Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb."

Transkript

1 Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz zařízení sloužící kulturnímu, sportovnímu a sociálním rozvoji ( 4, 9) II. Zásady pro poskytování půjček na bytové účely ( 6) III. Zásady pro poskytování příspěvku na stravování ( 7) IV. Zásady pro výběr zaměstnanců a výši příspěvků při poskytování rekreací ( 8) V. Zásady pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění ( 12) VI. Zásady pro poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění ( 12a) VII. Zásady pro poskytování příspěvků odborovým organizacím ( 13) VIII. Zásady pro poskytování sociálních půjček ( 11) IX. Zásady pro poskytování sociálních výpomocí ( 11) X. Zásady pro poskytování darů ( 14) XI. Zkratky 23 XII. Rozdělovník.. 23 Strana 14 (celkem 37)

2 Na poskytnutí příspěvku nebo jiného plnění z FKSP není právní nárok ( 3.odst. 5.vyhl.č.114/2002 Sb. v platném znění) Čerpání finančních prostředků FKSP je realizováno z veřejných příjmů FN a podléhá pravidlům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a vnitřnímu předpisu FN Plzeň. Zaměstnanci mohou využívat bankovní terminál v pokladně FN Lochotín a zde uhradit platební kartou platby za rekreace. Poplatky za používání terminálu budou hrazeny z ostatních výdajů FKSP. Do doby pracovního poměru se pro účely poskytnutí příspěvku z FKSP započítává doba odpracovaná ve FN Plzeň, v KÚNZ Plzeň a jeho začleněných organizací do jejich delimitace, jakož i předchozí pracovní poměry ve FN Plzeň, doba pracovního poměru u LF UK Plzeň a u zaměstnanců z bývalé Vojenské nemocnice služební i pracovní poměr ve Vojenské nemocnici Plzeň. V případě nedostatku personálu v určité kategorii nebo profesi lze udělit individuální výjimku z uvedených časových limitů. Příspěvek se poskytuje při účasti na hromadné akci zaměstnanci, popř. rodinnému příslušníkovi pouze v případě, že se zaměstnanec akce zúčastní a čerpá příspěvek na provoz autobusu při dopravě na pořádané hromadné akce. Zaměstnanec je povinen se prokázat vedoucímu hromadné akce identifikační jmenovkou, popř. jiným dokladem ověřujícím jeho totožnost. Za hromadnou akci se považuje aktivita organizovaná pro minimálně 25 osob. V případě zjištění neoprávněného čerpání příspěvků podle kap.i., písm. f)a h) a kap.iv., písm. a) a b) v daném kalendářním roce je zaměstnanec povinen příspěvek vrátit do 10 dnů od zjištění. Do doby uhrazení předepsaného obnosu v pokladně FN nelze zaměstnanci poskytnout příspěvek z FKSP dle výše uvedených bodů. Organizátor a vedoucí hromadné rekreační akce v jedné osobě má nárok pouze 1x ročně na úhradu nákladů spojených s účastí na akci. Zúčastní-li se další hromadné rekreační akce jako vedoucí, bude mu schválena rekreační komisí odměna z FKSP. Za rodinného příslušníka se považují: - manžel/manželka zaměstnance; - druh/družka žije-li se zaměstnancem alespoň 3 měsíce a společně uhrazují náklady na své potřeby; - partner zaměstnance podle zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství; - nezaopatřené děti - do ukončení povinné školní docházky, - do věku 26 let, pokud se soustavně připravují na budoucí povolání, - nad 26 let, pokud nemohou vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a nejsou poživatelem důchodu z důchodového pojištění. Příspěvek lze poskytnout (není-li dále uvedeno jinak) bývalým zaměstnancům důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali ve FN Plzeň alespoň 5 let. Organizátor je povinen při pořádání hromadných rekreačních a kulturních akcí dodržovat Pravidla organizace při poskytování příspěvků FKSP na hromadné akce, která jsou součástí řízené dokumentace FN Plzeň. I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz zařízení sloužící kulturnímu, sportovnímu a sociálním rozvoji ( 4, 9) Příspěvek podle 4 odst.1, 2 a 4 se poskytuje na: a) Vzdělávání pro oddělení dalšího vzdělávání na úhradu učebních textů a ostatních učebních pomůcek do výše ,- Kč za rok. b) Modernizaci a vybavení pracovišť pro zaměstnance FN Plzeň do výše ,- Kč za rok. c) Vybavení sportovního družstva do výše 600,- Kč na jednoho člena družstva FN v jednom kalendářním roce, nejvýše však částku 5 000,- Kč pro celé družstvo. d) Individuální sportovní činnost, masáže, rehabilitace nebo využívání tělocvičny a posilovny FN do výše 750,- Kč na jednoho zaměstnance FN v jednom kalendářním roce. e) Poplatky za účast a na organizování sportovních turnajů do výše 1 500,- Kč v kalendářním roce na jeden turnaj. Strana 15 (celkem 37)

