ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:"

Transkript

1 Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Pedagogická rada projednala dne: Školská rada schválila dne: neschvaluje Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny: Obsah Způsob čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok Základní hospodaření s fondem Použití fondu...2 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců Půjčky na bytové účely Podmínky pro poskytnutí půjčky na bytové účely:...2 Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Podmínky :...4 Sociální výpomoci a půjčky Příspěvek odborové organizaci Dary Výše daru: Závěrečná ustanovení...5 1

2 Způsob čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2010 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) Základní hospodaření s fondem - 3 Převody zálohového přídělu budou prováděny měsíčně. Vyúčtování skutečného základního přídělu bude provedeno v rámci účetní uzávěrky. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem. Na poskytování příspěvku nebo jiné plnění fondu není právní nárok. Příspěvková organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Účetní doklad musí znít na adresu zaměstnavatele mít náležitosti 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Příspěvky jsou poskytovány zaměstnanci, který je v době čerpání příspěvku v pracovním poměru k zaměstnavateli, není-li uvedeno jinak u jednotlivých oblastí čerpání. Použití fondu Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců - 4 a) Příspěvek na nákup vitaminových prostředků pro zaměstnance do výše 250 Kč na osobu v kalendářním roce formou poukázky na nákup. b) Příspěvek na nákup vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, a to nad rámec povinného vybavení. c) Příspěvek na jednotné oblečení a pracovní oděv nad rámec povinného vybavení. Příspěvek a) se vztahuje i na pracovníka čerpajícího mateřskou či rodičovskou dovolenou, trvá-li jeho pracovní poměr k zaměstnavateli. Půjčky na bytové účely - 6 Na základě písemné smlouvy lze z FKSP poskytovat zaměstnancům bezúročné půjčky na bytové účely. Půjčka zaměstnanci bude poskytnuta do výše Kč. Druhy půjček : a) Pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení stavební úpravy domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení nebo která podléhá ohlášení. b) Koupě bytového zařízení (nákup elektrospotřebičů, koberců, nábytku, žaluzií apod., též obnova bytového jádra, kuchyňské linky, koupelny apod., a to v rozsahu, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. Podmínky pro poskytnutí půjčky na bytové účely: Zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně 2 roky a v době žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5. Splatnost půjčky do 3 let od uzavření smlouvy s měsíční splátkou minimálně 600 Kč. Se splátkami musí být započato do šesti měsíců od uzavření smlouvy. 2

3 Písemná smlouva musí mít tyto náležitosti: účel půjčky doba, na kterou se uzavírá v jaké výši výše splátek doba splatnosti odkdy bude započato se splátkami alespoň jeden ručitel způsob placení při skončení pracovního poměru. Při rozvázání pracovního poměru jsou návratné půjčky splatné do 6 měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. Prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o půjčce. Splátky půjčky lze prominout plně nebo částečně (nejvýše však do Kč) ve velmi závažných případech. Podmínkou pro prominutí půjčky je v každém případě souhlas zaměstnavatele a odborové organizace. Žádost o půjčky jsou podávány zaměstnavateli na formulářích, které jsou k dispozici v administrativní kanceláři. Půjčky nelze použít na úhradu nákladů, které byly kryty půjčkou nebo úvěrem od peněžního ústavu nebo z jiných zdrojů, a na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání. Příspěvek se vztahuje i na pracovníka čerpajícího mateřskou či rodičovskou dovolenou, trvá-li jeho pracovní poměr k zaměstnavateli. Stravování 7 Příspěvek z fondu zaměstnancům a důchodcům (bývalým zaměstnancům) na obědy ve vlastním zařízení částkou 10 Kč. Příspěvek se nevztahuje na pracovníka čerpajícího mateřskou či rodičovskou dovolenou. Rekreace 8 Z fondu bude přispíváno zaměstnancům na rekreační pobyty a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí (příspěvek na zahraniční zájezdy pouze pokud budou organizované CK). Úhradu faktury provede v plné výši zaměstnavatel a zaměstnanci odprodá za cenu sníženou o příspěvek. Žádost o příspěvek je třeba podat písemně před termínem odjezdu (popř. splatnosti), platba musí být uhrazena též před termínem odjezdu. Přispíváno bude i na dětské tábory konané v době letních prázdnin. a) Příspěvek na tuzemskou i zahraniční rodinnou rekreaci ve výši 1500 Kč. b) Příspěvek na poznávací zájezdy pořádané zaměstnavatelem pro více zaměstnanců ve výši 2500 Kč, pokud cena zájezdu převýší tuto částku. c) Příspěvek na dětský tábor pro dítě zaměstnance ve výši 1500 Kč ročně na každé dítě do ukončení jeho povinné školní docházky. Při zrušené účasti na zájezdech bez vážného důvodu je zaměstnanec povinen uhradit veškeré stornovací poplatky a vrátit příspěvek z FKSP. Každý zaměstnanec může využít příspěvku na rekreaci pouze jednou za rok, buď na a) rekreaci rodinnou nebo b) na hromadný zájezd. 3

