná výše dalšího členského vkladu (provádí se nejpozději do 90 dnů od finančního zúčtování poskytnuté podpory se Státním fondem rozvoje bydlení). Konečnou výši dalšího členského vkladu pro jednotlivé členy účastnící se výstavby družstevních bytů stanovenou na základě konečné výše pořizovacích nákladů schválí členská schůze svým usnesením. Závazek k dalšímu členskému vkladu a členská přihláška: V praxi se bude postupovat tak, že závazek k dalšímu členskému vkladu bude obsažen v členské přihlášce, na jejímž základě vzniká členství. Při založení bytového družstva jde o přihlášku do družstva ve smyslu 224 odst. 3 obchodního zákoníku a o vznik členství při vzniku družstva ve smyslu 227 odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku. Jde-li o přijetí za člena v průběhu existence bytového družstva, jde o členskou přihlášku ve smyslu 227 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku a o vznik členství přijetím za člena podle téhož ustanovení. V obou případech je vznik členství vázán na splnění podmínek uvedených v ustanovení 223 odst. a 227 odst. 4 obchodního zákoníku, podle nichž členství nevznikne před zaplacením základního členského vkladu, resp. vstupního vkladu. Podle zákona č. 378/2005 Sb. však musí stanovy bytového družstva navíc obsahovat závazek ke splacení dalšího členského vkladu, jako další podmínku vzniku členství, jde-li o členství spjaté s výstavbou družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona. V případě, že se již existující bytové družstvo rozhodne provést výstavbu družstevních bytů a být příjemcem podpory podle zákona č. 378/2005 Sb. a stávající člen tohoto bytového družstva se rozhodne účastnit se této výstavby, jednalo by se o změnu, STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6

7 resp. doplnění, stávající členské přihlášky konkrétního člena, který se má stát účastníkem této výstavby družstevních bytů. 2). Členem bytového družstva, které je nebo má být příjemcem podpory podle zákona č. 378/2005 Sb., ale již bez finanční spoluúčastí (tj. bez povinnosti zavázat se k dalšímu členskému vkladu) a bez nároku na získání družstevního bytu do nájmu, může být také jiné bytové družstvo, pokud se zaváže (na základě souhlasu členské schůze) pro bytové družstvo, které má provádět výstavbu s podporou podle tohoto zákona, vykonávat: - záležitosti spojené se založením a vznikem bytového družstva, které je příjemcem podpory, nebo - činnosti spojené s přípravou a organizováním výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů, popřípadě též činnosti spojené se správou nemovitostí ve vlastnictví bytového družstva, které je příjemcem podpory, a dále též jiné záležitosti v rámci předmětu činnosti bytového družstva, které je příjemcem podpory. Tímto je umožněno, aby se stávající bytové družstvo, které má např. nebydlící členy a nechce samo provádět výstavbu s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, mohlo podílet na přípravě a organizování výstavby v nově založeném bytovém družstvu a využít tak dosavadních zkušeností, a to jak s organizováním výstavby družstevních bytů, tak s organizováním činnosti a s chodem družstva. Podle zákona č. 378/2005 Sb. musí být ve stanovách bytového družstva, které má provádět výstavbu s podporou podle tohoto zákona, stanoveno, že má každý člen bytového družstva při hlasování na členské schůzi pouze jeden hlas (platí to rovněž pro případné členství jiného bytového družstva). Nelze proto využít možnosti dané ustanovením 240 odst. 1 obchodního zákoníku, podle něhož lze ve stanovách určit diferencovanou váhu hlasu, nejde-li o hlasování v záležitostech uvedených v druhé větě tohoto ustanovení obchodního zákoníku. Předmět činnosti a podnikání bytového družstva, které je příjemcem podpory Předmět činnosti a případného podnikání bytového družstva, které je příjemcem podpory, je vymezen ve stanovách bytového družstva. Za účelem ochrany zájmů a vložených prostředků členů bytového družstva a také pro ochranu veřejných prostředků nesmí bytové družstvo po stanovenou dobu uplynutí nejméně 20 let od počátku splácení úvěru (viz. kapitola 10.) vykonávat jiné než níže uvedené činnosti. Předmětem činnosti bytového družstva, které je příjemcem podpory, může být pouze: 1. organizování přípravy a provádění nebo zajišťování výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, výstavby jiných družstevních bytů než podle tohoto zákona nebo jiných budov do vlastnictví bytového družstva, včetně souvisejícího pořizování pozemků, budov nebo bytových domů do vlastnictví bytového družstva, 2. činnosti spojené s pronájmem družstevních bytů postavených s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů členům bytového družstva, dále pronájem jiných družstevních bytů (pořízených bez státní podpory nebo podle dřívějších předpisů např. vyhl.č.136/1985 Sb., v platném znění), nebytových prostorů či střešních ploch, ploch na obvodovém plášti nebo jiných obdobných ploch bytového domu, či převádění jiných družstevních bytů (pořízených bez státní podpory nebo podle dřívějších STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 7

