PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008"

Transkript

1 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k plánovaný základní příděl další příjmy ( 2) očekávané splátky půjček CELKEM: 2. Výdaje Nákup vitaminů a očkovací látky proti chřipce 4 Pořízení hmotného majetku 5 Půjčky na bytové účely 6 Stravování 7 Rekreace 8 Kulturní, tělovýchovné a sportovní akce 9 Výměnné akce 10 Sociální výpomoc a půjčky 11 Penzijní připojištění 13 Příspěvek odborové organizaci 13 Dary věcné a peněžní 14 CELKEM: Pozn.: Položky, které jsou tvořeny více částmi, je vhodné rozepsat.

2 2 Příloha č. 2 ZPŮSOB ČERPÁNÍ Z FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (v souladu s 3 odst.1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) I. Základní zásady hospodaření s fondem 3 Převody zálohového přídělu budou prováděny začátkem každého čtvrtletí. Vyúčtování skutečného základního přídělu bude provedeno v rámci účetní uzávěrky. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem. Na poskytování příspěvků nebo jiné plnění fondu není právní nárok. Příspěvková organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Účetní doklad musí znít na adresu zaměstnavatele a mít náležitosti 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům poskytována nepeněžní formou. Příspěvky jsou poskytovány zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům, jak je specifikováno u jednotlivých oblastí. II. Použití fondu 1. Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociální rozvoji zaměstnanců 4 Příspěvek na dočasné užívání kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, rehabilitačních zařízení včetně masáží a zařízení pro zájmovou činnost. Příspěvek ve výši % ceny za užívání zařízení. Bude prováděn centrální nákup služeb v uvedených typech zařízení, a to podle námětů a zájmu zaměstnanců. Rozdíl mezi výší ceny a příspěvkem uhradí uživatel služby (zaměstnanec). V případě, že zájem jednotlivých zaměstnanců o nakoupené služby přesáhne možnosti fondu, rozhodne o distribuci příspěvku pro jednotlivé zaměstnance zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. Příspěvek na nákup vitaminových prostředků nebo na očkování proti chřipce (v době ohrožení zdraví, např. chřipková epidemie), pokud toto očkování není hrazeno zdravotní pojišťovnou zaměstnance. V případě očkování proti chřipce plná úhrada z fondu. Při nákupu vitaminových prostředků příspěvek do výše na osobu v kalendářním roce. Každý zaměstnanec má možnost čerpat buď příspěvek na nákup vitaminů, nebo na očkování proti chřipce. Souběh obou příspěvků není možný. Příspěvek na nákup vybavení pro sportovní činnost (nákup stanů, vybavení pro lyžování, turistiku a podobně). Doplňování a obnovování se realizuje na základě námětů zaměstnanců a do vyčerpání limitu daného rozpočtem FKSP. O výběru vybavení rozhoduje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. Vybavení je majetkem příspěvkové organizace. Zapůjčování zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům je bezplatné. Pronájem vybavení třetím osobám je možný, a to za úplatu stanovenou částkou /den. Pozn.: Je také možné a vhodné vytvořit výpůjční řád jako přílohu těchto zásad hospodaření s fondem. 2. Půjčky na bytové účely 6 Na základě písemné smlouvy lze z FKSP poskytovat zaměstnancům bezúročné půjčky na bytové účely. Základní podmínky pro poskytnutí půjčky na bytové účely Písemná smlouva musí mít tyto náležitosti: účel půjčky, doba, na kterou se uzavírá, v jaké výši,

3 výše splátek, doba splatnosti, odkdy bude započato se splátkami, alespoň jeden ručitel, způsob placení při skončení pracovního poměru. Při rozvázání pracovního poměru jsou návratné půjčky splatné do 6 měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. Prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k přímé úhradě účelu, který byl dohodnut ve smlouvě o půjčce. Splátky půjčky lze prominout plně nebo částečně (nejvýše však do ) ve velmi závažných případech. Podmínkou pro prominutí půjčky je v každém případě souhlas zaměstnavatele a odborové organizace. (Pozn.: Jde o zůstatky nesplacených půjček, které se řídí podmínkami stanovenými jednak v 3 odst. 7 vyhlášky, ale hlavně 34 zákona č. 219/2000 Sb.) Žádosti o půjčky jsou podávány zaměstnavateli na formulářích, které jsou k dispozici u. Půjčky nelze použít na úhradu nákladů, které byly kryty půjčkou nebo úvěrem od peněžního ústavu nebo z jiných zdrojů, a na vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vypořádání dědiců a jiné majetkoprávní vypořádání. Druhy půjček: 1) Pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení a na provedení stavební úpravy domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení a na které se vydává stavební povolení nebo které podléhá ohlášení. Půjčka zaměstnanci bude poskytnuta do výše zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně dva roky a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5, splatnost půjčky do 5 let od uzavření smlouvy, se splátkami musí být započato do šesti měsíců od uzavření smlouvy. 2) Koupě bytového zařízení (nákup elektrospotřebičů, koberců, nábytku, žaluzií apod., též obnova bytového jádra, kuchyňské linky, 3 koupelny apod., a to v rozsahu, který nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení). Půjčka zaměstnanci bude poskytnuta do výše zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně dva roky a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5, splatnost půjčky do 3 let od uzavření smlouvy, se splátkami musí být započato do šesti měsíců od uzavření smlouvy. 3. Stravování 7 příspěvek z fondu: zaměstnancům a důchodcům (bývalým zaměstnancům) na obědy ve vlastním zařízení částkou /oběd; ve výjimečných případech (např. prázdniny, pracovní povinnosti topičů o sobotách, nedělích, svátcích) bude zajištěno náhradní stravování (jiný subjekt) formou stravenek, které budou poskytovány pouze zaměstnancům v pracovním poměru, a to jen za pracovní směny, ve kterých odpracují alespoň 3 hodiny. Nominální hodnota stravenky bude, úhrada strávníka bude činit, úhrada organizace z dohodnuté ceny. 4. Rekreace 8 Z fondu bude přispíváno zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na rekreační pobyty a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Pokud je součástí rekreačního pobytu rehabilitace, lze přispět i na tyto náklady. Příspěvek z fondu formou nepeněžního plnění bude poskytnut na všechny služby, které poukaz obsahuje a na které zní účetní doklad. Úhradu provede v plné výši zaměstnavatel z fondu a zaměstnanci odprodá za cenu sníženou o příspěvek. Účetní doklad musí znít na jméno a adresu zaměstnavatele. Žádost o příspěvek je potřeba podat písemně, nejméně však týden před termínem odjezdu. O příspěvek na rekreaci v době hlavních prázdnin je nutno podat žádost nejpozději do.