3 f) Úhradu až 50 % ceny vstupného při hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcích. g) Pronájem místnosti a na organizační výdaje při setkání s bývalými zaměstnanci FN Plzeň, včetně občerstvení do výše 600,- Kč v jednom kalendářním roce na jednoho bývalého zaměstnance. h) Provoz autobusu při dopravě na kulturní a sportovní akce organizované zaměstnavatelem nebo příslušnými odborovými organizacemi. Vedoucí zájezdu má nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na akci (plná úhrada ceny vstupenky). ch) Pronájem prostoru pro pořádání kulturních akcí pro děti do výše ,- Kč v jednom kalendářním roce. 1. Příspěvek podle bodu c) náleží sportovnímu družstvu, které se soustavně celoročně zabývá touto sportovní zájmovou činností a uspořádá alespoň jeden turnaj nebo se takového turnaje zúčastní. 2. Sportovní vybavení podle bodu c) se vede v inventáři příslušné odborové organizace ve FN Plzeň a je odepisováno podle běžných pravidel pro odpisy DHM+DNM nebo DDHM+DDNM. 3. Úhrada nákladů se provádí z prostředků FKSP podle schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok. 4. Příspěvek podle bodu d) se poskytuje jednorázově zaměstnanci FN Plzeň bezhotovostně - proplacení částky převodem z FKSP a úhrada rozdílu ceny a příspěvku zaměstnancem na účet FKSP. Úhrn prostředků na individuální sportovní nebo rehabilitační aktivitu je nejvýše 750,- Kč v jednom kalendářním roce na zaměstnance FN Plzeň. Žádost o tyto příspěvky s přiloženým dokladem podává zaměstnanec příslušné referentce zaměstnaneckého odboru. Příspěvek je poskytován zaměstnanci nejdříve po odpracování 6 měsíců zaměstnání ve FN. 5. O všech poskytnutých příspěvcích vede referentka zaměstnaneckého odboru podrobné záznamy a evidenci čerpání u jednotlivých zaměstnanců. 6. Bývalým zaměstnancům se poskytují příspěvky pouze podle písm. f) a h). 7. Zaměstnancům na mateřské dovolené a rodičovské dovolené se poskytují příspěvky dle písmene d), f) a h). Příspěvky dle písmene f) a h) lze poskytnout pouze na kulturní akce určené pro rodiče s dětmi do věku 15 let. 8. Zaměstnanci mohou využívat tělocvičnu a posilovnu FN v areálu Bory a čerpat příspěvek dle bodu d) a doplatit částku 750,- Kč nebo uhradit částku: ,- Kč/75 vstupů do posilovny, ,- Kč celoroční vstup do tělocvičny V případě čerpání pouze příspěvku dle bodu d) bez doplatku bude počet vstupů do tělocvičny a posilovny ponížen. Doklad k úhradě a oprávnění ke vstupu vydává referentka zaměstnaneckého odboru. Oba prostory budou uzavřeny v měsíci červenci a srpnu příslušného roku. 9. Příspěvky podle písm. f) a h) se poskytují zaměstnanci a jednomu rodinnému příslušníkovi. 10. Na provoz autobusu dle písm. h) přispívá zaměstnanec a jeho jeden rodinný příslušník částkou ve výši 100,- Kč na jednotlivou akci. II. Zásady pro poskytování půjček na bytové účely ( 6) Půjčky z FKSP podle 6 vyhlášky č. 114/2002 Sb.v platném znění se zaměstnancům FN Plzeň poskytují takto: a) podle odst. 1 písm. a) - pořízení domu nebo bytu, nebo jejich rekonstrukci do výše ,- Kč b) podle odst. 1 písm. b) - na koupi bytového zařízení do výše ,- Kč 1. Půjčka se poskytuje zaměstnancům, kteří jsou v organizaci nejméně 3 roky v době podání žádosti. 2. Žádost o půjčku předkládá zaměstnanec písemně na předepsaném formuláři vyplněném ve všech rubrikách, včetně požadovaných dokladů na příslušný výbor ZO odborů. Žádost musí obsahovat i kladné vyjádření příslušného vedoucího zaměstnance žadatele. Potvrzenou žádost předá příslušný výbor ZO odborů na právní oddělení FN Plzeň k sepsání smlouvy. 3. Smlouvu o půjčce lze uzavřít pouze se zaměstnancem, který má ručitele. Ručitel musí prokázat schopnost uhradit půjčku v plné výši. Ručitelem nesmí být manžel(ka) ani druh/družka žadatele(ky) a osoba pobírající invalidní nebo starobní důchod. Strana 16 (celkem 37)