8 předpisů), nebo nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, 3. zajišťování správy, provozu, údržby, oprav, rekonstrukce, modernizace a jiných změn staveb ve vlastnictví bytového družstva, 4. zajišťování správy jiného majetku bytového družstva, 5. poskytování a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v bytových domech ve vlastnictví bytového družstva a uzavírání příslušných smluv k zajišťování těchto plnění. Předmětem podnikání bytového družstva, které je příjemcem podpory, může být pouze správa nemovitostí a činnosti s tím spojené, vykonávané na základě smlouvy pro vlastníky jednotek, společenství vlastníků jednotek nebo pro bytová družstva. Bytové družstvo, které je příjemcem podpory, se nesmí přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo na jiné činnosti jiných podnikajících osob nebo být jejich společníkem nebo členem. Může být pouze zakladatelem nebo členem zájmových sdružení právnických osob podle zvláštního právního předpisu (ustanovení 20f a násl. občanského zákoníku), sdružujících pouze družstva a společenství vlastníků jednotek nebo další právnické osoby s obdobnou činností a účastnit se na jejich činnosti. Pokud je předmětem činnosti těchto zájmových sdružení i podnikání, může bytové družstvo, které je příjemcem podpory, být jejich členem pouze v případě, že ve sdružení nemá majetkovou účast, neručí za jeho závazky a nepodílí se na případné ztrátě těchto zájmových sdružení. Tyto vztahy musí vyplývat jednak ze stanov příslušného zájmového sdružení, jednak z náležitostí členské přihlášky do tohoto zájmového sdružení. 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ PODPORY A/ Podmínky pro získání podpory Bytové družstvo, které žádá o podporu z Fondu musí v době podání žádosti o podporu a dále nejméně po dobu 20 let od počátku splácení zvýhodněného úvěru splňovat následující podmínky: Základní podmínky: 1. Bytové družstvo musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu ve výši stanovené Nařízením Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství na podporu de minimis (viz. kapitola 6.). 2. Bytové družstvo musí splnit podmínky stanovené zákonem č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, pokud jde o úpravu jeho právních poměrů, předmětu činnosti a hospodaření ve stanovách, tzn. že stanovy bytového družstva (pro jejichž obsah obecně platí ustanovení obchodního zákoníku) musí věcně upravovat některé náležitosti způsobem, který odpovídá požadavkům zákona č.378/2005 Sb. (zejména podmínky členství, práva a povinnosti členů - v případě členů účastnících se na výstavbě družstevních bytů podle tohoto zákona, vymezení předmětu činnosti a podnikání (viz. kapitola 3 a kapitola 4B/). STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8

9 3. Bytové družstvo musí provádět výstavbu družstevních bytů s podporou do svého výlučného vlastnictví. 4. Členové bytového družstva se musí na výstavbě družstevních bytů finančně spolupodílet dalšími členskými vklady, nejméně ve výši rovnající se 20 % pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů. 5. Bytové družstvo nesmí sdružit finanční prostředky z poskytnuté podpory s finančními prostředky jiné osoby. Za sdružení prostředků se nepovažují členský vklad nebo úvěr poskytnutý bankou nebo pobočkou zahraniční banky 1 ). Další podmínky: 1. Bytové družstvo v době podání žádosti o podporu nesmí mít evidovány splatné závazky ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku, zdravotní pojišťovně, bance nebo pobočce zahraniční banky, nebo splatné závazky ve vztahu k dalším právnickým nebo fyzickým osobám. 2. Bytové družstvo musí použít podporu poskytnutou ze Státního fondu rozvoje bydlení výhradně na výstavbu družstevních bytů určených k nájmu členy bytového družstva, které výstavbu realizuje nebo jejich právními nástupci. Podporu tedy nelze poskytnout ani použít na výstavbu nebytových prostorů, pokud je jejich výstavba spojena s výstavbou družstevních bytů (např. občanskou vybaveností v přízemí bytového domu). Takovou výstavbu lze sice do projektu výstavby družstevního bytového domu zahrnout, ale je nutno ji financovat odděleně - pouze z jiných prostředků bytového družstva než jsou prostředky, jejichž zdrojem je poskytnutá podpora a další členské vklady vložené do základního kapitálu družstva výlučně za účelem spolufinancování výstavby družstevních bytů podle zákona č.378/2005 Sb. B/ Podmínky pro využití podpory Podmínky, které musí bytové družstvo dodržovat, chce-li využívat podporu z finančních prostředků Fondu na výstavbu nájemních bytů, zajišťují spolu s podmínkami stanovenými pro získání podpory, které se promítnou do stanov bytového družstva, účelné a bezpečné využití prostředků poskytnutých ze Státního fondu rozvoje bydlení. Zákonem č. 378/2005 Sb. je vymezen způsob nakládání s družstevními byty, které budou postaveny s podporou podle tohoto zákona. Jedná se zejména o zákaz převést bytový dům či jednotlivé byty do vlastnictví členů bytového družstva či jiných osob podle zákona o vlastnictví bytů či uzavřít smlouvu o výstavbě podle zákona o vlastnictví bytů, pokud by se měla týkat bytového domu nebo družstevních bytů postavených s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb. Nelze také provést rekolaudaci za účelem změny užívání družstevního bytu k jiným účelům než bydlení a taktéž nelze tento nemovitý majetek právně zatížit, kromě výslovně vyjmenovaných výjimek. Dále jsou vymezeny, resp. omezeny možností nakládání s majetkem bytového družstva, které je příjemcem podpory podle zákona č. 378/2005 Sb., na kapitálovém trhu. Uvedené podmínky, které jsou platné přímo ze zákona č.378/2005 Sb. a není tedy nezbytné je zařazovat do stanov bytového družstva, jsou v zákoně taxativně vyjmenovány a lze je členit do těchto skupin: 1 ) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 9

