Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9 Ročník 19 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Před 90 lety zemřel arcibiskup A. C. Stojan Slovo z Charity Rosteme ve víře Sakrální architektura Umění prvotních křesťanů Světec měsíce Co se dělo v Maltézské pomoci Rostme ve víře Desatero Dětské okénko aneb jak budovat šťastné manželství Manželské večery Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Pozdrav ze semináře V přerovské mateřince začal nový školní rok Jen tak ve stručnosti Církevní památky P. Jaroslav Izák: Svatohostýnské vzpomínky Modlitba na pěti prstech Přečetli jsme a doporučujeme Informace a mnoho dalšího...

2 Blíží se parlamentní volby. Ano, máme morální povinnost jít volit, ale koho? Těžko si představit, že by volební výsledek něco změnil k lepšímu, spíše naopak. Po více než dvaceti letech budování demokratické společnosti řada lidí ztrácí důvěru v demokratické principy a nevidí žádné východisko ze špatné situace naší společnosti. Tedy pokud pomineme totalitní a nacionalistické tendence, které v minulosti přinesly ještě větší zlo, než nás trápí dnes. Proč se demokracii u nás nedaří? A nejen u nás. Také v ostatních zemích západního světa prochází demokratický systém jakousi krizí: Nedokáže čelit ani problémům ekonomickým, ani problémům spojeným s přistěhovalectvím, nedaří se zastavit vymírání evropských národů ani celkovou bulvarizaci veřejného i osobního života. Pochopit podstatu problému nám může pomoci zkušenost arabských zemí jako je Irák, Afganistán, Sýrie či Egypt. Tam se demokracii v našem pojetí nedaří, protože mentalita a kultura těchto zemí je odlišná a nestojí na křesťanských principech. Demokracie totiž byla plodem křesťanské kultury a budovali ji lidé, kteří měli křesťanství v krvi. Třeba to nebyli vždy lidé víry, ale křesťanské zásady pro ně byly samozřejmé. Bohužel bez víry se nakonec i ty křesťanské zásady obrousily, rozmělnily a během generací ztratily svoji vnitřní sílu a zůstala jen jakási pseudo-křesťanská slupka. Dnes je třeba si přiznat, že současná západní civilizace je už tak vzdálena svým křesťanským kořenům, že se demokratickému systému podlamují nohy a přestává být funkční. Konkrétněji řečeno, demokracie počítá s lidmi, pro které jsou důležité pojmy jako pravda, Říjen v liturgii Měsíc říjen je v církvi zasvěcen modlitbě růžence. V říjnu slaví také farnosti, u nichž není známo datum posvěcení kostela, Slavnost výročí posvěcení kostela. Své místo má v měsíci říjnu také poděkování za úrodu. V neděli 20. října je den modliteb za misie. Modleme se za všechny, kteří podle příkazu našeho Spasitele jdou ke všem národům hlásat radostnou zvěst, křtít je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učit je všechno, co nám přikázal. (Mt 28, 19) Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve Sv. Andělé strážní Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu. (Katechismus katolické církve). Tak nás učí církev i Písmo svaté. V Bibli nacházíme mnoho úryvků, které ohlašují existenci andělů a jejich poslání. V nakladatelství Paulínky vyšla před několika lety malá knížečka Novéna k andělu strážnému, která nabízí k zamyšlení i modlitbě např. tyto služby andělů: Anděl spojuje nebe a zemi (Gen 28, 12), Anděl průvodce na cestě (Ex 23, 20 21), Anděl pomáhající porozumět Božímu slovu (Dan 9, 21 23), Anděl, který předkládá Pánu naše modlitby a léčí (Tob 12, ), Anděl, který vysvobozuje z jámy lvové (Dan 6, 23), Anděl, který se zjevuje ve snu, Anděl, který posiluje v úzkostech, Anděl vzkříšení, Anděl, který přenáší do nebe. Existence andělů, bytostí duchovních, je pravda víry a církev je uctívá, poněvadž oni spolupracují na spáse lidí. Dává se jim tento titul Strážcové, protože nás ochraňují a za nás se přimlouvají. Učení o andělech strážných se opírá o některé přesné texty Písma svatého, např. Neboť andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech tvých cestách (Ž 90, 11.), Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého nebeského Otce (Mt 18, 10), V té chvíli se objevil anděl Páně a světlo zazářilo v kobce, vzbudil Petra a řekl mu: Rychle vstaň! (Sk 12, 7). Tato víra v anděla strážného byla velmi často potvrzena v životě světců, např. sv. Františka Římská cítila často ochranu svého anděla, když ji pokoušel ďábel. Sv. Rajmund z Peňafortu pocítil jeho přítomnost při probuzení. Sv. Izidor zakusil, že za něho pracoval, když byl v kostele. Sv. Gemma posílala jeho prostřednictvím dopisy svému duchovnímu vůdci, atd. Liturgická úcta k andělům strážným se objevuje ve středověku roku 1411 ve Valencii ve Španělsku, když město potřebovalo ochranu. Papež Sixtus V. potvrdil tuto památku v roce 1590 i pro Portugalsko. V Římě byla zavedena zvláštní památka v roce Jak málo se lidé zamýšlejí, že při sobě stále mají takového hosta a současně svědka všeho anděla. Pamatujte, že existuje svědek vašich skutků. (Deníček, sestra Faustýna Kowalská). Papež Pius XI. měl velkou úctu k andělům strážným. Vzýval svého anděla na počátku i na konci každého dne a v různou denní dobu. Prohlašoval, že považuje za svou povinnost projevovat vděčnost a úctu ke svému andělu strážnému, jehož cítil stále nablízku a kterého mu Bůh poslal, aby ho chránil na všech jeho cestách (Ž 91,11). Pozdějšímu papeži Janu XXIII. svěřil krásné tajemství: Když se mi stane, že musím mluvit s někým, kdo je jen málo přístupný mým argumentům, obracím se ke svému andělu strážnému. Celou záležitost mu svěřím do rukou a prosím ho, aby se přimluvil u anděla strážného toho člověka, s nímž se mám setkat a prosím ho, aby uklidnil a osvítil svého chráněnce. Rozhovor se pak velice usnadní. (Podle knihy Můj anděl půjde před tebou, G. Huber, nakladatelství Zvon) Sv. František z Assisi, řeholník Sv. Faustýna Kowalská, řeholnice Modlitba, která je mi nejmilejší, je modlitba za obrácení hříšných duší, věz, má dcero, že tato modlitba je vždy vyslyšena. (Deníček, sestra Faustýna) Strana 2 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