4 4 Přispíváno bude i na dětské rekreace, pokud nejsou součástí výuky (např. školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní výlety) a nejsou spojeny se vzděláváním (např. jazykové tábory, soustředění). Bude přispíváno i na samoplátecké poukazy do lázní. zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně dva roky v pracovním poměru, příspěvek na tuzemskou i zahraniční rodinnou rekreaci nebo samoplátecký poukaz do lázní pro zaměstnance činí /rok, příspěvek pro nezaopatřené dítě zaměstnance do ukončení střední školy činí /rok, rodiči samoživiteli je příspěvek pro dítě navýšen o dalších /rok, na hromadné sportovní a poznávací zájezdy (tedy na zájezdy pořádané pro více zaměstnanců zaměstnavatele) mohou být ceny zájezdů uhrazeny zaměstnancům v plné výši, při zrušené účasti na zájezdu bez vážného důvodu je zaměstnanec povinen uhradit stornovací poplatky jak za sebe, tak i rodinného příslušníka, byl-li také přihlášen, jestliže na hromadný zájezd bude přihlášeno více zájemců, provede zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací výběr účastníků podle těchto kritérií: přednostní účast zaměstnanců před rodinnými příslušníky, sociální postavení žadatele, účast žadatele na akcích obdobného charakteru. 5. Kultura, tělovýchova a sport 9 Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Příspěvek lze poskytnout: na vstupenky či permanentky do sportovních zařízení (např. do bazénů, fitness center), na vstupenky či abonentky do divadel, kin, na koncerty, na pořádání kulturně společenských akcí vánoční besídky, významná výročí, oslavy školy, setkání s důchodci (bývalými zaměstnanci) apod. abonentky do divadel pro zaměstnance a rodinného příslušníka jsou plně hrazeny z prostředků fondu, příspěvek na kulturní představení (divadlo, film, koncert) se týká pouze zaměstnanců, kterým je hrazena vstupenka v plné výši, permanentky na lyžařské vleky při společných akcích jsou hrazeny jen zaměstnancům v plné výši, permanentky do fitness centra jsou zaměstnanci hrazeny do 50 % každé služby (např. cvičení, rehabilitační masáže apod.), při kulturních akcích školy je hrazeno občerstvení do 130 na osobu a náklady na kulturní program. Účetní doklad o zaplacení vstupenek, permanentek aj. musí být na jméno organizace a zaměstnanci se vstupenka poskytne za cenu sníženou o příspěvek z FKSP, pokud není hrazena v plné výši. Z fondu lze hradit i náklady na dopravu na tyto akce. 6. Výměnné akce 10 Při vzájemných výměnných rekreacích, zájezdech, kulturních akcích a sportovních soutěžích lze při zajištění vzájemnosti z fondu hradit pobytové náklady zaměstnanců jiných tuzemských i zahraničních právnických a fyzických osob (tedy, jaké služby budou hrazeny při výměnné akci, takové budou hrazeny i z našeho fondu). zaměstnanci, který se zúčastní výměnné akce. 7. Sociální výpomoci a půjčky 11 Jednorázovou sociální výpomoc (nenávratnou) lze poskytnout v mimořádně závažných případech (úraz, úmrtí, dlouhodobá nemoc), při neočekávané majetkové ztrátě (povodeň, požár bytu a podobně) a při složitých neočekávaných sociálních situacích. Sociální půjčka (návratná, bezúročná) se poskytuje k překlenutí tíživé situace. Může být poskytnuta i na úhradu nákladů nákladných zdravotních pomůcek, které nejsou hrazeny ani na ně nepřispívá zdravotní pojišťovna. Sociální výpomoc a sociální půjčka se poskytuje v hotovosti.