10 1. Ochrana majetku bytového družstva, který byl pořízen s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů jde o podmínky, jimiž je zamezeno tento nemovitý majetek právně zatížit (právem odpovídajícím věcnému břemenu, zástavním právem či jiným zajištěním závazků), nejde-li o zatížení spojené se zajištěním závazků bytového družstva vzniklých v souvislosti s výstavbou družstevních bytů s podporou podle tohoto zákona, anebo se zajištěním závazků spojených se správou, provozem, údržbou, opravou, rekonstrukcí, modernizací a jinou změnou staveb ve vlastnictví bytového družstva. Podmínkou uzavření zástavní smlouvy je předchozí souhlas členské schůze bytového družstva. 2. Ochrana členů bytového družstva, kteří se na financování výstavby družstevních bytů podílí, a ochrana veřejných prostředků při nakládání s majetkem bytového družstva. a) Majetek bytového družstva, které je příjemcem podpory, může být investován pouze do: dluhopisů, které emitovaly nebo za jejichž splacení se zaručily členské státy nebo centrální banky členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, hypotečních zástavních listů, přičemž je stanoven limit, který se vztahuje k nákupu hypotéčních zástavních listů od jednoho emitenta nebo dluhopisů, za jejichž splacení se zaručila jedna osoba, jež nesmí přesahovat 10 % finančního majetku bytového družstva, které je příjemcem podpory, nemovitostí a věcí movitých, které nejsou cennými papíry, vyjma výše uvedených cenných papírů, nebo běžných a vkladových účtů vedených bankami. b) Bytové družstvo, které je příjemcem podpory, nesmí při hospodaření s majetkem: emitovat dluhopisy ani zajistit závazky jiných osob, poskytovat půjčky, úvěry a dary ze svého majetku; to neplatí, jedná-li se o dar pro zaměstnance nebo člena bytového družstva za podmínek obvyklých, anebo o sociální pomoc poskytnutou zaměstnanci nebo členovi bytového družstva, převést, zastavit ani pronajmout svůj podnik nebo jeho část. 3. Zajištění dlouhodobého nájemního charakteru družstevních bytů postavených s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů - bytové družstvo není oprávněno: svým prohlášením určit prostorově vymezené části budovy, které se stanou jednotkami podle zvláštního právního předpisu 2 ), pokud jde o bytové domy s družstevními byty postavenými s podporou, uzavřít smlouvu o výstavbě podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů 3 ), která by se týkala bytového domu nebo družstevních bytů postavených s podporou, uzavřít v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy o užívání družstevního bytu postaveného s podporou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu tohoto družstevního bytu do vlastnictví podle zvláštního právního předpisu 4 ), 2 ) 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3 ) 17 a násl. zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4 ) 6 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 10