4 Příspěvek náleží zaměstnanci, který je v organizaci zaměstnán nejméně dva roky a je v pracovním poměru. Pracovník čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou, trvá-li jeho pracovní poměr k zaměstnavateli, nemůže čerpat příspěvek v bodě a). Kultura, tělovýchova a sport 9 Z fondu budou hrazeny příspěvky zaměstnancům: a) na masáže, rehabilitační procedury včetně sauny, na permanentky a vstupenky do sportovních zařízení apod. ve výši 1200 Kč (částku lze rozdělit a čerpat na více druhů aktivit z bodu a)) b) na vstupenky do divadel u hromadně organizovaných zájezdů c) na kulturně společenské akce organizované zaměstnavatelem a. příspěvek pro zaměstnance na vstupenku na školní ples ZŠ Komenského v plné výši vstupenky b. příspěvek ve výši 200 Kč na zaměstnance na pořádání kulturní akce ke Dni učitelů c. příspěvek ve výši 200 Kč na zaměstnance na pořádání kulturně-sportovního odpoledne na závěr školního roku d) příspěvek na vánoční kolekce dětem do 15 let zaměstnanců ve výši max. 200 Kč ročně na každé dítě do ukončení jeho povinné školní docházky. Podmínky : Úhradu faktury v bodě a) provede předem v plné výši zaměstnavatel a zaměstnanci odprodá za cenu sníženou o příspěvek. Účetní doklad o zaplacení vstupenek či permanentek musí znít na jméno a adresu zaměstnavatele. V případě hromadného zájezdu do divadel a na koncerty pořádaného zaměstnavatelem určí výši příspěvku zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací dle aktuálního stavu finančních prostředků fondu. Z fondu lze hradit i náklady na dopravu na tyto akce. Na pracovníka čerpajícího mateřskou či rodičovskou dovolenou, trvá-li jeho pracovní poměr k zaměstnavateli se vztahují všechny příspěvky uvedené pouze v bodě c). Sociální výpomoci a půjčky - 11 Jednorázovou sociální výpomoc ve výši Kč lze poskytnout v mimořádně závažných případech (úraz, úmrtí, dlouhodobá nemoc), při neočekávané majetkové ztrátě (povodeň, požár bytu, apod.) a při složitých neočekávaných sociálních situacích. Sociální půjčka ve výši Kč (návratná, bezúročná) se poskytuje k překlenutí tíživé situace. Může být poskytnutá i na úhradu nákladných zdravotních pomůcek, které nejsou hrazeny ani na ně nepřispívá zdravotní pojišťovna. Sociální výpomoc i sociální půjčka se poskytuje v hotovosti. Každá sociální půjčka a sociální výpomoc musí být samostatně schválena a musí být vázána na konkrétní případ. Zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně jeden rok a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5. Sociální půjčka pro zaměstnance je sjednána se splatností do 3 let s měsíční splátkou 600 Kč. Zaměstnanec jak na sociální výpomoc, tak na sociální půjčku podá písemnou žádost s konkrétním udáním důvodu. Podmínky pro poskytování sociálních půjček jsou totožné se základními podmínkami pro ostatní půjčky poskytované z FKSP. 4

5 Příspěvek odborové organizaci - 13 Odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele, bude poskytnut příspěvek do výše Kč na úhradu prokázaných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů, a to až do výše stanovené rozpočtem fondu (příloha č. 1 kolektivní smlouvy). Hrazeny budou náklady prokázané účetními doklady podle platných právních předpisů a podle zásad oběhu účetních dokladů u zaměstnavatele. Odborová organizace předloží doklady k úhradě nejpozději do 4 týdnů po vynaložení nákladu. Po uplynutí této lhůty může zaměstnavatel úhradu odmítnout. Dary 14 Z fondu lze poskytnout věcné i peněžní dary. Celková výše darů může činit nejvýše 15% z přídělu fondu na příslušný rok. Nevyčerpanou část limitu lze převést do příštího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. Návrhy na dary při životních a pracovních výročích projedná zaměstnavatel vždy k 1. lednu aktuálního kalendářního roku s odborovou organizací Výše daru: při životních výročích 50 a 60 let ve výši 5000 Kč při odchodu do starobního či plného invalidního důchodu ve výši 5000 Kč. Zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně 2 roky a v době žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. Peněžní dar se nevztahuje na zaměstnance pobírající starobní důchod Dar lze poskytnout pouze v tom roce, ve kterém bylo jubilea dosaženo. Závěrečná ustanovení Veškeré požadavky na čerpání z FKSP musí být předloženy písemnou formou a schváleny jak zaměstnavatelem, tak i výborem odborové organizace. Pověřený člen odborů bude průběžně kontrolovat čerpání fondu. V případě potřeby může odborová organizace podat návrh na změnu rozpočtu, o kterém se zaměstnavatel zavazuje jednat bez zbytečného odkladu. Ve Slavkově u Brna Mgr. Vladimír Soukop ředitel Mgr. Miroslava Lónová předsedkyně odborové organizace 5

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více