5 Každá sociální půjčka a sociální výpomoc musí být samostatně schválena a musí být vázána na konkrétní případ. zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně jeden rok a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5, sociální výpomoc pro zaměstnance do výše , sociální půjčka pro zaměstnance do výše se splatností do 3 let, zaměstnanec jak na sociální výpomoc, tak i půjčku podá písemnou žádost s konkrétním udáním důvodu, podmínky pro poskytování sociálních půjček jsou totožné se základními podmínkami pro ostatní půjčky poskytované z FKSP. 8. Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění 12 Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem smlouvu o poskytování příspěvku z fondu na penzijní připojištění. Odvod příspěvku je prováděn zaměstnavatelem. zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně dva roky a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5, individuálně uzavřená smlouva u penzijního fondu, výše příspěvku činí 200 /měsíc (nejvýše však 90 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit). Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na soukromé životní pojištění na základě pojistné smlouvy za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem smlouvu o poskytování příspěvku z fondu. Odvod příspěvku je prováděn zaměstnavatelem. zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně dva roky a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou s úvazkem alespoň 0,5, individuálně uzavřená smlouva u pojišťovny, výše příspěvku činí 200 /měsíc (nejvýše však 50 % částky pojistného, kterou se zaměstnavatel zavázal hradit) Příspěvek odborové organizaci 13 Odborové organizaci, která působí u zaměstnavatele, bude poskytnut příspěvek na úhradu prokázaných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů, a to až do výše stanovené rozpočtem fondu (příloha č. 1 kolektivní smlouvy). Hrazeny budou náklady prokázané účetními doklady podle platných právních předpisů a podle zásad oběhu účetních dokladů u zaměstnavatele. Odborová organizace předloží doklady k úhradě nejpozději do týdnů po vynaložení nákladu. Po uplynutí této lhůty může zaměstnavatel úhradu odmítnout. 10. Dary 14 Z fondu lze poskytovat věcné i peněžní dary. Celková výše darů může činit nejvýše 15 % z přídělu fondu na příslušný rok. Nevyčerpanou část limitu lze převést do příštího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. Návrhy na dary při životních a pracovních výročích projedná zaměstnavatel vždy k 1. únoru a 1. září příslušného roku s odborovou organizací. Výše daru: při životních výročích 55 let a každých dalších 5 let ve výši., při pracovních výročích 25 let celkové doby zaměstnání a dalších 5 let výkonu práce ve výši., při odchodu do důchodu ve výši.. zaměstnanci, který je zaměstnán v organizaci nejméně dva roky a v době podání žádosti má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou, výše daru se stanoví procentuálně k výši pracovního úvazku, dar lze poskytnout pouze v tom roce, ve kterém bylo jubilea dosaženo.

6 6 Dar lze poskytnout také za mimořádnou aktivitu humanitárního a sociálního charakteru (péče o zaměstnance, vedoucím zájezdů a akcí, zaměstnancům zajišťujícím půjčování sportovního vybavení, bezpříspěvkovému dárci krve, za osobní pomoc při živelních pohromách apod.). Lze je poskytnout i jiným fyzickým osobám, cizím státním příslušníkům. Výši a poskytnutí daru projedná zaměstnavatel s odborovou organizací. zaměstnanci bezpříspěvkovému dárci krve (po předložení potvrzení o odběru) částku za každý odběr, zaměstnanci, starajícímu se o hromadný zájezd organizovaný pro ostatní zaměstnance: jednodenní, vícedenní, zaměstnanci zajišťujícímu nákup a půjčování sportovního vybavení zaměstnancům. III. Závěrečná ustanovení Veškeré požadavky na čerpání z FKSP musí být předloženy písemnou formou a schváleny jak zaměstnavatelem, tak i výborem odborové organizace. Pověřený člen odborů bude průběžně kontrolovat čerpání fondu. V případě potřeby může odborová organizace podat návrh na změnu rozpočtu, o kterém se zaměstnavatel zavazuje jednat bez zbytečného odkladu. Příloha č. 3 SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ I. Účel Prvořadým cílem hodnocení je zaměřit se především na plán osobního rozvoje každého zaměstnance. Současně systém slouží k získání podkladů pro odměňování zaměstnanců. Hodnocením zaměstnanců naplňují vedoucí zaměstnanci povinnost, jež pro ně vyplývá z ustanovení 302 zákoníku práce. Hodnocení probíhá každý rok v... (uvést období). II. Platnost Systém je závazný pro všechny zaměstnance, včetně vedoucích zaměstnanců. III. Odpovědnost Jednotliví vedoucí zaměstnanci zodpovídají za vypracování hodnocení jim bezprostředně podřízených zaměstnanců podle organizačního řádu. IV. Postup při hodnocení zaměstnanců 1. Hodnocení zaměstnanců pomocí kompetenčního modelu Zaměstnanec je hodnocen na základě požadovaných kompetencí a plnění požadavků na pracovní místo. Cílem je zjistit, kde má zaměstnanec rezervy a kde potenciál rozvoje apod. Ukázka pravidelného hodnocení zaměstnance: Jméno:. Období, za které je hodnocení prováděno: U každé z dále uvedených kompetencí a kritérií provede vedoucí zaměstnanec hodnocení stanovením známky v rámci následující hodnotící škály. Hodnoticí škála: 0 zcela nedostačující hodnocení 1 velmi nízké hodnocení 2 nízké hodnocení 3 vyhovující hodnocení 4 velmi dobré hodnocení 5 výborné hodnocení Obecné kompetence: Organizace práce, plánování Schopnost spolupráce s ostatními pedagogy Prezentace vně školy (spolupráce s rodiči, partnery školy, ) Tvůrčí myšlení, přizpůsobivost Schopnost samostatně řešit problémy Odpovědnost, spolehlivost