11 převést bytový dům s družstevními byty postavenými s podporou na svého člena nebo na třetí osobu, provést změnu užívání družstevního bytu postaveného s podporou k jiným účelům než k bydlení. 5 POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ A PROJEDNÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY A/ Zpracování žádosti Žádost o poskytnutí podpory musí být nejdříve schválena členskou schůzí bytového družstva a poté žádost jménem bytového družstva podává jeho statutární orgán u Státního fondu rozvoje bydlení na předepsaném formuláři (viz příloha žádosti). Formuláře žádosti o poskytnutí podpory a čestných prohlášení bytového družstva jsou k dispozici na pracovištích Státního fondu rozvoje bydlení - Praha 1, Dlouhá 13 a Olomouc, Dolní náměstí 9, nebo je lze získat na internetových stránkách Fondu na adrese Žadatel musí k žádosti o poskytnutí podpory připojit následující doklady: 1. doklad bytového družstva o veškerých podporách, které byly v uplynulých třech letech předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí podpory podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, poskytnuty na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu malého rozsahu (Nařízení Komise Evropského společenství č. 69/2001 a č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství na podporu de minimis). V případě, že takové podpory nebyly poskytnuty, předloží žadatel čestné prohlášení stvrzující tuto skutečnost na předepsaném formuláři (viz příloha žádosti), 2. výpis z obchodního rejstříku, 3. usnesení členské schůze o schválení žádosti o poskytnutí podpory podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, 4. usnesení členské schůze o souhlasu s uzavřením zástavní smlouvy [ 7 odst. 2 a 7 odst. 5 písm. b) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů] přijaté podle obchodního zákoníku 5 ), 5. prohlášení bytového družstva, že ke dni podání žádosti nemá splatné závazky uvedené v 4 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, a to na předepsaném formuláři (viz příloha žádosti), 6. výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemku, na němž bude výstavba družstevních bytů provedena (jedná-li se o výstavbu družstevních bytů podle 2 písm. c) bodu 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů), případně smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu tohoto pozemku do vlastnictví bytového družstva tak, aby nejpozději do doby stanovené v 6 odst. 1 5 ) 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 11

12 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů se bytové družstvo stalo vlastníkem pozemku, 7. výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemku a bytového domu nebo dokončené stavby, na nichž bude prováděna změna (jedná-li se o výstavbu družstevních bytů podle 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů), případně smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu těchto nemovitostí tak, aby nejpozději do doby stanovené v 6 odst. 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů se bytové družstvo stalo vlastníkem těchto nemovitostí, 8. pravomocné územní rozhodnutí 6 ), nebo sdělení příslušného stavebního úřadu, že v daném případě není územní rozhodnutí vyžadováno, 9. technickou zprávu s údajem o počtu družstevních bytů, na které je žádána podpora, údajem o podlahové ploše jednotlivých bytů a podlahové ploše nebytových prostorů, jsou-li součástí výstavby, a půdorysy jednotlivých podlaží, 10. finanční projekt obsahující: a) rozpočtové náklady v členění podle 2 písm. d) zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, včetně rozpočtových nákladů na jednotlivé družstevní byty, b) údaje dokládající celkové finanční krytí rozpočtových nákladů podle jednotlivých zdrojů včetně předpokládané podpory, c) příslib banky nebo pobočky zahraniční banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib podmíněný poskytnutím podpory podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, nebo smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr. Uvedené doklady musí být vždy k žádosti přiloženy. Dále v případě, že žadatel v době zpracování žádosti o poskytnutí podpory má již k dispozici doklady stanovené v 5 odst. 5 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů (viz. kapitola 7.), může je doložit jako další přílohy k žádosti. Jinak musí žadatel tyto další doklady předložit do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem rozvoje bydlení, případně nejpozději v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou stanoví Fond v písemné výzvě družstvu (nebyly-li doklady předloženy v uvedené 6 měsíční lhůtě). Požadované doklady k žádosti o podporu musí být Fondu předloženy v originále nebo ověřené kopii, výpisy z obchodního rejstříku a katastru nemovitostí musí být aktuální, ne starší 90 dní před podáním žádosti o poskytnutí podpory. B/ Podání žádosti Žadatel doručí žádost o poskytnutí podpory, včetně všech základních povinných náležitostí, do podatelen Fondu na jeho jednotlivých pracovištích osobně nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb na adresy pracovišť Fondu: 6 ) 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 12

13 Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Dlouhá 13 Dolní nám. 9 Praha 1 Olomouc C/ Projednávání žádosti Žádosti o poskytnutí podpory budou vyřizovány podle data doručení na adresu pracovišť Fondu. Fond, jakmile obdrží žádost o poskytnutí podpory, provede formální kontrolu úplnosti žádosti o poskytnutí podpory včetně základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn formální nedostatek v samotném obsahu žádosti, anebo chybí-li některý z dokladů povinně přikládaný k žádosti, vyzve Fond písemně žadatele k odstranění těchto nedostatků. Odstranění nedostatků žádosti provede žadatel ve lhůtě stanovené ve výzvě. Po marném uplynutí stanovené lhůty lze žádost o podporu vyřadit z důvodu formálních nedostatků, o čemž se žadatel písemně vyrozumí. Zjistí-li Fond, že je potřeba předložit další doklady nutné k posouzení účelnosti investice a schopnosti bytového družstva plnit závazky z poskytnutého úvěru, vyzve žadatele písemně k jejich předložení v přiměřené lhůtě (např. znalecký posudek pro posouzení výše případné veřejné podpory bytovému družstvu realizované ve formě převodu pozemku a příp. stavby za zvýhodněnou cenu z majetku územních samosprávných celků). Nejsou-li doklady ve stanovené lhůtě předloženy, opětně vyzve Fond žadatele k jejich předložení v dodatečně stanovené lhůtě. Nejsou-li doklady ani v této dodatečně stanovené lhůtě předloženy, lze žádost o podporu vyřadit z důvodu formálních nedostatků, o čemž se žadatel písemně vyrozumí. V případě schválení žádosti o poskytnutí podpory bude žadatel Fondem písemně pozván k osobnímu projednání a podpisu smlouvy o poskytnutí podpory na příslušné pracoviště Fondu. V případě, že žádost o poskytnutí podpory bude zamítnuta, zašle Fond bezodkladně žadateli písemné sdělení o zamítnutí žádosti, včetně odůvodnění. 6 STANOVENÍ VÝŠE PODPORY Výše podpory poskytované podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu tj. Nařízením Komise Evropského společenství č. 1998/2006 ze dne , uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379 dne , o použití článků 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství na podporu de minimis. Podle článku 2 Nařízení Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis nesmí bytové družstvo v jakémkoliv tříletém období v souhrnu všech podpor malého rozsahu poskytnutých v tomto období získat podporu vyšší než je částka EUR. Pro přepočet do korun českých se použije kurz STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 13