3 odpovědnost před Bohem, láska, milosrdenství a oběť. Nemůže fungovat tam, kde se pravda mění podle výzkumů veřejného mínění, cílem je jen osobní prospěch, a druhé milujeme jen do té míry, do které je nám to příjemné a pro nás výhodné. Demokracie potřebuje politiky, kteří své poslání budou chápat jako službu druhým, ze které se budou zodpovídat před Bohem. Ale většina politiků s Bohem nepočítá a komu slouží, si můžeme jen domýšlet. Demokracie ovšem potřebuje také voliče, kteří se rozhodují ne podle planých a líbivých slibů, ale dokáží zvolit tu správnou cestu, přestože bude těžší. My, křesťané, máme ovšem jednu velkou výhodu: Základem naší naděje je víra v Boha a nikoliv víra v člověka. Paradoxně právě ve chvílích lidského zklamání si to můžeme plněji uvědomit a více se přimknout k tomu Jedinému. P. Pavel Hofírek Před 90 lety zemřel arcibiskup A. C. Stojan Olomouckým arcibiskupem byl jen necelé tři roky, už předtím se ale Antonín Cyril Stojan stihl nesmazatelně zapsat do srdcí moravského lidu. Jeho působení v čele arcidiecéze, ukončené 29. září 1923 smrtí, pak bylo jen vyvrcholením celoživotního díla kněze, který se vždy řídil heslem Mám, co jsem dal druhým. Ti, kteří znali Stojana za jeho života, jej obdivovali a považovali za Božího člověka, říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pokračuje: Zemřel v pověsti svatosti. První část procesu jeho blahořečení byla v diecézi ukončena a druhá probíhá v Římě. Bylo rovněž dokončeno odborné dílo o jeho vynikajících ctnostech. Pak ještě musí následovat uznání zázraku, který se stane na přímluvu kandidáta svatořečení. A to jistě hodně záleží i na nás, na našich modlitbách, na naší víře, a také odvaze prosit s vírou. převzato z Panna Maria Růžencová Raněnému vojákovi spravovala řeholní sestra kabát. Přitom z kapsy kabátu vypadl jeden desátek růžence. Sestra se usmála a řekla: Zdá se, že ten růženec byl také ve válce a že mu padli čtyři kamarádi. Raněný pravil: Byl jsem ve válce a povím vám, jak ztratil čtyři kamarády. Bylo nás pět v zákopu a čekali jsme nepřátelský útok. Já jsem si vzal růženec a tiše se modlil. Tu prosí můj soused: Dej mi jeden desátek, já se budu také modlit. Když to viděli ostatní, chtěli také jeden desátek. Nevím, kde jsou moji čtyři kamarádi, ale vím, že nás desátek uklidnil. Cítili jsme, že je s námi Bůh a jeho svatá Matka se za nás přimlouvá při modlitbě. Není to pouhé drmolení pro staré babičky, ale modlitba, při které s Marií rozjímáme o životních událostech Ježíšova i jejího života, modlitba, která nás může doprovázet i naším životem. Když držíme v rukou růženec, jako bychom se drželi za ruku Panny Marie a kráčeli životem s ní. Ona nás učí poznávat Ježíše a vede nás k němu. Všechny památky od matky jsou nám drahé. Ať jsou to drobnůstky nebo velká věc, památka je nám drahá, ne tak pro hodnotu samé věci, jako spíše pro hodnotu lásky matky, s jakou nám ji zanechala. Stačí tuto památku sevřít do dlaně a cítíme tlukot matčina srdce. My křesťané - děti Ježíšova Kříže, máme takovou vzácnou památku od Matky Marie - svatý růženec! Je pravda, že nám ho sama nesestrojila, nenavlékla nám na řetízek 50 perel ani dřevěných a ani zlatých. Přesto růženec má větší cenu než zlato, než diamanty světa! Nejsvětější Panna ho zjevovala svatým duším, a když přichází z nebe na zem, vždy ho sama zbožně drží ve svých rukou. Při každé návštěvě prosí nevinné dítky: Modlete se růženec! Mariánští ctitelé z řad duchovenstva i laiků brali růženec tak vážně, že ho ve svém duchovním životě kladli po mši svaté na první místo. Papež Jan XXIII. to potvrdil, když řekl: Kněz po breviáři, laik po mši svaté má mít v rukou růženec a zbožně se ho modlit. Sám dal příklad, protože denně se modlíval celý 15 desátkový růženec a to i na papežské katedře. Kde na to bral čas? Kdy se láska k Matce ptá na čas? Kdy čeká na úřední volno?... Růženec není obyčejný řetěz perel. Růženec je: Řetěz, který přitahuje nebe k nám a nás k nebi. Řetěz, který pokaždé pevněji spoutává Satana a pokaždé ho dělá proti nám bezmocnějším. Řetěz, který nám dodává sílu Ducha Svatého, který posiloval vyznavače a mučedníky všech dob... Zbavme se toho prázdného zdání, že růženec je jen pro babičky... Babičce je růženec ozdobou třesoucích se rukou. Mladému muži je kompasem, aby nevybočoval napravo ani nalevo, ale vždy přímo směřoval k Bohu. Mladé matce zůstane posilou, aby upřena k Matce Boží čerpala odvahu pevně kráčet vedle svých dětí, ať je svět zvedá, nebo haní... A ostatním mladým? Bez růžence jsou jako beze zbraně proti přesile! Mladí dále potřebují růženec jako chléb! Jako se nám chléb nikdy nepřejí, tak by nám nikdy neměl zevšednět ani svatý růženec! Růženec potřebujeme jako vzduch, vodu a chléb. Vděčnost k Bohu a láska k Nejsvětější Matce ho doporučují. Návrat k růženci je návrat na Srdce Matky! Na tomto srdci je dobře malému, i velkému... Ave, Ave, Ave, Maria... (Miriam Liptovská) Sv. Radim, biskup Sv. Terezie od Ježíše, řeholnice, učitelka církve Sv. Hedvika, řeholnice Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník Sv. Lukáš, evangelista Bl. Jan Pavel II., papež Sv. Jan Kapistránský, kněz Sv. Šimon a Juda, apoštolové Jaroslav Branžovský Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 3

4 Umění prvotních křesťanů V prvním díle bych Vám rád představil některé základní monumenty raně-křesťanského umění. Jsou to katakomby a Konstantinova svatopetrská bazilika. Podle římského Zákona dvanácti desek (cca 450 př. Kr.) museli být zemřelí pochováni za hradbami. Římané obvykle budovali katakomby podle cest, aby ukázali příchozím svoje bohatství. U nejvýznamnější cesty Via Appia se táhnou řady katakomb několik kilometrů daleko. Řím leží na sopečném podloží (tzv. tuf), které není příliš tvrdé. Do tufu vyhloubili komoru, do jejíchž stěn udělali výklenky, kam ukládali popel a kosti zemřelých. Římané zesnulé obvykle spalovali. Délka římských katakomb dosahuje téměř 90 až 120 km. Křesťanská pohřebiště jsou obvykle chodby asi metr široké a dva metry vysoké. Ve stěnách těchto chodeb byly vyhloubeny obdélníkové výklenky hustě vedle sebe i nad sebou. Křesťané, po vzoru Krista, zabalili zesnulého do plátna, vložili ho do výklenku, který uzavřeli mramorovou deskou nebo cihlami. Na desce bylo jméno zesnulého a nápis IN PACE (přání pokoje). Pohřebiště nesměla zasahovat pod cizí pozemek, a tak byla budována v několika patrech nad sebou. V některých místech se katakomby rozšiřují v prostornější komory. Katakomby nikdy nesloužily k pravidelnému setkávání křesťanů. Křesťané se scházeli po domech. Nad některými domy později vyrostly baziliky. Katakomby často mívají název podle mučedníka, který je v nich pochován (např. katakomby sv. Šebestiána, sv. Anežky) nebo podle místa, kde leží (katakomby na Via Anebo nebo na Via Latina). Katakombám sv. Kalista se někdy říká Krypta papežů. Některé katakomby jsou přístupné pro poutníky (např. katakomby sv. Kalista). V katakombách jsou starokřesťanské malby. Tématem jsou např. Adam a Eva, Dobrý pastýř, Chléb a ryby a různé další biblické motivy. Velmi zajímavé je užití symbolu ryby. Ryba se řecky řekne ICHTHYS. Použitá písmena jsou zkratkou věty Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel (Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr). Výjev Dobrého pastýře z Domiciliných katakomb se stal jakýmsi logem nového Katechismu katolické církve. Křesťané používali tento původně pohanský obraz ze života pastýřů jako symbol pro klid a štěstí, jichž duše zemřelého dochází ve věčném životě. (KKC tiráž). V této rané době se neobjevuje motiv kříže a ukřižování. První znázornění ukřižování je vyřezáno na dveřích baziliky sv. Sabiny v Římě a je z 5. století. Bezesporu nejvýznamnější sakrální stavbou starověku je původní svatopetrská bazilika. Bazilika stojí na vatikánském pahorku za hradbami města. Na tomto místě bylo pohanské pohřebiště. Na tomto místě byl rovněž cirk, později nazývaný Neronův, kde našel mučednickou smrt sv. Petr. Apoštol byl zde i pochován. Uprostřed cirku stál obelisk, který je nyní ve středu svatopetrského náměstí. Původní místo je dnes označeno dlaždicí. Císař Konstantin nechal na místě hrobu sv. Petra zbudovat baziliku. Inspirací pro stavbu byla Lateránská bazilika. Císař nechal snést vrchol pahorku a zasypat hroby. Kvůli svému záměru porušil prastaré právo nedotknutelnosti pohřebišť. Celkem bylo přemístěno m 3 hlíny. Tímto vznikla plocha o rozměrech cca. 240 x 90 m, na které byla postavena bazilika s atriem (27 x 55 m) a slavnostním vstupem. Bazilika se začala stavět mezi léty 319 a 322. Hrubá stavba byla dokončena před Konstantinovou smrtí (337). Bazilika byla postavena jako pětilodní a na západě byla příčná loď s apsidou. V apsidě byl hrob galilejského rybáře. Hlavní loď baziliky byla přes 32 m vysoká (tj. jako Berniniho baldachýn v dnešní bazilice) a zhruba 23 m široká. Bazilika byla konsekrována asi v roce 360. Do bazilky se vcházelo pěti dveřmi. Jako šestá byla vybudována Svatá brána v jubilejním roce Tehdy rovněž vznikla tradice otvírání Svaté brány v jubilejních letech. Na obrázku vidíme stavby, které byly na vatikánském pahorku. Dole je tzv. Neronův cirk s obeliskem. Tučnou čarou je naznačen půdorys Konstantinovské baziliky. Slabší čarou je naznačena současná Michelangelova bazilika. Zhruba prostředkem nákresu vede cesta Via Cornelia. František Ponížil, jáhen Modlitby za Charitu Ve středu 18. září 2013 jsme opět po prázdninách obnovili modlitby za charitu - její pracovníky, klienty, dobrovolníky i dobrodince. Během půlhodinky společně děkujeme, prosíme, zpíváme písně. Může být také krátké zamyšlení nad úryvkem z Písma, litanie, růženec aj. Tyto společné modlitby se uskutečňují jedenkrát za měsíc ve středu od 15:30 hod. v kapli na faře. Další termíny modliteb jsou , a Srdečně zveme všechny farníky a příznivce charitního díla k účasti na těchto modlitbách. Pracovníci Oblastní charity Přerov Strana 4 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

