Na 27. zasedání dne představenstvo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:"

Transkript

1 číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů a naší citlivostí na únosnost jejich výše. Prudký růst ceny tepla v letech 2006 až 2008 a problémy s teplárnou Lenoxa v Doksech jsou skoro zapomenuty. V budoucnosti tomu tak ale nemusí být. Ceny tepla dále porostou, a to díky růstu DPH, díky nově zaváděným poplatkům za průmyslové emise, které budou platit teplárny a díky nutnosti nákupu emisních povolenek teplárnami. To všechno a ještě případný růst ceny paliva, vody a elektrické energie se pochopitelně promítne do koncové ceny gigajoulu. Co s tím můžeme dělat? Musíme se nadále věnovat úsporám tepla a to nejen na pláštích budov, ale i na střechách, půdách a stropech sklepních prostor. Růst ceny tepla zkracuje návratnost našich investic do úspor. Často je slyšet názor, že naše úsporná opatření nejsou nic platná, protože dodavatelé tepla si nižší spotřebu prostě dorovnají vyšší cenou. To je hodně zkreslená představa. S klesající spotřebou se mění poměr fixních a variabilních nákladů dodavatele a nějaký vliv na zvýšení ceny to určitě má. V předchozím odstavci jsem uvedl několik faktorů předpokládaného růstu ceny a ani jeden z nich není závislý na naší spotřebě. Cena dodávaného tepla by totiž výrazně rostla, i kdybychom žádná úsporná opatření neudělali. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva str. 3 Odečty vodoměrů str. 6 Bydlení v malobytovém domě str. 7 Informace SčVK Na 26. zasedání dne představenstvo: projednalo a vzalo na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech schválilo plán seminářů s předsedy samospráv a delegáty pro rok Semináře probíhají v měsíci říjnu 2012 schválilo pětiletou půjčku samosprávě 437, Pískovec 896-7, Kamenický Šenov na zateplení domu schválilo bankovní úvěr samosprávě 794, Stružnice 214 na zateplení průčelí domu, generální opravu střechy a výměnu společných oken schválilo bankovní úvěr samosprávě 458, ČSLA 118-9, Cvikov na zateplení domu a generální opravu střechy schválilo připojení dalšího objektu - rekreačního domku manželů Kalinových na dokončený kanalizační systém družstevních domů v Pihelu projednalo a vyřídilo 8 žádostí souvisejících s dluhem na nájemném Na 27. zasedání dne představenstvo: schválilo návrh na využívání auditorských služeb na ověření účetní závěrky od firmy LN AUDIT Louny s.r.o. Návrh na uzavření smlouvy s touto auditorskou firmou bude předložen na podzimním shromáždění delegátů schválilo teze rozpočtu OSBD Česká Lípa pro rok 2013 a uložilo ekonomické komisi předložit rozpočet na příštím zasedání schválilo dle čl. XI odst. 5 směrnice pro poskytování půjček rámec půjček pro rok 2013 takto: projednalo návrh technického úseku na odstranění zbývajících vysokých rizik na výtazích a schválilo následující rozsah prací a postup: U domů, s drátěnou nebo prosklenou výtahovou šachtou (celkem 44 domů), bude jako třetí etapa modernizace výtahů provedena výměna všech šachetních dveří a opláštění šachty. Realizace této etapy bude zahájena nejdříve po skončení splácení druhé etapy. Etapa bude hrazena zvláštní položkou nájemního předpisu ve výši 3 Kč/m 2 plochy a měsíc, a to po dobu 6 let. Zbývající finanční prostředky, které se nevyberou touto nájemní položkou, budou nejpozději se splatností faktury dodavatele prací uhrazeny z DZOI domu. Třetí etapa bude předložena ke schválení na shromáždění delegátů schválilo vnitrodružstevní půjčku splatnost (let) rámec (mil. Kč) poplatek (%) Půjčky pro vesnickou výstavbu Půjčky provozní a nutné opravy 3 1,5 5 Velké půjčky pro samosprávu 442, Pískovec 907-8, Kamenický Šenov na zateplení domu a výměnu společných oken schválilo bankovní úvěr pro samosprávu 739, Okna 6 na zateplení domu a půdy 1