14 vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory. Bytové družstvo jako žadatel o podporu je povinno předložit Fondu úplné údaje o poskytnuté podpoře de minimis, kterou během posledních tří let získalo (viz kapitola 5. A/ bod 1.). Pokud bytové družstvo během rozhodného období tří let obdrželo několik podpor de minimis získalo, musí být při poskytnutí nové podpory de minimis zachován strop ve výši EUR. Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor schválené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V případě bytového družstva, které chce provádět výstavbu družstevních bytů s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, se může jednat o podporu de minimis např. ve formě převodu pozemku a budovy z vlastnictví územně samosprávného celku do vlastnictví bytového družstva za zvýhodněnou cenu. Veřejnou podporu pak představuje částka, jejíž výše představuje výsledek odečtení prodejní ceny od ceny zjištěné dle znaleckého posudku (znaleckým posudkem musí být stanovena cena tržní). Podpora ze Státního fondu rozvoje bydlení, určená bytovému družstvu na výstavbu nájemních bytů za finanční spoluúčasti jeho členů, je poskytována ve formě dotace a úvěru poskytnutého na úhradu nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů, přičemž obě formy podpory se poskytují současně. Výše jednotlivých forem podpory je upravena v nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydaném na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů. Fond je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po celou dobu trvání závazkového vztahu s bytovým družstvem, minimálně však po dobu 10 let od jejího poskytnutí. A/ Stanovení výše podpory v souladu s Nařízením Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis Pro hodnocení souladu podpory s Nařízením Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, se výše podpory na výstavbu družstevních bytů poskytnuté bytovému družstvu stanoví jako součet dotace a hrubého ekvivalentu, kterým je současná hodnota úspor vyplývajících ze zvýhodněného úvěru. Pro úrokovou míru, která je použita pro výpočet výše veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru, bude použita referenční úroková sazba aktuální ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Hrubý ekvivalent podpory v peněžním vyjádření se pro zvýhodněný úvěr stanoví zjednodušeně*) takto: Hrubý ekvivalent podpory = PVU RU T PVU - počáteční výše úvěru v Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 14

15 T - doba splatnosti úvěru RU = S U, kde S - referenční úroková sazba stanovená Evropskou komisí pro příslušné období, U - výše úrokové sazby úvěru podle nařízení vlády č. 465/2005 Sb., vydaného na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů *) Přesný výpočet hrubého ekvivalentu podpory vychází z rozdílů jednotlivých splátek úvěru úročeného referenční sazbou a splátek zvýhodněného úvěru, které jsou diskontovány na svou hodnotu v okamžiku přidělení podpory. Pro účely diskontu se použije referenční sazba platná v době přidělení podpory. Příklad: Bytové družstvo má zájem stavět bytový dům se 22 byty a žádá Fond o podporu podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, přičemž požaduje poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na jeden byt a zvýhodněný úvěr ve výši ,- Kč na jeden byt se splatností na 20 let. kurz devizového trhu vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory = 27,95 (použit kurz platný ke dni ) podpora de minimis = EUR = Kč referenční úroková sazba stanovená Evropskou komisí ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory = 4,24 % p.a. Hrubý ekvivalent podpory = , PVU Kč (tj. 22 bytů x ,- Kč) T - 20 RU = S U = 4,24 3 = 1,24 Hrubý ekvivalent podpory = Kč výše podpory = dotace + hrubý ekvivalent podpory výše podpory = Kč Kč výše podpory = Kč Výše podpory Kč nepřesahuje částku Kč, odpovídající EUR v přepočtu kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a je tedy v souladu s Nařízením Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Při předběžném stanovení počtu družstevních bytů, které by mohly být bytovým družstvem postaveny s podporou podle zákona č. 378/2005 Sb., příp. u výpočtu výše zvýhodněného úvěru, jež by mohl být poskytnut z finančních prostředků Fondu, je nutno vždy vycházet z aktuálního kurzu vyhlášeného Evropskou centrální bankou pro STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 15