5 Svatá María Maravillas de Jesús Španělská řeholnice, zakladatelka mnoha karmelitánských klášterů. Maria Maravillas se narodila v Madridu 4. listopadu roku 1891 jako dcera Luise Pidala y Mon a Cristiny de Guzmán. V té době zastával její otec funkci španělského velvyslance Svatého stolce a i díky tomu vyrůstala Maria ve zbožné katolické rodině. Maria složila slib cudnosti ve věku pěti let a zasvětila se charitativní práci. Poté, co se seznámila se spisy svatého Jana od Kříže a svaté Terezie od Ježíše, pocítila, že je povolána aby se stala součástí Bosých karmelitánů. Její otec, o kterého se oddaně starala, když vážně onemocněl, zemřel roku 1913, a její matka se velmi zdráhala přijmout rozhodnutí své dcery vstoupit do karmelitánského kláštera. Nicméně 12. října 1919 Maria skutečně do kláštera v Madridu vstoupila a sliby složila 7. května Maria obdržela od Pána zvláštní úkol založit karmelitánské společenství Cerro de los Angeles. Společenství bylo slavnostně uvedeno v platnost 31. října Toto bylo první ze série Tereziánských karmelitánských klášterů, které Maria založila podle ústav Bosých karmelitánů. Maria nebyla povolána vytvořit nový řád, nebo odbočit od Bosých karmelitánů často upozorňovala na to, že se pouze snaží žít a předávat ducha a ideály svaté Terezie od Ježíše a svatého Jana od Kříže. 28. června 1926 biskup madridské diecéze jmenoval Marii jako představenou nového kláštera. V následujících letech byla vytvořena společenství v dalších částech Španělska. V roce 1933 založila další společenství v Kottayamu v Indii a díky tomu byly položeny karmelitánské základy v Indii. Její role matky představené byla nezbytná v řadě dalších klášterů, které během svého života založila. Mariin duch poslušnosti a lásky pro církev a pro její karmelitánské sestry jí dával sílu a podpíral ji při práci ve všech těchto povinnostech, aby je mohla vykonávat s láskou. Matka Maria byla často kritizována za ubohé podmínky v klášterech, které založila. Tvrdilo se, že budovy nejsou pevné, jsou malé, nezařízené, s holými stěnami, na kterých visely biblické verše nebo spisy svatých karmelitánů. Na tyto výtky Maria odpovídala slovy: Není to naše starost zasadit semínko, protože řád Bosých karmelitánů je již založen. I kdyby se náš klášter zřítil, nic se nestane. Matka Maria zůstávala záhadou i pro sestry, které ji byly nejblíže, jen její duchovní vůdcové věděli o temných chvílích, které její duše prožívala v průběhu celého života a které ji držely v hluboké duchovní vyprahlosti a vystavily ji bezpočtu zkoušek, a díky tomu se v ní vybudovala naprosto oddaná víra v Boha, který ji vším provázel. Dne 11. prosince 1974, obklopená svými nejbližšími v komunitě Karmelu La Aldehuela v Madridu, matka Maria zemřela. Její sestry uvedly, že si před smrtí stále opakovala větu: Jaké je to štěstí zemřít jako karmelitánka. Dne 10. května 1998 papež Jan Pavel II. prohlásil matku Marii za blahoslavenou a svatořečil ji v Madridu 4. května překlad spolupracovníci redakce Fotografie z akcí pořádaných centrem RÁJ v Pavlovicích u Přerova Den pro maminky Cesta pohádkovou říší Děkanátní modlitby Velehrad Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 5

6 Co se dělo v Maltézské pomoci. Začátkem června se konala pouť přátel Maltézské pomoci na Svatý Kopeček, kterou organizovalo Centrum MP Olomouc. Také my, dobrovolníci z Přerova, jsme se tohoto příjemného setkání v hojném počtu účastnili. Mše svatá, která byla sloužena za dobrovolníky a jejich klienty, byla příjemným povzbuzením v naší činnosti. Po pěkném duchovním zážitku jsme byli pozvání na farní zahradu, pro nás to byla možnost vyměnit si zkušenosti z naší dobrovolnické činnosti. Myslím, že to byl pro všechny příjemně prožitý čas a to nejen proto, že se také hodně jedlo, pilo a zpívalo. Maltézská pomoc se i letos snažila umožnit účast všem lidem dobré vůle i lidem s různým zdravotním postižením na Dnech lidí dobré vůle a Národní pouti na Velehradě, konané ve dnech Také dobrovolníci z Maltézské pomoci v Přerově se již druhým rokem aktivně zapojili do pomoci, kterou na tomto setkání hendikepovaní potřebují. Další akcí, na které pomáhali dobrovolníci z MP v Přerově, byla Alfaolympiáda pro zdravotně postižené, která se konala na náměstí Svobody v Přerově. Naši dobrovolníci pomáhali a také fandili na různých stanovištích, kde nadšení závodníci plnili své sportovní výkony. Velmi mne potěšila ochota nejen dobrovolníků, ale i přerovské farní mládeže, zapojit se a pomáhat zdravotně postiženým při této sportovní akci. Děkuji všem dobrovolníkům za jejich rozhodnutí pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba. Jitka Bílková, koordinátorka MP Přerově 1. PŘIKÁZÁNÍ V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ! Co myslíte? Je snadné mluvit o desateru nebo ne? K ilustraci dva příklady. Stěžoval si kdysi jeden věřící muž: Už léta chodím každou neděli na mši svatou, a ještě jsem neslyšel našeho pana faráře kázat desatero. A přece to považuji za velmi důležité... A druhý případ: Jeden kněz kázal svým věřícím o osmém přikázání - pochopitelně nemohl se vyhnout promluvit též o nactiutrhání a pomlouvání. Na to dostal dopis od jedné zbožné věřící ženy: Pane faráři, toto nám nekažte, kažte raději o mši svaté, to se lépe poslouchá... Takže ne všichni věřící rádi poslouchají něco z desatera - ono to zasahuje do svědomí a ne vždy příliš jemně... Bohatému mladíkovi řekl Pán Ježíš: Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání... A to první přikázání říká: V jednoho Boha věřiti budeš! Tedy na počátku naší cesty k věčnému životu stojí víra - nic jiného než víra - Kdo ve mne věří, i kdyby umřel, bude živ. (Jan 11,25) V listě Židům čteme: Bez víry se mu však nelze Strana 6 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