7 Vlastní rozvoj (ochota se učit) Odborné kompetence: Orientace v oboru Metodické a didaktické dovednosti Psychologické a sociologické kompetence Speciální odborné znalosti a dovednosti a schopnost jejich uplatnění v práci (např. teorie řízení, outsourcing, cizí jazyky, marketing, ICT) Výkonová kritéria: Kvalita odvedené práce Množství odvedené práce Hodnocení úkolů z předchozího hodnocení: Stupeň hodnocení: bodů (z.. možných bodů) Závěry hodnocení (včetně doporučení a úkolů do dalšího hodnocení): Vyjádření hodnoceného: (pozn.: předávat zaměstnanci k vyjádření až po skončení druhé fáze sebehodnocení viz dále) Hodnocení provedl:.. 2. Sebehodnocení Sebehodnocení je účinný nástroj hodnocení zaměstnanců, který významně pomůže vedoucím pracovníkům v jejich řízení a motivování zaměstnanců. Hodnocený pracovník se má zamyslet nad svým výkonem, najít své silné nebo slabé stránky, které konfrontuje s viděním ostatních. Způsob sebehodnocení: Vedoucí zaměstnanec dá nejprve podřízenému zaměstnanci prostor k vyjádření vlastních předností a slabin ve své práci. Ve druhé fázi nechá zaměstnance, aby zhodnotil své kompetence pomocí hodnoticí škály podle stejného vzoru (formuláře), jaký použil nebo použije nadřízený zaměstnanec k jeho hodnocení (podle bodu 1). Cílem je porovnat výsledek hodnocení a sebehodnocení a hledat příčiny případných rozdílů Vnější hodnocení Ředitel školy může nepravidelně použít hodnocení jednotlivých pedagogických pracovníků (buď formalizované, nebo neformální, spontánní) provedené třetími osobami (např. zástupcem školské rady, žákovské samosprávy apod.). V. Rámcová kritéria pro přiznání nenárokových složek platu 1. Odměny podle 134 zákoníku práce Úspěšné plnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, které je podmínkou přiznání odměny podle ustanovení 134 zákoníku práce, spočívá zejména v následujících aktivitách pedagogického pracovníka: významné výchovně-vzdělávací a mimořádné aktivity (podíl na přípravě a realizaci výstav, společenských a kulturních akcí školy, vedení zájmových kroužků apod.), zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci, osobní podíl na významných výchovných akcích a veřejně prospěšné činnosti, realizace opatření vedoucí ke zvýšení efektivity hospodaření, podíl na péči o rozvoj výpočetní techniky, podíl na výuce cizích jazyků apod., podíl na organizování protidrogové prevence, podíl na realizaci, rozvoji a propagaci projektů vyhlášených školou, metodická pomoc začínajícím a nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkům, řízení pedagogické praxe studentů, logopedická práce, práce s integrovanými dětmi, příprava a realizace speciálních pomůcek pro výuku a výchovu, jiné mimořádné a jednorázově splněné úkoly vyhlášené ředitelem školy. Výše uvedená kritéria jsou jen rámcová a rozhodnutí o přiznání odměny je v kompetenci ředitele školy. U nepedagogických pracovníků spočívá úspěšné plnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, které je pod-

8 8 mínkou přiznání odměny podle ustanovení 134 zákoníku práce, zejména v těchto aktivitách: urychlené odstraňování vzniklých závad (pokud není odstraňování závad součástí náplně práce zaměstnance údržbář), podíl na úsporách v rámci organizace, nadstandardní úklid, úklid po malování nebo po provedených stavebních pracích, péče o materiál BOZP, PO, CO, inventarizace majetku, výzdoba interiéru budovy školy, organizace sběru léčivých bylin a odpadových surovin ve škole, zastupování pracovníků v době jejich nepřítomnosti, podíl na zaškolení nových pracovníků, podíl na přípravě a realizaci školních a mimoškolních aktivit, jiné mimořádné a jednorázově splněné úkoly vyhlášené ředitelem školy. Výše uvedená kritéria jsou jen rámcová a rozhodnutí o přiznání odměny je v kompetenci ředitele školy. 2. Osobní příplatek Dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů, které je podmínkou přiznání osobního příplatku podle ustanovení 131 zákoníku práce, spočívá zejména v plnění následujících kritérií: a) Kvalitní práce ve výchovně-vzdělávacím procesu: kvalita výuky (práce v hodinách, metody, příprava na hodinu), odborné znalosti učitele, přirozená autorita učitele, přístup k žákům, jednání s rodiči, naplněnost tříd, kvalita třídnické práce, dosahování dobrých výsledků v soutěžích a olympiádách, příprava žáků na vyšší typ školy, vedení zájmových útvarů a jiná mimoškolní práce s dětmi, kvalita vedení dokumentace, integrovaní žáci, vytváření dobrých vztahů na pracovišti; Hodnocení pracovních výsledků zaměstnance podle těchto kritérií budou provádět zástupce ředitele a ředitel pravidelně nejméně jedenkrát za čtvrtletí. S výsledky hodnocení seznámí vedoucí pracovník hodnoceného zaměstnance. b) Pravidelně se opakující nadstandardní práce: správcovství kabinetů, učeben, hřiště apod., vedení dalších agend (knihovnictví, zdravotník, požární ochrana, BOZP apod.), odborná publikační činnost, autorství učebnic, učebních a odborných textů. VI. Rámcová kritéria pro přiznání nadtarifních nárokových složek platu 1. Příplatek za vedení Výše příplatku za vedení ( 124 ZP) se stanoví takto: 0. stupeň řízení ( 124 odst. 4 ZP) počet podřízených zaměstnanců: méně než 3. 5 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, počet podřízených zaměstnanců: více než % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 1. stupeň řízení ( 124 odst. 3 ZP) počet podřízených zaměstnanců: méně než % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, počet podřízených zaměstnanců: % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, počet podřízených zaměstnanců: více než 5 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 2. stupeň řízení ( 124 odst. 3 ZP) počet podřízených zaměstnanců: méně než % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen,