16 poměr mezi EUR a Kč a z aktuální referenční úrokové sazby stanovené Evropskou komisí pro ČR uveřejněných na adresách: (kurz pro poměr mezi EUR a Kč) (referenční sazba), dále z předpokládané dynamiky a doby čerpání úvěru a doby a způsobu splácení úvěru, neboť změnou těchto uvedených hodnot dochází při stanovení počtu bytů, resp. výše úvěru, k výrazným hodnotovým změnám. B/ Zjednodušený příklad financování výstavby bytového domu s družstevními byty Bytové družstvo má zájem stavět bytový dům se 22 byty a žádá Fond o podporu podle zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, přičemž požaduje poskytnutí dotace ve výši ,- Kč na jeden byt a zvýhodněný úvěr ve výši ,- Kč na jeden byt se splatností na 20 let. náklady na pořízení pozemku = ,- Kč stavební náklady na pořízení bytového domu s družstevními byty = ,- Kč pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů celkem = ,- Kč souhrn dalších členských vkladů = ,- Kč dotace od Fondu = ,- Kč zvýhodněný úvěr od Fondu = ,- Kč podpora od Fondu celkem = ,- Kč (která je v souladu s Nařízením Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis viz. výše) Zbývající část pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů ve výši Kč bude hrazena z vlastních zdrojů bytového družstva (např. z komerčního úvěru či dalšími členskými vklady). 7 POSTUP PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PODPORY Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů stanoví, že podpora bude poskytována výhradně na základě smlouvy mezi Fondem jako poskytovatelem a bytovým družstvem jako příjemcem podpory. Smlouva o poskytnutí podpory bude uzavřena na příslušném pracovišti Fondu poté, kdy dojde ke schválení příslušné žádosti o poskytnutí podpory na základě rozhodnutí Fondu viz. kapitola 5 C/). Smlouva o poskytnutí podpory musí mít písemnou formu a musí obsahovat označení smluvních stran, předmět a účel smlouvy, určení výše podpory ve formě dotace a úvěru, informaci o tom, že se jedná o podporu podle přímo použitelného předpisu Evropských STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 16

17 společenství upravujícího podporu malého rozsahu (Nařízení Komise Evropského společenství č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o Evropském společenství na podporu de minimis) včetně vyjádření její výše v porovnání s limitem obsaženým v tomto předpise, a závazek bytového družstva splatit podporu ve formě úvěru včetně příslušenství. Dále smlouva o poskytnutí podpory určuje postup pro finanční zúčtování podpory mezi Fondem a bytovým družstvem, které je příjemcem podpory, tak, aby finanční zúčtování bylo provedeno nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci výstavby družstevních bytů s podporou podle zákona č.3 78/2005 Sb. A/ Možnost předložení některých dokladů k žádosti o poskytnutí podpory až po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory V případě, že bytové družstvo jako žadatel nemělo možnost přiložit již k žádosti o poskytnutí podpory (viz kapitola 5) podané Státnímu fondu rozvoje bydlení další doklady uvedené v 5 odst.5 zákona č. 378/2005 Sb., resp. pouze některé z nich, je povinno tyto doklady předložit Fondu do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory s Fondem, nejpozději však v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou stanoví Fond v písemné výzvě bytovému družstvu. Jedná se o následující doklady: 1. stanovy bytového družstva splňující podmínky podle 10 až 12 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů s ověřenými podpisy statutárního orgánu bytového družstva, nebo úplné znění stanov bytového družstva po jejich případných změnách splňující podmínky podle 10 až 12 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů s ověřenými podpisy statutárního orgánu bytového družstva, spolu s potvrzením o jejich předložení k založení do sbírky listin obchodního rejstříku, 2. smlouvu bytového družstva s pověřenou právnickou osobou o založení účelově vázaného účtu pro financování výstavby družstevních bytů, 3. doklad bytového družstva o splacení dalších členských vkladů v minimální výši 20 % rozpočtových nákladů a o jejich převedení na účelově vázaný účet bytového družstva u pověřené právnické osoby. V případě, že byly další členské vklady nebo jejich část již použity na pořízení pozemků, bytového domu nebo dokončené stavby k výstavbě družstevních bytů, anebo na krytí části stavebních nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů, bude částka obsahující členské vklady, která má být převedena na účelově vázaný účet, o tento výdaj snížena; současně bude předložen doklad bytového družstva o vynaložení dalších členských vkladů na tyto účely, 4. pravomocné stavební povolení, 5. výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemku, na němž bude výstavba provedena (v případě výstavby družstevních bytů podle 2 písm. c) bodu 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů), pokud nebyl přiložen k žádosti o podporu, 6. výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemku a bytového domu nebo dokončené stavby, na nichž bude prováděna změna (v případě výstavby STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 17