7 líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. (Žid 11,6) A je to zcela logické - jak bych se mohl dostat k Bohu, v kterého bych nevěřil a vědomě ho odmítal? Ovšem stačí k víře jenom to, že uznávám Boží existenci? Krásná slova o víře můžeme slyšet z úst Alžběty, která říká Panně Marii: Blahoslavená, která jsi uvěřila... To znamená, že věřit, to není jen uznat Boží existenci, že je to něco víc: znamená to plně uvěřit Božímu slovu - Božímu zjevení - a zcela se Bohu svěřit. Je mnoho těch, kteří uznávají Boží existenci, méně však je těch, kteří uvěřili Božímu poselství a ještě méně je těch, kteří se dovedou Bohu plně svěřit - ať v radosti nebo zvláště v bolesti... Přijmout za každých okolností Boží vůli, to není vždy snadné. A zde jsme u jedné skutečnosti, na kterou, bohužel, zapomíná mnoho křesťanů. Totiž, že víra je a musí být stylem života. Věřící člověk se musí ve všech okolnostech života projevit trochu jinak než nevěřící. I kdybych o víře nemluvil, lidé by měli poznat, že věřící jsem - poznat ze způsobu myšlení, ze způsobu vyjadřování, mluvení, z celého mého jednání, z mých základních postojů. Vezměme si to první a nejdůležitější: můj základní postoj k Bohu! V tom nám všichni teologové a církevní otcové dávají za příklad praotce víry - Abraháma. Zjišťuje, že k němu mluví Bůh: Vyjdi ze své země. A on jde, i když neví kam. Později ho tentýž Bůh zkouší: Vezmi svého syna, svého jediného syna - a obětuj mi ho. Abraham je ochoten to splnit - nehádá se s Bohem, nereptá proti němu: uvěřil a bylo mu to přičteno ke spravedlnosti. Mohu si položit otázku pro své svědomí: jaký je můj postoj k Bohu - je to on, který je na prvém místě v mém životě, nebo je tam nějaká moderní modla, které se doslova klaním? Modlářství nepatří někam do starověku, modlářství v jiné podobě existuje přece i dnes. Jestliže mluvíme o postoji k samému Bohu, nemůžeme se nezmínit o postoji věřícího katolického křesťana k církvi. Dnes jsou mnozí, kteří říkají: Ježíš ano, církev ne. Koho si ale představují pod pojmem církev? Asi jen papeže, biskupy a faráře - jenže ono to tak není - i ty jsi církev i tvá rodina je domácí církev - a jestliže kritizuješ církev, potom se prvně podívej na sebe, podívej se na svou rodinu, na své dospělé děti, na všechny pokřtěné kritizuješ je všechny. Proto se musíš spíše snažit pro svou církev něco udělat, při nejmenším máš varovat každého pohoršení. V Konstituci o církvi z II. vatikánského koncilu čteme: Laici jsou povoláni hlavně k tomu, aby jejich prostřednictvím byla církev přítomna a činná na oněch místech a v oněch okolnostech, kde pouze s jejich pomocí se může stát solí země... (čl. 33) Skrze papeže je církev přítomna tam, kde je papež, skrze biskupa, kde je biskup, skrze kněze, kde je kněz, skrze tebe, kde jsi ty: ve škole, na pracovišti, v rodině, v autobuse, na silnici, při zábavě... Tam ji zpřítomňuješ, reprezentuješ, tam zjevuješ nebo také zastiňuješ její tvář. Tam za ni neseš odpovědnost. V naší době je také aktuální, zda máme jako věřící správný postoj k majetku, k penězům... Je také naší povinností starat se i o hmotné věci, potřebné k životu. Vždyť Bůh sám svěřil člověku zemi - obdělávej ji, starej se o ni... I z tohoto správcovství budeme jednou souzeni - ano, a to je ten postoj víry k majetku: jsem jenom jeho dočasným správcem, nikoliv absolutním vlastníkem. V podobenství říká Pán boháčovi: Blázne, ještě této noci si vezmu tvou duši, a čí bude všechno to, co jsi nashromáždil? Věřící křesťan ví, že jeho majetek je sociálně zatížen - že je totiž povinen ze svého zvláště nadbytečného majetku poskytovat těm, kteří - často bez vlastní viny - žijí v nouzi. S tím také souvisí postoj křesťana k práci, k zaměstnání. Jeho práce má mít pečeť poctivosti, svědomitosti a odpovědnosti - a to i tehdy, když se mu zdá, že není za svou práci spravedlivě odměněn. Může se spravedlivě hájit, ale nikdy nemá svou práci odbýt. Na to ukazuje Pán Ježíš v podobenství o hřivnách - služebník líný byl spravedlivě potrestán. Takhle bychom mohli pokračovat a probírat jaké postoje má mít křesťan v různých životních situacích - postoj k manželství, mladí věřící postoj v mravní čistotě v době dospívání a před manželstvím, postoj k utrpení a nakonec i k smrti... Aniž by věřící o své víře mluvil, z jeho života by mělo být poznat, že je věřící, že to s vírou myslí opravdu vážně, že pro něho víra znamená styl života. První křesťané neměli veřejné kostely, lidé je neviděli chodit do kostela, a přece je poznávali, že jsou prostě jiní. My máme kostely, jsou hodně vidět - my do nich chodíme a je nás také vidět - ale je to vidět i v našem všedním životě, je to vidět v životě našich rodin, je to vidět i tam, kde pracujeme a žijeme? To už je otázka pro každého z nás. V horském kázání nám říká Ježíš: Vy jste sůl země - jestliže sůl se zkazí, k ničemu se nehodí, jen aby byla vyhozena ven a pošlapána od lidí. Vy jste světlo světa - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili Otce v nebesích... Využijme každé chvíle k tomu, abychom si ověřili a zkontrolovali své základní postoje podle víry, podle evangelia - ze špatných postojů nemůže vyrůst dobrý křesťanský život, i kdybychom sebevíc dbali na své vnější skutky - Bůh se dívá do srdce, ne na zevnějšek. Ptejme se, zda lidé kolem nás, děti, sousedé, spolupracovníci, spolužáci, mohou na nás poznat, že jsme věřící, ne podle našich slov, ale podle skutků... P. Pavel Martinka Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Nastal podzim a celá příroda si oblékla krásné pestrobarevné šaty. Dny se krátí a noci jsou čím dál tím delší. Myslím, že je to dobře, protože svíčka, kterou si určitě zapálíte večer při modlitbě růžence, nádherně září. Tak má zářit i naše víra. Ale proč se v měsíci říjnu modlíme doma nebo v kostele společně růženec? Na prosbu papeže se křesťané v celé Evropě v 16. století modlili růženec, aby vyprosili ochranu Evropě, která byla nábožensky i politicky rozdělená. Lidé se modlili v kostele, při práci, v rodinách a vznikla i růžencová bratrstva. Společná modlitba byla vyslyšena a evropská vojska při obraně zaznamenala vítězství nad Turky. Jako připomínka se slaví od té doby růžencová slavnost a v měsíci říjnu se má modlit růženec za vlast a za mír v Evropě a ve světě. Svatý František Je to už dávno, roku 1182, co se ve střední Itálii v městě Assisi narodil chlapec Jan. Jeho maminka byla Francouzka a lidé mu proto říkali malý Francouzek, a tak vzniklo jeho jméno František. Jeho tatínek byl bohatý obchodník s látkami. František jako mladý chlapec sloužil v armádě a po jedné bitvě padl do zajetí. Tam se mu dostala do rukou kniha s Božím slovem, s evangeliem a po přečtení se celý život Františka změnil. Odešel z domova a žil v úplné chudobě, jedl jen, co mu lidé dali. Nebylo to lehké takto žít, ale přesto se k němu přidalo i několik jeho kamarádů. Podle knihy Příběhy svatého Františka od Lene MayerSkumazové Hráč Boží Františka je škoda, říkali jeho kamarádi. Dočista se zbláznil! Můj František není blázen, je jen velmi dobrý, bránila ho maminka. Můj malý rytíř našel svého krále, Ježíš byl chudý, smí být jeho posel bohatý? Ježíš miloval lidi a umřel pro ně. Jakou jinou píseň má hráč zpívat? Když se někdo kvůli Bohu zřekne všeho, co má, dostane kdykoli, hodinu za hodinou, plno Božích darů. Bůh daroval Františkovi stinný strom na kraji prašné cesty, aby si při putování odpočinul, a František věděl: to je dar. Bůh daroval Františkovi jeskyni v lese, aby mohl přemýšlet, spát a modlit se a František věděl: to je také dar. Bůh daroval Františkovi slunce, déšť, měsíc, chladný vítr z hor a čistou vodu v potoce, vinné hrozny, květiny, olivy a krásné kameny František to poznal a žasl: Tolik darů! Bůh daroval Františkovi také přátele, zvířata a lidi. Byl tu třeba cvrček, který Františkovi skočil do dlaně, když ji rozevřel a cvrkal pro něho. Byla tu ryba v síti, které dal František volnost. Popřál ji všechno dobré a ryba plavala vděčně kolem člunu a vyskakovala z jezera, až se kapky třpytily. Byl tu divoký vlk se zelenýma očima, který zkrotl, když ho František nazval svým bratrem. Byli tu mladí lidé z města, kteří rozdali všechny své peníze chudým a řekli: Františku, teď jsme chudí jako ty. Mohl bys potřebovat bratry, kteří ti pomohou starat se o nemocné, zpívat a veselit se? Teď se František velmi radoval. Postavili malé chýše kolem prostého kostela za městem Porciunkula (Údělíček), tak se ten kostel ještě jmenuje dnes. Protože sv. František nazýval zvířata svými bratry a sestrami, stal se jejich patronem a ochráncem. Proto byl také 4. říjen, svátek sv. Františka, ustanovený jako Světový den ochrany zvířat. Tento den by lidé měli myslet na to, že zvířata jsou jejich bratři a sestry, Boží stvoření, se kterými máme zacházet jako se svými příbuznými a přáteli. Ale musíme se to naučit, vždyť celý svět je dar od Boha. Misijní neděle je den, kdy pamatujeme na chudé lidi z celého světa. O Misijní neděli se lidé modlí a při mši se vybírají peníze, které se posílají do zemí, kde to lidé nejvíce potřebují. Patronkou misií je sv. Terezie. Na Misijní neděli a po celý rok sbírám obnošené brýle a použité poštovní známky. Díky! Řekni mi, jak zacházíš s chlebem, a já ti řeknu, jaký jsi, řekl Norbert Scholl, německý teolog. Vážení přátelé, srdečně zveme všechny na nácvik ŽIVÉHO BETLÉMA a dalších vystoupení. Setkání je vždy v neděli od 17,30 hodin na centrum Sonus. Společenství LORENCO Liba Calábková Strana 8 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

