VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem"

Transkript

1 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è. 4, 7 a 9, 10 a 16). Své jméno nese park po jednom z vlastníkù místních vinic Blažejovi Czybulkovi. Jasan ztepilý Skalka Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek Konec trasy Kalvarie v Motole Jasan ztepilý Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem Na Cibulkách Motolský ordovik Skupina památných dubù letních v parku Cibulka Trnkùv tis Dub uherský Cibulka jako usedlost existovala již za dob Karla IV., ale dnešní název dostala až v 15. století po majitelích Czybulkových z Veleslavína. V roce 1817 získal Cibulku bývalý pasovský biskup L. L. Thun z Hohensteinu za pohádkových zlatých. Pøestože mu bylo již 69 let, zapoèal rozsáhlou výstavbu a budování anglického parku. Starý pán byl romantik, milovník pøírody a ctitel výtvarného umìní, èemuž odpovídalo celé pojetí parku. Mezi zajímavé prvky z architektury patøí napø. Èínský pavilon, romantická zøícenina, umìlá jeskynì (tzv. Dantovo peklo), novogotická hájovna, poustevna èi sluneèní hodiny. V poustevnì byla kdysi instalována mechanická figurína poustevníka, která pøi sešlápnutí prahu udílela návštìvníkùm požehnání, zatímco druhý, umírající poustevník, ležel na chudém loži. Odpovídající bylo i zaøízení: stùl s biblí, køížem a lebkou se zkøíženými hnáty. Takhle vypadal park Cibulka v roce Dianin chrámek (akvatinta V. Gottmann, podle kresby J. Ryttaye)

2 Kromì zajímavých staveb zde nalezneme i nádherné sochy jako je sv. Jan Nepomucký, socha Jupitera, socha Jitra též zvaná Škrtiè, èi sousoší Diany se psy. Park a stavby byly tak výjimeèné, že je poctil svou návštìvou i císaø František I. s rodinou a na jeho poèest zde byl umístìn sloup ukonèený kamennou koulí, která kdysi nesla císaøského orla. Kromì císaøe park navštívila øada dalších evropských osobností. Po smrti biskupa zaèalo celé dílo pomalu chátrat a pøi budování železnièní trati v roce 1871 došlo k odøíznutí horní èásti parku. Dnes jsou stavební objekty vìtšinou ve špatném stavu, ale park se již zaèal úspìšnì obnovovat. Usedlost Cibulka je dokladem pražské klasicistní pøedmìstské vily zakomponované do krajiny a pro zvláštní sepìtí staveb s okolím je již od roku 1958 památkovì chránìna. Celková výmìra parku a zahrad je 20 hektarù, na kterých mezi nejzajímavìjší stromy patøí prastaré duby v západní èásti, jasan ztepilý s obvodem 450 cm a jírovec u sochy Jupitera. Park Cibulku nìkolikrát maloval Antonín Mánes, vystihuje jej napø. obraz Cibulka za bouøe. Pøed 140 lety si Vojta Náprstek pronajal kus louky v parku a tam poøádal pro dìti èlenek jeho turistického klubu výlety. Pramen v háji Na Cibulce pod železnièní tratí je zachycen zdìnou studánkou. 79 Pohled do koruny mohutného památného dubu v parku Cibulka Skupina památných dubù letních v parku Cibulka Cesta od vstupu do parku mírnì stoupá, po levé stranì míjíme Èínský pavilon a hospodáøské objekty. V okamžiku dìlení cesty pokraèujeme vpravo po témìø vrstevnicové cestì nad sportovní areál a autokempink, kde se tyèí postupnì pìt památných dubù. 1. dub* s obvodem 406 cm (2010) a výškou 24 m. Kmen má u paty drobné poranìní, zdravotní stav 2, v 10 m se dìlí na tøi stoupavé hlavní kmenové vìtve, roste na køižovatce (dìlení cest), z našeho smìru vlevo. 2. dub** s obvodem 530 cm (2010). Kmen je nápadnì zbytnìlý zdravotní stav 3 4, vìtví se v 9 m, roste vlevo nad køižovatkou cest a má z uvedených pìti dubù nejvìtší obvod kmene dub* s obvodem 350 cm (2010) a výškou 24 m. Strom je do 10 m vyvìtven, od 3 m je dvoják, zdravotní stav 3, roste vlevo nad cestou.