4 4. Smlouvu o půjčce se zaměstnanec zavazuje sepsat do 3 měsíců od podání žádosti a čerpání půjčky uzavřít do 1 roku od schválení žádosti o půjčku. Půjčka se musí začít čerpat do 6 měsíců od sepsání smlouvy, v opačném případě může zaměstnavatel od smlouvy odstoupit. 5. Zaměstnavatel zabezpečí, že poskytnutá půjčka bude zaměstnancem použita pouze k účelu, který je přesně vymezen v písemné smlouvě o poskytnuté půjčce. 6. Příslušný odborový orgán určuje výši splátek a počátek splácení poskytnuté půjčky. 7. Odklad splácení, změnu výše měsíčních splátek, prodloužení lhůty k jednorázovému splacení zůstatku nebo prominutí splátek maximálně však do výše ,- Kč poskytnuté půjčky posuzuje a schvaluje na základě písemné žádosti dlužníka příslušný výbor ZO odborů a ředitelka FN Plzeň. 8. Půjčku podle bodu a) nelze poskytnout pro uhrazení zůstatku členského podílu u družstevního bytu při jeho převodu do osobního vlastnictví. 9. Splatnost poskytnuté půjčky je nejvýše 5 let, při rozvázání pracovního poměru do 6 měsíců po jeho skončení. 10. Půjčky na bytové účely budou z FKSP rovnoměrně čerpány v průběhu celého roku. 11. Půjčky se neposkytují zaměstnancům na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a bývalým zaměstnancům FN Plzeň. III. Zásady pro poskytování příspěvku na stravování ( 7) Z FKSP se poskytuje příspěvek ve výši 7,14 Kč na jedno jídlo pro jednoho zaměstnance FN Plzeň za pracovní den. Zaměstnanec má nárok na příspěvek na jedno jídlo denně v případě, že odpracoval nejméně 3 hodiny ve směně. Závodní stravování lze poskytnout rovněž bývalému zaměstnanci pouze v pracovní dny. IV. Zásady pro výběr zaměstnanců a výši příspěvků při poskytování rekreací ( 8) FN poskytuje příspěvky svým zaměstnancům podle 8 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: a) Příspěvek do výše 4 200,- Kč v kalendářním roce na rekreační poukaz vystavený výhradně cestovní kanceláří, penzionem, hotelem nebo organizací oprávněnou poskytovat ubytovací služby. U tuzemské individuální rekreace se poskytuje příspěvek na rekreační poukaz vystavený na minimální počet 3 nocí. b) Příspěvek na dopravu (mimo osobní a individuální) na rekreační pobytové a poznávací akce pořádané zaměstnavatelem nebo příslušnými odborovými organizacemi. Rekreaci nebo zájezd objednává a zakupuje z FKSP zaměstnanecký odbor FN Plzeň ve spolupráci s příslušným odborovým orgánem. c) Dětem zaměstnance FN Plzeň na dětskou rekreaci částku 400,- Kč na den v případě, že předloží potvrzení pro přiznání sociálního příplatku vystavené okresní správou sociálního zabezpečení o tom, že rodina zaměstnance nedosahuje částky rovnající se 1,6 násobku životního minima stanovenými platnými právními předpisy. V ostatních případech bude poskytnuta částka 200,- Kč na den dětské rekreace. d) Dětem zaměstnance FN Plzeň na rekondiční a rehabilitační pobyt částku 400,- Kč na den v případě, že předloží potvrzení pro přiznání sociálního příplatku vystavené okresní správou sociálního zabezpečení o tom, že rodina zaměstnance nedosahuje částky rovnající se 1,6 násobku životního minima stanovenými platnými právními předpisy. V ostatních případech bude poskytnuta částka 200,- Kč na den rekondičního a rehabilitačního pobytu. Příspěvky se poskytují na: tuzemské a zahraniční individuální rekreace na poukaz vystavený tuzemskou cestovní kanceláří hotelem nebo penzionem nebo organizací oprávněnou poskytovat ubytovací služby, tuzemské a zahraniční kolektivní rekreace, organizované prostřednictvím tuzemské cestovní kanceláře nebo realizované ve spolupráci s odborovými organizacemi, dětské tábory: letní, zimní, skautské, sportovní a tábory s jazykovou výukou na základě vystaveného poukazu organizací oprávněnou poskytovat tuto službu. Dokladem o oprávněnosti může být některý z těchto dokladů: výpis ze Živnostenského rejstříku pro činnost provozování dětských táborů, Zřizovací listina nebo Stanovy s vymezením činností pro práci s dětmi a mládeží včetně ubytovacích služeb, Rozhodnutí obce o povolení konání dětského tábora, Oznámení o pořádání orgánům ochrany veřejného zdraví (např. Ministerstvo zdravotnictví, KHS). Strana 17 (celkem 37)