9 počet podřízených zaměstnanců: % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, počet podřízených zaměstnanců: více než 5 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Pozn.: Jde pouze o jednu z mnoha možných variant. Je možné volit jakákoliv kritéria, podle kterých se stanoví výše procenta pro příplatek zavedení. Právě tak konkrétní výše procenta může být stanovena jakkoliv jinak, ale vždy v rámci rozpětí stanoveného právním předpisem ( 124 ZP). 2. Zvláštní příplatek Za výkon práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu se stanoví zvláštní příplatek takto: - počet žáků ve výchovné skupině do /měsíc; - počet žáků ve třídě do 20, v tom alespoň 2 žáci se spec. vzdělávacími potřebami /měsíc; - počet žáků ve třídě nad /měsíc; - počet žáků ve třídě nad 20, v tom alespoň 2 žáci se spec. vzdělávacími potřebami /měsíc. Za výkon práce se značnou mírou neuropsychické zátěže spočívající v přímé pedagogické činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výchovných skupinách školského zařízení samostatně zřízených pro tyto žáky se stanoví zvláštní příplatek takto: - počet žáků ve výchovné skupině do /měsíc; - počet žáků ve třídě nad /měsíc. Za výkon přímé pedagogické činnosti spojené s výkonem práce třídního učitele se stanoví zvláštní příplatek takto: - počet žáků ve třídě do /měsíc; - počet žáků ve třídě /měsíc; 9 - počet žáků ve třídě nad /měsíc; - počet žáků ve třídě do 20 s integrovaným žákem (žáky) se speciálními vzdělávacími potřebami /měsíc; - počet žáků ve třídě s integrovaným žákem (žáky) se speciálními vzdělávacími potřebami /měsíc; - počet žáků ve třídě nad 25 s integrovaným žákem (žáky) se speciálními vzdělávacími potřebami /měsíc. Pozn.: Opět je možné jakkoliv nastavit kritéria pro stanovení výše příplatku i výši samotného příplatku tak, aby bylo dodrženo stanovené rozpětí. Příloha č. 4 SYSTÉM ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Část I vzdělávání pedagogických pracovníků Část, která se týká vzdělávání pedagogických pracovníků, plní zároveň úlohu plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který ředitel školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Čl. 1 Účel Na základě tohoto systému je organizován průběh a podmínky institucionálních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Organizace dalšího vzdělávání formou samostudia bude plánována v průběhu školního roku a bude předmětem zvláštního rozhodnutí ředitele školy (po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem). Pozn.: Další možností je rozšířit tento plán DVPP také o ustanovení týkající se samostudia

10 10 pedagogů. Pak by předchozí odstavec mohl být nahrazen takto: Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi, další vzdělávání formou samostudia. Rozsah a termíny volna určeného k samostudiu stanoví příloha k tomuto plánu dalšího vzdělávání. Čl. 2 Základní podmínky dalšího vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude organizováno na základě těchto principů: rovnost příležitostí a zákaz diskriminace každý z pedagogických pracovníků má potřeby jsou vyjádřeny v rámci tohoto plánu dalšího vzdělávání, rozpočet školy výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, stejně jako organizace celého systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy vychází z rozpočtových možností školy a těm se podřizuje, studijní zájmy pedagogických pracovníků při dodržení předchozích principů a podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání určující studijní zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků. Čl. 3 Obecné schéma institucionálních forem dalšího vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy bude probíhat v následujících formách a druzích: 2. Zvýšení kvalifikace Institucionální formy DVPP 1. Prohlubování kvalifikace Studium v oblasti pedagogických věd 2.1. Studium ke splnění kvalifikace Studium pedagogiky Studium pro asistenty pedagoga Funkční studium pro ředitele Studium k rozšíření odborné kvalifikace 2.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium pro výchovné poradce Studium k výkonu specializovaných činností stejnou možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v tomto plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto plánem, potřeby školy základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto Čl. 4 Konkrétní formy a druhy dalšího vzdělávání V rámci obecného schématu budou školou organizovány a podporovány následující formy a druhy dalšího vzdělávání: 1. Průběžné vzdělávání Tvoří obsah vzdělávání směřujícího k prohlubování kvalifikace zaměstnance ve smyslu

11 230 zákoníku práce a 24 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. Průběžné vzdělávání je realizováno vzdělávacími aktivitami vedoucími k udržování, obnovování, upevňování a doplňování kvalifikace pedagogického pracovníka. Hlavní formou průběžného vzdělávání je účast pedagogického pracovníka na kurzech a seminářích v minimálním rozsahu 4 vyučovacích hodin. Možné jsou i další formy průběžného vzdělávání. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, z oborů souvisejících s vyučovanými předměty, prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazykového vzdělávání, práce s ICT. V souladu s ustanovením 230 zákoníku práce je účast na některé z uvedených forem průběžného vzdělávání, kterou pedagogickému pracovníku nařídí ředitel školy, pro tohoto pracovníka povinná. 2. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace Mezi vzdělávací aktivity, jimiž si pedagogický pracovník zvyšuje odbornou kvalifikaci, patří také studium vedoucí k získání a rozšíření kvalifikace. Škola bude podporovat následující formy a druhy dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení kvalifikace: 2.1 Studium ke splnění kvalifikace V rámci principů stanovených v čl. 2 této přílohy bude škola podporovat tyto konkrétní formy a druhy dalšího vzdělávání: Studium v oblasti pedagogických věd V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u následujících pedagogických pozic: učitel cizích jazyků (pozn.: možno upřesnit kterých), učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (pozn.: je třeba konkretizovat kterých podle toho, ve kterém předmětu vyučuje učitel bez kvalifikace), učitel odborných předmětů (pozn.: je třeba konkretizovat kterých podle toho, ve kterém předmětu vyučuje učitel bez kvalifikace), 11 učitel, který vzdělává ve třídě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,. V uvedených případech bude škola podporovat studium v bakalářských a magisterských studijních programech vedoucích k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb Studium pedagogiky V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u následujících pedagogických pozic: učitel odborných předmětů (pozn.: je třeba konkretizovat kterých podle toho, ve kterém předmětu vyučuje učitel bez kvalifikace), učitel praktického vyučování (pozn.: opět je třeba konkretizovat podle toho, ve kterém předmětu vyučuje učitel bez kvalifikace), učitel odborného výcviku (pozn.: opět je třeba konkretizovat podle toho, ve kterém předmětu vyučuje učitel bez kvalifikace), vychovatel,. V uvedených případech bude škola podporovat studium pedagogiky v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) a akreditovaných vzdělávacích programů dalších vzdělávacích institucí vedoucích k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb Studium pro asistenty pedagoga V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u následujících pedagogických pozic: (pozn.: je možné konkretizovat, ve kterých případech je aktuální stanovit prioritní potřebu školy podporovat získání kvalifikace u asistenta pedagoga např. u romského asistenta, osobního asistenta atd. Samozřejmě je to možné, jen jsou-li splněny podmínky pro zřízení funkce asistenta pedagoga viz 16 zákona č. 561/2004 Sb.). V uvedených případech bude škola podporovat studium pro asistenty pedagoga v rámci akreditovaných vzdělávacích programů dalších vzdělávacích institucí vedoucích k dosažení plné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.