9 Víkend pro ministranty Zveme všechny ministranty na Podzimní víkend, který se uskuteční 18. až 20. října Pojedeme na faru do Velkých Losin. Můžete se těšit na procházku ke kapli Nejsvětější Trojice, dřevěný kostelík sv. Michaela a spoustu dalších zajímavých činností. Určitě také půjdeme na mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele. Doprava: sraz na vlakovém nádraží v Přerově bude v pátek v 16:45, odjezd je v 17:05. Předpokládaný návrat je v neděli v 11:53. Brzký příjezd je naplánován kvůli vlakovým spojům. Ministranti půjdou na mši svatou v 8:15 ve Velkých Losinách a po mši svaté bude odjezd. S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, prostěradlo (budeme spát na postelích), spacák, vhodné oblečení na ven, dovnitř i do kostela (může být chladno), dobrou obuv, přezůvky, buchtu na páteční večeři. Cena: 400,- Kč (zahrnuje jízdné, pobyt, stravu). Pokud by byl problém pouze v penězích, zkuste se ozvat na faře, nějak se dohodneme. Přihlášku se zálohou 100 Kč je potřeba odevzdat do 13. října, nejlépe u jáhna. František Ponížil, jáhen Pozdrav ze semináře. Drazí farníci, chvála Kristu! Čas léta uplynul jako voda a opět se setkáváme, alespoň prostřednictvím těchto pár slov. Určitě jste přes léto nabrali nových sil k práci na poli nebo jinde. Já jsem prázdniny prožil spíše cestovně a o některé zážitky bych se rád podělil. Nám prázdniny začaly už v červnu, na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme už byli odpoledne doma. V polovině června jsem se přidal k historickému kroužku, kam jsem chodil ještě na základní škole, a jeli jsme na uměnovědnou exkurzi do Valtic. Koncem měsíce jsem jel na víkend za svým kmotrem do Oldřichovic a odtud rovnou na primici našeho bývalého jáhna Honzy Slavíka do Ostravy Pustkovce. Byl 3. červenec, kdy jsem se rozhodl jet do Lipníka nad Bečvou za P. Janem Szczurkem, který mě před 11ti lety křtil. Je mu 85 let a přesto byl velice čilý a všechno si pamatoval. Dále mě čekala katolická charismatická konference v Brně a tradiční ministrantský tábor, na kterém jsem byl už po čtvrté. Právě na něm jsem kdysi ucítil něco Někoho, kdo mě volal jít tímto směrem. Byli jsme ubytování na zámku Štěkeň v jižních Čechách, ale navštívili jsme mnoho krásných míst, jako třeba Prachatice místo křtu sv. Jana N. Neumanna, premonstráty v Nové Říši, Český Krumlov, Červenou Lhotu (tady se natáčela pohádka Zlatovláska), Kájov Mariánské poutní místo nebo i Německo a stezku v korunách stromů. Ministrantů byl plný autobus a podle ohlasů se jim tábor opět moc líbil. Odtud jsem jel na druhý tábor. Tento už nebyl putovní a nacházel se v Hlubokých Mašůvkách. Ne každý ví, jak je toto poutní místo vyhledáváno. Nejen pro svou krajinnou malebnost, lurdskou jeskyni, ale také díky sošce Panny Marie de Foy. Já měl na starost družstvo červených, 13 dětí a můžu se pochlubit, že naše družstvo vyhrálo I. místo. Jakmile jsem se vrátil z tábora, jel jsem na tři dny do Hvozdné ke Zlínu, kde jsme byli domluveni na stanování s pár ministranty, co se mnou jeli na putovní tábor. Je to asi 30 km ode mě, a tak jsem si troufnul jet na kole. To jsem ale netušil, jaké kopce na mě v polovině cesty až do Hvozdné vybafnou. Na svátek sv. Jana M. Vianneye jsme někteří měli povinnou praxi v kněžském semináři. Práce spočívala v tom, že jsme se starali zhruba o 30 kněží, kteří byli týden na duchovním cvičení. Já už se ovšem těšil na 10. srpna, kdy jsem vycestoval z České republiky přes Německo do krásného Švýcarska. Tam jsem pobýval 6 dní a díky Bohu a mé tetě jsem mohl vidět neuvěřitelné scenerie této země, jako třeba Bern, Zürich, Chur, Ženevu, Lausanne, Montreux, Luzern, Pilatus nebo Interlaken, Grindelwald a odtud lanovkou na First, který má přes dva tisíce metrů. Asi nejveselejší zážitek nastal, když jsme v Ženevě nastoupili na loď a zkrátka si to pluli po jezeru. Ani jsme netušili, že nás vylodí v středověkém městečku Yvoire tedy ve Francii. To, že jsem doplul do sousední země, jsem zjistil, jakmile jsem z ní odplouval. A já si říkal, že všude se platí eury, když ve Švýcarsku mají franky. Bylo to krásné a nezasloužené. Měl jsem však co dělat, abych nezkoprněl při duchovním programu. Snažil jsem se modlit, ale zřejmě málo. Cítil jsem na těchto krásných místech možná až duchovní neútěchu. Těšil jsem se na blízkost Pána ve svaté hostii a sv. zpověď. Tuto blízkost nemůže nic nahradit, ani krásné Švýcarsko. Přesto na to nezapomenu a bylo opravdu nádherně! Po příjezdu ze Švýcarska jsem ještě na pár dní zůstal v Praze a tyto krásné dny zakončil poutí na Svatém Hostýně s farností Vlkoš a Říkovice. Odtud jsem odjel za známým do Strážnice a měsíc srpen se nachýlil ke konci. Tyto prázdniny byly opravdu pestré a krásné. Stejně si však myslím, že mohu říct za všechny kluky z ročníku, jak se už všichni těšíme do semináře. Nový rok začneme exerciciemi na Svatém Hostýně, od 15. září. Tak, čas cestování skončil, ale začíná zase něco nového. Když vzpomenete ve svých modlitbách i bohoslovce a studenty konviktu, Pán Bůh zaplať! Za celý první ročník (12 klu-ků) Vás moc zdravím a přeji všechno dobré. Josef Hovád Fotografie ze zahajovací mše svaté v Arcibiskupském kněžském semináři, Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 9

10 Prostřednictvím fotografií Vám chceme přiblížit zaměření a atmosféru akcí, pořádaných centrem Ráj Pavlovice. Další naleznete na str. 5. POZVÁNKY: MODLITBY MATEK - každé pondělí h., a také 1. pátek v měsíci v tutéž dobu. Přijďte s námi prosit za naše děti a rodiny. Děti můžete mít s sebou. CHLAPI - 1 x za 2 týdny středy h (9.10., , 6.11., , 4.12.,18.12.) na centru pro rodinu v klubu Stodola. Setkání jsou příležitostí k rozhovorům mezi muži o běžných radostech a těžkostech života, ale také o otázkách hlubších, o kterých běžně nepře- Hrou a pohybem nudit se nebudem (15.9.) mýšlíme, nebo nám na ně chybí čas a prostor. Sami si tak spoluvytváříme ten náš posvátný mužský prostor ke sdílení, modlitbě, bubnování, přátelství i zábavě. Přísp. 30 Kč. Bližší info u Petra Školouda na tel.: HERNA A ZAHRADA PRO RODIČE A PRARODIČE S DĚTMI je otevřená v pondělí 9-17 h. a v pátek 9-16 h., (ve středu jen po předchozí domluvě na tel ). Příspěvek dobrovolný. Přijďte si pohrát, odpočinout si, setkat se s ostatními rodiči i dětmi, nebo se sdílet s radostmi i starostmi. Pokud vás láká práce s keramickou hlínou, můžete zajít do kroužku KERAMIKA, který probíhá každé pondělí od 16 do 18 h. pro dospělé i děti. Není potřeba se předem hlásit. RODIČOVSKÁ SKUPINA zvláště pro účastníky kurzů Efektivního rodičovství bude ve středu 9. října od 17 h. na téma Jak naučit děti hodnotám. Připomeneme si principy efektivního rodičovství a podělíme se o to, jak se nám daří je v praxi uplatňovat. Zkusíme si odpovědět na otázky: Odzvonilo tradičním hodnotám, jako jsou: poctivost, mírumilovnost, sebekázeň, odvaha, věrnost? Má smysl snažit se tyto hodnoty svým dětem předávat a jak na to? S lektorkou Mgr. Marií Kaňovskou. Je možné přijít, i když jste se kurzu ještě nezúčastnili. Už přes 50 párů s Centrem pro rodinu Ráj absolvovalo oblíbený KURZ MANŽELSKÉ VEČERY, který od roku 2008 Centrum pořádá. Další běh kurzu začíná v Pavlovicích už ve čtvrtek 10. října V dnešní společnosti je manželství pod ohromným tlakem. Mnozí jsou přesvědčeni, že je to už překonaná instituce. Ti, kteří přesto do manželství vstupují, zjišťují, že udržet manželství je velice obtížné. Cílem kurzu je udělat si v manželském páru na sebe čas, vyjít si po letech na rande a strávit čas příjemným i užitečným způsobem. Kurz tvoří sedm setkání + jeden slavnostní večer na závěr. Témata jednotlivých večerů jsou: Budování pevných základů, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Manželská intimita, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer. Každé setkání začíná večeří, následuje promluva (promítaná přes dataprojektor na plátno), po které má každý manželský pár příležitost si spolu popovídat o tématu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Soukromí každého páru je respektováno, skupinová komunikace není součástí kurzu a o svém vztahu nemusí nikomu dalšímu nic říkat. Těm, kteří kurz Manželské večery už absolvovali, doporučujeme zhruba po dvou letech se na něj vypravit znova. Manželé často říkají, že jsou sami překvapení, co všechno za tu dobu zapomněli a chtěli by se k tomu vrátit. Cena kurzu: 1.400,- Kč za pár (zahrnuje 8 x večeře, drobné mlsání a nápoje na každý večer pro dvě osoby, 2 příručky). Pokud se rozhodnete a budete chtít kurz navštěvovat, těší se na Vás Zdeněk a Hedvika Krejčí Chystejte si draky, v sobotu 12. října od 14 h. bude další ročník DRAKIÁDY Centra pro rodinu Ráj opět v Hradčanech na poli od Pavlovic. Občerstvení a dárky pro všechny soutěžící nachystáme, těšte se. Také byste rádi věděli, jak si svými očekáváními přestat ničit vztahy okolo sebe, jak se naučit přijímat skutečnost takovou, jaká je, a jak prožívat přítomný okamžik? Přijměte pozvání na interaktivní přednášku psycholožky Mgr. Ireny Smékalové pro dospělou veřejnost všeho věku a stavu na téma: JAK NÁM NAŠE PŘEDSTAVY BRÁNÍ PROŽÍVAT PŘÍ- TOMNOST aneb NAUČME SE PŘIJÍMAT SKUTEČNOST v neděli 13. října 2013 v 15 h. v centru Sonus v Přerově, ulice Palackého. Mgr. Irena Smékalová je manželka a maminka 4 malých dětí, psycholožka, přednáší pro ženy, muže, i manželské páry. Děkujeme za příspěvek na dofinancování přednášky (dle možností Kč). V případě potřeby zajistíme hlídání pro vaše děti v místě konání besedy. Příspěvek na hlídání a program pro děti: 1 dítě 50 Kč, 2 a více dětí 80 Kč. Je nutné se nahlásit pouze v případě potřeby hlídání dětí - do Stává se vám, že někdy nerozumíte svému dítěti a nevíte, jak odpovídat na jeho hněv, jak reagovat na odmlouvání a dětský negativismus, jak vychovávat bez křiku a trestání, a jak děti účinně povzbudit bez přemíry odměn? Pokud ano, nabízíme vám KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ. Cílem kurzu je přivést rodiče k takovému stylu výchovy dětí, jehož cílem je vychovat děti spolupracující, ochotné, zdravě sebevědomé a vstřícné. Kurz je zaměřen především na praktický nácvik rodičovských dovedností. 8 podvečerních středečních setkání od 16. října vždy od 17. do 19:30 hodin v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova pod vedením lektorky Mgr. Marie Kaňovské. Cena kurzu Kč pro jednotlivce, 1000 Kč pro pár. V případě služby hlídání dítěte příspěvek na hlídání 50 Kč/dítě nebo 80 Kč/2 děti na každou lekci. Letošní VÍKEND PRO MATKY A DCERY bude listopadu v Pavlovicích. Čeká nás opět zajímavý program společného tvoření, her a soutěží i besed s Mgr. Františkou Böhmovou na téma Osedlaný jazyk. Program je vhodný pro ženy a dívky od 10 do 100 let. Už nyní se můžete hlásit. Více informací o akcích i pravidelných programech a přihlášky u Jarmily Skřečkové - tel.: , Hana Školoudová Strana 10 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