5 rekondiční a rehabilitační pobyty dětí zaměstnanců FN Plzeň s výjimkou pobytů s příspěvkem zdravotní pojišťovny 1. Příspěvky podle bodů a), b), c),d) je možno žádat nejdříve v kalendářním roce ve kterém zaměstnanec dovrší dva roky nepřetržité práce ve FN Plzeň a poskytnout je teprve po dovršení dvou let nepřetržité práce. Příspěvek podle bodů a), b), c), d) lze poskytnout jedenkrát v kalendářním roce. Příspěvek neobdrží zaměstnanec na mateřské a rodičovské dovolené a bývalý zaměstnanec. 2. Příspěvek podle bodu a) se poskytuje na základě Žádosti o příspěvek na rekreaci a faktury (na celkovou částku pobytu), která musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele služeb, např.: Cestovní kancelář + název, Penzion + název nebo Hotel + název a doručena referentce Zaměstnaneckého odboru max. 14 dní po realizaci akce. Údaje na faktuře se musí shodovat s názvem dodavatele (vystavovatele faktury). Faktury vystavené jinými zařízeními nebo organizacemi zde neuvedenými nebo faktury, které nebudou mít stanovené náležitosti, nebudou propláceny. Uvedený příspěvek se týká výhradně tuzemských cestovních kanceláří, hotelů a penzionů, případně organizací oprávněných poskytovat ubytovací služby. Oprávněnost poskytovat služby lze doložit kopií živnostenského listu. Písemnou žádost předá zaměstnanec FN Plzeň na předepsaném formuláři zaměstnaneckému odboru FN Plzeň minimálně 14 dní před termínem platby. Pokud převýší fakturovaná částka příspěvek, nebude faktura uhrazena, dokud zaměstnanec neprokáže zaplacení rozdílu kontrolním dokladem. 3. Příspěvek podle bodu b) se poskytuje zaměstnanci a jednomu rodinnému příslušníkovi při účasti na hromadném zájezdu po provedeném výběru účastníků rekreační komisí. Zaměstnanec vyplní závaznou přihlášku, a to ve všech rubrikách. Přihlášku předá bezodkladně příslušnému organizátorovi. 4. Rekreační komise, složená ze zástupců zaměstnavatele a zaměstnanců (odborů), provede výběr účastníků kolektivní akce podle těchto kritérií: tématické zaměření zájezdu sociální postavení žadatele účast žadatele na předchozích akcích obdobného charakteru čerpání limitu příspěvků v kalendářním roce 5. Z fondu FKSP FN Plzeň se nepřispívá: na léčebné lázeňské pobyty ve smyslu vyhlášky č.114/2002 Sb. na individuální dopravu, pokud není v ceně poukazu nebo zájezdu zahrnuta na školy a školky v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a školení. 6. Při zrušení účasti na akci bez závažného důvodu (například nemoc či úraz zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka doložená lékařskou zprávou, úmrtí v rodině), je zaměstnanec povinen uhradit stornovací poplatek v plné výši, minimálně však ve výši skutečně vynaložených nákladů na zrušení účasti člena nebo rodinného příslušníka. 7. V případě dětské rekreace se podle bodu c) nevyžaduje podmínka dvou let nepřetržité práce ve FN Plzeň u samoživitelek a samoživitelů. Do tábora mohou být zařazeny děti nejdříve po absolvování 1.třídy základní škody a naposledy po 9. třídě ZŠ. Žáci středních škol a učilišť nebudou do tábora zařazování (ani mladší 16 let). Pouze do táborů s léčebný režimem mohou být zařazovány děti od 4 let. Příspěvek může být poskytnut pouze na účast na jednom běhu dětského tábora. Žádost o příspěvek předkládá zaměstnanec písemně referentce zaměstnaneckého odboru FN Plzeň a musí mít tyto náležitosti: jméno dítěte, jeho datum narození, bydliště, pracoviště žadatele ve FN Plzeň a č. telefonu na pracoviště potvrzení pořádající organizace o jaký druh tábora se jedná a době jeho trvání, přesné bankovní spojení platební poukázku s uvedením plné výše poukazu (FN Plzeň zaplatí celou částku a zaměstnanci bude předána naše platební poukázka s částkou nižší o poskytnutý příspěvek) potvrzení zaměstnavatele druhého rodiče o tom, že neposkytl příspěvek potvrzení pro přiznání sociálního příplatku vystavené okresní správou sociálního zabezpečení o tom, že rodina zaměstnance nedosahuje částky rovnající se 1,6 násobku životního minima stanoveného platnými právními předpisy Dětským táborem se rozumí rekreace dětí bez rodičů v době školních prázdnin. 8. V případě, že si zaměstnanec objedná rekreační pobyt u cestovní kanceláře VLRZ (smluvní vztah s FN), obdrží poukaz až po úhradě celkové částky pobytu v pokladně FN, popř. rozdílu sníženého o příspěvek na rekreaci. Strana 18 (celkem 37)