12 Funkční studium pro ředitele školy V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout u ředitele školy předpoklady pro výkon funkce podle 5 zákona č. 563/2004 Sb. V tomto případě bude škola podporovat studium pro ředitele škol v akreditovaném vzdělávacím programu vysoké školy nebo jiného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium k rozšíření odborné kvalifikace V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u následujících pedagogických pozic: učitel cizích jazyků (pozn.: možno upřesnit kterých), učitel všeobecně vzdělávacích předmětů (pozn.: je třeba konkretizovat kterých podle toho, ve kterém předmětu vyučuje učitel bez kvalifikace), učitel prvního stupně ZŠ (pozn.: např. v situaci, kdy existuje potřeba angažovat na 1. stupni vyučující z 2. stupně),. V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) vedoucích k dosažení odpovídající kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. nebo ke způsobilosti vyučovat další předměty. 2.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů V rámci principů stanovených v čl. 2 bude škola podporovat tyto konkrétní formy a druhy dalšího vzdělávání: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout dalších kvalifikačních předpokladů u následujících pedagogických pozic: ředitel školy, zástupce ředitele školy,. V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) Studium pro výchovné poradce V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace u výchovného poradce (výchovných poradců) absolvováním předepsané formy dalšího vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb Studium k výkonu specializovaných činností V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeba školy dosáhnout dalších kvalifikačních předpokladů u následujících pedagogických pozic: koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, prevence sociálně patologických jevů, specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy, specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vysokých škol (programy celoživotního vzdělávání) a akreditovaných vzdělávacích programů jiných vzdělávacích institucí vedoucích k dosažení dalších kvalifikačních předpokladů podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Čl. 5 Stanovení priorit V závislosti na rozpočtových možnostech školy se stanoví následující priority, a tím i pořadí realizace výše uvedených jednotlivých druhů a forem dalšího vzdělávání: Priorita č. 1: Průběžné vzdělávání Tato priorita je vyjádřena tím, že na realizaci jednotlivých forem průběžného vzdělávání se stanoví čerpání ve výši min... % rozpočtových prostředků určených na další vzdělávání. Priorita č. 2: Studium v oblasti pedagogických věd Tato priorita je vyjádřena tím, že na realizaci jednotlivých forem průběžného vzdělávání se stanoví čerpání ve výši min... % rozpočtových prostředků určených na další vzdělávání. Priorita č. 3:

13 Čl. 6 Změny a doplňky Změny a případná doplnění tohoto plánu dalšího vzdělávání budou prováděny zejména v případech: změny rozpočtu školy v oblasti prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků, změny struktury zaměstnanosti ve škole, změny v právních předpisech ovlivňujících další vzdělávání, změny vzdělávací nabídky akreditovaných institucí poskytujících další vzdělávání pedagogických pracovníků, změn vyvolaných provozními podmínkami školy. Prováděné změny nebudou zasahovat do již probíhajících vzdělávacích aktivit realizovaných na základě tohoto plánu. Část II vzdělávání nepedagogických pracovníků Čl. 1 Formy vzdělávání nepedagogických pracovníků Systém školení a vzdělávání nepedagogických pracovníků zahrnuje: Podporu zvýšení kvalifikace; v případech, kdy si bude zaměstnanec zvyšovat (získávat) kvalifikaci nezbytnou k výkonu sjednané práce, poskytne mu zaměstnavatel nad rámec nároků vyplývajících z právních předpisů peněžité plnění k úhradě nákladů studia (školení), a to až do výše.. na jednoho zaměstnance a rok. Podporu školení a kurzů vedoucích k prohlubování kvalifikace zaměstnance. Náklady na účast zaměstnance na školeních a kurzech vedoucích k prohlubování jeho kvalifikace, které si zaměstnanec sám zvolí, budou hrazeny až do výše na jednoho zaměstnance a rok. Příloha č. 5 ROZVRH PRACOVNÍ DOBY A PŘESTÁVEK V PRÁCI Rozvrh pracovní doby nepedagogických zaměstnanců THP, správce budov: Pondělí 7:00 12:15 12:45 15:30 Úterý 7:00 12:15 12:45 15:30 Středa 7:00 12:15 12:45 15:30 Čtvrtek 7:00 12:15 12:45 15:30 Pátek 7:00 12:15 12:45 15:30 Uklízeč/ka (dělená směna): Pondělí 7:00 11:00 14:00 18:00 Úterý 7:00 11:00 14:00 18:00 Středa 7:00 11:00 14:00 18:00 Čtvrtek 7:00 11:00 14:00 18:00 Pátek 7:00 11:00 14:00 18:00 2. Obecné principy rozvržení přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků a) dopolední vyučování: HODINA OD DO 7:15 8:00 8:05 8:50 9:00 9:45 10:05 10:50 11:00 11:45 b) polední přestávka: 11:45 12:15 hod. c) odpolední vyučování: HODINA OD DO 12:15 13:00 13:05 13:50 13:55 14:40 14:45 15:30 15:35 16:20 d) vyučovací hodina, přestávky: Délka vyučovací hodiny je 45 minut. V jednom sledu následuje maximálně 5 vyučovacích hodin. V dopoledním vyučování jsou mezi hodinami zařazeny 10 a 20minutové přestávky, v průběhu odpoledního vyučování jsou přestávky v délce 5 minut.