2 INFORMACE Již v dubnu letošního roku jsem vás informoval na stránkách našeho Zpravodaje o tom, že jsme vytvořili nové internetové stránky. Také jsem se zmínil o skutečnosti, že připravujeme jejich novou grafickou podobu. Návrh a zpracování nové tváře našich stránek byly zadány specializované firmě a v tuto chvíli probíhají úpravy a naplnění nových grafických modulů našimi údaji. Věříme, že v dohledné době se budete moci s těmito stránkami seznámit. Vrátím-li se úplně na začátek naší internetové prezentace, je možné říci, že patříme mezi průkopníky této komunikace s klienty. Již samotná naše doména naznačuje, že jsme byli první OSBD, které si tento název obsadilo. Dne jsme si zaregistrovali doménu a v průběhu roku 1999 došlo ke spuštění veřejné i interní (přístupné po zadání jména a hesla) části Nové internetové stránky? našich internetových stránek. Od té doby se stránky neustále vyvíjí a doplňují. V současnosti máme ve veřejné části sekci kontakty, články, fotogalerie, informace o nás, základní dokumenty, archiv Zpravodaje, výroční zprávy, odpovědi na časté dotazy, směrnice, stanovy, seznam spravovaných domů včetně adresy a fotografií s mapkou a další informace. V sekci pro naše klienty je možné získat konkrétní informace o domě, ve kterém naši klienti mají byt. Informace jsou ekonomického, technického i správního charakteru a zajišťujeme dvě úrovně přístupů. První úroveň je pro klienty členy. Ti mají možnost vidět informace, které evidujeme o jeho osobě a o jeho bytě. Je zde vidět seznam přihlášených osob, platný předpis, výsledek posledního vyúčtování a parametry bytu. Dále klientům poskytujeme informace o hospodaření domu, ve kterém mají svůj byt. Druhá úroveň přístupu je funkcionářská, ta umožňuje vidět více informací o domě. Obě přístupové úrovně mají možnost i aktivního užívání našich stránek, tedy zadávaní požadavků směrem ke správě družstva. Je možné žádat o změnu předpisu, změnu počtu osob, změnu způsobu placení předpisu úhrad. Pro funkcionáře je zde možnost zadání požadavku na opravu v rámci jejich kompetencí, které mají dle směrnice o zadávání oprav. Nově jsme rozšířili sekci výběrová řízení, kde kromě výběrových řízení nad 0,5 mil Kč nyní uveřejňujeme všechna výběrová řízení, která jsou družstvem zajišťována. Také zde připravujeme novou službu, která bude pro naše dodavatelské firmy. Jedná se o upozornění na nově zadaná výběrová řízení. To budou moci využít firmy, které mají zájem o trvalou informovanost o našich poptávkách na trhu. I nadále se budeme snažit, aby naše stránky plnily svůj účel a náklady, do této technologie vložené, měly svůj efekt. Cílem je přesná, přehledná a včasná informovanost našich klientů i našich dodavatelů. V neposlední řadě je to i vizitka našeho družstva. Věřím, že nová grafická podoba přispěje ke splnění našeho cíle. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 2