6 9. V případě, že bude poskytnut příspěvek podle písm. d), nelze čerpat příspěvek podle písm. c). K žádosti o příspěvek podle písm. d) je zaměstnanec povinen doložit čestné prohlášení, že nečerpá příspěvek od zdravotní pojišťovny a doklad od organizátora rekondičního nebo rehabilitačního pobytu o podrobné náplni pobytu dítěte. V. Zásady pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění ( 12) FN poskytuje příspěvek na penzijní připojištění podle 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci od 1. ledna měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 350,- Kč. Příspěvek na penzijní připojištění se uskutečňuje pouze z FKSP bezhotovostním převodem přímo penzijním fondům. Příspěvek se zaměstnanci neposkytuje zpětně za dobu jeho pojištění. Příspěvek a jeho výše bude poskytován v případě dostatku volných finančních zdrojů v rozpočtu FKSP a je součástí tohoto rozpočtu. 1. Příspěvek pro daný rok může být poskytnut zaměstnanci, který: a) má s FN Plzeň uzavřen pracovní poměr a v roce, od kterého žádá o příspěvek, odpracuje nepřetržitě 2 roky, b) má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a na toto připojištění sám přispívá nejméně částkou 400,- Kč měsíčně, c) má uzavřenou dohodu s FN Plzeň o srážkách svého příspěvku z platu formou měsíční srážky, a dojde k jeho sražení, d) předloží smlouvu o penzijním pojištění (popř. vč. dodatku) příslušné referentce oddělení personální práce a mezd nejpozději 2 měsíce před začátkem roku, od kterého bude žádat příspěvek a splní podmínky pro přiznání příspěvku z FKSP. 2. Zaměstnanci se pozastavuje nárok na příspěvek z FKSP v těchto případech: a) zaměstnanec se s penzijním fondem dohodl na přerušení penzijního pojištění nebo odložení placení svého příspěvku, b) po dobu rodičovské dovolené, c) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy a to na dobu 1 měsíc a delší. 3. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek: a) dnem ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele, b) nesplňuje-li uvedené podmínky, c) požádá-li penzijní fond o výplatu penze, jednorázové vyrovnání či odbytné ze svého individuálního účtu PF (ukončí smluvní vztah s penzijním fondem) 4. Příspěvky se neposkytují bývalým zaměstnancům FN. VI. Zásady pro poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění ( 12a) FN poskytuje příspěvek na soukromé životní pojištění podle 12a vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění. Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci od 1. ledna měsíční příspěvek na soukromé životní pojištění ve výši 350,- Kč. Příspěvek na soukromé životní pojištění se uskutečňuje pouze z FKSP bezhotovostním převodem přímo na účet pojišťovny. Příspěvek se zaměstnanci neposkytuje zpětně za dobu jeho pojištění. Příspěvek a jeho výše bude poskytován v případě dostatku volných finančních zdrojů v rozpočtu FKSP a je součástí tohoto rozpočtu. 1. Příspěvek pro daný rok může být poskytnut zaměstnanci, který: a) má s FN Plzeň uzavřen pracovní poměr a v roce, od kterého žádá o příspěvek, odpracuje nepřetržitě 2 roky, b) má uzavřenou smlouvu na soukromé životní pojištění za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, c) se ve smlouvě na soukromé životní pojištění zavázal hradit pojistné minimálně ve výši 700,- Kč měsíčně, Strana 19 (celkem 37)