18 družstevních bytů podle 2 písm. c) bodu 2 nebo 3 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů), pokud nebyl přiložen k žádosti o podporu, 7. doklady o zajištění financování výstavby družstevních bytů (např. smlouva o úvěru, doklad o splacení dalších členských vkladů ve výši kryjící rozdíl mezi rozpočtovými náklady a výší podpory), 8. souhrnnou zprávu s údajem o počtu bytů a půdorysy jednotlivých podlaží podle zvláštního právního předpisu 7 ), ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, 9. podrobný finanční projekt obsahující upřesněné rozpočtové náklady podle projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení. Požadované doklady musí být Fondu předloženy v originále nebo ověřené kopii, výpisy z katastru nemovitostí musí být aktuální, ne staršího data než je datum podání žádosti o poskytnutí podpory Fondu. Teprve po následném předložení požadovaných dokladů ve stanovené lhůtě Fondu bude bytovému družstvu, při současném splnění dalších podmínek (viz kapitola 8.), umožněno čerpání podpory. Nebudou-li požadované doklady bytovým družstvem ve stanovené lhůtě Fondu předloženy, Fond od smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s tímto bytovým družstvem pro nemožnost plnění odstoupí. Uvedený postup je zvolen proto, aby bytové družstvo žádající o podporu mělo případně možnost vynaložit své úsilí a také finanční prostředky na získání pozemku, stavebního povolení, výběr dodavatele stavby, zpracování podrobného finančního projektu a na další záležitosti uvedené shora pod bodem 1 až 9 až ve chvíli, kdy došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a je tedy zřejmé, že podpora bude bytovému družstvu skutečně poskytnuta. B/ Následná neplatnost uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory v případě neuzavření zástavní smlouvy mezi bytovým družstvem a Fondem (rozvazovací podmínka) V případě, že se bude jednat o výstavbu družstevních bytů formou změny dokončené stavby bytového domu, kterou vzniknou nové družstevní byty, nebo o výstavbu družstevních bytů formou změny dokončené stavby, kterou vznikne bytový dům s družstevními byty, bude smlouva o poskytnutí podpory obsahovat zároveň i rozvazovací podmínku, jejíž splnění bude mít za následek pozbytí platnosti uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory. Jde o rozvazovací podmínku, kdy nedojde-li z důvodů na straně bytového družstva k uzavření zástavní smlouvy, jejímž předmětem bude zástavní právo k pozemku a k bytovému domu nebo k dokončené stavbě, na nichž je prováděna výstavba družstevních bytů, zajišťující nesplacenou část úvěru včetně příslušenství, a Fond neobdrží listinu o zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí nejpozději do 1 roku od předložení dokladů podle 5 odst. 5 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů, uvedených v tomto článku shora, nebo bude příslušným katastrálním úřadem ve stejné lhůtě pravomocně zamítnut návrh na zápis tohoto předmětného zástavního práva do katastru 7 ) 18 odst. 1 písm.a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 18

19 nemovitostí, tak pozbývá smlouva o poskytnutí podpory platnosti dnem následujícím po uplynutí této lhůty. C/ Výběr dodavatele stavby Při výběru dodavatele na provedení stavebních prací musí bytové družstvo postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Při výběru dodavatele na provedení stavebních prací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude postupovat bytové družstvo pouze v případě, že bude ve smyslu 3 odst. 3 tohoto zákona dotovaným zadavatelem. Dotovaným zadavatelem je osoba, která zadává veřejnou zakázku na stavební práce a související služby, hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem a současně předpokládaná hodnota této veřejné zakázky odpovídá nejméně finančnímu limitu stanovenému v 12 odst. 4 tohoto zákona. K tomu, aby bytové družstvo bylo dotovaným zadavatelem, musí obdržet od veřejného zadavatele dotaci či jinou formu nenávratných finančních prostředků (nejedná se o úvěr či půjčku). Povinnost provést výběr dodavatele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bude tedy při předpokládané výši investičních nákladů na výstavbu družstevních bytů přicházet v úvahu jen ve výjimečných případech. Zákonem č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů není bytovému družstvu stanovena povinnost předložit Fondu doklady o provedení výběru dodavatele stavby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Před prvním čerpání podpory bude však Fond požadovat, aby bytové družstvo předložilo Fondu písemnou zprávu obsahující identifikační údaje vybraného dodavatele stavby, doloženou čestným prohlášením dodavatele stavby, že není v likvidaci, nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to na předepsaném formuláři (viz příloha žádosti.) a dále kopii výpisu o obchodního rejstříku a/nebo živnostenského listu, ze kterých bude zřejmé, že dodavatel stavby je oprávněn podnikat v oblasti, která se týká výstavby družstevních bytů. 8 POSTUP PŘI ČERPÁNÍ A ZÚČTOVÁNÍ PODPORY Podpora bude bytovým družstvem vždy čerpána pouze prostřednictvím vázaného účtu založeného u pověřené právnické osoby, a to proti fakturám, dokládajícím stavební náklady spojené s výstavbou družstevních bytů. Originál faktury předloží bytové družstvo pověřené právnické osobě, která po jejím převzetí a formální kontrole bezodkladně převede příslušné finanční prostředky na vázaný účet bytového družstva. A/ Čerpání prostředků podpory v případě výstavby nového bytového domu s družstevními byty podle 2 písm c) bodu 1 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 19