3 TECHNICKÉ INFORMACE Odečty vodoměrů 2012 Blíží se konec roku a s ním přicházejí opět odečty bytových vodoměrů. Abychom předešli zbytečným problémům a nejasnostem, osvěžme si paměť základními informacemi. V domech OSBD máme v současné době dva typy vodoměrů, bez ohledu na to, zda měří teplou či studenou vodu. Do domů, které jsou napojené na dálkové vytápění a mají měřené teplo, jsou totiž od roku 2009 postupně montovány vodoměry s radiovým odečtem, viz. obrázek 1. Než se v těchto domech sjednotí oba vodoměry na radiové, bude to ještě pár let trvat. Důvodem je postupná výměna v rámci platných dob ověření (tzv. cejchování) původních vodoměrů, což vychází až do roku Odečtář v těchto smíšených bytech fyzicky zapisuje stav pouze starého nevyměněného vodoměru, protože nový vodoměr je odečítán již dálkově. Do domů s vlastním vytápěním a vlastní přípravou teplé vody se montují vodoměry standardní, bez radiového odečtu, viz. obrázek 2. Pokud si to samospráva přeje, je samozřejmě možné i zde instalovat radiové vodoměry. Vodoměry s radiovým odečtem jsou odečítány každoročně ke dni Protože odečty proběhnou bez návštěvy bytu a nedostanete do ruky odečtový list, je dobré si konečný stav k tomuto dni poznamenat a vodoměry zkontrolovat. Pokud patříte mezi ty, kteří výměnu vodoměru z nějakého důvodu neumožnili, ozvěte se na tel Hrozí vám totiž v lepším případě průměr domu, v horším případě sankce za neumožnění výměny vodoměru, tj. trojnásobek výše uvedeného průměru! Průběh odečtů mechanických vodoměrů se nijak nemění. Odečty probíhají každoročně během listopadu. Odečtářem je buď přímo pracovník TE- CHEMU nebo předseda samosprávy, pracující na dohodu pro firmu Techem. Naše družstvo již odečty několik let neorganizuje a nezajišťuje. Při fyzických odečtech je potřeba vpustit odečtáře do bytu, neboť jeho povinností je, aby zároveň zkontroloval plomby a funkčnost vodoměrů. U radiových vodoměrů probíhá ještě jeden kontrolní odečet v květnu, který by měl odhalit případné poruchy. Není ale od věci občas otevřít šachetní dveře a vodoměry si přesto zkontrolovat. Připomínám, že povinnost kontrolovat jednou za čtvrt roku funkčnost všech měřidel v bytě, je zakotvena ve Stanovách družstva, stejně jako povinnost oznámit v případě dlouhodobé nepřítomnosti kontaktní osobu, která umožní přístup do bytu. A na závěr zcela vážné varování. Neumožní-li uživatel instalaci bytových vodoměrů nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, činí v daném zúčtovacím období jeho náklad na studenou vodu trojnásobek průměrné spotřeby podle počtu osoboměsíců. Pro teplou vodu je to trojnásobek hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1m 2 podlahové plochy zúčtovací jednotky. Proto pokud již dnes víte, že v době odečtů nebudete doma, že zřejmě ani nebudete moci převzít doporučený dopis s výzvou na druhý termín, ušetřete si nepříjemnosti a ozvěte se předem, určitě najdeme společné řešení. Jana Kubátová energetička Technický úsek upozorňuje uživatele bytů, že probíhají odečty radiových vodoměrů. Zkontrolujte své vodoměry a zapište si stavy. Obr. 1 vodoměr s radiovým odečtem Obr. 2 vodoměr vizuální 3

4 ROZHOVOR Představujeme člena kontrolní komise, kterým je Mgr. Jiří Nejezchleba Na úvod nám prosím sdělte pár slov o sobě. V Kamenickém Šenově žiji od roku 1971, prvních 35 let v rodinném domku a nyní již 6 let v družstevním bytě na sídlišti Pískovec. Původním povoláním jsem učitel, aprobace matematika-fyzika, z tohoto náročného povolání jsem však poměrně brzy dezertoval. Nyní jsem již téměř pět let ve starobním důchodu, předtím jsem si vyzkoušel i práci ve veřejném sektoru, a posledních téměř patnáct let před odchodem do důchodu jsem byl tzv. osobou samostatně výdělečně činnou. Jsem již téměř padesát let ženatý, máme dvě dospělé dcery a čtyři vnoučata. Z koníčků jsem se věnoval a vlastně věnuji dosud, sportu. Zpočátku hlavně horolezectví, v poslední době s manželkou jezdíme často na závody v orientačním běhu, absolvujeme okolo čtyřiceti závodů ročně. Také jezdíme na kole, v zimě na běžkách a částečně se věnujeme i turistice, neboť okolí je nádherné, vždyť naše město leží na rozhraní tří CHKO. Občas se věnujeme i kultuře, zejména v zimě chodíme na koncerty a sem tam i do divadla. Jaké je Vaše působení v družstvu? Členem družstva jsem šest let. Protože jsem se o dění v družstvu zajímal a chodil i na správu družstva, bylo mi posléze nabídnuto, zda nechci kandidovat jako náhradník představenstva. Tuto nabídku jsem přijal a na jarním shromáždění delegátů 2008 jsem byl náhradníkem představenstva zvolen a tak jsem se jeho zasedání každý měsíc účastnil až do jara Po půl roce jsem byl na dalším shromáždění dovolen do kontrolní komise, kde působím dosud. Tato práce mě zajímá a vzhledem k tomu, že jsem již v důchodu, mám na ni i čas. Poslední dva roky jsem i členem výboru samosprávy 441 v ul. Pískovec Kamenický Šenov. Sdělte nám něco o Vaši činnosti v kontrolní komisi. O práci kontrolní komise již v předchozích číslech psali předsedkyně paní Tůnová a místopředseda komise pan Zoubek. Já v současné době za kontrolní komisi pracuji v komisi bytové a v komisi likvidační, občas pana Zoubka střídám v komisi pro výběrová řízení. Samozřejmě se účastním různých kontrol dle plánu komise na jednotlivá období, pravidelně ročně je to kontrola ověření účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za předcházející období. Dále se v tomto roce kontrolovalo čerpání FBH, dodržování směrnice pro zadávání oprav nemovitého majetku a v současné době probíhá kontrola rozdělení hospodářského výsledku dle usnesení shromáždění delegátů a kontrola čerpání sociálního fondu. Výsledky těchto kontrol prezentujeme na představenstvu a dvakrát ročně se s ostatními členy komise účastním i jednání shromáždění delegátů. Působíte i v dalších poradních komisích představenstva? Jak jsem se již zmínil, pracuji v komisi bytové, komisi likvidační a jako náhradník občas v komisi pro výběrová řízení. O práci v této komisi psal v minulém čísle pan Zoubek, o práci v bytové komisi její předseda pan Murka, a tak nebudu opakovat již řečené. Likvidační komise se schází většinou jen jednou, výjimečně dvakrát ročně. Rozhoduje o likvidaci nepotřebného majetku na návrh jeho správců, o tom, jakým způsobem a kým bude likvidace provedena a kdo jí bude přítomen za komisi a za správu družstva. Co Vás zlobí a co těší? Začnu tím, co mě těší. V osobním životě to, že jsme vzhledem ke svému věku s manželkou stále přiměřeně zdraví a že máme zdravá vnoučata. U našeho družstva to, že se mu daří ekonomicky, že se neustále zlepšuje vzhled a technický stav domů. Co mě zlobí, je bezohlednost některých lidí, nejen k jiným lidem, ale i ke svému okolí a zejména k okolní přírodě. Děkujeme za rozhovor. 4