7 d) má uzavřenou s FN Plzeň dohodu o srážkách svého pojistného na soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele z platu formou měsíční srážky, a dojde k jeho sražení, e) předloží originál smlouvy na soukromé životní pojištění (včetně všech dodatků) příslušné referentce oddělení personální práce a mezd nejpozději 2 měsíce před začátkem roku, od kterého bude žádat příspěvek a splní podmínky pro přiznání příspěvku z FKSP. 2. Zaměstnanci se pozastavuje nárok na příspěvek z FKSP v těchto případech: a) zaměstnanec se s pojišťovnou dohodl na přerušení soukromého životního pojištění nebo odložení placení svého příspěvku, b) po dobu rodičovské dovolené, c) zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy a to na dobu 1 měsíc a delší. 3. Zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek: e) dnem ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele, f) nesplňuje-li uvedené podmínky, g) požádá-li pojišťovnu o zrušení soukromého životního pojištění nebo vypovězením smlouvy ze strany pojišťovny (ukončení smluvního vztahu). 4. Příspěvky se neposkytují bývalým zaměstnancům FN Plzeň. VII. Zásady pro poskytování příspěvků odborovým organizacím ( 13) FN Plzeň poskytne odborovým organizacím působícím ve FN Plzeň příspěvky na úhradu prokazatelných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s plněním oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů v těchto oblastech: a) příprava vyjednavačů, b) zpracování kolektivní smlouvy, c) vlastní kolektivní vyjednávání, d) seznámení všech zaměstnanců s obsahem kolektivní smlouvy, e) příprava změn a doplňků ke kolektivní smlouvě a jejich realizace, f) řešení problémů spojených s aplikací a plněním kolektivní smlouvy, g) vyhodnocování plnění kolektivní smlouvy, h) náklady v souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících ze zákoníku práce a dalších právních předpisů. Přehled předpokládaných nákladů při realizaci výše uvedených oprávnění odborových organizací vyplývající z právních předpisů: 1. Cestovní náklady členů odborové organizace, která působí u zaměstnavatele, v případě cest na jednání odborových orgánů příslušného odborového svazu, konzultace, kontroly, vzdělávací a podobné akce, pokud mají přímou souvislost s realizací odborových oprávnění. Dále ostatní přímé náklady spojené s účastí členů odborových organizací ve FN Plzeň na vzdělávacích akcích, které mají přímou souvislost s plněním oprávnění odborů, zejména poplatky za účast na jednorázových i dlouhodobých akcích. 2. Přiměřené a nezbytné náklady na pronájem místností využívaných ke školení, k zasedání orgánů odborových organizací, případně i dalších jednání v rámci plnění oprávnění vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 3. Náklady na poštovné, popř. na elektronickou poštu, telefon a fax, pokud jsou prokazatelné náklady na jejich použití, např. využití veřejných placených telekomunikačních a elektronických služeb, a to vše v rámci přímého vztahu příslušné odborové organizace k zaměstnavateli při plnění jejich oprávnění vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 4. Nákup kancelářských potřeb a provoz výpočetní techniky a kopírovací techniky, nákup odborných publikací a odborných časopisů, a to vše v rámci přímého vztahu zaměstnavatele k příslušné odborové organizaci v rámci plnění jejich oprávnění vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 5. Osobní náklady (ostatní platby za provedenou práci), přiměřené odměny externím odborníkům za vypracování stanovisek a analýz, fyzickým osobám za zastupování zaměstnanců, odměny lektorům vznikající v souvislosti s plněním oprávnění příslušné odborové organizace. Uvedené odměny mohou být poskytnuty na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mezi prokazatelné náklady nelze zahrnout náklady na refundace mezd. Strana 20 (celkem 37)