14 14 3. Režim stravování zaměstnanců Zaměstnanci mají umožněno stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy. Doba vydávání obědů pro zaměstnance a žáky školy je od 11:45 hod. do 13:15 hod. Dále mají zaměstnanci možnost doplňkového občerstvení ve školním bufetu. K zajištění pitného režimu jsou dále k dispozici nápojové automaty na teplé a studené nealkoholické nápoje, které jsou umístěny na chodbách školy. Příloha č. 6 URČENÍ PLATOVÉHO TARIFU V RÁMCI ROZPĚTÍ (dle 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech) Dále uvedenému okruhu zaměstnanců zařazených v 1. až 5. platové třídě se stanoví platový tarif takto: 2. platová třída vrátný, telefonista I. do 6 let praxe II. nad 6 let praxe platová třída skladník I. do 6 let praxe II. nad 6 let praxe platová třída bezpečnostní pracovník I. do 6 let praxe II. nad 6 let praxe platová třída kuchař I. do 6 let praxe II. nad 6 let praxe U pedagogických zaměstnanců vykonávajících umělecko-pedagogické práce a u pedagogických zaměstnanců vykonávajících práce trenéra se stanoví platový tarif v nejvyšším stupni dané platové třídy. Příloha č. 7 PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V souladu s ustanovením 14 odst. 3 zákoníku práce stanoví ředitel školy v dohodě s odborovou organizací následující pravidla pro vyřizování stížností na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů: 1. Postup při vyřízení stížnosti, která není zprostředkována odborovou organizací Každý zaměstnanec má právo obracet se na vedoucí zaměstnance zaměstnavatele se stížností, oznámením nebo podnětem týkajícím se výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Stížnosti, oznámení a podněty, které podle názoru zaměstnance stačí vyřídit ústně, přijímá bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec. Zaměstnanec má právo obrátit se se stížností, oznámením nebo podnětem přímo na ředitele školy. Každý z vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele je při přijetí stížnosti, oznámení nebo podnětu povinen sdělit zaměstnanci, v jakém termínu bude jeho stížnost, oznámení nebo podnět vyřízen. V případě písemné stížnosti, oznámení nebo podnětu je místem podání kancelář školy. Písemné stížnosti, oznámení a podněty jsou přijímány a evidovány v úřední hodiny kanceláře zaměstnancem (uvést jméno a pracovní zařazení odpovědného zaměstnance). Rovnocennou formou podání je odeslání elektronickou poštou na adresu:.. Písemně podané stížnosti, oznámení a podněty přidělí k vyřízení ředitel školy nejpozději do, přitom stanoví lhůtu k vyřízení, která nesmí být delší než. Zaměstnanci, který podal stížnost, oznámení nebo podnět, bude tato lhůta k vyřízení sdělena, a to nejpozději do od podání. Zaměstnanec má právo v případě zamítnutí stížnosti nebo podnětu vedoucím zaměstnancem podat tuto stížnost nebo podnět opakovaně přímo řediteli školy. Opravné prostředky proti zamítnutí stížnosti nebo podnětu ředitelem školy se nestanoví.