11 Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání V sobotu 7. září se konala pouť přerovského děkanátu na Velehrad. Zatímco se rodiče a další poutníci mohli nerušeně věnovat modlitbám svatého růžence a adoraci Nejsvětější svátosti, pro jejich děti katecheté děkanátu spolu s centrem Ráj připravili soutěžní cestu s vyprávěním o životě svatých Cyrila a Metoděje, která končila v místě Živá voda, nalézající se nedaleko Archoskanzenu Velehrad. Krásného slunečného odpoledne se zúčastnilo asi25 dětí z děkanátu. Alena Pizúrová aneb jak budovat šťastné manželství Manželská setkání Letní kurz Manželská setkání jsme do letošního léta znali pouze z pozice dětí či pečounů, a tak nás lákalo podívat se na tuto akci také z druhé strany. Co tam tehdy naši rodiče dělali, zatímco my jsme si užívali her v podzámecké zahradě? Své ano jsme si řekli před rokem a máme se moc rádi. Ale nemyslete si, i mladí manželé řeší problémy a ze zamilovanosti a nadšení svatebního dne se věčně vyžít nedá. Jestli se máme věrně a s úctou milovat až do smrti, musíme na našem vztahu pracovat; tak jsme se rozhodli, že je pravý čas zavítat na Manželská setkání. Poslali jsme přihlášku, první prázdninovou neděli sbalili výbavu na týden a vyrazili do Kroměříže. Obavy tipu: Co si můžu s cizíma lidma na skupince povídat! či jejda, určitě tam budeme nejmladší se rozplynuly hned první den. Dva manželské páry, se kterými jsme se sdíleli ve skupince po přednáškách, se brzo staly našimi přáteli a po chodbách se procházeli manželé nejrůznějšího věku od těch zajíčků nám podobným až po zralé manželské páry, které si brzy začnou užívat zaslouženého důchodu. Nikdy není moc brzo a nikdy moc pozdě pracovat na svém manželství, usilovat o obnovení lásky a vyprošovat si Boží milost, došlo nám. Přednášky, které byly spíše než přednáškami otevřeným a laskavým svědectvím ze života, se dotýkaly oblasti komunikace, rozdílů mezi mužem a ženou, životních priorit, zdravého sebevědomí, sexuality, krizí manželství, odpuštění, prokazování pozorností... Otevření těchto témat a především čas, který jsme na této aktivní dovolené měli jeden pro druhého, nás nastartovalo k nové snaze prokazovat si vzájemně dobro a být si tím nejlepším dárkem, jaký Bůh pro náš protějšek zamýšlel. Hřích je... nevyplout, stát na cestě, zazněl citát z knihy Loď od P. M. O. Váchy v přednášce o odpuštění. A tak se snažíme rozhodnout se každý den vyplouvat na cestu ke krásnému manželství, nesedět se založenýma rukama a rozvíjet to dobré, co do nás Pán vložil a vzájemně se obdarovávat. Více na Peťa a Peťa Zlámalovi Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 11

12 V přerovské mateřince začal nový školní rok. S úsměvem na rtech přivítaly paní učitelky s dětmi nový školní rok v Církevní mateřské škole v Přerově. Brzy se všichni seznámili a skamarádili, poznávali školku se zahrádkou i blízké okolí. Seznámili jsme se s novým kaplanem a jáhnem, který k nám tento rok bude chodit na katecheze. Na začátek školního roku jsme slavili mši svatou, kterou pro předškolní děti sloužil P. Pavel Martinka, tentokrát v mateřské škole. Dobrodružství jsme zažili při prohlídce hasičských vozidel a hašení ohně u příležitosti 60. výročí založení hasičského sboru v Přerově. Jako plod roku Růžence, vyhlášeného Janem Pavlem II. v roce 2003, se rozšířila eucharistická adorace dětí po celém světě, její 11. ročník se bude konat 4. října. Také děti z naší mateřské školy se k této adoraci připojí. Stejného dne je vyhlášen Světový den zvířat, k jehož příležitosti s dětmi navštívíme ORNIS v Přerově a dozvíme se Jak to chodí ve včelíně. V říjnu nás čeká ještě jedna návštěva ORNISU, kdy se dozvíme v programu Ve městě to žije informace o životě zvířat v Přerově. V měsíci říjnu se budeme s dětmi účastnit také celosvětové modlitby Milion dětí se modlí růženec, která vznikla na podnět sv. P. Pia, který řekl: Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní. Toto modlitební setkání se koná každý rok vždy 18. října v 9 hodin. Účastní se jí děti ve školách, v domácím vyučování a ve farnostech. Celý měsíc říjen budeme chodit na městský bazén, kde probíhá kurz plavání pro děti od 4 let, svoji činnost začne kroužek angličtiny pro začátečníky i pokročilé a nově kroužek keramiky ve spolupráci s Centrem pro rodinu RÁJ Pavlovice. Rodičům, kteří budou v příštím školním roce chtít zapsat svoje děti do naší mateřské školy, nabízíme návštěvu školky po domluvě s ředitelkou. Iveta Frýdková Předmostské Díky za úrodu. Dávej Bohu - a budeš mít - míru vrchovatou V neděli 22. září v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí přicházely děti jako každý rok při mši svaté v průvodu s obětními dary. Byly provázeny nejen slovy díků, ale také údivem nad rozmanitou krásou plodů a květin, které mohou být jen dílem a darem rukou Božích. Děkovali jsme za všechny obdržené milosti, za dar víry, za naše kněze, za naši farnost. Také jsme však o tyto dary znovu prosili. Nezapomněli jsme ve svých prosbách na ubohé trpící, nemocné, hladové, na pronásledované křesťany a za mír a pokoj ve světě. Žasneme nad Boží láskou a štědrostí a prosíme, abychom se stali hodnými darů, kterými nás Bůh zahrnuje. Buďme vděčni! Kéž nám Bůh pomáhá. farníci z Předmostí SETKÁNÍ MLÁDEŽE PŘEROVSKÉHO DĚKANÁTU Animátoři přerovského děkanátu zvou na již tradiční modlitby mládeže, které probíhají vždy druhý pátek v měsíci. V říjnu se budou konat v 19:30 ve farním kostele v Prosenicích. Po duchovním programu následuje malé agapé na faře. VÝLET MLÁDEŽE Bývá zvykem, že na podzim vyrážejí mladí z našeho přerovského děkanátu někam na jednodenní výlet. Cíl cesty, i když jej známe, neprozradíme. Kdo by se chtěl zúčastnit tohoto výletu má možnost Sraz je v 8:00 hodin na vlakovém nádraží v Přerově. Těší se animátoři a kaplan pro mládež. P. Pavel Martinka Strana 12 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