5 INFORMACE Spolupráce OSBD s charitativní organizací Od 1. listopadu 2010 navázalo OSBD Česká Lípa spolupráci s charitativní organizací Farní charita Česká Lípa. Předmětem spolupráce je objekt na ad- rese Dobranov 120. Vlastník budovy OSBD ji pronajal Farní charitě Česká Lípa za účelem ubytování sociálně slabých jedinců a rodin, kteří řešili neodkladně nepříznivou situaci bytové tísně. Po celou dobu pronájmu je kapacita dvoupatrové Ubytovny Dobranov s deseti pokoji plně obsazena. Jednoduché a účelové vybavení zajišťuje ubytovaným klientům potřebný standard k bydlení. Ubytovaní se sami starají o udržení objektu v čistotě, řeší drobné opravy. Na zkvalitnění ubytování se podílí i vlastník objektu, a to výměnou oken či opravou střechy. Toto komplexní zázemí klientům umožňuje soustředit se na řešení jejich nemalých pracovních a finančních problémů. Přirozenému začleňování sociálně slabých jedinců do běžného chodu společnosti přispívá sociální pracovník Farní charity Česká Lípa a pracovní uplatnění v sociálním podniku ELEKCE s. r. o. OSBD Česká Lípa a Farní charita Česká Lípa vytvořily fúzi, která přesmíru splňuje očekávání a přináší výsledky. nabízí k přidělení družstevní byt 1+1 VII. podl., 43 m 2 v České Lípě, Cvikovská Cena ,- Kč družstevní byt 1+1 s lodžií, VIII. podl., 39,9 m 2 v Mimoni, Sídliště p. R Cena ,- Kč Bližší informace na bytovém oddělení,, Barvířská 738, pí Šindelářová nebo pí Hádeková, telefon Podzimní shromáždění delegátů je plánováno na od 15:30 hodin. Místem konání je tradičně sál Hotelu Merkur v České Lípě. 5