8 Postup při uplatňování a realizaci náhrad vzniklých výdajů: Objem použitých prostředků na výdaje z FKSP podle 13 lze čerpat pouze do výše limitu příslušné kapitoly rozpočtu FKSP v kalendářním roce. Nelze poskytovat zálohy z FKSP na tyto účely. Úhrada vzniklých nákladů se realizuje průběžně, tj. postupně tak, jak výdaje v průběhu roku na straně příslušné odborové organizace vznikají. Pro účely čerpání prostředků FKSP vede příslušná odborová organizace samostatnou evidenci všech výdajů. Při uplatňování příspěvků předkládá příslušná odborová organizace účetní doklady vyplněné formuláře cestovních náhrad, doklady o zaplacení účastnických poplatků, účetní doklady o zaplacení nájmu atd., při bezhotovostních platbách lze výdaje doložit i výpisem z účtu příslušného odborového orgánu. Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů. VIII. Zásady pro poskytování sociálních půjček ( 11) FN Plzeň poskytuje sociální půjčky podle 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: návratná půjčka bezúročná podle 11 odst. 2 k překlenutí tíživé finanční situace do výše ,- Kč 1. Sociální půjčka se poskytuje zaměstnancům FN Plzeň, kteří jsou zaměstnanci organizace nejméně 1 rok. Sociální půjčku je možné poskytnout pokud čistý příjem rodiny nepřekročí trojnásobek životního minima rodiny v době podání žádosti. 2. Písemnou žádost s podrobným zdůvodněním podává žadatel prostřednictvím odborové organizace právnímu oddělení FN Plzeň na příslušném formuláři vyplněném ve všech rubrikách. Žádost musí obsahovat kladné vyjádření příslušného vedoucího zaměstnance žadatele. 3. Bezúročnou půjčku lze poskytnout pouze s ručitelem, který prokáže schopnost uhradit půjčku v plné výši. Ručitelem nemůže být ani výjimečně druhý z manželů a osoba pobírající invalidní nebo starobní důchod. 4. Za mimořádně závažné důvody pro poskytnutí sociální půjčky se považuje zejména: a) finanční újma rodiny neočekávanou událostí, např. živelní pohroma, ekologická a průmyslová havárie, vykradení bytu, zničení důležitého technologického vybavení domácnosti (kotel, ohřívač vody, čerpadlo apod.) b) částečná nebo úplná náhrada nákladných zdravotních pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami c) v dalších individuálních případech rozhodne o poskytnutí sociální půjčky zaměstnavatel spolu s příslušnou odborovou organizací 5. Zaměstnavatel spolu s příslušným odborovým orgánem rozhodne o žádosti do 14 dnů od jejího podání. 6. Příslušná odborová organizace určuje výši splátek a počátek splácení půjčky podle 11 odst. 2 citované vyhlášky. 7. Odklad splácení, případně prominutí zbytku splátek maximálně však do výše ,-- Kč, změnu výše splátek nebo prodloužení lhůty jednorázového splacení půjčky podle odst. 2) nebo její úplné prominutí posuzuje a schvaluje na základě písemné žádosti dlužníka s uvedením podrobných důvodů žádosti příslušný odborový orgán a ředitelka FN Plzeň. 8. Splatnost půjčky podle 11 odst. 2 vyhl. č. 114/2002 Sb. v platném znění je nejvýše 5 let, při rozvázání pracovního poměru 6 měsíců. Výjimku může udělit ředitelka FN Plzeň po projednání a schválení příslušnou odborovou organizací. 9. Půjčky se neposkytují zaměstnancům na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a bývalým zaměstnancům FN Plzeň. IX. Zásady pro poskytování sociálních výpomocí ( 11) FN Plzeň poskytuje nenávratné sociální výpomoci podle 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: a) podle 11 odst. 1 jednorázovou finanční sociální výpomoc nenávratnou do výše , Kč b) v případě živelní pohromy jednorázovou nenávratnou finanční sociální výpomoc osvobozenou od daně z příjmu do výše ,-Kč Strana 21 (celkem 37)