13 Navracení církevního majetku Podklady pro žádosti o navracení církevního majetku farností našeho děkanátu byly minulý týden předány arcibiskupství, které bude tyto žádosti podávat společně za všechny farnosti naší arcidiecéze. Během měsíce října si mohou ekonomické rady jednotlivých farností domluvit setkání s technickou administrátorkou děkanátu, která jim seznamy žádaného nemovitého majetku ukáže a vše vysvětlí. Bude to zároveň kontrola, zda se na nějaký pozemek nezapomnělo, a možnost získat konkrétní informace, který majetek by se měl farnostem vrátit. Sumář žádostí za celý děkanát by se tak mohl objevit v časopise v prosinci či lednu. Podle informací z tisku se ale praktické navracení majetku zadrhává, a tak se může stát, že nakonec nebude vrácen ani všechen majetek, který by se dle zákona vracet měl. Odhaduji, že reálný konečný výsledek celého navracení majetku našim farnostem bude jasný až v roce 2015, protože vyřizování žádostí bude úřadům jistě nějaký čas trvat a navíc se mohou objevit různé nečekané komplikace, jak už to v životě většinou bývá. Duchovní obnova na Velehradě Proběhne v termínu listopadu 2013 na téma: Svátost smíření Zlo, hřích, odpuštění, uzdravení. Podrobnější informace najdete v minulém čísle časopisu. Děkuji těm, kdo se již přihlásili. Seznam s dosud přihlášenými 55 účastníky jsem na Stojanově předal minulý týden. Zatím jsou stále ještě volná místa, takže se mohou přihlásit i další; čím dříve, tím lépe. Také prosím všechny o modlitbu, aby duchovní obnova přinesla skutečný duchovní užitek všem, kdo se jí zúčastní. Opravy na faře Letošní opravy na faře v Přerově se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Jednalo se o rekonstrukci sociálek u kotelny a v patře nad ní. Děkujeme těm, kdo nám pomáhali s opravami a s úklidem. Nějaké stěhování a uklízení nás ještě čeká, ale doufám, že během měsíce už bude vše hotovo. Děkuji také těm, kdo tyto opravy umožnili tím, že farnosti půjčili peníze. Předpokládám, že všechny dluhy bychom měli být schopni zaplatit do poloviny příštího roku. Děkuji samozřejmě všem, kdo farnost podporují při kostelních sbírkách nebo svými dary. Pán Bůh zaplať. Farní knihovna a prodejna Tuto neděli začala opět fungovat naše farní knihovna, prodejna a vaření kávy a čaje po deváté mši svaté. Knihovna s prodejnou je teď v bývalé farní kanceláři a je otevřena také během úředních hodin, tedy v pondělí a středu dopoledne od 10:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 16:00. Čas otevření bych chtěl ještě rozšířit, ale to bude záležet na domluvě s těmi, kdo nám budou ochotni pomoci, a také na tom, jaký zájem o knihovnu a prodejnu bude. Co se týká prodeje křesťanské literatury, tak jsme prohloubili spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím, takže bychom měli být schopni rychleji vyřídit objednávky knih, o které bude zájem. V prodejně není prostor k tomu, abychom zde měli velké množství knih k nahlédnutí, takže se bude jednat hlavně o novinky a sezónní nabídku, jako jsou teď kalendáře. Další knihy bude možné si objednat z nabídky karmelitánského internetového obchodu a s výběrem můžeme pomoci, a pak poslat zprávu, až objednaná kniha přijde. Volby Nenechte se odradit. Využijte svého práva a jděte k volbám. Volte podle svého svědomí. Pravděpodobně nám bude chybět nadšení nad volebním lístkem, který nakonec vybereme, a možná budeme mít i pochybnost, jestli zvolená strana a její představitelé jsou těmi nejlepšími. Přesto má smysl volit. Doporučuji příliš se s výběrem netrápit. Podívejte se na název strany, podívejte se na jména na kandidátce. Pokud tam najdete jména lidí, které znáte a kterým důvěřujete, tak je zakroužkujte. Pokud tam na prvních místech uvidíte ty, ke kterým důvěru nemáte, tak zakroužkujte ty, které neznáte. Je to tak trochu sázka do loterie, ale nějakým tím kroužkem nic nepokazíme. Jako křesťané bychom měli letos pamatovat na to, jak se které politické strany staví k otázce navracení církevního majetku. Nejde totiž o ten majetek a ty peníze, to ve státním rozpočtu nehraje žádnou roli. Jde o fakt, že v honbě za volebním úspěchem vědomě zneužívají proticírkevní nálady ve společnosti a ještě ji navíc rozdmýchávají. Tím prozrazují nedostatek pozitivního programu a negativní charakter své politiky. Takové strany rozhodně nevolme. Bohužel také u ostatních politických stran můžeme vidět jakousi povrchnost a vnitřní vyprázdněnost, jak se o tom zmiňuji v úvodníku, ale to je problém, který volby jistě nevyřeší, ať už dopadnou jakkoliv. Teď vybíráme z toho, co je. P. Pavel Hofírek Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 13

14 P. Jaroslav Izák: Svatohostýnské vzpomínky První pohřeb Dobrotu zesnulého pana arcibiskupa Dra Stojana měl jsem příležitost poznat na Sv. Hostýně jako kněz při pohřbu P. Filipa Malého TJ, s nímž jsem se prostřednictvím bílavského kaplana P. Aloise Viceníka už jako bohoslovec seznámil. Byl to první pohřeb na Sv. Hostýně a doposledku se nevědělo, budeli na Sv. Hostýně či v Bystřici. V poslední den přišlo úřední povolení. Jelo nás několik kněží s panem biskupem Drem Wisnarem a Drem Stojanem. Na nádraží byly dva povozy. P. Dr. Stojan nás všechny usadil do kočárů, ale sám se svým nezbytným vlňáčkem šel polní cestou pěšky, nedbaje našich protestů. Nad hrobem vykopaným v lese mezi stromy měl pan biskup jednu ze svých krásných řečí, vysvětluje, proč biskup při pohřbu nemá berlu že už totiž nemá pastýřské moci nad zemřelým, který je už v moci Boží. Citovská pouť Lnulli jsem ke Sv. Hostýnu jako dítě a student, tím více jsem se snažil jako kněz, abych tam i jiné přivedl. Při zřizování schodiště a při sbírce na korunky Panny Marie přičiňovala se moje citovská farnost seč byla. Nápisy na schodech to podnes hlásají. Pátou neděli po velikonocích vodíval jsem každoročně poutníky z Citova. Vlastně to byla záslibná pouť z Brodku do Citova přifařeného. Staršími bratry bývali horlivý František Vlček z Brodku a Josef Stoklasa z Citova a ještě jiní jim pomáhali. Rád na ty poutě vzpomínám, poněvadž byly vzorně vedeny. Mé zdraví bohužel už tenkrát nedovolovalo, abych šel celou cestu pěšky a vždy se našel některý obětavý rolník, který mne chvílemi svezl. Jako hodiny! Vycházeli jsme po šesté hodině z Citova a stavili se v kostele v Brodku, kdež se přidal hlavní kádr poutníků a za Brodkem u kříže měl pan Vlček proslov na rozloučenou. Celá pobožnost se zpěvy a modlitbami se konala podle knihy Cellenská cesta (do MariaZell). Vše už bylo rozděleno, co se kde bude zpívat nebo modlit a šlo to jako hodiny. Nebylo dohadování a nespokojenosti. V Dřevohosticích jsme u pana Šilingra obědvali, zapěvše napřed sv. Floriánu před jeho pěknou sochou na náměstí. Po krátké zastávce v kostele v Bystřici jsme kolem páté hodiny byli na Sv. Hostýně. V neděli jsme se kolem deváté vydali na zpáteční cestu, obědvali v Domaželicích, v Předmostí za zpěvu staré písně před sv. Janem Nepomuckým posvačili a k večeru se vraceli do Brodku a do Citova. Jak ta póť povstala Pan Vlček míval samorostlé proslovy; zvláště před Bystřicí u kříže za Rychlovem rád vykládal prvákům, jak ta póť povstala. Jak byla v Brodku kolera, jak zvon pořád zněl a oznamoval úmrtí, a jak se pár sósedo sešlo a ujednali, že půjdou na Sv. Hostýn, a jak po vyjití poutníků ihned mor ustal. I slíbili, že kaž-doročně pátou neděli po velikonocích půjdou na Sv. Hostýn a v císařsky hode že nikdy nebudou pořádat muziku což ještě za mých časů plnili. Ó, jak slunce krásně svítí! Kdysi v Luhačovicích jsem vyprávěl zemřelému spisovateli P. Janu Vyhlídalovi o řečech pana Vlčka a ten je pak zvěčnil v jedné ze svých črt, kde líčil pouť ke sv. Liborku do Jesence. Písně, které zpívali, jsem předtím nikdy neslyšel, a mnohé mi přicházejí na mysl ještě dnes. Tak po každém jídle zpívali píseň o nasycení Daniela: To proroka Habakuka uchvátila mocná ruka. V písních se nesměla stát žádná změna, třebas to někdy působilo i humorně. Mračilo se a déšť byl na spadnutí, ale my zpívali Ó, jak slunce krásně svítí, já musím k Panně Marii jíti. Jindy jsme se čvachtali Přerovem vodou v dešti, ale zpívalo se vesele, že Bůh nám dal čas pohodlný. Za Bystřicí začali zpívat o cellenských zázracích, z nichž kterýsi je tam na pravé straně oltáře zobrazený, ale tenkráte jsem přece dosáhl, že to vynechali a zpívali hostýnskou Usedla si holubice. Perníkové bobky V Želátovicích a jinde klekávaly děti u cesty a vracející se poutníci jim házeli perníkové bobky, které také na uvítanou se házely v Brodku i v Citově. Staří bratři už dávno umřeli a s nimi umřela ta poezie prostonárodních pobožností. Hynou staré poutní zvyky všude, protože už dnes nenalézáte zbožných obětavých lidí, ba příslušní činitelé zvykům často i nepřáli, místo aby je podporovali! (P. Jaroslav Izák, nar v Křelově, na kněze vysvěcen r v Olomouci. Pro nemoc opustil kaplanské místo v Citově a stal se kaplanem a katechetou v Lipníku nad Bečvou, kde zemřel ) Podle: Hlasy Svatohostýnské 1942, č. 6 Zděňka Mollinová Modlitba na prstech ruky. Nynější papež František nabízí jednoduchý způsob modlitby, abychom při ní nezapomněli na důležité věci. Sám tento návod již mnoho let používá. Je k tomu zapotřebí pěti prstů naší ruky. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované je sladká povinnost. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých modlitbách. Prostředníček je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, poslance, podnikatelé a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho národa a ovlivňují veřejné mínění... právě oni potřebují Boží vedení. Čtvrtý prst je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, každý učitel klavíru, to může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s problémy a za nemocné. Oni potřebují vaše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy příliš mnoho. A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry. A konečně je tu náš malý prst, malíček, nejmenší ze všech. Musíte se vnímat malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible, poslední budou první. Malíček nám připomíná, abychom se modlili za sebe... Poté, co jste se modlili za všechny ostatní, oni budou moci lépe pochopit, jaké jsou vaše potřeby a jak se na ně dívat z pravého pohledu. Strana 14 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