6 TECHNICKÉ INFORMACE Jak drahé je bydlení v malobytovém domě? Skoro jako pokračování úvah y o v h o d n é výši příspěvku do fondu oprav z m i n u l é h o čísla Zpravodaje je dnes na řadě zamyšlení nad bydlením v malobytovém domě. Nezaměňujte prosím termín malobytovka automaticky za vesnický dům. I v České Lípě máme dost domů s 10 či 12 byty, což je asi hranice pro malobytový dům, většinou zděný, dvou až třípatrový. Ačkoliv bydlení je zde klidné, nerušené a jaksi více osobní než v paneláku na sídlišti, rozhodně není levnější. Aspoň z hlediska společných oprav. Jsou totiž věci v domě, které nemají žádný vztah k velikosti domu a počtu bytů a stojí tudíž bohužel stejně pro velký i malý dům. Namátkou můžeme jmenovat vstupní dveře, předložená schodiště, zřízení společné televizní antény (bez kabeláže), spodní hydroizolace a drenáž kolem domu a další. Nakonec ani střecha není závislá na počtu bytů, pouze na rozměrech domu. V extrému může mít pětibytový dům stejně velký půdorys jako věžový dům s padesáti byty. Proč to vlastně zdůrazňuji? V návaznosti na minulý článek o výši tvorby na opravy chci ukázat důvod, proč by malobytové domy měly tvořit vždy více, než vícebytové panelové domy. Pokud jsem tedy minule doporučoval tvorbu kolem 20 až 25 korun na metr čtvereční plochy bytu, v případě malobytovek je to spíše 30 a více korun. Pojďme si představit situaci, kdy je nutné opravit sedlovou střechu, k tomu ještě nadstřešní část komínů a třeba zateplit půdu. Bavíme se o nákladech ve výši nejméně půl miliónu korun, spíše 650 tisíc. A pokud se má na financování podílet 5 či 6 bytů, lehce si prostým dělením spočítáte, kolik připadá na každý byt či metr čtvereční plochy. Na druhou stranu generální oprava střechy u typického věžového domu stojí stejné peníze, ale na platbě se podílí 47 bytů, tedy nejméně 8x tolik. Stejné je to s opravou vstupu, výměnou vstupních dveří a třeba opravy či výměny předloženého schodiště. Schodům nebo dveřím nezáleží na tom, jestli slouží pěti nebo padesáti bytům, v obou případech jsou stejně drahé. A závěr celé úvahy? Že bydlení v menším domě je pravděpodobně příjemnější, ale určitě dražší, než to panelákové. Věci možná déle vydrží, protože nejsou tak používané a ničené jako v anonymním domě. Lidé možná mají lepší vztah k domu a jeho okolí. To vše je však vyváženo výrazně vyššími náklady na každou opravu velkých konstrukčních prvků domu a následně i potřebou vyšší tvorby do fondu oprav v rámci měsíčních předpisů. Při průměrné velikosti bytu 65 m 2 vytvoří v pětibytovce při tvorbě 25 Kč/m 2 pouhých Kč měsíčně. Při odhadované režii Kč měsíčně (povinné revize, drobné opravy) je to za rok 85,5 tisíce korun do fondu oprav. Takže na střechu bude dům spořit 7 až 8 let. Věžový dům se 47 byty při stejné velikosti bytů a tvorbě ušetří každý rok na jeden a půl střechy! Z toho vyplývá, že pokud bydlíte v malobytovém domě a platíte méně jak 30 korun na metr čtvereční, v dlouhodobé perspektivě žijete na dluh a dům vyžíváte. Jednorázově to lze řešit půjčkou či úvěrem, ale dlouhodobě vás ten dluh dožene. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku sam. 734, Na Výsluní , Dubá sam. 612, Sídliště pod Ralskem , Mimoň 6 sam. 483, Skalice u Č. Lípy č.p. 512

7 TECHNICKÉ INFORMACE Nenechte se zaskočit odstávkou vody Otočíte kohoutkem a ejhle, voda neteče. Všimli jste si sice vykopané díry na konci vaší ulice a montérů označených logem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Kdo však může tušit, že voda nepoteče i v místech o několik domů či ulic dál. Následuje rozčilení, telefonování a zjišťování. Rychlý přesun do supermarketu, nákup balených vod a časová ztráta při hledání způsobů jak narychlo sehnat vodu alespoň na to nejnutnější. Scénář by mohl být ovšem zcela jiný. Nenechat se zaskočit! O plánované odstávce vody vím předem a můžu se na ní připravit. V případě že náhle neteče voda, vím, že se jedná o havárii a jak dlouho odstávka potrvá, říkají zákazníci, kteří využili nabídky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (SčVK) a aktivovali si službu SMS Info. Zákazníky informujeme prostřednictvím zasílání SMS zpráv přímo do jejich mobilních telefonů. Tato služba je zdarma, vysvětluje Iveta Kardianová, ředitelka komunikace a marketingu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Všichni spotřebitelé pitné vody dodávané SčVK se mohou zaregistrovat k odběru služby SMS Info. Zájemce o tuto službu informujeme o odstávkách, haváriích týkajících se adresy bydliště, kterou uvedou při registraci. Adres může být i více. Uživatele služby SMS Info tak mají informace proč u nich doma či na chatě neteče voda, dodává Kardianová. Aktivovat službu SMS si zájemci mohou několika způsoby. Poslat SMS ve tvaru VEOLIA na telefonní číslo nebo zavolat na zákaznickou linku Milovníci internetové komunikace se mohou zaregistrovat prostřednictvím webových stránek nebo přímo na kde je pohyblivý obrázek pod názvem INFO V LAHVI JE MINULOST, kterým se každý zájemce proklikne přímo do registračního formuláře. SČVK 7