20 1. Bytové družstvo předloží ve stanovené lhůtě další doklady podle 5 odst. 5 zákona č. 378/2005 Sb., pokud je nepředložilo již spolu s podáním žádosti o poskytnutí podpory (viz kapitola 7A/). 2. Bytové družstvo nejprve použije na výstavbu nového bytového domu vlastní finanční prostředky představované dalšími členskými vklady v minimální výši 20 % rozpočtových nákladů. 3. Bytové družstvo zahájí čerpání podpory z Fondu. 4. Jakmile bude stavba nového bytového domu v takovém stupni rozestavěnosti, že ji lze zapsat do katastru nemovitostí jako rozestavěnou budovu, podá bytové družstvo neprodleně návrh na zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a současně oznámí tuto skutečnost písemně Fondu. 5. Následně musí dojít mezi bytovým družstvem jako zástavním dlužníkem a Fondem jako zástavním věřitelem k uzavření zástavním smlouvy, jejímž předmětem bude zástavní právo k rozestavěné budově bytového domu a k pozemku, na němž je umístěna, zajišťující nesplacenou část úvěru včetně příslušenství a současně k podání návrhu na zápis vkladu tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí vedeného u příslušného katastrálního úřadu. 6. V případě, že nejpozději do 2 let ode dne zahájení čerpání podpory bytovým družstvem a) nedojde k uzavření zástavní smlouvy zaviněním ze strany bytového družstva, nebo b) bude příslušným katastrálním úřadem pravomocně zamítnut návrh na zápis vkladu zástavního práva k rozestavěné budově bytového domu a k pozemku, na němž je umístěna, do katastru nemovitostí, poskytování podpory ze strany Fondu se zastaví a tato skutečnost bude Fondem posuzována jako porušení podmínek stanovených zákonem č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů. Dále bude postupováno ve smyslu příslušných ustanovení rozpočtových pravidel, která se týkají porušení rozpočtové kázně (viz kapitola 9.). B/ Čerpání prostředků podpory v případě výstavby prováděné změnou stavby stávajícího bytového domu či jiné dokončené stavby podle 2 písm c) bodů 2 a 3 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů 1. Bytové družstvo předloží ve stanovené lhůtě další doklady podle 5 odst. 5 zákona č. 378/2005 Sb., pokud je nepředložilo již spolu s podáním žádosti o poskytnutí podpory (viz kapitola 7A/). 2. Bytové družstvo jako zástavní dlužník uzavře s Fondem jako zástavním věřitelem zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude zástavní právo ke stavbě stávajícího bytového domu, resp. jiné dokončené stavbě, a k pozemku, na němž je stavba umístěna, zajišťující nesplacenou část úvěru včetně příslušenství a současně k podá návrh na zápis vkladu tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí vedeného u příslušného katastrálního úřadu. 3. V případě, že nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory (tj. předložením dokladů podle 5 odst. 5 zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů bytovým družstvem Fondu) STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 20

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) Parlament se usnesl

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

117D065 Olověné rozvody

117D065 Olověné rozvody 117D065 Olověné rozvody Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu P R A V I D L A Obce Velké Žernoseky o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení Podle nařízení vlády č.396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období USNESENÍ č. 283 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 1. června 2005 Vládní návrh zákona

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Záruky Prioritní

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program )

Zajištění provozu mateřského centra na rok (dále jen Program ) - 1 - GRANTOVÝ PROGRAM Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 2017 (dále jen Program ) Článek 1 Úvodní ustanovení Grantový program s názvem Zajištění provozu mateřského centra na rok 2016 a 2017

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 2 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016 Evidenční číslo smlouvy: 9152/2016/SKT/HAD/SMLD/37 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména: zákonem

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

ČÁST PRVNÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU

ČÁST PRVNÍ POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ FORMOU ÚVĚRŮ NA OBNOVU OBYDLÍ POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU Částka 128 Sbírka zákonů č. 319 / 2014 Strana 4019 319 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o použití finančních prostředků úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2015

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název dotačního programu: Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Číslo účtu/podúčtu, na který bude převedena dotace: Obecná ustanovení Část I 1. Stanovují se následující Podmínky, které

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Z Á S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1 Obecná část 1. Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen finanční podpora ) upravují

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více