9 1. Sociální výpomoc podle bodů a) i b) se poskytuje zaměstnancům FN Plzeň, kteří jsou zaměstnanci organizace nejméně 1 rok. Sociální výpomoc podle bodu b) je možno poskytnout i zaměstnanci na rodičovské dovolené a neplatí zde podmínka délky zaměstnání ve FN Plzeň. Sociální výpomoc podle bodů a) i b) může být poskytnuta také nejbližším pozůstalým zaměstnance. Sociální výpomoc je možné poskytnout pokud čistý příjem rodiny nepřekročí trojnásobek životního minima rodiny v době podání žádosti. 2. Písemnou žádost s podrobným zdůvodněním podává žadatel prostřednictvím odborové organizace zaměstnaneckému odboru FN Plzeň na příslušném formuláři vyplněném ve všech rubrikách. Žádost musí obsahovat kladné vyjádření příslušného vedoucího zaměstnance a žadatele. 3. Za mimořádně závažné důvody pro poskytnutí sociální výpomoci se považuje zejména: a) Ztráta zaměstnání druhého z manželů po ukončení výplaty "podpory v nezaměstnanosti", b) dlouhodobá nemoc vlastní, trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 měsíce, c) ovdovění zaměstnance FN Plzeň, d) invalidita, případně jiná bezmocnost člena nebo rodinného příslušníka v období do vyřešení sociálních dávek, e) pracovní neschopnost vlastní při hospitalizaci ve FN Plzeň, která je spojena se zvýšenými náklady, f) v dalších individuálních případech rozhodne o poskytnutí sociální výpomoci zaměstnavatel spolu s příslušnou odborovou organizací. 3. Zaměstnavatel spolu s příslušným odborovým orgánem rozhodne o žádosti do 14 dnů od jejího podání. 5. Sociální výpomoc se neposkytuje zaměstnancům na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a bývalým zaměstnancům FN Plzeň. X. Zásady pro poskytování darů ( 14) FN Plzeň poskytuje dary svým zaměstnancům v pracovním poměru podle 14, vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění takto: a) podle odst. 1 písm. a) Za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele b) podle odst. 1 písm. b) při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let do výše ,- Kč/rok do výše 250,-Kč/rok pracovního poměru ve FN Plzeň c) podle odst. 1 písm. c) při životních výročích 50 let věku do výše 5 000,- Kč d) podle odst. 1 písm. d) při prvém odchodu do starobního, předčasného nebo plného invalid. důchodu e) podle odst. 2 za mimořádnou aktivitu podle odst.1, písm. a) jiným fyzickým osobám do výše 400 Kč/rok pracovního poměru ve FN Plzeň do výše 2 000,- Kč/rok 1. Za mimořádnou aktivitu podle odst. 1 písm. a) se považuje zejména: a) získání Zlaté Janského plakety, Zlatého kříže ČČK 1.,2. nebo 3. stupně v příslušném kalendářním roce do výše ,- Kč, b) soustavná dobrovolná práce s dětmi v průběhu roku a při organizování dětských táborů, c) soustavná dobrovolná pečovatelská činnost zaměřená na starší a nemohoucí spoluobčany, d) pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a při jejich předcházení a odstraňování následků, e) dobrovolná práce spočívající v péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, 2. Návrhy na dary podává spolu s návrhem formy a hodnoty daru a se zdůvodněním vedoucí zaměstnanec (přímý nadřízený) prostřednictvím zaměstnaneckého odboru FN Plzeň, který zajistí potvrzení skutečné délky odpracované doby ve FN Plzeň. Strana 22 (celkem 37)

10 Strana 23 (celkem 37)

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňové dopady zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci Accounting and tax implications of employee benefits on a selected

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler

Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler 2009 Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Moderátor nebo lékař? MUDr. Roman Šmucler Náš organizmus Doc. PaedDr. Pavel Kolář Cestujeme do zahraničí Preventivní programy PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE na všech pracovištích

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1. Úvodní ustanovení:... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14:... 3 2.1 Pravidla pro pronájem za podmínky odkoupení pohledávky:... 3 2.2

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více