3 80 Dub letní v lesoparku Na Cibulkách 4. dub* S obvodem 504 cm a výškou 26 m. Kmen byl vyvìtven do výše 10 m, z boku má dlouhou podélnou trhlinu do výše 8 m, je dutý, zdravotní stav 4, koruna byla redukována, roste vpravo tìsnì u cesty. 94 Dub s bizarním kmenem Na Cibulkách 5. dub* S obvodem 430 cm a výškou 24 m. Kmen je pravdìpodobnì dutý, zdravotní stav 3 4, pùvodnì se vìtvil v 5 m, ale tyto vìtve byly odstranìny, nyní se vìtví v 18 m. Všechny uvedené duby rostou v lesním porostu a jsou oznaèeny tabulkou. Jsou ošetøeny a byly vyhlášeny za památné v roce 2007 (jeden v roce 2008). Odhadované stáøí je 200 let, rostou pøi cestì v rozmezí 250 m. Od východu z parku Cibulka je možno pokraèovat západním smìrem k Motolu pìšky nebo se svézt tøi stanice tramvají až k místu, kde Plzeòská ulice prochází Kukulovou (vedoucí od nemocnice Motol do Nových Butovic). Za tímto mimoúrovòovým køížením cest uvidíme vpravo velký autoservis, v jehož areálu stojí za povšimnutí další krásný strom naší vycházky. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách roste na køižovatce dvou cest Jasan ztepilý* Praha 5-Motol Obvod kmene 522 cm, výška 25 m, stáøí 120 let. Zdravý strom, není vyhlášen jako památný. Pokud si nevyžádáme vstup do servisního a prodejního areálu Honda, mùžeme strom dobøe vidìt i z Plzeòské ulice. Motol spoleènì s okolními osadami, usedlostmi a vinicemi byl znièen v letech zejména francouzskými vojsky pøi válkách o rakouské dìdictví. Francouzi chtìli získat od Marie Terezie habsburská Nizozemí (dnešní Belgie). Spoleènì se Sasy a Bavory oblehli a dobyli Prahu, rok ji drželi v nadvládì, vyjedli zásoby a okolní mìsta zplundrovali. Vyhoøel tenkrát celý Bøevnov i s klášterem. Ceny potravin v Praze vzrostly na tøicetinásobek. Pak se ale karta obrátila a Francouze v Praze obklíèila nová a posílená vojska Marie Terezie s pomocí Chorvatských pandurù a Uhrù. Hlavní stan habsburských vojsk byl v Motole. Po pìtimìsíèní hladové válce zaèala tøicetitisícová francouzská armáda maršála Belletsla 17. prosince prchat. Pøi zoufalém pochodu z Prahy do Chebu padlo nebo zmrzlo na šest tisíc 134 vojákù. Pozdìji ústup se stejnými výsledky zopakoval Napoleon pøi ústupu vojsk od Moskvy.

4 V ulici Za Opravnou nalezneme romantickou stavbu s gotizujícími prvky z druhé poloviny 19. století, s nárožní vìží, bohatì èlenìnou fasádou a kamenným erbem maltézského øádu. Blízko ve smìru k motolskému krematoriu se nachází pøírodní památka Kalvárie v Motole vyhlášená v roce Jde o významný geomorfologický útvar, kde žíly bazaltù prostupují silurskými bøidlicemi. Toto významné nalezištì zkamenìlin znal již Joachim Barrande. Bylinný pokryv tvoøí teplomilná kvìtena vèetnì vzácných hub hvìzdovek kvítkových a bøichatek. Faunu zastupuje bohatá populace ještìrek. Donedávna zde žili i syslové. Areálu dominuje køíž z roku 1721 se znakem maltézských rytíøù na skále nad bývalým maltézským mlýnem (jako památka na smrtelný pád neznámého mladíka). Mlýn vznikl již v 16. století. Za tøicetileté války však zpustl a pozdìji plnil funkci hospodáøského dvora. Byl klasicistnì pøestavìn a je dosud obydlen. Od motolského krematoria je možné pokraèovat až ke køižovatce ulic Vrchlického a Jinonická. Odvážní cestovatelé mohou shlédnout i Trnkùv tis. Kdysi krásnou Turbovou usedlost dnes ale obývají squatteøi. Kalvarie v Motole Mohutný jasan støeží tisíciletý pøíchod od Plznì do Prahy Høbet a pahorek z diabasù po obou stranách silnice u Motolského krematoria. Rok vyhlášení: Rozloha: 3,26 ha. Dùvod ochrany: Geomorfologický útvar s výchozy silurských diabasù a bøidlic a xerotermní vegetací V místì výchozu diabasu tvoøí pomìrnì mìlké údolí Motolského potoka menší soutìsku, které vévodí skalní útvar vlastní Kalvarie. Významné výchozy diabasù a zèásti i bøidlic liteòské skupiny siluru, výrazný krajinný prvek. Ostrùvek mìlkých vápnitých pùd pararendzin Kalvárie až úživných v Motole rankerù. Nalezištì xerotermní kvìteny. Na východní èásti skalním ostrohu Kalvarie, porost pìchavy vápnomilné s výskytem vzácného reliktu èesneku tuhého, dále chrpy chlumní a koniklece luèního, hojná bìlozáøka liliovitá. Refugium drobné fauny bezobratlých, napø. z plžù pontický prvek páskovka žíhaná èi z reliktních stepních broukù støevlíèci Olisthopus sturmii a Harpalus vernalis. Malá svahová plocha pøirozeného listnatého lesa ve východní èásti území je cenný les kontinuální. Z obratlovcù se objevuje ještìrka obecná, hojný drozd zpìvný, budníèek menší i mlynaøík dlouhoocasý. Okrajové èásti byly zèásti narušeny výsadbami borovice èerné a akátu, kromì toho jsou zde zachovány i menší 133 porosty a køoviny pøirozené skladby. Malý zbytek habrové javoøiny.