8 8 TIP NA VÝLET Na Házmburk jsem si vzpomněl, když jsem minulý týden za solidní viditelnosti vylezl ke kostelíkům nad Úštěkem. Jeho Házmburg Házmburk zřícenina se dvěma věžemi dominuje severním a vlastně zčásti i středním Čechám jako málokterý vrchol v Česku. Zřejmě i proto je opředen různými pověstmi více než jiná místa. Čtyři sta osmnáct metrů vysoký čedičový kopec vystupující z křídových vrstev České tabule se nejlépe dobývá přímo z obce Klapý. Do ní se z České Lípy dostaneme po trase: Litoměřice, Lovosice, Třebenice. Na okraji obce je přírodní parkoviště, odkud se jde na vrchol po žluté značce. Kdo podstoupí výstup, pochopí, proč hrad dostal přívlastek nedobytný. Za husitských válek se prý dokonce uvažovalo o tom, že se v něm uschovají církevní poklady z Prahy. Jen musím upozornit, že návštěvníkům je nedobytný i v současnosti v zimních měsících. Zřícenina není volně přístupná a platí se na ni vstupné. V říjnu je otevřena jen o víkendech, poté až do března vůbec. Na vrchol samozřejmě můžeme i mimo otvírací dobu. Na Házmburk stojí za to vystoupat především kvůli nádhernému rozhledu, nyní navíc vylepšenému o zpřístupnění tzv. Bílé věže. Všechna místa, odkud je vidět hrad, si nyní můžeme prohlédnout z hradu. Litoměřice, České středohoří, památnou horu Říp a v dálce samozřejmě některé dominanty Českolipska. O Házmburku se někdy mluví jako o alchymistické pevnosti. Od roku 1335 měli hrad v držení členové rodu Zajíců, kteří se pár let po jeho získání psali z Házmburka - i v době, kdy už hrad ani nevlastnili. Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka, prezident apelačního soudu v Praze, o sobě prý prohlašoval, že vydal na alchymii více peněz než císař Rudolf II. Možná je to pravda, protože po jeho smrti se zjistilo, že nevlastní vůbec žádný majetek a jeho potomci jsou zcela bez prostředků. V této souvislosti se hovoří o tom, že o jmění ho připravili židovští alchymisté Eliakam z Libochovic, Aron z Litoměřic a Eliud z Třebenic. Hrad však prodal již roku 1558 jeho předek Kryštof Zajíc Janu staršímu z Lobkovic na Zbiroze a Točníku. A to prý byl Házmburk již pustý. Alchymistické pokusy se tak spíše odehrávaly na jiných sídlech Jana Zbyňka - v Budyni (kde je na zámku moc pěkná alchymistická dílna), Brozanech či v pražském paláci. Zajímavá je historka o vinných sklepech. Podle ní si libochovický měšťan Michal jednou při cestě do Třebenic udělal malou zacházku do ruin hradu, aby se jen tak porozhlédl po okolí, a přitom našel vchod do podzemí, kde byly uskladněny velmi staré sudy. U jednoho z nich byla číše, a tak neodolal a trochu vína si nalil. Bylo velmi lahodné, takže si příště na cestu vzal několik džbánů, aby si víno z opuštěného hradu odnesl k domácí spotřebě. Když však chtěl z hradu odejít, zastoupili mu cestu tři bělovlasí muži a upozornili ho, že víno může pít jen on a jeho rodina. Dlouho to Michal vydržel, do hradu si chodil čepovat vcelku pravidelně a nikomu cizímu nápoj nenabízel. O posvícení však na upozornění zapomněl. Když si pak přišel pro víno znovu, starci se opět objevili a tvářili se velmi káravě. Michal poté upadl do podivného spánku. Po probuzení se ocitl na hřbitově a mohl pozorovat, kterak celá jeho rodina jde v průvodu za rakví. V té rakvi bylo jeho tělo... Jako na každém hradu, tak i na Házmburku byl zakopán poklad. Ten zdejší zde ukryli Napoleonovi vojáci, když se pokoření vraceli z Ruska. K hradu samozřejmě patří i bílá paní. Údajně jde o dceru jednoho ze Zajíců vyhlížející svého milého, který se zavázal, že na hrad přivede živou saň. A do