15 2. Postup při vyřízení stížnosti, která je zprostředkována odborovou organizací Každý zaměstnanec má právo obracet se na zaměstnavatele se stížností, oznámením nebo podnětem týkajícím se výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů prostřednictvím odborové organizace. Přijaté stížnosti, oznámení a podněty předává odborová organizace přímo řediteli školy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do od podání. Ihned po předání stížnosti, oznámení nebo podnětu rozhodne ředitel školy o přidělení věci k vyřízení a stanoví v dohodě s odborovou organizací lhůtu pro vyřízení. Stížnosti, oznámení a podněty zprostředkované odborovou organizací řeší ředitel školy nebo jím určený zaměstnanec přednostně (před ostatními podáními), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě Příloha č. 8 EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY A PRÁCE PŘESČAS (Viz tabulka 1 na straně 16) V rámci takto vedené evidence je samozřejmě účelné zavést označení různých důvodů nepřítomnosti zaměstnance v práci (tedy značky pro pracovní neschopnost, OČR, dovolenou, studijní volno atd.). Poznámky k příloze č. 8: Povinnost zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby vychází z ustanovení 96 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, noční práce a doby pracovní pohotovosti u jednotlivých zaměstnanců. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit mu nahlédnout do evidence jeho pracovní doby. Smyslem vedení evidence pracovní doby je tedy především zajistit, aby zaměstnavatelé dodržovali vůči zaměstnancům ustanovení pracovněprávních předpisů (včetně platových) a popř. předpisů vydaných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jinými slovy má tato evidence plnit především úlohu kontroly 15 zaměstnavatele, že nekrátí jednotlivé zaměstnance v jejich nárocích (především pak nárocích platových). Z uvedeného plyne, že evidenci pracovní doby má vést zaměstnavatel, nikoliv každý jednotlivý zaměstnanec. Evidence pracovní doby nemá plnit úlohu kontroly dodržování pracovní doby jednotlivými zaměstnanci. To by musel zákon hovořit o nějaké knize docházky nebo evidenci dodržování pracovní doby nic takového ale zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví. Pro úplnost dodejme, že z výše uvedeného ustanovení zákoníku práce, ale ani z ustanovení jiných právních předpisů nevyplývá povinnost ani logická potřeba vést zvlášť evidenci přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků. Není k tomu žádný věcný ani právní důvod, protože evidence jednotlivých hodin vykonané přímé pedagogické činnosti vyplývá z tradiční pedagogické dokumentace. V současné době není stanoven jednotný postup v této oblasti. V nedávné minulosti (do konce roku 2006) stanovila závazný způsob vedení evidence pracovní doby příloha k pracovnímu řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení, kterou vydalo MŠMT pod č.j / Dosavadní praxe ukázala, že je užitečné a efektivní vyjít z té podoby předepsané evidence pracovní doby, jak vyplývala z bývalého pracovního řádu vydaného MŠMT. Z ní jednoznačně vyplývá, že má smysl vést evidenci jednotlivých pracovních směn, resp. celkového počtu hodin v rámci takto odpracovaných směn. Dělení takto prováděné evidence pracovní doby na jakékoliv části (např. právě na výkon přímé pedagogické činnosti) dřívější způsob nevyžadoval a ani dnes nemá smysl. Může padnout námitka, že tento dříve uplatňovaný způsob evidence pracovní doby je zcela formální, a tedy nadbytečný. Jednak je třeba si uvědomit, že nemůže být nadbytečný, protože nějaký (rozumějme jakýkoliv ) způsob vedení této evidence prostě nařizuje zákon. A pak je naopak výhodou mít evidenci co nejjednodušší, a přitom stále splňující výše uvedený cíl. Hlavní přednost tohoto jednoduchého způsobu (jak vyplývá z přílohy) vynikne až v mimořádných situacích (jako jsou překážky v práci na straně zaměstnance nebo obzvláště evidence pracovní

16 16 doby zaměstnance se sjednanou kratší týdenní pracovní dobou). Pro ilustraci jeden příklad: Mějme zaměstnance s dohodnutou kratší pracovní dobou vyjádřenou poměrem 0,652 stanovené týdenní pracovní doby. U takového zaměstnance je třeba evidovat skutečně odpracovanou celkovou pracovní dobu, a to podle toho, jak mu byla tato zkrácená pracovní doba rozvržena v rámci pracovního týdne. Součástí rozvržení pracovní doby není jen stanovení hodin přímé pedagogické činnosti, ale také doby, kdy zaměstnanec vykonává práce související, které doplňují celkovou dohodnutou pracovní dobu. Jestliže např. rozvrhl ředitel školy zaměstnanci výkon přímé pedagogické činnosti na středu (7 hodin) a pátek (8 hodin), musí ještě provést rozvržení zbytku dohodnuté kratší pracovní doby. Při poměru 0,652 stanovené týdenní pracovní doby činí dohodnutá kratší pracovní doba celkem 26,1 hodin. Zbývá tedy rozhodnout o rozvržení 11,1 hodin, v rámci kterých bude zaměstnanec vykonávat práce související. Je na zaměstnavateli, zda zbytek této pracovní doby rozvrhne na každý ze zbývajících dnů pracovního týdne, nebo zda je např. rozvrhne jen do dvou dalších dnů. V evidenci pracovní doby se pak objeví, zda zaměstnanec skutečně ve stanovených dnech odpracoval celou takto rozvrženou pracovní dobu (tedy 26,1 hodin za týden). Takže z evidence pracovní doby (té skutečně odpracované) pak vyplyne, zda tomuto zaměstnanci vzniknou v konkrétních dnech nějaké nároky (např. nárok na dotaci závodního stravování, která je jak známo podmíněna odpracováním alespoň 3 hodin pracovní směny). A právě tuto skutečnost bude moci zaměstnanec i zaměstnavatel ověřovat z evidence pracovní doby. Provázání evidence pracovní doby se systémem výpočtu nároku na mzdu (plat) pak je poměrně snadné a logické, pokud respektuje vedení školy výše uvedené principy pro vedení evidence pracovní doby. Jestliže z evidence pracovní doby konkrétního zaměstnance vyplyne, že v určitém měsíci odpracoval celkový počet hodin, který odpovídá dohodnuté kratší pracovní době v jednotlivých pracovních týdnech, je nárok zaměstnance na plat za odpracovaný měsíc zcela v souladu jak s podmínkami dohodnutými v pracovní smlouvě, tak i se skutečností evidovanou výše uvedeným způsobem. Tabulka 1: Evidence pracovní doby a práce přesčas pracovní Příjmení, jméno, titul BERÁNEK Antonín, PhDr. doba práce přesčas Počet dní 176 /8888/ /88888/ /88888/ /88888/ / Tento text je se souhlasem autora Jiřího VALENTY a nakladatelství Paris použit z publikace Kolektivní pracovněprávní vztahy ve školství, kterou si můžete objednat na adrese:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více