15 Přečetli jsme a doporučujeme. Jedeme na pouť P.Petr Piťha Knihu, kterou vám chci představit, jsem si koupil na pouti v jihočeském Sepekově, kde je chrám zasvěcený Jménu Panny Marie. Pouť od slova puť znamená cestu. Dost často mluvíme o životní pouti. Toto slovní spojení nám ukazuje, že pouť je něco jiného než výlet, nebo zájezd. Sotva bychom řekli životní výlet, nebo životní zájezd. Životní pouť je cesta, kterou projdeme jen jednou, a má tedy rys osudovosti a nevratnosti. Naše životní pouť začne v den našeho zrození a vede nutně k cíli, kterým je smrt. Tam naše pozemská cesta končí. Ti, kteří věří v život věčný, vidí ve smrti pouze konec pozemského putování a považují smrt za okamžik zásadní proměny své existence. Náboženské pouti nesou v sobě tyto velké skutečnosti. Náboženská pouť vede poutníka rovněž k určitému cíli, ve kterém poutník očekává zásadní proměnu svého života. (P. Petr Piťha). Profesor P. Petr Piťha se ve své malé knížce zamýšlí nad významem putování na poutní místa v životě křesťana a nad tím, co je třeba učinit, abychom z pouti měli také duchovní užitek. Přináší poznatky z historie putování a také poukazuje na význam určitých vnějších skutečností, která poutní místa provázejí. Např. svaté schody, schodiště ke kostelu. Má význam nejen estetický, ale i duchovní. Nebo prameny a studánky, milostné sochy a obrazy. Každý z poutníků je jiný, a proto co vyhovuje jinému, může někomu vadit. Ne úplně jasná bývá hranice mezi jednoduchou vírou a pověrčivostí. Právě tak není snadné najít hranici zvídavosti a zvědavosti. Je proto dobré nestavět se do Boží pozice soudce. Stojí tam (na poutním místě) vedle sebe lidé prostí jen s nejnižšími stupni vzdělání a lidé mimořádně bystří s velkým vzděláním. Obojí tvoří lid Boží a Bůh, v něhož věří, je miluje touž otcovskou láskou. Důležitá je cesta na poutní místo. Dřív lidé chodili pěšky, dnes máme výběr mezi dopravními prostředky. I při cestě bychom měli mít na paměti duchovní rozměr našeho putování a nezapomínat přitom na to, že se také potřebujeme najíst a odpočinout si. Z pouti si také přinášíme na památku obrázek, růženec, medailku, ale také svým blízkým např. srdce z perníku. I na tyto dary nám nabízí své zamyšlení P. Piťha. A který je ten nejhezčí dárek z pouti? Náš návrat. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., (* 26. března 1938, Praha) je český katolický kněz, bohemista a lingvista. V letech zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou. Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. Mimo to sepsal řadu životopisů významných osobností katolické církve, např. sv. J. N. Neumanna, Zdislavy z Lemberka či Jana Sarkandera. Knihu vydalo nakladatelství Poustevník, edice Chvilka klidu. Malé knížečky (formát A6) do kapsy přinášejí krátká, ale hluboká a zároveň zábavná poučení. Má 63 stran, cena 35,- Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský Čtvrtek :30 Fara v Přerově Modlitby matek Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá za nemocné se společným udělováním svátosti pomazání nemocných, možnost zpovědi od 8:00 Pondělí :00 Přerov, nádraží Výlet mládeže, viz str. 12 9:00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá v 9:00 (státní svátek) Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina C 17:30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 18:00 Předmostí, kostel Mše svatá ze slavnosti Všech svatých 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek Slavnost Všech svatých Mše svaté: Přerov 8:00 a 18:00 Předmostí v předvečer 18:00 16:00 Přerov, sv. Vavřinec Dušičková svatá zpověď 16:00 18:00 Sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dušičky Mše svaté: Přerov 9:00 a 18:00 Předmostí 8:45 9:30 Předmostí, hřbitov Dušičková pobožnost v Předmostí 16:30 Předmostí, fara Mariánské večeřadlo Neděle :45 Předmostí, fara Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:30 Přerov, hřbitov Společná ekumenická modlitba za zemřelé na hřbitově v Přerově 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Úterý :30 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013 Strana 15

16 Sob n Mše svatá za nemocné se společným udělováním svátosti pomazání nemocných bude v sobotu 26. října 2013 v 9:00 v kostele sv. Vavřince v Přerově, předtím od 8:00 bude příležitost ke svaté zpovědi. Dušičková svatá zpověď bude v pátek 1. listopadu 2013 od 16:00 od 18:00. Sobota :00 Přerov, sv. Vavřinec Ranní mše svatá 9:00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství 9:00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo Neděle :00 Přerov u hvězdárny Drakiáda 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 17:30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 18:45 Fara v Předmostí Papežské encykliky s kaplanem Úterý :30 Centrum Sonus Přednáška Křesťanské akademie Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 17:00 Pavlovice, fara Rodičovská skupina, viz str :00 Pavlovice, fara Setkání chlapů, viz str. 10 Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Pavlovice, fara Začátek Manželských večerů, viz str :30 Centrum Sonus Příprava dospělých na biřmování 19:30 Fara v Přerově Modlitby matek Pátek :30 Prosenice Děkanátní modlitby mládeže Sobota :00 Hradčany Drakiáda Neděle :45 Předmostí, fara Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:00 Centrum Sonus Přednáška: Jak nám naše představy brání prožívat přítomnost, viz str :30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Pondělí :45 Předmostí, fara Náboženství pro dospělé s kaplanem Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Fara v Přerově Modlitby za Charitu 17:00 Pavlovice, fara Začátek kurzu Centra pro rodinu: Efektivní rodičovství, viz str :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina B 19:00 Centrum Sonus Zkouška scholy dospělých Pátek Velké Losiny Víkendový výlet ministrantů, viz str. 9 Neděle :30 Kozlovice Hodová mše svatá v kapli v Kozlovicích 15:00 Centrum Sonus Schůzka animátorů mládeže děkanátu 19:30 Centrum Sonus Příprava mládeže na biřmování Pondělí :00 Fara v Přerově Setkání seniorů 17:30 Centrum Sonus Dějiny umění s jáhnem 18:45 Předmostí, fara Papežské encykliky s kaplanem Středa :00 Fara v Přerově Redakční rada časopisu 20:00 Pavlovice, fara Setkání chlapů, viz str. 10 Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela, skupina A 17:30 Centrum Sonus Katecheze pro dospělé Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu děkanátu Přerov. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Pavel Martinka, Fr. Ponížil, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka listopadového čísla je 23. října Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Ročník 19, Číslo 9, Říjen 2013

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více