třetice tradičních historek patří i ta o spícím vojsku podobnému tomu v hoře Blaník, čekajícímu, až bude Čechům nejhůře, aby poté vyrazilo na zteč. Zajímavé je, že za druhé světové války se na hradě a v okolí prý ukrývali antifašisté aspoň do té doby, než zde německá armáda zřídila protileteckou hlásku s těžkými kulomety. Abyste nejeli pod Klapý jen kvůli hradu, doporučuji návštěvu muzea českého graná- ZPRÁVIČKY Elektronická aukce na služby mobilního operátora českolipské radnice skončila úspěšně - náklady na tuto službu klesnou v následujících čtyřech letech o 75 procent. Stejně úspěšné nebylo výběrové řízení veřejné zakázky na údržbu veřejné zeleně v severní části města. Firma CENT- RA, a.s., která vyhrála, na poslední chvíli odstoupila, a tak část města vypadala o prázdninách jako prales. Na českolipském náměstí T. G. Masaryka proběhla plánovaná oprava morového sloupu. Dodavatelem prací byl Jan Fedorčák na zakázku financovanou městem ve výši Kč včetně DPH. Na Svárově začala výstavba budovy Mateřské školy Pastelka. Nový objekt by měl sloužit 75 dětem. V loňském roce přislíbilo město Česká Lípa opravit kapli Nejsvětější Trojice v Manušicích. Rada města Česká Lípa v létě odsouhlasila přidělení veřejné zakázky dodavateli Tomáši Novákovi z Dubé, jehož nabídková cena činila Kč. Zářijové zastupitelstvo města Česká Lípa souhlasilo s přidělením zakázky na Svoz a likvidaci odpadu dodavateli Marius Pedersen a souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb. Nabídková cena za poskytnutí služeb za 1 rok trvání smlouvy činí ,20 Kč včetně DPH. Přírodovědci objevili na Českolipsku druh vážky, který je v Česku už půlstoletí pokládaný za nezvěstný. Jmenuje se vážka široká, Leucorrhinia caudalis. Rekordních dvacet stran se ucházelo o naši přízeň ve volbách do krajského zastupitelstva. Slavnostním poklepáním základního kamene byla ve středu 22. srpna v 16 hodin zahájena výstavba výzkumného střediska polarizovaných membrán filtračních systémů ve Stráži pod Ralskem. tu v Třebenicích. Zdejší kraj je vyhlášený výskytem tohoto kamene. Jeho těžbou si po staletí přivydělávali rolníci. Muzeum je umístěno v netradičním prostředí luteránského kostela. Ale pozor: muzeum je otevřeno rovněž jen do října. Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Zbyněk Zoubek Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČ: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: ,

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby?

Víte, že na své adrese nemáte hlášené sídlo neznámé osoby? ROČNÍK XVI. ČÍSLO 65 PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, na podzim tohoto roku je tomu už sedm let, kdy jsem poprvé využil kontaktu s Vámi prostřednictvím úvodního sloupku tohoto zpravodaje. Po sedm let

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Zatím bude pfieveden jen trojlístek

Zatím bude pfieveden jen trojlístek INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ÚNOR 2002 Veletrh MIPIM 2002 zaãíná v Cannes uï pfií tí mûsíc Investiãní svûtové fórum Již pošesté se město Ostrava představí ve francouzském Cannes na veletrhu nemovitostí

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009.

Festival køesťanské hudby. Farnost Napajedla Vás zve na Festival křesťanské hudby na schodech, 22. srpna 2009. Èervenec-srpen 07 08 / 2009 Ročník XIII. Napajedla vrací pomoc Koncert skupiny Aventis na nádvoří radnice 15. 8. 2009 od 19:30 hod. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc obcím postižených letošní

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více