5 Trnkùv tis* Praha 5-Košíøe Obvod stromu je 267 cm, výška 11 m, stáøí 250 let, nelze bìžnì navštívit, roste v soukromé starobylé zahradì jihozápadnì od køižovatky ulic Vrchlického a Jinonická. Vchod do zahrady je z Jinonické ulice. Bydlel zde èeský výtvarník a režisér animovaných filmù Jiøí Trnka ( ). S oblibou používal ve svých filmech loutky. Mezi jeho nejznámìjší loutkové filmy patøí Staré povìsti èeské a Dobrý voják Švejk namluvené jeho pøítelem J. Werichem a celoveèerní film podle pøedlohy W. Shakespeara Sen noci svatojánské. Tento ilustrátor, malíø a sochaø, zde mìl i svùj ateliér. Dnes jsou stromy i zahrada témìø nepøístupné a v žalostném stavu, tis ale zatím pøežívá. Pøi cestì Vrchlického ulicí dolù Nejvìtší tis v Praze je témìø nepøístupný smìrem k Andìlu je po pravé stranì areál firmy Lexus (na úrovni stanice tramvají U zvonu z Plzeòské ulice). Koruna nepøehlédnutelného stromu sahá až nad chodník. Dub uherský** Praha 5-Košíøe, ulice Vrchlického Obvod 444 cm, výška 22 m, stáøí 110 let. Dub uherský zasahuje z balkánského poloostrova, Malé Asie, jižní Itálie, Maïarska až do pražské Vrchlického ulice, kde roste mohutný exempláø u prodejny Lexus jako ozdobný solitér. Strom má nápadnì velké listy o rozmìrech až 12x18 cm s úzkými hlubokými záøezy mezi laloky. Snáší znaèné sucho, roste rychle a má sladké žaludy. Košíøský dub uherský je v dobrém zdravotním stavu, snadno pøístupný a patøí mezi nejvìtší jedince svého druhu. Byl uvádìn již v roce 1997 v knize Chránìná území ÈR 2 (tehdy mìl obvod kmene 413 cm). V souèasné dobì není vyhlášen jako památný, pøestože je podstatnì mohutnìjší než památný dub uherský v Italské ulici. V blízkém parèíku mùžete navštívit ještì památník nositele Nobelovy ceny (1971) chilského básníka Pabla Nerudy ( ). Pùvodním jménem Ricardo Eliezer Neftali Reys Basoalto pøevzal pseudonym podle našeho Jana Nerudy. Jestliže na Malé Stranì roste Nerudova hrušeò, mohl by být na Smíchovì teoreticky Nerudùv dub. 136 "Všechny knihy zežloutnou, ale kniha pøírody má každý rok své nové pøekrásné vydání." H. Ch. Andersen, dánský pohádkáø,

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy Nepùvodní druhy Èeského Švýcarska Úvod V Èeském Švýcarsku lze spatøit kamzíky pùvodem z Alp Kde se vzaly v Èeském Švýcarsku nepùvodní druhy? Národní park

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

VI. pøehlídka diplomových prací

VI. pøehlídka diplomových prací VI. pøehlídka diplomových prací OBSAH Katalog VI. roèníku Pøehlídky diplomových prací Datum expedice: 4. 10. 2005 Náklad: 800 ks Vydavatel: Èeská komora architektù Josefská 34/6 118 00 Praha 1 IÈO: 457

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více